Electrolux | EDC77150W | User manual | Electrolux EDC77150W Instrukcja obsługi

Electrolux EDC77150W Instrukcja obsługi
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 30
30 electrolux
Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy Electrolux.
Mamy nadzieję, ze korzystanie z niego będzie dla Ciebie źródłem
prawdziwej przyjemności. Ambicja Grupy Electrolux jest
oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości
produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej
wygodnym. Ich przykłady znajdziesz na okładce niniejszej
instrukcji obsługi. Zachecamy do przeczytania niniejszej instrukcji
tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Twojego nowego
urządzenia. Z pewnością docenisz jego zalety
i wygodę użytkowania. Powodzenia!
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 31
spis treści electrolux 31
Spis treści
Ważne informacje........................32
Opis urządzenia ..........................34
Panel sterowania.........................34
Eksploatacja..........................3138
Praktyczne wskazówki ............3940
Cykle suszenia.......................4142
Możliwości programowania ..........43
Czyszczenie i konserwacja......4446
Co zrobić gdy.........................4749
Dane techniczne .........................50
Parametry eksploatacyjne............51
Instalacja...............................5253
Utylizacja....................................54
Europejska gwarancja .................55
Servis.........................................56
Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące
znaczenie:
Trójkat ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie!
Upomnienie!) mają na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wskazówki
niezwykle ważne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i niezawod
nej pracy urządzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji
funkcjonowania i praktycznego używania urządzenia..
Symbol tulipan oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego
korzystania z urządzenia w sposób przyjazny dla środowiska.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 32
32 electrolux ważne informacje
Ważne informacje
Prosimy o uważne przeczytanie
niniejszej instrukcji obsługi i zwróce
nie szczególnej uwagi na podane na
pierwszych stronach zasady bez
pieczeństwa. Radzimy zachować
instrukcję, aby móc korzystać z niej w
przyszłości oraz przekazać kolejnemu
użytkownikowi suszarki, w razie jej
odstąpienia.
Bezpieczeństwo ogólne
• Niedopuszczalne są próby
samodzielnego modyfikowania
zakupionego produktu.
• W żadnym wypadku nie wolno
podejmować samodzielnych prób
reperacji. Naprawy wykonywane przez
niedoświadczone osoby mogą stać się
przyczyną urazów lub poważnych
usterek. W przypadku usterki skontaktuj
się z lokalnym autoryzowanym punktem
serwisowym Electrolux. Zawsze doma
gaj sie oryginalnych części zamiennych
Electrolux.
• Niebezpieczeństwo eksplozji: nie
wolno suszyć w urządzeniu bielizny po
uprzednim wywabianiu z niej plam za
pomocą środków chemicznych (np.
takich, które używane są do czyszczenia
na sucho), ponieważ mogłyby one
spowodować wybuch. Należy suszyć
wyłacznie odzież upraną w wodzie.
•Sprawdzić, czy w kieszeniach odzieży
przeznaczonej do suszenia nie
pozostawiono zapalniczek.
•Nie należy wkladać do urządzenia
tenisówek ani innych butów sportowych,
ponieważ mogłyby one utknać pomiędzy
drzwiczkami a bębnem, powodując jego
blokadę.
• Po zakończeniu programu, należy
pozostawić drzwiczki lekko uchylone w
celu wywietrzenia urządzenia.
• Filtry powinny być czyszczone po
każdorazowym użyciu. Aby zapobiec
niebezpieczeństwu pożaru, nie wolno
używać urządzenia pozbawionego filtrów
ani w przypadku uszkodzonych filtrów.
• Nie należy dopuścić do nagro
madzenia się resztek włókien lub
wełnianego puchu wokół urządzenia.
• Nigdy nie włączać urządzenia, jeśli
uszkodzony jest przewód sieciowy lub
jeśli panel sterujący, blat roboczy lub
podstawa są tak uszkodzone, że
wnętrze urządzenia jest dostępne.
• Uszkodzony przewód sieciowy musi
zostać wymieniony przez specjalistę lub
serwis klienta..
• W przypadku dłuższych przerw w
użytkowaniu, urządzenie odłączyć od
sieci elektrycznej.
• Przed upływem programu suszenia
nigdy nie kończyć programu, w celu
wyciągnięcia i rozłożenia prania, aby
mogło się ono szybciej wychłodzić.
• Ostatnią operację programu suszenia
stanowi faza chłodzenia, która chroni
pranie przed uszkodzeniem wskutek
• Nie stosować rozgałęziaczy, łączników
wtykowych i przedłużaczy. Zagrożenie
pożarem w razie przegrzania!
Instalacja
• Przed uruchomieniem urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma żadnych
uszkodzeń transportowych. W żadnym
wypadku nie podłączać do sieci
uszkodzonego urządzenia. W przypadku
wystąpienia uszkodzeń należy zwrócić
się do swojego dostawcy.
• Wszelkie prace elektryczne związane z
instalacją urządzenia powinny być
przeprowadzone przez uprawnionego
elektryka lub inną kompetentną osobę.
• Należy dopilnować aby suszarka nie
stała na przewodzie zasilającym.
• Jeśli suszarka zostanie usytuowana na
miękkiej wykładzinie należy wyregu
lować, za pomocą nóżek, wysokość
między jej podstawą a podłożem, w taki
sposób aby zapewnić swobodną cyrku
lację powietrza.
• Suszarka ta została zaprojektowana z
systemem odprowadzania pary na
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 33
ważne informacje electrolux 33
zewnątrz. Powinna więc posiadać
własny system wentylacyjny, który nie
może być podłączony do układów
wentylacyjnych innych urządzeń.
• Przed włączeniem urządzenia
należy usunąć wszystkie elementy
zabezpieczenia transportowego. W
przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia urządzenia.
• Nie stawiać suszarki w pomieszczeniach,
do których może się dostać mróz.
• Dopilnować, aby drzwi w mieszkaniu lub
drzwi innych urządzeń nie blokowały
drzwi urządzenia.
• Ustawić urządzenie poziomo.
• Drzwiczki urządzenia nie mogą być
blokowane przez drzwi mieszkania lub
drzwiczki innych urządzeń.
Eksploatacja
• Suszarka przeznaczona jest wyłącznie
do użytku domowego. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia wynikłe z jej niewłaściwego
użytkowania.
• W urządzeniu nie suszyć lub wygładzać
tkanin przesyconych lub poplamionych
olejem. Zagrożenie pożarem!
• Urządzenie nie może być obsługiwane
przez osoby (włącznie z dziećmi) o
ograniczonych zdolnościach psy
chicznych, sensorycznych lub mental
nych, niedysponujące dostatecznym
doświadczeniem lub dostateczną
wiedzą, chyba że obsługa urządzenia
będzie przebiegać pod nadzorem
oraz po odpowiednim poinstruowa
niu przez osobę odpowiedzialną zabez
pieczeństwo takich osób.
• Zapomocąprogramususzenianiesuszyć
żadnychuprzednioniewypranychtkanin.
• Do urządzenia nie wkładać prania zawier
ającego gumę piankową (piankę latek
sową) lub materiał gumopodobny, np.
czepków kąpielowych, tekstyliów hydro
fobowych, tekstyliów z wkładkami
gumowymi oraz części odzieży lub
poduszek z wkładkami z gumy piankowej.
• Do urządzenia nie wkładać mocno
zużytych rzeczy. Zagrożeniem pożarem!
• Urządzenia nie należy przepełniać.
Zagrożenie pożarem!
• Przy zastosowaniu zestawów do
prania suchego: Stosować
wyłącznie te produkty, które zostały
określone przez producenta jako
nadające się do prania suchego.
• Zmiękczacze i podobne produkty mogą
być stosowane wyłącznie zgodnie z ich
instrukcjami użytkowania.
• Przed suszeniem lub wygładzeniem,
bieliznę i inne części odzieży, które miały
styczność z takimi substancjami jak olej,
aceton, alkohol, benzyna, nafta świetlna,
odplamiacze, terpentyna, wosk lub
odplamiacze wosku, należy dokładnie
spłukać ręcznie ciepłą wodą i wyprać
używając załączonego środka
czyszczącego.
Bezpieczeństwo dzieci
• Dzieci są często nieświadome jak
niebezpieczne mogą być dla nich
urządzenia elektryczne. Podczas pracy
suszarki, dzieci powinny być nad
zorowane przez dorosłych i nie
dopuszczane do zabawy urządzeniem.
• Elementy opakowania (np.: woreczki
foliowe, styropian) mogą być groźne dla
dzieci niebezpieczeństwo uduszenia!
Trzymać je w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
• Przed uruchomieniem upewnić się
czy dziecko lub zwierzę domowe nie
dostało się do bębna suszarki.
• Przed
złomowaniem
suszarki
odciąć kabel zasilający i zniszczyć
wtyczkę
tego
kabla
(aby
uniemożliwić ponowne jego wyko
rzystanie).
Wyłamać
zatrzask
drzwiczek żeby uchronić bawiące
się dzieci przed przypadkowym
zamknięciem
się
w
środku
urządzenia.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 34
34 electrolux panel sterowania /opis urządzenia
Opis urządzenia
1 Panel sterowania
2 Filtry zanieczyszczeń
3 Etykieta znamionowa
4 Kondensator pary
5 Pojemnik na wodę
6 Regulowane stopki
7 Lampka bębna
1
7
9
1
2 3 4 5
6 8
1 Pokrętło wyboru programu
6 Przycisk Start/Pausa
2
Przycisk Delikatne
7 Przycisk START OPÓŹNIONY
3
Przycisk do wyłączenia
alarmu
8 Lampki sygnalizacyjne
4
Przycisk Poziom wysuszenia
5 OCHRONA PRZED
ZAGNIECENIEM
9 Wyświetlacz
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 35
eksploatacja electrolux 35
Eksploatacja
Pierwsze suszenie
●
●
●
Należy upewnić się przed
uruchomieniem suszarki, czy napięcie
znamionowe i rodzaj prądu, podane na
tabliczce znamionowej urządzenia, są
zgodne z napięciem zasilającym i
rodzajem prądu w miejscu ustawienia.
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia, należy zdjąć polietylenowy
worek zawierający blok polistyrenowy.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
wskazane jest umieszczenie w bębnie
kilku wilgotnych ścierek i włączenie
suszarki na okolo 30 min. Zapewni to
usunięcie ewentualnych zabrudzeń i
kurzu z powierzchni bębna.
Podłączyć urządzenie.Otworzyć drzwiczki.
Pokrętło wyboru programu
Przekręcić pokrętło regulatora czasu
suszenia zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara i ustawić na wybrany
czas suszenia (w zakresie wyższych lub
obniżonych temperatur): zapali się lampka
kontrolna pracy i rozpocznie się program
suszenia.
Selektor dzieli się na sekcje:
Bawełna
Syntetyki
Czas
Specjalny program
Służy do wyboru programu suszenia elek
tronicznego lub na czas. Należy ustawić
przełącznik programów na odpowiednim
programie lub na żadanym czasie.
Suszenie elektroniczne (automatyczne)
Maszyna wykonuje te programy poprzez
zastosowanie czujników, które odczytują
stopień wilgotności w fazie suszenia.
Należy wybrać program odpowiedni do
danego rodzaju bielizny i żądanego stopnia
wysuszenia.
Ładować rzeczy pojedynczo, uprzed
nio je wstrząsając aby były luźne.
Zamknąć drzwiczki. Sprawdzić czy
elementy prania nie utknęły między
drzwiczkami a filtrem.
Suszenie na czas
Program ten jest stosowany do suszenia
każdego rodzaju bielizny. Wybrać program
60 minutowy dla bawełny i program 30
minutowy dla syntetycznych. Aby przer
wać suszenie ustawić przełącznik na “0”.
Aby wyłączyć suszarkę w celu wyciągnicia
bielizny po zakończeniu cyklu suszenia
przekręcić pokretłem ustawiając je na
pozycji “0”.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 36
36 electrolux eksploatacja
Wybranie żądanej opcji:
Delikatne
Po wciśnięciu tego przycisku susze
nie bielizny delikatnej odbędzie się w
obniżonej temperaturze. Zaświeci się
właściwa lampka sygnalizacyjna.
Funkcja ta może być stosowana także w
programach suszenia na czas.
Delikatne ten przycisk służy do
suszenia z maksymalnym wsadem 3
kg!
Sygnał dźwiękowy
Po zakończeniu cyklu suszenia w
odstępach czasowych rozbrzmiewa
sygnał dźwiękowy.
Oznaczenia MIN do MAX wskazują
stopień wysuszenia bielizny
(MINnajmniejszy stopień wysuszenia, MAX
największy
stopień wysuszenia).Wciskać ten przycisk
, dopóki nie zaoewieci się wskaźnik
żądanego stopnia wysuszenia bielizny.
Ochrona przed zagnieceniem
W przypadku wyboru tej funkcji
dodatkowej czas trwania fazy przeciw
zagnieceniom zostanie wydłużony po
zakończeniu cyklu suszenia o 90
minut. Podczas trwania fazy przeciw
zagnieceniom w każdej chwili można
wyjąć bieliznę.
START/PAUSA
• po wybraniu programu
• po wciśnięciu przycisku
• po wybraniu niewłaściwej funkcji
• gdy przełącznik programów zosta
nie ustawiony na pozycji innej od
wykonywanego programu lub kiedy
podczas suszenia wciśnięty zosta
nie przycisk poniższych funkcji.
Zaświeci się właściwa lampka sygna
lizacyjna.
Poziom wysuszenia
Do ustawienia poziomu wysuszenia w
bieliźnie można przy większości
programów dodatkowo dobrać stopnie
wysuszenia bielizny MIN, MED lub MAX.
Aby włączyć suszenie po wybraniu
programu i właściwej funkcji należy
wcisnąć przycisk Start/Pause.
Przestanie pulsować właściwa lamp
ka sygnalizacyjna. Jeśli wybrana
opcja opóźnionego startu maszyna
zacznie liczyć czas do tyłu.
Gdy drzwiczki suszarki lub drzwicz
ki pod suszarką zostaną otwarte w
trakcie wykonywania programu
należy ponownie wcisnąć ten przy
cisk, aby rozpocząć wykonywanie
programu od momentu, w którym
został przerwany. Przycisk ten
należy również nacisnąć po ewen
tualnym przerwaniu dopływu
prądu, oraz ponownym włożeniu
do suszarki opróżnionego zbiorni
ka w trakcie wykonywania progra
mu i gdy zaświeciła się lampka
W obydwu przypadkach lampka syg
nalizacyjna Start/Pause pulsuje co
oznacza, że przycisk ten należy
wcisnąć ponownie.
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 37
columns and margins electrolux 37
START OPÓŹNIONY
Przyciskiem OPÓŻNIENIE PR. można
opóźnić start programu suszenia o 30
minut (30' do maks. 20 godzin (20h).
1. Wybrać program suszenia.
2. Przycisk OPÓŻNIENIE PR. wciskać,
dopóki na wyoewietlaczu wielofunkcyjnym
nie pojawi się żądany czas opóźnienia
startu programu, np.: 12h, jeżeli program
powinien rozpocząć się za 12 godzin.
Wskaźnik OPÓŻNIENIE PR. jest podświet
lony.Jeżeli wskaźnik wyświetla czas
opóźnienia suszenia 20h i zostanie kolejny
raz wciśnięty, to podany czas opóźnienia
programu zostaje anulowany. Wskaźnik
wyświetla czas 0'a następnie czas trwania
ustawionego programu suszenia.
Maszyna zacznie liczenie do tyłu, a czas
ten będzie widoczny na wyświetlaczu.
Podczas opcji opóźnienia startu
można zmienić program lub wybrane
opóźnienie. Gdy zamierzamy
wprowadzić zmiany należy najpierw
skasować przełącznikiem pro
gramów wszystkie dotychczasowe
ustawienia na pozycje „0” . Wybrać
nowy program i czas opóźnienia, po
czym wcisnąć przycisk START
/PAUSE. Opcje można zmienić tylko
wtedy, gdy są one zgodne z
wybranym programem. Podczas prz
erwy w opóźnieniu suszenia należy
wcisnąć właściwy przycisk wybierając
nową lub nowe opcje i ponownie
wcisnać przycisk START/PAUSE.
Możliwe jest dołożenie wypranej
bielizny do suszarki podczas gdy
suszarka odlicza czas do tyłu.
Pamiętać jedynie należy, aby
zamknąć drzwiczki suszarki, oraz
ponownie wcisnać przycisk
START/PAUSE, a maszyna zacznie
liczyć czas opóźnienia.
Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje następujące
informacje:
• Czas trwania wybranego programu
Po wyborze programu na wyświetlaczu
pojawi się czas trwania programu (w
godzinach i minutach).
Automatycznie zostaje wyliczony czas
dla maksymalnego ładunku przyjętgo
dla każdego typu materiału i odpo
wiedniego poziomu suszenia
1.20
Kiedy program się rozpocznie , pozostały
czas będzie wyświetlany co 5 minut.
•Opóźniony start
Jeśli zostanie wybrany “Start opóźniony”
za pomocą odpowiedniego przcisku, wyś
wietlacz pokaże to przez 3 sekundy; potem
pokaże się czas uprzedniego wybranego
programu. Maszyna zacznie liczenie
do tyłu wyświtlając czas co 1 godzinę
do 90 minut a później co 30 minut.
3
Koniec programu
Pojawienie się “mrugającego” zera
oznacza koniec programu i to wyświe
tala się po fazie przeciw zgnieceniowej.
0.00
Zły wybór opcji
Jeśli zostanie wybrane opcja nie
współpracująca z programem wówczas
na wyświetlaczu pojawi się Err (błąd).
Kod Alarmu
w czasie pojawienia się jakichkolwiek
nieprawidłowości na wyświetlaczu
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 38
38 electrolux columns and margins
pojawi się kod alarmu (np. E 21)
E.27
chłodzenia (świeci się lampka
).
Po zakończeniu tej fazy można
wyciągnąć bieliznę z suszarki.
Lampki
“Suszenie”
Pokazuje, że suszarka znajduje się w
fazie suszenia.
“Chłodzenie”
Pokazuje, że suszarka znajduje się w
fazie chłodzenia. Po fazie suszenia
odbywa się10 minutowa faza
chłodzenia bielizny.
“Koniec programu”
Informuje, o zakończeniu fazy chłodzenia,
podczas fazy przeciwko zgnieceniu
bielizny i po zakończeniu programu.
Lampki sygnalizacyjne
Lampka “Czyszczenie filtrów”
Lampka ta zaświeci się po zakończe
niu programu i przypomina o
konieczności wyczyszczenia filtrów
i
zaświecą sie i
rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Gdy bielizna nie zostanie wyciągnięta
z suszarki wówczas suszarka wykona
fazę przeciw zgnieceniu (która trwa do
maksymalnie 30 minut).
Gdy również po tej fazie bielizna nie
zostanie wyciągnieta z bębna suszar
ka zatrzyma się automatycznie.
Lampki,
i
nadal i alarm będzie włączony przez
następne dwie minuty.
Ustawić przełącznik programów na pozy
cję“0”; a wszystkie lampki zgasną.
Wyciągnać bieliznę.
Po każdym użyciu
Lampka “Zbiornik napełniony
wodą”
• Oczyścić filtry
Lampka ta zaświeci się po zakończeniu
programu przypominając o konieczności
opróżnienia zbiornika z wody. Gdy lampka
zaświeci się podczas wykonywania pro
gramu oznacza to, że zbiornik jest pełny.
Wówczas włącza się alarm, program
zostaje przerwany automatycznie i pulsuje
lampka Start/Pausa.
Ważne
Lampka “Czyszczenie kondensa
tora”
Zaświeca się co 80 cykli suszenia
przypominajac o konieczności
wyczyszczenia kondensera.
Koniec suszenia
Wszystkie programy suszenia
kończą się 10 minutową faza
będą się świecić
•
Wylać wodę ze zbiornika
Jeśli program suszenia zostanie przerwany
przed jego końcem, zalecane jest uru
chomienie cyklu chłodzenia przed
opróżnieniem bębna. Nastąpi obniżenie
temperatury wewnątrz urządzenia.
Korekta programu
Aby zmienić program, który jest w
trakcie realizacji, należy ustawić
pokrętło programatora w pozycji "0".
Wybrać nowy program i wcisnąć przy
cisk START.
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 39
praktyczne wskazówki electrolux 39
Praktyczne wskazówki
• W suszarce nie wolno suszyć:
Odzieży pranej na sucho i czyszc
zonej chemicznie, tkanin
wełnianych lub z domieszką wełny,
które mogą pod wpływem temper
atury filcować się, angory, tkanin
delikatnych (sztuczny jedwab lub
firanki syntetyczne), wyrobów z
dodatkiem gumy piankowej i
włókna szklanego.
• Należy przestrzegać wskazówek o
sposobie suszenia zawartych na
metkach odzieży.
• Sprawdzić symbole podane na
metkach odzieży:
Dozwolone suszenie mechan
iczne. Jakkolwiek nie precyzuje sie
jednak czy w temperaturze normal
nej, czy też obniżonej.
suszenie w temperaturze nor
malnej.
suszenie delikatne w niskiej
temperaturze
nie wolno suszyć mechan
icznie.
• Przed włożeniem bielizny do
suszarki należy pozapinać guziki,
zatrzaski, zamki błyskawiczne i
przyszyć "luźne" guziki.
• Posortować odzież w zależności od
rodzaju tkaniny oraz pożądanego
stopnia wysuszenia.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie
przesuszać ubrań. W ten sposób
chronicie Państwo tkaniny i
oszczędzacie energię elektryczną.
• Do suszarki powinno się wkładać
bieliznę dobrze odwirowaną, gdyż
pozwala to skrócić czas suszenia, a
tym samym zaoszczędzić energię
elektryczną.
• Tkaniny delikatne należy wstępnie
odwirować przed suszeniem (na 30
sekund lub używać specjalnych
programów krótkiego wirowania w
pralce automatycznej).
• Oddzielać ciemne tkaniny od jas
nych tkanin włóknistych, jak ręczni
ki, gdyż resztki włókien mogą
osiąść na ubraniach. Szczególnie
ostrożnie obchodzić się z tkaninami
robionymi na drutach. Nie prze
suszać tkanin tego rodzaju.
• Do suszarki można także wkładać
wykrochmalone tkaniny. Aby
uzyskać pożądany stopień
krochmalenia należy wybrać pro
gram suszenia do prasowania . Po
wysuszeniu tkanin ewentualne
pozostałości krochmalu wewnątrz
bębna wytrzeć wilgotną szmatką.
• Tkaniny syntetyczne, które elek
tryzują się podczas suszenia,
należy prać z dodatkiem płynu
zmiękczającego. Suszenie w
suszarce powoduje obniżenie
działania środków zmiękczających i
należy o tym pamiętać przy ich
dozowaniu.
• Po zakończonym programie
suszenia należy niezwłocznie wyjąć
bieliznę z suszarki.
• Jeżeli po zakończeniu suszenia
pojedyncze sztuki odzieży pozos
tały jeszcze wilgotne należy ustawić
program krótkiego suszenia, nie
dłuższy niż 30 minut. Jest to
możliwe w przypadku ubrań
wielowarstwowych (kieszenie w
spodniach itp.).
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 40
40 electrolux praktyczne wskazówki
Aby uniknąć splątania się bielizny
należy: pozasuwać zamki
błyskawiczne, pozapinać guziki w
powłoczkach, powiązać luźne
tasiemki (np.: ze sznurówek).
Opróżnić kieszenie. Usunąć metalowe
części (spinacze biurowe, agrafki,...).
Przewrócić na drugą stronę rzeczy
dwuwarstwowe (np.: wiatrówkę
podszytą bawełną przewrócić
bawełnianą stroną na zewnątrz).
Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin.
• Zaleca się suszenie z pełnym wsa
dem bielizny, gdyż suszenie małej
ilości bielizny jest nieekonomiczne.
Podajemy orientacyjną wagę niek
tórych sztuk bielizny :
Prześcieradło
1200 g
Obrus
100 g
Ścierka
700 g
Serwetka
500 g
Ręcznik frotte (mały)
200 g
Szlafrok kąpielowy
250 g
Poduszka
200 g
Poszewka
100 g
Letnia sukienka
200 g
Koszulka polo
100 g
Koszula nocna damska
600 g
Męska koszula
200 g
Piżama męska
500 g
Bluza
100 g
Męskie spodenki
100 g
Ładunek
Często trudno jest oszacować wagę
rzeczy, które mają być suszone.
Dlatego zalecamy przyjęcie
następujących wytycznych:
• bawełna, bielizna: bęben pełny,
lecz nie mocno upakowany;
• syntetyki: bęben załadowany nie
więcej jak do połowy;
• tkaniny delikatne: bęben
załadowany nie więcej jak w jednej
trzeciejl.
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:38
Page 41
cykle suszenia electrolux 41
Cykle suszenia
Czas
suszenia
Rodzaj
prania
Funkcje
dodatkowe
Poziom
wysuszenia
Extra
suche
BAWEŁNA
Suche
do noszenia
BAWEŁNA
do szafy
do
prasowania
BAWEŁNA
BAWEŁNA
SYNTETYKI
Program do suszenia odzieży grubej
lub wielowarstwowej, np.: rzeczy z
froty, płaszcze kąpielowe.
Poziom
wysuszenia
Program do suszenia rzeczy o
równomiernej grubości, np.: rzeczy z
froty, trykotów, ręczników frotowych.
Poziom
wysuszenia
Program do suszenia rzeczy o
równomiernej gruboości, np.: rzeczy z
froty, trykotów, ręczników frotowych.
Poziom
wysuszenia
Program do suszenia rzeczy, które
będą prasowane, np.: trykotów,
koszul bawełnianych.
Poziom
wysuszenia
Program do suszenia rzeczy z
bawełny lub lnu, np.: pościeli,
obrusów.
Poziom
wysuszenia
Program do suszenia odzieży grubej
lub wielowarstwowej, np.: swetrów,
pościeli, obrusów.
Poziom
wysuszenia
Program do suszenia cienkiej odzieży,
która nie będzie prasowana, np.: łatwych
w pielęgnacji koszul, obrusów, ubrań
niemowlęcych, skarpet, gorsetów.
Program do suszenia cienkich
rzeczy, które będą prasowane, np.:
trykotów, koszul bawełnianych.
BAWEŁNA
lekko
wilgotne
Zastosowanie/właściwości
Extra suche
SYNTETYKI
do szafy
do
prasowania
Suszenie
czasowe
30
60
Poziom
SYNTETYKI wysuszenia
BAWEŁNA
SYNTETYKI
Program do powtórnego suszenia
pojedynczych sztuk bielizny lub
niewielkich ilości bielizny o wadze
poniżej 1kg.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 42
42 electrolux cykle suszenia
Cykle suszenia
Czas
suszenia
Mix
Łatwe
Rodzaj
prania
BAWEŁNA
SYNTETYKI
Funkcje
dodatkowe
Poziom
wysuszenia
prasowanie
Jeans
BAWEŁNA
SYNTETYKI
Poziom
wysuszenia
Posebno
OSVEŽITEV
Program przenaczony do suszenia
bawełny i syntetków tym samym
czasie.
Specjalny program z funkcją
przeciwdziałającą gnieceniu,
przeznaczony do łatwej w pielęgnacji
odzieży, jak koszule i bluzki; zapewnia
łatwość prasowania. Wynik jest zależny
od rodzaju bielizny, jej elastyczności i
gładkości. (Wsad obejmuje ok. 5
do 7 koszul). Zalecenie: Suszyć
odzież bezpośrednio po wirowaniu.
Natychmiast po zakończeniu
suszenia wyjąć odzież z suszarki i
powiesić na wieszaku.
BAWEŁNA
SYNTETYKI
Posebno
Zastosowanie/właściwości
BAWEŁNA
SYNTETYKI
Maksymalny wsad suszenia:
Bawełna:
7 kg
Syntetki:
3 kg
Czasowe suszenie:
1 kg
Specjalny program przeznaczony do
suszenia odzieży noszonej w wolnym
czasie, jak dżinsy, bluzy sportowe,
itp., o różnej grubości materiału
(np.: na ściągaczach i szwach).
Specjalny program trwający ok. 10
minut, przeznaczony do odświeżenia
lub delikatnego czyszczenia odzieży
przy pomocy dostępnych w handlu
zestawów do prania suchego. (Używać
tylko takich produktów, które producent
okreoeli jako nadające się do prania
suchego; proszę przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących
stosowania.)
Mix:
Jeans:
3 kg
7 kg
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 43
Możliwości programowania electrolux 43
Możliwości programowania
Cel
Sposób programowania
Woda zawiera różną ilość kamienia wapiennego oraz soli mineralnych,
których ilość zmienia się wraz z położeniem geograficznym, co
zmienia wartość przewodności.
Zmiany przewodności wody w porównaniu z wielkościami przyję
tymi fabrycznie mogą mieć pewien wpływ na pozostałości wilgo
tności suszonych ubrań na końcu cyklu.
Suszarka pozwala na regulację czułości czujnika w oparciu o
wartości przewodności wody za pomocą następującej proce
dury.
Porocedura:
1. Należy włączyć urządzenia obracając pokrętłem programatora.
2.Należy równocześnie nacisnąć przyciski Start/Pausa i Stopień
wysuszenia aż na wyświetlaczu pojawi się symbol “CO”, a za pomocą
poziomych linii można wybrać żądany poziom.
Regulacja Regulacja poziomu przewodności:
poziomu
przewodno Naciskając ciągle przycisk Start, można określić odpowiedni
poziom przewodności wody jak w poniższe tabeli.
ści
Wyświetlacz
Poziom przewodności Približna vrednost qS/cm
CO
Niska
< 300
CO
Średnja
300 600
CO
Wysoka
> 600
Normalnie, urządzenie ma ustawienia fabryczne na poziom
najwyższy, jednak pewne moduły można skonfigurować inaczej.
Zapamiętywanie nowego ustawienia:
Aby zapamiętać wybór, należ nacisnąć przyciski Start/Pausa i
Stopień wysuszenia. Poprzednio wybrany cykl suszenia oraz
opcje pojawią się ponownie na wyświetlaczu i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
Aby zmienić wykonywany program należy najpierw ten program
O = Zmiana wyłączyć ustawiając przełącznik programów na pozycję“0”.
Wybrać nowy program i wcisnąć przycisk Start.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 44
44 electrolux czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia
bądź jakichkolwiek czynności kon
serwacyjnych, należy odłączyć
dopływ prądu do urządzenia.
Czyszczenie elementów
zewnętrznych
Wyczyścić obudowę zewnętrzną przy
użyciu wody z dodatkiem łagodnego
detergentu i dokladnie ją osuszyć.
Ważne: Nie należy stosować spirytusu,
rozpuszczalników ani innych produktów o
podobnym działaniu.
Natomiast aby wyczyścić filtr umieszczony
na wewnętrznej stronie drzwi, należy
go wyciągnąć.
Czyszczenie drzwi
Wewnętrzna strona drzwi powinna być
okresowo poddawana czyszczeniu w celu
usunięcia resztek włókien osadzających
się na uszczelkach wokół filtra.
Skrupulatne przeprowadzenie tego
zabiegu stanowi gwarancje niezawodnego
suszenia.
Ilość nagromadzonych na filtrze
włókien może się wydać niepokojąca:
zjawisko to nie jest jednak
spowodowane zbyt intensywnym
działaniem mechanicznym suszarki.
Wszystkie tkaniny tracą włókna w
trakcie suszenia, z tym że podczas
suszenia na wolnym powietrzu są one
rozwiewane przez wiatr. W suszarce
natomiast zbierają się na filtrze.
Czyszczenie filtrów
Staranne czyszczenie filtrów jest
niezbędne dla zagwarantowania praw
idłowego działania urządzenia.
Filtry zatrzymują resztki wlókien gro
madzące się podczas suszenia, a
zatem powinny być oczyszczane za
pomocą wilgotnej szmatki przed
wyjęciem bielizny, po każdorazowym
zakończeniu programu suszenia.
Po dłuższym czasie na filtrach może
się pojawić białawy osad. Tworzy się on
pod wpływem nieznacznych pozostałosci
środków piorących w bieliźnie. Filtry należy
wyczyścić w gorącej wodzie przy użyciu
szczoteczki. W celu wyjęcia filtra z
drzwi należy wysunąć go, tak jak to
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 45
czyszczenie i konserwacja electrolux 45
przedstawiononarysunku.Filtrmożna
umieszczać dwustronnie, tj. z wpustem
zwróconym w lewą lub w prawą stronę.
Nie należy nigdy używać
urządzenia pozbawionego filtrów
Czyszczenie kondensatora pary
Kiedy lampka
aświeci się wyczyścić
kondensator. Kondensator znajduje
się za drzwiczkami w przedniej dolnej
części urządzenia.
wyczyścić przy użyciu szczotki i
spłukać: najwygodniej strumieniem
prysznica.
PL
Czyszczenie przeprowadza sie w
sposób następujący:
otworzyć drzwiczki poprzez naciśnięcie
wewnętrznego przycisku, tak, jak to
pokazano na rysunku;
w trakcie lub po zakończeniu cyklu
suszenia normalnym jest fakt, że
obecna jest woda w miejscu zakłada
nia kondensatora.
obrócić dwa czerwone krążki w stronę
wewnętrzna;
Oczyścić również obudowę zewnętrzną
oraz przednie i tylne uszczelki.
Przetrzeć wilgotną szmatką uszczelki
znajdujące się wewnątrz drzwiczek.
Ważne: Do czyszczenia kondensato
ra nie wolno używać żadnych zaostr
zonych przedmiotów, gdyż mogłoby
to spowodować jego uszkodzenie.
Wsunąć z powrotem kondensator do
wnęki, zablokować poprzez obrócenie
dwóch czerwonych krążków na zewnątrz,
po czym zamknąć drzwiczki.
Nie uruchamiać urządzenia, jeśli
nie ma w nim kondensatora.
Usuwanie wody ze zbiornika
wyciągnąć kondensator za pomoca
specjalnej rączki;.
Usunięta woda z suszonej bielizny
skrapla się w suszarce i zbiera się w
pojemniku. Pojemnik należy
opróżniać po każdym cyklu suszenia
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 46
46 electrolux czyszczenie i konserwacja
w celu zagwarantowania
prawidłowego funkcjonowania suszar
ki. Czynność ta przypominana jest
zaświeceniem się właściwej lampki
sygnalizacyjne
Czynność ta przy
pominana jest zaświeceniem się
właściwej lampki sygnalizacyjnej.
Postąpić następująco:
•wyciągnąć zbiornik
•odwrócić i wylać wodę.
Czyszczenie tylnej kratki
wlotowej
Usunąć odkurzaczem kurz i drobiny
włókien.
•ponownie zamontować.
Czyszczenie wnętrza bębna
Zbiornik na wodę należy założyć
poprawnie.
W przeciwnym wypadku przy następ
nym cyklu suszenia lampka sygnal
izacyjna,
zaświeci się i program
przerwie sie bez zakończenia cyklu
suszenia. Włączy się również alarm.
Należy ponownie wcisnąć przycisk
START aby wznowić program po
opróżnieniu i właściwym zamontowa
niu zbiornika.
Jeżeli bielizna nie osiąga oczeki
wanego stopnia wysuszenia, to
znaczy, okazuje się albo jest przesus
zona albo zbyt wilgotna, wskazane
byłoby oczyszczenie wnętrza bębna
przy użyciu ściereczki nasączonej
octem. W bębnie osadza się ledwie
widoczny nalot, którego przyczyną są
resztki środków piorących lub
krochmalu i preparatów
zmiękczających nie do końca
wypłukanych z bielizny, bądź też
ewentualnym odkładaniem się
kamienia obecnego, nawet w ślad
owych ilościach, w wodzie używanej
do prania. Osad ten utrudnia praw
idłowe działanie sensorów
mierzących stopień wilgotności
bielizny.
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 47
co zrobić, gdy... electrolux 47
Co zrobić, gdy...
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem Electrolux, należy
sprawdzić co następuje:
Usterka
Urządzenie nie pracuje.
Wynik suszenia nie jest
zadowalający.
Możliwa przyczyna
●
Wtyczka sieciowa nie jest
podłączona do sieci
elektrycznej lub nie działa
bezpiecznik.
●
Drzwiczki urządzenia są otwarte.
●
Czy przycisk (START/PAUZA)
został wciśnięty?
Środek zaradczy
Podłączyć wtyczkę do sieci
elektrycznej. Sprawdzić
bezpiecznik w szafce z
bezpiecznikami (instalacja
domowa).
● Zamknąć drzwiczki urządzenia.
●
Ponownie wcisnąć przycisk
(START/PAUZA).
● Został wybrany niewłaściwy ● Przy następnym suszeniu
wybrać inny program (patrz
program suszenia.
rozdział “Cykl suszenia”).
●
●
Filtry są zapchane.
●
Wyczyścić filtry.
●
Filtry są zanieczyszczone.
●
Wyczyścić filtry.
●
Niewłaściwa wielkość wsadu.
●
Przestrzegać wielkości
maksymalnego wsadu bielizny.
●
Kratka wentylacyjna w
podstawie urządzenia jest
zakryta.
●
Odkryć kratkę wentylacyjną
w podstawie urządzenia.
●
Oczyścić wewnętrzną
powierzchnię bębna
suszarki i żebra bębna.
Osad na wewnętrznej
powierzchni bębna suszarki
lub na żebrach bębna.
●
Drzwi suszarki nie
dają się zamknąć.
●
Filtr drobny nie został
włożony na miejsce i/lub
filtr wstępny nie zatrzasnął
się.
●
Włożyć na miejsce filtr
drobny i/lub zatrzasnąć filtr
wstępny.
Nie działa oświetlenie
bębna suszarki.
●
Programator znajduje się w
pozycji O WYŁ.
●
Przekręcić programator na
dowolny program.m.
●
Żarówka jest spalona.
●
Wymienić żarówkę.
●
Automatyczna korekta
czasu pracy następuje w
zależnooeci od rodzaju
bielizny, ilooeci wsadu i
stopnia wilgoci bielizny.
●
Proces zautomatyzowany,
nie występuje żadna usterka
urządzenia.
Wartooeć na wskaźniku
“Opóźniony start” zmienia
się co chwilę lub przez
dłuższy czas nie ulega zmia
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 48
48 electrolux co zrobić, gdy...
Usterka
Możliwa przyczyna
Środek zaradczy
● Przekręcić programator na
● Ochrona bielizny.
Podczas wciskania jednego z Po rozpoczęciu programu nie pozycję O .
Ponownie ustawić program.
można już ustawić funkcji
przycisków migotają się
dodatkowej.
lampki .
Cykl suszenia trwa
nadzwyczaj długo.
Wskazówka:
Suszenie kończy się
automatycznie po ok.
5 godzinach
(patrz rozdział Koniec
suszenia).
●
Filtry są zapchane.
●
Wyczyścić filtry.
●
Filtry są zanieczyszczone.
●
Wyczyścić filtry.
●
Niewłaściwa wielkość wsadu.
●
Przestrzegać wielkości
maksymalnego wsadu bielizny.
●
Za duża wielkość wsadu.
●
Zmniejszyć wielkość wsadu.
●
Proces suszenia kończy się
krótko po starcie programu
suszenia. Świeci się wskaź
nik “Koniec programu”
Program zatrzymuje się,
podświetla się wskaźnik
Podczas wciskania
jednego z przycisków
na wyoewietlaczu
wielofunkcyjnym
pojawia się Err.
● Odpowiednio odwirować
Bielizna nie została
wystarczająco odwirowana. bieliznę.
●
Proces automatyczny, nie
świadczy o wadzie
urządzenia. (ewentualnie
obniżyć temperaturę
pokojową.
●
Wyjątkowo wysoka
temperatura pokojowa.
Aby zabezpieczyć
urządzenie przed skutkami
przeciążenia, wyłączyć na
pewien czas kompresor..
●
Włożono zbyt mało lub zbyt ● Wybrać program czasowy
dużo bielizny w stosunku do lub wyższy stopień suszenia
wybranego programu
(np.: BARDZO SUCHE
suszenia.
zamiast » DO SZAFY).
●
Pojemnik na skropliny jest
pełny.
●
Ochrona bielizny.
Po rozpoczęciu programu
nie można już ustawić
funkcji dodatkowej.
●
●
Opróżnić pojemnik na skropliny,
a następnie uruchomić
program suszenia
przyciskiem START/ PAUSA.
Przekręcić programator na
pozycję O WYŁ. Ponownie
ustawić program..
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 49
co zrobić, gdy... electrolux 49
Jeśli po sprawdzeniu powyższych
punktów, wada pozostała, należy
skontaktować się z autoryzowanym
punktem serwisowym Electrolux,
podając typ modelu oraz jego numer
seryjny.
Informacje te znajdują się na
etykiecie znamionowej
1206
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 50
50 electrolux dane techniczne
Dane techniczne
Wymiary:
Podłączenie do zasilania
elektrycznego
Szeroka
60 cm
Wysoka
85 cm
Głębokość
58 cm
Dane dotyczące napięcia sieciowego, rodzaju
prądu oraz wymaganego zabezpieczenia należy
odczytać z tabliczki znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje się przy drzwiach suszarki
Głębokość z otwartymi
dzrwiami
Maksymalny wsad:
Możliwości zastosowania
109 cm
Bawełna, len
7 kg
Syntetyki
3 kg
gospodarstwo domowe
+ 5°C + 35°C
Urządzenie to odpowiada następującym Dyrektywom UE:
– 73/23/EWG z dnia 19.02.1973 (Dyrektywa dot. niskiego napięcia)
– 89/336/EWG z dnia 03.05.1989 (Dyrektywa dot. kompatybilności
elektromagnetycznej łącznie z jej nowelizacją 92/31/EWG)
– 93/68/EWG z dnia 22.07.1993 (Dyrektywa dot. znaku jakości UE
znaku CE).
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 51
parametry eksploatacyjne electrolux 51
Parametry eksploatacyjne
Program
Czas
suszenia
(w minutach)
Zużycie
energii
kWh
Liczba
obrotów w min
Bawełna do szafy1)
140
4,5
1000
Bawełna do prasowania1)
110
3,4
1000
Bawełna do szafy1)
125
3,9
1400
Bawełna do prasowania1)
95
2,8
1400
65
1,6
1200
Syntetyki do szafy2)
Maksymalny wsad:
1)
Bawełna:
2)
Syntetyki:
PL
7 kg
3 kg
Parametry eksploatacyjne zostały
ustalone w warunkach
znormalizowanych.
W związku z tym w trakcie normalnego
użytkowania mogą przybierać nieco
inne wartości.
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 52
52 electrolux instalacja
Instalacja
Rozpakowywanie
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia wyciągnij rękaw foliowy ze sty
ropianową kształtką. Wyciągnąć taśmy
klejące z wnętrza suszarki na górze
bębna..
Ustawić urządzenie poziomo.
Nie umieszczać urządzenia za
– zamykanymi drzwiami,
– drzwiami rozsuwanymi,
– drzwiami, których zawiasy
znajdują się naprzeciwko zawiasów
urządzenia.
Ustawianie
Zaleca się, by dla wygody urządzenie
znajdowało się w pobliżu pralki.
Suszarka musi być zainstalowana w
miejscu czystym, gdzie nie gromadzi
się brud.
Powietrze musi mieć możliwość swo
bodnego obiegu wokół urządzenia. Nie
wolno zastawiać przedniej kraty wentyla
cyjnej ani krat otworów pobierania powi
etrza znajdujących się z tyłu suszarki.
Aby drgania i hałas pozostawały na mini
malnym poziomie, urządzenie powinno
stać na mocnej, poziomej powierzchni.
Kiedy urządzenie znajdzie się w
ustalonym położeniu do pracy, należy
sprawdzić czy jest ustawione dokładnie
poziomu za pomocą poziomnicy. Jeśli
nie, należy podnieść lub obniżyć nóżki aż
do uzyskania położenia poziomego.
Nie wolno odłączać nóżek.
Nie należy zmniejszać prześwitu od
dołu poprzez ustawianie na miękkich
wykładzinach, podkładach drewni
anych czy podobnych materiałach.
Mogłoby to spowodować wydzielanie
się ciepła, co utrudniałoby działanie
urządzenia.
Ważne
Podczas pracy suszarki temperatura
pomieszczenia, w którym się ona znaj
duje, nie może przekraczać +35oC,
ponieważ może to wpłynąć ujemnie na
jej pracę.
Suszarka w zestawie
Możliwe jest ustawienie suszarki na
pralce przy użyciu dodatkowych
elementów montażowych,
dostępnych u dostawcy
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 53
instalacja electrolux 53
Montaż drzwiczek
Przyłącze elektryczne
Dla
ułatwienia
ładowania
i
rozładowywania
prania
istnieje
możliwość
zmiany
położenia
drzwiczek (lewe/prawe).
Zabrania się przekładania zawiasów
drzwiowych, jeżeli na skutek tej
czynnooeci
zawiasy
drzwiczek
urządzenia
znalazłyby się naprzeciwko zawiasów
drzwi znajdujących się przed
urządzeniem.
Urządzenie przystosowane jest do
zasilania prądem jednofazowym 220
230 V, o częstotliwosci 50 Hz
Zmiana ta może być wykonana
jedynie przez wykwalifikowany
personel.
Skontaktuj się z najbliższym autory
zowanym punktem serwisowym Electrolux.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia
lub urazy wynikłe z niedostosowa
nia się do powyższych wymogów
zabezpieczeń
Należy sprawdzić czy domowa insta
lacja elektryczna będzie mogła być
obciążona dodatkowym poborem
mocy dla maksymalnego obciążenia
suszarki, który wynosi ~ 2,2 kW.
Gniazdko, do którego będzie
podłączona suszarka, musi mieć
uziemienie zgodne z obowiązującymi
normami.
Po zainstalowaniu urzadzenia
przewód zasilajacy musi byc latwo
dostepny.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 54
54 electrolux utylizacja
Utylizacja
Zalecenia w zakresie ochrony
środowiska
Elementy pakowe
Dla oszczędności energii i pomocy w
ochronie środowiska zaleca się
postępowanie
według
poniższych
wskazówek:
• Należy starać się przy suszeniu
wykorzystywać
maksymalną
ładowność bębna, suszenie małych
ilości jest nieekonomiczne.
• Należy zawsze ładować pranie
dobrze odwirowane. Im wyższe
obroty wirowania, tym niższe
zużycie energii i krótszy czas
suszenia.
• Nie należy nadmiernie suszyć pra
nia, unika się wtedy pofałdowań i
oszczędza energię. W y b i e r a m y
program suszenia według rodzaju
prania i wymaganego stopnia
suchości.
• Dla wykorzystania maksymalnej
ładowności bębna, pranie które ma
być dokładnie wysuszone ("do
szafy"), może być suszone razem z
rzeczami przeznaczonymi do pra
sowania, należy wtedy wybrać pro
gram "do prasowania", wyjąć rzeczy
przeznaczone do prasowania po
zakończeniu programu a następnie
dokończyć suszenia pozostałych
rzeczy.
• Czyścić regularnie filtry aby uniknąć
nadmiernego czasu suszenia i
wysokiego zużycia energii.
• Wietrzyć dobrze pomieszczenie.
Podczas suszenia temperatura w
pomieszczeniu
nie
powinna
przekraczać +35oC.
Materiały oznaczone tym symbolem
są odzyskiwane.
Oznacza to, że mogą być one
powtórnie przetworzone jeśli zostaną
właściwie posegregowane i umieszc
zone w odpowiednich kontenerach.
• Urządzenie
Likwidację starego urządzenia należy
zlecić upoważnionym jednostkom
utylizacyjnym.
Przyczyńmy się do utrzymania czystoś
ci w swoim kraju!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego pro
duktu nie wolno traktować tak, jak
innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu
skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektron
icznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego
wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie.
Aby uzyskać szczegółowe dane doty
czące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w
którym produkt został zakupiony.
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 55
gwarancja Europejska electrolux 55
Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte
gwarancją firmy Electrolux w każdym z
niżej wymienionych krajów przez okres
podany w gwarancji urządzenia lub
określony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właściciela urządzenia
z jednego z poniższych krajów do
innego, gwarancja zachowuje swoją
ważności z następujacymi
zastrzeżeniami:
·
Gwarancja na urządzenie
obowiazuje od dnia zakupu. Datę
zakupu należy potwierdzić przez
okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.
·
Okres gwarancji na urządzenie
oraz zakres gwarancji (wykonawstwo
oraz części) sa takie same, jak okres i
zakres obowiazujące dla danego
modelu lub serii urządzenia w nowym
kraju zamieszkania.
·
Gwarancja na urządzenie jest
wydawana osobiście na pierwszego
kupującego i nie można jej przekazać
na innego użytkownika.
·
Urządzenie zostało
zainstalowane i jest eksploatowane
wyłacznie do celów domowych
zgodnie z instrukcjami firmy Electrolux.
Użytkowanie do celów zawodowych
jest wykluczone.
·
Urządzenie zostało
zainstalowane zgodnie ze wszystkimi
obowiazujacymi przepisami nowego
kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczaja nabytych praw
ustawowych.
PL
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
Page 56
56 electrolux servis
Serwis
Jeżeli nie będą Państwo w stanie samodzielnie usunąć problemu, należy zgłosić
awarię w autoryzowanym zakładzie serwisowym.
www.electrolux.com
125985631 _pl.qxp
2006-10-10
09:39
www.electrolux.slo
www.electrolux.pl
125 985 631 0125092006
Page 58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising