Zanussi FL12INPUT User manual

Zanussi FL12INPUT User manual
STIRALWNAÅ MAfiINA
PLUNTHRIO ROUCWN
FL 12
RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII
124975052
ODHGIES GIA THN EGKATASTASH KAI TH CRHSH
TO KAINOURGIO SAS PLUNTHRIO
To kainoúrgio sa§ pluntÆrio diaqétei to “JET SYSTEM”
th§ Zanussi kai ikanopoie’ —le§ ti§ montérne§
apaitÆsei§ katanal·nonta§ l’go ner—, reúma kai
aporrupantik—.
Ak—ma kai lig—tera, ap— to kanonik—, roúca
plénontai “oikonomik‡” di—ti h pos—thta tou neroú
pou crhsimopoie’tai kaqor’zetai aut—mata me b‡sh
to b‡ro§ tou§ kai to e’do§ tou uf‡smato§.
■ Ta koumpi‡ “MNHMH” (MEMORY) sa§
epitrépoun na apoqhkeúsete ta progr‡mmata
plus’mato§ pou crhsimopoie’te me megalúterh
sucn—thta kai na ta anakalésete me eukol’a
—tan to epiqume’te.
■ H dunat—thta, pou écete, na epiléxete th
qermokras’a, thn tacúthta stiy’mato§ kai —le§
ti§ ‡lle§ leitourg’e§ pou sa§ prosférei aut—
to pluntÆrio, k‡nei k‡qe plúsimo éna
pragmatik‡ “kat‡ paraggel’an” plúsimo.
■ H leitourg’a “KAQUSTERHSH ENARXHS”
(DELAY START) sa§ epitrépei na
programmat’sete thn énarxh en—§ progr‡mmato§
plus’mato§ gia —poia ·ra th§ hméra§ epiqume’te.
Me ton tr—po aut— mpore’te, gia par‡deigma, na
epwfelhqe’te tou camhloú k—stou§ tou reúmato§
kat‡ th di‡rkeia th§ núcta§.
■ Tecnolog’a§ Fuzzy Logic, to pluntÆrio
upolog’zei aut—mata to cr—no plus’mato§ gia ta
progr‡mmata twn leuk·n kai crwmatist·n
bambaker·n, me b‡sh to b‡ro§ twn roúcwn.
■ Se per’ptwsh plus’mato§ stou§ 95C, to
pluntÆrio kateb‡zei aut—mata th qermokras’a
tou neroú stou§ 60C l’go prin adei‡sei. Me
ton tr—po aut—, den dhmiourgoúntai problÆmata
stou§ swlÆne§ parocƧ neroú ex’ait’a§ th§ uyhlƧ
qermokras’a§.
■ To eidik— pr—gramma gia ta m‡llina, me néo
sústhma plus’mato§, plénei ta m‡llina sa§ me
exairetikÆ apal—thta.
■ To eidik— hlektronik— ex‡rthma gia thn
apokat‡stash th§ isorrop’a§, front’zei to
pluntÆrio na paraménei staqer— kat‡ th
di‡rkeia tou stiy’mato§.
Oikologiké§ sumboulé§
Gia na petúcete thn exoikon—mhsh tou neroú kai th§
hlektrikƧ enérgeia§ kai gia na prostateúsete to
perib‡llon, sa§ sunistoúme na akolouqÆsete ti§
ep—mene§ sumboulé§:
■ Crhsimopoie’te to pluntÆrio me plÆrh fort’o
ant’ me meiwména fort’a. OpwsdÆpote —mw§,
apofeúgete na uperofort·nete ton k‡do.
■ Prosarm—ste th d—sh tou aporrupantikoú sth
sklhr—thta tou neroú tou udraulikoú diktúou,
sthn pos—thta twn roúcwn kai sto baqm— pou
aut‡ e’nai lerwména.
■ Epiléxte to "OIKONOMIKO PROGRAMMA"
(ECONOMY)gia kanonik‡ lerwména roúca kai to
"SUNTOMO PROGRAMMA" (QUICK WASH) gia
l’go lerwména roúca.
■ Crhsimopoie’te to pr—gramma me pr—plush
m—no —tan ta roúca e’nai polú lerwména.
Prostas’a tou perib‡llonto§
■
Anakúklwsh th§ suskeuas’a§
Ta ulik‡ pou féroun to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Gia na epiteucqe’ h epanap—kthsh, qa
prépei na topoqetoúntai stou§ kat‡llhlou§ c·rou§
(Æ doce’a). Plhroforhqe’te ston arm—dio organism—.
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio Æ feliz—l
>PP< = polupropulénio
■
«Otan érqei h ·ra na pet‡xete
to pluntÆrio
«Otan to pluntÆrio qa prépei na dialuqe’, k—yte to
kal·dio trofodos’a§ kai katastÆste ‡crhsth thn
kleidari‡, kat‡ tétoio tr—po ·ste na mhn e’nai
dunat—n na kleistoún mésa sto pluntÆrio paidi‡.
«Oson afor‡ sto c·ro kai ton tr—po di‡qesh§,
epikoinwnÆste me to arm—dio grafe’o twn topik·n
arc·n pou front’zei gia th sullogÆ twn astik·n
stere·n aporrimm‡twn.
Orisménoi par‡grafoi autoú tou egceirid’ou odhgi·n e’nai shmademénoi me súmbola ta opo’a écoun ti§ ak—louqe§ énoie§:
Ed· br’skete spouda’e§ plhrofor’e§
pou aforoún thn asf‡leia kat‡ th crÆsh
tou plunthr’ou sa§, h mh tÆrhsh twn
opo’wn mpore’ na prokalései zhmié§.
i
Ed· br’skontai plhrofor’e§ gia th
swstÆ crÆsh tou plunthr’ou kai gia na
petúcete ti§ kalútere§ apod—sei§
Ed· br’skete plhrofor’e§ pou
sundéontai me thn prostas’a tou
perib‡llonto§
H suneisfor‡ ma§ gia to perib‡llon: aut— to
egceir’dio écei tupwqe’ se anakuklwméno cart’.
28
PERIECOMENA
30
PerigrafÆ th§ suskeuƧ
31
Lamp‡ki elégcou gia thn asf‡lish
th§ p—rta§
Surt‡ri aporrupantikoú
31
31
SuntÆrhsh
■
■
■
■
■
■
■
■
Egkat‡stash
■
■
■
■
■
Mhcanismo’ asf‡leia§ gia th metafor‡
Topoqéthsh
Trofodos’a tou neroú
Apocéteush
HlektrikÆ súndesh
32
32
33
33
33
34
CrÆsh
35
■
■
■
■
■
■
■
Kantr‡n Elégcou
PerigrafÆ tou ceiristhr’ou
Tropopo’hsh progr‡mmato§ se exélixh
«Anoigma p—rta§ met‡ thn énarxh tou
progr‡mmato§
Sumboulé§ gia to plúsimo
DialogÆ
Qermokras’e§
Prin fort·sete ta roúca
Mégista fort’a roúcwn
B‡rh twn roúcwn
Xelékiasma
Aporrupantik‡ kai epipr—sqeta
Pos—thta tou aporrupantikoú pou
crhsimopoie’tai
Odhg’e§ CrÆsh§
DieqnÆ súmbola gia thn antimet·pish
twn ufasm‡twn
Pßnaka§ programm‡twn
48
48
48
49
49
49
32
Tecnik‡ carakthristik‡
■
Kaqarism—§ suskeuƧ
Surt‡ri aporrupantikoú
F’ltro apocéteush§ neroú
Filtr‡ki tou swlÆna trofodos’a§
«Adeiasma an‡gkh§
Profúlaxh kat‡ tou p‡gou
48
K‡ti den p‡ei kal‡
50-52
35
35-38
39
39
40
40
40
40
40
40
40
41
41
42-44
45
46-47
29
ELLHNIKA
ProeidopoiÆsei§
PROEIDOPOIHSEIS
E’nai spouda’o na diathre’te to par—n egceir’dio crÆsh§ maz’ me to pluntÆrio gia opoiadÆpote mellontikÆ an‡gkh. An
pr—keitai na poulÆsete to pluntÆrio Æ na to d·sete se k‡poio ‡llo ‡tomo, bebaiwqe’te —ti to egceir’dio sunodeúei to
pluntÆrio gia na epitréyei ston néo crÆsth na e’nai plhroforhméno§ scetik‡ me ti§ ant’stoice§ leitourg’e§ kai
proeidopoiÆsei§.
Auté§ oi proeidopoiÆsei§ écoun problefqe’ gia thn asf‡lei‡ sa§ kai gia thn asf‡leia twn ‡llwn. W§ ek toútou, sa§
parakaloúme na ti§ diab‡sete prosektik‡ prin egkatastÆsete kai crhsimopoiÆsete to pluntÆrio.
Geniké§ proeidopoiÆsei§
■
■
■
Aut— to pluntÆrio écei melethqe’ gia na
crhsimopoie’tai ap— enÆlika ‡toma. W§ ek
toútou, bebaiwqe’te —ti ta paidi‡ den to
akoumpoún kai —ti den to crhsimopoioún san
paign’di.
Kat‡ th di‡rkeia tou plus’mato§ se uyhlé§
qermokras’e§, to gual’ th§ p—rta§ zesta’netai.
Mhn to akoumpÆsete.
Ta mikr‡ katoik’dia z·a écoun th sunÆqeia na
trup·noun ston k‡do tou plunthr’ou. Gia to
l—go aut— elégcete ton k‡do prin b‡zete se
leitourg’a to pluntÆrio.
CrÆsh
■
■
■
■
■
Egkat‡stash
■
■
■
■
■
■
Elégxete, kat‡ th di‡rkeia th§ afa’resh§ th§
suskeuas’a§, —ti to pluntÆrio den parousi‡zei
elatt·mata. Se per’ptwsh amfiboli·n, mhn to
qésete se leitourg’a all‡ apeuqunqe’te sthn
tecnikÆ upostÆrixh.
Prin crhsimopoihqe’ to pluntÆrio, qa prépei na
afaireqe’ h eswterikÆ suskeuas’a tou. An den
apomakrunqoún ta prostateutik‡ sustÆmata
pou crhsimopoiÆqhkan gia thn metafor‡ Æ an
den apomakrunqoún plÆrw§, mpore’ na
proklhqoún zhmié§ sto pluntÆrio Æ sta épipla.
Sumbouleuqe’te th scetikÆ par‡grafo tou
egceirid’ou crÆsh§.
An up‡rxei h an‡gkh mia§ opoiasdÆpote
metatropƧ th§ oikiakƧ hlektrikƧ
egkat‡stash§ gia na epiteucqe’ h egkat‡satsh
tou plunthr’ou, autÆ h ergas’a qa prépei na
g’nei m—no ap— eidikeuméno proswpik—.
OpoiadÆpote epémbash pou apaite’tai sta
udraulik‡ gia thn egkat‡stash tou plunthr’ou,
qa prépei na g’nei m—no ap— eidikeuméno
udraulik—.
Met‡ thn egkat‡stash tou plunthr’ou, elégxte
na mhn akoump‡ sto hlektrik— kal·dio
trofodos’a§.
An to pluntÆrio e’nai topoqethméno se d‡pedo
me mokéta, bebaiwqe’te —ti an‡mesa sta
podar‡kia stÆrixh§ kai to d‡pedo o aéra§
kuklofore’.
■
■
■
■
■
TecnikÆ upostÆrixh/episkeué§
■
■
30
Aut— to pluntÆrio proor’zetai gia oikiakÆ
crÆsh. Mhn to crhsimopoie’te gia diaforetikoú§
skopoú§ ap— eke’nou§ gia tou§ opo’ou§ écei
melethqe’.
Plénete m—no e’dh gia ta opo’a problépetai to
plúsimo se pluntÆrio. Akolouqe’te ti§ odhg’e§
pou anaférontai sthn etikéta k‡qe roúcou.
Mhn uperfort·nete to pluntÆrio. Akolouqe’te
ti§ odhg’e§ pou periécontai sto egceir’dio.
Ta kérmata, oi param‡ne§, oi karf’tse§, oi b’de§
k.l.p., pou ménoun sta roúca mpore’ na
prokalésoun ter‡stie§ zhmié§.
Den prépei na topoqetoúntai sto pluntÆrio
roúca pou écoun kaqariste’ me kaqarÆ benz’nh,
oin—pneuma, triel’nh k.l.p. An écoun
crhsimopoihqe’ tétoiou e’dou§ pro•—nta prin
ap— to plúsimo, prépei na periménete thn
ex‡tmish tou pro•—nto§ prin na b‡lete ta roúca
sto pluntÆrio.
Sugkentr·ste ta roúca mikr·n diast‡sewn,
—pw§ k‡ltse§, z·ne§ k.l.p., se mia mikrÆ p‡ninh
ts‡nta Æ se mia maxilaroqÆkh. Aut— gia na
apofeucqe’ to na trup·noun an‡mesa sto
kal‡qi kai th lek‡nh tou k‡dou.
Crhsimopoie’te m—no thn pos—thta malaktikoú
pou sunist‡tai ap— ton kataskeuastÆ. Mia
uperbolikÆ pos—thta tou pro•—nto§ mpore’ na
katastréyei ta roúca.
«Otan den crhsimopoie’te to pluntÆrio, afÆnete
to port‡ki mis—kleisto. «Etsi diathre’tai
kalútera h fl‡ntza th§ p—rta§ kai
apofeúgontai murwdié§ moúcla§.
Prin ano’xete to port‡ki, elégcete p‡ntote na
écei adi‡sei to ner—. Sthn ant’qeth per’ptwsh,
adei‡ste to akolouq·nta§ ti§ odhg’e§ pou
periécontai sto egceir’dio crÆsh§.
Met‡ ap— th crÆsh, bg‡zete p‡ntote thn pr’za
tou reúmato§ kai kle’nete thn brúsh.
Sthn per’ptwsh bl‡bh§, mhn prospaqÆsete na
episkeu‡sete to pluntÆrio m—noi sa§. Oi
episkeué§ pou ekteloúntai ap— mh eidikeuméno
proswpik— mpore’ na prokalésoun zhmié§.
Gia endec—mene§ episkeué§, apeuqunqe’te se éna
exousiodothméno kéntro upostÆrixh§ kai
zhtÆste auqentik‡ antallaktik‡.
PERIGRAFH THS SUSKEUHS
1 Surt‡ri aporrupantikoú
2 Koumpi‡ “MnÆmh” (MEMORY)
3 Diak—pth§ “ON/OFF - Akúrwsh ” (ON/OFFCANCEL)
4 Koump’ “Uf‡smata” (FABRICS)
5 Koump’ “Qermokras’a” (TEMPERATURE)
6 Koump’ “Tacúthta Stiy’mato§” (SPIN SPEED)
7 Koump’ “Epilog駔 (OPTIONS)
8 Koump’ “Eidik‡ Progr‡mmata” (SPECIAL
PROGRAMMES)
9 Koump’ “Anazwog—nhsh” (FRESHEN UP)
10 Kantr‡n “Cr—no§ OloklÆrwsh§
Progr‡mmato§” (TIME TO FINISH)
11 Koump’ “Kaqustérhsh «Enarxh§” (DELAY START)
12 Koump’ “«Enarxh/Paúsh” (START/PAUSE)
13 Lamp‡ki elégcou gia thn asf‡lish th§ p—rta§
14 Ceroúli gia to ‡noigma th§ p—rta§
15 F’ltro
16 Ruqmiz—mene§ b‡sei§
2
10
1
ELLHNIKA
11
3 45678 9 12
13
14
15
16
Lamp‡ki elégcou gia thn
asf‡lish th§ p—rta§
H p—rta paraménei asfalisménh kaq’ —lh th
di‡rkeia tou plus’mato§. H asf‡lish th§
epibebai·netai ap— to lamp‡ki elégcou pou
br’sketai d’pla sto ceroúli. H p—rta den mpore’
na anoicte’ an den sbÆsei to lamp‡ki elégcou.
Surt‡ri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsimo
Malaktik—
P0260
31
EGKATASTASH
Mhcanismo’ asf‡leia§ gia th
metafor‡
Prin qésete se leitourg’a to pluntÆrio,
bebaiwqe’te —ti écoun afaireqe’ —loi oi
mhcanismo’ pou écoun problefqe’ gia thn
metafor‡.
Sa§ sumbouleúoume na kratÆsete —la ta komm‡tia
gia na xanamont‡rete se per’ptwsh pou mpore’
sto méllon na xanametakinÆsete to pluntÆrio.
Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
aristerÆ b’da kai akoumpÆste to pluntÆrio sthn
p’sw pleur‡, proséconta§ na mhn tsak’sete tou§
swlÆne§. Gia to skop— aut— topoqetÆste an‡mesa
sto pluntÆrio kai sto d‡pedo mia gwn’a ap— to
ulik— th§ suskeuas’a§.
P0255
Afairéste to kentrik— komm‡ti feliz—l ap— th
b‡sh tou plunthr’ou kai eleuqer·ste ti§ dúo
sakoúle§ ap— poluaiqulénio bg‡zonta§ to
autok—llhto.
Me polú prosocÆ bg‡lte pr·ta th dexi‡ sakoúla
(1) kai sth sunéceia thn aristerÆ (2), trab·nta§
ti§ pro§ to kéntro tou plunthr’ou.
2
P0234
P0233
P0256
P0020
P0254
P0509
XanatopoqetÆste to pluntÆrio —rqio kai
xebid·ste ti§ 2 ‡lle§ b’de§ sto p’sw méro§.
Bg‡lte tou§ trei§ plastikoú§ pe’rou§ ap— ti§
trúpe§ —pou Ætan topoqethméne§ oi b’de§.
Tap·ste ti§ trúpe§ pou émeinan anoikté§, me ti§
t‡pe§ pou br’skontai sto p’sw méro§ tou
plunthr’ou.
Topoqéthsh
EgkatastÆste to pluntÆrio se éna d‡pedo ep’pedo
kai sklhr—. Proséxte thn kuklofor’a tou aéra
gúrw ap— th mhcanÆ na mhn parempod’zetai ap—
cali‡, mokéte§ k.l. Elégxte to pluntÆrio na mhn
akoump‡ se to’co Æ se ‡lla épipla th§ kouz’na§.
Alfadi‡ste prosektik‡ to pluntÆrio xebid·nonta§
Æ bid·nonta§ ta ruqmiz—mena podar‡kia. Mhn
b‡zete poté k‡tw ap— to pluntÆrio cart—ni, xúlo Æ
par—moia ulik‡ gia na antistaqm’sete piqané§
diaforé§ tou pat·mato§.
Afoú alfadi‡sete to pluntÆrio, mplok‡rete ta
k—tra paxim‡dia.
32
1
Sundéste ton swlÆna trofodos’a§ me mia brúsh me
b—lte§ twn 3/4", afoú prohgouménw§ écete
topoqetÆsei an‡mesa to filtr‡ki “A” to opo’o
corhge’tai maz’ me to pluntÆrio.
Den e’nai dunatÆ h epimÆkunsh tou swlÆna
trofodos’a§. An o swlÆna§ e’nai kont—§ kai den
epiqume’te na metakinÆsete th brúsh, prépei na
agor‡sete énan plÆrh swlÆna makrútero, gia ton
opo’o na problépetai autoú tou e’dou§ h crÆsh.
To ‡llo ‡kro tou swlÆna f—rtwsh§, ap— thn
meri‡ tou plunthr’ou, mpore’ na blépei pro§
opoiadÆpote kateúqunsh. Xebid·ste elafr‡ to
daktul’di mplokar’smato§, str’yte to ‡kro tou
swlÆna kai xanabid·ste to daktul’di, elégconta§
—ti den up‡rcoun ap·leie§ neroú.
ELLHNIKA
Trofodos’a tou neroú
A
P0003
P0021
Apocéteush
H kampúlh tou swlÆna apocéteush§ mpore’ na
topoqethqe’ kat‡ trei§ diaforetikoú§ tr—pou§:
Sto ce’lo§ tou niptÆra crhsimopoi·nta§ ton
plastik— agk·na pou corhge’tai maz’ me to
pluntÆrio. S’autÆ thn per’ptwsh, prépei na
bebaiwqe’te —ti h kampúlh den kinduneúei na
apospaste’ ap— to ce’lo§ —tan to pluntÆrio
adei‡zei. Mpore’te na thn stere·sete, gia
par‡deigma, me éna sp‡gko sth brúsh Æ ston to’co.
Se mia parékklish th§ apocéteush§ tou
niptÆra. AutÆ h parékklish qa prépei na
br’sketai p‡nw ap— to sif—ni, kat‡ tétoio tr—po
·ste h kampúlh tou swlÆna na br’sketai, to
el‡cisto, sta 60 ek. ap— to d‡pedo.
SÕénan agwg— apocéteush§ pou qa e’nai
topoqethméno§ se úyo§ —ci lig—tero twn 60 ek. kai
—ci periss—tero ap— 90 ek.
H ‡krh tou swlÆna apocéteush§ qa prépei na
aer’zetai p‡ntote, dhladÆ h eswterikÆ di‡metro§
tou agwgoú apocéteush§ qa prépei na e’nai
fardúterh ap— thn exwterikÆ di‡metro tou
swlÆna apocéteush§.
O swlÆna§ apocéteush§ den qa prépei na parousi‡zei
tsak’smata.
TopoqetÆste ton kat‡ mÆko§ tou pat·mato§ kai
shk·ste ton kont‡ sthn apocéteush.
P0022
P0023
HlektrikÆ súndesh
To pluntÆrio problépetai na leitourge’ sta 220230V monofasik—, 50Hz.
Elégxte thn oikiakÆ egkat‡stash na e’nai se qésh
na antéxei to mégisto apaitoúmeno fort’o
(2,2 kW), lamb‡nonta§ up—yh kai ti§ ‡lle§
suskeué§ pou crhsimopoioúntai.
Sundéste to pluntÆrio se mia pr’za tou
reúmato§ me ge’wsh.
O kataskeuastƧ apopoie’tai
opoiadÆpote euqúnh gia bl‡be§ Æ gia
traúmata pou mpore’ na proélqoun ap—
thn mh sebasm— tou proanafer—menou
kan—na asf‡leia§.
33
i
TECNIKA CARAKTHRISTIKA
DIASTASEIS
Uyo§
Pl‡to§
B‡qo§
85 cm
60 cm
58 cm
MEGISTO FORTIO
Bambaker‡
Sunqetik‡/eua’sqhta
M‡llina
5 kg
2 kg
1 kg
TACUTHTA PERISTROFHS STO XEBGALMA
1200 strofé§/lept— mégisth
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH APORROFOUMENH ISCUS
ELACISTH ISCUS THS ASFALEIAS
220-230V/50Hz
2200W
10A
PIESH TOU NEROU
el‡c.
még.
5 N/cm2
80 N/cm2
AutÆ h suskeuÆ summorf·netai me ti§ ak—louqe§ odhg’e§ th§ EOK:
73/23/EOK ap— 19/02/73 scetik‡ me th camhlÆ éntash
89/336/EOK ap— 03/05/89 scetik‡ me thn hlektromagnhtikÆ sumbat—thta
34
CRHSH
Kantr‡n Elégcou
60°C
TE
2
3
DELI CA
4
TE
S
MP
C
F A B RI
MEMOR
Y
ERATU
R
SP
IN S PEED
ECONOMY
OP
TIO N S
ON - OFF
CANCEL
1
2
3
4
AY START
DEL
RINSES
SPIN
RINSE
HOLD
COLD
WOO L
QUICK
WASH
500
30°C
TIME TO FINISH
SOAK
700
40°C
E
1
900
EXTRA RINSE
ELLHNIKA
N
COTTO
WHITE
TTON
RED CO
COLOU
ETIC
SYNTH
PREWASH
1200
95°C
5
6
DRAIN
FRESHE
NU
P
RT/ PAUSE
STA
SPECI AL PRO
GRAM
MES
7
8 9 10 11 12
1 Koump’ “MNHMH” (MEMORY) kai
ant’stoica lamp‡kia elégcou
2 Diak—pth§ “ON/OFF - AKURWSHÓ
(ON/OFF-CANCEL)
Mpore’te na apoqhkeúsete Æ na xanaepiléxete éna
pr—gramma plus’mato§ pou écete epiléxei sto
parelq—n pat·nta§ ta exƧ koumpi‡.
Gia na apoqhkeúsete: epiléxte to pr—gramma
pou epiqume’te crhsimopoi·nta§ ta koumpi‡ pou
écete sth di‡qesh sa§ (bl. Odhg’e§ CrÆsh§ ) kai
b‡lte se leitourg’a to pluntÆrio piézonta§ to
koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
Apoqhkeúste to pr—gramma piézonta§ éna ap— ta
koumpi‡ “MNHMH” (MEMORY) mécri na an‡yei to
ant’stoico lamp‡ki elégcou.
E‡n to koump’ pou piésate den écei Ædh
apoqhkeuméno k‡poio pr—gramma, to lamp‡ki
elégcou qa arc’sei na anabosbÆnei gia duo
deuter—lepta. Ena Ædh apoqhkeuméno pr—gramma
mpore’ na tropopoihqe’ piézonta§ ta kat‡llhla
koumpi‡ prin qésete se leitourg’a to pluntÆrio me
to koump’ “«ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE)
Gia na xanaepiléxete éna pr—gramma: piéste to
kat‡llhlo koump’ “MNHMH” (MEMORY). To
lamp‡ki elégcou pou antistoice’ sto apoqhkeuméno
pr—gramma qa an‡yei. Piéste to koump’
“«ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE) gia na b‡lete se
leitourg’a to pluntÆrio.
ProsocÆ! To pluntÆrio sa§ mpore’ na écei Ædh
apoqhkeuméno k‡poio pr—gramma. Aut— shma’nei
—ti écei elegcqe’ prosectik‡ prin bgei ap— to
ergost‡sio.
ParatÆrhsh: Sa§ sumbouleúoume na shmei·sete
to pr—gramma pou écete apoqhkeúsei se k‡qe
koump’ “MNHMH” (MEMORY).
Aut—§ o diak—pth§ écei duo leitourg’e§:
- qésh se leitourg’a kai diakopÆ leitourg’a§ tou
plunthr’ou
- akúrwsh progr‡mmato§ pou br’sketai se exélixh
Piéste to diak—pth gia na b‡lete se leitourg’a to
pluntÆrio, piéste ton kai p‡li gia na diak—yete th
leitourg’a sto télo§ tou progr‡mmato§ Æ gia na
akur·sete éna pr—gramma se exélixh.
3 Koump’ “Uf‡smataÓ (FABRICS)
Piéste aut— to koump’ gia na epiléxete ton kat‡llhlo
túpo plus’mato§ : leuk‡ bambaker‡, sunqetik‡ ktl. To
lamp‡ki elégcou pou antistoice’ ston túpo plus’mato§
pou epiléxate qa an‡yei kai o cr—no§ plus’mato§ qa
fane’ sto kantr‡n (9). O cr—no§ upolog’zetai me b‡sh
to mégisto b‡ro§ 5 kil·n gia bambaker‡, 2 k. gia
eua’sqhta kai sunqetik‡ kai 1 k. gia m‡llina.
Per’pou 20 lept‡ arg—tera (o cr—no§ pou apaite’tai
gia na upolog’sei, to pluntÆrio, to b‡ro§ twn roúcwn)
to kantr‡n me thn éndeixh tou cr—nou plus’mato§ qa
enhmerwqe’ kai p‡li (m—no gia ta bambaker‡).
To pluntÆrio epilégei aut—mata th mégisth
qermokras’a kai thn tacúthta stiy’mato§ me b‡sh ton
epilegméno túpo plus’mato§: to ant’stoico lamp‡ki
elégcou qa an‡yei.
T—so h qermokras’a —so kai h tacúthta mporoún na
tropopoihqoún piézonta§ ta koumpi‡ “QERMOKRASIA
(TEMPERATURE) kai TACUTHTA STIYIMATOS (SPIN
SPEED)”.
To koump’ “Uf‡smata” (FABRICS) den mpore’ na
crhsimopoihqe’ se per’ptwsh pou écei epilecqe’ to
pr—gramma ANAZWOGONHSH (FRESHEN UP) Æ éna ap—
ta EIDIKA PROGRAMMATA (SPECIAL PROGRAMMES).
35
4 Koump’ “QERMOKRASIAÓ
(TEMPERATURE)
6 Koump’ “LEITOURGIESÓ
(OPTIONS)
Piéste aut— to koump’ e‡n epiqume’te na epiléxete
qermokras’a diaforetikÆ ap— autÆ pou prote’nei
to pluntÆrio gia ton epilegméno túpo plus’mato§
(bl. p’naka programm‡twn): to ant’stoico lamp‡ki
elégcou qa an‡yei.
H qésh KRUO (COLD) e’nai gia plúsimo me krúo ner—.
To koump’ aut— sa§ epitrépei na epiléxete:
- PROPLUSH (PREWASH): to pluntÆrio
pragmatopoie’ énan kúklo pr—plush§ me
mégisth qermokras’a tou§ 40C .Gia ta leuk‡ kai
ta crwmatist‡ bambaker‡ kaq·§ kai gia ta
sunqetik‡, h pr—plush oloklhr·netai me éna
súntomo st’yimo. Gia ta eua’sqhta, to ner—
adei‡zetai cwr’§ st’yimo.
- SUNTOMO PROGRAMMA (QUICK
WASH): epilégonta§ autÆ th leitourg’a
mei·netai o cr—no§ plus’mato§ (gia roúca l’go
lerwména). H epilogÆ autÆ den mpore’ na
sunduaste’ me to pr—gramma gia ta m‡llina.
- OIKONOMIKO PROGRAMMA
(ECONOMY): autÆ h leitourg’a e’nai diaqésimh
m—no se sunduasm— me ta progr‡mmata gia ta
leuk‡ bambaker‡ stou§ 95C, ta crwmatist‡
bambaker‡ stou§ 60C kai ta sunqetik‡ ep’sh§
stou§ 60C : ant’ gia tou§ 95C, h plúsh
pragmatopoie’tai per’pou stou§ 67C kai ant’
gia tou§ 60C, stou§ 45C gia ta bambaker‡ kai
stou§ 40C gia ta sunqetik‡: ta lamp‡kia
elégcou twn 60C Æ twn 40C qa anabosbÆnoun.
Ex’ ait’a§ th§ me’wsh§ th§ qermokras’a§, to
plúsimo diarke’ elafr·§ periss—tero kai
exoikonome’tai reúma.
PROSOCH: To pr—gramma PROPLUSH
(PREWASH), to SUNTOMO PROGRAMMA
(QUICK WASH) kai to OIKONOMIKO
PROGRAMMA (ECONOMY) den mporoún na
epilecqoún taut—crona di—ti to éna autom‡tw§
akur·nei to ‡llo.
5 Koump’ “TACUTHTA
STIYIMATOSÓ (SPIN SPEED)
Piéste aut— to koump’ gia na epiléxete thn kat‡llhlh
tacúthta stiy’mato§ cwr’§ na xecn‡te —ti:
- gia ta bambaker‡ h mégisth tacúthta stiy’mato§
e’nai 1200 strofé§ to lept—
- gia ta sunqetik‡ kai m‡llina h mégisth tacúthta
stiy’mato§ e’nai 900 strofé§ to lept—
- gia ta eua’sqhta uf‡smata h mégisth tacúthta
e’nai 700 strofé§ to lept—
Se per’ptwsh pou epiléxete th leitourg’a “CWRIS
STIYIMO” (RINSE HOLD) , to pluntÆrio den qa
st’yei to ner— tou teleuta’ou xebg‡lmato§ étsi
·ste na mhn tsalakwqoún to roúca: sto télo§ tou
progr‡mmato§ to lamp‡ki elégcou qa anabosbÆnei
upenqum’zont‡§ sa§ —ti prépei na adei‡sete to
ner—. Aut— mpore’ na g’nei me tre’§ tr—pou§:
- epiléxte mia tacúthta stiy’mato§ kai piéste to
koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE)
- apl·§ piéste to koump’ “ENARXH/PAUSH”
(START/PAUSE). Met‡ to ‡deiasma tou k‡dou, to
pluntÆrio qa pragmatopoiÆsei ton kúklo
stiy’mato§ gia ton epilegméno túpo plus’mato§.
- epiléxte to pr—gramma “ADEIASMA” (DRAIN)
gia na adei‡sete to ner— cwr’§ st’yimo.
Mpore’te na epiléxete th leitourg’a “CWRIS
STIYIMOÓ (RINSE HOLD) kai se sunduasm—
me to pr—gramma gia ta m‡llina: to pluntÆrio
qa adei‡sei to ner— tou teleuta’ou
xebg‡lmato§ cwr’§ na st’yei.
Se per’ptwsh pou to ner— parame’nei ston
k‡do, qa adei‡sei aut—mata met‡ ap— 18 ·re§.
36
Piézonta§ aut— to koump’ mpore’te na epiléxete ta
parak‡tw:
- EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE):
mpore’ na sunduaste’ me —la ta up—loipa
progr‡mmata ekt—§ ap— to pr—gramma gia ta
m‡llina. To pluntÆrio pragmtopoie’ 4 ant’ gia 3
xebg‡lmata. Sumbouleúoume to epipléon
xébgalma se —sou§ e’nai allergiko’ sta
aporrupantik‡ kai —pou to ner— e’nai polú
malak—. H leitourg’a autÆ mpore’ na epilecqe’
m—no afoú écete Ædh piései to koump’
“UFASMATA” (FABRICS) gia na dialéxete to
epiqumht— pr—gramma plus’mato§.
- MOULIASMA (SOAK): epiléxte to moúliasma
se per’ptwsh sklhrƧ brwmi‡§. AutÆ h
leitourg’a den mpore’ na sunduaste’ me to
pr—gramma gia ta m‡llina. To pluntÆrio
mouli‡zei stou§ 40C kai stamat‡ krat·nta§ to
ner— ston k‡do. Gia na to adei‡sete up‡rcoun
duo tr—poi:
- m—no ‡deiasma piézonta§ to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE)
- ‡deiasma kai st’yimo crhsimopoi·nta§ ta
koumpi‡ “TACUTHTA STIYIMATOS” (SPIN
SPEED) kai “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
An to ner— den adei‡sei mésa se 18 ·re§, to
pluntÆrio qa to adei‡sei aut—mata. Kat‡ th
di‡rkeia tou mouli‡smato§, o k‡do§ gur’zei k‡qe
t—so.
Sto télo§ tou mouli‡smato§, kai afoú écei
adei‡sei to ner— (sto kantr‡n emfan’zontai tr’a
mhdén), epiléxte to pr—gramma plus’mato§ pou
epiqume’te Æ anakaléste to crhsimopoi·nta§ ta
koumpi‡ “MNHMH” (MEMORY). Sth sunéceia
qéste se leitourg’a to pluntÆrio piézonta§ to
koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
- XEBGALMA (RINSES): me aut— to pr—gramma
mpore’te na xebg‡lete ki na st’yete roúca pou
écoun Ædh pluqe’ sto céri, —pw§ sunqetik‡ ki
eua’sqhta, Æ m‡llina pou den plénontai sto
pluntÆrio. Pragmatopoioúntai 3 elafri‡
xebg‡lmata me uyhlÆ st‡qmh neroú kai kat—pin
éna st’yimo sti§ 700 strofé§ to lept—. Beba’w§
e’nai dunat— na epiléxete uyhl—terh Æ
camhl—terh tacúthta stiy’mato§
crhsimopoi·nta§ ta kat‡llhla koumpi‡.
PROSOCH: An plúnete bambaker‡ sto céri
ki epiléxete mia tacúthta stiy’mato§ sti§ 1200
strofé§ to lept—, to pluntÆrio qa
pragmatopoiÆsei 3 xebg‡lmata me camhlÆ
st‡qmh neroú, mia seir‡ ap— mesa’a stiy’mata ki
éna telik— sti§ 1200 strofé§ to lept—: idanik—
gia ta bambaker‡.
-
-
STIYIMO (SPIN): an epiléxete autÆ th
leitourg’a, to pluntÆrio qa pragmatopoiÆsei
éna st’yimo sti§ 700 strofé§ to lept—.
Diaforetiké§ tacúthte§ mporoún na epilecqoún
piézonta§ to kat‡llhlo koump’. Mh xecn‡te, —mw§,
na l‡bete up’ —yh ton túpo tou uf‡smato§.
ADEIASMA (DRAIN): me th leitourg’a autÆ
adei‡zei to ner— [p.c. gia progr‡mmata pou écoun
sunduaste’ me th leitourg’a “CWRIS STIYIMO”
(RINSE HOLD)].
8 Koump’ ANAZWOGONHSH
(FRESHEN UP)
Pr—keitai gi éna plhré§ pr—gramma pou den mpore’
na sunduaste’ me kam’a ‡llh leitourg’a ekt—§ ap—
thn “KAQUSTERHSH ENARXHS” (DELAY START).
Gia roúca l’go lerwména Æ gia roúca pou
crei‡zontai anazwog—nhsh (mécri 2 kil‡). To
pluntÆrio pragmatopoie’ plúsimo stou§ 30C gia
30 lept‡ kai kat—pin éna telik— st’yimo sti§ 700
strofé§ to lept—.
9 Kantr‡n “CRONOS
OLOKLHRWSHS TOU
PROGRAMMATOSÓ
(TIME TO FINISH)
Aut— to kantr‡n parécei ti ak—louqe§ plhrofor’e§:
- Trei§ paúle§ pou anabosbÆnoun emfan’zontai
amésw§ m—li§ piésete to diak—pth ON/OFF. To
pluntÆrio e’nai étoimo na decte’ plhrofor’e§ —son
afor‡ sto pr—gramma pou epiqume’te.
- Di‡rkeia to epilegménou progr‡mmato§
plus’mato§. Upolog’zetai autom‡tw§ me b‡sh to
mégisto b‡ro§ twn roúcwn pro§ plúsimo, to opo’o
prote’netai lamb‡nonta§ up’ —yh to e’do§ tou
uf‡smato§. Ta yhf’a sto kantr‡n anabosbÆnoun
mécri na xekinÆsei h leitourg’a tou plunthr’ou me
to koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
Ap— th stigmÆ pou to pr—gramma xekin‡, to
kantr‡n enhmer·netai k‡qe 10 lept‡ sthn arcÆ kai
k‡qe 5 lept‡ kat‡ th di‡rkeia twn teleuta’wn 20
lept·n.
Per’pou 20 lept‡ met‡ thn énarxh tou
progr‡mmato§, to kantr‡n enhmer·netai me b‡sh
to pragmatik— b‡ro§ twn roúcwn pou plénontai
eke’nh th stigmÆ (m—no gia bambaker‡).
Otan to pr—gramma oloklhrwqe’, ki afoú h p—rta
paúsei na e’nai asfalisménh, sto kantr‡n
emfan’zontai tr’a mhdén pou anabosbÆnoun.
- Kaqustérhsh énarxh§ th§ leitourg’a§
(DELAY START) pou écei programmatiste’
crhsimopoi·nta§ to eidik— koump’ (11). H
epiqumhtÆ kaqustérhsh (mécri 19 ·re§)
emfan’zetai sto kantr‡n. Sta pla’sia th§
ant’strofh§ métrhsh§, to kantr‡n enhmer·netai
37
ELLHNIKA
7 Koump’ “EIDIKA PROGRAMMATAÓ
(SPECIAL PROGRAMMES)
-
-
-
k‡qe m’a ·ra kai, kat‡ th di‡rkeia th§ teleuta’a§
·ra§, k‡qe 5 lept‡.
PAUSH (PAUSE): an pieste’ to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE) en· k‡poio
pr—gramma br’sketai se exélixh, ta yhf’a sto
kantr‡n, pou dhl·noun to cr—no pou apoménei
gia thn oloklÆrwsh tou, arc’zoun na
anabosbÆnoun.
F‡sh zest‡mato§ neroú. M’a tele’a sta dexi‡
twn yhf’wn tou kantr‡n dhl·nei —ti to
pluntÆrio zesta’nei to ner—.
Lanqasménh epilogÆ leitourg’a§. Se
per’ptwsh pou epilecqe’ k‡poia leitourg’a kai
k‡poio pr—gramma pou den e’nai sumbat‡, to
mÆnuma Err qa emfaniste’ sto kantr‡n.
10 Koump’ “ENARXH/PAUSHÓ
(START/PAUSE)
Aut— to koump’ écei trei§ leitourg’e§:
a) Enarxh
Afoú epiléxete to kat‡llhlo pr—gramma
plus’mato§, piéste to koump’ gia na qésete se
leitourg’a to pluntÆrio.
b) Paúsh
Gia n diak—yete éna pr—gramma se exélixh, piéste
to koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE). Ta
yhf’a sta kantr‡n arc’zoun na anabosbÆnoun. An
epiqume’te to pr—gramma na suneciste’ apo to
shme’o —pou to diek—yate, piéste ki p‡li to
koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
g) «Adeiasma neroú
Sto télo§ progr‡mmato§ pou problépei thn
paramonÆ tou neroú ston k‡do [“CWRIS STIYIMO”
(RINSE HOLD)] Æ met‡ ap— to pr—gramma gia
moúliasma (SOAK),piéste to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE) gia na adei‡sei
to ner—. Met‡ to moúliasma to pluntÆrio apl·§ qa
adei‡sei to ner— en· met‡ to pr—gramma “CWRIS
STIYIMO” qa adei‡sei kai kat—pin qa st’yei.
38
11 Koump’ “KAQUSTERHSH
ENARXHSÓ (DELAY START)
Aut— to koump’ epitrépei thn kaqustérhsh th§
énarxh§ th§ leitourg’a§ tou plunthr’ou mécri kai
19 ·re§.
Piéste to prin piésete to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
Ta yhf’a pou dhl·noun th zhtoúmenh kaqustérhsh
emfan’zontai sto kantr‡n d’pla ap— to koump’. H
diadikas’a th§ ant’strofh§ métrhsh§ (k‡qe 1 ·ra)
arc’zei met‡ ap— éna lept—. Kat‡ th di‡rkeia th§
teleuta’a§ ·ra§, to kantr‡n enhmer·netai k‡qe 5
lept‡.
H leitourg’a autÆ den mpore’ na sunduaste’ me ta
progr‡mmata “STIYIMO” (SPIN) kai “ADEIASMA”
(DRAIN).
Gia na tropopoiÆsete Æ na akur·sete thn
kaqustérhsh pou écete epiléxei, piéste to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE) kai kat—pin to
koump’ “KAQUSTERHSH ENARXHS” (DELAY
START) mécri na emfanistoún sto kantr‡n oi ·re§
kaqustérhsh§ pou epiqume’te Æ mécri na emfaniste’
to súmbolo
h se per’ptwsh akúrwsh§.
Kat—pin piéste kai p‡li to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE). Se per’ptwsh
akúrwsh§ th§ kaqustérhsh§, sto kantr‡n qa
emfaniste’ h di‡rkeia tou progr‡mmato§
plus’mato§ pou écete epiléxei.
12 Ta lamp‡kia elégcou ki h
leitourg’a tou§
Ta lamp‡kia elégcou an‡boun to kaqéna xecwrist‡
Æ omadik‡ súmfwna me ti§ leitourg’e§ pou écoun
epilecqe’. Se per’ptwsh l‡qou§ kat‡ th diadikas’a
epilogƧ twn leitourgi·n, ta lamp‡kia elégcou
anabosbÆnoun gia per’pou 3 deuter—lepta kai
emfan’zetai sto kantr‡n to mÆnuma Err.
Tropopo’hsh progr‡mmato§ se
exélixh
ELLHNIKA
Gia na tropopoiÆsete éna pr—gramma, pr·ta
diak—yte th leitourg’a piézonta§ to koump’
“ENARXH/PAUSH”(START/PAUSE). Prin ak—ma to
pluntÆrio mpei sth f‡sh tou zest‡mato§ tou neroú
(p.c. mésa sta pr·ta 15 lept‡ gia ta bambaker‡,
10 gia ta sunqetik‡ ki eua’sqhta kai 5 gia ta
m‡llina), ta ak—louqa stoce’a mporoún na
tropopoihqoún:
- Uf‡smata (FABRICS)
- Qermokras’a (TEMPERATURE)
- “OIKONOMIKO PROGRAMMA” (ECONOMY)
- “SUNTOMO PROGRAMMA” (QUICK WASH)
H “PROPLUSH” (PREWASH) mpore’ m—no na
akurwqe’. Den mpore’te na thn prosqésete ap— th
stigmÆ pou to pr—gramma écei xekinÆsei.
H epilogÆ “TACUTHTA STIYIMATOS” (SPIN
SPEED) mpore’ na tropopoihqe’ prin ap— to telik—
st’yimo en· Æ leitourg’a “EPIPLEON XEBGALMA”
(EXTRA RINSE) mpore’ na akurwqe’ prin thn énarxh
tou kúklou xebg‡lmato§.
Gia na suneciste’ to pr—gramma, piéste to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE).
«Anoigma p—rta§ met‡ thn énarxh
tou progr‡mmato§
H p—rta e’nai dunat— na ano’xei mon‡ca prin
arc’sei, to pluntÆrio, na zesta’nei to ner— (mésa
sta pr·ta 15,10 Æ 5 lept‡, an‡loga me to
pr—gramma -bl. pi— p‡nw). Qéste to pluntÆrio sth
qésh “PAUSH” (PAUSE) piézonta§ to koump’
“ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE). An h p—rta den
ano’gei, e’te to pluntÆrio zesta’nei Ædh to ner—,
e’te h st‡qmh tou neroú écei xeper‡sei to k‡tw
‡kro th§ p—rta§. Me ton tr—po aut— apofeúgetai
to cúsimo meg‡lh§ pos—thta§ neroú éxw ap— ton
k‡do se per’ptwsh ano’gmato§ th§ p—rta§. H
teleuta’a ano’gei mon‡ca —tan sbÆsei to lamp‡ki
elégcou pou br’sketai d’pla ap— to ceroúli.
39
i
Sumboulé§ gia to plúsimo
DialogÆ
Summorfwqe’te pro§ ta súmbola gia to plúsimo twn
ufasm‡twn pou br’skontai sta roúca kai
akolouqe’te ti§ odhg’e§ tou paragwgoú gia to
plúsimo.
Diaire’te ta roúca —pw§ parak‡tw:
leuk‡, crwmatist‡, sunqetik‡, eua’sqhta, m‡llina.
Qermokras’e§
90-95 gia leuk‡ lin‡ Æ bambaker‡ me kanonik—
60
krúo
30-40
lérwma (p.c. patsaboúre§, petséte§,
trapezom‡nthla, sent—nia k.l.)
gia roúca crwmatist‡ pou den
xeb‡foun me kanonik— lérwma (p.c.
pouk‡misa, nuctik‡, pitz‡me§, k.l.) lin‡,
bambaker‡ Æ sunqetiké§ ’ne§ kai gia
bambaker‡ leuk‡ pou e’nai lerwména
elafr‡ (p.c. es·rouca).
gia eua’sqhta uf‡smata (p.c.
kourt’ne§), leuk‡ mikt‡ me prosqÆkh
sunqetik·n in·n kai mall’ me thn
éndeixh sthn etikéta: “agn— parqéno
mall’, plénetai, den mpa’nei”.
Prin fort·sete ta roúca
Ta leuk‡ kai ta crwmatist‡ roúca den prépei na
plénontai maz’. Ta leuk‡ roúca mpore’ na c‡soun
th l‡myh tou§ me to plúsimo.
Ta kainoúria crwmatist‡ roúca mpore’ na
xeb‡youn sto pr·to plúsimo, g’aut—, sa§
sunistoúme na ta plúnete m—na tou§ thn pr·th
for‡.
Bebaiwqe’te —ti sta roúca den écoun me’nei
metallik‡ antike’mena (p.c. sundetÆre§,
param‡ne§, karf’tse§).
Koump·nete ti§ maxilaroqÆke§, kle’nete ta
fermou‡r, ta gantz‡kia ti§ koump—trupe§. Déste
endec—mene§ makrié§ z·ne§ kai kordéle§.
Afairéste tou§ proüp‡rconte§ lekéde§ prin ap—
to plúsimo. Endecoménw§, tr’yte ta shme’a pou
e’nai idia’tera lerwména me éna eidik—
aporrupantik— Æ me mia aporrupantikÆ aloifÆ.
Ti§ kourt’ne§ proséxte ti§ idia’tera. Afairéste
ap— ti§ kourt’ne§ ta gantz‡kia Æ déste ta se éna
dict‡ki Æ se mia sakoul’tsa.
40
Mégista fort’a roúcwn
Oi ende’xei§ gia ta fort’a roúcwn br’skontai
stou§ p’nake§ twn programm‡twn.
Geniko’ kan—ne§:
Bambaker‡, lin‡: gem’ste ton k‡do, all‡ mhn ton
uperfort·nete.
Sunqetik‡: —ci periss—tero ap— to mis— tou
k‡dou.
Eua’sqhta uf‡smata kai m‡llina: —ci
periss—tero ap— to éna tr’to tou k‡dou.
Me to mégisto fort’o, epituca’netai, k‡qe for‡, h
béltisth crÆsh tou neroú kai th§ enérgeia§.
Sthn per’ptwsh pou ta roúca e’nai polú br·mika,
elatt·ste thn pos—thta.
B‡rh twn roúcwn
Ta anafer—mena sth sunéceia b‡rh écoun
endeiktikÆ ax’a:
mpournoúzia
1.200 gr.
petséte§ faghtoú
100 gr.
k‡lumma papl·mato§
700 gr.
sent—nia
500 gr.
maxilaroqÆke§
200 gr.
trapezom‡nthla
250 gr.
petséte§ pros—yia
200 gr.
patsaboúre§
100 gr.
nuctik‡
200 gr.
gunaike’a slip
100 gr.
andriké§ podié§ ergas’a§
600 gr.
andrik‡ pouk‡misa
200 gr.
andriké§ pitz‡me§
500 gr.
poukamis‡kia
100 gr.
andrik‡ slip
100 gr.
Xelékiasma
Orisménoi idia’teroi lekéde§ den feúgoun m—no me
ner— kai aporrupantik—. Sunist‡tai loip—n na tou§
douléyete prin ap— to plúsimo.
A’ma: oi fréskoi lekéde§ mporoún na douleutoún
me krúo ner—. Sthn per’ptwsh lekédwn pou écoun
Ædh stegn·sei, afÆste to roúco na mouli‡sei gia
mia núcta me éna eidik— aporrupantik— kai sth
sunéceia tr’yte to sto sapoun—nero.
Ladompogié§: bréxte me kaqarÆ benz’nh,
tampon‡rete tou§ lekéde§ afoú topoqetÆsete to
roúco s’éna malak— pan’, douléyte me to
aporrupantik— gia arketé§ foré§.
Stegno’ lekéde§ l’pou§: bréxte me terebinq’nh,
tampon‡rete tou§ lekéde§ me ti§ korufé§ twn
daktúlwn kai éna bambaker— pan’, afoú écete
akoumpÆsei to roúco se mia malakÆ epif‡neia.
Skouri‡: Oxalik— ‡la§ dialuméno se zest—
di‡luma Æ éna antiskwriak— pro•—n se krúo.
Proséxte stou§ mh pr—sfatou§ lekéde§ skouri‡§,
giat’ h domÆ th§ kuttar’nh§ écei Ædh prosblhqe’
kai to úfasma te’nei na trupÆsei.
Aporrupantik‡ kai epipr—sqeta
«Ena kal— apotélesma sto plúsimo exart‡tai ap—
thn epilogÆ tou aporrupantikoú kai ap— thn
swsté§ d—sei§ tou. Swsté§ d—sei§ shma’nei
apofugÆ spat‡lh§ kai prostas’a tou
perib‡llonto§. Par—lo pou e’nai biodiaspaz—mena,
ta aporrupantik‡ periécoun stoice’a pou
prokaloún zhmi‡ sthn leptÆ oikologikÆ isorrop’a
th§ fúsh§.
H epilogÆ tou aporrupantikoú exart‡tai ap— to
e’do§ tou uf‡smato§ (eua’sqhta, m‡llina,
bambaker‡, k.l.), ap— to cr·ma, ap— th
qermokras’a tou plus’mato§ kai ap— to baqm— th§
brwmi‡§.
S’aut— to pluntÆrio mpore’te na crhsimopoiÆsete
—la ta aporrupantik‡ gia pluntÆria roúcwn pou
br’skontai kanonik‡ sto emp—rio:
– aporrupantik‡ se sk—nh gia —la ta e’dh
uf‡smato§
– aporrupantik‡ se sk—nh gia eua’sqhta
uf‡smata (mégisto 60C) kai m‡llina
– ugr‡ aporrupantik‡, protimhtéo gia
progr‡mmata plus’mato§ se camhlé§
qermokras’e§ (mégisto 60C) gia —la ta e’dh
uf‡smato§ Æ eidik‡ m—no gia m‡llina.
To aporrupantik— kai to endec—meno epipr—sqeto,
prépei na adeiastoún prin arc’sei to pr—gramma
sti§ kat‡llhle§ qÆke§.
An g’netai crÆsh sumpuknwménwn aporrupantik·n
se sk—nh, prépei na epilégetai éna pr—gramma
cwr’§ pr—plush.
Adei‡ste to ugr— aporrupantik— amésw§ prin
ap— thn énarxh tou progr‡mmato§ ston toméa
tou surtarioú tou aporrupantikoú.
Endec—mena epipr—sqeta ugr‡ gia na malak·soun Æ
gia na kollaristoún ta roúca, qa prépei na
adeiastoún sth qÆkh me to súmbolo
prin na
arc’sei to pr—gramma plus’mato§.
Gia ti§ d—sei§ twn epipr—sqetwn, akolouqe’te ti§
ende’xei§ twn paragwg·n.
Pos—thta tou aporrupantikoú
pou crhsimopoie’tai
To e’do§ kai h pos—thta tou aporrupantikoú
exart·ntai ap— to e’do§ tou uf‡smato§, ap— to
fort’o, ap— to baqm— th§ brwmi‡§ kai ap— th
sklhr—thta tou neroú pou crhsimopoie’tai.
Gia thn taxin—mhsh th§ sklhr—thta§ tou neroú
crhsimopoioúntai ta leg—mena ep’peda
sklhr—thta§. Mpore’te na zhtÆsete plhrofor’e§
gia aut‡ ta ep’peda ap— ton arm—dio organism—
di‡qesh§ Æ ap— ti§ dhmotiké§ uphres’e§.
AkolouqÆste ti§ odhg’e§ gia ti§ d—sei§ pou
anaférontai ap— ton kataskeuastÆ.
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú an:
– plénete l’ga roúca
– ta roúca e’nai l’go br·mika
– dhmiourge’tai polú§ afr—§ kat‡ th di‡rkeia tou
plus’mato§.
Baqmo’ sklhr—thta§ tou neroú
Baqmo’
Ep’pedo
Carakthristik‡
1
2
3
4
malak—
méso
sklhr—
polú sklhr—
germaniko’
°dH
galliko’
°T.H.
00-07
00-15
08-14
16-25
15-21
26-37
p‡nw ap— 21 p‡nw ap— 21
41
ELLHNIKA
Lekéde§ moúcla§: douléyte ti§ me clwr’nh,
xeplúnete kal‡ (m—no ‡spra kai crwmatist‡ roúca
pou antécoun to cl·rio).
Gras’di: Sapoun’ste elafr‡ kai douléyte tou§ me
araiwménh clwr’nh (m—no ‡spra kai crwmatist‡
roúca pou antécoun to cl·rio).
Stul— kai k—lla: bréxte me aset—n (*),
tampon‡rete tou§ lekéde§ afoú akoumpÆsete to
roúco s’éna malak— pan’.
Kragi—n: bréxte me aset—n —pw§ perigr‡fetai
parap‡nw, sth sunéceia douléyte tou§ lekéde§ me
oin—pneuma. Apomakrúnete ta up—loipa ap— ta
‡spra uf‡smata me clwr’nh.
K—kkino kras’: afÆste na mouli‡sei me to
aporrupantik—, xeplúnete kai douléyte me oxik—
oxú Æ kitrik— oxú kai sth sunéceia xeplúnete.
Endec—mena up—loipa plénontai me clwr’nh.
Mel‡ni: an‡loga me th súnqesÆ tou melanioú, bréxte
to úfasma pr·ta me aset—n (*), sth sunéceia me oxik—
oxú, endec—mena up—loipa se ‡spra uf‡smata
plénontai me clwr’nh kai sth sunéceia xeplénontai
polú kal‡.
Lekéde§ p’ssa§: douléyte pr·ta me f‡rmako gia
lekéde§, oin—pneuma Æ benz’nh, sto télo§ tr’yte me
aporrupantikÆ aloifÆ.
(*) mhn crhsimopoie’te aset—n sto tecnht—
met‡xi
i Odhg’e§ CrÆsh§
Prin crhsimopoiÆsete to pluntÆrio gia pr·th for‡,
sa§ prote’noume na pragmatopoiÆsete éna plúsimo
cwr’§ roúca (pr—gramma gia bambaker‡ stou§ 60C)
étsi ·ste na apomakrunqe’ k‡qe tuc—n xéno antike’meno
ap— ton k‡do. R’xte misÆ d—sh aporrupantikoú sto
surt‡ri kai qéste se leitourg’a to pluntÆrio.
1. Gémisma k‡dou
Ano’xte thn p—rta. Tin‡xte ta roúca kai
topoqetÆste ta ston k‡do éna-éna. Kle’ste thn
p—rta.
P0404
2. Métrhsh aporrupantikoú
TrabÆxte mécri to térma to surt‡ri aporrupantikoú.
Crhsimopoi·nta§ to eidik— kap‡ki-mezoúra, metrÆste
thn pos—thta aporrupantikoú pou prote’netai ap—
ton kataskeuastÆ kai r’xte to sthn kúria qÆkh tou
surtarioú . An epiqume’te pr—plush, r’xte
aporrupantik— sth qÆkh
tou surtarioú.
P0223
3. Métrhsh tou malaktikoú
An to epiqume’te, prosqéste malaktik— sth qÆkh me
to súmbolo
(h pos—thta den prépei na xepern‡
to —rio “MAC” tou surtarioú). Kle’ste to surt‡ri.
P0226
4. «Enarxh leitourg’a§
Piéste to diak—pth ON/OFF gia na qésete se
leitourg’a to pluntÆrio. Sto kantr‡n emfan’zontai
trei§ paúle§ pou anabosbÆnoun.
42
ON - OFF
CANCEL
TIME
TO FINISH
5. EpilogÆ tou kat‡llhlou
progr‡mmato§
ELLHNIKA
6. EpilogÆ qermokras’a§
95°C
COTTON
ON
ED COTT
COLOUR
TIC
SYNTHE
TE
DELI CA
WHITE
60°C
40°C
30°C
WOOL
COLD
S
Piéste to kat‡llhlo koump’ “QERMOKRASIA”
(TEMPERATURE) gia na epiléxete thn epiqumhtÆ
qermokras’a. To ant’stoico lamp‡ki elégcou an‡bei.
F A B RI
C
TE
MP
E
Piéste to kat‡llhlo koump’ “UFASMATA”
(FABRICS) gia na epiléxete to epiqumht—
pr—gramma. To ant’stoico lamp‡ki elégcou an‡bei.
ERATU
R
7. EpilogÆ tacúthta§ stiy’mato§ Æ
progr‡mmato§ cwr’§ st’yimo
Piéste to kat‡llhlo koump’ “TACUTHTA
STIYIMATOS” (SPIN SPEED) Æ epiléxte th
leitourg’a “CWRIS STIYIMO” (RINSE HOLD). To
ant’stoico lamp‡ki elégcou an‡bei.
PREWASH
1200
900
QUICK
WASH
700
500
RINSE
HOLD
8. EpilogÆ PROPLUSHS
(PREWASH) Æ SUNTOMOU
PROGRAMMATOS (QUICK
WASH) Æ OIKONOMIKOU
PROGRAMMATOS
(ECONOMY) an to epiqume’te,
SP
IN S PEED
ECONOMY
OP
TIO N S
súmfwna me to baqm— brwmi‡§ kai ton túpo tou
uf‡smato§.
To ant’stoico lamp‡ki elégcou an‡bei.
9. EpilogÆ EPIPLEON
XEBGALMATOS (EXTRA
RINSE), an e’nai apara’thto
EXTRA RINSE
SOAK
RINSES
SPIN
DRAIN
SPECIAL PROG
RAMMES
10. EpilogÆ leitourg’a§
“KAQUSTERHSH ENARXHSÓ
(DELAY START), an to epiqume’te
Prin thn énarxh tou progr‡mmato§, an
epiqume’te thn parap‡nw leitourg’a, piéste to
koump’ “KAQUSTERHSH ENARXHS” (DELAY
START) kai epiléxte ton ariqm— wr·n th§
kaqustérhsh§ (qa emfaniste’ sto kantr‡n).
Kat—pin piéste to koump’ “ENARXH/PAUSH”
(START/PAUSE) gia na arc’sei h ant’strofh
métrhsh.
FIN
TIME TO ISH
DEL
A Y S T ART
43
11. «Enarxh progr‡mmato§
Piéste to koump’ “ENARXH/PAUSH”
(START/PAUSE)gia na xekinÆsei to pr—gramma pou
epilécqhke. To kantr‡n den anabosbÆnei pléon kai
o lamp‡ki elégcou th§ p—rta§ an‡bei dhl·nonta§
—ti écei asfal’sei. To pr—gramma xekin‡ met‡ ap—
per’pou 30 deuter—lepta.
RT/ PAUSE
STA
12. ApoqÆkeush progr‡mmato§
Mpore’te, t·ra, na apoqhkeúsete to pr—gramma
pou epiléxate piézonta§ éna ap— ta koumpi‡
“MNHMH” (MEMORY) mécri na an‡yei to
ant’stoico lamp‡ki elégcou.
1
2
3
MEMORY
13. Sto télo§ tou progr‡mmato§
To pluntÆrio stamat‡ aut—mata kai sto kantr‡n
emfan’zontai tr’a mhdén pou anabosbÆnoun. To
pr—gramma pou m—li§ oloklhr·qhke paraménei sth
mnÆmh kai to ant’stoico lamp‡ki elégcou ménei
anamméno.
An écete epiléxei th leitourg’a “CWRIS STIYIMO”
(RINSE HOLD), to ant’stoico lamp‡ki elégcou
anabosbÆnei dhl·nonta§ —ti prépei na adei‡se’ to
ner— prin anoicte’ h p—rta.
To pluntÆrio écei enswmatwméno éna ex‡rthma
asf‡leia§ pou empod’zei to ‡noigma th§ p—rta§ gia
per’pou 2-3 lept‡ met‡ thn oloklÆrwsh tou
progr‡mmato§. H p—rta mpore’ na ano’xei m—no
m—li§ sbÆsei to lamp‡ki elégcou pou dhl·nei —ti
e’nai asfalisménh. M—li§ h p—rta paúsei na e’nai
asfalisménh, akoúgetai éna§ carakthristik—§ Æco§
kai to lamp‡ki elégcou sbÆnei.
SbÆste to pluntÆrio piézonta§ to koump’ ON/OFF.
Bg‡lte ta roúca ap— ton k‡do kai sigoureute’te
—ti aut—§ e’nai entel·§ ‡deio§. Tuc—n xecasména
roúca mporoún na upostoún Æ na prokalésoun
zhmié§ sta ep—mena plus’mata (p.c. na “mpoun” Æ na
xeb‡youn).
An den skopeúete na pragmatopoiÆsete amésw§
‡llo plúsimo, kle’ste to diak—pth tou neroú.
AfÆste thn p—rta tou plunthr’ou anoictÆ étsi
·ste na apofúgete th dhmiourg’a moúcla§ kai ti§
dus‡reste§ osmé§.
44
4
i
DieqnÆ súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
DRASH
ISCURH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§ 95
Plúsimo
stou§ 60
Plúsimo
stou§ 40
Plúsimo
stou§ 30
DRASH
APALH
LEUKANSH
SIDERWMA
60
40
40
ELLHNIKA
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh boÆqeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
Apal— plúsimo
sto céri
30
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
Mhn leuk‡nete
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
Elafr— sidérwma
meg. 110
A
P
F
Stegn— kaq‡risma me
upercl·rio, benz’nh
aeropl‡nwn, kaqar—
oin—pneuma R111 kai
R113
Stegn— kaq‡risma me
benz’nh aeropl‡nwn,
kaqar— oin—pneuma
kai R113
STEGNO
Stegn— kaq‡risma
KAQARISMA me —la ta dialutik‡
Mhn
plúnete
Mhn sider·sete
Mhn k‡nete stegn—
kaq‡risma
KanonikÆ
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste
se krem‡stra
Stegn·netai kai
se stegnwtÆrio
roúcwn
Den stegn·netai
se stegnwtÆrio
roúcwn
45
PINAKAS PROGRAMMATWN
Progr‡mmata Plus’mato§
Stoice’a katan‡lwsh§ (*)
Reúma
Ner— Cr—no§
(kWh) (l’tra) (lept‡)
Qermokras’a
Pr—gramma gia
Epipléon leitourg’e§
Mégisto
b‡ro§
95-60
Leuk‡ bambaker‡, p.c.
roúca doulei‡§,
sent—nia, lin‡
aspr—rouca,
es·rouca, petséte§.
PROPLUSH (PREWASH)
SUNTOMO PROGRAMMA (QUICK WASH)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
5 kg
1,9
44
155
95
(60)
Leuk‡ bambaker‡ sto
oikonomik— pr—gramma,
p.c. elafr·§
lerwména sent—nia kai
lin‡ aspr—rouca.
OIKONOMIKO PROGRAMMA (ECONOMY)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
5 kg
1,7
41
155
60-40-30
Crwmatist‡
bambaker‡ Æ lin‡,
pouk‡misa, es·rouca,
petséte§.
PROPLUSH (PREWASH)
SUNTOMO PROGRAMMA (QUICK WASH)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
5 kg
1,07
41
128
60
(40)
Crwmatist‡ sto
oikonomik— pr—gramma,
p.c. eua’sqhta crwmatist‡,
antrik‡ pouk‡misa,
mploúze§, es·rouca.
OIKONOMIKO PROGRAMMA (ECONOMY)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
5 kg
0,7
41
128
60-40-30
Sunqetik‡, es·rouca,
crwmatist‡,
pouk‡misa pou den
“mpa’noun”, mploúze§.
PROPLUSH (PREWASH)
SUNTOMO PROGRAMMA (QUICK WASH)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
2 kg
1,0
55
85
60
(40)
Sunqetik‡ sto
oikonomik— pr—gramma,
p.c. elafr·§
lerwména sunqetik‡,
pouk‡misa, mploúze§.
OIKONOMIKO PROGRAMMA (ECONOMY)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
2 kg
0,5
55
80
Eua’sqhta
(Delicates)
40-30KRUO
(COLD)
Eua’sqhta, p.c.
kourt’ne§.
PROPLUSH (PREWASH)
SUNTOMO PROGRAMMA (QUICK WASH)
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
STIYIMO (SPIN)
CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
2 kg
0,5
50
60
M‡llina
(Wool)
40-30KRUO
(COLD)
Eidik— pr—gramma gia m‡llina
pou féroun etikéta h opo’a
pistopoie’ —ti e’nai ftiagména STIYIMO (SPIN)
ap— agn— parqéno mall’ pou CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
mpore’ na pluqe’ sto
pluntÆrio cwr’§ na “mpei”.
1 kg
0,4
47
60
Uf‡smata
Leuk‡ bambaker‡
(White cotton)
Leuk‡
bambaker‡ sto
OIKONOMIKO
PROGRAMMA
(White cotton
ECONOMY)
Crwmatist‡ (•)
bambaker‡
(Coloured
cotton)
Crwmatist‡
bambaker‡ sto
OIKONOMIKO
PROGRAMMA
(Coloured cotton
ECONOMY)
Sunqetik‡
(Synthetics)
Sunqetik‡ sto
OIKONOMIKO
PROGRAMMA
(Synthetics
ECONOMY)
(*) Ta stoice’a e’nai kat‡ proséggish. H ax’a tou§ kuma’netai me b‡sh to b‡ro§ kai ton túpo twn roúcwn, th
qermokras’a tou neroú kaq·§ kai th qermokras’a tou perib‡llonto§. Anaférontai de, sth mégisth
protein—menh qermokras’a gia k‡qe pr—gramma.
(•) To pr—gramma 60C e’nai to pr—gramma anafor‡§ gia to energeiak— ep’peäo súmfwna me to ‡rqro 2,
par‡grafo§ 1, EEC oähg’a 92/75.
46
PINAKAS PROGRAMMATWN
Eidik‡ Progr‡mmata
Túpo§
roúcwn
PerigrafÆ
progr‡mmato§
Epipléon leitourg’e§
Stoice’a katan‡lwsh§ (*)
Mégisto
Reúma
Ner— Cr—no§
b‡ro§ (kWh)
(l’tra) (lept‡)
Moúliasma
(SOAK)
Roúca polú
lerwména ekt—§
ap— m‡llina.
Moúliasma stou§ 40 C.
OloklÆrwsh tou
progr‡mmato§ me to
ner— na paraménei ston
k‡do
5 kg
0,6
23
25
Xebg‡lmata
(RINSES)
Pr—gramma pou
mpore’ na
crhsimopoihqe’ gia na
xebg‡lete roúca Ædh
pluména sto céri.
Tr’a xebg‡lmata me
EPIPLEON XEBGALMA (EXTRA RINSE)
malaktik—, an écei
STIYIMO (SPIN)
prosteqe’. Súntomo
st’yimo sti§ 700 strofé§ CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
to lept—
5 kg
0,02
37
20
St’yimo (SPIN)
Epipléon st’yimo
Súntomo st’yimo sti§ 700 STIYIMO (SPIN)
gia k‡qe túpo
strofé§ to lept—
uf‡smato§.
5 kg
-
-
4
«Adeiasma
(DRAIN)
Gia to ‡deiasma tou
neroú ap— to
teleuta’o xébgalma
sta progr‡mmata
pou écoun
«Adeiasma tou neroú
sunduaste’ me th
leitourg’a “CWRIS
STIYIMO” (RINSE
HOLD).
-
-
2
Anazwog—nhsh
(FRESHEN UP)
Plúsimo stou§ 30C, dúo
Elafr·§ lerwména
xebg‡lmata kai súntomo CWRIS STIYIMO (RINSE HOLD)
roúca ekt—§ ap—
st’yimo sti§ 700 strofé§
m‡llina.
to lept—
0,25
40
30
2 kg
(*) Ta stoice’a e’nai kat‡ proséggish. H ax’a tou§ kuma’netai me b‡sh to b‡ro§ kai ton túpo twn roúcwn, th
qermokras’a tou neroú kaq·§ kai th qermokras’a tou perib‡llonto§.
47
ELLHNIKA
Pr—gramma
SUNTHRHSH
1. Kaqarism—§ suskeuƧ
Kaqar’zete tÆ suskeuÆ me cliar— ner— kai éna
oudétero aporrupantik— pou den car‡zei.
Xeplénete me kaqar— ner— kai stegn·nete me éna
malak— pan’.
Shmantik—: gia ton kaqarism— tou ep’plou, mhn
crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik‡ Æ
paromoi—tupa pro•—nta.
2. Surt‡ri aporrupantikoú
Ta aporrupantik‡ Æ ta epipr—sqeta dhmiourgoún,
me to pérasma tou cr—nou, pour’.
Plénete, p—te p—te, to surt‡ri tou
aporrupantikoú, pern·nta§ to k‡tw ap— to ner—
th§ brúsh§. Gia na bg‡lete tele’w§ to surt‡ri ap—
to pluntÆrio, piéste to koump’ sto b‡qo§
arister‡.
Gia na mporésete na kaqar’sete eukol—tera to
surt‡ri, e’nai dunat—n na afairésete to p‡nw
méro§ ap— ti§ qÆke§ pou proor’zontai gia ta
epipr—sqeta.
P0224
P0225
Me to pérasma tou cr—nou, to aporrupantik—
mpore’ na dhmiourgÆsei pour’ kai sth b‡sh tou
surtarioú, kaqar’ste me mia pali‡ odont—bourtsa.
EpanatopoqetÆste to surt‡ri sth qésh tou.
P0038
3. F’ltro apocéteush§ tou neroú
O r—lo§ tou f’ltrou sun’statai sto na
sugkentr·nei ti§ klwsté§ kai ta mikr‡ antike’mena
pou écoun xecaste’ sta roúca. Elégcete periodik‡
to f’ltro na e’nai kaqar—.
Ano’xte th qur’da.
B‡lte éna doce’o k‡tw ap— f’ltro kai xebid·ste to.
P0011
P0132
P0133
P0040
TrabÆxte kai bg‡lte to f’ltro.
Plúneté to k‡tw ap— th brúsh kai
xanatopoqetÆste to sth qésh tou xanabid·nonta§
se b‡qo§.
48
An antilhfqe’te —ti to plunthrio crei‡zetai
periss—tero cr—no gia na gem’sei, prépei na
elégxete to filtr‡ki tou swlhna trofodos’a§ na
mhn écei fr‡xei.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
Xebid·ste to swlÆna ap— th brúsh kai afairéste
to filtr‡ki.
Kaqar’ste to me mia odont—bourtsa.
XanatopoqetÆste to sth qésh tou kai xanabid·ste
to swlÆna.
ELLHNIKA
4. Filtr‡ki tou swlÞna trofodos’a§
P0041
5. «Adeiasma an‡gkh§
An to pluntÆrio den adei‡zei (antl’a adei‡smato§
mplokarisménh, f’ltro boulwméno, swlÆna§
apocéteush§ boulwméno§), energÆste kat‡ ton
ak—louqo tr—po gia na adei‡sete to ner— ap— to
pluntÆrio:
■ bg‡lte to reumatolÆpth (fi§) ap— thn pr’za tou
reúmato§,
■ kle’ste th brúsh tou neroú,
■ afÆste na kru·sei to ner— sto pluntÆrio (an
e’nai anagka’o),
■ topoqetÆste mia lek‡nh sto p‡twma,
■ b‡lte thn ‡krh tou swlÆna apocéteush§ sthn
lek‡nh kai afÆste na tréxei to ner—.
Sthn per’ptwsh pou o swlÆna§ apocéteush§ den
e’nai prosit—§, ex«ait’a§ tou —ti, parade’gmato§
c‡rh, to pluntÆrio e’nai cwneut— sta épipla th§
kouz’na§, afoú topoqetÆsete th lek‡nh sto
p‡twma, xebid·ste elafr‡ to f’ltro apocéteush§
kai afÆste to ner— na tréxei sig‡-sig‡.
Sto télo§ xanabid·ste to f’ltro.
6. Profúlaxh kat‡ tou p‡gou
An to pluntÆrio e’nai egkatesthméno s’éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na katébei k‡tw ap—
tou§ 0C, procwrÆste —pw§ parak‡tw:
■ Kle’ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to
swlÆna trofodos’a§ ap— th brúsh.
■ B‡lte ti§ ‡kre§ tou swlÆna apocéteush§ kai
tou swlÆna trofodos’a§ se mia lek‡nh pou
e’nai topoqethménh sto p‡twma.
■ Epiléxte to pr—gramma adei‡smato§ kai qéste
to se leitourg’a éw§ —tou o epilogéa§
programm‡twn ft‡sei sth qésh “Stop”.
■ Bg‡lte to fi§ ap— thn pr’za.
■ Xanabid·ste tou§ swlÆne§.
Ektel·nta§ auté§ ti§ diadikas’e§ to ner— pou ménei
mésa sto pluntÆrio qa adei‡sei, apofeúgonta§ th
dhmiourg’a p‡gou kai kat‡ sunépeia to sp‡simo
twn endiafer—menwn tmhm‡twn.
«Otan qa xanaqésete ek néou se leitourg’a to
pluntÆrio, bebaiwqe’te —ti h qermokras’a sto
perib‡llon e’nai p‡nw ap— tou§ 0C.
49
KATI DEN PAEI KALA
Se per’ptwsh problhm‡twn sto ceirism— tou plunthr’ou, sa§ sumbouleúoume na diab‡sete prosektik‡ ton
parak‡tw p’naka prin epikoinwnÆsete me to Kéntro TecnikƧ UpostÆrixh§ (Service).
E’nai piqan— na emfanistoún sto kantr‡n oi ak—louqoi kwdiko’ pou sa§ proeidopoioún —ti:
- E00: up‡rcei pr—blhma sthn parocÆ neroú
- E10: up‡rcei pr—blhma sto ‡deiasma tou neroú
- E20: h p—rta e’nai anoictÆ
M—li§ xeperaste’ to pr—blhma, piéste to koump’ “ENARXH/PAUSH” (START/PAUSE) gia na qésete kai p‡li
se leitourg’a to pr—gramma.
Súmptwma
■
To pluntÆrio den xekin‡
Piqané§ ait’e§
■
■
■
■
■
■
■
To pluntÆrio den gem’zei ner—
■
■
■
■
■
To pluntÆrio gem’zei ner— kai
amésw§ met‡ adei‡zei
■
■
■
■
To pluntÆrio den adei‡zei Æ/kai
den st’bei
■
■
■
■
■
50
H p—rta den écei kle’sei (E20).
O hlektrolÆpth§ (fi§) den écei mpei swst‡ sth
mpr’za.
H mpr’za den parécei reúma.
H kentrikÆ asf‡leia écei pései.
Den écete piései to koump’ “ENARXH/PAUSH”
(START/PAUSE).
«Ecete epiléxei th leitourg’a “KAQUSTERHSH
ENARXHS” (DELAY START).
O diak—pth§ tou neroú e’nai kleist—§ (E00).
To f’ltro tou swlÆna parocƧ neroú écei
boul·sei (E00).
O swlÆna§ parocƧ neroú écei pieste’ Æ écei
dipl·sei (E00).
H p—rta den e’nai kleisménh (E20).
To st—mio tou swlÆna apocéteush§ e’nai polú
camhl‡.
To st—mio tou swlÆna apocéteush§ e’nai
buqisméno se ner—.
To st—mio tou swlÆna apocéteush§ e’nai
boulwméno.
O swlÆna§ apocéteush§ e’nai piesméno§ Æ
diplwméno§ (E10).
Ecete epiléxei th leitourg’a “CWRIS STIYIMO”
(RINSE HOLD).
To f’ltro tou swlÆna apocéteush§ e’nai
boulwméno (E10).
H súndesh tou swlÆna apocéteush§ den écei
g’nei —pw§ prépei. AkolouqÆste ti§ odhg’e§ gia
th swstÆ tou súndesh.
To súnolo twn swlÆnwn apocéteush§ e’nai
mplokarisméno.
■
Up‡rcei ner— sto p‡twma
Piqané§ ait’e§
■
■
■
■
■
■
Ta apotelésmata tou plus’mato§
den e’nai ikanopoihtik‡
■
■
■
■
■
To pluntÆrio trant‡zei —tan
st’bei
■
■
■
■
■
■
H p—rta den ano’gei
■
■
■
■
To st’yimo xekin‡ me
kaqustérhsh Æ to plunÆrio den
st’bei kaq—lou
■
CrhsimopoiÆsate uperbolik‡ meg‡lh d—sh
aporrupantikoú Æ, ’sw§, akat‡llhlo
aporrupantik— me apotélesma th dhmiourg’a
uperbolikoú afroú.
Koit‡xte mÆpw§ up‡rcoun diarroé§ ap— ta
lastic‡kia tou swlÆna parocƧ neroú. Kaq—ti den
e’nai p‡nta eúkolo na de’te to ner— na trécei,
pi‡ste to swlÆna gia na de’te an e’nai ugr—§.
O swlÆna§ apocéteush§ mpore’ na écei uposte’
k‡poia zhmi‡ Æ na mhn écei topoqethqe’ asfal·§.
To surt‡ri aporrupantikoú e’nai boulwméno.
To súnolo twn swlÆnwn apocéteush§ e’nai
mplokarisméno.
CrhsimopoiÆsate uperbolik‡ mikrÆ d—sh
aporrupantikoú Æ, ’sw§, to akat‡llhlo
aporrupantik—. AneparkƧ d—sh
aporrupantikoú k‡nei ta roúca na fa’nontai
gkr’za kai prokale’ th dhmiourg’a al‡twn.
Den écete epémbei stou§ sklhroú§ lekéde§ prin
ap— to plúsimo.
Den epiléxate th swstÆ qermokras’a gia to
sugkekriméno pr—gramma plus’mato§.
O k‡do§ e’nai uperfortwméno§.
Den écete afairései ta eswterik‡ tmÆmata th§
suskeuas’a§.
To pluntÆrio ércetai se epafÆ me ton to’co Æ
k‡poio épiplo.
To pluntÆrio den br’sketai se apolútw§
oriz—ntia qésh.
Ta roúca den e’nai omoi—morfa katanemhména
ston k‡do.
Ta roúca ston k‡do den e’nai arket‡.
To pr—gramma br’sketai se exélixh.
H p—rta e’nai ak—ma sfalisménh kai to lamp‡ki
elégcou anamméno.
H st‡qmh tou neroú ston k‡do e’nai polú uyhlÆ
Æ to pluntÆrio zesta’nei to ner—.
To eidik— hlektronik— ex‡rthma gia thn
apokat‡stash th§ isorrop’a§ écei parémbei di—ti
ta roúca den e’nai omoi—morfa katanemhména ston
k‡do. Pragmatopoioúntai an‡pode§ peristrofé§
gia thn anakatanomÆ tou b‡rou§. Auté§ oi
peristrofé§ e’nai piqan— na epanalhfqoún arketé§
foré§ prin apokatastaqe’ h isorrop’a kai
xanarc’sei h diadikas’a stiy’mato§. An to b‡ro§
den e’nai swst‡ katanemhméno, to st’yimo qa
sunec’sei me camhl—terh tacúthta. An de, met‡ ap—
15 lept‡ h apokat‡stash th§ isorrop’a§ den écei
ak—ma epiteucqe’, to pluntÆrio den qa st’yei. Se
autÆ thn per’ptwsh, front’ste na g’nei h
anakatanomÆ tou b‡rou§ me to céri kai epiléxte kai
p‡li to pr—gramma “STIYIMO” (SPIN).
51
ELLHNIKA
Súmptwma
O q—rubo§
pou k‡nei to pluntÆrio den e’nai o
sunhqisméno§ di—ti diaqétei metaschmatistÆ me
st—co th belt’wsh twn epid—sewn.
To ner— mésa
ston k‡do den fa’netai. To pluntÆrio,
pro•—n teleuta’a§ tecnolog’a§, leitourge’ me camhlÆ
katan‡lwsh neroú k‡nonta§, étsi, oikonom’a. Ta
apotelésmata, wst—so, paraménoun
‡rista.
P1034GR
P1035GR
An den e’ste se qésh na entop’sete kai na lúsete to
pr—blhma m—noi sa§, epikoinwnÆste me to Kéntro
TecnikƧ UpostÆrixh§ (Service). Prin
thlefwnÆsete, shmei·ste to montélo, ton ariqm—
seir‡§ kai thn hmeromhn’a agor‡§ tou plunthr’ou
sa§: To Kéntro TecnikƧ UpostÆrixh§ s’goura qa
sa§ zhtÆsei ti§ plhrofor’e§ auté§.
Mod.
..........
Ser.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042
52
Ser. No. .........
ET
Made in EEC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement