Electrolux | EDC504M | User manual | Electrolux EDC504M Brugermanual

Electrolux EDC504M Brugermanual
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 1
TØRRETUMBLER
TØRKETROMMEL
TORKTUMLARE
KUIVAUSRUMPU
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
EDC 504 M
DK
N
S
125992230
FI N
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 2
Kære kunde,
vi beder Dem læse denne betjeningsvejledning nøje igennem.
Vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne på de første sider i vejledningen. Vi beder Dem gemme
denne betjeningsvejledning, så De også senere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis maskinen
overdrages til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.
Transportskader
Når maskinen er pakket ud, skal De sikre Dem, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis De
er i tvivl, skal De ikke tage maskinen i brug. I stedet bedes De straks henvende Dem til vor serviceafdeling.
Sådan anvendes brugsanvisningen
En række oplysninger i brugsanvisningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:
Her finder De vigtige oplysninger om Deres sikkerhed og maskinens funktion.
Her finder De supplerende oplysninger om maskinens betjening og praktiske anvendelse.
Her finder De vigtig miljøinformation.
Vores bidrag til et godt miljø:
vi anvender genbrugspapir.
Indholdsfortegnelse
Vigtige sikkerhedsoplysninger . . . . . . . .3
Vedligeholdelse og rengøring . . . . . . . .9
• Udvendig rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Rengøring af lugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Rengøring af filtrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Rengøring af kondensatoren . . . . . . . . . . . . . . . .9
• Tømning af vandbeholderen . . . . . . . . . . . . . . .10
• Rengøring af ventilationsgitter . . . . . . . . . . . . .10
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Energispareråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
TIL BRUGEREN
Beskrivelse af tørretumbleren . . . . . . . .4
Hvis tørretumbleren ikke fungerer . . . .11
• Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Fejl og mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
• Beskrivelse af panelets funktioner . . . . . . . . . . . .5
• Programoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
• Sådan anvendes tørretumbleren . . . . . . . . . . . . .7
TIL INSTALLATØREN
Installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Placering af tørretumbleren . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Vigtigt ved installering af kondenstumblere . . . .13
• El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Monteringssæt til montering på vaskemaskine
Vigtige råd og tips i forbindelse
med tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ikke
alt kan tørres i tumbleren . . . . . . . . . . . . . . .8
•
• Stivede tekstiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Krympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Hvad er fnug? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Tids- og energiforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Vasketøjsmærkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
(ekstra tilbehør) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Vendbar luge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 3
Disse oplysninger og advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. Vi beder Dem læse
oplysningerne nøje igennem, før maskinen installeres og tages i brug.
Installation
Sikkerhed for børn
• Maskinen bør installeres af en autoriseret elinstallatør.
• Maskinen må ikke placeres på strømtilførselsledningen.
• Børn forstår ikke de farer, der er forbundet med
elektriske apparater og maskiner. Børn skal derfor
være under opsyn, når maskinen er i brug. De må
ikke få lov til at lege med maskinen.
• Hvis maskinen er placeret på et tæppebelagt gulv,
skal De justere fødderne, således at luften kan
cirkulere frit.
• Maskinens emballage (folie, plastic etc.) kan være
farlig for børn. Fare for kvælning! Emballagen skal
fjernes eller opbevares utilgængeligt for børn.
• Det skal sikres, at børn eller husdyr ikke kravler
ind i tørretumblerens tromle.
Brug
• Når tørretumbleren skal bortskaffes og skrottes,
skal strømtilførselsledningen trækkes ud og
skæres af. Den afskårne ledning med stikprop
bortskaffes separat. Dørlåsen gøres ubrugelig,
således at legende børn ikke kan blive spærret
inde og derved komme i livsfare.
• Maskinen må kun bruges i husholdningen og kun
til det beregnede formål.
• Strømtilførslen skal altid afbrydes, når maskinen
ikke er i brug.
• Vasketøj, der ikke er blevet centrifugeret, må
aldrig tørres i tørretumbleren.
Bortskaffelse
• Vasketøj, der er blevet behandlet med brandfarlige
rense- og opløsningsmidler (rensebenzin, sprit,
pletfjerner etc.), må aldrig tørres i tørretumbleren,
da der derved opstår risiko for brand. Der må kun
tørres tøj, som er blevet vasket i vand!
• Bortskaffelse af emballagen
De materialer i emballagen, som kan anvendes
igen, er mærket med symbolet
og bør
principielt indleveres til genbrug.
• Før tøjet lægges i tørretumbleren, skal det
kontrolleres, at der ikke er glemt gaslightere i
lommerne. Disse må ikke tørres med i
tørretumbleren, uanset om de virker eller ikke.
>PE< betyder polyethylen
>PS< betyder polystyrol
>PP< betyder polypropylen
• Når maskinen ikke er i brug, bør døren stå på
klem. Derved skånes dørtætningen, og dens
levetid forøges.
• Bortskaffelse af maskinen
• Maskinen bør aldrig bruges uden fnugfiltre eller
med beskadigede fnugfiltre. Det medfører risiko
for brand.
Kontakt Deres kommune for at få oplysninger
om, hvor maskinen kan indleveres.
• De bør aldrig tørre sportssko (f.eks. tennissko) i
tørretumbleren. Skoene kan komme i klemme
mellem døren og tromlen, og derved kan de
blokere tromlen.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
• Det er farligt at ændre maskinen og dens
egenskaber.
• De må aldrig forsøge at reparere maskinen selv.
Reparationer, der ikke er udført af fagfolk, kan
medføre driftsforstyrrelser og alvorlige ulykker.
• Service bør kun udføres af vor serviceafdeling.
Der bør kun anvendes originale reservedele.
3
DANSK
Vigtige sikkerhedsoplysninger
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 4
Energispareråd
Deres tørretumbler arbejder særligt økonomisk, hvis
De følger disse råd:
• For at udnytte maskinens kapacitet fuldt ud kan
vasketøj, som skal være helt skabstørt, udmærket
tørres sammen med tøj, som kun skal være
strygetørt. Vælg et program til strygetørt vasketøj.
Når dette program er færdigt, tages det
strygetørre vasketøj ud, og det øvrige vasketøj
tørres færdigt på et andet program.
• Fyld altid maskinen helt op. Se programoversigten
på side 6. Tørring med en halvt fyldt maskine er
uøkonomisk.
• Før tørringen skal vasketøjet være grundigt
centrifugeret. Desto højere centrifugeringsomdrejningstal, desto kortere tørretid og desto
lavere strømforbrug.
• Fnugfiltrene bør rengøres regelmæssigt for at
undgå længere tørretider og højere strømforbrug.
• Rummet, hvor tørretumbleren er opstillet, skal
udluftes. Under tørringen bør rumtemperaturen
ikke overstige 35°C.
• Undgå at tørre tøjet for meget. Vælg det rigtige
tørreprogram og derved den ønskede
tørringsgrad. Tøj, der er tørret for meget, kan være
svært at stryge.
Beskrivelse af tørretumbleren
1 Betjeningspanel
2 Programskema
3 Fnugfiltre
4 Typeskilt
5 Kondensator
6 Justérbare fødder
Tekniske data
MÅL:
højde
bredde
dybde
dybde med åben luge
850 mm justérbar + 8 mm
600 mm
580 mm
1008 mm
ANBEFALET MAKSIMAL
TØJMÆNGDE:
bomuld
syntetisk materiale
5,0 kg tørt tøj
2,5 kg tørt tøj
ELEKTRISK TILSLUTNING:
netspænding
total effekt
220-230 V, 50 Hz
2200 W, 10 Amp
FORBRUGSVÆRDIER:
bomuld
bomuld
syntetisk
3,64 kilowatttime (5 kg skabstørt vasketøj)
3
kilowatttime (5 kg strygetørt vasketøj)
1,4 kilowatttime (2,5 kg skabstørt vasketøj)
Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/32/EØF.
Ret til ændringer forbeholdes.
4
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 5
Brug
DANSK
Betjeningspanel
7 Signallampe for fyldt
vandbeholder
1 Programoversigt
Gør det muligt at vælge det korrekte tidsrum for
tørretumbling.
Signallampen tændes, når vandbeholderen er fyldt
eller indsat forkert.
2 Kontrollampe for strøm
Vigtigt:
Tændes, når apparatet tændes (ON/OFF knap
trykket ned) og slukkes, når knappen slippes.
Programmet afbrydes, men programvælgeren peger
fortsat mod position “0”. Vasketøjet er ikke blevet
tørretumblet. Efter tømning af vandbeholderen er
det nødvendigt at vælge programmet på ny i det
tidsrum, som er nødvendigt for at tørre vasketøjet.
Advarsel: Efter dette indgreb kan tørretumbleren
være frakoblet et par minutter inden start af
programmet og signallampen for fyldt vandbeholder
forbliver tændt i dette tidsrum.
3 ON/OFF knap
Knappen benyttes til tænding af tørretumbleren.
Udløs denne knap efter afslutning af programmet
ved at trykke den på ny. Herved slukkes
tørretumbleren.
4 Knap for lav temperatur
8 Tidsvælger
Tryk på denne knap for at reducere temperaturen i
forbindelse med tørretumbling af sarte tekstiler af
bomuld eller linned.
I dette tilfælde er det nødvendigt at forlænge
tørretumblingens varighed.
Vælgeren omfatter to programmer: det ene varer
150 minutter ved høj temperatur (til bomuld og
linned) og det andet varer 100 minutter ved lav
temperatur (til syntetiske tekstiler). Tørretumbleren
indstilles til det ønskede tidsrum ved at dreje
vælgeren med uret, indtil det ønskede tidsrum står
ud for pilen.
5 Knap for kold tørretumbling
Varmen afbrydes, når der trykkes på denne knap.
Denne funktion er meget nyttig i forbindelse med
luftning af vasketøj (fx fjerne en vedholdende lugt af
mølkugler) eller ved tørring af meget sarte tekstiler.
Forsøg ALDRIG at dreje vælgeren mod uret.
Ved valg af tidsrummet for tørretumbling er det
nødvendigt at være opmærksom på, at programmet
omfatter en afkølingsfase på 10 minutter
(position
på vælgeren).
6 Startknap
Denne fase må ikke afkortes, afbrydes eller
overspringes, idet der herved er fare for
forbrændinger eller beskadigelse af vasketøjet.
Vælg programmet og tryk på denne knap for at
starte tørretumbleren.
Hvis apparatets luge eller den lille klap forneden
åbnes, mens apparatet er i gang, er det nødvendigt
at trykke på denne knap på ny efter lukning af
lugen/klappen. Herved genstartes programmet fra
det punkt, hvor det blev afbrudt.
Endvidere er det nødvendigt at trykke på knappen
efter strømsvigt.
5
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 6
Programoversigt
Normal vask - bomuld
Type
vasketøj:
Mængde
vasketøj
kg
Tørhedsgrad
Tørretider i minutter for vasketøj
centrifugeret ved
800-900 omdr.
1000-1200
omdr.
5.0
110 - 130
100 - 125
2,5
60 - 75
55 - 70
5.0
85 - 105
75 - 100
2,5
45 - 60
40 - 55
Bomuldslinned
Skabstørt
Frotté
Bomuldsundertøj
Lagner/betræk
Håndklæder
Duge
Servietter
Strygetørt
Obs! Vælg tilvalgsfunktionen “skånetørring” ved temperaturfølsomt bomuldsmateriale.
Skånevask - syntetisk materiale
Type vasketøj:
Strygefri vask af syntetisk
materiale og blandingsmateriale
Finvask og temperaturfølsomme tekstiler
(se tøjets vaskemærkning)
Tørhedsgrad
Mængde vasketøj
kg
Tørretider i minutter for vasketøj
centrifugeret ved min. 650 omdr.
2,5
65 - 75
1
30 - 40
2,5
45 - 55
1
25 - 35
Skabstørt
Strygetørt
Obs! Ved tørring af blandingsmateriale skal tøjets vaskemærkning følges.
Tørretiden varierer afhængigt af:
• Tekstiltypen
• Mængden af vasketøj
• Centrifugeringsgraden før tørring
Afkøling
Denne position på programvælgeren kan benyttes til at lufte vasketøj (fx fjerne en vedholdende lugt af
mølkugler).
Mængde af vasketøj
Det er ofte svært at bestemme vægten af tøjstykker, der skal tørres. Det anbefales derfor, at De følger
nedenstående retningslinier:
• Bomuld & linned: fuld tromle, men ikke for tæt pakket
• Syntetiske tekstiler: tromlen fyldes ikke mere end halvt op
• Følsomme tekstiler: tromlen fyldes ikke mere end en tredjedel op
6
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 7
Før tørretumbleren tages i brug
første gang
Vigtigt!
Hvis det er nødvendigt at stoppe tørreprogrammet,
før det er færdigt, anbefales det, at De drejer
programvælgeren hen på positionen
(afkøling) og
venter, indtil afkølingen er afsluttet, før De tager
tøjet ud. Dette forhindrer, at der bliver for varmt i
maskinen.
I en ny tumbler kan der eventuelt forekomme støv
eller smuds. Læg derfor nogle fugtige rene klude i
maskinen og tør disse i ca. 20 minutter.
Tørring
1. Maskinen tilsluttes.
Ændring af programmet
2. Lugen åbnes.
Ændring af det igangværende program uden åbning
af lugen sker ved først at trykke på ON/OFF
knappen og herefter dreje tidsvælgeren til det
ønskede tidsrum. Tryk igen på ON/OFF knappen
og herefter på startknappen
.
3. Tøjstykkerne foldes let ud og lægges i maskinen
ét ad gangen.
4. Lugen lukkes. Det kontrolleres, at vasketøjet ikke
sidder i klemme mellem lugen og filteret.
5. Tryk på ON/OFF knappen
strøm tændes.
: Kontrollampen for
6. Vælg tørretumblingens varighed.
7. Tryk eventuelt på knappen for lav temperatur
eller knappen for kold tørretumbling .
8. Tryk på startknappen
. Herefter starter
tørretumbleren.
Tromlen drejer skiftevist i begge retninger i
forbindelse med tørretumblingen.
Alle programmer afsluttes med en afkølingsfase
på 10 minutter (position
på vælger).
Apparatet afbrydes automatisk efter denne fase.
9. Tryk på ON/OFF knappen (kontrollampen for
strøm slukkes) og fjern straks vasketøjet.
Hver gang efter brug:
• Sluk apparatet ved at trykke på ON/OFF
knappen. Kontrollampen for strøm slukkes.
• Rengør filtrene (se s. 9).
• Tøm vandbeholderen (se s. 10).
7
DANSK
Sådan anvendes tørretumbleren
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 8
Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring
Sortering og klargøring af vasketøjet
før tørring
Hvad er fnug?
Følgende kan ikke tørres i tumbleren
Når De begynder at bruge Deres tørretumbler, vil De
nok blive overrasket over mængden af fnug i
fnugfiltrene.
Dette er helt normalt og betyder ikke, at tumbleren
slider på vasketøjet. Under brug og ved vask i
hånden eller i maskine løsner fibre og tråde (fnug)
sig fra tøjet, men bliver siddende i tøjets overflade.
Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk af vinden,
men i tumbleren opsamles de i fnugfiltrene og
udvider sig på grund af tørringsprocessen.
• Særligt følsomme tekstiler som fx gardiner af
syntetiske fibre, silke og nylonstrømper.
Tids- og energiforbrug
Sortér vasketøjet efter tekstiltype (se tøjets
vaskemærkning) og ønsket tørhedsgrad. Luk lynlåse
og bind løse bånd. Snore på dynebetræk og
pudevår skal bindes, således at små tøjstykker ikke
kan samle sig indeni.
• Tøjstykker, som indeholder skumgummi eller
gummilignende materiale.
Energiforbruget og tørretiden afhænger af mængden
af vasketøj, som skal tørres, restfugtigheden efter
centrifugering, tøjstykkernes størrelse, typen af
tekstiler og den ønskede tørhedsgrad.
Hvis der fyldes for meget i tørretumbleren, opnås et
dårligt tørreresultat, og tøjet bliver krøllet.
For at reducere energiforbruget og tørretiden skal
vasketøjet centrifugeres grundigt. Vi anbefaler en
vaskemaskine med mindst 800 omdrejninger eller
højere omdrejningstal til normal vask.
Selv strygefrit tøj som fx skjorter skal centrifugeres i
mellem 10 og 30 sekunder før tørring.
• Uld og tøjstykker, som indeholder uld, da tøjet i så
fald filtrer sig sammen og krymper.
Tøjstykker, som er blevet behandlet med
brandfarlige væsker (benzin, alkohol,
pletfjerner), må af hensyn til brandrisikoen
under ingen omstændigheder tørres i
tumbleren.
Stivede tekstiler
Det er muligt at tørre stivede tekstiler i tumbleren.
For at opnå den bedste effekt bør der vælges en
tørretid for “strygetørt”, som har en vis
restfugtighed. Efter afsluttet tørring skal tumbleren
tørres af indeni, først med en fugtig klud og derefter
med en tør klud, således at eventuelle
stivelsesrester fjernes.
Hvor meget vejer tørt vasketøj?
Med henblik på korrekt fyldning af tørretumbleren
anføres her nogle vejledende tal, som er baseret på
tøjstykker af bomuld.
Cirkavægt i gram
Badekåbe............................................................1200
Dynebetræk ..........................................................700
Lagen ....................................................................500
Frottéhåndklæde, pudevår....................................200
Skjorte, natkjole ....................................................200
Pyjamas, bluse......................................................100
Korte underbukser, sokker....................................100
Lange underbukser ..............................................300
Krympning
Især vævede tekstiler (fx bomuldsundertøj) er
tilbøjelige til at krympe i større eller mindre omfang,
afhængigt af kvaliteten. Dette skyldes først og
fremmest, at tøjet i tumbleren tørres svævende i
modsætning til tørring ved ophængning.
Undgå at tørre sådanne tøjstykker for længe og
vælg i stedet programmet “strygetørt”.
Vasketøjsmærkning i tøj, som viser, hvordan tøjet bør tørres.
Normal
temp.
Lav
temp.
TØRRING
Plantørring
Dryptørring
Hængende tørring
8
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 9
Efter nogen tid dannes en hvid hinde på filtrene, hvilket
skyldes rester af vaskemiddel fra vasketøjet. Filtrene
kan rengøres med varmt vand og en børste. Filteret i
lugen skal da tages ud som vist på billedet (det kan
være placeret med tappen til venstre eller højre).
Maskinen skal frakobles el-forsyningen, før De
foretager rengøring eller vedligeholdelse af
maskinen.
Udvendig rengøring
Der må kun benyttes sæbe og vand, og maskinen
skal aftørres grundigt bagefter.
Vigtigt: Der må ikke bruges denatureret sprit,
aggressive rengøringsmidler eller lignende
produkter.
Rengøring af lugen
Den indvendige del af lugen skal rengøres
regelmæssigt for at fjerne fnug fra
gummipakningerne omkring filteret. En grundig
rengøring sikrer korrekt tørring.
Maskinen må ikke anvendes uden filtre.
Rengøring af kondensatoren
Kondensatoren skal regelmæssigt renses for fnug
for at undgå en forlængelse af tørretiden og en
forøgelse af energiforbruget.
Kondensatoren er placeret forneden på maskinens
forside bag en lille klap. Klappen åbnes ved at
trykke på låsepalen som vist på billedet.
Rengøring af filtrene
Deres tørretumbler fungerer kun korrekt, hvis filtrene
er rengjorte.
Filtrene opsamler fnug, der ophobes under
tørringen, og de skal derfor rengøres efter hvert
program med en fugtig klud, før vasketøjet tages
ud.
Det er normalt, at der kan være vand på
kondensatorens hylde i løbet af eller efter
tørretumblingen.
Kondensatoren tages ud ved først at dreje de to
røde holdere indad som vist på billedet og derefter
trække kondensatoren ud ved at holde i håndtaget.
Filteret på indersiden af lugen skal tages ud, når det
skal rengøres.
9
DANSK
Vedligeholdelse og rengøring
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 10
Der kan gå nogle sekunder, inden tørretumbleren
starter programmet. I denne periode vil
vandbeholderens signallampe
fortsat være
tændt.
Kondensatoren rengøres med en børste og skylles
med en håndbruser, hvis det er nødvendigt.
Bemærk:
Kondensvandet fra beholderen kan anvendes i et
dampstrygejern. Det bør dog først filtreres gennem
en fin si eller et kaffefilter af papir. Derved fjernes
små tøjfibre, som eventuelt måtte være i
kondensvandet.
Den skal også rengøres udvendigt, og alt fnug skal
fjernes.
Rengøring af ventilationsgitter
Ved hjælp af en støvsuger fjernes fnug fra
ventilationsgitteret på bagsiden af maskinen.
Gummipakningen hele vejen rundt om
kondensatoren og den indvendige side af den lille
klap skal rengøres med en fugtig klud.
Virtigt! Brug aldrig spidse genstande eller værktøj
for at nå ind mellem lamellerne. Dette kan
beskadige kondensatoren og føre til utætheder.
Kondensatoren sættes derefter på plads, de røde
holdere drejes opad, og klappen lukkes.
Brug aldrig tørretumbleren, når
kondensatoren ikke er på plads.
Tømning af vandbeholderen
Det fordampede vand fra vasketøjet kondenseres i
tørretumbleren og opsamles i vandbeholderen.
Efter hver tørring skal vandbeholderen tømmes for
at sikre optimal funktion, når tørretumbleren atter
skal bruges.
Manglende tømning af vandbeholderen medfører
udløsning af en sikkerhedsanordning: signallampen
på betjeningspanelet tændes og programmet afbrydes
og vasketøjet tørres ikke (se s. 5).
Det er også muligt at tømme vandbeholderen, mens
apparatet er i gang.
Benyt følgende fremgangsmåde:
• Træk vandbeholderen ud.
• Vend vandbeholderen på hovedet og lad vandet
flyde ud.
• Montér vandbeholderen på ny.
10
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 11
Type fejl
Mulig årsag
• Maskinens luge og/eller den lille klap forneden er
åben.
• Maskinen starter ikke:
• Der er ingen el-forsyning til maskinen
• Programvælgeren er ikke indstillet korrekt
• Der er ikke trykket på startknappen
• Vandbeholderen er fuld eller ikke sat korrekt på
plads.
• Vasketøjet er dårligt centrifugeret
• Tørringen tager lang tid, eller
vasketøjet bliver ikke tilstrækkeligt
tørt:
• Fnugfiltrene i lugen er tilstoppede.
• Kondensatoren er stoppet.
• Er der valgt skånetørring?
• Funktionen for lav temperatur
eller funktionen
for kold tørretumbling
er blevet valgt.
• Er der valgt korrekt program/tørretid?
• For meget vasketøj.
• Vandbeholderen er fuld.
Service og reservedele
Dataskiltet finder De ved at åbne lugen (se side 4).
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående,
forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men
tilkald Electrolux Service A/S. Se tlf. nr. på side 13.
Når De bestiller service eller reservedele, bør De
kende tørretumblerens produktnummer,
serienummer og modelbetegnelse, som er anført på
dataskiltet.
Model:
________________________________________________________
Serienummer: ________________________________________________
Produktnummer:
Købsdato:
11
____________________________________________
____________________________________________________
DANSK
Hvis tørretumbleren ikke fungerer
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 12
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet "Service"
Produktansvar
Omfang og bestemmelser
Forbehold
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
Dette produkt er omfattet af "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for skader på
andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
• At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
• At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner
det nødvendigt, at produktet indsendes til
værksted, sker indsendelse og returnering for vor
regning og risiko.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig
behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning
eller opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport f.eks ved
flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Service og reservedele
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Hos Electrolux Service A/S er det muligt at bestille
service, samt købe reservedele.
Benyt venligst nedenstående telefonnummer:
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet
er købt.
☎ 70117400
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste center.
12
125992230_dk.qxd
26-09-2003
15:27
Pagina 13
Advarsel!
Udpakning
Elektrisk tilslutning
Maskinen skal tilsluttes 220-230 V / 50 Hz.
Max. strømforbrug ca. 2,2 kW. Maskinen skal
ekstrabeskyttes i henhold til
stærkstrømsreglementet (f. eks. et H.F.I. relæ).
Plastposen med polystyrenfyldet skal trækkes
ud, før maskinen tages i brug.
I forbindelse med udskiftning af
forsyningsledningen skal der rettes
henvendelse til Electrolux HvidevareService.
Efter opstilling af maskinen skal der være
fri adgang til forsyningsledningen.
Monteringssæt til montering på
vaskemaskine
Ekstra tilbehør
Tørretumbleren kan monteres oven på en
vaskemaskine med frontindføring, men i så fald skal
tumbleren skrues fast i vaskemaskinen. Hertil
kræves et monteringssæt, som kan bestilles hos
forhandleren.
Hvis maskinen skal flyttes, skal det ske i
lodret tilstand.
Brugsanvisningen til monteringssættet skal nøje
læses igennem, inden tørretumbleren installeres.
Placering af tørretumbleren
Tørretumbleren kan installeres på et plant gulv eller
oven på en vaskemaskine. I begge tilfælde skal
tumbleren stå helt lige - brug et vaterpas til kontrol.
Eventuelle justeringer kan foretages ved hjælp af
maskinens fødder.
Sørg for, at tumbleren har tilstrækkelig ventilation
forneden - undgå at blokere for lufttilførslen med
tøjstykker eller lignende.
Sørg for tilstrækkeligt luftskifte gennem luftgitteret i
soklen.
OBS! Hvis kombinationen tumbler/vaskemaskine
stilles på en sokkel, et fundament eller lignende,
skal den forankres, således at der ikke er fare for, at
den kan falde ned.
Et tykt tæppe er derfor uegnet som underlag for
tørretumbleren.
Vigtigt ved installering af
kondenstumblere
Vendbar luge
• Udblæsningsluften fra tørretumbleren kan blive op
til + 60° C varm. Placér derfor aldrig tumbleren på
et temperaturfølsomt gulv.
For at gøre det lettere at tage vasketøjet ind eller ud
af maskinen kan lugen vendes.
Dette må kun udføres af fagfolk.
De bedes kontakte nærmeste servicecenter.
• Når tørretumbleren er i drift, må temperaturen i
lokalet ikke være under + 5º C eller over + 35º C,
da det kan forringe maskinens ydelse.
• Pladsen omkring tørretumbleren skal være så fri
for støv som muligt.
• De justérbare fødder må ikke fjernes. Afstanden
mellem gulvet og tørretumbleren er nødvendig af
hensyn til luftcirkulationen. Hvis ventilationen
blokeres, øges temperaturen inde i tumbleren, og
dette påvirker tumblerens funktion.
13
DANSK
Installering
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising