Zanussi | ZWG6105 | User manual | ZANUSSI ZWG6105 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI ZWG6105 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréji droßîbas norådîjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as maßînas lietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bérnu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis un funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu nozîme uz programmu izvéles pårsléga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkciju apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmu tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmu tabula – speciålås programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maksimålais ve¬as ievietoßanas daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èss programmu pårskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noderîgi padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ß˚iroßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piemérotas temperatüras izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maksimåli ievietojamais ve¬as daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traipu apstråde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms lietoßanas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßana ikdienå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patériña lielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vides aizsardzîbas informåcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
10
10
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15
18
20
23
23
24
27
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér,
lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo
broßüru. Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå
un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
Ieteikumi un padomi
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
• 73/23 EEG no 19/02/73 par zemspriegumu;
• 89/336 EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu.
ZWG 6105
ZANUSSI 2
JËSU DROÍÈBAI
Lüdzu, uzmanîgi izlasiet ßo lietoßanas pamåcîbu, lai gütu pilnîgu priekßstatu par to, kå
darbojas Jüsu jaunå ierîce, kå to pareizi lietot un kådi droßîbas noteikumi ir jåievéro. Òoti
svarîgi ir saglabåt lietoßanas pamåcîbu kopå ar ve¬as mazgåjamo maßînu turpmåkajåm
uzziñåm. Gadîjumå, ja ve¬as mazgåjamå maßîna tiek pårdota vai pårvietota, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir saglabåjusies, lai jaunais îpaßnieks var iepazîties
ar tås funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Vispåréji droßîbas norådîjumi
Uzstådîßana
• Droßîbas apsvérumu dé¬ nav at¬auta jebkåda
ierîces pårbüvéßana vai pårveidoßana.
• Izmantojot mazgåßanas programmu ar
augstu temperatüru, durtiñu stikls var
sakarst. Esiet uzmanîgi, nepieskarieties tam!
• Pirms ve¬as maßînas darbîbas aktivizéßanas
vienmér pårliecinieties, vai tvertné nav
ieråpußies nelieli måjdzîvnieki. Vienmér
pårbaudiet ve¬as tvertni!
• Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes, skrüves, akmeñi un jebkådi
citi cieti, asi priekßmeti var izraisît ierîcei
nopietnus bojåjumus, un tos nedrîkst ievietot
ve¬as mazgåjamå maßînå.
• Izmantojiet tikai raΩotåja ieteikto ve¬as
kopßanas un skaloßanas lîdzek¬u daudzumu.
Ío lîdzek¬u pårdozéßanas rezultåtå Jüs
varat sabojåt ap©érbu. Lüdzu, ievérojiet
lîdzek¬u raΩotåja sniegtos norådîjumus uz to
iepakojuma!
• Tådus nelielus izstrådåjumus kå, pieméram,
ze˚es, mazgåjamas ap©érbu jostiñas un
lentîtes, vienmér ievietojiet spilvendrånå vai
speciåli ßim nolükam paredzétå mazgåßanas
maisiñå, jo pretéjå gadîjumå tie var iesprüst
starp ve¬as tvertni un iekßéjo tvertni.
• Neizmantojiet ve¬as mazgåjamo maßînu
izstrådåjumu ar stiprinåjuma lokiem
mazgåßanai, kå arî neapvîlétu vai ieplîsußu
ap©érbu mazgåßanai.
• Pirms tîrîßanas, tehniskås apkopes vai
jebkura remonta uzsåkßanas obligåti
atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota
un atvienojiet üdens padevi.
• Nekådå gadîjumå nemé©iniet ierîci remontét
paßi. Remontdarbi, kurus veikußi nekvalificéti
speciålisti, var izraisît nopietnus bojåjumus
ierîcei vai neatgriezeniski to sabojåt.
Gadîjumå, ja ierîcei ir nepiecießams remonts,
griezieties autorizétajå servisa centrå péc
kvalificéta meistara palîdzîbas. Vienmér
pieprasiet tikai ori©inålås rezerves da¬as.
• Ierîce ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
• Péc ierîces izpakoßanas pårliecinieties,
vai tai nav nekådi transporta bojåjumi.
Nekådå gadîjumå nepievienojiet stråvas
avotam bojåtu ve¬as maßînu! Bojåjumu
konstatéßanas gadîjumå nekavéjoties
griezieties pie tå pårdevéja.
• Pirms lietoßanas uzsåkßanas ierîcei
jånoñem viss iepakojuma materiåls un
transporta skrüves. Pretéjå gadîjumå,
Jüs varat neatgriezeniski sabojåt ve¬as
maßînu vai savu îpaßumu. Skat. attiecîgos
norådîjumus turpmåk ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
• Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet,
vai tå nav nejaußi novietota uz stråvas
padeves kabe¬a. Pårliecinieties, vai üdens
padeves un drenåΩas ߬ütenes nav nejaußi
pårlocîtas vai saspiestas. Ierîcei jåbüt stabili
novietotai uz lîdzenas un gludas virsmas.
• Novietojot ve¬as maßînu uz mîksta grîdas
seguma, lüdzu, noreguléjiet ierîces kåjiñas
tå, lai zem tås varétu brîvi cirkulét gaiss.
• Péc ierîces uzstådîßanas vienmér
pårliecinieties, vai no üdens ߬üteném un
savienojumiem nesücas üdens.
• Ja ierîce tiek novietota vietå, kur apkårt
esoßå temperatüra var pazeminåties lîdz
sasalßanas temperatürai, lüdzu, ievérojiet
attiecîgos norådîjumus, kas sniegti ßajå
lietoßanas pamåcîbå.
• Jebkurus ar santehniku saistîtus darbus, kas
nepiecießami ve¬as maßînas uzstådîßanai,
drîkst veikt tikai kvalificéts santehni˚is vai
cits kompetents speciålists.
• Jebkurus elektromontåΩas darbus, kas
nepiecießami ve¬as maßînas uzstådîßanai,
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai cits
kompetents speciålists.
ZWG 6105
ZANUSSI 3
Ve¬as maßînas lietoßana
• Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai lietoßanai
måjsaimniecîbå saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. Neizmantojiet to nekådiem
citiem mér˚iem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu.
• Mazgåjiet tikai to ve¬u, kas ir piemérota
mazgåßanai ve¬as maßînå. Sekojiet ve¬as
raΩotåja ieteikumiem uz katra ap©érba
kopßanas eti˚etes.
• Nepårsniedziet maksimåli pie¬aujamo ve¬as
ievietoßanas daudzumu. Ievérojiet attiecîgos
norådîjumus, kas sniegti ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
• Pirms ap©érbu ievietoßanas ierîcé
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Aiztaisiet visas ap©érbu pogas un
råvéjslédzéjus. Nemazgåjiet pårlieku
nodilußus vai saplîsußus ap©érbu gabalus,
bet kråsas, tintes, rüsas un zåles traipus
apstrådåjiet ar attiecîgiem lîdzek¬iem pirms
mazgåßanas ierîcé. Ve¬as maßînå
NEDRÈKST mazgåt krüßturus ar stiprinåjuma
lokiem.
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu, kråsu,
trihloretilénu un tml. Íådos gadîjumos
vispirms iztîriet traipus, pagaidiet, lîdz tie
pilnîbå iztvaiko no ve¬as un tikai tad variet
mazgåt ßo ve¬u maßînå.
• Atvienojot ierîci no stråvas padeves avota,
nekådå gadîjumå nevelciet to aiz vada,
vienmér pieturiet aiz kontaktdakßas.
• Nekådå gadîjumå nelietojiet ierîci, ja ir bojåts
tås stråvas padeves kabelis, vadîbas panelis,
darba virsma vai korpuss tå, ka lietotåjam ir
pieejamas ierîces iekßéjås deta¬as.
• Ve¬as mazgåjamo maßînu drîkst lietot tikai
pieaugußie vai bérni stingrå pieaugußo
uzraudzîbå.
• BieΩi vien bérni neapjauß briesmas kådas
var rasties saskaré ar elektroierîcém,
neatståjiet bérnus bez uzraudzîbas!
• Iepakojuma materiålu, pieméram, polietiléna
maisiñus, novietojiet bérniem nepieejamås
vietås. Paståv nosmakßanas briesmas!
• Neuzglabåjiet mazgåßanas un ve¬as
kopßanas lîdzek¬us bérniem pieejamås
vietås!
• Pirms ve¬as maßînas lietoßanas vienmér
pårliecinieties, vai tvertné nav rota¬åjoties
ieråpußies bérni vai nelieli måjdzîvnieki. Lai
novérstu ßådas situåcijas raßanos, ierîce ir
aprîkota ar speciålu aizsardzîbas aprîkojumu.
• Lai aktivizétu ßo ierîci, pagrieziet durtiñu
iekßpusé esoßo pogu (nespieΩot to)
pulksteña rådîtåja kustîbas virzienå tå, lai uz
podziñas esoßå rieva atrastos horizontålå
ståvoklî. Ja nepiecießams, izmantojiet
monétu.
• Lai atvienotu ßo ierîci un ierîces durtiñas
varétu aizvért, pagrieziet durtiñu iekßpusé
esoßo pogu pretéji pulksteña rådîtåja
kustîbas virzienam, lîdz uz podziñas esoßå
rieva atrodas vertikålå ståvoklî.
Bérnu droßîbai
• Ío ierîci nav paredzéts lietot personåm
(ieskaitot bérnus) ar pazeminåtåm
psihiskåm, sensoriskajåm vai garîgajåm
spéjåm, kå arî personåm ar nepietiekamåm
zinåßanåm un pieredzi par elektrisko ierîçu
lietoßanu, izñemot gadîjumus, kad ierîce tiek
lietota stingrå citas personas uzraudzîbå,
kas ir spéjîga atbildét par viñu droßîbu.
ZWG 6105
ZANUSSI 4
IERÈCES APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilktnîte
Vadîbas panelis
Durtiñu rokturis
Atsüknéßanas sietiñß
Reguléjamas kåjiñas
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilktnîte
Priekß-mazgåßanas lîdzek¬a dozéßanas
nodalîjums
Galvenås mazgåßanas lîdzek¬a dozéßanas
nodalîjums
Nodalîjums, kas paredzéts skaloßanas
lîdzek¬u dozéßanai
ZWG 6105
ZANUSSI 5
VADÈBAS PANELIS UN FUNKCIJAS
Informåcija
Programmu izvéles pårslégs, vadîbas
taustiñi un programmas norises indikåcija
turpmåk lietoßanas pamåcîbå tiks apzîméti
ar tabulå norådîtajiem numuriem.
Programmu izvéles pårslégs un
ieslégßanas/izslégßanas slédzis
• Programmu izvéles pårslégs nodroßina iespéju
uzstådît programmu un/vai ieslégt/izslégt ierîci.
Pårslégu var pagriezt gan pulksteña rådîtåja kustîbas,
gan pretéjå virzienå. Péc programmas iestatîßanas
8. taustiña za¬å signålspuldzîte såk mirgot.
2
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßanas taustiñß
“Nakts cikla” funkcija
Funkcija ar ve¬as atståßanu üdenî
• Piespiediet ßo taustiñu atkårtoti, lai izmainîtu ve¬as
izgrießanas åtrumu, ja vélaties, lai ve¬a tiktu izgriezta
ar atß˚irîgiem apgr./min., nekå automåtiski paredzéts
izvélétajå mazgåßanas programmå vai “Nakts cikla”,
vai funkcijas ar ve¬as atståßanu üdenî izvélei. Attiecîgå
signålspuldzîte tiek izgaismota.
3
Papildus funkciju taustiñß
Ekonomiskå mazgåßana
Åtrå mazgåßana
• Ar ßo taustiñu Jüs varat iestatît tikai vienu no
sekojoßåm papildus funkcijåm: ekonomisko vai åtro
mazgåßanu. Attiecîgå signålspuldzîte tiek izgaismota.
4
Priekß-mazgåßana
• PiespieΩot ßo taustiñu, ierîce izpilda ve¬as
priekß-mazgåßanu.
5
Taustiñß “Viegli gludinåt”
• Izvéloties ßo funkciju, ve¬a tiek mazgåta un izgriezta
¬oti saudzîgi, lai novérstu lieku saburzîßanos. Péc
mazgåßanas ar ßo programmu, ve¬u ir ¬oti viegli
gludinåt. Bez tam ierîce izpilda papildus skaloßanas.
6
Papildus skaloßanas taustiñß
• PiespieΩot ßo taustiñu, ierîce izpilda daΩas papildus
skaloßanas.
1
ZWG 6105
ZANUSSI 6
Displejs
• Displejå tiek uzrådîta sekojoßa informåcija: uzstådîtås
programmas norises laiks, ieprogrammétais “atliktais
starta” laiks, k¬üdaina papildus funkcijas izvéle, ierîces
darbîbas traucéjuma kods un programmas beigas.
8
Taustiñß “Starts/Pauze”
• Ar ßo taustiñu uzsåk izvélétås programmas izpildi,
attiecîgå za¬å signålspuldzîte pårståj mirgot. Ar ßo
taustiñu var arî pårtraukt programmas norisi, attiecîgå
za¬å signålspuldzîte såk mirgot.
9
Durtiñu blo˚éßanas
signålspuldzîte
• Signålspuldzîte tiek izgaismota ierîces darbîbas laikå
(péc 8. taustiña piespießanas) norådot, ka ierîces
durtiñas ir blo˚étas.
“Atliktå starta” taustiñß
• Íis taustiñß nodroßina iespéju atlikt programmas
izpildes uzsåkßanu uz laiku såkot no 30 min. – 60 min.
– 90 min., 2 stundåm un péc tam ar stundas intervålu
lîdz pat 20 stundåm.
7
10
Simbolu nozîme uz programmu izvéles pårsléga:
Funkciju apraksts
Papildus funkcijas (3. taustiñß)
“Nakts cikls” (2. taustiñß)
Ekonomiskå
Programma tikai nedaudz vai vidéji netîru
kokvilnas vai sintétikas izstrådåjumu
mazgåßanai 40 OC vai augståkå temperatürå.
Mazgåßanas programmas norise ir ilgåka, bet
mazgåßanas temperatüra – samazinåta.
Íajå reΩîmå péc pédéjås ve¬as skaloßanas reizes
no ierîces netiek izsüknéts üdens, lai novérstu
lieku ve¬as burzîßanos. Tå kå ßajå programmå
tiek izslégti visi ve¬as izgrießanas cikli, tad ßîs
programmas norise ir îpaßi klusa. Ío reΩîmu
ieteicams lietot naktî, kad parasti ir létåks arî
elektroener©ijas patériña tarifs. Péc programmas
izpildes 8. taustiña signålspuldzîte nodziest un
ierîces durtiñas ir blo˚étas norådot, ka pirms to
atvérßanas no ierîces ir jåizsükné üdens.
Funkcija ar ve¬as atståßanu üdenî
(2. taustiñß)
Izvéloties ßo funkciju, péc pédéjås ve¬as
skaloßanas reizes no ierîces netiek izsüknéts
üdens, lai novérstu lieku ve¬as burzîßanos. Péc
programmas izpildes 8. taustiña signålspuldzîte
nodziest un ierîces durtiñas ir blo˚étas norådot,
ka pirms to atvérßanas no ierîces ir jåizsükné
üdens.
ZWG 6105
Åtrå mazgåßana
Saîsinåta mazgåßanas programma tikai nedaudz
netîrai ve¬ai vai ve¬ai, kura ir tikai jåatsvaidzina.
Ieteicams samazinåt ievietojamo ve¬as daudzumu.
Priekß-mazgåßana (4. taustiñß)
Izvéléties ßo funkciju, ja mazgåjamå ve¬a ir ¬oti
netîra. Pirms galvenås mazgåßanas ve¬ai tiek
veikta priekß-mazgåßana maksimåli 30 OC
temperatürå. Priekß-mazgåßanas cikls tiek
noslégts ar îslaicîgu ve¬as izgrießanu kokvilnas
un sintétikas mazgåßanas programmås. Ja Jüs
esat izvéléjußies mazgåßanas programmu
delikåtai ve¬ai, üdens tiek izsüknéts bez ve¬as
izgrießanas vispår.
ZANUSSI 7
Viegli gludinåt (5. taustiñß)
Papildus funkcija, kurå ve¬a tiek mazgåta un
izgriezta îpaßi saudzîgi, lai novérstu lieku tås
burzîßanos. Péc ßîs programmas ve¬u ir ¬oti
viegli gludinåt. Ve¬as maßîna izpilda daΩas
papildus skaloßanas, atkarîbå no mazgåjamås
ve¬as veida. Ío funkciju var izmantot kokvilnas
un lina, sintétikas un dΩinsa izstrådåjumu
mazgåßanai.
Durtiñu blo˚éßanas signålspuldzîte
(9. taustiñß)
Péc 8. taustiña piespießanas, ßî signålspuldzîte
tiek izgaismota un saglabåjas izgaismota viså
programmas norises laikå.
Papildus skaloßana (6. taustiñß)
Ierîce ir konstruéta tå, lai tai bütu minimåls
üdens patériñß. Tomér gadîjumå, ja kåds no
Jüsu ©imenes locek¬iem ir aler©isks vai arî ja
Jüsu dzîves vietå ir ¬oti mîksts üdens, ve¬u
ieteicams skalot vairåkas reizes un izmantot
funkciju “papildus skaloßana”. Izvéloties ßo
funkciju, ve¬as maßîna izpilda vienu vai vairåkas
papildus skaloßanas, atkarîbå no uzstådîtås
mazgåßanas programmas.
“Durtiñu” signålspuldzîte noråda, vai ierîces
durtiñas var atvért:
• signålspuldzîte ir izgaismota: durtiñas ir
blo˚étas un tås nevar atvért. Ierîce darbojas.
• signålspuldzîte nav izgaismota: durtiñas
nav blo˚étas un tås var atvért. Programma
ir pabeigta.
PROGRAMMU TABULA
Programma/
temperatüra
Kokvilnas 95O
Ve¬as veids
Balta un neplükoßa
kråsaina kokvilnas ve¬a
(¬oti netîra)
Kokvilnas
60O – 40O – 30O
Balta un neplükoßa
kråsaina kokvilnas ve¬a
(vidéji netîri izstrådåjumi)
Sintétika
60O – 40O – 30O
Sintétika un jaukta tipa
audumi
ZWG 6105
Iespéjamås papildus
funkcijas
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî, Åtrå mazgåßana,
Ekonomiskå, Priekßmazgåßana, Viegli gludinåt, Papildus skaloßana
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî, Åtrå mazgåßana,
Ekonomiskå**,
Priekß-mazgåßana,
Viegli gludinåt, Papildus
skaloßana
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî, Åtrå mazgåßana,
Ekonomiskå**, Priekßmazgåßana, Viegli gludinåt, Papildus skaloßana
Programmas apraksts
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Ve¬as izgrießana ar
maksimålo izgrießanas
åtrumu
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Ve¬as izgrießana ar
maksimålo izgrießanas
åtrumu
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
900 apgr./min.
ZANUSSI 8
Programma/
temperatüra
Ve¬as veids
Iespéjamås papildus
funkcijas
Programmas apraksts
Nakts cikls, Ve¬as
atståßana üdenî,
Åtrå mazgåßana,
Priekß-mazgåßana,
Papildus skaloßana
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
700 apgr./min.
Delikåtå ve¬a
40O – 30O
Delikåtå ve¬a
Mazgåt ar
rokåm
40O – 30O –
AUKSTS
Speciåla programma
delikåtiem izstrådåjumiem,
kurus paredzéts mazgåt ar
rokåm.
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
900 apgr./min.
Speciåli testéta programma
vilnas izstrådåjumiem, uz
kuru kopßanas eti˚etém
norådîts “Tîra vilna, neplük,
drîkst mazgåt ve¬as maßînå”.
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
900 apgr./min.
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî, Ekonomiskå,
Priekß-mazgåßana,
Viegli gludinåt, Papildus
skaloßana
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
900 apgr./min.
Nakts cikls, Ve¬as
atståßana üdenî, Åtrå
mazgåßana, Papildus
skaloßana
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
700 apgr./min.
O
Vilna 40
DΩinsa 40O
O
Aizkari 40
Speciålå programma
dΩinsa vai tumßi kråsotu
audumu mazgåßanai
Speciålå saudzîgå
mazgåßana aizkariem
** Ío funkciju nevar kombinét ar zemåku temperatüru par 40 OC.
ZWG 6105
ZANUSSI 9
Programmu tabula – speciålås programmas
Programma/
temperatüra
Ve¬as veids
Iespéjamås papildus
funkcijas
Programmas apraksts
Mércéßana 30
Èpaßi netîrai ve¬ai (izñemot
vilnu un izstrådåjumus
“mazgåt ar rokåm”)
20 min. mércéßana 30O
Apstådinåßana ar üdeni
tvertné
Mini
programma
30O
Åtrå mazgåßana nedaudz
netîru kokvilnas vai
sintétikas izstrådåjumu
mazgåßanai vai
atsvaidzinåßanai
Galvenå mazgåßana
Skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
700 apgr./min.
Skaloßana
Atseviß˚a skaloßana ar
rokåm mazgåtas kokvilnas
izstrådåjumiem ar ve¬as
kopßanas lîdz.
Ëdens
izsüknéßana
Ëdens iztukßoßana no ierîces
péc programmas ar ve¬as
atståßanu üdenî izpildes
Ëdens izsüknéßana
Ve¬as
izgrießana
Ar rokåm mazgåtu izstrådåjumu izgrießana ar maks.
apgr./min. vai üdens iztukßoßana no ierîces
Ëdens izsüknéßana un ve¬as
izgrießana ar maksimålo
izgrießanas åtrumu
O
Izgrießanas åtruma
samazinåßana, Nakts
cikls, Ve¬as atståßana
üdenî, Viegli gludinåt,
Papildus skaloßana
3 skaloßanas
Ve¬as izgrießana ar
maksimålo izgrießanas
åtrumu
O Programmas
atcelßana/
Programmas pårtraukßana, papildus funkcijas
ierîces
atcelßana vai ierîces izslégßana
izslégßana
Maksimålais ve¬as ievietoßanas daudzums
Maks. kokvilnas ievietoßanas daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 kg
Maks. sintétikas ievietoßanas daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 kg
Maks. delikåtås ve¬as ievietoßanas daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 kg
Maks. vilnas izstrådåjumu ievietoßanas daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 kg
Maks. dΩinsa izstrådåjumu ievietoßanas daudzums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 kg
Maks. ievietoßanas daudzums programmå “aizkari” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 kg
Maks. ievietoßanas daudzums programmå “mércéßana” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 kg
ZWG 6105
ZANUSSI 10
ÈSS PROGRAMMU PÅRSKATS
DΩinss
Programma paredzéta, lai atseviß˚i mazgåtu dΩinsa izstrådåjumus – bikses,
svårkus vai jakas, kå arî DΩersija izstrådåjumiem no “hi-tech” materiåliem. Ierîce
izpilda papildus skaloßanas.
Mércéßana
Íî programma ir paredzéta îpaßi netîras ve¬as mazgåßanai. Ve¬a tiek mércéta
30 OC üdens temperatürå un péc mércéßanas izpildes tiek atståta üdenî. Ieberiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté priekß-mazgåßanas nodalîjumå
mazgåßanas
lîdzekli. Íî programma nav piemérota tådu delikåtu izstrådåjumu kå vilnas un zîda
mazgåßanai.
Pirms nåkamås mazgåßanas fåzes uzsåkßanas péc mércéßanas funkcijas
veikßanas no ierîces ir jåizsükné üdens.
Ir divas iespéjas kå izsüknét üdeni no ve¬as mazgåjamås maßînas:
• Tikai üdens izsüknéßana: pagrieziet programmu izvéles pårslégu uz
programmu “üdens izsüknéßana”. (Piespiediet 8. taustiñu).
• Ëdens izsüknéßana un ve¬as izgrießana: pagrieziet programmu izvéles pårslégu
uz programmu “Ve¬as izgrießana”, ar 2. taustiñu izvélieties un iestatiet vélamo
ve¬as izgrießanas åtrumu un piespiediet 8. taustiñu.
Svarîgi!
Ío programmu nevar izmantot tådu delikåtu ap©érbu mazgåßanai kå zîds un
vilna. Mércéßanas programmai iepildiet mazgåßanas lîdzekli atvilktnîtes
nodalîjumå. Péc mércéßanas programmas beigåm (péc üdens izsüknéßanas)
ir iespéjams iestatît mazgåßanas programmu. Pagrieziet programmu izvéles
pårslégu vispirms “O” pozîcijå, péc tam iestatiet nepiecießamo mazgåßanas
programmu un piespiediet 8. taustiñu, lai uzsåktu izvélétås programmas izpildi.
Mini - programma
Atseviß˚a mazgåßanas programma kokvilnas, sintétikas un delikåtu izstrådåjumu
mazgåßanai, kuru var kombinét ar "atliktå starta" funkciju. Var izmantot tikai
nedaudz netîras ve¬as mazgåßanai vai ap©érbam, kurß tikai jåatsvaidzina.
Skaloßana
Íî ir atseviß˚a programma, kas paredzéta, lai ar rokåm izmazgåtu kokvilnas
ve¬u izskalotu un izgrieztu centrifügå. Ve¬a tiek trîs reizes izskalota un izgriezta
centrifügå ar maksimålo izgrießanas åtrumu.
Ar centrifügas apgriezienu skaita samazinåßanas taustiñu 2. ve¬as izgrießanas
åtrumu var samazinåt.
Ëdens
izsüknéßana
Programma ir paredzéta, lai izsüknétu pédéjo ve¬as skaloßanas üdeni péc
funkcijas izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî, “Nakts cikla” vai “Mércéßanas”
programmas.
Vispirms pagrieziet programmu izvéles pårslégu “O” pozîcijå, péc tam uzstådiet
programmu “Ëdens izsüknéßana” un piespiediet 8. taustiñu.
Ve¬as izgrießana
Íî ir atseviß˚a programma ar rokåm izmazgåtas ve¬as izgrießanai vai ve¬as
izgrießanai péc funkcijas izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî, “Nakts cikla” vai
“Mércéßanas” programmas.
Ar attiecîgo taustiñu ve¬as izgrießanas åtruma samazinåßanai, Jüs varat piemérot
to izmazgåtås ve¬as veidam.
Pirms programmas uzstådîßanas programmu izvéles pårslégs jåpagrieΩ “O”
pozîcijå.
Aizkari
Speciåla programma aizkaru mazgåßanai ar automåtiski iek¬autu priekßmazgåßanas ciklu, lai iztîrîtu no aizkariem putek¬us. Svarîgi: Iesakåm neievietot
mazgåßanas lîdzekli atvilktnîtes nodalîjumå
, lai izskalotu aizkarus pirms
galvenås mazgåßanas tikai ar üdeni.
ZWG 6105
ZANUSSI 11
NODERÈGI PADOMI
Ve¬as ß˚iroßana
Saß˚irojiet mazgåßanai paredzéto ve¬u
atbilstoßi tås veidam un norådîjumiem uz katra
ap©érba kopßanas eti˚etém un izgatavotåja
ieteikumiem. Saß˚irojiet ve¬u sekojoßi: baltå un
kråsainå kokvilnas un lina ve¬a, sintétika,
delikåtie un vilnas izstrådåjumi.
Piemérotas temperatüras izvéle
90O/95O
Vidéji netîrai baltai kokvilnas un
lina ve¬ai (pieméram, galdautiem,
salvetém, dvie¬iem, palagiem un
tml.).
50O/60O
Vidéji netîriem kråsainiem lina,
kokvilnas vai sintétiskås ß˚iedras
ap©érbiem (pieméram, krekliem,
naktskrekliem, pidΩamåm un tml.)
un nedaudz netîrai baltajai
kokvilnas ve¬ai (pieméram,
apakßve¬ai).
O
30 - 40
O
(aukstå
üdenî)
Delikåtiem izstrådåjumiem
(pieméram, aizkariem), jaukta
materiåla izstrådåjumiem, ieskaitot
sintétiku un vilnu, kam uz
kopßanas eti˚etes norådîts, ka tå
ir piemérota mazgåßanai ve¬as
maßînås.
Èpaßi netîras ap©érbu vietas apstrådåjiet ar
speciåli ßim nolükam paredzétiem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm.
Aizkari jåmazgå seviß˚i uzmanîgi. Metåla un
plastmasas stiprinåßanas gredzeni obligåti
jånoñem vai jåievieto tîkliñå vai maisiñå.
Maksimåli ievietojamais ve¬as
daudzums
Ieteicamais ievietojamås ve¬as daudzums ir
norådîts programmu tabulå. Lüdzu,
nepårsniedziet to!
Vispårîgi norådîjumi:
Kokvilnas, lina izstrådåjumi: tvertne pilna, bet
ne pårpildîta.
Sintétika: ne vairåk kå aptuveni puse no
tvertnes.
Delikåtie un vilnas izstrådåjumi: ne vairåk kå
treßda¬a tvertnes.
Mazgåjot maksimåli pie¬aujamo ve¬as
daudzumu, Jüs ievérojami ekonomésiet üdens
un stråvas patériñu.
Taçu mazgåjot îpaßi netîru ve¬u, ievietojamås
ve¬as daudzums ir jåsamazina.
Aptuvenais ve¬as svars:
Peldmételis
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as
maßînå
Kråsaino un balto ve¬u nedrîkst mazgåt kopå,
pretéjå gadîjumå baltå ve¬a k¬üst pelécîga.
Jauni kråsaini izstrådåjumi pirmajå mazgåßanas
reizé var kråsot, tådé¬ tie jåmazgå atseviß˚i.
Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei.
Lai izvairîtos no ap©érba bojåßanas un
sasießanås, aizveriet visus råvéjslédzéjus,
aizpogåjiet segu un spilvenu pårvalkus,
aizsieniet visas lentîtes un jostiñas.
Apstrådåjiet ieståvéjußos ap©érbu traipus pirms
ievietoßanas ve¬as maßînå.
ZWG 6105
1200 g
Salvete
100 g
Segas pårvalks
700 g
Palags
500 g
Spilvendråna
250 g
Galdauts
200 g
Froté dvielis
100 g
Naktskrekls
200 g
Sievießu apakßbikses
100 g
Vîrießu virskrekls
600 g
Vîrießu îsais krekliñß
200 g
Vîrießu pidΩama
500 g
Blüze
100 g
Vîrießu apakßbikses
100 g
ZANUSSI 12
Traipu apstråde
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas
Ieståvéjußies traipus nevar iztîrît ar üdeni un
mazgåßanas lîdzek¬iem. Tie jåapstrådå îpaßi
pirms ievietoßanas ve¬as maßînå.
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un tå izmantotå
daudzuma. Bez vielåm, kas biolo©iski noårdås,
mazgåßanas lîdzek¬u saståvå ir arî ˚îmiskas
vielas, kas lielos daudzumos ir videi kaitîgas.
Mazgåßanas lîdzek¬u izvéle ir atkarîga no
mazgåjamås ve¬as veida (delikåtå, vilna,
kokvilna un tml.), kråsas, mazgåßanas
temperatüras un ve¬as netîrîbas pakåpes.
Ve¬as mazgåßanai Jüs varat izmantot visa
veida mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• visa veida pulvera veida mazgåßanas
lîdzek¬us;
• pulvera veida mazgåßanas lîdzek¬us
delikåtiem izstrådåjumiem lîdz 60 OC un
vilnai;
• ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, îpaßi
piemérotus mazgåßanai zemå temperatürå
(maksimåli lîdz 60 OC) visa veida ve¬ai, vai
îpaßi paredzétos vilnai.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas jåievieto
piemérotå mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Lietojot koncentrétos vai ß˚idros mazgåßanas
lîdzek¬us jåuzståda mazgåßanas programma
bez priekßmazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar üdens
recirkulåcijas sistému, kas nodroßina iespéju
optimåli izmantot koncentrétos mazgåßanas
lîdzek¬us.
Í˚idros mazgåßanas lîdzek¬us iepildiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå
tießi pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Ve¬as mîkstinåßanas un cietinåßanas lîdzek¬i
jåiepilda mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå tießi pirms mazgåßanas
programmas uzsåkßanas.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém uz to iepakojuma un nekådå
gadîjumå nepårsniedziet atzîmi “MAX”
uz atvilktnîtes.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus nepiecießams
iemérkt uz vienu diennakti, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzétu tîrîßanas
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi
noståvéjußiem rüsas traipiem, jo, iespéjams,
celulozes struktüra ir bojåta un audums var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a,
kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas
apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
ZWG 6105
ZANUSSI 13
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Mazgåßanas lîdzek¬u veids un lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no mazgåjamås ve¬as
veida, ievietotå daudzuma, netîrîbas pakåpes
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå.
Ëdens cietîbu méra tå sauktajås “cietîbas
pakåpés”. Ja piegådåtå üdens cietîba Jüsu
dzîves vietå ir augsta (såkot no II pakåpes),
jålieto speciålais üdens mîkstinåßanas lîdzeklis.
Informåciju par piegådåtå üdens cietîbu Jüs
varat iegüt vietéjå üdens apgådes uzñémumå.
Lüdzu, ievérojiet lîdzek¬a izgatavotåja sniegtos
norådîjumus uz to iepakojuma!
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• mazgåjat nelielu ve¬as daudzumu;
• ve¬a ir tikai nedaudz netîra;
• ja mazgåßanas procesa laikå veidojas liels
putu daudzums.
Ëdens cietîbas pakåpe
Pakåpe
Pakåpe Raksturojums
Våcu
O
dH
Françu
O
T.H.
1
Mîksts
0-7
0-15
2
Vidéji mîksts
8-14
16-25
3
Ciets
15-21
26-37
4
Òoti ciets
> 21
> 37
PIRMS LIETOÍANAS UZSÅKÍANAS
Uzmanîbu!
Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas
pårbaudiet, vai elektriskais un üdens
savienojums Jüsu dzîves vietå atbilst
tiem, kas norådîti ierîces datu plåksnîté.
Brîdinåjums!
Izñemiet no ve¬as maßînas tvertnes
putuplasta bloku un påréjo transportéßanas
nodroßinåjumu.
Brîdinåjums!
Pirms pirmås mazgåßanas reizes ielejiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté, galvenås
mazgåßanas nodalîjumå
2 l üdens, lai
aktivizétu EKO vårstu. Péc tam mazgåßanas
lîdzek¬a atvilktnîté, galvenås mazgåßanas
nodalîjumå, ieberiet aptuveni pusi no ieteicamå
mazgåßanas lîdzek¬a daudzuma. Izvélieties
programmu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai
95 OC un bez ve¬as ielådes veiciet mazgåßanas
ciklu. Tådéjådi Jüs iztîrîsiet no raΩoßanas
paliekåm ierîces ve¬as tvertni, iekßéjos
elementus un mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîti.
ZWG 6105
Skañas signåls
Ierîce ir aprîkota ar skañas signålu, kas atskan
sekojoßos gadîjumos:
• programmas beigås;
• ierîces darbîbas traucéjumu gadîjumå.
PiespieΩot vienlaicîgi 3. un 4. taustiñu un
pieturot tos aptuveni 6. sekundes nospiestus,
skañas signåls tiek deaktivizéts (izñemot
darbîbas traucéjumu gadîjumå).
PiespieΩot 2. taustiñu, skañas signåls atkal tiek
aktivizéts.
Aizslégs bérnu droßîbai
Íis aprîkojums nodroßina Jums iespéju atståt
ierîci bez uzraudzîbas, novérßot iespéju
bérniem to nejaußi ieslégt vai izmainît
programmu tås izpildes laikå.
Funkcija saglabåjas aktivizéta arî tad, kad ierîce
nedarbojas.
Lai aktivizétu (izslégtu) ßo funkciju, piespiediet
vienlaicîgi 5. un 6. taustiñu un pieturiet tos
aptuveni 6 sekundes nospiestus, lîdz displejå
tiek uzrådîts (nodziest) simbols
.
Ío funkciju var iestatît divos veidos:
• pirms 8. taustiña piespießanas: ierîci büs
iespéjams iedarbinåt.
• péc 8. taustiña piespießanas: nevienu
programmu vai papildus funkciju nebüs
iespéjams izmainît.
ZANUSSI 14
LIETOÍANA IKDIENÅ
Ve¬as ievietoßana
Atveriet ve¬as maßînas durtiñas uzmanîgi
pavelkot durtiñu rokturi uz savu pusi.
Ievietojiet ve¬as maßînå ve¬u. Ievietojiet
ap©érbu pa vienam gabalam, iepriekß rüpîgi
izpuriniet. Ievietojiet pårmaiñus mazåkus un
lielåkus ap©érbu gabalus. Aizveriet durtiñas.
Aizverot durtiñas pårliecinieties, vai neesat
tajås nejaußi iespiedußi kådu ap©érba gabalu.
Péc programmas izpildes uzstådiet pårslégu
pozîcijå “O”, lai izslégtu ierîci.
Uzmanîbu!
Ja ve¬as maßînas darbîbas laikå
programmu izvéles pårslégs tiek pagriezts
uz kådu citu programmu, 8. taustiña
sarkanå signålspuldzîte iemirgojas
3 reizes un displejå tiek uzrådîts
paziñojums "Err”, norådot uz traucéjumu
programmas izpildé. Ierîce no jauna
uzstådîto programmu nesåk izpildît.
Uzstådiet ve¬as izgrießanas åtrumu,
“Nakts ciklu” vai funkciju “Ve¬as
atståßana üdenî”, piespieΩot 2. taustiñu
Pretéjå gadîjumå iespéjams sabojåt gan ve¬u,
gan ve¬as maßînu.
Mazgåßanas un ve¬as
mîkstinåßanas lîdzek¬u dozéßana
Pilnîbå izvelciet mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîti.
Nomériet vajadzîgo mazgåßanas lîdzek¬a
daudzumu un ieberiet to galvenås mazgåßanas
nodalîjumå
, bet gadîjumå, ja vélaties veikt
arî ve¬as “priekß-mazgåßanas” vai “mércéßanas”
fåzi, ieberiet lîdzekli arî
nodalîjumå.
Uzstådiet izvéléto programmu, pagrieΩot
programmu izvéles pårslégu (1).
Pagrieziet pårslégu programmu izvélei uz
vajadzîgo programmu. 8. taustiña za¬å
signålspuldzîte såk mirgot.
Pårslégu programmu izvélei var pagriezt gan
pulksteña rådîtåja kustîbas, gan pretéjå
virzienå. Pozîcijå “O” programma tiek atgriezta
uz såkuma ståvokli un ierîce tiek izslégta.
ZWG 6105
Attiecîgå signålspuldzîte tiek izgaismota.
Izvéloties programmu, tiek izgaismota signålspuldzîte, kas atbilst maksimåli pie¬aujamajam
izgrießanas åtrumam konkrétajå programmå
(skat. "Programmu tabulu" par maksimåli
pie¬aujamo ve¬as izgrießanas åtrumu).
Izmantojot 3., 4., 5. vai 6. taustiñu,
uzstådiet vélamås papildus funkcijas
Atkarîbå no izvélétås programmas, Jüs varat
kombinét ar to daΩådas papildus funkcijas.
Uzstådiet papildus funkcijas péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz tås aktivizéßanai
(lîdz 8. taustiña piespießanai).
Atbilstoßå signålspuldzîte tiek izgaismota.
Informåciju par papildus funkciju savienojamîbu
ar mazgåßanas programmåm, lüdzu, skat.
"Programmu tabulå" iepriekß.
Aktivizéjiet programmas izpildi,
piespieΩot 8. taustiñu
Lai uzsåktu izvélétås programmas izpildi,
piespiediet 8. taustiñu, attiecîgå za¬å
signålspuldzîte pårståj mirgot.
“Durtiñu” signålspuldzîte tiek izgaismota
norådot, ka ierîce såk darboties un tås
durtiñas ir blo˚étas.
SVARÈGI!
Ja vélamo papildus funkciju ar uzstådîto
programmu nevar savienot, displejå tiek
uzrådîts paziñojums "Err” un attiecîgå taustiña
sarkanå signålspuldzîte iemirgojas 3 reizes.
ZANUSSI 15
PiespieΩot 10. taustiñu, uzstådiet vélamo
"atlikto startu"
Izmantojiet ßo taustiñu, lai iestatîtu vélamo
"atliktå starta" laiku.
Displejå daΩas sekundes tiek uzrådîts uzstådîtais laiks lîdz programmas izpildes uzsåkßanai,
bet péc tam to nomaina uzstådîtås programmas
ilgums.
“Atliktais starts” jåuzståda péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz 8. taustiña
piespießanai.
Jüs varat atcelt ieprogramméto laiku jebkurå
brîdî pirms 8. taustiña piespießanas.
Lai atceltu iestatîto "atliktå starta" laiku péc 8.
taustiña piespießanas, rîkojieties sekojoßi:
• pårtrauciet ierîces darbîbu, piespieΩot 8.
taustiñu;
• vienu reizi piespiediet 10. taustiñu. Displejå
tiek uzrådîts simbols “0”.
• piespiediet vélreiz 8. taustiñu, lai uzsåktu
programmas izpildi nekavéjoties.
Svarîgi!
• Iestatîto “atliktå starta" laiku var izmainît tikai
péc tam, kad programmu izvéles pårslégs ir
pagriezts uz pozîciju "0" un péc atkårtotas
programmas izvéles.
• “Atliktå starta" laikå ierîces durtiñas ir
blo˚étas. Ja Jums jåatver ierîces durtiñas, lai
papildinåtu ve¬u tvertné, vispirms pårtrauciet
ve¬as maßînas darbîbu, piespieΩot 8.
taustiñu, un péc tam daΩas minütes
uzgaidiet. Péc durtiñu aizvérßanas
piespiediet 8. taustiñu vélreiz.
Piezîme
“Atliktå starta” funkciju nevar kombinét ar
programmu “üdens izsüknéßana”.
Displejs
Displejå tiek uzrådîta sekojoßa informåcija:
Péc programmas iestatîßanas tiek uzrådîts
programmas ilgums.
Programmas izpildes
laikå laiks tiek kori©éts
katru minüti.
ZWG 6105
“Atliktå starta” laiks tiek uzrådîts aptuveni
3 sekundes, bet péc tam to nomaina iepriekß
iestatîtås programmas ilgums.
“Atliktå starta” laiks
tiek samazinåts ik pa
stundai, bet pédéjås
stundas laikå - ik pa
minütei.
K¬üdainas papildus funkcijas izvéle tiek
uzrådîta displejå ar paziñojumu “Err” (daΩas
sekundes) un ar mirgojoßu 8. taustiña
signålspuldzîti.
Ja ierîcei ir radußies darbîbas traucéjumi,
displejå tiek uzrådîts attiecîgais k¬üdas kods
(skat. sada¬u "Ko darît, ja...).
Programmas beigås displejå tiek uzrådîta
mirgojoßa “0”.
Papildus funkcijas vai programmas
nomaiña tås norises laikå
Pirms programmas izpildes uzsåkßanas jebkuru
papildus funkciju ir iespéjams izmainît. Pirms
jebkuru izmaiñu veikßanas piespiediet 8.
taustiñu, lai pårtrauktu ve¬as maßînas darbîbu.
Izmainît jau uzsåktu mazgåßanas programmu
var tikai atgrieΩot to uz såkuma ståvokli.
Pagrieziet programmu izvéles pårslégu pozîcijå
“O” un péc tam vélamås programmas pozîcijå.
Mazgåßanas üdens no ve¬as tvertnes netiek
iztukßots. Uzsåciet no jauna uzstådîtås
programmas izpildi, piespieΩot 8. taustiñu.
Mazgåßanas üdens no tvertnes netiek
iztukßots.
ZANUSSI 16
Mazgåßanas programmas pårtraukßana
Mazgåßanas programmas beigås
Piespiediet 8. taustiñu, lai pårtrauktu
programmu tås norises laikå, attiecîgå signålspuldzîte såk mirgot. Lai turpinåtu programmu,
piespiediet ßo paßu taustiñu vélreiz.
Péc mazgåßanas programmas izpildes ve¬as
maßîna automåtiski apståjas. Atskan skañas
signåls un displejå tiek uzrådîts simbols
mirgojoßa "0". 8. taustiña un “Durtiñu”
signålspuldzîtes nodziest. Ierîces durtiñas var
atvért.
Ja péc programmas izpildes no ve¬as
tvertnes ir jåiztukßo üdens, rîkojieties
sekojoßi:
1. pagrieziet programmu izvéles pårslégu
pozîcijå “O”;
2. uzstådiet ve¬as izsüknéßanas vai ve¬as
izgrießanas programmu;
3. ja nepiecießams, ar attiecîgo taustiñu
samaziniet ve¬as izgrießanas åtrumu;
4. piespiediet 8. taustiñu.
5. programmas beigås displejå tiek uzrådîts
simbols mirgojoßa “0”, “Durtiñu” un 8.
taustiña signålspuldzîtes nodziest. Ierîces
durtiñas var atvért.
Mazgåßanas programmas atcelßana
Ja ir nepiecießams atcelt mazgåßanas
programmu, Jums jåpagrieΩ programmu
izvéles pårslégs “O” pozîcijå. Tagad Jüs varat
izvélieties citu mazgåßanas programmu.
Ve¬as maßînas durtiñu atvérßana péc
programmas izpildes uzsåkßanas
Lai atvértu durtiñas, Jums vispirms jåpårtrauc
ve¬as maßînas darbîba, piespieΩot 8. taustiñu.
Ja “Durtiñu" signålspuldzîte nodziest, durtiñas
var atvért.
Ja signålspuldzîte nenodziest, durtiñas atvért
nevar. Durtiñas nav iespéjams atvért, ja:
• ierîce silda üdeni un üdens temperatüra ir
augståka par 40 OC;
• üdens lîmenis ierîcé ir augståks par durtiñu
apakßéjo malu;
• ve¬as tvertne grieΩas.
Ja ve¬as maßînas tvertni atvért nevar, bet tas
tomér ir ¬oti nepiecießams, izslédziet ve¬as
maßînu, pagrieΩot programmu izvéles pårslégu
pozîcijå “O”. Péc daΩåm minütém ve¬as maßînas durtiñas tiek atblo˚étas.
Svarîgi!
Pievérsiet uzmanîbu üdens temperatürai un
lîmenim ve¬as maßînas tvertné!
Péc programmas izpildes pagrieziet
programmu izvéles pårslégu pozîcijå “O”.
Izñemiet ve¬u no ve¬as maßînas.
Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu,
pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar roku, lai
izvairîtos no iespéjas, ka tajå nejaußi palicis
ap©érba gabals nåkamajå mazgåßanas reizé
var sakråsot mazgåjamo ve¬u.
Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota
un aizveriet üdens padeves krånu.
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné, un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
Péc ßîm darbîbåm programma un papildus
funkcijas jåuzståda atkårtoti, un péc tam
jåpiespieΩ 8. taustiñß.
ZWG 6105
ZANUSSI 17
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Uzmanîbu!
Pirms jebkuras tîrîßanas vai tehniskås
apkopes uzsåkßanas ATVIENOJIET
ierîci no stråvas padeves avota.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Regulåri notîriet mazgåßanas lîdzek¬a un
piedevu ve¬as mazgåßanai patliekas, kas
nogulsnéjußås mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté.
Atka¬˚oßana
Ëdens saståva ir ka¬˚is. Tådé¬ periodiski ir
ieteicams lietot üdens mîkstinåßanas lîdzekli.
Ëdens mîkstinåßanas lîdzeklis jåpievieno ve¬as
mazgåßanas laikå, lüdzu, ievérojiet izgatavotåja
sniegtos norådîjumus uz lîdzek¬a iepakojuma.
Tådéjådi Jüs novérsîsiet ka¬˚a nogulßñu
veidoßanos ierîcé.
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
Izñemiet atvilktnîti, nospieΩot uz leju aizturi
aizmuguréjå kreisajå stürî un izvelciet to årå.
Nomazgåjiet zem tekoßa üdens.
Lai értåk iztîrîtu, augßéjo atvilktnîtes da¬u var
noñemt (skat. zîméjumu).
Uzturéßanas mazgåßana
Atvilktnîtes nißas tîrîßana
Ja ve¬a tiek mazgåta pårsvarå zemå
temperatürå, iespéjams, ka ve¬as tvertné var
veidoties nogulsnes.
Tådé¬ periodiski iesakåm veikt mazgåßanu
bez ve¬as ievietoßanas ierîcé, lai uzturétu to
nevainojamå ståvoklî. Rîkojieties sekojoßi:
• Ve¬as tvertnei jåbüt tukßai!
• Uzstådiet kokvilnas mazgåßanas programmu
ar augståko mazgåßanas temperatüru.
• Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté,
pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet
mazgåßanas lîdzekli, kura saståvå ir
vielas, kas biolo©iski noårdås, un veiciet
programmas izpildi.
Péc tam, kad mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte ir
izñemta, ar nelielu birstîti iztîriet no atvilktnîtes
nißas mazgåßanas lîdzek¬u paliekas.
Pårbaudiet, vai esat iztîrîjußi gan nißas augßéjo,
gan apakßéjo da¬u.
Åréjås korpusa apkope
Ievietojiet atpaka¬ atvilktnîti un izpildiet
skaloßanas programmu bez ve¬as ievietoßanas.
Péc katras ierîces lietoßanas reizes
Notîriet ierîces korpusu ar siltå ziepjüdenî
samércétu mîkstu dråniñu un nosusiniet.
Uzmanîbu! Neizmantojiet ve¬as maßînas
korpusa un vadîbas pane¬a apkopei abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us vai lîdzek¬us, kas satur
metilspirtu, ß˚îdinåtåjus un tiem lîdzîgas vielas.
ZWG 6105
Ëdens atsüknéßanas filtrs
Regulåri pårbaudiet, vai üdens atsüknéßanas
filtrs nav nosprostots, îpaßi tådos gadîjumos, ja:
• ve¬as maßîna neizsükné üdeni un/vai
neizgrieΩ ve¬u;
• laikå, kad ierîce izsükné üdeni, ir dzirdams
neparasts troksnis, ko rada filtrå iek¬uvußie
sveß˚ermeñi, pieméram, monétas, ap©érbu
saspraudes, matu språdzes un tml.
ZANUSSI 18
Rîkojieties sekojoßi:
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota.
• Ja nepiecießams, pagaidiet, lîdz atdziest üdens.
• Atveriet atsüknéßanas filtra våciñu.
Uzmanîbu!
Nekådå gadîjumå nenoskrüvéjiet atsüknéßanas
filtra våciñu mazgåßanas cikla laikå, vienmér
pagaidiet, lîdz programma tiek pabeigta un filtrs
ir tukßs. Péc våciña uzlikßanas atpaka¬ pårliecinieties, vai tas ir cießi pieskrüvéts un gar to
nesücas üdens.
Ëdens padeves caurules filtrs
• Novietojiet zem filtra piemérotu trauku, kur
satecét üdenim.
• Izñemiet avårijas drenåΩas caurulîti un ievietojiet to traukå. Noñemiet caurulîtes våciñu.
• Tiklîdz üdens no caurulîtes pårståj tecét,
atskrüvéjiet un izñemiet filtru. Filtra
izskrüvéßanas brîdî novietojiet lîdzås dvieli,
ar ko saslaucît iztecéjußo üdeni.
Ja ierîcei ir apgrütinåta üdens padeve,
pårbaudiet, vai nav nosprostots filtrs üdens
padeves caurulé.
Aizveriet üdens krånu.
Atvienojiet üdens padeves cauruli no kråna.
Iztîriet filtru ar cietu birstîti. Uzskrüvéjiet atpaka¬
üdens padeves cauruli pie üdens kråna.
Aizsalßanas risks
• PagrieΩot filtru izñemiet no tå visus
sveß˚ermeñus.
• Uzlieciet atpaka¬ avårijas drenåΩas
caurulîtes aizbåzni un ievietojiet atpaka¬ tai
paredzétajå vietå.
• Ieskrüvéjiet pilnîbå filtru atpaka¬.
• Aizveriet atsüknéßanas filtra nodalîjuma våciñu.
Uzmanîbu!
Ierîces lietoßanas laikå, atkarîbå no
izvélétås mazgåßanas programmas,
atsüknéßanas filtrå var büt karsts üdens.
ZWG 6105
Ja ierîce tiek novietota telpå, kur temperatüra
var pazeminåties zem 0 OC, rîkojieties sekojoßi:
• Aizveriet üdens krånu.
• Atvienojiet no ve¬as maßînas üdens padeves
cauruli.
• Ievietojiet avårijas iztukßoßanas caurulîtes
galu un üdens padeves caurules galu uz grîdas
novietotå traukå un ¬aujiet iztecét üdenim.
• Pieskrüvéjiet üdens padeves cauruli atpaka¬,
aizveriet un ievietojiet atpaka¬ avårijas
iztukßoßanas caurulîti.
• Nåkamajå ve¬as maßînas lietoßanas reizé
vienmér pårliecinieties, vai apkårt esoßå
temperatüra ir virs 0 OC.
Uzmanîbu!
Katru reizi, kad no ierîces tiek izsüknéts
üdens caur avårijas drenåΩas caurulîti,
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté, galvenås
mazgåßanas nodalîjumå jåielej 2 l üdens,
un jåaktivizé programma “Ëdens
izsüknéßana”. Tådéjådi Jüs aktivizésiet
EKO vårstu, kas nodroßina pilnîbå visa
mazgåßanas lîdzek¬a izß˚îßanu nåkamajås
ve¬as mazgåßanas reizés.
ZANUSSI 19
Avårijas iztukßoßana
Ja no ierîces neizplüst üdens, izsüknéjiet üdeni
sekojoßi:
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves.
• Aizveriet üdens krånu.
• Ja nepiecießams, pagaidiet lîdz atdziest
üdens.
• Ja nepiecießams, atbilstoßi iepriekß
sniegtajiem norådîjumiem iztîriet filtru.
• Novietojiet uz grîdas piemérotu trauku.
Ievietojiet tajå avårijas iztukßoßanas caurulîti
un izteciniet no ierîces üdeni. Iespéjams, ka
trauks büs pilns un jåiztukßo. Íådå gadîjumå
aizveriet avårijas caurulîti ar aizbåzni un
iztukßojiet b¬odu.
• Aizveriet avårijas iztukßoßanas caurulîti un
ievietojiet to atpaka¬ ierîcé.
• Ieskrüvéjiet atpaka¬ filtru un aizveriet våciñu.
KO DARÈT, JA...
Uzmanîbu!
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé
vai sîkå defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas. Ja klientu
apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem,
izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå.
Ierîces darbîbas laikå var såkt mirgot 8. taustiña sarkanå signålspuldzîte, atskanét skañas signåls, bet
displejå uzrådîts kåds no sekojoßiem traucéjuma kodiem, norådot, ka ierîcei ir radußies darbîbas
traucéjumi.
• E10 – iekårtai radußies üdens padeves traucéjumi;
• E20 – no ve¬as maßînas netiek atsüknéts üdens;
• E40 – ve¬as maßînas durtiñas ir atvértas.
Lai novérstu darbîbas traucéjumu, sekojiet attiecîgajiem norådîjumiem tabulå.
Péc traucéjumu novérßanas piespiediet 8. taustiñu, lai turpinåtu pårtrauktås programmas izpildi. Ja
tomér traucéjumu novérst neizdodas, griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa centrå.
Traucéjums
Iespéjamais célonis / risinåjums
Ierîce neuzsåk
darboties
Ierîces durtiñas nav kårtîgi aizvértas (E40).
• Kårtîgi aizveriet ierîces durtiñas.
Ierîces elektriskais vads nav pievienots stråvas padeves avotam.
• Pievienojiet elektrisko vadu stråvas padevei.
Kontaktligzdå nav stråvas.
• Pårbaudiet elektroinstalåciju Jüsu dzîves vietå.
Pårdedzis droßinåtåjs.
• Nomainiet droßinåtåju.
Programmu izvéles pårslégs nav iestatîts uz programmu vai nav piespiests
8. taustiñß.
• Pagrieziet programmu izvéles pårslégu un piespiediet 8. taustiñu.
Ir izvéléta "atliktå starta" funkcija (piespiests 10. taustiñß).
• Lai uzsåktu programmas izpildi nekavéjoties, atceliet "atlikto startu".
Ierîce neuzpildås ar
üdeni
Ëdens kråns ir aizvérts (E10).
• Atveriet üdens krånu.
Ëdens padeves ߬ütene ir saliekta vai saspiesta (E10).
• Pårbaudiet üdens padeves savienojumu.
Nosprostots filtrs üdens padeves ߬ütené (E10).
• Iztîriet filtru üdens padeves ߬ütené.
Ierîces durtiñas nav kårtîgi aizvértas (E10).
• Kårtîgi aizveriet ierîces durtiñas.
ZWG 6105
ZANUSSI 20
Traucéjums
Ierîce uzpildes laikå
uzreiz iztukßojas
Iespéjamais célonis / risinåjums
Ëdens drenåΩas ߬ütene nav novietota pareizi un ir påråk zemu.
• Uzstådiet cauruli norådîtajå augstumå. Skat. attiecîgo noda¬u par ierîces
uzstådîßanu.
Ëdens drenåΩas ߬ütene ir saliekta vai saspiesta (E20).
• Pårbaudiet drenåΩas ߬ütenes savienojumu.
Ëdens atsüknéßanas sietiñß ir nosprostots (E20).
• Iztîriet atsüknéßanas sietiñu.
Maßîna neizsükné üdeni Ve¬a tvertné nav izkårtota vienmérîgi.
un/vai neizgrieΩ ve¬u
• Izkårtojiet ve¬u tvertné manuåli.
Bija uzstådîta funkcija ar ve¬as atståßanu üdenî vai “Mércéßana”.
• Atceliet funkciju.
• Izsüknéjiet no ierîces üdeni, uzstådot programmu “Ëdens izsüknéßana”
vai “Ve¬as izgrießana”.
Ëdens iztek uz grîdas
Nepareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana vai tas nav paredzéts
lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås (veidojas påråk liels putu
daudzums).
• Veiciet mazgåßanas lîdzek¬a dozéßanu saskañå ar izgatavotåja norådîjumiem. Pårbaudiet, vai mazgåßanas lîdzeklis, kuru Jüs lietojat, ir piemérots
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Iespéjams, ir bojåta üdens padeves ߬ütene, blîvéjuma vietas savienojumos
vai pie kråna. Ne vienmér to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir
mitra.
• Pårbaudiet üdens padeves savienojumu.
Ëdens padeves ߬ütene ir bojåta.
• Nomainiet to pret citu.
Péc tîrîßanas avårijas iztukßoßanas caurulîte un atsüknéßanas sietiñß nav
novietoti atpaka¬ pareizi.
• Rüpîgi ieskrüvéjiet avårijas iztukßoßanas caurulîtes våciñu vai ieskrüvéjiet
atsüknéßanas sietiñu.
Ve¬as mazgåßanas
rezultåts nav
apmierinoßs
Tika lietots påråk maz vai nepiemérots mazgåßanas lîdzeklis.
• Lietojiet vairåk lîdzekli vai izvélieties kådu citas firmas piedåvåto.
Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
• Apstrådåjiet traipus ar speciåli ßim nolükam paredzétajiem traipu tîrîßanas
lîdzek¬iem.
Nepiemérota temperatüras izvéle.
• Pårbaudiet, vai esat izvéléjußies piemérotu temperatüru.
Ievietota påråk daudz ve¬a.
• Samaziniet ievietojamo ve¬as daudzumu.
Ierîces durtiñas nevar
atvért
Programmas izpilde nav pabeigta;
• Pagaidiet, lîdz tiek pabeigta programmas izpilde.
Ve¬as maßînas durtiñas vél nav atblo˚étas.
• Pagaidiet, kamér durtiñas tiek atblo˚étas.
Ve¬as tvertné ir üdens.
• Uzstådiet üdens izsüknéßanas vai ve¬as izgrießanas programmu.
ZWG 6105
ZANUSSI 21
Traucéjums
Iespéjamais célonis / risinåjums
Ve¬as maßîna vibré vai
darbojas ¬oti ska¬i
Nav izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi vai iepakojums ierîces
iekßpusé.
• Noñemiet transportéßanas stiprinåjumus saskañå ar norådîjumiem par
ierîces izpakoßanu un uzstådîßanu.
Ve¬as maßînas kåjiñu augstums nav pareizi noreguléts.
• Noreguléjiet kåjiñas saskañå ar norådîjumiem par uzstådîßanu.
Ve¬a tvertné nav izkårtota vienmérîgi.
• Izkårtojiet ve¬u vienmérîgåk.
Tvertné ir izvietots påråk mazs ve¬as daudzums (pieméram, tikai viens
vannas halåts).
• Nåkamajå mazgåßanas reizé ievietojiet ierîcé vairåk ve¬u.
Centrifüga ieslédzas ar
aizkavéßanos vai arî
cikla beigås ve¬a netiek
pietiekoßi izgriezta
Ir aktivizéta elektroniskå lîdzsvara kontroles sistéma tåpéc, ka ve¬a tvertné
nav izkårtota vienmérîgi.
Ve¬a tvertné tiks izkårtota vienmérîgi, ja izmainîsiet centrifügas grießanås
virzienu. Var gadîties, ka tas jådara vairåkas reizes un tikai tad disbalanss
izzudîs un ve¬a tiks izgriezta kårtîgi. Ja 10 min. laikå ve¬a netiek izkårtota,
tad centrifügas apgriezieni tiek automåtiski pazeminåti vai arî ve¬a netiek
izgriezta vispår.
• Izkårtojiet ve¬u tvertné vienmérîgi.
Ierîces darbîbas laikå ir
dzirdamas neparasts
troksnis
Ierîce ir aprîkota ar jaunås paaudzes motoru, kas atß˚irîbå no parastajiem
motoriem, darbojas ar neparastu skañu. Jaunais motors nodroßina
vienmérîgåku ve¬as izkårtoßanu tvertné centrifügas darbîbas laikå, kå arî
ierîces stabilitåti.
Ve¬as tvertné nav
redzams üdens
To nodroßina jaunås tehnolo©ijas, müsdienu ve¬as mazgåjamås maßînas
patéré ievérojami mazåk üdens nekå agråk.
Ja tomér Jums neizdodas novérst iekårtå
radußos traucéjumus saviem spékiem,
izmantojot tabulå dotos norådîjumus, griezieties
péc palîdzîbas pie klientu apkalpoßanas servisa
darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un
sérijas numuru. Íos datus Jüs varat atrast uz
datu plåksnîtes (skat. zîméjumu). Atcerieties,
ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas
apkalpes laikå, Jums büs nepiecießams uzrådît
apliecinoßo dokumentu - garantijas talonu.
ZWG 6105
Ja klientu apkalpoßanas
dienesta darbinieks tiek
izsaukts sakarå ar kådu
no tabulå minétajiem
traucéjumiem,
izsaukums büs maksas
arî garantijas apkalpes
laikå.
ZANUSSI 22
TEHNISKIE DATI
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Elektriskais savienojums
Informåciju par elektrisko savienojumu, lüdzu, skat. uz ierîces datu
plåksnîtes.
Ëdens spiediens
Minimålais
Maksimålais
Maksimålå slodze (sausa ve¬a)
Kokvilna
Sintétikas izstrådåjumi
Delikåta ve¬a
Vilnas izstrådåjumi un ve¬a, kas
paredzéta mazgåt ar rokåm
Apgriezienu skaits
85 cm
60 cm
63 cm
5 N/cm2
80 N/cm2
7,0 kg
3,5 kg
3,5 kg
2,0 kg
Maksimålais
1200 apgr./min.
PAT‰RIˆA LIELUMI
Programmas izpildes
laiks (minütés)
Ëdens patériñß
(litri)
Stråvas patériñß (kW)
2,1
61
1,4
60
1,19
49
Kokvilna 40O
0,77
60
O
1,05
57
0,6
63
0,4
55
0,4
55
0,55
58
0,75
75
Mércéßana 30
0,45
23
Mini-programma 30O
0,3
55
Skaloßana
0,1
46
Izsüknéßana
–
–
Ve¬as izgrießana
–
–
Programma
Kokvilna 95O
Kokvilna 60O
Kokvilna, ekonomiskå 60
O
Sintétika 60
Delikåtå 40O
O
“Mazgåt ar rokåm” 40
Vilna 40O
DΩinss 40
O
Informåciju par
programmas izpildes
laiku skatiet displejå
kontroles panelî
Aizkari 40O
O
Informåcija
Tabulå uzrådîtie patériña lielumi ir tikai
aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås
ve¬as daudzuma un veida, no üdens un
apkårtéjås telpas temperatüras. Íie lielumi
atbilst karståkajam üdenim, kas
pie¬aujams katrå programmå.
ZWG 6105
* Programma “Kokvilna 60O ekonomiskå” ar
7 kg ve¬as ielådi ir programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar
ES 92/75 direktîvu.
ZANUSSI 23
UZSTÅDÈÍANA
Izpakoßana
Viss transportéßanas nodroßinåjums un
iepakojums jånoñem lîdz ve¬as maßînas
lietoßanas uzsåkßanai. Saglabåjiet to gadîjumam, ja kådreiz nåkotné ierîce büs jåpårvieto
(pieméram, dzîves vietas maiñas gadîjumå).
1. Péc ierîces izpakoßanas uzmanîgi novietojiet
ve¬as maßînu uz aizmuguréjå pane¬a, esiet
uzmanîgi, nesaspiediet lokanås caurules!
Lai nesaspiestu caurules, novietojiet uz
grîdas vienå no ierîces pusémm iepakojuma
putuplastu. Noñemiet putuplasta polsteréjuma paneli ierîces apakßå.
2. Noñemiet stråvas padeves kabe¬a un üdens
drenåΩas caurules no cauru¬u turétåjiem
ierîces aizmuguré.
C
B
C
B
5. Noñemiet kronßteinu D un uzskrüvéjiet
atpaka¬ seßas mazåkås skrüves C.
6. Atveriet ve¬as maßînas tvertni, izñemiet
üdens padeves cauruli un noñemiet
polistirola bloku, kas nostiprinåts ar lîmlenti
pie durtiñu blîvéjuma.
7. Ievietojiet abås augßéjås mazåkajås atverés
un abås lielåkajås ierîces aizmuguré
plastmasas uzlikas, kas piegådåtas kopå
ar ierîci (atrodas polietiléna maisiñå kopå
ar ierîces lietoßanas pamåcîbu).
Novietoßana
Novietojiet ierîci tikai uz lîdzenas, cietas grîdas.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir pietiekama gaisa cirkulåcija un to neierobeΩo mîkstais
grîdas segums, paklåji un tml. Pårliecinieties,
vai tå neskaras pie blakus esoßajåm mébelém
vai sienåm. Nekådå gadîjumå nekompenséjiet
virsmas nelîdzenumus, novietojot zem ierîces
koka klucîßus, kartona un tamlîdzîgas starplikas
vai paliktñus! Noreguléjiet ierîci tikai un vienîgi
ar reguléjamo kåjiñu palîdzîbu. Ierîcei jåbüt
novietotai stabili. Ja nepiecießams, pårbaudiet
novietojumu ar lîmeñrådi.
3. Ar piemérotu uzgrieΩñu atslégu atskrüvéjiet
un noñemiet centrålo skrüvi A ve¬as maßînas
aizmuguré. Izvelciet plastmasas aizbåzni.
4. Atskrüvéjiet un noñemiet abas lielås skrüves
B un seßas mazåkas C ve¬as maßînas
aizmuguré.
D
ZWG 6105
Sekojiet, lai üdens padeves un drenåΩas
caurules nebütu pårlocîtas vai saspiestas.
Novietojiet ierîci tå, lai tehnisko traucéjumu
gadîjumå tai brîvi varétu piek¬üt autorizétå
servisa centra darbinieks.
ZANUSSI 24
Ëdens padeve
Ëdens pårtraukßanas aprîkojums
Ëdens padeves lokanå caurule ir piegådåta
kopå ar ierîci un atrodas ve¬as tvertné. Nekådå
gadîjumå neizmantojiet üdens pievienoßanai
jau lietotas üdens padeves caurules!
1. Atveriet ierîces durtiñas un izñemiet üdens
padeves cauruli.
2. Pievienojiet to ar leñ˚veida savienojumu pie
ierîces.
Ëdens padeves ߬ütene ir aprîkota ar üdens
pårtraukßanas ierîci, kas nodroßina pret iespéjamo bojåjumu raßanos gadîjumå, ja üdens
padeves ߬ütené rodas noplüde nolietojuma
rezultåtå. Íis defekts tiek uzrådîts ar sarkanu
sektoru "A" lodziñå. Gadîjumå, ja tå notiek,
aizveriet üdens krånu un griezieties péc
palîdzîbas autorizétajå servisa centrå, lai veiktu
߬ütenes nomaiñu.
Uzmanîbu!
Nenovietojiet üdens padeves cauruli uz
leju. Leñ˚veida savienojums jånovieto
tå, lai lokanå caurule atrastos pa labi
vai pa kreisi, atkarîbå no tå, kur atrodas
üdens kråns.
3. Nostipriniet lokano cauruli atskrüvéjot
va¬îgåk gredzenveida uzgriezni.
Péc üdens padeves caurules novietoßanas
pievelciet uzgriezni, lai novérstu iespéju, ka
gar to varétu tecét üdens.
4. Pievienojiet cauruli pie üdens kråna ar 3/4”
vîtni. Vienmér izmantojiet tikai to cauruli, kas
ietilpst ierîces komplektåcijå. Ëdens padeves
cauruli nevar pagarinåt. Ja tå ir par îsu,
iegådåjies autorizétajå servisa centrå tådu
paßu garåku.
ZWG 6105
Ëdens padeves ߬üteni nevar pagarinåt. Ja tå ir
par îsu, Jüs varat pasütît un iegådåties garåku
߬üteni müsu autorizétajå servisa centrå.
Ëdens drenåΩa
Ëdens drenåΩas cauruli var novietot trîs veidos:
Novietot uz izlietnes malas, ßim nolükam
izmantojot ierîces komplektåcijå ietilpstoßo
liekto plastmasas deta¬u.
Neizmantojiet drenåΩas caurules ievietoßanai
neliela izméra izlietnes! Ëdens daudzums var
büt påråk liels un pårplüst påri izlietnes malåm.
Lai üdens drenåΩas caurule izlietné bütu
novietota stabili un neizslîdétu, nodroßiniet
liekto plastmasas deta¬u ar aukliñu pie kråna
vai pie sienas. Pretéjå gadîjumå caurule
izsüknéjamå üdens spiediena iedarbîbå var
noslîdét no izlietnes vai vannas malas.
ZANUSSI 25
DrenåΩas caurules lîkumam jåatrodas vismaz
60 cm attålumå virs grîdas lîmeña, pretéjå
gadîjumå paståv risks, ka üdens var tikt
iesüknéts atpaka¬ iekårtå.
Pieslégt tießi pie izvada kanalizåcijå, kas
novietots vismaz 60 cm augstumå no grîdas,
bet ne augståk par 90 cm.
DrenåΩas ߬ütenes galam jåbüt brîvi ievietotam
caurulé, t.i. iekßéjam drenåΩas caurules
diametram jåbüt lielåkam par åréjo drenåΩas
᪁tenes diametru.
DrenåΩas lokanå caurule nekådå gadîjumå
nedrîkst büt salocîta vai saspiesta. Tai jåbüt
novietotai uz grîdas un paceltai tikai blakus
izvadam kanalizåcijå.
Lai lokanå üdens drenåΩas caurule darbotos
nevainojami, tå jånostiprina ar speciålo
stiprinåjumu, kas atrodas ve¬as maßînas
aizmuguré augßéjå da¬å.
Ëdens notece sifonå
Caurules uzgalis ir piemérots visiem plaßåk
izmantojamiem sifoniem.
Caurules uzga¬a un sifona savienojuma vieta
jånodroßina ar cauru¬u savienoßanas skavu.
Ëdens drenåΩas cauruli var pagarinåt lîdz
4 metriem. Lai iegådåtos garåku cauruli, lüdzu,
griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa
centrå.
ZWG 6105
Pievienoßana elektriskajam tîklam
Ierîci paredzéts pievienot vienas fåzes elektriskajam tîklam ar spriegumu 220-230 V, 50 Hz.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas pårbaudiet
måjås centrålos droßinåtåjus, kå arî vai elektroinstalåcija Jüsu dzîves vietå var nodroßinåt
ve¬as maßînas darbîbai nepiecießamo slodzi
(2,2 kW), ñemot vérå arî citu elektrisko ierîçu
darbîbu.
Uzmanîbu!
Saskañå ar spékå esoßajiem elektroener©ijas droßîbas noteikumiem, ve¬as
maßînu drîkst pievienot tikai iezemétai
kontaktligzdai.
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem, kas radußies
ßo droßîbas noteikumu neievéroßanas
gadîjumå.
Svarîgi!
Péc ierîces novietoßanas tai paredzétajå
vietå jånodroßina brîva piek¬uve stråvas
padeves vadam.
ZANUSSI 26
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA
Iepakojuma materiåls
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar simbolu , iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns.
Nokalpojusî iekårta
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo iekårtu
kopå ar sadzîves atkritumiem! Konsultéjieties ar
vietéjo paßvaldîbu Jüsu dzîvesvietå, lai nodotu
iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem
priekßrakstiem.
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Péc nolietoßanas
produkts jånogådå attiecîgos elektrisko un
elektronisko iekårtu savåkßanas punktos
otrreizéjai pårstrådei.
Uzmanîbu!
Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu,
nogrieΩot stråvas padeves kabeli.
ZWG 6105
Ieteikumi apkårtéjås vides
aizsardzîbai
Lai ekonométu elektroener©iju un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Priekß-mazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti
netîras ve¬as mazgåßanai, vidéji netîrai ve¬ai
priekßmazgåßana nav jålieto. Tådéjådi Jüs
ne tikai ekonomésiet üdeni, mazgåßanas
lîdzekli, stråvu un laiku, bet sniegsiet savu
ieguldîjumu arî vides aizsardzîbai.
• Ierîce darbojas ekonomiskåk, ja tajå tiek
ievietots maksimåli pie¬aujamais ve¬as
daudzums.
• Apstrådåjiet îpaßus ap©érbu traipus un
bütiskus netîrumus pirms ievietoßanas ve¬as
maßînå. Péc tam varésiet veikt mazgåßanu
zemåkå temperatürå.
• Ja piegådåtais üdens Jüsu dzîves vietå ir
vidéji ciets vai ciets (såkot no II üdens
cietîbas pakåpes), tam jåpievieno üdens
mîkstinåßanas lîdzeklis.
Péc tam mazgåßanas lîdzekli var dozét tå,
kå tas bütu jåpievieno üdenim ar I üdens
cietîbas pakåpi, t.i. mîkstam üdenim.
ZANUSSI 27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising