Zanussi | TD4212 | User manual | ZANUSSI TD4212 Brugermanual

ZANUSSI TD4212 Brugermanual
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
1
(Nero/Process Black pellicola)
TØRRETUMBLER
TD 4212
DUAL TEMPERATURE
kg 5
kg 2,5
800 / 900
1000 / 1200
800 / 900
1000 / 1200
70' - 90'
35' - 50'
65' - 85'
30' - 45'
80' - 100'
55' - 70'
75' - 95'
50' - 65'
TD 4212
650
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
A U T O R E V E R S E
Udpakning: se side 7
125994721
BRUGSANVISNING
DK
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
2
(Nero/Process Black pellicola)
Kære kunde,
vi beder Dem læse denne betjeningsvejledning nøje igennem.
Vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne på de første sider i vejledningen. Vi beder Dem gemme
denne betjeningsvejledning, så De også senere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis maskinen
overdrages til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.
Transportskader
Når maskinen er pakket ud, skal De sikre Dem, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis De er
i tvivl, skal De ikke tage maskinen i brug. I stedet bedes De straks henvende Dem til vor serviceafdeling.
En række oplysninger i betjeningsvejledningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:
Her finder De vigtige oplysninger om Deres sikkerhed og maskinens funktion.
i
Her finder De supplerende oplysninger om maskinens betjening og praktiske anvendelse.
Her finder De vigtig miljøinformation.
Vores bidrag til et godt miljø:
vi anvender genbrugspapir.
2
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
3
(Nero/Process Black pellicola)
Indholdsfortegnelse
Vigtige sikkerhedsoplysninger
4
Bortskaffelse
4
Energispareråd
5
Tekniske data
5
TIL INSTALLATØREN
TIL BRUGEREN
Beskrivelse af tørretumbleren
Installering
•
•
•
•
•
6
Beskrivelse af panelets
funktioner
7
Programoversigt
8
Vigtige råd og tips i forbindelse
med tørring
10
•
•
•
•
•
•
Ikke alt kan tørres i tumbleren
10
Stivede tekstiler
10
Krympning
10
Hvad er fnug?
10
Tids- og energiforbrug
10
Vasketøjsmærkning
10
Vedligeholdelse og rengøring
• Udvendig rengøring
• Rengøring af lugen
• Rengøring af filtrene
Hvis tørretumbleren ikke
fungerer
• Service og reservedele
• Garanti
Udpakning
14
Opstilling
14
Tilslutning af udluftningsslange
14
El-tilslutning
15
Monteringssæt til montering på vaskemaskin
(ekstra tilbehør)
15
• Vendbar luge
Sådan anvendes tørretumbleren 9
11
11
11
11
12
12
13
3
14
15
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
4
(Nero/Process Black pellicola)
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Disse oplysninger og advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. Vi beder Dem læse
oplysningerne nøje igennem, før maskinen installeres og tages i brug.
Installation
Generelle
sikkerhedsbestemmelser
• Maskinen bør installeres af en autoriseret elinstallatør.
• Det er farligt at ændre maskinen og dens
egenskaber.
• Maskinen må ikke placeres på strømtilførselsledningen.
• De må aldrig forsøge at reparere maskinen selv.
Reparationer, der ikke er udført af fagfolk, kan
medføre driftsforstyrrelser og alvorlige ulykker.
• Hvis maskinen er placeret på et tæppebelagt gulv,
skal De justere fødderne, således at luften kan
cirkulere frit.
• Service bør kun udføres af vor serviceafdeling. Der
bør kun anvendes originale reservedele.
Brug
Sikkerhed for børn
• Maskinen må kun bruges i husholdningen og kun
til det beregnede formål.
• Børn forstår ikke de farer, der er forbundet med
elektriske apparater og maskiner. Børn skal derfor
være under opsyn, når maskinen er i brug. De må
ikke få lov til at lege med maskinen.
• Strømtilførslen skal altid afbrydes, når maskinen
ikke er i brug.
• Vasketøj, der ikke er blevet centrifugeret, må aldrig
tørres i tørretumbleren.
• Maskinens emballage (folie, plastic etc.) kan være
farlig for børn. Fare for kvælning! Emballagen skal
fjernes eller opbevares utilgængeligt for børn.
• Vasketøj, der er blevet behandlet med brandfarlige
rense- og opløsningsmidler (rensebenzin, sprit,
pletfjerner etc.), må aldrig tørres i tørretumbleren,
da der derved opstår risiko for brand. Der må kun
tørres tøj, som er blevet vasket i vand!
• Det skal sikres, at børn eller husdyr ikke kravler
ind i tørretumblerens tromle.
• Når tørretumbleren skal bortskaffes og skrottes,
skal strømtilførselsledningen trækkes ud og
skæres af. Den afskårne ledning med stikprop
bortskaffes separat. Dørlåsen gøres ubrugelig,
således at legende børn ikke kan blive spærret
inde og derved komme i livsfare.
• Før tøjet lægges i tørretumbleren, skal det
kontrolleres, at der ikke er glemt gaslightere i
lommerne. Disse må ikke tørres med i
tørretumbleren, uanset om de virker eller ikke.
• Når maskinen ikke er i brug, bør døren stå på
klem. Derved skånes dørtætningen, og dens
levetid forøges.
Bortskaffelse
• Maskinen bør aldrig bruges uden fnugfiltre eller
med beskadigede fnugfiltre. Det medfører risiko for
brand.
• Bortskaffelse af emballagen
De materialer i emballagen, som kan anvendes
igen, er mærket med symbolet
og bør
principielt indleveres til genbrug.
• De bør aldrig tørre sportssko (f.eks. tennissko) i
tørretumbleren. Skoene kan komme i klemme
mellem døren og tromlen, og derved kan de
blokere tromlen.
>PE< betyder polyethylen
>PS< betyder polystyrol
>PP< betyder polypropylen
• Bortskaffelse af maskinen
Kontakt Deres kommune for at få oplysninger om,
hvor maskinen kan indleveres.
4
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
5
(Nero/Process Black pellicola)
Energispareråd
• For at udnytte maskinens kapacitet fuldt ud kan
vasketøj, som skal være helt skabstørt, udmærket
tørres sammen med tøj, som kun skal være
strygetørt. Vælg et program til strygetørt vasketøj.
Når dette program er færdigt, tages det strygetørre
vasketøj ud, og det øvrige vasketøj tørres færdigt
på et andet program.
Deres tørretumbler arbejder særligt økonomisk, hvis
De følger disse råd:
• Fyld altid maskinen helt op. Se programoversigten
på side 8. Tørring med en halvt fyldt maskine er
uøkonomisk.
• Før tørringen skal vasketøjet være grundigt
centrifugeret. Desto højere centrifugeringsomdrejningstal, desto kortere tørretid og desto
lavere strømforbrug.
• Fnugfiltrene bør rengøres regelmæssigt for at
undgå længere tørretider og højere strømforbrug.
• Rummet, hvor tørretumbleren er opstillet, skal
udluftes. Under tørringen bør rumtemperaturen
ikke overstige 35°C.
• Undgå at tørre tøjet for meget. Vælg det rigtige
tørreprogram og derved den ønskede tørringsgrad.
Tøj, der er tørret for meget, kan være svært at
stryge.
Tekniske data
MÅL:
højde
bredde
dybde
dybde med åben luge
850 mm justérbar + 8 mm
600 mm
580 mm
1000 mm
ANBEFALET MAKSIMAL
TØJMÆNGDE:
bomuld
syntetisk materiale
5 kg tørt tøj
2,5 kg tørt tøj
ELEKTRISK TILSLUTNING:
netspænding
total effekt
220-230 V, 50 Hz
2200 W, 10 Amp
FORBRUGSVÆRDIER:
bomuld
bomuld
3,3 kilowatttime (5 kg skabstørt vasketøj)
2,7 kilowatttime (5 kg strygetørt vasketøj)
Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/32/EØF.
Ret til ændringer forbeholdes.
5
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
6
(Nero/Process Black pellicola)
Beskrivelse af tørretumbleren
1 Betjeningspanel
2 Fnugfiltre
1
TD 4212
3 Typeskilt
TURE
TEMPERA
DUAL
4 Justérbare fødder
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
2
3
2
4
5 Udluftningsåbning på siden
6 Forbindelsesring
7 Udluftningsåbning bag på maskinen
7
6
5
6
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
7
(Nero/Process Black pellicola)
Brug
Betjeningspanel
DUAL TEMPERATURE
kg 5
kg 2,5
800 / 900
1000 / 1200
800 / 900
1000 / 1200
80' - 100'
40' - 55'
75' - 95'
35' - 50'
95' - 115'
60' - 75'
90' - 110'
55' - 70'
TD 4212
650
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
A U T O R E V E R S E
1
2 3
4
5
1. Programkort
5 Tidsvælger
Giver Dem et overblik over programmerne og de
tilhørende tørretider.
Indstil en tørretid ved at dreje knappen med uret
(mod højre).
Obs! Drej aldrig knappen mod uret, da dette kan
ødelægge programmekanismen.
2. Knap til skånetørring
De kan vælge mellem to forskellige tidsstyrede
tørreprogrammer:
• Normal vask - bomuld - fra 20 til 150 minutter.
• Skånevask - syntetisk materiale - fra 20 til
100 minutter.
(Tilvalgsfunktion)
Tryk på denne knap, hvis De ønsker at tørre en
normal vask med reduceret varmeeffekt.
Funktionen anvendes til sart og temperaturfølsom
bomuld.
Obs! Efter afsluttet tørring skal knappen trykkes ud
igen.
Tørretiden afhænger af typen af materiale,
mængden af vasketøj og tørhedsgraden (se
programoversigten).
Afkøling
3. Startknap
Tørreprogrammet afsluttes med en afkølingsfase på
10 minutter, som er inkluderet i den valgte tørretid.
Under afkølingen slås varmen fra, og vasketøjet
køles af, inden tumbleren automatisk standser ved
“0” (afsluttet tørretid). Afkølingsfasen må ikke
reduceres eller afbrydes. Varmt vasketøj, som får lov
at ligge, bliver meget krøllet og kan få permanente
skader.
Tryk på knappen efter valg af tørretid. Tumbleren går
i gang.
Obs! Lugen skal være lukket.
Hvis lugen åbnes, mens programmet er i gang,
afbrydes tørringen. Når der igen trykkes på
START-knappen, fortsætter programmet.
4. Kontrollampe
Lampen er tændt, når tumbleren er i gang, og den
slukker, når tørretiden er afsluttet.
7
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
8
(Nero/Process Black pellicola)
Programoversigt
Normal vask - bomuld
Programvælger: Program til 150 min
Type
vasketøj:
Mængde
vasketøj
kg
Tørhedsgrad
Tørretider i minutter for vasketøj
centrifugeret ved
800-900 omdr.
1000-1200
omdr.
5
95-115
90-110
2,5
60-75
55-70
5
80-100
75-95
2,5
40-55
35-50
Bomuldslinned
Skabstørt
Frotté
Bomuldsundertøj
Lagner/betræk
Håndklæder
Duge
Servietter
Strygetørt
Obs! Vælg tilvalgsfunktionen “skånetørring” ved temperaturfølsomt bomuldsmateriale.
Skånevask - syntetisk materiale
Programvælger: Program til 100 min
Type vasketøj:
Strygefri vask af syntetisk
materiale og blandingsmateriale
Finvask og temperaturfølsomme tekstiler
(se tøjets vaskemærkning)
Tørhedsgrad
Mængde vasketøj
kg
Tørretider i minutter for vasketøj
centrifugeret ved min. 650 omdr.
2,5
50 - 60
1
30 - 35
2,5
40 - 50
1
25 - 30
Skabstørt
Strygetørt
Obs! Ved tørring af blandingsmateriale skal tøjets vaskemærkning følges.
Mængde af vasketøj
Det er ofte svært at bestemme vægten af tøjstykker, der skal tørres. Det anbefales derfor, at De følger
nedenstående retningslinier:
• Bomuld & linned: fuld tromle, men ikke for tæt pakket
• Syntetiske tekstiler: tromlen fyldes ikke mere end halvt op
• Følsomme tekstiler: tromlen fyldes ikke mere end en tredjedel op
8
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
9
(Nero/Process Black pellicola)
i Sådan anvendes tørretumbleren
Før tørretumbleren tages i brug
første gang
5. Afsluttet tørretid
Når den indstillede tørretid er afsluttet, standser
tørretumbleren automatisk, og kontrollampen
slukker. Tidsvælgeren står på “nul”.
Åbn lugen og tag det afkølede vasketøj ud.
Tryk eventuelt valgt tilvalgsknap ud igen.
I en ny tumbler kan der eventuelt forekomme støv
eller smuds. Læg derfor nogle fugtige rene klude i
maskinen og tør disse i ca. 20 minutter.
Vigtigt! Husk at rense fnugfiltrene efter hvert
afsluttet tørreprogram.
1. Placering af vasketøjet
Åbn lugen. Placér det centrifugerede vasketøj luftigt i
tromlen. Luk lugen og sørg for, at der ikke sidder
vasketøj i klemme.
P1108
P1104
2. Valg af tørretid
Drej tidsvælgeren med uret, indtil den ønskede
tørretid vises under markeringen.
100
M0045S
3. Eventuelt tryk på knappen til
skånetørring
4. Start af program
Tryk på startknappen
, og tørretumbleren går i
gang. Det er muligt at dreje drejeknappen frem til en
anden tid, efter at tørringen er startet.
9
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
10
(Nero/Process Black pellicola)
i Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring
Sortering og klargøring af
vasketøjet før tørring
Hvad er fnug?
Når De begynder at bruge Deres tørretumbler, vil De
nok blive overrasket over mængden af fnug i
fnugfiltrene.
Dette er helt normalt og betyder ikke, at tumbleren
slider på vasketøjet. Under brug og ved vask i
hånden eller i maskine løsner fibre og tråde (fnug)
sig fra tøjet, men bliver siddende i tøjets overflade.
Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk af vinden,
men i tumbleren opsamles de i fnugfiltrene og
udvider sig på grund af tørringsprocessen.
Sortér vasketøjet efter tekstiltype (se tøjets
vaskemærkning) og ønsket tørhedsgrad. Luk lynlåse
og bind løse bånd. Snore på dynebetræk og pudevår
skal bindes, således at små tøjstykker ikke kan
samle sig indeni.
Følgende kan ikke tørres i
tumbleren
• Særligt følsomme tekstiler som fx gardiner af
syntetiske fibre, silke og nylonstrømper.
Tids- og energiforbrug
• Tøjstykker, som indeholder skumgummi eller
gummilignende materiale.
Energiforbruget og tørretiden afhænger af mængden
af vasketøj, som skal tørres, restfugtigheden efter
centrifugering, tøjstykkernes størrelse, typen af
tekstiler og den ønskede tørhedsgrad.
Hvis der fyldes for meget i tørretumbleren, opnås et
dårligt tørreresultat, og tøjet bliver krøllet.
For at reducere energiforbruget og tørretiden skal
vasketøjet centrifugeres grundigt. Vi anbefaler en
vaskemaskine med mindst 800 omdrejninger eller
højere omdrejningstal til normal vask.
Selv strygefrit tøj som fx skjorter skal centrifugeres i
mellem 10 og 30 sekunder før tørring.
• Uld og tøjstykker, som indeholder uld, da tøjet i så
fald filtrer sig sammen og krymper.
Tøjstykker, som er blevet behandlet med
brandfarlige væsker (benzin, alkohol,
pletfjerner), må af hensyn til brandrisikoen
under ingen omstændigheder tørres i
tumbleren.
Stivede tekstiler
Hvor meget vejer tørt vasketøj?
Det er muligt at tørre stivede tekstiler i tumbleren.
For at opnå den bedste effekt bør der vælges en
tørretid for “strygetørt”, som har en vis restfugtighed.
Efter afsluttet tørring skal tumbleren tørres af indeni,
først med en fugtig klud og derefter med en tør klud,
således at eventuelle stivelsesrester fjernes.
Med henblik på korrekt fyldning af tørretumbleren
anføres her nogle vejledende tal, som er baseret på
tøjstykker af bomuld.
Cirkavægt i gram
Badekåbe ............................................................1200
Dynebetræk ..........................................................700
Lagen ....................................................................500
Frottéhåndklæde, pudevår ....................................200
Skjorte, natkjole ....................................................200
Pyjamas, bluse......................................................100
Korte underbukser, sokker ....................................100
Lange underbukser ..............................................300
Krympning
Især vævede tekstiler (fx bomuldsundertøj) er
tilbøjelige til at krympe i større eller mindre omfang,
afhængigt af kvaliteten. Dette skyldes først og
fremmest, at tøjet i tumbleren tørres svævende i
modsætning til tørring ved ophængning.
Undgå at tørre sådanne tøjstykker for længe og vælg
i stedet programmet “strygetørt”.
Vasketøjsmærkning i tøj, som viser, hvordan tøjet bør tørres.
Normal
temp.
Lav
temp.
TØRRING
Plantørring
Dryptørring
Hængende tørring
10
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
11
(Nero/Process Black pellicola)
Vedligeholdelse og rengøring
Maskinen skal frakobles el-forsyningen, før De
foretager rengøring eller vedligeholdelse af
maskinen.
Om nødvendigt kan filtrene rengøres under rindende
vand med en børste. Filteret i lugen skal da tages ud
som vist på billedet (filteret kan indsættes, så tappen
vender enten til venstre eller til højre).
Udvendig rengøring
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
Der må kun benyttes sæbe og vand, og maskinen
skal aftørres grundigt bagefter.
Vigtigt: Der må ikke bruges denatureret sprit,
aggressive rengøringsmidler eller lignende
produkter.
P1112
Rengøring af lugen
Den indvendige del af lugen skal rengøres
regelmæssigt for at fjerne fnug fra
gummipakningerne omkring filteret. En grundig
rengøring sikrer korrekt tørring.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1109
Rengøring af filtrene
Deres tørretumbler fungerer kun korrekt, hvis filtrene
er rengjorte.
Filtrene opsamler fnug, der ophobes under
tørringen, og de skal derfor rengøres efter hvert
program med en fugtig klud, før vasketøjet tages ud.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1111
Filteret på indersiden af lugen skal tages ud, når det
skal rengøres.
11
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
12
(Nero/Process Black pellicola)
Hvis tørretumbleren ikke fungerer
• Type fejl
• Mulig årsag
• Maskinen starter ikke:
• Lugen er ikke helt lukket
• Der er ingen el-forsyning til maskinen
• Tidsvælgeren er ikke indstillet korrekt
• Der er ikke trykket på startknappen
• Vasketøjet er dårligt centrifugeret
• Tørringen tager lang tid, eller
vasketøjet bliver ikke
tilstrækkeligt tørt:
• Fnugfiltrene i lugen er tilstoppede.
• Er der valgt skånetørring?
• Er rumtemperaturen for høj?
• Er der valgt korrekt program/tørretid?
• For meget vasketøj
• Der bliver varmt omkring
tørretumbleren:
• Tumbleren er placeret på for lidt plads eller med
for dårlig ventilation. Åbn dør/vindue eller vælg en
anden placering
SERVICE OG RESERVEDELE
Dataskiltet finder De ved at åbne lugen.
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående,
forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men
tilkald Electrolux Hvidevarer-Service. Se tlf. nr. på
side 14.
Når De bestiller service eller reservedele, bør De
kende tørretumblerens produktnummer,
serienummer og modelbetegnelse, som er anført på
dataskiltet.
Model:
__________________________________________________
Serienummer:
__________________________________________
Produktnummer: ________________________________________
Købsdato:
12
______________________________________________
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
13
(Nero/Process Black pellicola)
Garanti
1 år fra den dokumenterede købsdag (gem
købsnotaen). Garantien dækker fabrikations- og
materialefejl, der måtte opstå ved normal brug i en
privat husholdning i Danmark. Garantien omfatter
materialer, nødvendige transportomkostninger og
arbejdsløn.
For Grønland og Færøerne gælder særlige regler.
Service og reservedele
Hos Electrolux Hvidevare-Service er det muligt at
bestille service, samt købe reservedele.
Benyt venligst nedenstående telefonnummer:
☎ 70117400
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste center.
Forbehold
Garantien omfatter ikke fejl og skader, som skyldes
andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Det
er en forudsætning for garantien, at en reparation
ikke er forsøgt foretaget af andre end Electrolux
Hvidevarer- Service, der er vort autoriserede
serviceorgan. Garantien dækker ikke uberettiget
tilkald af service.
Produktansvar
Vort produktansvar er gældende ifølge «Lov om
produktansvar». Denne lov gælder for skader på
personer eller ting, som skyldes fejl ved selve det
installerede apparat. Dette ansvar er gældende i
10 år efter, at apparatet er købt som fabriksnyt.
Forbehold
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den
pågældende skade skyldes et eller flere af følgende
forhold:
• At maskinens installation ikke er udført i
overensstemmelse med installationsanvisningen.
• At maskinen er anvendt til andet formål end
beskrevet i brugsanvisningen.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som må være
opstået ved senere transport, f.eks. ved flytning
eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
• Service og evt. reparationer skal udføres af vor
autoriserede Service, se brugsanvisningen. Der
må kun benyttes reservedele som er godkendt af
førnævnte.
13
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
14
(Nero/Process Black pellicola)
Installering
Advarsel!
Afledning af fugtig luft
Udpakning
Den fugtige luft kan afledes fra maskinens bagside
eller fra højre eller venstre side. De ikke-anvendte
åbninger skal lukkes med de medfølgende dæksler.
Plastposen med polystyrenfyldet skal trækkes
ud, før maskinen tages i brug.
Tilslutning af udluftningsslange
Hvis maskinen ikke kan opstilles i et godt ventileret
rum, er det nødvendigt at aflede den fugtige luft via
en fleksibel udluftningsslange.
Med tørretumbleren følger en forbindelsesring (A),
som ved levering er placeret i luftudledningsåbningen bagest på maskinen. Træk ringen ud af
åbningen og skru den fast på spiralslangen, som
følger med tørretumbleren.
A
P1106
Opstilling
Maskinen skal opstilles i et godt ventileret rum, så
vidt muligt i nærheden af et vindue, da der dannes
fugtig luft i rummet under tørringen.
P1028
A
P1027
Udvælg en åbning og indfør ringen. Tryk let på
ringen, indtil den går i indgreb.
Sørg for, at de åbninger, som ikke anvendes, er
dækket til.
Det er fordelagtigt at aflede den fugtige luft til det fri.
Rummet omkring tørretumbleren skal holdes fri for
fnug, der opstår under tørringen.
Tørretumbleren kan opstilles på et plant gulv. Den
skal stå vandret. Eventuelt skal den justeres ved
hjælp af et vaterpas. Ved at dreje på de justérbare
fødder kan eventuelle ujævnheder i gulvet udlignes.
OBS!
Hvis slangen er lang og rummet koldt, kan der på
grund af fugten danne sig kondensvand i slangen.
Dette kan ikke undgås. For at forhindre vandet i at
samle sig i slangen eller løbe tilbage til
tørretumbleren kan De bore et hul (Ø 3 mm) på
slangens laveste punkt og placere en skål
nedenunder (se punkt B på billedet).
De justérbare fødder må ikke afmonteres.
For at sikre tørretumblerens korrekte funktion skal
der være en god og blokeringsfri lufttilførsel i
rummet.
Mellemrummet mellem gulvet og
tørretumblerens bund må ikke begrænses af et
tykt gulvtæppe, lister eller lignende. Varmen fra
maskinen kan ikke afledes, og tørretumblerens
funktion kan blive forringet.
Bemærk:
Den varme luft fra maskinen kan være på op til
60°C. Tørretumbleren bør derfor ikke opstilles på sart
gulvbelægning.
P1056
Når maskinen er i drift, bør rummets temperatur ikke
overstige 35°C (rummet udluftes!).
14
B
125994721.qxd
8/23/01
3:12 AM
Pagina
15
(Nero/Process Black pellicola)
Det er vigtigt, at udluftningsslangen placeres på en
sådan måde, at den har den korteste vej til
udluftningsåbningen med kun få bøjninger. Derved
sikres det, at tørretumbleren arbejder så økonomisk
som muligt. Når slangen er monteret, må den ikke
have mere end to bøjninger.
Monteringssæt til montering på
vaskemaskine
Ekstra tilbehør
Tørretumbleren kan monteres oven på en
vaskemaskine med frontindføring, men i så fald skal
tumbleren skrues fast i vaskemaskinen. Hertil
kræves et monteringssæt, som kan bestilles hos
forhandleren.
Udluftningsslangen må aldrig tilsluttes
skorstene eller aftrækskanaler fra
varmesystemer og lignende.
P1107
OBS! Hvis kombinationen tumbler/vaskemaskine
stilles på en sokkel, et fundament eller lignende, skal
den forankres, således at der ikke er fare for, at den
kan falde ned.
P0055
Via udluftningsslangen skal der mindst kunne
afledes 150 m3 luft/time. Hvis der installeres et
spjæld eller et gitter i slangens udgangsende, skal
det sikres, at denne ende ikke bliver tilstoppet af rust
eller smuds. Den skal rengøres med jævne
mellemrum. Slangens udgangsende kan rettes
nedad, således at regnvand og vind ikke kan trænge
ind i slangen.
Hvis rummet, hvor tørretumbleren opstilles, tilføres
luft fra en central og meget stærk ventilator, kan der
opstå tørringsproblemer. Hvis De konstaterer, at
tørretiden er for lang, skal ventilatoren afbrydes eller
ventilatorens gitter lukkes, mens tørretumbleren er i
funktion.
Hvis tørretumbleren opstilles ved siden af andre
hårde hvidevarer eller møbler, skal det kontrolleres,
at udluftningsslangen ikke har knæk. Hvis slangen er
delvist blokeret på grund af et knæk, forringes
tørringen, tørretiden bliver længere og
strømforbruget forøges. Hvis slangen er helt blokeret
på grund af et knæk, aktiveres maskinens
beskyttelsessystem. Hvis dette er tilfældet skal De
kontakte nærmeste servicecenter.
Vendbar luge
For at gøre det lettere at tage vasketøjet ind eller ud
af maskinen kan lugen vendes.
Dette må kun udføres af fagfolk.
De bedes kontakte nærmeste servicecenter.
Elektrisk tilslutning
Maskinen skal tilsluttes 230 V / 50 Hz.
Max. strømforbrug ca. 2,2 kW. Maskinen skal
ekstrabeskyttes i henhold til stærkstrømsreglementet
(f. eks. et H.F.I. relæ).
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising