Zanussi F1032 User manual

Zanussi F1032 User manual
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 1
PLUNTHRIO ROUCWN
F832 - F1032
132996690
ODHGIES GIA THN EGKATASTASH
KAI TH CRHSH
GR
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 2
Gia to crsth
Profulxei
Parakaloúme na diabsete auté ti odhg’e leitourg’a me prosoc, d’nonta idia’terh shmas’a sti
shmei·sei asfale’a pou perilambnontai se autn th sel’da. Sunistoúme na fulxete aut— to egceir’dio
odhgi·n gia mellontik anafor se aut—, kaq· kai na to d·sete se tuc—n mellontikoú idioktte tou
plunthr’ou.
Oi profulxei auté parécontai gia thn asflei sa, all kai thn asfleia twn llwn.
Parakaloúme na ti diabsete prosektik prin thn egkatstash kai crsh tou plunthr’ou.
Crsh
Asfleia gia ta paidi
• H sugkekriménh suskeu écei scediaste’ gia crsh
ap— enlika toma kai gia oikiak crsh, súmfwna
me ti odhg’e autoú tou egceirid’ou.
• *tan to pluntrio e’nai se leitourg’a, mhn afnete
ta paidi na to plhsisoun me skop— na pa’xoun.
• Elégcete ton kdo prin blete mésa ta roúca.
Mpore’ na écoun pagideute’ se aut—n mikr paidi
z·a.
• Mh qésete se leitourg’a to pluntrio, en to
kal·dio trofodos’a e’nai katestramméno en o
p’naka twn ceiristhr’wn h epifneia ergas’a
parousizoun blbe, oi opo’e apaitoún
epémbash sto eswterik— tou plunthr’ou.
• Ta ulik th suskeuas’a (p.c. plastik
membrnh, polustur—lio) mpore’ na apodeicqoún
epik’nduna gia ta paidi kai na prokalésoun éw
kai asfux’a! Fulte ta se shme’o —pou den
mporoún na ta ftsoun ta paidi.
• Mhn epiceire’te na bglete to fi ap— thn pr’za
trab·nta to kal·dio, all trabxte to ’dio to
fi.
• En qélete na petxete to pluntrio, k—yte to
kal·dio trofodos’a kai katastréyte to mntalo
th p—rta, ·ste na mhn uprcei per’ptwsh na
pagideutoún mikr paidi mésa sto pluntrio.
• Mhn topoqete’te sto pluntrio roúca me lekéde
ap— benz’nh, alko—l, triclwroaiqulénio k.lp. En
crhsimopoisete ta pro(—nta aut prin to
plúsimo twn roúcwn, e’nai apara’thto prin blete
ta roúca sto pluntrio, na afsete na exatmiste’
to pro(—n.
• Se per’ptwsh blbh, mhn epiceirsete na
episkeusete m—noi sa to pluntrio.
Epidiorq·sei oi opo’e den ekteloúntai ap—
eidikeuméno proswpik— mpore’ na prokalésoun
blbe. Apeuqunqe’te se éna exousiodothméno
kéntro sérbi kai zhtste na topoqetsoun sto
pluntri— sa gnsia antallaktik.
2
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 3
Ap—rriyh
Ulik suskeuas’a
Pluntrio
• *sa ulik epishma’nontai me to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Aut— shma’nei —ti e’nai dunat— na
anakuklwqoún, ef—son h ap—rriy tou g’nei
swst, se katllhla doce’a sullog.
Gia thn pali sa suskeu, crhsimopoiste
egkekriménou c·rou ap—rriyh. Bohqste na
diathrhqe’ h p—lh sa kaqar!
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio
>PP< = polupropulénio
Sumboulé gia thn prostas’a tou
peribllonto
• Metrste thn pos—thta tou aporrupantikoú
súmfwna me ti odhg’e tou kataskeuast, th
sklhr—thta tou neroú tou diktúou udrod—thsh,
thn pos—thta twn roúcwn kai to p—so lerwména
e’nai.
Gia na écete megalúterh exoikon—mhsh neroú,
enérgeia kai na suneisférete sthn prostas’a tou
peribllonto, sunistoúme na akolouqsete auté
ti sumboulé:
• Gem’zete pnta ton kdo, prokeiménou na écete
oikonomik— plúsimo, mh epiblabé gia to
peribllon, front’zonta wst—so na mhn ton
fort·nete uperbolik.
• Me ton katllhlo kaqarism— prin to plúsimo, oi
lekéde kai oi periorisméne khl’de mporoún na
afaireqoún. Sth sunéceia, ta roúca mporoún na
pluqoún se camhl—terh qermokras’a.
• Crhsimopoie’te to pr—gramma pr—plush m—no gia
polú lerwména roúca.
3
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 4
Periec—mena
Gia to crsth
Dusleitourg’e
16-17
Profulxei
2
To kainoúrio plunt*rio
roúcwn sa§
5
Gia ton upeúquno th egkatstash
Perigraf tou plunthr’ou
5
Profulxei
P’naka ceiristhr’wn
6
Perigraf leitourgi·n
6
Sumboulé gia to plúsimo
7
Sérbi kai antallaktik
Egkatstash
Tecnik carakthristik
Egkatstash
18
19
19
19
20
Kathgor’a
7
Qermokras’a
7
*gko roúcwn
7
Afa’resh twn diatxewn asfale’a kat
th metafor
20
Afa’resh twn lekédwn
7
Topoqéthsh
20
Aporrupantik kai pr—sqeta pro•—nta
8
Orizont’wsh
20
Paroc neroú
21
Hxodo neroú
21
Hlektriké sundései
21
Diadoc energei·n
9-10
Dieqn súmbola gia to plúsimo
twn ufasmtwn
11
P’naka programmtwn
12-13
Suntrhsh
14
Lstico th p—rta
14
Exwterik epif‡neia
14
Surtri aporrupantikoú
14
F’ltro gia to deiasma tou neroú
14
Mikr— f’ltro tou swlna paroc
15
Fdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth
angkh
Prostas’a ap— ton pgo
15
15
Odhg— gia th crsh tou egceirid’ou odhgi·n
Sto egceir’dio perilambnontai ta ak—louqa súmbola odhgi·n:
Plhrofor’e scetik me thn asfal crsh tou plunthr’ou.
Sumboulé kai sustsei gia th swst crsh tou plunthr’ou kai gia idanik apotelésmata.
Plhrofor’e scetik me thn prostas’a tou peribllonto.
H suneisfor ma sthn prostas’a
tou peribllonto:
Crhsimopoioúme anakuklwméno cart’.
4
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 5
To kainoúrio plunt*rio roúcwn sa§
To néo autL mhcnhma ikanopoie’ Lle§ ti§ angke§ súgronou plus’mato§ th§ mpougda§ afoú epitrépei
exoikonLmhsh neroú, enérgeia§ kai aporrupantikoú.
• O epilogéa§ th§ qermokras’a§ (qermost‡th§) sa§ epitrépei na epiléxete proswpik‡ thn qermokras’a
pou tairi‡zei me ta roúca sa§.
• H aut>math yúxh tou neroú plus’mato§ ap> tou§ 95C stou§ 60C prin to deiasma aposobe’ thn
paramLrfwsh twn plastik‹On swlPnwn apocéteush§ kai tautLcrona meiOnei to qermikL sok twn
ufasmtwn, elacistopoiOnta§ to schmatismL tsalakwmtwn.
• H asf‡leia kat‡ twn kradasm·n exasfal’zei thn kal staqer—thta tou plunthr’ou kat‡ th di‡rkeia twn
stiyim‡twn.
• H ditaxh Qsfa’ra§R epitrépei thn plPrh crPsh tou aporrupantikoú apL pleur§ mhcanPmato§, kai
meiOnei thn katanlwsh neroú kai sunepO§ kai eke’nh th§ hlektrikP§ enérgeia§.
Perigraf tou plunthr’ou
1 Surtri aporrupantikoú
2 P’naka programm‡twn
3 P’naka ceiristhr’wn
4 Ieirolab p—rta§
5 F’ltro
6 Ruqmiz—mena podarkia
Surtri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsh
Malaktik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX: th qkh)
C0063
5
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 6
P’naka ceiristhr’wn
Prin epiléxoume to pr—gramma plúsh all'xoume éna pr—gramma pou br’sketai se
exélixh, to pluntrio den prépei na e’nai se
leitourg’a kai sunep· aut— to koump’ den
prépei na e’nai pathméno.
1 Surt‡ri aporruttantikoú
2 Epilogéa th tacúthta tou
stiy’mato
Aut— o diak—pth ma epitrépei na epiléxoume thn
tacúthta tou stiy’mato ak—mh:
• sth qésh
apokle’ontai —la ta st"dia
stiy’mato ap— —la ta progr"mmata plúsh, —tan
pr—keitai gia uf"smata pou tsalak·noun eúkola.
E"n epiléxoume aut th qésh gia ta progr"mmata A
kai B gia bambaker" kai lin", to plunt rio qa
pragmatopoi sei éna epipléon xébgalma (4 ant’ 3).
5 Diak-pth§ /misoú fort’ou1
Pat4ste to koump’ aut9 9tan plénete mis9 fort’o
mpoug"da§ lin>n 4 bambaker>n (mégisto 2,5 kil") gia
na katanalwqe’ lig9tero ner9 sta xebg"lmata.
6 Diak—pth epilog
qermokras’a
• sth qésh
empod’zetai to "deiasma tou neroú
tou teleuta’ou xebg"lmato pou paraménei ston
k"do tou plunthr’ou. Me aut— ton tr—po
apofeúgetai to tsal"kwma twn roúcwn —tan
paraménoun sto plunt rio met" to télo th
plúsh.
O diak—pth mpore’ na peristréfetai pro ta
arister" pro ta dexi" gia na epiléxoume th
qermokras’a plúsh.
Qésh : plúsh me krúo ner— gia eua’sqhta roúca,
gia par"deigma oi kourt’ne.
Oi tacúthte§ stiy’mato§ pou upodeiknúontai ston
epilogéa anaférontai sto bamb"ki.
Gia ta eua’sqhta uf"smata, sth qésh 800 4 1000
antistoicoún 650 strofé§/lept9.
Gia ta sunqetik" kai ta m"llina, sth qésh 850
strofé§/lept9 (800 strofé§/lept9 gia to montélo
F832).
Sth qésh 450 antistoicoún 450 strofé§/lept9 gia
synqetik" kai m"llina kai 350 strofé§/lept9 gia ta
eua’sqhta uf"smata.
7 Epilogéa programm'twn
Peristréyte to diak—pth pro ta dexi' éw —tou h
éndeixh anafor" pou br’sketai ston p’naka
ceiristhr’wn sumpései akrib· me to epiqumht—
pr—gramma.
3 Fwtein éndeixh leitourg’a
An"bei —tan piézoume to koump’ <énarxh/diakop
leitourg’a= : kai sb nei —tan to xanapiézoume.
4 Plktro “énarxh/diakop
leitourg’a%
Piézoume aut— to koump’ gia na qésoume se leitourg’a
to plunt rio. Gia na diak—youme th leitourg’a tou
plunthr’ou k"poio pr—gramma plúsh, to piézoume
xan".
6
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 7
Fort’o roúcwn
Sumboulé gia to plúsimo
Mhn uperfort·nete to pluntrio.
Oi odhg’e scetik me to fort’o twn roúcwn
br’skontai stou p’nake twn programmtwn.
Kathgor’a
Den prépei na parablépete ta súmbola pou
uprcoun sti etikéte twn roúcwn, oúte ti odhg’e
plúsh pou parécontai ap— ton kataskeuast.
Geniko’ kan—ne:
Bambaker, lin: gem’ste ton kdo, all mhn ton
uperfort·sete.
Cwr’zete ta roúca me ton ex tr—po: leuk,
crwmatist, sunqetik, eua’sqhta, mllina.
Sunqetik: mh gem’zete periss—tero ap— mis— kdo.
Eua’sqhta kai mllina ufsmata: mh gem’zete
periss—tero ap— to éna tr’to tou kdou.
Ta leuk den prépei na plénontai maz’ me ta
crwmatist. Ta leuk roúca mpore’ me to plúsimo
na garisoun.
To mégisto fort’o roúcwn exasfal’zei thn idanik
crsh neroú kai enérgeia.
Ta kainoúria crwmatist roúca mpore’ sto pr·to
plúsimo na xebyoun. Sa sumbouleúoume na ta
plúnete xecwrist thn pr·th for.
En ta roúca e’nai polú lerwména, mei·ste to
fort’o.
Elégxte mpw uprcoun sta roúca metallik
antike’mena (p.c. k—pitse, koump·mata
asfale’a diakosmhtiké karf’tse).
Bro roúcwn —tan e’nai stegn
Oi ak—louqe timé e’nai endeiktiké:
Koump·nete ti maxilaroqke, ta fermour, ti
k—pitse kai ta koumpi. Dénete ta zwnkia ti
z·ne twn roúcwn.
Idia’tera prosektiko’ prépei na e’ste me ti
kourt’ne. Bgzete ta gantzkia ap— ti kourt’ne bzeté ti se éna mikr— d’ctu sakoulki.
mpournoúzia
petséte faghtoú
paplwmatoqke
sent—ni
maxilaroqkh
trapezomnthlo
petséta
xeskon—pana
nuctik—
gunaike’o slip
andrik mploúza ergas’a
andrik— poukmiso
andriké putzme
mploúza
andrik— slip
Qermokras’a
Afa’resh twn lekédwn
95°
E’nai piqan— orisménoi lekéde na mhn afaireqoún
me skéto ner— kai aporrupantik—. Sa
sumbouleúoume na tou afairésete prin thn plúsh.
Bzete ta roúca mikr·n diastsewn, —pw kltse z·ne, se mia pninh qkh se mia maxilaroqkh. Aut—
prépei na to knete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta
sugkekriména roúca metaxú tou kdou kai tou
túmpanou.
Afairéste tou ep’monou lekéde prin thn plúsh.
Tr’yte ta polú lerwména shme’a twn roúcwn,
crhsimopoi·nta eidik— aporrupantik— aporrupantik— pro•—n se morf psta.
60°
gia roúca leuk, lin bambaker, polú lerwména (p.c.
xeskon—pana, petséte gia ta
céria, leuk e’dh trapezar’a,
sent—nia k.lp.).
1200 gr.
100 gr.
700 gr.
500 gr.
200 gr.
250 gr.
200 gr.
100 gr.
200 gr.
100 gr.
600 gr.
200 gr.
500 gr.
100 gr.
100 gr.
A’ma: —tan o leké e’nai ak—mh nwp—, mpore’te na
ton plúnete me krúo ner—. En écei stegn·sei,
afste to roúco na moulisei se eidik—
aporrupantik— gia —lh th núcta kai sth sunéceia
kaqar’ste to me ner— kai sapoúni.
gia roúca leuk, bambaker,
kanonik lerwména (p.c.
es·rouca) kai gia crwmatist
roúca pou den xebfoun,
kanonik lerwména bambaker
(p.c. nuctik, putzme k.lp.),
lin sunqetik.
Ladompogi: pot’ste to shme’o me kaqar benz’nh
kai tr’yte sto shme’o tou leké, afoú pr·ta apl·sete
to roúco epnw se éna malak— pan’. Sth sunéceia,
tr’yte arketé foré to leké me aporrupantik—.
krúo ner— gia eua’sqhta roúca (p.c.
30°-40°
kourt’ne) eua’sqhta
Stegno’ lekéde ap— l’po: pot’ste to leké me
néfti kai, crhsimopoi·nta éna bambaker— pan’,
piéste me ti kre twn daktúlwn sa, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se mia malak epifneia.
crwmatist, súmmeikta ufsmata
me sunqetiké kai mlline ’ne.
7
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 8
Skouri: oxalik— la (mpore’te na to promhqeute’te
sta soúper-mrket) gia crsh en qerm· kpoio
antiskwriak— pro•—n gia crsh en yucr·. Idia’tera
prosektiko’ prépei na e’ste me tou stegnoú lekéde
ap— skouri, per’ptwsh sthn opo’a h kuttar’nh écei
dh diabrwqe’ kai to úfasma mpore’ na trupsei.
Lekéde ap— moúcla: plúnete me leukantik— kai
xeplúnete polú kal (m—no gia ta leuk roúca kai ta
crwmatist pou e’nai anqektik sto cl·rio).
C—rto: sapoun’ste elafr kai plúnete me dialuméno
leukantik— (leuk roúca, anqektik sto cl·rio).
Melnh ap— stul— kai k—lla: pot’ste me aset—n
(*) kai piéste sto shme’o tou leké, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se éna malak— pan’.
Kragi—n: pot’ste me aset—n, —pw parapnw, kai
sth sunéceia kaqar’ste to leké me oin—pneuma. Sta
leuk roúca, crhsimopoiste leukantik— gia thn
afa’resh twn upoleimmtwn.
K—kkino kras’: afste to roúco na moulisei se
aporrupantik—, xeplúnete kai crhsimopoiste oxik— oxú
(x’di) kitrik— oxú (lem—ni) kai sth sunéceia xeplúnete.
Gia ta upole’mmata, crhsimopoiste leukantik—.
Melnh: anloga me th sústash th melnh,
pot’ste to úfasma arcik me aset—n (*) kai sth
sunéceia me oxik— oxú (x’di). Gia na afairésete ta
upole’mmata ap— ta leuk roúca, crhsimopoiste
leukantik— kai sth sunéceia xeplúnete kal.
Lekéde ap— p’ssa: crhsimopoiste pr·ta eidik—
aporrupantik— gia thn afa’resh lekédwn,
oin—pneuma benz’nh, kai sto télo plúnete me
aporrupantik— se morf psta.
(*) Mh crhsimopoie’te aset—n se roúca ap—
tecnht— metxi.
- Aporrupantik se ugr morf gia —lou tou
túpou ufasmtwn m—no gia mllina.
To aporrupantik— prépei na topoqete’tai sto surtri prin
thn énarxh tou progrmmato plúsh, sthn ant’stoich
qkh sto dosometrht pou topoqete’tai apeuqe’a mésa
ston kdo. Sthn per’ptwsh aut, to pr—gramma pou qa
epiléxete den prépei na perilambnei pr—plush.
En crhsimopoie’te aporrupantik— se ugr morf,
to pr—gramma pou qa epiléxete den prépei na
perilambnei pr—plush.
Blte to ugr— aporrupantik— sth qkh
tou
surtarioú amésw prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
Ta pr—sqeta ugr malaktik pro•—nta ta pro•—nta
kollar’smato prépei na topoqetoúntai sth qkh me to
súmbolo
prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
*son afor th dosolog’a twn pr—sqetwn pro•—ntwn,
akolouqe’te ti odhg’e tou kataskeuast, all den
prépei se kam’a per’ptwsh na uperbe’te to —rio
th qkh me thn éndeixh “MACV.
H pos—thta tou aporrupantikoú pou prépei na
crhsimopoie’te
H pos—thta tou aporrupantikoú exarttai ap— ton
túpo twn ufasmtwn, ton —gko twn roúcwn, to p—so
lerwména e’nai ta roúca kai th sklhr—thta tou neroú.
H sklhr—thta tou neroú diakr’netai se ep’peda.
Plhrofor’e scetik me to ep’pedo sklhr—thta tou
neroú mpore’te na prete ap— thn etaire’a údreush
th c·ra sa ap— thn topik autodio’khsh.
*son afor th dosolog’a, akolouqste ti odhg’e
tou kataskeuast.
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú, en:
- Ta roúca pou qélete na plúnete e’nai l’ga.
- Ta roúca den e’nai polú lerwména.
- En dhmiourge’tai meglh pos—thta afroú kat th
dirkeia tou plus’mato.
- En den e’nai polú sklhr— to ner— (éw to
ep’pedo glukoú).
Aporrupantik kai pr—sqeta
pro•—nta
To apotélesma th plúsh exarttai ap— thn epilog tou
aporrupantikoú kai th swst dosolog’a. H swst
dosolog’a sumbllei sthn apofug th dhmiourg’a
apobltwn, kaq· kai sthn prostas’a tou peribllonto.
Par—lo pou e’nai biodiasp·mena, ta aporrupantik
periécoun stoice’a ta opo’a diatarssoun thn
eupr—sblhth oikologik isorrop’a th fúsh.
H epilog aporrupantikoú exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn (eua’sqhta, mllina, bambaker
k.lp.), to cr·ma, th qermokras’a plus’mato kai to
p—so lerwména e’nai ta roúca.
Sto sugkekriméno pluntrio, mpore’te na crhsimopoisete
—la ta aporrupantik pou diat’qentai sto emp—rio:
- Aporrupantik se sk—nh gia —lou tou túpou
ufasmtwn.
- Aporrupantik se sk—nh gia eua’sqhta kai
mllina ufsmata.
Baqmo’ sklhr—thta tou neroú
Baqmo’
8
Ep’pedo
Carakthristik
Germanik
kl’maka
°dH
1
gluk—
0- 7
0-15
2
métrio
8-14
16-25
3
sklhr—
15-21
26-37
4
polú sklhr—
Gallik
kl’maka
°T.H.
nw twn 21 nw twn 37
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 9
4. Epilog tou epiqumhtoú
sunduasmoú
Diadoc energei·n
Prin to pr·to plúsimo, sa sunistoúme na
ektelésete to pr—gramma gia ta bambaker stou
60°C, cwr’ roúca, prokeiménou na
apomakrunqoún tuc—n upole’mmata ap— ton kdo
kai to per’blhma, ta opo’a dhmiourgqhkan kat thn
kataskeu tou plunthr’ou.
Blte mis d—sh aporrupantikoú sth qkh tou
surtarioú kai qéste se leitourg’a to pluntrio.
50
1. Blte ta roúca sto pluntrio
1000 90
0
450 300
Piéste to koump’
, epiléxte thn tacúthta tou
stiy’mato thn epilog
th
.
F1032
650
800
5
Ano’xte thn p—rta.
Blte éna éna ta roúca ston kdo. Apl·ste ta
roúca —so to dunat—n periss—tero. Kle’ste thn
p—rta.
5. Epilog th qermokras’a
Peristréyte ton diak—pth stou epiqumhtoú
baqmoú.
2. Metrste to aporrupantik—
Ano’xte to surtri tou aporrupantikoú mécri to
térma th diadrom tou.
Blte thn pos—thta aporrupantikoú pou
sunisttai ap— ton kataskeuast sthn katllhlh
qkh tou surtarioú
.
En qélete na knete pr—plush prin thn kúria
plúsh, blte aporrupantik— kai sth qkh
pr—plush
.
95
M0045
6. Epilog tou progrmmato kai
énarxh leitourg’a
Peristréyte ton diak—pth pro ta dexi gia to
pr—gramma plúsh pou epiqume’te kai piéste to
koump’ “énarxh/diakop leitourg’aV : H fwtein
éndeixh anbei kai to pluntrio arc’zei na leitourge’.
C0064
3. Metrste thn pos—thta twn
pr—sqetwn
B
Blte, en qélete, to malaktik— sto tmma
(h
d—sh den prépei na uperba’nei to —rio th
qkh me thn éndeixh “MAC:).
M0046
C0065
9
P0080
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 10
7 Télo tou progrmmato
plúsh
To pluntrio stamatei th leitourg’a tou aut—mata.
En epiléxate éna pr—gramma me thn epilog
gia
na mhn tsalakwqoún ta roúca, adeiste to
ner— topoqet·nta ton epilogéa stiy’mato sth
qésh
epilégonta to pr—gramma N (deiasma
tou neroú).
Gia na adeisei to ner— kai na st’yei, epiléxte th
mégisth tacúthta ston epilogéa stiy’mato: to
pluntrio qa st’yei ta roúca sth mégisth
problep—menh tacúthta gia to pr—gramma plúsh
pou m—li ektelésthke.
Piéste xan to koump’ “énarxh/diakop leitourg’aV
gia na sbsete to pluntrio. H fwtein éndeixh
leitourg’a sbnei.
E’nai fusik— na anaménete 2 lept per’pou prin
mporésete na ano’xete to parquro tou kdou, ·ste
na persei o apara’thto cr—no gia na apemplake’
h ditaxh asfale’a.
Bglte ta pluména roúca.
Elégxte en o kdo écei adeisei plrw,
peristréfont ton me to céri, ·ste endecoménw na
mhn xecsete kpoia roúca mésa ston kdo pou qa
mporoúsan na calsoun (p.c. qa mporoúsan na
mazéyoun) na xebyoun an xanapluqoún maz’ me
thn ep—menh plúsh sa.
Apeleuqer·ste to koump’ pou endecoménw écete
piései.
Sunisttai na kle’sete th str—figga kai na bglete
to fi ap— thn pr’za.
Afste thn p—rta tou kdou elafr· anoict gia
na aeriste’ o kdo.
10
132996690•gr.qxd
i
7-09-2001
12:07
Pagina 11
Dieqn súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh bo qeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
ISCURH
PLUSH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§
95
Plúsimo
stou§
60
Plúsimo
stou§
40
Plúsimo
stou§
30
60
EUAISQHTH
PLUSH
LEUKANSH
40
30
40
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
SIDERWMA
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
STEGNO
KAQARISMA
Stegn— kaq‡risma
me —la ta dialutik‡
Stegn— kaq‡risma me
upercl·rio, benz’nh
aeropl‡nwn, kaqar—
oin—pneuma R111 kai
R113
Apal—
plúsimo
sto céri
Mhn
plúnete
Mhn leuk‡nete
Elafr— sidérwma
meg. 110
Mhn sider·sete
Stegn— kaq‡risma me Mhn k‡nete stegn—
benz’nh aeropl‡nwn,
kaq‡risma
kaqar— oin—pneuma
kai R113
Kanonik
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste se
krem‡stra
11
Stegn·netai kai Den stegn·netai
se stegnwt rio se stegnwt rio
roúcwn
roúcwn
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 12
P’naka programmtwn
Iscur‡ progr‡mmata gia bambaker‡ kai lin‡
Mégisto fort’o: 5 kg
Pr—grama Qermokras’a
E’do roúcwn
Perigraf
progr‡mmato
Piqané epilogé
A
60-95
Leuk‡ polú lerwména Pr—plush stou 40C
Plúsh stou 60-95C
me pr—plush
3 xebg‡lmata
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
/CWRIS STIYIMO 1
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA
1
PERISTROFHS
1
/MISO FORTIO
B(*)
60-95
Leuk‡ kanonik‡
lerwména cwr’
pr—plush
Plúsh stou 60-95C
3 xebg‡lmata
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
//CWRIS STIYIMO 1
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA
1
PERISTROFHS
1
/MISO FORTIO
B
30-60
Crwmatist‡ kanonik‡ Plúsh stou 30-60C
3 xebg‡lmata
lerwména cwr’
St’yimo meg‡lh
pr—plush
di‡rkeia
/CWRIS STIYIMO
1
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA
1
PERISTROFHS
1
/MISO FORTIO
C
D
F
Xébgalma me st’yimo
gia bambaker‡ kai
lin‡
Xébgalma me
malaktik9 gia
bambaker" kai lin"
St’yimo gia
bambaker‡ kai lin‡
4 xebg‡lmata me
epipr—sqeta
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
1 xébgalma me
malaktik9
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
St’yimo meg‡lh
di‡rkeia
/CWRIS STIYIMO
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
/TACUTHTA
PERISTROFHS
/CWRIS STIYIMO
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
/TACUTHTA
PERISTROFHS
/TACUTHTA
PERISTROFHS
1
1
1
1
1
1
1
Oi anafer—mene§ qermokras’e e’nai oi pléon ‡riste gia to k‡qe pr—gramma kai exart·ntai ap— to e’do twn
roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
(*) Pr—gramma anafor‡ gia ta stoice’a pou perilamb‡nontai sthn etikéta katan‡lwsh enérgeia, súmfwna me
th di‡taxh EOK 92/75 me fort’o roúcwn 5 kg kai ton epilogéa qermokras’a stou 60 C.
enérgeia
0,95 kWh
ner—
53 l’tra
di‡rkeia
130 lept‡
Shmantik—!
● Ta progr‡mmata B xekinoún me éna súntomo ‡deiasma tou neroú en· met‡ o epilogéa programm‡twn gur’zei
aut—mata sth qésh pou de’cnei to fort’o neroú.
● Gia na mhn up‡rcoun probl mata sta apotelésmata th plúsh den prépei na apenergopoie’te kai na
energopoie’te thn suskeu kat‡ th di‡rkeia en— progr‡mmato. H pr‡xh aut mpore’ na all‡xei th mn mh
tou kúklou kat‡ th f‡sh ektélesh kai, kat‡ sunépeia, ti paramétrou plúsh.
12
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 13
P’naka programmtwn
Apal‡ progr‡mmata gia sunqetik‡, súmmeikta, eua’sqhta, m‡llina
Onomastik— fort’o: 2,5 kg, m‡llina 2 kg
Pr—gramma
Qermokras
’a
G
30°-60°
H
30°-60°
J
K
L
M
N
30°-40°
30°-40°
E’do roúcwn
Sunqetik‡ polú
lerwména me
pr—plush
Perigraf
progr‡mmato
Pr—plush stou 40C
Plúsh stou 30-60C
3 xebg‡lmata
Súntomo st’yimo
Piqané epilogé
/CWRIS STIYIMO
1
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA PERISTROFHS
1
Sunqetik‡ Súmmeikta
kanonik‡/l’go
lerwména cwr’
pr—plush
Plúsh stou 30-60C /CWRIS STIYIMO
1
3 xebg‡lmata
/KATA TOU
Súntomo st’yimo
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA PERISTROFHS
1
Súntomo st’yimo
gia sunqetik‡,
súmmeikta,
eua’sqhta kai
m‡llina
Ldeiasma kai súntomo /TACUTHTA PERISTROFHS
st’yimo
M‡llina
Plúsh stou 30-40C /CWRIS STIYIMO
1
3 xebg‡lmata
/KATA TOU
Súntomo st’yimo
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA PERISTROFHS
1
Plúsh stou 30-40C /CWRIS STIYIMO
1
3 xebg‡lmata
/KATA TOU
Súntomo st’yimo
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA PERISTROFHS
1
Eua’sqhta Metaxwt‡ Akrulik‡
Xébgalma gia
sunqetik‡,
súmmeikta,
eua’sqhta kai
m‡llina
3 xebg‡lmata me
malaktik—
Súntomo st’yimo
Ldeiasma
Ldeiasma neroú
/CWRIS STIYIMO
1
/KATA TOU
TSALAKWMATOS
1
/TACUTHTA PERISTROFHS
Oi anafer—mene qermokras’e e’nai oi pléon ‡riste gia to k‡qe pr—gramma kai exart·ntai ap— to e’do twn
roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
H epilog qermokras’a exart‡tai ap— to e’do twn roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
●
Ta progr‡mmata gia ta sunqetik‡ kai ta m‡llina xekinoún me éna súntomo ‡deiasma tou neroú en· met‡ o
epilogéa programm‡twn gur’zei aut—mata sth qésh pou de’cnei to fort’o neroú.
●
Gia na mhn up‡rcoun probl mata sta apotelésmata th plúsh den prépei na apenergopoie’te kai na
energopoie’te thn suskeu kat‡ th di‡rkeia en— progr‡mmato. H pr‡xh aut mpore’ na all‡xei th mn mh
tou kúklou kat‡ th f‡sh ektélesh kai, kat‡ sunépeia, ti paramétrou plúsh.
13
1
1
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 14
Suntrhsh
surtarioú. Kaqar’ste thn upodoc me mia pali
odont—bourtsa. Xanablte to surtri sth qésh
tou.
Prin pragmatopoisete opoiadpote ergas’a
suntrhsh kaqarismoú, bglte to fi ap—
thn pr’za.
Lstico th p—rta
Elégcete taktik mpw uprcoun sti ptucé tou
lsticou th p—rta karf’tse, koumpi, karfi diakosmhtiké karf’tse.
P0038
F’ltro gia to deiasma tou neroú
To f’ltro prépei na epiqewre’tai sucn kai kur’w§
an:
• to mhcnhma den adeizei P/kai den st’bei;
P1050
• to mhcnhma knei éna per’ergo qLrubo kat to
deiasma, ofeilLmeno se antike’mena Lpw§
koumpi, karf’tse§, kLpitse§, pou frzoun thn
antl’a adeismato§.
Exwterik epif‡neia
Kaqar’zete thn exwterik epif‡neia tou plunthr’ou
me cliar— ner— kai éna oudétero, mh diabrwtik—
aporrupantik—. Xeplénete me kaqar— ner— kai
skoup’zete me éna malak— pan’.
ProcwrPste w§ exP§:
• bglte to búsma apL thn hlektrikP pr’za;
• an h diadikas’a ektele’tai kat thn exélixh enL§
progrmmato§, periménete na kruOsei to nerL;
Shmantik—: mh crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik
lla par—moia pro•—nta gia ton kaqarism— th§
exwterik§ epif‡neia§.
• ano’xte thn pLrta;
Surtri aporrupantikoú
Ta aporrupantik kai ta pr—sqeta pro•—nta
dhmiourgoún me ton kair— mia kroústa sto
eswterik— twn qhk·n.
Kaqar’zete taktik to surtri tou aporrupantikoú,
bzont to ktw ap— th brúsh. Gia na bglete to
surtri ap— thn upodoc, patste sto ant’stoico
shme’o pou br’sketai arister sto bqo tou
surtarioú.
P1114
• blte mia lekan’tsa ktw apL to f’ltro gia th
sullogP tou neroú pou qa bgei apL to mhcnhma;
• apeleuqerOste to swlhnki adeismato§ neroú,
topoqetPste to sth lekan’tsa kai bglte to pOma.
Otan to nerL stamatPsei na bga’nei, xebidOste kai
afairéste to f’ltro.
Gia na kaqar’sete kalútera to surtri, mpore’te na
bglete ti qke sti opo’e topoqetoúntai ta
pr—sqeta pro•—nta.
Kratte kont sa§ éna pan’ gia na sfougg’sete
endecoménw§ to nerL pou qa bgei apL to f’ltro Ltan
to xebidOnete.
C0066
C0067
To aporrupantik— mpore’ makropr—qesma na
dhmiourgsei kroústa kai sthn upodoc tou
P1115
14
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 15
• afairéste endecLmena antike’mena apL thn antl’a,
stréfont§ th me to céri;
• Bglte to fi ap— thn pr’za;
• Kle’ste th brúsh tou neroú;
• Periménete mécri na kru·sei to ner—
(sthn per’ptwsh pou e’cate epiléxei pr—gramma
me qermokras’a 60°C uyhl—terh);
• ano’xte to portki tou f’ltrou;
• prte mia lekan’tsa, blte th sto ptwma,
eisgete sto eswterikL th§ thn krh tou
swlhn’skou adeismato§ neroú pou br’sketai
sthn édra tou f’ltrou kai adeiste me difore§
prospqeie§ to nerL apL to mhcnhma;
P1116
• xanablte to pOma sto swlhnki adeismato§ kai
epanatopoqete’ste to sth qésh tou;
• kaqar’ste to f’ltro kai thn antl’a Lpw§
perigrfhke prohgouménw§;
• xanablte to pOma sto swlhnki adeismato§ kai
epanatopoqete’ste to sth qésh tou, xanabidOste
to f’ltro kai kle’ste to portki.
Prostas’a ap— ton pgo
• xanabidOste to f’ltro;
En to pluntrio e’nai egkatesthméno se éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na pései ktw ap— tou
0°C, akolouqste ti paraktw odhg’e:
• kle’ste to portki.
• Bglte to búsma apL thn pr’za;
P1117
• Kle’ste th brúsh neroú kai xebidOste to swlPna
trofodos’a§ apL th brúsh;
Mikr— f’ltro tou swlna
paroc
• TopoqetPste to kro tou swlhn’skou
adeismato§ tou f’ltrou kai to kro tou swlPna
trofodos’a§ se mia lekan’tsa sto dpedo kai
ekkenOste to nerL;
En to pluntrio creizetai periss—tero cr—no gia
na gem’sei me ner—, elégxte mpw e’nai fragméno to
f’ltro tou swlna paroc.
• XanabidOste to swlPna trofodos’a§ neroú kai
xanablte sth qésh tou to swlhnki, proséconta§
na kle’sete to kro tou me to ant’stoico pOma.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
Xebid·ste to swlna ap— th brúsh.
EktelOnta§ ti§ enérgeie§ auté§ to nerL pou
parémeine sto mhcnhma qa adeisei, aposobOnta§
to schmatismL pgou kai sunepO§ th qraúsh twn
ant’stoicwn merOn.
Kaqar’ste to f’ltro me mia odont—bourtsa.
Xanabid·ste to swlna.
Otan leitourgPsei ke néou to mhcnhma bebaiwqe’te
Lti h qermokras’a tou peribllonto§ e’nai
megal\terh twn 0C.
Shmantik>!
Kqe for pou adeizei to nerL diamésou tou
swlhn’ksou adeismato§, qa prépei katLpin na
c\nete per’pou 2 l’tra nerL sto diamérisma pl\sh§
th§ qPkh§ aporrupantiko\ kai na epilégete to
prLgramma adeismato§.
AutL qa energopoiPsei th ditaxh Qsfa’ra§R
aposobOnta§ étsi na parame’nei éna méro§
aporrupantiko\ acrhsimopo’hto sto mhcnhma
kat to epLmeno pl\simo.
P1090
Kdeiasma neroú se per’ptwsh
éktakth angkh
En to pluntrio den adeizei to ner—, akolouqste
ti paraktw odhg’e gia na adeisete to ner— ap—
ton kdo:
15
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 16
Dusleitourg’e
Dusleitourg’e pou mporoún na apokatastaqoún cwr’ thn epémbash tecnikoú.
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio den t’qetai se
leitourg’a.
• Den écei kle’sei kal h p—rta.
• To pluntrio den trofodote’tai me hlektrik— reúma.
• Hcei kae’ h asfleia th hlektrologik
egkatstash tou spitioú.
• O epilogéa programm‡twn den e’nai
topoqethméno sth swst qésh kai to koump’
den e’nai pathméno.
• To pluntrio de gem’zei me ner—.
•
•
•
•
E’nai kleist h brúsh tou neroú.
Den trécei ner— ap— th brúsh.
O swlna paroc écei tsak’sei e’nai fragméno.
E’nai fragméno to mikr— f’ltro tou swlna paroc.
• Den e’nai kleist h p—rta.
• To pluntrio gem’zei me ner— kai
to adeizei amésw met.
• O swlna adeismato tou neroú br’sketai se
polú camhl qésh se scésh me to pluntrio.
Anatréxte sthn ant’stoich pargrafo th
en—thta “deiasma tou neroúV.
• To pluntrio den adeizei to
ner— /kai de st’bei.
• O swlna adeismato tou neroú écei tsak’sei e’nai fragméno.
• O swlna adeismato tou neroú to f’ltro
e’nai fragména.
• Hcete epiléxei pr—gramma me thn epilog ner—
ston kdo
cwr’ st’yimo
.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn ent— tou kdou.
• To ner> trécei sto ptwma
• Uprcei pol\ aporrupantikL P crhsimopoiPqhke
akatllhlo aporrupantikL (knei pol\ afrL)
• Elégxte an uprcoun apOleie§ apL kpoio
steganopoihtikL dakt\lio tou swlPna trofodos’a§.
E’nai d\skolo na de’te to nerL na trécei kat mPko§
tou swlPna, elégxte an autL§ e’nai ugrL§.
• Elégxte an o swlPna§ adeismato§ e’nai akéraio§.
• Elégxte an o swlhn’sko§ adeismato§ tou f’ltrou
e’nai kal tapwméno§.
• To apotélesma th§ plNsh§ den
e’nai ikanopoihtik>.
• CrhsimopoiPqhke l’go aporrupantikL P
akatllhlo aporrupantikL.
• CrhsimopoiPqhke pol\ aporrupantikL.
• Oi “d\skoloiV lekéde§ den kaqar’sthkan prin thn
pl\sh.
• Den epilécqhke h swstP qermokras’a, se
sunduasmL me to swstL prLgramma.
16
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 17
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio done’tai knei
q—rubo.
• Den écoun afaireqe’ —le oi diatxei asfale’a
pou crhsimopoioúntai kat th metafor.
• To pluntrio écei topoqethqe’ epnw se xéno
antike’meno.
• Ta podarkia strixh tou plunthr’ou den
akoumpoún kal sto ptwma.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn mésa ston kdo.
• ^sw§ e’nai l’ga ta roúca mésa ston kdo.
• Den ano’gei h p—rta.
• To pr—gramma e’nai ak—mh se leitourg’a.
• H p—rta den écei ak—mh apasfaliste’
• Adei‡ste to ner— ef—son écete epiléxei th
leitourg’a
.
• To st’yimo xekin me
kaqustérhsh den xekin
kaq—lou.
Mcei energopoihqe’ to prostateutik— sústhma
“exisorr—phsh”, to opo’o apotrépei thn uperbolik
d—nhsh tou plunthr’ou kat‡ to st’yimo kai
exasfal’zei th staqer—thta tou plunthr’ou. E‡n kat‡
thn énarxh th f‡sh tou stiy’mato, ta roúca den
e’nai omoi—morfa katanemhména mésa ston k‡do, to
plunt rio to anagnwr’zei kai prospaqe’ na
anakatan mei ta roúca omoi—morfa, peristréfonta
ton k‡do. M—li ta roúca katanemhqoún omoi—morfa,
xekin‡ h f‡sh tou stiy’mato.
Sunep·, e‡n sto télo tou kúklou den écei g’nei
kanonik— st’yimo, sunist‡tai h epanatopoqéthsh twn
roúcwn mésa ston k‡do kai h epilog tou
progr‡mmato stiy’mato.
O q—rubo§
pou k‡nei to plunt rio den e’nai o
sunhqisméno§ di—ti diaqétei metaschmatist me
st—co th belt’wsh twn epid—sewn.
To ner— mésa
ston k‡do den fa’netai. To plunt rio,
pro•—n teleuta’a§ tecnolog’a§, leitourge’ me camhl
katan‡lwsh neroú k‡nonta§, étsi, oikonom’a. Ta
apotelésmata, wst—so, paraménoun
‡rista.
P1034GR
P1035GR
17
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 18
Sérbi kai antallaktik
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Se per’ptwsh blbh, anatréxte sto keflaio
“Dusleitourg’eV gia na diapist·sete en mpore’te
na apokatastsete m—noi sa th blbh.
En den kataférete na apokatastsete na
exakrib·sete th blbh, apeuqunqe’te sto kéntro
sérbi.
To sérbi kai ta antallaktik parécontai ap— ta
kéntra sérbi tou exousiodothménou
metapwlhté.
Kat thn epikoinwn’a sa me to kéntro sérbi gia
thn paraggel’a antallaktik·n, e’nai apara’thto na
anaférete ton kwdik— tou pro•—nto, ton ariqm—
seir kai to montélo tou plunthr’ou, stoice’a ta
opo’a anagrfontai sthn eidik pinak’da pou
br’sketai topoqethménh sto pluntrio.
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Montélo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ariqm— seir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwdik— pro•—nto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hm/n’a agor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Ser. No. .........
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 19
Gia ton upeúquno th egkatstash
• En e’nai apara’thth h tropopo’hsh th
hlektrologik egkatstash tou spitioú
prokeiménou na g’nei h egkatstash tou
plunthr’ou, —le oi ergas’e qa prépei na
pragmatopoihqoún apokleistik ap— eidikeuméno
tecnik—.
• Elégxte en h hlektrologik egkatstash tou
spitioú e’nai ikan na decqe’ to mégisto
apaitoúmeno fort’o gia th leitourg’a tou
plunthr’ou (2,2 kWh), lambnonta up—yh thn
taut—cronh crsh kai llwn hlektrik·n
suskeu·n.
• Afoú oloklhr·sete thn egkatstash tou
plunthr’ou, bebaiwqe’te —ti de sthr’zetai epnw
sto kal·dio trofodos’a.
• En to ptwma sto opo’o akoump to pluntrio
e’nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe’te —ti e’nai
dunat h kuklofor’a tou aéra ktw ap— to
pluntrio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai
th mokéta.
• H endec—menh antikatstash tou kalwd’ou
trofodos’a prépei na pragmatopoie’tai sto
plhsiéstero kéntro sérbi.
Profulxei
Egkatstash
• M—li bglete to pluntrio ap— th suskeuas’a, elégxte
mpw parousizei ende’xei fqor. En diathre’te
amfibol’e gia thn kal katstash tou plunthr’ou,
mhn to qésete se leitourg’a, all apeuqunqe’te sto
tmma tecnik upostrixh th antiproswpe’a.
• To bro tou plunthr’ou e’nai meglo. Prépei na
e’ste prosektiko’ —tan to metakine’te.
• Gia l—gou asfale’a, den epitrépetai h
tropopo’hsh th suskeu.
• Prin crhsimopoisete to pluntrio, prépei na
afairésete ta ulik suskeuas’a ap— to eswterik—
tou. En den afairésete —le ti diatxei asfale’a
kat th metafor en ti afairésete me lqo
tr—po, mpore’ na proklhqoún blbe sto pluntrio
ta épipla me ta opo’a ércetai se epaf.
Sumbouleuqe’te thn ant’stoich pargrafo twn
odhgi·n crsh.
• Oi udrauliké ergas’e pou apaitoúntai gia thn
egkatstash tou plunthr’ou prépei na g’nontai
m—no ap— eidikeuméno udraulik—.
Tecnik carakthristik
DIASTASEIS
85 cm
60 cm
57 cm
'Uyo§
Plto
Bqo
220-230V/50 Hz
2200W
10 A
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH KATANALWSH ISCUOS
ELACISTH TIMH ASFALEIAS
PIESH NEROU
Mégisth
Elcisth
50 kPa
800 kPa
ONOMASTIKO FORTIO
Bambaker
Sunqetik, eua’sqhta
Mllina
5 kg
2,5 kg
2 kg
TACUTHTA STIYIMATOS
800 str/lpt (F 832)
1000 str/lpt (F 1032)
H suskeu summorf·netai me ti ak—louqe Odhg’e th EOK:
73/23/EOK th 19/02/73 per’ camhl tsh
89/336/EOK th 03/05/89 per’ hlektromagnhtik sumbat—thta
19
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 20
Egkatstash
7. Kalúyte ti opé me ti tpe pou br’skontai sto
p’sw méro tou plunthr’ou sto sakoulki pou
parécetai maz’ me ti odhg’e crsh.
Afa’resh twn diatxewn
asfale’a kat th metafor
Prin qésete se leitourg’a to pluntrio,
afairéste —le ti diatxei asfale’a kat th
metafor.
Sa sumbouleúoume na fulxete —le ti
prostateutiké diatxei, prokeiménou na ti
crhsimopoisete, se per’ptwsh pou qelsete
mellontik na metaférete to pluntrio.
P0256
1. Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
dexi b’da.
P0020
Topoqéthsh
Prin topoqetsete to pluntrio sthn telik tou
qésh, peristréyte to kro tou swlna adeismato
tou neroú, sto p’sw méro tou plunthr’ou, pro thn
kateúqunsh pou e’nai pio kont sth brúsh.
Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh,
peristréyte to kro tou swlna kai xanabid·ste ton
daktúlio. Elégxte mpw parousizetai diarro neroú.
P0255
2. Xapl·ste to pluntrio, sthr’zont to sto p’sw
méro tou kai proséconta na mhn katastréyete
tou swlne. Prokeiménou na mh sumbe’ kti
tétoio, topoqetste metaxú tou pat·mato kai tou
plunthr’ou éna kommti ap— th suskeuas’a.
3. Afairéste to kentrik— klumma polusturen’ou
ap— to ktw méro tou plunthr’ou kai bglte ta
dúo sakoulkia ap— poluaiqulénio.
P0021
Topoqetste to pluntrio se ep’pedh kai staqer
epifneia. Elégxte mpw empod’zetai h kuklofor’a
tou aéra gúrw ap— to pluntrio, l—gw th úparxh
calioú, mokéta k.lp. Bebaiwqe’te —ti to pluntrio den
ércetai se epaf me ton to’co ta épipla th kouz’na.
Topoqetste to se ap—stash 3-5 ekatost·n
toulciston ap— ta épipla kai ton to’co.
4. Trabxte me meglh prosoc, pr·ta to dexi—
sakoulki (1) kai sth sunéceia to arister— (2),
trab·nta pro to kéntro to plunthr’ou.
2
P1068
Orizont’wsh
1
Orizonti·ste me akr’beia to pluntrio, xebid·nonta
bid·nonta ta ruqmiz—mena podarkia. Poté mhn
topoqete’te ktw ap— to pluntrio cart—ni, xúlo par—moia ulik gia na antistaqm’sete ta anis—peda
shme’a tou pat·mato.
P1066
5. Férte to pluntrio se —rqia qésh kai xebid·ste
ti lle 2 b’de sto p’sw méro.
6. Afairéste ti trei plastiké upodocé sti
opo’e sthr’zontai oi b’de.
P1051
20
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 21
Se mia diakldwsh th apocéteush tou niptra.
H diakldwsh prépei na br’sketai pnw ap— to
sif—ni, kat tr—po tétoio ·ste h kampúlh tou
swlna na br’sketai toulciston 60 ekatost pnw
ap— to ptwma.
Paroc neroú
Sundéste to swlna paroc se brúsh me
upodocé§ twn 3/4V.
CrhsimopoiPste gia thn udrodLthsh ton swlPna
pou sa§ parécetai me to mhcnhma kai Lci palio\§
swlPne§ Pdh crhsimopoihménou§.
Se énan agwg— apocéteush se úyo —ci mikr—tero
ap— 60 ekatost oúte megalútero ap— 90 ekatost.
To kro tou swlna ex—dou prépei pnta na
aer’zetai. Aut— shma’nei —ti h eswterik dimetro
tou agwgoú qa prépei na e’nai megalúterh ap— thn
exwterik dimetro tou swlna ex—dou.
O swlna paroc den e’nai dunat—n na
epimhkunqe’. En e’nai kont— kai den epiqume’te na
metakinsete th brúsh, qa prépei na agorsete énan
enia’o makrútero swlna, ap— autoú pou
kataskeuzontai eidik gia aut th crsh.
O swlna ex—dou den prépei na e’nai tsakisméno.
P1088
P1118
Shmantik>!
Shmantik>!
An h s\ndesh pragmatopoihqe’ me née§ swlhnOsei§
kai Lci crhsimopoihméne§ apL pol\ kairL,
sunisttai na tréxei kpoia posLthta nero\ prin
sundésete to swlPna adeismato§. Me ton trLpo
autLn qa apomakrunqo\n endecLmena upole’mmata
mmou P oxeid’wn pou uprcoun stou§ swlPne§.
Gia mia swstP leitourg’a tou mhcanPmato§, o
swlPna§ adeismato§ prépei na stereOnetai sto
problepLmeno upostPrigma gia to skopL autL sto
epnw méro§ th§ plth§.
Hlektriké sundései
Pxodo neroú
To pluntrio leitourge’ me monofasik— reúma, me
tsh 220-230V kai sucn—thta 50Hz.
H kampúlh tou swlna ex—dou mpore’ na
topoqethqe’ me trei diaforetikoú tr—pou:
Sundéste to kal·dio trofodos’a tou
plunthr’ou se mia pr’za me ge’wsh.
Sto ce’lo tou niptra, crhsimopoi·nta ton
plastik— agk·na pou parécetai maz’ me to
pluntrio. Sthn per’ptwsh aut, qa prépei na e’ste
bébaioi —ti o swlna den qa mpore’ na apagkistrwqe’
ap— to ce’lo tou niptra, —tan to pluntrio qa
adeizei to ner—. Mpore’te na ton stere·sete, dénont
ton gia pardeigma ap— th brúsh ton to’co.
O kataskeuast den férei euqúnh gia blbe
traumatismoú pou ofe’lontai sthn
parbleyh twn proanaferqéntwn
kanonism·n scetik me thn asfleia.
Den prépei na empod’zetai h pr—sbash sto
kal·dio trofodos’a, met thn egkatstash
tou plunthr’ou.
P0022
21
132996690•gr.qxd
7-09-2001
12:07
Pagina 22
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement