Electrolux | EWF10149W | User manual | Electrolux EWF10149W Uživatelský manuál

192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
1
Návod k použití
INSTRUKCJA
DLA UŻYTKOWNIKA
Pračka
Pralka
EWF 10149 W
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
2
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
3
electrolux 3
Vítejte ve světě Electroluxu
Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu
velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které
mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto
návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli
začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme
vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání.
Hodně štěstí!
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
4
4 electrolux obsah
Obsah
Bezpečnostní informace ...................5
Popis spotřebiče ...............................7
Ovládací panel ..................................8
Použití ...............................................9
Rady pro praní ................................15
Mezinárodní symbol kódu
pro praní..........................................18
Prací program ............................19-20
Informace o programu ....................21
Čištění a údržba..............................22
Něco nefunguje ..............................25
Technické údaje ..............................29
Údaje o spotřebě ............................30
Instalace .........................................31
Poznámky k ochraně životního
prostředí..........................................35
Podmínky záruky ............................36
Střediska služeb zákazníkům .........37
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně
spotřebiče před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
5
bezpečnostní upozornění electrolux 5
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před
jeho instalací a prvním použitím
pozorně přečtěte návod k použití
včetně rad a upozornění. K ochraně
před nežádoucími omyly a nehodami
je důležité, aby se všechny osoby,
které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho
provozem a bezpečnostními
funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a
zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v
případě jeho přestěhování na jiné
místo nebo prodeje dalším osobám,
aby se tak všichni uživatelé po celou
dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a
bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace
● Změna technických parametrů,
nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče
je nebezpečná.
● V průběhu programů s vysokou
teplotou se skleněná dvířka mohou
ohřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se dvířek!
● Zajistěte, aby se děti ani malá
domácí zvířata nemohly dostat do
bubnu pračky. Raději proto před
praním vždy zkontrolujte vnitřek
bubnu.
● Předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a
jiné těžké nebo ostré předměty
mohou způsobit značné škody a
nesmí se proto dostat do pračky.
● Používejte pouze doporučené
množství aviváže a pracího
prostředku. Pokud použijete větší
množství než doporučené, může se
poškodit tkanina. Vždy používejte
množství doporučené výrobcem.
●
●
●
Malé kousky prádla jako ponožky,
tkaničky, prací pásky atd. perte v
pracím pytli k tomu určeném nebo v
povlečení na polštář, protože
jednotlivé kusy by mohly uvíznout
mezi vanou a otočným bubnem.
Nepoužívejte pračku na praní
předmětů s kosticemi, materiálu,
který není zaobroubený nebo který
se zatrhává.
Po použití, čištění a údržbě vždy
odpojte pračku od zdroje napájení a
vypněte přívod vody.
V žádném případě se nepokoušejte
opravovat spotřebič sami. Opravy
prováděné nezkušenými osobami
mohou vést ke zranění nebo
vážnému poškození spotřebiče. S
opravami se obraťte na místní
servisní středisko. Vždy žádejte
originální náhradní díly.
Instalace
● Pračka je těžká. Při přemisťování
spotřebiče buďte opatrní.
● Po odstranění obalu zkontrolujte,
zda není spotřebič poškozen. V
případě pochybností spotřebič
nepoužívejte a obraťte se na servisní
středisko.
● Před použitím spotřebiče je nutné
odstranit všechny obalové a
přepravní prvky. Pokud se
neodstraní, může se výrobek a jeho
funkce vážně poškodit. Viz příslušná
část návodu k použití.
● Když je instalace ukončena,
zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu,
přívodní hadici a vypouštěcí hadici.
● Pokud je spotřebič umístěn na
koberci, upravte nožičky tak, aby
mohl kolem volně proudit vzduch.
● Vždy zkontrolujte, zda po instalaci
neuniká z hadice ani z míst napojení
voda.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
6
6 electrolux bezpečnostní upozornění
●
●
●
V případě, že je pračka umístěna v
místnosti, kde teplota klesá pod bod
mrazu, přečtěte si kapitolu
“Nebezpečí zamrznutí”.
Jakékoliv instalatérské práce, nutné
pro zapojení pračky, smí provádět
pouze kvalifikovaný instalatér nebo
osoba s příslušným oprávněním.
Jakékoliv elektrikářské práce, nutné
pro zapojení pračky, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo
osoba s příslušným oprávněním.
Použití
● Tento spotřebič je určen výhradně k
domácímu použití. Nesmí se
používat pro jiné účely než pro ty,
pro které byl vyroben.
● Perte jen prádlo, určené pro praní v
automatické pračce. Dodržujte
pokyny na visačce prádla.
● Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
● Před praním se přesvědčte, že jsou
všechny kapsy prázdné a knoflíky a
zipy zapnuté. Neperte roztrhané
nebo natržené prádlo a před praním
odstraňte z prádla skvrny od barvy,
inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s
kovovými kosticemi se NESMÍ prát v
pračce.
● Oděvy, které přišly do styku s
těkavými ropnými produkty, se
nesmí prát v pračce. Pokud byly
použity těkavé čisticí roztoky,
musíme se přesvědčit, že byl roztok
z oděvu odstraněn před umístěním
do pračky.
● Nikdy nevytahujte zástrčku ze
zásuvky tahem za kabel, ale vždy
uchopte zástrčku.
●
Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže
přívodní kabel, ovládací panel,
pracovní plocha nebo podstavec
jsou poškozené tak, že vnitřek
pračky je přístupný.
Dětská pojistka
● Tento spotřebič nesmějí bez dozoru
obsluhovat malé děti ani nemocné či
jinak oslabené osoby.
● Na malé děti je třeba dohlédnout,
aby si s pračkou nehrály.
● Obalový materiál (např. plastové
fólie, polystyrén) by mohl být
nebezpečný pro děti - nebezpečí
udušení! Uložte je z dosahu dětí.
● Všechny prací prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti
nemají přístup.
● Zajistěte, aby se děti ani malá
domácí zvířata nemohly dostat do
bubnu pračky. Aby k tomu nedošlo,
je pračka vybavena speciální funkcí.
Toto zařízení se aktivuje pootočením
tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek
doprava, až je zářez vodorovně.
Podle potřeby použijte i minci.
P1131
Zařízení se vypne pootočením
tlačítka doleva, až je zářez svisle;
nyní se dvířka dají opět zavřít.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
7
popis spotřebiče electrolux 7
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s
nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
Systém ECO ventil umožňuje dokonalé využití pracího prostředku, snižuje
spotřebu vody a zajišťuje tak úsporu energie.
1
1
Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
2
Tabulka programů
2
2h
-95°
Ovládací panel
4
Držadlo dvířek
5
Vypouštěcí čerpadlo
6
Seřiditelné nožičky
60°
-95°
4h
8h
800
95°
40°-95°
40°-95°
40°
700
500
50°
-60°
-40°
-60°
-40°
-40°
3
CZ
3
30°
40°
-60°
4
5
6
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Předpírka
Praní
Avivážní prostředek
Se spotřebičem jsou dodávány různé
tabulky programů v několika jazycích.
Jedna je na přední straně zásuvky
dávkovače pracího prostředku a
ostatní jsou přiloženy k návodu pro
uživatele. Tabulku na zásuvce
dávkovače můžete snadno vyměnit:
vyjměte tabulku ze zásuvky posunutím
směrem doprava a vložte tabulku v
požadovaném jazyce.
EN006
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
8
8 electrolux ovládací panel
Ovládací panel
2h
-95°
95°
40°-95°
-95°
50°
-60°
-40°
-60°
-40°
-40°
8h
900
700
40°-95°
40°
4h
1000
60°
40°
30°
-60°
1
2
1 Programový volič
2 Volič teploty
3 Tlačítko snížení rychlosti odstředění
4 Tlačítko funkcí
5 Tlačítko Extra máchání
6 Tlačítko Start/Pauza
7 Tlačítko Odložený start
8 Ukazatel průběhu programu
3
4
5
6
7
8
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
9
použití electrolux 9
Použití
Odměření pracího prostředku a
aviváže
První použití
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na
doraz. Odměřte požadované množství
pracího prostředku, nalijte ho do oddílu
dávkovače pro hlavní praní
,a pokud
chcete provést “Předpírku”, nalijte ho
do komory označené
.
●
●
Zkontrolujte, zda je elektrické a
vodovodní připojení v souladu s
pokyny k instalaci.
Odstraňte polystyrén a všechen
další obalový materiál z bubnu.
Nalijte 2 litry vody do oddílu komory
pro hlavní praní
, abyste
aktivovali ECO ventil. Pak spusťte
cyklus pro bavlnu na 95 °C s
prázdnou pračkou, aby se z bubnu a
vany odstranily poslední zbytky
pachů a mastnoty z výroby. Nalijte
polovinu dávky pracího prostředku
do zásuvky zásobníku a zapněte
spotřebič.
C0064
Jestliže použijete aviváž, nalijte ji do
komory označené
(použité množství
nesmí přesáhnout značku “MAX” na
dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.
Denní používání
Vložení prádla
Otevřete dvířka opatrným zatažením za
držadlo dvířek směrem ven. Prádlo
vkládejte do bubnu po jednotlivých
kusech a důkladně ho protřepte.
Zavřete dvířka.
P0004
C0065
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
10
10 electrolux použití
Volba požadovaného programu
Otočte programovým voličem do
požadované polohy.
Kontrolka Start/Pauza začne blikat.
-95°
40°-95°
-95°
Tlačítka funkcí programu
V závislosti na zvoleném programu lze
kombinovat různé funkce. Funkce je
nutné zvolit po výběru požadovaného
programu a před stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí
odpovídající kontrolky. Opětným
stisknutím tlačítek kontrolky zhasnou.
40°-95°
40°
-60°
-40°
-60°
-40°
-40°
-60°
Volič programu je rozdělen do
následujících částí:
Volba rychlosti odstředění, Nočního
provozu nebo funkce Stop máchání
1000
900
700
• Bavlna
• Syntetika
• Speciální program
: Jemné
,
Vlna
, Ruční praní
a Džíny .
• Speciální programy:
Máchání,
Čerpání a
Odstředění.
Programovým voličem je možné otáčet
ve směru doprava i doleva. Poloha O
slouží k resetování programu/vypnutí
pračky.
Na konci programu musíte pootočit
programovým voličem do polohy
“O”, aby se pračka vypnula.
Upozornění!
Pokud voličem programu otočíte za
chodu spotřebiče na jiný program,
červená kontrolka Start/Pauza 3x
zabliká na znamení špatného výběru.
Pračka nově zvolený program
neprovede.
Opakovaným stisknutím tlačítka
odstředění lze změnit rychlost
odstředění, pokud chcete prádlo
odstředit s jinou rychlostí, než je
rychlost přednastavená pračkou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Maximální rychlosti jsou:
• pro bavlnu: 1000 ot/min;
• pro syntetické tkaniny, vlnu a ruční
praní:
900 ot/min;
• pro jemné tkaniny: 700 ot./min.
Noční provoz
: volbou této funkce
pračka neodčerpá vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Tento cyklus bez odstředění je velmi
tichý a může být tedy zvolen pro praní v
nočních hodinách nebo v době, kdy je
levnější sazba za elektrickou energii.
U programů pro bavlnu, syntetiku,
jemné prádlo se máchání provádí s
větším množstvím vody.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
11
použití electrolux 11
Po skončení programu svítí kontrolka
(Konec) a
( (Dvířka), kontrolka
Start/Pauza a “praní”
zhasne a
dvířka zůstávají zablokovaná na
znamení, že se musí nejprve vypustit
voda.
Postupujte takto:
• otočte programovým voličem na “ O”
• zvolte program
(Odstředění)
(Čerpání) nebo
Volba požadované teploty
Voličem teploty otočte na požadovanou
prací teplotu. Maximální teploty jsou
95°C pro bavlnu, 60°C pro syntetické
tkaniny, 40°C pro jemné tkaniny,
džínový program, vlnu a tkaniny pro
ruční praní.
Zvolíte-li polohu
(studená), pračka
vypere prádlo ve studené vodě.
Použijte pro velmi jemné prádlo, jako
záclony.
• pokud je třeba, snižte rychlost
odstředění prostřednictvím
příslušného tlačítka
95°
60°
• stiskněte tlačítko Start/Pauza
• po skončení programu svítí jen
kontrolka
(Konec).
Stop máchání
: jestliže zvolíte tuto
funkci, pračka neodčerpá vodu z
posledního máchání, aby se prádlo
nezmačkalo. Po skončení programu svítí
kontrolka
(Konec) a
(Dvířka),
kontrolka Start/Pauza a “praní”
zhasne a dvířka zůstávají zablokovaná
na znamení, že se musí nejprve vypustit
voda.
Při vypouštění vody postupujte dle
předchozích kroků.
50°
30°
40°
Volba funkcí Denní
, Lehký
nebo Rychlý
.
Opakovaně stiskněte tlačítko funkcí
k volbě požadované funkce. Příslušná
kontrolka se rozsvítí.
Můžete si vybrat ze tří různých funkcí:
DENNÍ
: pro normálně
zašpiněnou bavlnu, syntetické nebo
jemné prádlo.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
12
12 electrolux použití
LEHKÝ
: pro lehce zašpiněnou
bavlnu, syntetické nebo jemné
prádlo.
RYCHLÝ
: velmi krátký program
pro velmi lehce zašpiněné prádlo,
které bylo použito nebo nošeno
pouze krátce.
Max. náplň pro bavlnu: 2,5 kg.
Max. náplň pro syntetické a
jemné prádlo: 1,5 kg.
Tyto funkce nelze použít s Úspornými
programy.
Bavlna
Normální
Denní
Lehký
Rychlý
tepl.
min.
min.
min.
min.
95°
60°
50°
40°
30°
135
120
118
115
100
130
100
90
85
80
120
90
80
75
70
90
60
55
55
50
90
85
80
75
80
75
70
65
70
65
60
55
50
45
40
20
65
60
55
50
45
40
35
30
Volba Extra máchání
Tuto funkci lze zvolit u všech programů
kromě vlny a ručního praní. Pračka
provede několik přídavných máchání.
Tato funkce se doporučuje hlavně pro
osoby alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Volba funkce Start/Pauza
syntetické
60°
50°
40°
30°
Jemné
40°
30°
Jestliže nesmí být se zvoleným
programem kombinována ani jedna ze
3 funkcí, červená kontrolka tlačítka
Start/Pauza 3x zabliká. V opačném
případě se rozsvítí pouze kontrolka
vyhovující funkce.
Zvolený program spustíte stiskem
tlačítka Start/Pauza; příslušná zelená
kontrolka přestane blikat.
Kontrolky “Praní”
a “Dvířka”
svítí na znamení, že pračka zahájila
provoz a dvířka jsou zablokována.
Přerušení probíhajícího programu se
provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza:
příslušná zelená kontrolka začne blikat.
K opětovnému spuštění programu od
místa, ve kterém byl přerušen,
stiskněte znovu tlačítko Start/pauza.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
13
použití electrolux 13
Pokud jste zvolili odložení startu,
pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x
přerušovaně zabliká kontrolka
Start/Pauza.
Volba Odloženého startu
2h
4h
8h
• Dvířka budou uzamčena po celou
dobu trvání Odloženého startu.
Jestliže potřebujete dvířka otevřít,
musíte nejprve nastavit pračku do
stavu Pauzy stisknutím tlačítka
Start/Pauza a vyčkat dvě minuty. Po
zavření dvířek stiskněte opět tlačítko
Start/Pauza.
Program Odložený start nelze zvolit u
programu Čerpání
.
Ukazatel průběhu programu
Před spuštěním programu, pokud
chcete odložit start, stiskněte
opakovaně tlačítko Odložený start, k
volbě požadovaného odkladu. Rozsvítí
se příslušná kontrolka.
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 2, 4 a 8 hodin.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení
programu a před stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Zrušit Odložení startu je možné
kdykoliv před stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Pokud jste již stiskli tlačítko Start/Pauza
a přejete si zrušit odložení, postupujte
takto:
• uveďte pračku do stavu Pauzy
stisknutím tlačítka Start/Pauza;
• stiskněte tlačítko Odložený start
hned, jakmile zhasne příslušná
kontrolka Odloženého startu;
• stiskněte opět tlačítko Start/Pauza,
abyste znovu spustili program.
Důležité upozornění!
• Zvolenou dobu odložení lze změnit
jen po opětovné volbě pracího
programu.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza se
rozsvítí kontrolka “Praní”
.
Jestliže kontrolka praní svítí, znamená
to, že pračka provádí prací cyklus.
Kontrolka “Dvířka”
upozorní, kdy
mohou být dvířka otevřena:
• svítí: dvířka nemohou být otevřena.
Pračka je v provozu.
• nesvítí: dvířka je možné otevřít.
Prací program je u konce.
• bliká: dvířka se otevírají.
Po skončení programu se rozsvítí
kontrolka “Konec”
.
Změna funkce nebo probíhajícího
programu
Každou fázi je možné změnit ještě před
jejím provedením programem. Před
provedením jakékoli změny musíte
pračku uvést do stavu pauzy stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
Funkce Denní, Lehký a Rychlý nelze
změnit po stisknutí tlačítka Start/Pauza.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.25
Pagina
14
14 electrolux použití
Změna probíhajícího programu je
možná pouze jeho resetováním.
Otočte programovým voličem do polohy
“O” a potom na nově zvolenou funkci.
Voda z pracího bubnu se nevypustí.
Spusťte nový program opětovným
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Přerušení programu
Přerušení probíhajícího programu se
provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza ,
příslušná kontrolka začne blikat.
Stiskněte stejné tlačítko k restartování
programu.
Zrušení programu
Otočte voličem programu na “O” ,
abyste zrušili právě probíhající
program. Nyní můžete zvolit nový
program.
Otevření dvířek po spuštění
programu
Nejprve nastavte pračku do stavu
pauzy stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Jestliže kontrolka “Dvířka”
bliká a
za 2 minuty zhasne, dvířka lze opět
otevřít.
Jestliže kontrolka “Dvířka”
nebliká,
znamená to, že pračka již ohřívá, nebo
že úroveň vody přesahuje spodní okraj
dvířek.
V takovém případě se dvířka nemohou
otevřít.
Jestliže se dvířka nemohou otevřít, ale
vy to potřebujete, vypněte pračku
otočením programového voliče na “O”.
Asi po 2 minutách můžete dvířka
otevřít (dávejte pozor na hladinu
vody a na teplotu!).
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví.
Jestliže zvolíte funkci “Zastavení
máchání”
nebo “Noční provoz” ,
kontrolky “Konec”
a “Dvířka”
,
se rozsvítí, kontrolka Start/Pauza
zhasne a dvířka zůstávají zablokována
na znamení, že vodu je nutné před
otevřením dvířek vypustit.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou
popsány v odstavci u funkce
“Noční provoz”.
Pračka se vypne otočením
programového voliče na “O”. Vyjměte
prádlo z bubnu a pozorně zkontrolujte,
zda buben zůstal prázdný.
Jestliže už nebudete prát, zavřete
přívod vody. Nechte dveře pootevřené,
abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
15
rady pro praní electrolux 15
Rady pro praní
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na
každé visačce oděvu a dodržujte
pokyny výrobce pro praní. Prádlo
roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické,
jemné prádlo, vlna.
Teploty
95°
pro normálně zašpiněné bílé
bavlněné a lněné prádlo (např.
utěrky, ručníky, ubrusy,
prostěradla...).
pro normálně zašpiněné,
barevně stálé oděvy (např.
košile, noční prádlo, pyžama...)
50°/60° ze lněných, bavlněných nebo
syntetických tkanin a pro lehce
zašpiněné bílé bavlněné prádlo
(např. spodní prádlo)
pro choulostivé kousky prádla
(např. síťové záclony), smíšené
prádlo včetně syntetických
(studená) vláken a vlny se značkou “čistá
30°-40° střižní vlna, možno prát v
pračce, nesráží se”.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo
společně. Bílé prádlo by při takovém
praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit
barvu, a proto by se poprvé mělo prát
samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly
žádné kovové předměty (např.
sponky do vlasů, špendlíky zavírací
i obyčejné apod.)
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Utáhněte
všechny pásky nebo dlouhé pásy.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již
před praním speciálním čistidlem nebo
čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní
péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do
nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Maximální náplň prádla
Doporučené náplně jsou vyznačeny v
tabulce programů.
Obecné zásady:
Bavlna, len: plný buben, ale ne
napěchovaný;
Syntetické: buben plný pouze do
poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben plný do
jedné třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu
umožňuje nejefektivnější využití vody a
energie.
U silně zašpiněného prádla snižte
množství vloženého prádla.
Váha prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen
orientační:
koupací plášť
1200 g
ubrousek
100 g
povlak na přikrývku
700 g
prostěradlo
500 g
povlak polštáře
200 g
ubrus
250 g
osuška
200 g
utěrka
100 g
noční prádlo
200 g
dámské kalhotky
100 g
pánská pracovní košile
600 g
pánská košile
200 g
pánské pyžamo
500 g
blůza
100 g
pánské spodky
100 g
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen
vodou a pracím prostředkem.
Doporučuje se proto odstraňovat je již
před praním.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
16
16 electrolux rady pro praní
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte
studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte
přes noc namočené ve speciálním
pracím přípravku a pak je odstraňte
ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým
čističem skvrn, položte kus na měkkou
látku a skvrnu vytřete; postup několikrát
opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete
terpentýnem a položte kus na měkkou
látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí
klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou
rozpuštěnou v horké vodě, nebo
odstraňovač rzi používaný za studena.
U starých rezavých skvrn si počínejte
opatrně, protože celulózová struktura
bude již poškozená a tkanina by se
mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělícím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen
bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete
bělicím prostředkem (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel:
navlhčete acetonem (*), položte kus na
měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v
předchozím případě a pak skvrny
ošetřete metylalkoholem. Z bílého prádla
zbytky odstraňte pomocí bělícího
prostředku.
Červené víno: namočte do vody s
pracím prostředkem, vymáchejte a
ošetřete kyselinou octovou nebo
citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy
odstraňte pomocí bělícího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu
navlhčete tkaninu nejprve acetonem (*),
pak kyselinou octovou; zbylé stopy na
bílém prádle ošetřete bělicím
prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny
ošetřete odstraňovačem skvrn,
metylalkoholovým nebo benzinovým, a
pak vytřete pastovým čisticím
prostředkem.
(*) na umělé hedvábí aceton
nepoužívejte.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na
volbě pracího prostředku a použití
správného množství, aby nedocházelo
k plýtvání a poškozování životního
prostředí. Ačkoli jsou prací prostředky
biologicky odbouratelné, obsahují
látky, které ve velkých množstvích
mohou změnit jemnou rovnováhu
existující v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na
druhu tkaniny (jemná, vlněná,
bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a
stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat
všechny běžně dostupné prací
prostředky, určené pro automatické
pračky:
• práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
• práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 60°C) a vlnu,
• tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60°C), pro všechny
druhy tkanin nebo speciální
prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se
musí před spuštěním pracího
programu dávkovat do příslušné
komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete koncentrovaný
práškový nebo tekutý prací
prostředek, musíte zvolit program bez
předpírky.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
17
rady pro praní electrolux 17
Pračka je vybavena systémem
recirkulace, který umožňuje optimální
využití koncentrovaného pracího
prostředku.
Tekutý prací prostředek nalijte do
komory zásuvky dávkovače označené
ještě před spuštěním programu.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady
se musí nalít do oddílu označeného
ještě před spuštěním pracího
programu.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku
a nepřekračujte značku MAX na
zásuvce dávkovače pracího
prostředku.
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku
bude záviset na druhu tkaniny,
množství prádla, stupni zašpinění a
tvrdosti použité vody.
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni
tvrdosti. Tvrdost vody ve své
domácnosti zjistíte u místního
vodárenského podniku, nebo na
místním úřadě.
Dodržujte pokyny výrobce k množství
použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku
použijte tehdy, když:
• perete malé množství prádla,
• prádlo je lehce zašpiněné,
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
Stupně
Úroveň Charakteristika
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
německé francouzské
°dH
°T.H.
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
18
18 electrolux Mezinárodní symbol kódu pro praní
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
19
prací programy electrolux 19
Prací programy
Program/
Teplota
Bavlna
95°
Bavlna
Eco
40° - 95°
+
Druh prádla
Bílá a barevná
bavlna: např.
prostěradla, ubrusy,
lněné prádlo.
Bílá a barevná
bavlna, úsporný,
lehce zašpiněné
prádlo, košile, blůzy,
spodní prádlo.
Bílá a barevná
bavlna: (velmi špinavé
Bavlna
bavlněné prádlo): např.
(Předpírka) prostěradla, ubrusy,
lněné prádlo se
- 95°
skvrnami.
Bílá a barevná
bavlna, úsporný,,
normálně zašpiněné
+
prádlo, košile, blůzy,
(ECO + předpírka)
spodní prádlo se
40° - 95°
skvrnami.
Funkce
Zkrác. odstřed. /
Popis programu
/
Denní
, Lehký
Super rychlý
Extra máchání
,
Hlavní praní od 95°C
do 40°C
3 máchání
dlouhé odstředění
Zkrác. odstřed. / /
Extra máchání
Zkrác. odstřed. /
/
Denní
, Lehký
Super rychlý
Extra máchání
,
+
+
Syntetické Syntetické prádlo
prádlo
vyžadující jemné praní
(Snadné žehlení) a odstředění.
- 60°
Zkrác. odstřed. / /
Extra máchání
Zkrác. odstřed. /
/
Denní
, Lehký
Super rychlý
Extra máchání
Zkrác. odstřed. /
,
Hlavní praní od 60°C
do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
,
Předpírka při 30°C
Hlavní praní od 60°C
do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
/
Denní
, Lehký
Super rychlý
Extra máchání
Zkrác. odstřed. / /
Extra máchání
Předpírka při 30°C
Hlavní praní od 95°C
do
(studená)
3 máchání
dlouhé odstředění
Předpírka při 30°C
Hlavní praní od 95°C
do 40°C
3 máchání
dlouhé odstředění
Bavlna
Syntetické nebo
smíšené tkaniny,
Syntetické spodní prádlo, barevné
- 60°
prádlo, nemačkavé
košile, blůzy.
Syntetické nebo
smíšené tkaniny,
Syntetické
spodní prádlo, barevné
(Předpírka) prádlo, nemačkavé
košile, blůzy se
- 60°
skvrnami.
Hlavní praní od 95°C
do
(studená)
3 máchání
dlouhé odstředění
Hlavní praní od 60°C
do
(studená)
4 máchání
krátké odstředění
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
20
20 electrolux prací programy
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
Funkce
Zkrác. odstřed. /
Jemné
- 40°
Jemné prádlo, např.
záclony.
Vlna
- 40°
Speciálně testovaný
program pro vlněné
prádlo nesoucí značku
“čistá střižní vlna,
nesrážlivá, možno prát
v pračce”.
Ruční praní Speciální program pro
ručně prané tkaniny
- 40°
Popis programu
/
Denní
, Lehký
Super rychlý
Extra máchání
Zkrác. odstřed. /
,
/
Zkrác. odstřed. /
/
Speciální program pro
džínové oděvy, kalhoty,
košile, bundy.
Zkrác. odstřed. /
/
Máchání
Samostatný máchací
cyklus pro ručně prané
bavlněné prádlo.
Zkrác. odstřed. / /
Extra máchání
Čerpání
Používá se pro
odčerpání vody z
posledního máchání u
programů s funkcí
Zastavení máchání
Džíny 40°
Samostatné odstředění
Odstředění pro všechny tkaniny
O
Hlavní praní od 40°C
do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní od 40°C
do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní od 40°C
do
(studená)
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní při 40°C
5 máchání
dlouhé odstředění
3 máchání
dlouhé odstředění
Čerpání vody
Zkrác. odstřed.
Čerpání a dlouhé
odstředění
Ke zrušení
probíhajícího pracího
programu a vypnutí
pračky.
Max. náplň bavlny ........................5 kg
Max. náplň syntetické/jemné
prádlo ........................................2,5 kg
Max. náplň džín ............................3 kg
Max. náplň vlna a ruční praní ........1 kg
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
21
informace o programu electrolux 21
Informace o programu
Eco
Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně
zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba
praní bude delší. S tímto programem dosáhnete dobrého
pracího výsledku a ušetříte energii.
Prací program pro vlnu, kterou lze prát v pračce
stejně
jako pro ruční praní vlny a jemných látek se symbolem
Ruční praní
péče “ruční praní”
.
Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí
šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Tímto způsobem
Snadné žehlení je pak žehlení jednodušší. Pračka navíc provede přídavná
máchání.
Vlna a
Džíny
S tímto programem je možné vyprat oděvy pro volný čas
jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo látky vyrobené
z hi-tech materiálů.
Máchání
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit
bavlněné a lněné oblečení vyprané ručně.
Pračka provede 3 máchání a závěrečné odstředění s
maximální rychlostí.
Rychlost odstředění může být zkrácena stisknutím
tlačítka
.
Čerpání
Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání v
případě použití funkce Zastavení máchání
a funkce
Noční provoz
.
Nejprve otočte programovým voličem do polohy O ,
potom zvolte program
Čerpání a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odstředění
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po
programech Stop máchání
a Noční provoz
. Před
zvolením tohoto programu je nutné pootočit programový
volič do polohy O. Můžete zvolit rychlost odstředění
prostřednictvím příslušného tlačítka podle typu prádla,
které má být odstředěno.
O = Zrušení/VYP
Vynulování programu a vypnutí pračky zajistíte otočením
programového voliče na O. Nyní můžete zvolit nový
program.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
22
22 electrolux čištění a údržba
Čištění a údržba
Před každou údržbou nebo čištěním
musíte pračku ODPOJIT od zdroje
elektrického napájení.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje
vápenec. Je užitečné pravidelně
používat v pračce změkčovač vody v
prášku. Tento postup provádějte
samostatně, nikoliv při praní, a
dodržujte pokyny výrobce ohledně
změkčovacího prášku. Tím se zabrání
usazování vodního kamene.
a přísady musí být pravidelně čištěna.
Vyjměte zásuvku stisknutím páčky
směrem dolů a vytažením.
Propláchněte ji pod kohoutkem a
odstraňte stopy nahromaděného
prášku.
C0066
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl
komor na přísady vyjmout.
Po každém vyprání
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To
pomůže zabránit vlhkosti a vytváření
zápachu uvnitř v pračce. Otevřením
dvířek po praní se také chrání dveřní
těsnění.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř
bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět
pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze
vodou a mýdlem a poté důkladně
vysušte.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvka dávkovače na prací prostředek
C0067
Čištění prostoru pro zásuvku na
prací prostředky
Po vyjmutí zásuvky použijte malý
kartáček na čištění komor tak, aby
všechny usazeniny pracího prášku byly
odstraněny z vrchních i spodních částí.
Vraťte zásuvku na místo a nechte
proběhnout program máchání bez
prádla v bubnu.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
23
čištění a údržba electrolux 23
CZ
P0038
Čištění čerpadla
Vypouštěcí čerpadlo musí být
zkontrolováno, jestliže
• pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje,
• pračka je během vypouštění vody
neobvykle hlučná, což je způsobeno
předměty, jako jsou zavírací špendlíky,
mince apod., které blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
• Spotřebič odpojte od sítě.
• Jestliže je to nutné, počkejte, až se
voda ochladí.
• Otevřete dvířka čerpadla.
P1114
• Umístěte pod čerpadlo nádobu na
vodu, která vyteče z pračky.
• Vytáhněte nouzovou vypouštěcí
hadičku, vložte ji do nádoby a
odšroubujte uzávěr.
• Když voda přestane vytékat,
odšroubujte kryt čerpadla a čerpadlo
vyjměte. Připravte si hadřík na utírání
vody, která by mohla vytéct při
odmontování krytu.
P1115
• Otáčením vyjměte všechny předměty
z oběžného kola čerpadla.
• Nasaďte uzávěr na nouzovou
vypouštěcí hadičku a vraťte na
původní místo.
P1117
• Kryt čerpadla úplně zašroubujte.
• Zavřete dvířka čerpadla.
Upozornění!
Jestliže je pračka v provozu, může být v
závislosti na vybraném programu v
čerpadle horká voda.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
24
24 electrolux čištění a údržba
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během
pracího cyklu, vždy čekejte, dokud
pračka neskončí cyklus, a je prázdná.
Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte
se, že je bezpečně utažen tak, aby
nemohla prosakovat voda a malé děti
ho nemohly odšroubovat.
Čištění filtru přívodní hadice
Jestliže je voda příliš tvrdá, nebo
obsahuje stopy vápence, může se filtr
přívodní hadice zanést.
Proto je dobré ho čas od času vyčistit.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Odšroubujte přívodní hadici od kohoutu.
Vyčistěte filtr tvrdým kartáčkem.
Přívodní hadici opět upevněte.
P1090
Nebezpečí zamrznutí
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám
pod bodem mrazu, je třeba provést
určitá opatření.
• Zavřete vodovodní kohoutek.
• Odšroubujte přívodní hadici.
• Vložte konec nouzové vypouštěcí
hadičky a konec přívodní hadice do
nádoby umístěné na podlaze a
nechte vytéct vodu z pračky.
• Přívodní hadici přišroubujte opět ke
kohoutu a nouzovou vypouštěcí
hadičku vraťte po nasazení uzávěru
zpět na její místo.
• Když budete chtít pračku znovu uvést
do provozu, zkontrolujte, jestli je
teplota prostředí nad 0 °C.
Důležité upozornění!
Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky
pomocí nouzové vypouštěcí hadice,
musíte opět nalít asi 2 l vody do komory
pro prací prostředek k hlavnímu praní a
zapnout vypouštěcí program. Tím se
aktivuje ECO VENTIL, který zabrání
tomu, aby při následujícím praní část
pracího prostředku zůstala v pračce
nevyužitá.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí,
vypusťte ji následujícím postupem:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
• zavřete vodovodní kohoutek;
• podle potřeby počkejte, až se voda
ochladí;
• otevřete dvířka;
• umístěte na podlahu nádobu a vložte
do ní konec nouzové vypouštěcí
hadičky. Sejměte uzávěr hadičky.
Voda vyteče sama do nádoby. Když je
nádoba plná, uzávěr opět
zašroubujte. Mísu vylijte. Opakujte
postup, dokud voda vytéká;
• je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle
dříve uvedených pokynů.
• na vypouštěcí hadičku nasaďte
uzávěr a vraťte ji zpět;
• zašroubujte kryt čerpadla a zavřete
dvířka.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
25
spotřebič nefunguje electrolux 25
Něco nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a
můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do
servisního střediska proveďte nejprve dále uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu spotřebiče začne blikat červená kontrolka
Start/Pauza a signalizovat tak, že spotřebič nefunguje.
Po odstranění problému stiskněte tlačítko Start/Pauza k restartování programu.
Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního
střediska.
Chybná funkce
Pračka nezačne prát:
Pračka se neplní vodou:
Pračka napustí vodu a hned
ji vypustí:
Možná příčina
Řešení
Dvířka pračky nejsou
správně zavřená. (červená
kontrolka Start/Pauza
bliká).
● Zástrčka není řádně
zasunuta do síťové
zásuvky.
● V zásuvce není proud.
● Je spálená pojistka.
● Programový volič není
správně nastaven a tlačítko
Start/Pauza nebylo
stisknuto.
● Zvolili jste odložený start.
●
Zavřete dobře dvířka.
●
Zasuňte zástrčku do síťové
zásuvky.
Vodovodní kohoutek je
zavřený. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Přívodní hadice je někde
přiskřípnutá nebo
zkroucená. (červená
kontrolka Start/Pauza
bliká)
● Flitr v přívodní hadici je
zanesený. (červená
kontrolka Start/Pauza
bliká)
● Dvířka nejsou správně
zavřena. (červená
kontrolka Start/Pauza
bliká)
●
Otevřete vodovodní
kohoutek.
●
Zkontrolujte připojení
přívodní hadice.
●
Vyčistěte filtr v přívodní
hadici.
●
Zavřete dobře dvířka.
●
Viz příslušný odstavec v
části “Čerpání vody”.
●
●
●
Konec vypouštěcí hadice
je příliš nízko.
Zkontrolujte elektrickou
instalaci v domácnosti.
● Vyměňte pojistku.
● Otočte programovým
voličem a stiskněte opět
tlačítko Start/Pauza.
● Přejete-li si vyprat hned,
zrušte odložený start.
●
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
26
26 electrolux něco nefunguje
Chybná funkce
Pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje:
Na podlaze je voda:
Špatné prací výsledky:
Dvířka nejdou otevřít.
Možná příčina
Řešení
Hadice je přiskřípnutá nebo
přehnutá. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Došlo k ucpání vypouštěcího
čerpadla. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Zvolili jste funkci
nebo
.
● Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
●
Zkontrolujte připojení
vypouštěcí hadice.
●
Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo.
●
Zvolte program
nebo
Rozložte znovu prádlo.
Bylo použito nadměrné
množství pracího prostředku
nebo nevhodný druh (dochází
k nadměrné tvorbě pěny).
● Zkontrolujte, zda se
nevyskytují netěsnosti ve
spojkách přívodních hadic. V
některých případech není únik
vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto,
zda není vlhká.
● Vypouštěcí hadice je
poškozená.
● Uzávěr nouzové vypouštěcí
hadičky nebyl po vyčištění
čerpadla správně nasazen.
●
Snižte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
●
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
●
Vyměňte za nový.
Nasaďte uzávěr na nouzovou
vypouštěcí hadičku a vraťte ji
na původní místo.
Přidali jste málo pracího
prostředku, nebo nevhodný
prostředek.
● Odolné skvrny nebyly před
praním nijak ošetřeny.
● Nezvolili jste správnou teplotu.
● Nadměrné množství prádla.
●
Zvyšte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
●
K odstranění odolných skvrn
používejte čisticí prostředky.
Program ještě běží.
Zablokování dvířek není
uvolněno.
● V bubnu je voda.
●
●
●
●
●
●
●
●
.
Zkontrolujte, zda jste zvolili
správnou teplotu.
● Dejte do bubnu méně prádla.
●
Počkejte na konec pracího
cyklu.
● Počkejte asi 2 minuty.
●
Zvolte čerpání nebo odstředění
k vypuštění vody.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
27
spotřebič nefunguje electrolux 27
Chybná funkce
Pračka vibruje nebo je
hlučná:
Možná příčina
Nebyly odstraněny
přepravní šrouby a obaly.
● Neseřídili jste nožičky.
● Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
● V pračce může být příliš
málo prádla.
●
K zahájení odstředění
dochází později nebo
vůbec:
●
Elektronické zařízení na
kontrolu stability přerušilo
odstředění, protože prádlo
není v bubnu rovnoměrně
rozloženo. Otáčením bubnu
v opačném směru se
systém snaží o lepší
rozložení prádla. Může se o
to pokusit několikrát, než
nerovnováha zmizí a může
se dokončit normální
odstředění. V případě, že
ani po uplynutí 10 minut
není prádlo rovnoměrně
rozloženo v bubnu, pračka
prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo
ručně a znovu zvolte
program odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk
●
Pračka je vybavena typem
motoru, který vydává ve
srovnání s tradičními
motory nezvyklý zvuk.
Nový motor zajišťuje měkčí
začátek a rovnoměrnější
rozdělení prádla v bubnu
při odstředění, a také
zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou
vodu.
●
Spotřebiče s moderní
technologií fungují velmi
úsporně s menší spotřebou
vody při zachování
stejného výkonu.
Řešení
●
Zkontrolujte správnou
instalaci spotřebiče.
Zkontrolujte správné
vyrovnání spotřebiče.
● Rozložte znovu prádlo.
●
●
Vložte více prádla.
●
Rozložte znovu prádlo.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
28 electrolux něco nefunguje
Pokud problém nemůžete určit nebo
vyřešit, kontaktujte naše servisní
středisko. Dříve než budete telefonovat
do servisu, poznamenejte si model,
sériové číslo a datum zakoupení pračky;
servisní středisko se na tyto údaje bude
dotazovat.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
28
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
29
technické údaje electrolux 29
Technické údaje
Rozměry
šířka
60 cm
výška
85 cm
hloubka
63 cm
Napětí elektrické sítě Celkový výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny
na typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Tlak přívodu vody
minimální
0,05 MPa
maximální
0,8 MPa
Maximální náplň
bavlna
syntetické
jemné
džíny
vlna a ruční praní
Rychlost odstředění
maximální
5
2,5
2,5
3
1
kg
kg
kg
kg
kg
1000 ot/min
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
30
30 electrolux údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě
Program
Délka
programu
(v minutách)
Spotřeba
energie
(v kWh)
Spotřeba
vody
(v litrech)
Bavlna
- 95°
130
1,9
58
Bavlna
40°-95°(*)
135
1,5
58
Bavlna
- 95° + předpírka
150
2,05
68
145
1,65
68
Bavlna
40°- 95° + předpírka
Syntetické
- 60°
90
0,9
51
Syntetické
- 60°+ předpírka
105
1,1
62
90
0,35
60
65
0,5
57
53
0,4
60
53
0,4
60
Džíny 40°
110
0,55
55
Máchání
45
0,08
39
Čerpání
2
-
-
Odstředění
10
-
-
Snadné žehlení
Jemné
Vlna
- 60°
- 40°
- 40°
Ruční praní
- 40°
(*) Program “Bavlna 60°
Eco” s
náplní 5 kg je výchozí program pro
údaje uvedené na energetickém
štítku podle směrnice EHS 92/75
(kWh 0,85, litrech 49, min. 140).
Údaje o spotřebě uvedené v této
tabulce jsou čistě orientační, protože se
mohou lišit podle množství a druhu
prádla, teploty přiváděné vody a teploty
prostředí. Údaje se vztahují k nejvyšší
teplotě každého pracího programu.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
31
instalace electrolux 31
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné
odstranit všechny přepravní šrouby a
obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny
ochranné přepravní prvky, abyste je
mohli použít při případné další dopravě
spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu,
abyste mohli odstranit polystyrénový
podstavec, na kterém je spotřebič
uložen.
A
CZ
HEC00022
4. S použitím klíče odšroubujte a
odstraňte dva velké zadní šrouby B a
šest menších šroubků C.
C
HEC0003S
C
B
B
5. Odstraňte konzolu D a utáhněte šest
menších šroubků C. Vytáhněte
příslušnou plastovou rozpěrku E.
HEC0008
2. Odstraňte elektrický přívodní kabel a
vypouštěcí hadici z držáků na zadní
straně pračky.
D
HEC0011S
E
C
HEC0001
3. S použitím klíče odšroubujte a
odstraňte střední zadní šroub A.
HEC0023
C
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
32
32 electrolux instalace
6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní
hadici z bubnu a odstraňte
polystyrénový blok, přilepený k
těsnění dvířek lepicí páskou.
Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím,
hluku a pohybu pračky během provozu.
Nikdy nevyrovnávejte případné
nerovnosti podlahy podkládáním pračky
kartónem, dřevem a podobnými
materiály.
HEC0010
7. Do malého horního otvoru a dvou
širokých otvorů vložte odpovídající
plastové krytky, které jsou uložené v
sáčku s návodem k použití.
HEC007S
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se
zařízením a najdete ji v bubnu pračky.
Pro přívod vody nepoužívejte hadice z
předchozího spotřebiče.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní
hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím
úhlového spoje.
HEC0005
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné
podlaze. Zkontrolujte, zda proudění
vzduchu kolem spotřebiče není
znemožněno koberci, rohožemi apod.
Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká
stěn nebo jiného kuchyňského nábytku.
Vyrovnejte pračku zvýšením nebo
snížením nožiček. Nožičku lze někdy
utáhnout jen obtížně, protože je
vybavena pojistnou maticí, ale pračka
MUSÍ být vyrovnaná a stabilní.
Podle potřeby zkontrolujte správné
vyrovnání pomocí vodováhy.
Nezbytné úpravy můžete provádět
pomocí klíče.
Neumisťujte přívodní hadici
směrem dolů. Zahněte hadici
doleva nebo doprava podle polohy
vodovodního kohoutku.
HEC0006
3. Nasaďte správně hadici utažením
pojistné matice.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
33
instalace electrolux 33
Po umístění přívodní hadice se
ujistěte, že jste dotáhli matici, aby
neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s
3/4” závitem. Vždy použijte hadici
dodávanou s pračkou. Přívodní hadici
nelze nastavovat. Jestliže je příliš
krátká a nechcete přemístit kohoutek,
musíte koupit novou delší hadici,
která je speciálně určená pro tento
účel.
P1088
Přívodní hadici nelze nastavovat.
Jestliže je příliš krátká a nechcete
přemístit kohoutek, musíte koupit novou
delší hadici, která je speciálně určená
pro tento účel.
Čerpání vody
Konec vypouštěcí hadice můžete
umístit třemi různými způsoby:
Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj
umyvadla. Důležité je, aby koleno se
zahnutou částí hadice nemohlo při
vypouštění sklouznout z umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke
kohoutku nebo k háčku na zdi.
CZ
P0022
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad sifonem
tak, aby byl oblouk hadice vzdálený
minimálně 60 cm od podlahy.
Do odpadního potrubí, které se
nachází ve výšce minimálně 60 cm a
maximálně 90 cm od podlahy. Konec
vypouštěcí hadice musí být stále
větraný, tj. vnitřní průměr odpadního
potrubí musí byt širší než vnější průměr
vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde
zkroucená.
P1118
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici
prodloužit na maximálně 4 metry.
Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací
díl můžete zakoupit v místním servisním
středisku.
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
34 electrolux instalace
Připojení k elektrické síti
Spotřebič je určen pro jednofázové
napájení 220-230 V a 50 Hz.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický
rozvod unese maximální zatížení pračky
(2,2 kW) i případné další současně
zapnuté domácí elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na uzemněnou
zásuvku.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost
za možné poškození zdraví a za škody
na majetku, k nimž došlo v důsledku
nedodržení výše uvedených pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést naše
servisní středisko.
Přívodní kabel musí zůstat přístupný i
po instalaci spotřebiče.
34
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
35
poznámky k ochraně životního prostředí electrolux 35
Poznámky k ochraně
životního prostředí
Rady pro ochranu životního
prostředí
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
jsou
recyklovatelné.
>PE <=polyetylén
>PS <=polystyrén
>PP <=polypropylen
Tyto materiály musí být vhozeny do
příslušných kontejnerů, aby mohlo dojít
k jejich druhotnému využití.
Starý spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte
schválených likvidačních sběren.
Neznečišťuje svoji zem!
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu
znamená, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k
recyklaci do příslušného sběrného
dvora elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto spotřebiče získáte na
místním obecním úřadu, středisku pro
likvidaci domácího odpadu nebo v
obchodě, kde jste tento spotřebič
zakoupili.
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k
ochraně životního prostředí,
doporučujeme dodržet následující rady:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete
prát bez předpírky, ušetříte tak prací
prostředek, vodu i čas (a ochráníte
tak i životní prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni
prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením
můžete před praním odstranit skvrny
a zašpiněná místa; prádlo pak můžete
vyprat při nižší teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle
tvrdosti vody, množství praného
prádla a stupně zašpinění.
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
36 electrolux záruční podmínky
EVROPSKÁ ZÁRUKA
Na tento spotřebič se vztahuje záruka
společnosti Electrolux ve všech zemích
uvedených v zadní části tohoto návodu
během období stanoveného v záruce
spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže
se přestěhujete z jedné uvedené země
do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek:
•
Záruka na spotřebič platí ode dne
prvního zakoupení spotřebiče, které
je možné doložit předložením
platného dokladu o koupi vydaného
prodejcem spotřebiče.
•
Záruka na spotřebič je platná pro
stejné období a na stejný rozsah
práce a dílů, jako platí v nové zemi
Vašeho pobytu pro tento určitý
model řady spotřebičů.
•
Záruka na spotřebič je vázaná na
osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
•
Spotřebič je instalovaný a používaný
v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se
pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním účelům.
•
Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy
v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv
na žádná závazná práva, která se na
Vás vztahují podle zákona.
36
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
37
středisko služeb zákazníkům electrolux 37
Střediska služeb zákazníkům
Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na místního zástupce střediska služeb
zákazníkům.
www.electrolux.com
à
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu,2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
CZ
192999830_cz.qxd
11/04/2007
16.26
Pagina
38
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
39
electrolux 39
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux. Mamy nadzieję,
że korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem prawdziwej przyjemności.
Ambicją Grupy Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej
jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej
wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej instrukcji obsługi.
Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać
wszystkie zalety Twojego nowego urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety
i wygodę użytkowania. Powodzenia!
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
40
40 electrolux Spis treści
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa ..............................41
Opis urządzenia..............................43
Panel sterowania ............................44
Eksploatacja .................................. 45
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania.............................51
Międzynarodowy symbol
konserwacji odzież..........................54
Programy prania ........................55-56
Informacje o programach ................57
Konserwacja i czyszczenie .............58
Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje ......................................61
Dane techniczne .............................65
Wartości poboru..............................66
Instalacja ........................................67
Ochrona środowiska .......................71
Warunki gwarancji...........................72
Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
41
Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 41
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
●
●
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i
pierwszym użyciem należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi,
zwracając szczególną uwagę na
wskazówki oraz ostrzeżenia.Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni
poznać zasady bezpiecznej jego
obsługi. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych pomyłek i wypadków.
Prosimy o zachowanie instrukcji
obsługi przez cały czas używania
pralki oraz przekazanie jej w razie
odstąpienia lub sprzedaży urządzenia
kolejnemu użytkownikowi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
● Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia grożą
niebezpieczeństwem.
● Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwiczki pralki
nagrzewają się. Nie należy ich
dotykać!
● Należy upewnić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
W tym celu przed użyciem proszę
sprawdzić bęben.
● Przedmioty takie jak monety, pinezki
lub śrubki mogą spowodować
znaczne uszkodzenie sprzętu i nie
wolno ich wkładać do pralki.
● Używać tylko zalecanych ilości
środka do zmiękczania tkanin i
detergentu. Użycie zbyt dużych ilości
może spowodować uszkodzenie
tkanin. Informacje o odpowiednich
ilościach środków piorących znajdują
się w zaleceniach producenta.
● Małe rzeczy takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć
do specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one się
dostać do wnętrza pralki.
●
Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o
nieobszytych brzegach lub
rozdartych.
Po zakończeniu prania,
czyszczenia i konserwacji należy
odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia
we własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą
spowodować obrażenia lub
wadliwe działanie urządzenia.
Należy kontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.
Instalacja
● Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.
● Podczas wypakowywania pralki
należy sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku
wątpliwości, nie uruchamiać
urządzenia, lecz skontaktować się z
serwisem.
● Przed użyciem należy usunąć całość
opakowania i wszystkie blokady na
czas transportu. W przeciwnym
wypadku może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.
● Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi ona na
przewodzie zasilającym, wężu
dopływowym lub wężu spustowym.
● Jeśli urządzenie zostało ustawione
na wykładzinie, należy wyregulować
nóżki, aby zapewnić swobodny
przepływ powietrza
● Po zainstalowaniu należy się
upewnić, że węże i podłączenia są
szczelne.
● Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
42
42 electrolux Informacje dotyczące bezpieczeństwa
●
●
zimna, proszę przeczytać rozdział
“Niebezpieczeństwo
zamarznięcia wody”.
Wszelkie prace hydrauliczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo
inną kompetentną osobę.
Wszelkie prace elektryczne
wymagane w celu zainstalowania
urządzenia powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka albo
inną kompetentną osobę.
Eksploatacja
● Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym.
Należy je używać zgodnie z
przeznaczeniem.
● Prać można jedynie materiały
nadające się do prania w pralce
automatycznej. Przestrzegać zaleceń
producenta odzieży umieszczonych
na metkach.
● Nie przeładowywać pralki. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.
● Przed przystąpieniem do prania
należy opróżnić wszystkie kieszenie i
zapiąć guziki oraz zamki
błyskawiczne. Nie należy prać
wystrzępionych lub podartych ubrań.
Przed praniem należy zaprać plamy
z farby, tuszu, rdzy i trawy.
Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.
● Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej
nie powinny być prane w pralce.
W przypadku użycia lotnych płynów
do czyszczenia należy usunąć je z
ubrania przed włożeniem do pralki.
● Nigdy nie wyciągać wtyczki z
gniazdka ciągnąc za przewód;
Należy zawsze wyjmować trzymając
za wtyczkę.
● Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel
sterowania, powierzchnia lub
podstawa są uszkodzone w taki
sposób, że widoczne jest wnętrze
pralki.
Zabezpieczenie przed dziećmi
● Pralki nie mogą używać małe dzieci
lub osoby chore pozostające bez
opieki.
● Należy pilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
● Elementy opakowania (np. folia,
tworzywo) mogą stanowić
zagrożenie dla dzieci niebezpieczeństwo uduszenia się!
Należy je trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci
● Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
● Należy upewnić się, że dzieci i
zwierzęta domowe nie weszły do
bębna pralki. Aby temu zapobiec,
pralka została wyposażona w
specjalny mechanizm. Aby go
uruchomić, należy obrócić pokrętło
(bez jego naciskania) znajdujące się
wewnątrz drzwiczek w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż nacięcie znajdzie się w
położeniu poziomym. Można do tego
użyć monety.
P1131
Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu pionowym.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
43
Opis urządzenia electrolux 43
Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane
z efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i
detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz
znacznie zmniejsza zużycie wody oraz energii.
1
1
Komora na detergent
2
Tabela programów
2
2h
-95°
60°
-95°
40°-95°
4
Uchwyt otwierania drzwi
5
Pompa spustowa
6
Regulowane nóżki
8h
700
500
50°
-60°
-40°
Panel sterowania
4h
800
95°
40°-95°
40°
3
PL
3
-60°
-40°
-40°
30°
40°
-60°
4
5
6
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały karty
programów w różnych językach. Jedna
znajduje się z przodu komory na
detergenty, a pozostałe są załączone
w zestawie instrukcji użytkownika.
Karta na komorze może zostać bez
trudności wymieniona: należy usunąć
kartę przesuwając ją w prawo i włożyć
kartę z właściwą wersją językową.
EN006
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
44
44 electrolux Panel sterowania
Panel sterowania
2h
-95°
95°
40°-95°
-95°
50°
-60°
-40°
-60°
-40°
-40°
8h
900
700
40°-95°
40°
4h
1000
60°
40°
30°
-60°
1
2
1
Pokrętło wyboru programów
2
Pokrętło wyboru temperatury
3
Przycisk zmniejszania prędkości
wirowania
4
Przycisk Opcje
5
Przycisk Dodatkowe Płukanie
6
Przycisk START/PAUZA
7
Przycisk Opóźniony Start
8
Wyświetlacz fazy programu
3
4
5
6
7
8
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
45
Eksploatacja electrolux 45
Eksploatacja
Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego
Pierwsze użycie
Maksymalnie wysunąć szufladkę
pojemnika na detergentu. Odmierzyć
żądaną ilość detergentu, dodać do
komory prania zasadniczego
a jeśli
ubrania mają również zostać poddane
“praniu wstępnemu”, wsypać
detergent do komory oznaczonej
.
●
●
●
Sprawdzić, czy podłączenia
elektryczne i hydrauliczne zostały
wykonane zgodne z instrukcją
instalacji.
Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.
Wlać 2 litry wody do przegrody
prania zasadniczego
komory na
detergent w celu aktywacji zaworu
ECO. Następnie wybrać program
“Bawełniane” z temperaturą 95°C
bez wkładania ubrań. Pozwala to
usunąć ewentualny kurz lub inne
zabrudzenia, pochodzące z procesu
produkcji. Odmierzyć połowę
dozownika proszku, wsypać do
komory na detergent i rozpocząć
pranie.
C0064
Można również dodać płyn
zmiękczający do tkanin do komory
oznaczonej
(nie przekraczać znaku
MAX na komorze). Delikatnie zamknąć
szufladę.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
Ostrożnie otwierać drzwiczki delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było
zbite. Zamknąć drzwi.
P0004
C0065
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
46
46 electrolux Eksploatacja
Wybór żądanego programu
Ustawić pokrętło programatora zgodnie
z wybranym programem.
Zaświeci się kontrolka Start/Pauza.
-95°
40°-95°
-95°
Przyciski opcji programów
W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania
i przed naciśnięciem przycisku
Start/Pauza.
Po wciśnięciu tych przycisków zaświecą
się odpowiadające im kontrolki. Po
ponownym wciśnięciu kontrolki gasną.
40°-95°
40°
-60°
-40°
Wybór opcji prędkości wirowania,
trybu nocnego lub opcji stop z wodą
-60°
-40°
-40°
-60°
1000
900
Tarcza programatora dzieli się na
następujące części:
Bawełniane
Syntetyczne
Program specjalny
: Delikatne
,
Wełniane
, Pranie ręczne
oraz
Jeansy .
Programy specjalne: Płukanie
,
Odpompowanie
oraz Wirowanie
.
Pokrętło wyboru programów można
przekręcać zarówno w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
jak i w kierunku przeciwnym. Należy
wybrać ustawienie O, aby anulować
program / wyłączyć pralkę.
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło
programatora w położenie “0”.
Ważne!
Jeśli podczas pracy urządzenia
pokrętło programatora zostanie
ustawione na inny program, kontrolka
Start/Pauza zaświeci się 3 razy, aby
zasygnalizować niewłaściwe
ustawienie. Pralka nie wykona nowego
programu.
700
Jeśli prędkość wirowania ma być inna
niż proponowana przez urządzenie
należy naciskać przycisk Wirowania,
aby zmienić jego prędkość.
Zapali się odpowiednia kontrolka.
Maksymalne prędkości wirowania:
• dla tkanin bawełnianych: 1000
obr/min;
• dla tkanin syntetycznych, wełnianych
oraz prania ręcznego:
900 obr/min;
• dla tkanin delikatnych: 700 obr/min.
Tryb nocny
: po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego
też może być wykonywane w nocy lub
przy ekonomiczniejszej taryfie
energetycznej.
W programach Bawełniane,
Syntetyczne i Delikatne płukane jest
realizowane z większą ilością wody.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
47
Eksploatacja electrolux 47
Gdy program jest zakończony kontrolki
(Koniec) oraz
(Drzwiczki) są
włączone, kontrolka Start/Pauza jest
wyłączona, kontrolka prania
jest
wyłączona, a drzwiczki są zablokowane,
co oznacza, że należy odpompować
wodę.
W tym celu należy:
ustawić pokrętło programatora na “O”
wybrać program
(Odpompowanie)
lub
(Wirowanie)
w razie potrzeby zmniejszyć
prędkość wirowania za pomocą
odpowiedniego przycisku
wcisnąć przycisk Start/Pauza
gdy program jest zakończony zapala
się jedynie kontrolka
(Koniec).
Stop z wodą
: po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania. Gdy program jest zakończony
kontrolki
(Koniec) oraz
(Drzwiczki) są włączone, kontrolka
Start/Pauza jest wyłączona, kontrolka
prania
jest wyłączona, a drzwiczki
są zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.
Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.
Wybrać żądaną temperaturę
Ustawić pokrętło wyboru temperatury
na żądaną temperaturę prania.
Maksymalne temperatury to: 95°C dla
rzeczy bawełnianych, 60°C dla
syntetycznych, 40°C dla delikatnych,
bielizny, jeansu, tkanin wełnianych i do
prania ręcznego.
Gdy wybrana zostanie pozycja
(Zimne), pralka będzie prała w zimnej
wodzie. Należy stosować do wyjątkowo
delikatnych rzeczy, np. firan.
95°
60°
50°
30°
40°
Wybrać opcję Codzienne
, Lekko
lub Szybkie
Wcisnąć kilka razy przycisk Opcje
,
aby wybrać żądaną funkcję. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Można wybrać 3 różne opcje:
CODZIENNE
: do prania średnio
zabrudzonych rzeczy wełnianych,
syntetycznych i delikatnych.
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
48
48 electrolux Eksploatacja
LEKKIE
: do prania lekko
zabrudzonych rzeczy wełnianych,
syntetycznych i delikatnych.
SZYBKIE
: bardzo krótki cykl
prania przeznaczony dla lekko
zabrudzonych ubrań, które były
noszone przez krótki czas.
Maks. wsad dla tkanin bawełnianych:
2,5 kg.
Maks. wsad dla tkanin syntetycznych
i delikatnych: 1,5 kg.
Opcje te nie są dostępne wraz z
programami Ekonomiczne
.
Bawełniane
temp.
95°
60°
50°
40°
30°
Tkaniny
syntetyczne
60°
50°
40°
30°
Tkaniny
delikatne
40°
30°
Zwykłe
min.
Codziennie
Lekkie
Szybkie
min.
min.
min.
135
120
118
115
100
130
100
90
85
80
120
90
80
75
70
90
60
55
55
50
90
85
80
75
80
75
70
65
70
65
60
55
50
45
40
20
65
60
55
50
45
40
35
30
Jeśli żadna z 3 opcji nie jest dostępna
w wybranym programie, czerwona
kontrolka Start/Pauza zaświeci się 3
razy. Jeśli opcja będzie dostępna,
zaświeci się odpowiednia kontrolka.
Wybór opcji Dodatkowego płukania
Przycisk ten może być stosowany we
wszystkich programach z wyjątkiem
programów do tkanin wełnianych i
prania ręcznego. Pralka wykona
dodatkowe płukania.
Funkcja ta jest zalecana dla osób, które
są uczulone na detergenty oraz w
miejscowościach, gdzie woda w
instalacji domowej jest bardzo miękka.
Wybór przycisku Start/Pauza
Aby uruchomić program należy
nacisnąć przycisk Start/Pauza;
odpowiednia zielona kontrolka
przestanie migać.
Kontrolki “pranie”
oraz “drzwi”
świecą się, co oznacza, że urządzenie
rozpoczyna pracę, a drzwi są
zablokowane.
Aby przerwać wykonywany program,
ponownie nacisnąć przycisk
Start/Pauza: odpowiednia zielona
kontrolka zacznie migać.
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy
ponownie nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
49
Eksploatacja electrolux 49
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej
opcji, zintegrowana czerwona kontrolka
przycisku “Start/ Pauza” zaświeci się 3
razy.
Wybór opóźnionego startu
• Drzwi będą zablokowane przez cały
czas opóźnienia. Aby otworzyć
drzwiczki, należy ustawić PAUZĘ
wciskając przycisk START/PAUZA, a
następnie poczekać 2 minuty. Po
zamknięciu drzwi, ponownie wcisnąć
przycisk START/PAUZA.
Opóźnionego startu nie można wybrać
z programem Odpompowanie
.
Wyświetlacz fazy programu
2h
4h
8h
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy, naciskać przycisk
Opóźnionego startu, ustawiając
odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Ten przycisk umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu prania o 2, 4 i 8
godzin.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w
dowolnym momencie wciskając
przycisk Start/Pauza.
Aby anulować opóźnienie po wciśnięciu
przycisku START/PAUZA, należy:
• wybrać ustawienie PAUZA używając
przycisku START/PAUZA;
• nacisnąć przycisk Opóźnionego
startu, a zgaśnie kontrolka
odpowiadająca wybranemu
opóźnieniu.
• Aby wznowić program należy
ponownie nacisnąć przycisk
Start/Pauza.
Ważne!
• Wybrane opóźnienie można zmienić
jedynie po ponownym wybraniu
programu prania.
Po wciśnięciu przycisku Start/Pauza,
włącza się kontrolka “pranie”
.
Kiedy kontrolka “prania” się
świeci oznacza to, że pralka realizuje
cykl prania.
Kontrolka “Drzwiczki”
informuje, czy
można otworzyć drzwiczki:
• kontrolka zapalona: drzwiczek nie
można otworzyć.
Urządzenie pracuje.
• kontrolka zapalona: drzwiczki można
otworzyć.
Program prania się zakończył.
• migająca kontrolka: drzwiczki się
otwierają.
Po zakończeniu programu zapala się
kontrolka “Koniec”
.
Zmiana opcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej
opcji zanim zostanie wykonana przez
program. Przed dokonaniem zmiany
należy zatrzymać pralkę naciskając
przycisk Start/Pauza.
Opcji Codzienne, Lekkie oraz Szybkie
nie można zmieniać po wciśnięciu
przycisku Start/Pauza.
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
50
50 electrolux Eksploatacja
Po rozpoczęciu programu, zmiany
można wprowadzić tylko po jego
anulowaniu. Należy przekręcić pokrętło
programatora w położenie “O”, a
następnie wybrać nowe ustawienie.
Woda z prania pozostaje w pralce.
Uruchomić nowy program naciskając w
tym celu przycisk Start/Pauza.
Przerwanie trwającego programu
Aby przerwać wykonywany program,
należy nacisnąć przycisk Start/Pauza,
odpowiednia kontrolka zacznie migać.
Aby wznowić program należy ponownie
wcisnąć przycisk.
Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program
należy ustawić pokrętło programatora
w pozycji “O”. Teraz można wybrać
nowy program.
Otwieranie drzwiczek po
rozpoczęciu programu
Najpierw należy ustawić pauzę
wciskając przycisk Start/Pauza.
Jeśli kontrolka “drzwi”
miga, a po 2
minutach gaśnie, można otworzyć
drzwiczki.
Jeśli kontrolka “drzwi”
nie miga,
oznacza to, że urządzenie już
rozgrzewa wodę lub poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwi.
W takim przypadku drzwiczek nie
wolno otwierać.
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwiczki należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło w położenie
“O”. Po około 2 minutach można
drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody!).
Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Jeśli wybrano funkcję “Stop z wodą”
lub “Tryb Nocny”
, zapalą się
kontrolki “koniec”
i “drzwi”
,
kontrolka Start/Pauza gaśnie i
drzwiczki pozostają zamknięte, aby
przypomnieć użytkownikowi o
potrzebie odpompowania wody przed
otwarciem drzwi.
Odpompować wodę jak opisano w
opcji Tryb nocny.
Przekręcić pokrętło programatora w
położenie “O”, aby wyłączyć pralkę.
Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać,
należy zamknąć zawór dopływu wody.
Zostawić drzwi otwarte, aby
przewietrzyć pralkę i zapobiec
powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych
zapachów.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
51
Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 51
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń
producenta odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób:
białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne,
wełniane.
Temperatury
95°
do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy,
serwety, prześcieradła, ręczniki,
ścierki, itp.)
do normalnie zabrudzonych
ubrań o trwałych kolorach (np.
koszule, koszule nocne,
piżamy....) z lnu, bawełny lub
50°/60° włókien syntetycznych oraz do
lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np.
bielizna).
(w zimnej
wodzie)
30°-40°
do tkanin delikatnych (np.
firanek), prania mieszanego
zawierającego tkaniny
syntetyczne i wełniane z metką
“czysta nowa wełna, nadająca
się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu”.
Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie
należy prać razem. Białe tkaniny mogą
stracić swoją “biel” w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować
w czasie pierwszego prania; dlatego
należy je za pierwszym razem wyprać
oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z
wszelkich metalowych przedmiotów
(spinki do włosów, pinezki itp.).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe,
zatrzaski, zamki błyskawiczne. Związać
długie paski lub tasiemki.
Wszelkie trudne do usunięcia plamy
należy uprzednio zaprać.
Szczególnie zabrudzone tkaniny
oczyścić specjalnym środkiem do
usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki lub
włożyć je do woreczka lub siatki na
pranie.
Maksymalny wsad
Zalecane ilości wsadu bielizny podano
w tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Tkaniny bawełniane, lniane: Bęben
załadować do pełna, ale nie
przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: Do połowy
bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie
pojemności bębna pozwoli Państwu na
oszczędności wody i energii
elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych należy zmniejszyć
wielkość wsadu.
Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę
niektórych artykułów ubraniowych i
pościelowych:
szlafrok
1200 g
serwetka
100 g
poszwa
700 g
prześcieradło
500 g
poszewka
200 g
obrus
250 g
ręcznik frotte
200 g
serwetka
100 g
koszula nocna
200 g
figi damskie
100 g
koszula męska robocza
600 g
koszula męska
200 g
piżama męska
500 g
bluzka
100 g
slipy męskie
100 g
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
52
52 electrolux Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie
wystarczy tylko woda i detergent.
Dlatego zaleca się ich usunięcie przed
przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać
zimną wodą. Stare plamy odmoczyć w
zimnej wodzie przez noc, a następnie
czyścić enzymatycznym środkiem
piorącym lub wodą mydlaną.
Plamy z oleju: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny,
położyć tkaninę na suchej szmatce i
usunąć plamę poprzez poklepywanie
tkaniny; czynność powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru:
Nasączyć terpentyną, położyć tkaninę
na suchej powierzchni i usunąć plamę
poklepując tkaninę opuszkami palców
przy użyciu szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej
wodzie lub środek do usuwania rdzy.
należy uważać na stare plamy z rdzy,
ponieważ powodują one uszkodzenie
struktury celulozy oraz mają tendencje
do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć
acetonem, a następnie użyć spirytusu
skażonego. Pozostałości plam na
białych tkaninach należy usunąć przy
pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: Zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać
lub przetrzeć kwasem octowym lub
cytrynowym i spłukać.
Pozostałości plam należy usunąć przy
pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym;
pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza,
a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
53
Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 53
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również
od wybranego detergentu oraz jego
ilości (tak, aby unikać jego marnowania i
chronić środowisko naturalne).
Zwłaszcza, że nawet środki ulegające
biodegradacji zawierają w swoim
składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp.),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
prania.
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
• detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
• detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C max) i wełnianych,
• detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej
temperaturze (60°C maks.) do
wszystkich rodzajów tkanin, lub
specjalne detergenty tylko do tkanin
wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.
Pralkę wyposażono w system
recyrkulacji, który pozwala na
optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do
komory pojemnika oznaczonej
przed rozpoczęciem programu.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
rozpoczęciem programu prania.
Należy przestrzegać zaleceń
producenta środka dotyczących jego
dozowania i nie przekraczać
poziomu “MAX” zaznaczonego w
komorze na detergent.
Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od
rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia
ubrań oraz twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w
tzw. „stopniach” twardości. Informacje o
stopniu twardości wody można uzyskać
w miejskich zakładach wodociągowych
lub od właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według
zaleceń producenta podanych na
opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
• prana jest mniejsza ilość wsadu,
• pranie jest lekko zabrudzone,
• podczas prania tworzy się dużo piany.
Stopień twardości wody
Stopnie
Poziom
Rodzaj
niemieckie
°dH
francuskie
°T.H.
1
2
3
4
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
54
54 electrolux Międzynarodowy symbol konserwacji odzieży
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
55
Programy prania electrolux 55
Programy prania
Program/
Temperatura
Rodzaj rzeczy do
prania
Opcje
Opis programu
Prędkość wirowania.
Bawełniane
- 95°
Bawełniane
Eco
40° - 95°
Bawełniane
+
Pranie
wstępne
- 95°
Bawełniane
+
(Eco + Pranie
wstępne)
40° - 95°
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe np.
pościel, obrusy, itp.
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe ekonomiczne - rzeczy
lekko zabrudzone,
koszule, bluzki,
bielizna.
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe
(bardzo zabrudzone
rzeczy bawełniane): np.
pościel, obrusy z
plamami.
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe ekonomiczne,
normalnie zabrudzone,
koszule, bluzki, bielizna
z plamami.
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane, bielizna,
Syntetyczne ubrania kolorowe,
niezbiegające się
- 60°
koszule, bluzki.
Syntetyczne
+
Pranie
wstępne
- 60°
Syntetyczne
+
Łatwe
prasowanie
- 60°
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane, bielizna,
ubrania kolorowe,
niezbiegające się
koszule, poplamione
bluzki
Tkaniny syntetyczne do
delikatnego prania i
wirowania.
/
/
Codzienne
, Lekkie
Super Szybkie
,
Dodatkowe Płukanie
,
Pranie zasadnicze od 95°C
do 40°C
3 płukania
Długie wirowanie
Prędkość wirowania.
/
/
Dodatkowe Płukanie
Prędkość wirowania.
/
/
Codzienne
, Lekkie
Super Szybkie
,
Dodatkowe Płukanie
,
/
Dodatkowe Płukanie
Prędkość wirowania.
/
,
Pranie zasadnicze od temp.
60°C do
(w zimnej wodzie)
3 płukania
Krótkie wirowanie
,
Pranie wstępne w temp. 30°C
Pranie zasadnicze od temp.
60°C do
(w zimnej wodzie)
3 płukania
Krótkie wirowanie
/
Codzienne
, Lekkie
Super Szybkie
,
Dodatkowe Płukanie
Prędkość wirowania.
/
/
Codzienne
, Lekkie
Super Szybkie
,
Dodatkowe Płukanie
Prędkość wirowania.
/
/
Dodatkowe Płukanie
Pranie wstępne w temp. 30°C
Pranie zasadnicze od temp.
95°C to
(w zimnej wodzie)
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie wstępne w temp. 30°C
Pranie zasadnicze od 95°C
do 40°C
3 płukania
Długie wirowanie
Prędkość wirowania.
/
Pranie zasadnicze od temp.
95°C to
(w zimnej
wodzie)
3 płukania
Długie wirowanie
Pranie zasadnicze od temp.
60°C do
(w zimnej wodzie)
4 płukania
Krótkie wirowanie
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.31
Pagina
56
56 electrolux Programy prania
Programy prania
Program/
Temperatura
Delikatne
Rodzaj rzeczy do
prania
Tkaniny delikatne, np. firanki
- 40°
Wełniane
- 40°
Pranie
ręczne
- 40°
Jeans 40°
Płukanie
Odpompowanie
Wirowanie
O
Opcje
Prędkość wirowania.
/
/
Codzienne , Lekkie
Super Szybkie
,
Dodatkowe Płukanie
Opis programu
,
Pranie zasadnicze od 40°C
do
(w zimnej wodzie)
3 płukania
Krótkie wirowanie
Specjalnie testowany
program dla ubrań
wełnianych z metką “Czysta
nowa wełna, nie zbiega się w
praniu, można prać w pralce.
Prędkość wirowania.
/
/
Pranie zasadnicze od temp.
40°C do
(w zimnej
wodzie)
3 płukania
Krótkie wirowanie
Specjalny program do tkanin
pranych ręcznie
Prędkość wirowania.
/
/
Pranie zasadnicze od 40°C
do
(w zimnej wodzie)
3 płukania
Krótkie wirowanie
Specjalny program do prania
ubrań z jeansu - spodni,
koszul i kurtek
Prędkość wirowania.
/
/
Pranie zasadnicze w temp.40°
5 płukań
Długie wirowanie
Osobny cykl płukania dla
bawełnianych tkanin do
prania ręcznego.
Prędkość wirowania.
/
/
Dodatkowe Płukanie
Funkcja ta służy do
odpompowania wody z bębna
po ostatnim płukaniu, gdy
wybrana została opcja “Stop z
wodą”
Oddzielne wirowanie dla
wszystkich tkanin
3 płukania
Długie wirowanie
Odpompowanie wody
Prędkość wirowania.
Odpompowanie i długie
wirowanie
Do skasowania trwającego
programu i wyłączenia pralki.
Maks. wsad rzeczy
bawełnianych ..............................5 kg.
Maks. wsad rzeczy
syntetycznych/delikatnych ......2,5 kg.
Maks. wsad rzeczy
z jeansu ......................................3 kg.
Maks. wsad rzeczy wełnianych
i do prania ręcznego....................1 kg.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
57
informacje o programach electrolux 57
Informacje o programach
Ten program można wybrać dla normalnie lub lekko
zabrudzonych tkanin bawełnianych. Temperatura zostanie
obniżona, a czas prania przedłużony. Pozwala to uzyskać
dobre wyniki prania, przy jednoczesnej oszczędności
zużycia energii.
Tryb Eco
Wełniane
i
Pranie ręczne
Łatwe
prasowanie
Jeans
Płukanie
Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być
prane w pralce
oraz wełnianych i delikatnych z
symbolem “prać ręcznie”
.
Po wciśnięciu tego przycisku cykl prania i wirowania jest
łagodny, aby nie doszło do pogniecenia pranych rzeczy.
Ułatwi to prasowanie. Pralka wykona również dodatkowe
płukania.
Program umożliwia pranie jeansowych spodni, koszul lub
kurtek oraz swetrów wykonanych z najnowszych
materiałów.
Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem
przy maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając
przycisk
.
Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po
ostatnim płukaniu, gdy wybrana została funkcja “Stop z
wodą”
i “Tryb nocny”
.
Odpompowanie Najpierw ustawić tarczę programatora na O, następnie
wybrać program Odpompowanie
i wcisnąć przycisk
Start/Pauza.
Wirowanie
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po
programach z opcją “Stop z wodą”
oraz Tryb nocny
.
Przed wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło
programatora w położeniu O. Prędkość można ustawić
używając odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do
tkanin, które mają być wirowane.
Aby anulować program i wyłączyć pralkę, należy ustawić
O = Anulowanie/WYŁ pokrętło programatora w pozycji O. Następnie można
wybrać nowy program.
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
58
58 electrolux Konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia
lub konserwacji trzeba ODŁĄCZYĆ
urządzenie od zasilania.
Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień.
Dobrym rozwiązaniem jest okresowe
używanie środka zmiękczającego wodę.
Należy to robić poza praniem ubrań i
stosować się do zaleceń producenta
środka zmiękczającego. Pozwoli to
zapobiec osadzaniu się kamienia.
Po każdym praniu
Zostawić drzwiczki otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu
pleśni i nieprzyjemnych zapachów
wewnątrz urządzenia. Pozostawianie
otwartych drzwiczek po praniu pomoże
również zabezpieczyć uszczelkę przy
drzwiczkach.
Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie
konserwacyjne:
• Bęben powinien być pusty.
• Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej
temperaturze.
• Użyć zwykłej ilości detergentu w
formie proszku o właściwościach
biologicznych.
Czyszczenie powierzchni
zewnętrznych
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydlinami, a następnie
dokładnie wytrzeć.
Czyszczenie komory na detergent
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do
dołu i pociągając do siebie. Wypłukać
pod bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie
pozostałości nagromadzonego proszku.
C0066
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.
C0067
Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić
wnękę używając małego pędzelka,
upewniając się, że wszelkie
pozostałości proszku zostały usunięte z
dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
59
59 electrolux Konserwacja i czyszczenie
PL
P0038
Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
• pralka nie odprowadza wody i/lub nie
wiruje
• podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał
obcych, takich jak guziki, zapinki.
które powodują zatykanie pompy.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
• Odłączyć urządzenie.
• Jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać, aż woda się ochłodzi.
• Otworzyć klapkę pompy.
P1114
• Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
• Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
• Gdy woda przestanie wyciekać,
odkręcić pokrywę i wyciągnąć pompę.
Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę
do wycierania wody wyciekającej
podczas zdejmowania pokrywy.
P1115
• Obracając pompę wysunąć
ewentualne ciała obce.
• Nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić
go z powrotem w miejscu, z którego
został wyjęty.
P1117
• Mocno dokręcić pokrywę pompy.
• Zamknąć klapkę pompy.
OSTRZEŻENIE!
W trakcie pracy urządzenia i w
zależności od wybranego programu w
pompie może się znajdować gorąca
woda.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
60
60 electrolux Konserwacja i czyszczenie
Nie wolno zdejmować pokrywy pompy
w trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać,
aż urządzenie zakończy cykl i będzie
puste. Zakładając pokrywę należy się
upewnić, że jest dobrze zamocowana,
aby zapobiec przeciekom i uniemożliwić
jej zdjęcie przez dzieci.
Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo
twarda lub zawiera kamień, filtr
dopływowy może się zatkać.
W związku z tym należy go okresowo
czyścić.
Zakręcić zawór dopływowy wody.
Odłączyć wąż dopływowy. Oczyścić filtr
szczotką o twardym włosiu. Dobrze
zamocować wąż dopływowy.
P1090
Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli urządzenie jest narażone na
temperatury poniżej 0°C, należy podjąć
pewne środki ostrożności.
• Zakręcić zawór dopływowy wody.
• Odkręcić wąż dopływowy.
• Umieścić końcówkę węża
dopływowego oraz końcówkę węża
spustowego wody w specjalnie
podstawionym naczyniu i odczekać,
aż spłynie do niego woda z pralki.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę
specjalną zatyczką.
• Jeśli urządzenie ma być ponownie
uruchomione, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.
Ważne!
Za każdym razem, kiedy woda jest
dopompowywana przy wykorzystaniu
awaryjnego węża spustowego, należy
wlać 2 litry wody do przegródki prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który
zapewnia pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych
wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka;
• zakręcić zawór dopływowy wody;
• jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać, aż woda się ochłodzi;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia nałożyć zatyczkę z
powrotem na wąż. Wylać wodę z
naczynia. Powtórzyć czynność, aż
cała woda zostanie odprowadzona;
• w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
• nałożyć zatyczkę na wąż i umieścić
go we wnęce;
• dokręcić pompę i zamknąć klapkę.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
61
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 61
Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności
konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z
serwisem technicznym. Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem
serwisowym, należy wykonać następujące kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona kontrolka Start/Pauza miga
wskazując, że pralka nie pracuje.
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu
przycisk Start/Pauza. Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się
utrzymuje, należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
Nieprawidłowe działanie
Pralka nie rozpoczyna pracy:
Możliwa przyczyna
Drzwiczki nie zostały zamknięte.
(Miga kontrolka Start/Pauza).
● Wtyczka nie została prawidłowo
podłączona do gniazdka.
● W gniazdku nie ma prądu.
●
Spalił się bezpiecznik główny
instalacji elektrycznej.
● Pokrętło programatora nie
zostało ustawione we właściwej
pozycji i przycisk Start/Pauza
nie został wciśnięty.
● Wybrano opcję opóźnienia
startu.
●
Pralka nie pobiera wody:
Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją wypompowuje:
Zawór wody jest zamknięty.
(Miga kontrolka Start/Pauza).
● Przygnieciony bądź zgięty filtr
węża dopływowego.
(Miga kontrolka Start/Pauza).
● Filtr węża dopływowego wody
jest zablokowany.
(Miga kontrolka Start/Pauza).
● Drzwi nie są szczelnie
zamknięte.
(Miga kontrolka Start/Pauza)
●
●
Zbyt nisko położona końcówka
węża odpływowego.
Rozwiązanie
●
Zamknąć drzwiczki.
Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.
● Sprawdzić domową instalację
elektryczną.
● Wymienić bezpiecznik.
●
●
Przekręcić pokrętło
programatora i ponownie
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
●
Jeśli pranie ma się rozpocząć od
razu, wyłączyć opóźnione
uruchomienie.
●
Odkręcić zawór wody.
●
Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.
●
Wyczyścić filtr węża
dopływowego.
●
Dokładnie zamknąć drzwiczki.
●
Patrz “Podłączenie węża
odpływowego wody”.
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
62
62 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Nieprawidłowe działanie
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje:
Wyciek wody na podłodze:
Niezadowalające wyniki
prania:
Możliwa przyczyna
Wąż odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty.
(Miga kontrolka Start/Pauza)
● Pompa odpływowa jest
zatkana.(Miga kontrolka
Start/Pauza)
● Wybrano opcję
lub
.
● Pranie nie jest równomiernie
rozmieszczone w bębnie.
●
Sprawdzić podłączenie
węża odpływu wody.
●
Przeczyścić pompę
odpływową.
●
Wybrać program
lub
.
Zmienić rozłożenie prania.
Zbyt dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
● Sprawdzić czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Nie zawsze łatwo jest to
sprawdzić, gdyż wąż
odprowadza wodę;
sprawdzić, czy wąż jest
wilgotny.
● Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
● Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.
●
Zmniejszyć ilość detergentu
lub użyć innego.
●
Sprawdzić podłączenie
węża dopływu wody.
●
Wymienić na nowy.
●
Nałożyć zatyczkę na wąż i
umieścić go z powrotem w
miejscu, z którego został
wyjęty.
Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
● Trudne do usunięcia plamy
nie zostały zaprane.
●
●
●
●
Nie wybrano właściwej
temperatury.
● Włożono za dużo prania.
●
Nie można otworzyć
drzwiczek pralki:
Rozwiązanie
●
Program nie dobiegł końca.
Niezwolniona blokada
drzwiowa.
● W bębnie pozostała woda.
●
●
Zwiększyć ilość detergentu
lub użyć innego.
● Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na rynku.
● Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
● Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.
Odczekać do końca cyklu
prania.
● Poczekać około 2 minut.
●
●
Wybrać program
odpompowania lub
wirowania, aby odprowadzić
wodę.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
63
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 63
Nieprawidłowe działanie
Wibrowanie lub głośna
praca pralki:
Możliwa przyczyna
Nie usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
● Brak regulacji nóżek.
●
Rozwiązanie
●
Sprawdzić poprawność
instalacji pralki.
Sprawdzić, czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
● Pranie nie jest równomiernie ● Zmienić rozłożenie prania.
rozmieszczone w bębnie.
● Włożyć więcej prania.
● Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:
●
Elektroniczna kontrola
wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
niewłaściwie rozmieszczone
w bębnie. Pralka
samodzielnie rozmieszcza
pranie w bębnie obracając go
w tym celu w przeciwnym
kierunku. Czynność ta może
zostać powtórzona kilka razy,
dopóki bęben nie uzyska
równowagi i nie rozpocznie
normalnego wirowania.
Jeżeli po upływie 10 minut
pranie wciąż będzie
niewłaściwie rozmieszczone
w bębnie, pralka nie wykona
wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać
program wirowania.
Pralka wydaje dziwne
dźwięki
●
Urządzenie jest wyposażone
w nowy rodzaj silnika, który
wydaje inny dźwięk niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki
nowemu silnikowi
uruchomienie urządzenia jest
znacznie łatwiejsze, a pranie
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania.
W konsekwencji zwiększa
się stabilność urządzenia.
W bębnie nie widać wody
●
Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają o
wiele mniej wody bez
uszczerbku dla parametrów
pracy.
●
●
Zmienić rozłożenie prania.
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
64
64 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować
się z autoryzowanym punktem
serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki
należy podać model, numer produktu
oraz numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia
sprawnej obsługi.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
65
Dane techniczne electrolux 65
Dane techniczne
Wymiary
Szerokość
60 cm
Wysokość
85 cm
Głębokość
63 cm
Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik
Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek pralki
Ciśnienie doprowadzenia wody
Minimalne
Maksymalne
Maksymalny wsad
Bawełniane
Syntetyczne
Delikatne
Jeans
Wełniane i pranie ręczne
Prędkość wirowania
Maksymalnie
0,05 MPa
0,8 MPa
5
2,5
2,5
3
1
kg
kg
kg
kg
kg
1000 obr/min
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
66
66 electrolux Wartości poboru
Wartości poboru
Program
Długość
programu
(w minutach)
Pobór
energii
(w kWh)
Pobór
wody
(w litrach)
130
1.9
58
135
1.5
58
Bawełniane 95°
Bawełniane
40°- 95°(*)
Bawełniane
- 95° + Pranie wstępne
150
2.05
68
Bawełniane
40°- 95° + Pranie wstępne
145
1.65
68
90
0.9
51
105
1.1
62
90
0.35
60
Syntetyczne+
Syntetyczne
- 60°
- 60°+Pranie wstępne
Łatwe prasowanie
- 60°
Delikatne
- 40°
65
0.5
57
Wełniane
- 40°
53
0.4
60
53
0.4
60
Jeans 40°
110
0.55
55
Płukanie
45
0.08
39
Odpompowanie
2
-
-
Wirowanie
10
-
-
Pranie ręczne
- 40°
(*) Bawełniane 60°
Eco przy
wsadzie 5 kg to program, na którym
oparto dane przedstawione na
etykiecie efektywności
energetycznej, zgodnie z normą
EWG 92/75 (kWh 0,85, litrach 58,
min. 135).
Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż
są one zależne od ilości i rodzaju
prania, temperatury wlotowej wody i
temperatury otoczenia. Podane tu dane
odnoszą się do najwyższej z możliwych
temperatur wody, przewidzianych dla
poszczególnych programów prania.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
67
Instalacja electrolux 67
Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia
należy usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie
elementy transportowe, aby można było
z nich skorzystać w razie
przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie
położyć pralkę na tylniej ściance, aby
usunąć styropianową podstawę.
A
PL
HEC00022
4. Odkręcić dwie duże śruby B z tyłu
urządzenia i sześć mniejszych śrub
C.
C
HEC0003S
HEC0008
C
B
B
5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C. Wyciągnąć
właściwą plastikową rozpórkę E.
2. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących
się z tyłu urządzenia.
D
HEC0011S
E
HEC0001
3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A.
C
HEC0023
C
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
68
68 electrolux Instalacja
6. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy element
przymocowany taśmą klejoną do
uszczelki drzwiczek.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.
Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu
się pralki w trakcie pracy. Nie wolno
podkładać kartonu, listewek lub
podobnych materiałów, aby wyrównać
nierówności w podłodze.
HEC0010
7. Zatkać mały górny otwór i dwa
większe odpowiednimi plastykowymi
zaślepkami dołączonymi w torebce
zawierającej instrukcję użytkownika.
HEC0005
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane
na stabilnej i poziomej powierzchni.
Należy upewnić się, czy cyrkulacja
powietrza dookoła urządzenia nie jest
utrudniona przez dywany, wykładzinę
dywanową itp. Pralka nie może dotykać
ścian ani mebli kuchennych.
Wypoziomować pralkę odpowiednio
regulując nóżki. Regulacja nóżek może
sprawiać trudności, ponieważ
zamocowano w nich samoblokującą się
nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI
zostać zainstalowane na stabilnej i
poziomej powierzchni.
W razie konieczności sprawdzić
ustawienie używając poziomicy.
HEC007S
Podłączenie węża dopływowego
wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie
należy używać węża dołączonego do
starej pralki, aby podłączyć wodę do
nowego urządzenia.
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki używając
zagiętego łącznika.
Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
ustawienia zaworu dopływu wody.
HEC0006
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
69
Instalacja electrolux 69
3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę wieńcową.
Po ułożeniu węża dopływowego
dokręcić nakrętkę, aby nie doszło do
wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody z
gwintem 3/4. Należy zawsze używać
węża dostarczonego w komplecie.
Nie można przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i
nie można przenieść zaworu
dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż, specjalnie do tego
przeznaczony.
P1088
Nie można przedłużać węża
dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie
można przenieść zaworu dopływowego,
należy kupić nowy, dłuższy wąż,
specjalnie do tego przeznaczony.
Odpompowanie wody
Wąż odpływowy można umieścić w
trzech różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, przez
zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby prędkość, którą
woda uzyskuje podczas odpływu, nie
spowodowała ześlizgnięcia się
kolanka z krawędzi zlewozmywaka.
Należy więc przywiązać go
sznurkiem lub kawałkiem drutu do
zaworu baterii lub przymocować go
do ściany.
PL
P0022
Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.
Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tzn. wewnętrzna
średnica rury kanalizacyjnej musi być
większa niż zewnętrzna średnica węża
odpływowego.
Waż odpływowy nie może być zagięty.
P1118
Wąż odpływowy ma maksymalnie 4
metry długości. Dodatkowy wąż oraz
element łączący są dostępne w
lokalnym centrum serwisowym.
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
70 electrolux Instalacja
Podłączenie elektryczne
Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230
V prądu jednofazowego o częstotliwości
50 Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja
domowa jest w stanie wytrzymać
maksymalne obciążenie urządzeń (2,2
kW), biorąc pod uwagę również
korzystanie z innych sprzętów
gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych
zaleceń bezpieczeństwa. Wymiany
przewodu zasilającego można dokonać
jedynie w Serwisie.
Ważne: Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.
70
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
71
Ochrona środowiska electrolux 71
Ochrona środowiska
Zalecenia ekologiczne
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają się do ponownego
wykorzystania.
>PE<=polietylen
>PS<=polistyren
>PP <=polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać
umieszczone w wyznaczonych
miejscach (lub pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Prosimy Państwa o pomoc w
utrzymaniu czystości!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu
nie wolno traktować tak, jak innych
odpadów domowych. Należy oddać go
do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i
elektronicznym. Właściwa utylizacja i
złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne
oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
• Normalnie zabrudzona bielizna może
być prana bez prania wstępnego.
W ten sposób oszczędzamy
detergent, wodę i czas (dbając tym
samym o ochronę środowiska!).
• Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
• Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni. Następnie można
wykonać cykl prania z zastosowaniem
niższej temperatury.
• Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej
ilości.
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
72 electrolux Warunki gwarancji
GWARANCJA EUROPEJSKA
Niniejsze urządzenie jest objęte
gwarancją firmy Electrolux w każdym z
krajów wymienionych na końcu
niniejszej instrukcji przez okres podany
w gwarancji urządzenia lub określony
ustawowo. W przypadku przeprowadzki
właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja
zachowuje swoją ważność z
następującymi zastrzeżeniami:
•
Gwarancja na urządzenie
obowiązuje od dnia zakupu. Datę
zakupu należy potwierdzić przez
okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
•
Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i
zakres obowiązujące dla danego
modelu lub serii urządzenia w
nowym kraju zamieszkania.
•
Gwarancja na urządzenie jest
wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej
przekazać na innego użytkownika.
•
Urządzenie zostało zainstalowane i
jest eksploatowane wyłącznie do
celów domowych zgodnie z
instrukcjami firmy Electrolux.
Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
•
Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.
72
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
73
Centra obsługi klienta electrolux 73
Centra obsługi klienta
Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy proszę się skontaktować z lokalnym
centrum obsługi klienta
www.electrolux.com
à
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 451 20 30
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu,2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
PL
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
74
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
Pagina
75
192999830_PL.qxd
11/04/2007
16.32
www.electrolux.pl
www.electrolux.cz
ANC number: 192 999 830-00-162007
Pagina
76
Download PDF

advertising