Aeg-Electrolux | L62840 | User manual | Aeg-Electrolux L62840 Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux L62840 Lietotāja rokasgrāmata
LAVAMAT 60840/62840/64840
Lietoðanas
pamâcîba
Veïas mazgâjamâ
maðîna
2
Cienîjamais klient,
Paldies Jums par viena no mûsu augstâs kvalitâtes izstrâdâjuma izvçli.
Ar ðîs ierîces palîdzîbu Jûs pieredzçsiet funkcionâla dizaina un paðas mûsdienîgâs
tehnoloìijas perfektu kombinâciju.
Pârliecinieties pats, ka mûsu ierîces ir konstruçtas tâ, lai nodroðinâtu vislabâko
veiktspçju un kontroli – mçs patieðâm uzstâdâm visaugstâkâs kvalitâtes standartus.
Papildus tam Jûs iegûstat ekoloìiskus un enerìiju taupoðus aspektus kâ mûsu
izstrâdâjumu integrâlu sastâvdaïu.
Lai nodroðinâtu savas ierîces optimâlu un pilnîgu veiktspçju, lûdzu rûpîgi izlasît ðo
ekspluatâcijas instrukciju.
Tas Jums dos iespçju perfekti un ïoti efektîgi vadît visus procesus.
Lai laiku pa laikam un nepiecieðamîbas gadîjumâ caurskatîtu ðo instrukciju, mçs
iesakâm to glabât droðâ vietâKâ arî lûdzu to nodot ðîs ierîces jebkuram nâkamajam
îpaðniekam.
Mçs vçlamies, lai Jûs gûtu daudz prieka ar ðîs jaunâs ierîces palîdzîbu..
Ðajâ rokasgrâmatâ lietoti ðâdi simboli:
Apzîmçta svarîga informâcija Jûsu personîgajai droðîbai un norâdîjumi, lai izvairîtos no
ierîces bojâjumiem.
Vispârîgi norâdîjumi un padomi.
Vides aizsardzîbas informâcija
Saturs
3
Saturs
Norâdîjumi lietotâjam
Droðîbas norâdîjumi
6
6-8
Ierîces apraksts
9
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
9
Vadîbas panelis
10
Pirmajâ lietoðanas reizç
10
Personificçðana
11
Skaòas signâls
11
Aizslçgs bçrnu droðîbai
11
Lietoðana ikdienâ
12
Veïas ievietoðana
12
Mazgâðans lîdzekïa un veïas kopðanas lîdzekïu dozçðana
12
Izvçlçtâs programmas iestatîðana
13
Veïas izgrieðanas âtruma vai funkcijas ar skaloðanas pauzi izvçle
13
Papildus funkciju taustiòi
14
Priekðmazgâðanas funkcija
15
Traipu apstrâdes funkcija
15
Saudzîgâs mazgâðana
15
Âtrâ mazgâðana
15
Displejs
16
Starts/Pauze
17
Atliktâ starta iestatîðana
17
Programmas norises indikâcija
18
Papildus skaloðanas iestatîðana
19
Funkcijas vai programmas izmainîðana tâs norises laikâ
19
Programmas pârtraukðana
19
Programmas atcelðana
19
4
Saturs
Durtiòu atvçrðana pçc programmas uzsâkðanas
19
Programmas beigas
20
Mazgâðanas programmas
Îss programmu pârskats
Sagatavoðanâs mazgâðanai
21-22
23
24-28
Veïas ðíiroðana
24
Temperatûras izvçle
24
Pirms veïas ievietoðanas
24
Veïas ievietoðanas daudzums
25
Veïas svars
25
Traipu apstrâde
26
Mazgâðanas un veïas kopðanas lîdzekïi
27
Mazgâðanas lîdzekïu lietoðanas daudzums
27
Ûdens cietîbas pakâpes
28
Veïas kopðans simboli
Tîrîðana un kopðana
29
30-34
Atkaïíoðana
30
Pçc katras lietoðanas reizes
30
Kopðanas mazgâðanas programma
30
Korpusa apkope
30
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
30
Mazgâðanas tilpne
31
Durtiòu blîvçjums
31
Atsûknçðanas sietiòð
32
Ûdens ieplûdes filtrs
33
Avârijas iztukðoðana
33
Brîdinâjums par aizsalðanu
34
Ko darît, ja ...
35-38
Tehniskie dati
39
Saturs
Patçriòa vçrtîbas
Uzstâdîðana
5
40
41-45
Izpakoðana
41
Novietoðana un lîmeòošana
43
Pievienoðana ûdens vadam
43
Ûdens drenâþa
44
Pievienoðana elektropadevei
45
Pastâvîgais pieslçgums
45
Vides iazsardzîbas norâdîjumi
46
Iepakojuma materiâls
46
Nolietotâ ierîce
46
Norâdîjumi par ekoloìijus
46
Garantija
47
Klientu apakalpoðanas serviss
48
6
Droðîbas norâdîjumi
Norâdîjumi ierîces lietotâjam
Droðîbas norâdîjumi
Pirms pirmâs lietoðanas reizes
●
AEG/Electrolux raþotie produkti pilnîbâ atbilst visiem spçkâ esoðajiem droðîbas
standartiem un prasîbâm. Tomçr mçs, kâ raþotâji, uzskatâm, ka mûsu pienâkums
ir iepazîstinât mûsu pircçjus ar sekojoðiem droðîbas norâdîjumiem. Jums
OBLIGÂTI jâizlasa ðie norâdîjumi pirms ierîces uzstâdîðanas un lietoðanas
uzsâkðanas.
●
Ir ïoti svarîgi saglabât ðo lietoðanas pamâcîbu kopâ ar ierîci turpmâkajâm
uzziòâm. Gadîjumâ, ja veïas mazgâjamâ maðîna tiek pârdota vai pârvietota uz
kâdu citu vietu (piemçram, mainot dzîves vietu), nodroðiniet, lai ðî rokasgrâmata
vienmçr atrastos kopâ ar ierîci, lai tâs jaunais îpaðnieks varçtu iepazîties ar
attiecîgajiem ierîces lietoðanas un droðîbas norâdîjumiem.
●
Jums OBLIGÂTI tie jâizlasa pirms ierîces uzstâdîðanas un lietoðanas uzsâkðanas.
●
Pirms ierîces uzstâdîðanas pârbaudiet, vai ierîcei nav nekâdi transporta bojâjumi.
Nekâdâ gadîjumâ neuzstâdiet bojâtu ierîci! Ja kâda detaïa ir bojâta, sazinieties ar
ierîces pârdevçju.
●
Ja esat iegâdâjuðies ierîci ziemas periodâ, kad apkârtesoðâ temperatûra
pazeminâs lîdz sasalðanas: Pirms ierîces lietoðanas uzsâkðanas atstâjiet to
vismaz 24 stundas istabas temperatûrâ.
Vispârîgi droðîbas norâdîjumi
●
Droðîbas apsvçrumu dçï ir bîstami jebkâdâ veidâ pârveidot ierîci vai izmainît tâs
tehnisko specifikâciju.
●
Izmantojot programmu ar augstu mazgâðanas temperatûru,durtiòu stikls var
uzkarst. Nepieskarieties tam, pastâv risks apdedzinâties!
●
Pârliecinieties, vai veïas tvertnç nav ierâpuðies sîki mâjdzîvnieki. Lai novçrstu
ðâdu iespçju, vienmçr pirms ierîces lietoðanas rûpîgi pârbaudiet veïas tvertni.
●
Tâdi sîki priekðmeti kâ monçtas, sasprauþamâs adatas, nagu vîlîtes, skrûves,
akmeòi un citi cieti priekðmeti, nejauði iekïûstot ierîcç, var to neatgriezeniski
sabojât. Tâdçï pirms apìçrbu ievietoðanas ierîcç, rûpîgi pârbaudiet un iztukðojiet
to kabatas.
●
Lietojiet tikai veïas mazgâjamâm maðînâm paredzçtos mazgâðanas un veïas
kopðanas lîdzekïus. Pârdozçjot lîdzekïus, Jûs varat sabojât apìçrbu. Ievçrojiet
lîdzekïu raþotâja sniegtos norâdîjumus par dozçðanu, kas sniegti uz to
iepakojuma.
●
Nelielus izstrâdâjumus (ze es, jostiòas, lentîtes un tml.) mazgâðanas laikâ
ievietojiet speciâli ðim nolûkam paredzçtâ mazgâðanas maisiòâ vai spilvendrânâ,
jo pretçjâ gadîjumâ mazgâðanas laikâ tiek var iesprûst starp veïas maðînas ârçjo
un iekðçjo tvertni.
Droðîbas informâcija
7
●
Nemazgâjiet veïas maðînâ izstrâdâjumus ar dûnu pildîjumu,ar neapstrâdâtâm
vîlçm vai saplîsuðus apìçrbus.
●
Pirms jebkuras tehniskâs apkopes vai tîrîðanas uzsâkðanas, kâ arî pçc katras
lietoðanas reizes, atvienojiet to no strâvas padeves un aizveriet ûdens krânu..
●
Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet ierîci remontçt paði! Nekvalificçtu personu veiktais
remonts var izraisît miesas bojâjumus vai nopietnus ierîces darbîbas traucçjumus.
Sazinieties ar autorizçtâ servisa centra darbiniekiem. Vienmçr pieprasiet tikai
oriìinâlas rezerves daïas.
Uzstâdîðana
●
Ðî ierîce ir paredzçta tikai lietoðanai mâjsaimniecîbas vajadzîbâm. To drîkst
izmantot tikai paredzçtajiem mçríiem.
●
Pçc ierîces izpakoðanas rûpîgi pârbaudiet, vai tai nav nekâdi bojâjumi. Jebkâdu
ðaubu gadîjumâ, sazinieties ar autorizçtâ servisa centra darbiniekiem.
●
Pirms ierîces lietoðanas uzsâkðanas tai jânoòem viss iepakojuma materiâls un
transporta nodroðinâjums (skrûves). Pretçjâ gadîjumâ Jûs varat neatgriezieniski
sabojât veïas mazgâjamo maðînu. Lûdzu, ievçrojiet norâdîjumus, kas sniegti
attiecîgajâ nodaïâ ðajâ lietoðanas pamâcîbâ.
●
Pçc ierîces uzstâdîðanas pârbaudiet, vai tâ nav nejauði novietota uz strâvas
padeves kabeïa,ûdens ieplûdes vai izplûdes ðïûtençm.
●
Ja ierîce tiek novietota uz mîksta grîdas seguma, lûdzu, noregulçjiet kâjiòas tâ, lai
nodroðinâtu zem ierîces brîvu gaisa cirkulâciju.
●
Pçc uzstâdîðanas vienmçr pârbaudiet, vai ûdens ieplûdes un izplûdes ðïûtenes
savienojumos nav radusies sûce.
●
Ja ierîce tiek novietota vietâ, kur pastâv aizsalðanas risks, lûdzu, izlasiet un sekojiet
«brîdinâjumi par aizsalðanas risku» nodaïu.
●
Jebkuru elektroinstalçðanas darbu, kas saistîts ar ierîces uzstâdîðanu,drîkst veikt
tikai kvalificçts elektriíis vai cita atbilstoði kompetenta persona.
●
Jebkuru ar santehniku saistîtu darbu, kas nepiecieðams ierîces uzstâdîðanai,drîkst
veikt tikai kvalificçts santehniíis vai cita atbilstoði kompetenta persona.
Lietoðanas laikâ
●
Ðî ierîce ir paredzçta tikai lietoðanai mâjsaimniecîbas vajadzîbâm. To nedrîkst
izmantot nekâdiem neparedzçtiem mçríiem.
●
Mazgâjiet ierîcç tikai tos izstrâdâjumus, kas paredzçti mazgâðanai automâtiskajâs
veïas maðînâs. Ievçrojiet norâdîjumus uz katra apìçrba kopðanas etiíetes.
●
Neievietojiet ierîcç pârâk daudz veïu. Skat. attiecîgo nodaïu ðajâ lietoðanas
pamâcîbâ.
8
Droðîbas informâcija
●
Pirms apìçrbu mazgâðanas pârbaudiet un iztukðojiet visas kabatas, aizveriet
râvçjslçdzçjus un aizpogâjiet apìçrbu pogas. Nav ieteicams mazgât nodiluðu vai
saplîsuðu apìçrbu, bet izteiktus traipus, piemçram, krâsu, tinti, rûsu vai zâli,
apstrâdâjiet pirms mazgâðanas. Krûðturus ar stiprinâjumiem NEDRÎKST mazgât
veïas maðînâ.
●
Nemazgâjiet ierîcç veïu, kas ir bijusi saskarç ar viegli uzliesmojoðâm vielâm. Ja
apìçrba tîrîðanai ir izmantoti gaistoði tîrîðanas lîdzekïi, rûpîgi iztîriet tos no veïas
pirms ievietoðanas veïas mazgâjamâ maðînâ.
●
Atvienojot ierîci no strâvas padeves avota, nekâdâ gadîjumâ nevelciet aiz elektriskâ
vada, bet vienmçr satveriet aiz kontaktdakðas.
●
Nekâdâ gadîjumâ nelietojiet ierîci, ja ir bojâts tâs elektriskais vads, virsçjais vâks,
apakðçjâ daïa vai vadîbas panelis tâ, ka lietotâjam ir brîvi pieejamas iekðçjâs, strâvu
vadoðâs detaïas.
Bçrnu droðîbai
●
Ðo ierîci nav paredzçts lietot personâm (ieskaitot bçrnus) ar pazeminâtâm
psihiskâm, sensoriskajâm vai garîgajâm spçjâm, kâ arî personâm ar
nepietiekamâm zinâðanâm un pieredzi par elektrisko ierîíu lietoðanu, izòemot
gadîjumus, kad ierîce tiek lietota stingrâ citas perosnas uzraudzîbâ, kas ir spçjîga
atbildçt par viòu droðîbu.
●
Sekojiet, lai mazi bçrni nerotaïâtos ar ierîci un neatstâjiet tos bez uzraudzîbas veïas
maðînas tuvumâ laikâ, kad tâ darbojas.
●
Iepakojuma materiâls (polietilçna plçve, putuplasts) var bût bîstami bçrniem pastâv nosmakðanas briesmas! Novietojiet to bçrniem nepieejamâs vietâs.
●
Veïas mazgâðanas un kopðanas lîdzekïus uzglabâjiet vietâs, kur tos nevar sasniegt
bçrni.
●
Pirms veïas maðînas lietoðanas vienmçr
pârliecinieties, vai ierîcç nav rotaïâjoties
ierâpuðies mazi bçrni vai mâjdzîvnieki. Lai
novçrstu ðâdu iespçju, veïas maðînai ir
îpaðs aprîkojums. Lai ðis aprîkojums
darbotos, pagrieziet durtiòu iekðpusç
esoðo pogu (nespieþot to) pulksteòrâdîtâja
kustîbas virzienâ, lîdz rieva uz pogas
atrodas horizontâlâ stâvoklî. Ja
nepiecieðams, izmantojiet monçtu. . Lai
atvienotu ðo aprîkojumu un atjaunotu
iespçju aiztaisît ierîces durtiòas, pagrieziet pogu pretçji pulksteòrâdîtâja kustîbas
virzienam, lîdz rieva atrodas vertikâlâ stâvoklî.
Nodaïa
9
Ierîces apraksts
Jûsu jaunâ ierîce atbilst visâm modernâkajâm prasîbâm par efektîvu veïas
mazgâðanu ar minimâlu ûdens, mazgâðanas lîdzekïu un strâvas patçriòu.
1
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
4
Tehnisko datu plâksnîte
2
Vadîbas panelis
5
Ûdens izsûknçðanas sûknis
3
Durtiòu atvçrðanas rokturis
6
Regulçjamas kâjiòas
Mazgâðanas lîdzekïu dozators
Nodalîjums priekðmazgâðanas mazgâðanas lîdzeklim, ko izmanto
galvenajai mazgâðanai
Nodalîjums veïas pulverim vai ðíidrajiem mazgâðanas lîdzekïiem, ko izmanto
galvenajai mazgâðanai.
Nodalîjums ðíidrajiem veïas kopðanas lîdzekïiem (veïas mîkstinâtâjiem,
cietinâðanas lîdzekïiem).
Nodalîjums traipu apstrâdes lîdzekïiem, ko izmanto galvenajai mazgâðanai ar
TRAIPU APSTRÂDES - papildus funkciju.
10
Vadîbas panelis
Vadîbas panelis
ECO
95
60
40 - 60 MIX
40
30
1000
800
600
400
60
50
30
40
30 40 40 30
40
1
2
3
4
5
6 7
8
9 10
1
Programmu izvçles pârslçgs
6
«Âtrâs mazgâðanas» taustiòð
2
Taustiòð veïas izgrieðanas âtruma
samazinâðanai
7
Displejs
«Starts/Pauze» poga
3
«Priekðmazgâðanas» taustiòð
8
9
«Atliktâ starta» poga
4
«Traipu apstrâdes» taustiòð
10
Programmas norises indikâcija
5
«Saudzîgâs mazgâðanas» taustiòð
Pirmâ lietoðanas reize
Pârliecinieties, vai elektriskais savienojums un pieslçgums ûdens padevei atbilst
uzstâdîðanas prasîbâm.
Izòemiet putuplasta bloku un visu iepakojuma materiâlu no ierîces veïas tvertnes.
Iepildiet 2 litrus ûdens galvenâs mazgâðanas nodalîjumâ
mazgâðanas lîdzekïu
atvilktnîtç, lai aktivizçtu ECO vârstu. Pçc tam izpildiet kokvilnas mazgâðanas programmu
95°C temperatûrâ bez veïas ievietoðanas ierîcç, lai iztîrîtu no ierîces iespçjamos
raþoðanas laikâ radîtos netîrumus. Ielejiet pusi no mazgâðanas lîdzekïa ieteiktâ
daudzuma atvilktnîtç un ieslçdziet veïas maðînu.
Lietoðana
11
Personificçðana
Skaòas signâls
Ierîce ir aprîkota ar skaòas signâlu, kas darbojas
sekojoðos gadîjumos:
●
pçc programmas izpildes
●
ierîces darbîbas traucçjumu gadîjumâ
Piespieþot Priekðmazgâðanas
un Traipu apstrâdes
taustiòus vienlaicîgi un
pieturot tos piespiestus aptuveni 6 sekundes, skaòas signâls tiek aktivizçts .
Piespieþot ðos paðus taustiòus vçlreiz, signâls tiek deaktivizçts (izòemot darbîbas
traucçjumu gadîjumâ). Piespieþot ðos abus taustiòus vçlreiz, skaòas signâls tiek
deaktivizçts.
Aizslçgs bçrnu droðîbai
Ðis aprîkojums nodroðina Jums iespçju atstât ierîci bez uzraudzîbas neuztraucoties,
ka bçrni var nejauði savainoties vai sabojât veïas mazgâjamo maðînu.
Ðî funkcija saglabâjas aktivizçta arî tad, kad veïas mazgâjamâ maðîna nedarbojas.
Ðo funkciju var uzstâdît divçjâdi:
●
pirms tam piespieþot taustiòu
Starts/Pauze: ierîci nebûs iespçjams
iedarbinât.
●
pçc taustiòa Starts/Pauze piespieðanas,
jebkuru citu programmu vai funkciju nav
iespçjams izmainît.
Lai izslçgtu ðo funkciju, piespiediet vienlaicîgi
un aptuveni 6 sekundes pieturiet piespiestus Traipu apstrâdes un Saudzîgâs
mazgâðanas taustiòus, lîdz paziòojums
tiek izgaismots (netiek izgaismtots)
displejâ.
12
Lietoðana
Lietoðana ikdienâ
Veïas ievietoðana
1. Atveriet durtiòas, uzmanîgi pavelkot to rokturi uz
âru. Ievietojiet veïu tilpnç pa vienam gabalam,
pirms tam rûpîgi izpurinot.
2. Kârtîgi aizveriet durtiòas. Kad durtiòas aizveras,
tâm ar skaòu (klikðíi) jânofiksçjas.
Svarîgi! Neievietojiet veïu starp durtiòâm un
gumijas blîvçjumu.
Nomçriet attiecîgo mazgâðanas
lîdzekïa daudzumu un veïas mîkstinâðanas lîdzekli.
Jûsu jaunâ ierîce ir konstruçta tâ, lai
samazinâtu ûdens, strâvas un mazgâðanas
lîdzekïa patçriòu.
1. Izvelciet mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîti lîdz
tâ atduras. Nomçriet attiecîgo mazgâðanas
lîdzekïa daudzumu un ielejiet to galvenâs
mazgâðanas nodalîjumâ
Ja vçlaties
izmantot priekðmazgâðanas fâzi, uzpildiet
lîdzekli arî nodalîjumâ, kas apzîmçts ar
.
Ja vçlaties izmantot traipu apstrâdes
funkciju,iepildiet traipu apstrâdes sâli
nodalîjumâ, kas apzîmçts ar
.
2. Ja nepiecieðams, uzpildiet veïas
mîkstinâðanas lîdzekli atvilktnîtes
nodalîjumâ, kas apzîmçts ar
(izmantotais lîdzekïa daudzums nedrîkst
pârsniegt MAX atzîmi uz atvilktnîtes). Lçnâm
aizveriet atvilktnîti.
Lietoðana
13
Izvçlçtâs programmas iestatîðana
Jûs varat izvçlçties piemçrotu programmu visiem veïas veidiem, ievçrojot mazgâðanas
programmu tabulâs sniegtos aprakstus(skat. “Mazgâðanas programmas”).
Pagrieziet programmas izvçles pârslçgu uz izvçlçto programmu. Programmas izvçle
nosaka mazgâðanas veidu (piem., ûdens lîmeni, veïas tilpnes kustîbu, skaloðanas reiþu
skaitu) un mazgâðanas temperatûru atbilstoði mazgâjamâs veïas veidam.
Taustiòa Starts/Pauze signâlspuldzîte sâk mirgot un displejâ tiek uzrâdîts izvçlçtâs
programmas ilgums.
Programmu izvçles pârslçgs ir sadalîts ðâdos sektoros:
●
●
●
●
●
●
●
Kokvilna
Sintçtika
Smalkveïa
Vilna, Zîds un izstrâdâjumi, kurus paredzçts
mazgât ar rokâm
Speciâlâs programmas: Skaloðana, Ûdens
izsûknçðana, Veïas izgrieðana
Atsvaidzinâðana
Ekonomiskâ programma (ECO)
ECO
95
60
40 - 60 MIX
40
30
60
50
30
40
30 40 40 30
40
Programmu izvçles pârslçgu iespçjams pagriezt gan pulksteòa râdîtâja kustîbas, gan
pretçjâ virzienâ. Pozîcijâ O programma tiek atgriezta uz sâkuma stâvokli un ierîce tiek
izslçgta.
Pçc programmas izpildes programmu izvçles pârslçgs jâpagrieþ pozîcijâ O, lai
izslçgtu ierîci.
Svarîgi!
Jaierîces darbîbas laikâ Jûs pagrieþat programmu izvçles pârslçgu kâdas citas
programmas pozîcijâ, dzeltenâ Starts/Pauze taustiòa signâlspuldzîte iemirgojas 3
reizes un paziòojums Err tiek uzrâdîts displejâ, norâdot nepareizu iestatîjumu. Ierîce no
jauna iestatîto programmu neuzsâk izpildît.
Izvçlieties veïas izgrieðanas âtrumu
atstâðanu ûdenî
vai funkciju ar veïas
Piespiediet atkârtoti Veïas izgrieðanas âtruma taustiòu, ja vçlaties uzstâdît veïas
izgrieðanas âtrumu, kas atðíiras no automâtiski
1000
piedâvâtâs izvçlçtajâ mazgâðanas programmâ.
800
Attiecîgâ signâlspuldzîte tiek izgaismota.
Maksimâlais veïas izgrieðanas âtrums ir:
Lavamat 60840:
● 1000 apgr./min. visiem veïas veidiem.
Lavamat 62840:
● 1200 apgr./min. visiem veïas veidiem.
600
400
14
Lietoðana
Lavamat 64840:
● kokvilnai un ECO programmai: 1400 apgr./min.
● sintçtikai, vilnai, izstrâdâjumiem “Mazgâðana ar rokâm”un smalkveïai: 1200
apgr./min.
Skaloðanas pauze
: izvçloties ðo iespçju, pçdçjâs skaloðanas ûdens netiks
izsûknçts no ierîces, lai novçrstu lieku veïas burzîðanos. Pçc programmas izpildes
displejâ tiek izgaismota 0, durtiòu bloíçðanas signâlspuldzîte mirgo
tiek izgaismota,
taustiòa Starts/Pauze signâlspuldzîte nodziest un ierîces durtiòas ir bloíçtas, norâdot,
ka pirms ierîces durtiòu atvçrðanas no tâs ir jâizsûknç ûdens.
Lai izsûknçtu ûdeni:
●
pagrieziet programmu izvçles pârslçgu O
●
iestatiet Ûdens izsûknçðanas
●
ja nepiecieðams, ar attiecîgo taustiòu samaziniet veïas izgrieðanas âtrumu
●
piespiediet vçlreiz Starts/Pauze taustiòu
●
vai Veïas izgrieðanas
programmu
pçc programmas izpildes displejâ tiek uzrâdîta mirgojoða 0, signâlspuldzîte
Durtiòas bloíçtas
nodziest un ierîces durtiòas var atvçrt.
Papildus funkciju izvçles pogas
Atkarîbâ no izvçlçtâs programmas, ar to var kombinçt daþâdas papildus funkcijas.
Papildus funkcijas jâiestata pçc programmas izvçles un lîdz Starts/Pauze taustiòa
piespieðanai.
Kad ðie taustiòi ir piespiesti, attiecîgâ signâlspildzîte tiek izgaismota. Kad ðie taustiòi
tiek piespiesti atkârtoti, attiecîgâ signâlspuldzîte nodziest.
Kïûdainas papildus funkcijas izvçles gadîjumâ, trîs reizes iemirgojas dzeltenâ
Starts/Pauze taustiòa signâlspuldzîte, un displejâ daþas sekundes tiek uzrâdîts
paziòojums Err.
Svarîgi!
Par papildus funkciju un mazgâðanas programmu savienojamîbu, lûdzu, skat.
attiecîgos norâdîjumus tabulâ Mazgâðanas programmas.
Lietoðana
Priekðmazgâðanas funkcijas
iestatîðana
Iestatiet ðo funkciju, ja vçlaties, lai pirms
galvenâs mazgâðanas veïa iepriekð tiktu
izmazgâta 30°C temperatûrâ. Kokvilnas un
sintçtikas mazgâðanas programmâs
priekðmazgâðana tiek nobeigta ar îsu veïas
izgrieðanas fâzi, bet smalkveïas programmâs no
ierîces tikai tiek izsûknçts ûdens bez veïas izgrieðanas vispâr.
Attiecîgâ signâlspuldzîte tiek izgaismota.
Traipu apstrâdes funkcijas iestatîðana
Iestatiet ðo funkciju, lai apstrâdâtu netîru vai ïoti
netîru veïu ar traipu tîrîðanas lîdzekïiem
(galvenâs mazgâðanas laiks tiek pagarinâts ar
traipu apstrâdes fâzi). Attiecîgâ signâlspuldzîte
tiek izgaismota.
Ðo funkciju nav iespçjams uzstâdît ar zemâku
par 40°C mazgâðanas temperatûru.
Svarîgi! Ja Jûs vçlaties veikt programmu ar traipu apstrâdes fâzi, iepildiet traipu
apstrâdes lîdzekli atvilktnîtes nodalîjumâ
.
Saudzîgâs mazgâðanas iestatîðana
Izvçloties ðo funkciju, tiek samazinâta veïas
mazgâðanas intensitâte. Kokvilnas un sitnçtikas
mazgâðanas programmâs ierîce izpilda vienu
papildus skaloðanu.
Ðo funkciju ieteicams izmantot krâsainu
izstrâdâjumu mazgâðanai, kas mazgâðanas
procesa laikâ var izbalot.
Âtrâs mazgâðanas iestatîðana
Ðî funkcija Jums nodroðina iespçju izmainît
automâtiski paredzçto veïas mazgâðanas laiku.
Piespieþot ðo taustiòu, attiecîgâ signâlspuldzîte
tiek izgaismota un mazgâðanas laiks samazinâs,
lai izmazgâtu tikai nedaudz netîru veïu.
15
16
Lietoðana
Displejâ tiek uzrâdîts samazinâtais veïas mazgâðanas laiks. Maksimâlais veïas
ievietoðanas daudzums ir kokvilnai 6 kg, bet sintçtikai un smalkveïai - 2 kg.
Piespieþot ðo taustiòu divas reizes, attiecîgâ signâlspuldzîte paliek izgaismota, bet
veïas mazgâðanas laiks samazinâs, lai mazgâtu tikai nedaudz netîru veïu vai
izstrâdâjumus, kas ir lietoti tikai nedaudz un tikai jâpârmazgâ. Displejâ tiek uzrâdîts
samazinâtais veïas mazgâðanas laiks. Maksimâlais veïas ievietoðanas daudzums ir
kokvilnai 3 kg, bet sintçtikai un smalkveïai - 1,5 kg.
Displejs
Displejâ tiek uzrâdîta sekojoða informâcija:
Iestatîtâs programmas ilgums
Pçc programmas izvçles displejâ tiek
uzrâdîts tâs izpildes laiks stundâs un minûtçs
(piemçram, 2.05). Programmas ilgums tiek
rçíinâts automâtiski, vadoties no maksimâli
pieïaujamâ veïas ievietoðanas daudzuma
katram veïas veidam.
Pçc programmas izpildes uzsâkðanas
atlikuðais laiks tiek koriìçts katru minûti.
Atliktais starts
Ar attiecîgo taustiòu uzstâdîtais Atliktâ starta
laiks (maksimâli 20 stundas) aptuveni 3
sekundes tiek uzrâdîts displejâ, bet pçc tam
to atkal nomaina iepriekð uzstâdîtâs
programmas ilgums.
Atliktâ starta simbols
displejâ.
tiek uzrâdîts
Ieprogrammçtâ Atliktâ starta vçrtîba displejâ tiek samazinâta ik pa stundai, bet
pçdçjâs stundas laikâ - ik pa minûtei.
Kïûdainas papildus funkcijas izvçle
Ja esat izvçlçjuðies papildus funkciju, kuru ar
izvçlçto programmu nevar savienot,
paziòojums Err tiek izgaismots displejâ
aptuveni 2 sekundes un dzeltenâ taustiòa
Starts/Pauze signâlspuldzîte sâk mirgot.
Lietoðana
17
Darbîbas traucçjuma kods
Gadîjumâ, ja ierîcei ir raduðies darbîbas
traucçjumi, displejâ tiek uzrâdîts attiecîgais
traucçjuma brîdinâjuma kods, piemçram E20
(skat. nodaïu “Ja kaut kas nedarbojas”).
Programmas beigas
Pçc uzstâdîtâs programmas beigâm displejâ
tiek izgaismota mirgojoða nulle, symbol
signâlspuldzîte
, signâlspuldzîte un
taustiòa Starts/Pauze signâlspuldzîte
nodziest un ierîces durtiòas var atvçrt.
Taustiòð Starts/Pauze
Lai uzsâktu izvçlçtâs programmas izpildi,
piespiediet Starts/Pauze taustiòu; attiecîgâ
sarkanâ signâlspuldzîte pârstâj mirgot.
Mazgâðanas fâzes signâlspuldzîte mazgât
tiek izgaismota norâdot, ka ierîce uzsâk
darboties.
Durtiòu bloíçðanas signâlspuldzîte durtiòas
ir izgaismota norâdot, ka tâs ir bloíçtas.
Lai pârtrauktu programmu, kuras izpilde ir jau uzsâkta, piespiediet Starts/Pauze
taustiòu: attiecîgâ sarkanâ signâlspuldzîte sâk mirgot.
Lai turpinâtu programmas izpildi no tâs vietas, kurâ tâ tika pârtraukta, piespiediet
Starts/Pauze taustiòu vçlreiz.
{Ja esat izvçlçjuðies Atliktâ starta funkciju, ierîce uzsâk laika skaitîðanu atpakaï
Nesavienojamas papildus funkcijas izvçles gadîjumâ, dzeltenâ taustiòa Starts/Pauze
signâlspuldzîte iemirgojas 3 reizes, bet displejâ aptuveni 2 sekundes tiek uzrâdîts
paziòojums Err.
Atliktâ starta iestatîðana
Pirms programmas aktivizçðanas
gadîjumâ, ja Jûs vçlaties ieprogrammçt
programmas uzsâkðanu uz vçlâku laiku,
piespiediet Atliktâ starta taustiòu tik reizes, lîdz
displejâ tiek uzrâdîts vçlamais laiks.
Ar attiecîgo taustiòu uzstâdîtais Atliktâ starta
laiks (maksimâli 20 stundas) aptuveni 3
sekundes tiek uzrâdîts displejâ, bet pçc tam to
atkal nomaina iepriekð uzstâdîtâs programmas ilgums.
18
Lietoðana
Jums jâiestata ðî funkcija pçc programmas izvçles, bet lîdz taustiòa Starts/Pauze
piespieðanai.
Ar ðî taustiòa palîdzîbu Jûs varat atlikt programmas izpildes uzsâkðanu uz laiku no
30 min - 60 min - 90 min, 2 stundâm un pçc tam ar stundas intervâlu lîdz pat 20
stundâm.
Ja Jûs vçlaties papildinât veïu ierîcç laikâ, kad notiek laika skaitîðana atpakaï, Jums
jâpiespieþ Starts/Pauze taustiòð, lai izslçgtu ierîci. Ievietojiet ierîcç veïu, aizveriet
durtiòas un piespiediet Starts/Pauze taustiòu vçlreiz.
Atliktâ starta iestatîðana.
●
Iestatiet programmu un vçlamâs papildus funkcijas.
●
Uzstâdiet Atliktâ starta laiku.
●
Piespiediet Starts/Pauze taustiòu vçlreiz: ierîce uzsâk laika skaitîðanu atpakaï.
Kad uzstâdîtais laiks ir pagâjis, automâtiski tiek uzsâkta programmas izpilde.
Atliktâ starta atcelðana
●
Pârtrauciet veïas maðînas darbîbu, piespieþot Starts/Pauze taustiòu;
●
piespiediet vçlreiz Atliktâ starta taustiòu, lîdz displejâ tiek uzrâdîts simbols
●
0’;
piespiediet Starts/Pauze taustiòu vçlreiz , lai uzsâktu mazgâðanas programmu.
Svarîgi!
●
Uzstâdîto Atlikto starta laiku var izmainît tikai pçc tam, kad atkal ir iestatîta
mazgâðanas programma.
●
Ierîces durtiòas ir bloíçtas visu laiku, kamçr notiek laiks skaitîðana atpakaï. Ja Jums
ir nepiecieðams atvçrt ierîces durtiòas, vispirms Jums jâpârtrauc veïas maðînas
darbîba, piespieþot Starts/Pauze taustiòu, un pçc tam daþas minûtes jâpagaida.
Pçc durtiòu aizvçrðanas, piespiediet Starts/Pauze taustiòu vçlreiz.
Atlikto startu nevar uzstâdît ar Ûdens izsûknçðanas programmu.
Programmas norises indikâcija
Pçc taustiòa Starts/Pauze piespieðanas,mazgâðanas fâzes
izgaismota
Kad signâlspuldzîte mazgât
mazgâðanas ciklu.
signâlspuldzîte tiek
tiek izgaismota, tas nozîmç, ka ierîce izpilda
Durtiòu
signâlspuldzîte norâda, vai
ierîces durtiòas var atvçrt:
●
signâlspuldzîte ir izgaismota: durtiòas
nevar atvçrt. Ierîce darbojas.
●
signâlspuldzîte nav izgaismota: durtiòas
var atvçrt. Mazgâðanas programma ir pabeigta.
Ja ierîce izpilda papildus skaloðanu, Papildus skaloðanas
izgaismota.
signâlspuldzîte ir
Lietoðana
19
Iestatiet papildus skaloðanu
Ðî ierîce ir konstruçta tâ, lai tai bûtu minimâls ûdens patçriòð. Tomçr iespçjams, ka
cilvçkiem ar îpaði jutîgu âdu (kas ir alerìiski
1000
800
pret mazgâðanas lîdzekïiem), var rasties
600
nepiecieðamîba izmantot papildus skaloðanu,
400
lai izskalotu veïu lielâkâ ûdens daudzumâ.
Piespiediet vienlaicîgi Veïas izgrieðanas
âtruma un Priekðmazgâðanas taustiòus un
pieturiet tos piespiestus daþas sekundes:
Papildus skaloðanas signâlspuldzîte tiek
izgaismota programmas norises indikâcijâ. Ðî funkcija saglabâjas ieslçgta pastâvîgi.
Lai izslçgtu ðo funkciju, piespiediet to paðu taustiòu vçlreiz, lîdz Papildus
skaloðanas signâlspuldzîte nodziest.
Funkcijas vai programmas izmainîðana tâs izpildes laikâ
Jebkuru funkciju var izmainît lîdz tâs izpildes uzsâkðanai. Pirms jebkuru izmaiòu
veikðanas, Jums jâpârtrauc ierîces darbîba, piespieþot Starts/Pauzetaustiòu.
Izmainît programmu, kuras norise jau ir uzsâkta, ir iespçjams tikai atgrieþot to uz
sâkuma stâvokli. Vispirms pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O, bet
pçc tam no jauna izvçlçtâs programmas pozîcijâ. Mazgâðanas ûdens no tvertnes
netiek izsûknçts. Uzsâciet no jauna iestatîtâs programmas izpildi, piespieþot
Starts/Pauze taustiòu vçlreiz.
Programmas pârtraukðana
Piespiediet vçlreiz Starts/Pauze taustiòu, lai pârtrauktu programmu, kuras norise ir
jau uzsâkta; attiecîgâ signâlspuldzîte sâk mirgot. Lai turpinâtu programmas izpildi,
piespiediet taustiòu Starts/Pauze.
Programmas atcelðana
Pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O, lai atceltu programmu, kura
paðreiz tiek izpildîta. Tagad varat izvçlçties kâdu citu programmu.
Durtiòu atvçrðana pçc programmas izpildes uzsâkðanas
Pirms durtiòu atvçrðanas Jums jâpârtrauc ierîces darbîba, piespieþotStarts/Pauze
taustiòu.
Pçc daþâm minûtçm durtiòas varçs atvçrt.
Gadîjumâ, ja durtiòu bloíçðanas indikators
paliek izgaismots, tas nozîmç, ka
ierîce silda ûdeni vai ûdens veïas tvertnç sniedzas pâri apakðçjai durtiòu malai. Ðâdâ
gadîjumâ durtiòas nevar atvçrt.
20
Lietoðana
Ja Jûs nevarat atvçrt ierîces durtiòas, bet tas tomçr ir ïoti nepiecieðams, izslçdziet
veïas maðînu, pagrieþot programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O. Pçc daþâm
minûtçm durtiòas varçs atvçrt (lûdzu, pievçrsiet uzmanîbu ûdenis lîmenim un
temperatûrai veïas tvertnç!).
Programmas beigâs
Ierîce automâtiski apstâjas,Starts/Pauze signâlspuldzîte nodziest un simbols
mirgojoða 0 tiek uzrâdîts displejâ.
Gadîjumâ,ja bijât izvçlçjuðiesSkaloðanas pauzes
funkciju, Durtiòu bloíçðanas
signâlspuldzîte tiek izgaismota, simbols mirgojoða 0 tiek uzrâdîts displejâ, taustiòa
Starts/Pauze signâlspuldzîte nodziest, bet ierîces durtiòas paliek bloíçtas norâdot,
ka pirms to atvçrðanas, no veïas maðînas ir jâizsûknç ûdens.
Norâdîjumus par to, kâ iztukðot no ierîces ûdeni, lûdzu, skat. iepriekð ðajâ
lietoðanas pamâcîbâ.
Pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ
O, lai izslçgtu veïas maðînu.
Izòemiet veïu no tilpnes un rûpîgi pârbaudiet, vai tâ ir pilnîgi tukða.
Ja neesat paredzçjuði vairâk mazgât veïu, aizveriet ûdens krânu. Atstâjiet ierîces
durtiòas atvçrtas, lai veïas tilpnç neveidotos pelçjums vai nepatîkama smaka.
Veïas mazgâðanas programmas
21
Veïas mazgâðanas programmas
Programma/
Temperatûra
Kokvilna
95°-60°
Kokvilna
60°-40°-30°
40-60 MIX
Sintçtika
60°-50°-40°-30°
Sintçtika
Viegli gludinât
40°
Smalkveïa
40°-30°
Mazgâðana ar
rokâm
Vilna
40°-30°-
Veïas veids
Iespçjamâs papildus
funkcijas
Galvenâ mazgâðana no
95°C
lîdz 60°C
3 skaloðanas
Veïas izgrieðana
Baltâ kokvilnas veïa:
piem., palagi, galdauti, dvieïi.
Krâsaini kokvilnas
izstrâdâjumi: piem., darba
drçbes, palagi, galdauti,
dvieïi, apakðveïa.
Sintçtika vai jauktu
audumu izastrâdâjumi:
piem., apakðveïa, krâsoti
audumi, krekli, kas
mazgâðanas laikâ
neraujas, blûzes.
*
**
*
Îpaða programma
izstrâdâjumiem, kurus
paredzçts mazgât ar rokâm.
un speciâli testçta
programma vilnas
izstrâdâjumiem, uz kuru
kopðanas etiíetçm norâdîts
«Tîra vilna, nesaraujas, drîkst
mazgât veïas maðînâ».
Galvenâ mazgâðana no
60°C to 30°C
3 skaloðanas
Veïas izgrieðana
Galvenâ mazgâðana no
60°C to 30°C
3 skaloðanas
Îsa veïas izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
40°C
4 skaloðanas
Îsa veïas izgrieðana
Saudzîgi mazgâjama un
izgrieþama sintçtika.
Smalku audumu
izstrâdâjumi: piemçram,
aizkari
Programmas apraksts
*
Galvenâ mazgâðana no
40°C lîdz 30°C
3 skaloðanas
Îsa veïas izgrieðana
Galvenâ mazgâðana no
30°C lîdz
(aukstâ
ûdenî)
3 skaloðanas
Îsa veïas izgrieðana
* Traipu apstrâdes funkciju var uzstâdît tikai ar 40°C vai augstâku mazgâðanas
temperatûru.
** Âtrâs mazgâðanas funkciju nevar uzstâdît ar programmu 40-60 MIX.
Veïas mazgâðanas programmas
22
Veïas mazgâðanas programmas
Programma/
Temperatûra
Skaloðana
Ûdens
izsûknçðana
Veïas veids
Programmas apraksts
Atseviðís skaloðanas cikls
veïai, kuru paredzçts
mazgât ar rokâm.
3 skaloðanas
Veïas izgrieðana
Lasiet nodaï⠓Skaloðanas
pauze” par to, kâ iztukðot
ûdeni, kas palicis ierîcç pçc
pçdçjâs skaloðanas reizes.
Ûdens izsûknçðana
Atseviðía veïas izgrieðanas
programma ar iespçju
noregulçt âtrumu, piemçrotu
visiem veïas veidiem.
Âtrâ mazgâðana, lai
pârmazgâtu sporta apìçrbu,
kokvilnas vai sintçtikas
izstrâdâjumus, kas vilkti tikai
Atsvaidzinâðana reizi, ir tikai nedaudz netîri vai
tikai jâatsvaidzina.
Veïas
izgrieðana
Baltas un krâsainas
kokvilnas ekonomiska
mazgâðana, tikai nedaudz
netîri un netîri izstrâdâjumi,
krekli, apakðveïa.
ECO
Iespçjas
Ûdens izsûknçðana un
veïas izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
30°C
2 skaloðanas
Îsa veïas izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
60°C
2 skaloðanas
Veïas izgrieðana
Lai atceltu darbojoðos
programmu vai izslçgtu
ierîci.
Izslçgt/O
Auduma veids
Maks. svars
Kokvilna
6 kg
Sintçtika un smalkveïa
3 kg
40° Viegli gludinât
1,5 kg
Vilna un audumi, kurus paredzçts mazgât ar rokâm
2 kg
Atsvaidzinâðana
2 kg
Programmas apraksts
23
Programmas apraksts
Viegli gludinât
Izvçloties ðo programmu, veïa tiek saudzîgi izmazgâta un
izgriezta, lai novçrstu tâs burzîðanos. Tâdçjâdi gludinâðana kïûst
vieglâka. Bez tam ierîce izpilda papildus skaloðanu.
Vilna
Mazgâðana ar rokâm
Mazgâðanas programma vilnas izstrâdâjumiem, kurus paredzçts
mazgât automâtiskajâs veïas maðînâs
, kâ arî to vilnas un
smalkveïas izstrâdâjumu mazgâðanai, uz kuru kopðanas etiíetçm
norâdîts “mazgât ar rokâm” simbols
.
/Zîds
Skaloðana
Ar ðo programmu iespçjams izskalot un izgriezt kokvilnas veïu,
kas mazgâta ar rokâm.
Ierîce izpilda trîs skaloðanas, un veïa tiek izgriezta ar maksimâlo
izgrieðanas âtrumu.
Centrifûgas apgriezienus var samazinât, piespieþot veïas
izgrieðanas âtruma samazinâðanas pogu.
Ûdens izsûknçðana
Lasiet nodaï⠓Skaloðanas pauze” par to, kâ iztukðot ûdeni no ierîces,
kas palicis pçc pçdçjâs skaloðanas reizes.
Vispirms pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O, pçc tam
iestatiet ûdens izsûknçðanas programmu un piespiediet taustiòu
Starts/Pauze.
Veïas izgrieðana
Atseviðía veïas centrifugçðana ar rokâm izmazgâtai veïai un pçc
programmâm ar skaloðanas pauzes funkciju. Pirms ðîs
programmas iestatîsanas programmu izvçles pârslçgs jâpagrieþ
pozîcijâ O. Ar attiecîgo taustiòu Jûs varat izvçlçties katram veïas
veidam piemçrotu izgrieðanas âtrumu.
Ðo programmu var kombinçt ar ðâdâm papildus funkcijâm:
Veïas izgrieðanas âtruma samazinâðana un Atliktais starts .
Ðo programmu var izmantot tikai nedaudz netîru kokvilnas
izstrâdâjumu mazgâðanai.
Atsvaidzinâðana
Maks. svars: 2 kg
Mazgâðanas temperatûra: 30°C
Programmas ilgums: 30 minûtes
Beigu veïas izgrieðanas âtrums: 1000 (L60840)/1200 r.p.m
(L62840/64840).
ECO
Ðo programmu var izmantot tikai nedaudz vai vidçji netîras
kokvilnas izstrâdâjumu mazgâðanai. Mazgâðanas temperatûra
tiek samazinâta, bet mazgâðanas laiks - pagarinâts. Tâdçjâdi
tiek nodroðinâta nevainojama mazgâðanas kvalitâti, tajâ paðâ
laikâ ekonomçjot strâvas patçriòu.
Izslçgt/O
Lai atgrieztu programmu uz sâkuma stâvokli un izslçgtu ierîci,
pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O. Tagad Jûs
varat iestatît kâdu ctu programmu.
24
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
Sagatavoðanâs mazgâðanas ciklam
Veïas ðíiroðana
Ievçrojiet norâdîjumus uz katra apìçrba kopðanas etiíetes un raþotâja norâdîjumus par
izstrâdâjuma mazgâðanu. Saðíirojiet veïu sekojoði: baltâ veïa, krâsainâ veïa, sintçtika,
smalkveïa, vilnas izstrâdâjumi.
Temperatûra
95° vai 90°
60°/50°
40°-30°- Auksts
vidçji netîrai baltai kokvilnas vai lina veïai (piem., dvieïiem,
galdautiem, palagiem u.c.).
vidçji netîriem , krâsnoturîgiem audumiem (piem., krekliem,
naktskrekliem, pidþamâm) no lina, kokvilnas vai sintçtikas vai
viegli netîriem baltiem kokvilnas izstrâdâjumiem (piem.,
apakðveïai).
smalku audumu izstrâdâjumiem (piem., aizkariem), jauktai veïai,
ieskaitot sintçtisku un vilnas izstrâdâjumus, uz kuru kopðanas
etiíetçm norâdîts “tîra vilna, var mazgât veïas mazgâjamâ
maðînâ, nesaraujas”.
Pirms veïas ievietoðanas
Nekâdâ gadîjumâ nemazgâjiet kopâ baltu un krâsainu veïu. Baltâ veïa mazgâðanas
laikâ var kïût pelçcîga.
Jauna krâsaina veïa pirmajâ mazgâðanas reizç var nedaudz noplukt, tâpçc tâ
jâmazgâ atseviðíi.
Pârliecinieties, vai mazgâjamâ veïâ nav palikuði nekâdi metâla priekðmeti
(piem., matu sprâdzes, saspraudes u.c.).
Aizpogâjiet spilvendrânas, aizveriet râvçjslçdzçjus, âíîðus un kniedîtes. Sasieniet
jostas un garâkas apìçrbu lentîtes.
Stipri iestâvçjuðos traipus pirms mazgâðanas iztîriet ar speciâliem tîrîðanas
lîdzekïiem.
Îpaði netîras apìçrbu vietas samitriniet ar tîrîðanas pastu.
Îpaði rûpîgi rîkojieties ar aizkariem. Noòemiet aizkaru âíîðus vai aukliòas , ievietojiet
tos mazgâðanas maisiòâ vai tîkliòâ.
Sagatavoðanâs mazgâðanas ciklam
25
Maksimâlais veïas ievietoðanas daudzums
Ieteicamais veïas ievietoðanas daudzums ir norâdîts mazgâðanas programmu tabulâ.
Vispârîgi noteikumi:
Kokvilnas vai linu izstrâdâjumi: pilna veïas tilpne, taíu ne pârpildîta;
Sintçtika: ne vairâk kâ puse veïas tilpnes;
Smalkveïa un vilnas izstrâdâjumi: ne vairâk kâ treðdaïa no veïas tilpnes.
Maksimâlâ veïas svara mazgâðana nodroðina labâko ûdens un strâvas patçriòu.
Ja veïa ir ïoti netîra, samaziniet ievietojamo daudzumu.
Mazgâjot ierîcç maksimâli pieïaujamo veïas daudzumu, tiek nodroðinâts efektîvâkais
ûdens un strâvas patçriòð. Ja veïa ir ïoti netîra, samaziniet ievietoðanas daudzumu.
Veïas svars
Svars norâdîts aptuveni:
peldmçtelis
salvete
segas pârvalks
palags
spilvendrâna
galdauts
dvielis
galdauts
naktskrekls
sievieðu apakðbikses
vîrieðu darba krekls
vîrieðu krekls
vîrieðu pidþama
blûze
vîrieðu apakðbikses
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
26
Sagatavoðanâs mazgâðanas ciklam
Traipu apstrâde
Stipri iestâvçjuðos traipus, iespçjams, nevar iztîrît tikai ar ûdeni un parastajiem
mazgâðanas lîdzekïiem. Tâpçc pirms mazgâðanas ieteicams tos apstrâdât atseviðíi.
Asinis: izskalojiet svaigus traipus aukstâ ûdenî. Sakaltuðus traipus apstrâdâjiet,
iemçrcot veïu uz diennakti ûdenî, kam pievienots îpaðs mazgâðanas lîdzeklis, bet pçc
tam izmazgâjiet ar ziepçm un ûdeni.
Taukvielas: samitriniet ar benzola traipu tîrîtâju, izklâjiet apìçrbu uz mîkstas drânas
un izsusiniet traipu; atkârtojiet vairâkas reizes.
Sakaltuði eïïas traipi: samitriniet ar terpentînu, izklâjiet apìçrbu uz mîkstas drânas
un izsusiniet traipu ar pirkstiem un kokvilnas auduma lupatiòu.
Rûsa: tîriet karstâ ûdenî ðíîdinâtâ skâbeòskâbç vai ar aukstu rûsas tîrîðanas lîdzekli.
Esiet uzmanîgi, apstrâdâjot vecus rûsas traipus, jo celulozes struktûra jau bûs bojâta,
kâ rezultâtâ audums var saplîst.
Pelçjuma tîrîðana: apstrâdâjiet ar balinâtâju un rûpîgi izskalojiet (tikai balto un
krâsaino veïu).
Zâles traipi: apstrâdâjiet ar nelielu daudzumu ziepçm un balinâtâju (tikai balto un
krâsaino veïu).
Lodîðu pildspalvas tinte un lîme: samitriniet ar acetonu (*) , izklâjiet apìçrbu uz
mîkstas drânas un izsusiniet traipu.
Lûpu krâsa: samitriniet ar acetonu atbilstoði iepriekð sniegtajiem norâdîjumiem, pçc
tam tîriet traipus ar denaturâtu. Atlikuðos traipus apstrâdâjiet ar balinâtâju.
Sarkanvîns: mçrcçjiet ûdenî un mazgâðanas lîdzeklî, izskalojiet un apstrâdâjiet ar
etiískâbi vai citronskâbi, pçc tam izskalojiet. Atlikuðos traipus apstrâdâjiet ar
balinâtâju.
Tinte: atkarîbâ no tintes veida, samitriniet audumu vispirms ar acetonu (*), pçc tam
ar etiískâbi; atlikuðos traipus uz baltiem audumiem apstrâdâjiet ar balinâtâju un pçc
tam rûpîgi izskalojiet.
Darvas traipi: vispirms apstrâdâjiet ar traipu tîrîðanas lîdzekli, metilspirtu vai
benzînu, pçc tam iesmçrçjiet ar tîrîðanas pastu.
(*) neizmantojiet acetonu mâkslîgâ zîda audumu tîrîðanai!
Sagatavoðanâs mazgâðanas ciklam
27
Mazgâðanas un veïas kopðanas lîdzekïi
Labs mazgâðanas rezultâts ir atkarîgs arî no kvalitatîva mazgâðanas lîdzekïa izvçles
un piemçrota tâ lietoðanas daudzuma, lai nepiesâròotu vidi.
Taíu arî mazgâðanas lîdzekïi, kas bioloìiski noârdâs, satur vielas, kas lielos
daudzumos var kaitçt videi.
Mazgâðanas lîdzekïa izvçle ir atkarîga no mazgâjamâ auduma veida (smalkveïa,
vilna, kokvilna u.c.), to krâsas, mazgâðanas temperatûras un netîrîbas pakâpes.
Ðajâ veïas mazgâjamâ maðînâ var lietot visus parastos mazgâðanas lîdzekïus:
●
pulvera veida mazgâðanas lîdzekïus visiem auduma veidiem,
●
pulvera veida mazgâðanas lîdzekïus smalkveïas izstrâdâjumiem (60°C max) un
vilnai,
●
ðíidros mazgâðanas lîdzekïus visiem auduma veidiem vai speciâli tikai vilnas
izstrâdâjumiem, ieteicams tos, kas paredzçti veïas mazgâðanai zemâ temperatûrâ
(60°C max).
Mazgâðanas lîdzekïi un veïas kopðanas lîdzekïi jâiepilda attiecîgajos atvilktnîtes
nodalîjumos pirms mazgâðanas programmas uzsâkðanas.
Lietojot koncentrçtos pulvera veida vai ðíidros mazgâðanas lîdzekïus, jâizvçlas
programma bez priekðmazgâðanas.
Veïas mazgâjamâ maðîna ir aprîkota ar atkârtotas cirkulâcijas sistçmu, kas nodroðina
iespçju optimâli izmantot koncentrçtos mazgâðanas lîdzekïus.
Ielejiet ðíidro mazgâðanas lîdzekli atvilktnîte nodalîjumâ, kas apzîmçts ar
programmas uzsâkðanas.
pirms
Jebkuri veïas mîkstinâðanas vai cietinâðanas lîdzekïi jâuzpilda atvilktnîtes nodalîjumâ,
kas apzîmçts ar
pirms mazgâðanas programmas uzsâkðanas.
Ievçrojiet uz lîdzekïu iepakojuma sniegtos raþotâja norâdîjumus par to lietoðanas
daudzumu un nepârsniedziet atzîmi «MAX» uz mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîtes.
Mazgâðanas lîdzekïu lietoðanas daudzums
Mazgâðanas lîdzekïa veids un lietoðanas daudzums ir atkarîgs no auduma veida,
mazgâjamâs veïas svara, tâs netîrîbas pakâpes un ûdens cietîbas Jûsu dzîves vietâ.
Ievçrojiet raþotâja norâdîjumus par lîdzekïu lietoðanas daudzumu.
Lietojiet mazâk mazgâðanas lîdzekli, ja:
• Jûs mazgâjiet tikai nelielu veïas daudzumu,
• mazgâjamâ veïa ir tikai nedaudz netîra,
• mazgâðanas laikâ veidojas liels putu daudzums.
28
Sagatavoðanâs mazgâðanas ciklam
Ûdens cietîbas pakâpe
Ûdens cietîbu iedala pakâpçs. Informâciju par ûdens cietîbu Jûsu dzîves vietâ Jûs
varat iegût pie ûdens piegâdâtâja vai paðvaldîbâ.
Piezîme: Ja ûdens cietîbas pakâpe ir vidçji augsta (no cietîbas pakâpes II), ûdenim
jâpievieno ûdens mîkstinâðanas lîdzeklis. Ievçrojiet raþotâja sniegtos norâdîjumus!
Mazgâðanas lîdzekïa daudzumu jânosaka saskaòâ ar ûdens cietîbas pakâpi I (t.i.,
mîksts).
Ûdens cietîbas pakâpes
Lîmenis
Raksturojums
Vâcijas
°dH
Francijas
°T.H.
1
2
3
4
mîksts
vidçji ciets
ciets
ïoti ciets
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
Starptautiskie mazgâðanas simboli
29
30
Apkope un tîrîðana
Apkope un tîrîðana
Jums JÂATVIENO ierîce no strâvas padeves avota pirms jebkuras tîrîðanas vai
tehniskâs apkopes uzsâkðanas.
Katlakmens tîrîðana
Ûdens, kuru mçs lietojam, parasti satur kaïíi. Ieteicams periodiski izmantot ûdens
mîkstinâðanas pulveri. Veiciet ðo procedûru atseviðíi no veïas mazgâðanas un
saskaòâ ar veïas mîkstinâtâja raþotâja sniegtajiem norâdîjumiem uz to iepakojuma.
Tâdçjâdi Jûs novçrsîsiet kaïía noslâòoðanos ierîcç.
Pçc katras mazgâðanas
Atstâjiet ierîces durtiòas uz kâdu brîdi atvçrtas. Tâdçjâdi Jûs novçrsîsiet pelçjuma un
nepatîkamas smakas veidoðanos veïas maðînâ. Durtiòu atstâðana vaïâ pçc
mazgâðanas palîdz arî saglabât durvju blîvçjumu nevainojamâ stâvoklî.
Apkopes mazgâðana
Izmantojot veïai pârsvarâ programmas ar zemu mazgâðanas temperatûru, iespçjams,
ka veïas tilpnes iekðienç uzkrâjas nogulsnes.
Tâdçï mçs iesakâm regulâri veikt apkopes mazgâðanu.
Lai veiktu apkopes mazgâðanu:
• Veïas tilpnei jâbût tukðai.
• Iestatiet kokvilnas mazgâðanas programmu ar augstâko mazgâðanas
temperatûru.
• Izmantojiet vidçju daudzumu mazgâðanas lîdzekli, ieteicams bioloìisku veïas
mazgâðanas pulveri.
Korpusa tîrîðana
Tîriet veïas mazgâjamâs maðînas ârpusi tikai ar siltâ ziepjûdenî samçrcçtu mîkstu
sûkli, pçc tam rûpîgi nosusiniet.
Svarîgi: nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet veïas mazgâjamâs maðînas ârçjo virsmu
tîrîðanai metilspirtu, ðíîdinâtâjus vai tiem
lîdzîgas vielas.
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîti jâtîra regulâri.
1. Izòemiet mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîti,
stingri to pavelkot uz ârpusi.
Apkope un tîrîðana
31
2. Izòemiet ieliktni no vidçjâ nodalîjuma.
3. Nomazgâjiet visas daïas zem tekoða ûdens.
4. Ievietojiet ieliktni atpakaï, cik tâlu vien iespçjams, lîdz tas stingri nostiprinâs tam
paredzçtajâ vietâ.
5. Rûpîgi, ar sukas palîdzîbu, iztîriet visas
maðînas daïas, îpaði sprauslas
mazgâðanas kameras augðpusç.
6. Ievietojiet mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîti
sliedîtçs un iestumiet atpakaï.
Veïas tilpne
Veïas tilpnç var veidoties rûsa, ko izraisa oksidçjoði sveðíermeòi vai dzelzi saturoðs
krâna ûdens.
Svarîgi! Nekâdâ gadîjumâ netîriet veïas tilpni ar katlakmens noòemðanas lîdzekïiem,
tîrîðanas lîdzekïiem, kas satur hloru vai dzelzi, kâ arî ar dzelzs sûkli.
1. Rûsu no veïas tilpnes iztîriet ar nerûsçjoðam tçraudam paredzçtajiem tîrîðanas
lîdzekïiem.
2. Izpildiet vienu mazgâðanas ciklu bez veïas ievietoðanas ierîcç, lai izskalotu
tîrîðanas lîdzekïa atlikumus. Programma: KOKVILNA/LINS 95, piespiediet ÂTRÂS
MAZGÂÐANAS taustiòu, pievienojiet aptuveni ¼ mçrtrauka mazgâðanas
lîdzekïa.
Durvju blîvçjums
Laiku pa laikam pârbaudiet durvju blîvçjumu un izòemiet
visus sveðíermeòus, kas var bût ieíçruðies to locîjuma
rievâ.
32
Apkope un tîrîðana
Ûdens izsûknçðanas sûknis
Sûknis regulâri ir jâpârbauda, bet îpaði gadîjumâ, ja
• ûdens no ierîces netiek izsûknçts un/vai nenotiek veïas izgrieðana vai
• ûdens izsûknçðanas laikâ no ierîces ir dzirdams neparasts troksnis, ko izraisa
tâdi sîki priekðmeti kâ saspraudes, monçtas un tml., nosprostojot sûkni.
Rîkojieties sekojoði:
1. Atvienojiet ierîci no strâvas padeves
avota.
2. Ja nepiecieðams, pagaidiet , kamçr
ûdens atdziest.
3. atveriet sûkòa nodalîjuma vâciòu.
4. Sûkòa tuvumâ novietojiet trauku ûdens
savâkðanai.
5. Attaisiet ûdens avârijas iztukðoðans
caurulîti, ielieciet to traukâ un noòemiet
tâs aizbâzni.
6. Kad ûdens vairs netek, izskrûvçjiet sûkni
un noòemiet to. Vienmçr sekojiet, lai
tuvumâ atrastos lupatiòa, ar ko saslaucît
izlijuðo ûdeni.
7. Pagrieþot sûkòa lâpstiòriteni, izòemiet no
tâ visus sveðíermeòus.
Apkope un tîrîðana
33
8. Uzlieciet atpakaï ûdens avârijas
iztukðoðans caurulîtes aizbâzni un
ievietojiet caurulîti atpakaï tai paredzçtajâ
vietâ.
9. Ieskrûvçjiet atpakaï sûkni.
10. Aizveriet sûkòa nodalîjuma vâciòu.
Brîdinâjums!
Ja maðîna ir nesen lietota, atkarîbâ no
programmas, sûknî var bût karsts ûdens.
Nekâdâ gadîjumâ neatveriet sûkòa
nodalîjuma vâciòu mazgâðanas cikla laikâ pagaidiet, lîdz cikls ir beidzies un maðîna ir
tukða. Liekot vâciòu atpakaï, pârliecinieties, vai tas ir cieði nostiprinâts, lai nerastos
ûdens sûce un mazi bçrni to nevarçtu noòemt.
Ûdens ieplûdes filtrs
Ja pamanât, ka ierîce uzpildâs ar ûdeni ilgâkâ laikâ
nekâ parasti, pârbaudiet, vai filtrs un ûdens ieplûdes
ðïûtene nav nosprostotas.
1. Aizveriet ûdens krânu.
2. Atvienojiet ðïûteni no krâna.
3. Iztîriet ðïûtenç esoðo filtru ar cietu suku.
4. Pievienojiet ðïûteni atpakaï krânam.
Ûdens iztukðoðana ârkârtas gadîjumâ
Ja no ierîces netiek izsûknçts ûdens, rîkojieties sekojoði:
1. Atvienojiet ierîces elektriskâ vada kontaktdakðu no kontaktligzdas;
2. aizveriet ûdens krânu;
3. ja nepiecieðams, pagaidiet , kamçr atdziest ûdens;
4. atveriet sûkòa nodalîjuma vâciòu;
5. nolieciet uz grîdas piemçrota izmçra trauku un ievietojiet tajâ ûdens avârijas
izukðoðanas caurulîti. Noòemiet caurulîtes aizbâzni. Ûdenim gravitâcijas iespaidâ
jâizplûst traukâ. Kad bïoda ir pilna, uzlieciet atpakaï caurulîtes aizbâzni. Iztukðojiet
bïodu. Atkârtojiet ðo paðu procedûru, kamçr ûdens vairs netek;
6. vajadzîbas gadîjumâ iztîriet sûkni atbilstoði iepriekð sniegtajiem norâdîjumiem;
34
Apkope un tîrîðana
7. ievietojiet ûdens avârijas iztukðoðanas caurulîti atpakaï tai paredzçtajâ vietâ,
pirms tam uzliekot tâs aizbâzni;
8. pieskrûvçjiet sûkni un aizveriet nodalîjuma vâciòu.
Brîdinâjumi par aizsalðanas risku
Ja maðîna ir novietota vietâ, kur apkârtesoðâ temperatûra var pazeminâties zem
nulles, rîkojieties sekojoði:
1. Aizveriet ûdens krânu un atvienojiet ûdens ieplûdes ðïûteni no krâna.
2. Nolieciet uz grîdas piemçrota izmçra trauku un ievietojiet tajâ ûdens avârijas
iztukðoðanas caurulîti, ïaujiet ûdenim iztecçt.
3. Pieskrûvçjiet atpakaï ûdens ieplûdes ðïûteni un ievietojiet atpakaï ûdens avârijas
izukðoðanas caurulîti (neaizmirstiet uzlikt tâs aizbâzni).
Tâdçjâdi no ierîces tiek iztukðots tajâ palikuðais ûdens, kas varçtu sasalt un sabojât
veïas maðînu.
Nâkamajâ veïas maðînas lietoðanas reizç vienmçr pârliecinieties, vai apkârtesoðâ temperatûra ir virs nulle grâdiem.
Svarîgi! Katru reizi, kad ûdens tiek izlaists caur ûdens avârijas iztukðoðanas caurulîti,
mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîtç mazgâðanas nodalîjumâ jâielej 2 litri ûdens un pçc
tam jâiedarbina izsûknçðanas programma. Tâdçjâdi tiek aktivizçta ECO vârsta ierîce
un novçrsta iespçja, ka daïa mazgâðanas lîdzekïa paliek neizmantota nâkamajâ
mazgâðanas reizç.
Darbîbas traucçjumi
35
Darbîbas
traucçjumi
Daþi ierîces darbîbas traucçjumi var rasties nepietiekamas ierîces
apkopes rezultâtâ
vai Jûsu neuzmanîbas dçï, un tâs Jûs varat novçrst paði, neizsaucot speciâlistu.
Pirms sazinâðanâs ar autorizçtâ servisa centra darbiniekiem, lûdzu, sekojiet zemâk
aprakstîtajiem norâdîjumiem.
Ierîces darbîbas laikâ, iespçjams, dzeltenâ Starta/Pauzes signâlspuldzîte sâk mirgot,
displejâ tiek uzrâdîts kâds no sekojoðiem darbîbas traucçjuma kodiem un vienlaicîgi ik
pa 20 sekundçm atskan skaòas signâls, norâdot, ka ierîce nedarbojas:
E10 : ûdens ieplûdes problçmas
• E20 : ûdens drenâþas problçmas
• E40 : atvçrtas durtiòas
•
Tiklîdz esat raduðos traucçjumu novçrsuði, piespiediet Starta/Pauzes taustiòu, lai
turpinâtu programmas izpildi no tâs vietas, kurâ tâ tika pârtraukta. Ja pçc visâm
pârbaudçm darbîbas traucçjumu nav izdevies novçrst, sazinieties ar autorizçtâ
servisa centra darbiniekiem.
Darbîbas traucçjums
Iespçjamais iemesls/risinâjums
Durtiòas nav aizvçrtas. E40
• Aizveriet kârtîgi durtiòas.
Elektriskâ vada kontaktdakða nav kârtîgi iesprausta
kontaktligzdâ.
• Iespraudiet kontaktdakðu kontaktligzdâ.
Veïas mazgâjamâ maðîna neuzsâk
darboties:
Kontaktligzdâ nav strâvas padeve.
• Pârbaudiet mâjas elektroinstalâciju.
Izsists galvenais droðinâtâjs.
• Nomainiet droðinâtâju.
Programmu izvçles pâsrslçgs nav pareizi uzstâdîts
un Starta/Pauzes poga nav piespiesta.
• Pagrieziet programmu izvçles pârslçgu un
piespiediet Starta/Pauzes pogu.
Ir izvçlçta Atliktâ starta funkcija.
• Ja vçlaties mazgât veïu nekavçjoties, atceliet
uzstâdîto Atlikto startu.
Aizvçrts ûdens krâns. E10
• Atveriet ûdens krânu.
Ûdens ieplûdes ðïûtene ir salocîjusies vai saspiesta.
Veïas mazgâjamâ maðîna
neuzpildâs ar ûdeni:
E10
• Pârbaudiet ieplûdes ðïûtenes savienojumus.
Filtrs ieplûdes ðïûtenç ir nosprostots.
• Iztîriet filtru ieplûdes ðïûtenç.
Durtiòas nav kârtîgi aizvçrtas. E40
• Aizveriet kârtîgi ierîces durtiòas.
E10
36
Ja kaut kas nedarbojas
Darbîbas traucçjums
Veïas mazgâjamâ maðîna ûdens
uzpildes laikâ uzreiz iztukðojas:
Iespçjamais iemesls/risinâjums
Ûdens izplûdes ðïûtenes gals ir pârâk zemu novietots.
• Lûdzu, skat. attiecîgo paragrâfu nodaï⠓Ûdens
izsûknçðana”.
Izplûdes ðïûtene ir salocîjusies vai saspiesta.
• Pârbaudiet izplûdes ðïûteni.
Ûdens no maðînas netiek
izsûknçts un/vai nenotiek veïas
izgrieðana:
E20
Atsûknçðanas sûknis ir nosprostots. E20
• Iztîriet ûdens atsûknçðanas sûkni.
.
Ir uzstâdîta papildus funkcija
• Izslçdziet uzstâdîto papildus funkciju
• Iestatiet funkciju
vai
.
.
Veïa tilpnç nav izkârtota vienmçrîgi.
• Izlîdziniet veïu tilpnç.
Tika lietots pârâk daudz mazgâðanas lîdzeklis vai
nepiemçrots lîdzeklis (pârâk putojoðs).
• Samaziniet mazgâðanas lîdzekïa lietoðanas daudzumu
vai pamçìiniet lietot kâdu citu lîdzekli.
Ûdens uz grîdas:
Pârbaudiet, vai pie ieplûdes ðïûtenes savienojumiem nav
radusies sûce. To ne vienmçr ir viegli atklât, jo ûdens
notek gar ðïûteni; pârbaudiet , vai ðïûtene nav mitra.
• Pârbaudiet ieplûdes ðïûtenes savienojumus.
Atsûknçðanas sûknis ir bojâts.
• Nomainiet sûkni.
Ûdens avârijas iztukðoðanas caurulîtei nav kârtîgi uzlikts
aizbâznis, vai tâ nav ievietota atpakaï vietâ pçc sûkòa
tîrîðanas.
• Uzlieciet ûdens avârijas iztukðoðanas caurulîtei aizbâzni
un ievietojiet to atpakaï tai paredzçtajâ vietâ.
Lietots pârâk maz mazgâðanas lîdzeklis vai nepiemçrots
lîdzeklis.
• Palieliniet mazgâðanas lîdzekïa daudzumu vai
pamçìiniet lieto kâdu citu lîdzekli.
Mazgâðanas rezultâts nav
apmierinoðs:
Grûti iztîrâmi traipi nav apstrâdâti pirms mazgâðanas.
• Apstrâdâjiet traipus pirms mazgâðanas ar speciâli ðim
nolûkam paredzçtiem traipu tîrîðanas lîdzekïiem.
Nav izvçlçta piemçrota mazgâðanas temperatûra.
• Pârbaudiet, vai izvçlçta piemçrota temperatûra.
Pârmçrîgs ievietotâs veïas daudzums.
• Ievietojiet mazâku veïas daudzumu.
Ja kaut kas nedarbojas
Darbîbas traucçjums
37
Iespçjamais cçlonis/risinâjums
Tiek turpinâta programmas izpilde.
• Pagaidiet, kamçr beidzas mazgâðanas cikls.
Ierîces durtiòas nevar atvçrt:
Durvju aizslçgs nav atbloíçts.
• Pagaidiet daþas minûtes.
Veïas tilpnç ir ûdens.
• Izvçlieties ûdens izsûknçðanas vai veïas izgrieðanas
programmu, lai izsûknçtu no ierîces ûdeni.
Transportçðanas stiprinâjumi un iepakojums nav noòemts.
• Pârbaudiet, vai ierîce ir uzstâdîta atbilstoði
norâdîjumiem.
Maðîna vibrç vai skaïi darbojas:
Ierîces kâjiòas nav noregulçtas.
• Pârbaudiet, vai ierîce ir pareizi nolîmeòota.
Veïa tilpnç nav ievietota vienmçrîgi.
• Izlîdziniet veïu tilpnç.
Tilpnç ir ievietota pârâk maz veïa.
• Ievietojiet vairâk veïu.
Veïas izgrieðana iedarbojas ar
aizkavçðanos vai vispâr
nedarbojas:
Elektroniskâ disbalansa kontroles ierîce ir ieslçgusies, jo
veïa tilpnç nav izkârtota vienmçrîgi. Veïa tiek izkârtota,
pagrieþot tvertni pretçjâ virzienâ. Tas var notikt vairâkas
reizes, kamçr disbalanss tiek novçrsts un ierîce var atsâkt
normâlu veïas izgrieðanas procesu. Ja pçc daþâm
minûtçm veïa joprojâm nav vienmçrîgi izkârtota, veïas
izgrieðanas process netiks uzsâkts.
• Izlîdziniet veïu tilpnç.
Ierîce darbojas ar neparastu
troksni
Ierîce ir aprîkota ar motora veidu, kas darbojas ar
neparastu troksni, salîdzinot ar tradicionâlajiem motoriem.
Ðis jaunâ veida motors vienmçrîgi iedarbojas un
nodroðina vienmçrîgâku veïas izkârtojumu tilpnç veïas
izgrieðanas laikâ, tâdçjâdi palielinot arî ierîces stabilitâti.
Veïas tilpnç nav redzams ûdens:
Mûsdienu tehnoloìiju veïas mazgâjamâs maðînas
darbojas ekonomiski, patçrçjot ïoti nelielu ûdens
daudzumu, taíu tajâ pat laikâ nodroðinot nevainojamu
mazgâðanas rezultâtu.
38
Ja kaut kas nedarbojas
Darbîbas traucçjums
Tilpnes apgaismojums nedarbojas:
Iespçjamais cçlonis/risinâjums
Lûdzu, griezieties pçc palîdzîbas autorizçtajâ
servisa centrâ.
Se
r. No
M
Pr od. ....
od
. No ......
. ....
....
...
Ja raduðos ierîces darbîbas traucçjumu Jums tomçr
neizdodas atklât un novçrst, griezieties pçc palîdzîbas
autorizçtajâ servisa centrâ. Pirms grieðanâs servisa
centrâ, lûdzu, pierakstiet maðînas modeli, sçrijas
numuru un pirkðanas datumu: Ðî informâcija bûs
nepiecieðama servisa centra darbiniekiem.
. ....
....
.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
Tehniskie dati
39
Tehniskie dati
Izmçri
Platums
Augstums
Dziïums
(ieskaitot durtiòas)
60 cm
85 cm
63 cm
Elektriskais savienojums
Spriegums - Patçrçjamâ
jauda - Droðinâtâjs
Informâcija par elektrisko pieslçgumu atrodama uz datu
plâksnîtes, kas nostiprinâta uz ierîces durtiòu sânu malas
Piegâdâtâ ûdens spiediens
Minimâlais
Maksimâlais
Maksimâlais veïas
ievietoðanas daudzums
Kokvilna
Sintçtika
Smalkveïa
Vilna un audumi, kurus
paredzçts mazgât ar rokâm
Atsvaidzinâðana
0,05 MPa
0,80 MPa
6
3
3
2
2
kg
kg
kg
kg
kg
1000 apgr./min. (Lavamat 60840)
Veïas izgrieðanas âtrums
Maksimâlais
1200 apgr./min. (Lavamat 62840)
1400 apgr./min. (Lavamat 64840)
Patçriòa râdîtâji
40
Ûdens patçriòð
(litros)
Enerìijas patçriòð
(kWh)
Programmas ilgums
(minûtçs)
Baltâ Kokvilnas 95°
61
2.0
Kokvilna 60°
58
1.3
71
2.15
Sintçtika 60°
54
1.0
Viegli gludinât 40°
60
0.35
Smalkveïa 40°
60
0.55
Vilna/”Mazgât ar rokâm”/Zîds 40°
53
0.4
Skaloðana
42
0.1
Ûdens izsûknçðana
-
-
Veïas izgrieðana
-
-
Atsvaidzinâðana 30°
55
0.25
Eco (*)
49
1.02
Programmu izpildes laiku, lûdzu, skat. displejâ uz
ierîces vadîbas paneïa.
Patçriòa râdîtâji
Programma
Kokvilna 40°
Ðajâ tabulâ sniegtie patçriòa dati ir tikai informçjoði un var atðíirties atkarîbâ no
mazgâjamâs veïas veida un daudzuma, piegâdâtâ ûdens temperatûras un apkârtesoðâs
temperatûras. Dati attiecas uz augstâko pieïaujamo temperatûru katrâ mazgâðanas
programmâ.
(*) «Kokvilna “Eco” 60°C ar 6 kg veïas ielâdi ir testçðanas programma, kuras dati ir
norâdîti uz enerìijas uzlîmes, saskaòâ ar ES spçkâ esoðo standartu 92/75.
Uzstâdîðana
41
Uzstâdîðana
Izpakoðana
Pirms ierîces lietoðanas uzsâkðanas tai jânoòem viss iepakojuma materiâls un jâizòem
transportçðanas skrûves.
Ieteicams saglabât transportçðanas aprîkojumu, lai to var uzstâdît gadîjumâ, ja ierîce
kâdreiz nâkotnç bûs atkal jâpârvieto (piemçram,
dzîves vietas maiòas gadîjumâ vai pârdodot to).
1. Pçc iepakojuma noòemðanas uzmanîgi nolieciet
ierîci uz aizmuguri, lai noòemtu polistirçna
pamatni.
HEC0008
2. Noòemiet strâvas padeves kabeli un ûdens izplûdes ðïûteni
no fiksatoriem maðînas aizmugurç.
HEC0001
3. Ar ierîces komplektâcijâ ietilpstoðo skrûvgriezi
atskrûvçjiet un noòemiet aizmugurçjo centrâlo
skrûvi A.
A
HEC00022
42
Uzstâdîðana
4. Atskrûvçjiet un noòemiet abas lielâs aizmugurçjâs
skrûves B un seðas nelielâs skrûves C.
C
HEC0003
C
5. Noòemiet kronðteinu D , ieskrûvçjiet seðas
nelielâs skrûves atpakaï C. Izvelciet plastmasas
starplikas E.
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Atveriet durtiòas, izòemiet no tilpnes ieplûdes ðïûteni un
noòemiet polistirçna bloku, kas ar lîmlenti ir piestiprinâts
pie durtiòu blîvçjuma.
HEC0010
7. Ievietojiet mazâkajâ augðçjâ atverç un divâs lielâkajâs
plastmasas aizbâþòus, kas atrodas maisiòâ kopâ ar
lietoðanas pamâcîbu.
8. Pievienojiet ûdens ieplûdes ðïûteni ûdens vadam atbilstoði
sniegtajiem norâdîjumiem nodaïâ «Ûdens padeve».
Visi aizbâþòi atrodas plastmasas maisiòâ kopâ ar lietoðanas
pamâcîbu.
HEC0005
Uzstâdîðana
43
Novietoðana un lîmeòoðana
Uzstâdiet veïas mazgâjamo maðînu tikai uz cietas un lîdzenas grîdas.
Pârliecinieties, vai gaisa cirkulâciju ap veïas mazgâðanas maðînu netraucç paklâji
u.c.
Ja ierîci novieto uz nelielâm flîzçm, paklâjiet zem tâs gumijas paklâjiòu.
Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet nolîmeòot veïas maðînu,
novietojot zem tâs koka gabalus, kartonu vai
tamlîdzîgus materiâlus.
Ja nav iespçjams izvairîties no maðînas uzstâdîðanas
blakus gâzes plîtij vai ogïu krâsnij, starp veïas maðînu
un siltuma avotu ir jâievieto izolâcijas plâksne ar
alumînija foliju tai pusç, kas vçrsta pret plîti vai krâsni.
Ierîci nav ieteicams uzstâdît vietâ, kur apkârtesoðâ
temperatûra var pazeminâties zem nulles.
HEC007S
Ûdens ieplûdes un drenâías ðïûtenes nedrîkst bût salocîtas vai saspiestas.
Lûdzu, uzstâdiet ierîci tâ, lai tai bûtu nodroðinâta brîva piekïuve remonta vai tehniskâs
apkopes nepiecieðamîbas gadîjumâ.
Nolîmeòojiet maðînu, ieskrûvçjot vai izskrûvçjot regulçjamâs kâjiòas. Nekâdâ
gadîjumâ nemçìiniet nolîmeòot veïas maðînu, novietojot zem tâs koka gabalus, kartonu vai tamlîdzîgus materiâlus.
Ûdens padeve
Ierîces komplektâ ietilpst ûdens ieplûdes ðïûtene, kas atrodas veïas tilpnç.
Nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet pievienoðanai pie ûdens vada jau lietotas
ðïûtenes!
Ðî veïas mazgâjamajâ maðîna jâpievieno pie aukstâ ûdens vada.
1. Atveriet durtiòas un izòemiet ûdens ieplûdes ðïûteni.
2. Pievienojiet ðïûteni ar leòía savienojumu pie ierîces.
Nenovietojiet ûdens ieplûdes ðïûteni virzienâ uz
leju! Novietojiet ðïûteni leòíî pa labi vai pa kreisi
atkarîbâ no ûdens krâna stâvokïa.
HEC0006
44
Uzstâdîðana
3. Novietojiet ðïûteni pareizi, nedaudz atskrûvçjot
gredzenveida uzgriezni. Kad ðïûtene ir novietota
pareizâ stâvoklî, pievelciet gredzenveida uzgriezni,
lai novçrstu ûdens sûci.
4. Pievienojiet ðïûteni pie krâna ar ¾ vîtni. Izmantojiet
tikai ierîces komplektâcijâ ietilpstoðo ðïûteni.
Pieslçgumam ûdensvadam jâatbilst ûdens apgâdes
uzòçmuma noteikumiem un bûvnormatîviem. Minimâlais
ûdens spiediens, lai maðîna darbotos droði, ir 0,05 Mpa.
Ja nav iespçjams veïas maðînu pievienot pie galvenâ aukstâ ûdens vada, iespçjams
darbinât ierîci, pieslçdzot to aukstâ ûdens uzglabâðanas sistçmai. Jâievçro minimâlâ
distance starp veïas mazgâjamâs maðînas ûdens ieplûdes atveri un ûdens
uzglabâðanas tvertnes apakðdaïu.
Pret-pârplûðanas aizsardzîbas sistçma
Ûdens ieplûdes ðïûtene ir aprîkota ar pret-pârplûðanas
aizsardzîbas ierîci, kas nodroðina pret ûdens noplûdes
radîtajiem bojâjumiem, kas var rasties ðïûtenes nolietoðanâs
rezultâtâ. Ðis bojâjums tiek apzîmçts kâ sarkans sektors
lodziò⠓A”. Ja tâ notiek, aizveriet ûdens krânu un griezieties
autorizçtajâ servisa centrâ, lai veiktu bojâtâs ðïûtenes
nomaiòu.
A
352
Ûdens drenâía
Izplûdes ðïûtenes galu var novietot trîs veidos:
Pârliekot pâri izlietnes malai un nostiprinot to ar
plastmasas loku, kas ietilpst ierîces komplektâcijâ.
Izvçloties ðo pievienoðanas variantu, sekojiet, lai ûdens
iztukðoðanâs laikâ ðïûtenes gals nenoslîdçtu no
izlietnes.
Droðîbas nolûkos piesieniet to pie krâna ar auklas
gabalu vai piestipriniet pie sienas.
Izlietnes sifona atseviðíâ atzarâ. Atzara atverei jâbût tâdâ augstumâ, lai izplûdes
ðïûtenes izliekums atrastos vismaz 60 cm virs zemes.
Tieði ievietojiet ûdens izplûdes ðïûteni ievadâ kanalizâcijâ tâ, lai tâ neatrastos
zemâk kâ 60 cm un ne augstâk kâ 90 cm.
Izplûdes ðïûtenes galam vienmçr jâbût labi ventilçjamam , t.i. izplûdes ðïûtenes iekðçjam diametram jâbût lielâkam kâ drenâías ðïûtenes ârçjam diametram.
Izplûdes ðïûtene nedrîkst bût salocîjusies vai saspiesta.
Uzstâdîðana
45
P1118
Svarîgi!
Izplûdes ðïûtenes kopçjais garums nedrîkst pârsniegt 4 metrus. Garâkas izplûdes ðïûtenes
un savienojumus ir iespçjams iegâdâties autorizçtajâ servisa centrâ.
Pieslçgums elektrotîklam
Ðo ierîci ir paredzçts pievienot vienfâzu 220-230 V 50 Hz strâvas padeves avotam.
Pârliecinieties, vai Jûsu mâjas elektrotîkls ir piemçrots maksimâlajai jaudai (2,2 kW),
òemot vçrâ arî citas lietotâs elektroierîces.
Pievienojiet ierîci tikai atbilstoði spçkâ esoðajiem noteikumiem iezemçtai
kontaktligzdai.
Raþotâjs neuzòemas nekâdu atbildîbu par bojâjumiem vai nelaimes
gadîjumiem, kas raduðies ðo droðîbas noteikumu neievçroðanas rezultâtâ.
Pastâvîgs pieslçgums
Pastâvîga pieslçguma gadîjumâ ir jauzstâda divpolu slçdzi starp veïas mazgâjamo
maðînu un pieslçgumu elektrotîklam ar minimâlo atstarpi 3 mm starp slçdþa kontaktiem, ðîm slçdzim jâatbilst noteiktajâm slodzes prasîbâm.
Ðis slçdzis nedrîkst pârtraukt dzelteno un zaïo iezemçjuma kabeli.
Ðo darbu drîkst veikt tikai kvalificçts elektriíis.
Pçc ierîces novietoðanas tai paredzçtajâ vietâ jâbût nodroðinâtai brîvai
piekïuvei tâs strâvas padeves kabelim.
Gadîjumâ, ja veïas maðînas strâvas padeves kabelis ir jâmaina, griezieties pçc
palîdzîbas autorizçtajâ servisa centrâ.
46
Vides aizsardzîba
Vides aizsardzîbai
Iepakojuma materiâls
Visi materiâli, kuri apzîmçti ar starptautiskiem apzîmçjumiem
pârstrâdâjami.
ir otrreiz
>PE<=polietilçns
>PS<=polistirçns
>PP<=polipropilçns
Tas nozîmç, ka tos var nodot otrreizçjai pârstrâdei un tie jâievieto attiecîgajâs
atkritumu savâkðanas tvertnçs.
Nolietotâ maðîna
Nolietoto maðînu jânodod speciâli ðim nolûkam paredzçtos savâkðanas punktos.
Saglabâjiet savu valsti tîru!
Simbols
uz ierîces vai tâs iepakojuma norâda, ka ðo produktu nedrîkst izmest kopâ
ar sadzîves atkritumiem. Tâds materiâls jânodod elektrisko vai elektronisko preíu
savâkðanas punktos, kur tos pieòem otrreizçjai pârstrâdei. Pareizi utilizçjot ðo ierîci, Jûs
palîdzçsiet novçrst negatîvo ietekmi uz dabu un cilvçku veselîbu, ko izraisîtu nepareiza
ierîces izmeðana atkritumos. Lai uzzinâtu vairâk informâciju par ðî produkta pârstrâdi,
sazinieties ar Jûsu paðvaldîbu, vietçjo atkritumu savâkðanas dienestu vai veikalu, kurâ
iegâdâjâties ðo produktu.
Padomi saistîbâ ar ekoloìiju
Lai ekonomçtu ûdens un strâvas patçriòu, kâ arî palîdzçtu aizsargât vidi, mçs
iesakâm ievçrot sekojoðus padomus:
• Vidçji netîru veïu mazgâjiet programmâ bez priekðmazgâðanas, tâdçjâdi
ekonomçjot mazgâðanas lîdzekli, ûdeni un laiku (Jûs sniedzat arî savu ieguldîjumu
vides aizsardzîbai!).
• Ierîces darbîba ir daudz ekonomiskâka, ja mazgâ maksimâli pieïaujamo veïas
daudzumu.
• Ar pienâcîgu priekðapstrâdi, traipus un îpaðus netîrumus var iztîrît iepriekð, bet pçc
tam veïu var mazgât zemâkâ temperatûrâ.
• Mazgâðanas lîdzekïa daudzumu jânosaka saskaòâ ar ûdens cietîbas pakâpi,
mazgâjamâs veïas netîrîbas pakâpi un tâs ievietoto daudzumu.
Garantija/Klientu apkalpoana
47
48
Electrolux servisa centri Latvijas pilsetas
Eiropas garantija
49
Eiropas Garantija
Šai ierīcei Electrolux garantija ir nodrošināta katrā no valstīm, kas uzrādītas šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē, uz periodu
kas norādīts ierīces garantijas talonā vai citādi ar likumu. Ja jūs pārvietojaties no vienas no šīm valstīm uz citu zemāk min
valsti, ierīces garantija tiek piemērota citā valstī ar sekojošiem nosacījumiem:
Iekārtas garantija sākas no dienas, kad jūs pirmo reizi iegādājāties ierīci, ko varēs pierādīt, uzrādot derīgu
ierīces pārdevēja izdotu pirkuma dokumentu.
Ierīces garantija ir uz to pašu periodu un attiecībā uz tāda paša apjoma darbu un detaļām, kāds tas pastāv
šim konkrētajam modelim vai ierīču veidam jūsu jaunajā mītnes valstī.
Ierīces garantija ir izsniegta sākotnējam ierīces pircējam un nevar tikt nodota citam lietotājam.
Ierīce tiek uzstādīta un tiek izmantota atbilstoši Electrolux izsniegtajai instrukcijai un tiek izmantota tikai
mājās, t.i., netiek izmantota komerciāliem mērķiem.
Ierīce tiek uzstādīta saskaņā ar visiem attiecīgajiem noteikumiem, kas ir spēkā jūsu jaunajā mītnes valstī.
Šīs Eiropas garantijas noteikumi neietekmē jebkuras tiesības, ko jums nodrošina likums.
50
Klientu apkalpoðanas centri
www.electrolux.com
þ
(
+
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+38 51 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Longmile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania
+370 5 27 80 609
Verkiu,2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия
+7 095 937 7837
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ «Олимпик»
51
192 998 740-00-272007
Ðîs lietoðanas pamâcîbas saturs var tikt mainîts bez iepriekðçja brîdinâjuma
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising