Aeg-Electrolux LAVAMAT 5.0 User manual

Aeg-Electrolux LAVAMAT 5.0 User manual
LAVAMAT 5.0
Használati útmutató
Mosógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Használati útmutató
3
Biztonsági információk
3
Általános biztonság
3
Üzembe helyezés
4
Használat
4
Gyermekbiztonság
5
Termékleírás
5
Mosószertartó
6
Kezelőpanel
7
Kezelőpanel
7
Kijelző (7)
8
Jelzőfények (10)
9
Első használat
9
Személyreszabás
9
Hangjelzések
9
Gyermekbiztonsági zár
10
Napi használat
10
A ruhanemű behelyezése
10
A mosószer és az öblítőszer
adagolása
10
A kívánt program kiválasztása
programkapcsoló (1) elforgatásával
11
A kívánt HŐMÉRSÉKLET
kiválasztása (2 gomb)
12
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség
csökkentése vagy az ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (3 gomb)
12
Programopció gombok
12
Az ELŐMOSÁS opció kiválasztása (4
gomb)
13
Az FOLT opció kiválasztása (5 gomb)
13
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció
kiválasztása (6 gomb)
13
A START/SZÜNET gomb (8 gomb)
kiválasztása
13
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (9 gomb)
kiválasztása
13
További öblítés kiválasztása
14
Opció vagy futó program módosítása
14
Program megszakítása
14
Program törlése
15
Az ajtó nyitása a program indítása
után
15
A program végén
15
Mosási programok
16
Hasznos javaslatok és tanácsok
20
A mosnivaló szétválogatása
20
Hőmérséklet
20
Teendők a ruhaneműk behelyezése
előtt
20
Maximális töltetek
21
A ruhaneműk súlya
21
Foltok eltávolítása
21
Mosószerek és adalékanyagok
22
Vízkeménységi fok
22
Ápolás és tisztítás
23
Vízkőtlenítés
23
Minden mosás után
23
Karbantartási mosás
23
Külső tisztítás
23
Mosószertartó
24
Mosódob
24
Az ajtó tömítése
24
Vízleeresztő szivattyú
25
Biztonsági információk
A vízbevezető szűrők tisztítása
Víz kiürítése szükség esetén
Fagyveszély
Mit tegyek, ha...
Műszaki adatok
Fogyasztási értékek
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
26
27
28
28
32
33
34
34
Kicsomagolás
Elhelyezés és vízszintezés
Vízellátás
Aquastop eszköz
Vízkivezetés
Elektromos csatlakoztatás
Környezetvédelmi tudnivalók
Csomagolóanyagok
Környezetvédelmi tanácsok
3
34
36
37
38
38
39
39
40
40
A változtatások jogát fenntartjuk
Használati útmutató
Biztonsági információk
Olvassa el alaposan és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
• A készülék biztonsága megfelel az ágazati szabványoknak és a készülékek
biztonságára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor gyár‐
tóként magunkra nézve kötelezőnek érezzük, hogy a következő biztonsági
megjegyzéseket rendelkezésére bocsássuk.
• Nagyon fontos, hogy ezt a Kezelési útmutatót elérhető helyen tartsa, hogy
szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon. Amennyiben a készüléket
eladja vagy átadja egy másik tulajdonosnak, vagy amennyiben elköltözik a
lakásból, és a készüléket otthagyja, soha ne feledje mellékelni az útmutatót
a készülékhez, hogy az új tulajdonos megismerkedhessen a készülék mű‐
ködésével és a vonatkozó figyelmeztetésekkel.
• A készülék üzembe helyezése és használata előtt figyelmesen el KELL ol‐
vasnia a biztonsági szabályokat.
• Mielőtt először nekikezdene, ellenőrizze a készüléket, hogy nem történt-e
valamilyen sérülés a szállítás során. Soha ne csatlakoztasson sérült készü‐
léket. Ha egyes részei megsérültek, forduljon a szállítóhoz.
• Ha a készüléket télen szállítják ki, amikor a hőmérséklet fagypont alatt van:
Tárolja a mosógépet szobahőmérsékleten 24 óráig az első használat előtt.
192995251-00-382009
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó üvege felmelegszik. Ne
nyúljon hozzá.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
4
Biztonsági információk
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert és mosószert használ‐
jon. A túlzott használat kárt okozhat a ruhaneműben. Kövesse a gyártó
mennyiségi ajánlásait.
• A kisméretű ruhadarabokat - mint például zokni, harisnya, mosható öv stb.
- mosózsákba vagy párnahuzatba téve mossa, nehogy azok a dob és az üst
közé kerülhessenek.
• Ne használja a mosógépet halcsontot tartalmazó darabok, nem szegett vagy
szakadt anyagok mosására.
• A készüléket mindig válassza le a hálózatról, és zárja el a vízellátást hasz‐
nálat, tisztítás és karbantartás után.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne álljon a befo‐
lyócsövön és a kifolyócsövön, valamint a munkafelület ne nyomja az elekt‐
romos tápvezetéket a falnak.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon a készülék alatt.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy nincs vízszivárgás a tömlőknél és
azok csatlakozásainál a beszerelés után.
• Ha a készüléket fagynak kitett helyen helyezi üzembe, kérjük, olvassa el a
"Fagyveszély" c. fejezetet.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden vízvezeték-szerelési
munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek vagy kompetens személynek
kell elvégeznie.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
Használat
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson. Kövesse az egyes ruha‐
neműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a Mosási programok táblázatát.
Termékleírás
5
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy minden zseb üres, a gombok és cipzárak zárva
vannak. Kerülje a kirojtosodott vagy szakadt ruhadarabok mosását, és mo‐
sás előtt kezelje a foltokat (festék, tinta, rozsda és fű). Merevített melltartókat
TILOS mosógépben mosni.
• Ne mosson a mosógépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzin‐
termékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a mosógép belseje sza‐
badon hozzáférhető.
Gyermekbiztonság
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személy (beleértve a gyermekeket is) használhassa, hacsak a biztonságáért
felelős személy nem biztosít számára felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek
a gyermekek számára. Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol a gyer‐
mekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy
gyermekek ne kerüljenek a mosógép
dobjába. Annak elkerülése érdeké‐
ben, hogy gyermekek vagy háziállatok
bezáródjanak a dobba, a mosógép kü‐
lönleges funkcióval rendelkezik. A ké‐
szülék elindításához (lenyomás nél‐
kül) forgassa el az ajtó belsejében lévő
gombot az óramutató járásával meg‐
egyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szüksé‐
ges, használjon érmét. A készülék le‐
állításához és az ajtó ismételt bezárásának lehetővé tétele érdekében for‐
gassa el a gombot az óramutató járásával ellenkező irányban addig, amíg
a vájat vízszintesbe nem kerül.
Termékleírás
Új készüléke a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén
a modern ruhanemű-kezelés minden követelményének megfelel.
A gömb szelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben
felhasználja, továbbá csökkenti a vízfelhasználást, és következésképpen ke‐
vesebb elektromos energiát is fogyaszt.
6
Termékleírás
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
Mosószertartó
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Vízleeresztő szivattyú
Szabályozható lábak
Mosószertartó
Rekesz az előmosáshoz használt mo‐
sószer számára. Az előmosási mosószer a
mosási program kezdetén kerül beadago‐
lásra.
Rekesz a főmosáshoz használt mosó‐
por vagy folyékony mosószer számára.
Rekesz a folyékony adalékok számára
(öblítőszer, keményítő).
Rekesz a főmosáshoz használt folteltá‐
volító számára FOLT opció esetén.
5
Kezelőpanel
7
Kezelőpanel
Kezelőpanel
Mostantól kezdve a programválasztót, a gombokat és a kijelzőt az ebben a
táblázatban megadott számmal jelöljük.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Programkapcsoló
HŐMÉRSÉKLET gomb
CENTRIFUGÁLÁS gomb
ELŐMOSÁS gomb
FOLT gomb
IDŐMEGTAKARÍTÁS gomb
Kijelző
START/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Jelzőfények
Pamut/vászon,
Fertőtlenítő,
40 - 60 MIX, Farmer,
Mű‐
Jelek :
Vasaláskönnyítő,
Kímélő,
Viszkóz,
Kímélő öblítések,
Ürí‐
szál,
Centrifugálás, Paplan,
Gyapjú plusz, Fehérnemű,
Selyem,
tés,
Szabadidő,
Sport,
Szupergyors, Gyors,
BE/KI
Hideg mosás, Hőmérséklet,
Öblítőstop,
Centrifugálási sebesség
csökkentése, Gyerekzár, Előmosás, Folt, Időmegtakarítás, Start,
Szünet,
Extra öblítés,
Túladagolás,
Késleltetett indítás,
Program időtartama
8
Kezelőpanel
Kijelző (7)
7.1
7.2
7.3
7.5
7.4
7.1 Gyermekbiztonsági zár - jel
7.2 A kiválasztott program időtartama
A program kiválasztása után annak időtartamát órában és percben mutatja a
). Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden
gép (például
ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség alapján. A program
megkezdése után a fennmaradó időt a gép percenként frissíti.
Riasztási kódok
Üzemelési problémák előfordulása esetén bizonyos riasztási kódok jelenhet‐
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet).
nek meg, például
Program vége
Amikor a program befejeződött, egy villogó nulla jelenik meg, a 7.5 jel eltűnik
a kijelzőről, a 8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó kinyitható.
Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethető össze a beállított mosási prog‐
rammal, az Err üzenet jelenik meg néhány másodpercre, és a 8 gomb sárga
jelzőfénye villogni kezd.
7.3 Késleltetett indítás - jel
A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés (max. 20 óra) kb. 3
másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd a korábban kiválasztott program idő‐
tartama jelenik meg.
A 7.3 jel megjelenik a kijelzőn. A késleltetési időtartam értéke óránként egy
egységgel csökken. Amikor csak 1 óra maradt, az időtartam értéke percenként
csökken.
7.4 Programfutás-kijelző
A digitális kijelző a mosási program különböző fázisait mutatja.
Miután a készülék üzemelni kezd, a kijelző az éppen futó mosási fázis meg‐
MOSÁS,
ÖBLÍTÉS,
ÜRÍTÉS,
CENT‐
felelő szimbólumát mutatja.
RIFUGÁLÁS
7.5 Ajtó jel
Ez a jel jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• jel világít: az ajtó nem nyitható. A készülék üzemel.
• jel nem világít: az ajtó nyitható. A mosási program befejeződött.
Első használat
9
Ha nem távolítja el a ruhaneműt a program befejeződését követő 10 percen
belül, a kijelző háttérvilágítása kikapcsol, és az energiatakarékossági rendszer
aktivizálódik.
Csak a 8 gomb jelzőfénye villog, jelezve, hogy a készüléket ki kell kapcsolni.
Bármely gombot megnyomva a készülék kilép az energiatakarékos állapotból,
és beállíthat egy másik mosási programot, vagy kikapcsolhatja a készüléket.
Jelzőfények (10)
Ha a TÚLADAGOLÁS jelzőfény 10.1 fel‐
gyullad a program végén, ez azt jelzi, hogy
túl sok mosószer került felhasználásra.
Amikor a készülék további öblítéseket vé‐
gez, az EXTRA ÖBLÍTÉS jelzőfény 10.2
világít. További öblítés hozzáadásához
lásd a "További öblítés kiválasztása" c. fe‐
jezetet.
Első használat
• Győződjön meg róla, hogy az elektromos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.
• Távolítsa el a polisztirol tömböt és minden más anyagot a dobból.
• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók főmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
ECO szelepet. Utána végeztessen el egy pamutciklust a legmagasabb hő‐
mérsékleten anélkül, hogy bármilyen ruhaneműt behelyezne a mosógépbe,
hogy eltávolítson a dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt
minden esetleges szennyeződést. Öntsön a főmosási rekeszbe 1/2 adag
mosószert, és indítsa be a gépet.
Személyreszabás
Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy akusztikus egységgel, amely a következő
esetekben szólal meg:
• A programkapcsoló elforgatásával
• A gombok megnyomásával
• Rossz választás esetén
• A ciklus végén
• Működési problémák esetén.
A 3 és 4 gombok egyidejű, kb. 6 másodpercig tartó megnyomásával a hang‐
jelzés kikapcsolható (kivéve a működési problémák esetét). E 2 gomb ismételt
megnyomásával lehet a hangjelzést újra bekapcsolni.
10
Napi használat
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a készüléket felügyelet nélkül hagyja, és
nem kell aggódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a készülék révén, vagy
kárt okoznak a készülékben.
Ez a funkció akkor is bekapcsolva marad, amikor a mosógép nem működik.
Két különböző módon lehet beállítani ezt az opciót:
• Mielőtt megnyomja a 8 gombot: nem lehetséges a gép elindítása.
• miután megnyomta a 8 gombot: nem lehetséges a gépen semmilyen prog‐
ramot vagy opciót megváltoztatni.
Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tartsa egyszerre
kb. 6 másodpercig lenyomva a 4 és az 5 gombot, amíg a 7.1 jel megjelenik a
kijelzőn, illetve eltűnik a kijelzőről.
Napi használat
A ruhanemű behelyezése
1. Az ajtófogantyút kifelé húzva óvato‐
san nyissa ki az ajtót. Helyezze a
ruhaneműket egyenként a mosógép
dobjába, és amennyire csak lehet,
terítse szét őket.
2. Zárja be jól az ajtót. Hallani fog egy
kattanást a bezáródás alatt.
Figyelem! Ne kerüljön ruhanemű az ajtó és a gumifoglalat közé.
A mosószer és az öblítőszer adagolása
Ez az új készülék arra lett kifejlesztve, hogy csökkentse a víz-, az energia- és
a mosószer-felhasználást.
Napi használat
11
1. Húzza ki ütközésig a mosószertar‐
tót. Mérje ki a gyártó cég által java‐
solt mosószermennyiséget, öntse
főmosási rekeszbe. Ha elő‐
azt a
mosás fázist is kíván végezni, öntse
jelzésű rekeszbe.
a mosószert a
Ha folyékony mosószert használ,
előmosás nélküli programot kell vá‐
lasztania. Ha végre kívánja hajtani a
folt funkciót, öntse a folteltávolítót a
kék nyíllal jelölt rekeszbe.
2. Szükség esetén öntsön öblítőszert
jelölésű rekeszbe, (a felhasz‐
a
nált mennyiség nem lépheti túl a re‐
keszben lévő MAX jelzést). Óvato‐
san tolja be a rekeszt.
A kívánt program kiválasztása programkapcsoló (1) elforgatásával
Kiválaszthatja a megfelelő programot bármilyen ruhatípushoz, ha figyelemmel
kíséri a mosási programok táblázatában lévő ismertetéseket (lásd "Mosási
programok").
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt programra. A programkapcsoló megha‐
tározza a mosási ciklus típusát (pl. vízszint, a dob mozgása, öblítések száma)
és a mosási hőmérsékletet a ruhanemű típusának megfelelően.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtar‐
tama látható.
A programkapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes irányban is le‐
állás törli a programot/Kikapcsolja a gépet.
het forgatni. Az
A programkapcsoló mosási programjainak ismertetését lásd a "Mosási prog‐
ramok" c. fejezetben.
A program végén a programkapcsolót
lása érdekében.
állásba kell fordítani a gép kikapcso‐
12
Napi használat
FIGYELEM
Ha akkor forgatja el a programkapcsolót egy másik programra, amikor a gép
éppen üzemel, a 8 gomb piros jelzőfénye 3-szor villog. A gép nem hajtja végre
az újonnan kiválasztott programot.
A kívánt HŐMÉRSÉKLET kiválasztása (2 gomb)
Amikor kiválaszt egy programot, a készülék automatikusan felkínálja az adott
program alapértelmezett hőmérsékletét.
Ha a mosógép ajánlásától eltérő hőmérsékleten kívánja kimosni a szennyest,
a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez többször nyomja meg ezt a
gombot.
(Hideg) pozíció választása esetén a gép hideg vízzel fog mosni. Különö‐
A
sen kényes ruhaneműknél, például függönyöknél kell használni.
A mosóvíz rendelkezésre álló minimális és maximális hőmérsékleteit lásd a
"Mosási programok" címszó alatt.
A CENTRIFUGÁLÁSI sebesség csökkentése vagy az ÖBLÍTŐSTOP
opció kiválasztása (3 gomb)
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a készülék automatikusan felkínálja
az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebességet.
Többször nyomja meg a 3 gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatá‐
sához, ha a mosógép ajánlásától eltérő sebességen kívánja centrifugálni a
ruhaneműt.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
ÖBLÍTŐSTOP: Ennek az opciónak a választásakor a gép nem ereszti le az
utolsó öblítővizet, hogy megóvja a ruhaneműket a gyűrődéstől. Amikor a prog‐
ram befejeződött, a kijelzőn három villogó 7.5 jel megjelenik a kijelzőn, a
8 gomb jelzőfénye kialszik, és az ajtó zárolva van annak jelzésére, hogy a vizet
ki kell üríteni.
A víz leeresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program végén" c. fejezetet.
Programopció gombok
A programtól függően különböző funkciók használhatók együtt. Ezeket az op‐
ciókat a kívánt program kiválasztása után és az 8 gomb megnyomása előtt kell
kiválasztani.
Amikor ezeket a gombokat megnyomja, a megfelelő jelzőfény felgyullad. Ami‐
kor ismét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
A 8 gomb jelzőfénye villogni kezd, és a kijelzőn a kiválasztott program időtar‐
tama látható.
Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és
néhány másodpercig az Err üzenet jelenik meg a kijelzőn.
A mosási programok és az opciók összeegyeztethetőségére vonatkozóan lásd
a "Mosási programok" c. fejezetet.
Napi használat
13
Az ELŐMOSÁS opció kiválasztása (4 gomb)
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a főmosás előtt 30°C-os
előmosással kezelni. Az előmosás rövid centrifugálással ér véget a pamut és
a műszálas programoknál, míg a kényes anyagok esetében csak a víz lee‐
resztése történik meg.
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Az FOLT opció kiválasztása (5 gomb)
Válassza ezt az opciót az erősen szennyezett vagy foltos ruhanemű folttisztí‐
tóval való kezeléséhez (bővített főmosás időoptimalizált folteltávolító fázissal).
Kigyullad a megfelelő jelzőfény.
Ez az opció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem áll rendelkezésre.
Ha egy programot folteltávolítási opcióval kíván végrehajtani, öntse a folteltá‐
folt rekeszbe.
volítót a kék nyíllal jelölt
Az IDŐMEGTAKARÍTÁS opció kiválasztása (6 gomb)
Ez az opció lehetővé teszi, hogy módosítsa a készülék által automatikusan
javasolt mosási időtartamot.
NAPI: Ennek a gombnak az egyszeri megnyomására a megfelelő jelzőfény
felgyullad, és a mosás időtartama lecsökken az enyhén szennyezett ruhanemű
kimosásának megfelelően.
SZUPERGYORS: Ennek a gombnak kétszer történő megnyomására a meg‐
felelő jelzőfény tovább világít, a mosás időtartama lecsökken pedig az enyhén
szennyezett ruhanemű, illetve a rövid ideig használt vagy viselt darabok ki‐
mosásának megfelelően. A kijelzőn a lecsökkent mosási időtartam jelenik
meg.
A START/SZÜNET gomb (8 gomb) kiválasztása
A kiválasztott program elindításához nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő
piros jelzőfény nem villog tovább.
A MOSÁS jel 7.4 megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy a készülék megkezdte
az üzemelést.
A 7.5 jel megjelenik a kijelzőn, jelezve, hogy az ajtó zárva van.
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 8 gombot: a megfelelő pi‐
ros jelzőfény villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol félbeszakadt, nyom‐
ja meg újra a 8 gombot. Ha késleltetett indítást állított be a 9 gombbal, a mo‐
sógép megkezdi a visszaszámlálást. Ha helytelen opciót választott, a 8 gomb
sárga jelzőfénye 3-szor felvillan, és kb. 2 másodpercig az Err üzenet látható a
kijelzőn.
A KÉSLELTETETT INDÍTÁS (9 gomb) kiválasztása
Mielőtt elindítaná a programot, ha az indítást késleltetni szeretné , nyomja meg
a gombot ismételten a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési időtartam értéke (maximum 20 óra) jelenik meg a
kijelzőn kb. 3 másodpercig, majd ismét a program időtartama jelenik meg.
14
Napi használat
Ezt az opciót a program beállítása után kell kiválasztani még azelőtt, hogy
megnyomná az 8 gombot.
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90 perccel, 2 órával és óránkénti
lépésekkel maximum 20 órával késleltetheti a mosási programot.
Ha ruhaneműt kíván betenni még a gépbe a késleltetési időtartam alatt, nyom‐
ja meg a 8 gombot a készülék szüneteltetéséhez. Tegye be a ruhaneműt,
csukja be az ajtót, és nyomja meg a 8 gombot ismét.
A késleltetett indítás választása.
• Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
• Válassza ki a késleltetett indítást.
• Nyomja meg a 8 gombot: A készülék megkezdi az óránkénti visszaszámlá‐
lást. A program a kiválasztott késleltetés letelte után elindul.
A késleltetett indítás törlése
• A 8 gomb megnyomásával állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógépet;
• Nyomja meg a 9 gombot egyszer, amíg a ' jel meg nem jelenik a kijelzőn;
• A program elindításához nyomja meg ismét az 8 gombot.
• A beállított késleltetési idő hossza csak a mosási program ismételt kiválasz‐
tása után módosítható.
• Az ajtó a késleltetés teljes időtartama alatt zárva marad. Ha muszáj kinyitnia
az ajtót, először SZÜNET helyzetbe kell állítania a mosógépet a 8 gomb
megnyomásával. Az ajtó becsukása után nyomja meg ismét az 8 gombot.
A 9 gomb nem választható az ÜRÍTÉS programmal együtt.
További öblítés kiválasztása
Ezt a készüléket a vízzel való takarékosságra fejlesztették ki. Azonban nagyon
érzékeny (a mosószerekre allergiás) bőrű emberek esetében szükség lehet
arra, hogy a ruhanemű kiöblítése extra mennyiségű vízben történjen (extra
öblítés).
Nyomja le egyszerre a 2 és a 3 gombokat néhány másodpercig: a 10.2 jelző‐
fény világít.
Ez a funkció állandó jelleggel bekapcsolva marad. A kikapcsolásához nyomja
le ugyanazokat a gombokat mindaddig, amíg a 10.2 jelzőfény ki nem alszik.
Opció vagy futó program módosítása
Bármely opció megváltoztatható azelőtt, hogy a program végrehajtaná azt.
Bármilyen változtatás előtt először az 8 gomb megnyomásával le kell állítani
a mosógépet. Egy futó programot csak úgy lehet megváltoztatni, hogyha újra
állásba, majd az új programnak
beállítja azt . Fordítsa a programkapcsolót
megfelelő állásba. Indítsa el az új programot az 8 gomb ismételt megnyomá‐
sával. A dobban lévő mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja meg a 8 gombot, a megfelelő jel‐
zőfény villogni kezd. A program újraindításához nyomja meg újra ugyanezt a
gombot.
Napi használat
15
Program törlése
Forgassa a programkapcsolót
állásba a folyamatban lévő program törlésé‐
hez. Most már kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Először állítsa a gépet szünet üzemmódba az 8 gomb megnyomásával.
• Ha az AJTÓ jel eltűnik, ki lehet nyitni az ajtót.
• Ha az AJTÓ jel nem alszik ki, ez azt jelenti, hogy a gép már a melegítési
fázisban van, és hogy a víz szintje az ajtó alsó széle fölött van. Ebben az
esetben az ajtó nem nyitható ki.
• Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges, a programkapcsolót
állásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány perc elteltével kinyithatja
az ajtót ( ügyeljen a víz szintjére és hőmérsékletére! ).
Az ajtó bezárása után ismét ki kell választania a programot és az opciókat,
majd meg kell nyomnia az 8 gombot
A program végén
A készülék automatikusan leáll, a 8 gomb jelzőfénye és a 7.5 jel kialszik, és a
kijelzőn egy villogó jelenik meg. Néhány hangjelzés hallható. Az ajtó nyit‐
ható.
Ha olyan program vagy opció van kiválasztva, amely úgy fejeződik be, hogy a
víz még a dobban marad, a kijelzőn egy villogó jelenik meg, a 8 gomb jel‐
zőfénye kialszik, és az ajtó zárva marad, jelezve, hogy az ajtó kinyitása előtt
le kell ereszteni a vizet.
Az alábbi utasításokat követve ürítse ki a vizet:
állásba
• Forgassa a programkapcsolót
• Válassza az ürítés vagy a centrifugálás programot
• Csökkentse a megfelelő gombok megnyomásával a centrifugálási sebes‐
séget, ha szükséges
• A program elindításához nyomja meg a 8 gombot.
• Amikor a program befejeződött, a kijelzőn egy villogó látható. A 7.5 jel
kialszik, és az ajtó kinyitható.
Forgassa a programkapcsolót állásba a mosógép kikapcsolásához. Szedje
ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem
kíván további mosást végezni, zárja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, ne‐
hogy penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
16
Mosási programok
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
PAMUT/LENVÁSZON
95°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 7 kg - Csökk. töltet: 3,5 kg
Fehér és színes pamuthoz (közepesen szen‐
nyezett ruhadarabok).
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
- IDŐMEGTAKA‐
RÍTÁS 1)
FERTŐTLENÍTŐ
60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 7 kg - Csökk. töltet: 3,5 kg
Mosási program fehér pamuthoz. Ez a prog‐
ram a 60 °C-on történő mosásnak és egy to‐
vábbi öblítésnek köszönhetően eltávolítja a
mikroorganizmusokat. Így a művelet hatéko‐
nyabb. Tegyen a Folt rekeszbe speciális fer‐
tőtlenítő adalékanyagot, és válassza a Folt
opciót.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
40- 60 MIX
40°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 7 kg
Fehér és színes pamut Ez a program olyan
ruhadarabokhoz használható, amelyeket kü‐
lön 40 °C-on, illetve 60 °C-on kellene kimosni.
A maximális töltet helyezhető a dobba, hogy
energiát és vizet takarítson meg. Ugyanolyan
jó mosási eredményeket fog kapni, mint nor‐
mál programmal 60 °C-on.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
FARMER
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg
Ezzel a programmal lehetősége van farmer‐
ruhák (pl. farmernadrágok, -ingek és -dzse‐
kik), valamint jerseyből készült anyagok mo‐
sására. (Az Extra öblítés opció automatikusan
aktiválásra kerül.)
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
MŰSZÁL
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg - Csökk. töltet: 2 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek: alsó‐
nemű, színes ruhadarabok, nem összemenő
ingek, blúzok.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
- IDŐMEGTAKA‐
RÍTÁS ) -
VASALÁSKÖNNYÍTŐ
60°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 1,5 kg
Műszálas szövetek, amelyek mosása és cent‐
rifugálása kímélő módon történik. Ennek a
programnak a kiválasztása után a ruhanemű
finom mosásra és centrifugálásra kerül, ne‐
hogy meggyűrődjön. Ilyenkor vasalni is kön‐
nyebb. Ezenkívül a mosógép további öblíté‐
seket végez.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - EXTRA
ÖBLÍTÉS
KÍMÉLŐ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg - Csökk. töltet 2 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
- IDŐMEGTAKA‐
RÍTÁS )
VISZKÓZ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3,5 kg
Különleges kímélő program olyan szövetek‐
hez, mint a viszkóz, cupro, lyocell. A tisztítási
műveletet intenzívebb módon hajtja végre,
mint a kézi mosásos programok esetében.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
KÍMÉLŐ ÖBLÍTÉSEK
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
Öblítések - Rövid centrifugálás
GÉNEK CSÖK‐
Max. töltet 7 kg
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és cent‐ KENTÉSE/ÖBLÍ‐
rifugálni a kézzel mosott pamut ruhaneműket. TŐSTOP - EXTRA
ÖBLÍTÉS
A gép néhány öblítést végez, ezt pedig egy
utolsó centrifugálás követi.
17
Mosószer
Rekesz
18
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
ÜRÍTÉS
Víz leeresztése
Max. töltet 7 kg
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos a ki‐
választott Öblítőstop opcióval rendelkező
programok esetében.
CENTRIFUGÁLÁS
Ürítés és hosszú centrifugálás
Max. töltet 7 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott pamut ru‐
haneműk számára és olyan programokhoz,
amelyhez ki van választva az Öblítőstop op‐
ció. A program kiválasztása előtt a program‐
kapcsolót
állásba kell forgatni Kiválaszt‐
hatja a centrifugálási sebességet a megfelelő
gomb megnyomásával, hogy az megfeleljen a
centrifugálásra kerülő anyagnak.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
PAPLAN
40° - 30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 2 kg
Mosási program egy műszálas takaróhoz,
ágyterítőhöz, paplanhoz stb.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
GYAPJÚ PLUSZ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 2 kg
Mosási program gépben mosható gyapjúhoz,
valamint kézzel mosható gyapjúhoz és ké‐
nyes szövetekhez. Megjegyzés : Az egyetlen
vagy nagy tömegű darabok kiegyensúlyozat‐
lanságot okozhatnak. Ha a készülék nem hajt‐
ja végre az utolsó centrifugálási fázist, tegyen
be további darabokat, vagy ossza el újra a töl‐
tetet kézzel, majd válassza ki a centrifugálási
programot.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP
FEHÉRNEMŰ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 1 kg
Ez a program nagyon kényes darabokhoz,
például fehérneműkhöz, melltartókhoz és al‐
sóneműkhöz stb. alkalmas.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP
Mosószer
Rekesz
Mosási programok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
Opciók
SELYEM
30°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 1 kg
Ez a program kímélő mosást és centrifugálást
igénylő selyem ruhadarabokhoz alkalmas.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP
SZABADIDŐ
40°- Hideg
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
Speciális program sportruházathoz. Ennek a
programnak a választásakor ne használjon
semmilyen adalékanyagot.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - EXTRA
ÖBLÍTÉS
CENTRIFUGÁ‐
SPORT
LÁS SEBESSÉ‐
40°- Hideg
GÉNEK CSÖK‐
Előmosás - Főmosás - Öblítések - Rövid cent‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
rifugálás
TŐSTOP - EXTRA
Max. töltet 3 kg
ÖBLÍTÉS
Erősen szennyezett sportruházati darabok
mosására alkalmas speciális program. A mo‐
sógép automatikusan hozzáad egy előmosási
ciklust a főmosás előtt, hogy eltávolítsa a sá‐
ros foltokat. Azt javasoljuk, hogy NE tegyen
mosószert a mosószertartó
jelzésű reke‐
szébe.
SZUPERGYORS
30°
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
Max. töltet 3 kg
Ez a program használható sportruházati da‐
rabok, illetve enyhén szennyezett vagy egy‐
szer viselt pamut- vagy műszálas darabok
gyors mosásához.
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE
CENTRIFUGÁ‐
GYORS
LÁS SEBESSÉ‐
60° - 40°
GÉNEK CSÖK‐
Főmosás - Öblítések - Rövid centrifugálás
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
Max. töltet 5 kg
Gyors mosási program, amely enyhén szen‐ TŐSTOP - EXTRA
ÖBLÍTÉS
nyezett fehér/színtartó pamut vagy kevertszá‐
las ruhadarabokhoz alkalmas.
19
Mosószer
Rekesz
20
Hasznos javaslatok és tanácsok
Program
Maximális és minimális hőmérséklet
Ciklus leírása
Maximális ruhatöltet
Anyag fajtája
ECO
60°
Főmosás - Öblítések - Hosszú centrifugálás
Max. töltet 7 kg
Fehér és színeresztő pamut .
Ez a program enyhén vagy normál mértékben
szennyezett pamutdarabokhoz választható. A
hőmérséklet csökken, a mosás időtartama pe‐
dig meghosszabbodik. Ez lehetővé teszi a jó
mosási hatékonyság elérését az energiataka‐
rékosság mellett.
Opciók
Mosószer
Rekesz
CENTRIFUGÁ‐
LÁS SEBESSÉ‐
GÉNEK CSÖK‐
KENTÉSE/ÖBLÍ‐
TŐSTOP - ELŐ‐
MOSÁS - FOLT EXTRA ÖBLÍTÉS
/ KI
Az éppen folyamatban lévő program törlésé‐
hez vagy a gép kikapcsolásához.
1) Ha az IDŐMEGTAKARÍTÁS gombbal a SZUPERGYORS opciót választja, javasoljuk, hogy
csökkentse a maximális töltetet a jelzettnek megfelelően. (Csökk. töltet=Csökkentett töltet).
Azonban lehetséges a teljes töltet is némileg mérsékelt tisztítási eredmények mellett.
Hasznos javaslatok és tanácsok
A mosnivaló szétválogatása
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást és a gyártó cég
mosási útmutatásait. A következők szerint különítse el a ruhaneműket: fehér,
színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Hőmérséklet
95° vagy 90°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és pamutru‐
hák (pl. konyharuhák, törülközők, asztalterítők, lepedők
stb.) mosásához
60°/50°
a nem színeresztő, közepesen szennyezett színes len‐
vászon, pamut és műszálas ruhaneműk (pl. ingek, pi‐
zsamák, hálóingek stb.), illetve enyhén szennyezett fe‐
hér pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására
40°-30°- Hideg
kényes ruhadarabok (pl. függönyök), vegyes ruhanemű,
így műszálas és gyapjúanyagok, amelyek címkéjén ez
áll: "tiszta új gyapjú, gépben mosható, nem megy össze"
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér ruhák a mosás során
elveszíthetik "fehérségüket".
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket, ezért célszerű az
első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Hasznos javaslatok és tanácsok
21
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak fémtárgyak (pl. hajcsatok,
biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat, kapcsolja be a kap‐
csokat. Az öveket és a hosszú szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat.
A különösen piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel dör‐
zsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le róluk a kapcsokat, vagy
zsákban, hálóban mossa őket.
Maximális töltetek
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a mosási programtábláza‐
tokban található.
Általános szabályok:
• Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg túlzottan.
• Műszál: csak a dob feléig töltse meg;
• Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és energiafelhasználás
érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a megadott mennyisé‐
get.
A ruhaneműk súlya
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
paplanhuzat
700 g
férfimunkaköpeny
600 g
lepedő, férfipizsama
500 g
terítő
250 g
párnahuzat, frottírtörülköző, hálóing, férfi ing
200 g
konyharuha, női alsónemű, terítő, blúz, alsónadrág
100 g
Foltok eltávolítása
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel és mosószerrel
eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már megszáradt, áztassa
be a ruhát éjszakára speciális mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át
benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd puha ruhára helyez‐
ve itassa fel; ismételje meg többször a műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot, majd puha felületre
helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével itassa fel.
22
Hasznos javaslatok és tanácsok
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen hideg rozsdatisztítóval
kezelje. Bánjon óvatosan a régebbi keletű rozsdafoltokkal, mert azok már
megtámadták a cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon
csak a fehér, illetve a klórra nem érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje hígított hipoklorittal
(csak a klórral szemben ellenálló fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot acetonnal 1), majd puha ruhára
helyezve itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal, majd kezelje alko‐
hollal. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecet- vagy citromsavval ke‐
zelje a foltot, végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklo‐
rittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb acetonnal 1), majd
ecetsavval; a fehér ruhaneműn esetlegesen visszamaradó nyomokat hipok‐
lorittal tisztítsa meg, majd jól öblítse át.
Kátrányfolt: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel kezelje, majd a vé‐
gén tisztítópasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes adagolásától függ.
A helyes adagolás a pazarlás elkerülését és a környezet védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan elemeket is tar‐
talmaznak, amelyek károsítják a természet kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes, gyapjú, pamut stb.),
színétől, a mosás hőfokától és a szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához, elsősorban az alacsony
hőfokú (max. 60°C-os) programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szol‐
gáló speciális mosószerek.
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott adalékanyagokat a mosásprog‐
ram kezdete előtt kell a megfelelő rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált mosószerek optimális felhasz‐
nálását teszi lehetővé.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó út‐
mutatásait, és semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló rekeszben látott
"MAX" jelölést .
Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint osztályozzák. Erre vonat‐
kozó információt az adott vízműtől vagy az illetékes önkormányzattól lehet
kérni.
1) műselymet ne tisztítson acetonnal
Ápolás és tisztítás
23
Vízlágyítót kell alkalmazni, amikor a víz keménységi foka közepes vagy magas
(a II. vízkeménységi fokozattól). Kövesse a gyártó utasításait. Ezután a mo‐
sószer mennyiségét mindig az I. vízkeménységi foknak (= lágy) megfelelően
lehet beállítani.
Vízkeménységi fok
Szint
Jellemző
Német °dH
Francia °T.H.
1
lágy
0-7
0-15
2
közepes
8-14
16-25
3
kemény
15-21
26-37
4
nagyon kemény
> 21
> 37
Ápolás és tisztítás
LE KELL VÁLASZTANIA a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt bár‐
milyen tisztítási vagy karbantartási munkát végezne.
Vízkőtlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet. Jó elképzelés az, ha időközön‐
ként vízlágyítószert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt bármilyen ruha‐
nemű mosása nélkül, és a vízlágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se‐
gíteni fog a vízkőlerakódások kialakulásának megelőzésében.
Minden mosás után
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót. Ez segít megelőzni a penészesedést és a
kellemetlen szagok kialakulását a készülék belsejében. Ha a mosás után az
ajtót nyitva hagyja, azzal az ajtótömítés védelmét is elősegíti.
Karbantartási mosás
Alacsony hőmérsékletű mosásokkal lehetséges a dob belsejében lévő ma‐
radványlerakódások eltávolítása.
Javasoljuk, hogy rendszeresen végezzen karbantartási mosást.
Karbantartási mosás futtatása:
• A dobban nem lehet semmilyen ruhanemű.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási programot.
• Normál mennyiségű mosószert használjon, ami biológiai tulajdonságokkal
rendelkező por legyen.
Külső tisztítás
A készülék külső felületét csak vízzel és szappannal tisztítsa meg, majd törölje
alaposan szárazra.
A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, oldószert vagy más ha‐
sonló terméket.
24
Ápolás és tisztítás
Mosószertartó
A mosószertartót rendszeresen tisztítani kell.
1. Erősen húzva vegye ki a mosószertartót.
2. Vegye ki a kondicionáló betétet a
középső rekeszből.
3. Mossa le az összes részt vízzel.
4. Nyomja vissza a kondicionáló beté‐
tet, amennyire lehet, hogy szilárdan
a helyén legyen.
5. Tisztítsa meg kefével a mosógép
összes alkatrészét, különösen a
mosókamra felső részén található
fúvókákat.
6. Illessze a mosószertartót a vezető‐
sínekre, és tolja be.
Mosódob
Rozsdásodások alakulhatnak ki a dobban a mosnivalóval bekerülő korrozív
hatású tárgyak vagy a vasat tartalmazó csapvíz miatt.
Ne tisztítsa a mosódobot savas vízkőmentesítő szerrel, klórtartalmú súroló‐
szerrel vagy acélgyapottal.
1. A dobban lévő rozsdásodásokat rozsdamentes acél tisztítására alkalmas
tisztítószerrel távolítsa el.
2. Futtasson le egy mosási ciklust ruhanemű nélkül, hogy eltávolítsa a tisztí‐
tószerek esetleges maradványait.
Program: Rövid pamut program maximális hőmérsékleten, és töltsön be
kb. 1/4 mérőpohár mosószert.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömí‐
tést, és vegyen ki minden dolgot a mélye‐
désekből.
Ápolás és tisztítás
25
Vízleeresztő szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell rendszeresen és különösen, ha:
• a gép nem vezeti ki a vizet, és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a kivezető szivattyút
elzáró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biztosítótűk, érmék stb.
A következők szerint járjon el:
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Szükség esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
3. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
4. Helyezzen egy edényt a szivattyú alá, amelybe a gépből távozó víz folyhat.
5. Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az edénybe, és vegye le róla a
dugófedelet.
6. Amikor már nem folyik belőle víz,
csavarja ki és vegye ki a szivattyút.
Tartson kéznél egy ruhát, amivel
felitathatja a vizet, amely a szivat‐
tyú kiemelésekor távozhat a gép‐
ből.
7. Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt tárgyakat a szivattyú meg‐
forgatásával.
26
Ápolás és tisztítás
8. Tegye vissza a dugót a vészhely‐
zetben ürítésre használt csőre,
majd az utóbbit akassza vissza a
helyére.
9. Csavarja vissza teljesen a szivattyút.
10. Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
VIGYÁZAT
Amikor a készülék használatban van, a kiválasztott programtól függően, forró
víz lehet a szivattyúban. Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét mosási ciklus
alatt, mindig várjon, amíg a készülék befejezte a ciklust, és kiürítették. Amikor
visszahelyezi a fedelet, győződjön meg arról, hogy megfelelően rászorította,
és így nincs szivárgás, és kisgyermekek nem tudják azt eltávolítani.
A vízbevezető szűrők tisztítása
Ha a készülék nem tölt be vizet, túl sokáig tart a víz betöltése, a start gomb
sárgán villog, vagy pedig a kijelzőn (ha van) erre vonatkozó figyelmeztetés
(lásd a "Mit tegyek, ha..." c. fejezetet a további részletekért), ellenőrizze, hogy
a vízbevezető szűrők nem tömődtek-e el.
A vízbevezető szűrők tisztítása:
Ápolás és tisztítás
27
1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a csövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a csőben lévő szűrőt
egy kemény sörtéjű kefével.
4. Csavarja vissza a csövet a csapra.
Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás
szoros legyen.
5. Csavarja le a csövet a gépről. Tart‐
son a közelben egy törlőruhát, mert
némi víz kifolyhat.
6. Tisztítsa meg a szelepben lévő szű‐
rőt egy kemény sörtéjű kefével vagy
egy ruhadarabbal.
7. Csavarja vissza a csövet a gépre,
és ügyeljen arra, hogy a csatlako‐
zás szoros legyen.
8. Nyissa ki a vízcsapot.
Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következőket kell tenni:
1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
4. Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
5. Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyezze bele a kivezető cső végét.
Vegye le róla a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor
28
Mit tegyek, ha...
az edény megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az edényt. Addig
ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik víz a gépből.
6. Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a szivattyút.
7. Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető csövet;
8. Csavarja vissza a szivattyút, és csukja be az ajtót.
Fagyveszély
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet 0°C alá süllyedhet,
a következők szerint járjon el:
1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a csapról;
2. Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a befolyócső végét a
padlózatra elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet;
3. Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a helyére a szivattyú
kivezető csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre szolgáló dugóval.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz kifolyik, ezzel elke‐
rülhető a jégképződés és így a készülék károsodása.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg arról, hogy a környezeti
hőmérséklet meghaladja a 0°C-ot.
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezető csövön keresztül kiüríti,
ezt követően kb. 2 liter vizet a mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell
önteni, majd le kell futtatni a vízleeresztő programot. Ez működésbe hozza az
ECO szelepegységet, amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy része a kö‐
vetkező mosáskor felhasználatlanul maradjon a gépben.
Mit tegyek, ha...
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy mulasztások miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül is könnyen orvosolhatók. Kérjük,
a helyi szerviz megkeresése előtt végezze el az alább felsorolt ellenőrzéseket.
Előfordulhat, hogy a gép működése közben yellow a 8 gomb sárga jelzőfénye
villogni kezd, és a következő riasztási kódok egyike megjelenik a kijelzőn, és
ezzel egy időben hangjelzés hallható 20 másodpercenként, jelezve, hogy a
gép nem működik:
: baj van a vízellátással
•
: baj van a víz elvezetésével
•
: nyitott ajtó
•
: Túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt
•
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a 8 gombot a program új‐
raindításához. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a
lakhelye szerinti szakszervizhez.
Mit tegyek, ha...
Probléma
29
Lehetséges ok/Megoldás
A mosógép nem indul el:
Az ajtó nincs becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A dugó nem megfelelõen van beillesztve
a hálózati aljzatba.
• Illessze a csatlakozódugót a hálózati
aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenõrizze lakásának elektromos há‐
lózatát.
A fõ olvadóbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot.
A programválasztó nincs megfelelõen
beállítva, és nem nyomta meg a 8 gom‐
bot.
• Forgassa el a programválasztót, és
nyomja meg a 8 gombot ismét.
Késleltetett indítás lett kiválasztva.
• Ha a ruhanemût azonnal ki kell mosni,
törölje a késleltetett indítást.
A gyermekzár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki az eszközt.
A gép nem szív be vizet:
A vízcsap el van zárva.
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócsõ összenyomódott vagy
megtört.
• Ellenõrizze a befolyócsõ csatlakozá‐
sát.
Eltömõdött a befolyócsõben lévõ szûrõ
vagy a bevezetõ szelep szûrõje.
• Tisztítsa meg a vízbevezetõ szûrõket.
(További részleteket lásd "A vízbeve‐
zetõ szûrõk tisztítása" címszó alatt.)
Az ajtó nincs jól becsukva.
• Zárja be jól az ajtót.
A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is
üríti:
A kifolyócsõ vége túl alacsonyan van.
• Olvassa el "A víz leeresztése" fejezet
idevonatkozó bekezdését.
30
Mit tegyek, ha...
Probléma
Lehetséges ok/Megoldás
A kifolyócsõ összenyomódott vagy meg‐
tört.
• Ellenõrizze a kifolyócsõ csatlakozását.
Eldugult a lefolyó szûrõje.
• Tisztítsa meg a leeresztõ szûrõt.
Olyan opció vagy program került kivá‐
A gép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem lasztásra, amely a dobban maradó vízzel
centrifugál:
fejezõdik be, vagy amely kihagyja az ös‐
szes centrifugálási fázist.
• Válassza az ürítési vagy a centrifugá‐
lási programot.
A ruhanemû nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhanemût.
Víz van a padlózaton:
Túl sok mosószert vagy nem megfelelõ
mosószert használ a mosáshoz (túl sok
hab keletkezik).
• Csökkentse a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Ellenõrizze, hogy nem szivárog-e a be‐
folyócsõ valamelyik illesztéke. Nem min‐
dig lehet könnyen meglátni, hogy folyik-e
a víz a csövön; ellenõrizze, hogy nedvese a csõ.
• Ellenõrizze a befolyócsõ csatlakozá‐
sát.
Megsérült a befolyócsõ vagy a kifolyó‐
csõ.
• Cserélje ki egy újjal.
A szûrõre a tisztítás után nem tették vis‐
sza a sapkát, vagy a szûrõt nem megfe‐
lelõen csavarták be.
• Illessze vissza a vészürítõ dugaszt a
szûrõbe, vagy csavarja be teljesen a
szûrõt.
A mosás eredménye nem kielégítõ:
Túl kevés vagy nem megfelelõ mosó‐
szert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.
Mosás elõtt nem kezelte a makacs folto‐
kat.
• Használjon a kereskedelemben kap‐
ható termékeket a makacs foltok keze‐
léséhez.
Nem a megfelelõ hõfokot állította be.
• Ellenõrizze, hogy a megfelelõ hõmér‐
sékletet választotta-e.
Túl nagy mennyiségû ruhát tett a gépbe.
• Csökkentse a ruhatöltetet.
Mit tegyek, ha...
Probléma
31
Lehetséges ok/Megoldás
Nem nyílik ki az ajtó:
A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 7.5 jel ki nem alszik.
Víz van a dobban.
• Válassza az ürítés vagy a centrifugá‐
lás programot a víz kiürítéséhez.
A gép vibrál vagy zajos:
A szállításhoz használt csavarokat vagy
csomagolást nem távolította el.
• Ellenõrizze, hogy a készülék üzembe
helyezése megfelelõ-e.
Nem állította be egyenlõ magasságra a
lábakat
• Ellenõrizze, hogy a készülék szintezé‐
se megfelelõ-e.
A ruhanemû nem egyenletesen oszlik el
a dobban.
• Rendezze el a ruhanemût.
Lehet, hogy túl kis mennyiségû ruhane‐
mû van a dobban.
• Helyezzen be több ruhanemût.
Késõn indul a centrifugálás, illetve a gép
egyáltalán nem centrifugál:
Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer
megszakította a centrifugálást, mert a ru‐
hanemû egyenetlenül oszlott el a dob‐
ban. A ruhanemû a dob ellenkezõ irány‐
ba forgásával kerül egyenletes elosztás‐
ra. Lehet, hogy a dob többszöri ilyen
irányú forgására van szükség ahhoz,
hogy az egyensúly visszaálljon, és ren‐
des centrifugálás induljon be. Ha néhány
perc elteltével sem oszlik el megfelelõen
a ruhanemû, akkor a gép nem végzi el a
centrifugálást.
• Lehetséges, hogy a ruhatöltet túl kicsi,
tegyen be további darabokat, kézzel
rendezze el újra a töltetet, majd válas‐
sza ki a centrifugálás programot.
A gép szokatlan zajt bocsát ki:
A gépbe szerelt motor más hagyomá‐
nyos motortípusokhoz képest szokatlan
zajt ad ki. Ez az új típusú motor lágyabb
indítást biztosít, a ruhanemût pedig
egyenletesebben osztja el centrifugálás
közben a dobban, ugyanakkor pedig fo‐
kozott stabilitást kölcsönöz a gépnek.
Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógé‐
pek rendkívül hatékonyan üzemelnek,
nagyon kevés vizet használnak fel, ami
nem befolyásolja a teljesítményüket.
32
Műszaki adatok
Probléma
A kijelzõn a
Lehetséges ok/Megoldás
riasztási kód látható:
A túlcsordulásgátló rendszer bekapcsolt.
• Válassza le a készüléket, és forduljon
a szervizhez
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatá‐
roznia a problémát, forduljon szakszerviz‐
hez. A telefonálás előtt jegyezze fel a gép
típusát, gyári számát és a vásárlás idő‐
pontját, mert ezeket a szakszerviz kérni
fogja Öntől.
Műszaki adatok
Méretek
Szélesség
Magasság
Mélység
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség - Összteljesít‐
mény - Biztosíték
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk
a készülék ajtajának belső szélén lévő adattáblán talál‐
hatók.
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximális töltet
Pamut
7 kg
Centrifugálási sebesség
Maximum
1400 fordulat/perc
Márkalogó
Electrolux
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
Modell megnevezése
LAVAMAT 5.0
60cm
85cm
63cm
Mértékegység
Energiaosztály
( A és G közötti skálán, ahol az A
a leghatékonyabb, a G a legkevés‐
bé hatékony)
Energiafogyasztás kWh-ban
(a tényleges energiafogyasztás
normál 60 °C-os pamut program függ a készülék használatától)
használata esetén
A
1.19
Fogyasztási értékek
Mosási teljesítmény
( A és G közötti skálán, ahol az A
a legmagasabb, a G pedig a lega‐
lacsonyabb teljesítmény)
A
Centrifugálásos szárítási telje‐
sítmény
( A és G közötti skálán, ahol az A
a legjobb, a G pedig a legros‐
szabb)
B
Maradék nedvesség normál 60
°C-os pamut program esetén
%
52
Maximális centrifugálási sebes‐
ség normál 60 °C-os pamut
program esetén
fordulat/perc
1400
Mosási töltet normál 60 °C-os
pamut program esetén
kg
7
Vízfogyasztás normál 60 °C-os
pamut program esetén
liter
49
Program időtartama normál 60
°C-os pamut program esetén
perc
139
200 mosás átlagos éves ener‐
kW
giafogyasztása normál 60 °C-os (egy 4 tagú háztartás becsült éves
pamut program esetén
fogyasztása)
238
200 mosás átlagos éves vízfo‐
gyasztása normál 60 °C-os pa‐
mut program esetén
liter
(egy 4 tagú háztartás becsült éves
fogyasztása)
9800
Mosási zajkibocsátás normál 60
°C-os pamut program esetén
dB/A
51
Centrifugálási zajkibocsátás
normál 60 °C-os pamut program
esetén
dB/A
78
33
Fogyasztási értékek
Program
Fehér pamut 95°
Pamut 60°
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
2.15
65
1.4
62
1.05
49
Pamut 40°
0.75
62
Műszál 40°
0.6
53
Kímélő 40°
0.6
63
Pamut ECO 60°
1)
Program időtarta‐
ma (perc)
A programok idő‐
tartamára vonatko‐
zóan, kérjük, nézze
meg a kezelőpanel
kijelzőjét.
34
Üzembe helyezés
Program
Energiafogyasztás
(kWh)
Vízfogyasztás (li‐
ter)
Gyapjú/Kézi mosás
30°
0.25
62
Program időtarta‐
ma (perc)
1) " Pamut Eco" 60°C-on 7 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő adatok
referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek,
azok a mosásra váró ruha mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől
és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
Szerelési útmutató
Üzembe helyezés
Kicsomagolás
A készülék használata előtt távolítsa el a szállításhoz használt csavarokat és
a csomagolóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt őrizzen meg esetleges
későbbi szállítások idejére.
1. Miután eltávolított minden csoma‐
golást, óvatosan fektesse a gépet a
hátlapjára, és távolítsa el a mosó‐
gép alján található polisztirol blok‐
kot.
Üzembe helyezés
2. Vegye ki a hálózati tápkábelt és a
kifolyócsövet a készülék hátlapján
lévő csőtartókból.
3. Csavarja ki a három csavart a mo‐
sógéphez mellékelt kulccsal.
4. Csúsztassa ki az ott található műa‐
nyag távtartókat.
35
36
Üzembe helyezés
5. Nyissa ki a kerek ajtót, vegye ki a
befolyócsövet a dobból, és távolítsa
el a polisztirolelemet, amely az ajtó
tömítésére van ragasztva.
6. Dugaszolja be a kisebb felső lyukat
és a két nagyot a megfelelő műa‐
nyag dugaszokkal, amelyek a keze‐
lési kézikönyvet tartalmazó zacskó‐
ban vannak.
7. Csatlakoztassa a befolyócsövet a
"Vízellátás" c. részben leírtaknak
megfelelően.
Elhelyezés és vízszintezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófel‐
ületen kell elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a
levegő áramlását ne akadályozza sző‐
nyeg, padlószőnyeg stb.
Mielőtt kis csempékre helyezné, fektessen
le egy gumiszőnyeget.
Ne próbálja meg úgy kiegyenlíteni a pad‐
lózat esetleges egyenetlenségeit, hogy a
gép alá kartont, fát vagy hasonló anyag‐
okat helyez.
Ha a készüléket mindenképpen egy gáz‐
tűzhely vagy egy széntüzelésű kályha köz‐
elében kell elhelyezni, egy olyan szigetelő panelt kell elhelyezni a két készülék
Üzembe helyezés
37
közé, amelynek a tűzhely vagy a kályha felé néző oldalát alumíniumfólia bo‐
rítja.
A készüléket tilos olyan helyen üzembe helyezni, ahol a hőmérséklet 0°C alá
csökkenhet.
A befolyócsövön és a kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a készülék beszerelése után könnyen hoz‐
záférhető a szervizszakember számára, ha javításra lenne szükség.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak be- vagy kicsava‐
rásával. Ne helyezzen a gép alá kartont, fát vagy hasonló anyagot a padlózat
esetleges szinteltérésének a kiegyenlítésére.
Vízellátás
Egy befolyócső mellékelve van, és az a mosógép dobjában található.
A készüléket a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni.
Ne használja a korábbi mosógépről származó befolyócsövet a vízvezetékhez
való csatlakozásra.
1. Nyissa ki a kerek ajtót, és vegye ki
a befolyócsövet.
2. Csatlakoztassa a csövet a csatlako‐
zóelemmel a mosógéphez.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé.
A vízcsap helyzetétől függően a csövet
balra vagy jobbra szögben vezesse el.
3. A szorítógyűrű meglazításával állít‐
sa be helyesen a csövet. Miután be‐
állította a befolyócsövet, ügyeljen
arra, hogy megszorítsa ismét a szo‐
rítógyűrűt a szivárgások megelőzé‐
se érdekében.
4. Csatlakoztassa a befolyócsövet egy
3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
Mindig a készülékhez mellékelt csö‐
vet használja.
A befolyócsövet nem szabad meghos‐
szabbítani. Ha a cső túl rövid lenne, és
nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy
másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.
38
Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést a helyi vízügyi és építési szabályozások előírásainak
megfelelően kell elvégezni. Nézze meg a készülék biztonságos üzemelteté‐
séhez szükséges minimális víznyomást a "Műszaki adatok" című fejezetben.
Aquastop eszköz
A befolyócső aquastop eszközzel van fel‐
szerelve, amely védelmet nyújt a csőből
való vízszivárgás okozta károk ellen,
amely szivárgások a cső természetes elö‐
regedése miatt alakulhatnak ki. Ezt a hibát
egy piros szektor jelzi az "A" ablakban.
Amennyiben ez történik, zárja el a vízcsa‐
pot, és forduljon a szervizközponthoz,
hogy cseréljék ki a csövet.
Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt műanyag könyökcső
segítségével.
Ez esetben fontos, hogy a cső meghajlított része vízleeresztés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például egy da‐
rab spárgával).
2. A mosdókagyló kivezetésének
egyik leágazásához csatlakoztat‐
va. Ennek a leágazásnak a szagel‐
záró fölött kell elhelyezkednie oly
módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Vízlefolyó hálózatra , ahol a bekö‐
tésnek legalább 60 és legfeljebb 90
cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőz‐
nie kell, azaz a lefolyócső belső átmé‐
rőjének meg kell haladnia a kifolyócső külső átmérőjét.
A kifolyócsövön nem lehetnek törések.
Elektromos csatlakoztatás
39
A kifolyócső hossza nem haladhatja meg a maximális 4 métert. További kifo‐
lyócsövet és illesztőelemet a helyi szervizben szerezhet be.
Elektromos csatlakoztatás
Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék ajtajának
belső szélén lévő adattáblán találhatók.
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a szükséges maximális
terhelés elviselésére, figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket
is.
VIGYÁZAT
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen könnyen hozzá‐
férhető.
VIGYÁZAT
Amennyiben a tápvezetéket ki kell cserélni, azt egy szakszerviznek kell elvé‐
geznie.
Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
40
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Csomagolóanyagok
A
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a megfelelő helyre
(vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá szeretne járulni a
környezet védelméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül is kimoshatja, mert
így mosószert, vizet és időt takarít meg (és egyben védi a környezetet!).
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van töltve.
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű szennyezettség
eltüntethetők; a ruhanemű ekkor alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség mértéke és a mosni
kívánt ruhanemű mennyisége szerint adagolja.
41
42
43
www.electrolux.com
192995251-00-382009
www.aeg-electrolux.hu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement