Electrolux EDC77570W User manual

Electrolux EDC77570W User manual
informaţii pentru utilizator
navodila za uporabo
udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
Uscător de rufe cu condensator şi suport de uscare
Kondenzacijski sušilni stroj s košaro za sušenje
Tharëse rrobash me skarë tharëse
Кондензациска машина за сушење со полица
Кондензаторска машина за сушење рубља са решетком за
сушење
EDC 77570W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Pentru a vedea cum gândim, vizitaţi www.electrolux.com
Cuprins
Informaţii importante privind siguranţa
2
4
4
7
7
8
Protecţia mediului înconjurător
Instalarea
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Înainte de prima utilizare
Tabelul cu programe
Utilizarea zilnică
Suportul pentru uscare
Curăţarea şi întreţinerea
Ce trebuie să faceţi dacă...
Date tehnice
Setările maşinii
8
10
12
13
14
16
17
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
Informaţii importante privind siguranţa
Important Pentru siguranţa dv. şi pentru
a asigura utilizarea corectă a aparatului,
înainte de instalare şi de prima utilizare,
citiţi cu atenţie acest manual de
utilizare, inclusiv recomandările şi
avertismentele cuprinse în el. Pentru a
evita erorile inutile şi accidentele, este
important să vă asiguraţi că toate
persoanele care vor folosi aparatul
cunosc foarte bine modul său de
funcţionare şi caracteristicile de
siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni şi
asiguraţi-vă că ele vor însoţi aparatul în
cazul în care este mutat sau vândut,
astfel încât toţi utilizatorii, pe întreaga
durată de viaţă a aparatului, să fie corect
informaţi cu privire la utilizarea şi
siguranţa sa.
•
•
•
•
- Vă rugăm să citiţi manualul de instrucţiuni înainte de a utiliza acest aparat.
Reguli generale de siguranţă
• Este periculos să modificaţi specificaţiile
sau să încercaţi să modificaţi acest produs, în orice fel.
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice şi senzoriale reduse, sau lipsite de experienţă şi
cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate sau li s-au dat instrucţiuni
în legătură cu folosirea aparatului, de către
o persoană răspunzătoare pentru siguranţa lor.
• Aveţi grijă ca animalele de casă ori copiii
mici să nu intre în tambur. Pentru a evita
•
•
acest lucru, verificaţi tamburul înainte de
utilizare.
Obiecte precum monedele, acele de siguranţă, cuiele, şuruburile, pietrele sau orice
alte materiale tari şi ascuţite pot cauza deteriorarea gravă şi nu trebuie introduse în
maşină.
Pentru a evita riscul de incendiu cauzat de
uscarea excesivă, nu folosiţi aparatul pentru a usca următoarele articole: Perne,
plăpumi şi obiecte similare (aceste articole
acumulează căldură).
Articolele precum: spuma de cauciuc
(spuma de latex), căştile de baie, ţesăturile
impermeabile, articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele care au pernuţe
din spumă de cauciuc nu trebuie uscate în
uscătorul de rufe.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză
după utilizare, curăţare şi operaţii de întreţinere.
În nici un caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi aparatul singuri. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot cauza
răniri sau defectări grave. Contactaţi Centrul de Asistenţă local. Insistaţi întotdeauna
să se utilizeze piese de schimb originale.
Articolele murdare de substanţe ca: ulei de
gătit, acetonă, benzină, kerosen, substanţe de scos petele, terebentină, ceară şi
substanţe de înlăturat ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult detergent înainte
de a fi uscate în uscătorul de rufe.
electrolux 3
• Pericol de explozie: Nu uscaţi niciodată
în uscător articole care au venit în contact
cu solvenţi inflamabili (benzină, alcool metilic, lichide pentru curăţare chimică şi substanţe similare). Aceste substanţe sunt volatile şi pot cauza o explozie. Uscaţi în
uscătorul de rufe numai articole spălate cu
apă.
• Risc de incendiu: articolele care au fost
pătate sau udate cu ulei vegetal sau de
gătit reprezintă un pericol de incendiu şi nu
trebuie introduse în uscătorul de rufe.
• Dacă aţi spălat rufele cu substanţe de scos
petele, trebuie să efectuaţi un ciclu de
clătire suplimentar înainte de a le încărca în
uscătorul de rufe.
• Vă rugăm să vă asiguraţi că n-au rămas
brichete cu gaz sau chibrituri în buzunarele
rufelor ce vor fi încărcate în aparat.
Avertizare
• Nu opriţi niciodată uscătorul de
rufe înainte de terminarea ciclului
de uscare, în afara cazului în care
toate rufele sunt scoase imediat şi
întinse, astfel încât căldura să fie
disipată. Risc de incendiu!
• Trebuie să aveţi grijă să nu se acumuleze scame în jurul uscătorului
de rufe.
• Risc de şoc electric! Nu stropiţi aparatul
cu jeturi de apă.
• Partea finală a unui ciclu de uscare se face
fără căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să rămână la o temperatură care
asigură evitarea deteriorării articolelor.
• Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat dacă
au fost folosite substanţe chimice industriale pentru curăţare.
• Asiguraţi-vă că există o aerisire adecvată
în camera de instalare, pentru a evita întoarcerea în cameră a gazelor de la aparatele care folosesc alţi combustibili, inclusiv de la focurile deschise.
Instalarea
• Acest aparat este greu. Trebuie să aveţi
grijă când îl deplasaţi.
• După ce aţi despachetat aparatul, verificaţi
să nu fie deteriorat. Dacă aveţi dubii, nu-l
utilizaţi şi contactaţi Centrul de Asistenţă.
• Toate ambalajele trebuie îndepărtate înainte de utilizare. Dacă aceste indicaţii nu sunt
•
•
•
•
respectate, se poate produce deteriorarea
gravă a produsului şi a bunurilor. Vedeţi
capitolul corespunzător din manualul utilizatorului.
Toate lucrările electrice necesare pentru
instalarea acestui aparat trebuie efectuate
de către un electrician calificat.
Aveţi grijă să controlaţi ca aparatul să nu
fie aşezat pe cablul de alimentare.
Dacă maşina este amplasată pe o podea
mochetată, vă rugăm să reglaţi picioruşele
pentru a permite aerului să circule liber sub
maşină.
După instalarea maşinii, verificaţi să nu fie
aşezată pe cablul de alimentare.
Utilizarea
• Acest aparat este proiectat pentru uz casnic. Nu trebuie folosit în scopuri diferite de
cele pentru care a fost proiectat.
• Spălaţi numai ţesături care sunt făcute
pentru a fi uscate în maşina de uscat. Respectaţi instrucţiunile de pe eticheta fiecărui
articol.
• Nu uscaţi articole nespălate în maşina de
uscat rufe.
• Nu supraîncărcaţi aparatul. Vedeţi capitolul corespunzător din manualul utilizatorului.
• Rufele din care se scurge apa nu trebuie
introduse în maşina de uscat.
• Hainele care au venit în contact cu produse volatile pe bază de benzină nu trebuie
uscate la maşină. Dacă se folosesc lichide
volatile de curăţare, trebuie să aveţi grijă ca
lichidul să fie îndepărtat din haine, înainte
de a fi introduse în maşină.
• Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză; ţineţi întotdeauna de ştecher.
• Nu folosiţi niciodată maşina de uscat rufe
dacă sunt deteriorate cablul de alimentare,
panoul de control, suprafaţa de lucru sau
baza, iar interiorul uscătorului este accesibil.
• Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite conform instrucţiunilor
de utilizare.
• Atenţie - suprafaţă fierbinte : Nu atingeţi suprafaţa capacului becului de la uşă
când lumina este aprinsă.
(Numai uscătoarele echipate cu bec intern
în tambur)
4 electrolux
Siguranţa copiilor
• Această maşină nu trebuie folosită de copii
de vârstă mică sau de persoane cu handicap, fără supraveghere.
• Copiii adesea nu recunosc pericolele asociate aparatelor electrice. Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se joace cu aparatul.
• Materialele de ambalaj (de ex. peliculă de
plastic, polistiren) pot fi periculoase pentru
copii - pericol de sufocare! Nu le lăsaţi la
îndemâna copiilor.
• Păstraţi toţi detergenţii într-un loc sigur,
care să nu fie la îndemâna copiilor.
• Atenţie: copiii sau animalele nu trebuie să
intre în tambur.
Protecţia mediului înconjurător
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj
indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat
la punctul de colectare corespunzător pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că aţi eliminat în
mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
potenţialelor consecinţe negative pentru
mediul înconjurător şi pentru sănătatea
persoanelor, consecinţe care ar putea deriva
din aruncarea necorespunzătoare a acestui
produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm
să contactaţi biroul local, serviciul pentru
eliminarea deşeurilor sau magazinul de la
care l-aţi achiziţionat.
Recomandări privind protecţia mediului
înconjurător
• În uscător, rufele devin pufoase şi moi. Prin
urmare, la spălat nu mai este nevoie de
balsam de rufe.
• Uscătorul va funcţiona în modul cel mai
economic dacă:
– Păstraţi întotdeauna libere deschiderile
pentru ventilaţie de la baza uscătorului;
– Încărcaţi numai cu cantităţile specificate
în tabelul cu programe;
– Vă asiguraţi că există o bună aerisire în
încăperea de instalare;
– Curăţaţi filtrul micro-fin şi sita fină după
fiecare ciclu de uscare;
– Centrifugaţi bine rufele înainte de uscare.
Consumul de energie depinde de viteza
de centrifugare setată la maşina de
spălat. Viteză mai mare de centrifugare
- consum mai mic de energie.
Informaţii privind mediul înconjurător
Materialele de ambalare sunt prietenoase cu
mediul şi pot fi reciclate. Componentele de
plastic sunt identificate prin marcaje, de
exemplu >PE<, >PS< etc. Vă rugăm să aruncaţi materialele de ambalare în recipientele
adecvate în instalaţiile pentru gunoi comunitare.
Avertizare Atunci când un aparat nu se
mai foloseşte:
• Scoateţi ştecherul din priză.
• Tăiaţi cablul electric şi aruncaţi-l împreună cu ştecherul.
• Aruncaţi dispozitivul de închidere a
uşii. În acest fel, evitaţi blocarea copiilor în interior, lucru care le-ar pune viaţa în pericol.
Instalarea
Amplasarea aparatului
• Pentru convenienţa dv., se recomandă ca
uscătorul să fie amplasat aproape de maşina de spălat.
• Uscătorul de rufe trebuie să fie instalat întrun loc curat, în care nu se acumulează
murdărie.
• Aerul trebuie să poată circula uşor de jur
împrejurul aparatului. Nu blocaţi grătarul
de ventilaţie frontal sau grătarele de admisie a aerului din spatele maşinii.
• Pentru ca vibraţiile şi zgomotul să fie minime în timpul funcţionării uscătorului, acesta trebuie amplasat pe o suprafaţă stabilă
şi orizontală.
electrolux 5
• După ce se află în poziţia permanentă de
funcţionare, verificaţi ca uscătorul să fie
perfect orizontal, cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau coborâţi picioruşele până când este perfect
orizontal.
• Picioruşele nu trebuie înlăturate niciodată.
Nu reduceţi spaţiul până la podea cu covoare groase, stinghii de lemn etc. Acest
lucru ar putea duce la acumularea de
căldură, care poate afecta funcţionarea
aparatului.
Important
• Aerul cald care iese din uscătorul de rufe
poate ajunge la temperaturi de până la
60°C. Prin urmare, aparatul nu trebuie instalat pe podele care nu rezistă la temperaturi înalte.
• Când folosiţi uscătorul de rufe, temperatura camerei nu trebuie să fie mai mică de
+5°C şi mai mare de +35°C, deoarece
poate afecta performanţele aparatului.
• Dacă aparatul trebuie deplasat, trebuie
transportat vertical.
• Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei
uşi care se încuie, în spatele unei uşi glisante sau al unei uşi cu balamalele în partea opusă uşii aparatului, astfel încât deschiderea completă a uşii uscătorului să fie
împiedicată.
3. Scoateţi tubul din folie şi izolaţia de polistiren din maşină.
Despachetarea suportului pentru
uscare
Atenţie Înainte de utilizarea aparatului,
trebuie îndepărtate din tambur toate
ambalajele şi suportul pentru uscare.
Interiorul tamburului trebuie să fie curat.
1 2
4
3
Pentru a despacheta suportul:
1. Îndepărtaţi componenta mijlocie din polistiren prin tragere.
Îndepărtarea ambalajului de protecţie
pentru transport
Atenţie
Înainte de utilizare trebuie îndepărtate ambalajele utilizate pentru transport.
1
Desfaceţi componentele din polistiren 3
si 4.
1. Deschideţi uşa de încărcare
2. Scoateţi fâşiile adezive din interiorul maşinii, din partea superioară a tamburului.
6 electrolux
2. Ridicaţi uşor suportul si scoateţi-l cu grijă
afară din tambur.
3. Îndepărtaţi componenta din polistiren din
dreapta prin tragere.
Racordarea electrică
Datele privind voltajul la priză, tipul de curent
şi siguranţele necesare se găsesc pe plăcuţa
cu datele tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice
se află lângă deschiderea de încărcare (vezi
capitolul "Descrierea produsului").
Conectaţi maşina la o priză cu
împământare, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Avertizare Fabricantul nu-şi asumă
nici o responsabilitate pentru
daunele sau pentru leziunile
provocate din cauza nerespectării
măsurilor de precauţie privind
siguranţa mai sus menţionate. Dacă
este necesar, cablul de alimentare
trebuie înlocuit numai de către
Centrul nostru de Asistenţă.
Dacă este necesar, cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de
către Centrul nostru de Asistenţă.
Avertizare Cablul de alimentare
trebuie să fie accesibil după
instalarea maşinii.
4. Îndepărtaţi componenta din polistiren din
stânga prin tragere.
Reversibilitatea uşii
Pentru a uşura încărcarea sau descărcarea
rufelor, uşa poate fi montată pe partea
opusă.
Avertizare Operaţia de schimbare a
direcţiei de deschidere a uşii trebuie să
fie efectuată numai de către un tehnician
autorizat de la Serviciul de Asistenţă.
Vă rugăm să contactaţi Serviciul local de
Asistenţă. Tehnicianul va schimba direcţia de
deschidere a uşii pe cheltuiala dv.
electrolux 7
Accesorii speciale
• kit de suprapunere
Disponibil la Serviciul de Asistenţă Tehnică sau la dealerul dv. specializat
Aceste kituri de instalare intermediare pot
fi utilizate pentru a amplasa uscătorul şi o
maşină de spălat automată (lăţime 60 cm,
încărcare frontală) prin suprapunere, pentru a economisi spaţiul. Maşina de spălat
automată se află dedesubt, iar uscătorul
se află deasupra.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
• kit de evacuare
Kit de instalare pentru evacuarea directă a
apei condensate în chiuvetă, sifon, canal
etc. Recipientul pentru apă nu mai trebuie
golit, cu toate acestea trebuie să rămână
în poziţia sa, montat pe maşină.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
• piedestal cu sertar
Disponibil la Serviciul de Asistenţă Tehnică sau la dealerul dv. specializat
Pentru a situa uscătorul la înălţimea optimă
şi pentru a avea un spaţiu suplimentar de
depozitare (de exemplu, rufele)
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate împreună cu kitul.
Disponibil la Serviciul de Asistenţă Tehnică sau la dealerul dv. specializat
Descrierea produsului
1
4
2
3
5
7
6
8
10
11
9
12
14
13
1 Panoul de comandă
2 Rezervor de apă
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Becul din tambur
Filtrele pentru scame fine
Suportul pentru uscare
Filtrele pentru scame
Uşa de încărcare (reversibilă)
Buton pentru deschiderea uşii de pe
plintă
Filtrele mari pentur scame
Plăcuţa cu datele tehnice
Condensator
Grătarul de ventilaţie
Uşa de pe plintă
Picioruşe reglabile
Panoul de comandă
Panoul de comandă
1
2 3 4 5 6
7 8
9
1 Selectorul de programe şi întrerupătorul
de oprire
2
3
4
5
6
7
8
Butonul Delicate (delicat)
Butonul Buzzer (semnal acustic)
Butonul Dryness (uscare)
Butonul Time (timp)
Afişajul
Butonul Start/Pause (start/pauză)
Leduri de avertizare:
Condensator ,
Filtre ,
Rezervor plin
9 Butonul Delay (pornire cu întârziere)
8 electrolux
Afişajul
SIMBOL
DESCRIERE
Pornirea cu întârziere
Faza de uscare
Faza de răcire
Faza anti-şifonare
Dispozitivul de siguranţă pentru copii
SIMBOL
Eroare, selecţie greşită
DESCRIERE
Timpul până la terminare (durata programului, ora pornirii
cu întârziere)
Înainte de prima utilizare
Pentru a înlătura eventualele reziduuri rămase în urma fabricării, ştergeţi tamburul
uscătorului cu o cârpă umedă sau efectuaţi
un ciclu scurt de uscare (circa 30 min.) cu
cârpe umedă în maşină.
Tabelul cu programe
încărc
ătură
max. 1)
Aplicaţii/caracteristici
Extra
(uscare extra)
7 kg
Uscarea completă a ţesăturilor groase sau cu mai
multe straturi, de ex. articole flauşate, halate de
baie.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Strong
(uscare puternică)
7 kg
Uscarea completă a ţesăturilor groase, de ex. articole flauşate, prosoape.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Cupboard (uscare pt.
aşezare în
dulap)
7 kg
Uscarea completă a ţesăturilor cu grosime uniformă, de ex. articole flauşate, tricotaje, prosoape.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Iron (uscare pentru
călcat)
7 kg
Pentru ţesături subţiri care urmează a fi călcate,
de ex. tricotaje, cămăşi de bumbac.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Program
Opţiuni
Cottons (bumbac)
Synthetics (sintetice)
Extra
(uscare extra)
3 kg
Uscarea completă a ţesăturilor groase sau cu mai
multe straturi, de ex. pulovere, lenjerie de pat, feţe
de masă.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Eticheta
de întreţinere
electrolux 9
Program
încărc
ătură
max. 1)
Aplicaţii/caracteristici
Opţiuni
Cupboard (uscare pt.
aşezare în
dulap)
3 kg
Pentru ţesături subţiri care nu se calcă, de ex.
cămăşi uşor de întreţinut, feţe de masă,
îmbrăcăminte pentru copii, şosete, lenjerie intimă
cu balene sau sârmă.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Iron (uscare pentru
călcat)
3 kg
Pentru ţesături subţiri care urmează a fi călcate,
de ex. tricotaje, cămăşi de bumbac.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Special (special)
Mix
(amestec)
3 kg
Pentru uscarea bumbacului şi a ţesăturilor sintetice, foloseşte o temperatură redusă.
toate, în afară
de
Time
De(timp):
licate (delicat)2)
Time
(timp)
7 kg
Pentru uscarea suplimentară a articolelor separate.
Delicate
(delicat),
Buzzer (semnal acustic),
Time
De(timp),
lay (pornire cu
întârziere)
Jeans
(jeans)
7 kg
Pentru articole pentru timpul liber, de ex. blugi,
tricouri etc., cu materiale cu grosimi diferite (de ex.
la gât, manşete şi cusături).
toate, în afară
de
Time
(timp)
Easy
(călcare
uşoară)
1 kg
(sau 5
cămăşi
)
Program cu mecanism anti-şifonare pentru
ţesăturile uşor de întreţinut, de ex. cămăşi şi bluze;
pentru o călcare cu efort minim. Rezultatul depinde de tipul şi de calitatea ţesăturilor. Puneţi articolele în uscător imediat după centrifugare; după
uscare, scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
umeraşe.
toate, în afară
de
Time
(timp)
Rack (suport lână/pantofi)
Wool
(lână)
1 kg
Pentru uscarea delicată a articolelor din lână după
ce au fost spălate, utilizând aer cald la încărcătura
mecanică minimă. Recomandare: Scoateţi articolele imediat după uscare, deoarece nu urmează
niciun program anti-şifonare. Durata programului:
între 30 şi 180 minute.
Delicate
(delicat)2) ,
Buzzer (semnal acustic),
Time
De(timp),
lay (pornire cu
întârziere)
Eticheta
de întreţinere
10 electrolux
Program
Shoes
(accesorii
pantofi)
Cooling
(răcire)
încărc
ătură
max. 1)
Aplicaţii/caracteristici
Opţiuni
1 pereche
Pentru a usca delicat o pereche de pantofi de
sport, spălaţi şi centrifugaţi la 1000 rpm. Durata
programului: între 30 şi 180 minute.
Delicate
(delicat)2) ,
Buzzer (semnal acustic),
Time
De(timp),
lay (pornire cu
întârziere)
1 kg
Pentru împrospătarea sau curăţarea delicată a
ţesăturilor, cu kituri de curăţare chimică disponibile în comerţ. (folosiţi numai produse indicate ca
fiind adecvate pentru uscător; citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate împreună cu kitul)
Buzzer
(semnal acustic)
Eticheta
de întreţinere
1) greutatea maximă a rufelor uscate
2) setat implicit
Utilizarea zilnică
Sortarea rufelor
• Sortarea după tipul de ţesătură:
– Bumbac/in pentru programele din gruCottons (bumbac).
pul
– Ţesături în amestec şi sintetice pentru
programele din grupul
Synthetics
(sintetice).
• Sortarea după eticheta de întreţinere: Etichetele de întreţinere înseamnă:
Uscarea în uscătorul de rufe este posibilă în principiu
Uscare la temperatură normală
Uscare la temperatură joasă
Uscarea în uscătorul de rufe nu este
posibilă
Important Nu puneţi în aparat rufe ude pe a
căror etichetă de întreţinere nu se specifică
dacă sunt adecvate pentru uscarea în
uscătorul de rufe.
Acest aparat poate fi utilizat pentru toate rufele ude pe a căror etichetă se arată că sunt
adecvate pentru uscarea în uscătorul de rufe.
• Nu uscaţi articole noi, colorate, împreună
cu articole în culori deschise. Din ţesăturile
colorate poate ieşi culoarea.
• Nu uscaţi jerseuri de bumbac şi tricotaje cu
programul
Extra (uscare extra). Articolele s-ar putea micşora!
• Ţesăturile de lână sau similare lânei pot fi
Wool
uscate utilizând programul
(lână). Înainte de ciclul de uscare, centrifugaţi ţesăturile de lână cât mai bine posibil
(max. 1200 rpm). Uscaţi ţesăturile de lână
doar împreună cu ţesăturile similare sau
din acelaşi material, culoare şi greutate. Vă
rugăm să uscaţi separat articolele din lână
cu greutate mare.
Pregătirea rufelor
• Pentru a evita încurcarea rufelor: închideţi
fermoarele, încheiaţi nasturii cearşafurilorplic şi legaţi cordoanele sau panglicile (de
ex. la şorţuri).
• Goliţi buzunarele. Scoateţi elementele de
metal (agrafele de birou, acele de siguranţă
etc).
• Întoarceţi pe dos articolele cu strat dublu
de ţesătură (de ex. la hanorace cu căptuşeală de bumbac, stratul de bumbac trebuie să fie la exterior). Astfel, aceste
ţesături se vor usca mai bine.
Important Nu supraîncărcaţi aparatul.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de
7 kg.
electrolux 11
Pornirea aparatului
Rotiţi selectorul de programe pe orice program. Maşina se aprinde. Când uşa de
încărcare este deschisă, becul intern luminează tamburul.
Punerea în funcţiune
1
2
3
4
5
Opţiuni de uscare
Delicate (delicat)
uscare delicată, la temperatură redusă, a ţesăturilor delicate şi a ţesăturilor sensibile la temperatură (de ex. acrilice, viscoză) marcate pe eticheta
de întreţinere cu:
Buzzer (semnal acustic)
confirmare sonoră pentru:
• terminarea ciclului
• pornirea şi terminarea fazei anti-şifonare
• întreruperea ciclului
• eroare
Dryness (uscare)
măreşte gradul de uscare ale rufelor în mod
adecvat, la nivelul selectat:
• Max - maximă
• Med - medie
• Min - minimă
Această opţiune vă permite să oţineţi rezultate
satisfăcătoare ale uscării (este inactivă la unele
programe)
Time (timp)
vă permite să setaţi o durată personalizată de
uscare, de la minim 20 min. la maxim 3 ore (în
paşi de 10 min. - apăsaţi pe buton în mod repetat, până când pe afişaj apare durata dorită a
programului, de ex.
- pentru un
program de 1 oră şi 20 minute); este activă cu
programele adecvate
Delay (pornire cu întârziere)
vă permite să întârziaţi pornirea unui program de
uscare, de la un minim 30 min. la un maxim de
20 ore
1. selectaţi programul de uscare şi opţiunile suplimentare de uscare
2. apăsaţi pe butonul Delay (pornire cu întârziere) în mod repetat, până când pornirea cu
întârziere dorită apare pe afişaj, de ex.
H dacă programul trebuie să înceapă
după 12 ore
3. pentru a activa cronometrul pentru pornirea
cu întârziere, apăsaţi pe butonul Start/Pause
(start/pauză) - intervalul de timp până la pornire se vede pe afişaj
Setarea siguranţei pentru copii
Siguranţa pentru copii poate fi setată pentru
a preveni pornirea accidentală a unui program sau modificarea accidentală a unui program în curs de desfăşurare. Funcţia Siguranţă pentru copii blochează toate butoanele
şi selectorul de programe. Siguranţa pentru
copii poate fi activată sau dezactivată ţinând
apăsate simultan butoanele Dryness (uscare)
şi
Time (timp) timp de 5 secunde.
Simbolul:
de pe afişaj indică faptul că dispozitivul de siguranţă pentru copii este activat.
Modificările parametrilor de uscare necesită dezactivarea dispozitivul de siguranţă pentru copii.
Dispozitivul de siguranţă pentru copii nu
poate fi dezactivat în ultima fază a ciclului
de uscare.
Pornirea programului
Apăsaţi pe butonul " Start/Pause (start/
pauză) . Programul începe.
Avansarea programului este indicată de trecerea timpului pentru uscare de pe LCD.
Schimbarea programului
Pentru a schimba un program care a fost selectat din greşeală, după ce acesta a început,
rotiţi mai întâi selectorul de programe pe
off şi apoi resetaţi programul.
12 electrolux
Programul nu mai poate fi schimbat direct, după ce a început. Dacă totuşi se
face o încercare de a schimba programul de la butonul pentru programe, afişajul pentru avansarea programului şi indicatoarele pentru întreţinere clipesc intermitent. Dacă se apasă pe un buton
pentru opţiuni (cu excepţia butonului
Buzzer (semnal acustic)), pe afişaj apare
. Programul de uscare nu este
afectat de acest lucru (protejarea rufelor).
Terminarea ciclului de uscare /
scoaterea rufelor
După terminarea ciclului de uscare, pe afişaj
apare simbolul pentru anti-şifonare
ş
care clipesc intermitent, precum şi
filtru şi
rezervor
ledurile de avertizare:
plin . Dacă a fost apăsat butonul Buzzer
(semnal acustic), se aude un semnal acustic
intermitent timp de un minut.
aprox. 30 minute. Tamburul se roteşte la
intervale regulate în timpul acestei faze.
În acest mod rufele sunt menţinute separate şi nu se şifonează. Rufele pot fi
scoase oricând în timpul fazei anti-şifonare. (Rufele trebuie scoase la terminarea fazei anti-şifonare, cel mai târziu,
pentru a evita şifonarea acestora.)
1. Deschideţi uşa.
2. Înainte de a scoate rufele, îndepărtaţi
scamele din filtrul micro-fin. Cel mai bine
se face acest lucru dacă aveţi mâna umezită. (Vezi capitolul "Întreţinerea şi curăţarea.)
3. Scoateţi rufele.
4. Rotiţi selectorul de programe pe
off .
Important După fiecare ciclu de uscare:
- Curăţaţi filtrul micro-fin şi filtrul fin
- Goliţi recipientul pentru apa condensată
(Vezi capitolul "Întreţinerea şi curăţarea".)
5. Închideţi uşa.
Ciclurile de uscare sunt urmate automat
de o fază anti-şifonare care durează
Suportul pentru uscare
Accesoriu special pentru uscarea delicată a
articolelor de lână lavabile şi a pantofilor de
sport. Este incomparabil pentru uscarea articolelor ude din lână - se elimină mişcarea,
protejând articolele împotriva împâslirii.
Pentru despachetarea suportului, consultaţi capitolul Instalarea .
Important Înainte de a instala suportul de
uscare, verificaţi tamburul uscătorului.
Trebuie să fie gol!
Pantofii de sport nu pot fi uscaţi fără suport în caz contrar, se deteriorează tamburul.
Instalarea şi utilizarea
1. Deschideţi uşa.
2. Introduceţi suportul, sprijinind cu grijă cele două console pe partea din faţă a flanşei din plastic.
3. Puneţi articolele de lână sau pantofii de
sport pe suport.
electrolux 13
4. Selectaţi programul adecvat pentru uscarea pe suport şi durata de uscare.
5. Apăsaţi pe butonul START/PAUZĂ.
6. La terminarea ciclului, deschideţi uşa de
încărcare şi scoateţi articolele de lână sau
pantofii.
7. Rotiţi selectorul de programe pe OFF.
8. Scoateţi suportul de uscare din tambur.
Recomandări privind uscarea
• pentru rezultate optime ale uscării, întindeţi
bine articolele de lână pe suport
• nu înghesuiţi şi nu împăturiţi articolele de
lână
• tălpicile trebuie puse lângă pantofi pe suportul de uscat, iar şireturile trebuie să fie
legate,
• deschideţi suportul şi puneţi pantofii de
sport pe el
Curăţarea şi întreţinerea
Curăţarea filtrelor pentru scame
Filtrele adună toate scamele care se acumulează în timpul uscării. Pentru a asigura o
funcţionare perfectă a uscătorului, filtrele
pentru scame (filtrul fin şi filtrele pentru scame) trebuie curăţate după fiecare ciclu de
uscare.
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
Atenţie Nu puneţi niciodată în funcţiune
uscătorul fără filtrele pentru scame sau
cu filtrele deteriorate sau astupate.
II
Curăţaţi garniturii uşii
Curăţaţi garnitura uşii cu o cârpă umedă imediat după ce s-a terminat ciclul de uscare.
14 electrolux
Golirea rezervorului de apă
Goliţi rezervorul de apă după fiecare ciclu de
uscare.
1
2
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a-l
curăţa.
1
2
3
4
5
6
7
8
3
Curăţarea tamburului
Avertizare Apa condensată nu poate fi
băută sau folosită la prepararea
alimentelor.
Dacă programul a fost întrerupt din
cauză că rezervorul de apă era plin:
Apăsaţi pe butonul Start/Pause (start/
pauză) pentru a continua ciclul de uscare.
Curăţarea condensatorului
Atenţie Nu folosiţi substanţe abrazive
sau bureţi de sârmă pentru a curăţa
tamburul.
Calcarul din apă sau agenţii de curăţare
pot forma un strat puţin vizibil pe partea
internă a tamburului. În acest caz, gradul
de uscare al rufelor nu mai poate fi detectat cu precizie. Rufele sunt mai ude
decât ar trebui la scoaterea din aparat.
Folosiţi un agent de curăţare casnic standard
(de ex. un agent de curăţare pe bază de oţet)
pentru a şterge interiorul tamburului şi proeminenţele de pe acesta.
Curăţarea panoul de comandă şi a
carcasei
Important
• Nu puneţi niciodată în funcţiune uscătorul
fără condensator.
• Un condensator înfundat poate duce la un
consum mai mare de energie (ciclul de uscare se lungeşte) şi la deteriorarea uscătorului.
Atenţie Nu folosiţi substanţe de curăţat
mobila sau agenţi de curăţare agresivi
pentru a curăţa maşina.
Folosiţi o cârpă umedă pentru a şterge panoul de comandă şi carcasa.
Ce trebuie să faceţi dacă...
Soluţionarea problemelor
Problemă 1)
Cauză posibilă
Soluţie
electrolux 15
Uscătorul de
rufe nu funcţionează.
Uscătorul nu este conectat la priză.
Introduceţi ştecherul în priză. Verificaţi siguranţa din cutia de siguranţe (instalaţia
locuinţei).
Uşa de încărcare este deschisă.
Închideţi uşa
Butonul Start/Pause (start/pauză) nu este Apăsaţi pe butonul " Start/Pause (start/
apăsat.
pauză) .
Rezultatele
uscării sunt
nesatisfăcătoare.
Uşa de
încărcare nu
se închide
S-a setat un program incorect.
Setaţi un program adecvat. 2)
Filtrele pentru scame sunt înfundate.
Curăţaţi filtrele pentru scame. 3)
Schimbătorul de căldură este înfundat.
Curăţaţi schimbătorul de căldură. 3)
Încărcătura max. a fost depăşită.
Respectaţi volumul maxim de încărcare.
Grătarul de ventilaţie este astupat
Eliberaţi grătarul de ventilaţie din zona bazei.
Reziduuri în tambur.
Curăţaţi interiorul tamburului.
Duritate mare a apei.
Setaţi o duritate adecvată a apei 4).
Filtrele nu sunt blocate în locul lor.
Montaţi filtrul fin şi/sau împingeţi filtrul cu
ochiuri mari la locul său.
Err ( Error ) pe Încercare de a modifica parametrii după
afişajul LCD. 5) pornirea programului.
Stingeţi uscătorul, apoi porniţi-l din nou.
Setaţi parametrii necesari.
Becul din tam- Selectorul de programe este pe poziţia
bur nu funcţio- "O" (oprit).
nează.
S-a defectat becul.
Rotiţi-l pe Extra (uscare extra) (dacă este
disponibil) sau pe orice program.
Schimbaţi becul (vezi capitolul următor).
Timpul trece în
mod anormal
pe afişajul
LCD 5)
Durata până la terminare este calculată în
funcţie de: tip, volum şi gradul de umezeală al rufelor.
Proces automat; nu este o defecţiune a
maşinii.
Programul este inactiv
Rezervorul de apă este plin.
Goliţi rezervorul de apă 3) , apăsaţi pe butonul Start/Pause (start/pauză).
Ciclul de usSelectaţi durata programului sau un nivel
Volum mic de rufe./Rufe prea uscate pencare este prea
mai mare de uscare (de ex. Extra (uscare
tru programul selectat.
scurt
extra)).
Filtrele pentru scame sunt înfundate.
Volum prea mare de rufe.
Ciclul de uscare este prea Rufele sunt insuficient centrifugate.
lung 6)
Temperatura camerei este prea mare - nu
este o defecţiune a maşinii.
Curăţaţi filtrele pentru scame.
Respectaţi volumul maxim de încărcare.
Centrifugaţi rufele în mod adecvat.
Dacă este posibil, reduceţi temperatura
camerei.
1) În cazul apariţiei unui mesaj de eroare pe afişajul LCD (de ex. E51 - numai la uscătoarele cu LCD):
Stingeţi şi porniţi din nou uscătorul. Setaţi programul. Apăsaţi pe butonul " Start/Pause (start/pauză) .
Nu funcţionează? - contactaţi Centrul de Asistenţă local şi comunicaţi-le codul de eroare.
2) respectaţi recomandările pentru program - vezi capitolul Descrierea programelor
3) vezi capitolul Întreţinerea şi curăţarea
4) vezi capitolul Setările maşinii
5) numai uscătoarele cu afişaj LCD
6) Notă: După aproximativ 5 ore ciclul de uscare se termină automat (vezi secţiunea Terminarea ciclului
de uscare ).
16 electrolux
Înlocuirea becului pentru iluminarea
interiorului
Folosiţi numai un bec special, proiectat în
mod special pentru uscătoarele de rufe. Becul special poate fi obţinut de la Serviciul de
Asistenţă local.
Important Când aparatul este pornit, becul
din interior se stinge după 4 minute când uşa
este deschisă.
Avertizare Nu folosiţi becuri standard!
Acestea dezvoltă prea multă căldură şi
pot deteriora maşina!
Înainte de a înlocui becul, scoateţi ştecherul din priză; în caz de racordare permanentă: deşurubaţi sau dezactivaţi
complet siguranţa.
1. Deşurubaţi capacul de deasupra becului
(acesta se găseşte direct în spatele deschiderii pentru încărcare, în partea de
sus; consultaţi capitolul "Descrierea maşinii".)
2. Înlocuiţi becul defect.
3. Înşurubaţi la loc capacul.
Verificaţi poziţionarea corectă a garniturii oring înainte de a înşuruba la loc capacul becului de la uşă. Nu folosiţi uscătorul de rufe
dacă lipseşte garnitura o-ring de la capacul
becului de la uşă.
Avertizare Din motive de siguranţă,
capacul trebuie să fie bine înşurubat. În
caz contrar, uscătorul de rufe nu trebuie
pus în funcţiune.
Date tehnice
Parametru
Valoare
Înălţime x Lăţime x Adâncime
85 x 60 x 58 cm
Volumul tamburului
108 l
Adâncime cu uşa deschisă
109 cm
Înălţimea poate fi reglată cu
1,5 cm
Greutatea când este gol
aprox. 40 kg
Cantitatea care poate fi încărcată (depinde de
program) 1)
max. 7 kg
Voltaj
230 V
Siguranţa necesară
10 A
Putere totală
2350 W
Clasa de eficienţă energetică
B
Consumul de energie (7 kg de bumbac, centrifugate la 1000 rpm) 2)
3,92 kWh
Consumul mediu anual de energie
284,1 kWh
Utilizarea
Casnică
Temperatura permisă a camerei
+ de la 5°C până la + 35°C
Valorile consumurilor
Valorile consumului au fost determinate în condiţii standard. Ele pot fi diferite când maşina este folosită
în condiţii de uz casnic.
Program
Cottons Cupboard (bumbac uscate pt. dulap)3)
Consum de energie în kWh / durată medie de
uscare în min.
3,92 / 125 (7 kg încărcătură, centrifugare la 1000
rpm)
3,75 (7 kg încărcătură, centrifugare la 1200 rpm)
3,60 (7 kg încărcătură, centrifugare la 1400 rpm)
3,20 (7 kg încărcătură, centrifugare la 1800 rpm)
electrolux 17
Parametru
Valoare
Cottons Iron (bumbac uscate pt călcat)3)
3,34 / 107 (7 kg încărcătură, centrifugare la 1000
rpm)
Synthetics Cupboard (sintetice foarte uscate)3)
1,33 / 48 (3 kg încărcătură, centrifugare la 1200
rpm)
1) În unele ţări pot fi necesare date diferite privind cantitatea care poate fi încărcată, din cauza metodelor
diferite de măsurare.
2) în conformitate cu EN 61121
3) Recomandări pentru institutele de testare: ciclul trebuie verificat în conformitate cu EN 61121
Setările maşinii
Setare
Mod de realizare
Sonerie activată/de- Implicit, soneria este dezactivată. Pentru a activa/dezactiva permanent sozactivată permanent neria:
1. Rotiţi selectorul de programe pe orice program.
2. Apăsaţi simultan pe butoanele Buzzer (semnal acustic) şi Dryness (uscare) şi ţineţi-le apăsate aprox. 5 secunde.
Duritatea apei 1)
1. Rotiţi selectorul de programe pe orice program.
2. Apăsaţi simultan pe butoanele Dryness (uscare) şi Start/Pause (start/
pauză) şi ţineţi-le apăsate aprox. 5 secunde.
3. Apăsaţi pe butonul Start/Pause (start/pauză) până când setaţi nivelul dorit:
conductivitate joasă <300 μS/cm
conductivitate medie 300-600 μS/cm
conductivitate mare >600 μS/cm
4. Pentru a memoriza setarea, apăsaţi simultan pe butoanele Dryness (uscare) şi Start/Pause (start/pauză) sau rotiţi butonul pe poziţia
off
1) Apa conţine o cantitate variabilă de calcar şi de săruri minerale, în funcţie de regiunea geografică,
astfel încât şi conductibilitatea sa variază. Variaţii semnificative ale conductibilităţii apei, în comparaţie
cu cele stabilite din fabricaţie, pot influenţa uşor umiditatea reziduală a rufelor la terminarea ciclului.
Uscătorul vă permite să reglaţi sensibilitatea senzorului de uscare pe baza valorilor conductibilităţii apei.
18 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com
Vsebina
Pomembna varnostna opozorila
Okolje
Namestitev
Opis izdelka
Upravljalna plošča
Pred prvo uporabo
Razpredelnica programov
18
20
20
23
23
23
24
Vsakodnevna uporaba
Košara za sušenje
Čiščenje in vzdrževanje
Kaj storite v primeru ...
Tehnični podatki
Nastavitve stroja
25
27
28
30
31
32
Pridržujemo si pravico do sprememb
Pomembna varnostna opozorila
Pomembno! Pred vgradnjo in prvo
uporabo stroja natančno preberite
navodila za uporabo, vključno z nasveti
in opozorili. S tem zagotovite varno in
pravilno uporabo. V izogib nepotrebnim
napakam in nesrečam poskrbite, da
bodo vsi uporabniki stroja podrobno
seznanjeni z njegovim delovanjem in
varnostnimi funkcijami. Navodila
shranite in poskrbite, da ob selitvi ali
prodaji ostanejo s strojem. Tako
zagotovite, da so vsi kasnejši uporabniki
ustrezno seznanjeni z načinom uporabe
in varnim delovanjem.
- Pred prvo uporabo naprave preberite
navodila za uporabo.
Splošna varnostna navodila
• Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali
samega izdelka je nevarno.
• Stroja naj ne uporabljajo osebe (vključno z
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi sposobnostmi, okvarjenimi čutili ali pomanjkljivimi
izkušnjami in znanjem, razen, če je oseba,
ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno seznanila z
uporabo stroja.
• Poskrbite, da otroci in domače živali ne
splezajo v boben. To preprečite tako, da
pred uporabo preverite notranjost bobna.
• V stroj ni dovoljeno vstavljati kovancev, papirnih sponk, žebljev, vijakov, kamnov ali
drugih trdih, ostrih predmetov, ker lahko
povzročijo težje poškodbe.
• Stroja ne uporabljajte za sušenje naslednjih predmetov, da zaradi predolgega sušenja ne povzročite požara: blazin, prešitih
odej in podobnega (ti predmeti akumulirajo
veliko toplote).
• V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s
penasto gumo.
• Po uporabi, čiščenju ali vzdrževanju vedno
izklopite stroj iz vtičnice.
• Stroja nikoli ne poskušajte popraviti sami.
Popravila, ki jih izvedejo neusposobljene
osebe, lahko povzročijo poškodbe ali resne okvare. Obrnite se na najbližjo servisno
službo. Vedno zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov.
• Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem,
acetonom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in
odstranjevalci voskov ipd. pred sušenjem
v sušilnem stroju najprej dobro operite v
vroči vodi z večjo količino pralnega praška.
• Nevarnost eksplozije: v stroju nikoli ne
sušite predmetov, ki so bili v stiku z vnetljivimi topili (kot so bencin, metilni alkohol,
tekočina za kemično čiščenje ipd.). Te
snovi so hlapljive in lahko povzročijo eksplozijo. Sušite samo predmete, ki so bili
oprani v vodi.
• Nevarnost požara: predmeti, ki so se
umazali ali prepojili z rastlinskim ali jedilnim
oljem, lahko povzročijo požar, zato jih ni
dovoljeno sušiti v sušilnem stroju.
electrolux 19
• Če je bilo perilo oprano s sredstvom za
čiščenje madežev, je pred vstavljanjem perila v sušilni stroj potrebno dodatno izpiranje.
• Prepričajte se, da v žepih oblačil, ki jih nameravate sušiti v sušilnem stroju, niste pozabili vžigalnika ali vžigalic
Opozorilo!
• Sušilnega stroja ne zaustavljajte
pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina porazgubi. Nevarnost požara!
• Preprečite nabiranje vlaken okoli
sušilnega stroja.
• Nevarnost udara električnega toka!
Stroja ne škropite z vodnimi curki.
• Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi,
da je perilo v stroju pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila.
• Sušilnega stroja ne uporabljajte za sušenje
perila, ki je bilo očiščeno z industrijskimi
kemikalijami.
• V prostoru, kjer je postavljen stroj, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v prostor. Pri tem so
mišljeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju
goriv, vključno z odprtim ognjem.
Namestitev
• Stroj je težek. Bodite previdni, ko ga premikate.
• Med odstranjevanjem embalaže preverite
stroj glede morebitnih poškodb. Stroja v
primeru dvoma ne uporabljajte in se obrnite na servisno službo.
• Pred uporabo obvezno odstranite vso embalažo. Ob neupoštevanju navodila lahko
pride do resne poškodbe izdelka in opreme. Oglejte si ustrezno poglavje v navodilih
za uporabo.
• Vsa električna dela, potrebna za namestitev stroja, mora izvesti usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba.
• Če je stroj postavljen na preprogo, nastavite noge tako, da zagotovite prost pretok
zraka pod napravo.
• Po namestitvi stroja se prepričajte, da stroj
ne stiska oz. ne stoji na napajalnem kablu.
• Če je sušilni stroj nameščen na pralnem
stroju, obvezno uporabite komplet za namestitev na stroj (dodatna oprema).
Uporaba
• Stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvu.
Ni ga dovoljeno uporabljati za drugačne
načine uporabe.
• Sušite samo tkanine, ki so predvidene za
strojno sušenje. Upoštevajte navodila na
nalepkah posameznih oblačil.
• V sušilnem stroju ne sušite neopranega
perila.
• V stroj ne vložite prevelike količine perila.
Oglejte si ustrezno poglavje v navodilih za
uporabo.
• Oblačil, ki so tako mokra, da od njih še
kaplja, ne vstavljajte v sušilni stroj.
• V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so
prišla v stik z izdelki z eteričnimi olji. Pri
uporabi hlapljivih čistilnih sredstev bodite
previdni in pred vstavljanjem perila v stroj
odstranite čistilno sredstvo.
• Omrežnega vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice s potegom za kabel; vedno ga izvlecite tako, da primete za vtič.
• Sušilnega stroja nikoli ne uporabljajte, če
so poškodovani napajalni kabel, upravljalna plošča, delovna površina ali podnožje in
je možen dostop do notranjosti stroja.
• Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v skladu z navodili proizvajalca.
• Previdnost - vroča površina : ne dotikajte se površine pokrova žarnice, ko je
žarnica vključena.
(Samo sušilni stroji z notranjo žarnico v
bobnu)
Varnost otrok
• Stroja naj brez nadzora ne uporabljajo
mlajši otroci in slabotnejše osebe.
• Otroci pogosto ne prepoznajo nevarnosti
v zvezi z električnimi napravami. Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje s strojem.
• Sestavni deli embalaže (npr. plastična folija, polistiren) so lahko nevarni za otroke predstavljajo nevarnost zadušitve! Hranite
jih izven dosega otrok.
• Vse detergente hranite na varnem mestu,
izven dosega otrok.
• Zagotovite, da otroci ali domače živali ne
plezajo v boben.
20 electrolux
Okolje
Simbol
na izdelku ali njegovi embalaži
označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati
kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme.
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka
boste pomagali prepreViti morebitne
negativne posledice in vplive na okolje in
zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru
nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za
podrobnejše informacije o odstranjevanju in
predelavi izdelka se obrnite na pristojen
mestni organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste
izdelek kupili.
Nasveti za varstvo okolja
• Perilo, ki ga sušite v sušilnem stroju, postane voljno in mehko. Zato pri pranju ni
potrebno dodajati mehčalca.
• Nasveti za varčno delovanje sušilnega
stroja:
– prezračevalne odprtine na podnožju sušilnega stroja naj bodo vedno neovirane;
– v stroj vstavljajte količine perila, ki so priporočene za posamezen program;
– v prostoru, kjer je postavljen stroj, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje;
– po vsakem sušenju očistite mikro filter in
fini filter;
– perilo pred sušenjem dobro ožemite.
Poraba energije je odvisna od števila vrtljajev centrifuge, nastavljene v pralnem
stroju. Večje število vrtljajev centrifuge manjša poraba energije.
Skrb za okolje
Embalaža je izdelana iz okolju prijaznih materialov in jo lahko reciklirate. Plastični deli so
označeni z ustreznimi oznakami, npr. >PE<,
>PS< itd. Embalažni material odložite v ustrezne posode za ločeno zbiranje v vašem
kraju oz. najbližji okolici.
Opozorilo! Ko stroja ne boste več
uporabljali:
• Izvlecite vtič iz vtičnice.
• Omrežni kabel odrežite ter ga odstranite skupaj z vtičem.
• Odstranite kljuko vrat. To preprečuje,
da bi se otroci zaprli v stroj in ogrozili
svoja življenja.
Namestitev
Namestitev stroja
• Priporočamo vam, da stroj postavite v bližino pralnega stroja.
• Sušilni stroj mora stati na čistem mestu,
kjer se ne nabira umazanija.
• Zagotovite prost pretok zraka okoli stroja.
Ne ovirajte sprednje prezračevalne rešetke
ali rešetk za vhod zraka na zadnjem delu
stroja.
• Sušilni stroj postavite na trdno ravno površino, da kar najbolj zmanjšate tresljaje in
hrup.
• Ko sušilni stroj postavite na mesto, kjer bo
trajno deloval, se z vodno tehtnico prepričajte, da je v povsem vodoravnem položaju. V nasprotnem primeru ga uravnajte z
dviganjem oz. spuščanjem nastavitvenih
nog.
• Nastavitvenih nog nikoli ne odstranite. Ne
zmanjšujte prostora med tlemi in dnom
stroja z debelimi preprogami, kosi lesa in
podobnim. To lahko povzroči akumuliranje
toplote in vpliva na delovanje stroja.
Pomembno!
• Vroč zrak, ki ga oddaja sušilni stroj, lahko
doseže temperaturo do 60 °C. Stroja zato
ne postavljajte na tla, ki niso odporna na
visoke temperature.
• Med delovanjem sušilnega stroja temperatura v prostoru ne sme biti nižja od +5 °C
in višja od +35 °C, ker bi lahko vplivala na
delovanje stroja.
• Ko stroj premikate, mora biti v navpičnem
položaju.
• Stroja ne nameščajte za vrati (običajnimi,
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kot so
tečaji na stroju, tako, da je omejeno polno
odpiranje sušilnega stroja.
Odstranjevanje embalaže za zaščito
med transportom
Previdnost!
Pred prvo uporabo stroja odstranite vse dele
transportne embalaže.
electrolux 21
1
1. Odprite vrata stroja
2. Odstranite lepilne trakove iz notranjosti
stroja na vrhu bobna.
3. Iz stroja odstranite zaščitno folijo in dele
polistirena (stiropora).
Odstranite dela iz stiropora 3 in 4.
Razpakiranje košare za sušenje
Previdnost! Pred uporabo stroja
odstranite iz bobna vse dele transportne
embalaže ter košaro za sušenje.
Notranjost bobna mora biti čista.
1 2
2. Košaro rahlo dvignite in jo previdno izvlecite iz bobna.
4
3
Razpakiranje košare:
1. Odstranite srednji del iz stiropora.
3. Odstranite desni del iz stiropora.
22 electrolux
Sprememba smeri odpiranja vrat
Za lažje vstavljanje ali odstranjevanje perila
lahko spremenite smer odpiranja vrat.
Opozorilo! Smer vrat lahko spremeni
samo pooblaščeni servisni tehnik.
Obrnite se na najbližjo servisno službo. Tehnik bo na vaše stroške spremenil smer odpiranja vrat.
Poseben pribor
• Komplet za namestitev na stroj
4. Odstranite levi del iz stiropora.
Na voljo v pooblaščenem servisnem
centru ali v prodajalni s tehničnimi izdelki
Kompleti za namestitev se lahko uporabljajo za namestitev sušilnega stroja na pralni stroj (širine 60 cm, vstavljanje perila s
sprednje strani), kar omogoča prihranek
prostora. Pralni stroj je spodaj, sušilni stroj
je zgoraj.
Pazljivo preberite navodila, priložena kompletu.
• Komplet za odvod vode
Na voljo v pooblaščenem servisnem
centru ali v prodajalni s tehničnimi izdelki
Priključitev na električno omrežje
Podrobnosti o omrežni napetosti, vrsti napetosti in velikosti varovalk so zapisane na napisni ploščici. Napisna ploščica je nameščena v bližini odprtine vrat stroja (glejte poglavje
"Opis izdelka").
Stroj vključite v ozemljeno vtičnico v
skladu s trenutno veljavnimi predpisi o
električnih priključkih.
Opozorilo! Proizvajalec zavrača
vsakršno odgovornost za morebitne
poškodbe ali okvare nastale zaradi
nespoštovanja varnostnih navodil.
Če je napajalni kabel potrebno zamenjati, naj to izvede pooblaščena
servisna služba.
Opozorilo! Po namestitvi stroja
mora biti omogočen dostop do
omrežnega vtiča.
Komplet za neposreden odvod kondenzirane vode v umivalnik, sifon, odtočni kanal
ipd. Posode za kondenzirano vodo v tem
primeru sicer ni potrebno več prazniti, vendar mora ostati na svojem mestu v stroju.
Pazljivo preberite navodila, priložena kompletu.
• Podstavek s predalom
Na voljo v pooblaščenem servisnem
centru ali v prodajalni s tehničnimi izdelki
Za namestitev sušilnega stroja na najudobnejšo višino in za pridobitev dodatnega
prostora za shranjevanje (npr. perila).
Pazljivo preberite navodila, priložena kompletu.
electrolux 23
Opis izdelka
1
4
2
3
5
7
6
8
10
11
9
12
14
13
1 Upravljalna plošča
2 Posoda za vodo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Žarnica v bobnu
Fini filtri za vlakna
Košara za sušenje
Filtra za vlakna
Vrata stroja (se lahko namestijo na obe
strani)
Tipka za odpiranje vrat v podnožju
Grobi filtri za vlakna
Napisna ploščica
Kondenzator
Prezračevalna rešetka
Vrata v podnožju
Nastavljive noge
Upravljalna plošča
Prikazovalnik
Upravljalna plošča
1
2 3 4 5 6
7 8
9
1 Gumb za izbiro programa in stikalo za izklop
2 Tipka Delicate (nežno)
3 Tipka Buzzer (alarm)
4 Tipka Dryness (stopnja sušenja)
5 Tipka Time (čas)
6 Prikazovalnik
7 Tipka Start/Pause (vklop/prekinitev)
8 Opozorilne lučke:
Kondenzator ,
Filtri ,
Polna posoda
9 Tipka Delay (zamik vklopa)
SIMBOL
OPIS
Čas do konca (čas trajanja
programa, čas zamika vklopa)
Zamik vklopa
Faza sušenja
Faza hlajenja
Faza za zaščito proti mečkanju
Varovalo za otroke
Napaka, nepravilna izbira
Pred prvo uporabo
Za odstranitev morebitnih ostankov, ki so ostali pri izdelavi stroja, obrišite boben sušilnega stroja z vlažno krpo ali zaženite kratek
program sušenja (pribl. 30 min.) z vstavljenimi
vlažnimi krpami.
24 electrolux
Razpredelnica programov
Program
Najv.
količina 1)
Uporaba/lastnosti
Funkcije
Cottons (bombaž)
Extra
(dodatno
sušenje)
7 kg
Temeljito sušenje debelega ali večslojnega perila,
npr. perila iz frotirja, kopalnih plaščev.
Vse razen
Time (čas)
Strong
(zelo suho)
7 kg
Temeljito sušenje debelega perila, npr. perila iz
frotirja, brisač.
Vse razen
Time (čas)
Cupboard (suho za v
omaro)
7 kg
Temeljito sušenje enakomerno debelega perila,
npr. perila iz frotirja, pletenin, brisač.
Vse razen
Time (čas)
Iron (suho za likanje)
7 kg
Za tanko perilo, ki ga je potrebno še likati, npr.
pletenine, bombažne srajce.
Vse razen
Time (čas)
Synthetics (sintetika)
Extra
(dodatno
sušenje)
3 kg
Temeljito sušenje debelega ali večslojnega perila,
npr. puloverjev, posteljnine, namiznih prtov.
Vse razen
Time (čas)
Cupboard (suho za v
omaro)
3 kg
Za tanko perilo, ki ga ni potrebno likati, npr. srajce,
ki se ne mečkajo, namizni prti, otroška oblačila,
nogavice, fino damsko perilo z žicami.
Vse razen
Time (čas)
Iron (suho za likanje)
3 kg
Za tanko perilo, ki ga je potrebno še likati, npr.
pletenine, bombažne srajce.
Vse razen
Time (čas)
Special (posebni)
Mix
(mešano)
3 kg
Za sušenje bombažnega in sintetičnega perila pri
nizki temperaturi.
Vse razen
Time (čas):
Delicate
(nežno)2)
Time
(čas)
7 kg
Za nadaljnje sušenje posameznih kosov perila.
Delicate
(nežno),
Buzzer
(alarm),
Time (čas),
Delay (zamik
vklopa)
Jeans
(jeans)
7 kg
Za oblačila za prosti čas, npr. kavbojke, jakne itd.
različne debeline (npr. ovratnik, manšete in šivi).
Vse razen
Time (čas)
Nalepka s
simboli za
vzdrže
vanje
electrolux 25
Program
Easy
(lahko likanje)
Najv.
količina 1)
Uporaba/lastnosti
Funkcije
Program z zaščito proti mečkanju perila za mešano perilo, npr. srajce in bluze; zagotavlja lažje li1 kg (ali kanje. Rezultat je odvisen od vrste tkanine in ob5 srajc) delave oblačila. Perilo vstavite v sušilni stroj takoj
po ožemanju; takoj po zaključenem sušenju ga
vzemite iz stroja in obesite na obešalnike.
Nalepka s
simboli za
vzdrže
vanje
Vse razen
Time (čas)
Rack (košara za volno/čevlje)
Wool
(volna)
1 kg
Za nežno sušenje opranih volnenih oblačil z vročim zrakom in minimalnimi mehanskimi obremenitvami. Priporočilo: perilo vzemite iz stroja takoj
po zaključenem sušenju, ker temu programu ne
sledi faza za zaščito proti mečkanju. Predviden
čas programa: med 30 in 180 minutami.
Delicate
(nežno)2) ,
Buzzer
(alarm),
Time (čas),
Delay (zamik
vklopa)
Delicate
(nežno)2) ,
Buzzer
(alarm),
Time (čas),
Delay (zamik
vklopa)
Shoes
(košara za
čevlje)
1 par
Za nežno sušenje enega para opranih športnih
čevljev, ožetih s 1000 vrt./min. Predviden čas programa: med 30 in 180 minutami.
Cooling
(hlajenje)
1 kg
Za osvežitev ali nežno čiščenje perila z običajnimi
kompleti za suho čiščenje. (Uporabljajte samo izdelke, ki so primerni za sušenje; natančno preberite navodila, priložena kompletu)
Buzzer
(alarm)
1) Največja količina suhih oblačil
2) Privzeta nastavitev
Vsakodnevna uporaba
Razvrščanje perila
• Razvrščanje po vrsti perila:
– Bombaž/platno za programe v proCottons (bombaž).
gramski skupini
– Mešano perilo in sintetika za programe
v programski skupini
Synthetics (sintetika).
• Razvrščanje po simbolih za vzdrževanje:
Pomen simbola za vzdrževanje:
Sušenje v sušilnem stroju je načelno
možno
Sušenje pri običajni temperaturi
Sušenje pri nižji temperaturi
Sušenje v sušilnem stroju ni možno
Pomembno! V stroju ne sušite perila, katerega simbol za vzdrževanje pomeni, da perilo
ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Stroj lahko uporabljate za sušenje vseh vrst
perila, ki je označeno kot primerno za sušenje
v sušilnem stroju.
• Novega barvnega perila ne sušite skupaj s
perilom nežnih barv. Perilo se lahko obarva.
• Oblačil iz bombaža in jerseya ter pletenin
ne sušite v programu
Extra (dodatno
sušenje). Oblačila se lahko skrčijo!
26 electrolux
• Oblačila iz volne in podobnih materialov se
lahko sušijo s programom
Wool (volna). Volnena oblačila pred sušenjem čim
bolj ožemite (maks. 1200 vrt./min). Volnena oblačila sušite samo skupaj z oblačili iz
volne ali podobnega materiala, barve in teže. Težke kose perila iz volne sušite ločeno.
Priprava perila
• Preprečite, da se perilo ne preplete: zapnite zadrge ter gumbe na posteljnih pregrinjalih in zavežite proste kravate ali vrvice
(npr. na predpasnikih).
• Izpraznite žepe. Odstranite kovinske predmete (papirne sponke, varnostne zaponke
itd.).
• Pri dvoslojnem perilu zasučite notranji del
navzven (npr. pri vetrovkah z bombažno
podlogo naj bo bombažna podloga obrnjena navzven). Oblačila se bodo na ta način bolje posušila.
Pomembno! V stroj ne vložite prevelike
količine perila. Upoštevajte maks. količino
perila 7 kg.
Vklop stroja
Gumb za izbiro programa zavrtite na poljuben program. Stroj se vklopi. Ko so vrata
stroja odprta, sveti notranja lučka v bobnu.
Navodila
1
3
2
4
5
Funkcije za sušenje
Delicate (nežno)
Nežno sušenje občutljivega perila pri nižji temperaturi in za temperaturno občutljivo perilo (npr.
perilo iz akrila, viskoze), označeno s simbolom
za vzdrževanje:
Buzzer (alarm)
Zvočna potrditev za:
• konec programa
• začetek in konec faze za zaščito proti mečkanju perila
• prekinitev programa
• napako
Dryness (stopnja sušenja)
Izboljša suhost posušenega perila v skladu z izbrano stopnjo:
• Max - največ
• Med - srednje
• Min - najmanj
Ta funkcija pomaga doseči zadovoljiv rezultat
sušenja (ne deluje z nekaterimi programi)
Time (čas)
Omogoča individualno nastavitev časa sušenja
od najmanj 20 minut do največ 3 ure (v korakih
po 10 minut - pritiskajte tipko, dokler se na prikazovalniku ne izpiše želen čas programa, npr.
- za program dolžine 1 uro in 20
minut); deluje z ustreznim programom
Delay (zamik vklopa)
Omogoča nastavitev zakasnitve vklopa programa sušenja od najmanj 30 minut do največ 20
ur
1. Izberite program sušenja in dodatne funkcije
sušenja
2. Pritiskajte tipko Delay (zamik vklopa), dokler
se na prikazovalniku ne izpiše želen zamik
H , če želite, da se provklopa, npr.
gram zažene čez 12 ur
3. Zamik vklopa vključite s pritiskom na tipko
Start/Pause (vklop/prekinitev) - na prikazovalniku se izteka čas do začetka
Nastavitev varovala za otroke
Za preprečitev nenamerne vključitve programa ali spreminjanja delujočega programa
lahko nastavite varovalo za otroke. Funkcija
varovala za otroke blokira vse tipke in gumb
za izbiro programa. Varovalo za otroke lahko
vključite ali izključite tako, da hkrati pritisnete
in za 5 sekund zadržite tipki Dryness (stopnja
sušenja) in
Time (čas).
Simbol:
na prikazovalniku pomeni, da je
varovalo za otroke vključeno.
Za vse spremembe parametrov sušenja
je potrebno izklopiti varovalo za otroke.
Varovala za otroke ni možno izključiti v
zadnji fazi programa sušenja.
electrolux 27
Vklop programa
Pritisnite tipko Start/Pause (vklop/prekinitev).
Program se zažene.
Potek programa je prikazan z iztekanjem časa sušenja na LCD zaslonu.
Spreminjanje programa
Če želite po začetku programa spremeniti
nepravilno izbrani program, najprej zavrtite
izklop
gumb za izbiro programa v položaj
in zatem ponastavite program.
Ko se program začne izvajati, ga ni možno več neposredno spreminjati. V primeru poskusa spreminjanja programa z
gumbom za izbiro programa začnejo
utripati prikaz poteka programa in indikatorji. Če je pritisnjena tipka za dodatno
funkcijo (z izjemo tipke Buzzer (alarm)),
se na prikazovalniku izpiše
. Vendar le-to ne vpliva na program sušenja
(zaščita perila).
Zaključen program sušenja /
odstranjevanje perila
Po zaključku programa sušenja se na prikazovalniku pokaže ikona faze proti mečkanju
in utripajoča
ter opozorilne
filter in
polna posoda . Če je bila
lučke:
pritisnjena tipka Buzzer (alarm), se za približ-
Košara za sušenje
Posebna oprema za nežno sušenje volnenega perila, ki je označeno za ročno pranje, ter
športnih čevljev. Edinstvena oprema za sušenje volnenega perila - omejuje gibanje, ščiti
pred prepletanjem.
Za razpakiranje košare za sušenje glejte
poglavje Namestitev .
Pomembno! Pred namestitvijo košare za
sušenje preverite boben sušilnega stroja.
Boben mora biti prazen!
Športnih čevljev ni možno sušiti brez košare
za sušenje - možna poškodba bobna.
Namestitev in uporaba
1. Odprite vrata stroja.
2. Previdno vstavite košaro tako, da sta oba
njena nosilca naslonjena na sprednji del
plastične prirobnice.
no eno minuto oglasi prekinjajoč zvočni signal.
Za programi sušenja se začne samodejno izvajati faza za zaščito proti mečkanju
perila, ki traja približno 30 minut. Boben
se v tej fazi obrača v časovnih intervalih.
Perilo tako ostane ohlapno in se ne mečka. Med fazo proti mečkanju lahko perilo
kadarkoli vzamete iz stroja. (Mečkanje
perila preprečite tako, da perilo vzamete
iz stroja pred zaključkom faze proti mečkanju).
1. Odprite vrata.
2. Pred jemanjem perila iz stroja najprej z
mikro filtra odstranite oblogo iz vlaken in
nitk. Oblogo najlažje odstranite z vlažno
roko. (Glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje".)
3. Odstranite perilo.
4. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj
izklop .
Pomembno! Po vsakem sušenju:
- očistite mikro filter in fini filter
- izpraznite posodo s kondenzirano vodo
(Glejte poglavje "Vzdrževanje in čiščenje".)
5. Zaprite vrata.
28 electrolux
• Odprite podporo in nanjo postavite športne čevlje
3. Volneno perilo ali par športnih čevljev postavite v košaro.
4. Izberite ustrezen program za sušenje v
košari in čas sušenja.
5. Pritisnite tipko VKLOP/PAVZA.
6. Po zaključku programa odprite vrata stroja ter odstranite volneno perilo oz. čevlje.
7. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj IZKLOP.
8. Košaro za sušenje odstranite iz bobna.
Nasveti za sušenje
• Za najboljše rezultate sušenja razrahljajte
volneno perilo, ga razprostrite v košaro za
sušenje in zavihajte
• Volnenega perila ne prepogibajte
Čiščenje in vzdrževanje
Čiščenje filtrov za vlakna
Filtri zbirajo vsa vlakna, ki se naberejo med
sušenjem. Za zagotovitev brezhibnega delovanja sušilnega stroja je potrebno filtre (fina
filtra in filter za vlakna) po vsakem sušenju
očistiti.
Previdnost! Sušilnega stroja nikoli ne
zaženite brez vstavljenih filtrov ali s
poškodovanimi oz. zamašenimi filtri.
• Vložke vzemite iz čevljev ter jih položite poleg čevljev v košaro za sušenje in zavežite
vezalke
electrolux 29
II
I
2
5
3
6
1
I
Čiščenje kondenzatorja
4
7
II
Pomembno!
• Sušilnega stroja nikoli ne zaženite brez
vstavljenega kondenzatorja.
• Zamašen kondenzator povzroči večjo porabo električne energije (podaljšanje programa sušenja) in okvaro sušilnega stroja.
• Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
1
2
3
4
5
6
7
8
Čiščenje tesnila vrat
Tesnilo vrat obrišite z vlažno krpo takoj po
zaključku programa sušenja.
Praznjenje posode za vodo
Posodo za vodo izpraznite po vsakem sušenju.
1
2
3
Čiščenje bobna
Previdnost! Pozor! Za čiščenje bobna
ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev
ali jeklene volne.
Opozorilo! Kondenzirana voda ni
primerna za pitje ali za pripravo živil.
Če se je program sušenja prekinil zaradi
polne posode za kondenzirano vodo: S
pritiskom na tipko Start/Pause (vklop/
prekinitev) nadaljujte program sušenja.
Vodni kamen ali čistilna sredstva lahko
povzročijo komaj opazne obloge v notranjosti bobna. Stopnja posušenosti
perila se v tem primeru ne zazna več dovolj zanesljivo. Perilo iz sušilnega stroja
je bolj vlažno kot pričakujete.
Notranjost in robove bobna očistite z običajnim gospodinjskim čistilom (npr. s čistilom na
osnovi kisa).
30 electrolux
Čiščenje upravljalne plošče in ohišja
Previdnost! Pozor! Za čiščenje stroja ne
uporabljajte čistilnih sredstev za
pohištvo ali agresivnih čistilnih sredstev.
Upravljalno ploščo in ohišje obrišite z vlažno
krpo.
Kaj storite v primeru ...
Samostojno odpravljanje težav
Motnja 1)
Možen vzrok
Odpravljanje
Sušilni stroj ni priključen na omrežno napetosti.
Vtič vklopite v vtičnico. Preverite varovalko v omarici z varovalkami (hišna napeljava).
Sušilni stroj ne
Vrata stroja so odprta.
deluje.
Zaprite vrata
Tipka Start/Pause (vklop/prekinitev) ni bi- Pritisnite tipko Start/Pause (vklop/prekila pritisnjena.
nitev).
Rezultati sušenja niso zadovoljivi.
Nastavljen je napačen program.
Nastavite ustrezen program. 2)
Filtri za vlakna so zamašeni.
Očistite filtre za vlakna. 3)
Kondenzator je zamašen.
Očistite kondenzator. 3)
Presežena je največja dovoljena količina
perila.
Upoštevajte največjo dopustno količino
perila.
Prezračevalna rešetka je pokrita.
Odkrijte prezračevalno rešetko na podnožju.
V bobnu so se nabrale obloge.
Očistite notranjost bobna.
Visoka stopnja trdote vode.
Nastavite ustrezno stopnjo trdote vode
4).
Vrata stroja se
Filtri niso vpeti na svoje mesto.
ne zaprejo
Vstavite fini filter in/ali grobi filter potisnite
na svoje mesto.
Err ( napaka )
na LCD zaslo- Poskus spreminjanja parametrov po začetku programa.
nu. 5)
Sušilni stroj izklopite in ga ponovno vklopite. Nastavite zahtevane parametre.
Gumb za izbiro programa je v položaju
Žarnica v bob- "O" (izklop).
nu ne sveti
Žarnica je pregorela.
Gumb zavrtite v položaj Extra (dodatno
sušenje) (če je na voljo) ali na poljuben
program.
Zamenjajte žarnico (glejte naslednje poglavje).
Nenormalno
iztekanje časa
na LCD zaslonu 5)
Čas do konca programa se izračuna na
osnovi: vrste in količine perila ter stopnje
vlažnosti.
To je samodejni postopek in ne napaka
stroja.
Program ne
deluje
Posoda za vodo je polna.
Izpraznite posodo za vodo 3) , pritisnite
tipko Start/Pause (vklop/prekinitev).
Program sušenja je prekratek
Majhna količina perila./Perilo je preveč
suho za izbrani program.
Izberite časovni program ali višjo stopnjo
sušenja (npr. Extra (dodatno sušenje)).
Filtri za vlakna so zamašeni.
Očistite filtre za vlakna.
Prevelika količina perila.
Upoštevajte največjo dopustno količino
perila.
Perilo ni dovolj ožeto.
Zagotovite ustrezno ožemanje perila.
Program sušenja je predolg 6)
electrolux 31
Izredno visoka temperatura v prostoru ni napaka stroja.
Po možnosti znižajte temperaturo v prostoru.
1) V primeru sporočila o napaki na LCD zaslonu (npr. E51 - samo sušilni stroji z LCD zaslonom): Sušilni
stroj izklopite in ga ponovno vklopite. Nastavite program. Pritisnite tipko Start/Pause (vklop/prekinitev).
Ali ne deluje? Pokličite servisni oddelek in jim sporočite kodo napake.
2) Upoštevajte priporočilo za programe - glejte poglavje Pregled programov
3) Glejte poglavje Vzdrževanje in čiščenje
4) Glejte poglavje Nastavitve stroja
5) Samo sušilni stroji z LCD zaslonom
6) Opomba: Po približno 5 urah se program sušenja samodejno zaključi (glejte poglavje Zaključen
program sušenja ).
Menjava žarnice za osvetlitev bobna
Uporabljajte samo posebne žarnice, ki so
predvidene posebej za sušilne stroje. Posebne žarnice so na voljo v najbližjem servisnem
centru.
Pomembno! Ko so vrata sušilnega stroja
odprta, se pri vključenem stroju žarnica za
osvetlitev bobna po 4 minutah izklopi.
vrat stroja; oglejte si poglavje "Opis stroja".)
2. Zamenjajte okvarjeno žarnico.
3. Ponovno privijte zaščitni pokrov.
Pred ponovno pritrditvijo pokrova žarnice
preverite pravilno namestitev tesnilnega obročka. Ne uporabljajte sušilnega stroja z
manjkajočim tesnilnim obročem na pokrovu
žarnice.
Opozorilo! Ne uporabljajte običajnih
žarnic! Običajne žarnice se preveč
segrevajo in lahko poškodujejo stroj!
Pred zamenjavo žarnice izklopite omrežni vtič; oz. v primeru fiksne priključitve:
do konca odvijte ali odklopite varovalko.
Opozorilo! Zaradi varnosti mora biti
zaščitni pokrov močno privit. Če pokrov
ni dobro privit, sušilnega stroja ne smete
zagnati.
1. Odvijte zaščitni pokrov žarnice (nahaja se
neposredno za zgornjim delom odprtine
Tehnični podatki
Značilnost
Vrednost
Višina x širina x globina
85 x 60 x 58 cm
Prostornina bobna
108 l
Globina pri odprtih vratih stroja
109 cm
Višino lahko prilagodite za
1,5 cm
Masa praznega stroja
Količina perila (odvisna od programa)
približno 40 kg
1)
Največ 7 kg
Napetost
230 V
Potrebna varovalka
10 A
Skupna moč
2350 W
Razred energijske učinkovitosti
B
Poraba energije (7 kg bombaža, predhodno ožetega pri 1000 vrt./min) 2)
3,92 kWh
Povprečna letna poraba energije
284,1 kWh
Uporaba
V gospodinjstvu
32 electrolux
Značilnost
Dopustna temperatura okolja
Vrednost
+5 °C do +35 °C
Vrednosti porabe
Vrednosti porabe so določene pri standardnih pogojih. Zato pri uporabi v različnih okoljih v gospodinjstvu lahko pride do odstopanj.
Program
Poraba energije v kWh / povprečen čas sušenja v min.
Cottons Cupboard (bombaž, suho za v omaro)3)
3,92 / 125 (7 kg perila, predhodno ožetega pri
1000 vrt./min)
3,75 (7 kg perila, predhodno ožetega pri 1200 vrt./
min)
3,60 (7 kg perila, predhodno ožetega pri 1400 vrt./
min)
3,20 (7 kg perila, predhodno ožetega pri 1800 vrt./
min)
Cottons Iron (bombaž, suho za likanje)3)
3,34 / 107 (7 kg perila, predhodno ožetega pri
1000 vrt./min)
1,33 / 48 (3 kg perila, predhodno ožetega pri 1200
Synthetics Cupboard (sintetika suho za v omaro)3) vrt./min)
1) Za nekatere države so podatki o količinah perila drugačni zaradi različnih metod merjenja.
2) V skladu z EN 61121
3) Napotki za preizkuševalne inštitute: program se mora preveriti v skladu s standardom EN 61121
Nastavitve stroja
Nastavitev
Izvedba
Zvočni signal stalno
vklopljen/izklopljen
Alarm je tovarniško (privzeta nastavitev) izklopljen. Nastavitev stalnega vklopa
(izklopa) alarma:
1. Gumb za izbiro programa zavrtite na poljuben program.
2. Istočasno pritisnite tipki Buzzer (alarm) in Dryness (stopnja sušenja) ter ju
zadržite pritisnjeni za približno 5 sekund.
Trdota vode 1)
1. Gumb za izbiro programa zavrtite na poljuben program.
2. Istočasno pritisnite tipki Dryness (stopnja sušenja) in Start/Pause (vklop/
prekinitev) ter ju zadržite pritisnjeni za približno 5 sekund.
3. Želeno stopnjo nastavite z zaporednim pritiskom na tipko Start/Pause
(vklop/prekinitev):
- nizka prevodnost <300 μS/cm
- srednja prevodnost 300-600 μS/cm
- visoka prevodnost >600 μS/cm
4. Nastavitev shranite s hkratnim pritiskom na tipki Dryness (stopnja sušenja)
in Start/Pause (vklop/prekinitev) oz. z zasukom gumba v položaj
izklop
1) Voda vsebuje različno količino apnenca in mineralnih snovi, katerih količina se razlikuje glede na
geografsko lokacijo, zaradi česar se razlikujejo vrednosti njene prevodnosti. Znatnejša odstopanja
prevodnosti vode v primerjavi s tovarniško določenimi vrednostmi lahko rahlo vplivajo na preostalo
vlažnost perila po zaključku sušenja. Sušilni stroj omogoča nastavitev občutljivosti senzorja suhosti na
podlagi vrednosti prevodnosti vode.
electrolux 33
Electrolux. Thinking of you.
Bëhuni edhe ju pjesë e botëkuptimit tonë në
www.electrolux.com
Përmbajtja
Të dhëna të rëndësishme për sigurinë
Ambienti
Instalimi
Përshkrimi i produktit
Paneli i kontrollit
Përpara përdorimit të parë
33
35
35
38
39
39
Tabela e programit
Përdorimi i përditshëm
Varësja e tharjes
Pastrimi dhe mirëmbajtja
What to do if ...
Të dhëna teknike
Përzgjedhjet e pajisjes
39
41
43
45
46
47
48
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
Të dhëna të rëndësishme për sigurinë
E rëndësishme Në interes të sigurisë
tuaj si dhe për një përdorim të saktë,
përpara se të instaloni dhe të përdorni
për herë të parë pajisjen, lexoni me
kujdes këtë manual të përdoruesit, duke
përfshirë këshillat dhe paralajmërimet.
Për të shmangur gabime dhe aksidente
të panevojshme, është e rëndësishme
që të gjithë personat që do të përdorin
këtë pajisje, të njohin mirë mënyrën e
përdorimit dhe veçoritë e sigurisë.
Ruajini këto udhëzime dhe sigurohuni
që t'i bashkëngjiten pajisjes në rast se
do ta falni apo do ta shisni atë, në
mënyrë që kushdo që do ta përdorë
gjatë jetëgjatësisë së saj, të jetë i
mirinformuar për përdorimin e pajisjes
dhe sigurinë ndaj saj.
- Ju lutemi lexoni manualin e
udhëzimeve përpara se të përdorni këtë
pajisje.
Siguria e përgjithshme
• Është e rrezikshme të ndryshoni
specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni
këtë produkt në çdo mënyrë të
mundshme.
• Kjo pajisje nuk është ndërtuar për t'u
përdorur nga persona (duke përfshirë
fëmijët), aftësitë fizike, ndjesore ose
mendore të të cilëve, ose mungesa e
përvojës dhe njohurive i pengon ata të
•
•
•
•
•
përdorin pajisjen me siguri pa mbikqyrjen
ose udhëzimet e një personi përgjegjës,
për të siguruar që ata e përdorin pajisjen
me siguri.
Sigurohuni që fëmijët e vegjël ose kafshët
shtëpiake të mos futen brenda në kazan.
Për ta shmangur këtë, ju lutemi
kontrollojeni kazani përpara se të përdorni
pajisjen.
Çdo objekt i tillë si monedha, paramane,
gozhdë, vidha, guriçka ose çdo lloj tjetër
materiali i mprehtë mund të shkaktojë
dëmtime të mëdha, kështu që nuk duhet
të vendoset brenda në pajisje.
Për të shmangur rreziqe zjarri të
shkaktuara nga një tharje e tepruar, mos e
përdorni pajisjen për tharjen e artikujve të
mëposhtëm: Jastëkë, jorganë dhe të
ngjashme me to (pasi këta artikuj
grumbullojnë nxehtësi).
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar
(sfungjer latex), skufjet e dushit, tekstilet
rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë të
gomuara si dhe rroba ose jastëkë me
mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk
duhet të thahet në tharësen e rrobave.
Shkëputeni pajisjen gjithmonë nga rrjeti
elektrik pas përdorimit, pastrimit dhe
mirëmbajtjes.
34 electrolux
• Në asnjë rast mos u përpiqni të riparoni
pajisjen vetë. Riparimet e kryera nga
persona pa përvojë, do të shkaktojnë
plagosje ose keqfunksionim serioz.
Kontaktoni Qendrën lokale të Shërbimit.
Këmbëngulni gjithmonë në përdorimin e
pjesëve të këmbimit origjinale.
• Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla
si vaj gatimi, aceton, benzinë, vajguri,
heqës njollash, terpentine, dyll dhe heqës
dylli, duhet të lahen në ujë të nxehtë me një
sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
• Rrezik shpërthimi: Mos futni kurrë në
tharëse tesha të thata që kanë qenë në
kontakt me solucione që marrin flakë, si
(benzinë, tretësira metili, solucione për
pastrim në të thatë dhe të ngjashme me
to). Duke qenë se këto substanca janë të
avullueshme,mund të shkaktojnë një
shpërthim. Thani vetëm tesha të lara
paraprakisht me ujë.
• Rrezik zjarri: për teshat e ndotura apo të
ngjyera me vaj vegjetal apo vaj gatimi, të
cilat përbëjnë rrezik zjarri dhe nuk duhet të
futen në tharësen e rrobave.
• Nëse i keni larë teshat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se t'i fusni në tharësen
e rrobave.
• Ju lutemi të siguroheni që në xhepat e
teshave që do të fusni në tharësen e
rrobave, të mos kenë mbetur rastësisht
çakmakë apo shkrepëse
Paralajmërim
• Mos e ndaloni kurrë procesin e
tharëses përpara përfundimit të
ciklit të tharjes, për sa kohë nuk
keni nxjerrë ende të gjitha teshat
dhe t'i keni shpërndarë në mënyrë
të tillë që nxehtësia të
shpërndahet. Rrezik zjarri!
• Mos lini që brenda në tharësen e
rrobave të grumbullohen pushra.
• Rrezik goditjeje elektrike! Mos përdorni
spërkatës me ujë në pajisje.
• Procesi i fundit i ciklit të tharjes realizohet
pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar
që teshat të mbeten në një temperaturë që
i mbron ato nga dëmtimi.
• Tharësja e rrobave nuk duhet të përdoret
në rastin kur mbi tesha keni aplikuar
kimikate industriale për pastrim.
• Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në
dhomën ku do të instaloni pajisjen, për të
shmangur rrjedhjen e gazrave nëpër
dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke
përfshirë zjarret e hapur.
Instalimi
• Kjo pajisje është e rëndë. Duhet të bëni
kujdes kur e zhvendosni atë.
• Kur e shpaketoni pajisjen, kontrolloni që të
mos jetë e dëmtuar. Nëse dyshoni, mos e
përdorni dhe kontaktoni menjëherë
Qendrën e Shërbimit.
• Përpara përdorimit, pajisja duhet
shpaketuar tërësisht. Nëse nuk bëni
kështu, produkti dhe ambienti juaj do të
dëmtohen rëndë. Shihni paragrafin
përkatës në manualin e përdorimit.
• Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga
një hidraulik i kualifikuar ose nga një person
i aftë.
• Gjithashtu duhet të tregoni kujdes që
pajisja të mos ketë shkelur kabllon e
ushqimit elektrik.
• Nëse pajisja është vendosur mbi një
dysheme te shtruar me tapet, ju lutemi të
rregulloni këmbëzat në mënyrë të tillë që të
lejoni ajrin të qarkullojë lirisht nën pajisje.
• Pasi të keni instaluar pajisjen, kontrolloni
që të mos ketë shkelur apo të jetë
vendosur mbi kabllon e ushqimit elektrik.
Përdorimi
• Kjo pajisje është ndërtuar për përdorim
shtëpiak. Ajo nuk duhet përdorur për
qëllime të ndryshme nga ato për të cilat
është projektuar.
• Thani në tharëse vetëm tesha që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në çdo etiketë mbi
tesha.
• Mos thani në tharëse tesha të palara.
• Mos e mbingarkoni pajisjen. Shihni
paragrafin përkatës në manualin e
përdorimit.
• Rrobat e njoma që pikojnë nuk duhet të
futen në tharëse.
electrolux 35
• Teshat që kanë qenë në kontakt me
produkte të ndezshme vajguri apo naftë,
nuk duhet të thahen në tharëse. Nëse
përdorni lëngje pastruese të avullueshme,
duhet të bëni kujdes që lëngu të
mënjanohet nga tesha përpara se ta fusni
në pajisje këtë të fundit.
• Mos e tërhiqni kurrë kabllin ushqyes për të
hequr spinën nga priza; kapeni gjithmonë
nga vetë spina.
• Mos e përdorni kurrë tharësen e rrobave
nëse kablloja i ushqimit, paneli i kontrollit,
sipërfaqet e punës apo bazamenti janë të
dëmtuar në mënyrë të tillë që e bëjnë të
arritshme brendësinë e tharëses.
• Zbutësit e rrobave apo produktet e
ngjashëm duhet të përdoren sipas
specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
• Kujdes - sipërfaqe e nxehtë : Mos e
prekni sipërfaqen e kapakut të dritës së
derës kur drita është e ndezur.
(Vlen vetëm për tharëset e rrobave të
pajisura me dritë të brendshme të çikrikut).
Siguria e fëmijëve
• Kjo pajisje nuk është projektuar për t'u
përdorur nga fëmijë të vegjël apo njerëz të
pafuqishëm pa mbikëqyrje.
• Zakonisht fëmijët nuk e kuptojnë rrezikun
që përbëjnë pajisjet elektrike. Fëmijët
duhet të mbikëqyren për t'u siguruar se
nuk luajnë me pajisjen.
• Pjesët e paketimit (si p.sh. fletët plastike,
bukëpeshku) mund të jenë të rrezikshme
për fëmijët - rrezik asfiksimi! Mbajini ato
larg fëmijëve.
• Mbajini të gjithë detergjentet në një vend të
sigurt e të paarritshëm për fëmijët.
• Sigurohuni që fëmijët ose kafshët
shtëpiake të mos futen brenda në kazan.
Ambienti
Këshilla për ambientin
• Në tharësen e rrobave,teshat bëhen si me
push e të buta. Për këtë arsye, zbutësit e
rrobave nuk janë të nevojshëm gjatë larjes.
• Tharësja juaj e rrobave do të funksionojë
në mënyrë më ekonomike nëse:
– Vrimat e ajrimit që ndodhen në
bazamentin e tharëses mbajini
gjithmonë të pabllokuara;
– Respektoni sasitë e ngarkesës sipas
specifikimeve të programeve;
– Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në
dhomën ku do të instaloni pajisjen;
– Pastroni mikro-filtrin dhe sitën e hollë
pas çdo cikli tharjeje;
– Shtrydhini teshat mirë përpara se t'i
thani.
Konsumi i energjisë varet nga shpejtësia
e shtrydhjes që keni vendosur në
lavatriçe. Shpejtësi e lartë shtrydhjeje konsum i ulët energjie.
Të dhëna për ambientin
Materialet e paketimit janë të padëmshme
për ambientin dhe mund të riciklohen.
Përbërësit plastikë shquhet nga shenjat
përkatëse, p.sh. >PE<, >PS<, etj. Ju lutemi
mënjanojini materialet paketues në koshin e
duhur të plehrave të lagjes tuaj.
Paralajmërim Kur pajisja nuk do të
përdoret më:
• Shkëputeni spinën nga priza.
• Priteni kabllon dhe spinën dhe hidhini
ato.
• Hidheni kapësen e derës. Kjo
parandalon rrezikun e kyçjes së
fëmijëve brenda në pajisje duke
rrezikuar jetën e tyre.
Instalimi
Pozicionimi i pajisjes
• Është e këshillueshme që, për lehtësinë
tuaj, ta vendosni pajisjen pranë lavatriçes
tuaj.
• Tharësja duhet të vendoset në një vend të
pastër, ku nuk grumbullohet pisllëku.
36 electrolux
• Ajri duhet të qarkullojë lirshëm përreth
pajisjes. Mos e pengoni rrjetën e përparme
të ventilimit ose rrjetat e hyrjes së ajrit që
ndodhen në pjesën e pasme të pajisjes.
• Për të mbajtur dridhjet dhe zhurmën në një
nivel minimal kur tharësja është në punë e
sipër, duhet të vendoset mbi jnë sipërfaqe
të qëndrueshme e të niveluar.
• Pasi ta keni vendosur në vendin e saj të
përhershëm të punës, kontrolloni që
tharësja të jetë tërësisht e niveluar me
ndihmën e një niveluesi. Nëse nuk është në
ekuilibër, ngrini ose ulni këmbëzat derisa të
nivelohet.
• Këmbëzat nuk duhen të hiqen asnjëherë.
Mos kufizoni hapësirën e dyshemesë me
tapete të trashë, dërrasa ose gjëra të
ngjashme. Kjo mund të shkaktojë
grumbullimin e nxehtësisë, çka do të
vështirësonte dhe punën e pajisjes.
E rëndësishme
• Ajri i nxehtë i lëshuar nga tharësja e rrobave
mund të arrijë temperatura deri në 60°C.
Për këtë arsye, pajisja nuk duhet të
vendoset mbi dysheme që nuk i rezistojnë
temperaturave të larta.
• Gjatë procesit të punës së tharëses së
rrobave, temperatura e ambientit nuk
duhet të jetë më e ulët se +5°C dhe më e
lartë se 35°C, pasi kjo mund të ndikojë
negativisht në performancën e pajisjes.
• Nëse e zhvendosni pajisjen, duhet ta bëni
këtë vertikalisht.
• Pajisja nuk duhet të vendoset pas një derë
që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere
me një menteshë në krahun e kundërt të
asaj të pajisjes, për të mos penguar hapjen
e plotë të derës së pajisjes.
Heqja e paketimit të sigurisë gjatë
transportit
Kujdes
Përpara përdorimit, duhen hequr të gjitha
paketimet që janë përdorur për transportin.
1. Hapni derën e pajisjes
2. Hiqni shiritat e ngjitësit nga brendësia e
pajisjes, që ndodhen në pjesën e sipërme
të kazanit.
3. Hiqni tubat me letër alumini dhe pjesët
prej polistireni (bukëpeshku) nga pajisja.
Shpaketoni varësen e tharjes
Kujdes Përpara se të përdorni pajisjen,
duhet të hiqni nga kazani gjithë
materialet paketues si dhe varësen e
tharjes. Brendësia e kazanit duhet të jetë
e pastër.
1 2
4
3
Për të shpaketuar skarën:
1. Hiqni pjesën prej bukëpeshku duke e
tërhequr atë jashtë.
electrolux 37
Lironi pjesët prej bukëpeshku 3 dhe 4.
2. Ngrijeni lehtë skarën dhe nxirreni atë me
kujdes nga kazani.
3. Nxirrni pjesën e djathtë prej bukëpeshku
duke e tërhequr atë.
4. Nxirrni pjesën e majtë prej bukëpeshku
duke e tërhequr atë.
Lidhja elektrike
Të dhënat e hollësishme lidhur me voltazhin,
llojin e rrymës dhe siguresat e nevojshme
duhet t'i merrni nga tabela e tipit. Tabela me
të dhënat e tipit ndodhet pranë zgavrës së
derës (shihni kapitullin "Përshkrimi i
produktit").
Lidheni pajisjen me një prizë me
tokëzim, në përputhje me rregulloret në
fuqi të instalimeve elektrike.
Paralajmërim Prodhuesi heq dorë
nga çdo përgjegjësi për dëmtime
ose plagosje të shkaktuara si pasojë
e mosndjekjes së udhëzimeve të
mësipërme të sigurisë.
Nëse kablli i ushqimit të pajisjes
duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë
nga Shërbimi ynë i Klientit.
Paralajmërim Kablli i ushqimit duhet
të jetë i arritshëm pas montimit të
pajisjes.
38 electrolux
Ndryshimi i drejtimit të derës
Për të lehtësuar futjen apo nxjerrjen e teshave
nga pajisja, dera e saj mund të vendoset
edhe në drejtimin e kundërt.
Paralajmërim Drejtimin e derës duhet
ta kryejë vetëm një inxhinier shërbimi i
autorizuar.
Lutemi kontaktoni Qendrën lokale të
Shërbimit. Inxhinieri do të kryejë ndryshimin
e drejtimit të derës me shpenzimet tuaja.
Aksesorët e veçantë
• gyp ndihmës
E gjeni në Qendrën e Shërbimit të Klientit
ose pranë shitësit tuaj
Këto vegla instalimi mund të përdoren për
të vendosur ngjitur tharësen e rrobave dhe
një lavatriçe (60cm të gjerë, me derë
ballore) për të kursyer më shumë vend,
duke i patur të dyja ngjitur. Lavatriçja
vendoset poshtë dhe tharësja sipër saj.
Lexoni me kujdes manualin që do të gjeni
bashkë me veglat e instalimit.
• vegla e kullimit
E gjeni në Qendrën e Shërbimit të Klientit
ose pranë shitësit tuaj
Vegla instaluese për kullimin e
drejtpërdrejtë të ujit të konsenduar në një
lavaman, sifon, kanal, etj. Depozita e ujit të
kondensuar nuk do të ketë më nevojë të
kullohet, por duhet të rrijë në pozicionin e
saj të përcaktuar në pajisje.
Lexoni me kujdes manualin që do të gjeni
bashkë me veglat e instalimit.
• bazamenti me sirtarin
E gjeni në Qendrën e Shërbimit të Klientit
ose pranë shitësit tuaj
Për të vendosur tharësen e rrobave në një
lartësi optimale dhe për të patur pak më
shumë hapësirë për të mbajtur (p.sh.
teshat).
Lexoni me kujdes manualin që do të gjeni
bashkë me veglat e instalimit.
Përshkrimi i produktit
2
3
1
4
5
7
6
8
10
11
9
13
1 Paneli i kontrollit
2 Rezervuari i ujit
12
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Drita e kazanit
Filtrat e hollë rrjetë
Skara tharëse
Filtrat rrjetë
Dera kryesore (me kah të
ndryshueshëm)
Shtypni butonin për hapjen e deriçkës së
poshtme
Filtrat rrjetë
Etiketa e parametrave
Kondensatori
Rrjeta e ventilimit
Dera e bazamentit
Këmbët e rregullueshme
electrolux 39
Paneli i kontrollit
Paneli i kontrollit
SIMBOLI
PËRSHKRIMI
Koha e përfundimit (koha e
programit me kohë, koha e
shtyrjes së programit)
Shtyrja e Programit
Faza e tharjes
1
2 3 4 5 6
7 8
Faza e ftohjes
9
Faza e kujdesit kundërzhubrosjes
1 Çelësi përzgjedhës i programeve dhe
çelësi off (i fikjes).
2 Butoni Delicate (delikate)
3 Butoni Buzzer (alarm )
4 Butoni Dryness (thatësia )
5 Butoni Time (koha )
6 Ekrani
7 Butoni Start/Pause (start/pause)
8 Dritat paralajmëruese:
Kondensatori ,
Filtrat ,
Serbator i mbushur plot
9 Butoni Delay (vonesë në nisje)
Bllokimi për fëmijët
Gabim, përzgjedhje e gabuar
Ekrani
Përpara përdorimit të parë
Në mënyrë që të mënjanoni çdo mbetje që
mund të jetë prodhuar gjatë prodhimit,
fshijeni çikrikun e tharëses me një leckë të
njomë ose kryeni një cikël të shkurtër tharjeje
(afro 30 min.) me lecka të lagura brenda në
pajisje.
Tabela e programit
Programi
ngark
esa
maksi
male 1)
Zbatimi/veçoritë
Cottons (pambuk)
Përzgjedhjet
Etiket
ae
kujdes
it
40 electrolux
ngark
esa
maksi
male 1)
Zbatimi/veçoritë
Përzgjedhjet
Extra
(ekstra )
7 kg
Tharje tërësore e teshave të trasha ose me shumë
shtresa, si p.sh. peshqirë me përbërje mëndafshi,
peshqirë banje.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Strong
(e fortë)
7 kg
Tharje tërësore e teshave të trasha, si p.sh.
peshqirë me përbërje mëndafshi, peshqirë.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Cupboard
(për në
dollap)
7 kg
Tharje tërësore e teshave me trashësi të
barabartë, si p.sh. peshqirë me përbërje
mëndafshi, tesha të thurura, peshqirë.
të gjitha
përveç
Time (koha )
7 kg
Për teshat e holla që kanë nevojë të hekurosen,
psh. trikotazhe, bluza pambuku.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Extra
(ekstra )
3 kg
Tharje tërësore e teshave të trasha ose me shumë
shtresa, si p.sh. pulovra, çarçafë krevati, mbulesa
tavoline.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Cupboard
(për në
dollap)
3 kg
Për copat e golla delikate, si psh. Bluza të
thjeshta, mbulesa tavoline, rroba të foshnjës,
çorape, të brendshme grash me përforcues apo
tela.
të gjitha
përveç
Time (koha )
3 kg
Për teshat e holla që kanë nevojë të hekurosen,
psh. trikotazhe, bluza pambuku.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Programi
Iron
(hekurosje
)
Synthetics (sintetike )
Iron
(hekurosje
)
Special (speciale )
Mix
(mikse )
3 kg
Për tharjen e teshave të pambukta dhe sintetike,
përdor temperaturë të ulët.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Delicate
(delikate)2)
Time
(koha )
7 kg
Për tharje të mëtejshme të teshave të veçanta.
Delicate
(delikate),
Buzzer
(alarm ),
Time (koha ),
Delay
(vonesë në
nisje)
Jeans
(xhinse )
7 kg
Për veshjet sportive, të tilla si xhinset, bluza tuta,
etj., me trashësi të ndryshme (p.sh. në pjesën e
qafës, manshetave dhe tegelave).
të gjitha
përveç
Time (koha )
Etiket
ae
kujdes
it
electrolux 41
Programi
Easy (i
lehtë )
ngark
esa
maksi
male 1)
Zbatimi/veçoritë
Përzgjedhjet
1 kg
(ose 5
bluza)
Program me mekanizëm kundër-zhubrosjes për
tesha delikate si bluza dhe këmisha; për një nevojë
minimale për hekurosje. Rezultatet varen nga lloji
i teshës dhe materialit të saj. Futini teshat në
tharëse menjëherë pas shtrydhjes; dhe pasi të
jenë tharë, nxirrini ato menjëherë nga tharësja dhe
vendosini në një varëse rrobash.
të gjitha
përveç
Time (koha )
Etiket
ae
kujdes
it
Rack (kosh)
Wool
(të leshta )
Shoes
(këpucë )
Cooling
(freskim)
Për tharjen delikate të të leshtave që janë larë,
duke përdorur ajër të ngrohtë në ngarkesën
minimale mekanike. Këshillë: nxirrini teshat
menjëherë pas tharjes, pasi nuk pason një
program kundër-zhubrosjes. Koha e programit
midis 30 dhe 180 minutave.
Delicate
(delikate)2) ,
Buzzer
(alarm ),
Time (koha ),
Delay
(vonesë në
nisje)
1 palë
Për një tharje delikate të një palë këpucësh sporti,
të lara dhe të shtrydhura me 1000 rpm. Koha e
programit: midis 30 dhe 180 minutave.
Delicate
(delikate)2) ,
Buzzer
(alarm ),
Time (koha ),
Delay
(vonesë në
nisje)
1 kg
Për rifreskimin pse larjen delikate të teshave me
produkte të posaçme të tregut për pastrimin
kimik. (përdorni vetëm produktet të përshtatshme
për tharjen; lexoni me kujdes udhëzimet që gjeni
bashkë me produktin)
1 kg
Buzzer
(alarm )
1) pesha maksimale e teshave të thata
2) regjistroje si vlerë standarde
Përdorimi i përditshëm
Klasifikimi i teshave
• Klasifikimi sipas llojit të teshave:
– Të pambuktat/të linjtat për programet
Cottons
në grupin e programeve
(pambuk).
– Të përzierat dhe sintetiket për
programet në grupin e programeve
Synthetics (sintetike ).
• Klasifikimi sipas etiketave: Etiketat e
kujdesit kanë kuptimin:
Tharje në tharësen e rrobave parimisht
e mundur
Tharje në temperatura normale
Tharje në temperatura të ulta
Tharja në tharësen e rrobave nuk
është e mundur
E rëndësishme Mos vendosni në pajisje
tesha të njoma, të përcaktuara në etiketat
përkatëse si të përshtatshme për tharjen në
tharësen e rrobave.
42 electrolux
Kjo pajisje mund të përdoret për të gjitha
teshat e njoma, të cilësuara në etiketat
përkatëse si të përshtatshme për tharjen në
tharësen e rrobave.
• Mos thani tesha të reja e me ngjyra, së
bashku me tesha të çelëta. Tekstilem me
ngjyrë mund të lëshojnë bojë.
• Mos thani fanella pambuku dhe trikotazhe
me programin
Extra (ekstra ). Këto
tesha mund të tkurren!
• Tekstilet prej leshi dhe të ngjashme me to
mund të thahet duke përdorur programin
Wool (të leshta ). Përpara ciklit të
tharjes, shtrydhini sa më mirë të mundni
tekstilet e leshta (maksimumi 1200 rpm).
Teshat prej leshi thajini në tharëse vetëm
bashkë me tesha të të njëjtit material,
ngjyrë dhe peshë. teshat e rënda prej leshi,
ju lutemi t'i thani veç.
Përgatitja e teshave
• Për të shmangur ngatërrimin e teshave me
njëra-tjetrën: mbyllni zinxhirët, kopsitni
këllëfët e jorganit si dhe lidhini kravatat ose
rripat (p.sh. të përparëseve).
• Zbrazni xhepat. Hiqni çdo objekt metalik (si
kapëse aktesh, paramane, etj.).
• Teshat me dy shtresa kthejeni nga jashtë
brenda (si p.sh. në rastin e një xhupi
pambuku me kapuç, shtresa e pambukur
duhet të jetë nga jashtë). Në këtë mënyrë
këto tesha thahen më mirë.
E rëndësishme Mos e mbingarkoni pajisjen.
Mos tejkaloni vëllimin maksimal të ngarkesës
prej 7 kg.
Ndezja e pajisjes
Rrotullojeni çelësin e programit në një
program çfarëdo. Pajisja ndizet. Kur dera e
pajisjes është e hapur, llambushka e
brendshme ndriçon kazanin.
Përdorimi
1
2
3
4
5
Përzgjedhjet e tharjes
Delicate (delikate)
tharje delikate me nxehtësi të reduktuar për
teshat delikate dhe tekstilet e ndjeshme ndaj
temperaturës (si p.sh. prej akriliku, viskoze) të
shënuara në etiketën e kujdesit me:
Buzzer (alarm )
konfirmim i dëgjueshëm i:
• përfundimit të ciklit
• fillimit dhe përfundimit të fazës kundërzhubrosjes
• ndërprerjes së ciklit
• gabimi
Dryness (thatësia )
rrit nivelin e tharjes së teshave të thara sipas
nivelit të zgjedhur:
• Max - maksimumi
• Med - mesatare
• Min - minimumi
kjo përzgjedhje ndihmon në arritjen e rezultateve
të kënaqshme të tharjes (jo aktive për disa
programe)
Time (koha )
ju lejon të vendosni kohë të veçanta tharjeje prej
minimumi 20 minutash deri në një maksimum
prej 3 orësh (në hapa 10 minutësh - shtypeni
butonin vazhdimisht derisa kohëzgjatja e
dëshiruar e programit të shfaqet në ekran, p.sh.
- për një program prej 1 ore dhe
20 minutash ); aktiv me programin e
përshtatshëm
Delay (vonesë në nisje)
electrolux 43
ju mundëson të shtyni fillimin e një programi
tharjeje nga një minimum prej 30 minutash deri
në një maksimum prej 20 orësh
1. zgjidhni programin e tharjes dhe përzgjedhjet
shtesë të tharjes
2. shtypni butonin Delay (vonesë në nisje)
vazhdimisht derisa në ekran të shfaqet
kohëzgjatja e dëshiruar e programit, p.sh.
H nëse programi duhet të fillojë pas
një kohe prej 12 orësh
3. për të aktivizuar shtyrjen e programit, shtypni
butonin Start/Pause (start/pause) - koha e
fillimit kalon në ekran
Mekanizmi i sigurisë së fëmijëve
Bllokimi për fëmijët mund të vendoset për të
parandaluar rrezikun e fillimit të programit
ose ndryshimin e një programi në proces
aksidentalisht. Funksioni i bllokimit për
fëmijët bllokon të gjithë butonat si dhe çelësin
e programit. Bllokimi për fëmijët mund të
aktivizohet apo çaktivizohet duke mbajtur
shtypur butonat Dryness (thatësia ) dhe
Time (koha ) njëkohësisht për 5 sekonda.
Simboli:
në ekran, do të thotë se bllokimi
i sigurisë për fëmijët është aktiv.
Për çdo ndryshim në parametrat e
tharjes duhet të çaktivizoni bllokimin e
sigurisë për fëmijët.
Bllokimi i sigurisë për fëmijët mund të
çaktivizohet në fazën e fundit të ciklit të
tharjes.
Fillimi i programit
Shtypni butonin Start/Pause (start/pause).
Programi ka filluar.
Ecuria e programit shfaqet nëpërmjet ecurisë
së kohës së tharjes në ekranin LCD.
Ndryshimi i programit
Për të ndryshuar një program që është
përzgjedhur gabimisht pasi programi ka
filluar, rrotulloni fillimisht çelësin e programit
off e më pas rifilloni
në pozicionin
programin.
Programi nuk mund të ndryshohet më
direkt, pasi ka nisur procesin. Nëse,
pavarësisht kësaj, përpiqeni të
ndryshoni programin në çelësin
përzgjedhës, ikona e ecurisë së
programit dhe treguesi i mirëmbajtjes do
të pulsojnë. Nëse shtypni butonin e një
përzgjedhjeje (me përjashtim të butonit
Buzzer (alarm )),
do të shfaqet në
ekran. Gjithsesi, programi i tharjes nuk
ndikohet aspak nga kjo (mbrojtja e
teshave).
Cikli i tharjes i plotë / nxjerrja e teshave
Pasi cikli i tharjes ka përfunduar, në ekran
shfaqet
duke pulsuar "
si dhe
filtri dhe
llambushkat paralajmëruese.
serbator i mbushur plot . Nëse keni shtypur
butonin Buzzer (alarm ) një sinjal akustik do
të tingëllojë me ndërprerje për afro një
minutë.
Ciklet e tharjes pasohen automatikisht
nga një fazë kundër zhubrosjes që zgjat
rreth 30 minuta. Kazani rrotullohet me
intervale gjatë kësaj faze. Kjo bën të
mundur që teshat të mos zhubrosen.
Teshat mund të nxirren nga pajisja në
çdo kohë gjatë fazës kundër zhubrosjes.
Teshat duhet të nxirren nga tharësja në
fund të fazës kundër zhubrosjes që të
parandalohet formimi i rrudhave
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Përpara se të nxirrni teshat, hiqni pushin
nga mikro-filtri. Për këtë është mirë të
përdorni duart tuaja të njomura. (Shihni
kapitullin "Mirëmbajtja dhe pastrimi".)
3. Nxirrni teshat nga pajisja.
4. Rrotulloni çelësin e programeve në
pozicionin
off .
E rëndësishme Pas çdo cikli tharjeje:
- Pastroni mikro-filtrin dhe filtrin e hollë
- Kulloni ujin e kondensuar të mbledhur
në mbajtësen përkatëse
(Shihni kapitullin "Mirëmbajtja dhe
pastrimi".)
5. Mbylleni derën.
Varësja e tharjes
Mekanizëm i posaçëm për tharjen delikate të
të leshtave dhe këpucëve sportive. I
pakrahasueshëm për tharjen e të leshtave të
njoma - eliminim i lëvizjes, mbrojtje nga hasra.
44 electrolux
Për shpaketimi e skarës së tharjes,
shihni kapitullin Instalimi .
E rëndësishme Përpara se të montoni
skarën e tharjes, kontrolloni kazanin e
tharëses. Duhet të jetë bosh!
Këpucët sportive nuk mund të thahen pa
skarën e tharjes - dëmtohet kazani.
Këshilla për tharjen
• për rezultatet më të mira të tharjes,
shpërndajini të leshtat lirshëm mbi skarën
e tharjes dhe mblidheni atë
• mos i ngjeshni e mos i palosni të leshtat
Montimi dhe përdorimi
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Futni me kujdes skarën duke e
mbështetur atë në dy kllapat mbajtëse në
ballë të fllanxhës plastike.
• shpaloseni mbajtësen dhe vendosni mbi të
këpucët
• shtrojat duhet të vendosen pranë
këpucëve mbi skarën e tharjes dhe
lidhëset e këpucëve duhet të jenë të
lidhura
3. Vendosini të leshtat ose këpucët sportive
mbi skarë.
4. Zgjidhni programin dhe kohën e
përshtatshme të tharjes me skarë.
5. Shtypni butonin START/PAUSE.
6. Kur cikli të ketë përfunduar, hapni derën
e pajisjes dhe nxirrni të leshtat ose
këpucët.
7. Rrotulloni përzgjedhësin e programit në
pozicionin OFF.
8. Nxirreni skarën e tharjes nga kazani.
electrolux 45
Pastrimi dhe mirëmbajtja
Pastrimi i filtrave të pushit
Filtrat mbledhin gjithë pushin që
grumbullohet gjatë tharjes. Për t'u siguruar
që tharësja e rrobave punon siç duhet, filtri i
pushit (filtri i hollë dhe filtrat e pushit) duhet të
pastrohet pas çdo cikli tharjeje.
1
2
3
Kujdes Mos e vini në punë asnjëherë
tharësen pa filtrat e pushit ose nëse këta
filtra janë të dëmtuar apo të bllokuar.
Paralajmërim Uji i kondensuar nuk
është për t'u pirë apo për të gatuar.
II
I
1
I
Nëse programi është ndërprerë si
rezultat i mbushjes plot të rezervuarit të
ujit: Shtypni butonin Start/Pause (start/
pause) për të vazhduar ciklin e tharjes.
Pastrimi i kondensatorit
2
3
4
5
6
7
II
Pastroni guarnicionin e derës
Fërkojeni guarnicionin e derës me një copë
të njomur menjëherë pasi të ketë përfunduar
cikli i tharjes.
Zbrazja e rezervuarit të ujit
Zbrazja e rezervuarit të ujit pas çdo cikli
tharjeje.
E rëndësishme
• Mos e vini kurrë në punë tharësen pa
kondensator.
• Kondensatori i bllokuar shkakton një
konsum të lartë energjie (zgjatje e ciklit të
tharjes) dhe dëmtim të tharëses.
• Mos përdorni objekte të mprehta për
pastrimin.
46 electrolux
1
2
3
4
5
6
Gëlqerja e ujit ose agjentët pastrues
mund të formojnë një veshje pak të
dukshme brenda në kazan. Shkalla në të
cilën teshat janë tharë nuk është më
lehtësisht e kuptueshme. Teshat janë
më të njoma nga ç'pritej kur i nxorët ato
nga pajisja.
Përdorni një pastrues shtëpiak standard
(p.sh. pastrues me bazë uthulle) për të fshirë
brendësinë e kazanit dhe nervaturat e
brendshme.
7
Pastroni panelin e kontrollit dhe shasinë
8
Kujdes Mos përdorni pastrues për
mobilie apo agjentë pastrues agresivë
për pastrimin e pajisjes.
Pastrimi i kazanit
Kujdes Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të pastruar
kazanin.
Përdorni një leckë të njomë për të fshirë
panelin e kontrollit dhe pjesët e jashtme të
pajisjes.
What to do if ...
Zgjidhja e problemeve nga ju vete
Problemi 1)
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Tharësja nuk është lidhur me ushqimin
elektrik.
Futeni spinën në prizë. Kontrolloni
siguresën në kutinë e siguresave (instalim
shtëpiak).
Dera e pajisjes e hapur.
Mbylleni derën
Butoni Start/Pause (Start/Pause) nuk
është shtypur.
Shtypni butonin Start/Pause (Start/
Pause).
Është vendosur një program i gabuar.
Vendosni programin e duhur. 2)
Filtrat e pushit janë bllokuar.
Pastroni filtrat e pushit. 3)
Shkëmbyesi i nxehtësisë është bllokuar.
Pastrimi i shkëmbyesit të nxehtësisë. 3)
Ngarkesa maksimale është tejkaluar.
Respektoni ngarkesën maksimale.
Rrjeta e ventilimit është mbuluar.
Zbuloni vrimat e ventilimit në bazament.
Ka mbeturina brenda në kazan.
Pastrojeni kazanin nga brenda.
Fortësi e lartë uji.
Vendosni fortësinë e përshtatshme të ujit
4).
Dera e pajisjes
Filtrat nuk janë mbërthyer në vend.
nuk mbyllet
Montoni filtrin e hollë dhe/ose mbërtheni
filtrin e ashpër në vend.
Err ( Error ) në
Përpjekje për të ndryshuar parametrat
ekranin LCD.
pas fillimit të programit.
5)
Fikeni dhe rindizeni tharësen. Vendosni
parametrat e kërkuar.
Tharësja nuk
punon.
Rezultate të
pakënaqshme
tharjeje.
Në kazan nuk
ka dritë
Përzgjedhësi i programit është në
pozicionin "O" ("O").
Rrotullojeni atë në pozicionin Extra (drita
e kazanit) (nëse është i disponueshëm)
ose në çdo program.
electrolux 47
Zëvendësoni llambushkën ndriçuese
(shihni paragrafin në vazhdim).
Llambushka ndriçuese është me defekt.
Koha nuk
ecën
Koha e përfundimit përllogaritet në bazë Proces automatik; ky nuk është një defekt
normalisht në të: tipit, vëllimit dhe lagështisë së teshave. i pajisjes.
ekranin LCD 5)
Programi nuk
është aktiv
Rezervuari i mbushur plot me ujë
Zbrazeni rezervuarin e ujit 3) , shtypni
butonin Start/Pause (Start/Pause).
Cikli i tharjes
është shumë i
shkurtër
Sasi e vogël teshash./Tesha shumë të
thata për programin e përzgjedhur.
Zgjidhni programin me kohë ose një nivel
më të lartë tharjeje (p.sh. Extra (tharje
ekstra)).
Filtrat e pushit janë bllokuar.
Pastroni filtrat e pushit.
Ngarkesë shumë e madhe.
Respektoni ngarkesën maksimale.
Teshat nuk janë shtrydhur aq sa duhet.
Shtrydhini teshat siç duhet.
Temperaturë veçanërisht e lartë ambienti
- asnjë defekt i pajisjes.
Nëse është e mundur, ulni temperaturën
e ambientit.
Cikli i tharjes
shumë i gjatë
6)
1) Në rast se shfaqet një mesazh gabimi në ekranin LCD (si p.sh. E51 - vetëm në tharëset me ekran
LCD): Fikeni dhe rindizeni pajisjen. Vendosni programin. Shtypni butonin Start/Pause (Start/Pause).
Nuk punon? - informoni shërbimin lokal dhe citoni kodin e gabimit.
2) ndiqni sugjerimin e programit - shihni kapitullin Pasqyra e programeve
3) shihni kapitullin Mirëmbajtja dhe pastrimi
4) Shihni kapitullin Përzgjedhjet e pajisjes
5) vetëm në tharëset me ekran LCD
6) Shënim: Pas afro 5 orësh, cikli i tharjes përfundon automatikisht (shihni paragrafin 'Përfundimi i ciklit
të tharjes' ).
Changing the bulb for interior lighting
Only use a special bulb which is designed
specially for dryers. The special bulb can be
obtained from your local service centre.
E rëndësishme When the appliance is
switched on, the interior lighting switches
itself off after 4 minutes when the door is
open.
Paralajmërim Do not use standard
bulbs! These develop too much heat and
may damage the machine!
Before replacing the bulb, disconnect
the mains plug; with a permanent
connection: fully unscrew or deactivate
the fuse.
1. Unscrew cover above the bulb (this can
be found directly behind the loading
aperture, at the top; refer to "Description
of machine" section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.
Check the correct positioning of o-ring
gasket before screwing back the door light
cover. Do not operate the dryer when
missing o-ring gasket on door light cover.
Paralajmërim For safety reasons, the
cover must be screwed down tightly. If
this is not done, the dryer must not be
operated.
Të dhëna teknike
Parametrat
Vlera
Lartësia x gjerësia x thellësia
85 x 60 x 58 cm
Vëllimi i kazanit
108 l
Thellësia me derën e pajisjes të hapur
109 cm
48 electrolux
Parametrat
Vlera
Lartësia mund të rregullohet me
1.5 cm
Pesha në gjendje të boshatisur
afro 40 kg
Masa e ngarkesës së teshave (në varësi të
programit) 1)
maksimumi 7 kg
Voltazhi
230 V
Siguresa që nevojitet
10 A
Fuqia elektrike
2350 W
Klasa e energjisë
B
Konsumi i energjisë (7 kg të pambukta, të thara
paraprakisht në 1000 rpm (rrotullime për minutë)
3.92 kWh
2)
Konsumi mesatar vjetor i energjisë
284.1 kWh
Përdorimi
Temperaturat
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri + 35°C
Vlera e konsumimit
Vlerat e konsumit janë përcaktuar nën kushte të zakonshme standarde. Ato mund të ndryshojnë nëse
pajisja përdoret në kushte shtëpiake.
Programi
Konsumi i energjisë në kWh / koha mesatare
e tharjes në min.
Cottons Cupboard (tharje pambuku per ne
dollap )3)
3.92 / 125 (7 kg tesha të thara paraprakisht me
1000 rpm)
3,75 (7 kg tesha të kulluara paraprakisht me 1200
rpm)
3,60 (7 kg tesha të kulluara paraprakisht me 1400
rpm)
3,20 (7 kg tesha të kulluara paraprakisht me 1800
rpm)
Cottons Iron (tharje pambuku per hekurosje)3)
3.34 / 107 (7 kg tesha të thara paraprakisht me
1000 rpm)
Synthetics Cupboard (tharje sintetikesh per ne
dollap )3)
1.33 / 48 (3 kg tesha të thara paraprakisht me
1200 rpm)
1) Në disa vende mund të nevojiten të dhëna të ndryshme të ngarkesës së teshave, si pasojë e mënyrave
të ndryshme matëse.
2) në përputhje me EN 61121
3) Këshilla për institutet e testimit: duhet të kontrolloni ciklin në përputhje me EN 61121
Përzgjedhjet e pajisjes
Përzgjedhja
Zilja e përhershme
on/off
Aktivizimi
Zilja është vendosur nga fabrika që të qëndrojë gjithmonë e fikur. Për të
vendosur zilen e përhershme on (off):
1. Rrotullojeni çelësin e programit në një program çfarëdo.
2. Shtypni njëkohësisht butonat Buzzer (alarm )dhe Dryness (thatësia ) dhe
mbajini ata shtypur për rreth 5 sekonda.
electrolux 49
Përzgjedhja
Fortësia e ujit
1)
Aktivizimi
1. Rrotullojeni çelësin e programit në një program çfarëdo.
2. Shtypni njëkohësisht butonat Dryness (thatësia )dhe Start/Pause (start/
pause) dhe mbajini ata shtypur për rreth 5 sekonda.
3. Shtypni butonin Start/Pause (start/pause) derisa të vendosni nivelin e
dëshiruar:
- përçueshmëri e ulët <300 μS/cm
- përçueshmëri e mesme 300-600 μS/cm
- përçueshmëri e lartë >600 μS/cm
4. Për të memorizuar përzgjedhjen, shtypni njëkohësisht butonat Dryness
(thatësia ) dhe Start/Pause (start/pause) ose rrotulloni çelësin në
pozicionin
off
1) Uji përmban gëlqere dhe kripëra minerale, sasitë e të cilave ndryshojnë sipas vendndodhjes
gjeografike, gjë që ndryshon dhe vlerat e tyre të përçueshmërisë. Ndryshimet e rëndësishme të
përçueshmërisë së ujit, krahasuar me ato të paravendosura nga fabrika mund të ndikojnë shumë në
lagështinë e mbetur të teshave në fund të ciklit. Tharësja juaj ju lejon të rregulloni ndjeshmërinë e
sensorit të tharjes, bazuar në vlerat e përçueshmërisë së ujit.
50 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Видете повеќе како размислуваме на www.electrolux.com
Содржина
Важни безбедносни информации
Екологија
Местење
Опис на производот
Контролна табла
Пред првата употреба
Табела со програми
50
52
53
55
56
56
56
Секојдневна употреба
Полица за сушење
Чистење и одржување
What to do if ...
Спецификации
Поставки на машината
58
60
61
63
65
66
Можноста за промени е задржана
Важни безбедносни информации
ВАЖНО За ваша безбедност и за да се
обезбеди правилна употреба, пред да го
наместите и да го користите апаратот
првпат, прочитајте го упатството за
употреба внимателно, вклучувајќи ги и
советите и предупредувањата. За да се
избегнат непотребни грешки и незгоди,
важно е сите што го користат апаратот
да се темелно запознаени со начинот на
работата и безбедносните функции.
Чувајте го упатството и погрижете се да
биде со апаратот ако се премести или
продаде, за да може секој што го користи
во работниот век да биде правилно
информиран за употребата на апаратот
и за безбедноста.
- Прочитајте го упатството пред да
го местите или користите апаратот.
Општа безбедност
• Опасно е да се менуваат
спецификациите или да се вршат
обиди за какви и да било измени на
производот.
• Апаратот не е наменет да го користат
лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички или сетилни способности,
или што немаат искуство и знаење,
освен ако не се под надзор или се
упатени за користење на апаратот од
страна на лице што е одговорно за
нивната безбедност.
• Внимавајте мали деца и галеничиња
да не влезат во барабанот. За да го
•
•
•
•
•
избегнете ова, проверете го
барабанот пред користење.
Секакви предмети, како парички,
безопасни, шајки, шрафови, камења
или друг тврд, остар материјал, може
да предизвикаат големо оштетување и
не смее да се ставаат во машината.
За да се избегне опасност од пожари
предизвикана од претерано сушење,
не користете го апаратот за сушење на
следниве работи: Перници, покривачи
и слично (овие предмети насобираат
топлина).
Предмети од гумена пена (пена од
латекс), капи за туширање,
водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници
со подлошки од гумена пена не смеат
да се сушат во машината за сушење.
Секогаш исклучувајте го апаратот од
струја по употреба, при чистење или
одржување.
Во никој случај не би смееле да се
обидувате сами да ја поправате
машината. Поправките изведени од
страна на неискусни лица може да
предизвикаат повреда или сериозни
грешки во работењето. Обратете се во
локалниот сервисен центар. Секогаш
инсистирајте на оригинални резервни
делови.
electrolux 51
• Предметите извалкани со материи
како што се ацетон од масло за
готвење, нафта, керозин, средства за
чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба
да се измијат во топла вода со повеќе
детергент пред да се сушат во
машината за сушење.
• Опасност од експлозија: Никогаш не
сушете предмети што биле во допир
со запаливи раствори (нафта, метилалкохол, средства за хемиско чистење
и слично). Тие материи се запаливи и
може да предизвикаат експлозија.
Сушете само предмети перени со
вода.
• Опасност од пожар: Предметите
извалкани или натопени во
растително или масло за готвење се
опасност од пожар и не смеат да се
ставаат во машината за сушење.
• Ако сте ги переле алиштата со
средство за отстранување дамки,
мора да го поминете низ уште еден
циклус на плакнење пред да ги ставите
во машината за сушење.
• Внимавајте во џебовите или облеката
што ја ставате во машината да не се
заборавени запалки на плин или
чкорчиња.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
• Не прекинувајте го сушењето пред
крајот на циклусот за сушење
освен ако сите предмети не се
отстранат брзо и распостелат за
да се испушти топлината.
Опасност од пожар!
• Не смее да се дозволи да се
насоберат влакненца околу
машината за сушење.
• Опасност од струен удар! Не прскајте
вода на машината.
• Последниот дел од циклусот на
машината за сушење е без топлина
(циклус за ладење) како гаранција
дека предметите ќе бидат на
температура што нема да ги оштети.
• Машината за сушење не смее да се
користи ако за чистење се користеле
индустриски хемикалии.
• Внимавајте да имате добро
проветрување во собата каде што е
машината за да избегнете враќање на
гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Местење
• Апаратот е тежок. Треба да се
внимава кога се поместува.
• При распакување, проверете дали
уредот е оштетен. Не користете го
доколку се сомневате и обратете се во
сервисниот центар.
• Сите материјали за пакување мора да
се отстранат пред употребата.
Доколку не се придржувате кон ова
може да дојде до сериозно
оштетување на производот.
Погледнете го соодветното поглавје
во упатството за употреба.
• Електричните приспособувања
потребни за местење на апаратот
треба да ги изврши квалификуван
електричар или компетентно лице.
• Мора да се внимава апаратот да не
стои врз кабелот за напојување со
струја.
• Ако машината е на паркет,
приспособете ги ногарките за да се
овозможи слободно кружење на
воздухот под апаратот.
• По местењето на апаратот, проверете
да не го притиска или да не стои на
својот кабел за струја.
Употреба
• Уредот е конструиран за користење во
домаќинството. Не смее да се користи
за други цели, освен оние за кои е
наменет.
• Само за сушење ткаенини што може
да се сушат во машина. Следете ги
упатствата на етикетата на секое
парче од облеката.
• Не сушете неиспрани предмети во
машината за сушење.
• Не преполнувајте го апаратот.
Погледнете во соодветното поглавје
во упатството за употреба.
• Алишта што се цедат не смее да се
ставаат во сушалната.
52 electrolux
• Облека што била во допир со запаливи
нафтени производи не смеат да се
сушат во машина за сушење. Доколку
користите испарливи течности за
чистење, треба да внимавате да ја
отстраните течноста од облеката пред
да ја ставите во машината.
• Никогаш не влечете го кабелот за да
го извлечете приклучокот од
штекерот; секогаш фаќајте го самиот
приклучок.
• Не користете ја машината за сушење
ако кабелот за струја, контролната
табла, работната површина или
основата се оштетени така што
внатрешноста на машината е
пристапна.
• Омекнувачите за ткаенини и сличните
производи треба да се користат како
што е определено во упатството на
омекнувачот.
• Внимание - жешка површина : Не
допирајте ја покривната површина на
светлото на вратата кога светлото е
вклучено.
(Само за машините за сушење
опремени со внатрешно светло во
барабанот)
Безбедност на децата
• Машината не е наменета да ја
употребуваат мали деца или слаби
лица без надзор.
• Децата често не ги познаваат
опасностите поврзани со
електричните апарати. Децата треба
да се под надзор за да не си играат со
апаратот.
• Компонентите од амбалажата (на пр.
пластична фолија, стиропор) може да
бидат опасни за децата - опасност од
задушување! Чувајте ги подалеку од
досегот на децата.
• Чувајте ги сите детергенти на сигурно
место, подалеку од досегот на децата.
• Внимавајте деца или галеничиња да
не се качат во барабанот.
Екологија
Отстранете го Вашиот истрошен уред
според прописите кои важат во Вашето
место на живеење.
Еколошки совети
• Алиштата стануваат растресити и
меки во сушалната. Затоа не се
потребни омекнувачи за ткаенините
што се перат.
• Сушалната ќе функционира
најекономично ако:
– Внимавате отворите за
проветрување на основата на
сушалната да се непопречени;
– Ги користите препораките за
количеството алишта одредени во
прегледот на програмите;
– Внимавате да има добро
проветрување во просторијата;
– Ги чистите микро-филтерот и
филтерот за влакна по секое
сушење;
– Ги центрифугирате алиштата добро
пред сушењето.
Потрошувачката на енергија зависи
од брзината на центрифугата во
машината за перење. Побрзо
центрифугирање - помала
потрошувачка на енергија.
Еколошки упатства
Материјалите за пакување се еколошки
и може да се рециклираат. Пластичните
делови се идентификуваат по ознаките,
на пр. >PE<, >PS<, итн. Фрлајте ги
материјалите за пакување во соодветен
контејнер на местата за фрлање
комунален смет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Кога веќе не се
користи апаратот:
• Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
• Исечете ги кабелот и приклучокот
и фрлете ги.
• Фрлете ја бравата на вратата. Тоа
ќе спречи евентуално затворање
на деца внатре и загрозување на
нивниот живот.
electrolux 53
Местење
Поставување на апаратот
• Се препорачува, за полесно
користење, машината да се постави
близу до машината за перење.
• Машината за сушење мора да е на
чисто место, каде што не се
наталожуваат нечистотии.
• Кружењето на воздухот околу
апаратот треба да биде непречено. Не
попречувајте ги предната решетка за
проветрување или решетките за довод
на воздух од задната страна на
машината.
• За да се одржи минимално ниво на
вибрации и бучава при користењето
на сушалната, треба да се постави на
цврста, рамна површина.
• Штом е во постојаната положба за
работа, проверете дали сушалната е
апсолутно хоризонтална со помош на
либела. Ако не е, поткренете ја или
спуштете ја со ногарките.
• Ногарките не смеат да се вадат. Не
намалувајте го растојанието од подот
со теписи, штици или нешто слично.
Тоа може да предизвика насобирање
топлина што може да го попречи
работењето на апаратот.
ВАЖНО
• Жешкиот воздух што го испушта
машината за сушење достигнува
температура до 60°C. Затоа апаратот
не смее да се мести на подови што не
се отпорни на високи температури.
• При ракувањето со сушалната,
температурата на просторијата не
смее да биде пониска од +5°C или
повисока од +35°C, бидејќи тоа може
да влијае врз работата на апаратот.
• Ако апаратот треба да се преместува,
мора да се превезува исправен.
• Апаратот не смее да се мести зад
врата што се заклучува, шибер-врата
или врата со шарки од спротивната
страна на апаратот така што би се
попречило целосно отворање на
вратата на машината за сушење.
Вадење на безбедносната амбалажа
ВНИМАНИЕ
Пред употребата мора да се отстрани
сета амбалажа.
1. Отворете ја вратата
2. Извлечете ги лепливите ленти од
внатрешноста на машината од
горната страна на барабанот.
3. Извадете ги цревото и пластичните
подлоги од машината.
Распакување на полицата за сушење
ВНИМАНИЕ Пред користење на
апаратот, од барабанот мора да се
извадат сите делови од амбалажата
и полицата за сушење.
Внатрешноста на барабанот мора
да биде чиста.
1 2
4
3
За да ја отпакувате полицата:
1. Со влечење извадете го средниот
дел од стиропор.
54 electrolux
Олабавете ги деловите од стиропор
3 и 4.
2. Малку подигнете ја решетката и
внимателно извадете ја од
барабанот.
3. Со влечење извадете го десниот дел
од стиропор.
4. Со влечење извадете го левиот дел
од стиропор.
Поврзување на електриката
Информации за напонот на
напојувањето, видот струја и потребните
осигурувачи се наведени на плочката со
спецификации. Плочката со
спецификации е блиску до отворот за
полнење (видете во поглавјето "Опис на
производот").
Приклучете ја машината во заземјен
штекер, во согласност со електричните
прописи.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Производителот нема никаква
одговорност за оштетувања или
повреди поради неисполнување на
горенаведените мерки за
претпазливост.
Доколку напојниот кабел на
апаратот мора да се замени, тоа
треба да го направи нашиот
сервисен центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Приклучокот
мора да е лесно достапен по
местењето на машината.
electrolux 55
Превртување на вратата
За полесно ставање и вадење на
алиштата, вратата може да се преврти.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Вратата може
да ја превртува само овластен
сервисер.
Обратете се во локалниот сервисен
центар. Сервисерот ќе ја преврти
вратата на ваша сметка.
Посебни додатоци
• комплет за редење
Достапен во вашиот сервисен
центар или кај специјализираниот
продавач
Дополнителните комплети за местење
може да се употребат за редење на
сушалната и машина за перење
(широка 60 см, со полнење однапред)
за штедење простор како столб на
машини за перење и сушење.
Машината за перење оди оздола, а
сушалната озгора.
Прочитајте го внимателно упатството
за комплетот.
• комплет за одвод
Достапен во вашиот сервисен
центар или кај специјализираниот
продавач
Комплет за директен одвод на
кондензираната вода во резервоар,
сифон, канализација и сл.
Резервоарот за кондензирана вода
веќе не мора да се празни, но мора да
остане на одреденото место во
машината.
Прочитајте го внимателно упатството
за комплетот.
• подножје со фиока
Достапен во вашиот сервисен
центар или кај специјализираниот
продавач
За поставување на сушалната на
најдобра височина и за добивање
дополнителен простор за чување
(алишта, на пр.).
Прочитајте го внимателно упатството
за комплетот.
Опис на производот
2
3
1
4
5
7
6
8
10
11
9
13
1 Контролна табла
2 Фиока за вода
12
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Светло во барабанот
Филтри за ситни влакненца
Полица за сушење
Филтри за влакненца
Врата за полнење (двострана)
Копче за отворање на долниот дел
на вратата
Филтри за крупни влакненца
Плочка со спецификации
Кондензатор
Решетка за проветрување
Долна вратичка
Ногарки за нивелирање
56 electrolux
Контролна табла
Екран
Контролна табла
1
2 3 4 5 6
7 8
9
1 Програматор и
прекинувач за
исклучување
2 Копче Delicate (чувствителни)
(Нежни)
3 Копче Buzzer (сигнализатор) (Звучен
сигнал)
4 Копче Dryness (сувост) (Сувост)
5 Копче Time (време) (Време)
6 Екран
7 Копче Start/Pause (почеток/пауза)
(Почни/Пауза)
8 Предупредувачки светла:
Кондензатор ,
Филтри ,
Полн
СИМБОЛ
ОПИС
Време на завршување
(време на временската
програма, време на
одложено почнување)
Одложено почнување
Сушење
Ладење
Заштита од туткање
Заклучување за деца
Грешка, неправилно
одбирање
резервоар
9 Копче Delay (одложување)
(Одложување)
Пред првата употреба
За да се отстранат евентуалните
наслаги создадени за време на
производството, избришете го
барабанот за сушење со мокра крпа или
пуштете кратко сушење (од 30 мин.) со
влажни алишта во машината.
Табела со програми
Програма
макс.
полне
ње 1)
Примена/својства
Опции
Cottons (памучни)
сите освен
Time
(време)
Extra
(екстра)
7 кг
Темелно сушење на дебели или
повеќеслојни ткаенини, на пр. крпи и
бањарки.
Strong
(силно)
7 кг
Темелно сушење на дебели ткаенини, на пр.
големи крпи, фротирки.
сите освен
Time
(време)
Cupboard
(плакар)
7 кг
Темелно сушење на ткаенини со рамномерна
дебелина, на пр. фротирки, плетени работи,
крпи.
сите освен
Time
(време)
Етикет
а за
нега
electrolux 57
макс.
полне
ње 1)
Примена/својства
Опции
7 кг
За тенки ткаенини што треба и да се пеглаат,
на пр. плетени работи и памучни кошули.
сите освен
Time
(време)
3 кг
Темелно сушење на дебели или
повеќеслојни ткаенини, на пр. пуловери,
навлаки и чаршафи.
сите освен
Time
(време)
Cupboard
(плакар)
3 кг
За тенки ткаенини што не се пеглаат, на пр.
кошули што не се туткаат, чаршафи, бебешки
облеки, чорапи, корсети и слична жичена
долна облека.
сите освен
Time
(време)
Iron
(пеглање)
3 кг
За тенки ткаенини што треба и да се пеглаат,
на пр. плетени работи и памучни кошули.
сите освен
Time
(време)
Програма
Iron
(пеглање)
Synthetics (синтетика)
Extra
(екстра)
Special (специјално)
Mix
(мешани)
Time
(време)
Jeans
(тексас)
Easy
(лесно)
3 кг
сите освен
Time
За сушење памучни и синтетички ткаенини на (време):
ниска температура.
Delicate
(чувствителн
и)2)
7 кг
За понатамошно сушење поеденичени
перени предмет.
Delicate
(чувствителн
и),
Buzzer
(сигнализато
р),
Time
(време),
Delay
(одложувањ
е)
7 кг
За неформална облека како фармерки,
маици и сл. или материјали со различна
дебелина (на пр. на вратот, манжетните и
шавовите).
сите освен
Time
(време)
Програма со механизам против туткање за
кошули и блузи што се одржуваат лесно; за
минимално пеглање. Резултатите зависат од
видот ткаенина и нејзината обработка.
Ставете ги ткаенините во сушалната веднаш
по центрифугирањето; кога ќе се исушат,
извадете ги ткаенините веднаш и обесете ги
на закачалка.
сите освен
Time
(време)
1 кг
(или 5
кошул
и)
Rack (закачалка)
Етикет
а за
нега
58 electrolux
Програма
Wool
(волна )
Shoes
(чевли)
Cooling
(ладење)
макс.
полне
ње 1)
Примена/својства
Опции
За нежно сушење волнени ткаенини по
перење, со користење топол воздух при
минимално механичко оптоварување.
Препорака: Извадете ги алиштата веднаш по
сушењето за да не следи програма против
туткање. Времетраење на програмата: меѓу
30 и 180 минути.
Delicate
(чувствителн
и)2) ,
Buzzer
(сигнализато
р),
Time
(време),
Delay
(одложувањ
е)
1 пар
За нежно сушење на еден пар патики,
испрани и центрифугирани на 1000 врт/мин.
Времетраење на програмата: меѓу 30 и 180
минути.
Delicate
(чувствителн
и)2) ,
Buzzer
(сигнализато
Time
р),
(време),
Delay
(одложувањ
е)
1 кг
За освежување или нежно чистење на
ткаенини со комерцијално достапни средства
за хемиско чистење. (употребувајте само
производи што се наведени како погодни за
сушење; прочитајте го внимателно
упатството за комплетот.)
Buzzer
(сигнализато
р)
1 кг
Етикет
а за
нега
1) најголема тежина на сувата облека
2) поставено како основно
Секојдневна употреба
Сортирање на алиштата
• Сортирање по видот ткаенина:
– Памук/лен за програмите во
Cottons
програмската група
(памучни).
– Мешавини со синтетика за
програмите во програмската група
Synthetics (синтетика).
• Сортирање по етикета: Етикетите
значат:
Сушење во машина за сушење е
можно, теоретски
Сушење на нормална температура
Сушење на намалена температура
Сушење во машина за сушење не
е можно
ВАЖНО Не ставајте мокри алишта во
апаратот што немаат ознака на
етикетата дека се погодни за сушење во
машина.
Апаратот може да се користи за секакви
мокри алишта што имаат ознака дека се
погодни за сушење во машина.
• Не сушете нови обоени ткаенини
заедно со светли алишта. Боите на
ткаенините може да се испуштат.
• Не сушете памучни жерсеа и плетени
работи со програмата
Extra
(екстра). Алиштата може да се
соберат!
electrolux 59
• Волнените и ткаенините што содржат
волна може да се сушат со програмата
Wool (волна ). Пред циклусот за
сушење, центрифугирајте ги
ткаенините што содржат волна колку е
можно подобро (макс. 1200 врт/мин).
Сушете ткаенини што содржат волна
заедно или само со материјал што е
сличен по боја и тежина. Сушете ги
волнените алишта посебно.
Подготвување на алиштата
• За да избегнете заплеткување на
алиштата: затворете ги патентите,
закопчајте ги копчињата и врзете ги
врвките (на пр. на престилките).
• Испразнете ги џебовите. Извадете ги
металните предмети (спојувалки,
безопасни и сл.).
• Превртете ги алиштата со двослојни
ткаенини (на пр., за јакните со памучна
постава, памучниот слој треба да биде
однадвор). Така ваквите ткаенини се
сушат подобро.
ВАЖНО Не преполнувајте го апаратот.
Внимавајте да не го надминете
максималното полнење од 7 кг.
Вклучување на машината
Завртете го програматорот на некоја
програма. Машината се вклучува. Кога
ќе се отвори вратата, внатрешното
светло го осветлува барабанот.
Работа
1
2
3
4
Опции за сушење
Delicate (чувствителни)
5
нежно сушење со намалена топлина на
чувствителни и ткаенини чувствителни на
температура (на пр. акрилни и вискозни) со
етикета за нега:
Buzzer (сигнализатор)
звучна потврда на:
• крај на циклус
• почеток или крај на заштитата од туткање
• прекин на циклус
• грешка
Dryness (сувост)
ја зголемува сувоста на исушените алишта
соодветно на одбраното ниво:
• Max - најголема
• Med - средна
• Min - најмала
оваа опција помага да се постигнат
задоволителни резултати на сушењето
(неактивна со одредени програми)
Time (време)
овозможува поставување поединечно
време за сушење од најмалку 20 мин. до
најмногу 3 часа (во чекори од 10 мин. притискајте го копчето повеќепати додека
на екранот не се прикаже саканото траење
- за
на програмата, на пр.
програма од 1 час и 20 минути); активно со
соодветна програма
Delay (одложување)
овозможува одложување на почнувањето
на програмата за сушење од најмалку 30
мин. до најмногу 20 часа
1. одберете програма за сушење и
дополнителни опции за сушење
2. притискајте го копчето Delay
(одложување) повеќепати додека на
екранот не се појави саканото одложено
H ако
почнување, на пр.
програмата треба да почне по 12 часа
3. за да го вклучите програматорот за
одложување, притиснете го копчето
Start/Pause (почеток/пауза) - времето за
почнување се одбројува на екранот.
Поставување на заклучувањето за деца
Заклучувањето за деца може да се
постави за да се спречи случајно
почнување на програма или менување
на програма во тек. Функцијата
заклучување за деца ги заклучува сите
копчиња и програматорот.
Заклучувањето за деца може да се
60 electrolux
вклучи или исклучи со истовремено
држење на копчињата Dryness (сувост) и
Time (време)5 секунди.
Симболот
на екранот значи дека е
активно заклучувањето за деца.
туткање,
и трепка
, како и
предупредувачките светла:
филтер и
полн резервоар . Ако било притиснато
копчето Buzzer (сигнализатор), се слуша
испрекинат звучен сигнал една минута.
Каква било промена на параметрите
за сушење бара исклучување на
заклучувањето за деца.
Заклучувањето за деца не може да
се исклучи во последната фаза на
сушењето.
Циклусите за сушење се автоматски
проследени со фаза за заштита од
туткање што трае околу 30 минути.
Барабанот се врти повремено за
време на оваа фаза. Тоа ги одржува
алиштата опуштени и без тутканици.
Алиштата може да се извадат кога
било за време на фазата за заштита
од туткање. (Алиштата треба да се
извадат најдоцна кон крајот на
фазата за заштита од туткање за да
се спречи создавање тутканици.)
Почнување програма
Притиснете го копчето Start/Pause
(почеток/пауза). Програмата почнува.
Напредокот на програмата се прикажува
со одбројување на времето за сушење
на екранот.
Менување програми
За да смените програма одбрана по
грешка откако ќе почне, првин свртете го
исклучено , а потоа
програматорот на
повторно поставете програма.
Ако програмата почнала, веќе не
може да се смени директно. Сепак,
ако дојде до обид за менување на
програмата со програматорот,
екранот за напредокот на
програмата и показателите за
одржување трепкаат. Ако се
притисне копче за опција (освен
копчето Buzzer (сигнализатор)), на
екранот се појавува
. Меѓутоа,
тоа не влијае на програмата за
сушење (заштита на алиштата).
1. Отворете ја вратата.
2. Пред да ги извадите алиштата,
отстранете ги влакненцата од микрофилтерот. Најдобро е да ги извадите
со мокра рака. (Видете во поглавјето
"Одржување и чистење".)
3. Извадете ги алиштата.
4. Завртете го програматорот на
исклучено .
ВАЖНО По секое сушење:
- Исчистете ги микро-филтерот и
филтерот за влакна
- Испразнете го садот за
кондензирана вода
(Видете во поглавјето "Одржување и
чистење".)
5. Затворете ја вратата.
Завршено сушење / вадење на алиштата
Кога ќе заврши сушењето, на екранот се
прикажува иконата за заштита од
Полица за сушење
Посебна опрема за нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат во
машина и патики. Неспоредливо погодни
за сушење мокри волнени ткаенини нема движење, заштита од
заплеткување.
За распакување на полицата за
сушење видете во поглавјето
Местење .
ВАЖНО Пред да ја местите полицата за
сушење, проверете го барабанот. Мора
да е празен!
Патики не може да се сушат без
полицата за сушење - опасност од
оштетување на барабанот.
Местење и употреба
1. Отворете ја вратата.
2. Вметнете ја полицата внимателно
положувајќи ги двата држачи од
electrolux 61
предната страна на пластичната
фланша.
• отворете го држачот и ставете патики
на него
3. Ставете ги волнените ткаенини или
парот патики на полицата.
4. Одберете соодветна програма за
сушење на полицата и време за
сушење.
5. Притиснете го копчето Старт/Пауза.
6. Кога ќе заврши циклусот, отворете ја
вратата и извадете ги волнените
ткаенини или патиките.
7. Свртете го програматорот на Искл.
8. Извадете ја полицата за сушење од
барабанот.
• влошките треба да бидат покрај
патиките на полицата, а врвките треба
да се заврзани
Совети за сушење
• за најдобро сушење, распостелете ги
волнените ткаенини слободно на
полицата и свиткајте ги во ролна
• не натиснувајте ги и не диплете ги
волнените ткаенини
Чистење и одржување
Чистење на филтрите за влакненца
Филтрите ги собираат сите влакненца
што се собираат за време на сушењето.
За да обезбедите совршена работа на
сушалната, филтрите за влакненца
(микро-филтерот и филтерот за влакна)
мора да се чистат по секое сушење.
62 electrolux
ВНИМАНИЕ Никогаш не пуштајте ја
сушалната без филтрите за
влакненца или со оштетени или
блокирани филтри.
II
I
1
1
2
3
I
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Кондензираната вода не е за пиење
или за подготвување храна.
2
3
4
5
6
7
Ако некоја програма се прекине
поради полна фиока за вода:
Притиснете го копчето Start/Pause
(почеток/пауза) за да продолжите со
сушењето.
Чистење на кондензаторот
II
Чистење на заптивката на вратата
Избришете ја заптивката на вратата со
мокра крпа веднаш по завршувањето на
сушењето.
Празнење на фиоката за вода
Празнете ја фиоката за вода по секое
сушење.
ВАЖНО
• Никогаш не пуштајте ја сушалната да
работи без кондензаторот.
• Затнат кондензатор предизвикува
голема потрошувачка на енергија
(продолжување на сушењето) и
оштетување на сушалната.
• Не користете остри предмети за да го
исчистите.
electrolux 63
1
2
3
4
5
6
7
Бигорот во водата или средствата за
чистење може да направи едвај
видлив слој во внатрешноста на
барабанот. Веќе не може да се
одреди сигурно колку се исушени
алиштата. Кога ќе се извадат од
сушалната, алиштата се повлажни
од очекуваното.
Користете стандардни домашни
средства за чистење (на пр. врз база на
оцет) за да ги избришете внатрешноста
на барабанот и ребрата.
8
Чистење на контролната табла и
куќиштето
ВНИМАНИЕ За чистење на
машината, не користете средства за
чистење мебел или агресивни
средства за чистење.
Чистење на барабанот
ВНИМАНИЕ Не користете
абразивни средства или челична
жица за чистење на барабанот.
Избришете ги контролната табла и
куќиштето со влажна крпа.
What to do if ...
Самостојно решавање на проблемите
Проблем 1)
Сушалната
не работи.
Веројатна причина
Решение
Сушалната не е приклучена во струја.
Приклучете ја машината во штекер.
Проверете го осигурувачот во
кутијата на домашната инсталација.
Вратата е отворена.
Затворете ја вратата
Копчето Start/Pause (почеток пауза)
не е притиснато.
Притиснете го копчето Start/Pause
(почеток пауза).
Поставена е погрешна програма.
Поставете соодветна програма. 2)
Филтрите за влакненца се затнати.
Сушењето е
незадоволит
елно.
Вратата не
се затвора
Исчистете ги филтрите за влакненца.
3)
Разменувачот на топлина е затнат.
Исчистете го разменувачот на
топлина. 3)
Машината е преполнета.
Почитувајте ја препораката за
максимално полнење.
Решетката за проветрување е
покриена.
Откријте ја решетката за
проветрување во подножјето.
Талог во барабанот.
Исчистете го барабанот однатре.
Голема тврдост на водата.
Поставете соодветна тврдост на
водата 4).
Филтрите не се заглавени на место.
Ставете го микро-филтерот и/или
наместете го грубиот филтер на
место.
64 electrolux
Err
( Грешка ) на
Обидете се да ги смените
параметрите по почнувањето на
програмата.
Исклучете ја, па вклучете ја
сушалната. Поставете ги потребните
параметри.
Програматорот е во положба "O"
(искл.).
Завртете го на Extra (осветлување на
барабан) (ако има) или на која било
програма.
Неисправна ламба.
Заменете ја ламбата (видете
понатаму).
Времето до крајот се пресметува врз
основа на видот, количеството и
влажноста на алиштата.
Автоматски процес; машината не е
неисправна.
Програма не
е активна
Фиоката за вода е полна.
Испразнете ја фиоката за вода 3) ,
притиснете го копчето Start/Pause
(почеток пауза).
Сушењето е
прекусо
Мало количество алишта./Премногу
суви алишта за одбраната програма.
Одберете временска програма или
повисоко ниво на сушење (на пр.
Extra (екстра суви)).
Филтрите за влакненца се затнати.
Исчистете ги филтрите за влакненца.
Ставени се премногу алишта.
Почитувајте ја препораката за
максимално полнење.
Алиштата се недоволно
центрифугирани.
Центрифугирајте ги алиштата
соодветно.
Многу висока температура на
просторијата - машината не е
неисправна.
Ако е можно, намалете ја
температурата во просторијата.
екранот. 5)
Нема светло
во
барабанот
Времето на
екранот се
одбројува
ненормално
5)
Сушењето е
предолго 6)
1) Во случај на порака за грешка на екранот (на пр. E51 - само за сушалните со екран):
Исклучете ја, па повторно вклучете ја сушалната. Поставете програма. Притиснете го
копчето Start/Pause (почеток пауза). Не работи? - известете го својот сервис и наведете ја
шифрата за грешка.
2) постапете според препораките за програмите - видете во поглавјето Преглед на програмите
3) видете во поглавјето Одржување и чистење )
4) видете во поглавјето Поставки на машината
5) само кај сушалните со екран
6) Напомена: По околу 5 часа сушењето завршува автоматски (видете во делот Завршено
сушење ).
Changing the bulb for interior lighting
Only use a special bulb which is designed
specially for dryers. The special bulb can be
obtained from your local service centre.
ВАЖНО When the appliance is switched
on, the interior lighting switches itself off
after 4 minutes when the door is open.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Do not use
standard bulbs! These develop too
much heat and may damage the
machine!
Before replacing the bulb, disconnect
the mains plug; with a permanent
connection: fully unscrew or deactivate
the fuse.
1. Unscrew cover above the bulb (this can
be found directly behind the loading
aperture, at the top; refer to "Description
of machine" section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.
Check the correct positioning of o-ring
gasket before screwing back the door light
cover. Do not operate the dryer when
missing o-ring gasket on door light cover.
electrolux 65
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ For safety
reasons, the cover must be screwed
down tightly. If this is not done, the
dryer must not be operated.
Спецификации
Параметар
Вредност
Широчина x височина x длабочина
85 x 60 x 58 cm
Капацитет на барабанот
108 l
Длабочина со отворена врата
109 см
Височината може да се прилагоди до
1.5 cm
Тежина без товар
приближно 40 кг
Капацитет за полнење (зависно од
програмата) 1)
најмногу 7 кг
Напон
230 V
Потребен осигурувач
10 A
Вкупна снага
2350 W
Класа на енергетска ефикасност
B
Потрошувачка на енергија (7 кг памук,
центрифугиран на 1000 врт/мин) 2)
3,92 kWh
Просечна годишна потрошувачка на енергија
284.1 kWh
Употреба
Домашна
Дозволена околна температура
+ 5°C до + 35°C
Потрошувачка
Потрошувачката е установена во стандардни услови. Може да се разликува кога со
машината се работи во домаќинство.
Програма
Потрошувачка на енергија во kWh / просечно
време на сушење во мин.
3,92 / 125 (7 кг алишта претходно
центрифугирани на 1000 врт/мин)
3,75 (7 кг алишта претходно центрифугирани
Cottons Cupboard (сушење на памучни за
плакар)3)
на 1200 врт/мин)
3,60 (7 кг алишта претходно центрифугирани
на 1400 врт/мин)
3,20 (7 кг алишта претходно центрифугирани
на 1800 врт/мин)
Cottons Iron (сушење на памучни за
пеглање)3)
3,34 / 107 (7 кг алишта претходно
центрифугирани на 1000 врт/мин)
Synthetics Cupboard (сушење на синтетички
за плакар)3)
1,33 / 48 (3 кг алишта претходно
центрифугирани на 1200 врт/мин)
1) Различни податоци за капацитетот за полнење се потребни во некои земји поради
различните начини за мерење.
2) во согласност со EN 61121
3) Совети за испитување: циклусот треба да се провери во согласност со EN 61121
66 electrolux
Поставки на машината
Поставка
Примена
Постојано вклучен
или исклучен звучен
сигнал
Алармот фабрички е секогаш исклучен. За да се постави постојано да
биде вклучен (исклучен):
1. Завртете го програматорот на некоја програма.
2. Притиснете ги истовремено копчињата Buzzer (сигнализатор) и
Dryness (сувост) и држете ги околу 5 секунди.
Тврдост на водата 1)
1. Завртете го програматорот на некоја програма.
2. Притиснете ги истовремено копчињата Dryness (сувост) и Start/
Pause (почеток/пауза) и држете ги околу 5 секунди.
3. Притискајте го копчето Start/Pause (почеток/пауза) додека не го
поставите саканото ниво.
- ниска проводливост <300 µS/cm
- средна проводливост 300-600 µS/cm
- висока проводливост >600 µS/cm
4. За да се запомнат поставките, притиснете ги истовремено
копчињата Dryness (сувост) и Start/Pause (почеток/пауза) или
исклучено
свртете го програматорот во положба
1) Водата содржи различно количество бигор и минерални соли, чии количества зависат од
географската положба, а што влијае и врз вредностите на спроводливоста. Релевантните
варијации на спроводливоста на водата, во споредба со оние поставени од фабриката, би
можеле во одредена мера да влијаат на преостанатата влажност на алиштата на крајот од
циклусите. Машината за сушење ви овозможува да ја регулирате чувствителноста на
сензорот за сушење врз основа на вредностите на проводливоста на водата.
electrolux 67
Electrolux. Thinking of you.
О нашем начину размишљања наћићете више на сајту
www.electrolux.com
Садржај
Важне информације о безбедности
Заштита околине
Инсталација
Опис производа
Командна табла
Пре прве употребе
67
69
70
72
73
73
Табела програма
Свакодневна употреба
Полица за сушење
Чишћење и одржавање
What to do if ...
Технички подаци
Поставке машине
73
75
77
78
80
81
82
Задржано право измена
Важне информације о безбедности
ВАЖНО У интересу Ваше безбедности и
да би се обезбедила правилна употреба,
пре инсталације пажљиво прочитајте
ово упутство, укључујући његове савете
и упозорења. Да бисте избегли
непотребне грешке и незгоде, важно је
да се обезбеди да све особе које користе
машину за прање посуђа буду потпуно
упознате са њеним радом и
карактеристикама безбедности. Чувајте
ова упутства и проверите да ли се
налазе са машином за прање посуђа
уколико се премешта или прода, тако да
свако који је користи у току њеног века
трајања може да буде правилно
информисан о употреби и безбедности
апарата.
•
•
•
•
- Молимо Вас прочитајте Упутство
за употребу пре инсталирања и употребе
уређаја.
Општа безбедност
• Мењање спецификација или покушај
модификације овог производа на било
који начин, је опасно по безбедност.
• Овај уређај није намењен за употребу
од стране особа (укључујући и децу) са
смањеним физичким, чулним или мен‐
талним способностима, или за оне ко‐
јима недостаје искуство и знање, уко‐
лико им се не обезбеди надзор или им
се не дају упутства у вези употребе
•
•
апарата од стране особе која је заду‐
жена за безбедност.
Немојте дозволити малој деци и кућ‐
ним љубимцима да се попну у бубањ.
Да бисте то спречили, молимо погле‐
дајте у бубањ пре употребе.
Предмети као што су новчићи, зихер‐
надле, ексери, завртњи, камење и
остали тврди, оштри материјали могу
да проузрокују велику штету и не смеју
да се стављају у уређај.
Да бисте спречили опасност од пожа‐
ра који може да проузрокује претерано
сушење, немојте да сушите у уређају
следеће предмете: јастуке, покриваче
и слично (ови предмети акумулишу то‐
плоту).
Предмети као што су пенаста гума (ла‐
текс пена), капе за туширање, водоне‐
пропусне тканине, предмети са поста‐
вом од гуме као и рубље или јастучни‐
це са пластичним умецима не смеју да
се суше у машини за сушење рубља.
Увек извуците утикач уређаја из елек‐
тричне мреже после коришћења, одр‐
жавања и чишћења.
Ни у ком случају не трба да покушава‐
те да сами поправљате машину. По‐
правке које врше неискусна лица могу
изазвати повреде или озбиљне кваро‐
ве. Контактирајте Ваш локални Сер‐
висни центар. Увек инсистирајте на
оригиналним резервним деловима.
68 electrolux
• Предмети који су запрљани супстан‐
цама као што су јестиво уље, ацетон,
бензин, петролеј, средства за уклања‐
ње мрља, терпентин, восак или сред‐
ства за уклањање воска треба да се
оперу у врућој води са додатном ко‐
личином детерџента, пре сушења у
машини за сушење рубља.
• Опасност од експлозије: Немојте ника‐
да да сушите у машини за сушење руб‐
ља предмете који су били у контакту са
запаљивим растварачима (бензин, де‐
натурисани алкохол, течности за хе‐
мијско чишћење и слично). Пошто су
ове супстанце испарљиве, оне могу да
проузрокују експлозију. Сушите у ма‐
шини за сушење рубља само предме‐
те опране водом.
• Опасност од пожара: предмети који су
замрљани или натопљени у биљно или
јестиво уље представљају опасност од
пожара и не смеју да се стављају у ма‐
шину за сушење рубља.
• Ако сте опрали Ваше рубље сред‐
ством за уклањање мрља, морате да
обавите додатни циклус испирања пре
стављања у машину за сушење руб‐
ља.
• Молимо Вас проверите да упаљачи
или шибице нису случајно остали у џе‐
повима одеће коју стављате у уређај.
УПОЗОРЕЊЕ
• Немојте никада да заустављате
машину за сушење рубља пре за‐
вршетка циклуса сушења, осим у
случају да одмах извадите и про‐
стрете све артикле тако да се то‐
плота распрши. Опасност од по‐
жара!
• Не сме се дозволити да се сакупе
влакна око машине за сушење
рубља.
• Опасност од струјног удара! Немојте
прскати по уређају млазевима воде.
• Последњи део циклуса сушења одвија
се без топлоте (циклус хлађења) како
би се осигурало да рубље буде остав‐
љено на температури која неће да га
оштетити.
• Машина за сушење рубља се не сме
користити уколико су за чишћење ко‐
ришћена индустријска хемијска сред‐
ства.
• Осигурајте добру вентилацију у про‐
сторији где је уређај постављен како
би се спречило довођење гасова у
просторију из уређаја у којима се саго‐
ревају друга горива, укључујући отво‐
рена ложишта.
Инсталирање
• Овај уређај је тежак. Будите опрезни
приликом његовог премештања.
• Када вадите уређај из амбалаже, про‐
верите да нема оштећења. Уколико
нисте сигурни, немојте је користити и
контактирајте Сервисни центар.
• Пре употребе мора да се уклони сва
амбалажа. Непоштовање тога може
проузроковати тешка оштећења на
производу и на имовини. Прочитајте
одговарајући одељак у овом упутству
за употребу.
• Све радове на електричној и на водо‐
водној инсталацији који су потребни за
инсталирање овог апарата, треба да
обави квалификовани електричар или
стручна особа.
• Потребно је пазити да уређај не стоји
на каблу за напајање.
• Ако се уређај налази на поду који је
прекривен тепихом, молимо Вас под‐
есите ножице како би сте омогућила
слободна циркулација ваздуха испод
уређаја.
• После инсталирања машине за прање,
проверите да не притиска или не стоји
на каблу за напајање струјом.
Употреба
• Овај је уређај је намењен за употребу
у домаћинству. Не сме се користити у
било које друге сврхе за које није на‐
мењен.
• Перите само тканине које су намењене
за сушење у машини. Следите упут‐
ства која су дата на свакој етикети на
рубљу.
• Немојте да сушите неопрано рубље у
машини за сушење рубља.
• Немојте претерано напунити уређај.
Прочитајте одговарајући одељак у
овом упутству за употребу.
• Потпуно мокро рубље не сме да се
ставља у машину за сушење рубља.
electrolux 69
• Рубље које је било у контакту са испар‐
љивим нафтним производима не сме
да се суши у машини за сушење руб‐
ља. Уколико користите испарљиве
течности за чишћење, потребно је да
пазите да течност буде уклоњена са
рубља пре његовог стављања у уре‐
ђај.
• Никада немојте повлачити за елек‐
трични кабл када вадите утикач из
утичнице; увек га држите за сам ути‐
кач.
• Никада немојте да користите машину
за сушење рубља ако су електрични
кабл, командна табла, радна површи‐
на или подножје оштећени тако да се
може доћи до унутрашњости машине
за сушење рубља.
• Омекшивачи тканина или слични про‐
изводе треба да се користе према
упутствима за омекшиваче тканина.
• Упозорење - врућа површина : Немојте
додиривати површину поклопца сија‐
лице на вратима када је светло упа‐
љено.
(Само машине за сушење рубља које
су опремљене сијалицом за осветља‐
вање бубња)
Безбедност деце
• Ова машина није намењена за употре‐
бу од стране мале деце или немоћних
особа без надзора.
• Деца често не могу да препознају
опасности које су обично повезане са
употребом електричних апарата. Децу
треба да контролишете, да би се оси‐
гурали да се не играју са уређајем.
• Саставни делови паковања (на пр.
пластична фолија, полистирол) могу
да буду опасни за децу - опасност од
гушења! Држите их ван домашаја де‐
це.
• Чувајте све детерџенте на сигурном
месту, изван домашаја деце.
• Немојте дозволити деци или малим
кућним љубимцима да се попну у бу‐
бањ.
Заштита околине
Симбол
на производу или на његовој
амбалажи означава да се с тим
производом несме поступити као са
отпадом из домаћинства. Уместо тога
треба бити изручен прикладним
поступцима за рециклирање
електронских и електричних апарата.
Исправним одлагањем овог производа
спречиће потенцијалне негативне
последице на околину и здравље људи,
које би иначе могли угрозити
неодговарајућим руковањем отпада
овог производа. За детаљније
информације о рециклирању овог
производа молимо Вас да контактирате
Ваш локални градски завод, услугу за
одлагање отпада из домаћинства или
трговину у којој сте купили производ.
Савети за заштиту околине
• У машини за сушење рубља оно по‐
стаје пахуљасто и мекано. Зато прили‐
ком прања нису потребни омекшивачи
тканина.
• Ваша машина за сушење рубља ће ра‐
дити уз највећу уштеду ако:
– Увек оставите слободне отворе за
вентилацију на дну машине за суше‐
ње рубља;
– Користите количине рубља које су
наведене у прегледу програма;
– Осигурате добру вентилацију у про‐
сторији где је уређај постављен;
– Очистите микрофилтер и фину це‐
диљку после сваког циклуса суше‐
ња;
– Добро центрифугирате рубље пре
сушења.
Потрошња електричне енергије за‐
виси од брзине центрифугирања
подешене на машини за прање руб‐
ља. Што је већа брзина центрифуги‐
рања, то је мања потрошња елек‐
тричне енергије.
Информације о заштити средине
Амбалажа је еколошки подношљива и
може се рециклирати. Пластичне компо‐
ненте су идентификоване ознакама, на
70 electrolux
пр. >PE<, >PS<, итд.Уклањајте амбала‐
жу у одговарајући контејнер у комунал‐
ним објектима за уклањање отпада.
УПОЗОРЕЊЕ Када се уређај више
не користи:
• Извуците утикач из утичнице.
• Одсеците кабл и утикач и баците
их.
• Уклоните браву на вратима. Тиме
спречавате да се деца затворе
унутра и доведу свој живот у опас‐
ност.
Инсталација
Постављање уређаја
• Ради практичности се препоручује да
се уређај постави близу машине за
прање рубља.
• Машину за сушење рубља треба по‐
ставити на чистом месту на којем се не
сакупља прљавштина.
• Ваздух мора слободно да циркулише
око уређаја. Немојте спречавати пред‐
њу вентилациону решетку или решет‐
ке за довод ваздуха на задњој страни
уређаја.
• Поставите машину за сушење рубља
на чврсту и равну површину како би се
вибрације и бука током рада свеле на
најмању могућу меру.
• Пошто сте је поставили у коначан рад‐
ни положај, либелом проверите да ли
је машина за сушење рубља потпуно
нивелисана. Ако није, одврћите или за‐
врћите ножице док не буде равна.
• Ножице никада не смеју да се скидају.
Немојте ограничавати слободан про‐
стор на поду теписима са дугачким
длакама, дрвеним лајснама или
слично. То би могло да изазове ства‐
рање топлоте, што ће утицати на поја‐
ву сметњи при раду уређаја.
ВАЖНО
• Врућ ваздух који производи машина за
сушење рубља може да достигне тем‐
пературе до 60°C. Зато уређај не сме
да се поставља на подове који нису от‐
порни на високе температуре.
• Када машина за сушење рубља ради,
температура у просторији не сме да
буде нижа од +5 °C нити виша од +35
°C, иначе то може да утиче на рад уре‐
ђаја.
• Уколико уређај трба да се помера, мо‐
рате да га транспортујете у вертикал‐
ном положају.
• Уређај не сме да се поставља иза вра‐
та која се могу закључати, иза клизних
врата или врата са шаркама са супрот‐
не стране врата на уређају тако да то
ограничава потпуно отварање машине
за сушење рубља.
Уклањање сигурносне транспортне
амбалаже
ПАЖЊА
Пре употребе морају да се уклоне сви
делови транспортне амбалаже.
1. Отворите врата за пуњење рубљем
2. Одлепите лепљиву траку са унутраш‐
ње стране уређаја на врху бубња.
3. Извадите пластичну фолију и подме‐
тач од полистирола из уређаја.
Скидање амбалаже са решетке за
сушење
ПАЖЊА Пре употребе уређаја из
бубња треба извадити све делове
амбалаже и решетку за сушење.
Унутрашњост бубња мора да буде
чиста.
electrolux 71
1 2
3. Скините десни део од полистирена и
повуците га.
4
3
Скидање амбалаже са решетке:
1. Скините средњи део од полистирена
и повуците га.
4. Скините леви део од полистирена и
повуците га.
Олабавите делове од полистирена 3
и 4.
2. Мало одигните решетку и пажљиво је
извуците из бубња.
Електрично прикључивање
Информације о мрежном напону, врсти
струје и осигурачима треба да се узму са
плочице са подацима. Плочица са под‐
ацима је постављена близу отвора за пу‐
њење (видите одељак "Опис произво‐
да").
Прикључите машину на уземљену
утичницу, у складу са прописима на сна‐
зи о повезивању на електричну мрежу.
72 electrolux
УПОЗОРЕЊЕ Произвођач одбија
сваку одговорност за штету или
озледе до којих је дошло услед
непоштовања горе наведених
сигурносних мера.
Ако је потребно да се електрични
кабл замени, онда то МОРА да обави
наш Сервисни центар.
(60 cm ширине, са предњим пуњењем)
ради уштеде простора. Машина за
прање рубља се налази доле, а маши‐
на за сушење рубља на њој.
Прочитајте пажљиво упутство које је
испоручено са комплетом за спајање.
• комплет за испуштање кондензата
Следећи специјалан прибор се може
добити од Вашег локалног Сервис‐
ног центра или Вашег специјализо‐
ваног трговца
УПОЗОРЕЊЕ После инсталирања
уређаја, утикач мора да буде
доступан.
Окретање врата
Да бисте лакше стављали и вадили руб‐
ље, можете да окренете врата.
УПОЗОРЕЊЕ Окретање врата сме
да изврши само овлашћени
сервисер.
Молимо Вас контактирајте свој локални
сервисни центар. Сервисер ће окренути
врата на ваш трошак.
Комплет за спајање за директно испу‐
штање кондензата у умиваоник, си‐
фон, одвод и сл. Резервоар за конден‐
зат тада не мора више да се празни,
међутим мора увек да се налази на
свом месту у уређају.
Прочитајте пажљиво упутство које је
испоручено са комплетом за спајање.
• подножје са фиоком
Следећи специјалан прибор се може
добити од Вашег локалног Сервис‐
ног центра или Вашег специјализо‐
ваног трговца
Специјални прибор
• комплет за постављање на машину
Следећи специјалан прибор се може
добити од Вашег локалног Сервис‐
ног центра или Вашег специјализо‐
ваног трговца
Ти се комплети за спајање могу кори‐
стити за спајање машине за сушење
рубља са машином за прање рубља
За постављање машине за сушење
рубља на оптималној висини уз обез‐
беђење додатног простора за смештај
(на пр, рубља).
Прочитајте пажљиво упутство које је
испоручено са комплетом за спајање.
Опис производа
2
3
1
4
5
7
6
8
10
11
9
13
1 Командна табла
2 Резервоар за воду
12
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Сијалица у бубњу
Фини филтери за длачице
Решетка за сушење
Филтери за длачице
Врата за пуњење рубљем (могуће
окретање)
Дугме за отварање врата на постољу
Груби филтери за длачице
Плочица са подацима
Кондензатор
Вентилациона решетка
Врата на постољу
Подесиве ножице
electrolux 73
Командна табла
Командна табла
СИМБОЛ
ОПИС
Време до краја (време вре‐
менски одређеног програ‐
ма, време одложеног стар‐
та)
Одложени старт
1
2 3 4 5 6
7 8
Фаза сушења
9
Фаза хлађења
Фаза против гужвања
1 Програматор и прекидач за ис‐
кључивање
2 Дугме Delicate (osetljivo)
3 Дугме Buzzer (alarm)
4 Дугме Dryness (osusenost)
5 Дугме Time (vreme)
6 Дисплеј
7 Дугме Start/Pause (start/pauza)
8 Контролне лампице:
Кондензатор ,
Филтери ,
Пун резервоар
9 Дугме Delay (odlozeno)
Блокада за заштиту деце
Грешка, погрешан избор
Дисплеј
Пре прве употребе
За уклањање евентуалних остатака од
производње, обришите бубањ машине
за сушење рубља влажном крпом или
обавите кратки циклус сушења (око 30
мин) са влажном крпом у уређају.
Табела програма
Програм
Макси‐
мално
пуње‐
ње 1)
Примена/својства
Cottons (pamuk)
Опције
Етике‐
та за
одр‐
жава‐
ње
74 electrolux
Макси‐
мално
пуње‐
ње 1)
Примена/својства
Опције
Extra
(dodatno
(veoma))
7 kg
Темељно сушење дебелих и двослојних тка‐
нина, на пр. комади од фротира, огртачи.
све осим
Time (vreme)
Strong
(jako)
7 kg
Темељно сушење дебелих тканина, на пр. ко‐
мада од фротира, пешкира.
све осим
Time (vreme)
Cup‐
board
(orman)
7 kg
Темељно сушење тканина равномерне деб‐
љине, на пр. комада од фротира, плетених
тканина, пешкира.
све осим
Time (vreme)
Iron
(pegla)
7 kg
За танке тканине које треба и пеглати, нпр.
плетене тканине, памучне кошуље.
све осим
Time (vreme)
Extra
(dodatno
(veoma))
3 kg
Темељно сушење дебелих или вишеслојних
тканина, на пр. пуловера, постељине, стоног
рубља.
све осим
Time (vreme)
Cup‐
board
(orman)
3 kg
За танке тканине које се не пеглају, на пр.
синтетичке кошуље, стоно рубље, чарапе,
доње рубље са китовом кости или жицом.
све осим
Time (vreme)
Iron
(pegla)
3 kg
За танке тканине које треба и пеглати, нпр.
плетене тканине, памучне кошуље.
све осим
Time (vreme)
Програм
Synthetics (sintetika)
Special (specijalno)
Mix
(mesavina)
Time
(vreme)
Jeans
(dzins)
Easy
(lako)
За сушење памучних и синтетичких тканина,
користи ниску температуру.
све осим
Time
(vreme):
Delicate
(osetljivo)2)
7 kg
За додатно сушење појединих комада рубља.
Delicate
(osetljivo),
Buzzer
(alarm),
Time
(vreme),
Delay
(odlozeno)
7 kg
За рубље за слободно време, као што су
џинс, мајице и сл. од материјала различите
дебљине (на пр. на оковратнику, манжетама
и на шавовима).
све осим
Time (vreme)
1 kg
(или 5
кошу‐
ља)
Програм са механизмом против гужвања за
лако одржавање тканина као што су кошуље
и блузе; за што лакше пеглање. Резултати
зависе од врсте тканине и завршне обраде
тканине. Ставите тканине у машину за суше‐
ње рубља одмах после центрифугирања; из‐
вадите тканине одмах после сушења и ста‐
вите их на вешалице.
све осим
Time (vreme)
3 kg
Етике‐
та за
одр‐
жава‐
ње
electrolux 75
Програм
Макси‐
мално
пуње‐
ње 1)
Примена/својства
Опције
Етике‐
та за
одр‐
жава‐
ње
Rack (polica)
Wool
(vuna)
Shoes
(cipele)
Cooling
(hladjenje)
За благо сушење вуненог рубља после пра‐
ња помоћу топлог ваздуха уз минимално ме‐
ханичко оптерећење. Препорука: извадите
рубље одмах после сушења јер не следи ни‐
какав програм против гужвања. Трајање про‐
грама: између 30 и 180 минута.
Delicate
(osetljivo)2) ,
Buzzer
(alarm),
Time
(vreme),
Delay
(odlozeno)
1 пар
За благо сушење једног пара спортских ци‐
пела које су опране и центрифугиране на
1.000 о/мин. Трајање програма: између 30 и
180 минута.
Delicate
(osetljivo)2) ,
Buzzer
(alarm),
Time
(vreme),
Delay
(odlozeno)
1 kg
За освежавање и благо чишћење тканина по‐
моћу комерцијалних комплета за чишћење.
(користите само производе који су према де‐
кларацији погодни за сушење; пажљиво
прочитајте упутства у комплету)
1 kg
Buzzer
(alarm)
1) максимална тежина сувог рубља
2) постави као фабричку поставку
Свакодневна употреба
Сортирање рубља
• Сортирање према врсти тканине:
– Памук/лан за програме у програм‐
ској групи
Cottons (pamuk).
– Мешавине и синтетичке тканине за
програме у програмској групи
Synthetics (sintetika).
• Сортирање према етикети за одржа‐
вање: Етикета за одржавање значи:
Сушење у машини за сушење руб‐
ља је у принципу могуће
Сушите на уобичајеној температу‐
ри
Сушење на нижој температури
Сушење у машини за сушење руб‐
ља није могуће
ВАЖНО Немојте стављати у уређај мо‐
кро рубље на чијој етикети за одржавање
није наведено да је погодно за сушење у
машини за сушење рубља.
Уређај се може користити за све мокро
рубље са ознаком да је погодно за суше‐
ње у машини за сушење рубља.
• Немојте сушити нове, обојене тканине
са рубљем светлих боја. Боје текстила
могле би да избледе.
• Немојте сушити памучни џерсеј и пле‐
тене предмете помоћу програма
Extra (dodatno (veoma)). Рубље би мо‐
гло да се скупи!
76 electrolux
• Вуна и сличне тканине могу да се суше
помоћу програма
Wool (vuna). Пре
циклуса сушења центрифугирајте ву‐
нене тканине што боље (макс. 1.200 о/
мин). Сушите вунене тканине само за‐
једно са тканинама са истим или
сличним карактеристикама материја‐
ла, боје и тежине. Сушите одвојено те‐
шке комаде вуненог рубља.
Припрема рубља
• Да бисте избегли уплетање рубља: за‐
творите патент-затвараче, закопчајте
навлаке за покриваче и завежите сло‐
бодне траке и врпце (на пр. кецеље).
• Испразните џепове. Скините металне
предмете (спајалице за папир, сигур‐
носне игле и сл.).
• Комаде од двослојног материјала пре‐
окрените на другу страну (на пр. на јак‐
нама које имају памучну поставу, па‐
мучни слој мора да се окрене напоље).
Овакве тканине ће се на тај начин бо‐
ље осушити.
ВАЖНО Немојте претерано напунити
уређај. Поштујте максималну количину
рубља од 7 kg.
Укључивање машине
Окрените програматор на било који про‐
грам. Машина се укључује. Док су врата
за пуњење рубља отворена, унутрашња
лампица осветљава бубањ.
Рад
1
3
2
4
5
Опције сушења
Delicate (osetljivo)
благо сушење на нижој температури за
осетљиве тканине (нпр. акрил, вискоза) које
на етикети имају ознаку:
Buzzer (alarm)
потврда звучним сигналом:
• краја циклуса
• почетак и крај фазе против гужвања
• прекид циклуса
• грешка
Dryness (osusenost)
повећава сувоћу рубља према изабраном
нивоу сушења:
• Max - максимално
• Med - средње
• Min - минимално
ова опција вам помаже да постигнете задо‐
вољавајуће резултате сушења (код неких
програма није активна)
Time (vreme)
омогућава постављање индивидуалног
времена сушења од мин. 20 минута до макс.
3 сата (у корацима по 10 минута - притискај‐
те дугме док се на дисплеју не прикаже тра‐
јање програма, нпр.
- за про‐
грам од 1 сат и 20 минута); активно код по‐
годног програма
Delay (odlozeno)
омогућава одлагање старта програма су‐
шења од 30 минута до 20 сати
1. бира програм сушења и додатне опције
сушења
2. притискајте дугме Delay (odlozeno) док
се жељени одложени старт не прикаже
на дисплеју, нпр.
H ако програм
мора да почне после 12 сати
3. за активирање тајмера одложеног стар‐
та притисните дугме Start/Pause (start/
pauza) и време до почетка програма ће
се одбројавати на дисплеју
Блокада за заштиту деце
Да би се спречило случајно покретање
програма или нежељена промена про‐
грама који је у току, може да се подеси
блокада за безбедност деце. Функција
блокаде за заштиту деце блокира сву
дугмад и дугме за избор програма. Бло‐
када за заштиту деце може да се акти‐
вира или деактивира истовременим за‐
државањем дугмади Dryness (Осуше‐
ност) и
Time (Време) на 5 секунди.
Симбол:
на дисплеју значи да је бло‐
када активна.
electrolux 77
Све промене параметара сушења
захтевају деактивацију блокаде за
заштиту деце.
Блокада се не може деактивирати у
задњој фази циклуса сушења.
, као и лампице упозорења:
пун резервоар . Ако прити‐
снете дугме Buzzer (alarm), јавља се
испрекидани звучни сигнал који траје око
један минут.
Почетак програма
Притисните дугме Start/Pause (start/pau‐
za). Програм се покреће.
Напредак програма се приказује истица‐
њем времена сушења на LCD дисплеју.
После циклуса сушења аутоматски
следи фаза против гужвања која тра‐
је око 30 минута. Током те фазе бу‐
бањ се окреће у интервалима. То
омогућује рубљу да се не заплете и
не изгужва. Рубље се може извадити
у сваком тренутку за време фазе
против гужвања. (рубље треба изва‐
дити најкасније пред крај фазе про‐
тив гужвања да се не би изгужвало).
Промена програма
Да бисте променили погрешно одабран
програм после његовог почетка прво
окрените програматор на
искључено ,
а затим га ресетујте.
Програм више не може директно да
се мења када је почео са радом. Ако
ипак покушате да промените про‐
грам помоћу дугмета за избор про‐
грама, приказ тока одвијања програ‐
ма и индикатори одржавања ће
почети да трепере. Ако притиснете
дугме неке опције (осим дугмета
Buzzer (alarm)), на дисплеју се појав‐
љује
. То, међутим, нема ути‐
цаја на програм сушења (заштита
рубља).
Завршетак програма сушења / вађење
рубља
После довршетка програма на дисплеју
се појављује симбол
и трепери
филтер и
1. Отворите врата.
2. Пре вађења рубља извадите длачице
из микрофилтера. То ћете најбоље
учинити влажном руком. (Прочитајте
поглавље "Одржавање и чишћење").
3. Извадите рубље.
4. Окрените програматор на
ис‐
кључено .
ВАЖНО После сваког циклуса сушења:
- Очистите микрофилтер и фини фил‐
тер
- Испустите воду из резервоара кон‐
дензоване воде
(Прочитајте поглавље "Одржавање и
чишћење").
5. Затворите врата.
Полица за сушење
Посебна опрема за благо сушење вуне‐
ног рубља које се може прати у машини
и спортске обуће. Савршено за сушење
мокре вунене одеће - нема кретања, за‐
штита од пуштања длачица.
Информације о отварању пакета ре‐
шетке за сушење потражите у по‐
глављу Инсталација .
ВАЖНО Пре инсталације решетке за
сушење проверите бубањ. Мора да буде
празан!
Спортска обућа не може да се суши без
решетке јер ћете оштетити бубањ.
Инсталација и коришћење
1. Отворите врата за пуњење рубљем.
2. Пажљиво уметните решетку спушта‐
јући два држача на предњи део пла‐
стичне прирубнице.
78 electrolux
• отворите држач и спустите патике на
њега
3. Поставите вунено рубље или спорт‐
ску обућу на решетку.
4. Изаберите одговарајући програм и
време.
5. Притисните дугме за START/PAUSE
(старт/пауза).
6. После завршетка циклуса отворите
врата за пуњење и извадите вунену
одећу или спортску обућу.
7. Окрените селектор програма на off.
8. Извадите решетку из бубња.
• улошци треба да се ставе поред пати‐
ка на решетку за сушење, а пертле
треба да буду завезане.
Савети за сушење
• да бисте постигли најбоље резултате,
раширите вунену одећу на решетку и
заврните је према горе
• немојте стискати и преклапати вунену
одећу
Чишћење и одржавање
Чишћење филтера за длачице
Филтери сакупљају све длачице које се
накупљају током сушења. Да би се обез‐
бедио савршен рад машине за сушење,
филтери за длачице (фини филтер и
филтер за длачице) мора се очистити
после сваког циклуса сушења.
ПАЖЊА Немојте употребљавати
машину за сушење рубља без
филтера за длачице или са
оштећеним или запушеним
филтером за длачице.
electrolux 79
УПОЗОРЕЊЕ Кондензат није
погодан за пиће или за припрему
јела.
II
I
1
Ако је дошло до прекида програма
зато што је резервоар за воду био
пун: Притисните дугме Start/Pause
(Старт/Пауза) за наставак циклуса
сушења.
I
Чишћење кондензатора
2
5
3
6
4
7
II
Чишћење заптивке на вратима
Обришите заптивку на вратима влажном
крпом одмах после циклуса сушења.
Пражњење резервоара за воду
Испразните резервоар за воду после
сваког циклуса сушења.
1
2
ВАЖНО
• Никада немојте да користите машину
без кондензатора.
• Запушен кондензатор изазива већу по‐
трошњу енергије (дужи циклус суше‐
ња) и оштећења машине за сушење.
• Немојте користити оштре предмете за
чишћење.
1
2
3
4
5
6
7
8
3
Чишћење бубња
ПАЖЊА За чишћење бубња немојте
користити абразивна средства или
челичну вуну.
80 electrolux
Каменац у води или средства за
чишћење могу да створе једва вид‐
љиве наслаге у унутрашњости буб‐
ња. Степен сушења рубља тада се
више региструје правилно. Рубље је
сувље него што очекујете када га из‐
вадите из машине.
Користите стандардно средство за чиш‐
ћење у домаћинству (на пр. средство на
бази сирћета) за брисање унутрашњости
бубња и ребара бубња.
Чишћење командне табле и кућишта
ПАЖЊА Немојте користити
средства за чишћење намештаја или
агресивна средства за чишћење
уређаја.
Командну таблу и кућиште пребришите
влажном крпом.
What to do if ...
Проблеми које можете сами решити
Проблем 1)
Могући узрок
Решење
Машина за сушење рубља није при‐
кључена на напајање.
Утакните утикач у мрежну утичницу.
Проверите осигурач у сандучету са
осигурачима (кућна инсталација).
Отворена су врата за пуњење рубља.
Затворите врата.
Дугме Start/Pause (start pauza) није
притиснуто.
Притисните дугме Start/Pause (start
pauza).
Постављен је погрешан програм.
Одаберите одговарајући програм. 2)
Запушен је филтер за длачице.
Очистите филтер за длачице. 3)
Запушен је измењивач топлоте.
Чишћење измењивача топлоте. 3)
Премашено је максимално оптереће‐
ње.
Количина рубља мора да буде у скла‐
ду с максималним оптерећењем.
Покривена је вентилациона решетка.
Откријте вентилациону решетку на
постољу.
У бубњу се налазе остаци.
Очистите бубањ изнутра.
Вода је претврда.
Подесите тврдоћу воде 4).
Врата за пу‐
њење руб‐
љем се не
затварају.
Филтери нису фиксирани на месту.
Инсталирајте фини филтер и/или по‐
ставите груби филтер.
На LCD дис‐
плеју је при‐
казана Err
( Грешка ). 5)
Покушај промене параметара после
почетка програма.
Искључите и поново укључите маши‐
ну за сушење. Подесите потребне па‐
раметре.
Машина за
сушење руб‐
ља не ради.
Незадово‐
љавајући ре‐
зултати су‐
шења.
Програматор у положају "O" (iskljuce‐
Не ради
no).
светло у буб‐
њу.
Неисправна је сијалица.
На дисплеју
време тече
ненормално
5)
Време до краја програма рачуна се на
основу: врсте, количине и влажности
рубља.
Окрените програматор на Extra
(osvetlenje dobosa) (ако је доступно)
или на неки други програм.
Замените сијалицу (видите следећи
одељак).
Аутоматски процес; то није грешка
машине.
electrolux 81
Програм није
Напуните резервоар за воду.
активан.
Испразните резервоар за воду 3) ,
притисните дугме Start/Pause (start
pauza).
Циклус су‐
шења је пре‐
кратак.
Мала количина рубља. / Превише
рубља у односу на одабрани програм.
Изаберите програм са временским
ограничењем или виши ниво сушења
(нпр. Extra (veoma suvo)).
Запушен је филтер за длачице.
Очистите филтер за длачице.
Количина рубља мора да буде у скла‐
ду с максималним оптерећењем.
У бубњу има превише рубља.
Циклус су‐
шења је
Рубље је недовољно центрифугира‐
предугачак 6) но.
Прописно центрифугирајте рубље.
Посебно висока собна температура није грешка машине.
Ако је могуће, снизите собну темпе‐
ратуру.
1) У случају поруке о грешци на дисплеју (нпр. E51 - само код машина са LCD дисплејем):
Искључите и поново укључите машину за сушење. Одаберите програм. Притисните дугме
Start/Pause (start pauza). Не ради? - јавите се у локални сервис и наведите шифру грешке.
2) пратите препоруке у вези са програмом - погледајте поглавље Преглед програма .
3) погледајте поглавље Нега и чишћење
4) погледајте поглавље Поставке машине
5) само машине за сушење са LCD дисплејем
6) Напомена: После отприлике 5 сати циклус сушења се аутоматски завршава (погледајте
поглавље Завршетак циклуса сушења ).
Changing the bulb for interior lighting
Only use a special bulb which is designed
specially for dryers. The special bulb can be
obtained from your local service centre.
ВАЖНО When the appliance is switched
on, the interior lighting switches itself off
after 4 minutes when the door is open.
УПОЗОРЕЊЕ Do not use standard
bulbs! These develop too much heat
and may damage the machine!
Before replacing the bulb, disconnect
the mains plug; with a permanent con‐
nection: fully unscrew or deactivate the
fuse.
1. Unscrew cover above the bulb (this can
be found directly behind the loading
aperture, at the top; refer to "Description
of machine" section.)
2. Replace defective bulb.
3. Screw cover back down.
Check the correct positioning of o-ring
gasket before screwing back the door light
cover. Do not operate the dryer when mis‐
sing o-ring gasket on door light cover.
УПОЗОРЕЊЕ For safety reasons, the
cover must be screwed down tightly. If
this is not done, the dryer must not be
operated.
Технички подаци
Параметар
Вредност
Висина x ширина x дубина
85 x 60 x 58 см
Запремина бубња
108 л
Дубина са отвореним вратима за пуњење
109 см
Висина се може подесити за
1,5 см
Тежина празне машине
Количина рубља (зависи од програма)
око 40 kg
1)
макс. 7 kg
82 electrolux
Параметар
Вредност
Напон
230 V
Потребан осигурач
10 А
Укупна снага
2350 W
Класа енергетске ефикасности
B
Потрошња електричне енергије (7 kg памука,
центрифугиран на 1.000 о/мин) 2)
3.92 kWh
Просечна потрошња електричне енергије
284,1 kWh
Употреба
Температура
Дозвољена температура околине
+ 5 °C до + 35 °C
Подаци о потрошњи
Подаци о потрошњи су прорачунати за стандардне услове. При употреби машине у дома‐
ћинству може да дође до одступања.
Програм
Потрошња енергије у kWh / просечно време
сушења у минутима
3,92 / 125 (7 kg претходно центрифугираног
рубља при 1.000 о/мин.)
Cottons Cupboard (pamuk suv, spreman za
odlaganje u orman)3)
3,75 (7 kg претходно центрифугираног рубља
при 1.200 о/мин.)
3,60 (7 kg претходно центрифугираног рубља
при 1.400 о/мин.)
3,20 (7 kg претходно центрифугираног рубља
при 1.800 о/мин.)
Cottons Iron (pamuk suv, spreman za
peglanje)3)
3,34 / 107 (7 kg претходно центрифугираног
рубља при 1.000 о/мин.)
Synthetics Cupboard (sintetika suva, spremna
za odlaganje u orman)3)
1,33 / 48 (3 kg претходно центрифугираног
рубља при 1.200 о/мин.)
1) у неким државама могу бити потребни различити подаци о количини рубља као резултат
друкчијих метода мерења.
2) у сагласности са EN 61121
3) Савети за установе за тестирање: циклус мора да се тестира у складу са EN 61121
Поставке машине
Поставке
Примена
Зујалица стално ук‐
ључена/искључена
Аларм је према фабричким поставкама стално искључен. За ук‐
ључивање/искључивање сталног аларма:
1. Окрените програматор на било који програм.
2. Истовремено притисните дугмад Buzzer (alarm) и Dryness (osuse‐
nost) и задржите отприлике 5 секунди.
electrolux 83
Поставке
Тврдоћа воде
1)
Примена
1. Окрените програматор на било који програм.
2. Истовремено притисните дугмад Dryness (osusenost) и Start/Pause
(start/pauza) и задржите отприлике 5 секунди.
3. Притискајте дугме Start/Pause (start/pauza) док не поставите одго‐
варајући ниво:
ниска проводљивост <300 µS/cm
средња проводљивост 300-600 µS/cm
висока проводљивост >600 µS/cm
4. За меморисање поставке истовремено притисните дугмад Dryness
(osusenost) и Start/Pause (start/pauza) или окрените регулатор на
искључено
1) Вода садржи променљиву количину каменца и минералних соли чија количина варира према
географском подручју, па зато варирају њене вредности проводљивости. Велика одступања
у проводљивости воде у односу на фабричка подешавања могу мало да утичу на преосталу
влажност у рубљу на крају циклуса. Ваша машина за сушење рубља Вам омогућује да
регулишете осетљивост сензора сушења према вредностима проводљивости воде.
www.electrolux.com
www.electrolux.ro
www.electrolux.si
www.electrolux.com.al
136908232-00-092009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement