AEG | LTH57720 | User manual | Aeg LTH57720 Korisnički priručnik

Aeg LTH57720 Korisnički priručnik
LAVATHERM 57720 electronic
Kondenzacijska sušilica
Upute za uporabu
Poštovani kupče,
molimo vas da pažljivo pročitate ove upute za uporabu.
Posebnu pažnju posvetite uputama za sigurnu uporabu koje se nalaze na
prvim stranicama ovog uputstva!
Pohranite ovo uputstvo radi konzultiranja u budućnosti i predajte ga
eventualnom slijedećem korisniku sušilice.
S trokutićem upozorenja i/ili pomoću signalnih riječi (Opasnost! Oprez!
Pažnja!) naglašene su upute važne za vašu osobnu sigurnost kao i za
ispravno funkcioniranje vašeg uređaja. Molimo da na njih svakako
pazite.
Ovaj vas znak vodi korak po korak kroz uporabu uređaja.
Nakon ovog znaka dobijate dopunske informacije za uporabu i praktičnu
primjenu uređaja.
S listom djeteline označene su upute za ekonomičnu i ekološku uporabu
uređaja.
•
2
Za eventualne smetnje, upute za uporabu sadrže poglavlje: “Nešto ne
radi” s uputama kako sami možete ukloniti neke od njih.
SADRŽAJ
Sigurnosne napomene .............................................................................................4
Općenite napomene.................................................................................................6
Zbrinjavanje..............................................................................................................7
Ekološki savjeti.........................................................................................................8
Najvažnije značajke Vašeg aparata .......................................................................10
Opis stroja..............................................................................................................11
Sažete upute za uporabu .......................................................................................15
Sušenje ..................................................................................................................16
Tablice programa ...................................................................................................22
Mali vodič kroz tekstil .............................................................................................25
Čišćenje i održavanje .............................................................................................26
Što učiniti kada...?..................................................................................................27
Promjena smjera otvaranja vrata ...........................................................................32
Mogućnosti programiranja......................................................................................34
Tehnički podaci ......................................................................................................36
Poseban pribor.......................................................................................................37
Servis .....................................................................................................................38
3
Važne sigurnosne napomene
Sigurnost AEG elektro uređaja odgovara svim priznatim pravilima tehnike kao i
zakonu o sigurnosti elektro - uređaja.
Kao proizvođači osjećamo se pozvani da vas upoznamo sa slijedećim
napomenama za sigurnu uporabu.
Opća sigurnost
•
Popravak sušilice smije obavljati isključivo stručna osoba. Nestručni
popravci mogu dovesti korisnika u neposrednu opasnost. U slučaju kvara
obratite se ovlaštenom AEG servisu.
•
Prije prve uporabe svakako provjerite odgovaraju li vrijednost napona i
vrsta struje napajanja naznačeni na natpisnoj pločici vrijednosti napona i
vrsti struje na priključnom mjestu. Strujni krug osigurajte osiguračem
prema podacima na natpisnoj pločici.
•
Nemojte uključivati sušilicu ako je mrežni kabel oštećen, ili ako su vidljiva
oštećenja u području upravljačke ploče, radne plohe ili podnožja tako da je
dostupna unutrašnjost aparata.
•
Isključite sušilicu prije čišćenja ili održavanja! Bit ćete sigurni ako isključite
sušilicu iz utičnice mrežnog napajanja ili – ako sušilica ima stalni priključak
– ako isključite strujni krug prekidačem strujnog kruga u kutiji za osigurače
ili ako odvrnete osigurač iz njegova držača.
•
Izvlačite li utikač mrežnog kabela iz utičnice, nikako nemojte to učiniti
povlačenjem za kabel. Uvijek prihvatite i povucite utikač.
•
Nemojte se naslanjati na otvorena vrata, aparat bi se mogao prevrnuti.
•
Ni u kojem slučaju nemojte aparat prskati vodom. Opasnost od strujnog
udara!
•
Poklopac žarulje za osvjetljenje bubnja mora biti zavrnut.
•
Prilikom zartvaranja vrata provjerite da rublje nije uhvaćeno vratima.
•
Ako prekidate postupak sušenja kako biste izvadili rublje, ne zaboravite da
bi rublje i bubanj mogli biti vrući.
•
Ne koristite adaptere i produžne kablove. Uslijed pregrijavanja može doći
do požara!
4
Sigurnost djece
•
•
•
Djeca često ne mogu raspoznati opasnosti koje postoje u blizini električnih
uređaja. Prilikom uporabe aparata osigurajte stoga neophodno
nadgledanje djece i nemojte dopustiti djeci igranje sa sušilicom - postoji
opasnost da se djeca zatvore u uređaj.
Dijelovi ambalaže (na primjer folije, stiropor) predstavljaju moguću
opasnost za djecu. Opasnost od gušenja! Ambalažu sklonite dalje od
djece.
Spriječite djecu i male životinje kako ne bi ušli u bubanj. Stoga držite vrata
bubnja zatvorena kada na koristite aparat.
Namjenska uporaba aparata
•
•
•
•
Dogradnja ili promjene na sušilici iz sigurnosnih razloga nisu dozvoljeni.
Sušilicu primjenjujte samo za sušenje uobičajenih vrsta rublja u kućanstvu!
Ukoliko se aparat nesvrsishodno ili krivo koristi, proizvođač ne može
snositi odgovornost za eventualno nastalu štetu.
Sušilicu koristite isključivo za sušenje rublja koje se pralo u vodi. Nikada u
sušilicu nemojte stavljati tekstil prethodno čišćen zapaljivim tekućinama i
otapalima (benzin, alkohol, sredstva za otklanjanje mrlja i slično).
Opasnost od požara! Opasnost od eksplozije!
Komadi rublja, koji sadrže pjenastu gumu i slične materijale, ne smiju se
sušiti u sušilici. Opasnost od požara!
•
Rublje koje je u lošem stanju (jako iznošeno) i komadi sa slabim
punjenjem (jastuci) koji bi se mogli rasparati, ne smiju se sušiti ili
osvježavati u sušilici. Opasnost od požara!
•
Rublje s krutim dijelovima pokrit će otvore za zrak; otvori će biti prekriveni i
ako prepunite bubanj. Pridržavajte se maksimalnog punjenja od 5 kg.
Postoji opasnost od pregrijavanja, koje bi moglo uzrokovati požar!
•
Sušite rublje koje ne sadrži nikakve eksplozivne predmete (upaljači,
sprejevi). Opasnost od požara ili eksplozije!
•
Nakon svakog sušenja očistite filter za “mucice” tkanine.
•
Redovito čistite kondenzator.
•
Pri postavljanju sušilice na perilicu, u stup, za vrijeme sušenja na sušilici
nemojte ostavljati nikakve predmete, mogli bi pasti.
Postavljanje i priključak
•
•
•
Prije nego trebate prenositi sušilicu, odstranite ploču podnožja!
Provjerite nije li se sušilica oštetila prilikom transporta. Oštećeni aparat ni
u kojem slučaju nemojte priključivati! U slučaju oštećenja obratite se
vašem dobavljaču.
Sušilicu nemojte postavljati u prostoriju gdje postoji opasnost od
smrzavanja!
5
•
•
•
•
•
•
Sušilicu postavite u vodoravan položaj!
Sušilicu nemojte postavljati na čupavi, debeli tepih! Opasnost od
zaprečavanja kruženja zraka kroz proreze za prozračivanje!
Kod postavljanja sušilice neposredno uz plinski, električni štednjak ili peć
na ugljen: između štednjaka i sušilice ubacite termički izoliranu,
nezapaljivu ploču (85 x 57.5 cm).
Utikač mrežnog kabela aparata mora biti dostupan nakon postavljanja
aparata.
Uvjerite se da sušilica ne stoji na kablu mrežnog napajanja.
Prema tehničkim propisima priključenja elektrodistributivnog poduzeća,
trajni priključak na električnu mrežu smije izvesti isključivo ovlašteni
elektroinstalater.
Općenite napomene
•
Škrobljeno rublje ostavit će naslagu škroba u bubnju, i stoga se ne suši u
sušilici.
•
Ako premašite količine punjenja navedene u tablicama programa, morate
računati s gužvanjem! U slučaju vrlo osjetljivog rublja, nemojte u sušilicu
ubaciti više od 1.5 kg rublja.
•
Za vašu informaciju: uzrok habanju rublja 70% je uslijed nošenja, 20%
uslijed pranja i samo 10% uslijed sušenja u sušilici rublja. U vašoj se
sušilici, međutim, vlakna s iznošenog rublja u obliku pahulja/smotuljaka
(dlačica) sakupljaju na filtru. Udio dlačica/pahuljica tkanine sakupljenih
nakon strojnog sušenja rublja iznosi oko 0.03 kg po kg rublja.
6
Odlaganje
Ambalaža
Odlaganje materijala za ambalažu
Materijal koji je služio za pakiranje vaše sušilice odložite na za to predviđeno
mjesto. Svi materijali su neškodljivi za okoliš i mogu se reciklirati.
•
Plastične izrađevine označene su standardnim međunaodnim
skraćenicama:
- >PE<
polietilen, npr. vanjski omotač i unutarnja vreća
- >PS<
polistiren, uvijek bez CFC spojeva, npr. dijelovi za popunu
- >POM polioksimetilen, npr. plastične kvačice
Kartonski dijelovi proizvedeni su od recikliranog papira i treba ih odložiti na
prikupljališta radi recikliranja.
Odlaganje starog aparata!
Kada prestanete upotrebljavati vašu sušilicu, molimo vas da je dostavite u
najbliži centar za recikliranje.
Upozorenje! Kada odlažete sušilicu, izvucite utikač, odrežite kabel,
odložite utikač i ostatak kabla i uništite bravu na vratima. Na taj ćete način
spriječiti djecu da se zaključaju u sušilici i ugroze svoj život.
Materijali se mogu reciklirati u skladu s oznakama. Uobičajeni alat (križni
odvijač, čekić), dostatan je za rastavljanje uređaja.
7
Ekološki savjeti
•
U vašoj će sušilici rublje biti lepršavo i meko i bez omekšivača rublja.
•
Prije nego ga ubacite u sušilicu, rastresite rublje. Na taj način izbjeći ćete
dugo vrijeme postupka sušenja i gužvanje rublja. Neka vaše rublje bude
dobro iscentrifugirano.
•
Iz rublja prije sušenja uklonite što je moguće više vode! Vrijedi pravilo: što
se rublje bolje iscentrifugira prije sušenja, to će sušilica ekonomičnije
raditi.
U slijedećoj tablici dan je pregled podataka o specifičnoj potrošnji energije,
ovisno o brzini centrifugiranja. Podaci vrijede za 5 kg rublja, sušenog
programom 3
PAMUK SUHO ZA ORMAR:
Centrifuga
Broj okretaja
u minuti
8
Ciklus sušenja
Preostala vlažnost
Trajanje u
minutama
Utrošak
energije u
kWh
u litrama
u%
800
3.5
70
90
3.5
1000
3.0
59
85
3.0
1200
2.7
53
75
2.7
1400
2.5
50
70
2.6
1600
2.2
44
65
2.5
•
Nikad ne zaprječujte otvore za prozračivanje na dnu sušilice!
•
Prostorija mora biti dobro prozračena!
•
Držite se uputa o najvećem dopuštenom punjenju. Uvijek kada je
moguće, sušite puno punjenje.
•
Odaberite program sušenja koji odgovara vrsti i količini rublja. Na taj način
sušilicu ćete najekonomičnije koristiti. Nekoliko tipičnih vrijednosti
potrošnje:
Program sušenja
Količina
punjenja u kg
Utrošak
energije u kWh
Trajanje u
minutama
3
PAMUK SUHO ZA
1
ORMAR
5
3.5
90
5
PAMUK ZA RUČNO
1
GLAČANJE
5
2.8
70
2.5
1.3
35
8
OSJETLJIVO RUBLJE
SUHO ZA ORMAR
2
1) prethodno iscentrifugirano na 800 okretaja u minuti
2) prethodno iscentrifugirano na 1000 okretaja u minuti
Ukoliko je količina rublja premala za određeni stupanj suhoće (na primjer 5
PAMUK ZA RUČNO GLAČANJE), iz razloga ekonomičnosti možete rublje
sušiti u koracima: Napunite sušilicu i odaberite program 5 PAMUK ZA RUČNO
GLAČANJE; nakon završetka ovog programa izvadite rublje koje treba glačati.
Preostalo rublje osušite pomoću programa 3 SUHO ZA ORMAR.
•
Uporaba tipke S POSEBNA BRIGA samo za količine punjenja do 2.5 kg!
•
Filter za “mucice” tkanine očistite nakon svakog sušenja!
•
Spremnik za vodu ispraznite nakon svakog sušenja!
Oprez! Kondenzat nije pogodan za piće ili za obradu živežnih namirnica.
Prikupljeni kondenzat možete koristiti u domaćinstvu kao destiliranu
vodu. Ipak ga prethodno trebate procijediti preko lijevka od papirnatog
filtera.
• Redovito čistite kondenzator!
Ako redovito čistite kondenzator, sušilica će ekonomičnije raditi.
9
Najvažnije značajke vašeg aparata
•
Podešavanje programa ili vremena pomoću kontrole za odabir
programa.
•
Kao dodatak možete podesiti
ZVUČNI SIGNAL: nakon završetka
programa oglasit će se zvučni signal u određenim razmacima.
•
“S” tipka za posebnu brigu za nježno sušenje osjetljivog rublja
•
Odgođeni početak rada: odgoda pokretanja programa od 1 do 19 sati
(na primjer u vrijeme povoljnije tarife)
•
Višenamjenski pokazivač za prikaz
- predviđenog vremena trajanja programa, odnosno preostalog vremena
do završetka programa,
- predhodnog podešenja odgođenog početka rada (pomak vremena do
pokretanja programa, odnosno preostalo vrijeme do pokretanja programa),
- kod greške.
•
Prikaz stupnja suhoće
•
Pokazivač tijeka programa
•
Mogućnost programiranja trajnog prilagođenja odvijanja programa
prema vašim potrebama.
10
Opis uređaja
Pogled sprijeda
Upravljačka ploča
Spremnik za vodu s
preklopnom ručicom
Filter za “mucice”
tkanine
Unutrašnje osvjetljenje
Natpisna pločica
Prozračivanje
Nožice (sve
podesive po visini)
Kondenzatorska
jedinica iza pomične
ploče podnožja
Vrata s
promjenjivim
otvaranjem
11
Upravljačka ploča
A
B
C
Kontrola za odabir programa: za podešavanje programa sušenja
Indikator stupnja suhoće: pokazuje dostignuti stupanj suhoće; tako možete
u pravom trenutku pojedine komade rublja izvaditi van iz sušilice.
Tipke i pokazivač
− Tipka
ZVUČNI SIGNAL: kad je pritisnuta, po završetku programa
oglasit će se zvučni signal; izvadite rublje
− Tipka S ZA POSEBNU BRIGU: za osjetljivo rublje
− tipka
VRATA: za otvaranje vrata uz uključeni aparat
− tipka
START/PAUZA: pokretanje i prekidanje programa
− tipka
ODGOĐENI POČETAK RADA: za predhodno podešavanje
vremena automatskog uključenja, u rasponu od 1 do 19 sati; prikaz na
polju pokazivača
PODEŠENO/PROGRAMIRANO VRIJEME
D
12
− višenamjenski pokazivač/prikaz
PODEŠENO/PROGRAMIRANO
VRIJEME : prikaz predviđenog vremena trajanja, odnosno preostalo
vrijeme podešenog programa sušenja; uz odgođeno vrijeme uključenja
(tipka
ODGOĐENI POČETAK RADA) prikaz broja sati do
pokretanja programa sušenja; u slučaju kvara, prikaz koda greške (
i broj).
Pokazivač tijeka programa: prikaz trenutne faze postupka sušenja .
E
Uputstva za korisnika:
− Indikacija
KONDENZATOR: očistite kondenzator!
− Pokazivač
ISPRAZNITE VODU: ispraznite spremnik vode!
− Pokazivač
OČISTITE FILTER: očistite filter za “mucice” tkanine!
Napomena: Indikatori se gase samo po isključenju programa.
Kontrola za odabir programa
• Položaj
ISKLJUČENO:
Sušilica je isključena
• Položaj
ŽARULJA:
Uz otvorena vrata za ubacivanje
rublja uključit će se osvjetljenje
bubnja
• Grupa programa 1-6
PAMUK:
Programi za sušenje pamučnog i
lanenog rublja;
Težina punjenja do 5 kg.
• Grupa programa 7-9
OSJETLJIVO RUBLJE:
Ovdje se nalaze programi za sušenje miješanog rublja i sintetike;
Težina punjenja do 2.5 kg.
• Vremenski programi:
Za dodatno sušenje rublja ili za sušenje količine punjenja ispod 1 kg.
• Program
LAKO GLAČANJE:
Posebni program sušenja s mehanizmom protiv gužvanja, za rublje koje se
lako održava;
Punjenje do 1 kg.
•
Program
VUNA: za osvježavanje vunenih tkanina nakon što su
bile osušene;
Punjenje do 1 kg.
13
•
Program
OSVJEŽAVANJE:
Za optimalne rezultate pri osvježavanju rublja i pri nježnom čišćenju
pomoću komercijalno dostupnih sredstava za kemijsko/suho čišćenje
(molimo vas da se držite uputa proizvođača sredstva);
Trajanje programa: 35 minuta.
Punjenje do 1 kg.
Prije prve uporabe
Bubanj sušilice obrišite vlažnom krpom ili umetnite vlažne krpe i
provedite kratko sušenje (20 minuta).
14
Sažete upute za uporabu
•
Rublje prije sušenja dobro iscentrifugirajte.
•
Pripremite rublje.
•
Otvorite vrata i rublje ubacite u sušilicu.
•
Zatvorite vrata. Pažnja! Nemojte vratima uhvatiti rublje.
•
Podesite program sušenja
−
na kontroli za odabir programa.
−
Ako je potrebno pritisnite tipke
BRIGA.
•
Ako želite, programirajte odgođen početak rada.
ZVUČNI SIGNAL i S POSEBNA
• Pokrenite program pritiskom na tipku
START/PAUZA.
Za vrijeme odvijanja programa, možete otvoriti vrata bubnja kako biste izvadili
rublje ili ga naknadno ubacili.
Na kraju programa
(pokazivač
KRAJ i
ZAŠTITA OD GUŽVANJA je osvijetljen, zvučni
signal se oglašava, ako je podešen, faza protiv gužvanja započinje).
•
Izvadite rublje.
•
Ispraznite spremnik vode.
• Očistite filter za “mucice” tkanine.
Ako svijetli indikator
KONDENZATOR:
•
Bezuvjetno očistite kondenzator!
•
Isključite sušilicu okretanjem kontrole za odabir programa na položaj
ISKLJUČENO.
15
Sušenje
Priprema rublja
•
Kako biste spriječili zamršavanje rublja: zatvorite zatvarače, zakopčajte
jastučnice i posteljinu; dugačke pojaseve (pregače) zajedno povežite.
•
Ispraznite džepove.
•
Odstranite metalne predmete (spajalice, sigurnosne igle,...).
•
Predmete izrađene od dva sloja tkanina (unutarnja strana pamuk, na
primjer vjetrovke) preokrenite prije sušenja tako da unutarnja strana bude
vani. Tako ćete postići bolji učinak sušenja.
•
Protresite rublje.
Otvaranje vrata sušilice
Kako biste otvorili vrata:
•
jače pritisnite u smjeru vrata (točka pritiska
)
ili
•
uz uključenu sušilicu: pritisnite tipku
VRATA.
Punjenje sušilice rubljem
•
Pripremljeno rublje stavite u sušilicu.
Zatvaranje vrata
Zatvaranje vrata:
• Pritisnite vrata sve dok ne začujete zvuk klik, kada su vrata na mjestu.
Pažnja! Kad zatvarate vrata, pripazite kako ne biste uhvatili koji komad
rublja! Rublje bi se moglo oštetiti!
Odabir programa sušenja
Na kontroli za odabir programa
odaberite odgovarajući program
sušenja (pogledajte “Tablica
programa”).
16
Ako je potrebno pritisnite tipku
ZVUČNI SIGNAL ili S POSEBNA
BRIGA.
•
Tipka
ZVUČNI SIGNAL
Za vrijeme faze zaštite od gužvanja (odmah nakon sušenja) oglasit će se
u određenim vremenskim razmacima zvučni signal (pogledajte “Završetak
procesa sušenja”).
•
Tipka S POSEBNA BRIGA
Podešeni program izvodit će se sa smanjenom temperaturom. Tipku S
.
POSEBNA BRIGA pritisnite kad sušite tkanine označene simbolom
Nježno sušenje preporučuje se i za temperaturno osjetljive tkanine (poput
akrilika i viskoze).
Podešavanje odgođenog početka rada
Pomoću ove funkcije možete programirati odgodu pokretanja programa
sušenja u rasponu od 1 do 19 sati.
Podesite program.
Tipku
ODGOĐENI POČETAK RADA držite
pritisnutom tako dugo, dok se na pokazivaču
PODEŠENO/PROGRAMIRANO VRIJEME ne
pojavi željeni broj sati do početka programa.
Pritisnite tipku
START/PAUZA.
Nakon isteka podešenog broja sati, sušilica će se
automatski uključiti i započeti s odabranim
programom sušenja. Na pokazivaču
PODEŠENO/PROGRAMIRANO VRIJEME vidljivo
je za koliko sati će se pokrenuti odabrani program.
Programirano vrijeme uključenja možete korigirati u
svakom trenutku.
17
Pokretanje programa sušenja
Pritisnite tipku
START/PAUZA.
Započinje program sušenja. Odvijanje procesa sušenja
možete provjeriti na pokazivaču tijeka programa.
Vađenje ili naknadno ubacivanje rublja
U svakom trenutku možete prekinuti proces sušenja, kako biste izvadili ili
naknadno ubacili rublje u sušilicu.
Otvorite vrata.
Oprez! Rublje i bubanj mogli bi biti vrući.
Izvadite rublje ili ga još dodajte.
Zatvorite vrata.
Pritisnite tipku
START/PAUZA za nastavak procesa sušenja.
Završetak procesa sušenja
Kratko vrijeme prije završetka procesa sušenja nastupa faza hlađenja: grijanje
je u toj fazi isključeno. Nakon faze hlađenja pokazivači
KRAJ i
ZAŠTITA OD GUŽVANJA svijetle i sada možete izvaditi rublje iz sušilice.
Na proces sušenja automatski se nadovezuje faza zaštite od gužvanja u
trajanju od 30 minuta. Za to vrijeme bubanj se u intervalima okreće kako bi se
rublje rastreslo i ostalo lepršavo i neizgužvano.
Ako ste pritisnuli tipku
ZVUČNI SIGNAL, za vrijeme ove faze oglašavat će
se u određenim razmacima zvučni signal.
Rublje trebate izvaditi što kasnije prema kraju faze zaštite od gužvanja, kako bi
izbjegli gužvanje.
Vađenje rublja
Otvorite vrata i izvadite rublje.
18
Pražnjenje spremnika za vodu
Oprez! Kondenzat nije pogodan za piće ili za obradu živežnih namirnica.
Neka vam prijeđe u naviku da spremnik praznite nakon svakog sušenja.
Time ćete izbjeći da sušilica automatski prekine s izvođenjem programa
ukoliko je spremnik za vodu pun.
Uhvatite preklopnu ručicu poklopca
spremnika za vodu i spremnik
izvucite do kraja van.
Pokrov spremnika za vodu
pomaknite u stranu i izlijte
kondenziranu vodu.
Spremnik za vodu ponovno
umetnite u upravljačku ploču.
Ako ciklus sušenja još nije završio:
pritisnite tipku
START/PAUZA
za nastavak procesa sušenja.
Spremnik za vodu prima približno 3.8 litara, dovoljno za punjenje rublja
od 5 kg, prethodno iscentrifugiranog na 800 okretaja u minuti.
Čišćenje brtve vrata
Obrišite brtvu vrata vlažnom krpom.
19
Čišćenje filtra za “mucice” tkanine
Kako biste osigurali učinkovit rad sušilice, morate nakon svakog sušenja
očistiti filter za mucice tkanine.
Provjerite ima li ostataka pahulja tkanine u bubnju; odmah ih uklonite.
Tipku za odbravljivanje poklopca filtra
pritisnite prema dolje.
Poklopac filtra će se otvoriti.
Izvadite filter za “mucice” tkanine.
Odstranite pahulje s filtra, najbolje
vlažnom rukom.
Filter vratite na mjesto.
Pritisnite poklopac filtra tako da
nasjedne u zabravni mehanizam.
Bez filtra na mjestu, poklopac ne može
nasjesti, a vrata sušilice ne mogu se
zatvoriti.
Upozorenje! Nemojte koristiti sušilicu
ako je filter oštećen ili začepljen!
Čišćenje kondenzatora
Važno! Ako svijetli pokazivač
KONDENZATOR, nužno je očistiti
kondenzator. U suprotnom sušilica bi se mogla oštetiti. Ako je kondenzator
prekriven pahuljama tkanine/dlačicama povećat će se i potrošnja energije.
20
Otvorite vrata sušilice.
Pritiskom na oba zaliska odbravite pomičnu
ploču podnožja i izvadite je.
Obje sigurnosne pločice odvrnite prema van
za četvrtinu kruga.
Kondenzator uhvatite za ručicu i izvucite van iz
podnožja.
Očistite kondenzator, najbolje ručno, četkom ili
tušem. Prorezi za iscjeđivanje vode na
stražnjoj strani kondenzatora također moraju
biti slobodni.
Pažnja! Za čišćenje kondenzatora nemojte
koristiti oštre i zašiljene predmete.
Kondenzator bi mogao postati propustan.
Kondenzator ponovno umetnite u sušilicu i
zabravite ga (obje sigurnosne pločice za
četvrtinu kruga zakrenite prema unutra).
Natpis “top - oben - en haut” mora biti s gornje
strane.
Ponovno postavite podnožje.
Važno! Sušilica ne smije raditi bez kondenzatora.
21
Isključenje sušilice
Kontrolu za odabir programa zakrenite u položaj
ISKLJUČENO.
Tablice programa
Grupa programa 1-6
PAMUK
Simboli održavanja rublja:,
Program
,
; količina punjenja do 5 kg
Vrsta rublja
Primjer za rublje
1
EXTRA SUHO
teški ili višeslojni materijali
frotirsko rublje, ogrtači za
kupanje
2
JAKO SUHO
debelo rublje koje se mora
temeljito isušiti
frotir, ručnici
3
SUHO ZA
tkanine srednje težine,
predmeti koji nemaju više
slojeva
Frotirsko rublje, ručnici za
ruke
ORMAR
4
VLAŽNO
lagani materijali koji
zahtijevaju glačanje
Pamučne košulje/majice i
donje rublje
5
RUČNO
normalno pamučno ili laneno
rublje
posteljina, stoljnjaci
pamučno ili laneno rublje za
glačanje rotirajućim
glačalom ili škrobljeno rublje
Pamučna posteljina,
stoljnjaci
GLAČANJE
6
STROJNO
GLAČANJE
22
Grupa programa
7-9 OSJETLJIVO RUBLJE
Simboli održavanja rublja:
do 2.5 kg
Program
1
,
,
; količina punjenja
Vrsta rublja
Primjer za rublje
7
EXTRA SUHO
teški i ili višeslojni materijali
puloveri, posteljina, stoljnjaci
8
SUHO ZA
lagani materijali, koji ne
zahtijevaju glačanje
košulje koje se lako
održavaju, stoljnjaci, dječja
odjeća, čarape i donje rublje
Lagani sintetički i
pamučni/poliester mješani
materijali koji se još moraju
glačati
Posteljina, stoljnjaci, košulje
koje se lako održavaju i
bluze
ORMAR
9
VLAŽNO
1) pritisnuti tipku S POSEBNA BRIGA!
VREMENSKI programi
Simboli održavanja rublja:
,
1
,
; količina punjenja
manje od 1 kg
Za dodatno sušenje pojedinih komada rublja, ili za sušenje male količine
rublja, možete odabrati program od 20 ili 40 minuta
1)
pritisnuti tipku S POSEBNA BRIGA!
Program
RUBLJE LAKO ZA GLAČANJE
Simboli održavanja rublja
kg (oko 5-6 košulja)
,
1
,
; količina punjenja do 1
Za sušenje tkanina kao što su košulje i bluze; potrebno je minimalno glačanje.
Rezultati ovise o vrsti i doradi tkanine. Preporuka: centrifugirajte tkanine u
perilici na oko 1200 okretaja u minuti i odmah ih zatim premjestite u sušilicu.
Uklonite ih odmah po sušenju i objesite na vješalicu.
1)
pritisnuti tipku S POSEBNA BRIGA!
23
Program
VUNA
Količina rublja do 1 kg
Kako bi osvježili vunena vlakna vunenih odjevnih predmeta nakon što su se
sušili na ravnoj podlozi, bili nošeni ili pospremljeni dulje vrijeme, možete ih
kratko tretirati toplim zrakom. Vuna će postati divno mekom.
Preporuka: uklonite tkanine odmah po sušenju.
Program
OSVJEŽAVANJE
Količina rublja do 1 kg
Za optimalne rezultate pri osvježavanju rublja i pri nježnom čišćenju pomoću
komercijalno dostupnih sredstava za kemijsko/suho čišćenje (molimo vas da
se držite uputa proizvođača sredstava);
Trajanje programa: 35 minuta.
24
Mali vodič kroz tekstil
Simboli za održavanje rublja
Provjerite jesu li vaši odjevni predmeti prikladni za strojno sušenje. Ako jesu
jedan od slijedećih simbola morao bi biti na markici s podacima o održavanju:
Dozvoljeno je sušenje u sušilici. Proizvođač tekstila nije naznačio treba
li se dotični predmet sušiti normalno ili nježno.
Normalno sušenje
Osjetljivo sušenje (pritisnite tipku S POSEBNA BRIGA!)
Sušenje u sušilici nije dozvoljeno
Ako nedostaje oznaka sa simbolima održavanja:
Vaše bijelo i šareno rublje, kao i mješano rublje, sušite na normalnoj
temperaturi. Osjetljive komade rublja sušite uz pritisnutu tipku S POSEBNA
BRIGA.
• Vuna
Vunene predmete nemojte sušiti u sušilici!
Za naknadni tretman vunenih tkanina, količina do 1 kg, odaberite program
VUNA.
• Temperaturno osjetljive tkanine
Temperaturno osjetljive tekstile (poput akrilika ili viskoze) i tekstile označene s
sušite uz pritisnutu tipku S POSEBNA BRIGA.
•
Pamučni džemperi i pleteni odjevni predmeti lako se skupljaju.
Nemojte “presušivati” te vrste predmeta.
• Novi obojani tekstili
Nove, obojane tekstilne predmete nemojte sušiti zajedno sa svijetlim
komadima rublja. Moglo bi doći do bojanja tih predmeta!
25
Čišćenje i održavanje
Čišćenje kondenzatora
Važno! Ako svijetli pokazivač
KONDENZATOR, nužno je očistiti
kondenzator. U suprotnom sušilica bi se mogla oštetiti. Ako je
kondenzator prekriven pahuljama tkanine, povećat će se i potrošnja
energije.
Za informacije o čišćenju kondenzatora potražite u poglavlju “Čišćenje i
održavanje, čišćenje kondenzatora”.
26
Čišćenje prostora filtra
Važno! Unatoč djelotvornosti filtra, manja količina pahulja tkanine može se
skupiti i u prostoru oko filtra. S vremena na vrijeme - najmanje jednom u tri
mjeseca - očistite kompletan prostor filtra.
Izvadite filter za “mucice” tkanine.
Uhvatite pokopac filtra za vrh i povucite
ga prema naprijed sve dok se ne
oslobodi iz oba držača.
Pahulje se sada mogu temeljito
odstraniti iz cijelog prostora filtranajbolje pomoću usisavača.
Oba klina poklopca filtra pritisnite u
držače na vratima sve dok se ne
zakvače.
Vratite filter na mjesto.
Pritisnite poklopac filtra tako da se
zabravi.
Čišćenje bubnja
Pažnja! Bubanj od nerđajućeg čelika nemojte čistiti sredstvima za
ribanje ili čeličnom vunom!
Od omekšivača rublja ili kamenca u vodi može se u bubnju stvoriti jedva
vidljiva naslaga. Time se onemogućuje pouzdano ocjenjivanje stupnja
suhoće. Rublje će iz sušilice izlaziti vlažnije nego što očekujete.
Unutrašnju površinu bubnja i rebra na bubnju očistite pomoću krpe
natopljene alkoholnim octom kako bi izbjegli stvaranje
ostataka/nakupina koje ometaju senzore. Ovo je posebno važno ako u
sušilici redovito sušite rublje tretirano omekšivačem ili suho škrobljene
komade.
Čišćenje upravljačke ploče i upravljačkih dijelova
Upozorenje! Nemojte primjenjivati sredstva za poliranje namještaja ili
agresivna sredstva za čišćenje.
Upravljačku ploču i upravljačke dijelove otrite vlažnom krpom. Koristite
samo toplu vodu.
Čišćenje brtve vrata
Obrišite brtvu vrata vlažnom krpom odmah po završetku sušenja.
27
Nešto ne radi?
U slučaju pojave smetnji prilikom uporabe aparata, prije poziva servisnom
centru, pokušajte problem riješiti sami uz pomoć navedenih napomena.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Utikač mrežnog kabela nije
utaknut u utičnicu
Utikač mrežnog kabela
utaknite u utičnicu
Nije pritisnuta tipka
START/PAUZA
Sušilica ne radi
Niti jedan program nije
podešen
Zatvorite vrata sušilice
Pregorio je osigurač.
Provjerite osigurač.
Spremnik za vodu je pun.
Ispraznite spremnik za vodu.
Odaberite drugi program
Začepljen filter za mucice
tkanine
Očistite filter
Kondenzator je prekriven
pahuljama tkanine
Očistite kondenzator
Prevelika količina rublja.
Provjerite preporuku o
najvećoj količini punjenja za
svaki program
Rublje nedovoljno
iscentrifugirano prije sušenja
Rublje dobro iscentrifugirajte
prije sušenja
Začepljeni prorezi za
prozračivanje u području
podnožja
Oslobodite proreze za
prozračivanje
Naslage na unutrašnjoj
površini bubnja koji ometaju
senzore
28
Podesite program
Vrata sušilice nisu pravilno
zatvorena.
Odabran krivi program
sušenja
Nezadovoljavajući
učinak sušenja
Pritisnite tipku
START/PAUZA
Očistite unutrašnju površinu
bubnja alkoholnim octom
Problem
Mogući uzrok
Pomoć
Nezadovoljavajući učinak
sušenja; rublje je još vlažno
Vodljivost/ponašanje vode u
vašem kraju razlikuje se od
standardnog podešenja
uređaja
Reprogramirajte standardno
podešenje, npr. H0 umjesto
H1, za rublje u sušilici (vidi
poglavlje “Mogućnosti
programiranja”)
Postupak sušenja traje
neuobičajeno dugo
Kondenzatorska jedinica je
prekrivena pahuljama
tkanine.
Očistite kondenzatorsku
jedinicu.
Začepljen filter za mucice
tkanine
Utikač mrežnog kabela nije
utaknut u utičnicu
Vrata sušilice ne mogu se
otvoriti pomoću tipke
VRATA
Kontrola za odabir programa
se nalazi u položaju
ISKLJUČENO
Vrata sušilice ne mogu se
zatvoriti
Nije pravilno umetnut filter za
pahulje tkanine/ili poklopac
filtra nije zatvoren
Očistite filter
Utikač mrežnog kabela utaknite
u utičnicu
Podesite program. Vrata se u
svakom trenutku mogu otvoriti
jačim pritiskom u smjeru vrata
(točka pritiska
).
Stavite filtere, uvjerite se da je
poklopac filtra zatvoren
Kontrola za odabir programa
se nalazi u položaju
ISKLJUČENO
Kontrolu za odabir programa
okrenite u položaj SVJETLO
Neispravna žarulja
Promijenite žarulju
Spremnik kondenzata je pun
Ispraznite spremnik
kondenzata
Ne radi osvjetljenje bubnja
Svijetli indikator
ISPRAZNITE VODU
29
Problem
Mogući uzrok
Svijetli indikator
ISPRAZNITE VODU, iako
je spremnik ispražnjen
Strana tijela, npr. životinjska
dlaka, mogu začepiti ulazni
nastavak kao i ventil na kraju
spremnika
Brzo se mijenja preostalo
trajanje programa na
pokazivaču
Preostalo trajanje programa
automatski se prilagođava
vrsti rublja, trajanju sušenja i
stupnju vlažnosti
Sušilica automatski
završava sa procesom
sušenja: kratko nakon što
program započne s radom,
na pokazivaču zasvijetli
KRAJ, nema indikacije
stupnja suhoće
Za odabrani program
ubačena je premala količina
rublja, ili je rublje presuho
Odaberite vremenski
program ili program s
višim stupnjem
suhoće, na primjer
1 EXTRA SUHO
umjesto 2 JAKO
SUHO
Postupak sušenja traje
neuobičajeno dugo, 4.5 sati
nakon početka sušenja:
Pritisnuta je tipka S
POSEBNA BRIGA i
prevelika je količina
ubačenog rublja
Provjerite odabir
programa: tipka S
POSEBNA BRIGA
prikladna je samo za
količine rublja do 2.5
kg
Prevelika je količina
ubačenog rublja
Smanjite količinu
rublja
Rublje je prevlažno
Rublje temeljitije
predosušite
- osvijetljen je pokazivač
KRAJ
- oglašava se zvučni signal
- prekida se process
sušenja
- na pokazivaču je prikazan
kod pogreške C6
Pomoć
Uz izvučen spremnik
uključite uređaj na
trenutak. Začepljenje
se može ukloniti iz
otvora spremnika,
odnosno dlake iz
ventila.
Automatski proces.
Ne postoji greška.
Ako za otklanjanje smetnje prilikom uporabe vašeg aparata niste našli
napomenu u ovim uputama za uporabu, obratite se servisnoj službi.
30
Zamjena žarulje unutrašnjeg osvjetljenja
Zamjensku žarulju možete kupiti u vašem lokalnom AEG servisnom
centru (dio br.: 647072580)
Upozorenje! Ni u kojem slučaju za ugradnju u vašu Lavatherm sušilicu
nemojte koristiti standardne žarulje!
Izvucite utikač mrežnog kabela iz utičnice.
Odvrnite poklopac iznad žarulje (žarulja se nalazi gore iza vrata sušilice;
pogledajte Pogled sprijeda).
Zamijenite neispravnu žarulju.
Ponovno zavrnite poklopac iznad žarulje.
Upozorenje! Iz sigurnosnih razlog poklopac iznad žarulje mora biti
zavrnut. Sušilica se ne smije koristiti ako poklopac nije na mjestu.
31
Promjena smjera otvaranja vrata
Ako Vam kojim slučaja zbog smještaja sušilice ne odgovara smjer otvaranja
vrata, moguće ga je promijeniti.
Upozorenje! Prije promjene smjera otvaranja vrata izvucite utikač
mrežnog kabela iz utičnice.
Za promjenu smjera otvaranja vrata postupite kako slijedi:
Odvrnite vijke A s prednje strane/ploče aparata.
Vodoravnim povlačenjem izvadite vrata.
Odvrnite vijke B s unutrašnje strane vrata i izvadite šarke C.
Zatvarač D odvrnite i izvadite.
Pokrovne pločice E, F i G otpustite pomoću tankog odvijača pritiskom na
zabravni mehanizam, pomaknite ih na stranu, izvadite i ponovno stavite
na suprotnu stranu vrata.
32
Šarke C i zatvarač D zavrnite na suprotnoj strani vrata.
Odvrnite bravu vrata H, izvadite je i izvucite čep.
Izvadite pokrov brave J i izvucite čep.
Bravu vrata H i pokrov brave J postavite na odgovarajuće čepove na
suprotnoj strani vrata, stavite u otvore i zavrnite, odnosno
ubacite/zabravite u ležište.
Vrata sa šarkama ubacite u za to predviđene otvore na prednjoj strani
aparata i učvrstite ih vijcima.
Nakon promjene smjera otvaranja vrata provjerite funkciju tipke
VRATA.
Upozorenje!: Aparat je ponovno siguran za uporabu tek nakon što su
postavljeni svi plastični dijelovi.
33
Mogućnosti programiranja
Elektroničko upravljanje radom vaše sušilice rublja omogućuje vam pojedine
funkcije sušilice trajno prilagoditi vašim potrebama.
Cilj
Provedba
“Zaštita rublja”: ako želite
“zaključati” odabrani
program sušenja
(odabrano podešenje
programa ne može se za
vrijeme odvijanja
programa promijeniti niti
pomoću kontrole za
odabir programa niti
pomoću tipke S
POSEBNA BRIGA) Kada
je “Zaštita rublja”
podešena, program
sušenja uvjek se odvija
na smanjenoj
temperaturi (funkcija S
POSEBNA BRIGA).
Nakon što je na kontroli za odabir programa odabran
program sušenja, i pritisnuta tipka START/PAUZA:
Kada želite da vas na
završetak programa
uvijek podsjeti zvučni
signal:
• Tipku S POSEBNA BRIGA držite pritisnutom 5
sekundi. Pokazivač odvijanja programa treptat će 5
sekundi, uključena je zaštita rublja.
Ako ipak pokušate mijenjati program sušenja, treptat će
pokazivač odvijanja programa; ako pritisnete tipku S
POSEBNA BRIGA, treptat će 5 sekundi, a ako zakrećete
kontrolu za odabir programa, tako dugo dok kontrolu
ponovno ne postavite u početni položaj.
Ako želite ukinuti zaštitu rublja:
• Tipku S POSEBNA BRIGA držite pritisnutom 5
sekundi. Pokazivač odvijanja programa treptat će 5
sekundi, nakon toga će svijetliti 5 sekundi; zaštita rublja
je isključena.
1) Utvrdite da se kontrola za odabir programa ne nalazi u
položaju
SVJETLO ili ISKLJUČENO.
2) Tipku
ZVUČNI SIGNAL držite pritisnutom
najmanje 5 sekundi.
Svijetli pokazivač
ZVUČNI SIGNAL ; nakratko se
oglašava zvučni signal. Time je odabrano podešenje
trajno isprogramirano.
Ako želite ukinuti ovo podešenje:
3) Postupite kako je opisano pod točkama 1) i 2). Ugasit
će se pokazivač
ZVUČNI SIGNAL.
34
Ako kondenzat odvodite
preko vanjskog odvoda,
a želite da prikaz
ISPRAZNITE VODU
bude trajno ukinut
1) Kontrolu za odabir programa postavite u položaj
.
SVJETLO.
2) Tipku
ZVUČNI SIGNAL držite pritisnutom 5
sekundi.
Na pokazivaču
PODEŠENO/PROG.VRIJEME
pojavit će se prikaz U za normalnu funkciju i II za
vanjski odvod kondenzata.
3) Kratkim pritiskom na tipku
odaberite između U
i
II.
4) Zakrenite kontrolu za odabir programa.
Time je odabrano podešenje trajno isprogramirano.
Podešavanje rezultata
sušenja: Ako na kraju
programa uvijek želite da
rublje bude nešto suše ili
nešto vlažnije nego li je
to pri standardnom
podešenju, te ako želite
da sušilica prepoznaje
stupanj suhoće u skladu
s tim:
1) Kontrolu za odabir programa postavite u položaj
SVJETLO.
2) Tipku
ODGOĐENI POČETAK RADA držite
pritisnutom 5 sekundi.
Na pokazivaču
VRIJEME/TRAJANJE PROGRAMA
pojavit će se trenutno podešenje:
H1 je standardno podešenje, uz H2 rublje će biti
vlažnije, uz H0 rublje će biti suše.
3) Tipku
ODGOĐENI POČETAK RADA pritišćite
tako dugo dok se na pokazivaču ne pojavi željena
vrijednost.
4) Zakrenite kontrolu za odabir programa.
Time je odabrano podešenje sačuvano.
35
Tehnički podaci
Visina x širina x dubina
Dubina uz otvorena vrata
Mogućnost podešavanja po visini
Težina praznog aparata
Količina punjenja (ovisna o programu)
(Odstupanje podataka o količini punjenja u pojedinim
zemljama posljedica je različitih mjernih metoda)
Potrošnja energije prema IEC 1121 s.e.
(5 kg pamučnog rublja, prethodno iscentrifugiranog na
800 okretaja u minuti, program 3
PAMUK SUHO ZA
ORMAR)
Područje primjene
Dozvoljena temperatura okoline
85 x 60 x 60 cm
117 cm
1.0/-0.4 cm
cca 46 kg
max. 5 kg
3.5 kWh
kućanstvo
+5°C do +35°C
Ovaj aparat zadovoljava sljedeće EC propise:
- 73/23/EEC od 19.02.1973. - Propisi za niskonaponske aparate
- 89/336/EEC od 03.05.1989. odredba EMC (uključivo i dopunu
propisa 92/31/EEC) - Propisi o elektromagnetskoj sukladnosti.
Postavljanje i električki priključak
•
Podatke o električkom priključku aparata uzmite s natpisne pločice.
Provjerite odgovaraju li vrijednost napona i vrsta struje napajanja
naznačeni na natpisnoj pločici vrijednosti napona i vrsti struje na
priključnom mjestu. Strujni krug osigurajte osiguračem prema podacima
na natpisnoj pločici.
Napomene za stručnu osobu/električara
Kod priključenja na mrežu bez utikača pripazite na pravilnost priključenja.
Uzmite u obzir odgovarajuće napomene u uputama za postavljanje i
prključivanje.
Kod aparata s promjenjivim podešenjima napona, shemu promjene naći ćete
na poklopcu priključne kutije na stražnjoj strani aparata.
36
Poseban pribor
Preko AEG-servisne službe možete naručiti sljedeći poseban pribor:
Komplet za odvod
Pomoću ovog ugradnog dijela (E-No. 916019000) kondenzat možete direktno
odvoditi u odvod (slivnik, sifon, odvodna rešetka) do maksimalne visine 1 m od
stojnog mjesta sušilice, 3 m dužine. Time pražnjenje spremnika kondenzata
više nije neophodno.. Prikaz
ISPRAZNITE VODU na završetku svakog
programa možete tada ukloniti pomoću mogućnosti programiranja uređaja (vidi
“Mogućnosti programiranja”). Unatoč tome, posuda kondenzata mora biti
pravilno umetnuta u upravljačku ploču.
Komplet za postavljanje stupa perilica-sušilica
Pomoću ovih ugradnih dijelova možete Vašu sušilicu kombinirati sa svakom
LAVAMAT automatskom perilicom rublja u stup perilica-sušilica. Aparati se
tada smještaju neposredno jedan iznad drugog štedeći prostor, perilica ispod,
sušilica iznad.
Dostupna su slijedeća dva kompleta:
- bez ploče
- s pločom na izvlačenje
E-Nr. 916018900
E-Nr. 916018901
37
Servis
U poglavlju “Nešto ne radi?” predstavljene su pojedine smetnje prilikom
uporabe aparata koje možete sami otkloniti. U slučaju pojave nekog kvara,
najprije pogledajte te napomene. Ako tamo ne nađete odgovor, obratite se
vašem ovlaštenom servisnom centru. On je u Vašoj blizini, i može - kad je to
potrebno - brzo doći do vas (adrese i telefonske brojeve naći ćete uz jamstveni
list/popis servisa).
Dobro se pripremite za razgovor. Time ćete olakšati dijagnozu kvara i odluku
je li neophodan dolazak servisera. Prije telefonskog poziva pribilježite slijedeće
važne informacije:
E/PNC-broj i F/S-broj. Oba se nalaze na natpisnoj pločici iza vrata Vaše
sušilice.
E/PNC-Nr.
F/S-Nr.
.............................
.............................
Nadalje, što je moguće točnije, utvrdite:
•
o kakvom se kvaru radi?
•
pod kojim se uvjetima kvar pojavljuje?
•
pojavljuje li se na pokazivaču ispis koda greške (
i broj)?
U kojim ćete slučajevima snositi troškove, čak i za vrijeme jamstvenog
roka?
- kada ste kvar mogli otkloniti i sami uz pomoć tablice kvarova (pogledajte
odlomak “Nešto ne radi?”),
- kada serviser nije prije svog dolaska dobio sve važne informacije, pa je
potreban i sljedeći dolazak, na primjer zbog odlaska po neki rezervni dio.
Višekratne dolaske servisera možete izbjeći ako ste telefonski poziv dobro
pripremili na gore opisani način.
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising