Zanussi TDS370T User manual

Zanussi TDS370T User manual
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 1
(Nero pellicola colore)
STEGNWTHRIO ROUCWN
TDS 370 T
A U T O R E V E R S E
125995690
ODHGIES CRHSHS
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 2
(Nero pellicola colore)
PERIECOMENA
ProeidopoiÞsei§ ..............................
3 sel’da
PerigrafÞ th§ suskeuÞ§ ......
4 sel’da
Egkat‡stash........................................
5 sel’da
SuntÞrhsh ...............................................
■
■
■
■
■
■
■
■
Topoqéthsh ................................................... 5 sel’da
ProsarmogÞ tou swlÞna exaerismoú .... 5-6 sel’da
AnastrofÞ th§ p—rta§ ............................. 7 sel’da
HlektrikÞ súndesh ...................................... 7 sel’da
ExartÞmata sto’baxh§................................ 7 sel’da
CrÞsh ............................................................
■
■
■
■
■
12 sel’da
Kaqarism—§ exwterik·n epifanei·n .... 12 sel’da
Kaqarism—§ th§ p—rta§............................. 12 sel’da
Kaqarism—§ tou f’ltrou............................ 12 sel’da
Sérbi§ ............................................................
13 sel’da
8 sel’da
Diak—pte§ ceirismoú ................................... 8 sel’da
CrÞsh twn diakopt·n ceirismoú .......... 8 sel’da
Progr‡mmata stegn·mato§ ..................... 9 sel’da
Seir‡ epilogÞ§ leitourgi·n ..................... 10 sel’da
CrÞsime§ sumboulé§ .................................. 11 sel’da
TECNIKES PRODIAGRAFES
DIASTASEIS:
âyo§
Pl‡to§
B‡qo§
85 ek.
60 ek.
57 ek.
HLEKTRIKH SUNDESH:
T‡sh/Sucn—thta
Még. aporr—fhsh iscúo§
220-230 V/50 Hz
2600 W (16 A)
CWRHTIKOTHTA:
Bambaker‡, lin‡
Sunqetik‡
5 kil‡
2,5 kil‡
Aut— to pro•—n écei kataskeuaste’ súmfwna me ti§ apaitÞsei§ twn Odhgi·n:
- per’ CamhlÞ§ T‡sh§ (73/23 EOK th§ 19.2.73) kai twn epak—louqwn tropologi·n;
- per’ HlektromagnhtikÞ§ Sumbat—thta§ (89/336 EOK th§ 3.5.89) kai twn epak—louqwn tropologi·n.
2
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 3
(Nero pellicola colore)
To sugkekriméno egceir’dio qa prépei na
diathrhqe’ se asfalé§ méro§ gia mellontikÞ
crÞsh. E‡n h suskeuÞ pwlhqe’ Þ o idioktÞth§
all‡xei Þ e‡n metakom’sete kai creiasqe’ na
afÞsete th suskeuÞ, bebaiwqe’te —ti to
egceir’dio de qa caqe’, étsi ·ste o néo§
idioktÞth§ na l‡bei gn·sh twn leitourgi·n
th§ suskeuÞ§ kai twn scetik·n proful‡xewn.
■ Oi proeidopoiÞsei§ auté§ g’nontai me
st—co thn asf‡leia. PREPEI na ti§
diab‡sete prin thn egkat‡stash Þ th crÞsh
th§ suskeuÞ§.
EGKATASTASH
■
■
■
■
¼le§ oi hlektrologiké§ ergas’e§ pou
apaitoúntai gia thn egkat‡stash th§ suskeuÞ§
qa prépei na g’noun ap— pepeiraméno
hlektrol—go Þ ‡llo ‡tomo scetik— me to
antike’meno.
Bebaiwqe’te —ti h suskeuÞ den écei topoqethqe’
ep‡nw sto kal·dio trofodos’a§.
E‡n to stegnwtÞrio écei topoqethqe’ se d‡pedo
kalumméno me mokéta, ruqm’ste ta p—dia, étsi
·ste h kuklofor’a tou aéra na g’netai eleúqera.
To sugkekriméno stegnwtÞrio e’nai scediasméno
gia na aer’zetai ap ’ euqe’a§ ston aéra. Qa
prépei na diaqétei to dik— tou sústhma
aerismoú, to opo’o den qa prépei na en·netai me
‡lla sustÞmata aerismoú ‡llwn suskeu·n.
■
■
■
■
■
SERBIS/EPISKEUH
■
■
■
■
■
■
■
Met‡ th crÞsh, bg‡zete p‡ntote to kal·dio
trofodos’a§ ap— thn pr’za.
Roúca ta opo’a den écoun stufte’ kal‡, den
prépei na topoqetoúntai sto stegnwtÞrio.
Topoqete’te p‡ntote roúca, ta opo’a écoun
stufte’ kal‡. ¼so megalúterh e’nai h tacúthta
strobilismoú, t—so mikr—terh e’nai h
katan‡lwsh hlektrismoú kai suntom—terh h
di‡rkeia tou stegn·mato§.
Mhn topoqete’te poté sto stegnwtÞrio
roúca stegn‡, ta opo’a écoun érqei se
epafÞ me chmiké§ ous’e§, —pw§ ugr‡ gia
stegn— kaq‡risma. H pthtikÞ fúsh twn
sugkekriménwn ousi·n mpore’ na
prokalései ékrhxh.
E’dh me meg‡lo —gko, —pw§ papl·mata Þ
poupoulénia papl·mata, qa prépei, exait’a§ tou
—gkou tou§, na stegn·nontai se meg‡la
epaggelmatik‡ stegnwtÞria. Qa prépei na
elégcete e‡n ta sugkekriména e’dh proor’zontai
gia crÞsh se oikiak‡ stegnwtÞria, ak—mh ki an
to b‡ro§ tou§ —tan e’nai stegn‡ den xepern‡ ta
kaqorisména —ria.
Elégxte mÞpw§ up‡rcoun anaptÞre§ sti§ tsépe§
twn roúcwn.
Se kam’a per’ptwsh de qa prépei na
epiceirÞsete na episkeu‡sete m—noi sa§ to
stegnwtÞrio. Episkeué§ pou ekteloúntai ap—
‡toma cwr’§ scetikÞ empeir’a mpore’ na écoun
w§ apotélesma traumatismoú§ Þ sobaré§
dusleitourg’e§. Apeuqunqe’te sto plhsiéstero
Kéntro Sérbi§ th§ Zanussi. Zht‡te p‡ntote ta
gnÞsia antallaktik‡ th§ Zanussi.
GENIKES ODHGIES ASFALEIAS
CRHSH
■
¼tan h suskeuÞ e’nai ekt—§ leitourg’a§, afÞnete
thn p—rta mis‡noicth, apofeúgonta§ étsi th
fqor‡ tou mhcanismoú asf‡lish§.
To f’ltro gia ta cnoúdia prépei na kaqar’zetai
met‡ ap— k‡qe crÞsh.
¼tan to f’ltro écei katastrafe’, h suskeuÞ den
prépei na t’qetai se leitourg’a, ef—son k‡ti
tétoio qa mporoúse na prokalései purkagi‡.
Mhn topoqete’te uperbolik— fort’o sto
eswterik— tou stegnwthr’ou.
Mhn afÞnete cnoúdia na sugkentr·nontai gúrw
ap— to stegnwtÞrio.
■
E’nai epik’nduno na tropopoiÞsete Þ na
epiceirÞsete na tropopoiÞsete ti§
prodiagrafé§ th§ suskeuÞ§ me opoiondÞpote
tr—po.
H sugkekriménh suskeuÞ e’nai scediasménh gia
crÞsh ap— enÞlike§. Ta paidi‡ de qa prépei na
agg’zoun tou§ diak—pte§ Þ na pa’zoun me th
suskeuÞ.
Katoik’dia kai paidi‡ skarfal·noun pollé§
foré§ sta stegnwtÞria kai mpa’noun sto
eswterik— tou§. Elégcete th suskeuÞ k‡qe for‡
prin th crÞsh.
PERIBALLONTIKH PROSTASIA
■
■
Ta ulik‡ pou écoun crhsimopoihqe’ gia thn
kataskeuÞ th§ suskeuÞ§ kai ta opo’a féroun to
súmbolo
e’nai anakukl·sima. Aut— shma’nei
—ti mporoún na anakuklwqoún, e‡n diateqoún
stou§ eidikoú§ k‡dou§ sullogÞ§
anakukl·simwn ulik·n.
E‡n metaférete th suskeuÞ sa§ se k‡poio c·ro
di‡qesh§ ‡crhstwn antikeiménwn, k—yte to fi§
tou kalwd’ou trofodos’a§, apofeúgonta§ étsi
ton k’nduno crÞsh§ th§ suskeuÞ§ kai
apenergopoiÞste to mhcanism— asf‡lish§ th§
p—rta§, prokeiménou na mhn pagideutoún paidi‡
sto eswterik— tou stegnwthr’ou.
3
ELLHNIKA
PROEIDOPOIHSEIS
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 4
(Nero pellicola colore)
PERIGRAFH THS SUSKEUHS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Epif‡neia ergas’a§
P’naka§ programm‡twn
FwteinÞ éndeixh leitourg’a§
Diak—pth§ epilogÞ§ progr‡mmato§
Etikéta prodiagraf·n leitourg’a§
CeirolabÞ p—rta§
F’ltro gia ta cnoúdia
Bidwt‡ ruqmiz—mena p—dia
3 4
2
5
7
6
8
9 Pleuriké§ éxodoi exaerismoú
10 KocliwtÞ stef‡nh
11 Op’sqia éxodo§ exaerismoú
9
11
10
4
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 5
(Nero pellicola colore)
Topoqéthsh
Gia dikÞ sa§ exuphréthsh, sa§ prote’noume na
topoqetÞsete th suskeuÞ kont‡ sto pluntÞrio
roúcwn.
Kat‡ th di‡rkeia tou stegn·mato§, to stegnwtÞrio
apob‡llei k‡poia pos—thta qermoú, polú ugroú
aéra, o opo’o§ qa prépei na apomakrunqe’ ap— to
c·ro —so to dunat—n suntom—tera, pro§ apofugÞ
sumpúknwsh§ th§ ugras’a§. E‡n o c·ro§ aer’zetai
epark·§ Þ e‡n h suskeuÞ br’sketai kont‡ se éna
anoikt— par‡quro, aut— qa sumbe’ cwr’§ na
crei‡zetai ‡llh parémbash ap— thn pleur‡ sa§.
H idanikÞ lúsh gia ton aéra pou ex‡gei to
stegnwtÞrio e’nai na ton dioceteúsete mésw en—§
eúkamptou swlÞna diamétrou 100 cil. (mpore’te na
ton promhqeute’te ap— ton antipr—swp— sa§). To
‡kro tou swlÞna autoú mpore’ na topoqethqe’
proswrin‡ se éna anoict— par‡quro Þ na
egkatastaqe’ m—nima sto plégma en—§ aeragwgoú,
se énan exwterik— to’co Þ se éna par‡quro.
To stegnwtÞrio prépei na egkatastaqe’ se c·ro
kaqar—, —pou den susswreúetai sk—nh.
Bebaiwqe’te —ti den up‡rcoun antike’mena Þ ulik‡
(p.c. cart’, cal‡kia ktl.), ta opo’a empod’zoun th
swstÞ leitourg’a twn op·n eisagwgÞ§ aéra pou
br’skontai sto p’sw méro§ th§ suskeuÞ§.
Gia na diathrÞsete ti§ donÞsei§ all‡ kai to q—rubo
se camhl‡ ep’peda kat‡ th di‡rkeia th§
leitourg’a§ th§ suskeuÞ§, qa prépei na thn
topoqetÞsete se staqerÞ kai ep’pedh epif‡neia.
Afoú topoqetÞsete to stegnwtÞrio sthn telikÞ
tou qésh, elégxte an e’nai ep’pedo, me éna alf‡di.
E‡n den e’nai ep’pedo, shk·ste Þ camhl·ste ta
dúo bidwt‡ p—dia sto mprostin— méro§.
P0046
ELLHNIKA
EGKATASTASH
Shmantik—
Kat‡ th di‡rkeia th§ leitourg’a§ tou
stegnwthr’ou, h qermokras’a tou de qa prépei na
uperba’nei tou§ 35°C, afoú k‡ti tétoio qa
mporoúse na ephre‡sei thn ap—dosh th§
suskeuާ.
ProsarmogÞ tou swlÞna
exaerismoú
Gia dieuk—lunsh kat‡ thn egkat‡stash, up‡rcoun
periss—tere§ ap— m’a éxodoi aerismoú: M’a sto
p’sw méro§ kai oi ‡lle§ arister‡ kai dexi‡ th§
suskeuާ.
Sundéste to swlÞna se opoiadÞpote ap— ti§
ex—dou§, trab·nta§ thn kocliwtÞ stef‡nh (A) ap—
thn éxodo aerismoú sto p’sw méro§. Bid·ste thn
sto swlÞna kai piéste thn sthn éxodo aerismoú
mécri na staqeropoihqe’.
Oi ‡lle§ éxodoi aerismoú qa prépei na kalufqoún,
crhsimopoi·nta§ ta eidik‡ kalúmmata pou
sunodeúoun th suskeuÞ.
A
P1028
A
P1027
SumboulÞ: E‡n o swlÞna§ e’nai makrú§ kai h
qermokras’a tou dwmat’ou camhlÞ, h ugras’a
mpore’ na sumpuknwqe’ kai na metatrape’ se ner—
sto eswterik— tou swlÞna. Pr—keitai gia éna
anap—feukto fusik— fain—meno. Prokeiménou
na apofúgete thn paramonÞ tou neroú sto
eswterik— tou swlÞna Þ thn epistrofÞ tou sto
eswterik— tou stegnwthr’ou, qa Þtan sk—pimo na
ano’xete m’a mikrÞ trúpa (diamétrou 3 cil.) sto
camhl—tero shme’o tou swlÞna kai na topoqetÞste
éna doce’o k‡tw ap’ autÞn. (Bl. eik—na, shme’o B).
Ta p—dia den prépei na afaireqoún poté ap—
to stegnwtÞrio.
Mhn perior’zete ton eleúqero c·ro,
crhsimopoi·nta§ t‡phte§ me pacú pélo§,
xúline§ san’de§ Þ par—moia e’dh.
K‡ti tétoio qa mporoúse na prokalései thn
aúxhsh th§ qermokras’a§ kai qa e’ce
sunépeie§ gia th leitourg’a th§ suskeuÞ§.
P1056
B
5
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 6
(Nero pellicola colore)
Afoú sundésete to swlÞna me to stegnwtÞrio,
trabÞxte ton mécri to shme’o pou epiqume’te,
front’zonta§ h sunolikÞ ap—stash na mhn
uperba’nei ta 2 métra kai h pore’a tou swlÞna na
mhn perilamb‡nei periss—tere§ ap— dúo “strof駔.
¼son afor‡ thn éxodo, e‡n écete apofas’sei na
sundésete to swlÞna se k‡poie§ staqeré§
pers’de§ ston to’co Þ se éna par‡quro,
sumbouleuqe’te énan pwlhtÞ oikodomik·n ulik·n
scetik‡ me thn egkat‡stash kai ta ulik‡ pou qa
crhsimopoiÞsete.
O swlÞna§ exaerismoú den prépei na
sundeqe’ me ‡lle§ diat‡xei§
exaerismoú, —pw§ gia par‡deigma ton
aporrofhtÞra kouz’na§ gkazioú Þ thn
kapnod—co tou tzakioú, diat‡xei§ oi
opo’e§ écoun scediaste’ gia th
diocéteush twn kausaer’wn suskeu·n
pou leitourgoún me kaúsima.
P0055
Gia na apofúgete ta problÞmata pou prokaloúntai
ap— th sumpúknwsh ugras’a§, qa prépei o
swlÞna§ exaerismoú tou stegnwthr’ou na
katalÞgei se c·ro apomakrusméno ap— ti§
up—loipe§ suskeué§ th§ kouz’na§ kai qa Þtan
protim—tero o sugkekriméno§ c·ro§ na br’sketai
ekt—§ th§ kouz’na§.
Prokeiménou na apofúgete to endec—meno
uperqérmansh§ th§ suskeuÞ§, qa prépei h
diocéteush tou atmoú na g’netai anemp—dista.
Gi’ aut—n to l—go, e‡n écei egkatastaqe’ m—nima
sundedeméno§ swlÞna§ se k‡poion exwterik— to’co
Þ se orofÞ, qa prépei h ikan—thta exagwgÞ§ atmoú
na e’nai toul‡ciston 150 m3/·ra.
E‡n to stegnwtÞrio écei egkatastaqe’ d’pla
se ‡lle§ suskeué§ th§ kouz’na§, bebaiwqe’te
—ti o swlÞna§ exaerismoú den écei
“magkwqe’”. E‡n o swlÞna§ écei magkwqe’ se
k‡poio shme’o tou, h ap—dosh tou
stegnwthr’ou qa meiwqe’, éconta§ w§
apotélesma thn paratetaménh di‡rkeia tou
stegn·mato§ kaq·§ kai th megalúterh
katan‡lwsh enérgeia§.
E‡n o swlÞna§ écei magkwqe’ se —lo tou to
mÞko§, qa leitourgÞsoun oi éxodoi asf‡leia§
th§ suskeuÞ§.
6
6-04-1999 13:59
Pagina 7
(Nero pellicola colore)
AnastrofÞ th§ p—rta§
HlektrikÞ súndesh
Gia thn eukol—terh topoqéthsh kai exagwgÞ twn
roúcwn ap— to stegnwtÞrio, e’nai dunatÞ h allagÞ
th§ qésh§ th§ p—rta§.
H sugkekriménh ergas’a prépei na g’nei ap—
eidikeuméno proswpik—.
H sugkekriménh suskeuÞ e’nai scediasménh na
leitourge’ me monofasikÞ trofodos’a 220-230 V
kai 50 Hz.
Elégxte e‡n h hlektrikÞ egkat‡stash tou spitioú
sa§ mpore’ na antéxei to mégisto apaitoúmeno
fort’o (2,2 kW), lamb‡nonta§ up—yh kai ti§
up—loipe§ suskeué§ pou crhsimopoioúntai.
Sundéste th suskeuÞ se m’a pr’za me ge’wsh,
súmfwna me tou§ kanonismoú§ kalwd’wsh§.
Oi odhg’e§ e’nai oi exÞ§:
- Afairéste thn p—rta afoú xebid·sete ti§ dúo
b’de§ (1) pou stere·noun to mentesé sto
pla’sio tou stegnwthr’ou (Eik. A).
- Afairéste to m‡ndalo asf‡lish§ (2) kai to
parémbusma (3), lug’zonta§ ta dúo ‡kra
súndesh§ (Eik. A).
- Efarm—ste xan‡ sthn p—rta to m‡ndalo
asf‡lish§ (2) kai to parémbusma (3), sthn
ant’qeth ap— thn arcikÞ tou§ qésh (Eik. B).
- Afairéste thn plastikÞ pl‡ka (4),
xebid·nonta§ ti§ dúo b’de§ (Eik. A).
- Efarm—ste xan‡ thn plastikÞ pl‡ka (4) sthn
ant’qeth ap— thn arcikÞ th§ qésh (Eik. B).
- TopoqetÞste xan‡ thn p—rta, bid·nonta§ ti§
dúo b’de§ (1) pou stere·noun thn p—rta me to
pla’sio tou stegnwthr’ou (Eik. B).
ELLHNIKA
125995690 TDS 370T gr
O kataskeuastÞ§ apopoie’tai k‡qe
euqúnh gia bl‡be§ Þ traumatismoú§
pou ofe’lontai se par‡bash twn
anwtérw odhgi·n scetik‡ me thn
asf‡leia.
ExartÞmata sto’baxh§
Ta eidik‡ exartÞmata sto’baxh§ mpore’te na ta
promhqeute’te ap— ton antipr—swp— sa§ gia na
topoqetÞsete to stegnwtÞrio ep‡nw sto
pluntÞri— sa§.
2
4
1
3
P0280
A
P0283
2
4
P0748
1
3
B
7
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 8
(Nero pellicola colore)
CRHSH
Diak—pte§ ceirismoú
kg 5
kg 2,5
800 / 900
1000 / 1200
800 / 900
1000 / 1200
70' - 90'
35' - 50'
65' - 85'
30' - 45'
80' - 100'
55' - 70'
75' - 95'
50' - 65'
650
kg 2.5 50' - 60'
kg 1
30' - 35'
TDS
1
1 P’naka§ programm‡twn
Qa sa§ bohqÞsei na epiléxete to swst— cr—no
stegn·mato§.
2 FwteinÞ éndeixh leitourg’a§
H sugkekriménh éndeixh fwt’zetai m—li§ h suskeuÞ
teqe’ se leitourg’a kai sbÞnei me thn oloklÞrwsh
tou progr‡mmato§.
3 Diak—pth§ epilogÞ§
progr‡mmato§
O diak—pth§ epilogÞ§ progr‡mmato§ perilamb‡nei
dúo kúklou§ stegn·mato§: énan kúklo di‡rkeia§
éw§ 120 lept·n se uyhlÞ qermokras’a gia
bambaker‡ kai lin‡ kai énan kúklo di‡rkeia§ éw§
80 lept·n se camhlÞ qermokras’a gia sunqetik‡
uf‡smata.
Gia na ruqm’sete th suskeuÞ sto cr—no pou
epiqume’te, peristréyte to diak—pth
dexi—strofa, mécri o de’kth§ na fq‡sei sto
shme’o tou cr—nou pou qélete na epiléxete.
MHN epiceirÞsete poté na peristréyete to
diak—pth arister—strofa.
Epilégonta§ to cr—no stegn·mato§, qa prépei na
écete up—yh sa§ —ti sto cr—no aut—
sumperilamb‡netai kai h f‡sh yúxh§ di‡rkeia§
8 lept·n (qésh
tou diak—pth).
H f‡sh autÞ de qa prépei na suntomeuqe’, na
diakope’ Þ na paraleifqe’, ef—son k‡ti tétoio qa
mporoúse na prokalései egkaúmata sto crÞsth Þ
fqor‡ sta roúca.
8
2
3
370T
6-04-1999 13:59
Pagina 9
(Nero pellicola colore)
ELLHNIKA
125995690 TDS 370T gr
Progr‡mmata stegn·mato§
Bambaker‡ kai lin‡
Qésh diak—pth: éw§ 120 lept‡
Apaitoúmeno§ baqm—§
stegn·mato§
Baqm—§
strobilismoú se s.a.l.
Pos—thta
se kil‡
Cr—no§
stegn·mato§
se lept‡
800-900
5
2,5
70-90
35-50
1000-1200
5
2,5
65-85
30-45
800-900
5
2,5
80-100
55-70
1000-1200
5
2,5
75-95
50-65
Apaitoúmeno§ baqm—§
stegn·mato§
Baqm—§
strobilismoú se s.a.l.
Pos—thta
se kil‡
Cr—no§
stegn·mato§
se lept‡
Pr—gramma
Store Dry
2,5
50-60
650
1
30-35
Pr—gramma
Iron Dry
2,5
40-50
650
1
25-30
Pr—gramma
Iron Dry
Pr—gramma
Store Dry
Sunqetik‡
Qésh diak—pth: éw§ 80 lept‡
Mh gem’zete uperbolik‡ ton k‡do (mhn topoqete’te gia par‡deigma meg‡la papl·mata).
Ta roúca qa prépei na écoun stufte’ kal‡ sto pluntÞrio prin topoqethqoún sto stegnwtÞrio (el‡cisto 500 s.a.l.).
O cr—no§ stegn·mato§ poik’lei an‡loga me:
- Ton túpo twn roúcwn.
- Thn pos—thta.
- To baqm— strobilismoú (stúyimo) prin to stégnwma.
Oi cr—noi stegn·mato§ d’nontai endeiktik‡. Me ton kair— qa apoktÞsete thn an‡logh empeir’a, étsi ·ste na
ektim‡te to cr—no pou apaite’tai gia to stégnwma twn roúcwn sa§.
Mhn xekinÞsete epilégonta§ meg‡lo cronik— di‡sthma stegn·mato§. E’nai kalútero na prosdior’sete ton
akribÞ cr—no pou apaite’tai, k‡nonta§ stadiaké§ auxÞsei§.
¼tan sta roúca perilamb‡nontai diaforetik‡ e’dh (—pw§ gia par‡deigma bambaker‡ kai anqektik‡
sunqetik‡) epiléxte to cr—no pou antistoice’ sta pio eua’sqhta uf‡smata kai auxÞste kat‡ 10 lept‡.
9
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 10
(Nero pellicola colore)
i Seir‡ epilogÞ§
leitourgi·n
Prin qésete to stegnwtÞrio se leitourg’a gia
pr·th for‡, sa§ sumbouleúoume na topoqetÞsete
sto eswterik— tou l’ga ugr‡ pani‡ kai na to
afÞsete na leitourgÞsei gia 20 lept‡ per’pou. Qa
exasfal’sete étsi —ti de qa parame’nei sk—nh Þ
brwmié§ sto túmpano.
1. TopoqetÞste ta roúca
Ano’xte thn p—rta, trab·nta§ to m‡ndalo
asf‡lish§ pro§ to méro§ sa§.
TopoqetÞste ta roúca éna-éna, tin‡zont‡§ ta
elafr‡ kai kle’ste thn p—rta.
Proséxte na mh magkwqoún ta roúca metaxú th§
p—rta§ kai tou f’ltrou.
P0305
2. Epiléxte to cr—no stegn·mato§
Peristréyte to diak—pth epilogÞ§ dexi—strofa
sto cr—no pou epiqume’te, sto tmÞma th§ uyhlÞ§ Þ
camhlÞ§ qermokras’a§, an‡loga me ta roúca: h
éndeixh leitourg’a§ fwt’zetai kai to stegnwtÞrio
t’qetai se leitourg’a.
60
P0550
10
3. Afoú oloklhrwqe’ to stégnwma
To stegnwtÞrio stamat‡ autom‡tw§ kai h fwteinÞ
éndeixh leitourg’a§ sbÞnei.
E‡n ta roúca e’nai polú ugr‡, epiléxte ak—mh éna
súntomo pr—gramma stegn·mato§, éconta§ up—yh
sa§ —ti ta teleuta’a 8 lept‡ antistoicoún sth f‡sh
yúxh§ kai eidikÞ§ epexergas’a§ kat‡ tou
zar·mato§ twn roúcwn.
Met‡ ap— k‡qe pr—gramma stegn·mato§,
kaqar’zete to f’ltro.
To kaqar— f’ltro exasfal’zei th swstÞ
leitourg’a th§ suskeuÞ§.
6-04-1999 13:59
Pagina 11
(Nero pellicola colore)
i CrÞsime§ sumboulé§
■
■
■
Topoqete’te p‡ntote th mégisth dunatÞ
pos—thta roúcwn, ef—son oi mikré§ pos—thte§
den e’nai oikonomiké§. Gia scetiké§ plhrofor’e§,
sumbouleuqe’te ton ak—louqo kat‡logo me to
b‡ro§, kat‡ méson —ro, sunhqisménwn
posotÞtwn roúcwn.
Sent—ni
700 - 1000 gr.
Trapezom‡ntilo
400 - 500 gr.
Petséta kouz’na§
70 - 120 gr.
Petséta faghtoú
50 - 100 gr.
Petséta ceri·n
150 - 250 gr.
Mpournoúzi
1000 - 1500 gr.
Andrik— pouk‡miso
200 - 300 gr.
MaxilaroqÞkh
100 - 200 gr
Andriké§ putz‡me§
400 - 500 gr.
Gunaike’o nuctik—
200 - 250 gr.
Mh crhsimopoie’te to stegnwtÞrio gia na
stegn·sete:
Idia’tera eua’sqhta e’dh —pw§ diktuwté§
kourt’ne§, m‡llina, metaxwt‡, uf‡smata me
metallik‡ telei·mata, n‡ilon kals—n, ogk·dh
e’dh, —pw§ adi‡broca, koubérte§, papl·mata,
upn—sakou§, poupoulénia papl·mata kai ‡lla
e’dh ta opo’a periécoun por·de§ kaoutsoúk Þ
par—moia ulik‡.
Akolouqe’te p‡ntote ti§ odhg’e§ sti§ etikéte§
twn roúcwn.
kanonik— stégnwma (uyhlÞ qermokras’a);
stégnwma gia eua’sqhta (camhlÞ qermokras’a);
■
■
■
■
■
■
E’dh pou den apaitoún idia’terh front’da,
—pw§ pouk‡misa, qa prépei na stúbontai gia
mikr— cronik— di‡sthma prin to stégnwma (30
deuter—lepta -an‡loga me thn antocÞ tou§ sto
z‡rwma- Þ mpore’te na crhsimopoiÞsete to
eidik— pr—gramma tou plunthr’ou sa§ gia
grÞgoro stúyimo).
Plekt‡ uf‡smata (plekt‡ es·rouca) mpore’ me
to stégnwma na stenéyoun l’go. Mhn afÞnete
roúca autoú tou túpou gia pollÞ ·ra sto
stegnwtÞrio. Sa§ prote’noume, —tan agor‡zete
roúca, na epilégete to noúmero éconta§ up—yh
—ti qa stenéyoun elafr·§, e‡n ta b‡lete sto
stegnwtÞrio.
Sto stegnwtÞrio mpore’te na b‡lete kai
kollarist‡ roúca. Gia na exasfal’sete —mw§ to
epiqumht— apotélesma, crhsimopoiÞste to
pr—gramma “iron dry”. Gia na apomakrúnete
tuc—n upole’mmata k—lla§, skoup’ste met‡ to
stégnwma to eswterik— tou k‡dou me éna ugr—
pan’ kai sth sunéceia skoup’ste me éna stegn—
pan’.
Gia na apofúgete th dhmiourg’a statik·n
fort’wn met‡ to stégnwma, crhsimopoiÞste e’te
malaktik— roúcwn kat‡ thn plúsh e’te
malaktik— ufasm‡twn eidik— gia stegnwtÞria.
Bg‡lte ta roúca ap— to stegnwtÞrio m—li§
oloklhrwqe’ to stégnwma.
E‡n k‡poia roúca exakolouqoún na e’nai ugr‡
met‡ to stégnwma, ruqm’ste éna súntomo
pr—gramma met‡ to stégnwma, di‡rkeia§
toul‡ciston 20 lept·n. Aut— qa e’nai
apara’thto idia’tera gia e’dh me pollaplé§
str·sei§ (p.c. giak‡de§, tsépe§ ktl.).
mhn ta b‡zete se stegnwtÞrio.
■
■
■
■
■
Koump·ste ti§ maxilaroqÞke§ kai ta kalúmmata,
étsi ·ste ta roúca mikr·n diast‡sewn na mhn
anakateutoún sto eswterik— tou§. Koump·ste
ti§ soúste§, ta fermou‡r, ti§ k—pitse§ kai ti§
z·ne§ kai déste ta kord—nia ap— ti§ podié§.
Xecwr’ste ta roúca, an‡loga me ton túpo tou§
kai to baqm— stegn·mato§ pou apaite’tai.
Mh stegn·nete uperbolik‡ ta roúca,
apofeúgonta§ étsi to z‡rwma kai
exoikonom·nta§ enérgeia.
Apofúgete to stégnwma skour—crwmwn
roúcwn maz’ me anoict—crwma cnoudwt‡ e’dh,
—pw§ petséte§, prokeiménou na mhn kollÞsoun
ep‡nw tou§ cnoúdia.
Prin to stégnwma, ta roúca qa prépei na écoun
stufte’ p‡ra polú kal‡.
11
ELLHNIKA
125995690 TDS 370T gr
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 12
(Nero pellicola colore)
SUNTHRHSH
Prin ton kaqarism— Þ th suntÞrhsh th§ suskeuÞ§, prépei
na bg‡zete to kal·dio trofodos’a§ ap— thn pr’za.
Kaqarism—§ exwterik·n
epifanei·n
CrhsimopoiÞste m—no sapoúni kai ner— kai sth
sunéceia skoup’ste ti§ epif‡neie§.
An‡ takt‡ cronik‡ diastÞmata, apl·nete sti§
epif‡neie§ mikrÞ pos—thta stilbwtikoú kerioú
ep’plwn, crhsimopoi·nta§ éna malak— úfasma.
Shmantik—: Mh crhsimopoie’te metousiwménh
alko—lh, dialutik‡ Þ ‡lla par—moia pro•—nta.
Kaqarism—§ th§ p—rta§
Kaqar’zete taktik‡ to eswterik— tmÞma th§ p—rta§
gia na apomakrúnete ta cnoúdia.
O swst—§ kaqarism—§ exasfal’zei to swst—
stégnwma.
P0328
Kaqarism—§ tou f’ltrou
To stegnwtÞri— sa§ qa leitourge’ swst‡, m—no e‡n
to f’ltro e’nai kaqar—.
To f’ltro sullégei —la “ta cnoúdia”, ta opo’a
susswreúontai kat‡ th di‡rkeia tou stegn·mato§
kai gi’ aut—n to l—go prépei na kaqar’zetai met‡
thn oloklÞrwsh k‡qe progr‡mmato§ me éna ugr—
pan’.
To f’ltro den afaire’tai.
Mhn anhsucÞsete e‡n h pos—thta twn cnoudi·n
e’nai meg‡lh. Den ofe’letai se fqor‡ pou prokale’
to stegnwtÞrio. ¼la ta uf‡smata afÞnoun cnoúdia
—tan stegn·noun, all‡ —tan aut— g’netai ston aéra
pern‡ aparatÞrhto. Se éna stegnwtÞrio, apl‡
sugkentr·nontai sto f’ltro.
P0767
12
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 13
(Nero pellicola colore)
Prin epikoinwnÞsete me to plhsiéstero Kéntro Sérbi§ th§ Zanussi, ekteléste tou§ exÞ§ elégcou§:
Pr—blhma
■
Den e’nai dunatÞ h qésh tou
stegnwthr’ou se leitourg’a:
PiqanÞ ait’a
■
■
■
■
■
To stegnwtÞrio den leitourge’
swst‡:
■
■
■
■
■
H p—rta e’nai anoictÞ.
To fi§ tou kalwd’ou trofodos’a§ den
efarm—zei swst‡ sthn pr’za.
Den up‡rcei parocÞ hlektrikoú reúmato§ ap—
thn pr’za tou to’cou.
O diak—pth§ epilogÞ§ progr‡mmato§ den écei
ruqmiste’ swst‡.
Ecei fracte’ to f’ltro.
AneparkÞ§ cr—no§ stegn·mato§.
O kúklo§ pou écei epilege’ den e’nai o
kat‡llhlo§ gia ta roúca.
UperbolikÞ pos—thta roúcwn.
Den écei g’nei swst‡ h egkat‡stash tou
stegnwthr’ou.
E‡n met‡ tou§ parap‡nw elégcou§ h bl‡bh
epime’nei, epikoinwnÞste me to plhsiéstero Kéntro
Sérbi§ th§ Zanussi.
Anaférete aparaitÞtw§ to montélo kai ton ariqm—
seir‡§ th§ suskeuÞ§.
Ti§ plhrofor’e§ auté§ qa ti§ bre’te sthn etikéta
me ti§ prodiagrafé§ leitourg’a§ th§ suskeuÞ§ Þ
sthn k‡rta eggúhsh§.
Mod. ...
Prod. No. ........
P0307
Ser. No. ............
13
ELLHNIKA
SERBIS
125995690 TDS 370T gr
6-04-1999 13:59
Pagina 14
(Nero pellicola colore)
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement