AEG | LTH57710W | User manual | Aeg LTH57710W Lietotāja rokasgrāmata

Aeg LTH57710W Lietotāja rokasgrāmata
LAVATHERM 57710
NĀKAMAIS SOLIS JŪSU LABKLĀJĀIBĀ
Kondensācijas veļas žāvētājs
SATURA RADĪTĀJS
Godātie klienti un cienījamās klientes!
3
Jūsu drošībai
3
Vispārēji norādījumi
4
Iekārtas un iepakojuma izmešana atkritumos
Iekārtas izmantošana saskaņā ar norādījumiem
Vecā iekārta jāizmet atbilstoši priekšrakstiem
4
4
4
Padomi apkārtējās vides aizsardzībai
5
Jūsu veļas žāvētāja būtiskākās īpatnības
6
Iekārtas uzbūve
Pretskats
Apkalpes panelis
Programmas izvēles slēdzis
6
6
7
8
Īsa instrukcija
8
Žāvēšanas process
Veļas sagatavošana
Pirms žāvētāja ekspluatācijas uzsākšanas
Durtiņu atvēršana
Veļas iepildīšana
Žāvēšanas programmas noregulēšana
Žāvēšanas programmas uzsākšana
Žāvēšanas procesa beigas
Veļas izņemšana
Kondensāta rezervuāra iztukšošana
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
Pūku sietiņa tīrīšana
10
Programmu tabulas
Programmu grupa "Kokvilna
Kā zināt, vai nav jātīra sildelements?
Programmu grupa "Jauktie materiāli"
Laika programmas
Ventilācijas programma
10
10
10
11
11
11
Neliels ieskats tekstilmateriālos
Kopšanas simboli
11
11
Tīrīšana un kopšana
Sildelementa tīrīšana
Sietiņa iedobes tīrīšana
Žāvētāja tilpnes tīrīšana
Apkalpes elementu un paneļu tīrīšana
12
12
12
12
12
Ko darīt Ja
Darbības traucējumu novēršana
Kvēlspuldzes nomaiņa
13
13
14
Durtiņu viras nomaiņa
15
Programmēšanas iespējas
16
Tehniskie dati
17
Elektropieslēgums
17
Norādījumi speciālistiem
17
Papildus piederumi
17
Klientu apkalpošana
18
2
LAVATHERM 57700
GODĀTIE KLIENTI UN CIENĪJAMĀS KLIENTES!
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Pirmkārt, obligāti jāievēro šīs lietošanas instrukcijas
pirmajās
lappusēs
dotie
drošības
norādījumi.
Uzglabājiet instrukciju, lai vēlāk to nepieciešamības
gadījumā varētu pāršķirstīt vai nodot to žāvētāja
nākamajam īpašniekam.
Ar brīdinājuma zīmi vai uzrakstiem "uzmanību",
"brīdinājums" vai "svarīgi" atzīmēti norādījumi, kuri ir
īpaši svarīgi Jūsu drošībai un žāvētāja nevainojamai
funkcionēšanai, tāpēc tie obligāti jāievēro.
Ar šo simbolu apzīmēti papildus norādījumi, kas
attiecas uz iekārtas vadību un apkalpes taustiņu
pielietojumu.
Šīs apzīmējums palīdzēs Jums soli pa solim
pārvietoties iekārtas apkalpes procesā.
Ar āboliņa lapu apzīmēti norādījumi un padomi, kas
palīdzēs Jums izmantot žāvētāju pēc iespējas
ekonomiski un ekoloģiski.
Gadījumiem, ja žāvētāja darbībā rodas traucējumi,
nodaļā "Ko darīt, ja..." sniegti padomi, kā nebūtiskas
problēmas iespējams novērst pašu spēkiem.
JŪSU DROŠĪBAI
"AEG"
ražoto
elektroiekārtu
drošība
atbilst
vispārpieņemtajiem tehniskajiem noteikumiem un
likumam par elektroiekārtu drošību. Neskatoties uz to,
mēs, kā iekārtas izgatavotāji, uzskatām par savu
pienākumu iepazīstināt Jūs ar sekojošiem drošības
norādījumiem:
Vispārējie drošības norādījumi.
•
Veļas žāvētāja remontu drīkst veikt tikai
kompetenti attiecīgās nozares speciālisti. Nekompetenti
veikts remonts var kļūt par cēloni nopietnām briesmām,
tāpēc gadījumos, kad iekārtai nepieciešams remonts,
Jums jāgriežas pēc palīdzības pie klientu apkalpošanas
dienesta vai specializētajā veikalā.
•
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārliecinieties,
ka uz iekārtas datu plāksnītes norādītais nominālais
spriegums un strāvas veids atbilst spriegumam un
strāvas veidam vietā, kur iekārta tiek uzstādīta. Arī
ziņas par nepieciešamajiem elektriskajiem drošinātājiem
Jūs atradīsiet uz datu plāksnītes.
•
Nekad neizmantojiet žāvētāju, ja bojāts tā tīkla
kabelis vai apkalpes panelis, darba virsma vai cokola
pārsegums un atklāti pieejama iekārtas iekšpuse.
•
Pirms žāvētāja tīrīšanas vai apkopes tas
jāizslēdz: jāatvieno no tīkla elektriskais kabelis jeb, -ja
žāvētājs pieslēgts, neizmantojot atvienojamu kabeli, jāizslēdz slēdzis vai jāizslēdz / līdz galam jāizskrūvē
drošinātāji.
•
Tīkla kabeli nekad nedrīkst vilkt aiz vada - tas
jātur tikai aiz kontakta.
•
Neatbalstieties pret atvērtām žāvētāja durtiņām
- iekārta var apgāzties.
•
Nekad neskalojiet žāvētāju ar ūdens strūklu.
Jūs varat dabūt strāvas triecienus!
•
Žāvēšanas kameras apgaismojuma spuldzes
aizsargapvalkam jābūt nostiprinātam savā vietā.
•
Ja Jūs pārtraucat žāvēšanas procesu, lai
izņemtu veļu, esiet uzmanīgi: veļa un žāvētāja tilpne var
būt ļoti karsti.
•
Nedrīkst izmantot daudzkontaktu sadalītājus,
slēdžus vai pagarinātājus. Iespējama pārkāršana!
Bērnu drošībai.
•
Bērni bieži vien pat neapjauš briesmas, kādas
sevī slēpj sadzīves elektroiekārtas. Tāpēc parūpējieties
par to, lai iekārtas darbības laikā bērni tiktu pietiekoši
uzraudzīti, un nekad neļaujiet bērniem izmantot
žāvētāju rotaļām, jo pastāv briesmas, ka bērni var tajā
ieslēgties.
•
Iepakojuma daļas (piemēram, folija un
putuplasts) var būt bīstamas bērniem. Tāpēc
iepakojuma materiālus jāuzglabā bērniem nepieejamā
vietā.
•
Pārliecinieties par to, ka žāvētāja tilpnē nav
ierāpušies mazi bērni un sīkdzīvnieki. Lai tas tā
nevarētu notikt, laikā, kad žāvētājs netiek izmantots,
turiet tā durtiņas aizvērtas.
•
Ļoti izdilušus apģērba gabalus, kā arī
nepietiekami kompaktus veļas priekšmetus ar
izņemamu polsterējumu (piemēram, spilvenus, jo tie var
plūksnoties) nedrīkst žāvēt žāvētājā, jo pastāv risks, ka
veļa var aizdegties.
•
Priekšmeti, kas satur cietas daļas vai šķiedras
(piemēram, grīdsegas), kā arī pārāk liels iepildītās veļas
daudzums var aizsegt iekārtas ventilācijas atveres.
Kamerā nedrīkst ievietot vairāk par noteiktajiem 5 kg
veļas.
•
Pretējā
gadījumā
pastāv
pārkāršanas
(uzliesmošanas) briesmas.
•
Pārbaudiet, vai žāvējamā veļā nav palikuši
eksplozīvi priekšmeti (piemēram, šķiltavas, aerosola
baloniņi u.tml.), jo tie var izraisīt sprādzienu vai
ugunsgrēku.
Uzstādīšana un pieslēgšana.
•
Ja iekārta tiek pārvietota, vispirms jānoņem tās
cokola panelis.
•
Jāpārbauda, vai žāvētājam transportēšanas
laikā nav nodarīti bojājumi. Bojātu iekārtu nekādā
gadījumā nedrīkst pieslēgt
3
LAVATHERM 57700
elektriskajam
tīklam.
Transportēšanas
izraisītu
bojājumu
konstatēšanas
gadījumā
nekavējoties
jāgriežas pie iekārtas piegādātāja.
•
Žāvētāju nedrīkst uzstādīt telpās, kur iespējama
sala iedarbība.
•
Uzstādot žāvētāju, tas ir jānolīmeņo.
•
Žāvētāju nedrīkst uzstādīt telpās, kurās grīdas
pārsegtas ar garspalvainiem tepiķiem, jo tādējādi var
tikt traucēta gaisa cirkulācija pie ieplūdes un izplūdes
atverēm.
•
Uzstādot žāvētāju blakus gāzes, ogļu vai
elektriskajam pavardam, starp žāvētāju un pavardu
jāievieto karstumizturīga, nedegoša plāksne (izmēri: 85
x 57,5 cm).
•
Žāvētāja kontaktdakšai pēc tā uzstādīšanas
jābūt labi pieejamai.
•
Saskaņā
ar
tehniskajiem
pieslēgšanas
noteikumiem, iekārtas pieslēgšanu elektriskajam tīklam
drīkst veikt tikai kompetents, autorizēts elektromontieris.
Iekārtas izmantošana saskaņā ar
norādījumiem.
•
Drošības apsvērumu, dēļ aizliegta jebkāda
iekārtas pārbūve vai pārveidošana.
•
Žāvētājs jāizmanto tikai normālas veļas un
apģērba žāvēšanai mājas apstākļos! Ja iekārta tiek
izmantota neparedzētiem mērķiem vai nepareizi
apkalpota, izgatavotājs par tādējādi izraisītajiem
bojājumiem nekādu atbildību neuzņemas.
•
Drīkst žāvēt tikai veļu, kas mazgāta ūdenī, īpaši
jāpiezīmē, ka veļas žāvētājā nekādā gadījumā nedrīkst
žāvēt izstrādājumus, kas pirms tam apstrādāti ar strauji
uzliesmojošiem tīrīšanas un šķīdināšanas līdzekļiem
(benzīnu, spirtu, traipu tīrītāju u. tml. vielām). Pretējā
gadījumā iespējama aizdegšanās un pat eksplozija!
•
Žāvētājā nav atļauts žāvēt izstrādājumus,
kuriem ir putu gumijas vai gumijas detaļas, jo tie var
aizdegties.
VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI
•
Veļa, kas iepriekš stīvināta, atstāj žāvētāja
tilpnē cietes nogulsnes, tāpēc to nevajadzētu žāvēt
žāvētājā.
•
Ja Jūs pārsniegsiet programmu tabulā dotos
iepildes daudzumus, Jūs jārēķinās ar to, ka veļa tiks
stipri saburzīta. Ja audums ir ļoti jūtīgs, nevajadzētu
iepildīt žāvētājā vairāk par 1,5 kg veļas.
•
Ja Jūs izmantosiet tā saucamos "mīkstos
dvielīšus", tie var atstāt nogulsnes pūku veidā, kas
izraisīs sietiņa aizsērēšanu. Tāpēc mēs iesakām no
šādiem izstrādājumiem atsacīties.
•
Dūšu zināšanai: auduma šķiedras 70% nodilst
valkājot, 20% - mazgājot, un tikai 10% - žāvējot veļu
žāvētājā. Jūsu žāvētājā nodilušās auduma šķiedras
uzkrājas kā pūkas sietiņā. Žāvējot veļu žāvētājā, uz 1
kilogramu auduma nodilušu pūku veidā tiek zaudēti tikai
0,03 g šķiedras.
IEKĀRTAS UN IEPAKOJUMA IZMEŠANA ATKRITUMOS
Iepakojuma materiāls jāizmet saskaņā ar otrreizējo
izejvielu pārstrādes noteikumiem
Jūsu veļas žāvētāja iepakojums jāiznīcina atbilstoši
attiecīgajiem noteikumiem. Visi iepakojuma materiāli ir
ekoloģiski nekaitīgi, un tos var bez riska izmest
atkritumos vai sadedzināt atkritumu sadedzināšanas
vietā.
Plastmasas daļas iespējams pārstrādāt otrreizējai
izmantošanai:
•
Iekārtas ārējais apvalks un tās iekšienē
ievietotie plastmasas maisiņi izgatavoti no polietilēna
(apzīmējums >PE<);
•
Iekārtas polsterējums izgatavots no putuplasta,
kas nesatur fluora hlora ogļūdeņradi (apzīmējums
>PS<).
Kartona daļas izgatavotas no makulatūras, un tās
vajadzētu nodot otrreizējo izejvielu pārstrādei.
Vecā iekārta jāizmet atbilstoši
priekšrakstiem.
Brīdinājums! Ja veļas žāvētājs tiek izmests
atkritumos, vispirms jāizvelk no rozetes kontaktdakša,
elektriskais kabelis jānogriež, kontaktdakša kopā ar
vadu jāizmet atsevišķi, bet durtiņu aizslēgs jāsabojā, lai
bērni, rotaļājoties, nevarētu nokļūt bīstamās situācijās.
Kad Jūs kādā jaukā dienā uz visiem laikiem pārtrauksiet
iekārtas ekspluatāciju, Jums vajadzētu to nogādāt
izejvielu pārstrādes centrā vai nodot atpakaļ
specializētajā veikalā, kur to pieņems par simbolisku
samaksu.
Materiālus var nodot pārstrādei, pirms tam tos attiecīgi
sašķirojot.
No ekspluatācijas izņemtas iekārtas izjaukšanai
nepieciešami tikai vienkārši instrumenti (krusta
skrūvgriezis, āmurs).
4
LAVATHERM 5770C
PADOMI APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBAI
•
Mazgājot veļu, vajadzētu atteikties no
mīkstinošā skalošanas līdzekļa izmantošanas. Veļas
žāvētājā Jūsu veļa arī bez speciāliem līdzekļiem kļūs
mīksta un "pufīga".
•
Pirms ievietošanas žāvētājā veļa jāuzbužina, lai
saīsinātu žāvēšanas laiku un samazinātu veļas
saburzīšanos.
•
Pirms žāvēšanas veļa pietiekoši jāatbrīvo no
Iepriekšēja mitruma samazināšana
mitruma. Pamatu pamatos jāievēro sekojošais: jo labāk
veļa pirms žāvēšanas ir izgriezta centrifūgā, jo
ekonomiskāk darbosies žāvētājs. Pārliecinieties par to!
Veļu pietiekami izgrieziet centrifūgā!
•
Vērtības atbilst 5 kilogramiem veļas, kura tiek
žāvēta līdz tādai sausuma pakāpei, ka to var pēc tam
uzreiz ievietot skapī. Sekojošā tabulā parādītas
konkrētas patēriņa vērtības atkarībā no veļas
izgriešanas un tajā atlikušā mitruma daudzuma:
Žāvēšanas process
Atlikušais mitrums
Apgriezieni minūtē
Laika patēriņš
minūtēs
Enerģijas patēriņš
kWh
litros
procentos
800
3.5
70
130
3.5
1000
3.0
59
110
3.0
1200
2.7
53
105
2.7
1400
2.5
50
100
2.6
1600
2.4
47
95
2.5
•
Jāņem vērā noteiktie iepildes daudzumi!
Ekonomiski žāvētājs spēs darboties tikai tad, ja Jūs
kārtīgi ievērosiet programmu tabulās norādītos
iepildāmās veļas daudzumus. Pēc iespējas, centieties
noteikto daudzumu izmantot, ievietojot žāvētājā pilnu
daudzumu.
Žāvēšanas programma
•
Izvēlieties atbilstošu žāvēšanas programmu!
Jums jāizvēlas programma, kas atbilst gan veļas
daudzumam, gan tās veidam. Tādējādi veļas žāvētāja
darbība būs patiesi ekonomiska. Piemēra vietā dažas
patēriņa vērtības:
Daudzums
kilogramos
Ilgums minūtēs
Enerģijas
patēriņš
Kokvilna (ievietošanai skapī)1
5
130
2.5
Kokvilna (gludināšanai)1
5
100
2.8
2.5
55
1.3
Jaukti materiāli (ievietošanai skapī)2
1) iepriekš izgriezta centrifūgā ar 800 apgriezieniem
minūtē.
2) iepriekš izgriezta centrifūgā ar 1000 apgriezieniem
minūtē.
Gadījumā, ja veļas daudzums, kas jāizžāvē līdz
konkrētai pakāpei (piemēram, gludināšanai paredzētā
veļa), ir neliels, Jums aiz ekonomiskiem apsvērumiem
vajadzētu veikt žāvēšanu vairākās pakāpēs: iepildiet
veļu žāvētājā uz izvēlieties žāvēšanas programmu, kas
paredzēta gludināmai veļai. Programmai beidzoties,
izņemiet veļu, ko vēlaties gludināt. Pēc tam atlikušo
veļu izžāvējiet ar programmu, kas paredzēta, lai veļu
pēc žāvēšanas varētu ievietot skapī.
•
Saudzīgās žāvēšanas taustiņš jāizmanto tikai
pie veļas daudzumiem, kas nepārsniedz 2,5 kg!
•
Pūku sietiņš jāiztīra pēc katras žāvēšanas
reizes!
•
Kondensāta rezervuārs jāiztukšo pēc katras
žāvēšanas reizes!
Uzmanību! Rezervuārā uzkrājušos kondensātu
nedrīkst dzert vai kādā citā veidā izmantot uzturā!
Kondensātu Jūs kā destilētu ūdeni varat izmantot
saimniecībā, tomēr jebkurā gadījumā tas vispirms ir
jāizfiltrē caur papīra filtru.
•
Regulāri jātīra sildelements!
Ja Jūs regulāri tīrīsiet sildelementu, žāvētājs patērēs
mazāk enerģijas.
5
LAVATHERM 57700
JŪSU VEĻAS ŽĀVĒTĀJA BŪTISKĀKĀS ĪPATNĪBAS
•
Programmas un laika noregulēšana ar
programmas izvēles slēdža palīdzību.
•
Izvēloties akustisko signalizāciju: pēc procesa
beigām ar noteiktu intervālu atskan akustiskais
brīdinājuma signāls.
•
Saudzīgās žāvēšanas programmas taustiņš
jūtīgu izstrādājumu sevišķi saudzīgai apstrādei.
•
Paātrinātai programmai atbilst ātrās žāvēšanas
taustiņš.
•
Taimers: programmas uzsākšanas laika
aizkavēšanu iespējams ieprogrammēt robežās starp 1
un 19 stundām (piemēram, uz diennakts laiku ar
pazeminātu elektroenerģijas tarifu).
•
Ciparu displejs parāda:
•
programmas paredzamo ilgumu vai laiku, kas
atlicis līdz tās pabeigšanai;
•
taimera
noregulējumu
(programmas
uzsākšanas aizkavējumu vai laiku, kas atlicis līdz
programmas uzsākšanai);
•
bojājuma kodu.
•
Žāvēšanas pakāpes rādītājs.
•
Programmas posma pabeigšanas rādītājs.
•
Programmēšanas
iespēja,
kura
ļauj
nepieciešamības gadījumā mainīt programmas izpildes
gaitu (secību).
IEKĀRTAS UZBŪVE
6
LAVATHERM 57700
Apkalpes panelis.
A zīmējuma apraksts.
(pulksteņrādītāja kustības virzienā)
Izslēgts.
Apgaismojums.
Papildus.
Ievietošanai skapī.
Vieglā (plāniem izstrādājumiem).
Gludināšanai.
Rullēšanai.
Kokvilna.
Jauktie materiāli.
Papildus žāvēšana.
Ievietošanai skapī.
Vieglā (plāniem izstrādājumiem).
60 min,
40 min.
20 min.
60 min.
Ventilācija.
A Programmas izvēles slēdzis: žāvēšanas programmas
noregulēšanai.
В Žāvēšanas pakāpes rādītājs (indikators) norāda
sasniedzamo sausuma pakāpi; tādējādi iespējams
vajadzīgajā brīdī izņemt no žāvētāja atsevišķus
priekšmetus.
C Taustiņu bloks:
- "Skaņas signāla" taustiņš: ja tas ir nospiests, pēc
programmas beigām atskanēs akustiskais signāls, kas
liecinās, ka Jūs varat izņemt veļu no žāvētāja.
- Saudzējošā režīma taustiņš: jūtīgiem materiāliem;
- Starta / pauzes taustiņš: programmas uzsākšanai.
- Paātrinātās programmas taustiņš - saīsina žāvēšanas
laiku.
- Taustiņš "Durtiņas" ļauj atvērt durtiņas programmas
izpildes laikā.
- Taimera taustiņš ļauj noregulēt programmas
uzsākšanas aizkavējumu robežās no 1 līdz 19 stundām.
Noregulējums redzams uz displeja kā "uzsākšanas
laiks".
- Ciparu indikators (displejs) norāda paredzamo
programmas ilgumu vai laiku, kas atlicis līdz izvēlētās
žāvēšanas programmas beigām;
Ja izvēlēta programmas uzsākšanas laika aizkavēšana
(ar taimera taustiņu), uz displeja redzams, cik stundas
atlikušas līdz programmas uzsākšanai;
- iekārtas bojājumu gadījumā uz displeja parādās
bojājuma kods (simbols "C" un numurs).
D Indikatoru bloks:
- Programmas izpildes gaitas indikators: iedegās
notiekošajam
programmas
posmam
atbilstošā
spuldzīte.
- Indikators: kondensators (sildelements): sildelements
jāiztīra!
- Sietiņa indikators: jāiztīra pūku sietiņš!
7
LAVATHERM 57700
Programmas izvēles slēdzis.
(pulksteņrādītāja kustības virzienā)
Izslēgts.
Apgaismojums.
Papildus.
Ievietošanai skapī.
Vieglā (plāniem izstrādājumiem).
Gludināšanai.
Rullēšanai.
Kokvilna.
Jauktie materiāli.
Papildus žāvēšana.
Ievietošanai skapī.
Vieglā (plāniem izstrādājumiem).
60 min.
40 min.
20 min.
60 min.
Ventilācija.
•
Pozīcija "Izslēgts" nozīmē, ka veļas žāvētājs
atrodas izslēgtā stāvoklī.
•
Programmu grupa "Kokvilna": programmas
kokvilnas un lina izstrādājumu žāvēšanai, iepildes
daudzums līdz 5 kg.
•
Programmu
grupa
"Jauktie
materiāli":
programmas jaukto un sintētisko materiālu žāvēšanai,
iepildes daudzums līdz 2,5 kg.
•
Laika programmas: lai veļu pažāvētu papildus
vai lai žāvētu daudzumus, kas nepārsniedz 1 kg.
•
Programma "Ventilācija" paredzēta, lai ar
auksta gaisa strāvas palīdzību izgludinātu saburzītas
virsdrēbes. Saburzītās vietas pirms tam mazliet
jāsamitrina. Šīs programmas ilgums ir 10 minūtes.
Pirms žāvētāja ekspluatācijas
uzsākšanas.
Žāvētāja tilpne jāizslauka ar mitru lupatu.
ĪSA INSTRUKCIJA
•
Pirms žāvēšanas veļa iespējami pamatīgi
jāatbrīvo no ūdens.
•
Veļa jāsagatavo.
•
Veļa jāiepilda tilpnē.
•
Ar programmas izvēles slēdža palīdzību
jānoregulē vajadzīgā programma, ja nepieciešams,
jāaktivē skaņas signāls, jāizvēlas paātrinātā programma
vai programmas ieslēgšanas aizkavēšanas laiks.
•
Iespējams, - jānospiež saudzējošā režīma
taustiņš.
•
Jāaktivē programmas uzsākšana.
•
Programmas norises laikā Jūs varat atvērt
iekārtas durtiņas, lai ievietotu tilpnē vai izņemtu no tās
veļu.
Pēc programmas beigām:
•
Jāizņem veļa.
•
Jāiztukšo kondensāta rezervuārs.
•
Jāiztīra pūku sietiņš.
•
Jāizslēdz žāvētājs.
•
Ja
deg
indikators
"Kondensators
(sildelements)", noteikti jāveic sildelementa tīrīšana.
ŽĀVĒŠANAS PROCESS
Veļas sagatavošana.
Durtiņu atvēršana.
• Lai pasargātu veļu no savelšanās kamolā un
sasiešanās, jāaizver rāvējslēdzēji, jāaizpogā segu un
spilvenu pārvalki, jāsasien auklas un lentes.
•
Jāiztukšo kabatas.
•
Jānoņem metāla daļas (skavas, saspraudes,
saspraužamās adatas u.c.).
•
Izstrādājumi, kas izgatavoti no dubulta
materiāla), jāapgriež uz otru pusi (piemēram, vējjakas
ar kokvilnas pildījumu jāpagriež ar kokvilnas pusi uz
āru.
•
Pirms ievietošanas žāvētājā veļa jāuzbužina.
Durtiņas iespējams atvērt divos veidos.
•
Lai atvērtu žāvētāja durtiņas, tās spēcīgi
jāpiespiež punktā
vai
•
ja iekārta ieslēgta nospiežot taustiņu "Durtiņas".
Veļas iepildīšana.
Sagatavotā un uzbužinātā veļa jāiepilda žāvētājā.
Uzmanību! Jāraugās, lai, aizverot durtiņas, tajās
neievērtu veļas gabalus! Pretējā gadījumā var rasties
veļas žāvētāja vai apģērba bojājumi.
8
LAVATHERM 57700
Žāvēšanas programmas noregulēšana.
Ar programmas izvēles slēdža palīdzību jāizvēlas
atbilstošā programma (skat. programmu tabulas).
Ja nepieciešams, izvēlieties vienu no iespējamajiem
taustiņiem:
"Skaņas
signāls",
...,
"Paātrinātā
programma"...
Noregulēto programmas uzsākšanas laiku jebkurā brīdī
iespējams mainīt.
Žāvēšanas procesa beigas.
Ja Jūs esat nospieduši akustiskā signāla taustiņu, šajā
stadijā noteiktos laika intervālos atskanēs skaņas
signāls.
Neilgi pirms žāvēšanas procesa beigām iestājas
atdzesēšanas fāze: šajā laikā apsilde ir izslēgta. Ar
atdzesēšanas fāzi beidzas arī pats žāvēšanas process.
Pēc tam, kad atdzesēšanas fāze beigusies, Jūs varat
izņemt no žāvētāja veļu.
Žāvēšanas programmai automātiski seko saburzīšanās
aizsardzības fāze. Tilpne griežas ar noteiktiem
intervāliem, un veļa tādējādi kļūst "pufīga" un nav
saburzīta.
Veļas izņemšana.
Jāatver durtiņas un jāizņem veļa.
Kondensāta rezervuāra iztukšošana.
Paātrinātās programmas taustiņš.
Izvēlētās
sausuma
pakāpes
sasniegšanai
nepieciešamais laiks samazinās.
Skaņas signāla taustiņš.
Saburzīšanās novēršanas posmā (pēc žāvēšanas)
noteiktos laika intervālos atskan akustiskais signāls
(skat. "Žāvēšanas beigas").
Saudzējošā programma.
Līdz ar to noregulētā programma tiks izpildīta ar
mazāku apsildes jaudu. Saudzējošā režīma taustiņš
jāspiež, žāvējot izstrādājumus, uz kuru kopšanas
Uzmanību! Kondensāts, kas uzkrājies rezervuārā
nekādā gadījumā nav dzerams vai kādā citā veidā
izmantojams pārtikā.
Padariet sev par ieradumu iztukšot kondensāta
rezervuāru pēc katras žāvēšanas reizes. Tādējādi Jūs
laikus novērsīsiet iespēju, ka dēļ pārpildīta rezervuāra
tiek pārtraukts žāvēšanas process.
Jāsatver kondensatora rezervuārs aiz rokturīša un
pilnīgi jāizvelk no iekārtas.
etiķetēm atrodams apzīmējums
. Ieteicams
saudzējošo režīmu izvēlēties arī materiāliem, kas jūtīgi
pret temperatūras iedarbību (piemēram, akrilam un
viskozei).
Žāvēšanas programmas uzsākšana.
Uzsākšanas laika noregulēšana ar taimera palīdzību. Ar
taimeri
iespējams
ieprogrammēt
žāvēšanas
programmas uzsākšanas laiku robežās no 1 līdz 19
stundām
Izvēlieties programmu.
Nospiediet taimera taustiņu un turiet to nospiestu, līdz
laika indikatorā parādās nepieciešamais žāvēšanas
programmas uzsākšanas aizkavēšanas laiks stundās.
Nospiediet taustiņu "Starts / pauze".
Pēc noregulētā laika intervāla (stundās) žāvētājs
automātiski uzsāks izvēlētās programmas izpildi.
Laika indikatorā būs redzams, pēc cik stundām
izvēlētās programmas izpilde tiks pabeigta.
Rezervuāra vāciņš jāpabīda uz sāniem, un
kondensāts jāizlej.
Rezervuārs jāiebīda atpakaļ apkalpes panelī.
Kondensāta rezervuārā var ieliet apmēram 3,8
litrus ūdens, kas ir pietiekoši 5 kg veļas izžāvēšanai,
kura iepriekš izgriezta centrifūgā ar 800 apgriezieniem
minūtē.
9
LAVATHERM 57700
PŪKU SIETIŅA TĪRĪŠANA
Lai žāvēšanas laikā nodrošinātu nevainojamu gaisa
cirkulāciju, pēc katras žāvēšanas reizes jāiztīra sietiņš,
kurā uzkrājas pūkas, diegu gali, šķiedras gabaliņi u.tml.
Tāpat pārbaudiet, vai žāvēšanas kamerā nav palikuši
veļas gabali vai citi priekšmeti un, ja ir, izņemiet tos.
Jānospiež sietiņa fiksatora atbrīvošanas taustiņš.
Līdz ar to sietiņa vāks atsprāgs vaļā.
Jāizņem no sietiņa pūkas, vislabāk to darīt ar mitru
roku.
Jāieliek sietiņš atpakaļ vietā.
Jāpiespiež sietiņa vāks, līdz tas nofiksējas.
Bez sietiņa tā vāks nevar nofiksēties, kā arī nav
iespējams aizvērt žāvētāja durtiņas.
Jāizņem sietiņš.
Žāvētāja izslēgšana.
Programmas izvēles slēdzis jāpagriež pozīcijā
"Izslēgts".
Uzmanību! Žāvētāju nevar darbināt, ja sietiņš ir
bojāts vai aizsērējis.
Kā zināt, vai nav jātīra sildelements?
Ja kondensatora (sildelementa) indikators spuldzīte
deg, sildelements obligāti jāiztīra.
Skat.
nodaļu "Tīrīšana
un
kopšana" par
sildelementa tīrīšanu.
PROGRAMMU TABULAS
Programmu grupa "Kokvilna".
Kopšanas simboli
Programma
iepildes daudzums līdz 5 kg
Veļas veids
Izstrādājumu piemēri
PAPILDUS ŽĀVĒŠANA
biezi vai vairākkārtu izstrādājumi, kuri
jāizžāvē visā to biezumā
IEVIETOŠANAI SKAPĪ
izstrādājumi ar vienmērīgu biezumu, kas Frotē veļa, trikotāža, frotē dvieļi
jāizžāvē visā to biezumā
VIEGLĀ ŽĀVĒŠANA
plāni izstrādājumi, kuri pēc žāvēšanas
vēl tiks gludināti
Trikotāža, kokvilnas krekli
GLUDINĀŠANAI
normāla biezuma kokvilnas un lina
izstrādājumi
Gultas veļa, galdauti un salvetes
RULLĒŠANAI
kokvilnas un lina izstrādājumi, kuri pēc
žāvēšanas tiks rullēti
Gultas veļa, galdauti un salvetes
Frotē veļa, halāti
10
LAVATHERM 57700
Programmu grupa "Jauktie materiāli".
Kopšanas simboli
un
iepildes daudzums līdz 2,5 kg
Programma
Veļas veids
Izstrādājumu piemēri
PAPILDUS ŽĀVĒŠANA
biezi vai vairākkārtu izstrādājumi, kuri
jāizžāvē visā to biezumā
Puloveri, gultas veļa, galdauti un
salvetes
IEVIETOŠANAI SKAPĪ
plāni izstrādājumi, kuri pēc žāvēšanas nav
jāapstrādā (piemēram, jāgludina)
Viegli kopjamie virskrekli, salvetes un
galdauti, bērnu apģērbs, zeķes,
sieviešu veļa
VIEGLĀ ŽĀVĒŠANA
plāni izstrādājumi, kuri pēc žāvēšanas vēl
tiks gludināti
Trikotāžas veļa, kokvilnas krekli
1
) jānospiež saudzējošā režīma taustiņš
Laika programmas.
Kopšanas simboli
un
iepildes daudzums līdz 1 kg.
Lai papildus pažāvētu atsevišķus veļas gabalus vai lai
žāvētu nelielus veļas daudzumus, Jūs varat izvēlēties
programmas ilgumu 20, 40 vai 60 minūtes. jānospiež
saudzējošā režīma taustiņš
Ventilācijas programma.
Veļa 10 minūtes tiek apstrādāta ar auksta gaisa strāvu;
šis
režīms
izmantojams
saburzītu
virsdrēbju
gludināšanai.
NELIELS IESKATS TEKSTILMATERIĀLOS
Kopšanas simboli.
Pārbaudiet, vai Jūsu veļa ir piemērota žāvēšanai veļas
žāvētājā. Uz apģērba kopšanas etiķetes vajadzētu
atrasties kādam no sekojošiem simboliem:
Principā žāvēšana žāvētājā ir iespējama, bet
izstrādājuma izgatavotājs nenosaka, vai jāžāvē
parastajā vai saudzējošajā režīmā.
Žāvēšana normālajā režīmā.
Žāvēšana saudzējošā režīmā (jānospiež saudzējošā
režīma taustiņš).
Žāvēšana žāvētājā nav atļauta.
Ja Jūs neatrodat uz apģērba kopšanas etiķetes
nevienu no šiem režīmiem:
Vārāmā un krāsainā veļa, kā arī jauktie materiāli
jāžāvē pie normālas temperatūras. Ja Jūs žāvējat
jūtīgus izstrādājumus, jānospiež saudzējošā režīma
taustiņš.
Mēs iesakām Jums, jau pērkot apģērbu, pievērst
uzmanību tam, vai apģērbam ir pievienota etiķete ar
kopšanas simboliem.
•
• Tekstilizstrādājumi, kas ir jūtīgi pret paaugstinātu
temperatūru.
Žāvējot tekstilizstrādājumus, kas ir jūtīgi pret
paaugstinātas temperatūras iedarbību, (piemēram,
akrilu vai viskozi), kā arī izstrādājumus, uz kuru
kopšanas etiķetes atrodams simbols
, jābūt
nospiestam saudzējošā režīma taustiņam.
•
Trikotāža, adījumi.
Trikotāža
un
adījumi
var
deformēties.
Šos
izstrādājumus nedrīkst apstrādāt ar "Papildus
žāvēšanas" programmu. Tomēr augstas kvalitātes veļai
deformācijas risks ir ievērojami mazāks.
•
Jauni, krāsaini izstrādājumi
Jaunus, krāsainus izstrādājumus nedrīkst žāvēt kopā ar
gaišākiem apģērba gabaliem, jo tie var sakrāšoties.
Vilna, dūnas.
Vilnas izstrādājumus nedrīkst žāvēt žāvētājā!
Iespējama to savelšanās! Dūnu izstrādājumus žāvētājā
atļauts žāvēt tikai tad, ja tiem pievienots atbilstošs
simbols vai cits nepārprotams norādījums.
11
LAVATHERM 57700
TĪRĪŠANA UN KOPŠANA
Sildelementa tīrīšana.
Sietiņa iedobes tīrīšana.
Uzmanību!
Ja
iedegas
kondensatora
(sildelementa) indikatora spuldzīte, noteikti jāiztīra
kondensators. Pretējā gadījumā žāvētājam var rasties
bojājumi, turklāt, ja sildelements ir netīrs, žāvētājs
patērē vairāk enerģijas.
Jāatver žāvētāja durtiņas.
Neskatoties uz to, ka sietiņš kalpo pūku, diegu un sīku
šķiedras daļiņu savākšanai, neliels daudzums šo
netīrumu var nonākt arī ārpus sietiņa - iedobē, kurā tas
atrodas. Tādēļ laiku pa laikam - vismaz reizi trīs
mēnešos - jāiztīra visa iedobē ap sietiņu.
Jāizņem sietiņš.
Sietiņa vāks jāsatver aiz tā augšdaļas un jāpavelk
uz āru, līdz tas atbrīvojas no abiem turētājiem.
Nospiežot abas fiksācijas "austiņas", jāatbloķē
cokola panelis un jānoņem.
Abas drošības ripas jāpagriež pa ceturtdaļu
apgrieziena uz ārpusi.
No visas sietiņa iedobes jāiztīra pūkas u.tml.
netīrumi, - vislabāk to veikt ar putekļsūceja palīdzību.
Abas sietiņa vāka tapas jāiespiež turētājos, līdz
vāks nofiksējas.
Jāieliek atpakaļ vietā sietiņš.
Sildelements jāsatver aiz roktura un jāizņem no
cokola.
Jāpiespiež sietiņa vāks, līdz tas nofiksējas.
Žāvētāja tilpnes tīrīšana. Uzmanību! Tilpni, kas
izgatavota no nerūsējošā, tērauda, nekādā gadījumā
nedrīkst tīrīt ar metāla suku vai katlu beržamajiem!
Tilpnes iekšējā virsma un ribas jāizslauka ar mitru
lupatiņu, kas samērcēta parastā saimniecības
mazgāšanas līdzeklī (piemēram, etiķa tīrītājā).
Apkalpes elementu un paneļu tīrīšana.
Jāiztīra sildelements. Vislabāk to darīt ar birstes
palīdzību vai, pamatīgi izskalojot sildelementu zem
rokas dušas. Arī ūdens noplūdes atverei, kas atrodas
sildelementa aizmugurē, jābūt tīrai.
Uzmanību! Apkalpes paneļa un tā elementu
tīrīšanai nav atļauts izmantot nekādus mēbeļu tīrāmos
un pulējamos līdzekļus, kā arī abrazīvas substances.
Apkalpes elementi un paneļi jānoslauka ar mitru
lupatiņu. Lupatiņas samitrināšanai jāizmanto tikai siltais
ūdens.
Uzmanību! Sildelementa tīrīšanai nedrīkst lietot
asus vai smailus priekšmetus, jo tādējādi to iespējams
sabojāt.
Sildelements pēc tīrīšanas jāieliek atpakaļ vietā un
jānofiksē. (Abas drošības ripas par ceturtdaļu
apgrieziena jāpagriež uz iekšpusi). Uzrakstam "top oben - en haut" jāatrodas augšpusē.
Jāpieliek atpakaļ vietā cokola panelis.
Uzmanību! Bez
ekspluatācija ir aizliegta.
sildelementa
žāvētāja
12
LAVATHERM 57700
KO DARĪT, JА...
Darbības traucējumu novēršana.
Gadījumā, ja žāvētāja darbībā rodas traucējumi,
pamēģiniet, izmantojot šeit dotos padomus, novērst tos
saviem spēkiem. Ja Jūs gadījumos, kad radušies kādi
no šeit uzskaitītajiem traucējumiem vai veikta veļas
žāvētāja nepareiza apkalpe, griezīsieties pēc
Traucējums
Cēlonis
palīdzības pie klientu apkalpošanas dienesta, par
meistara izsaukšanu būs jāmaksā arī garantijas laikā.
Ja Jūs šajā instrukcijā neatrodat padomu kāda iekārtas
darbības traucējuma novēršanai, Jums jāgriežas pēc
palīdzības pie mūsu klientu apkalpošanas dienesta
darbiniekiem.
Novēršana
Vai programma ir noregulēta?
Izvēlieties programmu.
Vai ir nospiests "Starta / pauzes"
taustiņš?
No jauna nospiediet taustiņu Starts /
pauze.
Vai kontaktdakša ir iesprausta rozetē? Iespraudiet kontaktdakšu
kontaktligzdā.
Veļas žāvētājs nedarbojas
Žāvēšanas rezultāts Jūs
neapmierina...
Vai ir kārtībā drošinātāji sadales
kārbā?
Vai nav izslēgts centrālais strāvas
padeves slēdzis sadales kārbā?
Vai ir kārtīgi aizvērtas veļas žāvētāja
durtiņas?
Aizveriet iekārtas durtiņas.
Nav kārtībā drošinātāji
Pārbaudiet kūstošos vai automātiskos
drošinātājus. Sadales sistēmas
bojājumu novēršanu jāuztic
kompetentam elektromontierim.
Vai esat izvēlējušies piemērotu
programmu?
Nākamajā žāvēšanas reizē
noregulējiet citu laiku vai programmu.
Vai nav jāiztīra pūku sietiņš?
Iztīriet sietiņu.
Vai nav pienācis laiks tīrīt
sildelementu?
Iztīriet kondensatoru (sildelementu).
Vai nav pārsniegts noteiktais
maksimālais iepildes daudzums?
Ievērojiet ieteicamo piepildīšanas
līmeni.
Vai veļa pirms ievietošanas žāvētājā ir Pietiekami izžāvējiet veļu centrifūgā.
pietiekami izgriezta?
Vai gaisa cirkulācijas atveres iekārtas Atbrīvojiet ventilācijas atveres
cokolā ir brīvas?
apakšējā daļā.
Žāvēšanas process ir
neparasti ilgs...
Vai uz tilpnes virsmas vai ribām nav
izveidojušās nogulsnes?
Iztīriet tilpnes iekšējo virsmu un sānu
sieniņas.
Vai nav jāiztīra pūku sietiņš?
Iztīriet sietiņu.
Vai nav pienācis laiks tīrīt
sildelementu?
Iztīriet sildelementu
Veļa ir pārāk slapja.
Kārtīgāk izgrieziet veļu centrifūgā.
13
LAVATHERM 57700
Traucējums
Cēlonis
Novēršana
Tīkla sprieguma kontaktdakša neatrodas Iespraudiet kontaktdakšu rozetē.
rozetē
Nospiežot taustiņu "Durtiņas", Programmu izvēles pārslēgs atrodas Izvēlieties
tās neatveras
atvēršana
pozīcijā "Izslēgts".
programmu.
Durtiņu
iespējama jebkurā laikā,
spēcīgi nospiežot taustiņu (punktā
).
Nedeg žāvēšanas
apgaismojums
kameras Programmu izvēles pārslēgs atrodas Pārvietojiet
pārslēgu
"Apgaismojums"
vai
pozīcijā "izslēgts".
žāvēšanas programmu.
Bojāta apgaismojuma kvēlspuldze.
pozīcijā
izvēlieties
Nomainiet kvēlspuldzi (skat. atbilstošajā
nodaļā)
Deg kondensāta rezervuāra Svešķermeņi,
piemēram,
dzīvnieku Noņemiet
rezervuāru un
īslaicīgi
kontrolspuldze,
kaut
arī spalvas, piesārņojuši ieejas vārstu vai ieslēdziet žāvētāju. Aizsērējumus var
rezervuārs ir tukšs.
vārstu rezervuāra aizmugurējā daļā.
iztīrīt no rezervuāra ligzdas vai izņemt
svešķermeņus no vārsta.
Žāvētājs automātiski pārtrauc Ir ievietots izvēlētajai programmai Izvēlieties citu laika programmu vai
darbību: indikācijas spuldzīte neatbilstoši mazs veļas daudzums, vai augstāku sausuma pakāpi (piemēram,
"Beigas" iedegas gandrīz tūlīt arī tā ir pārāk sausa.
īpaši sausa - sausa ievietošanai skapī).
pēc ieslēgšanas, un sausuma
pakāpes indikācija neparādās.
Žāvēšanas process ir pārāk
ilgs.
4,5
stundas
pēc
žāvēšanas
sākuma
ar
pārtraukumiem
iedegas
programmas beigu indikācijas
spuldzīte.
Atskan
akustiskais
brīdinājuma
signāls
par
žāvēšanas pārtraukšanu
- Uz displeja deg bojājuma
kods "C6".
Nospiests taustiņš "Smalkā veļa", un Pārbaudiet
programmu
pārslēgu.
kamera ir pārpildīta.
Programmu "smalkā veļa" var izmantot
tikai, ja veļas daudzums nepārsniedz 2,5
kg.
Žāvēšanas kamera ir pārpildīta.
Samaziniet veļas daudzumu.
Veļa ir pārāk slapja.
Kārtīgāk izgrieziet veļu centrifūgā.
Kvēlspuldzes nomaiņa.
Ar servisa firmas starpniecību iegādājieties
oriģinālo "AEG" iekārtai "Lavatherm" paredzēto
rezerves kvēlspuldzi.
Uzskrūvējiet atpakaļ vietā spuldzes aizsargapvalku.
Brīdinājums: Drošības tehnikas apsvērumu
dēļ aizsargapvalkam vienmēr jāatrodas savā vietā.
Bez tā žāvētāja ekspluatācija nav atļauta.
Uzmanību! Nekādā gadījumā neizmantojiet
žāvētājā parastās kvēlspuldzes! Tās izstaro pārāk
daudz siltuma, kas var sabojāt zem aizsargapvalka
esošo spuldzi un radīt iekārtas bojājumus.
Izņemiet tikla kontaktdakšu no rozetes vai
izskrūvējiet drošinātājus dzīvokļa sadales skapī, ja
izmantots iekārtas t.s. "ciešais pieslēgums".
i
Noskrūvējiet kvēlspuldzes aizsargapvalku (spuidze
atrodas augšpusē, aiz durtiņām, skat. iekārtas
pretskatu).
i
Nomainiet bojāto spuldzi.
14
LAVATHERM 57700
DURTIŅU VIRAS NOMAIŅA
Gadījumā, ja vietā, kur Jūs uzstādāt veļas žāvētāju, ir
tāds iekārtojums vai apstākļi, ka žāvētāja durtiņām
Brīdinājums! Pirms durtiņu viras nomaiņas
jāizvelk kontaktdakša no tīkla rozetes vai jāizslēdz /
jāizskrūvē drošinātāji sadales kārbā.
Lai nomainītu durtiņu viru, Jums jārīkojas sekojoši:
Jāizskrūvē iekārtas priekšpusē esošās skrūves A.
Pabīdot horizontālā virzienā, jāizņem durtiņas.
Jāizskrūvē durtiņu iekšpusē esošās skrūves В un
jānoņem šarnīri C.
ieteicams vērties uz otru pusi, Jūs varat nomainīt to
viras.
Durtiņas ar šarnīriem jāiebīda atverēs iekārtas
priekšpusē un jāpieskrūvē.
Pēc durtiņu vēršanās puses nomaiņas pārbaudiet to
darbību, nospiežot taustiņu "Durtiņas".
Norādījums par aizsardzību: Iekārta tikai tad ir
droša, kad pilnībā piestiprinātas visas plastmasas
daļas.
Jānoskrūvē un jānoņem fiksators D.
Nosedzošās plāksnītes E, F un G, piespiežot
iedobi ar plānu skrūvgriezi, jāatbrīvo, jāpabīda uz
sāniem un jāizņem. Pēc tam jāiestiprina atbilstošajās
vietās pretējā pusē.
Šarnīri C un fiksators D jāpiestiprina tiem
paredzētajās vietās durtiņu pretējā pusē.
Jānoskrūvē un jānoņem durtiņu aizslēgs H un
jāizvelk kontaktdakša no rozetes.
Jānoņem aizslēga pārsegums J.
Aizslēgs H un pārsegums J jāpiestiprina (jānofiksē
vai jāpieskrūvē) atbilstošajās vietās durtiņu otrā pusē.
Uzstādiet durtiņu slēdzi un aizsargapvalku J ar
kontaktdakšu pretējā pusē, ievietojiet tos tiem
paredzētajā ligzdā un pieskrūvējiet vai piespiediet, līdz
sprosttapas nofiksējas.
15
LAVATHERM 57700
PROGRAMMĒŠANAS IESPĒJAS
Veļas žāvētāja elektroniskā vadība ļauj nepieciešamības gadījumā operatīvi koriģēt žāvētāja darbību.
Mērķis
"Veļas aizsardzība" - ja vēlaties bloķēt
izvēlēto
žāvēšanas
programmu
(žāvēšanas laikā izvēlēto programmu
mainīt nav iespējams ne ar programmas
izvēles slēdzi, ne ar taustiņu "smalkā
veļa" vai "paātrinātā žāvēšana"): ja "veļas
aizsardzība" ieslēgta, programma turpina
žāvēt, pakāpeniski samazinot žāvēšanas
jaudu (ekonomiskais darbības režīms).
Ja
vēlaties,
lai
par
žāvēšanas
pārtraukumu Jūs brīdinātu akustiskais
signāls.
Ja Jūs novadāt kondensātu tieši
kanalizācijā un vēlaties pastāvīgi
nobloķēt rezervuāra indikatoru.
Ja ūdens cietība Jūsu mājās ievērojami
atšķiras no normām un Jūs vēlaties
pieskaņot žāvēšanas pakāpei rādījumus
Jūsu izmantotā ūdens parametriem.
Darbības secība
Pēc tam, kad ar centrālā programmu pārslēga palīdzību uzstādīta
žāvēšanas programma un nospiests "Starta" taustiņš:
- nospiediet taustiņu "Smalkā veļa" un turiet to nospiestu 5
sekundes. Programmas gaitas indikatora rādījums mirgo 5
sekundes, līdz ar to veļas aizsardzība ir ieslēgta. Ja programmu
tomēr cenšas mainīt, sāk mirgot programmas gaitas indikators: ja
nospiež taustiņu "smalkā veļa" vai "paātrināta žāvēšana", - mirgo 5
sekundes, ja mēģina pagriezt programmas izvēles pārslēgu mirgo tik ilgi, kamēr pārslēgs netiek pagriezts atpakaļ izejas
pozīcijā. Lai izslēgtu "veļas aizsardzību":
- nospiediet uz 5 sekundēm taustiņu "smalkā veļa". Programmas
gaitas indikators mirgo, pēc tam 5 sekundes deg nepārtraukti, līdz
ar ko veļas aizsardzība ir izslēgta.
1) sekojiet, lai programmas izvēles slēdzis neatrastos stāvoklī
"Apgaismojums" vai "Izslēgts".
2) nospiediet taustiņu "Skaņas signāls" un turiet to nospiestu ne
mazāk kā 5 sekundes. Iedegas skaņas signāla indikācija, un atskan
īss akustiskais signāls. Līdz ar to akustiskais signāls ir pastāvīgi
aktivēts. Ja vēlaties šo izvēli anulēt:
3) atkārtoti veiciet 1) un 2) punktā minētās darbības. Akustiskā
signāla indikācija nodziest.
1) Pārslēdziet programmu slēdzi pozīcijā "Apgaismojums".
2) Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu skaņas signāla
taustiņu.
Darbības ilguma indikatorā parādās zīme "U", ja tiek veikta:
parastās darbības, un "II", ja kondensāts tiek novadīts
kanalizācijā.
3) Izvēlieties "U" vai "II", īslaicīgi nospiežot taustiņu "skaņas
signāls". Šādi izvēlētās funkcijas būs aktivētas pastāvīgi.
1) Pārslēdziet programmas izvēles slēdzi pozīcijā
"Apgaismojums".
2) uz 5 sekundēm nospiediet taimera taustiņu. Darbības ilguma
indikatorā iedegsies aktuālā noregulētā programma: HI ir standarta
noregulējums ūdens cietības pakāpei 2 un 3. Pie H2 (ūdens
cietības pakāpei 4) iegūst mitrāku veļu. Pie НО (ūdens cietības
pakāpei 1) iegūst sausāku veļu.*
3) Nospiediet un turiet nospiestu taimera taustiņu, līdz
indikatorā parādās vēlamais apzīmējums. Izvēlētā
noregulējuma ieprogrammēšana:
4) Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz ar to izvēlētā pakāpe
ir pastāvīgi ieprogrammēta.
* Ziņas par ūdens cietību Jūs varat saņemt ūdensapgādes
uzņēmumā.
16
LAVATHERM 57700
TEHNISKIE DATI
Augstums x platums x biezums
85 x 60 x 60 cm
Biezums ar atvērtām durtiņām
117 cm
Augstuma regulēšanas iespējas
+ 1,0/-0,4 cm
Svars tukšā veidā
apm. 46 kg
lepildes daudzums (atkarībā no programmas)
max. 5 kg
(Dažās zemēs iepildes daudzums būs citāds sakarā ar to, ka tiek izmantota citas mērīšanas metodes)
Enerģijas patēriņš atbilstoši IEC 1121
3,5 kWh
(Ja ar "Kokvilnas ievietošanai skapī" programmu tiek žāvēti 5 kg kokvilnas veļas, kas iepriekš izgriezti centrifūgā ar
800 apgriezieniem minūtē)
Pielietojums
mājsaimniecībā
Pieļaujamā apkārtnes temperatūra
+ 5°C līdz + 35°C
CE Šī iekārta atbilst sekojošām Eiropas Kopienas direktīvām:
73/23/EEK, 19,02.1973 "Zema sprieguma direktīvas", ieskaitot grozījumus 93/68/EEK;
89/336/EEK, 03.05.1989 "EMV direktīvas", ieskaitot grozījumus 92/31/EEK.
ELEKTROPIESLĒGUMS
Informāciju par iekārtas elektropieslēgumu Jūs
atradīsiet uz datu plāksnītes. Uz iekārtas datu
plāksnītes norādītajam nominālajam spriegumam un
strāvas veidam jāatbilst attiecīgajiem
elektroapgādes rādītājiem iekārtas uzstādīšanas vietā.
Arī nepieciešamo elektrisko drošinātāju raksturlielumi
atrodami uz datu plāksnītes.
NORĀDĪJUMI SPECIĀLISTIEM
Arī gadījumos, kad iekārta tiek pieslēgta elektrotīklam,
neizmantojot kontaktligzdu, jāievēro noteiktie sprieguma
un strāvas raksturlielumi. Ņemiet vērā attiecīgos
norādījumus, kas doti iekārtas uzstādīšanas un
pieslēgšanas instrukcijā.
Pārslēdzamām iekārtām pārslēguma shēma atrodama
uz
elektropieslēguma
kārbas
vāciņa
iekārtas
aizmugurē.
PAPILDUS PIEDERUMI
Ar "AEG" klientu apkalpošanas dienesta vai specializētā
tirgotāja starpniecību Jūs varat saņemt savai iekārtai
sekojošu papildus aprīkojumu:
Montāžas komplektu ārējas
kondensāta noplūdes iebūvēšanai.
Ar šī montāžas komplekta palīdzību (E-Nr. 916 019
000) Jūs, ievērojot maksimālu ūdens sūknēšanas
augstumu 1 m no virsmas, uz kuras novietots žāvētājs,
varat ūdens kondensātu novadīt tieši izlietnē, notekā,
šifonā u.tml. (3 metru attālumā). Tādā gadījumā Jūs
būsiet atbrīvoti no kondensāta rezervuāra iztukšošanas.
Līdz ar to Jums būs iespēja pēc katras programmas
pārtraukšanas nepievērst uzmanību ūdens rezervuāra
indikācijai.
Tomēr kondensāta rezervuāram arī šādas noteces
sistēmas gadījumā jāatrodas savā vietā apkalpes
panelī.
2 dažādi montāžas komplekti
mazgāšanas un žāvēšanas "kolonnas"
ierīkošanai.
Ar šo montāžas komplektu palīdzību Jūs varat kombinēt
savu veļas žāvētāju ar visām "LAVAMAT" modeļu
automātiskajām veļas mazgājamām mašīnām. Tādējādi
iekārtas aizņems mazāk vietas, jo būs novietotas viena
virs otras - veļas mazgājamā mašīna apakšā, bet veļas
žāvētājs - augšā. Abi montāžas komplekti savā starpā
atšķiras sekojoši:
-bez plāksnes
E-Nr. 916 018 900
- ar izvelkamu plāksni
E-Nr. 916 018 901
17
LAVATHERM 57700
KLIENTU APKALPOŠANA
Nodaļā "Ko darīt, ja..." apkopota daļa iekārtas darbības
traucējumu, kurus Jūs varat novērst paši saviem
spēkiem. Tāpēc traucējumu gadījumā vispirms meklējiet
palīdzību minētajā sarakstā un tikai pēc tam - pie klientu
apkalpošanas dienesta darbiniekiem. Ja Jūs neatrodat
noderīgus norādījumus saviem spēkiem novēršamo
bojājumu sarakstā, Jums jāgriežas pēc palīdzības pie
klientu apkalpošanas dienesta
E-Nr
____________________
F – Nr
____________________
Kādos gadījumos Jums var rasties papildus
izdevumi pat garantijas laikā?
- ja Jūs paši varējāt novērst bojājumu, izmantojot tabulu
(skat. nodaļu "Ko darīt, ja...")
- ja klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem pirms
apmeklējuma netika sniegta pietiekoša informācija un
tādēļ nācās apmeklēt Jūs atkārtoti, lai nodrošinātu
nepieciešamās rezerves daļas. Tāpēc, ja Jūs sniegsiet
klientu apkalpošanas dienestam visu nepieciešamo
informāciju, tā darbinieki varēs atbilstoši sagatavoties
apmeklējumam, piemēram, paņemt līdzi vajadzīgās
rezerves daļas vai tml., lai uzreiz saremontētu Jūsu
veļas žāvētāju. Līdz ar to Jūs varēsiet novērst papildus
izmaksas, kas varētu rasties, ja klientu apkalpošanas
dienesta darbinieku apmeklējums būs nepieciešams
atkārtoti.
Iekams Jūs griežaties pie klientu apkalpošanas
dienesta, Jums jānoskaidro būtiskie Jūsu iekārtas
numuri. Ieteicams savlaicīgi ierakstīt šos numurus
attiecīgajās ailītēs, lai bez kavēšanās varētu nosaukt
klientu apkalpošanas vai informācijas dienestam. Tie ir
Jūsu iekārtas izgatavošanas (E-Nr.) un sērijas (F-Nr.)
numuri, un Jūs tos atradīsiet uz iekārtas datu
plāksnītes.
Bez tam pēc iespējas precīzi sagatavojiet atbildes uz
sekojošiem jautājumiem:
•
kā izpaužas Jūsu iekārtas darbības traucējumi?
•
kādos apstākļos traucējumi tika konstatēti?
•
vai indikatorā ir redzams bojājuma kods? (zīme
"C" vai cipars).
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising