Aeg-Electrolux | L74850 | User manual | Aeg-Electrolux L74850 Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux L74850 Lietotāja rokasgrāmata
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
1
LAVAMAT 74850 - 76850
Lietotâja
rokasgrâmata
Velas mazgâjamâ
maðîna
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
2
2
Cienîjamais klient
Pateicamies Jums par a mûsu augstâs kvalitâtes iekârtas izvçli.
Ar ðîs ierîces palîdzîbu Jûs novçrtçsiet funkcionâla dizaina un mûsdienîgas
tehnoloìijas perfektu kombinaciju.
Pârliecinieties pats, ka mûsu ierîces ir konstruçtas tâ, lai nodroðinâtu vislabâko
veiktspçju un kontroli – mçs patieðâm nosakâm visaugstâkâs kvalitâtes standartus.
Papildus tam Jûs iegûsiet ekoloìiskus un enerìiju taupoðus aspektus kâ mûsu
izstrâdâjumu integrâlu sastâvdaïu.
Lai nodroðinâtu savas ierîces optimâlu un pilnîgu veiktspçju, lûdzam rûpîgi izlasît ðo
ekspluatâcijas instrukciju.
Tas Jums dos iespçju precîzi un efektîgi vadît visus procesus.
Lai laiku pa laikam un nepiecieðamîbas gadîjumâ caurskatîtu ðo instrukciju, mçs
iesakâm to glabât droðâ vietâ, kâ arî nodot ðîs ierîces jebkuram nâkamajam
îpaðniekam.
Mçs vçlamies, lai Jûs gûtu daudz prieka ar ðîs jaunâs ierîces palîdzîbu..
Ðajâ rokasgrâmatâ lietoti ðâdi simboli:
Svarîga informâcija Jûsu personîgajai droðîbai un norâdîjumi, lai izvairîtos
no ierîces bojâjumiem
Vispârîga informâcija un ieteikumi
Informâcija par ierîces izmantoðanas ekoloìiskajiem aspektiem
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
3
Saturs
3
Saturs
Lietotâja rokasgrâmata
6
Droðîbas norâdîjumi
6
Ierîces apraksts
10
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
10
Vadîbas panelis
11
Displejs
11
Pirmajâ lietoðanas reizç
12
Personificçðana
12
Skaòas signâls
Aizsargierîce bçrnu droðîbai
Lietoðana ikdienâ
12
12
13
Veïas ievietoðana
Mazgâðanas lîdzekïu un veïas kopðanas lîdzekïu iepildîðana
Vajadzîgâs programmas izvçle
Temperatûras izvçle
Veïas izgrieðanas âtruma,funkcijas ar skaloðanas pauzi
13
13
14
14
vai nakts programmas izvçle
Papildfunkciju taustiòi
Priekðmazgâðanas opcija
Traipu apstrâdes opcija
Saudzîgâs mazgâðanas opcijas izvçle
Papildu skaloðanas opcijas izvçle
Âtrâs mazgâðanas opcijas izvçle
Displejs
Funkcijas Sâkt/Pauze izvçle
Funkcijas atliktâ ieslçgðana izvçle
15
16
16
16
17
17
17
18
19
19
192998560_LV.qxd
4
10/09/2007
15:19
Pagina
4
Saturs
Programmas norises indikâcija
Opcijas vai aktivizçtâs programmas maiòa
Programmas pârtraukðana
Programmas atcelðana
Durtiòu atvçrðana pçc programmas aktivizçðanas
Programmas beigas
20
20
21
21
21
21
Mazgâðanas programmas
22-25
Programmu pârskats
26-27
Ieteikumi veïas mazgâðanai
Veïas ðíiroðana
Temperatûras izvçle
Pirms veïas ievietoðanas
Maksimâlâ veïas ielâde
Veïas svars
Traipu apstrâde
Mazgâðanas un veïas kopðanas lîdzekïi
Lîdzekïu lietoðanas daudzums
Ûdens cietîbas pakâpes
28
28
28
28
29
29
30
30
31
31
Starptautiskie veïas kopðanas apzîmçjumi
33
Tîrîðana un kopðana
34
Atkaïíoðana
Pçc katras lietoðanas reizes
Korpusa apkope
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
Ûdens aizplûdes sûknis
Ûdens ieplûdes filtrs
Aizsardzîba pret sasalðanu
Ûdens iztukðoðana ârkârtas gadîjumâ
Ja kaut kas nedarbojas
34
34
34
34
35
36
37
37
38
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
5
Saturs
5
Tehniskie dati
42
Patçriòa vçrtîbas
43
Uzstâdîðana
44
Izpakoðana
Novietoðana un lîmeòoðana
Pievienoðana ûdens vadam
Aizsardzîbas ierîce pret noplûdçm Aqua-stop
Ûdens aizplûde
Elektriskais pieslçgums
Vides aizsardzîbai
Iepakojuma materiâls
Nolietotâ ierîce
Ieteikumi vides aizsardzîbai
44
46
46
47
47
48
49
49
49
49
Garantija
50
Klientu apkalpoðanas centri
52
192998560_LV.qxd
6
10/09/2007
15:19
Pagina
6
Informâcija par droðîbu
Lietotâja rokasgrâmata
Informâcija par droðîbu
Pirms pirmâs lietoðanas reizes
• AEG/ELECTROLUX preces atbilst visiem noteiktajiem nozares
standartiem un normatîvajâm prasîbâm par mâjsaimniecîbas ierîèu
droðîbu. Tomçr kâ raþotâji, mçs uzskatâm, ka mums ir pienâkums
informçt par noteiktiem droðîbas apsvçrumiem. Pirms ierîces
uzstâdîðanas un izmantoðanas Jums tie rûpîgi jâizlasa.
• Ir ïoti svarîgi turçt ðo rokasgrâmatu iekârtas tuvumâ, lai Jûs varçtu
vienmçr tajâ ieskatîties. Ja veïas maðîna tiek pârdota vai atdota
jaunam îpaðniekam vai ja pârceïaties uz citu mâjokli, bet ierîci atstâjat,
pievienojiet tai ðo rokasgrâmatu, lai jaunais îpaðnieks varçtu iegût
informâciju par veïas maðînas darbîbu un droðîbu.
• IZLASIET padomus rûpîgi pirms veïas maðînas uzstâdîðanas vai
lietoðanas.
• Pirms pirmâs iedarbinâðanas pârliecinieties, vai maðînai nav raduðies
bojâjums pârvietoðanas laikâ. Nekâdâ gadîjumâ nepieslçdziet bojâtu
veïas maðînu. Ja kâda detaïa ir bojâta, sazinieties ar piegâdâtâju.
• Ja veïas maðîna piegâdâta ziemâ, kad gaisa temperatûra ir zem
nulles: paturiet iekârtu istabas temperatûrâ 24 stundas pirms pirmâs
lietoðanas reizes.
Vispârîgi norâdîjumi par droðîbu
• Mainît ierîces specifikâcijas vai mçìinât to pârbûvçt ir bîstami.
• Ja mazgâðana notiek, izmantojot karstu ûdeni, durtiòu stikla lûka var
sakarst. Nepieskarties tai!
• Nodroðiniet, lai mâjdzîvnieki nevarçtu iekïût veïas tilpnç. Lai to
nepieïautu, pirms lietoðanas pârbaudiet cilindru.
• Daþâdi priekðmeti, piemçram, sprauþamadatas, naglas, skrûves,
akmentiòi vai citi cieti un asi materiâli var sabojât veïas maðînu, tâdçï
uzmanieties, lai tâdi tur nenokïûst.
• Izmantojiet tikai ieteiktos mazgâðanas lîdzekïu un mîkstinâtâju
daudzumus. Pârsniedzot devas, var sabojât audumu. Skatiet raþotâja
ieteiktos mazgâðanas lîdzekïu daudzumus.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
7
Informâcija par droðîbu
7
• Mazus apìçrba gabalus, piemçram, zeíes, meþìînes, jostas u.tml.
ievietojiet mazgâðanas maisâ vai spilvendrânâ, jo tie var iekïût starp
ierîces tvertni un veïas tilpni.
• Nemazgâjiet veïas maðînâ apìçrbu, kas ir neapvîlçti vai saplçsti.
• Pçc lietoðanas, tîrîðanas vai apkopes atvienojiet veïas maðînu no
elektrotîkla un atslçdziet ûdens piegâdi.
• Nemçìiniet veïas maðînu remontçt paðrocîgi. Nepieredzçjuðu personu
veikts remonts var izraisît ievainojumus vai nopietnus ierîces darbîbas
traucçjumus. Sazinieties ar vietçjo klientu atbalsta centru. Pieprasiet
tikai oriìinâlas rezerves daïas.
Uzstâdîðana
• Izsaiòojot veïas maðînu, pârbaudiet, vai tai nav bojâjumu. Ja rodas
ðaubas, sazinieties ar klientu atbalsta centru.
• Pirms lietoðanas noòemiet iesaiòojuma materiâlus un transportçðanai
paredzçtâs skrûves. Pretçjâ gadîjumâ var rasties nopietni veïas
maðînas bojâjumi. Skatiet attiecîgo lietotâja rokasgrâmatas sadaïu.
• Pçc veïas maðînas uzstâdîðanas pârbaudiet, vai tâ nav novietota uz
elektrîbas kabeïa, ûdens ieplûdes un ûdens aizplûdes ðïûtenes.
• Ja veïas maðîna novietota uz paklâja, noregulçjiet ierîces kâjiòas tâ, lai
nodroðinâtu brîvu gaisa cirkulâciju.
• Pçc uzstâdîðanas pârliecinieties, vai ûdens ðïûtençm vai to
savienojumiem nav noplûdes.
• Ja ierîce tiek uzstâdîta vietâ ar zemu gaisa temperatûru, lûdzu,
iepazîstieties ar rokasgrâmatas sadaï⠓Sasalðanas bîstamîba” esoðo
informâciju.
• Santehnikas darbus saistîbâ ar veïas maðînas uzstâdîðanu drîkst veikt
tikai kvalificçts santehniíis vai cita zinoða persona.
• Veïas maðînas elektrisko pieslçgumu drîkst veikt tikai kvalificçts
elektriíis vai cita zinoða persona.
192998560_LV.qxd
8
10/09/2007
15:19
Pagina
8
Informâcija par droðîbu
Lietoðana
• Ðî ierîce ir paredzçta izmantoðanai mâjsaimniecîbâ. To drîkst izmantot
tikai paredzçtajiem nolûkiem.
• Mazgâjiet tikai tâdu veïu, ko paredzçts mazgât veïas maðînâ. Ievçrojiet
norâdîjumus uz veïas informatîvajâm uzlîmçm.
• Nepârslogojiet veïas maðînu. Skatiet attiecîgo lietotâja rokasgrâmatas
sadaïu.
• Pirms mazgâðanas pârliecinieties, vai visas mazgâjamo apìçrbu
kabatas ir tukðas un râvçjslçdzçji ir aizvilkti. Nav ieteicams mazgât
izdiluðu vai saplçstu veïu, bet traipus, piemçram, krasas, tintes, rusas
vai zales, pirms mazgâðanas jâapstrâdâ. Krûðturus ar stiprinâjumiem
NEDRÎKST mazgât veïas maðînâ.
• Veïu ar gaistoðu naftas produktu traipiem, nedrîkst mazgât veïas
maðînâ. Ja tiek izmantoti gaistoði tîrîðanas ðíidrumi, iztîriet tos no veïas
pirms mazgâðanas.
• Neraujiet elektrîbas kabeli, lai izvilktu kontaktdakðu no sienas
kontaktligzdas; bet vienmçr velciet paðu kontaktdakðu.
• Neizmantojiet veïas mazgâjamo maðînu, ja bojâts strâvas kabelis,
vadîbas panelis, darba virsma vai ierîce bojâta tâ, ka iespçjams piekïût
tâs iekðpusei.
Bçrnu droðîba
• Ðo ierîci nedrikst izmantot cilvçki (ieskaitot bçrnus) ar samazinâtu jutîbu,
garîgi nespçjîgi, bez pieredzes un zinâðanâm, ja vien tie netiek
atbilstoði uzraudzîti vai arî zinoða persona viòiem nesniedz attiecîgus
norâdîjumus.
• Veïas maðînu nedrîkst lietot bçrni vai nespçjîgas personas bez
uzraudzîbas.
• Bçrni jâpieskata, lai tie nespçlçtos ar veïas maðînu.
• Iepakojuma sastâvdaïas (plçve, polistirçns u.c.) var bût bîstamas
bçrniem noslâpðanas riska dçï! Uzglabâjiet tos bçrniem nepieejamâs
vietâs.
• Glabâjiet mazgâðanas lîdzekïus bçrniem nepieejama vietâ.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
9
Informâcija par droðîbu
• Nodroðiniet, lai mazi bçrni vai
mâjdzîvnieki nevarçtu iekïût veïas
tilpnç. Lai to novçrstu, veïas maðîna
ir aprîkota ar îpaðu ierîci. Lai
ieslçgtu to, pagrieziet pogu
(nespieþot to) durvju iekðpusç
pulksteòrâdîtâja kustîbas virzienâ
lîdz atzîme ir horizontâlâ stâvoklî. Ja
nepiecieðams, izmantojiet monçtu.
Lai izslçgtu ierîci un atjaunotu
iespçju aiztaisît durtiòas, pagrieziet
pogu pretçji pulksteòrâdîtâja
kustîbas virzienam lîdz atzime ir
vertikâlâ stâvoklî.
9
192998560_LV.qxd
10
10/09/2007
15:19
Pagina
10
Ierîces apraksts
Ierîces apraksts
Jaunâ ierîce atbilst visâm mûsdienu veïas efektîvas apstrâdes prasîbâm,
patçrçjot nelielu ûdens, elektroenerìijas un mazgâðanas lîdzekïu daudzumu.
1
2
3
4
Mazgâðanas lîdzekïa dozators
Vadîbas panelis
Durvju atvçrðanas rokturis
Tehnisko datu plâksnîte
5
6
Ûdens aizplûdes sûknis
Trîs regulçjamas kâjiòas;
Aizmugurçjâ kâjiòa kreisajâ pusç
ir regulejama
Mazgâðanas lîdzekïu atvilktnîte
Priekðmazgâðanas nodalîjums tiek izmantots galvenajai mazgâðanai
Galvenajai mazgâðanai paredzçtais ðíidrâ un pulverveida
mazgâðanas lîdzekïu nodalîjums .
Ðíidro veïas kopðanas lîdzekïu nodalîjums (mîkstinâtâjs, ciete).
Galvenajai mazgâðanai paredzçtâ traipu noòçmçja nodalîjums ar
opciju TRAIPU NOÒEMÐANA.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
11
automâtiski
11
Vadîbas panelis
ECO
OK
1
1
2
3
4
5
2
3
Programmu izvçles pârslçgs
TEMPERATÛRAS taustiòð
CENTRIFÛGAS APGRIEZIENU
SAMAZINAÐANA taustiòð
OPCIJU taustiòð
Taustiòð OK (LABI)
4
6
7
8
9
5
6 7
8
9
ÂTRÂS MAZGÂÐANAS OPCIJAS taustiòð
Displejs
SÂKT/PAUZE taustiòð
ATLIKTÂS IESLÇGÐANAS
taustiòð
Displejs
1
3
2
4
1
2
3
4
Temperatûras apzîmçjums
Veïas izgrieðanas âtruma,
skaloðanas apturçðanas, nakts
programmas apzîmçjums
Programmas fâzes apzîmçjums
Opcijas
5 6
7
8
5
Durtiòu apzîmçjums (Durtiòas bloíçtas)
6
7
ÂTRÂS MAZGÂÐANAS - opcijas apzîmçjums
Mazgâðanas programmas ilgums vai
atliktâ ieslçgðana
ATLIKTÂS IESLÇGÐANAS apzîmçjums
8
192998560_LV.qxd
12
10/09/2007
15:19
Pagina
12
Lietoðana
Pirmâ lietoðanas reize
Pârliecinieties, vai elektriskais un ûdens pieslçgums atbilst uzstâdîðanas
instrukcijâm.
Izòemiet putuplasta bloku un visu iepakojuma materiâlu no ierîces veïas
tvertnes.
Iepildiet 2 litrus ûdens galvenâs mazgâðanas nodalîjumâ
mazgâðanas
lîdzekïu atvilktnîtç, lai aktivizçtu ECO vârstu. Tad iedarbiniet kokvilnas
mazgâðanas reþîmu 95°C temperatûrâ, neielâdçjot veïas maðînâ veïu, lai
attîrîtu ierîci no raþoðanas procesâ pâri palikuðajiem netîrumiem. Ielejiet pusi
no mazgâðanas lîdzekïa devas dozatorâ un iedarbiniet veïas maðînu.
Personificçðana
Skaòas signâli
Ierîce ir aprîkota ar skaòas signâlu ietaisi,
kas darbojas ðâdos gadîjumos:
OK
● izvçloties mazgâðanas programmu
● nospieþot opciju pogas
1
2
● mazgâðanas cikla beigâs
● ierîces nepareizas darbîbas gadîjumâ
Vienlaikus nospieþot Veïas izgrieðanas un Opciju taustiòus 6 sekundes,
skaòas signâls tiek aktivizçts (izòemot ierîces nepareizas darbîbas
gadîjumus).
Nospieþot ðos abus taustiòus vçlreiz, skaòas signâls tiek atkârtoti aktivizçts.
Aizsargierîce bçrnu droðîbai
Ðî ietaise nodroðina iespçju atstât ierîci bez
uzraudzîbas neuztraucoties, ka bçrni var
nejauði savainoties vai sabojât veïas
maðînu.
Ðî funkcija saglabâjas aktîva arî tad, ja
veïas maðîna nedarbojas.
Ir divi ðîs iespçjas iestatîðanas veidi:
●
●
OK
1
2
pirms taustiòa SÂKT/PAUZE NOSPIEÐANAS: veïas maðînu nevarçs ieslçgt.
pirms taustiòa SÂKT/PAUZE NOSPIEÐANAS nevarçs mainît programmu vai
opcijas.
Lai aktivizetu (deaktivizetu) ðo opciju vienlaikus nospiediet 6 sekundes
TAUSTIÒU OPCIJAS un OK (LABI), lîdz
ikona parâdâs (izdziest)
displejâ.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
13
Lietoðana
Ikdienas lietoðana
Veïas ievietoðana
1. Atveriet durtiòas, uzmanîgi pavelkot to
rokturi uz sevi. Ielieciet veïu pa vienam
gabalam tilpnç, pirms tam izpurinot.
2. Cieði aizveriet durtiòas. Kad durtiòas
aizveras, jâatskan klikðíim.
Uzmanîbu! Neievietojiet veïu starp durtiòâm
un gumijas blîvçjumu.
Nomçriet mazgâðanas lîdzekïa un auduma mîkstinâtâja
daudzumu
Ierîce ir konstruçta tâ, lai samazinâtu ûdens, elektroenerìijas un
mazgâðanas lîdzekïu patçriòu.
1. Izbîdiet mazgâðanas lîdzekïu
dozatoru, lîdz tas atduras. Nomçriet
mazgâðanas lîdzekïa daudzumu un
iepildiet to galvenâs mazgâðanas
nodalîjumâ
, bet, ja vçlaties
izmantot priekðmazgâðanas fâzi,
iepildiet lîdzekli arî nodalîjumâ, kas
apzîmçts ar
. Ja vçlaties izmantot
traipu apstrâdes funkciju, iepildiet
traipu apstrâdes lîdzekli nodalîjumâ,
kas
apzîmçts ar .
2. Ja nepiecieðams, iepildiet veïas
mîkstinâðanas lîdzekli atvilktnîtes
nodalîjumâ, kas apzîmçts ar
(izmantotais lîdzekïa daudzums
nedrîkst pârsniegt atvilktnîtes esoðo
atzîmi MAX (MAKSIMÂLI). Lçnâm
iebîdiet dozatoru atpakaï tam
paredzçtajâ vietâ.
13
192998560_LV.qxd
14
10/09/2007
15:19
Pagina
14
Lietoðana
Programmas izvçle
Varat izvçlçties attiecîgo programmu visiem ECO
veïas veidiem, ievçrojot mazgâðanas
programmu tabulâs esoðos norâdîjumus
(skat. sadaïu “Mazgâðanas programmas”).
Pagrieziet programmas izvçles pârslçgu, lai
izvçlçtos vajadzîgo programmu. Atbilstoði
katram veïas tipam, programmas izvçles
pârslçgs nosaka mazgâðanas ciklu (piem.,
ûdens lîmeni, veïas tilpnes kustîbu, skaloðanas reiþu skaitu) un temperatûru.
Sâk mirgot taustiòa SÂKT/PAUZE signallampina, un displejâ tiek parâdîts
izvçlçtâs programmas ilgums.
Programmas izvçles pârslçgu var pagriezt abos virzienos.
Stâvoklis O/Izslçgt = programmas atiestate/veïas maðînas izslçgðana.
Programmai beidzoties, izvçles pârslçgs jâpagrieþ pozîcijâ O/Izslçgt, lai
izslçgtu veïas maðînu.
Informâciju par selektora pârslçga ikonu un mazgâðanas programmu
atbilstîbu skatiet rokasgrâmatas sadaïâ «Mazgâðanas programmas».
Uzmanîbu!
Ja ierîces darbîbas laikâ pagrieþat programmu izvçles pârslçgu kâdas citas
programmas pozîcijâ, dzeltenâ taustiòa SÂKT/PAUZE signallampina
iemirgojas 3 reizes, un displejâ parâdâs paziòojums Err (Kïûda), norâdot uz
nepareizu izvçli. Veïas maðîna neaktivizçs no jauna izvçlçto programmu.
Temperatûras izvçle
Atkârtoti nospieþot ðo taustiòu, temperatûra palielinâsies vai samazinâsies, ja
vçlaties veïu mazgât ar atðíirîgâku
temperatûru par to, ko piedâvâ veïas
maðîna.
Maksimâlo katras mazgâðanas
programmas temperatûru var pârbaudît
OK
rokasgrâmatas sadaïâ «Mazgâðanas
programmas».
Apzîmçjums mazgâðanai aukstâ ûdenî
( ).
atbilst
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
15
Lietoðana
15
Izvçlieties veïas izgrieðanas âtrumu , nakts programmu
vai skaloðanas apturçðanas
opciju
Atkârtoti nospiediet Veïas izgrieðanas
taustiòu, lai mainîtu izgrieðanas âtrumu, ja
vçlaties veïu izgriezt ar atðíirîgâku âtrumu,
nekâ to, ko piedâvâ veïas maðîna.
OK
Informâciju par opciju un mazgâðanas programmu saderîbu skatiet
rokasgrâmatas sadaïâ «Mazgâðanas programmas».
Skaloðanas apturçðana
: ja izvçlçta ðî opcija, pçdçjâs skaloðanas
ûdens no veïas maðînas netiks izsûknçts, lai pasargâtu veïu no krokoðanâs.
Programmas beigâs displejâ sâks mirgot 0 un
- apzîmçjums ,
apzîmçjums turpinâs degt (durtiòas aizslçgtas), taustiòa SÂKT/PAUZE
signâllampiòa izdzisîs un durtiòas tiks bloíçtas, norâdot, ka jâizsûknç ûdens.
Lai izsûknçtu ûdeni:
● pagrieziet programmu pârslçgu stâvoklî O/Izslçgt
● izvçlieties opciju ÛDENS IZSÛKNÇÐANA vai programmu Veïas
izgrieðana
● ja nepiecieðams, samaziniet izgrieðanas âtrumu ar attiecîgo taustiòu
● nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE VÇLREIZ, ,
● kad programmas darbîba ir beigusies, displejâ parâdâs mirgojoða 0.
-apzîmçjums nodziest, un durtiòas var atvçrt.
Nakts programma
: izvçloties ðo iespçju, veïas maðîna izsûknçs
pçdçjâs skaloðanas ûdeni tâ, lai nesaburzîtu veïu. Visu veïas izgrieðanas
fâþu darbîba ir klusinâta. Ðis mazgâðanas cikls ir ïoti kluss un to var
izvçlçties darbîbai nakts vai ekonomiskâku elektrîbas tarifu laikâ. Izmantojot
KOKVILNAS, MIX 40-60, SINTÇTIKAS, DÞINSU, SMALKVEÏAS,
VISKOZES, APAKÐVEÏAS, ZÎDA un SPORTA INTENSÎVO programmu
(izòemot programmu VIEGLI GLUDINÂT, SEGU MAZGÂÐANA, 20 MIN. - 3
KG PROGRAMMU un SPORTA JAKU PROGRAMMU), skaloðana tiks
veikta, izmantojot lielâku ûdens daudzumu. Programmas beigâs displejâ
sâks mirgot 0 un
-durtiòu apzîmçjums
-turpinâs degt (durtiòas
aizslçgtas), taustiòa SÂKT/PAUZE signâllampiòa izdzisîs un durtiòas tiks
bloíçtas, norâdot, ka jâizsûknç ûdens.
Lai izsûknçtu ûdeni, lûdzu, skatiet iepriekðçjo rokasgrâmatas opciju
sadaïu.
192998560_LV.qxd
16
10/09/2007
15:19
Pagina
16
izmantoðana
Papildfunkciju taustiòi
Atkarîbâ no programmas var apvienot daþâdas funkcijas.
Uzmanîbu: ne visas opcijas ir savâ starpâ saderîgas. Nesaderîgo opciju
apzîmçjumi izzûd.
Ja nu tomçr izvçlaties opciju, kas nav saderîga ar mazgâðanas programmu
vai kâdu citu opciju, displejâ uz daþâm sekundçm parâdâs paziòojums Err
(Kïûda) un sâk mirgot taustiòa SÂKT/PAUZE signâllampiòa.
Opcijas jâizvçlas pçc programmas izvçles, taèu pirms taustiòa
SÂKT/PAUZE. Nospiediet taustiòu OPCIJAS . Displejâ parâdâs visi opciju
apzîmçjumi.
Lai izdaritu izveli opciju sarakstâ, nospiediet taustiòu OPCIJAS . Displejâ
parâdâs atbilstoðs apzîmçjums un sâk mirgot.
Nospiediet pogu OK (LABI), lai aktivizçtu un apstiprinâtu izvçli. Zem izvçlçtâ
apzîmçjuma parâdâs melna svîtra, lai norâdîtu, ka ðî opcija ir iestatîta. Lai
deaktivizçtu opciju, nospiediet ðo pogu vçlreiz.
Pçc opciju izvçles pagaidiet 10 sekundes, lîdz displejs atgrieþas
noklusçjuma stâvoklî. Izvçlçtâs opcijas parâdâs displejâ.
IEPRIEKÐÇJÂS MAZGÂÐANAS OPCIJAS izvçle
Izvçlieties ðo opciju, ja pirms galvenâs mazgâðanas vçlaties veïu iepriekð
mazgât 30 °C.
Priekðmazgâðana beidzas ar îslaicîgu veïas
izgrieðanu KOKVILNAS un SINTÇTISKO
AUDUMU PROGRAMMAI, turpretim
SMALKVEÏAS PROGRAMMAI ûdens tiek
tikai izsûknçts.
OK
Informâciju par ðîs opcijas un mazgâðanas
programmu saderîbu skatiet rokasgrâmatas
sadaïâ «Mazgâðanas programmas».
1
2
Displejâ parâdâs attiecîgs apzîmçjums.
TRAIPU NOÒEMÐANAS OPCIJAS
izvçle
Izvçlieties ðo opciju ïoti netîrai vai vidçji
netîrai veïai, izmantojot traipu noòçmçju
OK
(pagarinâts mazgâðanas cikls ar optimizçtu
traipu noòemðanas fâzi).
Ðî opcija nav pieejama temperatûrai, kas ir
1
2
zemâka nekâ 40 °C.
Informâciju par ðîs opcijas un visu mazgâðanas programmu saderîbu skatiet
rokasgrâmatas sadaïâ «Mazgâðanas programmas».
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
17
izmantoðana
17
Uzmanîbu! Ja vçlaties aktivizçt programmu ar traipu noòemðanas opciju,
iepildiet traipu noòçmçju nodalîjumâ
.
Opcijas SAUDZÇJOÐS REÞÎMS
izvçle
Nospieþot ðo taustiòu, mazgâðanas
intensitâte samazinâsies. Veïas maðîna
pievienos vienu skaloðanas reizi
KOKVILNAS, 40°-60° MIX un SINTÇTIKAS
PROGRAMMAI.
Ðî opcija nav saderîga ar papildu
skaloðanas opciju
.
OK
1
2
Informâciju par ðîs opcijas un mazgâðanas programmu saderîbu skatiet
rokasgrâmatas sadaïâ «Mazgâðanas programmas».
Ðî opcija tiek ieteikta veïai ar noturigu krasojumu.
Papildu skaloðanas izvçle
Ðî ierîce projektçta, lai taupîtu ûdeni. Tomçr
iespçjams, ka cilvçkiem ar îpaði jutîgu âdu
(alerìija pret mazgâðanas lîdzekïiem), var
bût vajadzîgs izmantot papildu skaloðanu ar
OK
lielâku ûdens daudzumu.
Informâciju par ðîs opcijas un mazgâðanas
programmu saderîbu skatiet rokasgrâmatas 1
2
sadaïâ «Mazgâðanas programmas».
Ja vçlaties pastâvîgi aktivizçt ðo opciju katram mazgâðanas ciklam,
vienlaikus nospiediet taustiòu TEMP. un VEÏAS IZGRIEÐANA uz 6
sekundçm: displejâ iedegsies apzîmçjums
. Ðî opcija paliek pastâvîgi
aktîva.
Ja vçlaties atcelt to, nospiediet tos paðus taustiòus, lîdz apzîmçjums izzudîs.
ÂTRÂS MAZGÂÐANAS OPCIJAS
izvçle
Veïas maðîna pçc noklusçjuma piedâvâ
OK
mazgâðanas ciklu «Vidçji netîrai veïai».
Mazgâðanas ciklu var saîsinât, nospieþot
taustiòu ÂTRÂ MAZGÂÐANA.
Ðî opcija ir paredzçta mazgâðanas programmai KOKVILNA, SINTÇTIKA UN
SMALKVEÏA.
192998560_LV.qxd
18
10/09/2007
15:19
Pagina
18
izmantoðana
Nospieþot ðo pogu vienu reizi, displejâ parâdâs attiecîgais apzîmçjums un
iespejams saîsinât «Ikdienas netîrai veïai» paredzçto mazgâðanas ilgumu.
Displejs râdîs saîsinâto mazgâðanas laiku. Ðo opciju var izmantot ikdienas
netîrai veïai. Maksimâlais KOKVILNAS VEÏAS IELÂDES DAUDZUMS IR 7
KG UN 3,5 kg - SINTÇTISKAJAI un SMALKVEÏAI.
Nospieþot ðo pogu divreiz, attiecîgais apzîmçjums displejâ turpina degt un
iespejams saîsinât opcijai «Nedaudz netîra veïa» paredzçto mazgâðanas
ilgumu.
Displejs râdîs saîsinâto mazgâðanas laiku. Ðo opciju paredzçts izmantot
tikai pavisam nedaudz netîrai veïai. Maksimâlais KOKVILNAS VEÏAS
IELÂDES DAUDZUMS IR 3,5 KG UN 2 kg - SINTÇTISKAJAI un
SMALKVEÏAI.
Displejs
Displejâ tiek râdîta ðâda informâcija:
Izvçlçtâs programmas laiks
Pçc programmas izvçles displejâ tiek
parâdîts tâs izpildes laiks stundâs un
minûtçs (piemçram 2,05). Ilgums tiek
aprçíinâts automâtiski, pamatojoties uz
maksimâlo ieteicamo slodzi katra veida
audumam.
Pçc programmas izpildes uzsâkðanas,
atlikuðais laiks tiek koriìçts katru minûti.
OK
OK
Atliktâs starts
Izvçlçtâ aizture (maksimâli 20 stundas), kas
iestatîta ar atbilstoðu taustiòu, displejâ parâdâs apmçram uz 3 sekundçm,
pçc tam tiek râdîts iepriekð izvçlçtâs programmas ilgums.
Atliktâ IESLÇGÐANAS OPCIJAS apzîmçjums
.
Ieprogrammçtâs Atliktâs ieslçgðanas vçrtîba displejâ tiek samazinâta ik pa
stundai, bet pçdçjâs stundas laikâ - ik pa minûtei
Nepareiza opcijas izvçle
Ja izvçlçjâties papildfunkciju, kuru ar
izvçlçto programmu nevar savienot, displejâ
uz 2 sekundçm parâdâs paziòojums Err
(Kïûda) un sâk mirgot taustiòa
SÂKT/PAUZE signâllampiòa.
OK
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
19
izmantoðana
19
Trauksmes kodi
Nepareizas ierîces darbîbas gadîjumâ
displejâ tiek parâdîts attiecîgais brîdinâjuma
kods, piemçram,E20 (skatiet rokasgrâmatas
sadaïu «Ja kaut kas nedarbojas»).
OK
Programmas beigas
Pçc uzstâdîtâs programmas beigâm
displejâ parâdâs mirgojoða
(0),parâdâs«Durtiòu» apzîmçjums
, un
durtiòas var atvçrt.
OK
FUNKCIJAS SÂKT/PAUZE IZVÇLE
Lai uzsâktu izvçlçtâs programmas izpildi, nospiediet taustiòu Sâkt/Pauze;
mirgo attiecîgâ sarkanâs gaismas signâllampiòa.
Displejâ parâdâs DURTIÒU APZÎMÇJUMS,
norâdot, ka ierîce sâk
darboties un durtiòas ir bloíçtas.
Durtiòu APZÎMÇJUMS
norâda, vai
durtiòas var atvçrt:
● DURTIÒU APZÎMÇJUMS
iedegas:
OK
durtiòas nevar atvçrt. Ierîce izpilda
mazgâðanas programmu.
● DURTIÒU APZÎMÇJUMS
apzîmçjums izdziest: durtiòas var atvçrt. Mazgâðanas programma ir
pabeigta.
Lai apturçtu aktivizçto programmu, nospiediet taustiòu Sâkt/Pauze:
iemirgosies attiecîgâ sarkanâs gaismas signâllampiòa.
Lai turpinâtu programmas izpildi no tâs vietas, kurâ tâ tika
pârtraukta,nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE vçlreiz.
Ja izvçlçta atliktâ ieslçgðana, veïas maðîna sâks skaitît atlikuðo laiku.
Nesavienojamas papildfunkcijas izvçles gadîjumâ, dzeltenâ taustiòa
SÂKT/PAUZE signâllampiòa mirgos 3 reizes un displejâ parâdîsies 2
sekunþu ilgs paziòojums Err (Kïûda).
Funkcijas ATKLIKTÂ IESLÇGÐANA IZVÇLE
Pirms programmas aktivizçðanas
gadîjumâ,ja vçlaties ieprogrammçt
programmas uzsâkðanu uz vçlâku laiku,
atkârtoti nospiediet tautiòu ATLIKTÂ
IESLÇGÐANA, lai izvçlçtos vajadzîgo laika
aizturi.
Displejâ parâdâs attiecîgs apzîmçjums.
OK
192998560_LV.qxd
20
10/09/2007
15:19
Pagina
20
izmantoðana
Izvçlçtais aiztures laiks (lîdz 20 stundâm) tiks parâdîts displejâ apmçram 3
sekundes, tad no jauna parâdîsies programmas ilgums.
Opcijas jâizvçlas pçc programmas izvçles, taèu pirms taustiòa SÂKT/PAUZE.
Atlikto startu var mainît vai atcelt jebkurâ brîdî, pirms taustiòa SÂKT/PAUZE
nospieðanas.
Ja vçlaties ievietot ierîcç papildus veïu laikâ, kad notiek laika
atpakaïskaitîðana, nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE , lai veïas maðînâ
iestatîtu pauzi. Pçc tam pagaidiet daþas minûtes, lîdz DURTIÒU
APZÎMÇJUMS PIRMS TO ATVÇRÐANAS
pârstâs mirgot. Aizverot
durtiòas, nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE
vçlreiz.
Mazgâðanas programmu ar ðî taustiòa palîdzîbu var aizkavet uz 30 min. - 60
min. - 2 stundâm un tad pa 1 stundai lîdz maksimâli 20 stundâm.
Atliktâs ieslçgðanas izvçle:
● Izvçlieties programmu un nepiecieðamâs opcijas;
● Izvçlieties atlikto ieslçgðanu;
● Nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE : veïas maðîna uzsaks atliktâ laika
atpakaïskaitîðanu. Programma sâksies pçc tam, kad izvçlçtais laiks bûs
pagâjis.
Atliktâs ieslçgðanas atcelðana:
● iestatiet veïas maðînas darbîbu reþîmâ PAUZE, nospieþot taustiòu
SÂKT/PAUZE;
● nospiediet taustiòu ATLIKTÂ IESLÇGÐANA, lîdz displejâ parâdâs
apzîmçjums 0’;
● nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE VÇLREIZ, lai aktivizçtu programmu.
ATLIKTÂS IESLÇGÐANAS OPCIJU nevar izvçlçties, izmantojot “Ûdens
izsûknçðanas” programmu.
Programmas norises indikâcija
Programmas norises indikâcija râda izvçlçtâs programmas mazgâðanas
fâzes.
Mazgâðanas laikâ zem mazgâðanas fâzes
apzîmçjuma sâk mirgot melna svîtra, kas
norâda uz aktivizçto programmu.
Mazgâðanas fâzes beigâs zem attiecîgâ
apzîmçjuma esoðâ svîtra nofiksçjas.
Ja programmas beigâs iedegas apzîmçjums
PÂRDOZÇÐANA , tas
norâda uz to, ka ir izmantots pârâk liels mazgâðanas lîdzekïa daudzums.
Opcijas vai darbojoðâs programmas maiòa
Jebkuru opciju var mainît pirms programmas aktivizeðanas. Pirms jebkuru
izmaiòu veikðanas Jums jâpârtrauc ierîces darbîba, nospieþot taustiòu
SÂKT/PAUZE.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
21
izmantoðana
21
Mainît programmu, kuras norise jau ir uzsâkta, ir iespçjams tikai atiestatot
to. Vispirms pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O/Izslçgt un pçc
tam no jauna izvçlçtâs programmas pozîcijâ. Mazgâðanas ûdens no tvertnes
netiek izsûknçts. Uzsâciet no jauna iestatîtâs programmas izpildi, nospieþot
taustiòu SÂKT/PAUZE vçlreiz.
Programmas pârtraukðana
Nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE, lai pârtrauktu programmu, kuras norise ir
jau uzsâkta; attiecîgâ signâlspuldzîte sâk mirgot. Lai atsâktu programmu,
nospiediet vçlreiz taustiòu Sâkt/Pauze.
Programmas atcelðana
Pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O/Izslçgt, lai atceltu
programmu, kura paðreiz tiek izpildîta. Tagad varat izvçlçties jaunu
programmu.
Durtiòu atvçrðana pçc programmas darbîbas uzsâkðanas
Pirms durtiòu atvçrðanas Jums jâpârtrauc ierîces darbîba, nospieþot taustiòu
SÂKT/PAUZE .
● Ja DURTIÒU APZÎMÇJUMS
izzûd, durtiòas var atvçrt.
● Ja DURTIÒU APZÎMÇJUMS
paliek izgaismots, tas nozîmç, ka ierîce
silda ûdeni vai ûdens veïas tvertnç sniedzas pâri apakðçjai durtiòu malai.
Ðâdâ gadîjumâ durtiòas nevar atvçrt.
● Ja nevarat atvçrt ierîces durtiòas, bet tas tomçr ir ïoti nepiecieðams,
izslçdziet veïas maðînu, pagrieþot programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ
O/Izslçgt. Pçc 3 minûtçm durtiòas varçs atvçrt (lûdzu, pievçrsiet
uzmanîbu ûdens lîmenim un temperatûrai!).
Programmas beigâs
Ierîce automâtiski apstâjas, taustiòa SÂKT/PAUZE signâlspuldzîte nodziest,
displejâ parâdâs mirgojoðs apzîmçjums 0 un atskan 2 minûðu ilgs skaòas signâls.
Ja ir izvçlçta opcija SKALOÐANAS PAUZE
vai NAKTS PROGRAMMA
DURTIÒU APZÎMÇJUMS
vçl
arvien deg un durtiòas ir bloíçtas, norâdot, ka pirms to atvçrðanas jâizsûknç
ûdens.
Par to, kâ iztukðot ûdeni, lasiet rokasgrâmatas skaloðanas apturçðanas
nodaïâ.
Pagrieziet programmu izvçles pârslçgu pozîcijâ O/Izslçgt, lai izslçgtu veïas
maðînu. Izòemiet veïu no tilpnes un rûpîgi pârbaudiet, vai tâ ir pilnîgi tukða.
Ja veïu vairâk nemazgâsit, aizgrieziet ûdens krânu. Atstâjiet durtiòas
atvçrtas, lai veïas tilpnç neveidotos pelçjums vai nepatîkama
192998560_LV.qxd
22
10/09/2007
15:19
Pagina
22
Veïas mazgâðanas programmas
Veïas mazgâðanas programmas
Programma/
Temperatûra
BALTA
KOKVILNAS
VEÏA 95°-60°
KRÂSAINA
KOKVILNAS VEÏA
40°-30°- mazgâðana
aukstâ ûdenî
Veïas veids
Baltâ kokvilnas veïa:
piem., palagi, galdauti,
dvieïi.
Krâsaina kokvilnas veïa
un linu izstrâdâjumi:
piem., darba drçbes,
palagi, galdauti, dvieïi,
apakðveïa.
HIGIÇNISKÂ Îpaða programma
MAZGÂÐANA 60° baltai kokvilnas veïai
DÞINSU
Îpaðâs programmas
AUDUMS
biksçm, krekliem vai
60°-50°-40°-30°dþinsu jakâm
mazgâðanaaukstâûdenî
SINTÇTIKA
40°-30°mazgâðana
aukstâ ûdenî
Sintçtisks vai jaukts
audums: piem.,
apakðveïa, krâsoti
audumi, krekli, kas
nesaraujas, blûzes.
VIEGLI
GLUDINÂT
60°-50°-40°-30°mazgâðana
aukstâ ûdenî
Sintçtisks vai jaukts
audums: piem.,
apakðveïa, krâsoti
audumi, krekli, kas
nesaraujas, blûzes.
SMALKVEÏA
40°-30°mazgâðana
aukstâ ûdenî
Smalki audumi:
piemçram, aizkari
Opcijas
Programmas
apraksts
Centrifûgas apgriezienu
Galvenâ mazgâðana
samazinâðana/
Skaloðanas reizes
/
Ilglaicîga veïas
izgrieðana
Centrifûgas apgriezienu
samazinâðana/
/
(*) (neveikia su
40-60 miðriàja)
Centrifûgas apgriezienu
samazinâðana/
(*)
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
/
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
/
(*) -
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
-
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Ilglaicîga veïas
izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Ilglaicîga veïas
izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Ilglaicîga veïas
izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
Centrifûgas apgriezienu
Galvenâ mazgâðana
samazinâðana/
/
Skaloðanas reizes
(*) Îslaicîga veïas izgrieðana
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
23
Veïas mazgâðanas programmas
23
Veïas mazgâðanas programmas
Programma/
Temperatûra
Veïas veids
Opcijas
Programmas
apraksts
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
Îslaicîga veïas
izgrieðana
VISKOZE
40°-30°mazgâðana
aukstâ ûdenî
Viskozes veïa
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
/
(*) -
SAUDZÎGA
SKALOÐANA
Atseviðís skaloðanas
cikls veïai, ko
paredzçts mazgât ar
rokâm.
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
/
Lai izsûknçtu ûdeni pçc
pçdçjâs skaloðanas reizes
ÛDENS
programmâ Skaloðanas
IZSÛKNÇÐANA apturçðana
un Nakts
programma
.
VEÏAS
IZGRIEÐANA
Atseviðía izgrieðana
kokvilnai
Ûdens izsûknçðana
Ûdens izsûknçðana
Centrifûgas apgriezienu
un ilglaicîga veïas
samazinâðana
izgrieðana
Îslaicîgs cikls segâm
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas
izgrieðana
Veïai, uz kuras ir
uzlîmes: “Tîra jauna
vilna, nesaraujas, var
mazgât veïas maðînâ”
vai “Mazgât ar rokâm”
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana
/
/
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
APAKÐVEÏA Îpaða programma
40°-30°seviðíi smalkai veïai,
MAZGÂÐANA
kas jâmazgâ ar rokâm
AUKSTÂ ÛDENÎ
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana
/
/
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
ZÎDA AUDUMI Saudzîgi mazgâjami
30° - MAZGÂÐANA un izgrieþami zîda
izstrâdâjumi.
AUKSTÂ ÛDENÎ
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana
/
/
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
SEGAS
40°-30°
VILNAS
AUDUMI
40°-30°mazgâðana
aukstâ ûdenî
192998560_LV.qxd
24
10/09/2007
15:19
Pagina
24
Veïas mazgâðanas programmas
Veïas mazgâðanas programmas
Programma/
Temperatûra
Veïas veids
Opcijas
Programmas
apraksts
SPORTA
Îpaða programma
JAKAS
40°-30°- mazgâðana sporta apìçrbiem
aukstâ ûdenî
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
SPORTA
Îpaða programma ïoti
INTENSÎVÂ
netîriem sporta
PROGRAMMA
40°-30°-MAZGÂÐANA apìçrbiem
AUKSTÂÛDENÎ
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
/
/
Priekðmazgâðana 30 °C,
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
20 min.
programma - 3
kg programmu
30°
Nedaudz netîriem
audumiem, izòemot
vilnas izstrâdâjumus
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana
Galvenâ mazgâðana ,
2 skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas izgrieðana
ÂTRÂ
INTENSÎVÂ
PROGRAMMA
60°-50°-40°
Paredzçta kokvilnai
vai jauktiem
audumiem, nedaudz
netîrai vai vienreiz
nçsâtai veïai
Centrifûgas
apgriezienu
samazinâðana/
/
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Îslaicîga veïas
izgrieðana
EKOLOÌISKÂ
PROGRAMMA
60°
Balta un kâsaina
Centrifûgas apgriezienu
kokvilnas veïa ekonomijas
samazinâðana/
/
programma, nedaudz
(*) netîrai veïai, krekliem,
apakðveïai.
O/Izslçgt
Lai atceltu darbojoðos programmu vai
izslçgtu veïas
maðînu.
Galvenâ mazgâðana
Skaloðanas reizes
Ilglaicîga veïas
izgrieðana
* Traipu funkciju var izvçlçties tika tad, ja temperatûra ir 40 °C vai augstâka.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
25
Veïas mazgâðanas programmas
Veïas mazgâðanas programmas
Auduma veids
Maks. Svars
7 kg
KOKVILNAS VEÏAI
SINTÇTIKAI, SMALKVEÏAI UN VISKOZEI
3,5 kg
DÞINSIEM
3,5 kg
VIEGLI GLUDINÂT
1,5 kg
2 kg
SEGAS
VILNAS
IZSTRÂDÂJUMI (MAZGÂÐANA AR ROKÂM)
APAKÐVEÏA
un
ZÎDA IZSTRÂDÂJUMI
MIN. PROGRAMMA
1 kg
3 kg
SPORTA JAKAS
20
2 kg
-3
KG
3 kg
SPORTA INTENSÎVÂ PROGRAMMA
3 kg
EKONOMIJAS PROGRAMMA
7 kg
ÂTRÂ INTENSÎVÂ PROGRAMMA
5 kg
25
192998560_LV.qxd
26
10/09/2007
15:19
Pagina
26
Programmas apraksts
Programmu apraksts
Higiçniskâ programma
Paredzçta baltas kokvilnas veïas mazgâðanai. Ðî
programma likvidç mikroorganismus, pateicoties
mazgâðanai 60 °C un papildu skaloðanai. Ðâdâ veidâ
iedarbîba ir efektîvâka. Iepildiet TRAIPU NOÒEMÐANAS
NODALÎJUMÂ îpaðu higiçnas lîdzekli un izvçlieties
TRAIPU NOÒEMÐANAS OPCIJU .
Programma MIX 40-60
Îpaða baltas un krâsainas kokvilnas veïas programma,
kas piemçrota daþâdâm mazgâðanas temperatûrâm. Ðo
programmu var izmantot veïas mazgâðanai, kas
jâmazgâ atseviðíi 40 °C vai 60 °C. Lai ietaupîtu
elektrîbu un ûdeni, varat ievietot tvertnç maksimâli lielu
veïas daudzumu. Iegûsit tâdu paðu mazgâðanas
rezultâtu kâ, izmantojot parasto 60 °C programmu.
DÞINSU AUDUMS
Izmantojot ðo programmu, var mazgât bikses, kreklus vai
dþinsu jakas, kâ arî adîtus augstas kvalitâtes
izstrâdâjumus (Papildu skaloðanas opcija tiks aktivizçta
automâtiski).
VIEGLI GLUDINÂT
Ðajâ programmâ veïa tiek saudzîgi izmazgâta un
izgriezta, lai novçrstu krokoðanos. Tâdejâdi tiks
atvieglota gludinâðana. Turklât maðîna veiks vairâkas
papildu skaloðanas.
VISKOZE
SEGAS
VILNA
MAZGÂÐANA AR ROKÂM
APAKÐVEÏA
Îpaða programma, kas paredzçta tâdiem audumiem, kâ
viskoze, cupro, lyocell, kas jâmazgâ saudzîgâk, nekâ
izmantojot smakveïas programmu un intensîvâk, nekâ
programmâ «Veïas mazgâðana ar rokâm».
Mazgâðanas programma vienai sintçtiskajai segai,
gultas pârklâjam utt.
Mazgâðanas programma mazgâðanai veïas maðînâ, kâ
arî ar rokâm mazgâjamiem vilnas izstrâdâjumiem un
smalkveïai ar informatîvo uzlîmi “mazgâðana ar rokâm”
.
Ðî programma ir piemçrota smalkveïai, piemçram, sievieðu
apakðveïai, krûðturiem un apakðveïai.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
27
Programmas apraksts
27
Programmu apraksts
ZÎDA IZSTRÂDÂJUMI
SPORTA JAKAS
SPORTA INTENSÎVÂ
PROGRAMMA
20 min. programma - 3 kg
programmu
ÂTRÂ INTENSÎVÂ PROGRAMMA
EKOLOÌISKÂ PROGRAMMA
Saudzîga mazgâðanas programma, kas piemçrota zîda
un jauktiem sintçtiskajiem izstrâdâjumiem.
Îpaða programma sporta apìçrbiem. Izvçloties ðo
programmu, nepievienojiet piedevas.
Ðî programma ir piemçrota ïoti netîriem sporta
apìçrbiem . Lai likvidçtu dubïu traipus, veïas maðîna
pirms galvenâs mazgâðanas automâtiski pievieno
priekðmazgâðanas fâzi. Ieteicams NEIEPILDÎT
mazgâðanas lîdzekïu dozatorâ
mazgâðanas lîdzekli.
Îpaða 30 °C programma, tâs ilgums - aptuveni 20
minûtes; ideâli piemçrota veïas atsvaidzinâðanai: piem.,
sporta jakai, kas nçsâta tikai vienu reizi, nedaudz
netîriem vai jauniem apìçrbiem.
Âtrâ intensîvâ programma ir paredzçta nedaudz netîrai
baltai/krâsainai kokvilnas veïai un jauktiem audumiem.
Ðo programmu var izmantot nedaudz vai vidçji netîrai
kokvilnas veïai. Temperatûra pazeminâsies un
mazgâðanas laiks palielinâsies. Tas ïauj iegût labu
mazgâðanas kvalitâti, tai paðâ laikâ ietaupot enerìiju.
Saudzîga SKALOÐANA
Izmantojot ðo programmu, var skalot un izgriezt veïu, kas
mazgâta ar rokâm. Veïas maðîna veiks 3 skaloðanas
reizes, pçc kuram tiks aktivizçta ilglaicîga veïas beigu
izgrieðana. Izgrieðanas âtrumu var samazinât, nospieþot
taustiòu VEÏAS IZGRIEÐANAS ÂTRUMS .
ÛDENS IZSÛKNÇÐANA
Lai izsûknçtu ûdeni pçc pçdçjâs skaloðanas reizes
programmâ Skaloðanas apturçðana
un NAKTS
PROGRAMMA
. Vispirms
pagrieziet programmu pârslçgu stâvoklî O/Izslçgt, pçc tam
izvçlieties programmu ÛDENS IZSÛKNÇÐANA, nospiediet
taustiòu SÂKT/PAUZE .
VEÏAS IZGRIEÐANA
Atseviðía veïas izgrieðana ar rokâm mazgâtai veïai un
pçc programmu ar funkciju SKALOÐANAS
APTURÇÐANA
un NAKTS PROGRAMMA
izveles. Pirms izvçlçties ðo programmu, pagrieziet
programmu pârslçgu stâvoklî O/Izslçgt). Âtrumu var
izvçlçties ar attiecîgo taustiòu katram veïas veidam.
192998560_LV.qxd
28
10/09/2007
15:19
Pagina
28
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
Veïas ðíiroðana
Ievçrojiet norâdîjumus uz veïas uzlîmçm raþotâja mazgâðanas norâdîjumus.
Ðíirojiet veïu ðâdi: baltâ veïa, krâsainâ veïa, sintçtika, smalkveïa, vilnas
izstrâdâjumi.
Temperatûras
95° vai 90°
tradiconâli netîrai baltai kokvilnai vai lina audumam
(piem., dvieïiem, galdautiem, palagiem u.c.).
60°/50°
tradicionâli netîriem , noturigas krasas audumiem
(piem., krekliem, naktskrekliem, pidþamâm) no lina,
kokvilnas vai sintçtikas vai viegli netîrai baltai kokvilnai
(piem., apakðveïai).
40°-30°- mazgâðana
aukstâ ûdenî
smalkiem audumiem (piem., aizkariem), jauktai veïai,
ieskaitot sintçtiskus un vilnas izstrâdâjumus, kam uz
informatîvas uzlîmçs norâdîts “tîra jaunvilna, var
mazgât veïas maðînâ, nesaraujas”.
Pirms veïas ievietoðanas
Nemazgâjiet baltu un krâsainu veïu kopâ. Balta veïa var zaudçt savu
“baltumu” mazgâðanas laikâ.
Jauna krâsota veïa var zaudçt krâsu pirmâs mazgâðanas laikâ; tâpçc tâ
pirmajâ reizç jâmazgâ atseviðíi.
Pârliecinieties, vai mazgâjamajâ veïâ nav palikuði kâdi priekðmeti
(piem., matu sprâdzes, sprauþamadatas, adatas u.c.).
Aizpogâjiet spilvendrânas, aizveriet râvçjslçdzçjus, âíîðus u.c. Sasieniet
jostas un garas lentas.
Pirms mazgâðanas iztîriet traipus.
Apstrâdâjiet ïoti netîras vietas ar îpaðu tîrîðanas lîdzekli vai pastu.
Îpaði rûpîgi apejieties ar aizkariem. Noòemiet âíîðus vai iesieniet tos
maisâ vai tîklâ.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
29
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
29
Maksimâlâ veïas ielâde
Ieteicamais veïas svars ir norâdîts mazgâðanas programmu tabulâ.
Vispârîgie noteikumi:
Kokvilnas vai linu audums: pilna veïas tilpne, taèu ne pârpildîta;
Sintçtika: lîdz pusei pilna veïas tvertne;
Smalks audums un vilnas izstrâdâjumi: nepiepildiet vairâk kâ treðdaïu
no veïas tilpnes.
Maksimâla veïas daudzuma mazgâðana nodroðina efektîvâko ûdens un
strâvas patçriòu.
Ja veïa ïoti netîra, samaziniet tâs svaru.
Maksimâla veïas daudzuma mazgâðana nodroðina efektîvâko ûdens un
strâvas patçriòu. Ja veïa ïoti netîra, samaziniet tâs svaru.
Veïas svars
Svars norâdîts aptuveni:
peldmçtelis
salvete
segas pârvalks
palags
spilvendrâna
galdauts
dvielis
galdauts
naktskrekls
sievieðu apakðbikses
vîrieðu darba krekls
vîrieðu krekls
vîrieðu pidþama
blûze
vîrieðu apakðbikses
1 200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
100
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
192998560_LV.qxd
30
10/09/2007
15:19
Pagina
30
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
Traipu tîrîðana
Stipi ieçduðos traipus, iespçjams, nevar iztîrît ar ûdeni un parastiem
mazgâðanas lîdzekïiem. Tâpçc ieteicams tos apstrâdât pirms
mazgâðanas.
Asinis: apstrâdâjiet svaigus traipus ar aukstu ûdeni. Iekaltuðus traipus
apstrâdâjiet, iemçrcot veïu ûdenî, kam pievienots îpaðs lîdzeklis, pçc tam
ieberziet tos ar ziepçm un ûdeni.
Eïïas krâsa: samitriniet ar benzola traipu tîrîtâju, uzlieciet veïas gabalu
uz mîkstas drânas un apstrâdâjiet traipu; atkârtojiet to vairâkas reizes.
Sakaltuði eïïas traipi: samitriniet ar terpentînu, uzlieciet veïas gabalu uz
mîkstas drânas un apstrâdâjiet traipu ar pirkstiem un kokvilnas drâniòu.
Rûsa: karstâ ûdenî ðíîdinâta skâbeòskâbe vai aukstâ veidâ izmantots
rûsas tîrîðanas lîdzeklis. Esiet uzmanîgi ar veciem rûsas traipiem, jo
celulozes struktûra jau bûs bojâta, kâ rezultâtâ audumâ var rasties
caurumi.
Pelçjuma traipi: apstrâdâjiet ar balinâtâju, izskalojiet rûpîgi (tikai baltai
un krâsainai veïai).
Zâles traipi: apstrâdâjiet ar nelielu daudzumu ziepju un balinâtâju (tikai
baltai un krâsainai veïai).
Lodîðu pildspalvas tinte un lîme: samitriniet ar acetonu (*) , uzlieciet
veïas gabalu uz mîkstas drânas un apstrâdâjiet traipu.
Lûpukrâsa: samitriniet ar acetonu kâ aprakstîts iepriekð, tad apstrâdâjiet
plankumus ar denaturâtu. Atlikuðos traipus apstrâdâjiet ar balinâtâju.
Sarkanvîns: mçrcçjiet ûdenî un mazgâðanas lîdzeklî, izskalojiet un
apstrâdâjiet ar etiískâbi vai citronskâbi, tad izskalojiet. Atlikuðos traipus
apstrâdâjiet ar balinâtâju.
Tinte: atkarîbâ no tintes veida, samitriniet audumu vispirms ar acetonu
(*), tad ar etiískâbi; atlikuðos traipus uz baltiem audumiem apstrâdâjiet ar
balinâtâju un tad rûpîgi izskalojiet.
Darvas traipi: vispirms apstrâdâjiet ar traipu noòçmçju, metilspirtu vai
benzînu, tad apstrâdâjiet ar tîrîðanas pastu.
(*) neizmantojiet acetonu mâkslîgâ zîda audumiem.
Mazgâðanas lîdzekïi un papildlîdzekïi
Labi mazgâðanas rezultâti atkarîgi arî no mazgâðanas lîdzekïa izvçles un
to pareiza daudzuma izmantoðanas, lai nepiesâròotu vidi.
Lai arî sabrûkoði, mazgâðanas lîdzekïi satur vielas, kas lielos daudzumos
var izjaukt lîdzsvaru dabâ.
Mazgâðanas lîdzekïa izvçle atkarîga no auduma veida (smalkvela, vilna,
kokvilna u.c.), krâsas, mazgâðanas temperatûras un netîrîbas pakâpes.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
31
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
31
Ðajâ veïas mazgâjamâ maðînâ var izmantot visus parastos mazgâðanas
lîdzekïus:
• pulverveida mazgâðanas lîdzekïus visiem auduma veidiem,
• pulverveida mazgâðanas lîdzekïus jutîgiem, smalkiem audumiem
(60 °C maks.) un vilnas izstrâdâjumiem,
• ðíidros mazgâðanas lîdzekïus ieteicams izmantot zemas
temperatûras mazgâðanas programmâm (maks.60 °C ) visiem
audumu veidiem, ka ari îpaði ieteicams vilnai.
Mazgâðanas lîdzeklis un papildlîdzekïi jâievieto pareizajos dozatora
nodalîjumos pirms mazgâðanas programmas uzsâkðanas.
Ja izmantojat koncentrçtus pulverveida vai ðíidros mazgâðanas
lîdzekïus, jâizvçlas programma bez priekðmazgâðanas.
Veïas mazgâjamâ maðînâ ir atkârtotas cirkulâcijas sistçma, kas ïauj
optimâli izmantot koncentrçtus mazgâðanas lîdzekïus.
Iepildiet ðíidro mazgâðanas lîdzekli dozatorâ
tieði pirms programmas
aktivizçðanas.
Auduma mîkstinâtâjs vai ciete jâiepilda attiecîgajâ nodalîjumâ
pirms
mazgâðanas programmas aktivizçðanas.
Ievçrojiet uz lîdzekïu iepakojuma sniegtos raþotâja norâdîjumus par to
lietoðanas daudzumu un nepârsniedziet atzîmi «MAX» uz mazgâðanas
lîdzekïu atvilktnîtes.
Mazgâðanas lîdzekïa daudzums
Mazgâðanas lîdzekïa veids un daudzums atkarîgs no auduma veida,
veïas svara, netîrîbas pakâpes un ûdens cietîbas.
Ievçrojiet raþotâja norâdîjumus par izmantojamiem daudzumiem.
Izmantojiet mazâk mazgâjamâ lîdzekïa, ja:
• mazgâjat tikai nelielu veïas daudzumu;
• mazgâjamâ veïa ir tikai nedaudz netîra;
• mazgâðanas laikâ veidojas daudz putu. *
Ûdens cietîbas pakâpes
Ûdens cietîbu iedala pakâpçs. Informâciju par ûdens cietîbu Jûsu rajonâ
varat iegût no ûdens piegâdâtâja vai paðvaldîbas.
192998560_LV.qxd
32
10/09/2007
15:19
Pagina
32
Mazgâðanas cikla sagatavoðana
Piezîme: Ja ûdens cietîbas pakâpe ir vidçji augsta (2. cietîbas pakâpe),
jâpievieno ûdens mîkstinâtâjs. Ievçrojiet raþotâja norâdîjumus.
Mazgâðanas lîdzekïa daudzums jânosaka saskaòâ ar 1. ûdens cietîbas
pakâpi (t.i., mîksts ûdens).
Ûdens cietîbas pakâpes
Lîmenis
Raksturojums
Vâcu
°dH
Franèu
°T.H.
1
2
3
4
mîksts
vidçji ciets
ciets
ïoti ciets
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
33
Starptautiskie veïas kopðanas apzîmçjumi
33
192998560_LV.qxd
34
10/09/2007
15:19
Pagina
34
Apkope un tîrîðana
Apkope un tîrîðana
Pirms tîrîðanas vai apkopes ierîce JÂATVIENO no elektrotîkla.
Katlakmens noòemðana
Ûdens, ko lietojam ikdienâ, parasti satur kaïíi. Ieteicams periodiski izmantot
ûdens mîkstinâðanas pulveri. Veiciet to atseviðíi no veïas mazgâðanas, kâ
arî saskaòâ ar veïas mîkstinâtâja raþotâja norâdîjumiem.
Tas neïaus veidoties kaïía nogulsnçm.
Pçc katras mazgâðanas
Atstâjiet durtiòas uz kâdu brîdi atvçrtas. Tas novçrðis pelçjuma un
nepatîkamas smakas veidoðanos veïas maðînâ. Durtiòu atstaðana vaïâ pçc
mazgâðanas palîdzes arî saglabât durvju blîvçjumu.
Apkopes mazgâðana
Ja izmantosiet mazgâðanu zemâ temperatûrâ, iespçjams, ka veïas tilpnes
iekðienç uzkrâsies nogulsnes.
Ieteicams regulâri veikt apkopes mazgâðanu.
Lai veiktu apkopes mazgâðanu:
• veïas tilpnei jâbût tukðai.
• izvçlieties kokvilnas mazgâðanas programmu ar augstâko temperatûras
iestatîjumu.
• izmantojiet parasta daudzuma mazgâðanas lîdzekli, ieteicams bioloìisku
veïas mazgâðanas pulveri.
Korpusa apkope
Tîriet veïas mazgâjamâs maðînas ârpusi tikai ar ziepçm un ûdeni, un pçc
tam rûpîgi nosusiniet.
Svarîgi: veïas mazgâjamâs maðînas ârpuses tîrîðanai neizmantojiet
metilspirtu, ðíîdinâtâjus vai lîdzîgus izstrâdâjumus.
Mazgâðanas lîdzekïa dozators
Mazgâðanas lîdzekïa dozators jâtîra
regulâri.
1. Izòemiet mazgâðanas lîdzekïa
dozatoru, to pavelkot uz âru.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
35
Apkope un tîrîðana
35
2. Izòemiet no vidçjâ nodalîjuma ieliktni.
3. Nomazgâjiet visas daïas ar ûdeni.
4. Ielieciet ieliktni atpakaï, cik tâlu
iespçjams, lîdz tas nofiksçjas tam
paredzçtajâ vietâ.
5. Izmantojot suku, notîriet visas veïas
maðînas daïas, îpaði sprauslas
mazgâðanas kameras augðpusç.
6. Ievietojiet mazgâðanas lîdzekïa dozatoru vadotnçs un iebîdiet to veïas
maðînâ.
Ûdens aizplûdes sûknis
Sûknis regulâri jâpârbauda, it îpaði, ja
• ûdens no veïas maðînas netiek iztukðots un/vai nenotiek veïas izgrieðana
• veïas maðîna ûdens izsûknçðanas laikâ rada neierastu troksni
sveðíermeòu, piem., sprauþamadatu,
monçtu vai citu priekðmetu dçï;
sûknis tiek bloíçts.
Rîkojieties ðâdi:
1. Atvienojiet ierîci no elektrotîkla.
2. Ja nepiecieðams, pagaidiet, lîdz
ûdens atdziest.
3. Atveriet sûkòa lûciòu.
4. Sûkòa tuvumâ novietojiet trauku
ûdens savâkðanai.
5. Atbrîvojiet ûdens aizplûdes ðïûteni,
ielieciet to traukâ un noòemiet tâs
vâciòu.
192998560_LV.qxd
36
10/09/2007
15:19
Pagina
36
Apkope un tîrîðana
6. Kad ûdens vairs neiztek, noskrûvçjiet
sûkni un noòemiet to. Turiet sev
tuvumâ lupatu, ar ko saslaucît izlijuðo
ûdeni.
7. Pagrieþot sûkòa lâpstiòriteni,
izòemiet no tâ sveðíermeòus.
8. Uzlieciet ûdens aizplûdes ðïûtenei
vâciòu un ievietojiet to atpakaï tai
paredzçtajâ vietâ.
9. Ieskrûvçjiet sûkni atpakaï.
10. Aizveriet sûkòa lûciòu.
Brîdinâjums!
Ja veïas maðîna tiek lietota, atkarîbâ no
programmas sûknî var bût karsts ûdens.
Neatveriet sûkòa vâku mazgâðanas
cikla laikâ - pagaidiet, lîdz cikls ir
beidzies un veïas maðîna ir tukða. Liekot
vâku atpakaï, pârliecinieties, vai tas ir
cieði nostiprinâts, lai nerastos sûce un
mazi bçrni nevarçtu to noòemt.
Ieplûdes ûdens filtrs
Ja pamanât, ka veïas maðînâ ûdens ieplûst ilgâk nekâ parasti, pârbaudiet,
vai filtrs un ûdens ieplûdes ðïûtene nav nosprostojusies.
1. Aizgrieziet ûdens krânu.
2. Atvienojiet ðïûteni no krâna.
3. Iztîriet ðïûtenç esoðo filtru ar cietu suku.
4. Pievienojiet ðïûteni krânam.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
37
Apkope un tîrîðana
37
Aizsardzîba pret sasalðanu
Ja veïas maðîna novietota vietâ, kur temperatûra ir zem 0 °C, rîkojieties ðâdi:
1. Aizgrieziet ûdens krânu un no tâ atvienojiet ûdens ieplûdes ðïûteni.
2. Nolieciet uz grîdas bïodu un ievietojiet tajâ ûdens aizplûdes ðïûteni, ïaujot
ûdenim izplûst.
3. Uzskrûvçjiet ûdens ieplûdes ðïûteni atpakaï un atkârtoti uzstâdiet ârkârtas
izsûknçðanas ðïûteni, uzliekot uz tâs vâciòu.
Tâdçjâdi tiek izlaists veïas maðînâ atlikuðais ûdens, kas varçtu sasalt un
sabojât ierîci.
Nâkamajâ veïas maðînas izmantoðanas reizç pârliecinieties, vai apkârtçjâs
vides temperatûra ir virs 0 °C.
Svarîgi! Katru reizi, kad ûdens tiek sûknçts cauri ûdens aizplûdes ðïûtenei,
mazgâðanas lîdzekïa dozatora mazgâðanas nodalîjumâ jâielej 2 litri ûdens un
tad jâaktivizç izsûknçðanas programma. Tas aktivizçs ECO vârsta ierîci un
novçrsîs to, ka nâkamajâ mazgâðanas reizç daïa mazgâðanas lîdzekïa paliek
neizmantota.
Ûdens izsûknçðana ârkârtas gadîjumâ
Ja ûdens no veïas maðînas neaizplûst, rîkojieties ðâdi:
1. izòemiet kontaktdakðu no sienas kontaktligzdas;
2. aizgrieziet ûdens krânu;
3. ja nepiecieðams, pagaidiet, lîdz ûdens atdziest;
4. atveriet sûkòa lûciòu;
5. nolieciet uz grîdas bïodu un ievietojiet tajâ ûdens aizplûdes ðïûteni.
Noòemiet no tâs vâciòu. Ûdenim gravitâcijas iespaidâ jâizplûst traukâ. Kad
bïoda pilna, uzlieciet atpakaï vâciòu uz ðïûtenes. Iztukðojiet bïodu.
Atkârtojiet ðîs darbîbas, lîdz ûdens vairs neplûst;
6. vajadzîbas gadîjumâ iztîriet sûkni kâ aprakstîts iepriekð;
7. ievietojiet ûdens aizplûdes ðïûteni atpakaï tai paredzçtajâ vietâ, pirms tam
uzliekot tai vâciòu;
8. pieskrûvçjiet sûkni un aizveriet lûciòu.
192998560_LV.qxd
38
10/09/2007
15:19
Pagina
38
Ja kaut kas nedarbojas
Ja kaut kas nedarbojas
Daþas problçmas var rasties nepietiekamas apkopes rezultâtâ, un tâs var
vienkârði novçrst, neizsaucot speciâlistu. Pirms sazinâðanâs ar klientu atbalsta
centru, lûdzu, veiciet tâlâk minçtâs pârbaudes.
Ierîces darbîbas laikâ, iespçjams, taustiòa SÂKT/PAUZE dzeltenâ signâllampiòa
sâk mirgot, displejâ tiek parâdîts kâds no tâlâk minçtajiem nepareizas ierîces
darbîbas kodiem un vienlaikus ik pa 20 sekundçm atskan skaòas signâls, norâdot,
ka ierîce nedarbojas:
• E10 : problçma ar ûdens padevi
• E20 : problçma ar ûdens aizplûdi
• E40 : durtiòas ir atvçrtas.
• EFO : Ir aktivizçjusies ierîce pret ûdens noplûdçm
Tiklîdz esat raduðos traucçjumu novçrsuði, nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE, lai
restartçtu programmu. Ja pçc visâm pârbaudçm darbîbas traucçjumus
neizdevâs novçrst, sazinieties ar vietçjo klientu atbalsta centru.
Darbîbas traucçjums
Iespçjamais iemesls/risinâjums
Durtiòas nav aizvçrtas.
• Aizveriet durtiòas.
E40
Kontaktdakða nav pareizi ievietota kontaktligzdâ.
• Ievietojiet kontaktdakðu sienas kontaktligzdâ.
Kontaktligzdâ nav strâvas.
• Pârbaudiet mâjas elektroinstalâciju.
Veïas mazgâjamâ maðîna
neieslçdzas:
Galvenais droðinâtâjs ir bojâts.
• Nomainiet droðinâtâju.
Nav pareizi iestatîts programmu izvçles pârslçgs
un taustiòð SÂKT/PAUZE nav nospiests.
• Lûdzu, pagrieziet programmu izvçles pârslçgu
un nospiediet taustiòu SÂKT/PAUZE vçlreiz.
Ir izvçlçta atliktâ ieslçgðana.
• Ja vçlaties veïu mazgât tûlît, atceliet atlikto
ieslçgðanu.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
39
Ja kaut kas nedarbojas
Darbîbas traucçjums
Iespçjamais iemesls/risinâjums
Ûdens krâns ir aizgriezts.
krânu.
Veïas maðîna nepiepildâs ar
ûdeni:
39
E10 • Atgrieziet ûdens
Ûdens ieplûdes ðïûtene ir salocîjusies vai
saspiesta. E10
• Pârbaudiet ûdens ieplûdes ðïûtenes
savienojumu.
Ûdens ieplûdes ðïûtenes filtrs ir aizsçrçjis.E10
• Iztîriet ûdens ieplûdes ðïûtenes filtru.
Durtiòas nav pareizi aizvçrtas.
• Aizveriet durtiòas pareizi.
Veïas maðîna piepildâs ar ûdeni
un uzreiz iztukðojas:
E40
Ûdens izplûdes ðïûtenes gals atrodas pârâk zemu.
• Lasiet attiecîgo rokasgrâmatas sadaïu «Ûdens
izsûknçðana».
Ûdens aizplûdes ðïûtene ir salocîjusies vai saspiesta.
E20
Ûdens no veïas maðînas netiek
izsûknçts un/vai nenotiek veïas
izgrieðana:
Ûdens uz grîdas:
• Pârbaudiet ûdens aizplûdes ðïûtenes savienojumu.
Ûdens izsûknçðanas sûknis ir aizsprostojies. E20
• Iztîriet ûdens izsûknçðanas sûkni.
Ir izvçlçta opcija Skaloðanas apturçðana vai NAKTS
PROGRAMMA .
• Deaktivizejiet Skaloðanas apturçðanas vai NAKTS
PROGRAMMAS opciju.
Veïa tilpnç nav vienmçrîgi izkartojusies.
• Izkartojiet to vienmçrîgi.
Izmantots pârâk liels daudzums mazgâðanas
lîdzekïa vai tas ir nepiemçrots(veidojas pârâk
daudz putu).
• Samaziniet mazgâðanas lîdzekïa daudzumu
vai izmantojiet citu.
Pârbaudiet, vai ieplûdes ðïûtenes savienojumâ
nav ûdens noplûde. To ne vienmçr ir viegli atklât,
tapec; pârbaudiet, vai ðïûtene nav slapja, ar
roku.
• Pârbaudiet ûdens ieplûdes ðïûtenes
savienojumu.
Ûdens izsûknçðanas sûknis ir bojâts.
• Nomainiet sûkni.
Ûdens aizplûdes ðïûtenei nav uzlikts vâciòð, un
tâ pçc sûkòa tîrîðanas nav ievietota atpakaï tai
paredzçtajâ vietâ.
• Uzlieciet ûdens aizplûdes ðïûtenes vâciòu un
ievietojiet to atpakaï tai paredzçtajâ vietâ.
192998560_LV.qxd
40
10/09/2007
15:19
Pagina
40
Ja kaut kas nedarbojas
Darbîbas traucçjums
Iespçjamais iemesls/risinâjums
Izmantots pârâk maz mazgâðanas lîdzekïa vai
tas ir nepiemçrots.
• Palieliniet mazgâðanas lîdzekïa daudzumu vai
izmantojiet citu.
Neapmierinoði mazgâðanas
rezultâti:
Grûti iztîrâmi traipi pirms mazgâðanas nav tikuði
apstrâdâti.
• Apstrâdâjiet traipus pirms mazgâðanas ar
speciâli ðim nolûkam paredzçtiem traipu
tîrîðanas lîdzekïiem.
Nav izvçlçta pareizâ temperatûra.
• Pârbaudiet, vai izvçlçta pareizâ temperatûra.
Pârmçrîga veïas ielâde.
• Ievietojiet mazâku veïas daudzumu.
Programma joprojâm darbojas.
• Pagaidiet, lîdz beidzas mazgâðanas cikls.
Durtiòas neatveras:
Veïas maðîna vibrç vai skaïi
darbojas:
Veïas izgrieðana sâkas vçlu vai
nemaz:
Durvju slçdzene nav atbrîvota.
• Pagaidiet daþas minûtes.
Veïas tilpnç ir ûdens.
• Lai izsûknçtu ûdeni, izvçlieties ûdens izsûknçðanas
vai veïas izgrieðanas programmu.
Nav noòemti transportçðanas stiprinâjumi un
iepakojuma materiâli.
• Pârbaudiet, vai veïas maðîna uzstâdîta pareizi.
Nav noregulçtas veïas maðînas kâjiòas
• Pârbaudiet, vai veïas maðîna nolîmeòota
pareizi.
Veïa tilpnç nav vienmçrîgi izklâta.
• Izkartojiet to vienmçrîgi.
Tilpnç ir ïoti maz veïas.
• Mazgajiet lielaku velas daudzumu.
Ir aktivizçjusies elektroniskâ balansa noteikðanas
ierîce, jo veïa tilpnç nav vienmçrîgi izkârtota.
Veïa tiek pârkârtota, pagrieþot tvertni pretçjâ
virzienâ. Tas var notikt vairâkas reizes, lîdz
disbalanss tiek novçrsts un ierîce var atsâkt
normâlu veïas izgrieðanas procesu. Ja pçc
daþâm minûtçm veïa joprojâm nav vienmçrîgi
izkârtota, veïas izgrieðanas process netiks
uzsâkts.
• Izlîdziniet veïu tilpnç.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
41
Ja kaut kas nedarbojas
Darbîbas traucçjums
41
Iespçjamais iemesls/risinâjums
Ierîce darbojas ar neierastu
troksni
Ierîce ir aprîkota ar motora veidu, kas, salîdzinot
ar tradicionâlajiem motoriem, darbojas ar
neierastu troksni. Ðis jaunâ veida motors
vienmçrîgi ieslçdzas un veïas izgrieðanas laikâ
nodroðina vienmçrîgâku veïas izkârtojumu tilpnç,
tâdçjâdi palielinot arî ierîces stabilitâti.
Veïas tilpnç nav redzams ûdens:
Mûsdienu tehnoloìiju veïas maðînas darbojas
ekonomiski, patçrçjot ïoti nelielu ûdens
daudzumu, taèu tajâ pat laikâ nodroðinot
nevainojamu mazgâðanas rezultâtu.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Se
r. No
. .....
....
Ja nav iespçjams atklât vai novçrst
traucçjumu, sazinieties ar klientu atbalsta
centru. Pirms sazinâties ar klientu atbalsta
centru, lûdzu, pierakstiet ierîces modeli, sçrijas
numuru un iegâdes datumu: klientu atbalsta
centram ðî informâcija bûs nepiecieðama.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
192998560_LV.qxd
42
10/09/2007
15:19
Pagina
42
Tehniskie dati
Tehniskie dati
Izmçri
Platums
Augstums
Dziïums
(ieskaitot durtiòas)
60 cm
85 cm
63 cm
Elektriskais pieslçgums
Informâcija par elektrisko pieslçgumu atrodama uz datu
Spriegums - Kopçjâ jauda plâksnîtes ierîces durtiòu sânu mala
Droðinâtâjs
Ûdens spiediens
Minimâlais
Maksimâlais
Maksimâlâ veïas ielâde
Kokvilna
Veïas izgrieðanas âtrums
Maksimâlais
0,05 MPa
0,80 MPa
7,0 kg
1400 apgr./min. (L74850)
1600 apgr./min. (L76850)
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
43
Patçriòa vçrtîbas
43
Patçriòa vçrtîbas
Elektroenerìijas
patçriòð (kWh)
Kokvilna 95°
62
2,1
Higiçniskâ mazgâðana 60°
68
1,7
MIX 40°
45
1,3
Dþinsu audums 60°
55
0,9
Sintçtika 40°
61
0,55
Viegli gludinât 40°
63
0,45
Smalkveïa 40
63
0,55
Viskoze 40°
63
0,55
Skaloðanas
55
0,06
Ûdens izsûknçðana
-
-
Veïas izgrieðana
-
-
Segas 40°
60
0,35
Vilnas izstrâdâjumi 40°
62
0,4
Apakðveïa 40°
60
0,35
Zîda audumi 30°
50
0,25
Sporta jakas 40°
70
0,5
Sporta intensîvâ 60°
70
0,65
20 MIN.- 3 Kg 30°
38
0,2
Âtrâ intensîvâ 60°
48
1,05
(*) Eco 60°
45
1,19
Programmas ilgums
(minûtçs)
Informâciju par programmu izpildes laiku, lûdzu, skatiet uz vadîbas paneïa
displeja.
Ûdens patçriòð
(litros)
Programma
Ðajâ tabulâ minçtie patçriòa dati ir tikai informatîvi un var atðíirties atkarîbâ no
mazgâjamâs veïas veida un daudzuma, piegâdâtâ ûdens un apkârtçjâs vides
temperatûras. Dati attiecas uz augstâko pieïaujamo temperatûru katrâ mazgâðanas
programmâ.
(*) “Programma Ekonomija 60 °C” ar 7 kg veïas ielâdi, saskaòâ ar Eiropas Direktîvu
EEC 92/75, ir atsauces programma datiem, kas minçti uz tehnisko datu plaksnites.
192998560_LV.qxd
44
10/09/2007
15:19
Pagina
44
Uzstâdîðana
Uzstâdîðana
Izsaiòoðana
Pirms ierîces lietoðanas jânoòem tâs iesaiòojums un transportçðanas skrûves.
Ieteicams saglabât transportçðanas aprîkojumu, lai to varetu uzstâdît gadîjumâ, ja
ierîce kâdreiz nâkotnç bûs atkal jâpârvieto.
1. Pçc iepakojuma noòemðanas uzmanîgi
nolieciet ierîci ar tâs mugurpusi uz leju,
lai noòemtu polistirçna pamatni.
HEC0008
2. Noòemiet strâvas kabeli un ûdens aizplûdes
ðïûteni no fiksatoriem ierîces aizmugurç.
HEC0001
3. Ar ierîces komplektâcijâ ietilpstoðo
skrûvgriezi atskrûvçjiet un noòemiet
aizmugurçjo centrâlo skrûvi A.
A
HEC00022
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
45
Uzstâdîðana
45
4. Atskrûvçjiet un noòemiet abas lielâs
aizmugurçjâs skrûves B un seðas mazâkâs
skrûves C.
C
HEC0003
5. Noòemiet kronðteinu D un pievelciet seðas
mazâkâs skrûves C. Izòemiet plastmasas
starplikas E.
C
B
D B
E
C
HEC0023
C
6. Atveriet durtiòas, izòemiet no tilpnes ûdens
ieplûdes ðïûteni un noòemiet polistirçna bloku, kas
ar lîmlentu ir piestiprinâts pie durtiòu blîvçjuma.
HEC0010
7. Ievietojiet mazâkajâ augðçjâ atverç un divâs
lielâkajâs plastmasas aizbâþòus, kas atrodas
maisiòâ kopâ ar lietoðanas pamâcîbu.
8. Pievienojiet ûdens ieplûdes ðïûteni ûdens vadam
atbilstoði nodaïâ «Pievienoðana ûdens vadam»
sniegtajiem norâdîjumiem.
Visi aizbâþòi atrodas plastmasas maisiòâ kopâ ar
lietoðanas pamâcîbu.
HEC0005
192998560_LV.qxd
46
10/09/2007
15:19
Pagina
46
Uzstâdîðana
Novietoðana un lîmeòoðana
Uzstâdiet veïas maðînu uz cietas un lîdzenas
grîdas.
Pârliecinieties, vai gaisa cirkulâciju ap veïas
maðînu netraucç paklâji un citi priekðmeti.
Ja ierîci novieto uz nelielâm flîzçm, paklâjiet
zem tâs gumijas paklâjiòu.
HEC007S
Nemçìiniet nolîmeòot veïas maðînu, novietojot
zem tâs koka gabalus, kartonu vai tamlîdzîgus materiâlus.
Ja nav iespçjams izvairîties no veïas maðînas uzstâdîðanas blakus
gâzes plîtij vai ogïu krâsnij, starp ierîci un to ir jâievieto izolâcijas plâksne
ar alumînija foliju tai pusç, kas vçrsta pret plîti vai krâsni.
Veïas maðînu nav ieteicams uzstâdît vietâ, kuras temperatûra ir zem 0 °C.
Ûdens ieplûdes un aizplûdes ðïûtenes nedrîkst bût salocîtas vai
saspiestas.
Lûdzu, uzstâdiet veïas maðînu tâ, lai remonta gadîjumâ tai varçtu viegli
piekïût.
Nolîmeòojiet maðînu, ieskrûvçjot vai izskrûvçjot kâjiòas. Nemçìiniet
nolîmeòot veïas maðînu, novietojot zem tâs koka gabalus, kartonu vai
tamlîdzîgus materiâlus .
Automâtiski regulçjamâ kâjiòa: Veïas maðînas
aizmugurç kreisajâ pusç esoðâ kâjiòa ir
paredzçta triecienu absorbçðanai. Automâtiski
regulçjamâ kâjiòa nodroðina to, ka ierîce
nepârvietojas pat lielas intensitâtes veïas
izgrieðanas laikâ. Pamatâ automâtiski
regulçjamo kâjiòu nav nepiecieðams regulçt.
Ûdens ieplûde
HEC0006
Ierîces komplektâ ietilpst ûdens ieplûdes ðïûtene, kas atrodas veïas
tilpnç.
Neizmantojiet pievienoðanai pie ûdens vada jau
lietotas ðïûtenes.
Ðî veïas maðîna jâpieslçdz aukstâ ûdens
piegâdei.
1. Atveriet durtiòas un izòemiet ûdens ieplûdes
ðïûteni.
2. Pievienojiet ðïûteni ar leòía savienojumu pie
ierîces.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
47
Uzstâdîðana
47
Nenovietojiet ûdens ieplûdes ðïûteni virzienâ uz leju. Novietojiet ðïûteni
leòíî pa labi vai kreisi atkarîbâ no ûdens krâna stâvokïa.
3. Uzstâdiet ðïûteni pareizi, atslâbinot gredzenveida uzgriezni.
Kad ðïûtene ir novietota pareizâ stâvoklî, pievelciet gredzenveida
uzgriezni, lai nepieïautu ûdens noplûdi.
4. Pievienojiet ðïûteni pie krâna ar 3/4” vîtni. Izmantojiet tikai komplektâ
ietilpstoðo ðïûteni.
Ieplûdes ðïûteni var pagarinât. Ja tâ ir pârâk îsa un nevçlaties pârvietot
krânu, jâiegâdâjas jauna, garâka ðïûtene, kas îpaði paredzçta ðâda veida
izmantoðanai.
Aizardzîbas ierîce pret noplûdçm
Ûdens ieplûdes ðïûtene ir aprîkota ar pretpârplûðanas aizsardzîbas ierîci, kas nodroðina
pret ûdens noplûdes radîtajiem bojâjumiem, kas
var rasties ðïûtenes nolietoðanâs rezultâtâ. Ðis
bojâjums tiek apzîmçts kâ sarkans sektors lodziòâ
“A”. Ja tâ notiek, aizveriet ûdens krânu un
sazinieties ar klientu atbalsta centru, lai veiktu
bojâtâs ðïûtenes nomaiòu.
Ûdens izsûknçðana
A
352
Ûdens aizplûdes ðïûtenes galu var uzstâdît trîs
veidos:
Pârliekot pâri izlietnes malai un nostiprinot
to ar plastmasas fiksatoru, kas ietilpst
ierîces komplektâcijâ.
Izvçloties ðo pievienoðanas variantu, ievçrojiet,
lai ûdens izsûknçðanas laikâ ðïûtenes gals
neatâíçtos no izlietnes.
Droðîbas nolûkos piesieniet to pie krâna ar auklas gabalu vai piestipriniet
pie sienas.
Izlietnes novadcaurules atseviðíâ atzarâ. Atzara atverei jâbût tâdâ augstumâ, lai izplûdes ðïûtenes izliekums atrastos vismaz 60 cm virs zemes.
Tieði ievietojot ûdens izplûdes ðïûteni kanalizâcijâ tâ,lai tâ neatrastos
zemâk nekâ 60 cm un ne augstâk par 90 cm.
Izplûdes ðïûtenes galam vienmçr jâbût labi ventilçjamam , t.i. izplûdes
ðïûtenes iekðçjam diametram jâbût lielâkam kâ aizplûdes ðïûtenes ârçjam
diametram.
Ûdens aizplûdes ðïûtene nedrîkst bût salocîjusies.
192998560_LV.qxd
48
10/09/2007
15:19
Pagina
48
Uzstâdîðana
P1118
Svarîgi!
Izplûdes ðïûtenes kopçjais garums nedrîkst pârsniegt 4 metrus. Garâkas
izplûdes ðïûtenes un savienojumus var iegâdâties klientu atbalsta centrâ.
Elektriskais pieslçgums
Ðo ierîci paredzçts pieslçgt vienfâzu 220-230 V
50 Hz strâvas avotam.
Pârliecinieties, ka Jûsu mâjas elektrotîkls ir piemçrots maksimâlajai
jaudai (2,2 kW), òemot vçrâ arî citas lietotâs elektroierîces.
Pievienojiet ierîci sazemçtai kontaktligzdai.
Raþotâjs neuzòemsies atbildîbu par bojâjumiem vai nelaimes
gadîjumiem, kas raduðies ðo droðîbas noteikumu neievçroðanas
rezultâtâ.
Pastâvîgs pieslçgums
Pastâvîga pieslçguma gadîjumâ starp veïas maðînu un pieslçgumu elektrotîklam jauzstâda divpolu slçdzis ar minimâlo atstarpi 3 mm starp slçdþa
kontaktiem, un ðim slçdzim jâatbilst noteiktajâm noslodzes prasîbâm.
Slçdzis nedrîkst pârraut dzelteno un zaïo zemçjuma kabeli.
Ðo darbu drîkst veikt tikai kvalificçts elektriíis.
Pçc ierîces uzstâdîðanas jâbût nodroðinâtai brîvai piekïuvei tâs
strâvas padeves kabelim.
Ja veïas maðînas strâvas kabelis ir jânomaina, sazinieties ar klientu
atbalsta centru.
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
49
Vides aizsardzîba
49
Vides aizsardzîbai
Iepakojuma materiâli
, ir otrreiz pârstrâdâjami.
Visi materiâli, kas maríçti ar apzîmçjumu
>PE<=polietilçns
>PS<=polistirols
>PP<=polipropilçns
Tas nozîmç, ka tos var nodot otrreizçjai pârstrâdei, un tie jâievieto
attiecîgajâs atkritumu savâkðanas tvertnçs.
Nolietota ierîce
Nolietoto ierîci jânodod speciâli ðim nolûkam paredzçtos savâkðanas
punktos. Saglabâjiet savu valsti tîru!
Apzîmçjums
uz ierîces vai tâs iepakojuma norâda, ka ðo produktu
nedrîkst izmest kopâ ar sadzîves atkritumiem. Tas jânodod elektrisko vai
elektronisko preèu savâkðanas punktos, kur tos pieòems otrreizçjai
pârstrâdei. Pareizi utilizçjot ðo ierîci, Jûs palîdzçsiet novçrst negatîvo ietekmi
uz dabu un cilvçku veselîbu, ko izraisîtu nepareiza ierîces izmeðana
atkritumos. Lai iegûtu papildinformâciju par ðî produkta pârstrâdi, sazinieties
ar savu paðvaldîbu, vietçjo atkritumu savâkðanas dienestu vai veikalu, kurâ
iegâdâjâties ðo produktu.
Ieteikumi vides aizsardzîbai
Lai ekonomçtu ûdens un strâvas patçriòu, kâ arî palîdzçtu aizsargât vidi,
mçs iesakâm ievçrot ðâdus padomus:
• Vidçji netîru veïu mazgâjiet programmâ bez priekðmazgâðanas, tâdçjâdi
ekonomçjot mazgâðanas lîdzekli, ûdeni un laiku (tadejadi Jûs sniedzet arî
savu ieguldîjumu vides aizsardzîbai!).
• Ierîces darbîba ir daudz ekonomiskâka, ja mazgâ maksimâli pieïaujamo
veïas daudzumu.
• Ar atbilstoðu priekðapstrâdi iztîrîet traipus un netîrumus, lai veïu varetu
mazgât zemâkâ temperatûrâ.
• Mazgâðanas lîdzekïa daudzums jânosaka saskaòâ ar ûdens cietîbas
pakâpi, mazgâjamâs veïas netîrîbas pakâpi un tâs daudzumu.
192998560_LV.qxd
50
10/09/2007
15:19
Pagina
50
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
Pagina
51
51
192 998 560-00-322007
ðis rokasgramatas saturs var tikt mainits bez iepriekðeja pazinojuma
192998560_LV.qxd
10/09/2007
15:19
www.electrolux.com
Pagina
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising