Proline | CDEP70-E | User manual | Proline CDEP70-E Uživatelský manuál

Proline CDEP70-E Uživatelský manuál
Návod k
použití
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice
d'utilisation
Bubnová sušička
Droogautomaat
Tumble Dryer
Sèche-linge
CDEP70-E
2
Obsah
Důležité bezpečnostní informace
Životní prostředí
Instalace
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Sušicí programy
2
4
5
7
7
8
8
Třídění a příprava prádla
Denní používání
Čištění a údržba
Co dělat, když ...
Technické údaje
Servis
9
10
11
14
14
15
Zmĕny vyhrazeny.
Důležité bezpečnostní informace
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před
jeho instalací a prvním použitím
pozorně přečtěte návod k použití,
včetně rad a upozornění. Než začnete
spotřebič používat, je důležité se
seznámit s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo
prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu
životnosti spotřebiče mohli řádně
informovat o jeho používání a
bezpečnosti.
- Před použitím tohoto spotřebiče si
prosím přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Ujistěte se, že se malé děti či malá domácí zvířata nemohou dostat do bubnu.
Před použitím proto raději vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Jakékoliv předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné
tvrdé nebo ostré předměty mohou
spotřebič značně poškodit, a proto se do
spotřebiče nesmí dostat.
• Ve spotřebiči nesušte následující věci,
protože jejich přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v
těchto věcech se hromadí teplo).
• V bubnové sušičce se nesmějí sušit
předměty z pěnové pryže (latexové pěny),
koupací čepice, nepromokavé tkaniny,
•
•
•
•
•
•
•
oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či
polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič
vždy odpojte od zdroje napájení.
Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič svépomocí. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke
zranění nebo k vážnému poškození
spotřebiče. S opravami se obraťte na
místní autorizované servisní středisko.
Vždy žádejte originální náhradní díly.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej,
aceton, benzín, petrolej, odstraňovače
skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve vyprat v horké vodě
s velkým množstvím pracího prostředku,
a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu! Nikdy v bubnové
sušičce nesušte prádlo, na které byla
použita hořlavá rozpouštědla (benzín,
metylalkohol, roztoky k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. V bubnové sušičce sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
Nebezpečí požáru! Prádlo, které je poskvrněné nebo namočené v rostlinném
oleji nebo oleji na vaření se může vznítit a
nesmí se proto sušit v bubnové sušičce.
Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte jej nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve pak jej vložit do bubnové sušičky.
Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete vložit do spotřebiče, nezůstaly plynové zapalovače nebo zápalky.
3
Upozornění
• Nebezpečí požáru! Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo
rozptýlit.
• V okolí bubnové sušičky se nesmí hromadit vlákna.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Na spotřebič nikdy nestříkejte
proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v bubnové sušičce
probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a
tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte
tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz
příslušná část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte,
zda spotřebič nestojí na elektrickém
přívodním kabelu, přívodní hadici nebo
vypouštěcí hadici.
• Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací
soupravu k umístění sušičky na pračku
(volitelné příslušenství).
• Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách
oděvů.
• Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit
v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu
před vložením do spotřebiče odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením za zástrčku.
• Nikdy bubnovou sušičku nepoužívejte,
pokud je přívodní kabel, ovládací panel,
pracovní plocha nebo podstavec poškozený tak, že je vnitřek sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné
prostředky je nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový
materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný Uložte jej proto mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata.
TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT
UZEMNĚN
• Nepoužívejte prodlužovací kabel s vícero
rozbočovacími zásuvkami. Je zapotřebí
samostatná uzemněná zásuvka, která je
kdykoliv přístupná.
• Tento spotřebič je navržen pro napájení
střídavým proudem 230 V, 50 Hz. Výrobce nenese ŽÁDNOU zodpovědnost za
škody či zranění způsobená použitím napájení s nesprávným napětím.
• Pokud je napájecí kabel poškozený,
spotřebič nepoužívejte.
• Pokud je síťová zástrčka nevhodná pro
zásuvku ve vaší domácnosti nebo je z jakéhokoliv důvodu oddělená, měla by být
bezpečně zlikvidována. Oddělenou zástrčku nezasunujte do síťové zásuvky,
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před likvidací vyjměte pojistku.
Před údržbou či čištěním spotřebič odpojte ze síťové zásuvky.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tažením za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
Během chodu se mohou dvířka spotřebiče zahřívat, držte proto děti z dosahu
spotřebiče během jeho chodu.
Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že není
napájecí kapel nikde zachycený či
překroucený.
Nikdy se nedotýkejte spotřebiče v chodu
vlhkýma rukama nebo naboso.
Tento spotřebič neinstalujte venku či na
vlhkém místě. Nevystavujte jej dešti či
vlhkosti.
Tento spotřebič neinstalujte v blízkosti
zdroje tepla či na přímém slunečním světle.
Za chodu spotřebiče na něj nepokládejte
žádné předměty.
Spotřebič nepoužívejte, když je poškozený napájecí kabel, když spotřebič nefunguje, jak by měl, nebo když je jakkoliv poškozen.
Spotřebič nesmí obsluhovat děti.
Výrobce nenese ŽÁDNOU zodpovědnost
za zranění či škody způsobené nesprávnou instalací.
• Pokud likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte
jej znehodnotit tak, aby se v něm nemohly zavřít děti.
POZOR
• Nepoužívejte tuto bubnovou sušičku pro
oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Nepřesahujte maximální náplň 7 kg.
• Otvory nesmí být zakryté kobercem.
VÝSTRAHY
• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí
ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
• Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a neměl by být používán pro jakýkoliv jiný účel jako např. pro
použití v komerčním prostředí.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pokud nejsou pod dozorem či
vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo osoby, která jim předává
pokyny k použití spotřebiče.
• Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
Životní prostředí
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Starý spotřebič
Upozornění
Po každém použití sušičky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zámek plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v
sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
jsou označeny značkami, např. >PE <,
>PS<, apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a měkké. Při praní tedy nemusíte používat aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, pokud
se budete řídit následujícím:
5
– budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle
přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře větrat;
– budete čistit filtr po každém sušicím
cyklu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstřeďování prádla v pračce. Vyšší rychlost odstřeďování - nižší spotřeba
energie.
Instalace
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na
čisté místo, kde se nemohou usazovat
nečistoty.
• Okolo spotřebiče musí volně cirkulovat
vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní
straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném
povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a
hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte
její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy.
Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte volný prostor mezi sušičkou a podlahou tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod. Pod
spotřebičem by se pak hromadilo teplo a
narušovalo jeho provoz.
Důležité Horký vzduch vypouštěný
bubnovou sušičkou může dosahovat
teploty nad 60 °C. Spotřebič se proto
nesmí instalovat na podlahách, které nejsou
odolné proti vysokým teplotám.
Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5 °C nebo vyšší
než +35 °C, protože teplota může ovlivnit
výkon spotřebiče.
Upozornění Je-li nutné spotřebič
přemístit, přepravujte ho ve svislé
poloze.
Upozornění Spotřebič se nesmí
instalovat za zamykatelné dveře,
posuvné dveře a dveře se závěsem na
opačné straně, než je závěs dvířek u
spotřebiče.
Nožičky nikdy neodstraňujte. Nestavte sušičku na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod., které by bránily proudění vzduchu
u podlahy. Mohlo by dojít k hromadění tepla, které by narušovalo chod bubnové sušičky takovým způsobem, že by nešly plně
otevřít dvířka spotřebiče.
Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor
alespoň 5 cm široký.
Odstranění bezpečnostních
přepravních prvků
Pozor
Před použitím je nutné odstranit všechny
přepravní obaly.
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče odtrhněte lepicí proužky z horní části bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a
polystyrénové vycpávky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u
plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
6
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k
nimž došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být
po instalaci spotřebiče přístupný.
Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se
vám prádlo pohodlněji vkládalo a vyndávalo.
Upozornění Změnu směru otevírání
dvířek smí provádět pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru
otevírání dvířek na vaše náklady.
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo
u vašeho prodejce
Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60
cm široké, přední plnění) na sebe kvůli
úspoře místa. Automatická pračka je dole
a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Vypouštěcí souprava
K dispozici v servisním středisku nebo
u vašeho prodejce
Instalační souprava pro přímé vypouštění
kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu
apod. Kondenzační nádržka se tak již nemusí vylévat, musí však zůstat na svém
místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
K dispozici v servisním středisku nebo
u vašeho prodejce
Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a poskytuje další úložný prostor
(např. pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
7
Popis spotřebiče
1
2
9
3
8
4
7
6
1
2
3
4
5
5
Ovládací panel
Filtry na vlákna
Plnicí dvířka
Větrací mřížka
Seřiditelné nožičky
6
7
8
9
Dvířka výměníku tepla
Nádržka na vodu
Výměník tepla
Typový štítek
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
8
vypínač Zap/
1 Programový volič a
Vyp: Umožňuje volbu časově řízeného
sušení. Otočte voličem na požadovaný
čas.
Tlačítko Bavlna: používá se pro
2
sušení bavlny,
Tlačítko Syntetika: používá se k
3
sušení syntetického či jemného prádla.
Tlačítko Jemné: Stisknutí tohoto
4
tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo.
Sušení,
Konec
5 Kontrolky:
Kondenzátor,
Filtry,
programu,
Nádržka na vodu.
Tlačítko Start/Pauza: Toto tlačítko
6
stiskněte, aby se sušička spustila poté,
co jste navolili program a případné
funkce.
Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem,
nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30
min.) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se
odstranily všechny případné zbytky z výroby.
Použití / vlastnosti
Etiketa s péčí o oděv
Program
max. náplň
(suché oděvy)
Sušicí programy
Bavlna
Extra suché
7 kg
Úplné usušení silných nebo vícevrstvých tkanin,
např. froté osušek a koupacích plášťů.
K uložení
7 kg
Úplné usušení tkanin stejné tloušťky, např. froté
osušek, pletenin, ručníků.
Syntetika
Extra suché
3 kg
Úplné usušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.
K uložení
3 kg
Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např. košile se
snadnou údržbou, stolní prádlo, dětské oděvy,
ponožky, dámské prádlo s kosticemi nebo dráty.
1 kg (nebo 5
košil)
Speciální program s funkcí proti zmačkání pro
snadnou údržbu tkanin (košile, blůzy) bez žehlení.
Výsledky závisí na druhu tkaniny a její úpravě.
Oděvy vložte do sušičky ihned po jejich
odstředění, a jakmile jsou usušené, okamžitě je
vyjměte a pověste na ramínko.
1 kg
Pro sušení vypraných vlněných tkanin pomocí teplého vzduchu s minimálním mechanickým zatížením (Viz část „Třídění a příprava prádla“). Doporučení: Oděvy vyjměte ihned po usušení, protože nenásleduje program proti zmačkání.
Speciální
Snadné žehlení
Vlna
-
Osvěžení
Chlazení
Použití / vlastnosti
1 kg
Pro osvěžení uloženého prádla
1 kg
Jedná se o speciální program, který trvá asi 10
minut a slouží k osvěžení nebo šetrnému čištění
textilií pomocí komerčně dostupných souprav pro
chemické čištění. (Používejte pouze takové výrobky, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro použití v sušičce - pro použití viz pokyny
výrobce.)
Etiketa s péčí o oděv
Program
max. náplň
(suché oděvy)
9
Čas
Čas
7 kg Bavlna
3 kg Syntetika
Pokud byl zvolen program ČAS, lze nastavit délku programu od 40 do 150 minut. Sušení silných
nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek.
-
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině
.
programů BAVLNA
– Směsové tkaniny a syntetika pro programy ve skupině programů SYNTETI.
KA
• Třídění podle symbolu péče na etiketě.
Etikety na oděvech mají následující význam:
Sušení v bubnové sušičce je možné
Sušení při normální teplotě
Sušení při snížené teplotě (stiskněte tlačítko JEMNÉ
!)
Sušení v bubnové sušičce není možné
Důležité Nedávejte do spořebiče žádné
mokré prádlo, u kterého není na etiketě
uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tento spotřebič lze použít pro veškeré mokré prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno,
že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se
světlým prádlem. Textilní barvy mohou
pouštět.
• Nesušte bavlněný žerzej a pleteniny pomocí programu EXTRA. Prádlo se může
srazit!
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy,
zapněte knoflíky povlaků na polštáře a
přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty
(např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou
ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva venku).
Tyto tkaniny pak lépe uschnou.
Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň 7 kg suchého prádla.
Průměrné váhy prádla
koupací plášť
1 200 g
povlak na přikrývku
700 g
pánská pracovní košile
600 g
10
pánské pyžamo
500 g
osuška
200 g
prostěradlo
500 g
blůza
100 g
ubrus
250 g
dámské kalhotky
100 g
pánská košile
200 g
pánské spodky
100 g
noční prádlo
200 g
ubrousek
100 g
povlak polštáře
200 g
utěrka
100 g
Denní používání
Otevření dvířek a vložení prádla
1. Otevřete plnicí dvířka
Stiskněte plnicí dvířka (místo stisku)
Volba požadovaného programu
Pootočte voličem programu na požadovaný
program. Kontrolka Start/Pauza
začne
blikat.
Volba doplňkových funkcí
2. Vložte prádlo (nepěchujte ho příliš).
Pozor Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové
těsnění.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.
1
2
3
Můžete si vybrat z doplňkových funkcí:
1.
Bavlna
2.
Syntetika
3.
Jemné
Bavlna
Cyklus Bavlna: používá se pro bavlnu.
Syntetika
Cyklus Syntetika: používá se pro syntetické
či jemné prádlo.
Jemné
Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje provést
sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo.
11
Příslušná kontrolka se rozsvítí. Tuto funkci
můžete použít pro časově řízené sušení.
Spuštění programu
sušičku
Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte poté, co jste navolili program a
případné funkce. Příslušná kontrolka
přestane blikat. Pokud voličem programů
otočíte do jiné polohy během chodu
spotřebiče, zazní zvukový signál a kontrolka
fáze programu začne blikat. Během sušení
se buben střídavě otáčí oběma směry.
Všechny sušicí programy končí desetiminutovou chladicí fází. Po této fázi můžete prádlo ze sušičky vyndat.
Pokud během průběhu sušicího programu
otevřete dvířka spotřebiče nebo malá dvířka
na jeho spodku, musíte po zavření dvířek
opět stisknout toto tlačítko, aby došlo k pokračování programu od chvíle jeho přerušení. Toto tlačítko je také nutné stisknout po
případném výpadku proudu nebo po opětovném vložení nádržky na vodu, pokud jste
ji vyprázdnili během sušicího programu poté, co se rozsvítila kontrolka nádržky na vo.
du
V obou případech kontrolka tlačítka Start/
bliká jako upozornění, že je třeba
Pauza
opět stisknout tlačítko start.
Kontrolky
Tyto kontrolky signalizují následující funkce:
•
Kontrolka sušení: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí
fázi.
•
Kontrolka konce programu: Tato
kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze, během fáze proti zmačkání a na konci
sušicího programu.
•
Kontrolka nádržky na vodu: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi. Tato kontrolka se rozsvítí
na konci sušicího programu jako upozornění, že je zapotřebí vyprázdnit nádržku
na vodu. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během sušicího programu, znamená to,
že je nádržka na vodu plná. Zazní zvukový signál, sušicí program se pozastaví a
začne blikat kontrolka tlačítka Start/Pau. Tato kontrolka se také rozsvítí v
za
případě, že nádržka na vodu není správně zasunutá.
•
Kontrolka filtrů: Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu jako upozornění,
že je zapotřebí vyčistit filtry.
•
Kontrolka kondenzátoru: Tato kontrolka se rozsvítí po každých 80 cyklech jako
upozornění, že je nutné vyčistit kondenzátor.
Změna programu
Pro změnu již probíhajícího programu nejprve program zrušte otočením voliče pro. Zvolte nový program a stisgramů na
kněte tlačítko Start/Pauza
.
Na konci programu
Pokud prádlo ze sušičky na konci cyklu nevyndáte, sušička provede fázi proti zmačkání (délka: maximálně 30 minut).
Pokud prádlo nevyndáte, sušička se automaticky vypne po dokončení fáze proti
konce prograzmačkání. Kontrolky
mu,
filtrů a
vodní nádržky zůstanou
svítit a na dvě minuty zazní zvukový signál.
spotřebič
Otočením voliče programu na
vypnete. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě
zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže již nebudete spotřebič používat,
zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Pokud před otočením voliče na
otevřete a zavřete dvířka, všechny kontrolky fází příslušného probíhajícího programu se rozsvítí.
Po každém použití
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte nádržku na vodu.
Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry ve dvířkách a v přední části bubnu
vyčistit po každém sušicím cyklu.
Pozor Důležité. Nikdy nepoužívejte
sušičku bez filtru na vlákna nebo s
poškozeným nebo ucpaným filtrem.
1. Otevřete plnicí dvířka.
12
Vyčistěte výměník tepla
Kondenzátor vyčistěte, když se rozsvítí konkondenzátoru.
trolka
Pozor Provoz se zaneseným
výměníkem tepla může sušičku
poškodit. Zvyšuje se také spotřeba
energie.
2. Vlhkou rukou očistěte mikro/jemný filtr,
který je zabudován v dolní části vkládacího otvoru.
3. Po určité době se na filtrech vytvoří bílý
povlak ze zbytků pracího prášku. Vyčistěte filtry teplou vodou a kartáčkem.
Vyjměte filtr z dvířek vytažením ven. Filtr
lze umístit s výstupkem doleva nebo
doprava. Po skončení nezapomeňte filtr
vrátit zpět.
1. Otevřete dvířka v podstavci: To provedete tak, že stisknete odjišťovací tlačítko vpravo a otevřete dvířka v podstavci
doleva.
2. Setřete vlákna zevnitř dvířek a přední
komory výměníku tepla. Těsnění dvířek
otřete vlhkým hadříkem.
3. Otočte obě blokovací podložky směrem dovnitř.
4. Vlákna doporučujeme z filtru na vlákna
setřít vlhkou rukou.
5. Vyměňte filtr.
4. Pomocí držadla vytáhněte výměník tepla z podstavce a přeneste ho vodorovně, aby se případná zbylá voda nevylila.
13
7. Zavřete malá dvířka a opět stiskněte
START/PAUZA, aby mohl
tlačítko
program dále pokračovat.
5. Při vylévání výměník tepla podržte svisle
nad umyvadlem a vylijte.
Pozor Při čištění nepoužívejte ostré
předměty. Výměník tepla by pak mohl
prosakovat.
6. Vyčistěte výměník tepla.
Doporučujeme použít kartáč, nebo ho
důkladně osprchovat.
7. Výměník tepla vraťte zpět (otočte obě
blokovací podložky ven, až zaskočí na
své místo).
8. Zavřete dvířka v podstavci.
Pokud ukazatel Kondenzátor stále svítí,
spotřebič nebude fungovat.
Pozor Nikdy nepoužívejte sušičku bez
výměníku tepla.
Vylití nádržky na vodu
Voda odvedená z prádla kondenzuje uvnitř
spotřebiče a je zachycována do nádržky.
Nádržku je nutné vyprázdnit po každém sušicím cyklu, aby se při dalším použití
spotřebiče zajistil jeho účinný chod. Konnádržky na vodu vás na toto upotrolka
zorní.
1. Otevřete malá dvířka v dolní části
skříně.
2. Otočte žlutou zarážku směrem nahoru.
3. Vytáhněte nádržku ven.
4. Otevřete malý kryt a nechte vodu vytéct.
5. Zavřete malý kryt a vložte nádržku
správně zpět.
6. Zatlačte ji, dokud nezaklapne, a žlutou
zarážku pevně zajistěte jejím otočením
směrem dolů.
Čištění těsnění u dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cyklu.
Čištění bubnu
Pozor Pozor! K čištění bubnu
nepoužívejte abrazivní prostředky ani
drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí
prostředky mohou na vnitřní straně
bubnu vytvořit viditelný povlak. Stupeň
odstředění prádla pak není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího
prostředku pro domácnost (např. na bázi
octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na
nábytek nebo agresivní čisticí
prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a
skříň spotřebiče.
14
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Problém1)
Možná příčina
Řešení
Sušička není připojená k elektrické síti.
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka.
Tlačítko START PAUZA nebylo stisknuto.
Stiskněte tlačítko START PAUZA .
Byl zvolen nesprávný program.
Nastavte správný program. 2)
Filtry na vlákna jsou zanesené.
Vyčistěte filtry na vlákna. 3)
Výměník tepla je zanesený.
Vyčistěte výměník tepla. 3)
Nadměrné množství prádla v sušičce.
Dodržujte maximální náplň prádla.
Zakrytá větrací mřížka.
Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.
Nečistoty uvnitř bubnu.
Vyčistěte vnitřek bubnu.
Příliš málo místa kolem spotřebiče.
Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký.
Plnicí dvířka
nelze zavřít.
Filtr není správně usazený.
Instalujte jemný filtr nebo zaklapněte
hrubý filtr do správné pozice.
Nelze zvolit
program.
Nádržka na vodu je plná.
Nádržku na vodu vyprázdněte. 3), stiskněte tlačítko START PAUZA .
Sušicí cyklus
je příliš krátký.
Příliš malé množství prádla nebo příliš
suché prádlo pro zvolený program.
Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. EXTRA SUŠENÍ ).
Filtry na vlákna jsou zanesené.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Příliš velké množství prádla.
Dodržujte maximální náplň prádla.
Nedostatečně odstředěné prádlo.
Prádlo dostatečně odstřeďte.
Zvlášť vysoká teplota v místnosti - nejde
o závadu spotřebiče.
Pokud je to možné, snižte teplotu v
místnosti.
Sušička nefunguje.
Prádlo není
dobře usušené.
Sušicí cyklus
je příliš dlouhý. 4)
1) Vypněte sušičku. Nastavte program/čas. Stiskněte tlačítko START PAUZA .
2) Řiďte se doporučenými programy - viz kapitola Přehled programů.
3) Viz kapitola Čištění a údržba.
4) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách (viz část Dokončení sušicího cyklu).
Technické údaje
výška x šířka x hloubka
85 x 60 x 58 cm
objem bubnu
108 l
hloubka s otevřenými dvířky
109 cm
nastavitelná výška
1,5 cm
hmotnost spotřebiče
38 kg
maximální náplň prádla
7 kg
napětí
230 V
15
potřebná pojistka
10 A
celkový příkon
2350 W
třída energetické účinnosti
C
spotřeba energie KWh/cyklus 1)
4,4 kWh
roční spotřeba energie
298,2 kWh
typ použití
V domácnosti
přípustná okolní teplota
+5 °C až +35 °C
1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min s ohledem na EN 61121
Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém
vyřešit sami pomocí návodu k použití - viz
část Co dělat, když….
Pokud nedokážete problém vyřešit sami,
kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo
jednoho z našich servisních partnerů.
Pro rychlou asistenci jsou zapotřebí následující údaje:
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Sériové číslo (S. N.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče - umístění viz část
Popis spotřebiče
– Druh závady
– Jakékoliv chybové hlášení zobrazené na
displeji.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si je zde:
Označení modelu:
........................................
Výrobní číslo
(PNC):
........................................
Sériové číslo (S.
N.):
........................................
Omlouváme se za jakékoliv potíže způsobené drobnými nesrovnalostmi v tomto návodu,
které se mohou vyskytnout z důvodu zlepšování a vývoje výrobku.
KESA ELECTRICALS© U.K.
George House George Street
Hull HU1 3AU
26 / 07 / 2011
16
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
Montage
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Voordat u de droger in gebruik neemt
Droogprogramma's
16
19
19
21
22
22
22
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Dagelijks gebruik
Reiniging en onderhoud
Problemen oplossen
Technische gegevens
Onderhoud
23
24
26
28
29
30
Wijzigingen voorbehouden.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw
veiligheid en om een correct gebruik te
kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen,
deze gebruiksaanwijzing, inclusief de
tips en waarschuwingen, grondig
doorleest. Om onnodige vergissingen
en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken,
volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen
Bewaar deze instructies en zorg ervoor
dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het
gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
- Lees deze handleiding zorgvuldig
voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen aan
dit apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om
dit te voorkomen dient u de trommel voor
het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen
en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te
lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en
kleding of kussens met een vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• De stekker van het apparaat dient na het
gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te worden getrokken.
• Probeer in geen geval zelf de machine te
repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden,
kunnen tot schade of letsel leiden. Neem
contact op met een klantenservice bij u in
de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als
spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden
gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn
geweest met ontvlambare oplosmiddelen
(petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien
deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen
ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met
water gewassen zijn.
17
• Brandgevaar:voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige
of bakolie vormen een gevaar voor brand
en mogen niet in de wasdroger geplaatst
worden.
• Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de
wasdroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven
van kleding in het geval die in de wasdroger geladen worden
Waarschuwing!
• Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
• Er mogen zich geen pluizen verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij
is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt
als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om
het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te
voorkomen.
Montage
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
wanneer u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval
van twijfel, gebruik het apparaat niet en
neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór
het gebruik worden verwijderd. Als dit
wordt nagelaten, kan dit ernstige schade
aan het product en andere eigendommen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
Als het apparaat op een tapijtvloer wordt
geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de
lucht onder het apparaat toch goed te
kunnen laten circuleren.
Controleer na installatie van het apparaat
of dit niet op het aansluitsnoer drukt of
staat.
Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Was alleen textiel dat geschikt is voor
machinaal drogen. Volg de instructies op
het wasvoorschrift in de kleding.
Droog geen ongewassen artikelen in de
wasdroger.
Doe niet te veel wasgoed in het apparaat.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de
gebruiksaanwijzing.
Kleding die druipnat is mag niet in de
droogtrommel worden geplaatst.
Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
mogen niet in de wasdroger gedroogd
worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is
verwijderd, voordat u dit in de machine
doet.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact, maar pak altijd de stekker zelf beet.
Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het
bovenblad of de sokkel beschadigd zijn,
zodat de binnenkant van de wasmachine
toegankelijk is.
Wasverzachters of soortgelijke producten
dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de wasverzachterinstructies.
18
Waarschuwing!
• Gevaar voor verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt
van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen.
DIT APPARAAT MOET WORDEN
GEAARD
• Gebruik geen verlengsnoer met meervoudige aansluitingen. Er is een apart geaard
stopcontact nodig dat altijd toegankelijk
is.
• Dit apparaat werkt met een stroomtoevoer van 230V 50Hz, de fabrikant accepteert GEEN verantwoordelijk voor schade
of letsel veroorzaakt door het verkeerde
elektriciteitsvoltage.
• Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel is beschadigd.
• Als de stekker niet geschikt is voor het
stopcontact in uw woning of om een bepaalde reden is verwijderd, dan moet de
stekker veilig worden weggegooid. Steek
de afgesneden stekker niet in het stopcontact om een elektrische schok te
voorkomen. Verwijder de zekering voor
afdanking.
• Elektriciteit afsluiten voor onderhoud of
reiniging.
• De netstekker nooit aan het elektriciteitssnoer uit het stopcontact trekken.
• De deur kan heet worden tijdens gebruik.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het in werking is.
• Zorg er bij het installeren van het product
voor dat de stroomkabel niet klem komt
te zitten of verdraait.
• Raak de machine nooit aan met natte
handen of op blote voeten.
• Plaats de machine niet buiten of in een
vochtige omgeving. Stel het apparaat niet
bloot aan regen of vocht.
• Installeer dit product niet bij een warmtebron of in direct zonlicht.
• Plaats geen voorwerpen op de machine
als deze in werking is.
• Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd, als het niet werkt
zoals verwacht of als het beschadigd is.
• Het apparaat mag niet door kinderen
worden bediend.
• De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie.
• Als u een oud apparaat afdankt met een
slot of valgreep op de deur, zorg er dan
voor dat er geen kinderen in het apparaat
opgesloten kunnen raken tijdens het spelen.
LET OP
• De wasdroger mag niet worden gebruikt
als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Overschrijd niet de maximale laadcapaciteit van 7 kg.
• De openingen mogen niet worden afgedekt door tapijt.
WAARSCHUWINGEN
• Als de voedingskabel beschadigd is,
moet de fabrikant of diens technische
dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden of toepassingen worden
gebruikt, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik in een commerciële omgeving.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van
een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
19
Milieu
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de
machine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze
samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen
zich niet in de machine opsluiten en hun leven in gevaar brengen.
kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij
uw plaatselijke afvaldienst.
Milieutips
• In de droogtrommel wordt uw wasgoed
pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het
wassen geen wasverzachter nodig.
• Uw droogtrommel werkt het zuinigst als
u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrijhoudt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte
waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de droger stopt.
Het energieverbruik is afhankelijk van
het ingestelde centrifugetoerental van
de wasmachine. Hoger centrifugetoerental – lager energieverbruik.
Verpakkingsmaterialen
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De
Montage
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de
machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar zich
geen vuil opeen kan hopen.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond
het hele apparaat. Het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet belemmeren.
• Om trillingen en geluid tot een minimum
te beperken wanneer de droogtrommel in
gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve
plaats staat, dient met behulp van een
luchtbelwaterpas gecontroleerd te worden of de droogtrommel wel helemaal
horizontaal staat. Is dit niet het geval, stel
dan de stelpootjes af totdat dit wel het
geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij het gebruik van
dit apparaat.
20
Belangrijk! De hete lucht die door de
droogtrommer wordt uitgezonden kan
temperaturen tot 60°C bereiken. Het
apparaat moet daarom niet op vloeren
worden geïnstalleerd die niet bestand zijn
tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°
C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de
prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
Waarschuwing! Als het apparaat
verplaatst moet worden, moet dit
verticaal gebeuren.
Waarschuwing! Het apparaat mag
niet worden geplaatst achter een
afsluitbare deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de
tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat.
De pootjes mogen nooit verwijderd worden.
Belemmer de speling tussen het apparaat
en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten
strips of dergelijke. Hierdoor kan er hitte
worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van de wasdroger
waardoor de volledige opening van de wasdrogerdeur niet wordt beperkt.
Laat min. 5 cm vrij rond het apparaat.
Verwijdering van de
transportbeveiliging
Let op!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de
zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het
typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Waarschuwing! De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor
schade of letsel die voortkomen uit het
niet opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren
door onze Klantenservice.
Waarschuwing! Het aansluitsnoer
moet toegankelijk zijn na het installeren
van de machine.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te
vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
Waarschuwing! De draairichting van
de deur mag alleen worden veranderd
door een gekwalificeerd vakman.
Neem contact op met de service-afdeling
De kosten voor het veranderen van de
draairichting van de deur zijn voor u
Extra accessoires
• stapelkit
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw
dealer
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasma1
chine (60 cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te besparen. De wasmachine onder en de droger erbovenop.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• afvoerset
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw
dealer
1. Open de vuldeur
2. Trek de stroken plakband los van de
binnenkant van de machine, bovenop
de trommel.
Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon,
gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter wel op de daarvoor
21
bedoelde plaats in de machine blijven zitten.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
• voetstuk met lade
Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw
dealer
Om de droger zo optimaal mogelijk in de
hoogte te plaatsen, om ruimte over te
houden om iets op te bergen (bijv. wasgoed).
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Beschrijving van het product
1
2
9
3
8
4
7
6
1
2
3
4
5
Bedieningspaneel
Pluizenfilters
Vuldeur
Ventilatierooster
Verstelbare pootjes
5
6
7
8
9
Deur warmtewisselaar
Waterreservoir
Warmtewisselaar
Typeplaatje
22
Bedieningspaneel
1
2
aan-/uit1 Programmaknop en
schakelaar: Hiermee kan tijdgestuurd
drogen worden geselecteerd. Zet de
keuzeknop op de gewenste tijd.
Toets Katoen: te gebruiken voor
2
katoen,
Toets Synthetica: te gebruiken
3
voor synthetisch en teer wasgoed.
Toets Fijne was: Als deze toets
4
wordt ingedrukt, vindt het drogen
3
4
5
6
plaats bij een lagere temperatuur voor
tere weefsels.
Drogen,
5 Indicatielampjes:
Einde programma,
Condensator,
Filters,
Waterreservoir.
Start-/pauzetoets:
Druk op deze
6
toets om de droger te starten nadat u
het programma en de gewenste opties
hebt geselecteerd.
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn
tijdens de fabricage, te verwijderen, de
trommel van de droger afvegen met een
vochtige doek of een korte cyclus ( ca. 30
min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Toepassing/eigenschappen
Extra droog
7 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.
badstof artikelen, badjassen.
Kastdroog
7 kg
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv.
badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
3 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv.
truien, beddengoed, tafellinnen.
Programma
Katoen
Synthetica
Extra droog
Onderhoudslabel
max. belading
(droge kleding)
Droogprogramma's
Kastdroog
3 kg
Toepassing/eigenschappen
Onderhoudslabel
Programma
max. belading
(droge kleding)
23
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden,
bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of met beugels.
Speciaal
1 kg (of 5
overhemden)
Speciaal programma met anti-kreuk mechanisme
voor easy care stoffen zoals overhemden en
blouses; voor minimaal strijken. De resultaten zijn
afhankelijk van het soort stof en de afwerking.
Plaats de stoffen direct na het centrifugeren in de
droger; eenmaal droog, haal ze dan onmiddellijk
uit de droger en hang ze op een kleerhanger.
Wol
1 kg
Om wollen stoffen te drogen nadat ze gewassen
zijn, met gebruik van warme lucht en een minimale mechanische belasting (Zie deel “Wasgoed
sorteren en voorbereiden”). Advies: Haal de stoffen onmiddellijk na het drogen uit de machine, er
volgt geen anti-kreukprogramma.
Opfrissen
1 kg
Voor het opfrissen van textiel dat langdurig is opgeborgen.
1 kg
Speciaal programma van ongeveer 10 minuten,
voor het opfrissen of voorzichtig reinigen van textiel met in de handel verkrijgbare producten voor
chemische reiniging.(Gebruik alleen producten
die door de fabrikant geschikt zijn verklaard voor
de droger.)
7 kg Katoen
3 kg Synthetica
Als het programma TIJD geselecteerd is, kan een
programmaduur van 40 minuten tot 150 minuten
worden ingesteld. Droogt dik of meerlaags textiel, bijv.badstof wasgoed.
Antikreuk
Luchten
-
Tijd
Tijd
-
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma’s in de
KATOEN.
programmagroep
– Gemengde en synthetische stoffen
voor programma’s in de programmaSYNTHETICA.
groep
• Sorteren op onderhoudslabel. De onderhoudslabels betekenen:
Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen bij lage temperatuur (druk op de
toets
FIJNE WAS!)
Drogen in de wasdroger is niet mogelijk
24
Belangrijk! Stop geen nat wasgoed in de
machine als niet op het onderhoudslabel
vermeld is dat het geschikt is om gedroogd
te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al
het wasgoed dat voorzien is van het label
"geschikt om gedroogd te worden in een
wasdroger".
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in het
apparaat. Houd de max. belading aan van
7kg droog wasgoed.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen
met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van
textiel kan afgeven.
• Droog katoenen jersey en breigoed niet
met het programma EXTRA. Deze stukken kunnen krimpen!
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt:
sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen
voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag
moet aan de buitenkant zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Dagelijks gebruik
Openen van de deur en het laden van
het wasgoed
1. Open de vuldeur:
Druk tegen de vuldeur (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
25
Let op! Laat het wasgoed niet tussen
de deur en de rubber pakking terecht
komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
Programma selecteren
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Het lampje
Start/
Pauze begint te knipperen.
Extra functies selecteren
1
2
3
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
1.
Katoen
2.
Synthetica
3.
Fijne was
Katoen
Katoencyclus: wordt gebruikt bij katoen.
Synthetica
Syntheticacyclus: te gebruiken voor synthetische en tere weefsels.
Fijne was
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het
drogen plaats bij een lagere temperatuur,
voor tere weefsels Het bijbehorende lampje
gaat branden Deze functie kan ook worden
gebruikt voor tijdgestuurd drogen
Het programma starten
Start/Pauze)-toets om de
Druk op de
droogtrommel te starten nadat u het programma en de extra functies heeft geselecteerd. Het desbetreffende lampje stopt met
knipperen. Als de programmakeuzeknop in
een andere stand wordt gedraaid als de
machine in werking is, klinkt de zoemer en
beginnen de controlelampjes van de programmafase te knipperen. De trommel
draait afwisselend in beide richtingen tijdens
het drogen.
Alle droogprogramma's eindigen met een
afkoelingsfase van 10 minuten. Na deze fase kunt u het wasgoed verwijderen.
Als de vuldeur van het apparaat of het kleine deurtje onderaan geopend worden terwijl het programma loopt, moet u opnieuw
op deze knop drukken nadat u de deur gesloten heeft om het programma te herstarten vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Deze toets moet ook worden ingedrukt na stroomuitval of nadat het waterreservoir weer op zijn plaats is gezet, indien
dit in het midden van het programma is geWaterreservoir is
leegd nadat het lampje
gaan branden.
In beide gevallen knippert het lampje van de
Start/Pauze-toets om u eraan te herinneren dat de startknop opnieuw moet worden ingedrukt.
Indicatielampjes
Deze lampjes geven de volgende functies
aan:
•
Lampje Drogen: Dit lampje geeft aan
dat het apparaat zich in de droogfase bevindt.
•
Lampje Einde programma: Dit
lampje brandt aan het einde van de afkoelfase, tijdens de anti-kreukfase en aan
het einde van het programma.
•
Lampje Waterreservoir: Dit lampje
geeft aan dat het apparaat zich in de
droogfase bevindt. Dit lampje gaat branden aan het einde van het programma
om u eraan te herinneren dat het waterreservoir geleegd moet worden. Als dit
lampje oplicht tijdens een programma,
betekent dit dat het waterreservoir vol is.
De zoemer gaat af, het programma stopt
en het lampje van de Start/Pauze-
26
toets knippert. Dit lampje gaat ook branden als het waterreservoir niet correct
geplaatst is.
•
Lampje Filter: Dit lampje gaat branden
aan het einde van het programma om u
eraan te herinneren dat de filters moeten
worden gereinigd.
•
Lampje Condensator: Dit lampje licht
iedere 80 cycli op om u eraan te herinneren dat de condensator gereinigd moet
worden.
Het programma veranderen
Om het lopende programma te wijzigen
moet dit eerst worden geannuleerd door de
te zetten. Seprogrammakeuzeknop op
lecteer het nieuwe programma en druk op
Start/Pauze-knop.
de
aan het einde van het programma
Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan
het einde van de cyclus, gaat de droger een
anti-kreukfase in (duur: 30 minuten maximaal).
Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de
droger automatisch stoppen aan het einde
van de anti-kreukfase. Lampjes
Einde programma,
Filter en
Waterreservoir blijven branden en de zoemer klinkt
2 minuten.
om
Draai de programmakeuzeknop op
de machine uit te schakelen. Verwijder het
wasgoed uit de trommel en controleer goed
of de trommel leeg is.
Als u niet van plan bent om nog een was te
doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur
open staan om vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te voorkomen.
Als u de vuldeur opent en dan weer
sluit voordat u de programmakeuzedraait, gaan alle lampjes
knop op
die horen bij de fases waaruit het programma is opgebouwd, aan.
Na ieder gebruik
• Reinig de filters.
• Maak het waterreservoir leeg.
Reiniging en onderhoud
De pluisfilters reinigen
Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft werken, moet de pluisfilters in de
deur en voor de trommel na elke droogcyclus worden gereinigd.
Let op! BELANGRIJK Gebruik de
droger nooit zonder het pluisfilter of
met een beschadigd of verstopt
pluisfilter.
3. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag
van restanten wasmiddel op de filters.
Wanneer dit gebeurt dienen de filters
gereinigd te worden met warm water
en een borstel. Verwijder het filter uit de
deur door het naar buiten te trekken.
Het filter kan worden geplaatst met het
vleugeltje naar links of naar rechts.)
Vergeet niet het na reiniging terug te
zetten.
1. Open de vuldeur
2. Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste deel van de vuldeur ingebouwd.
4. Haal het pluis van het pluisfilter, bij
voorkeur met een vochtige hand.
5. Plaats het filter terug.
27
4. Gebruik de handgreep om de warmtewisselaar uit de onderkant te trekken
en draag hem horizontaal om te voorkomen dat er restwater gemorst wordt.
Reinig de warmtewisselaar
Reinig de condensor wanneer het lampje
Condensator gaat branden.
Let op! Als u de droger laat werken
terwijl de warmtewisselaar verstopt is
met pluis, kan dat schade toebrengen
aan de droger. Het verhoogt ook het
energieverbruik.
1. Open het deurtje in de sokkel: Om dit
te doen dient u de ontgrendelingsknop
aan de rechterkant in te drukken en het
deurtje in de sokkel naar links te openen.
5. Om de warmtewisselaar leeg te maken
houd u deze verticaal boven een afwasbak.
Let op! Gebruik geen scherpe
voorwerpen om te reinigen. De
warmtewisselaar zou dan lekken
kunnen ontwikkelen.
6. Reinig de warmtewisselaar.
U kunt hiervoor het beste een borstel
gebruiken, of hem grondig afspoelen
met een handdouche.
7. Plaats de warmtewisselaar terug en
vergrendel hem op zijn plaats (draai de
beide vergrendelingsschuiven naar buiten tot ze op hun plaats klikken).
8. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
Het apparaat werkt niet als het lampje
Condensator nog brandt.
2. Reinig het pluis van de binnenkant van
de deur en de voorkamer van de
warmtewisselaar. Veeg de deurpakking
af met een vochtige doek.
3. Draai de beide vergrendelingsschuiven
naar binnen.
Let op! Laat de droger nooit werken
zonder de warmtewisselaar.
28
Het waterreservoir legen
Water dat uit wasgoed komt condenseert in
de machine en wordt opgevangen in een
reservoir.
Het reservoir moet na iedere droogcyclus
geleegd worden om een doeltreffende functionering te verzekeren voor de volgende
keer dat de machine wordt gebruikt. Het
Waterreservoir herinnert
controlelampje
u aan deze handeling.
1. Open de kleine deur onderaan de behuizing
2. Draai de gele schijf naar boven
3. Trek het reservoir naar buiten
4. Open het deksel en laat het water eruit
lopen
5. Sluit het deksel en plaats het reservoir
op correcte wijze terug
6. Duw ertegen tot het klikt en draai de
gele schijf omlaag om deze strak te
sluiten.
7. Sluit het deurtje en druk nogmaals op
START/PAUZE om het prode toets
gramma te hervatten.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van
de droogcyclus met een vochtige doek af.
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel schoon te
maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten
kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel
achterlaten. De waarneming van de
droogtegraad van het wasgoed is dan
niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is
vochtiger dan verwacht wanneer het uit
de droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd
reinigingsmiddel) om de binnenkant van de
trommel en de trommelribben af te vegen.
Bedieningspaneel en behuizing
reinigen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers
of agressieve reinigingsmiddelen om de
machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Problemen oplossen
Zelf problemen oplossen
Probleem1)
Wasdroger
doet het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Wasdroger niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
Vuldeur geopend.
Sluit de vuldeur.
De toets START/PAUZE is niet ingedrukt.
Druk op de toets START/PAUZE .
29
Onbevredigende droogresultaten.
Onjuiste programma-instelling.
Stel geschikt programma in. 2)
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters. 3)
Warmtewisselaar verstopt.
Reinig de warmtewisselaar. 3)
Max. belading overschreden.
Houd rekening met max. belading.
Ventilatierooster afgedekt.
Maak ventilatierooster aan onderkant
vrij.
Restanten in de trommel.
Reinig de binnenkant van de trommel.
Te weinig vrije ruimte rond het apparaat
Laat min. 5 cm vrij rond het apparaat
Vuldeur sluit
niet.
Filters zitten niet op hun plaats vast.
Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter vast.
Programma
niet actief.
Vol waterreservoir.
Leeg waterreservoir 3) , druk op START/
PAUZE .
Droogcyclus
te kort
Weinig wasgoed./Wasgoed te droog
voor geselecteerd programma.
Selecteer tijdsprogramma of een hogere
droogtegraad (bijv. EXTRA DROOG ).
Pluisfilters verstopt.
Reinig de pluisfilters.
Te groot laadvolume.
Houd rekening met max. belading.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
Extreem hoge kamertemperatuur – geen
machinestoring.
Verlaag de kamertemperatuur indien
mogelijk.
Droogcyclus
te lang 4)
1) Schakel de wasdroger uit. Programma/tijd instellen. Druk op de toets START/PAUZE .
2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk Programmaoverzicht
3) zie hoofdstuk Onderhoud en reiniging
4) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk Droogcyclus voltooid).
Technische gegevens
hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
inhoud trommel
108 l
diepte met vuldeur open
109 cm
afstelbare hoogte
1,5 cm
gewicht toestel
38 kg
max. belading
7 kg
spanning
230 V
benodigde zekering
10 A
totaal vermogen
2350 W
energie-efficiëntieklasse
C
energieverbruik
kWh/cyclus1)
4,4 kWh
jaarlijks energieverbruik
298,2 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 7 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
30
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer dan eerst of u ze zelf kunt
oplossen met behulp van de bedieningsinstructies - zie hoofdstuk Problemen oplossen…
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
neem dan contact op met de Klantenservice of een van onze geautoriseerde dealers.
Voor snelle hulp, heeft u deze gegevens nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving) om de plaats te vinden
- Soort defect
- Mogelijke foutmeldingen die op het display worden weergegeven.
Om de noodzakelijke referentienummers
van uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
........................................
Productnummer:
........................................
Serienummer:
........................................
Excuses voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze instructies.
Deze kunnen ontstaan ten gevolge van productverbeteringen en -ontwikkeling.
KESA ELECTRICALS© U.K
George House George Street
Hull HU1 3AU
26 / 07 / 2011
31
Contents
Important safety information
Environment
Installation
Product description
Control panel
Before first use
Drying programmes
31
33
34
36
37
37
37
Sorting and preparing laundry
Daily use
Cleaning and maintenance
What to do if ...
Technical data
Service
38
39
41
43
43
44
Subject to change without notice.
Important safety information
Important! In the interest of your safety
and to ensure the correct use, before
installing and first using the appliance,
read this user manual carefully,
including its hints and warnings. To
avoid unnecessary mistakes and
accidents, it is important to ensure that
all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation
and safety features. Save these
instructions and make sure that they
remain with the appliance if it is moved
or sold, so that everyone using it
through its life will be properly
informed on appliance use and safety.
- Please read the instruction book
before using this appliance.
General safety
• It is dangerous to alter the specifications
or attempt to modify this product in any
way.
• Make sure that small children and pets
do not climb inside the drum. To avoid
this, please check into the drum before
using.
• Any objects such as coins, safety pins,
nails, screws, stones or any other hard,
sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
• In order to avoid danger of fires caused
by excessive drying, do not use appliance to dry the following items: Cushions, quilts etc. (these items accumulate
heat).
• Items such as foam rubber (latex foam),
shower caps, waterproof textiles, rubber
backed articles and clothes or pillows fit-
•
•
•
•
•
•
•
ted with foam rubber pads should not be
dried in the tumble dryer.
Always unplug the appliance after use,
cleaning and maintenance.
Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service
Centre. Always insist on genuine spare
parts.
Items that have been soiled with substances such as cooking oil acetone,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be
washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried in
the tumble dryer.
Danger of explosion: Never tumble dry
items that have been in contact with inflammable solvents (petrol, methylated
spirits, dry cleaning fluid and the like). As
these substances are volatile, they could
cause an explosion. Only tumble dry
items washed with water.
Risk of fire: items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking
oil constitute a fire hazard and should not
be placed in the tumble dryer.
If you have washed your laundry with
stain remover you must execute an extra
rinse cycle before loading your tumble
dryer.
Please make sure that no gas lighters or
matches have accidentally been left in
pockets of garments incase they are loaded into appliance
32
Warning!
• Risk of fire! Never stop a tumble
dry before the end of the drying
cycle unless all items are quickly
removed and spread out so that
the heat is dissipated.
• Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
• Risk of electric shock! Do not spray
down the appliance with jets of water.
• The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat ( cool down cycle ) to
ensure that the items are left at a temperature that ensures that items will not be
damaged.
• The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for
cleaning.
• Ensure you have good ventilation in the
installation room to avoid the back flow of
gases into the room from appliances
burning other fuels, including open fires.
Installation
• This appliance is heavy. Care should be
taken when moving it.
• When unpacking the appliance, check
that it is not damaged. If in doubt, do not
use it and contact the Service Centre.
• All packaging must be removed before
use. Serious damage can occur to the
product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user
manual.
• Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a
qualified electrician or competent person.
• If the machine is situated on a carpeted
floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.
• After having installed the appliance,
check that it is not pressing or standing
on its electrical supply cable.
• If the tumble dryer is placed on top of a
washing machine, it is compulsory to use
the stacking kit (optional accessory).
• Only wash fabrics which are designed to
be machine dried. Follow the instructions
on each garment label.
• Do not dry unwashed items in the tumble
dryer.
• Do not overload the appliance. See the
relevant section in the user manual.
• Clothes which are dripping wet should
not be placed in the dryer.
• Garments which have been in contact
with volatile petroleum products should
not be machine dried. If volatile cleaning
fluids are used, care should be taken to
ensure that the fluid is removed from the
garment before placing in the machine.
• Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always
take hold of the plug itself.
• Never use the tumble dryer if the power
supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so
that the inside of the tumble dryer is accessible.
• Fabric softeners, or similar products
should be used as specified by the fabric
softener instructions.
Warning!
• Danger of suffocation! The packaging components (e.g. plastic film,
polystyrene) can be dangerous to
children - Keep them out of children’s reach.
• Keep all detergents in a safe place out of
children’s reach.
• Make sure that children or pets do not
climb inside the drum.
THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED
• Do not use a multiple socket extension
cord. A separate earthed socket is required which shall be accessible at all
times.
• This appliance is intended to work with a
230V 50Hz AC supply, the manufacturer
accepts NO responsibility for damage or
injury caused by using the wrong mains
voltage..
• Do not operate this appliance if the mains
cord is damaged.
• If the mains plug is unsuitable for the
socket outlet in your home or is removed
for any other reason, then the cut off plug
should be disposed of safely, do not insert the cut off plug into a mains outlet to
prevent the hazard of electric shock. Remove the fuse before disposal.
• Disconnect from the mains supply before
maintenance or cleaning.
33
• Never remove the plug from the socket
by pulling on the cord, always grasp the
plug.
• The door may get hot during use, keep
children away whilst the machine is operating.
• When installing the product, make sure
the mains cord is not trapped or twisted.
• Never touch or operate the machine with
wet hands or when bare footed.
• Do not install this machine outdoors or in
a damp place. Do not expose it to rain or
moisture.
• Do not install this product near a heat
source or in direct sunlight.
• Do not place any object on the machine
when it is operating.
• Do not use the appliance if the mains
cord is damaged, it does not work as expected or if it is damaged in any way.
• The appliance must not be operated by
Children.
• The manufacturer accepts NO responsibility for injury or damage caused by incorrect installation.
• If you are disposing of an old appliance
with a lock or catch on the door, disable
it to avoid entrapment of children when
playing.
• Do not exceed the maximum loading capacity of 7 Kg.
• The openings must not be obstructed by
a carpet.
WARNINGS
• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• This appliance is intended for domestic
household use only and should not be
used for any other purpose or in any other application, such as for none domestic
use or in a commercial environment.
• The appliance is not intended for use by
people (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their
safety.
• Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
CAUTION
• This tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for
cleaning.
Environment
The symbol on the product or on its
packaging indicates that this product may
not be treated as household waste. Instead
it should be taken to the appropriate
collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will
help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health, which could otherwise be
caused by inappropriate waste handling of
this product. For more detailed information
about recycling of this product, please
contact your local council, your household
waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Old appliance
Warning!
Remove mains plug from socket when you
have no further use for the machine. Cut off
mains cable and dispose of together with
plug. Destroy loading door hook. Children
cannot then lock themselves in the machine
and put their lives at risk.
Packaging material
The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic
components are identified by markings, e.g.
>PE<, >PS<, etc. Please dispose of the
packaging materials in the appropriate con-
34
tainer at the community waste disposal facilities.
Environmental tips
• In the dryer, laundry becomes fluffy and
soft. Fabric softeners are not therefore
needed when washing.
• Your dryer will function most economically if you:
– always keep the ventilation slots on the
base of the dryer unobstructed;
– use the loading volumes specified in
the programme overview;
– ensure you have good ventilation in the
installation room;
– clean the filter after each drying cycle;
– spin the laundry well before drying.
Energy consumption depends on spinning speed set in washing machine.
Higher spinning speed - lower energy
consumption.
Installation
Appliance positioning
• It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to
your washing machine.
• The tumble dryer must be installed in a
clean place, where dirt does not build up.
• Air must be able to circulate freely all
round the appliance. Do not obstruct the
front ventilation grille or the air intake
grilles at the back of the machine.
• To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should
be placed on a firm, level surface.
• Once in its permanent operating position,
check that the dryer is absolutely level
with the aid of a spirit level. If it is not,
raise or lower the feet until it is.
• The feet must never be removed. Do not
restrict the floor clearance through deeppile carpets, strips of wood or similar.
This might cause heat built-up which
would interfere with the operation of the
appliance.
Important! The hot air emitted by the
tumble dryer can reach temperatures of up
to 60°C. The appliance must therefore not
be installed on floors which are not resistant
to high temperatures.
When operating the tumble dryer, the room
temperature must not be lower than +5°C
and higher than +35°C, as it may affect the
performance of the appliance.
Warning! Should the appliance be
moved, it must be transported
vertically.
Warning! The appliance must not be
installed behind the lockable door, a
sliding door or a door with a hinge on
the opposite side to that of the
appliance.
The feet must never be removed. Do not
restrict the floor clearance through deeppile carpets, strips of wood or similar. This
might cause heat build-up which would interfere with the operation of the tumble dryer in such a way that the full opening of the
tumble dryer door is not restricted.
Ensure min. 5cm free space around the appliance.
Removing transport safety packaging
Caution!
Before use all the transport packaging must
be removed.
1. Open loading door
2. Pull off adhesive strips from inside machine on top of drum.
3. Remove foil hose and polystyrene padding from the machine.
Electrical connection
Details on mains voltage, type of current
and the fuses required should be taken
from the type plate. The type plate is fitted
near the loading aperture (see “Product description” chapter).
35
Warning! The manufacturer declines
any responsibility for damage or injury
through failure to comply with the
above safety precautions.
Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be
carried out by our Service Center.
Warning! The power supply cable
must be accessible after installing the
machine.
Door reversal
To make it easier to load or unload the
laundry, the door can be reversed.
Warning! The door must only be
reversed by an authorised service
engineer.
Please contact your local Service Centre.
The engineer will carry out the door reversal
at your cost.
Special accessories
• stack kit
Available from your Service Centre or
your dealer
These intermediate installation kits can
be used to arrange the dryer and an
washing machine (60 cm wide, front loaded) as a space-saving washer/dryer
stack. The washing machine is at the
bottom and the dryer is at the top.
Read carefully the instructions supplied
with the kit.
• drain kit
Available from your Service Centre or
your dealer
Installation kit for direct draining of condensate into a basin, siphon, gully, etc.
The condensate tank then no longer has
to be drained, it must however remain in
its intended position in the machine.
Read carefully the instructions supplied
with the kit.
• pedestal with the drawer
Available from your Service Centre or
your dealer
To situate the dryer in optimal high and
have some additional space to store (e.g.
laundry).
Read carefully the instructions supplied
with the kit.
36
Product description
1
2
9
3
8
4
7
6
1
2
3
4
5
Control panel
Fluff filters
Loading door
Ventilation grille
Adjustable feet
5
6
7
8
9
Heat exchanger door
Water reservoir
Heat exchanger
Rating Plate
37
Control panel
1
2
On/Off
1 Programme knob and
switch: Allows you to select time controlled drying. Turn the dial to the required time.
Cotton button: to be used for cot2
ton,
Synthetics button: to be used for
3
synthetic or delicate items.
Delicate button: Pressing this but4
ton allows drying to be performed at a
lower temperature, for delicate items.
3
4
5
6
Drying,
5 Indicator lights:
End of programme,
Condenser,
Filters,
Water Reservoir.
Start/Pause button: Press this
6
button to start the dryer after having
selected the programme and the options.
Before first use
In order to remove any residues which may
have been produced during production,
wipe the dryer drum with a damp cloth or
carry out a brief drying cycle (ca. 30 min.)
with damp cloths in the machine.
Application/properties
Extra Dry
7 kg
Thorough drying of thick or multi- layered fabrics,
e.g. terry towelling items, bathrobes.
Cupboard Dry
7 kg
Thorough drying of fabrics of even thicknesses,
e.g. terry towelling items, knitwear, towels.
3 kg
Thorough drying of thick or multi-layered fabrics,
e.g. pullovers, bedding, table linen.
Programme
Cottons
Synthetics
Extra Dry
Care label
max. load
(dry clothes)
Drying programmes
Cupboard Dry
3 kg
Application/properties
Care label
Programme
max. load
(dry clothes)
38
For thin fabrics which are not ironed, e.g. easy
care shirts, table linen, baby clothes, socks, lingerie with bones or wires.
Special
1 kg (or 5 shirt
s)
Special program with anti-crease mechanism for
easy care fabrics such shirts and blouses; for
minimum ironing effort. The results depends on
the type of fabric and its finish. Place fabrics in
the dryer straight after spinning; once dried, immediately remove fabrics and place on a clothes
hanger.
Wool Care
1 kg
For drying woollen fabrics after they have been
washed, using warm air at minimum mechanical
load (Follow section “Sorting and preparing
washing”). Recommendation: Remove fabrics
immediately after drying, as no anti-crease programme follows.
Refresh
1 kg
For refreshing textiles that have been in storage.
1 kg
Special programme, lasting around 10 minutes,
for refreshing or gently cleaning textiles with
commercially available dry cleaning sets.(Only
use those products which are declared as suitable for the drier by the manufacturer; please observe the manufacturer’s instructions for use.)
7 kg Cotton
3 kg Synthetics
If the TIME programme has been selected, programme duration time of 40 minutes up to 150
minutes can be set. Drying thick or multi-layered
textiles, e.g. terry towelling items.
Easy Iron
Cooling
-
Time
Time
-
Sorting and preparing laundry
Sorting laundry
• Sort by fabric type:
– Cotton/linen for programmes in
COTTONS programme group.
– Mixed fibres and synthetics for proSYNTHETICS programmes in the
gramme group.
• Sorting by care label. The care labels
mean:
Drying in the tumble dryer possible in principle
Dry at normal temperature
Dry at reduced temperature (press
DELICATE button!)
Drying in the tumble dryer not possible
Important! Do not place in the appliance
any wet laundry which is not specified on
the care label as being suitable for tumbledrying.
This appliance can be used for all wet laundry items which are labelled as suitable for
tumble-drying.
• Do not dry new, coloured textiles together with light-coloured laundry items. Textile colours may bleed.
• Do not dry cotton jersey and knitwear
with the EXTRA programme. Items may
shrink!
39
Preparing laundry
• To avoid laundry becoming tangled:
close zips, button up duvet covers and
tie loose ties or ribbons (e.g. of aprons).
• Empty pockets. Remove metal items (paper clips, safety pins, etc).
• Turn items with double-layered fabrics inside out (e.g. with cotton-lined anoraks,
the cotton layer should be outermost).
These fabrics will then dry better.
man’s work shirt
600 g
man’s pyjamas
500 g
sheet
500 g
tablecloth
250 g
man’s shirt
200 g
night dress
200 g
pillow case
200 g
towelling towel
200 g
Important! Do not overload the appliance.
Observe maximum loading volume of 7kg
of dry textile material.
blouse
100 g
ladies’ briefs
100 g
men’s underpants
100 g
Average laundry weights
napkin
100 g
tea cloth
100 g
bathrobe
1200 g
quilt cover
700 g
Daily use
Door opening and laundry loading
1. Open loading door:
Push against the loading door (push
point)
Selecting the programme
Turn the programme selector dial to the required programme. The light
Start/
Pause starts to flash.
Selecting additional functions
2. Load your laundry (do not force it in).
Caution! Do not jam laundry in between the loading door and rubber
seal.
3. Close loading door securely. Lock must
audibly lock.
1
2
3
You can choose from the additional functions:
1.
Cotton
2.
Synthetics
40
3.
Delicate
Cotton
Cotton Cycle: to be used for cotton.
Synthetics
Synthetics Cycle: to be used for synthetic
or delicate items.
Delicate
Pressing this button allows drying to be
performed at a lower temperature, for delicate items. The corresponding pilot light
comes on. This option can also be used for
time controlled drying.
Starting the programme
Start/Pause button to start the
Press
dryer after having selected the programme
and the options. The relevant light will stop
flashing. If the programme selector dial is
turned to another position, when the machine is running, the buzzer will sound and
the programme phase indicator lights will
flash. The drum turns alternately in both directions during drying.
All drying programmes end with a 10 minute cooling phase. You may remove the
laundry after this phase.
If the door of the appliance or the small
door at the bottom is opened while the programme is running, this button must be
pressed again after closing the door in order to restart the programme from the point
at which it was interrupted. This button
must be depressed also after a power failure and after having reinserted the water
reservoir, if it has been emptied in the middle of a programme after lighting up of light
Water reservoir.
In both cases the light of the
Start/
Pause button flashes to remind you that the
start button needs to be pressed again.
Indicator lights
These lights indicate the following functions:
•
Drying light: This light indicates that
the appliance is in the drying phase.
•
End of programme light: This
light is on at the end of the cooling
phase, during the anticreasing phase and
at the end of the programme.
•
Water reservoir light: This light indicates that the appliance is in the drying
phase. This light comes on at the end of
the programme to remind you that the
water reservoir must be emptied out. If
this light illuminates during a programme
this means that the water reservoir is full.
The buzzer sounds, the programme
stops, the light of the
Start/Pause button flashes. This light comes on also
when the water reservoir is not inserted
correctly.
•
Filter light: This light illuminates at the
end of the programme to remind you that
the filters must be cleaned.
•
Condenser light: It comes on every 80
cycles to remind you that the condenser
must be cleaned.
Changing programme
To change a programme which is running,
first cancel it by turning the programme se. Select the new prolector dial to
gramme and press the
Start/Pause button.
At the end of the programme
If the laundry is not removed at the end of
the cycle, the dryer performs an anticreasing phase (duration: 30 minutes maximum).
If you do not remove the laundry, the dryer
will stop automatically at the end of the anEnd of
ticreasing phase. Lights
programme,
Filter and
Water reservoir remain lit and the buzzer sounds for 2
minutes.
to
Turn the programme selector dial to
switch the machine off. Remove the laundry
from the drum and carefully check that the
drum is empty.
If you do not intend to carry out another
wash, close the water tap. Leave the door
open to prevent the formation of mildew
and unpleasant smells.
If you open and then close the door
before turning the selector dial to
all
the lights corresponding to the phases
making up the performed programme
come on.
After each use
• Clean the filters.
• Empty the water reservoir.
41
Cleaning and maintenance
Cleaning lint filters
To ensure that the appliance works perfectly, the lint filters in the door and in front of
the drum must be cleaned after every drying cycle.
5. Replace the filter.
Caution! Important. Never operate the
dryer without the lint filter or with a
damaged or blocked lint filter.
1. Open loading door
Cleaning heat exchanger
Clean the condenser when light
denser comes on.
2. Use a damp hand to clean the microfine filter, which is built into the lower
part of the loading aperture.
3. After a period of time, a patina due to
detergent residue on laundry forms on
the filters. When this occurs, clean the
filters with warm water using a brush.
Remove the filter from the door pulling
it out. It can be positioned with the
tooth facing to the left or to the right).
After cleaning do not forget to put it
back.
4. Remove fluff from lint filter, preferably
using a damp hand for this purpose.
Con-
Caution! Operating when the heat
exchanger is blocked with fluff can
damage the dryer. This also increases
energy consumption.
1. Open door in plinth: To do this, press
the release button on the right and
open the door in the plinth to the left.
2. Clean fluff from the inside of the door
and the heat exchanger front chamber.
Wipe the door seal with a damp cloth.
3. Turn both lock washers inwards.
42
4. Use the handle to pull the heat exchanger out of the base and carry it
horizontally to prevent any remaining
water from spilling.
Water Reservoir reminds you this
light
operation.
1. Open the small door at the lower part
of the cabinet
2. Turn the yellow stop upwards
3. Pull out the reservoir
4. Open the small cover and let water flow
down
5. Close the small cover and re-insert correctly the reservoir
6. Push it until it clicks and turn the yellow
stop downwards firmly lock it.
7. Close the small door and press the
START/PAUSE button again to allow
the programme to continue.
5. To empty the heat exchanger, hold vertically over a washing-up bowl.
Caution! Do not use sharp objects to
clean. The heat exchanger could
develop leaks.
6. Clean heat exchanger.
It is best to use a brush or to rinse thoroughly with a hand-held shower.
7. Replace heat exchanger and lock into
place (turn both lock washers outwards
until they snap into place).
8. Close door in plinth.
The appliance will not operate if the
Condenser indicator is still lit.
Caution! Never operate the dryer
without the heat exchanger.
Emptying the water reservoir
Water extracted from the laundry condenses inside the machine and is collected in a
reservoir.
The reservoir must be emptied after each
drying cycle to ensure efficient operation
when the machine is next used. The pilot
Clean the door seal
Wipe the door seal with a damp cloth immediately after the drying cycle has finished.
Cleaning the drum
Caution! Do not use abrasives or steel
wool to clean the drum.
Lime in the water or cleaning agents
may form a barely visible lining on the
inside of the drum. The degree to
which the laundry has been dried is
then no longer detected reliably. The
laundry is damper than expected when
removed from the appliance.
Use a standard domestic cleaner (e.g. vinegar-based cleaner) to wipe down the inside
of the drum and drum ribs.
43
Clean control panel and housing
Caution! Do not use furniture cleaners
or aggressive cleaning agents to clean
the machine.
Use a damp cloth to wipe down the control
panel and housing.
What to do if ...
Troubleshooting by yourself
Problem1)
Possible cause
Remedy
Dryer not connected to mains supply.
Plug in at mains socket. Check fuse in
fuse box (domestic installation).
Loading door opened.
Close loading door
The START PAUSE button not pressed.
Press the START PAUSE button.
Incorrect programme set.
Set suitable programme. 2)
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters. 3)
Heat exchanger clogged.
Clean heat exchanger. 3)
Max. loading exceeded.
Respect max. loading volume.
Covered ventilation grill.
Uncover ventilation grill in base area.
Residue inside the drum.
Clean the drum inside.
To little free space around the appliance
Ensure min. 5cm free space around the
appliance
Loading door
does not
close
Filters not locked in place.
Install fine filter and/or snap course filter
into place.
Programme
inactive
Full water reservoir.
Empty water reservoir3) , press START
PAUSE button.
Drying cycle
to short
Small laundry volume./Too dry laundry
for selected programme.
Select time programme or higher drying
level (e.g. EXTRA DRY ).
Fluff filters clogged.
Clean fluff filters.
To high loading volume.
Respect max. loading volume.
Laundry insufficiently spun.
Spun adequately the laundry.
Particularly high room temperature - no
machine fault.
Lower the room temperature if possible.
Dryer does
not work.
Unsatisfactory
drying results.
Drying cycle
to long 4)
1) Switch the dryer off. Set programme/time. Press the START PAUSE button.
2) follow program recommendation - see Programme overview chapter
3) see Care and cleaningchapter
4) Note: After around 5 hours the drying cycle ends automatically (see Drying cycle complete section).
Technical data
height x width x depth
85 x 60 x 58 cm
drum volume
108 l
depth with the load door opened
109 cm
adjustable height
1.5 cm
44
the appliance weight
38 kg
maximum load volume
7 kg
voltage
230 V
necessary fuse
10 A
total power
2350 W
energy efficiency class
energy consumption kWh/cycle
C
1)
4,4 kWh
annual energy consumption
298,2 kWh
type of use
Domestic
permitted ambient temperature
+ 5°C to + 35°C
1) 7 kg of cotton, centrifuged at 1000 rpm with reference to EN 61121
Service
If there are technical faults, first check if you
can remedy the problem yourself with the
help of the operating instructions - see
chapter What to do if….
If you cannot remedy the problem on your
own, get in touch with the Customer Care
Department or one of our service partners.
To assist you quickly, these data are necessary:
– Model description
– Product number (PNC)
– Serial number (S No. is on rating plate
stuck to the product - to find it see chapter
Product description))
– Type of failure
– Any error messages shown by the display.
So that you have the necessary reference
numbers from your appliance at hand, we
recommend that you write them in here:
Model description:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.
KESA ELECTRICALS© U.K
George House George Street
Hull HU1 3AU
26 / 07 / 2011
45
Sommaire
Consignes de sécurité importantes
Environnement
Installation
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la
première fois
45
47
48
50
50
51
Programmes de séchage
51
Tri et préparation du linge
52
Utilisation quotidienne
53
Nettoyage et entretien
55
En cas d'anomalie de fonctionnement
57
Caractéristiques techniques
58
Maintenance
58
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité importantes
Important Pour votre sécurité et pour
garantir une utilisation correcte de
l'appareil, lisez attentivement cette
notice d'utilisation, ainsi que ses
conseils et avertissements, avant
d'installer et d'utiliser l'appareil pour la
première fois. Pour éviter tout risque
d’erreur ou d’accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil
connaisse bien son fonctionnement et
ses fonctions de sécurité. Conservez
cette notice d'utilisation avec votre
appareil. Si l'appareil doit être vendu
ou cédé à une autre personne,
assurez-vous que la notice d'utilisation
l'accompagne. Le nouvel utilisateur
pourra alors être informé du
fonctionnement de celui-ci et des
avertissements s'y rapportant.
veuillez lire la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
Consignes générales de sécurité
• Toute modification de l'appareil ou de
ses caractéristiques représente un danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent dans
le tambour. Pour éviter tout risque d'accident, contrôlez l'intérieur du tambour
avant chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de monnaie, épingles de sûreté, clous, vis, cailloux ou tout autre objet dur, tranchant,
peuvent provoquer d'importants dégâts
et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à
un séchage excessif, n'utilisez pas l'ap-
•
•
•
•
•
•
pareil pour le séchage des articles suivants : coussins, couvertures matelassées et similaires (ces articles accumulent
la chaleur).
Les pièces avec mousse de caoutchouc
(mousse de latex), bonnets de bains, tissus imperméables, articles renforcés en
caoutchouc ou vêtements et taies d'oreiller rembourrés de mousse de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans
un sèche-linge.
Débranchez toujours l'appareil après son
utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou un dysfonctionnement de l'appareil. Contactez
le service après-vente. Exigez des pièces
de rechange d'origine.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène, de
produit détachant, de térébenthine, de
cire ou de décapant pour cire doit être lavé à l'eau chaude avec une plus grande
quantité de lessive avant d'être séché
dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais
du linge souillé de solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient causer
une explosion. Ne séchez que du linge
lavé à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché ou
imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie et
ne doit pas être placé dans le sèche-linge.
46
• Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage
supplémentaire avant de le mettre dans
le sèche-linge.
• Vérifiez que les poches des vêtements à
sécher ne contiennent pas de briquet à
gaz ni d'allumettes avant de les placer
dans l'appareil.
Avertissement
• Risque d'incendie ! N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin
du cycle de séchage à moins de
sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux
dissiper la chaleur.
• Éliminez régulièrement les peluches présentes dans le sèchelinge.
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une
phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne reste
longtemps à haute température et ne subisse des dommages.
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas d'utilisation de produits chimiques industriels
pour le nettoyage.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le
reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les
flammes nues.
Installation
• Cet appareil est lourd. Faite attention lors
de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. En cas de doute, ne
l'utilisez pas et contactez le service
après-vente.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous les
éléments de protection de transport. En
cas de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent de subir des dommages importants. Voir le chapitre correspondant
dans cette notice d'utilisation.
• Si l'installation de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un
électricien qualifié.
• Si l'appareil est placé sur une moquette,
ajustez les pieds afin de permettre à l'air
de circuler librement sous l'appareil.
• Après avoir installé l'appareil, vérifiez qu'il
n'écrase pas le cordon d'alimentation.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition (accessoire en option).
• Ne séchez en machine que les articles
pouvant supporter ce traitement. Suivez
les indications se trouvant sur l'étiquette
de chaque article.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du
linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice
d'utilisation.
• Ne placez pas de linge non essoré dans
le sèche-linge
• Ne séchez pas les articles entrés en contact avec des détachants volatiles. Si de
tels détachants sont utilisés avant le lavage en machine, il faudra attendre que le
produit se soit évaporé avant d'introduire
les articles dans l'appareil.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation
pour le débrancher, mais toujours au niveau de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou la base sont
endommagés et permettent l'accès à
l'intérieur de l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.
Avertissement
• Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage (par ex. les films
plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants. Gardez-les hors de leur portée.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors
de la portée des enfants
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent dans
le tambour.
CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA
TERRE
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (ris-
47
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
que d'incendie). Une prise avec terre
supplémentaire est requise et doit être
disponible à tout moment.
Cet appareil est prévu pour une alimentation CC 230 V 50 Hz. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas de
dégât ou de blessure découlant de l'utilisation d'une tension d'alimentation non
adaptée.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est abîmé.
Si la fiche principale n'est pas adaptée à
vos prises ou si elle est coupée, pour
quelque raison que ce soit, elle doit être
mise au rebut en toute sécurité et ne doit
pas être insérée dans la prise, ce afin
d'éviter tout risque d'électrocution. Retirez le fusible avant mise au rebut.
Débranchez de la prise avant tout entretien ou nettoyage.
Ne débranchez jamais la fiche de la prise
en tirant sur le cordon, mais en tirant par
la fiche.
La porte risque de chauffer en cours
d'utilisation ; maintenez les enfants éloignés de l'appareil en cours de fonctionnement.
Lors de l'installation du produit, assurezvous que le cordon d'alimentation n'est
ni coincé ni tordu.
Ne touchez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées ou
pieds nus.
N'installez pas l'appareil dehors ou dans
un endroit humide. Ne l'exposez pas à la
pluie et à l'humidité.
N'installez pas ce produit près d'une
source de chaleur ou directement exposé
au soleil.
Ne placez aucun objet sur l'appareil en
cours de fonctionnement.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il présente
tout autre endommagement.
• L'appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants.
• Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de blessure ou d'endommagement lié à une installation incorrecte.
• Si vous mettez au rebut votre ancien appareil avec un verrou ou dispositif de blocage sur la porte, désactivez-le afin d'éviter que des enfants ne s'y coincent ou ne
s'y enferment..
ATTENTION
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas d'utilisation de produits chimiques industriels
pour le nettoyage.
• Respectez la capacité de charge maximale, à savoir 7 kg.
• Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par la moquette.
AVERTISSEMENTS
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son atelier d'entretien ou un technicien
qualifié afin d'éviter tout danger.
• Cet appareil est prévu pour une utilisation
domestique uniquement et ne doit pas
être utilisé à toute autre fin ou application,
telle qu'un usage non domestique ou en
environnement commercial.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec
l'appareil.
Environnement
Le symbole sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
48
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
Ancien appareil
Avertissement
Débranchez l'appareil s'il ne doit plus être
utilisé. Coupez le cordon d'alimentation au
ras de l'appareil et jetez-le avec la prise.
Neutralisez le dispositif de fermeture de
porte. Vous évitez ainsi que des enfants
s'enferment à l'intérieur de l'appareil et
mettent leur vie en danger.
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et sont recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des
déchets de votre commune.
Conseils relatifs à l'environnement
• Le sèche-linge rend le linge duveteux et
doux. Il est par conséquent inutile d'utiliser un assouplissant lors du lavage.
• Le sèche-linge fonctionne de façon aussi
économique que possible si vous :
– laissez constamment dégagée la grille
d'aération située sur le socle du sèchelinge ;
– respectez les charges indiquées dans
le tableau récapitulatif des programmes ;
– aérez suffisamment la pièce ;
– nettoyez le filtre après chaque cycle de
séchage ;
– essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
La consommation d'énergie dépend de
la vitesse d'essorage qui aura été sélectionnée sur le lave-linge. Plus la vitesse d'essorage du lave-linge est élevée, plus la consommation d'énergie
du sèche-linge sera basse.
Installation
Positionnement de l'appareil
• Par commodité, il est conseillé d'installer
l'appareil près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un
lieu propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement tout
autour de l'appareil. N'obstruez pas la
grille d'aération frontale ni les grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au maximum les vibrations et
le bruit pendant le fonctionnement du sèche-linge, installez-le sur une surface robuste et horizontale.
• Après l'installation du sèche-linge, vérifiez
qu'il est bien d'aplomb à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas d'aplomb, rectifiez en relevant ou en abaissant les
pieds.
• Les pieds ne doivent jamais être retirés.
Veillez à ne pas limiter la circulation de
l'air au sol par des tapis à longs poils,
des morceaux de bois, etc. Cela pourrait
produire une accumulation de chaleur qui
nuirait au fonctionnement de l'appareil.
Important La température de l'air chaud
dégagé par le sèche-linge peut atteindre
60 °C. L'appareil ne doit donc pas être
installé sur des sols non résistants aux
températures élevées.
Pendant le fonctionnement du sèche-linge,
la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C
pour ne pas compromettre les performances de l'appareil.
Avertissement Si l'appareil doit être
déplacé, transportez-le verticalement.
Avertissement L'appareil ne doit pas
être installé derrière une porte
verrouillable, une porte coulissante ou
une porte dotée d'une charnière se
trouvant sur le côté opposé à celle
l'appareil.
Les pieds ne doivent jamais être retirés.
Veillez à ne pas limiter la circulation de l'air
au sol par des tapis à longs poils, des morceaux de bois, etc. Cela pourrait produire
une accumulation de chaleur qui nuirait au
49
fonctionnement de l'appareil ; veillez donc à
ce que la porte du sèche-linge puisse être
pleinement ouverte sans obstacle.
Assurez-vous qu'il y ait au moins 5 cm
d'espace libre autour de l'appareil.
Retrait des protections de transport
Attention
Avant de mettre l'appareil en service, il est
impératif d'enlever tous les éléments de
protection de transport.
Réversibilité de la porte
Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge, le sens d'ouverture de la
porte peut être changé de droite à gauche.
Avertissement La réversibilité de la
porte ne doit être effectuée que par un
technicien qualifié.
Contactez le service après-vente. Le service après-vente vous facturera alors l'intervention.
Accessoires spéciaux
• kit de superposition
1
Disponible auprès du service aprèsvente ou de votre magasin vendeur
1. Ouvrez la porte.
2. Enlevez les rubans adhésifs à l'intérieur
de la machine, au-dessus du tambour.
3. Enlevez la gaine plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez les caractéristiques électriques
de l'appareil (tension d'alimentation, type
de courant, fusibles, etc.) sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de la porte (voir le chapitre "Description du produit").
Avertissement Le fabricant décline
toute responsabilité en cas de
dommage ou blessure, suite au nonrespect des consignes de sécurité
susmentionnées.
Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par le service après-vente de votre magasin vendeur.
Avertissement Le cordon
d'alimentation doit être accessible
après l'installation de l'appareil.
Ces kits de superposition permettent
d'installer en colonne un sèche-linge et
un lave-linge (60 cm de largeur, à chargement frontal) afin de gagner de l'espace. Le lave-linge doit être posé sur le sol
et le sèche-linge installé au-dessus.
Lisez attentivement la notice fournie avec
le kit.
• kit de vidange
Disponible auprès du service aprèsvente ou de votre magasin vendeur
Kit d'installation qui permet de vidanger
directement dans un évier ou un siphon
l'eau de condensation qui se forme pendant chaque cycle de séchage. il n'est
plus nécessaire de vider le bac d'eau de
condensation mais celui-ci doit rester en
place dans l'appareil.
Lisez attentivement la notice fournie avec
le kit.
• socle à tiroir
Disponible auprès du service aprèsvente ou de votre magasin vendeur
Pour placer le sèche-linge à une hauteur
optimale et disposer de plus d'espace de
rangement (par ex. pour le linge)
Lisez attentivement la notice fournie avec
le kit.
50
Description de l'appareil
1
2
9
3
8
4
7
6
1
2
3
4
5
5
Bandeau de commande
Filtres à peluches
Porte
Grille d'aération
Pieds réglables
6
7
8
9
Trappe du condenseur thermique
Bac d'eau de condensation
Condenseur thermique
Plaque signalétique
Bandeau de commande
1
tou1 Sélecteur de programme et
che Marche/Arrêt : Vous permet de
2
3
4
5
6
51
choisir un séchage chronométrique.
Tournez le sélecteur sur la durée souhaitée.
Touche Coton : à utiliser pour le
2
coton,
Touche Synthétiques : à utiliser
3
pour les articles synthétiques ou délicats.
Touche Délicat : cette touche per4
met de réduire la température de séchage pour le linge délicat.
Séchage,
Fin de
5 Voyants :
Condenseur,
Filtres,
programme,
Bac plein.
Touche Départ/Pause : une fois le
6
programme et les options sélectionnés,
appuyez sur cette touche pour lancer le
sèche-linge.
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
Afin d'éliminer tout résidu éventuellement
généré en cours de production, avant la
première utilisation de votre sèche-linge,
essuyez le tambour à l'aide d'un chiffon hu-
mide ou démarrez un cycle court (30 minutes environ) en plaçant quelques chiffons
humides dans l'appareil.
Utilisation/propriétés
Très sec
7 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (par ex. linge en tissu éponge, peignoirs de
bain).
Prêt à ranger
7 kg
Séchage complet des textiles d'une épaisseur
homogène (par ex. linge en tissu éponge, tricots,
serviettes).
3 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches (par ex. pull-overs, linge de lit, linge de table).
3 kg
Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage (par ex. chemises faciles d'entretien, linge
de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures).
Programme
Coton
Synthétiques
Très sec
Prêt à ranger
Spécial
Étiquette d'entretien
charge max.
(vêtements secs)
Programmes de séchage
Utilisation/propriétés
1 kg (ou
5 chemises)
Programme spécial doté d'un mécanisme antifroissage pour le linge facile d'entretien comme
les chemises et les chemisiers ; pour limiter l'effort de repassage. Le résultat dépend du type de
textile et de sa qualité. Placez le linge dans le sèche-linge immédiatement après l'essorage ; dès
qu'il est sec, sortez-le et pendez-le sur des cintres.
Laine
1 kg
Programme spécial pour sécher les lainages
après le lavage, avec de l'air chaud et une action
mécanique minimale (reportez-vous à la section
« Tri et préparation du linge »). Recommandation : Sortez le linge de l'appareil dès qu'il est
sec, car aucun programme anti-froissage n'est
prévu.
Rafraîchir
1 kg
Pour les textiles qui nécessitent d'être rafraîchis.
1 kg
Programme spécial, d'une durée d'environ
10 minutes, conçu pour rafraîchir ou nettoyer délicatement des articles à domicile avec un produit
de nettoyage à sec disponible dans le commerce. (N'utilisez que les produits déclarés appropriés pour le sèche-linge par le fabricant ; veuillez
respecter les conseils d'entretien du fabricant.)
7 kg Coton
3 kg Synthétiques
Si le programme MINUTERIE a été sélectionné,
une durée de programme comprise entre 40 et
150 minutes peut être réglée. Séchage des textiles épais ou multicouches (ex. linge en tissu
éponge).
Programme
Repassage
facile
Refroidissement
Étiquette d'entretien
charge max.
(vêtements secs)
52
-
Durée
Durée
-
Tri et préparation du linge
Tri du linge
• Triez le linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type
.
COTON
– Textiles mélangés et synthétiques pour
les programmes de type SYNTHÉTI.
QUES
• Tri du linge par type d'étiquette. Description des étiquettes d'entretien :
Séchage en sèche-linge possible en principe
Séchage à une température normale
Séchage à une température réduite (appuyez sur la touche DÉLICAT
)
Séchage en sèche-linge non autorisé
Important N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide dont l'étiquette d'entretien n'indique pas qu'il peut être mis au sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tout linge
dont l'étiquette indique qu'il peut être mis
au sèche-linge.
53
• Ne séchez pas les vêtements neufs de
couleur avec du linge de couleur claire.
Les textiles pourraient déteindre.
• Ne séchez pas de lainages ni de bonneterie à l'aide du programme EXTRA. Ils
pourraient rétrécir !
housse de couette
700 g
tablier de travail pour
homme
600 g
Pyjama homme
500 g
drap
500 g
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures à glissière, boutonnez
les housses de couettes et nouez les
cordons ou les rubans (par exemple,
ceintures de tabliers).
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques (trombones, épingles de
sûreté, etc.).
• Retournez sur l'envers les articles doublés (par ex., pour les anoraks avec doublure en coton, la doublure doit être à
l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
nappe
250 g
chemise homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
Sous-vêtement femme
100 g
Sous-vêtement homme
100 g
serviette
100 g
Important Ne surchargez pas l'appareil.
Respectez le volume de chargement
maximal de 7 kg de linge sec.
torchon
100 g
Poids moyen du linge
peignoir
1 200 g
Utilisation quotidienne
Ouverture de la porte et chargement du
linge
1. Ouvrez la porte :
Appuyez sur la porte (point de pression)
2. Chargez votre linge sans le tasser.
54
Attention Prenez la précaution de ne
pas coincer de linge lors de la fermeture de la porte.
3. Refermez la porte en appuyant fortement. Le verrouillage doit être audible.
Sélection du programme
Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le voyant
Départ/Pause commence à clignoter.
Sélection des fonctions
supplémentaires
1
2
3
Vous pouvez sélectionner les fonctions
complémentaires suivantes :
1.
Coton
2.
Synthétiques
3.
Délicat
Coton
Cycle Coton : à utiliser pour le coton.
Synthétiques
Cycle Synthétiques : à utiliser pour les articles synthétiques ou délicats.
Délicat
Cette touche permet de réduire la température de séchage du linge délicat. Le voyant
correspondant s'allume. Cette option peut
également être utilisée pour un séchage à
durée contrôlée.
Départ du programme
Départ/Pause
Appuyez sur la touche
pour mettre le sèche-linge en fonctionnement, après avoir sélectionné le programme
et les options. Le voyant correspondant
s'arrête de clignoter. Si le sélecteur de programme est tourné sur une autre position
lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, le signal sonore retentit et les voyants de phase clignotent. Le tambour tourne alternativement dans les deux sens pendant le séchage.
Tous les programmes de séchage se terminent par 10 minutes de refroidissement.
Après cette phase, vous pouvez sortir le linge.
En cas d'ouverture de la porte de l'appareil
ou du volet inférieur pendant l'exécution
d'un programme, appuyez de nouveau sur
cette touche après avoir refermé la porte
pour redémarrer le programme à partir du
point où il a été interrompu. Il est également
nécessaire d'appuyer sur cette touche
après une coupure de courant ou la remise
en place du bac d'eau de condensation, s'il
a été vidé au cours d'un programme une
Bac plein allumé.
fois le voyant
Dans les deux cas, le voyant de la touche
Départ/Pause clignote pour vous inviter
à appuyer de nouveau sur la touche Départ.
Voyants
Ces voyants indiquent les fonctions suivantes :
•
Voyant Séchage : Ce voyant signale
que l'appareil est en phase de séchage.
•
Voyant Fin de cycle : Ce voyant
est allumé à la fin de la phase de refroidissement, pendant la phase anti-froissage et reste allumé à la fin du programme.
•
Voyant Bac plein : Ce voyant signale
que l'appareil est en phase de séchage.
Ce voyant s'allume à la fin du programme
pour vous rappeler que le bac d'eau de
condensation doit être vidé. Si ce voyant
s'allume au cours d'un programme, il indique que le bac est plein. Le signal sonore retentit, le programme s'arrête et le
Départ/Pause clivoyant de la touche
gnote. Ce voyant s'allume également
pour signaler que le bac d'eau de condensation n'est pas inséré correctement.
55
•
Voyant Filtre : Ce voyant s'allume à la
fin du programme pour vous rappeler
que les filtres doivent être nettoyés.
•
Voyant Condenseur : Ce voyant s'allume tous les 80 cycles de séchage pour
vous rappeler que le condenseur doit
être nettoyé.
Modification du programme
Pour changer un programme en cours,
vous devez d'abord l'annuler en tournant le
. Sélectionnez ensuite le
sélecteur sur
nouveau programme et appuyez sur la touDépart/Pause.
che
À la fin du programme
Si le linge n'est pas retiré en fin de cycle, le
sèche-linge effectue une phase anti-froissage (durée : 30 minutes maximum).
Le sèche-linge s'arrêtera automatiquement
à la fin de la phase anti-froissage. Les voyFin de cycle,
Filtre et
ants
Bac plein restent allumés et le signal sonore
retentit pendant 2 minutes.
Tournez le sélecteur de programme sur
pour éteindre l'appareil. Sortez le linge du
tambour et vérifiez que le tambour est vide.
Si vous ne souhaitez pas effectuer un autre
cycle de lavage, fermez le robinet d'arrivée
d'eau. Laissez la porte ouverte pour éviter
la formation de moisissures et l'apparition
de mauvaises odeurs.
Si vous ouvrez puis refermez la porte
,
avant de remettre le sélecteur sur
tous les voyants correspondant aux
phases du programme exécuté s'allument.
Après chaque utilisation
• Nettoyez les filtres.
• Videz le bac de récupération de l'eau de
condensation.
Nettoyage et entretien
Nettoyage des filtres à peluches
Pour garantir le bon fonctionnement de
l'appareil, il est nécessaire de nettoyer les
filtres à peluches, placés dans la contreporte et à l'avant du tambour, après chaque
cycle de séchage.
Attention Attention. N'utilisez jamais
votre sèche-linge sans avoir installé les
filtres à peluches ou si ces derniers
sont détériorés ou colmatés.
3. Après un certain temps, les filtres se
couvrent d'une patine due aux résidus
de lessive sur le linge. Pour éliminer
cette patine, nettoyez les filtres à l'eau
chaude en les frottant à l'aide d'une
brosse. Retirez le filtre situé dans l'ouverture de la porte. Pour le remettre en
place, veillez à orienter l'ergot vers la
gauche ou la droite. N'oubliez pas de
remettre le filtre en place après son nettoyage.
1. Ouvrez la porte.
2. Nettoyez le filtre microfin qui se trouve
au bas du hublot avec une main humide.
4. Enlevez les peluches du filtre, de préférence à l'aide d'un chiffon humide.
5. Replacez le filtre.
56
4. Sortez le condenseur en le saisissant
par sa poignée. Maintenez-le à l'horizontale pour éviter de renverser l'eau
résiduelle.
Nettoyage du condenseur
Nettoyez le condenseur lorsque le voyant
Condenseur s'allume.
Attention Ne faites pas fonctionner le
sèche-linge si le condenseur est
obstrué par des peluches car cela
pourrait l'endommager. Cela augmente
par ailleurs la consommation d'énergie.
1. Ouvrez la trappe : Pour cela, appuyez
sur la touche de déverrouillage située à
droite et ouvrez la trappe vers la gauche.
5. Tenez-le verticalement au-dessus d'un
évier pour le vider.
Attention N'utilisez pas d'objets
pointus pour le nettoyer. Vous
risqueriez de l'endommager.
6. Nettoyez le condenseur.
Nettoyez le condenseur avec une brosse et rincez éventuellement à l'aide
d'une douchette.
7. Remettez le condenseur à sa place,
tournez les deux butées vers le haut
jusqu'à enclenchement.
8. Refermez la trappe.
L'appareil ne fonctionne pas tant que le
voyant Condenseur est encore allumé.
2. Nettoyez les peluches se trouvant à
l'intérieur de la trappe et sur la partie
avant du condenseur. Nettoyez le joint
de la trappe à l'aide d'un chiffon humide.
3. Tournez les deux butées vers l'intérieur.
Attention N'utilisez jamais votre
sèche-linge sans le condenseur
thermique.
Vidange du bac d'eau de condensation
L'eau soustraite au linge pendant le séchage se condense à l'intérieur de l'appareil et
est récupérée dans un bac.
Ce bac doit être vidé après chaque utilisation pour assurer un parfait séchage lors de
57
l'utilisation suivante. Le voyant
Bac plein
s'allume pour vous rappeler de vider le bac.
1. Ouvrez le volet au bas de l'appareil
2. Tournez le taquet jaune vers le haut
3. Sortez le bac
4. Ouvrez le petit couvercle et laissez couler l'eau
5. Refermez le petit couvercle et remettez
le bac en place
6. Poussez-le jusqu'au déclic et tournez le
taquet jaune vers le bas pour le verrouiller.
7. Fermez le volet et appuyez de nouveau
DÉPART/PAUSE pour
sur la touche
permettre au programme de continuer.
Nettoyage du joint de porte
Nettoyez le joint de porte à l'aide d'un chiffon humide immédiatement après chaque
cycle de séchage.
Nettoyage du tambour
Attention Attention ! N'utilisez pas de
produits abrasifs ou laine d'acier pour
nettoyer le tambour.
Le calcaire contenu dans l'eau ou les
résidus de produits de lavage peuvent
laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du tambour. Dans ce cas, le détecteur d'humidité ne peut alors plus
reconnaître de manière fiable le taux
d'humidité, ce qui peut expliquer que
lorsque vous sortez le linge, il risque
d'être encore relativement humide.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide d'un détergent doux et d'un
chiffon humide.
Nettoyage du bandeau de commande
et de la carrosserie
Attention Attention ! N'utilisez jamais
de produits abrasifs ou caustiques.
Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la
carrosserie et le bandeau de commande.
En cas d'anomalie de fonctionnement
Dépannage
Problème1)
Le sèche-linge ne démarre pas.
Résultats de
séchage insatisfaisants
Cause possible
Solution
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Branchez l'appareil. Vérifiez le fusible
dans la boîte à fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
La touche Départ/Pause n'est pas activée.
Appuyez sur la touche Départ/Pause .
Sélection d'un programme inapproprié
Sélectionnez le programme adéquat. 2)
Filtres à peluches obstrués
Nettoyez les filtres à peluches. 3)
Condenseur thermique obstrué
Nettoyez le condenseur. 3)
Charge max. dépassée
Respectez le volume de charge max.
Fentes d'aération recouvertes
Dégagez les fentes d'aération à la base
de l'appareil.
Résidus à l'intérieur du tambour
Nettoyez l'intérieur du tambour.
58
Trop peu d'espace autour de l'appareil
Assurez-vous qu'il y ait un espace d'au
moins 5 cm autour de l'appareil.
Le hublot ne
ferme pas.
Les filtres ne sont pas en place.
Installez le filtre fin et/ou fixez le filtre
grossier.
Programme
inactif
Bac d'eau de condensation plein
Videz le bac. 3), appuyez touche Départ/
Pause .
Cycle de séchage trop
court
Volume de linge trop petit/Linge trop
sec pour le programme sélectionné.
Sélectionnez le programme Minuterie ou
un niveau de séchage supérieur (par ex.
Très sec ).
Filtres à peluches obstrués
Nettoyez les filtres à peluches.
Charge trop volumineuse
Respectez le volume de charge max.
Linge insuffisamment essoré
Essorez correctement le linge.
Température ambiante particulièrement
élevée ; il ne s'agit pas d'un défaut de la
machine.
Si possible, réduisez la température de
la pièce.
Cycle de séchage trop
long 4)
1) Mettez le sèche-linge à l'arrêt. Sélectionnez un programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause .
2) Reportez-vous aux recommandations de programme dans le chapitre Présentation des programmes.
3) Voir le chapitre Entretien et nettoyage.
4) Remarque : Après environ 5 heures, le cycle de séchage s'arrête automatiquement (reportez-vous au chapitre
Cycle de séchage complet).
Caractéristiques techniques
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Capacité du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Hauteur réglable
1,5 cm
Poids de l'appareil
38 kg
Charge maximum
7 kg
Tension
230 V
Fusible nécessaire
10 A
Puissance totale
2350 W
Classe d'efficacité énergétique
Consommation d'énergie en
kWh/cycle1)
C
4,4 kWh
Consommation annuelle d’énergie
298,2 kWh
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 ° C à + 35 ° C
1) 7 kg de coton, essoré à 1000 tr/min Conformément à la norme EN 61121
Maintenance
En cas d'anomalies de fonctionnement, vérifiez d'abord si vous ne pouvez pas remédier vous-même au dysfonctionnement à
l'aide de la notice d'utilisation (consultez le
chapitre En cas d'anomalie de fonctionnement).
Si vous ne parvenez pas à remédier au dysfonctionnement, adressez-vous au service
après-vente ou à l'un de nos partenaires.
Les informations suivantes sont nécessaires
pour pouvoir vous offrir une aide rapide :
– Description du modèle
59
– Numéro produit (PNC)
– Numéro de série (n° S sur la plaque signalétique collée sur l'appareil - pour trouver son emplacement, voir le Chapitre Description du produit )
– Type d'anomalie
– Éventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil.
Afin de disposer des numéros de référence
requis de l'appareil, nous vous conseillons
de les noter ci-dessous :
Description du
modèle :
........................................
PNC :
........................................
N° S :
........................................
Nous vous présentons toutes nos excuses pour les désagréments liés à toute incohérence mineure pouvant apparaître dans ces instructions, et découlant de nos efforts d'amélioration et de développement produit.
KESA ELECTRICALS© U.K
George House George Street
Hull HU1 3AU - ROYAUME-UNI
26 / 07 / 2011
136918800-B-382011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising