Aeg-Electrolux | LAVAMAT 5.0 | User manual | Aeg-Electrolux LAVAMAT 5.0 Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux LAVAMAT 5.0 Lietotāja rokasgrāmata
LAVAMAT 5.0
Lietošanas
instrukcija
Veļas mašīna
2
Saturs
Paldies, ka izvēlējāties mūsu augstākās kvalitātes izstrādājumus.
Lai nodrošinātu optimālu un stabilu ierīces veiktspēju, lūdzu, rūpīgi
izlasiet šo instrukciju rokasgrāmatu. Tas ļaus teicami un efektīvi pārzināt
ar ierīces darbību saistītos procesus. Lai izlasītu norādījumus, kas minēti
šajā rokasgrāmatā, ieteicams to glabāt pieejamā vietā. Un, lūdzu,
neaizmirstiet nodot šos norādījumus arī citam ierīces īpašniekam.
Mēs novēlam jums daudz patīkamu brīžu, lietojot savu jauno ierīci.
Saturs
Lietošanas norādes
Drošības informācija
Vispārīgi norādījumi par drošību
3
3
3
Uzstādīšana
4
Lietošana
4
Bērnu drošība
5
Izstrādājuma apraksts
5
Mazgāšanas līdzekļa dozators
6
Vadības panelis
7
Vadības panelis
7
Displejs (7)
8
Gaismas indikators (10)
9
Pirmā ieslēgšana
9
Personalizācija
9
Skaņas signāli
9
Bērnu drošības slēdzis
10
Izmantošana ikdienā
10
Veļas ievietošana
10
Nomēriet mazgāšanas līdzekļa un
auduma mīkstinātāja daudzumu
10
Izvēlieties nepieciešamo programmu,
pagriežot programmu izvēles pārslēgu
(1)
11
Izvēlieties vajadzīgo TEMPERATŪRU
(2. taustiņš)
12
Izvēlieties Veļas izgriešanas ātruma
samazināšanas funkciju vai iespēju
SKALOŠANAS PAUZE (3. taustiņš).
12
Papildfunkciju taustiņi
12
Izvēlieties iespēju
PRIEKŠMAZGĀŠANA (4. taustiņš)
13
Izvēlieties iespēju TRAIPU (taustiņš
5)
13
Izvēlieties iespēju LAIKA TAUPĪŠANA
(Taustiņš 6)
13
Izvēlieties iespēju SĀKT/PAUZE (8.
taustiņš)
13
izvēlieties iespēju ATLIKTAIS
STARTS (9. taustiņš)
13
Papildu skalošanas izvēle
14
Iespējas vai darbojošās programmas
maiņa
14
Programmas pārtraukšana
14
Programmas atcelšana
15
Durtiņu atvēršana pēc programmas
darbības uzsākšanas
15
Programmas darbības beigās
15
Mazgāšanas programmas
16
Noderīgi ieteikumi un padomi
21
Veļas šķirošana
21
Temperatūras
21
Pirms veļas ievietošanas
21
Maksimālā veļas ielāde
22
Veļas svars
22
Traipu tīrīšana
22
Mazgāšanas līdzekļi un papildlīdzekļi
23
Ūdens cietības pakāpes
23
Kopšana un tīrīšana
24
Katlakmens noņemšana
24
Pēc katras mazgāšanas
24
Apkopes mazgāšana
24
Korpusa tīrīšana
24
Mazgāšanas līdzekļa dozators
24
Mazgāšanas cilindrs
25
Durtiņu blīvējums
25
Ūdens izsūknēšanas sūknis
25
Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana
27
Drošības informācija
Ūdens izsūknēšana avārijas
gadījumā
Aizsardzība pret sasalšanu
Ko darīt, ja ...
Tehniskie dati
Patēriņa lielumi
Uzstādīšanas norādes
Uzstādīšana
Izsaiņošana
28
29
29
33
33
34
34
34
3
Novietošana un līmeņošana
36
Ūdens ieplūde
37
Aizsardzības ierīce pret noplūdēm
38
Ūdens izsūknēšana
38
Elektrības padeves pieslēgšana
39
Apsvērumi par vides aizsardzību
39
Iepakojuma materiāli
40
Ieteikumi vides aizsardzībai
40
Izmaiņu tiesības rezervētas
Lietošanas norādes
Drošības informācija
rūpīgi izlasiet tos un saglabājiem turpmākām uzziņām.
• Ierīces drošība atbilst visiem noteiktajiem nozares standartiem un normatī‐
vajām prasībām par mājsaimniecības ierīču drošību. Tomēr kā ražotāji, mēs
uzskatām, ka mums ir pienākums informēt par noteiktiem drošības apsvē‐
rumiem.
• Ir ļoti svarīgi turēt šo rokasgrāmatu ierīces tuvumā, lai Jūs varētu vienmēr
tajā ieskatīties. Ja veļas mašīna tiek pārdota vai atdota jaunam īpašniekam
vai ja pārceļaties uz citu mājokli, bet ierīci atstāat, pievienojiet tai šo rokas‐
grāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu iegūt informāciju par veļas mašīnas
darbību un drošību.
• IZLASIET padomus rūpīgi pirms veļas mašīnas uzstādīšanas vai lietošanas.
• Pirms pirmās iedarbināšanas pārliecinieties, vai veļas mašīnai nav radušies
bojājumi tās pārvietošanas laikā. Nekādā gadījumā nepieslēdziet bojātu ve‐
ļas mašīnu. Ja kāda detaļa ir bojāta, sazinieties ar piegādātāju.
• Ja veļas mašīna piegādāta ziemā, kad gaisa temperatūra ir zem nulles: pa‐
turiet veļas mašīnu istabas temperatūrā 24 stundas pirms pirmās lietošanas
reizes.
192995291-00-382009
Vispārīgi norādījumi par drošību
• Mainīt ierīces specifikācijas vai mēģināt to pārbūvēt ir bīstami.
• Ja mazgāšana notiek, izmantojot karstu ūdeni, durtiņu stikla lūka var sa‐
karst. Nepieskarties tai!
• Nodrošiniet, lai mājdzīvnieki nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai to nepieļautu,
pirms lietošanas pārbaudiet cilindru.
• Dažādi priekšmeti, piemēram, spraužamadatas, naglas, skrūves, akmentiņi
vai citi cieti un asi materiāli var sabojāt veļas mašīnu, tādēļ uzmanieties, lai
tādi tur nenokļūst.
4
Drošības informācija
• Izmantojiet tikai ieteiktos mazgāšanas līdzekļu un mīkstinātāju daudzumus.
Pārsniedzot devas, var sabojāt audumu. Skatiet ražotāja ieteiktos mazgā‐
šanas līdzekļu daudzumus.
• Mazus apģērba gabalus, piemēram, zeķes, mežģīnes, jostas u.tml. ievieto‐
jiet mazgāšanas maisā vai spilvendrānā, jo tie var iekļūt starp ierīces tvertni
un veļas tilpni.
• Nemazgājiet veļas mašīnā apģērbu, kas ir neapvīlēts vai saplēsts.
• Pēc lietošanas, tīrīšanas vai apkopes atvienojiet veļas mašīnu no elektrotīkla
un atslēdziet ūdens piegādi.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet mašīnu remontēt pašrocīgi. Nepieredzējušas
personas veikts remonts var izraisīt ievainojumus vai nopietnus ierīces dar‐
bības traucējumus. Sazinieties ar vietējo klientu atbalsta centru. Pieprasiet
tikai oriģinālas rezerves daļas.
Uzstādīšana
• Šī iekārta ir smaga. Tās pārvietošana jāveic uzmanīgi.
• Izsaiņojot pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja rodas šaubas, sazinieties ar
klientu atbalsta centru.
• Pirms lietošanas noņemiet iesaiņojuma materiālus un transportēšanai pa‐
redzētās skrūves. Pretējā gadījumā var rasties nopietni izstrādājuma bojā‐
jumi. Skatiet attiecīgo lietošanas rokasgrāmatas sadaļu.
• Pēc ierīces uzstādīšanas, pārbaudiet, vai tā nav novietota uz ūdens ieplūdes
un aizplūdes šļūtenēm, un vai darbvirsma nesaskaras ar strāvas kabeli.
• Ja veļas mašīna novietota uz paklāja, noregulējiet ierīces kājiņas tā, lai no‐
drošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
• Pēc uzstādīšanas pārliecinieties, vai ūdens šļūtenēm vai to savienojumiem
nav noplūdes.
• Ja ierīce tiek uzstādīta vietā ar zemu gaisa temperatūru, lūdzu, iepazīstieties
ar rokasgrāmatas sadaļā "Sasalšanas bīstamība"
• Santehnikas darbus saistībā ar veļas mašīnas uzstādīšanu drīkst veikt tikai
kvalificēts santehniķis vai cita zinoša persona.
• Elektrisko pieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita zinoša
persona.
Lietošana
• Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā. To drīkst izmantot tikai
paredzētajiem nolūkiem.
• Mazgājiet tikai tādu veļu, ko paredzēts mazgāt veļas mašīnā. Ievērojiet no‐
rādījumus uz veļas informatīvajām etiķetēm.
• Nepārslogojiet iekārtu. Skatiet mazgāšanas programmu tabulu.
• Pirms mazgāšanas pārliecinieties, vai visas mazgājamo apģērbu kabatas ir
tukšas un rāvējslēdzēji aizvilkti. Nav ieteicams mazgāt izdilušu vai saplēstu
veļu, bet traipus, piemēram, krāsas, tintes, rūsas vai zāles, pirms mazgā‐
šanas jāapstrādā. Krūšturus ar stiprinājumiem NEDRĪKST mazgāt veļas
mašīnā.
• Veļu ar gaistošu naftas produktu traipiem nedrīkst mazgāt veļas mašīnā. Ja
tiek izmantoti gaistoši tīrīšanas šķidrumi, iztīriet tos no veļas pirms ievieto‐
šanas mašīnā.
Izstrādājuma apraksts
5
• Neraujiet elektrības kabeli, lai izvilktu kontaktdakšu no sienas kontaktligz‐
das; bet vienmēr velciet pašu kontaktdakšu.
• Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja bojāts strāvas kabelis, vadības
panelis, darba virsma vai ierīce bojāta tā, ka iespējams piekļūt tās iekšpusei.
Bērnu drošība
• Šo ierīci nedrīkst izmantot cilvēki (ieskaitot bērnus) ar samazinātu jutību,
garīgi nespējīgi, bez pieredzes un zināšanām, ja vien tie netiek atbilstoši
uzraudzīti vai arī zinoša persona viņiem nesniedz attiecīgus norādījumus.
• Iepakojuma sastāvdaļas (plēve, polistirēns u.c.) var būt bīstamas bērniem
noslāpšanas riska dēļ! Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
• Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.
• Nodrošiniet, lai mazi bērni vai mājdzīv‐
nieki nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai
nepieļautu to, ka bērni vai mājdzīvnieki
tiek iesprostoti tvertnē, ierīce ir aprīko‐
ta ar īpašu funkciju. Lai ieslēgtu to, pa‐
grieziet pogu (nenospiežot to) durvju
iekšpusē pulksteņrādītāja kustības vir‐
zienā līdz atzīme ir horizontālā stāvok‐
lī. Ja nepieciešams, izmantojiet monē‐
tu. Lai izslēgtu to un atjaunotu iespēju
aiztaisīt lūku, pagrieziet programmu
pārslēgu pretēji pulksteņrādītāja kustī‐
bas virzienam līdz atzīme ir vertikālā stāvoklī.
Izstrādājuma apraksts
Jūsu jaunā iekārta atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai veļas apstrādei ar
zemu ūdens, enerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu.
Mazgāšanas sistēma ECO VALVE ļauj pilnībā izmantot mazgāšanas līdzekli,
kā arī samazina ūdens patēriņu un ietaupa elektroenerģiju.
6
Izstrādājuma apraksts
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Vadības panelis
Durtiņu atvēršanas rokturis
Tehnisko datu plāksnīte
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Regulējamas kājiņas
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Mazgāšanas līdzekļa nodalījums, kas
paredzēts priekšmazgāšanai . Priekšmaz‐
gāšanas līdzeklis tiek pievienots mazgāša‐
nas programmas sākumā.
Galvenajai mazgāšanai paredzētais
šķidrā un pulverveida mazgāšanas līdzekļu
nodalījums .
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu nodalī‐
jums (auduma mīkstinātājs, ciete).
Galvenajai mazgāšanai paredzētā trai‐
pu noņēmēja nodalījums, izmantojot opciju
TRAIPU NOŅEMŠANA .
5
Vadības panelis
7
Vadības panelis
Vadības panelis
Turpmāk programmu izvēles slēdzis, taustiņi un ekrāns tiks norādīti ar šajā
tabulā norādītajiem numuriem.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Programmu izvēles slēdzis
Temperatūras taustiņš
Taustiņš IZGRIEŠANA
Priekšmazgāšanas taustiņš
Taustiņš TRAIPU TĪRĪŠANA
Taustiņš LAIKA TAUPĪŠANA
Ekrāns
Taustiņš IESLĒGT/PAUZE
Taustiņš ATLIKTAIS SĀKUMS
Gaismas indikatori
Kokvilna/Linu izstrādājumi,
Higiēnas programma,
40 - 60
Simboli :
Sintētika,
Viegli gludināt,
Smalkveļa,
Viskoze,
MIX, Džinsi,
Saudzīga skalošana,
Ūdens izsūknēšana,
Veļas izgriešana, Segas,
Vilna plus, Sieviešu apakšveļa, Zīds, Āra drēbes, Sporta drēbes,
Īpaši ātra, Ātrā intensīvā,
Ieslēgt/izslēgt
Mazgāšana aukstā ūdenī, Temperatūra,
Skalošanas pauze,
Ap‐
Priekšmazgāšana,
griezienu samazināšana, Bērnu drošības funkcija,
Traipu tīrīšana,
Laika taupīšana,
Sākt,
Pauze,
Papildu ska‐
Pārdozēšana,
Atliktais starts,
Programmas laiks
lošana,
8
Vadības panelis
Displejs (7)
7.1
7.2
7.3
7.5
7.4
7.1 Aizsargierīce bērnu drošībai - simbols
7.2 izvēlētās programmas laiks
Pēc programmas izvēles displejā tiek parādīts tās izpildes laiks stundās un
). Ilgums tiek aprēķināts automātiski, pamatojoties
minūtēs (piemēram,
uz maksimālo ieteicamo slodzi katra veida audumam. Kad programma sāku‐
sies, atlikušais laiks ik pēc minūtes tiek atjaunināts.
Brīdinājumu kodi
Nepareizas ierīces darbības gadījumā, displejā tiek parādīts attiecīgais brīdi‐
(skatiet rokasgrāmatas sadaļu "Ko darīt, ja...").
nājuma kods, piemēram,
Programmas beigas
Programmai beidzoties displejā parādās mirgojoša nulle , simbols 7.5 vairs
nav redzams, taustiņa 8 indikators nodziest un lūku var atvērt.
Nepareizas iespējas izvēle
Ja ir izvēlēta ar iestatīto mazgāšanas programmu nesaderīga papildfunkcija,
displejā uz dažām sekundēm būs redzams paziņojums Err (Kļūda) un sāks
mirgot sarkanais taustiņa 8 indikators.
7.3 Atliktā starta funkcijas apzīmējums
Izvēlētā aizture (maksimāli 20 stundas), kas iestatīta ar atbilstošu taustiņu,
displejā parādās apmēram uz 3 sekundēm, pēc tam tiek rādīts iepriekš izvē‐
lētās programmas ilgums.
Displejā parādās apzīmējums 7.3 . Aiztures laiks ik stundu samazinās par vie‐
nu vienību. Kad atlikusi 1 stunda, laiks samazinās ik minūti.
7.4 Programmas gaitas rādījums
Displejā ir redzamas dažādas mazgāšanas programmas fāzes.
Ierīcei sākot darbību, displejā ir redzams attiecīgais aktīvās mazgāšanas fāzes
MAZGĀŠANA,
SKALOŠANA,
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA,
simbols:
VEĻAS IZGRIEŠANA
7.5 Lūkas simbols
Šis norāda, vai lūku var atvērt.
• simbols iedegas: lūku nevar atvērt. Ierīce darbojas.
• simbols nodziest: lūku var atvērt. Mazgāšanas programma ir pabeigta.
Pirmā ieslēgšana
9
Ja veļa tiek izņemtas 10 minūšu laikā pēc programmas beigām, ekrāna fona
izgaismojums izslēgsies un būs pieejama enerģijas taupīšanas sistēma.
Degs tikai 8. taustiņa indikators, norādot, ka veļas mašīna jāizslēdz.
Piespiežot jebkādu taustiņu, beigsies iekārtas enerģijas taupīšanas statuss un
Jūs varēsiet iestatīt citu mazgāšanas programmu vai izslēgt iekārtu.
Gaismas indikators (10)
Ja programmas beigās iedegas pārdozē‐
šanas apzīmējums 10.1 , tas nozīmē, ka
izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa
daudzums.
Ja veļas mašīna veic papildu skalošanu,
iedegsies PAPILDU SKALOŠANAS indi‐
kators 10.2 . Lai pievienotu papildu skalo‐
šanu, skatiet nodaļu "Izvēlieties papildu
skalošanu.
Pirmā ieslēgšana
• Pārliecinieties, vai elektriskais un ūdens pieslēgums atbilst uzstādīšanas in‐
strukcijām.
• Izņemiet putuplasta bloku un visu iepakojuma materiālu no ierīces veļas
tvertnes.
mazgāšanas
• Iepildiet 2 litrus ūdens galvenās mazgāšanas nodalījumā
līdzekļu atvilktnītē, lai aktivizētu ECO vārstu. Tad iedarbiniet kokvilnas maz‐
gāšanas režīmu, izvēloties visaugstāko temperatūru un neielādējot veļas
mašīnā veļu, lai attīrītu ierīci no ražošanas procesā pāri palikušajiem netīru‐
miem. Ielejiet 1/2 no galvenajā mazgāšanas līdzekļa devas dozatorā un ie‐
darbiniet veļas mašīnu.
Personalizācija
Skaņas signāli
Mašīna aprīkota ar akustisku ierīci, kas izdala skaņas signālus šādos gadīju‐
mos:
• pagriežot programmu izvēles slēdzi
• spiežot taustiņus
• nepareizas izvēles gadījumā
• programmas darbības beigās
• ierīces nepareizas darbības gadījumā.
Vienlaikus nospiežot 3. un 4. taustiņu 6 sekundes. , skaņas signāls tiek akti‐
vizēts (izņemot ierīces nepareizas darbības gadījumus). Piespiežot šos 2 tau‐
stiņus vēlreiz, skaņas signāls tiek atkārtoti aktivizēts.
10
Izmantošana ikdienā
Bērnu drošības slēdzis
Šī ietaise nodrošina iespēju atstāt ierīci bez uzraudzības neuztraucoties, ka
bērni var nejauši savainoties vai sabojāt veļas mašīnu.
Šī funkcija paliek pieejama arī tad, kad veļas mazgājamā mašīna nedarbojas.
Ir divi šīs iespējas iestatīšanas veidi:
• Pirms nospiest 8. taustiņu: veļas mašīnu nevarēs ieslēgt.
• pēc 8. taustiņa nospiešanas: nebūs iespējams izmainīt programmu vai ie‐
spējas.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo iespēju, vienlaikus nospiediet 4. un 5. tausti‐
ņu aptuveni 6 sekundes, līdz displejā parādās un vairs nav redzams simbols
7.1 .
Izmantošana ikdienā
Veļas ievietošana
1. Atveriet durtiņas, uzmanīgi pavelkot
to rokturi uz sevi. Ielieciet veļu pa
vienam gabalam tilpnē, pirms tam
izpurinot to.
2. Cieši aizveriet durtiņas. Kad durti‐
ņas aizveras, jāatskan klikšķim.
Svarīgi! Neievietojiet veļu starp durtiņām un gumijas blīvējumu.
Nomēriet mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja daudzumu
Ierīce ir konstruēta tā, lai samazinātu ūdens, elektroenerģijas un mazgāšanas
līdzekļu patēriņu.
Izmantošana ikdienā
11
1. Izbīdiet mazgāšanas līdzekļu doza‐
toru līdz tas atduras. Nomēriet maz‐
gāšanas līdzekļa daudzumu un ie‐
pildiet to galvenās mazgāšanas no‐
. Ja vēlaties aktivizēt
dalījumā
priekšmazgāšanas fāzi, iepildiet to
. Ja
nodalījumā, kas apzīmēts ar
lietojat koncentrētus pulverveida vai
šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāiz‐
vēlas programma bez priekšmazgā‐
šanas. Ja vēlaties izmantot traipu
apstrādes funkciju, iepildiet līdzekli
arī nodalījumā, kas apzīmēts ar zilu
bultiņu.
2. Ja nepieciešams, iepildiet veļas
mīkstināšanas līdzekli atvilktnītes
(iz‐
nodalījumā, kas apzīmēts ar
mantotais līdzekļa daudzums ne‐
drīkst pārsniegt atvilktnītes esošo
atzīmi MAX ). Lēnām iebīdiet doza‐
toru atpakaļ tam paredzētajā vietā.
Izvēlieties nepieciešamo programmu, pagriežot programmu izvēles
pārslēgu (1)
Ievērojot mazgāšanas programmu tabulas, variet izvēlēties jebkura veida au‐
dumam atbilstošāko programmu (sk. "Mazgāšanas programmas").
Pagrieziet programmas izvēles pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu.
Atbilstoši katram veļas tipam, programmas izvēles pārslēgs nosaka mazgā‐
šanas ciklu (piem., ūdens līmeni, veļas tilpnes kustību, skalošanas reižu skaitu)
un temperatūru.
Sāks mirgot taustiņa 8 indikators un displejā parādīsies izvēlētās programmas
izpildes laiks.
atbilst
Programmas izvēles pārslēgu var pagriezt abos virzienos. Stāvoklis
Programmas atiestatei/veļas mašīnas izslēgšanai.
Lai iegūtu informāciju par katru uz pārslēga minēto mazgāšanas programmu,
skatiet sadaļu "Mazgāšanas programmas.
12
Izmantošana ikdienā
Kad programma beigusies, programmas izvēles pārslēgs jāpagriež stāvoklī
, lai izslēgtu veļas mašīnu.
UZMANĪBU
Ja veļas mašīnas darbības laikā pagriežat programmu parslēgu līdz citai pro‐
grammai, taustiņa 8 indikators iermirgosies 3 reizes. Veļas mašīna neaktivizēs
no jauna izvēlēto programmu.
Izvēlieties vajadzīgo TEMPERATŪRU (2. taustiņš)
Izvēloties programmu, tiek automātiski noteikta šai programmai paredzētā no‐
klusējuma temperatūra.
Atkārtoti nospiežot šo taustiņu, temperatūra palielināsies vai samazināsies, ja
vēlaties veļu mazgāt ar atšķirīgāku temperatūru par to, ko piedāvā veļas ma‐
šīna.
(Mazgāšana aukstā ūdenī), veļas mašīna veiks veļas
Izvēloties šo stāvokli
mazgāšanu aukstā ūdenī. To var izmantot īpaši trausliem audumiem, piemē‐
ram, aizkariem.
Lai iegūtu informāciju par maksimālajām un minimālajām temperatūrām, ska‐
tiet rokasgrāmatas sadaļu "Mazgāšanas programmas".
Izvēlieties Veļas izgriešanas ātruma samazināšanas funkciju vai
iespēju SKALOŠANAS PAUZE (3. taustiņš).
Kad vajadzīgā programma izvēlēta, iekārta automātiski izvēlēsies šai pro‐
grammai atbilstošu maksimālo izgriešanas ātrumu.
Atkārtoti nospiediet taustiņu 3 , lai mainītu izgriešanas ātrumu, ja vēlaties veļu
izgriezt ar atšķirīgāku ātrumu, nekā to, ko piedāvā veļas mašīna.
Izgaismosies attiecīgs indikators.
SKALOŠANAS PAUZE: ja izvēlēta šī iespēja, pēdējās skalošanas ūdens no
veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Programmai
beidzoties, displejā parādīsies un sāks mirgot un simbols 7.5 , taustiņa 8
indikators nodzisīs, bet lūka būs bloķēta, norādot, ka jāizsūknē ūdens.
Par ūdens izsūknēšanu lasiet nodaļā "Programmas beigās.
Papildfunkciju taustiņi
Atkarībā no programmas var apvienot dažādas funkcijas. Papildfunkcijas jāiz‐
vēlas pēc nepieciešamās programmas izvēles, taču pirms 8. taustiņa nospie‐
šanas.
Kad nospiestas šīs pogas, iedegas attiecīgais gaismas signāls. Kad šīs pogas
nospiež atkārtoti, attiecīgais gaismas signāls nodziest.
Sāks mirgot taustiņa 8 indikators un displejā parādīsies izvēlētās programmas
izpildes laiks.
Ja tiek izvēlēta nepareiza papildfunkcija, taustiņa 8 sarkanais indikators iemir‐
gosies 3 reizes un displejā uz dažām sekundēm parādīsies kļūdas paziņojums
Err .
Izmantošana ikdienā
13
Par saderību mazgāšanas programmu un iespēju starpā skatiet nodaļu "Maz‐
gāšanas programmas".
Izvēlieties iespēju PRIEKŠMAZGĀŠANA (4. taustiņš)
Izvēlieties šo opciju, ja pirms galvenās mazgāšanas vēlaties veļu iepriekš
mazgāt 30 °C. Priekšmazgāšana beidzas ar īslaicīgu veļas izgriešanu kokvil‐
nas un sistētisko audumu programmās, turpretim smalkveļas programmai
ūdens tiek tikai izsūknēts.
Izgaismosies attiecīgs indikators.
Izvēlieties iespēju TRAIPU (taustiņš 5)
Izvēlieties šo iespēju ļoti netīrai vai vidēji netīrai veļai, izmantojot traipu tīrītāju
(pagarināts galvenās mazgāšanas cikls ar optimizētu traipu tīrīšanas fāzi). Iz‐
gaismosies attiecīgs indikators.
Šī iespēja nav pieejama, ja temperatūra ir zemāka par 40 °C.
Ja vēlaties aktivizēt programmu ar traipu tīrīšanas iespēju, iepildiet traipu tīrī‐
, kas apzīmēts ar zilu bultiņu.
tāju nodalījumā
Izvēlieties iespēju LAIKA TAUPĪŠANA (Taustiņš 6)
Šī iespēja ļauj pārveidot mazgāšanas laiku, ko var izvēlēties no veļas mazgā‐
šanas - žāvēšanas mašīnas automātiski piedāvātā.
Katru dienu: nospiežot šo taustiņu vienu reizi, iedegsies attiecīgais indikators
un mazgāšanas ilgums tiks samazināts, lai mazgātu ikdienas netīro veļu.
ĪPAŠI ĀTRI: nospiežot šo taustiņu divas reizes, attiecīgais indikators turpinās
degt, mazgāšanas laiks tiks samazināts, lai mazgātu ikdienas netīro veļu vai
veļu, kas lietota tikai īslaicīgi. Ekrānā būs redzams samazinātais mazgāšanas
laiks.
Izvēlieties iespēju SĀKT/PAUZE (8. taustiņš)
Lai aktivizētu izvēlēto programmu, nospiediet taustiņu 8 , attiecīgais sarkanais
indikators beigs mirgot.
Displejā parādīsies simbols MAZGĀŠANA 7.4 , norādot, ka veļas mašīna veic
darbību.
Displejā parādīsies simbols 7.5 , kas norāda, ka lūka ir bloķēta.
Lai apturētu aktivizēto programmu, nospiediet taustiņu 8 : atbilstošs sarkanais
indikators sāks mirgot.
Lai turpinātu programmas izpildi no tās vietas, kur tā tika pārtraukta, nospie‐
diet vēlreiz 8. taustiņu . Ja izvēlēta atliktais starts, nospiežot taustiņu 9 , veļas
mašīna sāks skaitīt atlikušo laiku. Ja ir izvēlēta nepareiza papildfunkcija, 3 rei‐
zes iemirgosies dzeltenais 8. taustiņa indikators un displejā uz 2 sekundēm
būs redzams paziņojums Err (kļūda).
izvēlieties iespēju ATLIKTAIS STARTS (9. taustiņš)
Pirms programmas aktivizēšanas , ja vēlaties atlikt programmas sākumu, no‐
spiediet atkārtoti taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo laika aizturi.
Izvēlētais aiztures laiks (līdz 20 stundām) tiks parādīts ekrānā apmēram 3 se‐
kundes, tad no jauna parādīsies programmas ilgums.
14
Izmantošana ikdienā
Šī papildfunkcija ir jāizvēlas pēc programmas iestatīšanas, taču pirms taustiņa
8 nospiešanas.
Mazgāšanas programmu ar šī taustiņa palīdzību var aizkavēt uz 30 min. - 60
min. -90 min., 2 stundām un tad pa 1 stundai līdz maksimāli 20 stundām.
Ja vēlaties ievietot ierīcē papildus veļu laikā, kad notiek laika atpakaļskaitīšana,
nospiediet 8.taustiņu , lai iestatītu veļas mašīnu pauzes režīmā. Pievienojiet
veļu, aizveriet lūku un nospiediet vēlreiz 8. taustiņu .
Atliktā starta iestatīšana.
• Izvēlieties programmu un nepieciešamās iespējas.
• Izvēlēties atlikto mazgāšanu.
• Nospiediet 8. taustiņu : veļas mašīna uzsāks atliktā laika atskaiti. Program‐
ma sāksies pēc tam, kad izvēlētais laiks būs pagājis.
Atliktās ieslēgšanas atcelšana
• Nospiežot 8. taustiņu, iestatiet veļas mašīnu pauzes režīmā.
• Nospiediet 9. taustiņu, līdz displejā parādās apzīmējums .
• Lai aktivizētu programmu, vēlreiz nospiediet 8. taustiņu.
• Izvēlēto mazgāšanas atlikšanas laiku var mainīt tikai pēc tam, kas no jauna
izvēlēta mazgāšanas programma.
• Durtiņas būs bloķētas visu atlikušo laiku līdz mazgāšanas uzsākšanai. Ja
nepieciešams atvērt lūku, vispirms, nospiežot taustiņu 8 , iestatiet veļas ma‐
šīnu pauzes režīmā. Aizverot lūku, nospiediet taustiņu 8 vēlreiz.
Taustiņu 9 nav paredzēts programmai Ūdens izsūknēšana.
Papildu skalošanas izvēle
Šī ierīce projektēta, lai taupītu ūdeni. Tomēr iespējams, ka cilvēkiem ar īpaši
jutīgu ādu (alerģija pret mazgāšanas līdzekļiem), var būt vajadzīgs izmantot
papildu skalošanu ar lielāku ūdens daudzumu.
Nospiediet uz dažām sekundēm vienlaikus taustiņu 2 un 3 : iedegsies 10.2
indikators.
Šī funkcija paliek ieslēgta pastāvīgi. Lai to noņemtu, nospiediet šos pašus tau‐
stiņus vēlreiz, līdz indikators 10.2 nodzisīs.
Iespējas vai darbojošās programmas maiņa
Jebkuru iespēju var mainīt pirms programmas aktivizēšanās. Pirms jebkuru
izmaiņu veikšanas, nospiežot taustiņu 8 , jāiestata ierīce pauzes režīmā. Mainīt
aktivizēto programmu ir iespējams tikai atiestatot to. Vispirms pagrieziet pro‐
un pēc tam no jauna izvēlētās program‐
grammu izvēles pārslēgu pozīcijā
mas pozīcijā . Aktivizējiet jauno programmu, nospiežot vēlreiz 8. taustiņu.
Mazgāšanas ūdens no tvertnes netiek izsūknēts.
Programmas pārtraukšana
Lai pārtrauktu aktivizēto programmu, nospiediet taustiņu 8 ; sāks mirgot attie‐
cīgais indikators. Lai atsāktu programmu, nospiediet vēlreiz taustiņu Sākt/
Pauze.
Izmantošana ikdienā
15
Programmas atcelšana
Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu pozīcijā
, lai atceltu aktivizēto pro‐
grammu. Tagad varat izvēlēties jaunu programmu.
Durtiņu atvēršana pēc programmas darbības uzsākšanas
Vispirms, nospiežot 8. taustiņu , iestatiet veļas mašīnu pauzes režīmā.
• izzūd, lūku var atvērt.
• Ja LŪKAS simbols paliek izgaismots, tas nozīmē, ka ierīce silda ūdeni vai
ūdens veļas tvertnē sniedzas pāri apakšējai lūkas malai. Šādā gadījumā
durtiņas nevar atvērt.
• Ja nevarat atvērt ierīces lūku, bet tas tomēr ir ļoti nepieciešams, izslēdziet
. Pēc da‐
veļas mašīnu, pagriežot programmu izvēles pārslēgu pozīcijā
žām minūtēm lūku varēs atvērt ( pievērsiet uzmanību ūdens līmenim un
temperatūrai! ).
Pēc lūkas aizvēršanas, nepieciešams vēlreiz izvēlēties programmu un papild‐
funkcijas un nospiest 8. taustiņu .
Programmas darbības beigās
Veļas mašīnas darbība tiks apturēta automātiski, nodzisīs 8. taustiņa indika‐
tors, kā arī simbols 7.5 , bet displejā parādīsies mirgojoša . Atskan skaņas
signāls. Durtiņas var atvērt.
Ja ir izvēlēta programma, kas beidzas, neizsūknējot no veļas mašīnas ūdeni,
simbols, displejā būs redzams mirgojoša , taustiņa 8 indikators nodzisīs, bet
lūka paliks bloķēta, norādot, ka pirms atvēršanas, nepieciešams izsūknēt ūde‐
ni.
Ievērojiet turpmāk sniegtās norādes par ūdens izvadīšanu:
• Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu pozīcijā
• Izvēlieties ūdens izvades vai izgriešanas programmu
• Ja nepieciešams, nospiediet attiecīgo taustiņu un samaziniet izgriešanas
ātrumu.
• Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu 8 .
• Kad programmas darbība ir beigusies, displejā parādās mirgojoša . Sim‐
bols 7.5 vairs nav redzams, un lūku var atvērt.
Pagrieziet programmas izvēles pārslēgu pozīcijā , lai izslēgtu veļas mašīnu.
Izņemiet veļu no tilpnes un rūpīgi pārbaudiet, vai tā ir pilnīgi tukša. Ja veļu
vairāk nemazgāsit, aizgrieziet ūdens krānu. Atstājiet durtiņas atvērtas, lai veļas
tilpnē neveidotos pelējums vai nepatīkama smaka.
16
Mazgāšanas programmas
Mazgāšanas programmas
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
KOKVILNA/LINS
APGRIEZIENU
95° - mazgāšana aukstā ūdenī
SAMAZINĀŠANA/
Galvenā mazgāšana - skalošana - ilglaicīga
SKALOŠANAS
veļas izgriešana
PAUZE - PRIEKŠ‐
Maks. ielāde: 7 kg. ielāde: 3,5 kg
MAZGĀŠANA Balta un krāsaina kokvilna (vidēji netīra veļa). TRAIPU TĪRĪŠA‐
NA - PAPILDU
SKALOŠANA LAIKA IETAUPĪ‐
ŠANA 1)
APGRIEZIENU
Higiēniskā programma
SAMAZINĀŠANA/
60°
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - ilglaicīga
PAUZE - PRIEKŠ‐
veļas izgriešana
MAZGĀŠANA Maks. ielāde: 7 kg. ielāde: 3,5 kg
Baltas kokvilnas veļas mazgāšanas program‐ TRAIPU TĪRĪŠA‐
NA - PAPILDU
ma. Šī programma likvidē mikroorganismus,
SKALOŠANA
pateicoties mazgāšanai 60 °C temperatūrā,
kā arī papildu skalošanai. Šādā veidā iedarbī‐
ba ir efektīvāka. Iepildiet nodalījumā Traipu tī‐
rīšana īpašu piedevu, kas paredzēta higiēni‐
skai mazgāšanai un izvēlieties iespēju Traipu
tīrīšana.
APGRIEZIENU
40- 60 MIX
SAMAZINĀŠANA/
40°
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - ilglaicīga
PAUZE - PRIEKŠ‐
veļas izgriešana
MAZGĀŠANA Maks. ielāde: 7 kg
Balta un krāsaina kokvilna Šo programmu var TRAIPU TĪRĪŠA‐
NA - PAPILDU
izmantot veļas gabaliem, kas jāmazgā atse‐
SKALOŠANA
višķi 40 °C vai 60 °C temperatūrā. Lai ietaupītu
elektrību un ūdeni, varat ievietot tvertnē mak‐
simāli lielu veļas daudzumu. Iegūsit tādu pašu
mazgāšanas rezultātu, kā izmantojot parasto
60 °C programmu.
Mazgāšanas
līdzekļi
Nodalījums
Mazgāšanas programmas
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
APGRIEZIENU
DŽINSI
SAMAZINĀŠANA/
60° - mazgāšana aukstā ūdenī
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - ilglaicīga
PAUZE - PRIEKŠ‐
veļas izgriešana
MAZGĀŠANA
Maks. ielāde: 3,5 kg
Izmantojot šo programmu, var mazgāt džinsu
bikses, kreklus un jakas, kā arī adītus augstas
kvalitātes izstrādājumus. (Papildu skalošanas
opcija tiks aktivizēta automātiski.).
SINTĒTIKA
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
60° - mazgāšana aukstā ūdenī
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
PAUZE - PRIEKŠ‐
veļas izgriešana
MAZGĀŠANA Maks. ielāde: 3,5 kg. ielāde - 2 kg
Sintētiski vai jaukta veida audumi: apakšveļa, TRAIPU TĪRĪŠA‐
NA - PAPILDU
krāsoti audumi, krekli, kas nesaraujas, blūzes.
SKALOŠANA LAIKA IETAUPĪ‐
ŠANA ) VIEGLI GLUDINĀT
APGRIEZIENU
60° - mazgāšana aukstā ūdenī
SAMAZINĀŠANA/
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
SKALOŠANAS
veļas izgriešana
PAUZE - PRIEKŠ‐
Maks. ielāde: 1,5 kg
MAZGĀŠANA Saudzīgi mazgājami un izgriežami sintētikas PAPILDU SKALO‐
izstrādājumi. Šajā programmā veļa tiek sau‐
ŠANA
dzīgi izmazgāta un izgriezta, lai novērstu kro‐
košanos. Tādejādi tiek atvieglota gludināša‐
na. Mašīna izpildīs papildu skalošanas.
SMALKVEĻA
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
veļas izgriešana
Maks. ielāde: 3,5 kg. ielāde - 2 kg
Smalki audumi: akrils, viskoze, poliesteris.
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
SKALOŠANAS
PAUZE - PRIEKŠ‐
MAZGĀŠANA TRAIPU TĪRĪŠA‐
NA - PAPILDU
SKALOŠANA LAIKA IETAUPĪ‐
ŠANA )
17
Mazgāšanas
līdzekļi
Nodalījums
18
Mazgāšanas programmas
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
APGRIEZIENU
VISKOZE
SAMAZINĀŠANA/
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
PAUZE - PRIEKŠ‐
veļas izgriešana
MAZGĀŠANA Maks. veļas ievietošanas daudzums 3,5 Kg
Īpaši saudzīga programma, kas paredzēta tā‐ TRAIPU TĪRĪŠA‐
NA - PAPILDU
diem audumiem, kā viskoze, kupro un "Lyo‐
SKALOŠANA
cell" šķiedras. Tiek veikta daudz intensīvāka
mazgāšana nekā programmā Mazgāšana ar
rokām.
SAUDZĪGA SKALOŠANA
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
Skalošana - īslaicīga veļas izgriešana
SKALOŠANAS
Maks. ielāde: 7 kg
PAUZE - PAPIL‐
Izmantojot šo programmu, var skalot un iz‐
griezt kokvilnas veļu, kas mazgājama ar rok‐ DU SKALOŠANA
ām. Veļas mašīna veic atkārtotu skalošanu un
pēc tam tiek aktivizēta veļas beigu izgriešana.
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens izsūknēšana
Maks. ielāde: 7 kg
Ūdens iztukšošanai, kas palicis pēc pēdējās
skalošanas programmās ar izvēlētu skaloša‐
nas pauzes iespēju
VEĻAS IZGRIEŠANA
Ūdens izsūknēšana un ilglaicīga veļas izgrie‐
šana
Maks. ielāde: 7 kg
Atsevišķa kokvilnas veļas izgriešana ar rokām
mazgātai veļai un pēc programmām ar funk‐
ciju Skalošanas pauze. Pirms šīs programmas
izvēles pagrieziet programmu pārslēgu stā‐
voklī
. Centrifūgas apgriezienu skaitu ka‐
tram veļas veidam var izvēlēties, nospiežot
attiecīgo taustiņu.
VEĻAS IZGRIE‐
ŠANAS ĀTRUMA
SAMAZINĀŠANA
SEGAS
40° - 30°
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
veļas izgriešana
Maks. ielāde: 2 kg
Īpaša programma vienai sintētiskai segai, gul‐
tas pārklājam, segas pārvalkam u.c.
VEĻAS IZGRIE‐
ŠANAS ĀTRUMA
SAMAZINĀŠANA
Mazgāšanas
līdzekļi
Nodalījums
Mazgāšanas programmas
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
APGRIEZIENU
VILNA PLUS
SAMAZINĀŠANA/
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
PAUZE
veļas izgriešana
Maks. ielāde: 2 kg
Mazgāšanas programma mašīnā mazgāja‐
miem vilnas audumiem, kā arī ar rokām maz‐
gājamiem vilnas un smalkiem audumiem. Pie‐
zīme . Pārāk maz vai pārāk daudz priekšmetu
var radīt nelīdzsvarotību. Ja ierīce neveic ve‐
ļas beigu izgriešanu, pievienojiet papildu veļu,
izkārtojiet veļu vēlreiz un pēc tam izvēlieties
veļas izgriešanas programmu.
SIEVIEŠU APAKŠVEĻA
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
veļas izgriešana
Maks. ielāde: 1 kg
Šī programma ir piemērota smalkveļai, pie‐
mēram, sieviešu apakšveļai, krūšturiem u.c.
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
SKALOŠANAS
PAUZE
Zīds
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
30° - mazgāšana aukstā ūdenī
SKALOŠANAS
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
PAUZE
veļas izgriešana
Maks. ielāde: 1 kg
Šī programma ir piemērota zīda izstrādājumu
saudzīgai mazgāšanai un izgriešanai.
ĀRA DRĒBES
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
veļas izgriešana
Maks. ielāde 3 kg
Īpaša programma sporta apģērbu mazgāša‐
nai. Izvēloties šo programmu, nepievienojiet
piedevas.
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
SKALOŠANAS
PAUZE - PAPIL‐
DU SKALOŠANA
19
Mazgāšanas
līdzekļi
Nodalījums
20
Mazgāšanas programmas
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
APGRIEZIENU
SPORTA DRĒBES
SAMAZINĀŠANA/
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
SKALOŠANAS
Priekšmazgāšana - Pamatmazgāšana - Ska‐
PAUZE - PAPIL‐
lošana - Īslaicīga izgriešana
DU SKALOŠANA
Maks. ielāde 3 kg
Šī programma ir piemērota ļoti netīriem sporta
apģērbiem. Lai likvidētu dubļu traipus, veļas
mašīna pirms galvenās mazgāšanas automā‐
tiski pievieno priekšmazgāšanas fāzi. Ietei‐
cams neievietot mazgāšanas līdzekli mazgā‐
šanas līdzekļu dozatora nodalījumā
.
ĪPAŠI ĀTRA
30°
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
veļas izgriešana
Maks. ielāde 3 kg
Šī programma tiek lietota ātrai sporta apģērbu
vai mazliet netīru kokvilnas un sintētisko ap‐
ģērbu mazgāšanai.
VEĻAS IZGRIE‐
ŠANAS ĀTRUMA
SAMAZINĀŠANA
ĀTRĀ INTENSĪVĀ PROGRAMMA
60° - 40°
Galvenā mazgāšana - skalošana - īslaicīga
veļas izgriešana
Maks. ielāde: 5 kg
Ātrās mazgāšanas programma ir paredzēta
nedaudz netīrai baltai/krāsainai kokvilnas ve‐
ļai un jauktiem audumiem.
APGRIEZIENU
SAMAZINĀŠANA/
SKALOŠANAS
PAUZE - PAPIL‐
DU SKALOŠANA
EKONOMIJA
APGRIEZIENU
60°
SAMAZINĀŠANA/
Galvenā mazgāšana - skalošana - ilglaicīga
SKALOŠANAS
veļas izgriešana
PAUZE - PRIEKŠ‐
Maks. ielāde: 7 kg
MAZGĀŠANA Balta kokvilnas veļa un veļa, kas ātri nokrāso‐ TRAIPU TĪRĪŠA‐
jas .
NA - PAPILDU
Šo programmu var izmantot mazliet un vidēji
SKALOŠANA
netīrai kokvilnas veļai. Temperatūra tiks sa‐
mazināta un mazgāšanas laiks pagarināsies.
Tādējādi tiek iegūta laba mazgāšanas kvali‐
tāte, tai pašā laikā ietaupot enerģiju.
Mazgāšanas
līdzekļi
Nodalījums
Noderīgi ieteikumi un padomi
Programma
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
Iespējas
21
Mazgāšanas
līdzekļi
Nodalījums
/ IZSLĒGT
Lai atceltu aktivizēto programmu vai izslēgtu
veļas mašīnu .
1) Ja izvēlaties papildfunkciju ĪPAŠI ĀTRA, nospiežot taustiņu LAIKA IETAUPĪŠANA, ieteicams
samazināt mazgājamās veļas daudzumu. (samaz. daudzums=samazināts daudzums). Var
ievietot arī maksimālo veļas daudzumu, taču tas var ietekmēt mazgāšanas rezultātu.
Noderīgi ieteikumi un padomi
Veļas šķirošana
Ievērojiet norādījumus uz veļas uzlīmēm un ražotāja mazgāšanas norādīju‐
mus. Šķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa, vilnas
izstrādājumi.
Temperatūras
95° vai 90°
vidēji netīrai baltai kokvilnas vai lina veļai (piem., dvie‐
ļiem, galdautiem, palagiem u.c.)
60°/50°
vidēji netīriem, krāsnoturīgiem audumiem (piem., krek‐
liem, naktskrekliem, pidžamām) no lina, kokvilnas vai
sintētikas vai viegli netīrai baltai kokvilnai (piem., apakš‐
veļai)
40°-30°- mazgāšana
aukstā ūdenī
trausliem audumiem (piem., aizkariem), jauktai veļai, ie‐
skaitot sintētisku un vilnas izstrādājumus, kuriem infor‐
matīvajā uzlīmē norādīts "tīra jaunvilna, var mazgāt veļas
mašīnā, nesaraujas"
Pirms veļas ievietošanas
Nemazgājiet baltu un krāsainu veļu kopā. Baltā veļa mazgāšanas laikā var
zaudēt savu "baltumu.
Jauna krāsota veļa var zaudēt krāsu pirmās mazgāšanas laikā; tāpēc tā pir‐
majā reizē jāmazgā atsevišķi.
Pārliecinieties, vai mazgājamajā veļā nav palikuši kādi priekšmeti (piem., matu
sprādzes, spraužamadatas adatas u.c.).
Aizpogājiet spilvendrānas, aizveriet rāvējslēdzējus, āķīšus u.c. Sasieniet jos‐
tas un garas lentas.
Pirms mazgāšanas iztīriet stiprus traipus.
Apstrādājiet ļoti netīras vietas ar īpašu tīrīšanas līdzekli vai pastu.
Īpaši rūpīgi apejieties ar aizkariem. Noņemiet āķus, vai ielieciet tos maisiņā vai
tīkliņā.
22
Noderīgi ieteikumi un padomi
Maksimālā veļas ielāde
Ieteicamais veļas svars ir norādīts mazgāšanas programmu tabulā.
Vispārīgie noteikumi:
• Kokvilnas vai linu audums: pilna veļas tilpne, taču ne pārpildīta;
• Sintētika: nepiepildiet vairāk kā pusi no tilpnes;
• Smalkveļa un vilnas izstrādājumi: nepiepildiet vairāk kā trešdaļu no veļas
tilpnes.
Maksimālā veļas daudzuma mazgāšana nodrošina efektīvāko ūdens un strā‐
vas patēriņu.
Ja veļa ļoti netīra, samaziniet tās svaru.
Veļas svars
Svars norādīts aptuveni:
Svars norādīts aptuveni:
peldmētelis
1200 g
segas pārvalks
700 g
vīriešu darba krekls
600 g
vīriešu pidžama
500 g
galdauts
250 g
spilvendrānas, dvieļi, naktskrekli, vīriešu krekli
200 g
galdauti, sieviešu bikses, salvetes, blūzes, vīriešu
apakšbikses
100 g
Traipu tīrīšana
Stipri ieēdušos traipus, iespējams, nevar iztīrīt ar ūdeni un parastiem mazgā‐
šanas līdzekļiem. Tāpēc ieteicams tos apstrādāt pirms mazgāšanas.
Asinis: apstrādājiet svaigus traipus ar aukstu ūdeni. Iekaltušus traipus apstrā‐
dājiet, iemērcot veļu ūdenī, kam pievienots īpašs līdzeklis, pēc tam ieberziet
tos ar ziepēm un ūdeni.
Eļļas krāsa: samitriniet ar benzola traipu tīrītāju, uzlieciet veļas gabalu uz mīk‐
stas drānas un apstrādājiet traipu; atkārtojiet to vairākas reizes.
Sakaltušu taukvielu traipi: samitriniet ar terpentīnu, uzlieciet veļas gabalu uz
mīkstas drānas un apstrādājiet traipu ar pirkstiem un kokvilnas drāniņu.
Rūsa: karstā ūdenī šķīdināta skābeņskābe vai aukstā veidā izmantots rūsas
tīrīšanas līdzeklis. Esiet uzmanīgi ar veciem rūsas traipiem, jo celulozes struk‐
tūra jau būs bojāta, kā rezultātā audumā var rasties caurumi.
Pelējuma traipi: apstrādājiet ar balinātāju, rūpīgi izskalojiet (tikai baltai un krā‐
sainai veļai).
Zāles traipi: apstrādājiet ar nelielu daudzumu ziepju un balinātāju (tikai baltai
un krāsainai veļai).
Lodīšu pildspalvas tinte un līme: samitriniet ar acetonu 1)uzlieciet veļas gabalu
uz mīkstas drānas un apstrādājiet traipu.
1) neizmantojiet acetonu mākslīgā zīda audumiem
Noderīgi ieteikumi un padomi
23
Lūpu krāsa: samitriniet ar acetonu kā aprakstīts iepriekš, tad apstrādājiet plan‐
kumus ar denaturātu. Atlikušos traipus apstrādājiet ar balinātāju.
Sarkanvīns: mērcējiet ūdenī un mazgāšanas līdzeklī, izskalojiet un apstrādājiet
ar etiķskābi vai citronskābi, tad izskalojiet. Atlikušos traipus apstrādājiet ar ba‐
linātāju.
Tinte: atkarībā no tintes veida samitriniet audumu vispirms ar acetonu 1), tad
ar etiķskābi; atlikušos traipus uz baltiem audumiem apstrādājiet ar balinātāju
un tad rūpīgi izskalojiet.
Darvas traipi: vispirms apstrādājiet ar traipu noņēmēju, metilspirtu vai benzīnu,
un pēc tam ar tīrīšanas pastu.
Mazgāšanas līdzekļi un papildlīdzekļi
Labi mazgāšanas rezultāti atkarīgi arī no mazgāšanas līdzekļa izvēles un to
pareiza daudzuma izmantošanas, lai nepiesārņotu vidi.
Lai arī sabrūkoši, mazgāšanas līdzekļi satur vielas, kas lielos daudzumos var
izjaukt līdzsvaru dabā.
Mazgāšanas līdzekļa izvēle atkarīga no auduma veida (smalkveļa, vilna, ko‐
kvilna u.c.), krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes.
Šajā veļas mazgājamā mašīnā var izmantot visus parastos mazgāšanas līdz‐
ekļus:
• veļas pulverus visu veidu audumiem
• pulverveida veļas mazgāšanas līdzekļi maigiem audumiem (60°C maks.) un
vilnai
• šķidri mazgāšanas līdzekļi programmām mazgāšanai zemās temperatūrās
(60°C maks.) visu viedu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
Mazgāšanas līdzeklis un papildlīdzekļi jāievieto pareizajos dozatora nodalīju‐
mos pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
Ja lietojat koncentrētus pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvē‐
las programma bez priekšmazgāšanas.
Veļas mazgājamā mašīnā ir atkārtotas cirkulācijas sistēma, kas ļauj optimāli
izmantot koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
Ievērojiet uz līdzekļu iepakojuma sniegtos ražotāja norādījumus par to lietoša‐
nas daudzumu un nepārsniedziet atzīmi "MAX" uz mazgāšanas līdzekļu at‐
vilktnītes.
Ūdens cietības pakāpes
Ūdens cietību iedala tā saucamajās cietības "pakāpēs. Informāciju par ūdens
cietību jūsu rajonā var iegūt no ūdens piegādātāja vai pašvaldības.
Ja ūdens cietības pakāpe ir vidēji augsta (2. cietības pakāpe), jāpievieno ūdens
mīkstinātājs. Ievērojiet ražotāja norādījumus. Mazgāšanas līdzekļa daudzums
jānosaka saskaņā ar 1. ūdens cietības pakāpi(t.i., mīksts).
Ūdens cietības pakāpes
Līmenis
Raksturojums
Vācu °dH
Franču °T.H.
1
mīksts
0-7
0-15
2
vidējs
8-14
16-25
24
Kopšana un tīrīšana
Līmenis
Raksturojums
3
4
Ūdens cietības pakāpes
Vācu °dH
Franču °T.H.
ciets
15-21
26-37
ļoti ciets
> 21
> 37
Kopšana un tīrīšana
Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes tā JĀATSLĒDZ no elektrotīkla.
Katlakmens noņemšana
Ūdens, ko lietojam ikdienā, parasti satur kaļķi. Ieteicams periodiski izmantot
ūdens mīkstināšanas pulveri. Veiciet to atsevišķi no veļas mazgāšanas, kā arī
saskaņā ar ūdens mīkstināšanas pulvera ražotāja norādījumiem. Tas neļaus
veidoties kaļķa nogulsnēm.
Pēc katras mazgāšanas
Atstājiet durtiņas uz kādu brīdi atvērtas. Tas novērsīs pelējuma un nepatīkama
aromāta veidošanos veļas mašīnā. Durtiņu atstāšana vaļā pēc mazgāšanas
palīdzēs saglabāt arī durvju blīvējumu.
Apkopes mazgāšana
Ja izmantosiet mazgāšanu zemā temperatūrā, iespējams, ka veļas tilpnes
iekšienē uzkrāsies nogulsnes.
Ieteicams regulāri veikt apkopes mazgāšanu.
Lai veiktu apkopes mazgāšanu:
• No cilindra jāizņem veļa.
• Izvēlieties kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūras
iestatījumu.
• Izmantojiet parastu mazgāšanas līdzekļa devu, lietojiet pulveri ar bioloģi‐
skām īpašībām.
Korpusa tīrīšana
Tīriet veļas mazgājamās mašīnas ārpusi tikai ar ziepēm un ūdeni, un pēc tam
rūpīgi nosusiniet.
veļas mazgājamās mašīnas ārpuses tīrīšanai neizmantojiet metilspirtu, šķīdi‐
nātājus vai līdzīgus izstrādājumus.
Mazgāšanas līdzekļa dozators
Mazgāšanas līdzekļa dozators jātīra regulāri.
1. Izņemiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, to pavelkot uz āru.
Kopšana un tīrīšana
25
2. Izņemiet no vidējā nodalījuma ielikt‐
ni.
3. Nomazgājiet visas daļas ar ūdeni.
4. Ielieciet ieliktni atpakaļ, cik tālu ie‐
spējams, līdz tas nofiksējas tam pa‐
redzētajā vietā.
5. Izmantojot suku, notīriet visas veļas
mašīnas daļas, īpaši sprauslas maz‐
gāšanas kameras augšpusē.
6. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa do‐
zatoru vadotnēs un iebīdiet to veļas
mašīnā.
Mazgāšanas cilindrs
Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi
saturošs krāna ūdens.
Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem,
tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.
1. Rūsu no veļas tilpnes notīriet ar nerūsošam tēraudam paredzētu tīrīšanas
līdzekli.
2. Veiciet vienu mazgāšanas ciklu bez veļas, lai izskalotu tīrīšanas līdzekļa
atlikumus.
Programma: Īslaicīga kokvilnas programma, izmantojot maksimālu tempe‐
ratūru un pievienojot aptuveni. 1/4 mērtrauka mazgāšanas līdzekļa.
Durtiņu blīvējums
Laiku pa laikam pārbaudiet durtiņu blīvēju‐
mu un noņemiet svešķermeņus, kas var
būt ieķērušies locījumā.
Ūdens izsūknēšanas sūknis
Sūknis regulāri jāpārbauda, it īpaši, ja:
26
Kopšana un tīrīšana
• ūdens no veļas mašīnas netiek iztukšots un/vai nenotiek veļas izgriešana
• veļas mašīna ūdens izsūknēšanas laikā rada neierastu troksni svešķerme‐
ņu, piem., spraužamadatu, monētu vai citu priekšmetu dēļ.
Rīkojieties šādi:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens atdziest.
3. Atveriet sūkņa lūciņu.
4. Sūkņa tuvumā novietojiet trauku ūdens savākšanai.
5. Atbrīvojiet avārijas iztukšošanas šļūteni, ievietojiet to traukā un noņemiet
vāciņu.
6. Kad ūdens vairs neiztek, noskrūvējiet sūkni un noņemiet to. Turiet sev tu‐
vumā lupatu, ar ko saslaucīt izlijušo ūdeni.
7. Pagriežot sūkņa lāpstiņriteni, izņemiet no tā svešķermeņus.
Kopšana un tīrīšana
27
8. Uzlieciet ūdens aizplūdes šļūtenes vāciņu un ievietojiet to atpakaļ tai pa‐
redzētajā vietā.
9. Ieskrūvējiet sūkni atpakaļ.
10. Aizveriet sūkņa lūciņu.
BRĪDINĀJUMS
Ja veļas mašīna tiek lietota, atkarībā no programmas sūknī var būt karsts
ūdens. Neatveriet sūkņa vāku mazgāšanas cikla laikā - pagaidiet, līdz cikls ir
beidzies un veļas mašīna ir tukša. Liekot vāku atpakaļ, pārliecinieties, vai tas
ir cieši nostiprināts, lai nerastos sūce un mazi bērni nevarētu to noņemt.
Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana
Ja ierīce nepiepildās ar ūdeni, ūdens ieplūdes laiks ir par ilgu, ieslēgšanas
taustiņš sāk mirgot dzeltenā krāsā vai arī displejā (ja tāds ir) tiek parādīts at‐
tiecīgs brīdinājums (lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu "Ko darīt, ja…"),
pārbaudiet, vai nav bloķēti ūdens ieplūdes filtri.
Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana:
28
Kopšana un tīrīšana
1. Aizgrieziet ūdenskrānu.
2. Atvienojiet šļūteni no krāna.
3. Iztīriet šļūtenē esošo filtru ar cietu
suku.
4. Pievienojiet šļūteni ūdenskrānam.
Pārbaudiet, vai savienojums ir her‐
mētisks.
5. Atvienojiet šļūteni no veļas mašīnas.
Novietojiet uz grīdas lupatu iespēja‐
mai ūdens savākšanai.
6. Iztīriet vārsta filtru, izmantojot cietu
suku vai drāniņu.
7. Pievienojiet šļūteni veļas mašīnai un
pārbaudiet, vai savienojums ir her‐
mētisks.
8. Atgrieziet ūdenskrānu.
Ūdens izsūknēšana avārijas gadījumā
Ja ūdens no veļas mašīnas neaizplūst, rīkojieties šādi:
1. izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas;
2. aizgrieziet ūdens krānu;
3. ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens atdziest;
4. atveriet sūkņa lūciņu;
5. nolieciet uz grīdas bļodu un ievietojiet tajā ūdens aizplūdes šļūteni. Noņe‐
miet no tās vāciņu. Ūdenim gravitācijas iespaidā jāizplūst traukā. Kad bļoda
Ko darīt, ja ...
29
ir pilna, uzlieciet šļūtenei aizbāzni. Iztukšojiet bļodu. Atkārtojiet šīs darbības,
līdz ūdens vairs neizplūst;
6. vajadzības gadījumā iztīriet sūkni kā aprakstīts iepriekš;
7. ievietojiet ūdens aizplūdes šļūteni atpakaļ tai paredzētajā vietā, pirms tam
uzliekot tai vāciņu;
8. pieskrūvējiet sūkni un aizveriet lūciņu.
Aizsardzība pret sasalšanu
Ja veļas mašīna novietota vietā, kur temperatūra ir zem 0 °C, rīkojieties šādi:
1. Aizgrieziet ūdens krānu un no tā atvienojiet ūdens ieplūdes šļūteni;
2. Nolieciet uz grīdas bļodu un ievietojiet tajā ūdens aizplūdes šļūteni, ļaujot
ūdenim izplūst;
3. Uzskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni atpakaļ un atkārtoti uzstādiet ārkārtas
izsūknēšanas šļūteni, uzliekot uz tās vāciņu.
Tādējādi tiek izsūknēts veļas mašīnā atlikušais ūdens, kas var sasalt un neat‐
griezeniski sabojāt ierīci.
Nākamajā veļas mašīnas izmantošanas reizē pārliecinieties, vai apkārtējās vi‐
des temperatūra ir virs 0 °C.
Katru reizi, kad ūdens izlaists caur ūdens izlaišanas šļūteni, mazgāšanas līdz‐
ekļa dozatora mazgāšanas nodalījumā jāielej 2 litri ūdens un tad jāiedarbina
izsūknēšanas programma. Tas aktivizēs ECO vārsta ierīci un novērsīs to, ka
nākamajā mazgāšanas reizē daļa mazgāšanas līdzekļa paliek neizmantota.
Ko darīt, ja ...
Dažas problēmas var rasties nepietiekamas apkopes rezultātā, un tās var
vienkārši novērst, neizsaucot speciālistu. Pirms sazināšanās ar klientu atbal‐
sta centru, lūdzu, veiciet tālāk minētās pārbaudes.
Veļas mašīnas ekspluatācijas laikā, iespējams, ka sāks mirgot dzeltenais 8
taustiņa indikators, atskanēs skaņas signāls un displejā parādīsies kāds no
tālāk minētajiem kļūdu kodiem, norādot, ka ierīce darbojas nepareizi:
: problēma ar ūdens piegādi
•
: problēma ar ūdens aizplūdi
•
: atvērta lūka
•
: ir aktivizējusies ierīce pret ūdens noplūdēm
•
Tiklīdz esat radušos traucējumu novērsuši, nospiediet taustiņu 8 , lai restartētu
programmu. Ja pēc visām pārbaudēm problēma vēl aizvien saglabājas, sazi‐
nieties ar klientu apkalpošanas centru, norādot modeļa nosaukumu un sērijas
numuru.
30
Ko darīt, ja ...
Kļūme
Iespējamais iemesls/risinājums
Veļas mašīna neieslēdzas:
Durtiņas nav aizvērtas.
• Cieši aizveriet durtiņas.
Kontaktdakša nav pareizi ievietota kon‐
taktligzdā.
• Ievietojiet kontaktdakšu sienas kon‐
taktligzdā.
Kontaktligzdā nav strāvas.
• Pārbaudiet mājas elektroinstalāciju.
Galvenais drošinātājs ir bojāts.
• Nomainiet drošinātāju.
Nav pareizi pagriezts programmu pār‐
slēgs un nav nospiests taustiņš 8 .
• Lūdzu, pagrieziet programmu pārslē‐
gu un vēlreiz nospiediet taustiņu 8 .
Ir izvēlēts atliktais starts.
• Ja vēlaties veļu mazgāt tūlīt, atceliet
atlikto startu.
Aktivizēta bērnu aizsardzības ierīce.
• Dezaktivējiet šo ierīci.
Veļas mašīna nepiepildās ar ūdeni:
Aizgriezts ūdens krāns.
• Atgrieziet ūdens krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtene ir salocījusies vai
saspiesta.
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes
savienojumu.
Bloķēts ūdens ieplūdes šļūtenes vai ie‐
plūdes vārsta filtrs.
• Iztīriet ūdens ieplūdes filtrus. (skatiet
sadaļu "Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana")
Durtiņas nav pareizi aizvērtas.
• Cieši aizveriet durtiņas.
Ūdens izplūdes šļūtenes gals atrodas pā‐
Veļas mašīna piepildās ar ūdeni un uzreiz rāk zemu.
• Skatiet rokasgrāmatas sadaļu "Ūdens
iztukšojas:
izsūknēšana".
Ūdens izplūdes šļūtene ir salocījusies vai
saspiesta.
• Pārbaudiet ūdens izplūdes šļūtenes
savienojumu.
Izplūdes filtrs ir aizsērējis.
Ūdens no veļas mašīnas netiek izsūknēts • Iztīriet izplūdes filtru.
Izvēlēta iespēja vai programma, kas bei‐
un/vai nenotiek veļas izgriešana:
dzas ar ūdens atstāšanu cilindrā, vai tas
izslēdz visas izvēlētās izgriešanas fāzes.
• Izvēlieties ūdens izvades vai izgrieša‐
nas programmu.
Veļa tilpnē nav vienmērīgi izkārtojusies.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Ko darīt, ja ...
Kļūme
31
Iespējamais iemesls/risinājums
Uz grīdas ir ūdens:
Izmantots pārāk liels daudzums mazgā‐
šanas līdzekļa vai tas ir nepiemērots (vei‐
dojas pārāk daudz putu).
• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa
daudzumu vai izmantojiet citu.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes savie‐
nojumā nav ūdens sūces. To ne vienmēr
ir viegli atklāt, tāpēc; ar roku pārbaudiet,
vai šļūtene nav slapja.
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes
savienojumu.
Ūdens izsūknēšanas vai ieplūdes šļūte‐
ne ir bojāta.
• Nomainiet pret jaunu.
Pēc tīrīšanas avārijas ūdens izsūknēša‐
nas filtra vāciņš nav uzlikts atpakaļ uz fil‐
tra vai arī filtrs nav pareizi ieskrūvēts tam
paredzētajā vietā.
• Uzlieciet atpakaļ avārijas ūdens izsūk‐
nēšanas filtra vāciņu vai ieskrūvējiet
filtru līdz galam.
Neapmierinoši mazgāšanas rezultāti:
Izmantots pārāk maz mazgāšanas līdz‐
ekļa vai tas ir nepiemērots.
• Palieliniet mazgāšanas līdzekļa
daudzumu vai izmantojiet citu.
Grūti iztīrāmi traipi pirms mazgāšanas
nav tikuši apstrādāti.
• Apstrādājiet traipus pirms mazgāša‐
nas ar speciāli šim nolūkam paredzē‐
tiem traipu tīrīšanas līdzekļiem.
Nav izvēlēta pareizā temperatūra.
• Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā tem‐
peratūra.
Pārmērīga veļas ielāde.
• Samaziniet veļas daudzumu.
Durtiņas neatveras:
Programma joprojām darbojas.
• Pagaidiet, līdz beidzas mazgāšanas
cikls.
Durvju slēdzene nav atbrīvota.
• Pagaidiet, līdz simbols 7.5 displejā
vairs nav redzams.
Veļas tilpnē ir ūdens.
• Lai izsūknētu ūdeni, izvēlieties ūdens
izsūknēšanas vai veļas izgriešanas
programmu.
32
Ko darīt, ja ...
Kļūme
Iespējamais iemesls/risinājums
Veļas mašīna vibrē, darbojas trokšņaini:
Nav noņemti transportēšanas stiprināju‐
mi un iepakojuma materiāli.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta pareizi.
Nav noregulētas veļas mašīnas kājiņas
• Pārbaudiet, vai ierīce nolīmeņota pa‐
reizi.
Veļa tilpnē nav vienmērīgi izkārtojusies.
• Izklājiet veļu vienmērīgi.
Tilpnē ir ļoti maz veļas.
• Mazgājiet lielāku veļas daudzumu.
Veļas izgriešana sākas vēlu vai nemaz:
Ir aktivizējusies elektroniskā līdzsvara
noteikšanas ierīce, jo veļa tilpnē nav
vienmērīgi izkārtota. Veļa tiek pārkārtota,
pagriežot tvertni pretējā virzienā. Tas var
notikt vairākas reizes, līdz tiek atjaunots
līdzsvars un ierīce var atsākt normālu ve‐
ļas izgriešanas procesu. Ja pēc dažām
minūtēm veļa joprojām nav vienmērīgi iz‐
kārtota, veļas izgriešanas process netiks
uzsākts.
• Iespējams, ka ievietots par maz veļas.
Pievienojiet papildu veļu, izkārtojiet to
manuāli un pēc tam izvēlieties veļas
izgriešanas programmu.
Mašīna rada neparastus trokšņus:
Ierīce ir aprīkota ar motora veidu, kas,
salīdzinot ar tradicionālajiem motoriem,
darbojas ar neierastu troksni. Šis jaunā
veida motors vienmērīgi ieslēdzas un ve‐
ļas izgriešanas laikā nodrošina vienmē‐
rīgāku veļas izkārtojumu tilpnē, tādējādi
palielinot arī ierīces stabilitāti.
Veļas tilpnē nav redzams ūdens:
Mūsdienu tehnoloģiju veļas mašīnas dar‐
bojas ekonomiski, patērējot ļoti nelielu
ūdens daudzumu, tajā pašā laikā nodro‐
šinot nevainojamu mazgāšanas rezultā‐
tu.
Displejā parādās kļūmes kods
Ir aktivizējusies sistēma pret ūdens no‐
plūdēm.
• Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sa‐
zinieties ar klientu atbalsta centru
:
Tehniskie dati
33
Ja nevarējāt atklāt vai novērst kļūmi, sazi‐
nieties ar klientu atbalsta centru. Pirms sa‐
zināties ar klientu atbalsta centru, lūdzu,
pierakstiet ierīces modeli, sērijas numuru
un iegādes datumu: klientu atbalsta cen‐
tram šī informācija būs nepieciešama.
Tehniskie dati
Izmēri
Platums
Augstums
Dziļums
60 cm
85 cm
63 cm
Elektriskais pieslēgums
Spriegums - Kopīgā jauda
- Drošinātājs
Informācija par elektrisko pieslēgumu atrodama uz datu
plāksnītes ierīces durtiņu sānu malā.
Ūdens spiediens
Minimālais
Maksimālais
0,05 MPa
0,8 MPa
Maksimālais veļas daudz‐
ums
Kokvilna
7 kg
Veļas izgriešanas ātrums
Maksimālais
1400 Apgriezieni minūtē
Patēriņa lielumi
Programma
Enerģijas patēriņš
(KWh)
Ūdens patēriņš(litri)
Baltā kokvilnas ve‐
ļa 95°
2.15
65
Kokvilna 60°
1.4
62
Kokvilna EKO 60°
1.05
49
Kokvilna 40°
0.75
62
Sintētika 40°
0.6
53
Maigi audumi 40°
0.6
63
1)
Programmas il‐
gums (minūtes)
Informāciju par pro‐
grammu izpildes
laiku, lūdzu, skatiet
uz vadības paneļa
displeja.
34
Uzstādīšana
Programma
Enerģijas patēriņš
(KWh)
Ūdens patēriņš(litri)
Vilnas izstrādājumi/
mazgāšana ar rok‐
ām 30°
0.25
62
Programmas il‐
gums (minūtes)
1) " Kokvilna EKO" ar 60 °C un ar 7 kg veļas ielādi, saskaņā ar Eiropas Direktīvu EEC 92/75, ir
atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
Šajā tabulā minētie patēriņa dati ir tikai informatīvi un var atšķirties atkarībā no
mazgājamās veļas veida un daudzuma, piegādātā ūdens un apkārtējās vides
temperatūras.
Uzstādīšanas norādes
Uzstādīšana
Izsaiņošana
Pirms ierīces lietošanas jānoņem tās iesaiņojums un transportēšanas skrūves.
Ieteicams saglabāt transportēšanas aprīkojumu, lai to varētu uzstādīt gadīju‐
mā, ja ierīce atkal jāpārvieto.
1. Pēc iepakojuma noņemšanas uz‐
manīgi nolieciet ierīci ar tās mugur‐
pusi uz leju, lai noņemtu polistirēna
pamatni.
Uzstādīšana
2. Noņemiet strāvas kabeli un ūdens
aizplūdes šļūteni no fiksatoriem ie‐
rīces aizmugurē.
3. Izskrūvējiet trīs skrūves, izmantojot
veļas mašīnas komplektācijā ietver‐
to atslēgu.
4. Izņemiet plastmasas starplikas.
35
36
Uzstādīšana
5. Atveriet durtiņas, izņemiet no tilpnes
ūdens ieplūdes šļūteni un noņemiet
polistirēna bloku, kas ar līmlentu ir
piestiprināts pie durtiņu blīvējuma.
6. Ievietojiet mazākajā augšējā atverē
un divās lielākajās plastmasas aiz‐
bāžņus, kas atrodas maisiņā kopā
ar lietošanas pamācību.
7. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni
ūdens vadam atbilstoši nodaļā "Pie‐
vienošana ūdens vadam" minēta‐
jiem norādījumiem.
Novietošana un līmeņošana
Uzstādiet veļas mašīnu uz cietas un līdze‐
nas grīdas.
Pārliecinieties, vai gaisa cirkulāciju ap ve‐
ļas mašīnu netraucē paklāji un citi priekš‐
meti.
Ja ierīci novieto uz nelielām flīzēm, paklā‐
jiet zem tās gumijas paklājiņu.
Nemēģiniet nolīmeņot veļas mašīnu, no‐
vietojot zem tās koka gabalus, kartonu vai
tamlīdzīgus materiālus.
Ja nav iespējams izvairīties no veļas mašī‐
nas uzstādīšanas blakus gāzes plītij vai
ogļu krāsnij, starp ierīci un to ir jāievieto
izolācijas plāksne ar alumīnija foliju tai pusē, kas vērsta pret plīti vai krāsni.
Veļas mašīnu nav ieteicams uzstādīt vietā, kuras temperatūra ir zem 0 °C.
Uzstādīšana
37
Ūdens ieplūdes un aizplūdes šļūtenes nedrīkst būt salocītas vai saspiestas.
Lūdzu, uzstādiet veļas mašīnu tā, lai remonta gadījumā tai varētu viegli piekļūt.
Nolīmeņojiet mašīnu, ieskrūvējot vai izskrūvējot kājiņas. Nekādā gadījumā ne‐
mēģiniet izlīdzināt mašīnas stāvokli, novietojot zem tās koka gabalus, kartonu
vai tamlīdzīgus materiālus.
Ūdens ieplūde
Ieplūdes šļūtene ietilpst komplektā un tā atrodas cilindrā.
Šī veļas mašīna jāpieslēdz aukstā ūdens piegādei.
Neizmantojiet pievienošanai pie ūdens vada jau lietotas šļūtenes.
1. Atveriet durtiņas un izņemiet ūdens
ieplūdes šļūteni.
2. Pievienojiet šļūteni ar leņķa savie‐
nojumu pie ierīces.
Nenovietojiet ūdens ieplūdes šļūteni
virzienā uz leju. Novietojiet šļūteni leņķī
pa labi vai kreisi atkarībā no ūdens krā‐
na stāvokļa.
3. Uzstādiet šļūteni pareizi, atslābinot
gredzenveida uzgriezni. Kad šļūte‐
ne ir novietota pareizā stāvoklī, pie‐
velciet gredzenveida uzgriezni, lai
nepieļautu ūdens noplūdi.
4. Pievienojiet šļūteni pie krāna ar 3/4"
vītni. Izmantojiet tikai komplektā ie‐
tilpstošo šļūteni.
Ieplūdes šļūteni var pagarināt. Ja tā ir
pārāk īsa, un nevēlaties pārvietot krā‐
nu, jāiegādājas jauna, garāka šļūtene,
kas īpaši paredzēta šāda veida izman‐
tošanai.
Pieslēgumam ūdensvadam jāatbilst
ūdens apgādes uzņēmuma noteiku‐
miem un būvnormatīviem. Apskatiet mi‐
nimālo ūdens spiedienu (kas nepiecie‐
šams drošai ierīces darbībai) rokasgrā‐
matas sadaļā "Tehniskie dati".
38
Uzstādīšana
Aizsardzības ierīce pret noplūdēm
Ūdens ieplūdes šļūtene ir aprīkota ar pretpārplūšanas aizsardzības ierīci, kas nodro‐
šina pret ūdens noplūdes radītajiem bojā‐
jumiem, kas var rasties šļūtenes nolietoša‐
nās rezultātā. Uz šo kļūdu norāda sarkans
sektors "A" . Ja tā notiek, aizveriet ūdens
krānu un sazinieties ar klientu atbalsta cen‐
tru, lai veiktu bojātās šļūtenes nomaiņu.
Ūdens izsūknēšana
Ūdens aizplūdes šļūtenes galu var uzstādīt trīs veidos:
1. Pārliekot pāri izlietnes malai un nostiprinot to ar plastmasas fiksatoru, kas
ietilpst ierīces komplektācijā.
Izvēloties šo pievienošanas variantu, ievērojiet, lai ūdens izsūknēšanas
laikā šļūtenes gals neatāķētos no izlietnes.
Drošības nolūkos piesieniet to pie
krāna ar auklas gabalu vai piestipri‐
niet pie sienas.
2. Izlietnes novadcaurules atsevišķā
atzarā. Atzara atverei jābūt tādā
augstumā, lai izplūdes šļūtenes iz‐
liekums atrastos vismaz 60 cm virs
zemes.
3. Ievietojot ūdens izplūdes šļūteni tie‐
ši izlietnes novadcaurulē, vismaz
60 cm augstumā , taču ne augstāk
par 90 cm.
Aizplūdes šļūtenes galu vienmēr jāno‐
drošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., iz‐
lietnes novadcaurules diametram jābūt platākam nekā ūdens aizplūdes šļūte‐
nes ārējam diametram.
Ūdens izplūdes šļūtene nedrīkst būt salocījusies.
Elektrības padeves pieslēgšana
39
Izplūdes šļūtenes kopējais garums nedrīkst pārsniegt 4 metrus. Garākas iz‐
plūdes šļūtenes un savienojumus var iegādāties klientu atbalsta centrā.
Elektrības padeves pieslēgšana
Informācija par elektrisko pieslēgumu atrodama uz datu plāksnītes ierīces dur‐
tiņu sānu malā.
Pārliecinieties, ka Jūsu mājas elektrotīkls ir piemērots maksimālajai jaudai,
ņemot vērā arī citas lietotās elektroierīces.
BRĪDINĀJUMS
Pievienojiet ierīci sazemētai kontaktligzdai.
BRĪDINĀJUMS
Ražotājs neuzņemsies atbildību par bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, kas
radušies šo drošības noteikumu neievērošanas rezultātā.
BRĪDINĀJUMS
Pēc ierīces uzstādīšanas jābūt nodrošinātai brīvai piekļuvei tās strāvas pade‐
ves kabelim.
BRĪDINĀJUMS
Ja veļas mašīnas strāvas kabelis ir jānomaina, sazinieties ar klientu atbalsta
centru.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Simbols
uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst
izmest saimniecības atkritumos. Tas jānodod attiecīgos elektrisko un
elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām
negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt,
nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties ar jūsu pašvaldību,
40
saimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties
šo produktu.
Iepakojuma materiāli
Visi materiāli, kas marķēti ar apzīmējumu
, ir otrreiz pārstrādājami.
>PE<= polietilēns
>PS<= putuplasts
>PP<= polipropilēns
Tas nozīmē, ka tos var nodot otrreizējai pārstrādei, un tie jāievieto attiecīgajās
atkritumu savākšanas tvertnēs.
Ieteikumi vides aizsardzībai
Lai ekonomētu ūdens un strāvas patēriņu, kā arī palīdzētu aizsargāt vidi, mēs
iesakām ievērot šādus padomus:
• Vidēji netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas, tādējādi ekonomējot
mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku (sniegsiet savu ieguldījumu arī vides
aizsardzībā!).
• Ierīces darbība ir daudz ekonomiskāka, ja mazgā maksimāli pieļaujamo ve‐
ļas daudzumu.
• Ar atbilstošu priekšapstrādi var iztīrīt traipus un netīrumus; veļu tad var maz‐
gāt arī zemākā temperatūrā.
• Mazgāšanas līdzekļa daudzums jānosaka saskaņā ar ūdens cietības pakāpi,
mazgājamās veļas netīrības pakāpi un tās daudzumu.
41
42
43
www.electrolux.com
192995291-00-382009
www.aeg-electrolux.lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising