Aeg-Electrolux | LTH59800 | User manual | Aeg-Electrolux LTH59800 Handleiding

Aeg-Electrolux LTH59800     Handleiding
LAVATHERM 59800
Condensdroger met warmtepomp
Informatie voor de gebruiker
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar deze
voor naslag op een later tijdstip.
Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar door.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen.
Let op! Voorschriften die ter voorkoming van schade aan het apparaat
dienen.
Instructies en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Milieutips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Programmaoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vóór ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wasgoed sorteren en voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra functies kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijdkeuze instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen. . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
14
15
15
15
16
16
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenzeven reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurafdichtingen reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opvangreservoir legen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pluizenfilters reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trommel reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
19
22
22
Wat is er aan de hand als... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kleine storingen zelf oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lamp voor de binnenverlichting vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Programmeermogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Verbruikswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3
Instructies voor plaatsing en aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Transport van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Transportbeveiliging verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Deurscharnier omzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Extra leverbare accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Garantiebepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Servicepunten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheid
Voor de eerste ingebruikname
• Volg de ”Opstel- en aansluitaanwijzing” op
• Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren.
Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van
schade contact op met uw leverancier.
Gebruik volgens de voorschriften
• De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd.
• Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet
toegestaan.
• Het wasgoed mag geen ontvlambare oplosmiddelen (wasbenzine,
alcohol, vlekkenverwijderaar, enz.) bevatten. Brand- of explosiegevaar! Wasgoed dat met dergelijke middelen in contact is gekomen,
dient voor het drogen grondig met de hand uitgewassen te worden.
• Bij het gebruik van droogreinigingsets: alleen dergelijke producten
gebruiken als deze door de fabrikant als geschikt voor gebruik in een
droger zijn gekenmerkt.
• Geen wasgoed dat schuimrubber of rubberachtig materiaal bevat, in
de droger doen. Brandgevaar!
• Geen sterk versleten wasgoed in de droger doen. Brandgevaar!
• Geen wasgoed met losse vullingen (bijv. kussens) in de droger doen.
Brandgevaar!
• Stukken met stugge bestanddelen (bijv. voetmatten) kunnen de ventilatieopeningen bedekken. Brandgevaar! Dergelijke delen niet in de
droger doen.
• De droger niet te vol doen. Brandgevaar! Max. vulgewicht van 6 kg
aanhouden.
• Controleren of er geen explosieve voorwerpen (bijv. aanstekers, spuitbussen, enz.) met het wasgoed in de droger belanden. Brand-of
explosiegevaar!
• Na ieder droogproces het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen.
• Gebruik het apparaat niet zonder pluizenzeven of met beschadigde
zeven. Brandgevaar!
• Pluizenfilter in de sokkel van het apparaat regelmatig reinigen.
5
• Bij was-/droogzuilen: Geen voorwerpen op de droger doen. Deze kunnen er tijdens het gebruik vanaf vallen.
• De afdekkap van de gloeilamp voor de trommelverlichting moet goed
vastgeschroefd zijn.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
• Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de droger.
• Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel van de droger
kunnen klauteren. Levensgevaar! Houd de deur van de droger gesloten als deze niet wordt gebruikt.
Algemene veiligheid
• Reparaties aan de droger mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
• De droger nooit in gebruik nemen als het aansluitsnoer beschadigd is
of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate zijn
beschadigd dat de binnenkant van het apparaat open toegankelijk is.
• De droger voor reinigings en onderhoudswerkzaamheden uitschakelen Bovendien de stekker uit het stopcontact trekken of – bij een vaste aansluiting – de beveiligingsschakelaar in de huisinstallatie
uitschakelen of de zekering geheel uitdraaien.
• Bij langere stilstand van de droger, deze van het stroomnet scheiden.
• De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar aan
de stekker.
• Meerwegstekkers, koppelingen en verlengsnoeren mogen niet worden
gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
• De droger niet met een waterstraal schoonspuiten. Gevaar voor elektrische schokken!
• Leun nooit op de geopende deur. Het apparaat zou kunnen kantelen.
• Na onderbreken van het droogproces kunnen het wasgoed en de
trommel heet zijn. Verbrandingsgevaar! Voorzichtig bij het uitnemen
van het wasgoed.
6
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
In de warmtepomp van uw droger bevindt zich een gesloten koudemiddelcircuit met een cfk-vrije koudemiddel. Het koudemiddelcircuit in de
warmtepomp mag niet beschadigd raken.
Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het
stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met
de stekker verwijderen.
Het slot van de vuldeur onbruikbaar maken. Daardoor kunnen kinderen
zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.
7
2 Milieutips
• In de droger wordt het wasgoed wollig en zacht. Wasverzachter is
daarom bij het wassen niet nodig.
• Het meest economisch functioneert de droger als u:
– de ventilatieopeningen bij de sokkel van de droger altijd vrij houdt;
– de in het programmaoverzicht aangegeven vulgewichten benut;
– op een goede ventilatie van de ruimte let;
– het microfijnfilter en de fijne zeef na ieder droogproces reinigt;
– het wasgoed voor het drogen goed centrifugeert. Voorbeeld: Verbruiksgegevens – afhankelijk van het centrifugetoerental – voor
6kg wasgoed, gedroogd op programma KATOEN KAST-DROOG.
Centrifugeren
Omwentelingen
per minuut
Restvocht
Energie
in kWh
Kosten
in euro's1)
in liters
in %
800
4,2
70
2,4
0,36
1000
3,6
60
2,1
0,32
1200
3,2
53
1,9
0,29
1400
3,0
50
1,8
0,27
1800
2,5
42
1,5
0,23
1) Tarief: 0,15 Euro/kWh
8
Droogproces
Beschrijving van het apparaat
Lade met
opvangreservoir
Bedieningspaneel
Fijne zeef
(pluizenzeef)
Lamp voor de
binnenverlichting
Grove zeef
(pluizenzeef)
Microfijnfilter
(pluizenzeef)
Typeplaatje
Vuldeur
(scharnier
verwisselbaar)
Sokkelklep met
toegang tot
pluizenfilter en
warmtewisselaar
Schroefvoeten
(in hoogte
verstelbaar)
Ventilatieopeningen
Bedieningspaneel
Toets RESTVOCHT
Indicatie van de
droogheidsgraad
Programmakiezer
Multidisplay
Toets STARTTIJDKEUZE
Toetsen- en indicatieblok
Indicatie van het
programmaverloop
Onderhoudsindicaties
– RESERVOIR
– REINIG DEUR FILTER
– REINIG SOKKELFILTER
9
KATOEN
Programmaoverzicht
Programma
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
RESTVOCHT
ANTI-KREUK
ZOEMER
EXTRA-DROOG
6kg
•
•
•
Doordrogen van dik textiel of
textiel bestaande uit meerdere
lagen, bijv. badstof of badjas.
mn
INTENSIEFDROOG
6kg
•
•
•
Doordrogen van dik textiel,
bijv. badstof of badjas.
mn
mn
Behandelingssymbool
KAST-DROOG
6kg
•
•
•
STRIJKDROOG ¢
6kg
•
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt
gestreken, bijv. tricot wasgoed,
katoenen hemden.
mn
STRIJKDROOG £
6kg
•
•
•
Voor katoenen of linnen wasgoed van een normale dikte,
bijv. beddengoed, tafelkleden.
mn
mn
•
Voor katoenen of linnen wasgoed, dat nog gemangeld
wordt, bijv. beddengoed, tafelkleden.
mln
•
Doordrogen van dik textiel of
textiel bestaande uit meerdere
lagen, bijv. truien, beddengoed,
tafelkleden.
mln
mln
EXTRA-DROOG
MENGWEEFSELS
Gebruik/Eigenschappen
Doordrogen van textiel met
een gelijkmatige dikte, bijv.
badstof, tricot wasgoed of
badstof handdoeken.
STRIJKDROOG ¤ 6kg
10
Extra functies
3kg
•
•
•
•
KAST-DROOG
3kg
•
•
•
Voor dun textiel dat niet wordt
gestreken, bijv. strijkvrije overhemden, tafelkleden, babykleding, sokken, lingerie.
STRIJKDROOG ¢
3kg
•
•
•
Voor dun textiel dat nog wordt
gestreken, bijv. tricot wasgoed,
katoenen hemden.
Programma
Max. vulgewicht
(drooggewicht)
RESTVOCHT
ANTI-KREUK
ZOEMER
Extra functies
30 MIN
1kg
-
•
•
Voor het nadrogen van enkele stukken
wasgoed of voor kleine hoeveelheden onder de 1kg.
ml n
JEANS
6kg
•
•
•
Speciaal programma voor vrijetijdskleding
zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillend materiaal (bijv. boordjes en naden).
mn
mln
•
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor eenvoudig te verzorgen textiel zoals overhemden, blouses, die
minimaal gestreken behoeven te worden.
Het resultaat is afhankelijk van het soort
textiel en de textielbehandeling of - veredeling hiervan. (Het vulgewicht komt met
ca. 5 tot 7 hemden overeen.)
Aanbeveling: Textiel direct na het centrifugeren in de droger plaatsen. Na het drogen
het wasgoed direct uit de droger nemen en
op een hangertje ophangen.
STRIJKVRIJ
1kg
-
•
Gebruik/Eigenschappen
WOL
1kg
•
-
•
Speciaal programma om wollen kleding na
het wassen bij geringe mechanische belasting met warme lucht te drogen. (Zie ook
hoofdstuk “Wasgoed sorteren en voorbereiden”!) Advies: kleding na het drogen
meteen uit de droger halen; er is geen aansluitende anti-kreukfase.
ZIJDE
1kg
•
•
•
Speciaal programma voor het drogen van
zijde met warme lucht bij behoedzame
trommelbeweging.
•
Speciaal programma, ca. 35 minuten, voor
het opfrissen of zacht reinigen van textiel
met standaard in de handel verkrijgbare
stoom- of droogreinigingssets.
(Alleen dergelijke producten gebruiken als
deze door de fabrikant als geschikt voor
gebruik in een droger zijn gekenmerkt.)
OPFRISSEN
1kg
-
-
Behandelingssymbool
11
Vóór ingebruikname
1 Als het apparaat niet rechtop is vervoerd, laat het dan vóór aansluiting
aan het lichtnet en vóór de eerste ingebruikname twaalf uur staan, zodat de olie in de compressor kan terugzakken. Als u dat niet doet, kan
de compressor beschadigd raken.
1. Om eventueel bij de fabricage achtergebleven resten te verwijderen,
dient de trommel van de droger met een vochtige doek te worden afgenomen of dient er een kort droogprogramma (30 MIN) te worden uitgevoerd met vochtige doeken in de trommel.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Wasgoed sorteren
• Op soort weefsel sorteren:
– Katoen/linnen voor programma’s van de programmagroep KATOEN.
– Mengweefsels en synthetische weefsels voor programma’s van de
programmagroep MENGWEEFSELS.
• Op behandelingsetiket sorteren. De behandelingsetiketten betekenen:
n
m
l
k
Drogen in de droger
in principe mogelijk
Drogen op
normale
temperatuur
Drogen op
gereduceerde
temperatuur
Drogen in de droger
niet toegestaan
(uitzondering:
programma WOL)
• Nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht wasgoed drogen. Textiel
kan kleur afgeven.
• Tricotwasgoed en machinaal gebreide stoffen niet met het programma EXTRADROOG drogen. Krimpgevaar!
• Wollen en wolachtige materialen kunnen met het programma WOL
worden gedroogd. Voor het drogen de wollen kledingstukken zo goed
mogelijk centrifugeren (max. 1200 omw/min). Alleen wollen kledingstukken samen drogen die qua materiaal, kleur en gewicht gelijk of
vergelijkbaar zijn. Zware wollen stukken bij voorkeur apart drogen.
Wasgoed voorbereiden
• Om kluwens wasgoed te voorkomen: Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, losse banden (bijv. van schorten) samenbinden.
• Zakken legen. Metalen delen (paperclips, veiligheidsspelden,...) verwijderen.
• Dubbel gevoerd wasgoed binnenstebuiten keren (bijv. bij een met katoen gevoerde parka, de katoenen laag aan de buitenkant). Het wasgoed droogt dan beter.
12
Drogen
Apparaat inschakelen/Verlichting inschakelen
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma
draaien. Het apparaat is ingeschakeld. Bij een geopende vuldeur is de
trommel verlicht.
Vuldeur openen/wasgoed in de machine doen
1. Vuldeur openen:
Druk hiervoor krachtig tegen de vuldeur (drukpunt
2. Doe het wasgoed losjes in de machine.
)
1
Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de
deur en de rubberen afdichting.
3. Druk de vuldeur goed dicht. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.
Programma kiezen
Gewenste programma met de programmakiezer instellen
In het multidisplay verschijnt de
verwachte programmaduur
(in minuten).
Met de programmakiezer in de
stand WOL/ZIJDE kan met de knop
WOL of ZIJDE het gewenste programma worden geselecteerd. Als
er geen knop wordt ingedrukt, is
automatisch het programma WOL
ingesteld.
13
Extra functies kiezen
RESTVOCHT
Voor de fijninstelling van het
restvochtgehalte van het wasgoed
kan bij de meeste programma’s bovendien voor een van de droogtegraden +, ++ of +++ worden
gekozen. Van + tot +++ wordt het
wasgoed steeds droger.
1. De knop RESTVOCHT zo vaak indrukken totdat het lampje van de gewenste droogtegraad brandt.
Bij de programma’s WOL of ZIJDE kan desgewenst door het programma
opnieuw te starten ook worden nagedroogd met extra ingestelde
droogtegraad +, ++ of +++. Bij drogen van relatief droog wasgoed
wordt de aan het begin weergegeven programmaduur na enige tijd gecorrigeerd.
Let op: wol en zijde niet te droog laten worden!
Indien gewenst op toets ANTIKREUK of ZOEMER drukken.
ANTI-KREUK
Als deze extra functie wordt geselecteerd, wordt de anti-kreukfase na
afloop van het droogproces met 60 minuten verlengd. Tijdens de antikreukfase kan het wasgoed op ieder moment uit de droger worden genomen.
ZOEMER
Na afloop van het droogprogramma klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal.
14
Starttijdkeuze instellen
3
3
3
Met de toets STARTTIJDKEUZE kunt u de start van een programma, 30
minuten (30') tot max. 23 uur (23h) uitstellen.
1. Programma kiezen.
2. De toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken tot het gewenste startuitstel in het multidisplay verschijnt, bijv. 12h, als het programma over
12 uur moet starten. De indicatie STARTTIJDKEUZE brandt.
Wordt 23h aangegeven en drukt u nogmaals, dan is de starttijdkeuze
weer opgeheven. Op de indicatie verschijnt 0' en aansluitend de looptijd van het ingestelde programma.
3. Om de starttijdkeuze te activeren, op de toets START/PAUZE drukken.
De resterende tijd tot de start van het programma wordt doorlopend
aangegeven, bijv. 12h, 11h, 10h,... 30' enz.).
Totdat het programma begint wordt de trommel met ruime tussenpozen in beweging gebracht om het wasgoed losser te maken.
Programma starten
Druk op toets START / PAUZE. Het programma start.
De indicatie van het programmaverloop en de indicatie van de droogheidsgraad geven de voortgang van het drogen aan.
Programma wijzigen
3
Om een abusievelijk gekozen programma na de programmastart te wijzigen, de programmakiezer eerst op UIT draaien en vervolgens het programma opnieuw instellen.
Een directe verandering van het programma na de programmastart is
niet meer mogelijk. Als echter wordt getracht het programma met de
programmakiezer te wijzigen, knipperen de indicatie van het programmaverloop en de onderhoudsindicaties. Als een toets voor een extra
functie (behalve de toets ZOEMER) wordt ingedrukt, verschijnt Err in
het multidisplay. Het droogprogramma wordt daardoor echter niet
beïnvloedt (wasgoedbeveiliging).
15
Wasgoed toevoegen of voortijdig uitnemen
1. Vuldeur openen.
1
Waarschuwing! Wasgoed en trommel kunnen heet zijn. Verbrandingsgevaar!
2. Wasgoed toevoegen of uitnemen.
3. Vuldeur goed dichtdrukken. De sluiting moet hoorbaar vastklikken.
4. Druk op toets START/PAUZE om het droogproces voort te zetten.
Droogproces beëindigd/Wasgoed uit de droger nemen
3
16
Nadat het droogproces beëindigd is, branden de indicaties EINDE en
ANTI-KREUK. Als op de toets ZOEMER is gedrukt, klinkt met tussenpozen een akoestisch signaal.
Het droogproces wordt automatisch gevolgd door een anti-kreukfase
van 30 minuten (niet bij het programma WOL). Daarbij draait de trommel met tussenpozen. Op deze manier blijft het wasgoed los en kreukvrij. Tijdens de anti-kreukfase kan het wasgoed op ieder moment
worden uitgenomen (Om kreukvorming te voorkomen moet het wasgoed op z'n laatst tegen het einde van de anti-kreukfase worden uitgenomen).
Als ANTI-KREUK wordt gekozen, wordt de anti-kreukfase met
60 minuten verlengd.
1. Vuldeur openen.
2. Voordat het wasgoed wordt uitgenomen, moeten de pluizen uit het microfijnfilter worden verwijderd, het beste met een vochtige hand
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
3. Wasgoed uit de droger nemen.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Belangrijk! Na ieder droogproces
– het microfijnfilter en de fijne zeef reinigen
– en het opvangreservoir legen
(zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud“).
5. Vuldeur sluiten.
Reiniging en onderhoud
Pluizenzeven reinigen
1
Om een probleemloze werking van de droger te garanderen moeten de
pluizenzeven (microfijnfilter en fijne zeef) na ieder droogproces worden
gereinigd.
Let op! De droger nooit zonde pluizenzeven of met beschadigde of verstopte pluizenzeven in werking stellen.
1. Vuldeur openen.
2. Het microfijnfilter, dat in het onderste gedeelte van de vuldeuropening is aangebracht, met een
vochtige hand reinigen.
3. De ontgrendelingsknop van de grove zeef naar beneden drukken.
De grove zeef springt open.
4. De fijne zeef uitnemen.
5. Pluizen van de fijne zeef verwijderen, het beste met een vochtige
hand.
17
3
Het totale gebied van de zeven reinigen
Het gebied van de zeven hoeft niet na ieder droogproces te worden gereinigd, maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig, dienen de pluizen verwijderd te worden.
6. Daarvoor de grove zeef aan de bovenkant vastpakken en naar voren
trekken, tot deze uit de beide vergrendelingen loskomt.
7. Pluizen uit het totale zeefgebied
verwijderen, het beste met een
stofzuiger.
8. De beide uitstulpingen van de grove zeef in de inkepingen in de vuldeur drukken, tot deze vastklikken.
9. De fijne zeef terugplaatsen.
10. Tegen de grove zeef drukken, tot
deze in de vergrendeling vastklikt.
3
Zonder fijne zeef vergrendelt de
grove zeef niet en kan de vuldeur
niet worden gesloten.
Deurafdichtingen reinigen
De deurafdichting direct na het droogproces met een vochtige doek afnemen.
18
Opvangreservoir legen
1
Na ieder droogproces het opvangreservoir legen.
Bij een vol opvangreservoir wordt een lopend programma automatisch
onderbroken en brandt de indicatie RESERVOIR. Om het programma te
kunnen voortzetten, dient eerst het opvangreservoir geleegd te worden.
Waarschuwing! Het condenswater is niet drinkbaar en niet voor het
bereiden van levensmiddelen geschikt.
1. Lade met waterreservoir geheel uitnemen (1) en de uitloopsteunen
van het waterreservoir tot aan de
aanslag omhoog trekken (2).
3
3
2. Het water in een kom of iets soortgelijks uitgieten.
3. De aftapstop inschuiven en het opvangreservoir weer plaatsen.
Als het programma als gevolg van
een vol opvangreservoir werd onderbroken:
Druk op toets START/PAUZE om het
droogproces voort te zetten.
Het opvangreservoir kan ca. 4 liter bevatten, voldoende voor ca. 6kg
wasgoed dat eerder op 800 omwentelingen/minuut is gecentrifugeerd.
Het condenswater kan als gedistilleerd water worden gebruikt, bijv.
voor een stoomstrijkijzer. Condenswater echter vooraf filteren (bijv. met
een koffiefilter), om resten of kleine pluizen te verwijderen.
Pluizenfilters reinigen
3
Als de aanduiding REINIG SOKKELFILTER oplicht, moeten de pluizenzeef
en de filtermat in de sokkel van het apparaat worden gereinigd.
Ter bescherming van de warmtepomp tegen vervuiling is de droger uitgerust
met een speciale filtermat. Deze bevindt zich in het filterhuis. Ook hier zetten
zich in de loop der tijd grote hoeveelheden pluizen af, die een negatieve uitwerking hebben op het functioneren van het apparaat.
19
1
Let op!
• Gebruik van de droger bij verstopte pluizenfilters kan schade aan de
droger toebrengen. Bovendien verhoogt dit het energieverbruik.
• De droger nooit gebruiken zonder pluizenfilter.
• De droger nooit gebruiken zonder filtermat! Een verontreinigde
warmtepomp verbruikt meer energie en kan alleen in een zeer duur
proces weer worden gereinigd.
1. Vuldeur openen.
2. Sokkelklep openen: daartoe ontgrendelingsknop aan de onderkant
van de vulopening indrukken en de
sokkelklep naar links openklappen.
3. Filterhuis aan greep uit sokkel trekken.
4. Binnenkant deur, ruimte vóór pluizenfilters en rubberafdichtingen
van pluizen ontdoen.
5. Met een vochtige hand pluizen van
de pluizenzeef aan de onderkant
van de sokkel verwijderen.
20
6. Voor het reinigen van de filtermat:
Filtermat uit filterhuis nemen.
Daartoe drukpunten aan de rand
indrukken en de filtermat met
raamwerk naar boven uit het huis
trekken.
7. Filtermat uit het raamwerk nemen
en met de hand uitwassen of –
eenmaal gedroogd – afzuigen. Pluizen die zich in de filtermat hebben
vastgezet en met het wassen niet
zijn verwijderd, belemmeren de
werking niet.
8. Filtermat in het raamwerk leggen
en vervolgens met raamwerk in het
filterhuis plaatsen.
1
Let op! De filtermat dient goed op
het raamwerk aan te sluiten. Vooral
na het terugschuiven in het filterhuis controleren of de mat goed op
het raamwerk aansluit!
9. Indien nodig ca. eenmaal per jaar
met de meegeleverde spons de
pluizen van de warmtewisselaar
verwijderen. Draag daarbij huishoudhandschoenen.
Tip: De pluizen laten zich gemakkelijker verwijderen als zij eerst bijv.
met een kledingbevochtiger vochtig worden gemaakt.
10. Filterhuis met raamwerk en filtermat in de sokkel van de droger terugplaatsen.
Let op! Als de filtermat met raamwerk niet in het filterhuis is geplaatst,
kan het filterhuis niet in de sokkel worden teruggeschoven.
11. Sokkelklep sluiten.
3
De aanduiding REINIG SOKKELFILTER dooft pas als de programmakiezer
op UIT wordt gezet.
21
Trommel reinigen
1
3
Let op! Trommel niet met schuurmiddelen of staalwol reinigen.
Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden
vastgesteld. Het wasgoed komt vochtiger uit de droger dan u verwacht.
De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen.
Bedieningspaneel en ommanteling reinigen
1
Let op! Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken.
Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen.
Wat is er aan de hand als...
Kleine storingen zelf oplossen
Als tijdens het gebruik een foutcode (E en een cijfer of letter) in de
multidisplay wordt aangegeven: Schakel het apparaat uit en weer in.
Het programma opnieuw instellen. Druk op toets START / PAUZE.
Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met
de servicedienst en noem de foutcode.
Storing
Mogelijke oorzaak
De stekker zit niet in het
stopcontact of de zekering
is niet in orde.
De stekker in het stopcontact
steken. De zekering in de zekeringkast (huisinstallatie) controleren.
Vuldeur is open.
Vuldeur sluiten.
Toets START / PAUZE ingedrukt?
Toets START / PAUZE nogmaals
indrukken.
Droger werkt niet.
22
Oplossing
Storing
Droogresultaat voldoet niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Onjuiste programma gekozen.
Bij het volgende droogproces
een ander programma selecteren (zie hoofdstuk ”Programmaoverzicht“).
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Pluizenfilters verstopt.
Pluizenfilters reinigen.
Onjuist vulgewicht
Geadviseerde vulgewicht aanhouden.
Ventilatiegleuven in het
sokkelgebied afgesloten.
Ventilatiegleuven in het sokkelgebied vrijmaken.
Aanslag aan de binnenkant
van de trommel of op de
trommelribben.
Binnenkant van de trommel en
trommelribben reinigen.
Aanpassing met de extra functie RESTVOCHT instellen (zie
hoofdstuk “Drogen, Extra
functies kiezen”).
De vuldeur kan niet
gesloten worden.
De fijne zeef werd niet geplaatst en/of de grove zeef
is niet vergrendeld.
Bij het indrukken van
een toets verschijnt
Err in het multidisplay.
Wasgoedbeveiliging. Na het
Programmakiezer op UIT
starten van het programma
draaien. Het programma opkan de extra functie niet
nieuw instellen.
meer worden ingesteld.
Programmakiezer op de
De trommelverlichting stand UIT draaien.
werkt niet.
Gloeilamp is defect.
De fijne zeef plaatsen en/of de
grove zeef vergrendelen.
Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig
programma draaien.
Gloeilamp vervangen (zie navolgende paragraaf).
Afhankelijk van het soort
Indicatie LOOPTIJD wij- wasgoed, het vulgewicht en Automatisch proces, het bezigt sprongsgewijze of de vochtigheidsgraad volgt treft geen storing van de apblijft langere tijd staan. een automatische correctie paratuur.
van de looptijd.
Programma blijft
staan, de indicatie RESERVOIR brandt.
Condensreservoir is vol.
Condensreservoir legen, aansluitend het programma met
de toets START/PAUZE starten.
Het droogproces eindigt kort na het starten
van het programma.
Indicatie EINDE brandt.
Voor het geselecteerde programma werd te weinig of
te droog wasgoed in de machine geplaatst.
Tijdprogramma of een hogere
droogstand (bijv. INTENSIEFDROOG in plaats van KASTDROOG selecteren).
23
Storing
Droogproces duurt ongewoon lang.
Informatie:
Na ca. 5 uur eindigt
het droogproces automatisch (zie hoofdstuk „Droog-proces
beëindigd“).
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Pluizenzeef verstopt.
Pluizenzeef reinigen.
Pluizenfilters verstopt.
Pluizenfilters reinigen.
Vulgewicht te hoog.
Vulgewicht verminderen.
Wasgoed niet voldoende ge- Wasgoed voldoende gecentricentrifugeerd.
fugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur. Tijdelijke uitschakeling
van de compressor als overbelastingsbeveiliging.
Automatisch proces; dit is
geen storing in het apparaat.
Eventueel de kamertemperatuur verlagen.
Lamp voor de binnenverlichting vervangen
Uitsluitend een speciale lamp gebruiken, die voor de droger geschikt is.
De speciale lamp is bij onze service-afdeling verkrijgbaar,
ET-Nr. 112 552 000-5.
3
1
1
Let op! Indien het apparaat is ingeschakeld schakelt de binnenverlichting bij geopende deur na 5 minuten uit.
Waarschuwing! Geen standaard lamp gebruiken! Deze ontwikkelt te
veel warmte en kan het apparaat beschadigen!
Waarschuwing! Voor het vervangen van de lamp, de stekker uit het
stopcontact trekken, bij een vaste aansluiting: de zekering geheel uitdraaien of uitschakelen.
1. Afdekkap van de lamp afschroeven (deze treft u direct achter de vulopening, aan de bovenzijde, aan; zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“.)
2. Defecte lamp vervangen.
3. Afdekkap weer vastschroeven.
1
24
Waarschuwing! Om veiligheidsredenen dient de afdekkap goed vastgeschroefd te zijn. Anders mag de droger niet in gebruik worden genomen.
Programmeermogelijkheden
Doel
Akoestisch signaal dat u
aan het programmaeinde herinnert vast inprogrammeren.
Handelwijze
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toets ZOEMER gedurende ca. 5 seconden ingedrukt
houden.
Er klinkt meerdere keren een kort signaal.
De indicatie ZOEMER knippert meerdere keren.
Daardoor is de instelling vast geprogrammeerd.
De instelling opheffen zoals onder 1 en 2 beschreven
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toetsen ZIJDE en ZOEMER gelijktijdig gedurende ca.
Droogheidsgraadher5 seconden ingedrukt houden.
kenning aanpassen:
In het multidisplay verschijnt de actuele instelling:
Als aan het einde van het
– C0: Instelling voor droger wasgoed
programma het wasgoed
– C1: Standaardinstelling
iets droger of iets vochti– C2: Instelling voor vochtiger wasgoed
ger dient te zijn, dan
3. Zo vaak op de toets START/PAUZE drukken tot in het
standaard is ingesteld.
multidisplay de gewenste instelling verschijnt.
4. Programmakiezer op UIT draaien.
Daardoor is de instelling vast ingeprogrammeerd.
Als bij het gebruik van
een externe condenswaterafvoer de indicatie
RESERVOIR permanent
moet worden uitgeschakeld.
1. Programmakiezer op een willekeurig programma
draaien.
2. De toetsen WOL en ANTI-KREUK gelijktijdig gedurende
ca. 5 seconden ingedrukt houden. Het multidisplay
geeft even ” 0“ aan:
Daarmee is de indicatie RESERVOIR permanent uitgeschakeld.
Instelling opheffen vindt plaats zoals beschreven onder 1
en 2, het multidisplay geeft echter gedurende korte tijd
”1“ (in plaats van ”0“) aan.
25
Technische gegevens
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 60 cm
Diepte bij geopende vuldeur
109 cm
Hoogteverstelbaarheid
1,5 cm
Nettogewicht
ca. 60kg
Vulgewicht (programma-afhankelijk)
1)
max. 6kg
Energieverbruik volgens IEC 1121 e.v.
(6kg katoen, gecentrifugeerd met 1000 tpm,
programma KATOEN KAST-DROOG)
2,1 kWh
Toepassingsgebied
Huishouden
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) Afwijkende vulgewichtindicaties in sommige landen zijn door verschillende meetmethoden bepaald.
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald.
Ze kunnen bij gebruik in het huishouden afwijken.
Programma
KATOEN KAST-DROOG 1)
1)
KATOEN STRIJKDROOG £
MENGWEEFSELS KAST-DROOG
2)
1) met 1000 tpm gecentrifugeerd
2) met 1200 tpm gecentrifugeerd
26
Vulgewicht
in kg
Energieverbruik
in kWh
6
2,1
6
1,7
3
0,9
Instructies voor plaatsing en aansluiting
1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie
• Voor de ingebruikname moeten alle delen van de transportbeveiliging
verwijderd zijn. Anders kan dit tot beschadiging van de droger leiden.
• Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het
apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
• De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
• Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd.
• Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen.
• Let op dat de apparaatdeur niet door deuren van de woning of andere
apparaatdeuren kan worden geblokkeerd.
• Het apparaat niet op een hoogpolige vloerbedekking plaatsen. Belemmering van luchtcirculatie bij de ventilatieopeningen.
• Opletten dat de droger niet op het aansluitsnoer staat.
• De droger waterpas opstellen.
27
Transport van het apparaat
1
28
Let op! Kantel het apparaat voor
transport alleen op de linkerzijde
(vgl. afbeelding) als het niet rechtop kan worden vervoerd.
Transportbeveiliging verwijderen
1
Let op! Voor de ingebruikname
absoluut alle delen van de
transportbeveiliging verwijderen!
1. Vuldeur openen.
2. Plakband van de bovenzijde van de
trommel verwijderen.
3. Folieslang met de polystyreenvulling uit de droger trekken.
1
Als het apparaat niet rechtop is
vervoerd, laat het dan vóór aansluiting aan het lichtnet en vóór de
eerste ingebruikname twaalf uur
staan, zodat de olie in de compressor kan terugzakken. Als u dat niet
doet, kan de compressor beschadigd raken.
Elektrische aansluiting
Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op
het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht (zie hoofdstuk ”Beschrijving van het apparaat“).
Let op:
De stekker moet na het installeren van het apparaat toegankelijk blijven.
29
Deurscharnier omzetten
1
Waarschuwing! Het deurscharnier mag alleen door een vakman worden omgezet. Wendt u zich indien nodig tot onze service-afdeling of
uw vakhandel.
Waarschuwing! Voor het omzetten van het deurscharnier moet de
netstekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting: zekering helemaal losdraaien of uitschakelen.
1. Deur openen.
2. Scharnieren A aan de voorzijde van
het apparaat losschroeven en de
vuldeur verwijderen.
3. Afdekplaten B en C afnemen. Steek
daarvoor een dunne schroevendraaier in de sleuf (zie afbeelding),
druk deze iets naar beneden en
neem de afdekplaten uit.
4. Sluithaak D met geschikt gereedschap door op de vergrendeling te
drukken losmaken, verwijderen en
180° gedraaid aan de tegenoverliggende zijde weer monteren.
5. Scharnieren A losschroeven van de
vuldeur, 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde weer terugplaatsen en vastschroeven.
6. Afdekplaten B en C 180° draaien en aan de tegenoverliggende zijde
weer monteren.
30
7. Afdekplaten E van de voorzijde van
het apparaat losschroeven, 180°
draaien en aan de andere kant weer
vastschroeven.
8. Deurvergrendeling F losschroeven,
iets omlaag drukken en uit de voorzijde van het apparaat halen.
9. De vergrendelingsknop van afdekking G aan de onderzijde indrukken,
de afdekking iets omlaag drukken
en uit de voorzijde van het apparaat
halen.
10. De deurvergrendeling F naar de tegenoverliggende zijde verplaatsen
en vastschroeven.
11. Aan de andere kant de afdekking G
plaatsen en de vergrendelingsknop
vast laten klikken.
12. Vuldeur met de scharnieren in de uitsparingen tegen de voorzijde van
het apparaat plaatsen en vastschroeven.
Aanwijzing m.b.t. contactbescherming: het apparaat kan pas weer
veilig worden gebruikt, wanneer alle kunststof onderdelen zijn gemonteerd.
31
Extra leverbare accessoires
Bij uw vakhandel zijn de volgende extra leverbare accessoires verkrijgbaar:
Montagesets was/-droogzuil
Met deze montagesets kan de droger samen met een AEG-Electrolux
wasautomaat (60cm breed, voorlader) tot een ruimtebesparende was-/
droogzuil worden gecombineerd. De wasautomaat staat onder, de droger boven.
De volgende uitvoering is leverbaar:
– met uittrekbaar blad
916 019 103
Montageset externe condenswaterafvoer
Montageset (125 122 510) voor directe afvoer van het condenswater in
een wasbak, sifon, riool, enz. Het opvangreservoir hoeft dan niet meer
geleegd te worden, maar moet wel op de daarvoor bestemde plaats in
de droger blijven. Voor het uitschakelen van de indicatie RESERVOIR, zie
hoofdstuk “Programmeermogelijkheden”.
Max. opvoerhoogte: 1m vanaf de onderkant van de droger: max. lengte: 3m
32
Garantiebepalingen
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel
33
voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02.363.04.44
Servicepunten
België
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail:
consumer.services@electrolux.be
34
Consumer services
Telefon
02/363.04.44
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw
apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
35
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 944 728-01-280306-03
Wijzigingen voorbehouden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising