Aeg-Electrolux | L74850A | User manual | Aeg-Electrolux L74850A Používateľská príručka

Aeg-Electrolux L74850A Používateľská príručka
LAVAMAT 74850A
Návod na
používanie
Práčka
2
Obsah
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných
výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča,
prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám
dokonale a efektívne orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do
návodu mohli nahliadnuť vždy, keď to budete potrebovať, odporúčame
vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím, odovzdajte ho aj
prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
Obsah
Prevádzkové pokyny
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny
3
3
3
Inštalácia
4
Použitie
4
Bezpečnosť detí
5
Popis výrobku
5
Zásuvka dávkovača pracích
prostriedkov
6
Ovládací panel
6
Displej
8
Prvé použitie
9
Úprava podľa osobných potrieb
9
Zvukové signály
9
Detská poistka
10
Každodenné používanie
10
Vložte bielizeň
10
Pridajte prací a avivážny prostriedok
10
Nastavte želaný program pomocou
voliča programu (1)
11
Nastavte želanú TEPLOTU (Tlačidlo
2)
12
Vyberte možnosti RÝCHLOSŤ
ODSTREĎOVANIA, NOČNÝ
CYKLUS alebo PLÁKANIE STOP
(tlačidlo 3)
12
Tlačidlá možností programov
12
Možnosť PREDPIERANIE
13
Možnosť ŠKVRNY
13
Možnosť CITLIVÁ
13
Možnosť EXTRA PLÁKANIE
(prídavné plákanie)
13
Vyberte si možnosť ÚSPORA ČASU
(tlačidlo 6)
13
Nastavte ŠTART/PRERUŠENIE
(tlačidlo 7)
14
Nastavte POSUNUTÝ ŠTART
(tlačidlo 8)
14
Zmena voliteľnej funkcie alebo
prebiehajúceho programu
15
Prerušenie programu
15
Zrušenie programu
15
Otvorenie dvierok po spustení
programu
15
Po ukončení programu
15
Programy prania
16
Užitočné rady a tipy
22
Triedenie bielizne
22
Teploty
22
Pred vložením bielizne
22
Maximálne náplne
22
Hmotnosť bielizne
22
Odstraňovanie škvŕn
23
Pracie prostriedky a prídavné
prostriedky
23
Stupne tvrdosti vody
24
Ošetrovanie a čistenie
24
Odstraňovanie vodného kameňa
24
Po každom praní
25
Program prania na údržbu práčky
25
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
25
Bezpečnostné pokyny
Zásuvka dávkovača pracích
prostriedkov
25
Bubon práčky
26
Tesnenie dvierok
26
Odtokové čerpadlo
26
Čistenie prítokového vodného sitka
28
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
28
Pohotovostné vypustenie vody
28
Čo robiť, keď...
29
Technické údaje
32
Spotreba
33
3
Pokyny pre inštaláciu
33
Inštalácia
33
Rozbalenie
33
Umiestnenie a vyrovnanie do
vodorovnej polohy
36
Prívod vody
36
Zariadenie proti vytopeniu Water-stop
37
Vypúšťanie vody
37
Zapojenie do elektrickej siete
38
Ochrana životného prostredia
39
Obalový materiál
39
Ekologické rady
39
Zmeny vyhradené
Prevádzkové pokyny
Bezpečnostné pokyny
Pozorne si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
• Váš spotrebič zodpovedá požiadavkám noriem a právnym požiadavkám na
bezpečnosť spotrebičov. Ako výrobcovia však považujeme za svoju povin‐
nosť poskytnúť vám nasledujúce poznámky k bezpečnosti.
• Je nanajvýš dôležité, aby ste si návod odložili a mohli doň nahliadnuť aj v
budúcnosti. Ak by ste spotrebič predali alebo prenechali inému používate‐
ľovi, odovzdajte ho aj s návodom, aby sa nový vlastník mohol oboznámiť s
funkciami spotrebiča a príslušnými varovaniami.
• Pred inštaláciou alebo používaním spotrebiča si návod MUSÍTE pozorne
prečítať.
• Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či nebol počas prepravy po‐
škodený. Nikdy nezapájajte poškodený spotrebič. Ak je spotrebič poškode‐
ný, oznámte to čo najskôr predajcovi.
• Ak bol spotrebič dodaný v zimných mesiacoch, keď sú teploty pod nulou:
Pred prvým použitím nechajte spotrebič stáť 24 hodín v izbovej teplote.
192994020-00-112009
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Je nebezpečné upravovať technické vlastnosti alebo akýmkoľvek iným spô‐
sobom sa pokúšať o zmeny na tomto spotrebiči.
• Počas programov s vysokou teplotou sa sklo na dvierkach môže veľmi zo‐
hriať. Nedotýkajte sa ho!
• Dbajte, aby malé domáce zvieratá nevliezli do bubna. Aby ste tomu predišli,
pred použitím bubon skontrolujte.
4
Bezpečnostné pokyny
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky, kamene alebo iné tvrdé a ostré
predmety môžu spôsobiť vážne poškodenie a preto sa nesmú dostať do
vnútra spotrebiča.
• Používajte iba odporúčané množstvá avivážnych a pracích prostriedkov.
Nadmerné dávkovanie môže spôsobiť poškodenie tkanín. Dodržiavajte
množstvá odporúčané výrobcom.
• Malé kusy bielizne, ako ponožky, stuhy, opasky a pod. perte vo vrecku na
pranie alebo v obliečke vankúša, pretože by sa mohli dostať do priestoru
medzi bubnom a vnútornou časťou práčky.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené, ani natrhnuté
odevy.
• Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete, zatvorte jeho prívodný
vodovodný ventil a vyčistite ho.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte opraviť spotrebič sami. Opravy vyko‐
nané nezaškolenými osobami môžu spôsobiť zranenia alebo vážne poruchy
spotrebiča. Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy trvajte na použití
originálnych náhradných dielov.
Inštalácia
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dávajte veľký pozor.
• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte nejaké
pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s predajcom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky časti obalu a prepravné
skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov hrozí vážne poškodenie spotrebiča
a iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú časť návodu na použitie.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či spotrebič nestojí na prívodnej alebo
odtokovej hadici a či pracovná doska spotrebiča nestláča prívodný elektrický
kábel.
• Ak je spotrebič umiestnený na koberci, upravte nožičky tak, aby pod spo‐
trebičom mohol voľne prúdiť vzduch.
• Po inštaláci vždy skontrolujte, či z hadíc neuniká voda a či sú správne za‐
pojené.
• Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste, kde by mohol byť vystavený mrazu,
prečítajte si, prosím, kapitolu "nebezpečenstvo zamrznutia".
• Všetky vodoinštalačné práce potrebné pri inštalácii spotrebiča musí vykonať
kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená osoba.
• Všetky elektrické zapojenia potrebné pri inštalácii spotrebiča musí vykonať
kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
Použitie
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa používať
iba na účely, pre ktoré bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na pranie v práčke. Dodržiavajte pokyny na visač‐
ke.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite tabuľku s programami prania.
Popis výrobku
5
• Pred praním skontrolujte, či sú všetky vrecká prázdne a či sú gombíky a
zipsy zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané alebo natrhnuté kusy bielizne
a škvrny od farby, atramentu, hrdze a tuku odstráňte ešte pred praním. Pod‐
prsenky s kosticami sa NESMÚ prať v práčke.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s prchavými ropnými látkami, sa nesmú
prať v práčke. Pri použití prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či
sa čistidlá z odevov odstránili, až potom ich vložte do práčky.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za kábel; vždy
držte zástrčku.
• Práčku nikdy nepoužívajte, ak je poškodený jej prívodný elektrický kábel
alebo je poškodený ovládací panel, pracovný povrch alebo základňa tak, že
umožňujú prístup k vnútru práčky.
Bezpečnosť detí
• Tento spotrebič nie je určený na použitie pre osoby (vrátane detí) so zníže‐
nými mentálnymi, fyzickými alebo senzorickými schopnosťami, nedostatoč‐
nými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo
poučenie o používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bez‐
pečnosť.
• Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné
- hrozí nebezpečenstvo udusenia! Odstráňte ich z dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky skladujte na bezpečnom mieste, kde k nim deti
nebudú mať prístup.
• Dbajte, aby deti ani domáce zvieratá
nezaliezali do bubna. Aby sa deti ale‐
bo domáce zvieratá nemohli zavrieť
do bubna, práčka má špeciálnu funk‐
ciu. Aby ste toto zariadenie aktivovali,
otočte gombík (bez stlačenia) vnútri
dvierok smerom vpravo tak, aby bol
zárez vo vodorovnej polohe. Ak je to
potrebné, použite mincu. Toto zaria‐
denie vyradíte z činnosti a obnovíte
možnosť zatvárania dverí otočením
tlačidla proti smeru pohybu hodino‐
vých ručičiek, aby drážka bola vo zvislej polohe.
Popis výrobku
Táto nová automatická práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné pranie
bielizne s nízkou spotrebou vody, energie a pracieho prostriedku.
Systém NEW JET umožňuje úplné využitie pracieho prostriedku, znižuje spo‐
trebu vody a šetrí tak energiu.
6
Ovládací panel
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Ovládací panel
Rukoväť na otvorenie dvierok
Typový štítok
Vypúšťacie čerpadlo
Nastaviteľné nožičky
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Priehradka na predpierací prostriedok .
Predpierací prostriedok sa pridáva na za‐
čiatku pracieho programu.
Priehradka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok používaný pri hlavnom
praní.
Priehradka na tekuté prísady (avivážny
prípravok, škrob).
Priehradka na čistič škvŕn používaný pri
hlavnom praní s možnosťou STAIN (Škvr‐
ny).
Ovládací panel
Dolu je obrázok ovládacieho panelu. Zobrazuje volič programov a taktiež tla‐
čidlá a displej. Na nasledujúcich stranách budú označené príslušnými číslica‐
mi.
Ovládací panel
7
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
Volič programu
Tlačidlo TEPLOTA
Tlačidlo zníženia RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
Tlačidlo VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Tlačidlo OK
Tlačidlo ÚSPORA ČASU
Tlačidlo ŠTART/PRERUŠENIE
Tlačidlo POSUNUTÝ ŠTART
Displej
Tabuľka s popisom symbolov
BAVLNA/
ĽAN
Hygienický
40-60 ZMES
Džínsy
Syntetika
Jedn. žehle‐
nie
Jemná bie‐
lizeň
Viskóza
Šetrné pláka‐
nia
Odčerpa‐
nie vody
Odstreďovanie /
Redukované
odstreďovanie
Prikrývky
Vlna Plus
Ručné pranie
Spodná bieli‐
zeň
Šport v prí‐
rode
Šport intenzívny
20 min. 3 kg
Rýchly in‐
tenzívny
Teplota
Možnosť
OK
Detská poistka
Úspora času
8
Štart
Prerušenie
Odloženie za‐
pnutia
Displej
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.5 9.6 9.7 9.8
9.1 - Ukazovateľ teploty a symbol STUDENÁ
9.2 - Symboly Indikátor rýchlosti odstreďovania, PRERUŠIŤ PLÁKANIE
,
NOČNÝ CYKLUS
9.3 - Displej priebehu programu: PREDPIERANIE
, HLAVNÉ PRANIE
,
, ODSTREĎOVANIE
, ODČERPANIE VODY
, PRED‐
PLÁKANIE
ÁVKOVANIE
• Na displeji sa zobrazujú jednotlivé fázy nastaveného programu.
• Počas pracieho cyklu bliká čierna čiara pod symbolom fázy prania prebie‐
hajúceho programu. Na konci každej fázy prania sa čiara pod príslušným
symbolom zafixuje.
Ak sa rozsvieti symbol PREDÁVKOVANIE na konci programu, indikuje, že bolo
použiťé príliš veľa pracieho prostriedku.
, ŠKVRNY , CITLIVÁ , EXTRA PLÁ‐
9.4 - Možnosti: PREDPIERANIE
KANIE
9.5 - Symbol DVERE
- (Dvere sú zamknuté)
• Tento symbol indikuje, či možno otvoriť dvierka:
– symbol svieti: dvierka nemožno otvoriť. Spotrebič vykonáva program pra‐
nia.
– symbol nesvieti: dvierka možno otvoriť. Program prania je ukončený.
9.6 - Symbol možnosti ÚSPORA ČASU
9.7 - Displej zobrazuje nasledujúce informácie:
• Doba trvania nastaveného programu
– Po výbere programu sa zobrazí jeho dĺžka v hodinách a minútach (naprí‐
). Dĺžka sa počíta automaticky na základe odporúčanej maxi‐
klad
málnej náplne každého druhu tkanín.
– Po spustení programu sa zostávajúca doba prepočítava a aktualizuje
každú minútu.
Prvé použitie
9
• Odloženie zapnutia
– Odloženie spustenia (max. 20 hodín) nastavené prostredníctvom prísluš‐
ného tlačidla sa zobrazí na displeji na približne 3 sekundy (napríklad
) , potom sa bude znova zobrazovať doba predtým nastaveného pro‐
gramu.
– Na displeji sa objaví symbol POSUNUTÝ ŠTART.
– Doba odloženia štartu sa znižuje každú hodinu o jednotku. Keď zostane
iba 1 hodina, doba sa bude skracovať s minútovým krokom.
• Nesprávne nastavenie doplnkových funkcií
– Pri výbere funkcie, ktorá nie je kompatibilná s vybraným pracím progra‐
mom, sa zobrazí na 2 sekundy správa Err a začína blikať žltá kontrolka
v tlačidle 7 .
• Kódy alarmu
– V prípade vzniku problémov pri prevádzke sa môžu zobraziť niektoré
(pozri kapitolu "Čo robiť, ak...").
alarmové kódy, napríklad
• Koniec programu
– Po skončení programu sa zobrazí blikajúca nula , symbol DVERE zmiz‐
ne a dvierka možno otvoriť.
Pohotovostný režim
Ak bielizeň nevyberiete do 10 minút po ukončení programu, zhasne osvetlenie
displeja a aktivuje sa systém na úsporu energie. Bliká iba kontrolka v tlačidle
7 a indikuje, že spotrebič sa musí vypnúť. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa
zruší úsporný režim a budete môcť nastaviť iný prací program alebo vypnúť
spotrebič.
- symbol
9.8 - POSUNUTÝ ŠTART
9.9 - Symbol DETSKÁ POISTKA
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na
inštaláciu.
• Z vnútra bubna vyberte polystyrén a všetok ostatný materiál.
• Pred prvým praním zapnite cyklus prania pre bavlnu pri maximálnej teplote
bez bielizne v bubne, aby sa z bubna a nádrže odstránili prípadné zvyšky z
výroby. Do priehradky na hlavné pranie nadávkujte polovičné množstvo pra‐
cieho prostriedku a spusťte práčku.
Úprava podľa osobných potrieb
Zvukové signály
Práčka je vybavená zvukovou signalizáciou, ktorá zaznie v nasledujúcich prí‐
padoch:
• po otočení voliča programu
• po stlačení tlačidiel
• v prípade nesprávnej voľby
• po ukončení cyklu
10
Každodenné používanie
• pri problémoch v prevádzke.
Súčasným stlačením tlačidiel 3 a 4 približne na 6 sekúnd sa zvukový signál
vypína (okrem prípadov problémov pri prevádzke). Opätovným stlačením tých‐
to 2 tlačidiel sa akustický signál opätovne aktivuje.
Detská poistka
Toto zariadenie umožňuje nechať spotrebič bez dozoru, pričom sa nemusíte
obávať o zdravie detí, ani toho, že by mohli práčku poškodiť.
Táto funkcia ostane aktívna aj vtedy, keď práčka nie je v činnosti.
Táto funkcia sa zapína a vypína súčasným stlačením tlačidiel 4 a 5 na 6 sek‐
únd, kým sa na displeji objaví alebo zmizne symbol Detská poistka.
Túto voliteľnú funkciu môžete nastaviť dvoma spôsobmi:
• Pred stlačením tlačidla 7 : práčka sa nebude dať zapnúť.
• po stlačení tlačidla 7 : nebude možné zmeniť žiaden program, ani voliteľnú
funkciu.
Každodenné používanie
Vložte bielizeň
1. Otvorte dvierka opatrným potiahnu‐
tím za ich rukoväť. Vkladajte bieli‐
zeň voľne do bubna, kus po kuse,
bielizeň čo najviac rozložte.
2. Zatvorte dvierka. Pri zatvorení mu‐
síte počuť kliknutie.
Dôležité upozornenie! Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezachytila medzi dvier‐
kami a gumovým tesnením.
Pridajte prací a avivážny prostriedok
Váš nový spotrebič bol navrhnutý tak, aby znižoval spotrebu vody, energie a
pracieho prostriedku.
Každodenné používanie
11
1. Vytiahnite dávkovaciu zásuvku až
na doraz. Nadávkujte potrebné
množstvo pracieho prostriedku, pri‐
dajte ho do priehradky hlavného
prania a, ak chcete použiť aj fázu
predpierania , pridajte prací pro‐
striedok aj do priehradky označenej
.
Ak chcete použiť funkciu Škvrny ,
odstraňovač škvŕn nalejte do prie‐
hradky označenej modrou šípkou
.
2. V prípade potreby nalejte avivážny
prípravok do priehradky označenej
(použité množstvo nesmie pre‐
kročiť značku MAX na priehradke).
Zásuvku opatrne zatvorte.
Nastavte želaný program pomocou voliča programu (1)
Môžete nastaviť vhodný program pre každý druh bielizne podľa popisov v ta‐
buľke pracích programov (pozri "Programy prania").
Otočte volič programov do polohy želaného programu. Volič programov určuje
typ pracieho cyklu (t. j. úroveň vody, pohyby bubna, počet plákaní) a praciu
teplotu podľa typu bielizne.
Kontrolka tlačidla 7 začína blikať a displej zobrazuje dobu trvania vybraného
programu.
Koliesko voliča možno otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti
na Zrušiť program / Vy‐
smeru pohybu hodinových ručičiek. Po prestavení
pnúť sa práčka vypína.
, čím práč‐
Po ukončení programu musíte otočiť volič programov do polohy
ku vypnete.
Ak volič programu prestavíte na iný program počas činnosti stroja, žltá kon‐
trolka tlačidla 7 trikrát zabliká a na displeji sa zobrazí správa Err , ktorá indikuje
nesprávny výber. Práčka nový nastavený program nevykoná.
12
Každodenné používanie
Nastavte želanú TEPLOTU (Tlačidlo 2)
Po nastavení programu vám spotrebič automaticky navrhne štandarnú teplotu,
ktorá je k dispozícii pre uvedený program.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu prania,
ak chcete, aby bola bielizeň vypraná pri inej ako práčkou určenej teplote.
).
Symbol studeného prania zodpovedá - - (
Maximálnu a minimálnu teplotu, ktorá je k dispozícii, nájdete v tabuľke "Pro‐
gramy prania".
Vyberte možnosti RÝCHLOSŤ ODSTREĎOVANIA, NOČNÝ CYKLUS
alebo PLÁKANIE STOP (tlačidlo 3)
Po nastavení požadovaného programu vám spotrebič automaticky navrhne
maximálnu rýchlosť odstreďovania dostupnú pre uvedený program.
Ak chcete bielizen odstrediť inou rýchlosťou ako ponúka práčka, opakovaným
stláčaním tohto tlačidla možno zmeniť rýchlosť odstreďovania.
PLÁKANIE STOP: nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda z posledného
plákania nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Na konci programu sa
na displeji objaví symbol a PLÁKANIE STOP, symbol DVERE (dvierka za‐
istené) zostáva svietiť, kontrolka tlačidla 7 sa vypína a dvierka sú blokované,
čo naznačuje, že voda sa musí vypustiť.
NOČNÝ CYKLUS: nastavením tejto voliteľnej funkcie práčka neodčerpá vodu
z posledného plákania, aby sa bielizeň nepokrčila. Keďže všetky fázy odstre‐
ďovania sú zrušené, tento cyklus prania je veľmi tichý a môžete ho nastaviť v
noci alebo v dobe, keď je elektrina lacnejšia. V niektorých programoch sa plá‐
kanie bude uskutočňovať s väčším množstvom vody. Na konci programu sa
na displeji objaví symbol a PLÁKANIE STOP, symbol DVERE (dvierka za‐
istené) zostáva svietiť, kontrolka tlačidla 7 sa vypína a dvierka sú blokované,
čo naznačuje, že voda sa musí vypustiť.
Postup na vypustenie vody je uvedený v kapitole "Po ukončení programu".
Tlačidlá možností programov
V závislosti od programu možno kombinovať rôzne funkcie.
VAROVANIE
Nie všetky možnosti sa dajú vzájomne kombinovať. Symboly funkcií, ktoré sa
nedajú nastaviť, zhasnú.
V každom prípade však v prípade ak bude vybraná možnosť, ktorá nie je kom‐
patibilná s vybraným pracím programom alebo s ktoroukoľvek inou možno‐
sťou, zobrazí sa na niekoľko sekúnd správa Err a žltá kontrolka tlačidla 7 za‐
čína blikať.
Možnosti si musíte vybrať po nastavení programu, avšak pred stlačením tla‐
čidla 7 . Stlačte tlačidlo 4 : na displeji sa objavia všetky symboly možností.
Každodenné používanie
13
Po všetkých dostupných možnostiach sa prechádza stláčaním tlačidla 4 . Prí‐
slušný symbol sa zobrazí na displeji a začne blikať.
Stlačte tlačidlo 5 na aktivovanie a potvrdenie vašej voľby. Pod zvoleným sym‐
bolom sa zobrazí čierna pomlčka indikujúca, že daná možnosť bola nastavená.
Opätovným stlačením toho istého tlačidla možnosť zrušíte.
Po nastavení možností počkajte niekoľko sekúnd, kým sa displej neprepne do
štandardného stavu. Nastavené možnosti sa zobrazia na displeji.
Možnosti voľby možností s určitými programami nájdete v kapitole "Programy
prania".
Možnosť PREDPIERANIE
Túto možnosť nastavte, ak chcete bielizeň predprať pri 30°C pred hlavným
praním. Predpieranie končí krátkym odstredením pri programoch bavlna a
syntetika. Pri programoch na pranie jemnej bielizne sa voda iba odčerpá bez
odstreďovania.
Na displeji sa zobrazí príslušný symbol.
Táto možnosť sa odporúča pre veľmi špinavú bielizeň.
Možnosť ŠKVRNY
Túto možnosť nastavte, ak chcete prať veľmi špinavú bielizeň alebo ak chcete
bielizeň ošetriť čističom škvŕn (hlavné pranie sa predĺži o dobu fázy odstraňo‐
vania škvŕn). Na displeji sa zobrazí príslušný symbol.
Táto možnosť nie je dostupná pri teplote nižšej ako 40°C.
Ak chcete použiť program s možnosťou Škvrny, odstraňovač škvŕn nalejte do
označenej modrou šípkou.
priehradky na odstraňovač škvŕn
Možnosť CITLIVÁ
Po nastavení tejto možnosti sa zníži intenzita prania. Práčka pridá do progra‐
mov pre bavlnu a syntetiku jedno plákanie. Na displeji sa zobrazí príslušný
symbol.
Táto možnosť sa nedá vybrať spolu s možnosťou Extra plákanie.
Táto možnosť sa odporúča pre nestálofarebnú a často pranú bielizeň.
Možnosť EXTRA PLÁKANIE (prídavné plákanie)
Spotrebič bol navrhnutý tak, aby šetril vodu. Napriek tomu pre osoby s veľmi
citlivou pokožkou (alergické na pracie prostriedky) môže byť potrebné vyplákať
bielizeň použitím väčšieho množstva vody (doplnkové plákanie). Na displeji sa
zobrazí príslušný symbol. Táto možnosť zostáva aktivovaná počas nastave‐
ného pracieho programu.
Ak chcete aktivovať túto možnosť natrvalo, stlačte na niekoľko sekúnd súčasne
tlačidlá 2 a 3 : na displeji sa zobrazí príslušný symbol. Ak ju chcete zrušiť,
stlačte tie isté tlačidlá až dovtedy, kým symbol nezmizne.
Vyberte si možnosť ÚSPORA ČASU (tlačidlo 6)
Táto možnosť umožňuje zmeniť dobu prania automaticky nastavenú práčkou.
Stlačením tohto tlačidla môžete vybrať nasledujúce možnosti:
14
Každodenné používanie
DENNÝ: po jednom stlačení tlačidla 6 sa príslušný symbol objaví na displeji a
na vypranie každodenne zašpinenej bielizne sa dĺžka prania skráti. Skrátený
prací čas je zobrazený na displeji.
SUPER RÝCHLY: po dvoch stlačeniach tlačidla 6 príslušný symbol zostáva
svietiť na displeji a na vypranie slabo zašpinenej bielizne alebo kusov, ktoré
boli nosené iba po krátky čas, sa dĺžka prania skráti. Skrátený prací čas je
zobrazený na displeji.
Nastavte ŠTART/PRERUŠENIE (tlačidlo 7)
Spustite vybraný program, stlačte tlačidlo 7 , príslušná červená kontrolka pre‐
stáva blikať.
Na displeji sa zobrazí symbol DVIERKA. Znamená to, že spotrebič spustil pro‐
gram a dvierka sa nedajú otvoriť.
Na prerušenie bežiaceho programu stlačte tlačidlo 7 : začne blikať príslušná
červená kontrolka.
Na opätovné spustenie programu od bodu, v ktorom bol prerušený, znova
stlačte tlačidlo 7 . Ak ste nastavili odloženie štartu, práčka začína odratávanie
času.
Pri výbere nesprávnej funkcie žltá kontrolka v tlačidle 7 trikrát zabliká a na
displeji sa objaví na niekoľko sekúnd správa Err .
Nastavte POSUNUTÝ ŠTART (tlačidlo 8)
Ak chcete posunúť štart, pred spustením programu opakovane stláčajte tla‐
čidlo a vyberte požadované posunutie.
Príslušný symbol sa zobrazí na displeji. Toto tlačidlo umožňuje odloženie za‐
pnutia programu prania o 30 min - 60 min - 90 min, 2 hodiny a ďalej s 1 hodi‐
novým krokom o maximálne 20 hodín.
Nastavená doba posunutia sa zobrazí na displeji približne na 3 sekundy. Po‐
tom sa znova zobrazí dĺžka trvania programu.
Túto možnosť si musíte vybrať po výbere požadovaného programu a pred
stlačením tlačidla 7 .
Posunutie štartu môžete zrušiť alebo upraviť v ktoromkoľvek okamihu pred
stlačením tlačidla 7 .
Počas doby odloženia budú dvierka zablokované. Ak chcete pridať bielizeň do
práčky počas odrátavania odloženého spustenia, stlačte tlačidlo 7 . Odráta‐
vanie sa dočasne zastaví. Keď zmizne symbol Dvere, dvierka možno otvoriť.
Pridajte bielizeň, zatvorte dvierka a znova stlačte tlačidlo 7 .
Nastavenie odloženého štartu.
• Nastavte program a požadované možnosti.
• Nastavt odložený štart.
• Stlačte tlačidlo 7 : spotrebič začne odratávať čas po hodinách. Program sa
spustí po uplynutí nastaveného odkladu.
Zrušenie posunutého štartu
• Najprv nastavte PRERUŠENIE programu práčky stlačením tlačidla 7 ;
• Stlačte tlačidlo 8 kým sa nezobrazí symbol ';
• Program sa znova spustí stlačením tlačidla 7 .
Každodenné používanie
15
Nastavené posunutie môžete zmeniť iba opätovným nastavením programu
prania.
Posunutý štart sa nedá nastaviť pri programe Odčerpanie vody.
Zmena voliteľnej funkcie alebo prebiehajúceho programu
Niektoré možnosti sa dajú zmeniť, ak ich ešte spotrebič nevykonal. Pred akou‐
koľvek zmenou musíte najprv nastaviť prerušenie programu práčky stlačením
tlačidla 7 .
Prebiehajúci program možno zmeniť iba jeho zrušením . Otočte volič programu
a potom do polohy nového programu. Nový program spu‐
najprv do polohy
stíte opätovným stlačením tlačidla 7 . Voda z prania sa nevypustí z práčky.
Prerušenie programu
Na prerušenie bežiaceho programu stlačte tlačidlo 7 , začne blikať príslušné
tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla program znova spustíte.
Zrušenie programu
Otočte volič programu do polohy
môžete nastaviť nový program.
, čím zrušíte prebiehajúci program. Teraz
Otvorenie dvierok po spustení programu
Najprv nastavte PRERUŠENIE programu práčky stlačením tlačidla 7 ;
• Keď zmizne symbol DVERE, dvierka možno otvoriť.
• Ak symbol DVERÍ nezhasne, znamená to, že práčka sa už zohrieva a že
úroveň vody sa nachádza nad spodným okrajom dvierok. V tomto prípade
sa dvierka nedajú otvoriť;
• Ak nemôžete otvoriť dvere, avšak nevyhnutne ich potrebujete otvoriť, musíte
. Po niekoľkých minútach sa dvierka
práčku vypnúť prestavením voliča na
dajú otvoriť (všímajte si výšku hladiny vody a teplotu!) ;
Po zatvorení dvierok je potrebné znova vybrať program a stlačiť tlačidlo 7 .
Po ukončení programu
Stroj sa zastaví automaticky, kontrolka tlačidla 7 sa vypína, na displeji sa objaví
blikajúce a zvukový signál sa na niekoľko minút rozoznie.
Ak ste si vybrali program alebo možnosť, na konci ktorej zostáva voda v nádrži
práčky, postupujte podľa pokynov na vypustenie vody:
• volič programov otočte do polohy
• nastavte program ODČERPANIE VODY alebo ODSTREĎOVANIE.
• podľa potreby znížte rýchlosť odstreďovania príslušným tlačidlom
• stlačte tlačidlo 7
• keď sa skončí program, displej zobrazuje blikajúce . Keď zmizne symbol
DVERE z dspleja, dvierka možno otvoriť.
. Vyberte bielizeň z bub‐
Práčka sa vypína prestavením voliča programu na
na a pozorne skontrolujte, či je bubon prázdny.
Ak do bubna nechcete vložiť ďalšiu náplň, zatvorte vodovodný ventil. Dvierka
nechajte otvorené, aby ste predišli tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.
16
Programy prania
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
Prací prostrie‐
dok
Priečinok
BAVLNA/ĽAN (COTTONS/LINEN)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
95° - Studená voda
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Dlhé odstreďovanie ĎOVANIA / NOČ‐
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./
NÝ CYKLUS /
min
PLÁKANIE STOP,
Max. náplň 7 kg - Zníž. náplň 3,5 kg
PREDPIERANIE,
Biela a farebná bavlna (bežne zašpinená bie‐ ŠKVRNY1), CITLI‐
lizeň).
VÁ, EXTRA PLÁ‐
KANIE, ÚSPORA
ČASU 2)
3)
HYGIENICKÝ (HYGIENE)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
pribl. 60°
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Dlhé odstreďovanie ĎOVANIA / PLÁ‐
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./
KANIE STOP,
min
PREDPIERANIE,
Max. náplň 7 kg - Zníž. náplň 3,5 kg
ŠKVRNY
Program prania pre bielu bavlnu. Tento pro‐
gram odstraňuje mikroorganizmy vďaka pra‐
niu pri 60°C a doplnkovému plákaniu. Zvyšuje
sa tým jeho účinnosť. Do priehradky Škvrny
pridajte špeciálny hygienický prostriedok a
nastavte funkciu Škvrny.
3)
40- 60 MIX
ZNÍŽENIE RÝCH‐
40°
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Dlhé odstreďovanie ĎOVANIA / NOČ‐
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./
NÝ CYKLUS /
min
PLÁKANIE STOP,
Hmotnosť náplne max 7 kg
PREDPIERANIE,
Biela a farebná bavlna Tento program možno ŠKVRNY, CITLI‐
použiť na bielizeň, ktorí sa má prať pri 40°C
VÁ, EXTRA PLÁ‐
alebo pri 60°C. Môžete tak do bubna vložiť
KANIE
maximálnu náplň, aby sa ušetrila energia a
voda. Dosiahnete rovnako dobré výsledky
ako pri bežnom programe pri 60°C.
3)
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
17
Prací prostrie‐
dok
Priečinok
JEANS (JEANS)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
60° - Studená voda
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Dlhé odstreďovanie ĎOVANIA / NOČ‐
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
NÝ CYKLUS /
min
PLÁKANIE STOP,
Hmotnosť náplne max 3,5 kg
PREDPIERANIE
S týmto programom môžete prať odevy ako
nohavice, košele alebo bundy z džínsoviny,
ako aj z technologických úpletov. (Automatic‐
ky sa nastaví funkcia doplnkového plákania).
3)
SYNTETIKA (SYNTHETICS)
60° - Studená voda
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
vanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Max. náplň 3,5 kg - Zníž. náplň 2 kg
Syntetické alebo zmesové tkaniny: spodná
bielizeň, farebné odevy, nezrážavé košele,
blúzky.
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA / NOČ‐
NÝ CYKLUS /
PLÁKANIE STOP,
PREDPIERANIE,
ŠKVRNY1), CITLI‐
VÁ, EXTRA PLÁ‐
KANIE, ÚSPORA
ČASU 2)
3)
JEDN. ŽEHLENIE (EASY IRON)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
60° - Studená voda
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
ĎOVANIA / PLÁ‐
vanie
KANIE STOP,
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
PREDPIERANIE,
min
EXTRA PLÁKA‐
Max. hmotnosť náplne 1,5 kg
NIE
Syntetika, ktorá sa má jemne vyprať a odstre‐
diť. Pri nastavení tohto programu sa bielizeň
bude prať a odstreďovať šetrne, aby sa pred‐
išlo jej pokrčeniu. Uľahčí sa tým žehlenie.
Okrem toho práčka vykoná doplnkové pláka‐
nia.
3)
ŠETRNÝ (DELICATES)
40° - Studená voda
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
vanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Max. náplň 3,5 kg - Zníž. náplň 2 kg
Jemná bielizeň: akryl, viskóza, polyester.
3)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA / NOČ‐
NÝ CYKLUS /
PLÁKANIE STOP,
PREDPIERANIE,
ŠKVRNY1), EX‐
TRA PLÁKANIE,
ÚSPORA ČASU 2)
18
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
VISKÓZA (VISCOSE)
40° - Studená voda
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
vanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Max. hmotnosť náplne 3,5 kg
Špeciálny šetrný program na pranie tkanín
ako viskóza, umelý hodváb, lyocell. Program
je intenzívnejší ako program na pranie bieliz‐
ne určenej na ručné pranie.
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA / NOČ‐
NÝ CYKLUS /
PLÁKANIE STOP,
PREDPIERANIE,
ŠKVRNY1), EX‐
TRA PLÁKANIE
ŠETRNÉ PLÁKANIA (DELICATE RINSES)
Plákania – Krátke odstreďovanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Hmotnosť náplne max 7 kg
S týmto programom môžete vyplákať a od‐
strediť kusy bielizne, ktoré ste vyprali ručne.
Práčka vykoná niekoľko plákaní, po ktorých
nasleduje záverečné odstreďovanie.
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA / NOČ‐
NÝ CYKLUS /
PLÁKANIE STOP,
EXTRA PLÁKA‐
NIE
ODČERPANIE VODY (DRAIN)
Odčerpanie vody
Hmotnosť náplne max 7 kg
Na odčerpanie vody po poslednom plákaní pri
programoch s nastavenými možnosťami Plá‐
kanie stop alebo Nočný cyklus.
ODSTREĎOVANIE (SPIN)
Odčerpanie vody a dlhé odstreďovanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./
min
Hmotnosť náplne max 7 kg
Samostatné odstreďovanie pre bavlnenú bie‐
lizeň určenú na ručné pranie a po programoch
s nastavenou motnosťou Plákanie stop alebo
Nočný cyklus. Pred nastavením tohto progra‐
mu musíte programátor najprv otočiť do polo‐
hy
. Rýchlosť odstreďovania môžete zvoliť
pomocou príslušného tlačidla, v závislosti od
druhu tkanín.
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
Prací prostrie‐
dok
Priečinok
3)
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
PRIKRÝVKY (DUVETS)
40° - 30°
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
vanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 800 ot/min
Hmotnosť náplne max 2 kg
Špeciálny program pre jednu syntetickú deku,
prikrývku, plachtu, paplón a podobne.
Voliteľné funkcie
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
ZNÍŽENIE RÝCH‐
VLNA PLUS (WOOL PLUS)
LOSTI ODSTRE‐
40° - Studená voda
ĎOVANIA / NOČ‐
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
NÝ CYKLUS /
vanie
PLÁKANIE STOP
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Hmotnosť náplne max 2 kg
Program prania pre vlnu vhodnú na pranie v
práčke a pre vlnené a veľmi jemné zmesové
tkaniny určené na ručné pranie. Poznámka :
Jednotlivé alebo objemné kusy bielizne môžu
spôsobiť nerovnováhu v bubne. Ak spotrebič
nevykoná konečnú fázu odstreďovania, pri‐
dajte niekoľko ďalších kusov alebo rozložte
bielizeň ručne v bubne a potom nastavte pro‐
gram odstreďovania.
ZNÍŽENIE RÝCH‐
SPODNÁ BIELIZEŇ (LINGERIE)
LOSTI ODSTRE‐
40° - Studená voda
ĎOVANIA / NOČ‐
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
NÝ CYKLUS /
vanie
PLÁKANIE STOP
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Hmotnosť náplne max 3 kg
Tento program je vhodný na veľmi jemnú bie‐
lizeň, ako je spodná bielizeň, podprsenky, no‐
havičky a pod.
OBLEČENIE NA VOĽNÝ ČAS (OUTDOOR
SPORTS)
40° - Studená voda
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
vanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 800 ot/min
Hmotnosť náplne max 3 kg
Špeciálny program pre športové odevy. Pri
nastavení tohto programu nepridávajte avi‐
váž.
ZNÍŽENIE RÝCH‐
LOSTI ODSTRE‐
ĎOVANIA / PLÁ‐
KANIE STOP,
PREDPIERANIE,
EXTRA PLÁKA‐
NIE
19
Prací prostrie‐
dok
Priečinok
20
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
ŠPORT INTENZÍVNY (SPORT INTENSIVE) ZNÍŽENIE RÝCH‐
40° - Studená voda
LOSTI ODSTRE‐
Predpieranie - Hlavné pranie - Plákania –
ĎOVANIA / NOČ‐
Krátke odstreďovanie
NÝ CYKLUS /
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./ PLÁKANIE STOP,
min
EXTRA PLÁKA‐
Hmotnosť náplne max 3 kg
NIE
Špeciálny program je vhodný na pranie silno
znečistených športových odevov. Pred hlav‐
ným praním práčka automaticky vykoná cy‐
klus prepierania, aby sa odstránili škvrny od
blata. Odporúčame vám NEPRIDÁVAŤ prací
zásuvky na pra‐
prostriedok do priehradky
cie prostriedky.
20 MIN. 3 KG
30°
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
vanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
min
Hmotnosť náplne max 3 kg
Tento program možno použiť na rýchle pranie
športového oblečenia alebo bavlny a syntetiky
iba zľahka znečisteného alebo noseného iba
raz.
Zníženie rýchlosti
odstreďovania
RÝCHLY INTENZÍVNY (QUICK INTENSIVE) ZNÍŽENIE RÝCH‐
60° - 40°
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
ĎOVANIA / PLÁ‐
vanie
KANIE STOP,
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
EXTRA PLÁKA‐
min
NIE
Max. hmotnosť náplne 5 kg
Rýchly program prania, používa sa pre mierne
zašpinené bielu/stálofarebnú bavlnu a zme‐
sové tkaniny.
Prací prostrie‐
dok
Priečinok
Programy prania
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
Voliteľné funkcie
21
Prací prostrie‐
dok
Priečinok
SUPER EKO (SUPER ECO)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
Studená voda
LOSTI ODSTRE‐
Hlavné pranie - Plákania - Krátke odstreďo‐
ĎOVANIA / PLÁ‐
vanie
KANIE STOP,
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1200 ot./
EXTRA PLÁKA‐
min
NIE
Hmotnosť náplne max 3 kg
Zmesové tkaniny (bavlna a syntetika). Pro‐
gram na pranie v studenej vode navrhnutý na
úsporu energie, vody a času. Tento program
je vhodný pre pracie prostriedky účinné pri
nízkej teplote. Prací prostriedok sa musí pou‐
žívať v dodávanom alebo inom vhodnom dáv‐
kovači pracieho prostriedku (použite množ‐
stvo pracieho prostriedku odporúčané výrob‐
com čistiaceho prostriedku). Spotrebič auto‐
maticky vykoná krátku fázu ohrevu, ak je te‐
plota vody nižšia ako 6 °C.
ÚSPORNÝ (ECONOMY)
ZNÍŽENIE RÝCH‐
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./
LOSTI ODSTRE‐
min
ĎOVANIA / NOČ‐
pribl. 60°
NÝ CYKLUS /
Hlavné pranie - Plákania - Dlhé odstreďovanie PLÁKANIE STOP,
Hmotnosť náplne max 7 kg
PREDPIERANIE,
Biela a stálofarebná bavlna .
ŠKVRNY, CITLI‐
Tento program môžete nastaviť pre mierne
VÁ, EXTRA PLÁ‐
alebo bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň. Te‐
KANIE
plota prania sa zníži a doba prania sa predĺži.
Dosiahne sa tým dobrá účinnosť prania a ús‐
pora energie.
/ VYP
Na zrušenie prebiehajúceho programu a na
vypnutie práčky .
=
3)
1) Tato možnost není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Pri nastavení doplnkovej funkcie Super rýchly stlačením tlačidla 6 , vám odporúčame znížiť
maximálnu hmotnosť náplne podľa tu uvedených pokynov. (Zníž. náplň = znížené množstvo
bielizne). Môžete vyprať aj plnú náplň bielizne, ale výsledky nemusia byť uspokojivé.
3) Pri použití kvapalných pracích prostriedkov musíte zvoliť program bez PREDPRANIA .
22
Užitočné rady a tipy
Užitočné rady a tipy
Triedenie bielizne
Dodržiavajte symboly na visačke na každom kuse bielizne a pokyny výrobcu.
Bielizeň roztrieďte na tieto skupiny: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú
bielizeň.
Teploty
95 ° alebo 90 °
pre bežne zašpinenú bielu bavlnenú a ľanovú bielizeň
(napr. obrúsky, uteráky, obrusy, plachty...)
60°/50°
pre bežne zašpinenú, stálofarebnú bielizeň (napr. koše‐
le, nočné košele, pyžamá...) z ľanu, bavlny alebo synte‐
tických vláken a mierne zašpinenú bielu bavlnenú bieli‐
zeň (napr. spodnú bielizeň)
40 °- 30 °- Studená voda
pre jemnú bielizeň (napr. čipkové záclony), zmesové ma‐
teriály, ktoré obsahujú syntetické vlákna a vlnu označenú
visačkou "čistá strižná vlna, vhodná na pranie v práčke,
nezráža sa"
Pred vložením bielizne
Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň spoločne. Biela bielizeň by mohla pra‐
ním stratiť svoju "belosť".
Nová farebná bielizeň by pri prvom praní mohla pustiť farbu; preto ju prvýkrát
perte oddelene.
Dbajte na to, aby v kusoch bielizne neostali kovové predmety (napr. vlasové
sponky, zatváracie spony, špendlíky).
Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte všetky opasky alebo stuž‐
ky.
Pred praním odstráňte silné škvrny.
Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite špeciálnym prostriedkom alebo či‐
stiacou pastou.
Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám. Odstráňte háčiky alebo záclony za‐
viažte do vreca alebo sieťky.
Maximálne náplne
Odporúčané náplne sú uvedené v tabuľkách programov prania.
Všeobecné pravidlá:
• Bavlna, ľan: plný bubon, ale nie napchaný;
• Syntetika: nenapĺňajte bubon viac ako do polovice;
• Jemná bielizeň a vlna: nenapĺňajte bubon viac ako do tretiny.
Pri praní maximálnej náplne je najúčinnejšie využitie vody a energie.
Ak je bielizeň veľmi špinavá, znížte náplň v práčke.
Hmotnosť bielizne
Nasledujúce hmotnosti sú iba orientačné:
Užitočné rady a tipy
23
Nasledujúce hmotnosti sú iba orientačné:
kúpací plášť
1200 g
obliečka na perinu
700 g
pánska pracovná košeľa
600 g
plachta, pánske pyžamo
500 g
obrus
250 g
obliečka, uterák, nočná košeľa, pánska košeľa
200 g
obrus, dámske nohavičky, vreckovka, blúza, pánske
spodky
100 g
Odstraňovanie škvŕn
Silne zájdené škvrny sa nedajú odstrániť iba vodou a pracím prostriedkom.
Odporúčame pokúsiť sa o ich odstránenie pred praním.
Krv: čerstvé škvrny ošetrite studenou vodou. Zaschnuté škvrny nechajte cez
noc namočené v špeciálnom pracom prostriedku a potom ich vydrhnite my‐
dlovou vodou.
Olejové farby: navlhčite benzínovým čističom škvŕn, položte odev na mäkkú
tkaninu a škvrnu vytierajte; postup niekoľkokrát zopakujte.
Zaschnuté olejové škvrny: navlhčite terpentínom, položte na mäkkú tkaninu,
škvrnu vytierajte bavlnenou handričkou omotanou na konci prsta.
Hrdza: rozpusťte kyselinu šťaveľovú v horúcej vode alebo použite odstraňovač
hrdze za studena. Pri odstraňovaní starých hrdzavých škvŕn buďte opatrní,
pretože štruktúra látky by už mohla byť narušená a pri čistení by sa látka mohla
prederaviť.
Plesňové škvrny: ošetrite bielidlom, dobre vypláchajte (iba biele a stálofarebné
tkaniny).
Tráva: mierne namydlite a ošetrite bielidlom (iba biele a stálofarebné tkaniny).
Guľôčkové pero a lepidlo: navlhčite acetónom 1), položte odev na mäkkú tka‐
ninu a škvrnu vytierajte.
Rúž: navlhčite acetónom, ako je popísané vyššie, potom škvrnu ošetrite me‐
tylalkoholom. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostriedkom, vypláchnite a ošetrite
octom alebo kyselinou citrónovou, potom vypláchnite. Zvyšné stopy odstráňte
bielidlom.
Atrament: v závislosti od druhu atramentu navlhčite látku najprv acetónom 1),
potom octom; zvyšky na bielych materiáloch odstráňte bielidlom a potom sta‐
rostlivo vypláchnite.
Škvrny od dechtu: najprv ošetrite odstraňovačom škvŕn, metylalkoholom alebo
benzínom, potom vydrhnite čistiacim prostriedkom.
Pracie prostriedky a prídavné prostriedky
Dobré výsledky prania závisia od voľby pracieho prostriedku a používania
vhodných dávok, aby sa predchádzalo plytvaniu a chránilo sa životné prostre‐
die.
1) na umelý hodváb nepoužívajte acetón
24
Ošetrovanie a čistenie
Napriek tomu, že pracie prostriedky sú biologicky odbúrateľné, obsahujú látky,
ktoré vo veľkých množstvách môžu narušiť citlivú rovnováhu v prírode.
Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu materiálu (jemná bielizeň, vlna,
bavlna a pod.), farby, teploty prania a stupňa zašpinenia.
V tomto spotrebiči môžete používať všetky bežne dostupné pracie prostriedky:
• práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín
• práškové pracie prostriedky na jemnú bielizeň (max 60 °C) a vlnu
• tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou
(max. 60 °C) pre všetky druhy materiálov alebo špeciálne prostriedky na
pranie vlny.
Prací prostriedok a prídavné prostriedky musíte nadávkovať do príslušných
priehradiek zásuvky pred zapnutím programu prania.
Ak používate tekuté pracie prostriedky, musíte zvoliť program bez predpiera‐
nia.
Spotrebič je vybavený recirkulačným systémom, ktorý umožňuje optimálne
využitie koncentrovaných pracích prostriedkov.
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a nepridávajte prostriedok
nad značku "MAX" v priehradke zásuvky .
Stupne tvrdosti vody
Tvrdosť vody sa označuje tzv. "stupňami" tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody
vo Vašej oblasti Vám poskytne príslušná vodárenská spoločnosť alebo miest‐
ny úrad.
Zmäkčovač vody sa musí pridávať, ak má voda stredný až vysoký stupeň tvr‐
dosti (od stupňa tvrdosti II). Postupujte podľa pokynov výrobcu. Množstvo pra‐
cieho prostriedku potom možno vždy upraviť podľa stupňa tvrdosti I (= mäkká).
Stupne tvrdosti vody
Úroveň
Charakteristiky
Nemecké stupne
°dH
Francúzske stupne
°T.H.
1
mäkká
0-7
0-15
2
stredná
8-14
16-25
3
tvrdá
15-21
26-37
4
veľmi tvrdá
> 21
> 37
Ošetrovanie a čistenie
Pred každým čistením a údržbou musíte ODPOJIŤ spotrebič od elektrického
napájania.
Odstraňovanie vodného kameňa
Voda bežne obsahuje rozpustené minerálne látky, ktoré sa usadzujú vo forme
vodného kameňa. Preto je vhodné pravidelne používať zmäkčovací prostrie‐
dok. Odvápňovanie vykonávajte oddelene od prania bielizne, dodržiavajte po‐
Ošetrovanie a čistenie
25
kyny výrobcu zmäkčovadla. Napomôže to predchádzať tvorbe vodného ka‐
meňa.
Po každom praní
Určitú dobu nechajte dvierka otvorené. Predídete tak tvorbe plesne a neprí‐
jemného pachu, ktoré by sa mohli tvoriť v spotrebiči. Pootvorenie dvierok po
praní navyše chráni tesnenia dvierok.
Program prania na údržbu práčky
Pri používaní nízkych teplôt prania sa vnútri bubna môžu usadzovať zvyšky z
prania.
Odporúčame vám preto pravidelne vykonávať program prania na údržbu práč‐
ky.
Vykonanie programu na údržbu:
• Bubon musí byť prázdny.
• Nastavte program prania pri najvyššej teplote.
• Použite bežné dávkovanie pracieho prostriedku, musí to byť prášok s bio‐
logickými vlastnosťami.
Čistenie vonkajšieho povrchu práčky
Vonkajší povrch práčky umývajte iba vodou so saponátom, potom ho dôkladne
osušte.
Na čistenie práčky nepoužívajte metylalkohol, rozpúšťadlá, ani iné podobné
prostriedky.
Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
Zásuvku na pracie prostriedky musíte pravidelne čistiť.
1. Zásuvku na pracie prostriedky vyberte energickým potiahnutím.
2. Vyberte vložku na avivážny prostrie‐
dok zo strednej priehradky.
3. Jednotlivé časti umyte vodou.
4. Vložku na avivážny prostriedok za‐
tlačte na doraz, aby zapadla na mie‐
sto.
5. Kefkou vyčistite všetky diely práčky,
predovšetkým dýzy v hornej časti
dávkovacej komôrky.
6. Zásuvku na pracie prostriedky za‐
suňte do vodiacich líšt a zatlačte ju.
26
Ošetrovanie a čistenie
Bubon práčky
Na bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov pri
praní alebo pri vysokom obsahu železa vo vode z vodovodu.
Bubon nečistite kyslými prostriedkami na odstraňovanie vodného kameňa ani
prostriedkami s obsahom chlóru, či drôtenkami.
1. Hrdzavé škvrny odstráňte prostriedkom na čistenie antikora.
2. Zapnite cyklus prania bez bielizne, aby sa odstránili všetky zvyšky čistiacich
prostriedkov.
Program: Krátky program na pranie bavlny pri max. teplote s pridaním pribl.
1/4 dávky pracieho prostriedku.
Tesnenie dvierok
Z času na čas skontrolujte tesnenie dvierok
a odstráňte predmety, ktoré by sa v ňom
mohli zachytiť.
Odtokové čerpadlo
Čerpadlo sa musí pravidelne kontrolovať, predovšetkým ak:
• voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo práčka neodstreďuje
• práčka pri odčerpávaní vydáva nezvyčajný zvuk spôsobovaný sponkami,
mincami a pod., ktoré blokujú čerpadlo.
Postupujte nasledovne:
1. Spotrebič odpojte od siete.
2. Ak je to potrebné, počkajte, kým voda nevychladne.
3. Otvorte dvierka čerpadla.
4. Pod čerpadlo podložte nádobu, v ktorej sa zachytí vytekajúca voda.
5. Vytiahnite núdzovú vypúšťaciu hadičku, nasmerujte ju do nádoby a od‐
stráňte viečko.
Ošetrovanie a čistenie
27
6. Keď voda prestane vytekať, odskrutkujte čerpadlo a vyberte ho. Pri vybe‐
raní čerpadla majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú
vodu
.
7. Odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli prekážať v otáčaní čerpadla.
8. Namontujte viečko späť na pohotovostnú vypúšťaciu hadičku a vložte ju
na miesto
28
Ošetrovanie a čistenie
.
9. Úplne zaskrutkujte čerpadlo.
10. Zatvorte dvierka čerpadla.
VAROVANIE
Počas používania spotrebiča môže byť v čerpadle horúca voda, v závislosti od
nastaveného programu. Kryt čerpadla nikdy nevyberajte počas cyklu prania,
vždy počkajte, kým spotrebič neukončí cyklus a kým sa nevyprázdni. Pri spät‐
nom nasadzovaní krytu skontrolujte, či je dobre utiahnutý, aby sa predišlo vy‐
tečeniu vody a aby ho nemohli vybrať malé deti.
Čistenie prítokového vodného sitka
Ak spozorujete, že naplnenie práčky trvá
dlhšie, skontrolujte, či nie je upchaný filter
v prívodnej hadici.
1. Zatvorte vodovodný ventil.
2. Odskrutkujte hadicu z vodovodného ve‐
ntilu.
3. Filter v hadici vyčistite tvrdou kefou.
4. Hadicu naskrutkujte späť na vodovod‐
ný ventil.
Ochranné opatrenia pred zamrznutím
Ak je práčka nainštalovaná na mieste, kde môžu teploty klesnúť pod 0°C, po‐
stupujte nasledovne:
1. Zatvorte vodovodný ventil a prívodnú hadicu odskrutkujte z ventilu;
2. Vložte koniec pohotovostnej vypúšťacej hadičky a koniec prívodnej hadice
do vaničky položenej na podlahe a nechajte vodu vytiecť;
3. Prívodnú hadicu naskrutkujte späť a po vložení vypúšťacej hadičky na‐
saďte viečko na miesto.
Keď to urobíte, z práčky sa odstráni všetka voda. Vylúči sa tak možnosť za‐
mŕzania a tým aj poškodenia spotrebiča.
Ak chcete práčku znova použiť, skontrolujte, či je teplota v miestnosti vyššia
ako 0°C.
Pohotovostné vypustenie vody
Ak sa voda nedá odčerpať, práčku vypustite nasledovne:
1. vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky;
Čo robiť, keď...
29
2.
3.
4.
5.
zatvorte vodovodný ventil;
ak je to potrebné, počkajte, kým voda nevychladne;
otvorte dvierka čerpadla;
na podlahu položte vaničku a koniec pohotovostnej vypúšťacej hadičky
nasmerujte do vaničky. Odstráňte jej viečko. Voda musí vytiecť do vaničky
samospádom. Keď je vanička plná, naskrutkujte viečko späť na hadičku.
Vylejte obsah vaničky. Zopakujte postup, kým voda neprestane vytekať;
6. podľa potreby čerpadlo vyčistite podľa hore uvedených pokynov;
7. po uzavretí vráťte pohotovostnú vypúšťaciu hadičku na miesto;
8. znova zaskrutkujte čerpadlo a zatvorte dvierka.
Čo robiť, keď...
Niektoré problémy sú spôsobené nedodržaním jednoduchých úkonov údržby
alebo prehliadnutím a možno ich jednoducho odstrániť bez pomoci technika.
Predtým, ako zavoláte servisné stredisko, skontrolujte dolu uvedený zoznam.
Počas prevádzky práčky je možné, že bliká žltá kontrolka v tlačidle 7 , objaví
sa jeden z nasledujúcich alarmových kódov a súčasne sa po každých 20 sek‐
undách rozoznie zvukový signál, ktorý indikuje, že práčka nepracuje:
: problém s prívodom vody
•
: problém s odtokom vody
•
: otvorené dvierka
•
: aktivovaný systém proti vytopeniu
•
Po odstránení problému stlačte tlačidlo 7 na opätovné spustenie programu. Ak
problém pretrváva aj po všetkých týchto kontrolách, zavolajte miestne servisné
stredisko.
Problém
Práčka sa nezapne:
Možná príčina/Riešenie
Dvierka nie sú zatvorené.
• Pevne zatvorte dvierka.
Vidlica nie je správne zasunutá do zá‐
suvky elektrickej siete.
• Zasuňte vidlicu do zásuvky elektrickej
siete.
V zásuvke nie je elektrina.
• Skontrolujte domácu elektrickú inšta‐
láciu.
Vypálila sa hlavná poistka.
• Vymeňte poistku.
Koliesko voliča nie je v správnej polohe a
tlačidlo 7 nie je stlačené.
• Otočte koliesko voliča a znova stlačte
tlačidlo 7 .
Bolo nastavené odloženie štartu.
• Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte
odloženie štartu.
Aktivovaná DETSKÁ POISTKA.
• Zrušte detskú poistku.
30
Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina/Riešenie
Práčka nenapúšťa vodu:
zatvorený prívodný ventil vody.
• Otvorte uzáver vody.
Prívodná hadica je zalomená alebo stla‐
čená.
• Skontrolujte zapojenie prívodnej hadi‐
ce.
Upchatý filter v prívodnej hadici.
• Vyčistite filter v prívodnej hadici.
Dvierka nie sú dobre zatvorené.
• Pevne zatvorte dvierka.
Práčka sa napĺňa, ale ihneď vypúšťa vo‐
du:
Koniec odtokovej hadice je príliš nízko.
• Pozrite si príslušný odsek v časti "od‐
čerpanie vody".
Voda z práčky sa neodčerpáva a/alebo
práčka neodstreďuje:
Odtoková hadica je stlačená alebo zalo‐
mená.
• Skontrolujte zapojenie odtokovej hadi‐
ce.
Upchatý odtokový filter.
• Vyčistite odtokový filter.
Bola nastavená možnosť alebo program,
ktoré sa ukončujú s vodou v bubne alebo
bola nastavená možnosť bez odstreďo‐
vania.
• Nastavte program odčerpania vody
alebo odstreďovania.
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
• Bielizeň v bubne rozložte znova ručne.
Na podlahe je voda:
Použili ste veľké množstvo pracieho pro‐
striedku alebo nevhodný prostriedok
(tvorba veľkého množstva peny).
• Znížte množstvo pracieho prostriedku
alebo použite iný.
Skontrolujte, či voda neuniká na niekto‐
rom prípoji prívodnej hadice. Nie vždy je
to ľahké zistiť, pretože voda steká po ha‐
dici; skontrolujte, či nie je vlhká.
• Skontrolujte zapojenie prívodnej hadi‐
ce.
Odtoková alebo prívodná hadica je po‐
škodená.
• Vymeňte ju za novú.
Po čistení ste nenasadili späť viečko na
filter alebo ste filter nezaskrutkovali
správne na miesto.
• Viečko nasaďte späť na filter alebo fil‐
ter úplne zaskrutkujte.
Čo robiť, keď...
Problém
31
Možná príčina/Riešenie
Neuspokojúce výsledky prania:
Bolo použité malé množstvo pracieho
prostriedku alebo nevhodný prací pro‐
striedok.
• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku
alebo použite iný prášok.
Zájdené škvrny neboli ošetrené pred pra‐
ním.
• Na odolné škvrny použite prostriedky
dostupné na trhu.
Nebola nastavená správna teplota pra‐
nia.
• Skontrolujte, či ste nastavili správnu
teplotu.
Nadmerné množstvo bielizne.
• Vložte menej bielizne.
Dvierka sa nedajú otvoriť:
Program je ešte v činnosti.
• Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Zámka dvierok sa neuvoľnila.
• Počkajte, kým nezhasne symbol 9.5 .
V bubne práčky je voda.
• Na vypustenie vody zvoľte program
odčerpanie vody alebo odstreďovanie.
Neboli odstránené prepravné skrutky a
obalový materiál.
• Skontrolujte správnu inštaláciu spotre‐
biča.
Neboli správne nastavené vyrovnávacie
nožičky
Práčka vibruje alebo je nadmerne hlučná:
• Skontrolujte, či je spotrebič vo vodo‐
rovnej polohe.
Bielizeň nie je dobre rozložená v bubne.
• Bielizeň v bubne rozložte znova ručne.
Možno je v bubne príliš málo bielizne.
• Vložte viac bielizne.
Odstreďovanie sa spúšťa s oneskorením
alebo práčka vôbec neodstreďuje:
Zariadenie na elektronickú detekciu ne‐
vyváženosti prerušilo cyklus, pretože
bielizeň nie je v bubne rovnomerne roz‐
ložená. Bielizeň sa opätovne rozloží pri
opačnom otáčaní bubna. Toto sa môže
niekoľkokrát zopakovať, kým sa odstráni
nerovnováha a kým sa bielizeň nezačne
normálne odstreďovať. Ak po niekoľkých
minútach nie je bielizeň v bubne rovno‐
merne rozložená, práčka nebude odstre‐
ďovať.
• Pravdepodobne príliš malá náplň, pri‐
dajte ďalšiu bielizeň, ručne ju rozložte
a potom vyberte program odstreďova‐
nia.
32
Technické údaje
Problém
Možná príčina/Riešenie
Práčka vydáva nezvyčajný zvuk:
Spotrebič je vybavený motorom, ktorého
zvuk sa odlišuje od zvuku bežných mo‐
torov. Tento nový motor zabezpečuje
jemnejšie zapnutie a rovnomernejšie
rozloženie bielizne pri odstreďovaní, ako
aj zvýšenie stability práčky.
V bubne nevidno vodu:
Práčky s modernou technológiou pracujú
veľmi hospodárne, s minimálnym množ‐
stvom vody bez zníženia účinnosti.
Displej zobrazuje alarmový kód
:
Aktivovaný systém proti vytopeniu.
• Spotrebič odpojte od napájacej siete a
zavolajte servisné stredisko
Ak problém neviete identifikovať a vyriešiť,
zavolajte naše servisné stredisko. Pred‐
tým, ako zavoláte, poznačte si model, sé‐
riové číslo a dátum nákupu práčky: servis‐
né stredisko bude tieto informácie vyžado‐
vať.
Technické údaje
Rozmery
Šírka
Výška
Hĺbka
60 cm
85 cm
63 cm
Elektrické zapojenie
Napätie - Celkový príkon Poistka
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typo‐
vom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornom okraji dvie‐
rok spotrebiča.
Tlak privádzanej vody
Minimálny
Maximálny
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximálna náplň
Bavlna
7 kg
Rýchlosť odstreďovania
Maximálna
1400 otáčok za minútu
Spotreba
33
Spotreba
Program
Spotreba energie
(kWh)
Spotreba vody (li‐
trov)
2.1
62
1.35
58
1.05
45
Bavlna 40°
0.75
58
Super Eco
0.089
41
Syntetika 40°
0.55
51
Jemná bielizeň 40°
0.55
63
Vlna/ Ručné pranie
30°
0.25
62
Biela bavlna 95°
Bavlna 60°
Bavlna EKO 60°
1)
Dĺžka programu
(minút)
Dĺžky trvania pro‐
gramov sú na di‐
spleji ovládacieho
panela.
1) " Bavlna EKO" pri 60°C s náplňou o hmotnosti 7 kg je referenčný program pre údaje uvedené
na energetickom označení v súlade s normou EHS 92/75.
Údaje o spotrebe v tejto tabuľke sú iba orientačné, pretože sa môžu meniť v
závislosti od množstva a druhu bielizne, od teploty privádzanej vody a od te‐
ploty prostredia.
Pokyny pre inštaláciu
Inštalácia
Rozbalenie
Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky prepravné skrutky a oba‐
ly.
Odporúčame Vám odložiť si všetky prepravné súčiastky, aby ste ich v prípade
nasledujúcej prepravy mohli namontovať.
34
Inštalácia
1. Po kompletnom odstránení obalu
opatrne uložte práčku na zadnú
stranu, aby ste mohli odstrániť pol‐
ystyrénový podstavec, na ktorom je
položená.
2. Uvoľnite napájací kábel a vypúšťa‐
ciu hadicu z úchytiek na zadnej stra‐
ne spotrebiča.
3. Kľúčom dodávaným s práčkou od‐
skrutkujte tri svorníky.
Inštalácia
4. Vysuňte príslušné plastové vyme‐
dzovacie vložky.
5. Otvorte dvierka, vytiahnite prívodnú
hadicu z bubna a odstráňte polysty‐
rénový hranol prilepený k tesneniu
dvierok lepiacou páskou.
6. Do malého horného otvoru a dvoch
širokých otvorov vložte odpoveda‐
júce plastové krytky uložené vo vre‐
cúšku obsahujúcom návod na pou‐
žitie.
7. Pripojte prívodnú vodovodnú hadicu
podľa popisu v odseku "Prívod vody.
35
36
Inštalácia
Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy
Práčku nainštalujte na plochú a tvrdú pod‐
lahu.
Ubezpečte sa, že koberec, podlahová kry‐
tina a pod. nebráni cirkulácii vzduchu.
Ak mienite spotrebič umiestniť na malé dl‐
aždice, podložte pod neho gumenú pod‐
ložku.
Nikdy sa nepokúšajte naprávať nerovnosti
podkladu podkladaním kúskov dreva, le‐
penky alebo podobných materiálov pod
práčku.
Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu
práčky vedľa plynového sporáka alebo
piecky na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel pokrytý hli‐
níkovou fóliou zo strany obrátenej k sporáku alebo piecke.
Práčka sa nesmie inštalovať v miestnostiach, kde teplota môže klesnúť pod
0°C.
Prívodná vodovodná hadica ani vypúšťacia hadica nesmie byť zalomená.
Dbajte, aby bol nainštalovaný spotrebič ľahko prístupný pre technika v prípade
poruchy.
Práčku pozorne vyrovnajte do vodorovnej polohy nastavením skrutkovacích
nastaviteľných nožičiek. Na vyrovnanie nerovností podlahy pod práčku nikdy
neklaďte lepenku, drevenú dosku ani podobný materiál.
Prívod vody
S práčkou sa dodáva prívodná hadica, ktorú nájdete v bubne práčky.
Tento spotrebič musí byť pripojený k rozvodu studenej vody.
Na pripojenie vody nepoužívajte hadicu z predošlého zariadenia.
1. Otvorte presklené dvierka a vyberte
prívodnú hadicu.
2. Hadicu pripájajte rohovou prípojkou
k práčke.
Neumiestňujte prívodnú hadicu sme‐
rom dolu. Nasmerujte hadicu doľava
alebo doprava v závislosti od polohy
vášho vodovodného kohútika.
Inštalácia
37
3. Nastavte správne hadicu povolením
kruhovej matice. Po nastavení prí‐
vodnej hadice do predpísanej polo‐
hy sa uistite, že ste dostiahli maticu,
aby ste zabránili úniku vody.
4. Zapojte hadicu ku kohútiku so závi‐
tom 3/4´´. Vždy používajte hadicu
dodanú spolu so zariadením.
Prívodná hadica sa nesmie predlžovať.
Ak je veľmi krátka a nemožno premiest‐
niť vodovodný ventil, musíte kúpiť novú
dlhšiu hadicu, špeciálne navrhnutú pre
tento druh použitia.
Inštalácia musí zodpovedať požiadav‐
kám miestnej vodárenskej spoločnosti
a požiadavkám stavebných predpisov.
Skontrolujte, či tlak vody vo vodovodnej
sieti dosahuje aspoň minimálny tlak vo‐
dy potrebný pre bezpečnú prevádzku práčky, ako je uvedené v kapitole "Tech‐
nické údaje".
Zariadenie proti vytopeniu Water-stop
Prívodná hadica sa dodáva s vodným uzá‐
verom chrániacim proti poškodeniu spôso‐
benému únikmi vody v hadici, ku ktorým
môže dochádzať v dôsledku prirodzeného
starnutia hadice. Táto porucha je indikova‐
ná červeným sektorom v okienku "A" . Ak
by k tomu došlo, zatvorte vodovodný ventil
a obráťte sa na servisné stredisko so žia‐
dosťou o výmenu hadice.
Vypúšťanie vody
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť troma spôsobmi:
1. Zavesený cez okraj umývadla použitím plastového ohybu, ktorý sa dodáva
spolu s práčkou.
V tomto prípade zabezpečte, aby sa koniec nemohol pri vypúšťaní vody
uvoľniť.
38
Zapojenie do elektrickej siete
Hadicu môžete upevniť kúskom
špagátu ku kohútiku umývadla ale‐
bo k stene.
2. Do odtokového potrubia umývadla.
Táto prípojka musí byť nad sifónom,
aspoň 60 cm nad podlahou.
3. Priamo do odtokového potrubia vo
výške aspoň 60 cm a najviac 90 cm.
Koniec odtokovej hadice musí byť vždy
odvetraný, t.j. vnútorný priemer odtoko‐
vého potrubia musí byť väčší ako von‐
kajší priemer odtokovej hadice.
Odtoková hadica nesmie byť zalome‐
ná.
Vypúšťacia hadica môže byť predĺžená najviac na 4 metre. Prídavnú vypú‐
šťaciu hadicu a spojku získate od miestneho servisného strediska.
Zapojenie do elektrickej siete
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú na typovom štítku, ktorý sa na‐
chádza na vnútornom okraji dvierok spotrebiča.
Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti znesie požadované zaťaženie,
pričom berte do úvahy aj činnosť iných spotrebičov.
VAROVANIE
Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.
VAROVANIE
Výrobca nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za škodu, ani za úraz spôsobený
nadodržaním hore uvedenej bezpečnostnej zásady.
VAROVANIE
Po inštalácii práčky musí byť prívodný elektrický kábel ľahko prístupný.
Ochrana životného prostredia
39
VAROVANIE
Výmenu napájacieho kábla spotrebiča smie vykonať iba pracovník servisného
strediska.
Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom
liste znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym
odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného
zberného dvora vykonávajúceho zber odpadu z elektrozariadení za účelom
jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne predajni pri kúpe nového
výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym
vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Materiály označené symbolom
sú recyklovateľné.
>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že sa môžu recyklovať po ich vložení do príslušných zberných
nádob.
Ekologické rady
V záujme úspory vody a energie, ako aj v záujme ochrany životného prostredia
odporúčame dodržiavať niekoľko rád:
• Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predprania, ušetríte tak prací prostrie‐
dok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie!).
• Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou náplňou.
• Vhodným ošetrením pred praním môžete odstrániť škvrny a hrubú špinu;
potom môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
• Pracie prostriedky dávkujte v závislosti od tvrdosti vody, stupňa ušpinenia a
množstva bielizne, ktoré treba vyprať.
www.electrolux.com
192994021-00-202009
www.aeg-electrolux.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising