Aeg-Electrolux | LTH56800 | User manual | Aeg-Electrolux LTH56800 Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux LTH56800 Uživatelský manuál
LAVATHERM 56800
Kondenzaèní sušièka
Informace pro uživatele
Vážená zákaznice, vážený zákazníku
pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a
uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.
Pøedejte je i pøípadnému dalšímu majiteli tohoto spotøebièe.
1
3
2
2
V textu jsou použity následující symboly:
Bezpeènostní pokyny
Upozornìní! Pokyny, které slouží vaší osobní bezpeènosti.
Pozor! Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením.
Pokyny a praktické tipy
Rady k ochranì životního prostøedí
Obsah
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Bezpeènostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Rady k ochranì životního prostøedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Popis spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Pøed prvním sušením. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Tøídìní a pøíprava prádla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Pøehled programù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sušení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí spotøebièe/zapnutí osvìtlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otevøení plnicích dveøí/vložení prádla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba pøídavných funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení èasové pøedvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spuštìní programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmìna programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøidání prádla nebo pøedèasné vyjmutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukonèení pracího cyklu/vyjmutí prádla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
12
13
14
14
14
15
Èištìní a údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èištìní sít na vlákna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vylijte kondenzaèní nádobu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èištìní výmìníku tepla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èištìní bubnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èištìní ovládacího panelu a krytu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
18
19
19
Co dìlat, když ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Malé poruchy odstraníte sami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Výmìna žárovky pro vnitøní osvìtlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programovací možnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Údaje o spotøebì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
Návod k postavení a pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Bezpeènostní pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Odstranìní pøepravního jištìní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Elektrické pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zmìna dveøního závìsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zvláštní pøíslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Záruèní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Místa servisu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
28
31
Návod k použití
1 Bezpeènostní pokyny
Pøed uvedením do provozu
• Øiïte se pokyny uvedenými v “Návodu k instalaci a pøipojení”
• Pøed uvedením do provozu zkontrolujte, zda sušièka nebyla pøi
dopravì poškozena. Poškozený spotøebiè nikdy nezapojujte. V
pøípadì poškození se obrat’te na svého dodavatele.
Správné používání sušièky
• Sušièka je urèena pouze k sušení bìžného prádla v domácnosti.
• Pøestavba nebo zmìny sušièky nejsou dovoleny.
• Prádlo nesmí obsahovat žádná hoølavá rozpouštìdla (benzín k
chemickému èištìní, alkohol, odstraòovaèe skvrn apod .)
Nebezpeèí požáru nebo výbuchu! Prádlo ošetøené tìmito
prostøedky musíte pøed sušením dùkladnì vyprat v ruce.
• Pøi použití prostøedkù k chemickému èištìní: Používejte pouze
prostøedky, které jsou výrobcem urèené do sušièky.
• Prádlo, ve kterém je molitan nebo guma a podobný materiál,
nedávejte do sušièky. Nebezpeèí požáru!
• Do sušièky nedávejte silnì opotøebované prádlo. Nebezpeèí
požáru!
• Nesušte v ní ani kusy s volnou náplní (polštáøe). Nebezpeèí
požáru!
• Kusy s tuhými èástmi (rohožky) mohou zakrýt vìtrací otvory.
Nebezpeèí požáru! Tyto kusy do sušièky proto nepatøí.
• Sušièku nepøeplòujte. Nebezpeèí požáru! Dodržujte maximální
množství prádla 6 kg.
• Sušte pouze prádlo, které neobsahuje žádné výbušné pøedmìty
(zapalovaèe, spreje apod.). Nebezpeèí požáru nebo výbuchu!
• Po každém sušicím cyklu vyèistìte mikrosíto i jemné síto.
• Pravidelnì èistìte i výmìník tepla.
• Sestava praèky a sušièky: Na sušièku nestavte žádné pøedmìty.
Mohly by pøi chodu spotøebièe spadnout.
• Kryt žárovky na osvìtlení bubnu musí být dobøe našroubovaný.
5
Bezpeènost dìtí
• Obalový materiál uložte proto mimo dosah dìtí. Nebezpeèí
udušení!
• Dìti èasto nejsou schopné rozpoznat, jaké nebezpeèí jim pøi
zacházení s elektrickými spotøebièi hrozí. Nenechávejte je proto u
sušièky bez dozoru.
• Zajistìte také, aby dìti nebo malá domácí zvíøata nemohla vlézt
do bubnu. Nebezpeèí ohrožení života! Jestliže sušièku právì
nepoužíváte, nechávejte proto dveøe zavøené.
Všeobecné bezpeènostní pokyny
• Opravy sušièky smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci.
• Nikdy sušièku nezapínejte, je-li poškozený sít’ový kabel, nebo
jsou-li ovládací panel, pracovní deska nebo podstavec tak
poškozené, že je vnitøek spotøebièe volnì pøístupný.
• Pøed èištìním nebo údržbou sušièku vždy vypnìte. Vytáhnìte také
zástrèku ze zásuvky, nebo – u pevného pøipojení – vypnìte spínaè
LS v pojistkové skøíòce, nebo zcela vyšroubujete závitovou
pojistku.
• Jestliže spotøebiè delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítì.
• Sít’ový kabel ze zásuvky vytahujte vždy za zástrèku, nikdy
netahejte za kabel.
• Nepoužívejte sdružené zásuvky, rozdvojky ani prodlužovací
kabely. Nebezpeèí požáru z pøehøátí
• Na sušièku nestøíkejte proudem vody. Nebezpeèí úrazu
elektrickým proudem!
• Nikdy nestoupejte na otevøené dveøe. Sušièka by se mohla
pøevrhnout.
• Po pøerušení sušicího cyklu mùže být prádlo i buben horké.
Nebezpeèí popálení! Pøi vyjímání prádla dávejte pozor.
6
Likvidace
2
2
1
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd.
Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve
speciálních sbìrných dvorech ve své obci.
Starý spotøebiè
Starý nepotøebný spotøebiè zlikvidujte podle místních platných
pøedpisù o likvidaci.
Upozornìní! Jestliže chcete sušièku zlikvidovat, vytáhnìte zástrèku
ze zásuvky. Sít’ový kabel odøíznìte a spolu se zástrèkou ho
zlikvidujte.
Zniète zámek plnicích dveøí. Dìti se tak nebudou moci pøi høe uvnitø
zavøít a nedojde k ohrožení jejich života.
2 Rady k ochranì životního prostøedí
• Po sušení v sušièce bude vaše prádlo mìkké a hebké. Aviváž
není proto nutná.
• Sušièka bude pracovat úspornì, jestliže:
– vìtrací otvory v podstavci sušièky budou vždy volné;
– dodržíte uvedená množství prádla v pøehledu programù;
– místnost bude správnì vìtraná;
– po každém sušicím cyklu vyèistíte mikrosíto a jemné síto;
– prádlo pøed sušením dobøe odstøedíte. Pøíklad: Údaje o
spotøebì - podle poètu otáèek - pro 6 kg prádla usušeného s
programem m BAVLNA - » SUŠENÍ K ULOŽENÍ.
Odstøedìní
Otáèky za
minutu
Sušicí cyklus
Zbytk. vlhkost
Èas
minuty
Energie
v kWh
Náklady
v euro1)
v litrech
v%
800
4,2
70
115
4,2
0,63
1200
3,2
53
94
3,2
0,48
1400
3,0
50
91
3,0
0,45
1800
2,5
42
78
2,5
0,38
1)Tarif: 0,15 euro/kWh
7
Popis spotøebièe
Zásuvka s nádobou
na kondenzát
Ovládací panel
Jemné síto
(Síto na vlákna)
Žárovka pro
vnitøní osvìtlení
Hrubé síto
(Síto na vlákna)
Mikrosíto
(Síto na vlákna)
Typový štítek
Plnicí dveøe
(možnost zmìny
dveøního závìsu)
Šroubovací
nožièky (výškovì
nastavitelné)
Dvíøka výmìníku
tepla
Vìtrací otvory
Ovládací panel
Voliè programu
Ukazatel prùbìhu programu
Tlaèítka a kontrolky
8
Ukazatele údržby
– y VÝMÌNÍK TEPLA (vyèistit!)
– o NÁDOBA (vylít!)
– F SÍTO (vyèistit síto na vlákna!)
Pøed prvním sušením
K odstranìní pøípadných neèistot z výroby vytøete buben vlhkým
hadøíkem nebo proveïte krátký sušicí cyklus (20 MIN) s vlhkými
hadøíky.
Tøídìní a pøíprava prádla
Tøídìní prádla
• Tøídìní podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy programové skupiny m BAVLNA.
– Smìsové tkaniny a syntetické tkaniny pro programy programové
skupiny l SMÌSOVÉ TKANINY.
• Tøídìní podle symbolu údržby. Symboly údržby znamenají:
n
m
l
k
Sušení v sušièce je v
zásadì možné.
Sušení pøi
normální
teplotì.
Sušení pøi
snížené teplotì
(stisknìte tlaèítko
& ŠETRNÌ!)
Sušení v
sušièce není
dovoleno.
• Nové, barevné tkaniny nesušte dohromady se svìtlými kousky.
Prádlo by se mohlo obarvit.
• Trikotové prádlo a pletené prádlo nesušte s programem ¼ EXTRA
SUŠENÍ. Nebezpeèí sražení!
• V sušièce nesušte vlnu. Mohla by zplstnatìt. Vlnu po sušení na
vzduchu osvìžte programem OŠETØOVÁNÍ VLNY.
Pøíprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo: zavøete zipy, zapnìte knoflíèky na
ložním povleèení, volné pásky, napø. u zástìry, svažte k sobì.
• Vyprázdnìte kapsy. Vyjmìte všechny kovové kousky (kanceláøské
svorky, spínací špendlíky...).
• Odìvy s podšívkou obrat’te naruby (napø. bundy s bavlnìnou
podšívkou sušte bavlnìnou vrstvou navrch). Odìvy se tak usuší
rychleji.
9
Pøehled programù
& ŠETRNÌ1)
G SIGNÁL
t ALERGIK 1)
¼
EXTRA
SUŠENÍ
6kg
•
•
•
Sušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, napø. froté prádlo, koupací
pláštì.
N
SILNÉ
SUŠENÍ
6kg
•
•
•
Sušení silných tkanin, napø. froté
prádlo, froté ruèníky.
»
SUŠENÍ K
ULOŽENÍ
6kg
•
•
•
Sušení tkanin stejné síly, napø. froté
prádlo, trikotové prádlo, froté
ruèníky.
mn
¢
LEHKÉ
SUŠENÍ
6kg
•
•
•
Pro slabé tkaniny, které by se mìly
ještì vyžehlit, napø. trikotové prádlo,
bavlnìné košile.
mn
£
SUŠENÍ K
ŽEHLENÍ
6kg
•
•
•
Pro normálnì silné bavlnìné nebo
lnìné prádlo, napø. ložní prádlo,
ubrusoviny.
mn
¤
SUŠENÍNA
MANDL
6kg
•
•
•
Pro bavlnìné nebo lnìné prádlo,
které se má ještì mandlovat, napø.
ložní prádlo, ubrusoviny.
mn
¼
EXTRA
SUŠENÍ
3kg
•
•
•
Sušení silných nebo vícevrstvých
tkanin, napø. svetrù, ložního prádla,
ubrusovin.
l SMÌSOVÉ TKANINY
m BAVLNA
Programy
Max. množství prádla
(suchá váha)
Pøídavné
funkce
Použití/Vlastnosti
»
SUŠENÍ K
ULOŽENÍ
3kg
•
•
•
Pro jemné tkaniny, které se vùbec
nemusí žehlit, napø. snadno
udržovatelné košile, ubrusoviny,
kojenecké prádlo, ponožky,
elastické prádlo.
¢
LEHKÉ
SUŠENÍ
3kg
•
•
•
Pro slabé tkaniny, které by se mìly
ještì vyžehlit, napø. trikotové prádlo,
bavlnìné košile.
1)& ŠETRNÌ a t ALERGIK není možné nastavit souèasnì.
2)Stisknìte tlaèítko & ŠETRNÌ!
10
Symboly
péèe
mn
mn
m l2)
n
m l2)
n
m l2)
n
l
SNADNÉ
ŽEHLENÍ
W
PÉÈE O
VLNU
a
OSVÌŽIT
& ŠETRNÌ1)
G SIGNÁL
t ALERGIK 1)
20 MIN
40 MIN
Max. množství prádla
(suchá váha)
Programy
Pøídavné
funkce
1kg
•
•
–
1kg
1kg
1kg
•
•
•
•
•
•
Použití/Vlastnosti
K dosušení jednotlivých kouskù nebo k
sušení malého množství do 1kg.
–
Speciální program proti zmaèkání
prádla pro snadno udržovatelné tkaniny
jako košile a blùzy, k usnadnìní žehlení.
Výsledek závisí na druhu tkaniny a její
úpravì. (Množství prádla asi 5 až 7
košil.)
Doporuèení: Odìvy vložte do sušièky
ihned po odstøedìní. Po usušení je
okamžitì vyjmìte a povìste na ramínko.
–
Speciální program, který po usušení na
vzduchu, po nošení nebo po delším
skladování krátce osvìží vlnìná vlákna
teplým vzduchem. Vlnìná vlákna se
narovnají a vlna bude opìt pøíjemnì
hebká.
Doporuèení: Tkaninu po usušení
okamžitì vyjmìte.
–
Speciální program, asi 35 minut, k
osvìžení nebo šetrnému èištìní tkanin s
pomocí bìžných prostøedkù k
chemickému èištìní.
(Používejte pouze prostøedky, které jsou
výrobcem urèené pro použití v sušièce;
dodržujte pokyny výrobce).
Symboly
péèe
m l2)
n
m l2)
n
1)& ŠETRNÌ a t ALERGIK není možné nastavit souèasnì.
2)Stisknìte tlaèítko & ŠETRNÌ!
11
Sušení
Zapnutí spotøebièe/zapnutí osvìtlení
Volièem programu pootoète na libovolný program nebo
L OSVÌTLENÍ. Spotøebiè se zapne. Pøi otevøení plnicích dveøí se
zapne osvìtlení bubnu.
Otevøení plnicích dveøí/vložení prádla
1. Otevøete plnicí dveøe:
Silným zatlaèením na plnicí dveøe (v místì
2. Vložte naèechrané prádlo.
1
).
Pozor! Nepøiskøípnìte prádlo mezi dveømi a gumovým tìsnìním.
3. Plnicí dveøe dobøe pøitisknìte. Zámek musí slyšitelnì zapadnout.
Volba programu
Volièem programu nastavte
požadovaný program.
Volba pøídavných funkcí
Chcete-li, stisknìte tlaèítko
& ŠETRNÌ, G SIGNÁL nebo
t ALERGIK.
12
& ŠETRNÌ
Pro obzvlášt’ šetrné sušení choulostivých tkanin se symbolem
údržby l a pro tkaniny choulostivé na vyšší teplotu jako akryl nebo
viskóza. Program se provede se sníženou teplotou.
Použití tlaèítka & ŠETRNÌ má smysl pouze u množství prádla do
3kg!
G SIGNÁL
Po ukonèení sušicího cyklu bude v urèitých intervalech znít zvukový
signál.
t ALERGIK
3
Pro šetrné sušení èasto nošených odìvù. Program zaène na plný
topný výkon a u pokroèilého sušicího cyklu se teplota sníží k
obzvlášt’ šetrnému ošetøení prádla.
& ŠETRNÌ a t ALERGIK není možné nastavit souèasnì.
Nastavení èasové pøedvolby
3
3
Tlaèítko T ÈASOVÁ PØEDVOLBA umožòuje odložení zaèátku
programu o 3, 6 nebo 9 hodin.
1. Zvolte program.
2. Tlaèítko T ÈASOVÁ PØEDVOLBA tisknìte tak dlouho, až se rozsvítí
pøíslušný ukazatel .
– Ukazatel 9h pro spuštìní programu za 9 hodin
– Ukazatel 6h pro spuštìní programu za 6 hodin
– Ukazatel 3h pro spuštìní programu za 3 hodiny
Jestliže tlaèítko T ÈASOVÁ PØEDVOLBA stisknete ještì jednou,
èasová pøedvolba se opìt zruší. Ukazatel zhasne.
3. Chcete-li èasovou pøedvolbu aktivovat, stisknìte tlaèítko
START/PAUZA.
Upozornìní: Jestliže zvolíte èasovou pøedvolbu 9 hodin, svítí
ukazatel 9h. Po 3 hodinách se ukazatel zmìní a svítí 6h, po dalších
3 hodinách svítí 3h. Po celkem 9 hodinách se program spustí.
13
Spuštìní programu
Stisknìte tlaèítko
START/PAUZA. Program se spustí.
Ukazatel prùbìhu programu ukazuje prùbìh sušení.
Zmìna programu
V pøípadì, že chcete zmìnit omylem zvolený program až po
spuštìní programu, otoète volièem programu nejprve na O VYP a
pak program novì nastavte.
3
Pøímá zmìna programu po spuštìní programu není možná. Budeteli pøesto chtít zmìnit program na programovém volièi, zaènou blikat
kontrolky prùbìhu programu a kontrolky údržby. Stisknete-li tlaèítko
pøídavné funkce (s výjimkou tlaèítka G SIGNÁL), pøíslušná kontrolka
nìkolikrát zabliká. Sušicí cyklus tím ale nebude ovlivnìn (ochrana
prádla).
Pøidání prádla nebo pøedèasné vyjmutí
1. Otevøete plnicí dveøe.
1
Upozornìní! Uvìdomte si , že prádlo i buben mohou být horké.
Nebezpeèí popálení!
2. Pøidejte prádlo nebo ho vyjmìte.
3. Plnicí dveøe dobøe pøitisknìte. Zámek musí slyšitelnì zapadnout.
4. Stisknìte tlaèítko
START/PAUZA a sušicí cyklus bude
pokraèovat.
14
Ukonèení pracího cyklu/vyjmutí prádla
3
Po ukonèení sušicího cyklu se rozsvítí kontrolky E KONEC a
OCHRANA PROTI ZMAÈKÁNÍ. Jestliže jste stiskli tlaèítko
G SIGNÁL, bude bìhem této fáze v urèitých intervalech znít zvukový
signál.
Na sušicí cyklus automaticky navazuje asi 30minutová fáze ochrany
proti zmaèkání. Buben se bude v pravidelných intervalech otáèet.
Tak zùstane vaše prádlo naèechrané a nebude zmaèkané. Bìhem
fáze ochrany proti zmaèkání je možné kdykoli prádlo vyjmout.
(Prádlo byste mìli ze sušièky vyjmout nejpozdìji po ukonèení fáze
ochrany proti zmaèkání, aby se nezmaèkalo.)
1. Otevøete plnicí dveøe.
2. Pøed vyjmutím prádla odstraòte vlákna z mikrofiltru, nejlépe vlhkou
rukou (viz kapitolu “Èištìní a údržba”).
3. Vyjmìte prádlo.
4. Volièem programu pootoète na O VYP.
Dùležité upozornìní Po každém sušicím cyklu
– vyèistìte mikrosíto a jemné síto,
– vylijte kondenzaèní nádobu.
(viz kapitolu “Èištìní a údržba”).
5. Plnicí dveøe zavøete.
15
Èištìní a údržba
Èištìní sít na vlákna
1
K bezproblémovému provozu sušièky je nutné, abyste po každém
sušicím cyklu vyèistili síta (mikrosíto a jemné síto).
Pozor! Sušièku s poškozeným nebo zaneseným sítem na textilní
vlákna, nebo bez síta nikdy nepoužívejte.
1. Otevøete plnicí dveøe
2. Mikrosíto, které je umístìno ve
spodní èásti plnicího otvoru,
oèistìte navlhèeným hadøíkem.
3. Tlaèítko zarážky na hrubém sítu
stisknìte smìrem dolù.
Hrubé síto se uvolní.
4. Vyjmìte jemné síto.
5. Ze síta odstraòte vlákna, nejlépe
vlhkou rukou.
16
3
Vyèistìte celý prostor síta.
Prostor síta není nutné èistit po každém sušicím cyklu, ale mìli
byste ho pravidelnì kontrolovat a usazená vlákna popøípadì
odstranit.
6. Síto uchopte nahoøe a pøitáhnìte
ho dopøedu, až se uvolní z obou
držákù.
7. Odstraòte vlákna z celého okolí
síta – nejlépe vysavaèem.
8. Oba èepy hrubého síta zatlaète
do držákù plnicích dveøí, až
zapadnou.
9. Znovu zasaïte jemné síto.
10. Zatlaète na hrubé síto, až
zapadne do zarážky.
3
Bez jemného síta nemùže hrubé
síto zapadnout a plnicí dveøe
nejdou zavøít.
Vylijte kondenzaèní nádobu.
1
Kondenzaèní nádobu vylévejte po každém sušicím cyklu.
Je-li nádoba na kondenzát plná, probíhající program se automaticky
pøeruší a kontrolka o NÁDOBA svítí. Chcete-li v programu
pokraèovat, musíte nejprve vylít obsah nádoby.
Upozornìní! Kondenzát není urèen k pití nebo k pøípravì jídel.
1. Zásuvku s nádobou na kondenzát
úplnì vytáhnìte.
17
3
2. Vytáhnìte nátrubek kondenzaèní
nádoby a kondenzát vylijte do
mísy nebo jiné nádoby.
3. Nátrubek zasuòte zpìt a nádobu
na kondenzát opìt zasuòte.
Pokud byl program pøerušený
kvùli plné nádobì na kondenzát:
Stisknìte tlaèítko
START/
PAUZA a sušicí cyklus bude
pokraèovat.
Kondenzaèní nádoba má objem pøibližnì 4litry, což staèí pro asi 6
kg prádla odstøedìného pøi rychlosti 800 otáèek za minutu.
3
Nahromadìný kondenzát mùžete využít v domácnosti jako
destilovanou vodu, napø. pro napaøovací žehlièku. Kondenzát
nicménì pøedem profiltrujte, (napø. v kávovém filtru), aby se
odstranili usazeniny a jemná vlákna.
Èištìní výmìníku tepla
1
Jestliže svítí kontrolka y VÝMÌNÍK TEPLA, je nutné výmìník
tepla vyèistit.
Pozor! Provoz sušièky se zaneseným výmìníkem tepla mùže
sušièku poškodit. Zvyšuje také spotøebu energie.
1. Otevøete plnicí dveøe.
2. Otevøete dvíøka podstavce:
Stisknìte odjišt’ovací tlaèítko na
spodní stranì plnicích dveøí a
dvíøka podstavce vyklopte
smìrem doleva.
3. Z vnitøní strany dveøí a prostoru
pøed výmìníkem tepla odstraòte
vlákna.
4. Oba pojistné kotouèky otoète
smìrem dovnitø.
18
5. Výmìník tepla vytáhnìte za
držadlo smìrem ven z podstavce.
1
3
Pozor! K èištìní výmìníku tepla
nepoužívejte žádné ostré
nástroje. Nemusel by už pak
tìsnit.
6. Výmìník tepla vyèistìte.
Nejlépe kartáèkem na ruce, nebo
ho propláchnìte silným proudem vody z ruèní sprchy.
7. Výmìník tepla opìt zasaïte a zajistìte (oba pojistné kotouèky
otoète smìrem ven, až zapadnou).
8. Dvíøka podstavce opìt zavøete.
1
Pokud dvíøka nezavøete, sušièka se nespustí.
Pozor! Sušièku bez výmìníku tepla nikdy nepoužívejte.
Èištìní bubnu
1
3
Pozor! Buben neèistìte abrazivními prostøedky ani ocelovými
drátìnkami.
Pøípravky k ošetøování prádla nebo voda s vyšším obsahem vápníku
mohou na bubnu zanechávat sotva viditelný povlak. Sušièka pak už
spolehlivì nerozezná stupeò sušení prádla. Prádlo pak bude po
vyjmutí ze sušièky vlhèí, než jste èekali.
Vnitøní prostor bubnu a bubnová žebra vytírejte za vlhka bìžným
èisticím prostøedkem (napø. octovým èisticím prostøedkem).
Èištìní ovládacího panelu a krytu
1
Pozor! K èištìní praèky nepoužívejte žádné prostøedky na èištìní
nábytku ani agresivní èisticí prostøedky.
Ovládací panel a kryt otírejte vlhkým hadøíkem.
19
Co dìlat, když ...
Malé poruchy odstraníte sami
Jestliže se bìhem provozu sušièky zobrazí chybové hlášení (bliká
jeden nebo více ukazatelù na ukazateli prùbìhu programu), pokuste
se nejprve odstranit poruchu sami s pomocí dále uvedené tabulky.
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit: Spotøebiè vypnìte a opìt
zapnìte. Nastavte znovu program. Stisknìte tlaèítko
START/
PAUZA.
Objeví-li se chybové hlášení znovu, obrat’e se prosím na
zákaznickou službu a sdìlte, které ukazatele blikají.
Problém
Možná pøíèina
Øešení
Zástrèka není zasunutá do Zasuòte zástrèku. Vadná
zásuvky, nebo nejsou v
pojistka v pojistkové skøíòce
poøádku pojistky.
(domovní instalaci).
Plnicí dveøe jsou otevøené. Plnicí dveøe zavøete.
Sušièka nefunguje.
Dvíøka podstavce jsou
otevøená.
Dvíøka podstavce opìt
zavøete.
Stiskli jste tlaèítko
START/PAUZA?
Stisknìte opìt tlaèítko
START/PAUZA.
Pøi dalším sušení nastavte
Zvolili jste špatný program. jiný program (viz kapitolu
“Pøehled programù”).
Prádlo není dobøe
usušené.
Plnicí dveøe nejdou
zavøít.
20
Zanesené síto na vlákna
Vyèistìte síta.
Zanesený výmìník tepla.
Vyèistìte výmìník tepla.
Nevhodné množství
prádla.
Dodržujte doporuèené
množství prádla.
Vìtrací otvory v podstavci
jsou zakryté.
Odkryjte vìtrací otvory v
podstavci.
Povlak uvnitø bubnu nebo
bubnových žebrech.
Vyèistìte vnitøní prostor
bubnu i žebra.
Vlastnosti vody v místì
instalace sušièky
neodpovídají standardnímu
nastavení spotøebièe.
Pøeprogramujte standardní
nastavení pro stupeò sušení
(viz kapitola “Programovací
možnosti”.)
Nevložili jste jemné síto a/ Zasuòte jemné síto a/nebo
nebo hrubé síto správnì
nechte správnì zapadnout
nezapadlo.
hrubé síto.
Problém
Po stisku tlaèítka
nìkolikrát zabliká
pøíslušná kontrolka.
Osvìtlení bubnu
nefunguje.
Možná pøíèina
Ochrana prádla.
Po spuštìní programu již
není možné nastavit
pøídavnou funkci.
Øešení
Volièem programu pootoète
na O VYP. Nastavte znovu
program.
Voliè programu nastavte na
Voliè programu je v poloze
L OSVÌTLENÍ nebo na
O VYP.
libovolný program.
Poškozená žárovka.
Vymìòte žárovku (viz
následující èást).
Program se zastavil,
kontrolka
o NÁDOBA svítí.
Vylijte kondenzaèní nádobu,
a pak spust’te program
Plná kondenzaèní nádoba.
tlaèítkem
START/
PAUZA.
Sušicí cyklus skonèil
krátce po spuštìní
programu. Kontrolka
E KONEC svítí.
Pro zvolený program jste
vložili pøíliš málo prádla
nebo pøíliš suché prádlo.
Zvolte èasový program nebo
vyšší stupeò sušení
(napø.N SILNÉ SUŠENÍ místo
» SUŠENÍ K ULOŽENÍ.
Zanesené síto na vlákna
Vyèistìte síta.
Zanesený výmìník tepla.
Vyèistìte výmìník tepla.
Je stisknuté tlaèítko
& ŠETRNÌ a množství
prádla je pøíliš velké.
Tlaèítko & ŠETRNÌ má
smysl jen pøi množství do
3kg.
Pøiliš mnoho prádla.
Èást prádla odeberte.
Prádlo nebylo dostateènì
odstøedìné.
Prádlo dostateènì odstøeïte.
Sušicí cyklus trvá
neobvykle dlouho.
Upozornìní: Po 5
hodinách skonèí
sušicí cyklus
automaticky.
(viz “Ukonèení
sušicího æyklu”).
21
Výmìna žárovky pro vnitøní osvìtlení
1
1
Používejte pouze speciální žárovku urèenou pro sušièky. Speciální
žárovku získáte v zákaznické službì.
Upozornìní! Standardní žárovky nepoužívejte! Vytváøejí pøíliš
mnoho tepla a mohou spotøebiè poškodit.
Upozornìní! Pøed výmìnou žárovky vytáhnìte sít’ovou zástrèku; pøi
pevném pøipojení: vyšroubujte úplnì pojistky, nebo je vypnìte.
1. Odšroubujte kryt žárovky (najdete ho pøímo za plnicím otvorem
nahoøe; viz kapitolu “Popis spotøebièe”.)
2. Vadnou žárovku vymìòte.
3. Kryt žárovky opìt pevnì zašroubujte.
1
22
Upozornìní! Kryt žárovky musí být z bezpeènostních dùvodù vždy
pevnì našroubovaný. Bez krytu žárovky není dovoleno sušièku
zapnout.
Programovací možnosti
Požadavek
Trvalé
naprogramování
zvukového signálu
konce programu.
Provedení
1. Volièem programu pootoète na libovolný program.
2. Tlaèítko G SIGNAL stisknìte asi na pìt vteøin.
Nìkolikrát zazní krátký zvukový signál. Kontrolka
G SIGNÁL nìkolikrát zabliká.
Tímto zpùsobem jste nastavení trvale naprogramovali.
Nastavení zrušíte podle bodù 1 a 2.
1. Volièem programu pootoète na libovolný program.
2. Obì tlaèítka G SIGNÁL a t ALERGIK stisknìte
souèasnì asi na pìt vteøin.
Na ukazateli mycího programu se zobrazí souèasné
Zmìna stupnì sušení:
nastavení:
Má-li být prádlo na
– Ukazatel E KONEC: Nastavení na sušší prádlo
konci programu trochu
– Ukazatel Y OCHLADIT: Standardní nastavení
sušší nebo vlhèí, než
– Ukazatel D SUŠENÍ: Nastavení na vlhèí prádlo
je pøi standardním
3. Tlaèítko
START/PAUZA tisknìte tak dlouho, až
nastavení.
se na ukazateli prùbìhu programu zobrazí
požadované nastavení.
4. Volièem programu pootoète na O VYP.
Tímto zpùsobem jste nastavení trvale naprogramovali.
1. Volièem programu pootoète na libovolný program.
Chcete-li odvádìt
2. Obì tlaèítka & ŠETRNÌ a T ÈASOVÁ PØEDVOLBA
kondenzát vnìjším
stisknìte souèasnì asi na pìt vteøin. Kontrolka
odtokem kondenzátu,
o NÁDOBA kráce zabliká.
je nutné trvale vypnout
Tímto zpùsobem jste kontrolku o NÁDOBA trvale
funkci kontrolky
vypnuli.
o NÁDOBA.
Nastavení zrušíte postupem podle bodù 1 a 2, kontrolka
o NÁDOBA se krátce rozsvítí (nebliká).
23
Technické údaje
5
Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.02.1973, Smìrnice o nízkém napìtí
– 89/336/EHS ze dne 3.5.1989, Smìrnice EMV ve znìní
pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS
– 93/68/EHS ze dne 22.7.1993, Smìrnice o znaèení znaèkou CE
Výška x šíøka x hloubka
85 x 60 x 60 cm
Hloubka pøi otevøených dveøích
109 cm
Možnost úpravy výšky
1,5 cm
Hmotnost prázdného spotøebièe
asi. 40kg
Množství prádla (podle programu)1)
max. 6 kg
Spotøeba energie podle IEC1121 s.e.
(6kg bavlny, odstøedìno pøi 800 otáèkách za
minutu, Program m BAVLNA
» SUŠENÍ K ULOŽENÍ)
4,2 kWh
Použití
v domácnosti
Pøípustná okolní teplota
+ 5° až +35 °C
1)Odchylky v údajích o množství prádla jsou zpùsobeny rozdílnými mìøícími
metodami.
Údaje o spotøebì
Hodnoty spotøeby byly zjišt’ovány za podmínek odpovídajících
normì. Pøi provozu sušièky v domácnosti se mohou lišit.
Program
m SUŠENÍ BAVLNY K » ULOŽENÍ 1)
m SUŠENÍ BAVLNY K £ ŽEHLENÍ
1)
l SMÌSOVÉ TKANINY K » ULOŽENÍ
1)Odstøedìné pøi 800 ot/min
2)Odstøedìné pøi 1000 ot/min
24
2)
Množství
v kg
Spotøeba energie
v kWh
6
4,2
6
3,3
3
1,6
Návod k postavení a pøipojení
1 Bezpeènostní pokyny k instalaci
• Pøed uvedením do provozu je bezpodmíneènì nutné odstranit
všechny èásti pøepravního jištìní. Jinak se spotøebiè mùže
poškodit.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že jmenovité napìtí a
typ proudu uvedené na typovém štítku spotøebièe odpovídají
napìtí v síti a typu proudu na instalaèním místì. Údaje o nutném
elektrické jištìní naleznete rovnìž na typovém štítku.
• Zástrèku zasunujte pouze do zásuvky s ochranným kontaktem
instalované podle pøedpisù.
• Pøi pevném pøipojení: Pevné pøipojení smí provést pouze
oprávnìný elektrikáø.
• Sušièku nestavte do místnosti, kde by teplota mohla klesnout pod
bod mrazu.
• Spotøebiè nestavte na koberec s vysokým vlasem. Vzduch by
nemohl cirkulovat vìtracími otvory.
• Dávejte pozor, abyste sušièku nepostavili na napájecí kabel.
• Sušièka musí stát vodorovnì.
Odstranìní pøepravního jištìní
1
Pozor! Pøed uvedením do
provozu je bezpodmíneènì nutné
odstranit všechny èásti
pøepravního jištìní. Pøepravní
jištìní si uschovejte pro
pøípadnou pozdìjší dopravu
(stìhování).
1. Otevøete plnicí dveøe.
2. Odlepte lepicí pásky nalepené na
horní vnitøní stranì bubnu.
25
3. Foliový sáèek s vycpávkou z
polystyrénu vytáhnìte ven ze
spotøebièe.
Elektrické pøipojení
Údaje o sít’ovém napìtí, typu proudu a požadovaném elektrickém
jištìní naleznete na typovém štítku. Typový štítek je umístìný v
prostoru plnicích dveøí (viz kapitolu “Popis spotøebièe”).
Zmìna dveøního závìsu
1
Upozornìní! Dveøní závìs smí vymìòovat pouze odborný
pracovník. Potøebujete-li opravu, obrat’te se na naši zákaznickou
službu nebo na svého prodejce.
Upozornìní! Pøed zmìnou strany dveøního závìsu vytáhnìte
zástrèku ze zásuvky: vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte.
1. Otevøete plnicí dveøe.
2. Závìs A z pøední strany
spotøebièe odšroubujte a dveøe
sejmìte.
3. Pomocí úzkého šroubováku
sejmìte krycí destièky B a C.
4. Pomocí vhodného nástroje
uvolnìte tlakem na zarážku
zavírací èep D, vyjmìte ho a opìt
ho zasaïte otoèený o 180° na
protilehlou stranu.
5. Závìs A z plnicích dveøí odšroubujte, otoète o 180°, opìt zasaïte
na protilehlou stranu a pevnì pøišroubujte.
6. Krycí destièky B a C zasaïte vždy na protilehlou stranu otoèené o
180°.
26
7. Odšroubujte od pøední strany
spotøebièe krycí destièky E, otoète
je o 180° a zašroubujte je na
protilehlé stranì.
8. Uvolnìte dveøní zámek F, trochu ho
zatlaète smìrem dolù a vyjmìte z
pøední strany spotøebièe.
9. Knoflík západky z krytu G vtlaète
dolù, kryt stisknìte trochu dolù a
vyjmìte z pøední strany spotøebièe.
10. Zámek dveøí zasaïte na
protilehlou stranu, a pevnì
zašroubujte.
11. Na protilehlé stranì zasaïte kryt G
a knoflík západky nechte
zapadnout.
12. Plnicí dveøe zasaïte pomocí
závìsù do otvorù na pøední stranì spotøebièe a pevnì pøišroubujte.
Rada pro bezpeèný provoz: Spotøebiè je pøi svém provozu
bezpeèný až po zasazení všech umìlohmotných dílù.
Zvláštní pøíslušenství
U svého prodejce si mùžete zakoupit následující pøíslušenství:
Montážní sada pro umístìní sušièky na praèku
S touto sadou mùžete sušièku spolu s praèkou AEG (60cm širokou,
pøední plnìní) postavit na sebe a ušetøit tak místo. Praèka stojí dole,
sušièka nahoøe.
Objednat si mùžete dvì provedení:
– bez odkládací desky
– s výsuvnou odkládací deskou
Montážní sada pro vnìjší odtok kondenzátu
Montážní sada pro pøímý odvod kondenzátu do umyvadla, sifonu
vypouštìcího otvoru apod. Nádobu na kondenzát nemusíte v tomto
pøípadì vylévat, musí ale zùstat na svém místì ve spotøebièi. Pokyn k
vypnutí kontrolky o NÁDOBA naleznete v kapitole “Programovací
možnosti”.
Max. dopravní výška: 1m od plochy, na které sušièka stojí; Max.
dopravní délka: 3m
27
Záruèní podmínky
Èeská republika
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli
(dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bìžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data
pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì není-li to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu
výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávnìn žádat pøimìøenou slevu z
ceny výrobku. Právo na výmìnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen
pøi splnìní všech zákonných pøedpokladù, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmìrnì
opotøeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnìní každého práva ze Záruky pøitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k
obsluze,
– veškerì záruèní nebo jiné opravy èi úpravy výrobku byly vždy provádìny v Autorizovaném
servisním støedisku,
– Kupující pøi reklamaci výrobku pøedloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna pøípadná další práva ze Záruky) je kupující
povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním støedisku. Zároveò
musí Autorizovanému servisnímu støedisku umožnit ovìøení existence reklamované vady,
vèetnì odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontáže) výrobku, v provozní dobì tohoto
støediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez
zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do konce záruèní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní støedisko posoudí oprávnìnost reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o zpùsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému
servisnímu støedisku souèinnost potøebnou k prokázání uplatnìného práva na odstranìní
vady, k ovìøení existence reklamované vady i k záruèní opravì výrobku.
Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádnìho uplatnìní práva na odstranìní vady do
provedení záruèní opravy Autorizovaným servisním støediskem, avšak jen pøi
splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu.
Po provedení záruèní opravy je Autorizované servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu
èitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve
vlastním zájmu pøed podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu
peèlivì uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, èi neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu støedisku shora uvedenou
souèinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
støedisku veškeré pøípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek platí pouze na území Èeské republiky.
Nevztahuje se na opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì poškození
zpùsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec bìžného používáni v domácnosti
(napø. k podnikatelským úèelùm aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních pøedpisù.
Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì jejich telefonních èísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních støediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buï na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
28
Místa servisu
Èeská republika
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
29
30
Servis
Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit
sami s pomocí návodu (viz èást “Co dìlat, když...”).
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat’te se prosím na
zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.
Abychom vám mohli rychle
pomoci, potøebujeme vìdìt
následující údaje:
– znaèku modelu
– výrobní èíslo (PNC)
– sériové èíslo (S-No.)
(èísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– pøípadné chybové hlášení, které
se objevuje na displeji
Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla zapsali na následující øádky
zde v návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Znaèka modelu:
.....................................
Výrob. è:
.....................................
Sériové èíslo:
.....................................
31
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Skupina Electrolux je nejvìtším výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù
výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ v celkové
hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích svìta.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 944 413-01-090604-01
Zmìny vyhrazeny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising