Electrolux | EDC78550W | User manual | Electrolux EDC78550W Handleiding

Electrolux EDC78550W Handleiding
gebruiksaanwijzing
benutzerinformation
Trommeldroger
Wäschetrockner
EDC78550W
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie
Milieu
Productbeschrijving
Bedieningspaneel
Wat verschijnt op het display
Voordat u de droger in gebruik neemt
Programmatabel
2
4
5
5
6
6
6
Dagelijks gebruik
Onderhoud en reiniging
Wat te doen als ...
Technische gegevens
Machine-instellingen
Tips voor testinstanties
Installatie
Onderhoud
7
11
13
15
16
16
17
18
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw
veiligheid en om een correct gebruik te
kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te
installeren en in gebruik te nemen, deze
gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest.
Om onnodige vergissingen en
ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle
mensen die het apparaat gebruiken,
volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen.
Bewaar deze instructies en zorg ervoor
dat zij bij het apparaat blijven als het
wordt verplaatst of verkocht, zodat
iedereen die het apparaat gedurende
zijn hele levensduur gebruikt, naar
behoren is geïnformeerd over het
gebruik en de veiligheid van het
apparaat.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke of verstandelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt
van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke
•
•
•
•
•
•
persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de
trommel klimmen. Controleer om dit te
voorkomen de trommel vóór gebruik.
Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere
harde, scherpe materialen kunnen grote
schade aan het apparaat toebrengen en
mogen niet in het apparaat terechtkomen.
Om brandgevaar te voorkomen door te
lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te
worden gedroogd.
Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging
en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
Probeer in geen geval zelf de machine te
repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundige personen, kunnen tot schade
of letsel leiden. Neem contact op met een
klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd
om originele vervangingsonderdelen.
electrolux 3
• Artikelen die zijn bevuild met stoffen als
spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in
de droogtrommel te worden gedroogd, te
worden gewassen in heet water met een
extra hoeveelheid wasmiddel.
• Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in
de trommeldroger die in contact hebben
gestaan met ontvlambare oplosmiddelen
(petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar deze bestanddelen vluchtig zijn,
kunnen ze een explosie veroorzaken.
Droog alleen voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn.
• Brandgevaar: voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of
bakolie vormen een gevaar voor brand en
dienen niet in de trommeldroger geplaatst
te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet u een extra spoelingscyclus
uitvoeren voordat u uw was in de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van
kleding die in de trommeldroger geladen
wordt.
Waarschuwing! Stop een trommeldroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen
snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen worden, zodat
de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als
u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact op
met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat in gebruik neemt. Als dit wordt nagelaten kan
dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie
het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Het laatste deel van een droogcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk
een temperatuur hebben waarbij gegarandeerd is dat de artikelen niet worden beschadigd.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
• Er moet voor gezorgd worden dat het apparaat niet op het aansluitsnoer komt te
staan.
• Als het apparaat op een vloer met tapijt
wordt geplaatst, dient de hoogte van de
stelpootjes te worden aangepast om de
lucht toch goed onder het apparaat te kunnen laten circuleren.
• Controleer na installatie van het apparaat
of dit niet op het aansluitsnoer drukt of
staat.
• Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk
de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire).
Toepassing
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk
gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden
dan waarvoor het is bestemd.
• Droog in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen. Volg de
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de
droogtrommel.
• Doe niet teveel wasgoed in de machine.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de
droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
dienen niet in de trommeldroger gedroogd
te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is
verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het
stopcontact; maar aan de stekker zelf.
4 electrolux
• Gebruik de trommeldroger nooit als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel,
het bovenblad of de sokkel beschadigd
zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten
dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
• Let op - heet oppervlak : Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is (alleen drogers die uitgerust
zijn met trommelverlichting).
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar!
Houd deze materialen buiten het bereik
van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet
in de trommel kunnen klimmen.
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik
door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
Milieu
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar
moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste
manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het recyclen
van dit product, kunt u contact opnemen met
de gemeente, de gemeentereiniging of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Oud apparaat
Waarschuwing!
Trek de stekker uit het stopcontact als u de
machine niet meer gebruikt. Snij de voedingskabel van het apparaat en gooi deze
samen met de stekker weg. Maak de deurvergrendeling onklaar. Dan kunnen kinderen
zich niet in de machine opsluiten en hun leven
in gevaar brengen.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunst-
stofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<,
>PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en
zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen
wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd
vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– zorgt voor goede ventilatie in de ruimte
waar het apparaat geïnstalleerd is;
– het microfilter en de fijne zeef na elke
droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat
u het in de droger stopt.
Energieverbruik hangt af van het in de
wasmachine ingestelde centrifugetoerental. Hogere centrifugetoerental - minder energieverbruik.
electrolux 5
Productbeschrijving
1
6
7
2
8
9
3
4
5
10
11
1
2
3
4
5
6
Bedieningspaneel
Pluizenfilters
Vuldeur (omkeerbaar)
Luchtrooster
Verstelbare pootjes
Lade met condenswaterreservoir
7
8
9
10
11
Trommelverlichting
Drukknop voor het openen van de deur
Typeplaatje
Warmtewisselaar
Warmtewisselaar deur
Bedieningspaneel
1
2
5
3
6
4
6 electrolux
1 Programmakeuzeknop en aan/uit-schakelaar
2 Indicatie
3 Toets Uitgestelde start
4 Onderhoudsdisplays
– WARMTEWISSELAAR
– FILTER
– RESERVOIR
5 Functietoetsen
6 Toets START/PAUZE
Wat verschijnt op het display
SYMBOOL
BESCHRIJVING
Kinderslot
Uitgestelde start
Droogfase
Afkoelfase
Anti-kreukbeveiligingsfase
SYMBOOL
Fout, verkeerde keuze
BESCHRIJVING
Eindtijd (tijd tijdprogramma,
tijd uitgestelde start)
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige
doek of een korte cyclus (30 MIN) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
1. Draai de programmaknop op
TIJD.
2. Druk herhaaldelijk op de toets TIJD tot
0,30 op het display verschijnt.
3. Druk op de toets START/PAUZE.
Toepassing/eigenschappen
Extra droog
8 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
Kastdroog
8 kg
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof,
gebreide voorwerpen, handdoeken.
Strijkdroog
8 kg
Voor dunne stoffen die ook niet gestreken worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
Extra droog
3 kg
Grondig drogen van dik textiel of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Kastdroog
3 kg
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. shirts die
gemakkelijk in onderhoud zijn, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of met beugels.
Programma
Katoen
Synthetische
Verzorgingslabel
max. belading
(droge kleding)
Programmatabel
Toepassing/eigenschappen
Strijkdroog
3 kg
Voor dunne stoffen die ook niet gestreken worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
8 kg
Voor verder drogen van afzonderlijke stukken wasgoed.
( Droogtegraad functie niet beschikbaar)
3 kg
Voor het drogen van katoenen en synthetische stoffen, op
lagere temperatuur.
Anti-kreuk
1 kg
(of 5
over
hem
den)
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme, voor easy
care-stoffen zoals overhemden en blouses; Om makkelijker
te kunnen strijken. Het resultaat is afhankelijk van het soort
stof en de afwerking. Doe het wasgoed onmiddellijk na het
centrifugeren in de droger; Haal overhemden zodra ze gedroogd zijn direct uit de droger en hang ze op een kleerhanger.
Jeans
8 kg
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de manchetten en naden).
1 kg
Om wollen stoffen te drogen nadat ze gewassen zijn, met
gebruik van warme lucht en een minimale mechanische belasting (zie de paragraaf "Wasgoed sorteren en voorbereiden"). Advies: Haal de stoffen onmiddellijk na het drogen uit
de machine, er volgt geen anti-kreukprogramma.
1 kg
Speciaal programma, van ongeveer 10 minuten, voor het
opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel met in de handel
verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (gebruik alleen producten die door de fabrikant geschikt worden bevonden voor de trommeldroger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)( Zoemer functie beschikbaar)
Synthetisch kort
2 kg
Voor het snel drogen van synthetische stoffen met zo min
mogelijk kreuken. Droogresultaat: klaar om op te bergen.
Katoen kort
3 kg
Voor het snel drogen van katoen met zo min mogelijk kreuken. Droogresultaat: klaar om op te bergen.
Verzorgingslabel
Programma
max. belading
(droge kleding)
electrolux 7
Speecial
Tijd
Mix
Wol
Opfrissen
Kort
Tijd functie alleen beschikbaar bij
programma.
Tijd
Dagelijks gebruik
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de
Katoen .
programmagroep
– Mengsels en synthetische stoffen voor
programma's in de programmagroep
Synthetisch .
• Sorteer op verzorgingslabel: De verzorgingslabels betekenen het volgende:
Drogen in de droogtrommel is in principe mogelijk
Drogen op normale temperatuur
Drogen op lage temperatuur
8 electrolux
Drogen in de trommeldroger is niet
mogelijk
Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de
droger dat niet op het label gespecificeerd is
als geschikt voor drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle
soorten nat wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen
met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren
kunnen afgeven.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op
het programma
Extra droog. Deze
stukken kunnen krimpen!
• Wol en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het programma
Wol. Centrifugeer de wollen stukken voor
de droogcyclus zo goed mogelijk (max.
1200 tpm). Droog alleen wollen stukken
samen die vergelijkbaar of hetzelfde zijn
qua materiaal, kleur en gewicht. Droog
zware stukken wasgoed van wol apart.
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt:
sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv.
van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen
voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet
aan de buitenkant zitten). Deze weefsels
drogen dan beter.
Belangrijk! Doe niet teveel wasgoed in de
machine. Houd de max. belading van 8 kg
aan.
Gemiddeld gewicht van wasgoed
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
blouse
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma. De machine wordt ingeschakeld.
Als de vuldeur wordt geopend, wordt de
trommel verlicht.
Openen van de deur en het laden van het
wasgoed
1. Open de vuldeur:
Druk tegen de vuldeur (drukpunt)
2. Vul de trommel met wasgoed (druk het
niet aan).
Let op! Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de rubber pakking terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
electrolux 9
Het programma selecteren
Gebruik de programmakeuzeknop om het
gewenste programma te selecteren. De geschatte tijdsduur tot het einde van het programma verschijnt op het display in de notatie h:mm (uren:minuten).
Gedurende de cyclus verstrijkt de tijd in stappen van één minuut; Bij minder dan 1 uur
wordt de nul niet weergegeven (bijv. "59",
"5", "0").
Extra functies selecteren
U kunt kiezen uit de extra functies Delicaat ,
Zoemer , Droogtegraad , Tijd (als een tijdprogramma is geselecteerd) en Startuitstel .
Door het indrukken van de toets Zoemer
wordt het geluidssignaal in de volgende gevallen uitgeschakeld:
• het selecteren van het programma
• het indrukken van de toetsen
• als de programmakeuzeknop op een andere stand wordt gezet tijdens het programma of als u tijdens de cyclus een optietoets indrukt
• aan het einde van het programma.
Het overeenkomstige lampje gaat branden
Droogtegraad
Druk herhaaldelijk op de toets Droogtegraad
om de gewenste optie te selecteren. Het relevante lampje gaat branden. Het wasgoed
wordt droger door van MIN. naar MAX. te
gaan. Druk zo vaak als nodig is op de toets
Droogtegraad, totdat het lampje bij het gewenste restvochtniveau oplicht.
Als het programma klaar is gaat het controlelampje EINDE branden.
Tijd
Gebruik de toets Tijd om na het instellen van
-programma de programmaduur
het Tijd
te selecteren. U kunt een programmaduur
van 20 min. tot 3 uur selecteren in stappen
van 10 minuten.
1. Draai de programmakeuzeknop op het
.
programma Tijd
2. Druk herhaaldelijk op de toets Tijd tot de
gewenste programmaduur wordt weergegeven op het display, bijv.
voor een programma van 20 minuten.
Als er geen programmaduur is geselecteerd,
wordt de duur automatisch ingesteld op 10
min.
Startuitstel
Delicaat
Voor het behoedzaam drogen van gevoelig
textiel dat voorzien is van het verzorgingslabel en voor temperatuurgevoelig textiel (bijv.
acryl, viscose). Het programma wordt uitgevoerd met een lagere temperatuur. Delicaat
Is alleen geschikt om te gebruiken bij ladingen tot maximaal 3 kg.
1. Toets Delicaat indrukken. Op het display
Delicaat .
verschijnt het symbool
Zoemer
Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt
er een intermitterend geluidssignaal.
Met de toets Startuitstel kunt u de start
van een programma uitstellen met minimaal 30 minuten (30') tot maximaal 20
uur (20h).
1. Selecteer het programma en de extra
functies.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel
totdat de gewenste uitgestelde start op
het display wordt weergegeven, bijv.
H als het programma over 12 uur
moet starten.
10 electrolux
Als op het display
H wordt weergegeven en u de toets nogmaals indrukt,
wordt de uitgestelde start geannuleerd.
Op het display verschijnt 0 en vervolgens
de programmaduur van het geselecteerde programma.
3. Om de timer van de uitgestelde start te
activeren drukt u op de toets Start/Pause
(Start/Pauze). De resterende tijd tot het
moment dat het programma volgens de
instelling moet starten wordt continu
weergegeven (bijv. 15h, 14h, 13h, … 30'
enz.).
Kinderslot instellen
Het kinderslot kan ingesteld worden om te
voorkomen dat een programma per ongeluk
wordt gestart of dat een lopend programma
onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de Droogtegrad en
Tijd toetsen tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
– Voordat het programma is gestart:
Het apparaat kan niet gebruikt worden
– Nadat het programma is gestart: Het
lopende programma kan niet veranderd worden
Het pictogram
verschijnt op het display
om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.
Het kinderslot wordt niet uitgeschakeld als
het programma is afgelopen.
Als u een nieuw programma wilt instellen,
moet u eerst het kinderslot uitschakelen.
Het programma starten
Druk op de toets Start/Pause Start/Pauze.
Het programma is gestart. Op het display
voor het programmaverloop wordt het
droogteproces weergegeven. De symbolen
voor
Drogen en
Afkoelen worden na
elkaar op het display weergegeven. Het aantal druppels in de droogteaanduiding neemt
geleidelijk af naarmate het droogteproces
vordert.
Het programma veranderen
Als u een verkeerd programma heeft gestart,
kunt u dit wijzigen. Zet eerst de programma-
keuzeknop op Uit en stel vervolgens het
programma opnieuw in.
Als het programma eenmaal begonnen
is, kan het niet meer veranderd worden.
Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het
display programmavoortgang en de
controlelampjes knipperen. Als u op een
optietoets (behalve de toets Zoemer )
drukt, wordt op het display
weergegeven. Het droogprogramma wordt
hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming).
Extra artikelen in de trommel doen of
eruit halen voordat het programma is
afgelopen
1. Open de vuldeur.
Waarschuwing! Het wasgoed en de
trommel kunnen heet worden. Gevaar
voor verbranding!
2. Doe de artikelen in de trommel, of haal ze
eruit.
3. Doe de deur stevig dicht. U moet een
duidelijke klik horen.
4. Druk op de toets Start/Pauze om verder
te gaan met de droogcyclus.
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de
trommel halen
Zodra de droogcyclus is voltooid, wordt op
het display het pictogram anti-kreuk weeren
gegeven, een knipperende
filter en
reserwaarschuwingslampjes:
voir vol . Als de toets Zoemer wordt ingedrukt, klinkt er gedurende één minuut een intermitterend geluidssignaal.
De droogcycli (behalve voor het Wol programma) worden automatisch gevolgd door een anti-kreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel
draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed
los en kreukt het niet. Het wasgoed kan
tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit
de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet op zijn laatst tegen het einde
van de anti-kreukfase uit de machine
worden gehaald om het vormen van
kreuken te voorkomen.)
1. Open de deur.
electrolux 11
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel
haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. U kunt dat het beste met een
vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop op
Uit .
Belangrijk! Na elke droogcyclus:
- Reinig het microfilter en het fijne filter
- De condenswaterreservoir leegmaken
(Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".)
5. Sluit de deur.
Onderhoud en reiniging
Reinig de pluizenfilters
Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect
blijft werken, moeten de pluizenfilters in de
deur en aan de voorkant van de trommel na
elke droogcyclus schoongemaakt worden.
Let op! Belangrijk. Gebruik de droger
nooit zonder pluizenfilter of met een
beschadigd of verstopt pluizenfilter.
1. Open de vuldeur
4. Verwijder het pluis, bij voorkeur met een
vochtige hand, van het pluizenfilter.
5. Vervang het filter.
2. Maak het microfilter schoon met een
vochtige hand, het filter is in het onderste
deel van de vuldeur ingebouwd.
3. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag
van restanten wasmiddel op het wasgoed op de filters. Wanneer dit gebeurt
dienen de filters gereinigd te worden met
warm water en een borstel. Verwijder het
filter uit de deur door het naar buiten te
trekken. Het filter kan worden geplaatst
met de tand naar links of naar rechts gericht). Vergeet niet het na reiniging terug
te zetten.
De deurpakking schoonmaken
Veeg de deurpakking meteen na afloop van
de droogcyclus met een vochtige doek af.
Het waterreservoir legen
Maak het waterreservoir na elke droogcyclus
leeg.
Als het waterreservoir vol is, wordt een actief
programma automatisch afgebroken en gaat
branden. Om
het waarschuwingslampje
verder te kunnen gaan met het programma,
12 electrolux
moet het waterreservoir eerst leeggemaakt
worden.
Waarschuwing! Het condenswater is
niet geschikt als drinkwater of om
voedsel te bereiden.
1. Trek het waterreservoir helemaal naar
buiten.
De warmtewisselaar reinigen
Als
WARMTEWISSELAAR wordt weergegeven, moet de warmtewisselaar worden
gereinigd.
Let op! Als u de droger laat werken
terwijl de warmtewisselaar verstopt is
met pluis, kan de droger beschadigd
raken. Het verhoogt ook het
energieverbruik.
1. Open de deur.
2. Open het deurtje in de sokkel. Om dit te
doen op de ontgrendelingsknop op de
bodem van de deuropening drukken en
het deurtje in de sokkel naar links openen.
2. Giet het condenswater in een teil of ander
soort opvangbak.
3. Schuif het waterreservoir weer op zijn
plaats.
Als het programma onderbroken is omdat het condenswaterreservoir vol was:
druk op de toets START/PAUZEom verder te gaan met de droogcyclus.
3. Verwijder het pluis van de binnenkant van
de deur en van de voorste kamer van de
warmtewisselaar. Veeg de deurpakking
af met een vochtige doek.
4. Draai beide borgringen naar binnen.
Het waterreservoir heeft een inhoud van
ongeveer 4,5 liter. Dit is voldoende voor
ongeveer 8 kg wasgoed dat voorafgaand gecentrifugeerd is op 1000 toeren/minuut.
Het condenswater kan gebruikt worden
als gedistilleerd water, bv. voor een
stoomstrijkijzer. Filter het water wel eerst
(bv. via een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te verwijderen.
5. Gebruik de hendel om de warmtewisselaar uit de sokkel te trekken en draag hem
horizontaal om te voorkomen dat eventueel achtergebleven water naar buiten
stroomt.
electrolux 13
Let op! Laat de droger nooit werken
zonder warmtewisselaar.
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen
of staalwol om de trommel schoon te
maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten
kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel
achterlaten. De waarneming van de
droogtegraad van het wasgoed is dan
niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is
vochtiger dan verwacht wanneer het uit
de droger wordt gehaald.
6. Om de warmtewisselaar te legen, hem
verticaal boven een opvangbak houden.
Let op! Gebruik geen scherpe
voorwerpen om hem schoon te maken.
Daardoor kan de warmtewisselaar
lekkage gaan vertonen.
7. De warmtewisselaar reinigen.
U kunt het beste gebruik maken van een
borstel of hem grondig afspoelen onder
een handdouche.
8. Zet de warmtewisselaar terug en vergrendel hem op zijn plaats (draai beide
borgringen naar buiten tot ze op hun
plaats vastklikken).
9. Doe het deurtje in de sokkel dicht.
Het apparaat zal niet werken als het indicatielampje
WARMTEWISSELAAR
nog brandt.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de
trommel en de trommelribben af te vegen.
Bedieningspaneel en behuizing reinigen
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of
agressieve reinigingsmiddelen om de
machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.
Wat te doen als ...
Zelf problemen oplossen
Als tijdens de werking de foutcode E... plus
een cijfer of letter op het multidisplay wordt
weergegeven: Schakel het apparaat uit en
Probleem
Droger doet het niet.
weer aan. Programma resetten. Druk op de
toets START/PAUZE . Als de fout opnieuw
optreedt dient u contact op te nemen met de
servicedienst en de foutcode door te geven
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Steek de stekker in het stopconStekker is niet in het stopcontact of
tact. Controleer de zekering in de
de zekering werkt niet op de juiste
zekeringskast (huishoudelijke inmanier.
stallatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de toets START/PAUZE in- Druk nogmaals op de toets START/
gedrukt?
PAUZE .
Droogresultaten niet naar
tevredenheid.
Verkeerde programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma
wanneer u de volgende keer droogt
(zie het hoofdstuk "Programmaoverzicht").
Pluizenfilters verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Maak het pluizenfilter schoon.
14 electrolux
Warmtewisselaar verstopt door
pluizen.
Warmtewisselaar reinigen.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houdt u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven in het gebied van
de sokkel afgedekt.
Maak de ventilatiesleuven vrij.
Restanten op binnenkant oppervlak trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de
trommelribben.
Het specifieke geleidingsvermogen
van water aan de zijde van de installatie wijkt af van de standaardinstelling van de machine.
Programmeer opnieuw de standaardinstelling voor de droogtegraad (zie hoofdstuk "Programmeeropties").
Wanneer er op een toets Droogbescherming. Na de start
Draai de programmaknop op UIT .
wordt gedrukt reageert de van het programma kan deze optie
Stel het programma opnieuw in.
machine niet.
niet meer worden ingesteld.
De trommelverlichting
werkt niet.
Programmakeuzeknop staat in de
stand Uit .
Draai de programmakeuzeknop op
een programma.
Lampje defect.
Vervang het lampje (zie volgend
deel).
Weergegeven programmaduur verandert steeds
of verandert gedurende
lange tijd niet.
De programmaduur wordt automatisch gecorrigeerd afhankelijk van
Automatisch proces; dit is geen
het soort en de hoeveelheid wasfout van de machine.
goed en de vochtigheidsgraad.
Programma werkt niet,
display
RESERVOIR
brandt.
Condenswaterreservoir is vol.
Maak het condenswaterreservoir
leeg en start het programma met de
toets START/PAUZE .
Droogcyclus eindigt kort
nadat het programma
start.
Display ANTIKREUK brandt.
Niet voldoende wasgoed geladen
of de geladen was is te droog voor
het geselecteerde programma.
Selecteer het tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra droog in plaats van
Kastdroog .
De droogcyclus duurt ongewoon lang. Opmerking:
Na ongeveer 5 uur stopt
de droogcyclus automatisch (zie "Einde droogcyclus").
Pluizenfilter verstopt.
Reinig het pluizenfilter.
Pluizenfilter verstopt.
Maak het pluizenfilter schoon.
Laadvolume te groot.
Verminder laadvolume.
Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd.
De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.
Kamertemperatuur uitzonderlijk
Automatisch proces, er is niets mis
hoog. De compressor is tijdelijk uitmet het apparaat. Verlaag, indien
geschakeld om overbelasting te
mogelijk, de kamertemperatuur.
voorkomen.
Verkleuring
Kleurvastheid van textiel.
Controleer kleurvastheid van textiel.
Droog alleen textiel samen dat vergelijkbaar van kleur is.
electrolux 15
Het lampje van de binnenverlichting
vervangen
Gebruik alleen lampjes die speciaal ontworpen zijn voor wasdrogers. Deze speciale
lampjes zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice, ET nr. 112 552 000-5.
Waarschuwing! Als het apparaat is
ingeschakeld, gaat de binnenverlichting
4 minuten nadat de deur is gesloten
automatisch uit.
1. Schroef het dekseltje van het lampje los
(dit kunt u vinden direct achter de vuldeur,
aan de bovenkant; zie deel "Beschrijving
van de machine".)
2. Vervang het kapotte lampje.
3. Schroef het dekseltje weer vast.
Controleer of de o-ringpakking correct geplaatst is voordat u het dekseltje van de deurverlichting weer vastschroeft. Gebruik de
droger niet als de o-ringpakking op het dekseltje van de deurverlichting ontbreekt.
Waarschuwing! Gebruikt geen
gewone gloeilampen! Deze ontwikkelen
te veel hitte en kunnen de machine
beschadigen!
Waarschuwing! Voordat u het lampje
vervangt, de stekker uit het stopcontact
halen.
Waarschuwing! Om
veiligheidsredenen moet het dekseltje
stevig worden vastgedraaid. Als dat niet
gebeurd is, mag de droger niet gebruikt
worden.
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 2006/95/EC van 12.12.2006 Richtlijn laagspanning
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC Richtlijn inclusief de geamendeerde richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.1993 CE-Markeringsrichtlijn
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Volume trommel
108 l
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeggewicht
ongeveer 43 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma)
1)
max. 8 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
16 A
Totaalvermogen
2350 W
Energie-efficiëntieklasse
B
Energieverbruik (8 kg katoen, vooraf gecentrifugeerd bij 1000 tpm) 2)
4.48 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
282 kWh
Toepassing
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde
droogtijd in min.
16 electrolux
Programma
KATOEN
KASTDROOG2)
Energieverbruik in kWh / gemiddelde
droogtijd in min.
4.48 / 135(8 kg lading voorgecentrifugeerd
bij 1000 tpm)
4,30 (8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1400 tpm)
KATOEN STRIJKDROOG2)
3.8 / 108(8 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1000 tpm)
SYNTHETISCH KASTDROOG2)
1.30 / 45(3 kg lading voorgecentrifugeerd bij
1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
2) In overeenstemming met EN 61121
Machine-instellingen
Instelling
Uitvoering
Zoemer permanent uit
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de Zoemer en DROOGTEGRAAD toetsen en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit. U kunt de toets Zoemer
gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen, maar deze selectie wordt door de machine niet in het geheugen opgeslagen.
Waterhardheid
Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale
zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties en derhalve
variëren de geleidingswaarden
ervan.
Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken
met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed
aan het einde van de cyclus.
Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor
afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.
1. Draai de programmakeuzeknop op een programma.
2. Druk tegelijkertijd op de DROOGTEGRAAD en START/PAUZE
toetsen en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling staat op het display:
–
lage geleidbaarheid <300 micro S/cm
–
gemiddelde geleidbaarheid 300-600 micro S/cm
–
hoge geleidbaarheid >600 micro S/cm
3. Druk net zo lang op de toets START/PAUZE totdat het gewenste niveau is ingesteld.
4. Druk om de instelling te onthouden tegelijkertijd op de DROOGTEGRAAD en START/PAUZE toetsen of draai de knop naar
de stand Uit
Tips voor testinstanties
Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met nominale lading.
• Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met halve lading.
• Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens
katoen kastdroog, katoen strijkdroog en
Easy care kastdroog)
• Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met
uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de
cyclus katoen kastdroog met nominale en
halve lading
Alle cycli moeten gecontroleerd worden in
overeenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers voor huishoudelijk gebruik – Methodes
voor het meten van de prestatie).
electrolux 17
Installatie
Belangrijk! Het apparaat moet verticaal
worden vervoerd.
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats
worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het
hele apparaat. Belemmer het voorste
luchtrooster en het achterste luchtrooster
niet.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te
beperken wanneer de droger in gebruik is,
moet deze op een stabiel horizontaal vlak
geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve
plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal
staat met behulp van een luchtbelwaterpas. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van
dit apparaat.
Verwijdering van de
transportbeveiliging
Let op!
Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
1. Open de vuldeur
2. Trek de repen plakband los van de binnenkant van de machine, boven op de
trommel.
3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.
Belangrijk!
De hete lucht die door de wasdroger wordt
uitgestoten kan temperaturen bereiken tot
60°C. Het apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de wasdroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C
en niet hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan staan.
Belangrijk! Als het apparaat verplaatst moet
worden moet dit verticaal gebeuren.
Belangrijk! Het apparaat mag niet worden
geplaatst achter een afsluitbare deur, een
schuifdeur of een deur met scharnieren aan
de tegenovergestelde zijde als die van het
apparaat.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de
zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
18 electrolux
Waarschuwing! De fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor
schade of letsel die voortkomen uit het
niet opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren
door onze Klantenservice.
Waarschuwing! Het aansluitsnoer
moet toegankelijk zijn na het installeren
van de machine.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te
vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd.
Waarschuwing! De draairichting van
de deur mag alleen worden veranderd
door een gekwalificeerd vakman.
Neem contact op met de service-afdeling.
De kosten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor u.
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen,
controleer dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de bedieningsinstructies
- zie hoofdstuk Wat moet u doen als….
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen,
neem dan contact op met de Klantenservice
of een van onze geautoriseerde dealers.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S No. staat op het typeplatje op het apparaat - zie hoofdstuk Productbeschrijving ) om de plaats te vinden
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van
uw apparaat bij de hand te hebben, adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
Productnummer:
Serienummer:
Speciale accessoires
De volgende speciale accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Electrolux Service-afdeling of
bij uw gespecialiseerde dealer:
Installatieset tussenstuk om het iron aid-apparaat bovenop een wasmachine te plaatsen:
Deze installatiesets kunnen gebruikt worden
om het iron aid apparaat bovenop een automatische Electrolux wasmachine (60cm
breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te
kunnen besparen. De automatische wasmachine onder en het iron aid-apparaat er bovenop. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
• zonder stapelplaat
• met verwijderbare stapelplaat
Lees de bij de set geleverde handleiding
zorgvuldig door.
electrolux 19
Electrolux. Thinking of you.
Mehr zu unserem Denken finden Sie unter at
www.electrolux.com
Inhalt
Wichtige Sicherheitshinweise
Entsorgung
Gerätebeschreibung
Bedienfeld
Anzeigen im Display
Vor der ersten Inbetriebnahme
Programm-Tabelle
Täglicher Gebrauch
19
21
22
22
23
23
23
25
Reinigung und Pflege
Was tun, wenn...
Technische Daten
Programmiermöglichkeiten
Hinweise für Prüfinstitute
Aufstellung
Kundendienst
28
31
32
33
34
34
35
Änderungen vorbehalten
Wichtige Sicherheitshinweise
Wichtig! Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit
und für eine optimale Nutzung des
Geräts vor der Installation und dem
ersten Gebrauch die vorliegende
Benutzerinformation aufmerksam
durch, einschließlich der Ratschläge
und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur
Vermeidung von Fehlern und Unfällen
alle Personen, die das Gerät benutzen,
mit der Bedienung und den
Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Heben Sie die Benutzerinformation gut
auf und übergeben Sie sie bei einem
Weiterverkauf des Gerätes dem neuen
Besitzer, so dass jeder während der
gesamten Lebensdauer des Gerätes
über Gebrauch und Sicherheit informiert
ist.
Allgemeine Sicherheit
• Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
• Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage
sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen
dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
• Stellen Sie sicher, dass keine kleinen
Haustiere in die Trommel klettern. Kontrol-
•
•
•
•
•
lieren Sie daher bitte vor dem Gebrauch
die Trommel.
Alle harten und scharfen Gegenstände wie
Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel,
Schrauben usw. können das Gerät schwer
beschädigen und gehören nicht in die Maschine. .
Trocknen Sie zur Vermeidung von Brandgefahr durch zu langes Trocknen keine der
folgenden Wäschestücke in dem Gerät:
Kissen, Schlafdecken und ähnliche Dinge
(die Wärme speichern können).
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi), Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichte Wäschestücke,
Kleider oder Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät nicht getrocknet werden.
Nach dem Trocknen und zum Reinigen
und Warten des Gerätes immer den Netzstecker ziehen.
Versuchen Sie unter keinen Umständen,
das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch unerfahrene Personen können
zu schwerwiegenden Fehlfunktionen und
Verletzungsgefahr führen. Wenden Sie
sich an Ihren Kundendienst. Bestehen Sie
immer auf Original-Ersatzteilen.
20 electrolux
• Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Benzin,
Kerosin, Fleckentfernern, Terpentin und
Wachsentfernern behandelt worden sind,
müssen vor dem Trocknen in dem Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem Waschmittel gewaschen werden.
• Explosionsgefahr: Trocknen Sie keine
Wäschestücke im Trockner, die mit entflammbaren Stoffen (Benzin, denaturiertem Alkohol, Trockenreinigungsmittel oder
ähnlichem) in Berührung gekommen sind.
Da diese Stoffe flüchtig sind, besteht Explosionsgefahr. Trocknen Sie nur mit Wasser gewaschene Wäschestücke.
• Brandgefahr: Wäschestücke, die mit
Speise- oder Pflanzenöl befleckt oder getränkt sind, stellen eine Brandgefahr dar
und gehören nicht in den Wäschetrockner.
• Für Wäsche, die mit Fleckenentferner behandelt wurde, muss vor dem Trocknen
ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt
wird.
• Vergewissern Sie sich, dass keine Feuerzeuge oder Streichhölzer in den Taschen
von Wäschestücken geblieben sind, bevor
Sie die Wäsche in das Gerät legen
Warnung! Wenn Sie die Trockentrommel vor dem Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen
Sie bitte sofort die gesamte Wäsche
breiten Sie diese zur Wärmeableitung aus. Brandgefahr!
• Stromschlaggefahr! Das Gerät nicht mit
einem Wasserstrahl abspritzen.
Aufstellen
• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim
Transport.
• Überprüfen Sie beim Auspacken, dass das
Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen
benutzen Sie es nicht, sondern wenden
Sie sich an den Kundendienst.
• Vor Inbetriebnahme das gesamte Verpackungsmaterial zu entfernen. Bei Missachtung dieser Anweisung können ernsthafte
Schäden am Produkt und in der Wohnung
entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Benutzerinformation.
• Der letzte Teil eines Trocknerzyklusses findet ohne Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche auf einer
•
•
•
•
•
Temperatur bleibt, bei der sie nicht beschädigt wird.
Der elektrische Anschluss des Gerätes
darf nur von qualifizierten Elektrikern oder
einer Fachkraft ausgeführt werden.
Achten Sie bei der Aufstellung darauf,
dass das Gerät nicht auf dem Netzkabel
steht.
Wird die Maschine auf einem Teppichboden aufgestellt, stellen Sie mit den
Schraubfüßen die Höhe so ein, dass ausreichende Luftzirkulation unter dem Gerät
gewährleistet ist
Vergewissern Sie sich nach dem Aufstellen
des Gerätes, dass es nicht auf dem Netzkabel steht.
Wird die Trockentrommel auf einer
Waschmaschine installiert, muss der Auftisch-Bausatz (Zubehör) verwendet werden.
Anwendung
• Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für andere
Zwecke benutzt werden.
• Trocknen Sie nur Textilien zusammen, die
für das Trocknen in der Maschine geeignet
sind. Beachten Sie die Pflegesymbole auf
den Textiletiketten.
• Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Trockner.
• Überfüllen Sie das Gerät nicht. Siehe den
entsprechenden Abschnitt in der Benutzerinformation.
• Tropfnasse Kleidung darf nicht in den Wäschetrockner geladen werden.
• Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, dürfen
nicht in dem Gerät getrocknet werden.
Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten
verwendet wurden, müssen diese Flüssigkeiten ausgewaschen werden, bevor das
Kleidungsstück in das Gerät gegeben
wird.
• Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen; sondern immer am Stecker.
• Benutzen Sie den Wäschetrockner niemals, wenn das Stromkabel, die Bedienblende, die Arbeitsplatte oder der Sockel
beschädigt ist, so dass das Geräteinnere
frei liegt.
electrolux 21
• Pflegemittel oder ähnliche Produkte dürfen
nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.
• Vorsicht - heiße Oberfläche : Berühren
Sie bei eingeschalteter Innenbeleuchtung
nicht die Abdeckung der Glühlampe.
Sicherheit von Kindern
• Dieses Gerät darf ohne Aufsicht nicht von
kleinen Kindern oder Behinderten bedient
werden.
• Kinder sollten sorgsam beaufsichtigt werden, so dass sie nicht dem Gerät spielen
können.
• Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol)
können eine Gefahr für Kinder darstellen Erstickungsgefahr! Halten Sie solche Materialien von Kindern fern.
• Bewahren Sie Waschmittel außer Reichweite von Kindern auf.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Kleintiere nicht in die Trommel klettern.
Entsorgung
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner
Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden muss. Durch Ihren
Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses
Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und
Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen
über das Recycling dieses Produkts erhalten
Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Altgeräte
Warnung!
Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät
nicht mehr verwendet wird. Schneiden Sie
das Netzkabel ab und entsorgen Sie es zusammen mit dem Stecker. Entfernen Sie die
Türverriegelung. Damit verhindern Sie, dass
spielende Kinder sich einschließen und gefährden können.
Verpackungsmaterial
Das Verpackungsmaterial ist umweltfreundlich und wiederverwertbar. Die Kunststofftei-
le sind gekennzeichnet, z.B. >PE<, >PS<
etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei
den kommunalen Entsorgungsstellen in den
dafür vorgesehenen Sammelbehältern.
Umwelttipps
• Die Wäsche wird im Trockner flauschig
und weich. Weichspüler beim Waschen ist
deshalb nicht nötig.
• Ihr Trockner arbeitet am wirtschaftlichsten,
wenn Sie:
– darauf achten, dass die Lüftungsschlitze im Gerätesockel immer frei sind;
– die in der Programmtabelle aufgeführten
Füllmengen einhalten;
– auf gute Raumbelüftung achten;
– den Mikrofein- und den Feinfilter nach
jedem Trockengang reinigen;
– die Wäsche vor dem Trocknen ausreichend schleudern.
Der Energieverbrauch ist abhängig von
der an der Waschmaschine eingestellten Schleuderdrehzahl. Je höher die
Schleuderdrehzahl, umso geringer der
Energieverbrauch.
22 electrolux
Gerätebeschreibung
1
6
7
2
8
9
3
4
5
10
11
1
2
3
4
5
6
Bedienfeld
Flusenfilter
Einfülltür (Türanschlag wechselbar)
Lüftungsgitter
Schraubfüße
Schublade mit Kondensatbehälter
7
8
9
10
11
Trommelbeleuchtung
Taste drücken zur Öffnung der Basistür
Typenschild
Wärmetauscher
Wärmetauscherklappe
Bedienfeld
1
2
5
3
6
4
electrolux 23
1 Programm-Wahlschalter und Ein/AusSchalter
2 Anzeige
3 Taste ZEITVORWAHL
4 Wartungs-Anzeigen
– WÄRMETAUSCHER
– FILTER
– BEHÄLTER
5 Funktions-Tasten
6 Taste START/PAUSE
Anzeigen im Display
SYMBOL
BESCHREIBUNG
Kindersicherung
Zeitvorwahl
Trockenphase
Abkühlphase
Knitterschutzphase
SYMBOL
Fehler, falsche Auswahl
BESCHREIBUNG
Zeit bis Ende (Zeit des Zeitprogramms, Zeit der Zeitvorwahl)
Vor der ersten Inbetriebnahme
Reinigen Sie die Trommel des Trockners mit
einem feuchten Tuch oder führen Sie ein kurzes Trockenprogramm (30 MIN) mit feuchter
Wäsche aus, um alle fertigungsbedingten
Rückstände aus der Trommel zu entfernen.
1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter
Tijd (ZEIT) .
auf
2. Drücke Sie die Taste Tijd (ZEIT) wiederholt, bis 0.30 im Display erscheint.
3. Drücken Sie die START/PAUZE Taste
(START/PAUSE).
Anwendung/Eigenschaften
Extra droog
(Extra)
8 kg
Durchtrocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie z.
B. Frotteehandtüchern, Bademänteln.
Kastdroog
(Schrank)
8 kg
Durchtrocknen von dicken Textilien wie z.B. Frotteehandtüchern, Strickware, Handtüchern.
Strijkdroog
(Bügeleisen)
8kg
Für dünne Textilien, die noch gebügelt werden müssen, z.B.
Strickwaren, Baumwollhemden.
Programm
Katoen (Baumwolle)
Synthetisch (Synthetik)
Pflegeetikett
max. Beladung
(trockene Textilien)
Programm-Tabelle
Extra droog
(Extra)
3 kg
Durchtrocknen von dicken oder mehrlagigen Textilien wie
z.B. Pullover, Bettwäsche, Tischdecken.
Kastdroog
(Schrank)
3 kg
Für dünne Textilien, die nicht gebügelt werden müssen, z. B.
bügelfreie Hemden, Tischdecken, Babykleidung, Socken,
Damenunterwäsche mit Korsettstangen oder Drahteinlagen.
Strijkdroog
(Bügeleisen)
3 kg
Für dünne Textilien, die noch gebügelt werden müssen, z.B.
Strickwaren, Baumwollhemden.
Tijd (Zeit)
8 kg
Für weiteres Trocknen einzelner Wäschestücke. ( Droogtegraad (Signal) Funktion nicht verfügbar)
Mix (Gemischt)
3 kg
Zum Trocknen von Baumwolle und Synthetik, mit niedriger
Temperatur.
Anti-kreuk
(Mischgewebe)
1 kg
(ode
r5
Hem
den)
Sonderprogramm mit Knitterschutz für pflegeleichte Textilien
wie Hemden und Blusen; das das Bügeln kinderleicht macht.
Die Ergebnisse hängen von der Gewebeart und der Verarbeitung ab. Geben Sie die Textilien direkt nach dem Schleudergang in den Trockner. Entnehmen Sie die Textilien zügig
und hängen Sie diese auf Kleiderbügel.
8 kg
Für Freizeitkleidung wie Jeans, Sweatshirts usw. mit unterschiedlicher Materialstärke (z.B. am Kragen, an den Manschetten und Nähten).
1 kg
Zum Trocknen von Wollkleidung nach dem Waschen mit
Warmluft und minimaler mechanischer Belastung (Siehe Abschnitt "Sortieren und Vorbereiten der Wäsche"). Empfehlung: Entnehmen Sie die Wäsche sofort nach dem Trocknen,
da kein Knitterschutzprogramm folgt.
1 kg
Sonderprogramm von ca. 10 Minuten zum Auffrischen oder
schonenden Reinigen von Textilien mit handelsüblichen Trockenreinigungsmitteln. (Benutzen Sie nur Produkte, die vom
Hersteller als trocknergeeignet deklariert werden; bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.)( Zoemer (Signal) Funktion verfügbar)
Syntetisch kort
(Synthetik Kurz)
2 kg
Für schnelles Trocknen von Mischgewebe mit minimaler Falterbildung. Trockenergebnis: bereit für den Schrank.
Katoen kort
(Baumwolle Kurz)
3 kg
Für schnelles Trocknen von Baumwolltextilien mit minimaler
Falterbildung. Trockenergebnis: bereit für den Schrank.
Anwendung/Eigenschaften
Speciaal (Special)
Jeans (Jeans)
Wol (Wolle)
Opfrissen
(Abkühlen)
Kort (Kurz)
Tijd (Zeit) Funktion nur verfügbar mit
Tijd (Zeit) Programm.
Pflegeetikett
Programm
max. Beladung
(trockene Textilien)
24 electrolux
electrolux 25
Täglicher Gebrauch
Wäsche sortieren
• Nach Gewebetyp sortieren:
– Baumwolle/Leinen für Programme in
der
Katoen (Baumwolle) Programmgruppe.
– Mischgewebe und Synthetik für ProSynthetisch (Synthegramme in der
tik) Programmgruppe.
• Nach Pflegekennzeichen sortieren: Das
Pflegekennzeichen bedeutet:
Trocknen im Trockner prinzipiell möglich
Anoraks die Baumwollschicht außen liegen). Diese Gewebe trocknen dann besser.
Wichtig! Überfüllen Sie das Gerät nicht.
Beachten Sie das max. Beladungsvolumen
von 8 kg.
Durchschnittsgewicht verschiedener
Wäschestücke
Bademantel
1.200 g
Bettbezug
700 g
Arbeitshemd
600 g
Schlafanzug
500 g
Trocknen bei reduzierter Temperatur
Bettlaken
500 g
Trocknen im Trockner nicht möglich
Tischtuch
250 g
Herrenhemd
200 g
Nachthemd
200 g
Kopfkissenbezug
200 g
Frottierhandtuch
200 g
Bluse
100 g
Damenslip
100 g
Herrenunterhose
100 g
Stoffserviette
100 g
Geschirrtuch
100 g
Trocknen bei normaler Temperatur
Wichtig! Geben Sie keine nasse Wäsche in
das Gerät, die nicht laut Pflegekennzeichnung für die Trocknung in einem Trockner
geeignet ist.
In diesem Gerät können alle nassen Wäschestücke getrocknet werden, die für die Trocknung in einem Trockner gekennzeichnet
sind.
• Trocknen Sie neue farbige Textilien nicht
zusammen mit hellen Wäschestücken. Die
Textilien könnten abfärben.
• Trocknen Sie keine Jersey-Baumwolle
Extra droog
und Strickwaren mit dem
(Extra) Programm. Die Textilien können
einlaufen!
• Wolle und woll-ähnliche Textilien lassen
WOL (Wolle) Programm
sich mit dem
trocknen. Vor dem Trockenvorgang sollten auch Textilien aus Wolle so gut wie
möglich geschleudert werden (max. 1200
U/min). Trocknen Sie nur Wolltextilien zusammen, die ähnliche Eigenschaften bezüglich Material, Farbe und Gewicht aufweisen. Schwere Wäschestücke aus Wolle sollten einzeln getrocknet werden.
Vorbereiten der Wäsche
• Um Wäscheknäuel zu verhindern: Reißverschlüsse schließen, Kopfkissenbezüge zuknöpfen, lose Gürtel oder Bänder (z. B.
von Schürzen) zusammenbinden.
• Taschen leeren. Metallteile entfernen (z. B.
Büroklammern, Sicherheitsnadeln).
• Gefütterte Kleidung nach links wenden (z.
B. sollte bei mit Baumwolle gefütterten
Einschalten des Geräts
Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf
ein Programm. Das Gerät schaltet sich ein.
Wenn die Einfülltür offen ist, leuchtet die Innenbeleuchtung der Trommel.
Öffnen der Tür und Einfüllen der Wäsche
1. Einfülltür öffnen:
Drücken Sie gegen die Einfülltür (Druckpunkt)
26 electrolux
tegraad (Trockengrad), Tijd (Zeit) (falls ein
Zeitprogramm gewählt wurde), und Startuitstel (Zeitvorwahl).
2. Legen Sie die Wäsche locker in die Trommel.
Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die
Wäsche nicht zwischen Tür und Gummidichtung eingeklemmt wird.
3. Schließen Sie die Einfülltür richtig. Das
Schloss muss hörbar einrasten.
Programm auswählen
Wählen Sie das gewünschte Programm mit
dem Programm-Wahlschalter. Die geschätzte Dauer bis zum Programmende erscheint
im LCD im h:mm Format (Stunden:Minuten).
Während dieses Zyklus verstreicht die Zeit in
Schritten zu einer Minute; ist die Zeitdauer
weniger als 1 Stunde, dann wird die Null vorne nicht angezeigt (z.B. "59", "5", "0").
Auswahl von Zusatzfunktionen/
Optionen
Sie können weitere Funktionen wählen Delicaat (Feinwäsche), Zoemer (Signal), Droog-
Delicaat (Feinwäsche)
Für besonders sanftes Trocknen empfindlicher Gewebe mit dem Pflegekennzeichen
und für temperaturempfindliche Textilien (z.
B. Acryl, Viskose). Bei diesem Programm ist
die Hitze verringert. Delicaat ist nur für Füllmengen bis zu 3 kg geeignet.
1. Drücken Sie die Delicaat Taste (FeinwäDelicaat (Feinwäsche). Das Symbol
sche) erscheint im Display.
Zoemer (Signal)
Am Ende des Trockengangs ertönt ein unterbrochener Signalton.
Durch Drücken der Taste Zoemer (Signal)
wird das Signal in folgenden Fällen ausgeschaltet:
• bei der Wahl des Programms
• beim Drücken der Tasten
• wenn der Programm-Wahlschalter in eine
andere Position während des Programms
gedreht wird, oder wenn Sie eine Zusatzfunktions-Taste während des laufenden
Programms drücken
• am Ende des Programms.
Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet
auf
Droogtegraad (Trockengrad)
Drücken Sie die Taste (Trockengrad) wiederholt für die Auswahl der gewünschten Option. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf. Die Wäsche wird trockener von MIN
nach MAX. Drücken Sie die Taste TROCKENGRAD (Trockengrad) so oft wie nötig,
bis die kleine Kontrolllampe in der Stufe der
Restfeuchte aufleuchtet.
Wenn das Programm beendet ist, leuchtet
die Kontrolllampe Programmende auf.
electrolux 27
Tijd (Zeit)
Verwenden Sie die Tijd (Zeit) Taste zur Auswahl einer Programmdauer nach dem EinProgramms. Sie können
stellen des Tijd
eine Programmdauer von 20 Min. bis 3 Stunden in 10-Minuten-Schritten wählen.
1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter
Programm.
auf das Tijd
2. Drücken Sie die Tijd (Zeit) Taste wiederholt, bis die gewünschte Programmdauer
für
im Display erscheint, z.B.
ein Programm von 20 Minuten.
Wird keine Programmdauer gewählt, ist die
automatische Einstellung für die Dauer 10
Minuten.
Startuitstel (Zeitvorwahl)
Mit der Taste Startuitstel (Zeitvorwahl)
kann der Programmstart um 30 Minuten
(30') bis maximal 20 Stunden (20h) verzögert werden.
1. Wählen Sie das Programm und die Zusatzfunktionen.
2. Drücken Sie die Taste Startuitstel (Zeitvorwahl) so oft, bis die gewünschte Startverzögerung auf dem Display angezeigt
H wenn das Programm
wird, z.B.
in 12 Stunden anlaufen soll.
Erscheint
H auf dem Display, und
Sie drücken die Taste erneut, wird diese
Zeitvorwahl abgebrochen. Das Display
zeigt dann 0 und die Dauer des ausgewählten Programms an.
3. Drücken Sie die Taste START/PAUZE
(Start/Pause), um die Zeitvorwahl zu aktivieren. Die verbleibende Vorwahlzeit bis
zum Programmstart wird ständig angezeigt (z. B. 15h, 14h, 13h, …30' usw.).
Kindersicherung einstellen
Die Kindersicherung soll ein versehentliches
Starten, Verändern oder Löschen eines Programms verhindern. Die Kindersicherung
sperrt alle Tasten und den Programm-Wahlschalter. Um die Kindersicherung ein- oder
auszuschalten, halten Sie die Tasten Droogtegrad (Trocken grad) und Tijd (Zeit) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
– Vor dem Programmstart: Das Gerät
kann nicht in Betrieb genommen werden
– Vor dem Programmstart: Das laufende Programm kann nicht geändert
werden
Das Symbol
wird auf dem Display angezeigt und gibt an, dass die Kindersicherung
aktiv ist.
Die Kindersicherung wird nach Programmende nicht automatisch aufgehoben.
Wenn Sie ein neues Programm starten
möchten, müssen Sie zuvor die Kindersicherung deaktivieren.
Starten des Programms
Drücken Sie die Taste START/PAUZE Taste
Start/Pause. Das Programm wird gestartet.
Die Programmverlaufs-Anzeige zeigt den
Verlauf des Trockengangs an. Die Symbole
Abkühlen erscheinen
für Trocknen und
nacheinander im Display. Die Anzahl der
Tropfen in der Trockengrad-Anzeige nimmt
mit dem fortschreitenden Trockengang langsam ab.
Ändern des Programms
Um ein versehentlich gewähltes Programm
nach dem Start zu ändern, drehen Sie zuerst
den Programm-Wahlschalter auf O /Aus und
dann auf ein neues Programm.
Nach dem Programmstart kann ein Programm nicht mehr direkt geändert werden. Wird dennoch versucht, das Programm mit dem Programm-Wahlschalter zu ändern, dann beginnen die Programmverlaufs-Anzeige und die PflegeAnzeigen zu blinken. Wenn eine Options-Taste (außer der Taste Zoemer (Sigauf
nal) gedrückt wird, erscheint
dem Display. Das Trockenprogramm
wird davon jedoch nicht beeinflusst.
Zugabe oder Entnahme von Textilien vor
Programmende
1. Einfülltür öffnen.
Warnung! Wäsche und Trommel
können heiß werden.
Verbrennungsgefahr!
2. Geben Sie die Wäschestücke hinein bzw.
entnehmen Sie diese.
3. Schließen Sie die Einfülltür richtig. Das
Schloss muss hörbar einrasten.
4. Drücken Sie die Taste START/PAUZE
zum Fortsetzen des Trockengangs.
28 electrolux
Trockengang beendet / Entnehmen der
Wäsche
Nach dem Ende des Trockenprogramms
wird das Symbol für Knitterschutzphase anund Warnleuchten
gezeigt und
blinken:
Filter und
Behälter voll . Wenn
die Taste Zoemer(Signal) gedrückt wurde,
ertönt ein unterbrochenes Signal für eine Minute.
Den Trockengängen (außer dem Wolle
Programm) folgt automatisch eine Knitterschutzphase, die circa 30 Minuten
lang dauert. Die Trommel dreht sich
während der Knitterschutzphase. Die
Wäsche bleibt dadurch locker und knitterfrei. Die Wäsche kann während des
Knitterschutzprogramms jederzeit entnommen werden. (Die Wäsche sollte
spätestens nach dem Ende des Knitter-
schutzprogramms entnommen werden,
um Knitterbildung zu vermeiden.)
1. Tür öffnen.
2. Entfernen Sie die Flusen vom Mikrofeinfilter, bevor Sie die Wäsche entnehmen.
Am besten machen Sie das mit angefeuchteter Hand. (Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege").
3. Wäsche entnehmen.
4. Programm-Wahlschalter auf
off drehen.
Wichtig! Nach jedem Trockengang:
- Reinigen Sie den Mikrofein- und den
Feinfilter
- Leeren Sie den Kondensatbehälter
(Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege").
5. Die Tür schließen.
Reinigung und Pflege
Flusenfilter reinigen
Die Flusenfilter (Mikrofein- und Feinfilter) in
der Tür und vorne in der Trommel müssen
nach jedem Trockengang gereinigt werden,
um einen einwandfreien Betrieb des Trockners zu gewährleisten.
Vorsicht! Wichtig. Benutzen Sie den
Trockner nie ohne oder mit
beschädigtem oder verstopftem
Flusenfilter.
durch Waschmittelrückstände in der Wäsche verursacht wird. Reinigen Sie in diesem Fall die Filter mit warmem Wasser
und einer Bürste. Nehmen Sie den Filter
in der Einfülltür nach oben heraus. Der
Filter kann mit nach links oder rechts gerichteter Griff-Öffnung eingebaut werden). Vergessen Sie nicht, den Filter nach
dem Reinigen wieder einzusetzen.
1. Einfülltür öffnen
2. Streichen Sie mit einer feuchten Hand
über den Mikrofeinfilter, der auf dem unteren Rand der Einfüllöffnung angeordnet
ist.
3. Nach einer gewissen Zeit bildet sich ein
weißlicher Belag auf den Filtern, der
4. Entfernen Sie die Flusen vom Mikrofeinfilter, bevor Sie die Wäsche entnehmen.
5. Filter ersetzen.
electrolux 29
Türdichtung reinigen.
Wischen Sie die Türdichtung sofort nach
dem Ende des Trockengangs mit einem
feuchten Tuch ab.
Wasserbehälter leeren
Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem
Trockengang. .
Wenn der Wasserbehälter voll ist, wird ein
laufendes Programm automatisch abgebroleuchtet auf.
chen und die Kontrolllampe
Damit das Programm fortgesetzt werden
kann, muss zunächst der Wasserbehälter
geleert werden.
Warnung! Das Kondenswasser ist kein
Trinkwasser und nicht für die
Zubereitung von Lebensmitteln
geeignet.
1. Leeren Sie den Kondensatbehälter vollständig.
3. Setzen Sie den Kondensatbehälter wieder ein.
Falls das Programm wegen des vollen
Behälters abgebrochen wurde: Drücken
Sie die Taste START/PAUSE, um das
Trockenprogramm fortzusetzen.
Der Kondensatbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 4,5 l. Das reicht
für ca. 8 kg Wäsche aus, die zuvor mit
1000 U/Min. geschleudert wurde.
Das Kondensat kann als destilliertes
Wasser z. B. zum Dampfbügeln verwendet werden. Filtern Sie jedoch zuvor das
Kondensat (z. B. mit einem Kaffeefilter),
um eventuelle Rückstände oder Flusen
zurückzuhalten.
Den Wärmetauscher reinigen
WÄRMETAUWenn die Warnleuchte
SCHER leuchtet, muss der Wärmetauscher
gereinigt werden:
Vorsicht! Der Betrieb mit verstopftem
Wärmetauscher kann den Trockner
beschädigen. Dadurch erhöht sich auch
der Energieverbrauch.
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Öffnen Sie die Sockeltür. Drücken Sie dazu den Entriegelungskopf am unteren
Rand der Einfüllöffnung und öffnen Sie
die Sockeltür nach links.
2. Gießen Sie das Wasser in ein Waschbecken oder etwas Ähnliches.
30 electrolux
Vorsicht! Verwenden Sie für die
Reinigung keine scharfen Gegenstände.
Der Wärmetauscher könnte undicht
werden.
7. Den Wärmetauscher reinigen.
Hierfür verwenden Sie am besten eine
Bürste oder eine Handbrause.
8. Setzen Sie den Wärmetauscher wieder
ein und befestigen Sie ihn (drücken Sie
beide Sicherungsscheiben nach unten,
bis sie einrasten).
9. Schließen Sie die Sockeltür.
3. Entfernen Sie Flusen von der Innenseite
der Tür und aus dem Raum vor dem Wärmetauscher. Wischen Sie die Türdichtung mit einem feuchten Tuch ab.
4. Drehen Sie beide Sicherungsscheiben
nach innen.
5. Ziehen Sie den Wärmetauscher am Griff
aus dem Sockel und halten Sie ihn möglichst gerade, um zu verhindern, dass
verbliebenes Wasser verschüttet wird.
Solange die Anzeigeleuchte
WÄRMETAUSCHER leuchtet, funktioniert
das Gerät nicht.
Vorsicht! Benutzen Sie den Trockner
nie ohne Wärmetauscher.
Reinigen der Trommel
Vorsicht! Vorsicht! Benutzen Sie keine
Scheuermittel oder
Metallschwämmchen zum Reinigen der
Trommel.
Kalk im Wasser und Rückstände von
Waschmitteln bilden einen kaum sichtbaren Belag auf der Innenseite der
Trommel. Der Trockengrad der Wäsche
kann daher beim Trocknen nicht mehr
zuverlässig festgestellt werden. Die Wäsche ist beim Entnehmen aus dem
Trockner feuchter als erwartet.
Wischen Sie mit einem üblichen Haushaltsreinigungsmittel (z. B. Reiniger auf Essigbasis) die Innenseite der Trommel und die
Trommelrippen ab.
Reinigen von Bedienblende und
Gehäuse
Vorsicht! Vorsicht! Verwenden Sie zum
Reinigen des Gehäuses keine
Möbelreiniger oder andere aggressive
Reinigungsmittel.
Wischen Sie mit einem feuchten Tuch die
Bedienblende und das Gehäuse ab.
6. Zum Leeren des Wärmetauschers halten
Sie ihn senkrecht über ein Spülbecken.
electrolux 31
Was tun, wenn...
Kleine Störungen selbst beheben
Falls während des Betriebs der Fehlercode
E... plus Zahl oder Buchstabe) auf dem MultiDisplay erscheint: Gerät aus- und wieder einschalten. Programm neu einstellen. Drücken
Störung
Der Trockner funktioniert
nicht.
Sie die START/PAUZE Taste (START/PAUSE). Falls der Fehler erneut auftritt, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst und nennen Sie den Fehlercode
Mögliche Ursache
Abhilfe
Netzstecker nicht eingesteckt oder
Sicherung durchgebrannt.
Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Sicherung der Hausinstallation kontrollieren.
Einfülltür ist offen.
Einfülltür schließen.
Haben Sie die START/PAUZE Tas- Drücken Sie die START/PAUZE
te (START/PAUSE) gedrückt?
Taste (START/PAUSE) erneut.
Trockenergebnisse unbefriedigend.
Falsches Programm gewählt.
Wählen Sie beim nächsten Trocknen ein anderes Programm (siehe
Abschnitt "Programmübersicht").
Feine Flusenfilter verstopft.
Feine Flusenfilter reinigen.
Flusenfilter verstopft.
Flusenfilter reinigen.
Wärmetauscher mit Flusen verstopft.
Wärmetauscher reinigen.
Zu viel Wäsche in der Trommel.
Beladungsempfehlungen einhalten.
Lüftungsschlitze am Geräteboden
bedeckt.
Lüftungsschlitze am Gerädeboden
freilegen.
Rückstände auf der Innenfläche der Innenfläche der Trommel und
Trommel oder den Trommelrippen. Trommelrippen reinigen.
Standardeinstellung für den TroDer Leitwert der Wasserversorgung
ckengrad neu programmieren (sievor Ort weicht von der Standardhe Abschnitt "Trockenprogrameinstellung des Gerätes ab.
me").
Wäscheschutz. Nach dem ProBeim Drücken einer Taste
grammstart kann eine Option nicht
reagiert das Gerät nicht.
mehr direkt geändert werden.
Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf O /Aus . Programm erneut einstellen.
Trommelbeleuchtung
funktioniert nicht.
Programm-Wahlschalter in O /Aus
Position.
Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein beliebiges Programm.
Lampe durchgebrannt.
Die Lampe ersetzen (siehe nächsten Abschnitt).
Die angezeigte ProDie Programmdauer wird automagrammdauer ändert sich
tisch je nach Wäscheart, Wäscheunregelmäßig oder für lanmenge und Feuchtegrad korrigiert.
ge Zeit überhaupt nicht.
Das ist ein automatischer Vorgang;
und kein Gerätefehler.
Programm inaktiv,
BE- Kondensatbehälter ist voll.
HÄLTER wird angezeigt.
Kondensatbehälter leeren, dann
Programm starten mit der Taste
START/PAUZE (START/PAUSE).
Der Trockenzyklus hält
kurz nach dem Programmstart an.
KNITTERSCHUTZ-Anzeige
leuchtet.
Zeitprogramm wählen oder höheren Trockengrad (z.B.
Extra
droog (EXTRA) statt
Kastdroog
(SCHRANKTR).
Zu wenig Wäsche eingelegt oder
Wäsche für das gewählte Programm zu trocken.
32 electrolux
Trockenzyklus dauert ungewöhnlich lange. Hinweis: Der Trockengang
endet automatisch nach
bis zu 5 Stunden (siehe
Abschnitt "Ende des Trockengangs").
Feine Flusenfilter verstopft.
Feine Flusenfilter reinigen.
Flusenfilter verstopft.
Flusenfilter reinigen.
Beladung zu groß.
Beladung reduzieren.
Wäsche unzureichend geschleudert.
Die Wäsche vor dem Trocknen
ausreichend schleudern.
Zu hohe Raumtemperatur. Zeitwei- Das erfolgt automatisch und ist keilige Abschaltung des Kompressors ne Gerätestörung. Nach Möglichals Überlastungsschutz.
keit die Raumtemperatur senken.
Verfärbungen
Farbechtheit der Textilien prüfen.
Trocknen Sie nur Textilien mit ähnlicher Farbe zusammen.
Farbechtheit der Textilien.
1. Schrauben Sie die Abdeckung über der
Glühbirne ab (sie befindet sich direkt hinter der Einfüllöffnung oben; siehe Abschnitt "Gerätebeschreibung".)
2. Die defekte Lampe ersetzen.
3. Die Abdeckung wieder anschrauben.
Überprüfen Sie die O-Ringdichtung auf korrekten Sitz, bevor Sie die Abdeckung anschrauben. Benutzen Sie den Trockner
nicht, wenn die O-Ringdichtung an der Abdeckung der Trommelbeleuchtung fehlt.
Austausch der Lampe der
Trommelbeleuchtung
Benutzen Sie nur für Trockner geeignete
Lampen. Die Speziallampen erhalten Sie
beim Kundendienst, ET-Nr. 112 552 000-5.
Warnung! Die Trommelbeleuchtung
schaltet sich bei geöffneter Tür
automatisch nach 4 Minuten ab.
Warnung! Keine Standardglühlampen
verwenden! Diese entwickeln zu viel
Hitze und können das Gerät
beschädigen!
Warnung! Aus Sicherheitsgründen
muss die Abdeckung fest angeschraubt
sein. Anderenfalls darf der Trockner
nicht in Betrieb genommen werden.
Warnung! Ziehen Sie den Netzstecker,
bevor Sie die Lampe ersetzen.
Technische Daten
Dieses Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
– 2006/95/EC vom 12.12.2006 Niederspannungsrichtlinie
– 89/336/EEC vom 03.05.1989 EMV-Richtlinie und Änderungsverordnung 92/31/
EEC
– 93/68/EEC vom 22.07.1993 Richtlinie zur CE-Kennzeichnung
Höhe x Breite x Tiefe
85 x 60 x 58 cm
Trommelvolumen
108 l
Tiefe bei geöffneter Tür
109 cm
Höhe verstellbar um
1,5 cm
Leergewicht
Beladungsvolumen (je nach Programm)
ca. 43 kg
1)
max. 8 kg
Elektrische Spannung
230 V
Erforderliche Absicherung
16 A
Gesamte Leistungsaufnahme
2350 W
electrolux 33
Energieeffizienzklasse
B
Energieverbrauch (8 kg Baumwolle, vorgeschleudert bei 1000 U/min) 2)
4.48 kWh
Durchschnittlicher Energieverbrauch/Jahr
282 kWh
Anwendung
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5°C bis +35°C
Verbrauchswerte
Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen ermittelt. Sie können unter Haushaltsbedingungen unterschiedlich sein.
Programm
KatoenKastdroog (BAUMWOLLE
SCHRANKTR.) 2) 3)
KatoenStrijkdroog (BAUMWOLLE BÜGELN)
Energieverbrauch in kWh / durchschnittl. Trockenzeit in Min.
4.48 / 135(8 kg Beladung, vorgeschleudert
mit 1000 U/min)
4,30 (8 kg Beladung, vorgeschleudert mit
1400 U/min)
2)
3.8 / 108(8 kg Beladung, vorgeschleudert
mit 1000 U/min)
SynthetischKastdroog (SYNTHETIK
SCHRANKTR.) 2)
1.30 / 45(3 kg Beladung, vorgeschleudert
mit 1200 U/min)
1) In einigen Ländern können Angaben der Füllmenge aufgrund unterschiedlicher Messmethoden
abweichen.
2) gemäß EN 61121
Programmiermöglichkeiten
Einstellung
Implementierung
Zoemer (SIGNAL) dauerhaft
deaktiviert
1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Zoemer und DROOGTRGRAAD und halten Sie diese gedrückt für ca. 5 Sekunden.
3. Das Signal ist stets standardmäßig deaktiviert. Sie können die
Taste Zoemer zur Aktivierung oder Deaktivierung des Signals
verwenden, allerdings speichert das Gerät Ihre Auswahl nicht.
Wasserhärte
Wasser enthält unterschiedliche Mengen an Kalkstein und
Mineralsalzen, die sich je nach
geografischem Standort ändern und somit zu unterschiedlichen Leitfähigkeitswerten führen.
Beträchtliche Abweichungen
der Leitfähigkeit des Wassers
von den werkseitig voreingestellten Werten kann die Restfeuchte der Wäsche nach der
Trocknung leicht beeinflussen.
Sie können die Empfindlichkeit
des Feuchtigkeitssensors entsprechend den Leitwerten wie
folgt einstellen.
1. Drehen Sie den Programm-Wahlschalter auf ein Programm.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten DROOGTRGRAAD und
START/PAUZE und halten Sie diese gedrückt für ca. 5 Sekunden. Die aktuelle Einstellung wird auf dem Display angezeigt:
–
niedrige Leitfähigkeit <300 micro S/cm
–
mittlere Leitfähigkeit 300-600 micro S/cm
–
hohe Leitfähigkeit >600 micro S/cm
3. Drücken Sie die TasteSTART/PAUZE mehrmals hintereinander,
bis die gewünschte Stufe angezeigt wird.
4. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie gleichzeitig die Tasten DROOGTRGRAAD und START/PAUZE oder drehen Sie
den Programm-Wahlschalter in die Position O/Aus
34 electrolux
Hinweise für Prüfinstitute
Von den Prüfinstituten zu prüfende Parameter:
• Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm
BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN bei
Standardbeladung.
• Energieverbrauch (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm
BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN bei
halber Beladung.
• Feuchtegrad (beim Programm BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN, BAUM-
WOLLE BÜGELTROCKEN und MISCHGEWEBE SCHRANKTROCKEN)
• Kondensationseffizienz (Korrektur entsprechend Feuchtegrad) beim Programm
BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN bei
Standardbeladung und halber Beladung
Alle Programme sind nach IEC 61121 (Wäschetrockner für den Hausgebrauch; – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften) zu prüfen:
Aufstellung
Wichtig! Das Gerät muss aufrecht stehend
transportiert werden.
Aufstellen der Maschine
• Aus praktischen Gründen sollte der Trockner neben der Waschmaschine aufgestellt
werden.
• Der Wäschetrockner muss in einem sauberen staubfreien Raum installiert werden.
• Am Gerät muss genügend Freiraum für die
Luftzirkulation vorhanden sein. Die vorderen Lüftungsgitter und die hinteren Lufteinlassgitter dürfen nicht verstellt werden.
• Das Gerät auf festem ebenem Boden aufstellen, um Vibrationen und das Betriebsgeräusch so gering wie möglich zu halten.
• Kontrollieren Sie nach dem Aufstellen den
waagrechten Stand des Gerätes mit einer
Wasserwaage. Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen aus.
• Die Schraubfüße dürfen nicht entfernt werden. Auf keinen Fall den Bodenabstand
durch Florteppiche, Holzleisten oder ähnliche Materialien einschränken. Der mögliche Hitzestau kann den Gerätebetrieb beeinträchtigen.
Wichtig! Das Gerät darf nur aufrecht
stehend transportiert werden, wenn es
versetzt werden muss.
Wichtig! Das Gerät darf nicht hinter einer
verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder
einer Tür mit einem Scharnier, das dem des
Gerätes gegenüber liegt, installiert werden.
Entfernen der Transportsicherungen
Vorsicht!
Entfernen Sie vor dem Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial.
1. Öffnen Sie die Einfülltür
2. Ziehen Sie das Klebeband innen an der
Trommeloberseite ab.
Wichtig!
Die vom Wäschetrockner austretende Heißluft kann Temperaturen bis zu 60°C erreichen. Das Gerät muss daher auf hochtemperaturbeständigen Böden aufgestellt werden.
Während des Betriebs des Trockners muss
die Raumtemperatur im Bereich von +5 °C
und +35 °C liegen, andernfalls wird die Funktion des Gerätes beeinträchtigt.
3. Entfernen Sie den Folienschlauch und
den Polystyrolblock aus dem Gerät.
electrolux 35
Wechsel des Türanschlags
Der Türanschlag kann umgesetzt werden,
um das Einlegen und Entnehmen der Wäsche zu erleichtern.
Warnung! Der Wechsel des
Türanschlags darf nur durch
Kundendienst-Fachpersonal erfolgen.
Elektrischer Anschluss
Angaben über Netzspannung, Stromart und
die erforderliche Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen. Das Typenschild ist
neben der Einfüllöffnung angebracht (siehe
Kapitel "Gerätebeschreibung").
Warnung! Der Hersteller übernimmt
keinerlei Haftung für Schäden oder
Verletzungen, die durch Missachtung
der vorstehenden Sicherheitshinweise
entstehen.
Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt
werden muss, lassen Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen.
Warnung! Nach der Installation des
Geräts muss das Netzkabel leicht
zugänglich sein.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Das Kundendienst-Fachpersonal
wird den Wechsel des Türanschlags auf Ihre
Kosten durchführen.
Sonderzubehör
Folgendes Sonderzubehör können Sie beim
Electrolux Kundendienst oder Ihrem Fachhändler bestellen:
Zwischenbausätze für Waschmaschine und
Iron Aid-Trockner als Wasch-Trocken-Säule:
Mit diesem Bausatz können Sie den Iron AidTrockner mit einem Electrolux-Waschautomaten (60 cm breit, Frontbeladung) zu einer
platzsparenden Wasch-Trocken-Säule kombinieren. Der Waschautomat befindet sich
unten, der Iron Aid-Trockner oben. Es stehen
zwei Versionen zur Verfügung:
• ohne Ablageplatte
• mit ausziehbarer Ablageplatte
Lesen Sie die dem Bausatz beiliegende Aufstellanweisung sorgfältig durch.
Kundendienst
Prüfen Sie bei einer technischen Störung zunächst, ob Sie anhand der Bedienungsanleitungen den Fehler selbst beheben können
(siehe Kapitel Was tun, wenn….)
Können Sie die Störung nicht selbst abstellen, wenden Sie sich an den Kundendienst
oder an Ihren Fachhändler.
Um Ihnen schnell helfen zu können, benötigen wir folgende Angaben:
– Modellbeschreibung
– Produktnummer (PNC)
– Seriennummer (diese Nummer finden Sie
auf dem Typenschild, das auf Produkt befestigt ist - im Kapitel Gerätebeschreibung
finden Sie nähere Informationen).
– Art der Störung
– Eventuelle Fehlermeldungen, die das Gerät
anzeigt
Tragen Sie die Gerätenummern hier ein, sodass Sie sie immer zur Hand haben:
Modellbeschreibung:
Produkt-Nr.
(PNC):
Serien-Nr. (SNo.):
www.electrolux.com
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op: www.electrolux.nl
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte
unseren Onlineshop unter: www.electrolux.de
136907710-02-23102008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising