Zanussi | ZTE135 | User manual | ZANUSSI ZTE135 Instrukcja obsługi

ZANUSSI ZTE135 Instrukcja obsługi
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 1
Конденсацион
ная
сушильная
машина
Suszarka
kondensacyjna
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ZTE135
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 2
Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy
Życzymy Państwu wiele satysfakcji z dokonanego wyboru. Wierzymy, że dzięki korzyściom
płynącym z użytkowania tego sprzętu dołączą Państwo do stale powiększającego się grona zadowolonych klientów, a podczas następnych zakupów wybiorą Państwo również produkty z
naszej oferty.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zalecamy przechowywanie jej przez cały
okres eksploatacji urządzenia oraz przekazanie podczas ewentualnej zmiany właściciela.
Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie:
Trójkat ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie! Upomnienie!) mają
na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki niezwykle ważne dla zapewnienia
Państwa bezpieczeństwa i niezawodnej pracy urządzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji funkcjonowania i
praktycznego używania urządzenia.
Symbol tulipan oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego korzystania z
urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.
Spis treści
Ważne informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Opis urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Cykle suszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pierwsze suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Praktyczne wskazówki. . . . . . . . . . . . . . . 9
Eksploatacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . 14
2
Co zrobić, gdy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Parametry eksploatacyjne . . . . . . . . . . . 20
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gwarancja Europejska. . . . . . . . . . . . . . 24
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 3
Ważne informacje
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zwrócenie szczególnej uwagi na
podane na pierwszych stronach zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować instrukcję, aby
móc korzystać z niej w przyszłości oraz przekazać kolejnemu użytkownikowi suszarki, w razie
jej odstąpienia.
Bezpieczeństwo ogólne
• Niedopuszczalne są próby samodzielnego
modyfikowania zakupionego produktu.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmować
samodzielnych prób reperacji. Naprawy
wykonywane przez niedoświadczone osoby
mogą stać się przyczyną urazów lub
poważnych usterek. W przypadku usterki
skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym
punktem serwisowym Electrolux. Zawsze
domagaj się oryginalnych części zamiennych Electrolux.
• Niebezpieczeństwo eksplozji: nie wolno
suszyć w urządzeniu bielizny po uprzednim
wywabianiu z niej plam za pomocą środków
chemicznych (np. takich, które używane są
do czyszczenia na sucho), ponieważ mogłyby one spowodować wybuch. Należy
suszyć wyłącznie odzież upraną w wodzie.
• Sprawdzić, czy w kieszeniach odzieży
przeznaczonej do suszenia nie pozostawiono zapalniczek.
• Nie należy wkładać do urządzenia
tenisówek ani innych butów sportowych,
ponieważ mogłyby one utknąć pomiędzy
drzwiczkami a bębnem, powodując jego
blokadę.
• Po zakończeniu programu, należy
pozostawić drzwiczki lekko uchylone w celu
wywietrzenia urządzenia.
• Filtry powinny być czyszczone po każdorazowym użyciu. Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, nie wolno używać
urządzenia pozbawionego filtrów ani w
przypadku uszkodzonych filtrów.
• Nie należy dopuścić do nagromadzenia się
resztek włókien lub wełnianego puchu
wokół urządzenia.
• Nigdy nie włączać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód sieciowy lub jeśli panel
sterujący, blat roboczy lub podstawa są tak
uszkodzone, że wnętrze urządzenia jest
dostępne.
• Uszkodzony przewód sieciowy musi zostać
wymieniony przez specjalistę lub serwis
klienta.
• W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu, urządzenie odłączyć od sieci elektrycznej.
• Nie wolno przerywać programu suszenia
przed jego zakończeniem jeśli nie jest
możliwe natychmiastowe wyjęcie wszystkich suszonych rzeczy do wystudzenia.
Pozostawienie gorących tkanin w bębnie
może być przyczyną pożaru.
• Ostatnią operację programu suszenia
stanowi faza chłodzenia, która chroni pranie
przed uszkodzeniem.
• Nie stosować rozgałęziaczy, łączników
wtykowych i przedłużaczy. Zagrożenie
pożarem w razie przegrzania!
OSTRZEŻENIE:
Nie przerywać suszenia przed końcem
cyklu suszenia. Jeśli jednak suszenie
zostanie przerwane, należy szybko wyjąć
rzeczy z urządzenia i rozłożyć w taki
sposób, aby ciepło mogło się rozproszyć.
3
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 4
Instalacja
• Przed uruchomieniem urządzenia należy
sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń
transportowych. W żadnym wypadku nie
podłączać do sieci uszkodzonego
urządzenia. W przypadku wystąpienia
uszkodzeń należy zwrócić się do swojego
dostawcy.
• Wszelkie prace elektryczne związane z
instalacją urządzenia powinny być
przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Należy dopilnować aby suszarka nie stała
na przewodzie zasilającym.
• Jeśli suszarka zostanie usytuowana na
miękkiej wykładzinie należy wyregulować,
za pomocą nóżek, wysokość między jej
podstawą a podłożem, w taki sposób aby
zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.
• Przed włączeniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy zabezpieczenia
transportowego. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia urządzenia.
• Suszarki nie wolno ustawiać w
pomieszczeniach, w których temperatura
może spaść poniżej zera.
• Dopilnować, aby drzwi w mieszkaniu lub
drzwi innych urządzeń nie blokowały drzwi
urządzenia.
• Urządzenie należy wypoziomować.
• Drzwiczki urządzenia nie mogą być
blokowane przez drzwi mieszkania lub
drzwiczki innych urządzeń.
4
Eksploatacja
• Suszarka przeznaczona jest wyłącznie do
użytku domowego. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe
z jej niewłaściwego użytkowania.
• W urządzeniu nie suszyć lub wygładzać
tkanin przesyconych lub poplamionych olejem. Zagrożenie pożarem!
• Urządzenie nie może być obsługiwane
przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub mentalnych, nie posiadające
dostatecznego doświadczenia lub dostatecznej wiedzy, chyba że obsługa urządzenia
będzie przebiegać pod nadzorem oraz po
odpowiednim poinstruowaniu przez osobę
odpowiedzialną za bezpieczeństwo takich
osób.
• Za pomocą programu suszenia nie suszyć
żadnych tkanin, które nie były wcześniej
wyprane.
• Do urządzenia nie wkładać prania zawierającego gumę piankową (piankę lateksową)
lub materiał gumopodobny, np. czepków
kąpielowych, tekstyliów hydrofobowych, tekstyliów z wkładkami gumowymi oraz części
odzieży lub poduszek z wkładkami z gumy
piankowej.
• Do urządzenia nie wkładać mocno zużytych
rzeczy. Zagrożeniem pożarem!
• Urządzenia nie należy przepełniać.
Zagrożenie pożarem!
• Przy zastosowaniu zestawów do prania
suchego: Stosować wyłącznie te produkty,
które zostały określone przez producenta
jako nadające się do prania suchego.
• Zmiękczacze i podobne produkty mogą być
stosowane wyłącznie zgodnie z ich
instrukcjami użytkowania.
• Przed suszeniem lub wygładzeniem,
bieliznę i inne części odzieży, które miały
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 5
styczność z takimi substancjami jak olej,
aceton, alkohol, benzyna, nafta świetlna,
odplamiacze, terpentyna, wosk lub odplamiacze wosku, należy dokładnie spłukać
ręcznie ciepłą wodą i wyprać używając
proszku do prania.
Bezpieczeństwo dzieci
• Dzieci są często nieświadome jak niebezpieczne mogą być dla nich urządzenia elektryczne. Podczas pracy suszarki, dzieci
powinny być nadzorowane przez dorosłych
i nie dopuszczane do zabawy urządzeniem.
• Elementy opakowania (np.: woreczki
foliowe, styropian) mogą być groźne dla
dzieci niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przed uruchomieniem upewnić się czy
dziecko lub zwierzę domowe nie dostało się
do bębna suszarki.
• Przed złomowaniem suszarki odciąć kabel
zasilający i zniszczyć wtyczkę tego kabla
(aby uniemożliwić ponowne jego wykorzystanie). Wyłamać zatrzask drzwiczek żeby
uchronić bawiące się dzieci przed przypadkowym zamknięciem się w środku
urządzenia.
5
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 6
Opis urządzenia
1 Panel sterowania
2 Filtry zanieczyszczeń
3 Etykieta znamionowa
4 Wymiennik ciepła
5 Pojemnik na wodę
6 Regulowane stopki
1
2
3
4
5
6
6
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 7
Panel sterowania
Pokrętło wyboru programu
Przycisk obniżonej
temperatury
Przycisk
Rodzaj Tkaniny
•
- Bawełna
•
- Syntetyki
Lampki
kontrolne
Przycisk
Start/Pauza
Pokrętło wyboru programu
Służy do wyboru programu suszenia elektronicznego lub na
czas. Należy ustawić przełącznik programów na odpowiednim
programie lub na wybranym czasie.
Przycisk obniżonej
temperatury
Pozwala zredukować temperaturę przy suszeniu ubrań delikatnych, których wsad nie powinien przekraczać 3 kg.
Przycisk Rodzaj Tkaniny
Jest to przycisk, który pozwala suszyć pranie poprzez wybranie
żądanej opcji. Odpowiednia lampka zaświeci się.
• Bawełna
• Syntetyki
Lampki sygnalizacyjne
Przycisk Start/Pauza
• Lampka “Suszenie”
• Lampka “Koniec programu”
• Lampka “Czyszczenie wymiennika ciepła”
• Lampka “Czyszczenie filtrów”
• Lampka “Zbiornik napełniony wodą”
Aby włączyć suszenie po wybraniu programu i właściwej funkcji
należy wcisnąć przycisk Start/Pauza
.
7
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 8
Cykle suszenia
Czas
suszenia
Rodzaj
prania
Opcje
• Obniżona
Extra suche
Bawełna
temperatura
• Obniżona
Do szafy Bawełna
temperatura
• Obniżona
Extra suche
Syntetyki
temperatura
• Obniżona
Do szafy Syntetyki
temperatura
• Obniżona
Czas
Bawełna
Syntetyki
8
temperatura
• Bawełna
• Syntetyki
Zastosowanie/właściwości
Program do suszenia odzieży grubej lub
wielowarstwowej, np.: rzeczy z froty, płaszcze
kąpielowe.
Program do suszenia rzeczy o równomiernej
grubości, np.: rzeczy z froty, trykotów, ręczników
frotowych.
Program do suszenia odzieży grubej lub
wielowarstwowej, np.: swetrów, pościeli, obrusów.
Program do suszenia cienkiej odzieży, która nie
będzie prasowana, np.: łatwych w pielęgnacji
koszul, obrusów, ubrań niemowlęcych.
Można wybrać czas trwania programu od 30 do
150 minut, ustawienia w odstępach 5 lub10
minutowych. Program do powtórnego suszenia
pojedynczych sztuk bielizny lub niewielkich ilości
bielizny o wadze poniżej 1kg.
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 9
Pierwsze suszenie
• Należy upewnić się przed uruchomieniem suszarki, czy napięcie znamionowe i rodzaj prądu,
podane na tabliczce znamionowej urządzenia, są zgodne z napięciem zasilającym i rodzajem
prądu w miejscu ustawienia.
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zdjąć polietylenowy worek zawierający
blok polistyrenowy.
• Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wskazane jest umieszczenie w bębnie kilku wilgotnych ścierek i włączenie suszarki na około 30 minut. Zapewni to usunięcie ewentualnych
zabrudzeń i kurzu z powierzchni bębna.
Praktyczne wskazówki
• W suszarce nie wolno suszyć:
Odzieży pranej na sucho i czyszczonej
chemicznie, tkanin wełnianych lub z
domieszką wełny, które mogą pod wpływem
temperatury filcować się, angory, tkanin
delikatnych (sztuczny jedwab lub firanki
syntetyczne), wyrobów z dodatkiem gumy
piankowej i włókna szklanego.
• Należy przestrzegać wskazówek o sposobie
suszenia zawartych na metkach odzieży.
• Sprawdzić symbole podane na metkach
odzieży:
Dozwolone suszenie mechaniczne.
Jakkolwiek nie precyzuje się jednak
czy w temperaturze normalnej, czy
też obniżonej.
suszenie w temperaturze normalnej.
suszenie delikatne w niskiej
temperaturze
nie wolno suszyć mechanicznie.
• Przed włożeniem bielizny do suszarki
należy pozapinać guziki, zatrzaski, zamki
błyskawiczne i przyszyć "luźne" guziki.
• Posortować odzież w zależności od rodzaju
tkaniny oraz pożądanego stopnia
wysuszenia.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie przesuszać
ubrań. W ten sposób chronicie Państwo
tkaniny i oszczędzacie energię elektryczną.
• Do suszarki powinno się wkładać bieliznę
dobrze odwirowaną, gdyż pozwala to skrócić czas suszenia, a tym samym
zaoszczędzić energię elektryczną.
• Tkaniny delikatne należy wstępnie
odwirować przed suszeniem (na 30 sekund
lub używać specjalnych programów
krótkiego wirowania w pralce automatycznej).
• Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin
włóknistych, jak ręczniki, gdyż resztki
włókien mogą osiąść na ubraniach.
Szczególnie ostrożnie obchodzić się z tkaninami robionymi na drutach. Nie przesuszać
tkanin tego rodzaju.
• Do suszarki można także wkładać
wykrochmalone tkaniny. Aby uzyskać pożądany stopień krochmalenia należy wybrać
program suszenia do prasowania. Po
wysuszeniu tkanin ewentualne pozostałości
krochmalu wewnątrz bębna wytrzeć wilgot9
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:38
Page 10
ną szmatką.
• Tkaniny syntetyczne, które elektryzują się
podczas suszenia, należy prać z dodatkiem
płynu zmiękczającego. Suszenie w
suszarce powoduje obniżenie działania
środków zmiękczających i należy o tym
pamiętać przy ich dozowaniu.
• Po zakończonym programie suszenia
należy niezwłocznie wyjąć bieliznę z
suszarki.
• Jeżeli po zakończeniu suszenia pojedyncze
sztuki odzieży pozostały jeszcze wilgotne
należy ustawić program krótkiego suszenia,
nie dłuższy niż 30 minut. Jest to możliwe w
przypadku ubrań wielowarstwowych
(kieszenie w spodniach itp.).
Aby uniknąć splątania się bielizny
należy: pozasuwać zamki błyskawiczne,
pozapinać guziki w powłoczkach, powiązać luźne tasiemki (np.: ze sznurówek).
Opróżnić kieszenie. Usunąć metalowe
części (spinacze biurowe, agrafki,...).
Przewrócić na drugą stronę rzeczy
dwuwarstwowe (np.: wiatrówkę podszytą
bawełną przewrócić bawełnianą stroną na
zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie
tkanin.
• Zaleca się suszenie z pełnym wsadem
bielizny, gdyż suszenie małej ilości bielizny
jest nieekonomiczne. Podajemy orientacyjną wagę niektórych sztuk bielizny :
10
Prześcieradło
Obrus
Ścierka
Serwetka
Ręcznik frotte (mały)
Szlafrok kąpielowy
Poduszka
Poszewka
Letnia sukienka
Koszulka polo
Koszula nocna damska
Męska koszula
Piżama męska
Bluza
Męskie spodenki
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Ładunek
Często trudno jest oszacować wagę rzeczy,
które mają być suszone. Dlatego zalecamy
przyjęcie następujących wytycznych:
• bawełna, bielizna: bęben pełny, lecz nie
mocno upakowany;
• syntetyki: bęben załadowany nie więcej jak
do połowy;
• tkaniny delikatne: bęben załadowany nie
więcej jak w jednej trzeciej.
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 11
Eksploatacja
Podłączyć urządzenie. Otworzyć
drzwiczki.
P1149
Ładować rzeczy pojedynczo, uprzednio je
wstrząsając aby były
luźne. Zamknąć
drzwiczki. Sprawdzić
czy elementy prania
nie utknęły między
drzwiczkami a filtrem.
P1108
Pokrętło wyboru
programu
Przekręcić pokrętło
regulatora czasu
suszenia zgodnie z
kierunkiem ruchu
wskazówek zegara i
ustawić na wybrany
czas suszenia (w
zakresie wyższych lub
obniżonych temperatur): zapali się lampka kontrolna pracy i
rozpocznie się program suszenia.
wyciągnięcia bielizny
po zakończeniu cyklu
suszenia przekręcić
pokrętłem ustawiając
je na pozycji “0”.
Selektor dzieli się na
sekcje:
• Bawełna
• Syntetyki
• Czas
Służy do wyboru programu suszenia elektronicznego lub na
czas. Należy ustawić
przełącznik programów na odpowiednim programie lub na
wybranym czasie.
Maszyna wykonuje te
programy poprzez
zastosowanie czujników, które odczytują stopień wilgotności
w fazie suszenia.
Należy wybrać program odpowiedni do
danego rodzaju
bielizny i żądanego
stopnia wysuszenia.
Suszenie na czas
Program ten jest
stosowany do
suszenia każdego
rodzaju bielizny. Aby
przerwać suszenie
ustawić przełącznik
na “0”. Aby wyłączyć
suszarkę w celu
Wybranie żądanej
opcji
Za pomocą odpowiednich przycisków
można wybrać
żądaną opcję. Poniżej
jest opis dostępnych
opcji.
Przycisk obniżonej
temperatury
Wcisnąć przycisk
żeby zredukować
temperaturę przy
suszeniu ubrań
delikatnych, których
wsad nie powinien
przekraczać 3kg. Po
wciśnięciu zaświeci
się odpowiednia lampka sygnalizacyjna.
pranie poprzez
wybranie żądanej
opcji. Odpowiednia
lampka zaświeci się.
Bawełna: program
przeznaczony do
suszenia bawełnianych rzeczy. Należy
wcześniej wybrać
opcję przeznaczoną
dla rzeczy bawełnianych.
Kiedy skończy się
cykl suszenia
zaświeci się
lampka .
Syntetyki: program
przeznaczony do
suszenia tkanin syntetycznych. Należy
wcześniej wybrać
opcję przeznaczoną
dla rzeczy bawełnianych.
Kiedy skończy się
cykl suszenia
zaświeci się lampka
Wybór rodzaju
tkaniny
Jest to przycisk, który
pozwala suszyć
11
125987900 PL.qxp
2007-06-11
Start/Pauza
Aby włączyć suszenie
po wybraniu programu
i właściwej funkcji
należy wcisnąć przycisk Start/Pauza .
Przestanie pulsować
właściwa lampka sygnalizacyjna.
Gdy drzwiczki
suszarki lub
drzwiczki wymiennika ciepła zostaną
otwarte w trakcie
wykonywania programu należy
ponownie wcisnąć
ten przycisk, aby
rozpocząć wykonywanie programu od
momentu, w którym
został przerwany.
Przycisk ten należy
również nacisnąć po
ewentualnym przerwaniu dopływu
prądu, oraz
ponownym włożeniu
do suszarki
opróżnionego
zbiornika w trakcie
wykonywania programu i gdy
zaświeciła się lampka .
12
09:39
Page 12
W obydwu przypadkach lampka sygnalizacyjna Start/Pauza
pulsuje co
oznacza, że przycisk
ten należy wcisnąć
ponownie.
Lampki
sygnalizacyjne
Lampki sygnalizacyjne wskazują
następujące funkcje:
• Lampka
“Suszenie”
Lampka ta
wskazuje, że
suszarka znajduje
się w fazie
suszenia.
• Lampka “Koniec
programu”
Lampka ta
zaświeci się po
zakończeniu fazy
chłodzenia, podczas fazy przeciwko zgnieceniu
bielizny i po
zakończeniu programu.
• Lampka
“Zbiornik
napełniony
wodą”
Lampka ta
zaświeci się po
zakończeniu programu przypominając o
konieczności
opróżnienia
zbiornika z wody.
Gdy lampka
zaświeci się pod
czas wykonywania programu
oznacza to, że
zbiornik jest pełny.
Wówczas włącza
się alarm, program zostaje przerwany automatycznie i pulsuje
lampka
Start/Pauza .
• Lampka
“Czyszczenie
filtrów”
Lampka ta
zaświeci się po
zakończeniu programu i przypomina o konieczności
wyczyszczenia filtrów.
• Lampka “wymiennika ciepła”
Zaświeca się co
80 cykli suszenia
przypominając o
konieczności
wyczyszczenia
wymiennika
ciepła.
Koniec suszenia
Wszystkie programy
suszenia kończą się
10 minutową faza
chłodzenia.
Po zakończeniu tej
fazy można
wyciągnąć bieliznę z
suszarki. Lampki
i
zaświecą się
i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Gdy
bielizna nie zostanie
wyciągnięta z suszarki
wówczas suszarka
wykona fazę przeciw
zgnieceniu (która trwa
do maksymalnie 30
minut).
Gdy również po tej
fazie bielizna nie
zostanie wyciągnięta
z bębna suszarka
zatrzyma się
automatycznie.
Lampki i
będą
się świecić nadal i
alarm będzie włączony przez następne
dwie minuty.
Ustawić przełącznik
programów na pozycję “0”; a wszystkie
lampki zgasną.
Wyciągnąć bieliznę.
Gdy drzwiczki
zostaną otwarte i
ponownie zamknięte
przed ustawieniem
na pozycje „0”
przełącznika programów, to zaświecą
się wszystkie lampki.
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 13
Po każdym suszeniu
• wyczyścić filtry.
• wypompować
wodę ze zbiornika
.
Zmiana programu
Aby zmienić wykonywany program należy
najpierw ten program
wyłączyć ustawiając
przełącznik programów na pozycję
“0”. Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk Start
.
13
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 14
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do czyszczenia bądź
jakichkolwiek czynności konserwacyjnych,
należy odłączyć dopływ prądu do urządzenia.
suszenia. Natomiast aby wyczyścić filtr
umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi,
należy go wyciągnąć.
Czyszczenie elementów zewnętrznych
Wyczyścić obudowę zewnętrzną przy użyciu
wody z dodatkiem łagodnego detergentu i
dokładnie ją osuszyć.
Ważne: Nie należy stosować spirytusu,
rozpuszczalników ani innych produktów o
podobnym działaniu.
P1110
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Czyszczenie drzwi
Wewnętrzna strona drzwi powinna być okresowo
poddawana czyszczeniu w celu usunięcia resztek
włókien osadzających się na uszczelkach wokół
filtra. Skrupulatne przeprowadzenie tego zabiegu
stanowi gwarancje niezawodnego suszenia.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
45'
30' -
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
35'
30' -
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1150
Czyszczenie filtrów
Staranne czyszczenie filtrów jest niezbędne dla
zagwarantowania prawidłowego działania
urządzenia. Filtry zatrzymują resztki włókien
gromadzące się podczas suszenia, a zatem
powinny być oczyszczane za pomocą wilgotnej
szmatki przed wyjęciem bielizny, po
każdorazowym zakończeniu programu
14
P1151
Ilość nagromadzonych na filtrze włókien może
się wydać niepokojąca: zjawisko to nie jest
jednak spowodowane zbyt intensywnym
działaniem mechanicznym suszarki. Wszystkie
tkaniny tracą włókna w trakcie suszenia, z tym
że podczas suszenia na wolnym powietrzu są
one rozwiewane przez wiatr. W suszarce
natomiast zbierają się na filtrze. Po dłuższym
czasie na filtrach może się pojawić białawy
osad. Tworzy się on pod wpływem
nieznacznych pozostałości środków piorących
w bieliźnie. Filtry należy wyczyścić w gorącej
wodzie przy użyciu szczoteczki. W celu wyjęcia
filtra z drzwi należy wysunąć go, tak jak to
przedstawiono na rysunku. Filtr można
umieszczać dwustronnie, tj. z wpustem
zwróconym w lewą lub w prawą stronę.
125987900 PL.qxp
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
45'
30' -
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
35'
30' -
2007-06-11
09:39
Page 15
E
R S
V E
R E
T O
A U
59
P1152
Ostrzeżenie!
Nie należy nigdy używać urządzenia pozbawionego filtrów.
Czyszczenie wymiennika ciepła.
Kiedy lampka
zaświeci się - wyczyścić
wymiennik ciepła. Znajduje się on za
drzwiczkami w przedniej dolnej części
urządzenia. Czyszczenie przeprowadza się w
sposób następujący: otworzyć drzwiczki w
sposób przedstawiony na rysunku.
153
Wyczyścić przy użyciu szczotki i spłukać:
najwygodniej strumieniem wody z prysznica.
Oczyścić również obudowę zewnętrzną oraz
przednie i tylne uszczelki. Przetrzeć wilgotną
szmatką uszczelki znajdujące się wewnątrz
drzwiczek.
P0639
W trakcie lub po zakończeniu cyklu suszenia
normalnym jest fakt, że obecna jest woda w
miejscu zamontowania wymiennika ciepła;
obrócić dwa czerwone krążki do środka;
wyciągnąć wymiennik ciepła za uchwyt.
15
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 16
Ważne:
Do czyszczenia wymiennika ciepła nie wolno
używać żadnych zaostrzonych przedmiotów,
gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.
Wsunąć z powrotem wymiennik ciepła do wnęki,
zablokować poprzez obrócenie dwóch czerwonych krążków na zewnątrz, po czym zamknąć
drzwiczki.
Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie ma w nim
wymiennika ciepła.
Usuwanie wody ze zbiornika.
Usunięta woda z suszonej bielizny skrapla się w
suszarce i zbiera się w pojemniku. Pojemnik
należy opróżniać po każdym cyklu suszenia w
celu zagwarantowania prawidłowego
funkcjonowania suszarki. Czynność ta
przypominana jest zaświeceniem się właściwej
lampki sygnalizacyjnej .
Postąpić następująco:
• wyciągnąć zbiornik
P1203
• odwrócić i wylać wodę.
• ponownie zamontować.
Ważne:
Nie uruchamiać urządzenia bez zbiornika!
16
Czyszczenie tylnej kratki wlotowej
Usunąć odkurzaczem kurz i drobiny włókien.
Czyszczenie wnętrza bębna
Jeżeli bielizna nie osiąga oczekiwanego stopnia
wysuszenia, okazuje się albo przesuszona albo
zbyt wilgotna, wskazane byłoby oczyszczenie
wnętrza bębna przy użyciu ściereczki
nasączonej octem. W bębnie osadza się ledwie
widoczny nalot, którego przyczyną są resztki
środków piorących lub krochmalu i preparatów
zmiękczających nie do końca wypłukanych z
bielizny, bądź też ewentualnym odkładaniem się
kamienia obecnego, nawet w śladowych
ilościach, w wodzie używanej do prania. Osad
ten utrudnia prawidłowe działanie sensorów
mierzących stopień wilgotności bielizny.
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 17
Co zrobić, gdy...
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem Electrolux, należy sprawdzić co następuje:
Usterka
Urządzenie nie pracuje.
Wynik suszenia nie jest
zadowalający.
Drzwi suszarki nie dają
się zamknąć.
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
• Wtyczka sieciowa nie jest
podłączona do sieci elektrycznej lub nie działa bezpiecznik.
• Podłączyć wtyczkę do sieci
elektrycznej. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja
domowa).
• Drzwiczki urządzenia są
otwarte.
• Zamknąć drzwiczki
urządzenia.
• Czy przycisk START/PAUZA
został wciśnięty?
• Ponownie wcisnąć przycisk
START/PAUZA .
• Został wybrany niewłaściwy
program suszenia.
• Przy następnym suszeniu
wybrać inny program (patrz
rozdział “Cykl suszenia”).
• Filtry są zapchane.
• Wyczyścić filtry.
• Filtry są zanieczyszczone.
• Wyczyścić filtry.
• Niewłaściwa wielkość wsadu.
• Przestrzegać wielkości
maksymalnego wsadu
bielizny.
• Kratka wentylacyjna w podstawie urządzenia jest zakryta.
• Odkryć kratkę wentylacyjną w
podstawie urządzenia.
• Osad na wewnętrznej
powierzchni bębna suszarki
lub na żebrach bębna.
• Oczyścić wewnętrzną
powierzchnię bębna suszarki
i żebra bębna.
• Filtr drobny nie został włożony
na miejsce i/lub filtr wstępny
nie zatrzasnął się.
• Włożyć na miejsce filtr drobny i/lub zatrzasnąć filtr wstępny.
17
125987900 PL.qxp
2007-06-11
Usterka
Program zatrzymuje się,
podświetla się wskaźnik
Cykl suszenia trwa
nadzwyczaj długo.
Wskazówka:
Suszenie kończy się
automatycznie po ok. 5
godzinach (patrz rozdział
Koniec suszenia).
Proces suszenia kończy się
krótko po starcie programu
suszenia i świeci się
wskaźnik .
09:39
Page 18
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
• Pojemnik na skropliny jest
pełny.
• Opróżnić pojemnik na skropliny, a następnie uruchomić
program suszenia przyciskiem
START/PAUZA
.
• Filtry są zapchane.
• Wyczyścić filtry.
• Filtry są zanieczyszczone.
• Wyczyścić filtry.
• Niewłaściwa wielkość
wsadu.
• Przestrzegać wielkości maksymalnego wsadu bielizny.
• Bielizna nie została wystarczająco odwirowana.
• Odpowiednio odwirować
bieliznę.
• Wyjątkowo wysoka temperatura w pomieszczeniu.
• Proces automatyczny, nie
świadczy o wadzie
urządzenia. (ewentualnie
obniżyć temperaturę w
pomieszczeniu).
• Włożono zbyt mało lub zbyt
dużo bielizny w stosunku do
wybranego programu
suszenia.
• Wybrać program czasowy lub
wyższy stopień suszenia (np.:
EXTRA SUCHE zamiast DO
SZAFY).
Jeśli po sprawdzeniu powyższych punktów,
wada pozostała, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
Electrolux, podając model, numer produktu oraz
numer seryjny. Dane te znajdują się na
tabliczce.
1206
18
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 19
Dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary:
Podłączenie do zasilania
elektrycznego
Szerokość
Wysokość
Głębokość
Dane dotyczące napięcia sieciowego, rodzaju prądu oraz wymaganego zabezpieczenia należy odczytać z tabliczki znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się przy drzwiach suszarki
Głębokość z otwartymi
drzwiami
Maksymalny wsad:
Możliwości zastosowania
60 cm
85 cm
58 cm
109 cm
Bawełna, len
Syntetyki
6 kg
3 kg
gospodarstwo domowe
+ 5°C + 35°C
Urządzenie to odpowiada następującym Dyrektywom UE:
– 73/23/EWG z dnia 19.02.1973 (Dyrektywa dot. niskiego napięcia)
– 89/336/EWG z dnia 03.05.1989 (Dyrektywa dot. kompatybilności elektromagnetycznej
łącznie z jej nowelizacją 92/31/EWG)
– 93/68/EWG z dnia 22.07.1993 (Dyrektywa dot. znaku jakości UE znaku CE
19
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 20
Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne (*)
Czas
suszenia
(w minutach)
Zużycie
energii
kWh
Liczba
obrotów w min
Bawełna do szafy 1)
115
3,7
1000
Bawełna do szafy 1)
105
3,0
1400
Syntetyki do szafy 2)
50
1,35
1200
Program
Maksymalny wsad:
1)
Bawełna:
2)
Syntetyki:
20
6 kg
3 kg
Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w
warunkach znormalizowanych.
W związku z tym w trakcie normalnego
użytkowania mogą przybierać nieco inne
wartości.
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 21
Utylizacja
Elementy pakowe
Materiały oznaczone tym symbolem
są
odzyskiwane.
Oznacza to, że mogą być one powtórnie
przetworzone jeśli zostaną właściwie posegregowane i umieszczone w odpowiednich kontenerach.
Urządzenie
Likwidację starego urządzenia należy zlecić
upoważnionym jednostkom utylizacyjnym.
Przyczyńmy się do utrzymania czystości w swoim
kraju!
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w
eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące
możliwości recyklingu niniejszego urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Zalecenia w zakresie ochrony środowiska
Dla oszczędności energii i pomocy w ochronie
środowiska zaleca się postępowanie według
poniższych wskazówek:
• Należy starać się przy suszeniu wykorzystywać maksymalną ładowność bębna, suszenie małych ilości jest nieekonomiczne.
• Należy zawsze ładować pranie dobrze
odwirowane. Im wyższe obroty wirowania,
tym niższe zużycie energii i krótszy czas
suszenia.
• Nie należy nadmiernie suszyć prania, unika
się wtedy pofałdowań i oszczędza energię.
Wybieramy program suszenia według
rodzaju prania i wymaganego stopnia
suchości.
• Dla wykorzystania maksymalnej ładowności
bębna, pranie które ma być dokładnie
wysuszone ("do szafy"), może być suszone
razem z rzeczami przeznaczonymi do prasowania, należy wtedy wybrać program "do
prasowania", wyjąć rzeczy przeznaczone do
prasowania po zakończeniu programu a
następnie dokończyć suszenia pozostałych
rzeczy.
• Czyścić regularnie filtry aby uniknąć nadmiernego czasu suszenia i wysokiego zużycia energii.
• Wietrzyć dobrze pomieszczenie. Podczas
suszenia temperatura w pomieszczeniu nie
powinna przekraczać +35oC.
21
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:39
Page 22
Instalacja
Rozpakowywanie
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
wyciągnąć rękaw foliowy ze styropianową
kształtką. Wyciągnąć taśmy klejące z wnętrza
suszarki na górze bębna.
ustawione dokładnie poziomu za pomocą
poziomnicy. Jeśli nie, należy podnieść lub
obniżyć nóżki aż do uzyskania położenia
poziomego.
Nie wolno odłączać nóżek.
Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez
ustawianie na miękkich wykładzinach,
podkładach drewnianych czy podobnych
materiałach. Mogłoby to spowodować
ograniczenie odpływu ciepła, co utrudniałoby
działanie urządzenia.
P1106
Ustawić urządzenie poziomo.
Nie umieszczać urządzenia za
– zamykanymi drzwiami,
– drzwiami rozsuwanymi,
– drzwiami, których zawiasy znajdują się
naprzeciwko zawiasów urządzenia.
Ustawianie
Ważne
Podczas pracy suszarki temperatura
pomieszczenia, w którym się ona znajduje, nie
może przekraczać +35oC, ponieważ może to
wpłynąć ujemnie na jej pracę.
Suszarka w zestawie
Możliwe jest ustawienie suszarki na pralce przy
użyciu dodatkowych elementów montażowych,
dostępnych u dostawcy.
Zaleca się, by dla wygody urządzenie znajdowało
się w pobliżu pralki. Suszarka musi być
zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie
gromadzi się brud.
Powietrze musi mieć możliwość swobodnego
obiegu wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać
przedniej kraty wentylacyjnej ani krat otworów
pobierania powietrza znajdujących się z tyłu
suszarki.
Aby drgania i hałas pozostawały na minimalnym
poziomie, urządzenie powinno stać na mocnej,
poziomej powierzchni.
Kiedy urządzenie znajdzie się w ustalonym
położeniu do pracy, należy sprawdzić czy jest
22
P1148
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:40
Page 23
Montaż drzwiczek
Dla ułatwienia ładowania i rozładowywania prania
istnieje możliwość zmiany położenia drzwiczek
(lewe/prawe). Zabrania się przekładania
zawiasów drzwiowych, jeżeli na skutek tej
czynności zawiasy drzwiczek urządzenia
znalazłyby się naprzeciwko zawiasów drzwi
znajdujących się przed urządzeniem.
Ważne!
Zmiana ta może być wykonana jedynie przez
wykwalifikowany personel.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym Electrolux.
Przyłącze elektryczne
Urządzenie przystosowane jest do zasilania
prądem jednofazowym 230 V, o częstotliwości
50Hz. Należy sprawdzić czy domowa instalacja
elektryczna będzie mogła być obciążona
dodatkowym poborem mocy dla maksymalnego
obciążenia suszarki, który wynosi ~ 2,35kW.
Gniazdko, do którego będzie podłączona
suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z
obowiązującymi normami.
Ważne!
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia lub urazy
wynikłe z niedostosowania się do
powyższych wymogów bezpieczeństwa.
Ważne!
Po zainstalowaniu urządzenia przewód
zasilający musi być łatwo dostępny.
23
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:40
Page 24
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją firmy
Electrolux w każdym z niżej wymienionych krajów
przez okres podany w gwarancji urządzenia lub
określony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z
poniższych krajów do innego, gwarancja
zachowuje swoją ważności z następującymi
zastrzeżeniami:
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu
zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz zakres
gwarancji (wykonawstwo oraz części) są
takie same, jak okres i zakres obowiązujący
dla danego modelu lub serii urządzenia w
nowym kraju zamieszkania.
24
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej
w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw
ustawowych.
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:40
Page 25
Serwis
Jeżeli nie będą Państwo w stanie samodzielnie usunąć problemu, należy zgłosić awarię w
autoryzowanym zakładzie serwisowym.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjćllandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
Espańa
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km.
29,900 Alcalá de Henares
Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
25
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:40
Page 26
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200
Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Rislřkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230
Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de
Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Slovensko
26
125987900 PL.qxp
2007-06-11
09:40
Page 27
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Россия
+7 495 937 7837
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143,S-105 45
Stockholm
129090 Москва,
Олимпийский
проспект, 16, БЦ
"Олимпик"
27
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 28
Благодарим вас за то, что вы остановили свой выбор на нашем изделии.
Желаем приятного пользования вашей новой машиной и надеемся, что оценив все её
преимущества, вы пополните ряды наших счастливых клиентов и ещё не раз обратите
внимание на нашу марку, когда будете выбирать для покупки бытовые машины.
Мы просим вас внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.
Сохраняйте его в справочных целях в течение всего жизненного цикла изделия. Просим
передать это руководство по эксплуатации любому будущему владельцу машины.
Символы, с которыми вы встретитесь на страницах настоящего руководства, означают следующее:
Предупреждающий треугольник и сигнальные слова (Внимание!, Предупреждение!, Полезный
совет!) служат для выделения информации, имеющей особенно важное значение для вашей
безопасности и исправной работы машины. Рекомендуем принимать их к руководству.
Обозначенная данным символом информация содержит дополнительные сведения и практические
указания по использованию машины.
Данным символом обозначены сведения и рекомендации по экономичному и экологически
безопасному использованию машины.
Содержание
Важная информация . . . . . . . . . . . . . . . 29
Если возникла неисправность... . . . . . 43
Описание машины . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . 45
Панель управленния . . . . . . . . . . . . . . . 33
Нормы расхода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Программы сушки . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Утилизация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Первое использование . . . . . . . . . . . . . 35
Установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Полезные рекомендации . . . . . . . . . . . 35
Европейская гарантия . . . . . . . . . . . . . 50
Повседневная эксплуатация . . . . . . . . 37
Сервисная поддержка . . . . . . . . . . . . . 51
Чистка и уход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
28
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 29
Важная информация
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации, уделяя
особое внимание указаниям по технике безопасности, приведенным на первых страницах.
Сохраняйте его в справочных целях в течение всего жизненного цикла изделия. Просим
передать это руководство по эксплуатации будущему владельцу изделия.
Общие правила безопасности
• Пользователям запрещается вносить в
данное изделие какие бы то ни было
изменения.
• Ни при каких обстоятельствах не
пытайтесь отремонтировать машину
самостоятельно. Ремонт, выполненный
некомпетентным лицом, может привести
к травме или к серьезным нарушениям в
работе машины. В случае обнаружения
дефекта обратитесь в местный
сервисный центр Electrolux. Всегда
настаивайте на использовании подлинных
запасных частей Electrolux.
• Опасность взрыва: никогда не сушите в
машине одежду, обработанную
химическими веществами (например,
химикатами для сухой чистки), т.к. они
могут вызвать взрыв. Сушите в машине
только вещи, выстиранные в воде.
• Удостоверьтесь в том, что в карманах
одежды, подлежащей сушке в машине, не
остались газовые зажигалки.
• Не кладите в сушильную машину
гимнастическую и другую спортивную
обувь, т.к. она может застрять между
дверцей и барабаном и заблокировать
барабан.
• По окончании выполнения программы
оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы
обеспечить вентиляцию машины.
• Фильтры необходимо промывать после
каждого использования. Во избежание
опасности возгорания не эксплуатируйте
машину без фильтров или с
поврежденными фильтрами.
• Не допускайте скапливания шерстяных и
других текстильных волокон в
пространстве вокруг машины.
• Ни в коем случае не включайте машину,
если поврежден сетевой шнур, или если
панель управления или рабочий стол
повреждены настолько, что открывается
доступ к внутренним частям машины.
• Поврежденный сетевой шнур по вашей
заявке должен быть заменен
квалифицированным техником или
отделом по обслуживанию заказчиков
Electrolux.
• Если планируется продолжительный
перерыв в эксплуатации машины,
отключите ее от сети.
• Никогда не останавливайте сушильный
барабан до окончания цикла сушки,
чтобы вынуть и развернуть вещи для
охлаждения.
• Охлаждение, предохраняющее белье от
повреждений, выполняется во время
заключительной фазы цикла сушки.
• Не используйте электрические
распределительные коробки, переходники
и удлинители. При перегреве этих
устройств может возникнуть возгорание!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Никогда не останавливайте сушильный
барабан до окончания цикла сушки. В
29
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 30
случае необходимости прервать работу
машины, быстро выньте бельё и
расправьте его для рассеяния тепла.
Установка
• Прежде чем приступить к установке
машины, удостоверьтесь, что она не
получила повреждений при
транспортировке. Ни в коем случае не
подключайте к сети дефектную
сушильную машину. В случае
обнаружения дефектов обратитесь к
местному поставщику машины.
• Все работы по электрическому
подключению, необходимые для
установки машины, должны выполняться
квалифицированным электриком или
компетентным специалистом.
• Обязательно удостоверьтесь в том, что
машина не стоит на сетевом шнуре.
• Если машина устанавливается на
ковровом покрытии, необходимо
отрегулировать ножки таким образом,
чтобы обеспечить свободную циркуляцию
воздуха под основанием машины.
• Данная сушильная машина
предназначена для эксплуатации вместе
с системой эвакуации пара. Поэтому
необходимо наличие автономной системы
вентиляции, не связанной с системами
вентиляции других устройств.
• Все транспортировочные болты и
элементы упаковки должны быть сняты
перед началом эксплуатации машины. В
противном случае возможно серьезное
повреждение машины.
• Не устанавливайте машину в
морозоопасных помещениях.
• Удостоверьтесь в том, что двери
помещения и других устройств не
сталкиваются с дверцей сушильной
машины.
30
• Устанавливайте сушильную машину
горизонтально.
• Удостоверьтесь в том, что двери
помещения и других устройств не
сталкиваются с дверцей сушильной
машины.
Эксплуатация
• Данная машина предназначена только
для бытового применения. Изготовитель
снимает с себя всякую ответственность
за ущерб и травмы, могущие возникнуть
вследствие неправильной эксплуатации
данной машины.
• Вещи, испачканные или пропитанные
маслом, нельзя помещать в сушильную
машину. Может возникнуть возгорание!
• Данная машина не предназначена для
эксплуатации детьми и лицами с
психологическми, сенсорными и
ментальными проблемами, не
обладающими достаточным опытом или
знаниями, кроме случаев, когда эти лица
находятся под присмотром и обучены
компетентным специалистом методам
безопасного пользования машиной.
• Сушите в сушильной машине только
предварительно выстиранные вещи.
• Нельзя помещать в сушильную машину
вещи, изготовленные из пенорезины
(латексной губчатой резины) и других
резиноподобных материалов: душевые
насадки, водоотталкивающие
прорезиненные ткани, одежду и подушки
с резиновой набивкой и т.п.
• Нельзя помещать в сушильную машину
сильно изношенные вещи. Может
возникнуть возгорание!
• Не перегружайте машину. Может
возникнуть возгорание!
• Меры предосторожности при
использовании средств для химической
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 31
чистки: Сушите только вещи,
предназначенные для машинной сушки.
• Смягчающие ополаскиватели для тканей
и другие подобные средства следует
применять в сответствии с инструкциями
изготовителей этих средств.
• Перед сушкой, разглаживанием или
стиркой белья и других вещей,
находившихся в контакте с маслом,
ацетоном, спиртом, бензином, керосином,
пятновыводителем, скипидаром,
восковым полиролем и смывками для
восковых полиролей, такие вещи
необходимо тщательно прополоскать
вручную и выстирать с использованием
соответствующего средства для стирки.
Безопасность детей
• Дети часто не сознают опасности,
связанные с электрическими приборами.
Не разрешайте маленьким детям играть с
машиной.
• Упаковочные материалы (полиэтиленовая
пленка, пенопласт и т.п.) могут быть
опасными для детей, т.к. способны
вызвать удушение! Держите их вне
досягаемости детей.
• Прежде чем включить машину,
удостоверьтесь в том, что в барабан
машины не забрались дети или домашние
животные.
• В случае утилизации машины обрежьте
сетевой шнур и сломайте электровилку, с
тем чтобы её нельзя было использовать
вместе с машиной. Сломайте защелку
дверцы, чтобы исключить возможность
самозапирания детей, случайно
оказавшихся в машине во время игры.
31
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 32
Описание машины
1 Панель управления
2 Фильтры для волокон
1
3 Паспортная табличка
2
4 Паровой конденсатор
5 Бачок для воды
6 Регулируемые ножки
3
4
5
6
32
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 33
Панель управления
Селектор программ
Селектор программ
Кнопка
“Низкая температура”
Кнопка “Тип белья”
Кнопка
“Пуск/Пауза”
Кнопка Контрольные
“Тип белья” индикаторы
“Низкая температура”
•
- Хлопок
•
- Синтетика
Кнопка
Служит для выбора программы сушки с электронным или
таймерным управлением. Повернув селектор, задайте нужный
вид или продолжительность программы.
Нажав на эту кнопку, вы активируете программу сушки для
деликатных вещей, которая выполняется при более низкой
температуре (загрузка менее 3 кг).
Эта кнопка предназначена для выбора опции к программе
сушки. При этом загорается соответствующий контрольный
индикатор.
• Хлопок
• Синтетика
• Индикатор “Сушка”
Контрольные индикаторы
• Индикатор “Окончание программы”
• Индикатор “Чистка конденсатора”
• Индикатор “Чистка фильтров”
• Индикатор “Бачок для воды полон”
Кнопка “Пуск/Пауза”
Для запуска сушильной машины после выбора программы и
опций нажмите кнопку “Пуск/Пауза”
.
33
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 34
Программы сушки
Продолжител
ьность
сушки
Тип
белья
Опции
• Пониженная
температура
Экстрасушка
Хлопок
• Пониженная
температура
В шкаф
Хлопок
• Пониженная
температура
Экстрасушка
Синтетика
• Пониженная
температура
В шкаф
Синтетика
• Пониженная
температура
Время
Хлопок
Синтетика
34
• Cotton
• Synthetics
Назначение/характеристики
Сушка толстых и многослойных тканей:
махрового полотенечного белья, купальных
халатов и т.п.
Сушка равномерных по толщине тканей:
махрового полотенечного белья, вязаных вещей,
полотенец и т.п.
Сушка толстых и многослойных тканей:
пуловеров, постельного белья, столового белья и
т.п.
Сушка тонких тканей, которые нельзя гладить:
рубашек, не требующих особого ухода, столового
белья, детской одежды.
Вы можете устанавливать продолжительность
сушки в диапазоне от 30 до 150 минут (шагами
по 5 или 10 минут). Программа для повторной
сушки отдельных вещей или небольшого
количества белья (весом менее 1 кг).
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 35
Первое использование
• Прежде чем включить машину, обязательно удостоверьтесь в том, что напряжение и сила
тока в сети вашего дома соответствуют значениям, приведённым на паспортной табличке
машины и в указаниях по установке.
• Снимите с машины полиэтиленовую пленку и блок пенопласта.
• Перед первым использованием рекомендуем вложить в барабан машины несколько
единиц влажного белья и провести сушку в течение 30 минут. Этим вы устраните пыль,
которая может находиться внутри вашей новой сушильной машины.
Полезные советы
• Никогда не сушите в машине следующее:
одежду, подвергавшуюся химической
чистке; шерстяные или содержащие
шерсть ткани, могущие утерять
текстильные свойства под воздействием
температуры; изделия из ангорской
шерсти; деликатные ткани
(искусственный шёлк, занавеси из
синтетики); изделия, содержащие
пенорезину и стекловолокно.
• Перед закладкой вещей в барабан
застегните на них пуговицы и кнопки,
замки “молния” и закрепите неплотно
пришитые пуговицы.
• Обязательно соблюдайте указания по
сушке, приведённые на этикетках
одежды.
• Перед загрузкой в барабан для сушки
бельё следует тщательно отжать. Этим
вы сократите продолжительность сушки и
сэкономите электроэнергию.
• Ознакомьтесь с символами на этикетках
одежды:
Сушка в барабанных сушильных
машинах возможна.
Изготовитель не указывает,
при обычной или
низкой температуре следует сушить
изделие.
Сушка при обычной температуре.
Сушка при низкой
температуре
Сушка в барабанных сушильных
машинах не разрешается.
• Рассортируйте белье по типу тканей и
необходимой степени высушивания.
• Не пересушивайте бельё. Тогда оно не
будет измято и вы сэкономите
электроэнергию.
• Вещи, не требующие особого ухода,
перед сушкой следует быстро отжать (в
течение 30 секунд, или использовать для
этого соответствующую программу
быстрого отжима стиральной машины).
• Не следует сушить тёмную одежду
вместе со светлыми ворсистыми
изделиями, например полотенцами, т.к. к
одежде могут прилипнуть ворсинки.
Будьте особенно осторожны при сушке
вязаных вещей. Не пересушивайте такое
бельё.
• Вы можете загружать в сушильную
машину и накрахмаленное бельё. Однако
в целях получения соответствующего
“крахмального эффекта” для такого
белья следует выбрать программу сушки
35
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:34
Page 36
“лёгкая глажка”. Чтобы удалить остатки
крахмала после сушки, протрите барабан
внутри сначала влажной тканью, а затем
насухо.
простыня
1200 г
чайное полотенце
100 г
маленькое полотенце
700 г
• Чтобы исключить появление
электростатического заряда во время
сушки, применяйте бельевой
ополаскиватель. Устанавливая дозировку
ополаскивателя, следует помнить о том,
что при машинной сушке действие
ополаскивателей на ткани ослабляется.
наволочка
500 г
летнее платье
200 г
ночное платье
250 г
мужская пижама
200 г
• По окончании цикла сушки выньте бельё
из машины.
салфетка
100 г
купальный халат
600 г
• Если отдельные вещи после сушки всётаки остались влажными, задайте
короткую дополнительную программу
сушки, но не более чем на 30 минут. Такая
сушка может потребоваться, например,
для вещей, состоящих из нескольких
слоёв ткани (карманы и т.п.).
пододеяльник
200 г
футболка
500 г
мужская рубашка
100 г
блузка
100 г
мужские трусы
100 г
скатерть
200 г
Загрузка
Чтобы исключить спутывание белья:
застегните замки “молния”, пуговицы
на чехлах и пододеяльниках, завяжите
распущенные завязки и ленты (в т.ч.
шнурки для обуви и т.п.).
Извлеките содержимое карманов.
Убедитесь, что в белье не остались
металлические предметы (например,
заколки, шпильки, булавки).
Вещи, состоящие из двух слоёв ткани,
выверните наизнанку (например, следует
вывернуть наружу хлопчатобумажную
подкладку куртки с капюшоном). Тогда
эти ткани будут сушиться лучше.
• Старайтесь эксплуатировать машину с
максимальной загрузкой, т.к. малые
загрузки неэкономичны. См.
ориентировочные значения веса:
36
Часто бывает трудно определить вес белья,
предназначенного для сушки в барабане
сушильной машины. В этих случаях можно
руководствоваться следующими правилами:
• хлопок, лен: барабан должен быть полон,
но не утрамбован;
• синтетика: барабан должен быть
заполнен не более, чем наполовину;
• деликатные ткани: барабан должен быть
заполнен не более, чем на одну треть.
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 37
Эксплуатация
Подключите машину
к сети. Откройте
дверцу.
149
Кладите белье в
барабан по одной
вещи, стараясь
максимально
развернуть каждую.
Закройте дверцу.
Обязательно
удостоверьтесь в
том, что бельё не
застряло между
дверцей и фильтром.
P1108
Селектор программ
Переведите
селектор программ
по часовой стрелке
на нужную
программу сушки
(более высокую или
более низкую
температуру):
загорится
соответствующий
контрольный
индикатор и
начнется
выполнение
программы сушки.
Селектор программ
разделен на
следующие сектора:
• Хлопок
• Синтетика
• Время
Он служит для
выбора программы
сушки с
электронным или
таймерным
управлением.
Установите селектор
программ на нужную
программу или время
выполнения. При
выполнении этих
программ машина
использует датчики,
определяющие
влажность белья.
Пользователю
достаточно лишь
выбрать программу в
соответствии с
типом белья и
требуемой степенью
высушивания.
Сушка с таймерным
управлением
Эта программа
предназначена для
барабанной сушки
всех типов тканей.
Если необходимо
остановить сушку,
переведите селектор
программ на “0”.
Чтобы выключить
сушильную машину и
вынуть бельё по
окончании цикла
сушки, переведите
селектор программ
на “0”.
Выбор опции
Нужную опцию
можно выбрать,
нажимая
соответствующие
кнопки. Описания
имеющихся опций
приведены ниже.
загорается
соответствующий
контрольный
индикатор.
Выбор типа белья
Эта кнопка
предназначена для
выбора опции к
программе сушки.
При её нажатии
загорается
соответствующий
контрольный
индикатор.
Кнопка
“Пониженная
температура”
Нажав на эту кнопку,
пользователь
получает
возможность
выполнять сушку
деликатных тканей
при более низкой
температуре (с
загрузкой менее 3
кг). При нажатии
этой кнопки
Хлопок: программа
для сушки изделий
из
хлопчатобумажных
тканей. Перед тем
как выбрать эту
программу, сначала
установите
дополнительную
программу “Хлопок”.
По окончании
программы загорится
контрольный
индикатор
.
Синтетика:
программа для сушки
изделий из
синтетических
тканей. Перед тем
37
125987900_RU.qxp
2007-06-11
как выбрать эту
программу, сначала
установите опцию
“Хлопок”.
По окончании
программы загорится
контрольный
индикатор
.
Пуск/Пауза
Для запуска
сушильной машины
после выбора
программы и опций
нажмите кнопку
“Пуск/Пауза”
.
Соответствующий
контрольный
индикатор
перестанет мигать.
В случае открытия
дверцы барабана
или дверцы
конденсатора во
время выполнения
программы, снова
нажмите на эту
кнопку для
перезапуска
программы с того
места, в котором
она была прервана.
Эту кнопку
необходимо нажать
также после сбоя в
подаче
электроэнергии,
после установки на
прежнее место
38
09:35
Page 38
опорожнённого
бачка для воды в
ходе выполнения
программы, а также
после того, как
загорится
контрольный
индикатор
.
В обоих случаях
индиктор кнопки
“Пуск/Пауза”
начнёт мигать,
указывая на то, что
кнопку “Пуск”
следует нажать ещё
один раз.
Контрольные
индикаторы
Эти индикаторы
указывают на
следующие функции:
• Индикатор
“Сушка”
Этот индикатор
информирует о
том, что машина
выполняет фазу
сушки.
• Индикатор
“Окончание
программы”
Этот индикатор
включается в
конце фазы
охлаждения, во
время фазы
“против
сминания” и по
окончании
программы.
• Индикатор
“Бачок для
воды полон”
Этот индикатор
загорается по
окончании
программы,
чтобы напомнить
пользователю о
необходимости
опорожнить
бачок для воды.
Если он
загорается во
время
выполнения
программы, это
значит, что бачок
заполнен водой.
При этом
начинает
работать зуммер,
программа
останавливается,
мигает индикатор
кнопки
“Пуск/Пауза”
.
• Индикатор
“Чистка
фильтров”
Этот индикатор
загорается по
окончании
программы,
чтобы напомнить
пользователю о
необходимости
очистить
фильтры от
загрязнений.
• Индикатор
“Чистка
конденсатора”
Загорается через
каждые 80
циклов, чтобы
напомнить о
необходимости
выполнить чистку
конденсатора.
Цикл сушки
завершён
Все программы
сушки завершаются
10-минутной фазой
охлаждения.
Когда машина
закончит сушку,
выньте бельё. В это
время зажгутся
индикаторы
и
и начнет работать
зуммер. Если бельё
не будет вынуто из
машины по
окончании
программного цикла,
машина выполнит
фазу “против
сминания”
(продолжительность:
макс. 30 минут).
Если вы не вынете
бельё, машина
автоматически
остановится по
окончании фазы
“против сминания”.
Индикаторы
и
останутся
включенными, и в
течение 2-х минут
будут слышны
сигналы зуммера.
Переведите
селектор программ
на “0”; все
индикаторы погаснут.
Выньте белье из
барабана.
Если вы откроете и
закроете дверцу до
того, как селектор
программ будет
установлен на “0”,
все контрольные
индикаторы
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 39
останутся
включёнными.
После каждого
использования
машины
• очистите
фильтры.
• опорожните
бачок для воды.
Как поменять
программу
Чтобы поменять
текущую программу,
сначала отмените её,
установив селектор
программ на “0”.
Выберите новую
программу и
нажмите кнопку
“Пуск”
.
39
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 40
Чистка и уход
Предупреждение!
внутренней стороне дверцы, для чистки
необходимо извлечь.
Перед проведением любых работ по чистке и
уходу, отключите машину от электросети.
Чистка снаружи
Вымойте внешний корпус машины водой с
мылом, после чего тщательно протрите
насухо.
Внимание: ни в коем случае не используйте
метиловый спирт, растворители и тому
подобные средства.
10
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Чистка дверцы
Регулярно очищайте внутреннюю сторону
дверцы, убирая ворсинки с уплотнений,
расположенных вокруг фильтра. Тщательная
чистка обеспечивает правильное выполнение
сушки.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
45'
30' -
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
35'
30' -
E
R S
V E
R E
T O
A U
P1150
Чистка фильтров
Сушильная машина будет превосходно
работать лишь в том случае, если её
фильтры будут чистыми. Фильтры собирают
все волокна, накапливающиеся в машине во
время сушки. Поэтому прежде чем вынуть
бельё из машины, по окончанию каждой
программы фильтры необходимо очистить
влажной тканью. Фильтр, расположенный на
40
Большое количество волокон не должно вас
тревожить: оно возникает в результате
интенсивного трения тканей во время сушки.
Все ткани теряют волокна во время сушки,
однако их попадание в воздух остаётся
незаметным. В сушильной машине все они
собираются на фильтре. С течением
времени на фильтрах формируется белёсый
налет. Это результат отложения моющих
средств, остающихся в белье. Промывайте
фильтры тёплой водой со щёткой. Извлеките
фильтр в проём дверцы, как показано на
рисунке. Фильтр можно устанавливать
выступом влево или вправо.
125987900_RU.qxp
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
45'
30' -
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
35'
30' -
2007-06-11
09:35
Page 41
E
R S
V E
R E
T O
A U
159
1152
Предупреждение!
Ни в коем случае не эксплуатируйте
сушильную машину без фильтров.
Чистка конденсатора.
Чистку конденсатора можно начинать после
того, как загорится соответствующий
индикатор
. Конденсатор расположен за
дверцей внизу в передней части машины.
Чистку конденсатора следует выполнять в
следующей последовательности: откройте
дверцу, нажав на внутреннюю кнопку, как
показано на рисунке.
Почистите конденсатор щёткой и ополосните
водой - лучше всего под душем. Затем
почистите наружный корпус, передние и
задние уплотнения. С помощью влажной
ткани очистите уплотнения на внутренней
стороне дверцы.
153
0639
Во время или по окончании цикла сушки в
месте установки конденсатора может
находиться вода. Это вполне нормальное
явление. Чтобы извлечь конденсатор,
сначала отверните две красные гайки, а
затем, взявшись за ручку, выньте его.
41
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 42
Внимание:
Не применяйте для чистки конденсатора
острые предметы, т.к. они могут его
повредить.
Установите конденсатор на место, завернув
красные гайки, зафиксируйте его и закройте
дверцу.
Не пользуйтесь машиной, если конденсатор
не установлен должным образом.
Чистка задней
воздухозаборной решётки
Удалите пыль и ворсинки с помощью
пылесоса.
Опорожнение бачка для воды.
Удаляемая из белья вода конденсируется
в сушильной машине и собирается в бачке.
Бачок необходимо опорожнять после каждого
цикла сушки в целях обеспечения
эффективной работы машины. О
необходимости опорожнить бачок вам
напомнит соответствующий светоиндикатор
.
В этом случае действуйте следующим
образом:
• выньте бачок.
203
• переверните его вверх дном и вылейте
воду.
• установите бачок на место.
Внимание:
Не пользуйтесь машиной, если бачок для
воды не установлен должным образом!
42
Чистка барабана
Если бельё не достигло нужной степени
высушивания, т.е. оказалось слишком сухим
или влажным, мы рекомендуем вам очистить
барабан изнутри куском ткани, смоченной
уксусом. Это позволит удалить легкий налет,
образованный в барабане остатками
моющего средства, крахмала и
ополаскивателей, используемых во время
стирки, а также содержащейся в воде
известью. Этот налёт препятствует
нормальной работе датчиков, определяющих
степень высушенности белья.
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 43
Что делать, если...
Перед тем, как обращаться в авторизованный сервисный центр, пожалуйста выполните
нижеуказанные проверки:
Неисправность
Машина не работает.
Возможная причина
• Вилка не вставлена в
розетку или не работает
предохранитель.
• Вставьте вилку в розетку.
Проверьте предохранитель
на домашнем
распределительном щите.
• Открыта загрузочная
дверца.
• Закройте дверцу.
• Вы нажали кнопку
“Пуск/Пауза”
?
• Нажмите кнопку
“Пуск/Пауза”
ещё раз.
• Выбрана неподходящая
программа.
• В следующий раз выберите
другую программу сушки
(см. раздел “Цикл сушки”).
• Засорены фильтры.
• Загрязнены фильтры.
Результат сушки
неудовлетворителен.
Дверца сушильной
машины не закрывается.
Способ устранения
• Произведите чистку
фильтров.
• Произведите чистку
фильтров.
• Недопустимый объем белья
• Соблюдайте
рекомендованные нормы
загрузки.
• Закрыты вентиляционные
отверстия в основании
машины.
• Откройте вентиляционные
отверстия в основании
машины.
• Осадок на внутренней
поверхности и рёбрах
барабана.
• Произведите чистку
внутренней поверхности и
рёбер барабана.
• Неправильно установлено
тонкое сито и/или не
защёлкнулся
крупноячеистый фильтр.
• Правильно установите
тонкое сито и/или
защёлкните
крупноячеистый фильтр.
43
125987900_RU.qxp
2007-06-11
Неисправность
Программа неактивна,
светится индикатор
.
Цикл сушки продолжается
необычно долго.
Примечание:
Цикл сушки
автоматически
прекращается через 5
часов (см. раздел “Цикл
сушки завершён”).
Процесс сушки быстро
прекращается, после чего
загорается индикатор.
09:35
Page 44
Возможная причина
• Бачок для сбора конденсата
заполнен водой.
44
• Опорожните бачок и включите
программу сушки кнопкой
“Пуск/Пауза”
.
• Засорены фильтры.
• Произведите чистку фильтров.
• Загрязнены фильтры.
• Произведите чистку фильтров.
• Недопустимый объём белья.
• Соблюдайте рекомендованные
нормы загрузки.
• Бельё недостаточно
отжато перед сушкой.
• Произведите соответствующий
• Необычно высокая
температура воздуха в
помещении. В целях
предохранения машины от
последствий перегруза бельём
на некоторое время
отключите компрессор.
• Автоматическое выполнение
• Для выбранной программы в
машину загружено слишком
много белья.
Если вы не можете определить или устранить
причину неисправности, обратитесь в наш
сервисный центр. Перед тем как позвонить,
запишите модель и серийный номер
машины. Эти данные приведены на
паспортной табличке.
1206
Способ устранения
отжим белья (в барабане)
процесса не означает, что
машина вышла из строя.
(обеспечьте снижение
температуры воздуха в
помещении).
• Задайте программу с таймерным
управлением или более высокую
степень высушивания (например,
программу “Экстра-сушка”
вместо программы “В шкаф”).
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 45
Технические данные
Технические данные
Габариты:
Подключение к
электросети
Ширина
60 см
Высота
85 см
Глубина
58 см
Сведения о потребляемом электрическом напряжении, токе и
электрозащите приведены на паспортной табличке машины.
Паспортная табличка расположена рядом с дверцей машины.
Глубина с открытой
дверцей
Максимальная загрузка:
Область применения
109 см
Хлопок, лен
6 кг
Синтетика
3 кг
домашнее хозяйство
+ 5°C + 35°C
Данное изделие удовлетворяет требованиям следующих Директив ЕС:
- 73/23/EEC от 19.02.1973 (Директива по низкому напряжению)
- 89/336/EEC от 03.05.1989 (Директива по ЭМС, включая исправления в Директиве
92/31/EEC)
- 93/68/EEC от 22.07.1993 (Директива о маркировке знаком CE)
45
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 46
Нормы расхода
Нормы расхода (*)
Программа
Хлопок в шкаф
1)
Продолжительнос
ть
сушки
(минуты)
Расход
электроэнергии
кВтч
Обороты
в минуту
115
3,7
1000
Синтетика в шкаф
1)
105
3,0
1400
Синтетика в шкаф
2)
50
1,35
1200
Максимальная загрузка:
1)
Хлопок:
2)
Синтетика:
46
6 кг
3 кг
Параметры расхода определены при
стандартных условиях эксплуатации.
При эксплуатации в домашних условиях
возможны отклонения.
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 47
Утилизация
Упаковочные материалы
Материалы с маркировкой
подлежат
вторичной переработке.
Это означает, что они могут быть подвергнуты
повторной переработке при условии, что
выбрасывая их, вы поместите их в
специальные контейнеры для сбора таких
отходов.
При утилизации
вашей старой машины сдавайте ее в
специально отведенные места для утилизации
бытовых приборов.
Способствуйте поддержанию чистоты у себя в
стране!
Символ
на самом изделии или
сопроводительной документации означает, что
при утилизации данного изделия с ним нельзя
обращаться как с обычными бытовыми
отходами. Вместо этого, его следует сдавать в
соответствующий пункт приемки
электрического и электронного оборудования
для последующей утилизации.
Обеспечив правильную утилизацию данного
изделия, вы поможете предотвратить
потенциальные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека,
которые могли бы иметь место в противном
случае.
Более подробную информацию о повторной
переработке данной машины вы можете
получить у местных властей, у организации по
утилизации отходов, а также в магазине, в
котором вы приобрели машину.
Рекомендации по охране окружающей
среды
В целях более экономного расходования
электроэнергии и улучшения охраны
окружающей среды мы предлагаем вам
следовать следующим рекомендациям:
• Старайтесь эксплуатировать машину с
максимальной загрузкой, т.к. малые
загрузки неэкономичны.
• Всегда загружайте в машину хорошо
отжатое бельё. Чем выше скорость
отжима, тем ниже расход электроэнергии
и короче время сушки.
• Не пересушивайте бельё, тогда оно
останется неизмятым и вы сэкономите
электроэнергию. Выбирайте программу
сушки в соответствии с типом белья и
требуемой степенью высушивания.
• В целях обеспечения максимальной
загрузки машины сушите бельё,
предназначаемое для долговременного
хранения (программа “в шкаф”) вместе с
бельём, предназначаемым для глаженья.
Для этого задайте программу “лёгкая
глажка”, после её окончания выньте
бельё из машины и проведите
заключительную сушку оставшегося
белья.
• Чтобы избежать чрезмерных затрат
времени на сушку и высокого расхода
электроэнергии, регулярно производите
чистку фильтров.
• Хорошо вентилируйте помещение.
Температура воздуха в помещении во
время сушки белья не должна
подниматься выше +35°C .
47
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 48
Установка
Распаковка
Перед началом эксплуатации машины
осторожно выньте пакет с вкладышем из
пенопласта. Удалите изнутри машины полосы
клейкой ленты в верхней части барабана.
помощи спиртового уровня убедитесь в том,
что сушильная машина стоит абсолютно ровно.
При необходимости выровняйте ее, изменяя
высоту ножек.
Ни в коем случае не удаляйте ножки.
Не ограничивайте приток воздуха к машине со
стороны днища коврами с высоким ворсом,
деревянными планками и т.п Это может
привести к скоплению теплоты, которая будет
отрицательно влиять на функционирование
машины.
Внимание!
1106
Установите сушильную машину
горизонтально.
Машину нельзя устанавливать за
- дверью, запираемой на замок,
- скользящей дверью,
- дверью с петлями, расположенными на
противоположной стороне по отношению
к петлям на дверце машины.
Размещение
Сушильную машину следует эксплуатировать
при температуре воздуха в помещении от
+35oC; температуры вне этого диапазона
могут отрицательно сказаться на
эффективности работы машины.
Комплект деталей для установки в колонну
В магазине, в котором вы приобрели данное
изделие, вы можете также приобрести
специальный комплект деталей для монтажа
сушильной машины наверху стиральной
машины с фронтальной загрузкой белья.
Для удобства использования рекомендуется
устанавливать сушильную машину рядом со
стиральной машиной. Сушильная машина
должна устанавливаться в чистом помещении,
где не скапливается грязь.
Воздух должен свободно циркулировать вокруг
всей машины. Не блокируйте переднюю
вентиляционную решётку и воздухозаборные
решётки, расположенные на задней стороне
машины.
Для снижения до минимума уровня вибрации и
шума во время работы сушильной машины
устанавливайте ее на твердой, ровной
поверхности.
После установки в рабочее положение при
48
P1148
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 49
Смена стороны открывания дверцы
Для более удобного проведения загрузки и
разгрузки белья можно поменять сторону
открывания дверцы (с навеской дверцы слева
или справа). Сторону открывания дверцы
нельзя менять в том случае, если после
выполнения этой операции машина окажется
за дверью, петли которой располагаются
напротив петлей дверцы машины.
Внимание!
Эта операция должна выполняться
квалифицированным специалистом.
Обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр
Electrolux.
Подключение к электросети
Данная машина рассчитана на питание от
однофазной сети переменного тока с
напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
Убедитесь в том, что электрическая сеть у вас
дома в состоянии выдержать максимальную
мощность, потребляемую машиной, (2,35 кВт);
при этом следует учесть и другие
используемые вами электроприборы.
Включайте машину в заземленную розетку в
соответствии с действующими правилами по
эксплуатации электрических сетей.
Внимание!
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность за материальный ущерб
или травмы, явившиеся результатом
несоблюдения вышеприведенных правил
техники безопасности.
Внимание!
После установки машины должен быть
обеспечен удобный доступ к сетевому
шнуру.
49
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 50
Европейская гарантия
Гарантия Electrolux действует в каждой
стране, указанной на следующей странице,
в течение времени, указанного в
гарантийных условиях изделия, или в
соответствии с законодательством. В
случае Вашего переезда из одной из
указанных стран в другую из этих стран,
гарантия будет продолжать действовать
при соблюдении следующих условий:
• Гарантия на изделие начинает
действовать с даты первичного
приобретения изделия пользователем.
Эта дата будет подтверждаться путём
предъявления действительного
документа о покупке, выданного,
продавцом изделия.
• Гарантия на изделие действует в течение
того же срока и в тех же пределах,
относящихся к изготовлению и деталям,
какие установлены в стране вашего
пребывания для данной модели или ряда
изделий.
50
• Гарантия на изделие является
индивидуальной для подлинного
покупателя и не может быть передана
другому пользователю.
• Изделие установлено и используется
для бытовых нужд в соответствии с
инструкциями, изданными Electrolux.
Изделие не должно использоваться в
коммерческих целях.
• Изделие установлено в соответствии со
всеми применимыми нормами и
правилами, действующими в вашей
новой стране пребывания.
Положения настоящей Европейской гарантии
не ущемляют каких-либо прав,
предоставленных вам по закону.
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 51
Сервисная поддержка
Если вы не можете определить или устранить причину неисправности, обращайтесь в наш
сервисный центр.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjćllandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135,
90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
Espańa
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km.
29,900 Alcalá de Henares
Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
51
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 52
Lietuva
+370 5 2780609
Ozo 10A, LT 08200
Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7,
L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404
CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Rislřkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230
Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de
Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10,
CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK,
Seberíniho 1, 821 03
Bratislava
Slovensko
52
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
Page 53
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Россия
+7 495 937 7837
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143,S-105 45
Stockholm
129090 Москва,
Олимпийский
проспект, 16, БЦ
"Олимпик"
53
125987900_RU.qxp
2007-06-11
09:35
www.electrolux.com
125987900 -00- 11062007
Page 54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising