Electrolux | FW20L6120 | User manual | Electrolux FW20L6120 Brugermanual

Electrolux FW20L6120 Brugermanual
FW 20L6120
DA
FI
Vaskemaskine
Pesukone
Brugsanvisning
Käyttöohje
2
26
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 6
4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL.......................................................... 7
5. PROGRAMTABEL..............................................................................................7
6. FORBRUGSVÆRDIER.................................................................................... 10
7. TILVALG........................................................................................................... 11
8. INDSTILLINGER...............................................................................................12
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 12
10. DAGLIG BRUG...............................................................................................12
11. RÅD OG TIPS.................................................................................................16
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....................................................... 17
13. FEJLFINDING.................................................................................................21
14. TEKNISKE DATA........................................................................................... 23
15. PRODUKTINFORMATIONSARK I REFERENCE TIL EU-FORORDNING
1369/2017.............................................................................................................23
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Undlad at overskride det maksimale 6 kg genstande,
der kan ilægges (se kapitlet “Programtabel”).
Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsen
skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8
MPa).
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et
gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen med det nye
medfølgende slangesæt eller andre nye slangesæt,
der er leveret af det autoriserede servicecenter.
Gamle slangesæt må ikke genbruges.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser og/eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug kun et
neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler,
skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen og
transportboltene.
Opbevar transportboltene på et
sikkert sted. Hvis apparatet senere
skal flyttes, skal de monteres igen for
at låse tromlen, så indvendige skader
undgås.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Undlad at installere eller bruge
apparatet, hvor temperaturen kan
komme under 0 °C, eller steder, hvor
det udsættes for vejrlig.
Gulvarealet, hvor apparatet skal
installeres, skal være fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.
Sørg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.
Undlad at installere apparatet direkte
over gulvafløbet.
Justér benene for at få det
nødvendige mellemrum mellem
apparatet og gulvet.
•
•
Installér ikke apparatet på et sted,
hvor apparatets luge ikke kan åbnes
helt.
Undlad at sætte en beholder til
indsamling af evt. vandlækage under
apparatet. Kontakt det autoriserede
servicecenter for at sikre, hvilket
tilbehør, der kan bruges.
2.2 Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
DANSK
•
•
•
Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
•
•
•
2.3 Tilslutning, vand
•
•
•
•
•
Beskadig ikke vandslangerne.
Før du slutter til nye rør, rør, der ikke
har været brugt i lang tid, hvor der er
udført reparationsarbejde eller
monteret nye enheder (vandmålere
osv.), skal du lade vandet løbe, indtil
det er klart og rent.
Sørg for, at der ikke er synlige
vandlækager under og efter første
brug af apparatet.
Brug ikke en forlængerslange, hvis
tilløbsslangen er for kort. Kontakt
servicecenteret for at få tilløbsslangen
udskiftet.
Du kan forlænge afløbsslangen til
højst 400 cm. Kontakt et
servicecenter for den anden
afløbsslange og forlængelsen.
2.4 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade på
apparatet.
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Følg sikkerhedsanvisningen på
vaskemidlets emballage.
•
5
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Sørg for, at alle metalgenstande er
fjernet fra vasketøjet.
Vask ikke stoffer med meget olie,
fedtstof eller andre fedtede stoffer.
Det kan beskadige vaskemaskinens
gummidele. Forvask disse stoffer i
hånden, inden du lægger dem i
vaskemaskinen.
Rør ikke ved glaslågen, mens et
program er i gang. Glasset kan blive
varmt.
2.5 Service
•
•
Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten og kobl
det fra vandforsyningen.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
tromlen.
Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med lokale krav til
bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
6
www.electrolux.com
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Overblik over apparat
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Bordplade
Beholder til vaskemiddel
Kontrolpanel
Lugehåndtag
Mærkeplade
Filter til afløbspumpe
Fødder til nivellering af apparatet
5
6
7
3.2 Sådan aktiveres
børnesikringen
Denne anordning forhindrer, at børn eller
dyr kan smække sig inde i tromlen.
Drej anordningen med uret, indtil rillen er
vandret.
Du kan ikke lukke lågen.
For at lukke lågen skal du dreje
anordningen mod uret, indtil rillen er
lodret.
3.3 Fastgørelsespladesæt
(4055171146)
Fås hos den autoriserede forhandler.
Hvis du installerer apparatet over
gulvniveau, skal du fastgøre apparatet
på fastgørelsespladerne.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
DANSK
7
4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANEL
1
2
3
90°
60°
40°
3h
Temp.
Spin
30°
20°
1200
1000
4
5
Delay Start
6h 9h
Prewash
Delay
Start
Quick
Extra
Rinse
800
6
400
7
8
9
1 Programvælger
2 Knappen Centrifugering (nedsat
hastighed)
(Centr.)
3 Temperaturknap
4 Forvask-knap
7 Hurtig-knap
(Temperature)
(Prewash)
5 Udskudt start-knap
6 Ekstra skylning-knap
Rinse)
(Quick)
8 Start/Pause-knap
(Start/Pause)
9 Lamper for programstatus:
Lampe for låst luge
Kontrollampe for program slut
(Delay Start)
Børnesikringslampe
(Extra
5. PROGRAMTABEL
Program
Maksimum
Temperaturom‐ fyldning
råde
Maksimum
centrifuge‐
ringshastig‐
hed
Koge-/Kulø‐
rtvask
90°C - Koldt
Bomuld
Eco1)
6 kg
1200 o/m
Hvidt og kulørt bomuld. Normalt og let snavset.
6 kg
1200 o/m
Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snavset.
Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogram‐
mets varighed forlænges.
3 kg
1200 o/m
Syntetiske eller blandede stoffer. Normalt
snavset.
60°C - 40°C
Syntetisk
vask
60°C - Koldt
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
8
www.electrolux.com
Program
Maksimum
Temperaturom‐ fyldning
råde
Maksimum
centrifuge‐
ringshastig‐
hed
Finvask
40°C - Koldt
3 kg
800 o/m
Uld/Hånd‐ 1,5 kg
1200 o/m
vask
40°C - Koldt
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
Sarte stoffer, såsom akryl, viskose og blande‐
de stoffer, der kræver en mildere vask. Nor‐
malt snavset.
Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der
kan vaskes i hånden og andet stof med sym‐
bolet for «håndvask».2).
Silke
30°C
1 kg
800 o/m
Specialprogram til silke og blandede syntetiske
stoffer.
Tæpper
60°C - 30°C
3 kg
800 o/m
Specialprogram til et enkelt syntetisk tæppe,
dyne, sengetæppe osv.
Skyl
6 kg
1200 o/m
Til at skylle og centrifugere vasketøjet. Alle stof‐
fer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Ned‐
sæt centrifugeringshastigheden efter typen af va‐
sketøj.
Tømning
6 kg
Til at tømme vandet ud af tromlen. Alle stoffer.
Centr.
6 kg
1200 o/m
Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet
ud af tromlen. Alle stoffer, bortset fra uld og
sarte stoffer.
Jeans
60°C - Koldt
6 kg
1200 o/m
Ting i denim og jersey. Også stof med mørke
farver.
Gardiner
40°C - Koldt
2 kg
800 o/m
Specialprogram til gardiner. Forvaskfasen akti‐
veres automatisk.3)
Sportstøj
30°C
3 kg
800 o/m
Syntetiske og sarte stoffer. Let snavset eller
stoffer, der skal opfriskes.
DANSK
Program
Maksimum
Temperaturom‐ fyldning
råde
Maksimum
centrifuge‐
ringshastig‐
hed
Skjorter
30°C
1,5 kg
800 o/m
9
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
Syntetiske og blandede stoffer. Let snavset og
ting, der skal opfriskes. For 5 - 6 skjorter.
1) Standardprogrammer for energimærkede forbrugsværdier. Ifølge bestemmelsen
1061/2010 er disse programmer hhv. «Standard 60 °C-bomuldsprogrammet» og «Standard
40 °C-bomuldsprogrammet». Det er de mest effektive programmer, når det drejer sig om
kombineret energi- og vandforbrug, til vask af normalt snavset bomuldstøj.
Vaskefasens vandtemperatur kan variere fra den temperatur, der er angivet for
det indstillede program.
2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som
om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt for dette program.
3) Brug ikke vaskemiddel til forvaskfasen, der kun skal skylles med vand.
Programtilvalgenes forenelighed
Program
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
10
www.electrolux.com
Program
1)
■
■
■
1) Når du indstiller funktionen Quick, anbefaler vi, at du mindsker mængden af vasketøj. Det
er muligt at bevare den fulde mængde vasketøj, men vaskeresultatet kan være utilfredsstil‐
lende. Anbefalet fyldning: bomuld: 3 kg, syntetisk vask og finvask: 1,5 kg.
6. FORBRUGSVÆRDIER
Angivne værdier opnås under laboratorieforhold med relevante standar‐
der. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af va‐
sketøj og den omgivende temperatur. Vandtryk, forsyningsspændingen
og temperaturen af det tilførte vand kan også påvirke vaskeprogram‐
mets varighed.
Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at for‐
bedre produktets kvalitet.
Programmer
Mængde Energifor‐ Vandfor‐
(kg)
brug (kWh) brug (liter)
Omtrentlig
program‐
varighed
(minutter)
Resteren‐
de fugt
(%)1)
Koge-/Kulørtvask
60°C
6
1,20
65
155
53
Koge-/Kulørtvask
40°C
6
0,75
60
155
53
Syntetisk vask
40°C
3
0,60
56
103
35
Finvask 40°C
3
0,55
59
81
35
Uld/Håndvask
30°C 2)
1,5
0,45
62
75
30
6
0,81
44
213
53
3
0,58
34
192
53
3
0,47
33
181
53
Standard bomuldsprogrammer
Standard 60°C
bomuld
Standard 60°C
bomuld
Standard 40°C
bomuld
1) Ved slutningen af centrifugeringsfasen.
2) Ikke tilgængelig for visse modeller.
DANSK
Slukket funktion (W)
Tændt funktion (W)
0.48
0.48
Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 1015/2010 til
gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EC
7. TILVALG
7.1 Temperature
7.3 Prewash
Indstil dette tilvalg for at ændre
standardtemperaturen.
Med dette tilvalg kan du tilføje en
forvaskefase til et vaskeprogram.
Lampen
= koldt vand.
Kontrollampen for den indstillede
temperatur tændes.
7.2 Centr.
Med dette tilvalg kan du ændre
standardcentifugeringshastigheden.
Kontrollampen for den indstillede
hastighed tændes.
Ekstra centrifugeringstilvalg:
Ingen centrifugering
•
•
•
•
Indstil dette tilvalg for at deaktivere
alle centrifugeringsfaser. Kun
udtømningsfasen er tilgængelig.
Den tilhørende lampe tændes.
Indstil dette tilvalg til meget sarte
stoffer.
Skyllefasen bruger mere vand til visse
vaskeprogrammer.
Skyllestop
•
•
•
•
•
Indstil dette tilvalg for at forhindre, at
vasketøjet bliver krøllet.
Den tilhørende lampe tændes.
Der er vand i tromlen, når
programmet er slut.
Tromlen drejer jævnt for at forhindre,
at vasketøjet bliver krøllet.
Lugen forbliver låst. Du skal tømme
vandet ud for at låse lugen op.
Ved udtømning af vand
henvises til "Ved
programslut".
Brug dette tilvalg til meget snavset tøj.
Når du har indstillet dette tilvalg, øges
programmets varighed.
Den tilhørende lampe tændes.
7.4 Delay Start
Med denne funktion kan programmets
start udskydes med 9, 6 eller 3 timer.
Lampen for tilvalget og lampen for den
indstillede værdi er tændt.
7.5 Extra Rinse
Med dette tilvalg kan du tilføje nogle
skylninger til et vaskeprogram.
Brug denne funktion af hensyn til
personer, der er allergiske over for
vaskemiddel, og i områder med blødt
vand.
Den tilhørende lampe tændes.
7.6 Quick
Med dette tilvalg kan du mindske
programmets varighed.
Brug dette tilvalg til let snavsede ting
eller ting, der skal friskes op.
Den tilhørende lampe tændes.
11
12
www.electrolux.com
8. INDSTILLINGER
•
8.1 Børnesikring
Med dette tilvalg kan du forhindre, at
børn leger med betjeningspanelet.
•
For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke på
og
samtidigt, indtil lampen
tændes/
slukkes.
Du kan aktivere dette tilvalg:
•
•
Efter du trykker på
:
Tilvalgsknapperne og
programknappen er låst.
Før du trykker på
ikke starte.
: Apparatet kan
8.2 Permanent ekstra skylning
Med dette tilvalg får du permanent en
ekstra skylning, når du indstiller et nyt
program.
For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke på
samtidigt, indtil lampen
slukkes.
og
tændes/
8.3 Lydsignaler
Lydsignalerne høres, når:
• Programmet er færdigt.
• Der er en funktionsfejl i apparatet.
For at aktivere/deaktivere lydsignalerne
skal du trykke på
sekunder.
og
samtidigt i 6
Hvis du deaktiverer
lydsignalerne, fortsætter de
med at blive udsendt, når
der er en funktionsfejl i
apparatet.
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn for vandhanen.
3. Kom lidt vaskemiddel i rummet for
vaskefasen.
4. Indstil og start et program til bomuld
ved den højeste temperatur uden
vasketøj.
10. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Ilægning af vasketøjet
1. Åbn apparatets luge
2. Ryst tøjet, inden du lægger det i
apparatet.
3. Kom vasketøjet i tromlen, én ting ad
gangen.
Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj
i tromlen.
4. Luk lugen godt til.
Dette fjerner alt eventuelt snavs fra
tromle og kar.
DANSK
Sørg for, at intet vasketøj
sætter sig fast mellem
forseglingen og lugen for at
undgå risiko for vandlækage
og beskadigelse af
vasketøjet.
Vask af meget olieholdige,
fedtede pletter kan forårsage
beskadigelse af
vaskemaskinens gummidele.
Klap til pulver eller flydende
vaskemiddel.
Når du indstiller et forvaskprogram (el‐
ler tilvalg), skal du hælde vaskemidlet til
forvaskfasen direkte i tromlen.
10.4 Flydende eller
pulvervaskemiddel
10.2 Brug af vaske- og
skyllemidler
A
1. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Hæld vaskemidlet og skyllemidlet i
rummene.
3. Luk omhyggeligt vaskemiddelskuffen
Klappens standardposition er A
(pulvervaskemiddel).
10.3 Rum til vaskemiddel
Vaskemiddelrummet til va‐
skefasen.
Hvis du bruger et flydende
vaskemiddel, skal du hælde
det i, lige inden du starter
programmet.
Rum til flydende tilsætnings‐
midler (skyllemiddel, stivel‐
se).
FORSIGTIG!
Overskrid ikke
niveauet MAX.
13
Sådan bruger du flydende vaskemiddel:
1. Fjern skuffen. Tryk skuffens kant på
plads med pilen (PUSH) for nemmere at
fjerne skuffen.
14
www.electrolux.com
10.5 Indstilling af et program
1. Drej programknappen, og indstil
programmet:
B
blinker.
• Lampen for
2. Ændr temperaturen hvis påkrævet og
centrifugeringshastigheden, eller tilføj
tilgængelige tilvalg. Når du aktiverer
en funktion, tændes lampen for den
indstillede funktion.
Hvis du indstiller noget
forkert, blinker lampen
rødt.
2. Sæt klappen i position B.
3. Sæt skuffen tilbage i fordybningen.
Når du bruger flydende
vaskemiddel:
• Brug hverken geleagtige
eller tyktflydende
vaskemidler.
• Hæld ikke mere flydende
vaskemiddel i end 120
ml.
• Indstil ikke programmet
med forvask.
• Indstil ikke den udskudte
start.
A
10.6 Start af et program uden
udskudt start
Tryk på
•
•
•
.
Lampen
holder op med at
blinke og forbliver tændt.
Programmet starter, lugen lukkes,
er tændt.
lampen
Udtømningspumpen kan fungere
et kort øjeblik i starten af
vaskeprogrammet.
10.7 Start af et program med
senere start
1. Tryk på
for at indstille den
forsinkelse, du ønsker at indstille.
Kontrollampen for den indstillede
udskydelse tændes. Kontrollampen for
tændes.
¨:
2. Tryk på
• Apparatet starter nedtællingen.
• Når nedtællingen er slut, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere eller
ændre indstillingen for den
udskudte start, før du trykker
på
Når klappen er i position B, og du ønsker at
bruge pulvervaskemiddel:
1. Fjern skuffen.
2. Sæt klappen i position A.
3. Sæt skuffen tilbage i fordybningen.
.
Sådan annulleres den udskudte start:
a. Tryk på
for at sætte
apparatet på pause.
, indtil lampen for den
b. Tryk på
indstillede forsinkelse slukkes.
Tryk på
igen for straks at
starte programmet.
DANSK
15
10.8 Afbrydelse af et program
og ændring af tilvalg
10.11 Åbning af apparatets
luge, når programmet er i gang
Du kan kun ændre visse tilvalg, inden de
går i gang.
Mens et program er i gang, er apparatets
luge låst, og lampen
.
1. Tryk på
Lampen blinker.
2. Ændring af tilvalgene.
FORSIGTIG!
Hvis vandets temperatur og
niveau i tromlen er for højt,
kan du ikke åbne lugen.
3. Tryk på
igen.
Programmet fortsætter.
10.9 Annullering af et
igangværende program
1. Drej programknappen hen på
for
at annullere programmet og slukke
for apparatet.
2. Drej programknappen igen for at
tænde for apparatet. Nu kan du
indstille et nyt vaskeprogram.
Før der startes et nyt
vaskeprogram, tømmes
apparatet muligvis for vand.
Hvis det er tilfældet, skal du
kontrollere, at der stadig er
vaskemiddel i beholderen til
vaskemiddel. Hvis det ikke
er tilfældet, skal du fylde
vaskemiddel i igen.
Når en udskudt start er aktiv, er
1. Tryk på
til pause.
1. Drej programknappen hen på
at slukke for apparatet.
2. Vent nogle minutter, og åbn så
apparatets luge.
3. Luk apparatets luge.
4. Indstil programmet igen.
er
for at indstille apparatet
begynder at blinke.
Kontrollampen
2. Vent ca. 2 minutter, til lampen for låst
luge
holder op med at blinke og
slukkes.
3. Du kan åbne lugen.
4. Luk lugen, og tryk på
igen.
Den udskudte start fortsætter med at
fungere.
for
10.12 Ved programslut
•
•
Apparatet stopper automatisk.
Lydsignalet lyder (hvis det er
aktiveret).
•
Lampen for knappen
•
Lampen for lugens lås
•
•
•
Kontrollampen for
tændes.
Du kan åbne lugen.
Fjern vasketøjet i apparatet. Sørg for,
at tromlen er tom.
Luk for vandhanen.
•
10.10 Åbning af lugen, når den
udskudte start er i gang
apparatets luge låst, og lampen
tændt.
er tændt.
slukkes.
slukkes.
•
Drej programknappen hen på
for
at slukke for apparatet.
• Lad lugen stå på klem for at forhindre
mug og lugte.
Vaskeprogrammet er færdigt, men der
er vand i tromlen:
• Tromlen drejer jævnt for at forhindre,
at vasketøjet krøller.
•
•
Lampen for lugens lås
er tændt.
Kontrollampen
blinker. Lugen
forbliver låst.
Du skal tømme vandet ud for at åbne
lugen.
Sådan udtømmes vandet:
1. Sæt om nødvendigt
centrifugeringshastigheden ned. Hvis
du indstiller
kun.
, tømmes apparatet
2. Tryk på
. Apparatet udtømmer
vandet og centrifugerer.
16
www.electrolux.com
3. Når programmet er færdigt, og
lampen for lugens lås
kan du åbne lugen.
slukker,
4. Drej programknappen hen på
at slukke for apparatet.
for
•
Alle kontrollamper slukker.
•
Kontrollampen for
blinker
langsomt.
Tryk på et af tilvalgene for at
deaktivere den energibesparende
tilstand.
•
Apparatet tømmes og
centrifugerer automatisk
efter ca. 18 timer (undtagen
uldprogrammet).
Hvis du indstiller et program
eller et tilvalg, der ender
med vand i tromlen,
aktiveres den
energibesparende funktion
ikke for at minde dig om at
tømme vandet.
10.13 Standby
Nogle minutter efter at vaskeprogrammet
er slut, aktiveres den energibesparende
tilstand, hvis du ikke slukker apparatet.
Den energibesparende tilstand reducerer
energiforbruget, når apparatet er i
standby.
11. RÅD OG TIPS
11.1 Ilægning af vasketøj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opdel vasketøjet i: Hvidt, kulørt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.
Følg vaskeanvisningerne, som findes
på vasketøjsmærkerne.
Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj
sammen.
Visse kulørte ting kan blive affarvet
ved den først vask. Vi anbefaler, at du
vasker dem separat de første gange.
Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt
hægter, og lås tryklåse. Fastgør
bælter.
Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
Vend indersiden udad på flerlagede
stoffer, uld og genstande med malede
illustrationer.
Fjern genstridige pletter med et
specielt vaskemiddel.
Vask og forbehandl meget gentridigt
snavs, inden du lægger tøjet i tromlen
Pas på med gardiner. Fjern krogene,
eller læg gardinerne i en vaskepose
eller i et pudebetræk.
Vask ikke tøj uden sømme eller med
snit. Brug en vaskepose til at vaske
små og/eller sarte genstande (f.eks.
bh'er med bøjle, bælter,
strømpebukser osv).
En for lille mængde vasketøj kan
forårsage problemer med
centrifugeringen. Hvis dette skulle
ske, skal du tilpasse mængden af tøj i
tromlen og starte centrifugeringen
igen.
11.2 Vanskelige pletter
Til nogle pletter er vand og vaskemiddel
ikke tilstrækkeligt.
Vi anbefaler, at du forbehandler disse
pletter, inden du lægger genstandene i
apparatet.
Man kan få specielle pletfjernere. Brug
den specielle pletfjerner, der kan
anvendes til plet- og stoftypen.
11.3 Vaske- og skyllemidler
•
•
Brug kun vaskemidler og
tilsætningsmidler, der er specielt
beregnet til vaskemaskiner:
– Vaskepulver til alle stoftyper.
– Vaskepulver til sarte stoffer (40 °C
maks.) og uld.
– Flydende vaskemiddel, helst til
vaskeprogrammer med lave
temperaturer (maks. 60 °C) til alle
stoftyper eller specialmiddel kun
til uld.
Undgå at blande forskellige typer
vaskemidler.
DANSK
•
•
•
•
Brug ikke mere end den korrekte
mængde vaskemiddel af hensyn til
miljøet.
Følg anvisningerne, som findes på
pakningen af disse produkter.
Brug de korrekte produkter til
stoftypen og -farven,
programtemperaturen og niveauet af
snavs.
Hvis beholderen til vaskemiddel ikke
er forsynet med en klap, kan du tilføje
de flydende vaskemidler med en
doseringsbold (leveret af producenten
af vaskemidlet).
11.4 Råd om økologi
•
•
•
Indstil et program uden forvask for at
vaske normalt beskidt tøj.
Start altid et vaskeprogram med den
maksimale tilladte mængde vasketøj.
Brug om nødvendigt en pletfjerner,
når du indstiller et program med en
lav temperatur.
•
11.5 Vands hårdhedsgrad
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel til
vaskemaskiner. I områder, hvor vandets
hårdhedsgrad er lav, er det ikke
nødvendigt at bruge skyllemiddel.
Kontakt dit lokale vandværk for at få
oplysninger om vandets hårdhedsgrad.
Brug den korrekte mængde skyllemiddel.
Følg anvisningerne, som findes på
pakningen af produktet.
12. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Udvendig rengøring
Rengør kun maskinen med sæbe og
varmt vand. Tør alle overfladerne helt.
FORSIGTIG!
Undlad at bruge sprit,
opløsningsmidler eller
kemiske produkter.
12.2 Afkalkning
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et afkalkningsmiddel til
vaskemaskiner.
Undersøg regelmæssigt tromlen for at
undgå kalkrande og rustpartikler.
For at fjerne rustpartikler må du kun
bruge specielle produkter til apparatet.
Det skal ske, når der ikke er vasketøj i
apparatet.
17
Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit
område for at bruge den korrekte
mængde vaskemiddel. Se "Vandets
hårdhedsgrad".
Følg altid anvisningerne,
som findes på pakningen af
produktet.
12.3 Vedligeholdelsesvask
Ved brug af programmer med lave
temperaturer er det muligt, at noget af
vaskemidlet forbliver i tromlen. Kør
regelmæssigt en vedligeholdelsesvask.
Det gøres sådan:
•
•
Fjern alt vasketøjet i tromlen.
Vælg bomuldsprogrammet til den
højeste temperatur og tilsæt lidt
vaskemiddel.
12.4 Lugetætning
18
www.electrolux.com
Undersøg jævnligt tætningen, og fjern
alle genstande fra indersiden.
12.5 Rengøring af beholderen til vaskemiddel
1.
2.
3.
4.
12.6 Rengøring af afløbsfilteret
Rens ikke afløbsfilteret, hvis vandet i maskinen er varmt.
Efterse jævnligt afløbspumpefilteret, og sørg for, at det er rent.
Gentag trin 2 og 3, til vandet ikke længere flyder ud.
DANSK
1.
2.
180°
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
19
20
www.electrolux.com
Hav altid en klud i nærheden
for at tørre evt. spildt vand.
Kontroller, at pumpehjulet
kan rotere. Hvis det ikke
roterer, bedes du kontakte
det autoriserede
servicecenter. Sørg for også
at stramme filteret korrekt for
at forhindre lækager.
12.7 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Nødtømning
12.9 Frostsikring
På grund af en funktionsfejl kan
maskinen ikke tømme vandet ud.
Hvis apparatet bliver installeret et sted,
hvor temperaturen kan blive mindre end
0 °C, skal du fjerne det resterende vand
fra tilløbsslangen og afløbspumpen.
Hvis dette sker, skal du udføre trin (1) til
(8) i 'Rengøring af afløbsfilteret'. Hvis det
er nødvendigt, rengøres pumpen.
Når du tømmer vandet med
nødtømningsproceduren, skal du igen
aktivere udtømningssystemet:
1. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.
2. Start programmet for at tømme
vandet ud.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i
en beholder, og lad vandet løbe ud af
slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se
nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes
tilløbsslangen på igen.
DANSK
21
ADVARSEL!
Kontroller, at temperaturen
er over 0 °C, inden du
bruger apparatet igen.
Producenten er ikke
ansvarlig for skader
forårsaget af lave
temperaturer.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
•
13.1 Indledning
•
Maskinen starter ikke eller stopper under
betjening.
Prøv først at finde en løsning på
problemet (se i tabellen). Kontakt det
autoriserede servicecenter, hvis dette
ikke hjælper.
Ved visse problemer udsendes der
lydsignaler. Den røde lampe
blinker,
og én af lamperne bliver tændt for at vise
en alarmkode:
•
- Apparatet tager ikke vand ind
korrekt.
- Apparatet tømmes ikke for vand.
- Apparatets luge åbner eller
lukker ikke korrekt. Kontrollér lugen!
Lampen for knappen Start/Pause
blinker rødt 11 gange og 1 (eller 2
eller 3) gang(e) gult:
Strømforsyningen er ustabil. Vent
indtil strømforsyningen er stabil, og
apparatet starter automatisk igen.
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersynet.
13.2 Mulige fejl
Problem
Programmet starter ik‐
ke.
Mulig årsag
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet tager ikke
vand ind korrekt.
•
•
•
•
Sørg for, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikrings‐
boksen.
Kontrollér, at der er trykket på Start/Pause.
Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstil‐
lingen eller vente på, at nedtællingen er slut.
Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.
Kontrollér, at der åbnet for vandhanen.
Sørg for, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det loka‐
le vandværk for at få disse oplysninger.
Kontroller, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tilløbsslangernes filtre og filtrene til ind‐
løbsventilerne ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse
og rengøring".
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.
22
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsag
Apparatet bliver ikke
fyldt med vand og tøm‐
mes med det samme.
•
Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position.
Slangen er muligvis placeret for lavt. Se under "Installa‐
tionsvejledning".
•
•
•
•
Kontrollér, at vaskens vandlås ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at tilslutningen til afløbsslangen er korrekt.
Indstil tømningsfunktionen, hvis du indstiller et program
uden tømningsfasen.
Indstil tømningsfunktionen, hvis du indstiller en funktion,
som slutter med vand i tromlen.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret
om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet
fortsætter.
Apparatets tømmes ik‐
ke for vand.
•
•
•
•
•
Centrifugeringen funge‐
rer ikke, eller en vask
•
varer længere end nor‐
malt.
•
Vælg centrifugeringsfunktionen.
Indstil tømningsfunktionen, hvis du indstiller en funktion,
som slutter med vand i tromlen.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret
om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Justér tøjet i karret manuelt, og start centrifugeringen
igen. Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
•
Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og
at der ikke er nogen lækager.
Kontrollér, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke har
nogen skader.
Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den
korrekte mængde.
Der er vand på gulvet.
•
•
•
Du kan ikke åbne appa‐ •
ratets luge.
•
•
Apparatet udsender en
unormal lyd.
•
•
•
Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut.
Indstil tømningsfunktionen, hvis der er vand i tromlen.
Udfør nødtømningsproceduren. Se "Frostsikring" (i ka‐
pitlet "Vedligeholdelse og rengøring").
Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se
under "Installationsvejledning".
Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er
fjernet. Se under "Installationsvejledning".
Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maski‐
nen.
Resultatet af vasken er
utilfredsstillende.
•
•
•
Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet va‐
skemiddel.
Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter,
inden du vasker tøjet.
Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.
Reducér mængden af vasketøj.
Du kan ikke indstille et
tilvalg.
•
Sørg for kun at trykke på de(n) ønskede knap(per).
DANSK
Tænd for maskinen, når den er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
Hvis apparatet viser andre alarmkoder
(lampen for knappen
blinker rødt).
Sluk, og tænd for apparatet. Kontakt det
autoriserede servicecenter, hvis
problemet fortsætter.
14. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde / Højde / Dyb‐
de / Samlet dybde
600 mm/ 850 mm/ 559 mm/ 578
mm
Tilslutning, el
Spænding
Samlet effekt
Sikring
Hyppighed
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste
partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet,
undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har
beskyttelse mod fugt
IPX4
Vandforsyningens tryk Minimum
Maksimum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Vandforsyning 1)
Koldt vand
Maks. fyldning
Koge-/Kulørtvask
Energiklasse
Centrifuger. hastighed
6 kg
A+++
Maksimum centrifuge‐
ringshastighed
1151 rpm
1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4'' -gevind.
15. PRODUKTINFORMATIONSARK I REFERENCE TIL
EU-FORORDNING 1369/2017
Produktinformationsark
Varemærke
ELECTROLUX
Model
FW20L6120,
PNC914912203
Nominel kapacitet i kg
Energieffektivitetsklasse
6
A+++
23
24
www.electrolux.com
Energiforbrug i kWh/år, baseret på 220 normale va‐
skecyklusser for 60 °C- og 40 °C-normalprogrammer‐
ne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i
laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhæn‐
ger af, hvorledes maskinen benyttes.
149
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld
ved hel fyldning i kWh
0,81
Energiforbrug for 60 °C-normalprogrammet til bomuld
ved halv fyldning i kWh
0,58
Energiforbrug for 40 °C-normalprogrammet til bomuld
ved halv fyldning i kWh
0,47
Effektforbrug i slukket tilstand i W
0,48
Effektforbrug i left on-tilstand i W
0,48
Vandforbrug i liter/år, baseret på 220 normale vaske‐
cyklusser for 60 °C- og 40 °C-programmerne til bom‐
uld ved hel og halv fyldning. Det faktiske vandforbrug
afhænger af, hvorledes maskinen benyttes
8899
Centrifugeringsevneklasse på skalaen G (lav effektivi‐
tet) til A (høj effektivitet)
B
Maksimal centrifugeringshastighed i rpm
Restfugtighed i %
60 °C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld er de
normalprogrammer, som oplysningerne på mærket og
fiche gælder for, og angivelse af, at disse programmer
er egnet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og at
de er de mest effektive programmer med hensyn til
det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af
den pågældende type bomuldstøj.
1151
53
-
Programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til
bomuld ved hel fyldning i minutter
213
Programvarighed for 60 °C-normalprogrammet til
bomuld ved halv fyldning i minutter
192
Programvarighed for 40 °C-normalprogrammet til
bomuld ved halv fyldning i minutter
181
Varigheden af left on-tilstanden i minutter
5
Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 under
vask
58
Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 under
centrifugering
79
Beregnet til indbygning J/N
Nej
Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 1015/2010 til
gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU.
DANSK
25
16. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
26
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 27
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 28
3. LAITTEEN KUVAUS.........................................................................................30
4. KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS..........................................................................31
5. OHJELMATAULUKKO..................................................................................... 31
6. KULUTUSARVOT.............................................................................................33
7. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................34
8. ASETUKSET.................................................................................................... 35
9. KÄYTTÖÖNOTTO............................................................................................ 36
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ................................................................................36
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.................................................................................39
12. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 41
13. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 45
14. TEKNISET TIEDOT........................................................................................ 47
15. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017 MUKAINEN TUOTTEEN
TIETOLOMAKE.................................................................................................... 47
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
27
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Maksimitäyttömäärää 6 kg ei saa ylittää (ks. luku
“Ohjelmataulukko”).
Tuloveden vedenpaineen tulee olla poistotien
liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 8 bar (0,8
MPa).
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.
Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä
tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun
huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan
mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja
kuljetuspultit.
Säilytä kuljetuspultit varmassa
paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää
tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee
asentaa takaisin rummun
lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden
välttämiseksi.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
Älä asenna tai käytä laitetta tilassa,
jossa se voi altistua alle 0 °C
lämpötilalle tai sääolosuhteille.
Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
lattiaviemärin päälle.
Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian
jää riittävästi tilaa.
•
•
Älä asenna laitetta paikkaan, jossa
laitteen luukkua ei voida avata
kokonaan.
Älä aseta astiaa laitteen alapuolelle
mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota
yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä
lisävarusteita voidaan käyttää.
2.2 Sähköliitäntä
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
SUOMI
•
•
•
Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
•
•
•
2.3 Vesiliitäntä
•
•
•
•
•
Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.
Anna veden valua, kunnes se on
puhdasta ja kirkasta ennen uusien
putkien liittämistä, kun putkia ei ole
käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden
jälkeen tai kun uusia laitteita
(vesimittarit, jne.) on asennettu.
Tarkista ensimmäisen käyttökerran
aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa
ole vesivuotojen merkkejä.
Älä käytä jatkoletkua, jos
vedenottoletku on liian lyhyt. Ota
yhteyttä huoltopalveluun
vedenottoletkun vaihtoa varten.
Voit pidentää tyhjennysletkua
enintään 400 cm. Ota yhteyttä
huoltopalveluun tyhjennysletkun
vaihtamiseksi ja jatkeen saamiseksi.
2.4 Käyttö
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Noudata pesuaineen pakkauksen
turvallisuusohjeita.
•
29
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Varmista, että kaikki metalliosat on
poistettu pyykistä.
Älä pese tekstiilejä, joissa on
runsaasti öljyä, rasvaa tai muita
rasvaisia aineita. Muutoin
pesukoneen kumiosat voivat
vaurioitua. Esipese kyseiset tekstiilit
käsin ennen niiden pesemistä
koneessa.
Lasiluukkuun ei saa koskea ohjelman
ollessa toiminnassa. Lasi voi olla
kuuma.
2.5 Huolto
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.6 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
30
www.electrolux.com
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen kuvaus
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Kansilevy
Pesuainelokero
Käyttöpaneeli
Luukun kahva
Arvokilpi
Tyhjennyspumpun sihti
Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
5
6
7
3.2 Lapsilukon kytkeminen
toimintaan
Tämän toiminnon avulla lapset tai
kotieläimet eivät voi jäädä rummun
sisälle kiinni.
Käännä lukkoa myötäpäivään, kunnes
ura on vaakasuunnassa.
Luukku ei sulkeudu.
Sulje luukku kääntämällä lukkoa
vastapäivään, kunnes ura on
pystysuunnassa.
3.3 Kiinnityslevypakkaus
(4055171146)
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Jos asennat laitteen jalustalle, asenna
laite kiinnityslevyihin.
Lue lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet tarkasti.
SUOMI
31
4. KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS
1
2
3
90°
60°
40°
3h
Temp.
Spin
30°
20°
1200
1000
4
5
Delay Start
6h 9h
Prewash
Delay
Start
Quick
Extra
Rinse
800
6
400
7
8
9
1 Ohjelmanvalitsin
2 Linkousnopeuden alennus kosketuspainike
(Linkous)
7 Pika-kosketuspainike
(Quick)
8 Käynnistä/Tauko-kosketuspainike
(Start/Pause)
9 Ohjelmavaiheiden merkkivalot:
Luukku lukittu -merkkivalo
3 Lämpötila-kosketuspainike
(Temperature)
4 Esipesu-kosketuspainike
(Prewash)
5 Ajastin-kosketuspainike
Start)
Ohjelma loppu -merkkivalo
Lapsilukon merkkivalo
(Delay
6 Lisähuuhtelu-kosketuspainike
(Extra Rinse)
5. OHJELMATAULUKKO
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Valko/Kirjo
90°C - kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värillinen puuvilla. Normaalilikai‐
nen ja vähän likainen pyykki.
Puuvilla
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Valkoinen ja värinpitävä puuvilla. Normaalili‐
kainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman
pituus kasvaa.
Siliävät
60°C - kylmä
3 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Siliävät tai sekapyykki. Normaalilikainen.
Hienopesu
40°C - kylmä
3 kg
800 kierrosta
minuutissa
Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi
ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävarai‐
sempaa pesua. Normaalilikainen.
Eco1)
60 °C - 40°C
32
www.electrolux.com
Ohjelma
Lämpötilaväli
Maksimitäyttö Ohjelman kuvaus
Maksimilin‐
(Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
kousnopeus
Villa/Käsi‐
npesu
40°C - kylmä
1,5 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut
tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu»2).
Silkki
30 °C
1 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma silkille ja sekoitekuiduille.
Peitot
60 °C - 30°C
3 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma yhdelle keinokuitupeitolle, untu‐
vapeitteelle, sängynpeitteelle jne.
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykkien huuhtelu ja linkous. Kaikki tekstiilit vil‐
laa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun otta‐
matta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mu‐
kaan.
Tyhjennys
6 kg
Veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki tekstii‐
lit.
Linkous
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rum‐
musta. Kaikki tekstiilit villaa ja arkalaatuisia
tekstiilejä lukuun ottamatta.
Farkut
60°C - kylmä
6 kg
1200 kierrosta
minuutissa
Farkku- ja trikookankaat. Myös tummille värilli‐
sille vaatteille.
Verhot
40°C - kylmä
2 kg
800 kierrosta
minuutissa
Erikoisohjelma verhoille. Esipesuvaihe aktivoituu
automaattisesti.3)
Ulkoilupu‐
vut
30 °C
3 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja arkalaatuinen pyykki. Vähän likainen
tai raikastettava pyykki.
5 Paitaa
30 °C
1,5 kg
800 kierrosta
minuutissa
Siliävät ja sekapyykki. Vähän likainen ja raikas‐
tettava pyykki. 5 - 6 paidalle.
Huuhtelut
1) Energiamerkin kulutusarvojen standardit ohjelmat. Määräyksen 1061/2010 mukai‐
sesti nämä ohjelmat ovat “Standardi 60 °C puuvillaohjelma” ja “Standardi 40 °C puuvillaoh‐
jelma”. Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia normaalili‐
kaista puuvillapyykkiä pestäessä.
Pesuvaiheen veden lämpötila voi poiketa valitun ohjelman määritetystä lämpö‐
tilasta.
2) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikut‐
taa, että rumpu ei pyöri tai se pyörii virheellisesti, tämä on kuitenkin normaalia tässä ohjel‐
massa.
3) Älä käytä pesuaineita esipesuvaiheessa, jotta huuhtelussa käytetään vain vettä.
SUOMI
33
Ohjelman lisätoimintojen yhteensopivuus
Ohjelma
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Kun asetat Quick-lisätoiminnon, suosittelemme pyykkimäärän vähentämistä. Voit pestä
täyden pyykkimäärän, mutta pesutulos ei välttämättä ole yhtä hyvä. Suositeltu täyttömäärä:
puuvilla: 3 kg, siliävät ja arkalaatuiset tekstiilit: 1,5 kg.
6. KULUTUSARVOT
Annetut arvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa vastaavien standar‐
dien mukaisesti. Eri tekijät voivat vaikuttaa kyseisiin tietoihin: pyykin
määrä ja tyyppi sekä ympäristölämpötila. Pesuohjelman kestoon vaikut‐
tavat myös vedenpaine, syöttöjännite ja syöttöveden lämpötila.
Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta tuoteparannuk‐
sia varten.
34
www.electrolux.com
Ohjelma
Täyttö
(kg)
Energian‐
kulutus
(kWh)
Vedenkulu‐ Likimääräi‐ Jäännös‐
tus (litro‐
nen ohjel‐ kosteus
ina)
man kesto (%)1)
(minuuttei‐
na)
Valko/Kirjo 60°C
6
1,20
65
155
53
Valko/Kirjo 40°C
6
0,75
60
155
53
Siliävät 40°C
3
0,60
56
103
35
Hienopesu 40°C
3
0,55
59
81
35
Villa/Käsinpesu
30°C 2)
1,5
0,45
62
75
30
6
0,81
44
213
53
3
0,58
34
192
53
3
0,47
33
181
53
Standardit puuvillaohjelmat
Standardi 60°C
puuvilla
Standardi 60°C
puuvilla
Standardi 40°C
puuvilla
1) Linkousvaiheen päättyessä.
2) Ei saatavilla kaikissa malleissa.
Pois (W)
Päälle jätetty (W)
0.48
0.48
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 1015/2010
mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
7. LISÄTOIMINNOT
7.1 Temperature
Linkouksen lisätoiminnot:
Voit muuttaa oletuslämpötilaa
asettamalla tämän lisätoiminnon.
•
Merkkivalo
= kylmä vesi.
Ei linkousta
Aseta tämä lisätoiminto kaikkien
linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain
tyhjennysvaihe on käytettävissä.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Aseta tämä lisätoiminto erittäin
arkalaatuisia tekstiilejä varten.
Huuhteluvaihe käyttää enemmän
vettä joissakin pesuohjelmissa.
Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.
•
•
7.2 Linkous
•
Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa
oletuslinkousnopeutta.
Rypistymisen esto
Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.
•
•
Aseta tämä lisätoiminto ryppyjen
estämiseksi.
Vastaava merkkivalo syttyy.
SUOMI
•
•
•
Rummussa on vettä, kun ohjelma
päättyy.
Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
Luukku on edelleen lukittu. Luukun
lukitus voidaan avata vasta sitten, kun
vesi on tyhjennetty.
Katso veden tyhjennysohjeet
kohdasta "Ohjelman
päättyessä".
7.5 Extra Rinse
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
huuhteluita pesuohjelmaan.
Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle
ollaan allergisia tai jos alueen vesi on
pehmeää.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.3 Prewash
Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä
esipesuvaiheen pesuohjelmaan.
Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle
pyykille.
Kun asetat tämän lisätoiminnon,
ohjelman kesto on pitempi.
7.6 Quick
Tällä lisätoiminnolla voit vähentää
ohjelman kestoa.
Aseta tämä lisätoiminto vähän likaiselle
tai raikastettavalle pyykille.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Vastaava merkkivalo syttyy.
7.4 Delay Start
Tämän lisätoiminnon avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään
9, 6 tai 3 tunnin päästä.
8. ASETUKSET
•
8.1 Lapsilukko
Tämän lisätoiminnon avulla voit estää
lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.
•
Kytke tämä lisätoiminto päälle / pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
, kunnes
merkkivalo
syttyy/sammuu.
Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:
•
:
Kun painat painiketta
lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin
lukittuvat.
•
painamista:
Ennen painikkeen
laite ei voi käynnistyä.
8.2 Pysyvä lisähuuhtelu
Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa
lisähuuhtelun pysyvästi uuteen
ohjelmaan.
35
Lisätoiminnon ja asetetun arvon
merkkivalot palavat.
Kytke tämä lisätoiminto päälle/pois
päältä painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
merkkivalo
syttyy/sammuu.
, kunnes
8.3 Äänimerkit
Äänimerkit kuuluvat, kun:
• Ohjelma on päättynyt.
• laitteessa on toimintahäiriö.
Voit kytkeä äänimerkit pois päältä/
päälle painamalla samanaikaisesti
painiketta
ja
6 sekunnin ajan.
Jos kytket äänimerkit pois
päältä, ne toimivat laitteen
toimintahäiriön yhteydessä.
36
www.electrolux.com
9. KÄYTTÖÖNOTTO
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Aseta pieni määrä pesuainetta
pesuainelokeroon.
4. Aseta puuvillalle tarkoitettu
pesuohjelma ja valitse korkein
lämpötila, älä kuitenkaan aseta
pyykkiä koneeseen.
Tällöin poistetaan mahdolliset liat
rummusta ja pesualtaasta.
10. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
2. Lisää pesuaine ja huuhteluaine
lokeroihin.
3. Sulje pesuainelokero varoen.
10.1 Koneen täyttö
1. Avaa laitteen luukku.
2. Ravista vaatteita ennen kuin asetat
ne laitteeseen.
3. Laita pyykki koneeseen yksi
vaatekappale kerrallaan.
Varmista, ettei rummussa ole liikaa
pyykkiä.
4. Sulje luukku hyvin.
10.3 Pesuainelokero
Pesuvaiheen pesuaineloke‐
ro.
Jos käytät nestemäistä pe‐
suainetta, lisää se juuri en‐
nen ohjelman käynnistämis‐
tä.
Varmista, ettei pyykki jää
laitteen luukun ja tiivisteen
väliin vesivuotojen ja
pyykkien vaurioitumisen
välttämiseksi.
Erittäin öljyisten ja
rasvaisten tahrojen pesu voi
vahingoittaa pesukoneen
kumiosia.
10.2 Pesuaineen ja lisäaineiden
käyttö
1. Mittaa pesuaine ja huuhteluaine.
Nestemäisten lisäaineiden
lokero (huuhteluaine, tärkki).
HUOMIO!
Älä ylitä MAXtasoa.
Pesujauheen tai nestemäi‐
sen pesuaineen läppä.
Kun asetat Esipesu-ohjelman (tai lisä‐
toiminnon), lisää esipesun pesuaine
suoraan rumpuun.
SUOMI
10.4 Nestemäinen tai
jauhemainen pesuaine
B
A
2.Säädä läppä asentoon B.
3.Aseta lokero takaisin syvennykseen.
Läpän oletusasetus on A (pesujauhe).
Nestemäistä pesuainetta
käytettäessä:
• Älä käytä hyytelömäisiä
tai paksuja nestemäisiä
pesuaineita.
• Lisää korkeintaan 120 ml
nestettä.
• Älä aseta ohjelmaa, jossa
on esipesu.
• Älä aseta ajastinta.
A
Nestemäisen pesuaineen käyttö:
1. Poista lokerikko. Paina lokerikon reunaa
nuolen (PUSH) kohdalta lokerikon
poistamiseksi helposti.
Kun läppä on asennossa B ja haluat
käyttää pesujauhetta:
1. Poista lokerikko.
2.Säädä läppä asentoon A.
3.Aseta lokero takaisin syvennykseen.
37
38
www.electrolux.com
10.5 Ohjelman asettaminen
1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja aseta
ohjelma:
-painikkeen merkkivalo
vilkkuu.
2. Muuta tarvittaessa lämpötilaa ja
linkousnopeutta tai lisää
käytettävissä olevia lisätoimintoja.
Kun kytket jonkin lisätoiminnon
päälle, asetetun lisätoiminnon
merkkivalo syttyy.
•
Jos asetat jonkin arvon
virheellisesti, merkkivalossa
vilkkuu punainen valo.
10.6 Ohjelman käynnistäminen
ilman ajastusta
Paina painiketta
•
•
•
.
Merkkivalo
lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan.
Ohjelma käynnistyy, luukku
palaa.
lukittuu, merkkivalo
Tyhjennyspumppu voi toimia
lyhyen aikaa pesuohjelman
alussa.
10.7 Ohjelman käynnistäminen
ajastuksella
1. Paina painiketta
asettaaksesi
haluamasi viiveen.
Ajastimen merkkivalo syttyy. Merkkivalo
palaa.
:
2. Paina painiketta
• Laite käynnistää ajanlaskun.
• Kun asetettu aika on kulunut
loppuun, ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Käynnistä ohjelma välittömästä
painamalla painiketta
uudelleen.
10.8 Ohjelman keskeyttäminen
ja lisätoimintojen muuttaminen
Voit muuttaa vain joitakin lisätoimintoja
ennen kuin ne käynnistyvät.
.
1. Paina painiketta
Merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja.
3. Paina uudelleen painiketta
Ohjelma jatkuu.
.
10.9 Käynnissä olevan
ohjelman peruuttaminen
1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois
toiminnasta kääntämällä
ohjelmanvalitsin asentoon .
2. Kytke laite toimintaan kääntämällä
ohjelmanvalitsinta uudelleen. Sen
jälkeen voit asettaa uuden
pesuohjelman.
Laite voi tyhjentää veden
ennen uuden ohjelman
käynnistämistä. Varmista
tällöin, että pesuaine on
edelleen pesuainelokerossa.
Täytä se muussa
tapauksessa.
10.10 Luukun avaaminen
ajastimen ollessa käynnissä
Laitteen luukku on lukittu ja merkkivalo
palaa ajastimen ollessa toiminnassa.
1. Aseta laite keskeytystilaan
painamalla painiketta
.
Voit peruuttaa ajastimen tai
muuttaa ajastimen asetusta
Merkkivalo
alkaa vilkkua.
2. Odota noin 2 minuuttia, kunnes
ennen kuin painat
luukun lukituksen merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja sammuu.
3. Voit avata luukun.
4. Sulje luukku ja paina uudelleen
.
Ajastuksen peruuttaminen:
a. Paina painiketta
laitteen
asettamiseksi taukotilaan.
, kunnes
b. Paina painiketta
asetetun ajastuksen merkkivalo
sammuu.
.
painiketta
Ajastin toimii edelleen.
SUOMI
10.11 Luukun avaaminen
ohjelman ollessa käynnissä
Laitteen luukku on lukittu ja merkkivalo
palaa ohjelman ollessa toiminnassa.
HUOMIO!
Jos lämpötila ja vedentaso
rummussa ovat liian
korkeita, luukkua ei voida
avata.
1. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
asentoon .
2. Odota joitakin minuutteja ja avaa sen
jälkeen laitteen luukku.
3. Sulje laitteen luukku.
4. Aseta ohjelma uudelleen.
•
Veden tyhjentäminen:
1. Laske tarvittaessa linkousnopeutta.
Jos asetat toiminnon
suorittaa ainoastaan
tyhjennysvaiheen.
Laite pysähtyy automaattisesti.
Äänimerkki kuuluu (jos se aktivoitu).
•
-painikkeen merkkivalo sammuu.
•
Luukun lukon merkkivalo
sammuu.
•
•
•
palaa.
Merkkivalo
Voit avata luukun.
Poista pyykit laitteesta. Varmista, että
rumpu on tyhjä.
Sulje vesihana.
Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
•
•
asentoon .
• Pidä luukku raollaan homeen ja
hajujen muodostumisen estämiseksi.
Pesuohjelma on suoritettu loppuun,
mutta rummussa on edelleen vettä:
• Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta
pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
•
Luukun lukon merkkivalo
, laite
2. Paina painiketta
. Laite tyhjentää
veden ja linkoaa.
3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja
luukun lukon merkkivalo
sammuu, luukku voidaan avata.
4. Kytke laite pois toiminnasta
kääntämällä ohjelmanvalitsin
asentoon
.
Laite tyhjentää veden ja
linkoaa automaattisesti noin
18 tunnin kuluttua (Villaohjelmaa lukuun ottamatta).
10.12 Ohjelman päättyessä
•
•
10.13 Valmiustila
Kun pesuohjelman päättymisestä on
kulunut joitakin minuutteja eikä laitetta
ole kytketty pois toiminnasta,
energiansäästötoiminto aktivoituu.
Energiansäästötoiminto vähentää
energiankulutusta, kun laite on
valmiustilassa.
•
Kaikki merkkivalot sammuvat.
•
merkkivalo vilkkuu
Painikkeen
hitaasti.
Paina jotakin lisätoimintoa
energiansäästötoiminnon
deaktivoimiseksi.
•
Jos asetat ohjelman tai
lisätoiminnon, jonka
päätyttyä vesi jää rumpuun,
energiansäästötoiminto ei
kytkeydy päälle veden
tyhjentämisen
muistuttamiseksi.
palaa.
Merkkivalo
vilkkuu. Luukku on
edelleen lukittu.
11. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
11.1 Pyykit
•
•
•
Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki,
tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja
villapyykki.
39
Luukku voidaan avata vasta sitten,
kun vesi on tyhjennetty.
Noudata tekstiilien hoitoohjemerkinnässä olevia ohjeita.
Älä pese valkopyykkiä ja värillistä
pyykkiä yhtä aikaa.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea
väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on
suositeltavaa pestä erikseen
ensimmäisillä kerroilla.
Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut,
koukut ja nepparit. Sido vyöt.
Tyhjennä taskut ja ravista viikatut
vaatteet auki.
Käännä monikerroksiset tekstiilit,
villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin
päin.
Poista vaikeat tahrat
erikoispesuaineella.
Pese ja esikäsittele vaikeat tahrat
ennen pyykkien asettamista rumpuun
Ole varovainen verhoja käsitellessä.
Poista kaikki koukut ja aseta verhot
pesupussiin tai tyynyliinaan.
Älä pese saumaamattomia tai
leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai
arkalaatuiset pyykit pesupussissa
(esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt,
sukkahousut, jne.).
Erittäin pieni täyttömäärä voi
aiheuttaa epätasapainon
linkousvaiheessa. Jos näin käy, levitä
pyykit käsin pesualtaassa ja käynnistä
linkous uudelleen.
11.2 Vaikeat tahrat
Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan
vaikeita tahroja.
Suosittelemme, että vaikeat tahrat
esikäsitellään ennen tekstiilien
asettamista laitteeseen.
Markkinoilla on saatavilla erityisiä
tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja
tekstiilin laatuun sopivaa
tahranpoistoainetta.
11.3 Pesuaineet ja lisäaineet
•
Käytä vain pesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita ja lisäaineita:
– jauhemaisia pesuaineita kaikille
kuitutyypeille
– jauhemaisia pesuaineita aroille
kuiduille (enintään 40 °C) ja
villalle
•
•
•
•
•
– nestemäisiä pesuaineita,
mieluiten alhaisen lämpötilan
pesuohjelmissa (enintään 60 °C)
kaikille kuitutyypeille, tai
villavaatteiden erikoispesuaineita.
Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita
keskenään.
Suojele ympäristöä käyttämällä vain
oikeaa pesuainemäärää.
Noudata pesuainepakkaukseen
merkittyjä ohjeita.
Käytä tekstiilin laatuun ja väriin,
ohjelman lämpötilaan sekä
likaisuustasoon sopivia tuotteita.
Jos laitteesi pesuainelokerossa ei ole
läppää, lisää nestemäiset pesuaineet
(pesuainevalmistajan toimittamaa)
annostelupalloa käyttämällä.
11.4 Ympäristönsuojeluohjeita
•
•
•
•
Pese normaalilikaiset pyykit
ohjelmalla, jossa ei ole esipesua.
Käynnistä pesuohjelma aina sallitulla
maksimaalisella täyttömäärällä.
Käytä tarvittaessa
tahranpoistoainetta, kun valitset
alhaisen lämpötilan pesuohjelman.
Tarkista kotisi vedenkovuus
käyttääksesi oikean määrän
pesuainetta. Katso kohta "Veden
kovuus".
11.5 Veden kovuus
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
vedenpehmentimien käyttämistä. Jos
alueesi vesi on pehmeää,
vedenpehmentimen käyttö ei ole
tarpeen.
Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla
yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.
Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä.
Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
SUOMI
41
12. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Noudata aina
tuotepakkaukseen merkittyjä
ohjeita.
12.1 Ulkopintojen
puhdistaminen
12.3 Huoltopesu
Alhaisen lämpötilan ohjelmissa rumpuun
voi jäädä hiukan pesuainetta. Suorita
huoltopesu säännöllisesti. Toimi
seuraavasti:
Puhdista laite ainoastaan saippualla ja
lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat
kokonaan.
•
•
HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia,
liuotinaineita tai vastaavia
tuotteita.
Poista kaikki pyykit koneesta.
Valitse puuvillaohjelma, suurin
lämpötila ja lisää pieni määrä
pesuainetta.
12.4 Luukun tiiviste
12.2 Kalkinpoisto
Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai
keskisuuri, suosittelemme
pesukoneeseen tarkoitettujen
kalkinpoistotuotteen käyttämistä.
Tarkista rumpu säännöllisesti
kalkkikertymien ja ruostehiukkasten
estämiseksi.
Tarkista tiiviste säännöllisesti ja poista
kaikki esineet sisätilasta.
Poista ruostehiukkaset käyttämällä
ainoastaan pesukoneiseen tarkoitettuja
erikoistuotteita. Suorita toimenpide
erillään pyykinpesusta.
12.5 Pesuainelokeron puhdistaminen
1.
2.
42
www.electrolux.com
3.
4.
12.6 Vedenpoiston sihdin puhdistaminen
Älä puhdista vedenpoiston sihtiä, jos laitteen vesi on kuumaa.
Tarkista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on
puhdas.
Toista vaiheet 2-3, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
1.
2.
180°
SUOMI
3.
4.
2
2
1
1
5.
6.
7.
8.
1
2
Pidä aina lattiapyyhe
lähettyvillä mahdollisen
veden kuivaamiseksi.
Tarkista, että pumpun
siipipyörä pyörii esteettä.
Mikäli se ei pyöri, ota yhteys
valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Varmista
myös, että kiristät
suodattimen oikein vuotojen
estämiseksi.
43
44
www.electrolux.com
12.7 Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistaminen
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Hätätyhjennys
Laite ei voi tyhjentää vettä
toimintahäiriön vuoksi.
Jos tämä ongelma esiintyy, suorita
toimenpiteen 'Nukkasihdin
puhdistaminen' vaiheet (1) - (8). Puhdista
pumppu tarvittaessa.
Kun tyhjennät veden
hätätyhjennystoimenpiteellä,
tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida
uudelleen:
1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon
2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys
käynnistämällä ohjelma.
12.9 Suojeltava jäätymiseltä
Jos kone asennetaan alueelle, jossa
lämpötila voi laskea alle 0 °C, poista
jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja
tyhjennyspumpusta.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä
astiaan ja anna veden valua letkusta
ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso
hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä,
asenna vedenottoletku uudelleen.
VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on
yli 0 °C ennen kuin käytät
laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta
jäätymisvaurioista.
SUOMI
45
13. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
13.1 Johdanto
•
- Laitteeseen ei tule vettä oikein.
•
- Koneeseen jää vettä.
•
•
Laite ei käynnisty tai se pysähtyy käytön
aikana.
Yritä etsiä ratkaisu ongelmaan (katso
taulukko). Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos ongelma toistuu.
Äänimerkit aktivoituvat joidenkin
ongelmien yhteydessä. Punainen
- Laitteen luukku on auki tai se on
suljettu virheellisesti. Tarkista luukku!
Painikkeen Start/Pause
merkkivalossa vilkkuu punainen valo
11 kertaa ja keltainen valo 1 kerran
(tai 2 tai 3 kertaa): virransyöttö on
epävakaa. Odota, kunnes virransyöttö
on vakaa ja laite käynnistyy
automaattisesti.
vilkkuu ja jokin
merkkivalo
merkkivaloista syttyy hälytyskoodin
näyttämiseksi:
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen tarkistusten
suorittamista.
13.2 Mahdolliset häiriöt
Ongelma
Pesuohjelma ei käyn‐
nisty.
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
•
•
•
•
Laitteeseen ei tule vet‐
tä.
•
•
•
•
Laite ei täyty vedellä ja
tyhjenee välittömästi.
•
Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.
Varmista, ettei mikään sulakekotelon sulakkeista ole pa‐
lanut.
Varmista, että Käynnistä/Tauko-painiketta on painettu.
Jos ajastin on asetettu, peruuta asetus tai odota, kun‐
nes ajanlaskenta on kulunut umpeen.
Poista lapsilukko toiminnasta, jos se on päällä.
Tarkista, että vesihana on auki.
Varmista, ettei vedensyöttöpaine ole liian alhainen. Kysy
lisätietoa paikalliselta vesilaitokselta.
Tarkista, ettei vesihana ole tukossa.
Varmista, ettei vedenottoletkun ja venttiilien sihdeissä
ole tukoksia. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai tait‐
tumia.
Tarkista, että vedenottoletku on liitetty oikein.
Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa.
Letku voi olla liian matalalla. Lue ohjeet asennusohjeis‐
ta.
46
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
•
•
•
•
Koneeseen jää vettä.
•
•
•
•
•
Aseta linkoustoiminto.
Aseta tyhjennystoiminto, jos asetit lisätoiminnon, jossa
vesi jää rumpuun.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa. Puhdista sihti tar‐
vittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Levitä pyykit käsin rummussa ja käynnistä linkous uu‐
delleen. Epätasapaino voi aiheuttaa tämän ongelman.
•
Varmista, että vesiletkujen liitännät ovat kireät ja ettei
vesivuotoja ole.
Varmista, ettei vedenotto- ja tyhjennysletkussa ole vau‐
rioita.
Varmista, että käytät oikeaa pesuainetta ja pesuaine‐
määrää.
Linkousvaihe ei toimi tai
pesuohjelma kestää
•
normaalia pitempään.
•
Lattialla on vettä.
•
•
Laitteen luukku ei avau‐
du.
•
•
•
•
Laitteesta kuuluu poik‐
keavia ääniä.
•
•
Pesutulos ei ole tyydyt‐
tävä.
Lisätoimintoa ei voida
asettaa.
Tarkista, ettei altaan poistoviemäri ole tukossa.
Varmista, ettei tyhjennysletkussa ole vääntymiä tai tait‐
tumia.
Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein.
Aseta tyhjennystoiminto, jos asetit ohjelman, jossa ei ole
tyhjennysvaihetta.
Aseta tyhjennystoiminto, jos asetit lisätoiminnon, jossa
vesi jää rumpuun.
Tarkista, ettei nukkasihti ole tukossa. Puhdista sihti tar‐
vittaessa. Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
•
•
•
•
•
Varmista, että pesuohjelma on päättynyt.
Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on
vettä.
Suorita hätätyhjennys. Katso kohta "Varotoimet jäätymi‐
sen estämiseksi" (kappale "Hoito ja puhdistus").
Varmista, että laite on tasapainotettu oikein. Lue ohjeet
asennusohjeista.
Varmista, että pakkausmateriaalit ja/tai kuljetuspultit on
poistettu. Lue ohjeet asennusohjeista.
Lisää pyykkiä koneeseen. Pyykkiä voi olla liian vähän.
Lisää pesuaineen määrää tai käytä toista pesuainetta.
Poista vaikeat tahrat erikoistuotteilla ennen pyykinpe‐
sua.
Varmista, että asetat oikean lämpötilan.
Vähennä pyykkiä.
Varmista, että painat vain haluamiasi kosketuspainikkei‐
ta.
Kytke virta laitteeseen tarkastusten jälkeen. Ohjelma jatkuu keskeytyskohdasta.
Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
SUOMI
Jos laitteessa näkyy muita
hälytyskoodeja (painikkeen
merkkivalossa vilkkuu punainen valo).
47
Kytke laite pois toiminnasta ja
toimintaan. Jos ongelma toistuu, ota
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
14. TEKNISET TIEDOT
Mitat
Leveys/korkeus/syvyys/
kokonaissyvyys
600 mm / 850 mm / 559 mm / 578
mm
Sähköliitäntä
Jännite
Kokonaisteho
Sulake
Taajuus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kos‐
IPX4
teuden suojaustason, lukuun ottamatta kuiten‐
kaan matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kos‐
teussuojaa
Vedenpaine
Minimi
Maksimi
Kylmä vesi
Vesiliitäntä 1)
Maksimitäyttömäärä
Puuvilla
Energialuokka
Linkousnopeus
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
6 kg
A+++
Maksimilinkousnopeus
1151 kierrosta minuutissa
1) Liitä vedenottoletku hanaan, jossa on 3/4'' kierteitys.
15. EUROOPAN UNIONIN ASETUKSEN 1369/2017
MUKAINEN TUOTTEEN TIETOLOMAKE
Tuotteen tietolomake
Tavaramerkki
ELECTROLUX
Malli
FW20L6120,
PNC914912203
Nimelliskapasiteetti, kg
Energiatehokkuusluokka
6
A+++
Energiankulutus kWh:a vuodessa, kun huomioon ote‐
taan 220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puu‐
villaohjelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä sekä te‐
honsäästötilojen energiankulutus. Todellinen ener‐
giankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
149
Energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täy‐
dellä koneella, kWh
0,81
Energiankulutus 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puoli‐
täytöllä, kWh
0,58
48
www.electrolux.com
Energiankulutus 40 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla puoli‐
täytöllä, kWh
0,47
Tehonkulutus pois päältä -tilassa W
0,48
Tehonkulutus päällä-tilassa, W
0,48
Vedenkulutus litraa vuodessa, kun huomioon otetaan
220 vakiopesuohjelmaa 60 °C:n ja 40 °C:n puuvillaoh‐
jelmilla täydellä koneella ja puolitäytöllä. Todellinen
vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta
8899
Linkoustehokkuusluokka asteikolla G:stä (vähiten te‐
hokas) A:han (tehokkain)
Suurin linkousnopeus, kierrosta minuutissa
B
1151
Jäännöskosteus %
53
60 °C:n vakiopuuvillaohjelma” ja ”40 °C:n vakiopuuvil‐
laohjelma” ovat vakiopesuohjelmat, joita merkissä ja
tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, ja että nä‐
mä ohjelmat sopivat normaalilikaisen puuvillapyykin
pesuun ja ovat yhdistetyn energian- ja vedenkulutuk‐
sensa kannalta tehokkaimmat ohjelmat.
-
Ohjelman kesto minuutteina 60 °C:n vakiopuuvillaoh‐
jelmalla täydellä koneella
213
Ohjelman kesto minuutteina 60 °C:n vakiopuuvillaoh‐
jelmalla puolitäytöllä
192
Ohjelman kesto minuutteina 40 °C:n vakiopuuvillaoh‐
jelmalla puolitäytöllä
181
Päälle jätettynä -tilan kesto minuutteina
5
Ilman akustinen melutaso db(A) pesun aikana
58
Ilman akustinen melutaso db(A) linkouksen aikana
79
Integroitu laite K/E
Ei
Yllä olevan taulukon tiedot ovat Euroopan unionin komission asetuksen 1015/2010
mukaiset direktiivin 2009/125/EY vaatimuksien mukaisesti.
16. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
49
50
www.electrolux.com
SUOMI
51
192968182-A-492018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising