Aeg-Electrolux | T58840 | User manual | Aeg-Electrolux T58840 Ръководство за употреба

Aeg-Electrolux T58840 Ръководство за употреба
LAVATHERM 58840
Кондензационна сушилна машина
Инструкция за експлоатация
Безопасност
Проверете машината за повреди при транспортирането. Ако откриете някакви дефекти или
липси в комплектацията, то уведомете веднага продавача.
Обща безопасност
• Опасно е да променяте спецификациите или да се опитвате да модифицирате уреда
по какъвто и да е начин.
• Убедете се,че уредът не е притиснал захранващия електрически кабел.
• Свързването на уреда към електрическата мрежа трябва да се извърши от
квалифициран електротехник.
• Преди почистване на сушилнята задължително изключете от ел.мрежа.За по-голяма
сигурност извадете щепсела от контакта или ако сте използвали твърда връзка
изключете съответния предпазител.
• При по-дълги периоди на неизползване на уреда изключете от ел.мрежа
• Винаги изключвайте като издърпвате щепсела,а не захранващия кабел
• Не се опирайте на отворената врата.Опасност от повреда
• Не обливайте уреда с вода при почистване
• Следете за това ,някоя от дрехите,които сушите да не е прищипана от вратата на
уреда
• Когато програмата е прекратена,при изваждане дрехите внимавайте тъй като може
да са горещи
• Не използвайте удължители при включване в електрическата мрежа.
Ежедневна употреба
• Сушилнята е предназначена само и единствено за употреба в домакинството
• По никакъв начин не променяйте конструкцията на уреда
• Не претоварвайте сушилната машина. Следвайте инструкциите, дадени в
брошурата.Максималното натоварване е 6 кг.
• Уверете се, че всички джобове са празни. Предмети като монети, безопасни игли,
карфици и винтчета могат да причинят сериозни повреди.
• Не слагайте за сушене в машината материи, които са напоени с петролни продукти,
метилови изпарения, трихлоретилен и др.
• Когато машината не работи, оставяйте люка леко отворен. Това удължава живота на
уплътнителната гума и предотвратява образуването на миризма на мухъл.
• Винаги след работа изключвайте щепсела от контакта след приключване на
сушенето.
• Не поставяйте тежки обемни дрехи в уреда.Опасност от прегряване.
• Не поставяйте в машината дрехи и тъкани от порести или гумирани тъкани.
• Ако използвате препарати за сухо почистване,задължително проверете дали след
третиране,тъканите са подходящи за сушене.
• Неподходящи за сушене са възглавници или дрехи с дебела подплата.Опасност от
прегряване.
• Не се опитвайте в никакъв случай сами да ремонтирате уреда. Ремонти, които не са
извършени от специалисти, могат да доведат до тежки злополуки или проблеми при
работата на машината. Свържете се с местния сервизен център на Електролукс.
Настоявайте винаги за оригинални резервни части.
• Почиствайте филтъра след всяко сушене
• Редовно почиствайте топлообменника
•
Не се опитвайте в никакъв случай сами да ремонтирате уреда. Ремонти, които не са
извършени от специалисти, могат да доведат до тежки злополуки или проблеми при
работата на машината. Свържете се с местния сервизен център на Електролукс.
Настоявайте винаги за оригинални резервни части.
• Не покривайте венилационните отвори.
• Проверявайте за забравени в дрехите възпламеними предмети к,като запалки или
флакони от дезодоранти напр.
• В никакъв случай не ползвайте уреда без поставен предпазен филтър.
• Почиствайте редовно вътрешността на уреда.
• Разпределяйте равномерно прането при поставяне в сушилнята.Това ще повиши
ефективността на работата и и ще доведе до по-добри резултати при сушенето.
• Защитния капак на лампата в уреда трябва да е добре притегнат.
Детска безопасност
Опаковъчният материал ( покрития , полиститол) могат да бъдат опасни за деца. Риск от
задушаване ! Дръжте опаковъчният материал далеч от деца.
Децата обикновено не могат да различат опасността съдържаща се в работата с
електрически уреди. За това, се убеждавайте , че те са под контрол и никога не
позволявайте на деца да играят с уреда, има опасност те да се затворят във вътрешността и.
Внимавайте да не позволявате деца или малки животни да се катерят до барабана на
сушилнята.
Описание на уреда
Контролен панел
1Избор на програма и индикатор Изкл
2.Функционални бутони
3.Бутон Старт/Пауза
4.Бутон Отложен старт
5.Индикатор за състоянието на машината
6.Дисплей
Информация изписана на мултифункционалния дисплей
1.Време оставащо до края на сушенето
2.Етапи на изпълняваната програма
3.Опции
4.Предупредителни кодове
5.Избрана скорост на центрофугиране
6.Избрана интензивност на изсушаване
Преди първото сушене
Почистете барабана с влажна кърпа или стартирайте кратка
30мин.програма за сушене,като поставите влажни кърпи в сушилнята.
програма
Сортиране и подготовка на прането
Сортиране
*Сортиране по тип на тъканите:
-Памук/лен за програми от групата COTTONS програми
-Смесени тъкани и синтетика-за програми от групата EASY CARES програми
*Сортиране в зависимост обозначенията на етикетите на дрехите
Не сушете заедно нови цветни дрехи заедно със светли тъкани,тъй като е възможно
да пуснат боя и да ги оцветят.
Не сушете изделия от трико или плетени такива ,като използвате програма EXTRA
DRY,поради опасност от свиване
За сушене на вълна използвайте на програмата за деликатно сушене на вълнени
изделия WOOL .Преди сушене е препоръчително изсушете по възможност при 1200
об./мин.Сушете вълнени изделия само с подобни такива ,с подобно тело и цвят.Моля
сушете тежките вълнени изделия отделно.
Подготовка на прането
За да избегнете заплитането и неравномерното разпределение на прането:
• Уверете се, че в дрехите няма метални предмети (напр. щипки за коса, безопасни
игли, карфици
• Закопчайте калъфките за възглавници, затворете циповете и тик-так копчетата.
Завържете коланите или дългите ленти, ако има такива.
• Ако дрехити са с двойна подплата,/като анураци напр./обърнете я обратно за да
улесните сушенето
Поставяйте прането възможно по-рехаво в барабана
•
Програми за сушене
1)Функции щадящо сушене
2)Изберете щадящо сушене
3)Задава се по подразбиране
и деликатно сушене
Сушене
Включете
машината,като
завъртите
селектора на която и да е програма или в
позиция
–осветление.Машината
е
включена.С отварянето на вратата за
зареждане с пране,вътрешното осветление се
задейства.
1.отворете вратата с натискането в
,
обозначеното за това място
2. Поставете прането без да го натъпквате
Внимавайте да не защипете някаква
дреха с вратата при затварянето на вратата
3.Затворете вратата-натиснете докато чуете
характерен звук на заключване на вратата
Избор на програма
С помощта на програмния селектор изберете
желаната програма.Времето до края на
програмата за сушене се изписва на дисплея в
часове и минути.При изпълнението на
програмата времето се променя всяка минута.
Когато остане по-малко от 1ч. До края на
програмата времето се изписва без първата 0
във формат: 59,5,0.
Задаване степента на изсушаване
Ако след изпълняване на програма за
стандартно изсушаване прането е твърде
влажно,можете да увеличите степента на
изсушаване
с
използване
функцията
интензивност на сушенено
изсушаване
се
увеличава
.Степента на
от
степен
Натиснете бутона за избор на стеупента на
изсушаване до тогава,докато на дисплея не се
отчете желаната от Вас степен на изсушаване.Ако в избраната програма не е предвидена
регулиране степента на влажност на дисплея се
изписва съобщение
не могат да се избират едновременно
Избор на оборотите на предварително центрофугиране
Ако
прането
е
било
центрофугирано
първоначално след изпирането,преди сушенето
е необходимо да посочите оборотите на
центрофугиране.Сушенето ще се извърши в
зависимост от скоростта на центрофугиране.Повисоките
обороти
на
предварително
центрофугиране намаляват продължителността
на сушилния цикъл.
няколко пъти,докато
1.Натиснете бутон
изберете
оборотите,съответстващи
на
центрофугирането,което сте извършили.
За някой от програмите (програми със зададено
време за сушене)скоростта на центрофугиране
не оказва влияние,а изборът и не е възможен.На
дисплея се изписват три чертички.
Избор на допълнителни опции
За програмите за сушене са възможни и следните допълнителни опции:
Функции щадящо сушене ,цикъл предотвратяващ измачкването, деликатно сушене
и
звукова сигнализация .
1.Изберете програма за сушене с програматора
OPTION .На дисплея се показват символите на възможните опции:
2. Натиснете бутон
и звукова
-щадящо сушене ,цикъл предотвратяващ измачкването, деликатно сушене
сигнализация .
Символът щадящо сушене
мига.Мигането означава избрана ,но неактивна опция.
.Активирането се обозначава с
3.За активиране избраната опция натиснете бутон
подчертан мигащ символ.
Режима на избор на опции завършва с разглеждането на всички опции или когато избора е
вече прекратен.Включени са само активните опции.
Само опциите,които можете да комбинирате с избрания цикъл на сушене се изписват
на дисплея.
За отмяна на избрана опция повторете посоченете вече стъпки отново.Символът на
опцията изчезва от дисплея.
Щадящо сушене
За особено чувствителни тъкани обозначени със
символ
,а също и за тъкани като акрил или
вискоза
,чувствителни
към
температурата.Програмата се изпълнява при
понижена температура.
Функцията е достъпна само при натоварване под
3 кг.
С активиране на функцията символът
изписва на дисплея.
се
Дълга програма
за прпредотвратяване
измачкването
При избора на тази функция продължителността
на сушенето се увеличава с 60мин.В течение на
тази
фаза
барабана
се
върти
с
прекъсвания.Общата
продължителност
на
цикъла е 90мин.Можете да извадите изсушените
дрехи в който и да е момент от изпълнението
му.
С активиране на функцията символът
се
изписва на дисплея.
Деликатно сушене
За изделия,които често се носят.Програмата
започва при зададената температура и до
изтичането на цикъла тя плавно се редуцира.
С активиране на функцията символът
се
изписва на дисплея.
Звукова сигнализализация
Машината се доставя с изключен звуков
сигнал.За активиране изберете опцията от
менюто.
се
С активиране на функцията символът
изписва на дисплея.
Звуков сигнал се подава в следните случаи:
-край на програмата
-при стартиране цикъл против измачкване
-при прекъсване на цикъла от предупредително
съобщение
-при възникване на проблем
Време
След избора на програма за време може да
задавате продължителността на сушенетов
рамките от 10 мин. до 3ч. Със стъпки от по
10мин.
1.Завъртете програматора на програма Време
Над бутон Време мига символ 10`.
2.Натиснете няколко пъти бутона ,докато на
дисплея не се отчете продължителността на
програмата.,напр.20 за продължителност на
програмата 20мин.
Отложен старт
можете да изберете отлагане стартиране програмата
С помощта на бутон Отложен старт
за сушене от 30мин. до макс.20ч.
1.Изберете програма и желаните допълнителни функции.
2.Натиснете неколкократно бутон Отложен старт ,докато желаното време за отлагане
стартирането са изпише на дисплея(напр.12ч.)
С достигане до 20ч.,след натискане още веднъж на бутона,избраното време за отлагане
на сушенето се анулира и на дисплея се изписва 0 ,след което и продължителността на
избраната програма
за активиране на функцията.Започва обратно
3. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА
броене до стартиране на програмата.(напр 15ч.,14ч.,13ч....30мин.)
След изтичане на избраното време програмата стартира автоматично.
Детска защита
За предотвратяване случайно стартиране на машината или промяна на изпълняваните
функции е предвидена опция детска защита.С нейна помощ се блокират всички функции и
превключватели на машината.За активиране натиснете едновременно бутон Опции
и
и задръжте за около 5сек.
На дисплея се появява символ
.Функцията е активирана.
За задаване на нова програма първо трабва да деактивирате функцията , изпълнявайки
действията,както бе посочено по-горе.
Стартиране на програмата
START/PAUSE.Програмата стартира веднага или след изтичане
1.Натиснете бутон
зададеното време за отложен старт.
Хода на програмата се отчита със съответните символи изписани на дисплея.Текущата фаза
на изпълняваната програма се отчита ,като подчертан мигащ символ под съответната
икона.При изпълнение на съответната фаза чертичката спира да мига и свети
постоянно.Чертичката под следващата изпълнявана икона започва да мига.
Промяна на програма
За да промените избрана по погрешка програма,която вече е била стартирана,първо трябва
да завъртите програмния селектор в положение
и след това я отменете.
Веднъж стартирана програма не може директно да се промени.Ако Вие въпреки всичко
,на дисплея се изписва
се опитате да извършите такава промяна с помощта на бутон
съобщение за грешка
Текущата програма по никакъв начин не се променя,за да запази прането от увреждане.
Добавяне на пране допълнително или изваждане на дрехи преди края на програмата
1.Отворете вратата.
Внимание! Прането и вътрешността на уреда са горещи.
2.Поставете или извадете желаното количество пране
3.Затворете вратата
4.Натиснете бутон
,за да продължите цикъла на сушене.
Край на цикъла на сушене.Изваждане на прането.
Ако е включен звуковия сигнал,след края на цикъла на сушене се чува едноминутен звуков
сигнал и на дисплея се появява мигаща 0.
След сушенето автоматично започва фазата против измачкване.Тя е с продължителност
около 30мин.Барабана се върти с паузи и в двете посоки.Това предотвратява измачкването
на дрехите.Веднага след приключване на фазата е необходимо изваждане на прането,за да
се избегне измачкването му.
Ако е избрана програма против измачкване с увеличена продължителност
,противоизмачкващата фаза се увеличава до 60мин.
1.Отворете вратата
2.Преди да извадите прането почистете филтъра от власинки.Удобно е да го направите с
влажна ръка.
3.Извадете прането
4.Поставете програмния селектор в положение
Внимание!
След всеки цикъл на сушене:
-Почиствайте филтъра и микрофилтъра
-Изхвърлете водата от водния контейнер
5.Затворете вратата
Поддръжка и почистване
Почистване филтъра за мъх на вратата
Задължително почиствайте филтрите след всяка
употреба,за да осигурите перфектна работа на
сушилнята.
Забранено е ползването на уреда без филтри или
ако не са почистени.
1.Отворете вратата
2.С влажна ръка почистете филтъра,намиращ се в
зад вратата на сушилнята.
3.След неколкократно използване е възможно
върху филтъра да се образуват отлагания.В този
случай е необходимо той да се извади и да се
почисти с четка под течаща вода.Можете да го
поставите на място обърнат,както в дясно,така и в
ляво
.
4.Натиснете заключващия бутон на големия
мрежест филтър.
5.Извадете мрежестия филтър
6.Отстранете влакната и финния мъх с влажна ръка.
Почистване околофилтърното пространство
Пространството около финния филтър не е нужно
да се почиства след всяко сушене,но задължително
трябва да се проверява и фините влакънца и мъх да
се почистват.
7.За да почистите,хванете големия филтър от
горната страна и го издърпайте,докато го
освободите от задържащите два елемента.
8.Почистете
филтърното
използвате прахосмукачка
пространство,като
9.Поставете двете пети на мрежестия филтър на
заключващите елементи и притиснете,докато чуете
прищракване и фиксирате на мястото му.
10.Поставете обратно мрежестия филтър
11.Поставете големия мрежест филтър на мястото
му до неговото фиксиране.
Задължително поставете финния мрежест
филтър,тъй като в противен случай големия филтър
няма да може да се фиксира на мястото си и вратата
няма да може да се затвори.
Уплътнение на вратата
Почиствайте уплътнението на вратата на сушилнята
веднага след приключване процеса на сушене.
Изпразване на водния контейнер
Необходимо е да изпразвате контейнера след
всеки цикъл на сушене.
Когато програмата се изпълнява и контейнерът е
пълен,програмата автоматично се прекъсва и на
дисплея се появява символ
Внимание!Водата е неподходяща за пиене и
домакински нужди!
1.Извадете контейнера напълно 1 и издърпайте
нагоре дренажната тръбичка 2.
2.Изсипете кондензата в подходящ съд.
3.Върнете тръбичката в първоначално положение и
поставете обратно контейнера.
За да продължите изпълнението на програмата
водата трябва да се изпразни.Натиснете бутон
START/PAUSE,за
сушенето
да
продължите
Контейнера е с капацитет около 4л.Те се
достатъчни за един цикъл на сушене на 6 кг.
ране,центрофугирано предварително на 800об./мин.
Възможно е водата да ползвате,като
дестилирана такава,напр. за резервоара на парна
ютия.Предварително можете да прецедите през
филтър на кафе машина за да отделите евентуално
попаднали частици или отлагания.
Почистване на топлообменника
За почистването на топлообменника напомня
на дисплея.
символ
Недопустимо е машината да работи с
непочестен топлообменник.Това може да доведе до
повреда ,а също завишава и ел.консумацията.
1.Отворете вратата
2.Отворете вратичката на топлообменника,като
предварително освободите заключващия елемент
,намиращ се в долната част на корпуса на
вратата.Вратичката се отваря на ляво.
3.Почистете от мъх и власинки вътрешната страна
на вратата и предната част на отделението на
топлообменника .Почистете уплътнението на
вратата.
4.Завъртете блокиращите елементи надолу
5.Издърпайте
внимателно
с
две
ръце
хоризонтално,за да не допуснете разливане на
водата.
6.Изпразнете контейнера.
Не използвайте остри предмети за
почистване,тъй като контейнерът може да се
повреди.
7.Почистете топлообменника
Можете да ползвате четка и ръчен душ.
8.Върнете контейнера на мястото му и го
фиксирайте,докато чуете прищракване.
9.Затворете вратичката
Забранено е използване на уреда без топлообменник.
Почистване на барабана
За почистване на барабана не използвайте абразивни материали и метални кухненски гъби
Омекотителите,ползвани при прането,както и варовитите отлагания могат да нарушат
цикъла на сушене.Машината няма да разпознава точната степен на изсушаване и дрехите
ще бъдат влажни след приключване на програмата.Това налага да почиствате барабана от
подобни отлагания с помощта на обичайни миещи средства за почистване ,като навлажните
леко парцал или кърпа.
Контролния панел почиствайте с мека кърпа напоена с неабразивен миещ препарат.
С влажна кърпа почиствайте и уплътненията на вратата .
Какво да правим,ако.....
Възможно е също на дисплея да се изпише съобщение за грешка ,съдържащо код за грешка
и буквата В този случай изключете и включете машината отново.Отменете
програмата.Натиснете бутон START/PAUSE
Ако съобщението за грешка се появи отново,необходимо е да сигнализирате в сервизния
център.
Неизправност
Възможни причини
Машината
не Не е включен щепсела в
работи
контакта.
Предпазителят на домашната
електроинсталация не е в
изправност
Вратата
не
е
затворена
правилно.
Отстраняване
Включете щепсела в контакта.
Сменете предпазителя.
Затворете вратата, така че да
чуете прищтракване.
Бутонът Старт/Пауза не е бил Натиснете отново бутона
натиснат достатъчно дълго
Не
Ви Избрана
е
неподходяща
удовлетворява
програма
резултата
от
Замърсен е филтъра за власинки
сушенето
Неправилно
избрано
количеството на дрехите за
сушене
Запушени
вентилационни
отвори на панелав основата на
сушилнята. на топлобменника
Възможни
отлагания
по
барабана
Замърсени
филтър
или
топлообменник
Сушенето
продължава
прекалено дълго
Вратата не се Не е поставен филтъра за
затваря
власинки и/ или не е добре
затворен капака му
Честа промяна на Корекцията на времето е
оставащото
до автоматична и е в за висимост
края
на от типа на прането,количеството
програмата време му и степента на влажност
Цикъла на сушене Запушен филтъра за мъх
е
твърде Запушен мрежест филтър
продължителен.
Количеството ноа прането е
Забележка:
прекалено много
След 5ч.цикъла
на
сушене
завършва
Прането не е достатъчно
автоматично.
центрофугирано предварително
Светидисплея за Препълнен е контейнера за
необходимост от кондензата
изпразване
на
резервоара.Прогр
амата прекъсва
Отменете опцията
Почистете филтъра
Съобразете количеството
посоченото в таблиците
с
Почистете
Почистете барабана и ребрата
му
Почистете ги.
Поставете го надлежно
Процеса е автоматичен и не
свидетелства
за
някакъв
проблем
Изпълнете
подходящите
операции по почистването на
филтрите
Съблюдавайте
препоръчителните количества
дрехи за сушене.
Центрофугирайте
при
подходящите обороти.
Почистете го.Натиснете
отново бутон START/PAUSE
Програмата
приключва скоро
след началото
си.Светва
индикатора за
край на цикъла
Прането
прекалено
измачкано
Поставено е прекалено малко
пране в барабана или зареденото
пране е прекалено сухо за
избраната програма.
Изберете време за сушене или
по-висока
степен
на
изсушаване.
Напр. INTENSIVE DRY
вместо STORAGE DRY).
е Възможно е количеството на Съблюдавайте
прането да е било твърде голямо препоръчителните количества
на дрехите.
Подмяна на крушката за осветление
Използвайте само аналогична лампа с подходяща мощност и параметри.Потърсете в
оторизирания сервиз.Не използвайте стандартна крушка за осветление.Тя отделя прекалено
много топлина и може да повреди уреда.
Изключете от ел.захранването,а при твърда връзка изключете приедпазителя
Отвийте предпазния капак
Поставете новата крушка
Задължително завийте предпазния капак
Настройки на сушилнята
Цел
Програмиране
Ако искате звуков сигнал винаги да 1Програмния селектор може да е
сигнализира за края на сушенето
завъртян на произволна програма.
2Натиснете едновременно бутони
интензивност на сушене
и
обороти
за около 5 сек.Функцията
е постоянно активна
По обратния ред можете да изключите
опцията.
Твърдост на водата
1Програмния селектор може да е
Твърдостта на водата е важна завъртян на произволна програма.
характеристика,оказваща съществено 2.Натиснете едновременно бутони
влияние върху резултата от сушенето.В интензивност на сушене
и Време
различните региони твърдостта на
за около 5 сек.На дисплея се
водата е различна,поради наличието в посочва текущата настройка:
нея на различно количества соли и
_-ниска проводимост
минерали.Това
пряко
рефлектира -средна проводимост
върху проводимастта на водата,която е оснивния параметър на база който се -висока проводимост
отчита степента на осушаване на 3.Последователно натиснете бутон
тъканите.От завода производител е Старт/Пауза
,докато на дисплея
зададена определена настройка,която не се появи нужното ниво.
може да се коригира и така да се 4.За съхраняване настройката в
повлияе върху остатъчната влажност паметта
нтиснете
едновременно
след изсушаването.
и
бутони интензивност на сушене
Време
или завъртете програматора
в положение Изкл. 0
Деактивиране на индикацията за -Програмния селектор може да е
необходимост от изпразване на водния завъртян на произволна програма.резервоар,ако изхвърляте кондензата с Натиснете бутони обороти
и
помощта на външно устройство
време
за около 5 сек.
На дисплея се появява текущата
настройка:
- символ + индикация
предупреждаващото съобщение
изключено
- символ + индикация
предупреждаващото съобщение
включено
Първоначалната настройка е
подразбиране винаги включена.
е
е
по
Този уред отговаря на изискванията на следните ЕС директиви:
-72/23/ЕЕС от 19.02.1973 (Low Voltage Directive)
-89/336/ЕЕС от 03.05.89 (Включително и Amentment Directive 92/31/ЕЕС) – EMV
-Предписанията по електромагнитна съвместимост,включително и промените
92/31ЕЕС
-93/68/ЕЕС от 22,07,1993г.
Технически характеристики
ВХШХД
85Х60Х60см
Дълбочина при отворена врата
109см
Възможност за промяна на височината
...... 1,5см
Тегло
....
около 40кг.
Максимално натоварване
7кг.
Ел.потребление
3,92kwч.
Ползване
в домакинството
Допустима температура на околната среда +5ºС до +35ºС
Показатели за консумирана ел.енергия
Програма
за
сушене
Памучни
тъкани¹готови за съхранение
Памучни тъкани за
ръчно гладене¹
Лесни за поддръжка
тъкани²-готови
за
съхранение
Количество/кг.
7
Потребление
ел.енергия в kw/ч.
3,92
7
3,34
3
1,55
1-Предварително центрофугиране при1000/мин
2-Предварително центрофугиране при 1200об/мин.
Инструкции за безопасност при монтиране на уреда
Отстраняване на транспортните елементи
• Задължително отстранете транспортните елементи и
съхранете за евентуално последващо преместване.
• Отворете вратата и отстранете транспортната
лента,намираща се вътре в горната част на барабана.
• Отстранете полиетиленовите транспортни елементи
от машината.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди първото включване проверете съответствието между напрежението и
честотата на тока,с тези обозначени на стикера с тех.данни на уреда.Проверете
изправността на ел.инсталацията и стойността на предпазителя.
Включвайте в контакт,съобразен с изискванията.Задължително заземяване!
Ако желаете да включите уреда стационарно в ел.мрежата,то това да бъде извършено
от специалист.
Не монтирайте уреда в помещение,където има опасност от замръзване.
Осигурете свободно отваряне на вратата на уреда.Отварянето не трябва да се
възпрепятства от врати на съседни уреди или такива,на помещението,в което е
монтиран.
Не монтирайте върху подови настилки с дълги влакна и значителна дебелина.Това
може да доведе до запушване на вентилационните отвори и прегряване на уреда.
Проверете дали машината не е застъпила захранващия кабел след окончателното си
монтиране
Осигурете оптимална нивелация на уреда
Всички работи по електрическото захранване на уреда да се извършат от оторизиран
персонал.
Промяна посоката на отваряне на вратата
Промяната посоката на отваряне трябва да се извърши от
специалист.
Преди извършване на операцията изключете от
ел.захранването.
1.Отворете вратата
2.Развийте пантите А от предната страна на корпуса на
машината и откачете вратата.
3.Отстранете предпазните пластини В и С.Удобно е да
използвате отверка./както е показано на схемата/
4.С подходящ инструмент освободете заключващия блок
D,отстранете го от мястото му и го монтирайте от
другата страна,като го завъртите на 180°
5.Отстранете пантите А от вратата,завъртете ги на 180° и
ги монтирайте от другата страна.
6.Предпазните пластини В и С монтирайте върху
отворите на извадените панти и ключалката.
7.Пластините Е от предната част на машинат
демонтирайте и поставете на новото място,като ги
завъртите на 180°.
8.Внимателно отстранете заключващия механизъм Fи го
извадете пред машината.
9.Разкачете кабелните връзки.
10.Отстранете елемента G от мястото му,извадете го
пред машината 11.Отстранете кабелните връзки
12.Монтирайте кабелите на заключващия механизъм F и
го поставете на новото му мястото.
13.Поставете механизма G обратно на мястото му и леко
натиснете,докато чуете прищракване.
14.Поставете вратата на новото място и закрепете добре.
За да осигурите безопасна работа,задължително
монтирайте предпазнити пластмасови капачки на
отворите,освободени при демонтажа на елементите на
вратата.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising