AEG | T96699IH | User manual | Aeg T96699IH Korisnički priručnik

Aeg T96699IH Korisnički priručnik
LAVATHERM 96699IH
HR Upute za uporabu
ROManual de utilizare
2
28
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UPOTREBA UREĐAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio
godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta
na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.aeg.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja,
pažljivo pročitajte isporučene upute. Pro‐
izvođač nije odgovoran ako nepravilno
postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte
s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih
osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili
trajne nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8
godina pa na više i osobe smanjenih
tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne ra‐
spolažu iskustvom ili znanjem ako su
pod nadzorom ili ih je u rukovanje ure‐
đajem uputila osoba odgovorna za
njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s ure‐
đajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata
djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohva‐
ta djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje
od vrata uređaja dok su otvorena.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
1.2 Instalacija
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
• Provjerite je li pod u prostoriji gdje po‐
stavljate uređaj ravan, čvrst, otporan
na toplinu i čist.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se
mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata
sa šarkom na suprotnoj strani gdje se
uređaj ne može do kraja otvoriti.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
• Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
• Stražnja površina uređaja mora biti po‐
stavljena uza zid.
• Provjerite kruži li zrak između uređaja i
poda.
• Provjerite da tepih ne začepljuje ven‐
tilacijske otvore na dnu uređaja (ako
oni postoje).
• Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok
koji se upotrebljava za ispušne dimove
iz uređaja koji sagorijevaju plin ili neko
drugo gorivo. (ako postoji)
• Ako se sušilica postavlja na vrh pe‐
rilice za rublje, upotrijebite komplet za
okomito postavljanje.Komplet za
okomito postavljanje, dostupan kod
ovlaštenog distributera, može se upo‐
trebljavati samo s uređajem kod kojeg
je to navedeno u uputama i za koji je
on isporučen s priborom. Pažljivo ih
pročitajte prije postavljanja (Pogledajte
letak za postavljanje).
• Provjerite imate li dobru ventilaciju u
prostoriji gdje je uređaj postavljen,
kako biste izbjegli da se plinovi od ure‐
đaja koji izgaraju druga goriva,
uključujući i otvorenu vatru, vrate u
prostoriju.
• Uređaj se može postaviti kao
samostojeći uređaj ili ispod kuhinjskog
pulta s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
• Nakon što se uređaj postavi u kona‐
čan položaj, libelom provjerite je li ure‐
đaj u ravnini. Ako nije, podešavajte
nožice sve dok se ne poravna.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog
udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s električnim
napajanjem. Ako to nije slučaj, kon‐
taktirajte električara.
4
www.aeg.com
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utič‐
nicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel na‐
pajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti naš
servis.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako bi‐
ste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
1.3 Uporaba
UPOZORENJE
Opasnost od požara, eksplozije,
električnog udara ili oštećenja
uređaja
• Ovaj uređaj koristite samo u kućan‐
stvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog ure‐
đaja.
• Završni dio ciklusa sušenja odvija se
bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se
omogućilo da se odjeća ne oštećuje.
Ako zaustavite uređaj prije završetka
ciklusa sušenja, odmah izvadite i raši‐
rite sve predmete tako da se toplina
može raspršiti.
• Ako upotrebljavate omekšivač rublja ili
slične proizvode, poštujte upute na
ambalaži.
• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite
filtar od gaze prije ili poslije svake upo‐
trebe.
• Obrišite dlačice koje su se skupile oko
uređaja.
• Ne sušite oštećene predmete koji sa‐
drže postavu ili punjenja.
• Predmeti kao što su guma (lateks
pjena), kape za tuširanje, vodonepro‐
pusne tkanine, predmeti s podstavom
od gume te rublje ili jastučnice s
gumenim umetcima ne smiju se sušiti
u sušilici.
• Prije sušenja predmeta koji su
zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, benzin, petrolej, od‐
stranjivači mrlja, terpentin, vosak ili od‐
stranjivači voska, operite ih u vrućoj
vodi s dodatnom količinom deterdžen‐
ta.
• Predmete ne sušite u sušilici ako ste
za čišćenje koristili industrijske
kemikalije.
• Provjerite da u džepovima nisu ostali
plinski upaljači ili šibice.
• Sušite isključivo rublje koje je priklad‐
no za sušenje u sušilici. Slijedite upute
na etiketi svakog odjevnog predmeta.
• U uređaju ne sušite neoprano rublje.
• Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja su‐
šilice pokrenite dodatni ciklus ispi‐
ranja.
• Kondenziranu vodu ne upotrebljavajte
za piće ili pripremu hrane. To može
uzrokovati zdravstvene probleme za
ljude i kućne ljubimce.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim
vratima.
• Poštujte ograničenja za maksimalnu
količinu punjenja u9 kg (pogledajte
poglavlje "Tablice programa").
• Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
1.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda ili oštećenja
uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog na‐
pajanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspr‐
šivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralna sred‐
stva za čišćenje. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za ri‐
banje, otapala ili metalne predmete.
1.5 Osvjetljenje unutrašnjosti
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede.
Vidljivo LED zračenje, ne
gledajte izravno u žaruljicu.
HRVATSKI
Kompresor
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo
koje se koristi u ovom uređaju
namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite ga
za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnjeg svjetla
kontaktirajte servis.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.
• Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim sred‐
stvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje susta‐
va može prouzročiti curenje.
1.6 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
2. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Spremnik za vodu
6 Klizni gumb za otvaranje vrata
2 Upravljačka ploča
3 Svjetlo u bubnju
7 Otvori za zrak
4 Vrata za punjenje rublja (reverzi‐
bilna)
5 Primarni filtar
5
izmjenjivača topline
8 Prilagodljive nožice
9 Vrata izmjenjivača topline
10 Poklopac filtra izmjenjivača topline
6
www.aeg.com
11 Tipka za blokiranje
12 Nazivna pločica
3. PRIBOR
3.1 Komplet za spajanje
prazni. Spremnik vode mora ostati u ure‐
đaju.
Postavljena cijev mora biti na visini od
minimalno 50 cm do maksimalno 1 m od
razine tla. Cijev ne smije tvoriti petlju. Po
potrebi smanjite duljinu cijevi.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
3.3 Postolje s ladicom
Naziv pribora: SKP11, STA8, STA9
Dostupan kod vašeg ovlaštenog distribu‐
tera. Komplet za okomito postavljanje
smije se koristiti isključivo s perilicama
specificiranim u letku. Pogledajte prilože‐
ni letak.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
3.2 Komplet za izbacivanje
kondenzata
Naziv pribora: DK11.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog distribu‐
tera (može se priključiti na određene vr‐
ste sušilica)
Pribor za izbacivanje kondenzirane vode
u spremnik, sifon, odvod itd. Spremnik
vode se nakon postavljanja automatski
Naziv pribora: PDSTP10.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog distribu‐
tera.
Za postavljanje uređaja na većoj visini
što vam olakšava umetanje i vađenje
rublja.
Ladica se može koristiti za spremanje
rublja kao što su: ručnici, proizvodi za
čišćenje i više toga.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
opremom.
HRVATSKI
3.4 Rešetka za sušenje
Naziv pribora: RA5, RA6, RA11, RA12
Dostupan kod vašeg ovlaštenog distribu‐
tera (može se priključiti na određene vr‐
ste sušilica). Provjerite s distributerom ili
na web-mjestu je li pribor kompatibilan s
uređajem.
Stalak za sušenje omogućuje sigurno
sušenje sljedećih predmeta u sušilici:
• sportske odjeće
• vunenih predmeta
• mekanih igračaka
• donjeg rublja
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
opremom.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
4
2
3
1 Programator
2 Dodirna ploča sa zaslonom
3 Indikatori programa
7
4 Tipka Uključeno/Isključeno
funkcijom Auto Off
s
8
www.aeg.com
4.1 Ploča osjetljiva na dodir
SensiDry
Za postavljanje funkcije, kao alternativu
tipkama, dodirnite područje s nazivom
funkcije. Svako područje između
okomitih oznaka detektira prst korisnika.
Za precizan odabir, dodirnite sre‐
dišnju točku područja između
okomitih oznaka. Kada dodirujete
ploču za postavljanje funkcije ne
nosite rukavice. Ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.2 Prikaz
Simbol
Opis
traka s tekstom
sat
trajanje programa
procijenjeno vrijeme završetka programa
procijenjeno vrijeme završetka vremenskog programa
(interval vremenskog programa 10 min - 120 min)
procijenjeno vrijeme završetka programa s odgodom
početka (interval odgode početka 30 min - 20 h.)
HRVATSKI
Simbol
,
---
Opis
dodatna razina suhoće: minimalno, umjereno,
maksimalno
,
,
9
—
—
vrijeme protiv gužvanja: zadano, interval (30 min - 120
min)
početna brzina centrifugiranja rublja (800 - 1800 o/
min)
zadano
Simbol
Opis
indikator ispraznite spremnik za vodu
indikator očistite glavni filtar
indikatori očistite filtre izmjenjivača topline
zujalo aktivirano
uključena sigurnosna blokada za djecu
aktivirana funkcija vremena sušenja
5. PRIJE PRVE UPORABE
Očistite bubanj sušilice vlažnom krpom ili
odaberite kratki program (npr. program
od 30 minuta) s napunjenim vlažnim
rubljem.
Na početku ciklusa sušenja (3 - 5 min)
razina zvuka može biti malo povišena.
To se događa zbog početka rada
kompresora, što je normalno za kompre‐
sorske uređaje poput: hladnjaka, zamrzi‐
vača.
10 www.aeg.com
5.1 Jezik
Kada po prvi put uključujete uređaj na
zaslonu se prikazuje jezik zadan počet‐
nim postavkama. Možete ga potvrditi ili
među dostupnim jezicima odabrati jezik.
Za postavljanje drugog jezika:
1. Okrenite programator kako biste po‐
stavili svoj jezik.
2. Za pohranjivanje odabira dodirnite
funkciju Start/Pauza .
Jezik možete promijeniti svaki put kada
to želite.
Za postavljanje drugog jezika:
1. Pritisnite istovremeno 2 tipke (vidi
ilustraciju) i držite ih pritisnutima sve
dok se na zaslonu ne pojavi naziv
jezika.
četnim postavkama. Možete ga potvrditi
ili postaviti drugo vrijeme.
Za postavljanje vremena:
1. Okrećite programator kako biste po‐
stavili vrijeme.
2. Za pohranjivanje odabira dodirnite
funkciju Start/Pauza .
3. Okrećite programator kako biste po‐
stavili minute.
4. Za pohranjivanje odabira dodirnite
funkciju Start/Pauza .
Vrijeme možete promijeniti svaki put
kada to želite.
Za postavljanje vremena:
1. Pritisnite istovremeno 2 tipke (vidi
ilustraciju) i držite ih pritisnutima sve
dok ne zatreperi brojka sata.
SensiDry
SensiDry
Ti me of d ay
2.
3.
Okrenite programator kako biste po‐
stavili novi jezik.
Za pohranjivanje odabira dodirnite
funkciju Start/Pauza .
5.2 Sat
Kada po prvi put uključujete uređaj na
zaslonu se prikazuje vrijeme zadano po‐
2.
3.
4.
5.
Okrećite programator kako biste po‐
stavili vrijeme.
Za pohranjivanje odabira dodirnite
funkciju Start/Pauza .
Okrećite programator kako biste po‐
stavili minute.
Za pohranjivanje odabira dodirnite
funkciju Start/Pauza .
6. PROGRAMI
Programi
Punje
nje1)
Svojstva
Ra‐
spoložive
funkcije
Pamuk
suho
Extra
9 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Razi‐
na sušenja: extra suho.
svi osim
Vrijeme
sušenja
Oz‐
naka
tkani‐
ne
HRVATSKI
Programi
Suho za
ormar 2)
Punje
nje1)
Svojstva
9 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Razi‐
na sušenja: suho za ormar.
Ra‐
spoložive
funkcije
svi osim
Vrijeme
sušenja
sve osim
Suho
za glačanje 2)
Jeans
9 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Razi‐
na sušenja: primjenjivo za
glačanje.
9 kg
Za sušenje odjeće za slobodno
vrijeme, kao što su traper, majice
materijala različite debljine (npr. na
okovratniku, manžetama i šavo‐
vima).
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
sve osim
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
sve osim
Po‐
steljina
Popluni
Vremensko
sušenje
3 kg
3 kg
9 kg
Za sušenje posteljine poput: jedno‐
struke i dvostruke plahte, jastučni‐
ca, prekrivača.
Za sušenje jednostrukih ili dvo‐
strukih popluna i jastuka (s perjem,
paperjem ili sintetičkim punjenjem).
Za sušenje unutar vremena koje je
postavio korisnik. Vrijeme mora
odgovarati količini rublja. Za su‐
šenje jednog komada ili manjih
količina rublja preporučujemo kra‐
će vrijeme sušenja.
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
svi osim:
Zaštita
od gu‐
žvanja ,
Vrijeme
sušenja ,
Extra
tiho
svi osim:
Su‐
šenje
Plus ,
Centrifu‐
giranje na
broju o/
min ,
Extra tiho
11
Oz‐
naka
tkani‐
ne
12 www.aeg.com
Programi
Punje
nje1)
Svojstva
Ra‐
spoložive
funkcije
sve osim
tra brzo
miješano
Ex‐
3 kg
Za sušenje pamučnih i sintetičkih
tkanina, koristi nisku temperaturu.
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
Sintetika
suho
Extra
Suho za
ormar 2)
3,5
kg
Za sušenje odjevnih predmeta od
sintetičkih materijala. Razina su‐
šenja: extra suho.
3,5
kg
Za sušenje odjevnih predmeta od
sintetičkih materijala. Razina su‐
šenja: suho za ormar.
svi osim
Vrijeme
sušenja
svi osim
Vrijeme
sušenja
sve osim
Suho
za glačanje
3,5
kg
Za sušenje odjevnih predmeta od
sintetičkih materijala. Razina su‐
šenja: primjenjivo za glačanje.
Za sušenje odjeće koje se lako
održava, poput majica i bluza, za
minimalan napor pri glačanju. Re‐
1 kg
zultati se razlikuju ovisno o vrsti i
Lako (ili 5 završnoj obradi tkanine. Rublje
košulj
glačanje
stavite izravno u bubanj sušilice.
a)
Nakon završetka ciklusa, odmah
izvadite osušeno rublje i objesite
ga.
Odjeća
za aktivnosti
na otvorenom
2 kg
Za sušenje odjeće za aktivnosti na
otvorenom, tehničke i sportske
odjeće, višeslojnih tkanina, vodo‐
nepropusnih i prozračnih jakni,
dvoslojnih jakni s odvojivom unu‐
tarnjom izolacijom.
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
sve osim
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
svi osim:
Zaštita
od gu‐
žvanja ,
Vrijeme
sušenja ,
Extra
tiho
Oz‐
naka
tkani‐
ne
HRVATSKI
Programi
Punje
nje1)
Svojstva
Ra‐
spoložive
funkcije
13
Oz‐
naka
tkani‐
ne
sve osim
Sportska
lagana
odjeća
Svila/
Donje rublje
Vuna
2 kg
1 kg
1 kg
Za sušenje sportske odjeće, tankih
i laganih tkanina, mikrovlakana i
poliestera koji se ne glačaju.
Za sušenje svile/donjeg rublja
toplim zrakom i nježnim okre‐
tanjem.
Vrijeme
sušenja i
Extra
tiho
svi osim:
Zaštita
od gu‐
žvanja ,
Vrijeme
sušenja ,
Extra
tiho
Za sušenje vunene odjeće. Odjeća
će postati meka i udobna. Preporu‐
čujemo vađenje odjeće odmah
nakon završetka programa.
Ciklus sušenja vune ove sušilice
provjerila je i odobrila tvrtka
Woolmark Company. Ciklus je
Su‐
prikladan za sušenje vunenih
šenje
predmeta označenih s "hand
PLUS ,
wash" (ručno pranje) ako se peru u
ciklusu ručnog pranja kojeg odo‐
Zujalo ,
brava Woolmark i suše u sušilici u
skladu s uputama proizvođača.
(M1129).
Vrijeme
Za povećavanje ili smanjivanje ra‐
sušenja
zine preostale vlažnosti rublja
3),
Od‐
Su‐
možete koristiti funkciju
gođen
šenje PLUS .
start
1) maksimalna masa suhe odjeće
2) Samo za ustanove za testiranje:
Za testiranje učinkovitosti koristite standardne programe specificirane u dokumentu EN
61121. Ako je potrebno prilagoditi preostalu razinu vlažnosti rublja, program prilagodite
Sušenje PLUS .
pomoću funkcije
Filtre izmjenjivača topline morate očistiti nakon svaka 3 ciklusa.
3) Samo uz stalak za sušenje — pogledajte poglavlje PRIBOR
14 www.aeg.com
7. UPOTREBA UREĐAJA
7.1 Priprema rublja
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Uvjerite se da je rublje prikladno
za sušenje u sušilici. Prevjerite
oznake tkanine na odjeći.
Oz‐
naka
tkani‐
ne
Svojstva
Prikladno za sušenje u su‐
šilici
Prikladno za sušenje u su‐
šilici na standardnoj tempe‐
raturi
Prikladno za sušenje u su‐
šilici na smanjenoj tempera‐
turi
Nije prikladno za sušenje u
sušilici
Pravilno pripremite rublje:
• zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte
navlake za poplune i zavežite slobod‐
ne trake i vrpce (npr. trake kecelje) rublje se može zapetljati
• pobrinite se da su džepovi prazni uklonite metalne predmete (spajalice
za papir, sigurnosne igle i sl.).
• predmete od dvoslojnog materijala
preokrenite na drugu stranu (npr. na
jaknama koje imaju pamučnu podsta‐
vu, pamučni sloj mora biti izvana).
Sušite samo:
• pamuk i platno s programom Pamuk
• sintetiku i miješano rublje s pro‐
gramom Sintetika
• zasebno intenzivno obojene tkanine i
lagano obojene tkanine - boje mogu
izblijediti
• pamučni jersey i tkane predmete
isključivo s odgovarajućim programima
- predmeti se mogu smanjiti
Ne umećite više rublja od
maksimalne količine rublja koja
iznosi 9kg.
7.2 Umetanje rublja
1.
2.
3.
Otvorite vrata uređaja
Stavite rublje bez nabijanja.
Zatvorite vrata uređaja.
POZOR
Nemojte zaglaviti rublje između
vrata uređaja i gumene brtve.
7.3 Uključivanje uređaja
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno
kako biste uključili ili isključili uređaj. Ka‐
da je uređaj uključen, na zaslonu se
pojavljuju određene oznake.
7.4 Funkcija Auto Off
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
funkcija Auto Off automatski isključuje
uređaj:
• ako gumb Start/Pauza nije pritisnut u
roku od 5 minuta.
• 5 minuta nakon kraja programa.
Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno
kako biste uključili uređaj.
HRVATSKI
7.5 Odabir programa
15
Popis simbola na funkcijskim
tipkama
Auto Off
Sušenje PLUS
Zaštita od gu‐
žvanja
Centrifugiranje
na broju o/min
Zujalo
Vrijeme sušenja
Odgoda početka
Extra tihi ciklus
Memorija 1
Program odaberite uz pomoć pro‐
gramatora. Moguće vrijeme završetka
programa pojavljuje se na zaslonu.
Vrijeme sušenja koje vidite odno‐
si se na količinu rublja od 5 kg za
programe sušenja pamuka i
jeansa. Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se na
preporučene količine rublja.
Vrijeme sušenja za programe su‐
šenja pamuka i jeansa s količi‐
nom rublja većom od 5 kg traje
dulje.
7.6 Posebne funkcije
Zajedno s programom možete postaviti 1
ili više posebnih funkcija.
Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pri‐
tisnite odgovarajući naziv funkcije.
SensiDry
Memorija 2
Start/Pauza
7.7 Funkcija Sušenje PLUS
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 3 moguća odabira:
minimalno - zadani odabir koji je pove‐
zan s programom.
umjereno - odabir za jače sušenje rublja.
maksimalno - odabir za maksimalno jako
sušenje rublja.
7.8 Funkcija Centrifugiranje na
broju o/min
Ova funkcija pomaže pri postavljanju
najboljih uvjeta za sušenje rublja. Ovu
funkciju možete upotrebljavati prilikom
pranja ako znate koja je početna brzina
centrifuge. Veća brzina centrifuge znači
da rublje sadrži manje vode.
7.9 Funkcija Zaštita od
gužvanja
Kada uključite funkciju, na zaslonu se
pokazuje odgovarajući simbol.
Standardnu fazu protiv gužvanja (30
minuta) produžuje za 30, 60, 90 ili 120
minuta na kraju ciklusa sušenja. Ta
funkcija sprječava gužvanje rublja.
Rublje se tijekom faze zaštite od gu‐
žvanja može izvaditi.
16 www.aeg.com
7.10 Funkcija Zujalo
Kada je funkcija zujala aktivirana, čut će‐
te zvučni signal kad nastupi:
• kraj ciklusa
• početak i kraj faze protiv gužvanja
• prekid ciklusa
Početna postavka funkcije zujala je
uvijek uključeno. Ovu funkciju možete
uporabiti za uključivanje ili isključivanje
zvuka.
7.11 Funkcija Vrijeme sušenja
Moguće je odabrati samo uz program
Vremensko sušenje . Omogućuje koris‐
niku da postavi posebno vrijeme pro‐
grama sušenja od najmanje 10 minuta
do najviše 2 sata (u pomacima od 10
minuta).
7.12 Funkcija Odgoda početka
Za odgodu početka programa su‐
šenja od minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
1.
2.
Podesite program sušenja i funkcije.
Pritišćite tipku Odgođen start dok se
na zaslonu ne pojavi željeno vrijeme
odgode početka (npr.
ako pro‐
gram treba započeti nakon 12 sati).
3.
Za aktiviranje funkcije Odgođen start
pritisnite gumb Start/Pauza . Vrijeme
do početka rada smanjuje se na
zaslonu.
od gužvanja . Kada je funkcija uključena,
.
na zaslonu se prikazuje simbol
SensiDry
Za isključivanje ponovno pritisnite iste
tipke dok se simbol ne isključi.
Funkciju sigurnosne blokade za djecu
možete uključiti:
• prije no što pritisnete tipku Start/Pauza
- uređaj se ne može pokrenuti
• nakon što pritisnete tipku Start/Pauza
- isključuju se sve tipke i programator
7.15 Odabir korisnika Memorija
1-2
Svaki program može se početno pohra‐
niti u memoriji uređaja te kasnije koristiti.
Konfiguriranje i pohranjivanje u memoriji
uređaja možete obaviti u 2 položaja:
Memorija 1 i Memorija 2.
Za pohranjivanje konfiguracije:
1. Postavite program i dostupne
funkcije
2. Dodirnite Memorija 1 ili 2 na nekoliko
sekundi. Zvuk i poruka na zaslonu
potvrđuju da je konfiguracija po‐
hranjena.
SensiDry
7.13 Funkcija Extra tiho
Ova funkcija koristi poseban postupak
za sušenje rublja i smanjivanje razine
buke na minimalnu.
7.14 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Sigurnosna blokada za djecu može se
postaviti kako bi se spriječilo da se djeca
igraju uređajem. Funkcija sigurnosne
blokade za djecu blokira sve funkcije
tipke i programator (ova funkcija ne
blokira tipku
Uključeno/Isključeno).
Za uključivanje funkcije sigurnosne
blokade za djecu istovremeno pritisnite
površine funkcija Sušenje Plus i Zaštita
Za uključivanje pohranjene konfiguracije:
1. Uključite uređaj
2. Odaberite Memorija 1 ili 2
HRVATSKI
7.16 Pokretanje programa
SensiDry
Za uključivanje programa dodirnite povr‐
šinu funkcije Start/Pauza kao što je na
crtežu prikazano. Gornja LED svjetla
stalno svijetle u crvenoj boji.
7.17 Promjena programa
Za promjenu programa pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno kako biste isključili
uređaj. Ponovno pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno kako biste uključili
uređaj, a zatim odaberite novi program.
17
funkcija Zujalo aktivirana, oglašava se
isprekidani zvučni signal u trajanju od
jedne minute.
Za vađenje rublja:
1. Pritisnite tipku Auto/Off na 2 sekun‐
de kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Nakon svakog ciklusa sušenja:
• očistite filter
• ispraznite spremnik za vodu
(Vidi poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVA‐
NJE).
7.18 Po završetku programa
Kada se ciklus sušenja završi, na
zaslonu će treptati simbol . Ako je
8. SAVJETI I PREPORUKE
8.1 Ekološki savjeti
8.2 Tvrdoća vode i vodljivost
• Nemojte koristiti omekšivač rublja za
pranje i sušenje. U sušilici rublje samo
postaje mekano.
• Kondenzat koristite kao destiliranu vo‐
du, npr. za glačanje na paru. No prvo
filtrirajte kondenzat (npr. filtrom za
kavu) kako biste uklonili sve ostatke i
male dlačice.
• Uvijek ostavite slobodne otvore za
ventilaciju na dnu uređaja.
• Koristite količine rublja koje su nave‐
dene u poglavlju programa.
• Pobrinite se da na mjestu postavljanja
uređaja uvijek bude dobar protok
zraka.
• Nakon svakog ciklusa sušenja očistite
filtar.
• Dobro centrifugirate rublje prije su‐
šenja.
Tvrdoća vode može se razlikovati na
različitim lokacijama. Tvrdoća vode
utječe na vodljivost vode i rad senzora
vodljivosti uređaja. Ako vam je poznata
vrijednost vodljivosti vode, možete
prilagoditi senzor i tako postići bolje re‐
zultate sušenja.
Za promjenu vodljivosti senzora:
1. Okrenite programator na dostupni
program.
2. Istovremeno pritisnite 2 funkcije (vidi
crtež).
SensiDry
Držite sve dok se na zaslonu ne
pojavi simbol:
18 www.aeg.com
–
–
cm
niska vodljivost <300 µS/
srednja vodljivost
300-600 µS/cm
–
3.
visoka vodljivost >600 µS/
cm
Pritišćite tipku Start/Pauza dok je ne
postavite na potrebnu razinu:
spremnik vode napuni vodom. Kada za
pražnjenje spremnika koristite vanjsku
opremu, oznaka može biti isključena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje oznake:
1. Okrenite programator na dostupni
program.
2. Istovremeno pritisnite 2 funkcije (vidi
crtež)
SensiDry
SensiDry
4.
i držite ih pritisnutima dok ne vidite
ispravnu postavku:
– oznaka
je isključena i
pojavljuje se indikator
—
oznaka
je trajno isključena
– oznaka
je uključena i pojavljuje
se indikator
— oznaka
je uključena
Za pohranjivanje postavke isto‐
vremeno pritisnite 2 funkcije kao što
je navedeno pod točkom 2.
8.3 Oznaka - Spremnik vode je
pun
Obično je oznaka
uvijek uključena.
Uključuje se na kraju ciklusa ili kad se
9. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
9.1 Čišćenje primarnog filtra
Filtar sakuplja dlačice. Dlačice se
stvaraju dok se rublje suši u su‐
šilici.
Na kraju svakog ciklusa uključuje se in‐
dikator
(očistite primarni filtar) i ozna‐
čava da se primarni filtar mora očistiti.
Za čišćenje primarnog filtra:
1.
2.
Otvorite vrata.
Izvadite filtar.
HRVATSKI
1
3.
Otvorite filtar.
4.
Filtar očistite vlažnom rukom.
5.
Po potrebi, filtar očistite toplom vo‐
dom i četkom.
Zatvorite filtar.
6.
Izvadite dlačice iz ležišta filtra. Za
ovo možete koristiti usisivač.
Filtar umetnite u ležište.
19
2
7.
POZOR
Sušilicu nikada ne koristite bez
primarnog filtra ili s oštećenim ili
začepljenim filtrom.
Primarni filtar očistite nakon
svakog ciklusa sušenja.
Začepljeni filtar produljuje
trajanje ciklusa i uzrokuje veću
potrošnju energije.
9.2 Pražnjenje vode iz
spremnika kondenzirane vode
Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite
spremnik kondenzirane vode.
Ako je spremnik vode pun, program se
automatski prekida i uključuje se in‐
ispraznite spremnik vode. Za
dikator
nastavak programa, ispraznite spremnik
kondenzirane vode i pritisnite tipku za
pokretanje.
20 www.aeg.com
Za automatsko pražnjenje
spremnika kondenzirane vode
možete ugraditi opremu za
pražnjenje (pogledajte poglavlje:
PRIBOR)
Za pražnjenje spremnika kondenzirane
vode:
1.
Povucite spremnik kondenzirane vo‐
de i držite ga u vodoravnom
položaju.
2.
Skinite plastični priključak i spremnik
kondenzirane vode ispraznite u su‐
doper ili slično.
Plastični priključak pomaknite natrag
i postavite spremnik vode.
3.
UPOZORENJE
Opasnost od trovanja. Kondenzi‐
rana voda nije prikladna za piće
ili za pripremanje jela.
Kondenzirana voda može se
koristiti kao destilirana voda, npr.
za glačanje na paru. Kondenzat
najprije filtrirajte (npr. filtrom za
kavu) kako biste uklonili sve
ostatke i male dlačice.
9.3 Čišćenje filtara izmjenjivača
topline
Ako se indikator
očistite filtre
izmjenjivača topline uključi, filtri se
moraju očistiti.
Učestalost čišćenja filtara ovisi o vrsti i
količini rublja.
Ako sušite s maksimalnom količinom
rublja, filtre čistite nakon svaka 3 ciklusa.
Za čišćenje filtara:
1.
2.
Otvorite vrata za punjenje.
Pomaknite tipku za oslobađanje na
dnu otvora vrata i otvorite vrata
izmjenjivača topline.
HRVATSKI
21
3.
Okrenite blokadu kako biste otvorili
poklopac izmjenjivača topline.
4.
Spustite poklopac filtra izmjenjivača
topline.
5.
Podignite primarni filtar. Držite filtar
izmjenjivača topline i izvucite ga iz
donjeg odjeljka.
22 www.aeg.com
6.
Pritisnite jezičac kako biste otvorili
filtar.
7.
Filtar očistite vlažnom rukom. Po po‐
trebi, filtar očistite toplom vodom i
četkom.
Zatvorite filtar.
8.
Očistite mali filtar na donjem dijelu
uređaja
HRVATSKI
9.
POZOR
Ne koristite sušilicu kada su filtri
izmjenjivača topline začepljeni
dlačicama. To može uzrokovati
oštećenje sušilice. To također
povećava potrošnju energije.
Ne upotrebljavajte oštre
predmete za čišćenje odjeljka
izmjenjivača topline.
Sušilicu ne koristite bez filtara.
9.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE
Prije čišćenja uređaja izvucite
utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
23
Po potrebi, jednom u svakih 6
mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka
izmjenjivača topline. Možete upo‐
trijebiti usisavač.
10.
Mali filtar i filtar izmjenjivača topline
vratite na mjesto.
11.
Zatvorite poklopac izmjenjivača
topline.
12.
Okrećite blokadu dok ne škljocne.
13.
Zatvorite poklopac filtra izmjenjiva‐
ča topline.
14.
Zatvorite vrata izmjenjivača topline.
15.
Postavite primarni filtar.
POZOR
Nemojte koristiti abrazivne mate‐
rijale ili čeličnu vunu za čišćenje
bubnja.
9.5 Čišćenje upravljačke ploče i
kućišta
Koristite obični neutralni sapun za čiš‐
ćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišće‐
ne površine osušite mekanom krpom.
POZOR
Za čišćenje uređaja ne koristite
sredstva za čišćenje namještaja
ili sredstva za čišćenje koja bi
mogla uzrokovati koroziju.
24 www.aeg.com
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
10.1 Rješavanje problema
Problem1)
Sušilica ne
radi.
Mogući uzrok
Rješenje
Sušilica nije spojena na
električnu mrežu.
Utikač utaknite u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s
osiguračima (kućna instalacija).
Vrata za punjenje su otvorena.
Zatvorite vrata za punjenje.
Nije pritisnuta tipka
no/Isključeno.
Uključe‐
Nije uključena funkcija Start/
Pauza .
Uređaj je u stanju mirovanja.
Nezado‐
voljavajući
rezultati su‐
šenja.
Vrata se ne
zatvaraju.
Pritisnite tipku
Isključeno.
Uključeno/
Uključite funkciju Start/Pauza .
Pritisnite tipku
Isključeno.
Uključeno/
Pogrešan odabir programa.
Odaberite odgovarajući pro‐
gram. 2)
Filtar je začepljen.
Očistite filtar. 3)
Funkcija Sušenje PLUS bila je
u najslabijem načinu rada.
Promijenite funkciju Sušenje
PLUS u umjereni ili najjači na‐
čin rada.
Filtri izmjenjivača topline su za‐ Očistite filtre izmjenjivača
čepljeni.
topline. 3)
Umetnuta je prevelika količina
rublja.
Pridržavajte se maksimalne
količine rublja.
Rešetka za protok zraka je za‐
čepljena.
Očistite rešetku za protok zraka
na dnu uređaja.
Nečistoće na unutarnjoj površi‐
ni bubnja.
Očistite unutarnju površinu
bubnja.
Prevelika tvrdoća vode.
Postavite odgovarajuću tvrdoću
vode4).
Filtar nije zaključan u položaju.
Postavite filtar u pravilan
položaj.
Rublje je zaglavljeno između
vrata i brtve.
Pravilno umetnite rublje u bu‐
banj.
Pokušali ste promijeniti pro‐
gram ili funkciju nakon pokre‐
Err (Greška) tanja ciklusa.
na zaslonu. Funkcija koju želite uključiti ne
može se koristiti s odabranim
programom.
Isključite i ponovno uključite su‐
šilicu. Ponovite odabir.
Isključite i ponovno uključite su‐
šilicu. Ponovite odabir.
HRVATSKI
Problem1)
Nema
svjetla u
bubnju
Mogući uzrok
25
Rješenje
Neispravno svjetlo u bubnju.
Kontaktirajte servisni centar za
zamjenu svjetla u bubnju.
Neuobi‐
Vrijeme do kraja izračunava se
čajeni pro‐
na temelju količine i vlažnosti
tok vremena
rublja.
na zaslonu.
Automatski postupak – to ne
predstavlja kvar uređaja.
Program
nije aktivan.
Spremnik vode je pun.
Ispraznite spremnik vode 3),
uključite funkciju Start/Pauza .
Premala količina rublja.
Odaberite vremenski program.
Rublje je presuho.
Odaberite vremenski program
ili viši stupanj sušenja (npr. Ex‐
tra suho )
Filtri su začepljeni.
Očistite filtre.
Umetnuta je prevelika količina
rublja.
Pridržavajte se maksimalne
količine rublja.
Prekratak
ciklus su‐
šenja.
Predug
ciklus su‐
šenja 5)
Rublje nije pravilno centrifugira‐
Pravilno centrifugirajte rublje.
no.
Vrlo visoka temperatura prosto‐
Ako je moguće, smanjite sobnu
rije - to ne predstavlja kvar ure‐
temperaturu.
đaja.
1) Ako se na zaslonu pojavi poruka pogreške (npr. E51): Isključite i ponovno uključite
sušilicu. Odaberite novi program. Uključite funkciju Start/Pauza . Ne radi? - kontaktirajte
servisni centar i prenesite im kod pogreške.
2) slijedite opis programa - pogledajte poglavlje PROGRAMI
3) pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
4) pogledajte odjeljak TVRDOĆA VODE u poglavlju SAVJETI
5) Napomena: Nakon maksimalno 5 sati ciklus sušenja se automatski prekida (pogledajte
Dovršen ciklus sušenja).
11. TEHNIČKI PODACI
visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
volumen bubnja
118 l
maksimalna dubina s otvorenim vra‐
tima za punjenje
1090 mm
maksimalna širina s otvorenim vratima
950 mm
za punjenje
podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
26 www.aeg.com
masa uređaja
56 kg
maksimalna količina punjenja
9 kg
napon
230 V
frekvencija
50 Hz
potrebni osigurač
4A
ukupna snaga
900 W
klasa energetske učinkovitosti
A++
potrošnja energije kWh/ciklusu 1)
2,23 kWh
godišnja potrošnja energije2)
259 kWh
potrošnja snage u načinu rada left—
on
0,5 W
potrošnja snage u načinu rada off
0,5 W
vrsta upotrebe
U kućanstvu
dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
1) 9 kg pamuka, centrifugirano na 1000 o/min prema EN 61121
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u
standardnom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju
niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA
(EU) br. 392/2012).
12. POSTAVLJANJE
12.1 Uklanjanje ambalaže
POZOR
Prije uporabe potrebno je ukloniti svu
ambalažu.
Za uklanjanje blokada od polistirena:
1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Izvucite iz bubnja 2 plastične cijevi s
blokadama od polistirena.
Moguće je podesiti visinu sušilice. Da bi‐
ste to postigli, podesite nožice
(pogledajte sliku).
15mm
12.2 Postavljanje ispod radne
ploče
Uređaj se može postaviti kao
samostojeći uređaj ili ispod kuhinjskog
pulta s pravilnim razmakom. (pogledajte
sliku).
HRVATSKI
600 mm
> 850 mm
600 mm
12.3 Okretanje vrata za
punjenje
Korisnik može montirati vrata za
punjenje na suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje rublja u uređaj i
vađenje iz njega, a korisno je i u skuče‐
nim prostorima (pogledajte priloženi
letak).
13. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja.
27
Uređaje označene simbolom ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje
nadležnu službu.
28 www.aeg.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESORIILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
31
32
33
35
36
40
43
44
50
51
52
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Îţi mulţumim că ai ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanţe
impecabile, pentru mulţi ani de acum inainte, cu tehnologii inovatoare care fac viaţa mai simplă
- funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva
minute cititului pentru a obţine tot ce este mai bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor
probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
29
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea apa‐
ratului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furni‐
zate. Producătorul nu este responsabil
dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile îm‐
preună cu aparatul pentru referinţă ulte‐
rioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a
persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare
sau invaliditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii
cu vârsta mai mare de 8 ani, de per‐
soanele cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de persoane‐
le fără cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o instruire
care să le ofere informaţiile necesare
despre utilizarea aparatului, instruire
efectuată de către o persoană respon‐
sabilă pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu apara‐
tul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambala‐
jul produsului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna co‐
piilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se
apropie de uşa aparatului când aceas‐
ta este deschisă.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu
trebuie efectuate de copii nesuprave‐
gheaţi.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl in‐
stalaţi sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură
şi curată.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu
permit deschiderea completă a uşii sa‐
le.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
• Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
• Suprafaţa din spate a aparatului tre‐
buie orientată spre perete.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi
podea.
• Verificaţi dacă mocheta nu obstrucţio‐
nează fantele de ventilaţie de la baza
aparatului (dacă există).
• Aerul evacuat nu trebuie direcţionat
spre un coş care este utilizat pentru
evacuarea fumului de la aparate care
ard gaz sau alţi combustibili (dacă
există)..
• Dacă uscătorul este pus deasupra
unei maşini de spălat rufe, folosiţi kit-ul
de stivuire. Kit-ul de stivuire, disponibil
la furnizorul autorizat, poate fi utilizat
doar cu aparatul specificat în instruc‐
ţiunile furnizate împreună cu acceso‐
riul Înainte de instalare citiţi cu atenţie
instrucţiunile (consultaţi broşura de in‐
stalare).
• Asiguraţi-vă că există o bună aerisire
în camera de instalare pentru a evita
întoarcerea debitului de gaze în ca‐
meră de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
• Aparatul poate fi montat independent
sau sub blatul de bucătărie cu spaţiu
liber adecvat (consultaţi broşura de in‐
stalare).
• Când aparatul este amplasat în poziţia
sa permanentă, verificaţi să fie adus la
nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de
aer. Dacă nu este, ridicaţi sau coborâţi
picioarele acestuia până când este
perfect orizontal.
Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocu‐
tare.
30 www.aeg.com
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu da‐
tele tehnice, corespund sursei de ten‐
siune. Dacă nu, contactaţi un electri‐
cian.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protec‐
ţie la electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri pre‐
lungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu dete‐
riora ştecherul şi cablul de alimentare
electrică. Dacă este necesar, cablul
de alimentare trebuie înlocuit numai
de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instala‐
re. Asiguraţi-vă că priza poate fi acce‐
sată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directi‐
vele C.E.E.
1.3 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de incendiu, explozie,
electrocutare sau de deteriorare
a aparatului
• Utilizaţi acest aparat doar într-un me‐
diu casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui apa‐
rat.
• Partea finală a ciclului de uscare se
efectuează fără căldură (ciclu de răci‐
re) pentru a proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de termi‐
narea ciclului de uscare, scoateţi ime‐
diat şi împrăştiaţi toate articolele, pen‐
tru a ajuta la disiparea căldurii.
• Dacă utilizaţi un balsam de rufe sau
produse similare, respectaţi instrucţiu‐
nile de pe ambalaj.
• Nu utilizaţi aparatul fără un filtru.
Curăţaţi filtrul de scame înainte sau
după fiecare utilizare.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat
în aparat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au
căptuşeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articolele cum ar fi cauciucul
celular (latex celular), căştile de baie,
ţesăturile impermeabile, articolele
căptuşite cu cauciuc şi hainele sau
pernele care au pernuţe din cauciuc
celular.
• Înainte de a usca articole care au fost
în contact cu substanţe, cum ar fi
uleiul de gătit, acetona, alcoolul, ben‐
zina, kerosenul, agenţi de îndepărtare
a petelor, terbentină, ceară şi agenţi
de îndepărtare a cerii, spălaţi articole‐
le în apă fierbinte cu o cantitate supli‐
mentară de detergent.
• Nu uscaţi articole în aparat dacă s-au
utilizat produse chimice pentru curăţa‐
rea lor.
• Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzuna‐
rele hainelor brichete sau chibrituri.
• Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe eticheta
ţesăturii.
• Nu uscaţi în aparat articole murdare.
• Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
• Nu consumaţi sau pregătiţi mâncare
cu apa condensată. Poate cauza pro‐
bleme de sănătate oamenilor şi ani‐
malelor de companie.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
• Respectaţi volumul maxim de încărca‐
re de 9 kg (consultaţi capitolul “Tabelul
de programe”).
• Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
1.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deterio‐
rare a aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconec‐
taţi-l şi scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pen‐
tru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neu‐
ROMÂNA
tri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în apa‐
rat.
1.5 Becul interior
AVERTIZARE
Pericol de rănire.
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu
vă uitaţi direct în fascicul.
Compresor
Tipul de bec sau de lampă cu ha‐
logen utilizat pentru acest aparat
este destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în al‐
te scopuri.
Pentru înlocuirea becului interior,
contactaţi centrul de service.
AVERTIZARE
Pericol de deteriorare a aparatu‐
lui.
• Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu agent
special, care nu conţine fluoro-clorohidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
1.6 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Container pentru apă
4 Uşă încărcare (reversibilă)
2 Panoul de comandă
5 Filtru principal
3 Lumină tambur
31
32 www.aeg.com
6 Buton culisant pentru deschiderea
uşii schimbătorului de căldură
7 Fante pentru fluxul de aer
8 Picior reglabil
10 Capac pentru filtrele schimbătorului
de căldură
11 Buton de blocare
12 Plăcuţă cu date tehnice
9 Uşă schimbător de căldură
3. ACCESORIILE
3.1 Kitul de suprapunere
Accesoriul pentru evacuarea completă a
apei condensate într-un bazin, sifon de
scurgere, jgheab, etc. După instalate, re‐
cipientul pentru apă este golit automat.
Recipientul pentru apă trebuie să
rămână în aparat.
Furtunul instalat trebuie să fie la înălţi‐
mea de minim 50 cm şi de maxim 1m
faţă de nivelul podelei. Furtunul nu tre‐
buie sa facă bucle. Reduceţi lungimea
furtunului dacă este necesar.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
3.3 Piedestalul cu sertar
Numele accesoriului: SKP11, STA8,
STA9
Disponibil la furnizorul dvs. autorizat. Ki‐
tul de montare suprapusă poate fi folosit
doar cu maşinile de spălat specificate în
prospect. Consultaţi prospectul ataşat.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
3.2 Kitul de evacuare
Numele accesoriului: PDSTP10.
Este disponibil la furnizorul dvs. autori‐
zat.
Pentru a poziţiona aparatul mai sus,
ceea ce ajută la uşurarea încărcării şi
golirii cu rufe.
Sertarul poate fi folosit pentru depozita‐
rea rufelor, de ex.: prosoape, produse de
curăţat şi altele.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
Numele accesoriului: DK11.
Este disponibil la furnizorul dvs. autorizat
(poate fi ataşat la anumite tipuri de
uscătoare de rufe)
ROMÂNA
3.4 Suportul de uscare
Numele accesoriului: RA5, RA6, RA11,
RA12
33
Este disponibil la furnizorul dvs. autorizat
(poate fi ataşat la anumite tipuri de
uscătoare de rufe). Verificaţi la furnizor
sau pe site-ul web dacă accesoriul este
compatibil cu aparatul dvs.
Accesoriul suport de uscare vă permite
să uscaţi în siguranţă cu uscătorul de ru‐
fe:
• pantofi sport
• lână
• jucării moi
• lenjerie
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
4. PANOUL DE COMANDĂ
1
4
2
3
1 Discul selector de programe
2 Panoul de comandă cu afişaj
3 Indicatoare program
4 Butonul Pornire /Oprire
Auto Off
cu funcţia
34 www.aeg.com
4.1 Panou sensibil la atingere
SensiDry
Ca alternativă la butoane, pentru setarea
funcţiei trebuie să atingeţi zona cu nu‐
mele funcţiei. Fiecare zonă dintre marca‐
jele verticale simte degetul utilizatorului.
Pentru selectarea corectă, atin‐
geţi punctul din centru al zonei
situate între marcajele verticale.
Nu purtaţi mănuşi când atingeţi
panoul pentru a seta funcţia.
Aveţi grijă ca panoul să fie întot‐
deauna curat şi uscat.
4.2 Afişaj
Simbol
Descriere
bară de text
ceas
durata programului
ora estimată pentru terminarea programului
ora estimată pentru terminarea programului (interval
de timp cuprins între 10 şi 120 min)
ora estimată pentru terminarea programului la porni‐
rea cu întârziere (interval de timp la pornirea cu întâr‐
ziere cuprins între 30 min şi 20 h)
ROMÂNA
Simbol
,
---
Descriere
nivel de superuscare: minim, moderat, maxim
,
,
35
—
durată antişifonare: implicit, interval (30 min. - 120
min.)
—
centrifugare iniţială a rufelor (800 - 1800 rpm)
implicită
Simbol
Descriere
indicator golire container de apă
indicator curăţare filtru principal
indicator curăţare filtre schimbător de căldură
sonerie activată
dispozitivul de blocare pentru copii activat
funcţia Timp de uscare activată
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Curăţaţi tamburul uscătorului de rufe cu
o cârpă moale sau setaţi un program
scurt (de ex. un program de 30 de minu‐
te) cu o încărcătură cu cârpe umede.
La începutul ciclului de uscare (3 - 5
min.) este posibil ca nivelul de zgomot
să fie mai ridicat. Această situaţie este
generată de pornirea compresorului, lu‐
cru normal în cazul aparatelor acţionate
de compresor precum: frigidere, conge‐
latoare.
5.1 Limba
La prima activare a aparatului, pe afişaj
apare limba implicită. O puteţi confirma
36 www.aeg.com
sau puteţi seta o altă limbă dintre limbile
disponibile.
1.
Rotiţi discul selector de programe
pentru a seta ora.
Pentru a memora alegerea, atingeţi
funcţia Start/Pauză .
Rotiţi discul selector de programe
pentru a seta minutele.
Pentru a memora alegerea, atingeţi
funcţia Start/Pauză .
Pentru a seta o altă limbă:
1. Rotiţi discul selector de programe
pentru a seta limba dorită.
2. Pentru a memora alegerea, atingeţi
funcţia Start/Pauză .
2.
Pentru a seta o altă limbă:
1. Apăsaţi simultan 2 funcţii (consultaţi
imaginea) şi menţineţi apăsat până
când vedeţi numele limbii pe afişaj.
Puteţi schimba ora oricând doriţi.
Puteţi schimba limba oricând doriţi.
SensiDry
3.
4.
Pentru a seta altă oră:
1. Apăsaţi simultan 2 funcţii (consultaţi
imaginea) şi menţineţi apăsat până
când vedeţi că cifrele pentru oră în‐
cep să clipească.
SensiDry
Ti me of d ay
2.
3.
Rotiţi discul selector de programe
pentru a seta noua limbă.
Pentru a memora alegerea, atingeţi
funcţia Start/Pauză .
2.
3.
5.2 Ceas
La prima activare a aparatului, pe afişaj
apare ora implicită. O puteţi confirma
sau puteţi seta altă oră.
Pentru a seta altă oră:
4.
5.
Rotiţi discul selector de programe
pentru a seta ora.
Pentru a memora alegerea, atingeţi
funcţia Start/Pauză .
Rotiţi discul selector de programe
pentru a seta minutele.
Pentru a memora alegerea, atingeţi
funcţia Start/Pauză .
6. PROGRAME
Programe
Încăr
cătur
ă 1)
Proprietăţi
Funcţii
disponibi‐
le
Bumbac
Super‐
uscare
Uscare
pt dulap 2)
9 kg
Pentru a usca hainele din bumbac.
Nivel de uscare: super uscat.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
9 kg
Pentru a usca hainele din bumbac.
Nivel de uscare: uscate pentru a fi
puse în dulap.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Eti‐
chetă
pro‐
dus
ROMÂNA
Programe
Uscare
pt calcat 2)
Jeans
Asternu‐
turi de pat
Paturi
Timp de
uscare
Încăr
cătur
ă 1)
Proprietăţi
Funcţii
disponibi‐
le
9 kg
Pentru a usca hainele din bumbac.
Nivel de uscare: aplicabil pentru a
fi călcate.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Su‐
şi
per silen‐
tios
9 kg
toate cu
excepţia
Pentru uscarea articolelor destina‐
Timp
te timpului liber, de ex. blugi, tri‐
couri cu materiale cu grosimi diferi‐ de uscare
te (de ex. la gât, manşete şi
Su‐
şi
cusături).
per silen‐
tios
3 kg
Pentru uscarea lenjeriei de pat,
cum ar fi: cearceafuri duble şi sim‐
ple, feţe de pernă, cuvertură de
pat.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Su‐
şi
per silen‐
tios
3 kg
Pentru uscarea pilotelor, simple
sau duble şi a pernelor (cu umplu‐
tură din pene, puf sau material sin‐
tetic).
toate cu
excepţia:
Antisi‐
fornare ,
Timp
de usca‐
re ,
Super si‐
lentios
9 kg
Pentru uscarea rufelor în timpul
setat de utilizator. Valoarea duratei
trebuie setată în funcţie de
încărcătură. Pentru a usca un arti‐
col sau cantităţi mici de rufe, reco‐
mandăm utilizarea duratelor scur‐
te.
toate cu
excepţia:
Abur
Plus ,
Spun at
RPM ,
Super si‐
lentios
37
Eti‐
chetă
pro‐
dus
38 www.aeg.com
Programe
Su‐
per rapid mixt
Încăr
cătur
ă 1)
3 kg
Proprietăţi
Funcţii
disponibi‐
le
toate cu
excepţia
Pentru uscarea articolelor din bum‐
Timp
bac şi sintetice, se foloseşte o tem‐ de uscare
peratură redusă.
Su‐
şi
per silen‐
tios
Sintetice
Super‐
uscare
3,5
kg
Pentru a usca hainele din material
sintetic. Nivel de uscare: super us‐
cat.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Uscare
pt dulap 2)
3,5
kg
Pentru a usca hainele din material
sintetic. Nivel de uscare: uscate
pentru a fi puse în dulap.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Pentru a usca hainele din material
sintetic. Nivel de uscare: aplicabil
pentru a fi călcate.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Su‐
şi
per silen‐
tios
Uscare
pt calcat
Cal‐
care usoara
Sport in‐
tensiv
3,5
kg
Pentru uscarea textilelor cu întreţi‐
nere uşoară cum ar fi cămăşi şi
toate cu
bluze; pentru un efort minim la
excepţia
1 kg
călcat. Rezultatele pot fi diferite
(sau
Timp
pentru diferitele tipuri de textile şi
5
de uscare
de modul lor de finisare. Puneţi
cămă
şi
Su‐
textilele întinse în uscător. După
şi)
terminarea ciclului, scoateţi imediat per silen‐
tios
textilele uscate şi puneţi-le pe
umeraşe.
2 kg
Pentru uscarea articolelor de
îmbrăcăminte pentru exterior, de
protecție pentru activităţi tehnice,
sportive, ţesături multistrat, jachete
impermeabile şi cu materiale care
asigură respiraţia corpului, jachete
cu căptuşeală detaşabilă sau ma‐
terial izolator pe interior.
toate cu
excepţia:
Antisi‐
fornare ,
Timp
de usca‐
re ,
Super si‐
lentios
Eti‐
chetă
pro‐
dus
ROMÂNA
Programe
lejer
Sport
Mata‐
se/Lenjerie
Lana
Încăr
cătur
ă 1)
2 kg
1 kg
1 kg
Proprietăţi
Funcţii
disponibi‐
le
Pentru uscarea de articole pentru
sport, ţesături subţiri şi uşoare, mi‐
crofibre, poliester, care nu se
calcă.
toate cu
excepţia
Timp
de uscare
Su‐
şi
per silen‐
tios
Pentru uscarea articolelor din
mătase/de lenjerie, cu aer cald şi
mişcări uşoare.
toate cu
excepţia:
Antisi‐
fornare ,
Timp
de usca‐
re ,
Super si‐
lentios
Pentru uscarea articolelor din lână.
Articolele rămân moi şi pufoase.
Recomandăm scoaterea articolelor
din uscător imediat după încheie‐
rea programului.
Programul de uscare al acestei
maşini de uscat rufe a fost testat şi
aprobat de Woolmark Company.
Ciclul este adecvat pentru a usca
articole de îmbrăcăminte din lână
Abur
care sunt etichetate cu "spălare
manuală", cu condiţia ca articolele Plus ,
Sonerie ,
de îmbrăcăminte să fie spălate
într-un ciclu de spălare manuală
Timp
aprobat de Woolmark şi uscate în
de uscare
uscătorul de rufe, conform cu in‐
3),
strucţiunile furnizate de pro‐
Start In‐
ducător. (M1129).
tarziat
Pentru a creşte sau descreşte ni‐
velul de umiditate rămas în rufe,
Abur Plus .
puteţi utiliza funcţia
1) greutatea maximă a hainelor uscate
2) Doar pentru institutele de testare:
39
Eti‐
chetă
pro‐
dus
40 www.aeg.com
Pentru a efectua un test de performanţă folosiţi programele standard care sunt
specificate în documentul EN 61121. Dacă este necesar să corectaţi nivelul de umiditate
rămas în rufe, reglaţi programul cu funcţia
Abur Plus .
Trebuie să curăţaţi filtrele schimbătorului de căldură după 3 cicluri efectuate.
3) Doar cu suportul pentru uscare — consultaţi capitolul ACCESORIILE
7. UTILIZAREA APARATULUI
7.1 Pregătirea rufelor
Uscaţi doar rufele care sunt
adecvate pentru uscare într-un
uscător de rufe. Asiguraţi-vă că
rufele sunt adecvate pentru us‐
care într-un uscător de rufe. Cer‐
cetaţi eticheta produsului aflată
pe obiectul de îmbrăcăminte.
Eti‐
chetă
pro‐
dus
Proprietăţi
Adecvat uscării în uscător
Adecvat uscării în uscător la
temperatură standard
Adecvat uscării în uscător la
temperatură scăzută
Inadecvat uscării în uscător
Pregătiţi corect rufele:
• închideţi fermoarele, încheiaţi nasturii
cearşafurilor-plic şi legaţi cordoanele
sau panglicile (de ex. la şorţuri) - rufe‐
le se pot încurca
• asiguraţi-vă că buzunarele sunt goale
- scoateţi toate elementele metalice
(agrafe, bolduri, etc.).
• articolele cu 2 straturi de ţesătură în‐
toarceţi-le pe dos (de ex. hanoracele
căptuşite cu bumbac, stratul cu ţesătu‐
ra din bumbac trebuie să fie extern).
Numai uscare:
• bumbac şi lenjerie cu programele
Bumbac
• sintetice şi mixte cu programele Sinte‐
tic
• separaţi textilele în culori puternice de
textilele în culori slabe - culorile pot să
se amestece
• pulovăre şi tricotaje doar cu programe‐
le adecvate - acestea pot intra la apă
Nu puneţi mai multe rufe decât
încărcătura maximă de 9kg.
7.2 Încărcarea rufelor în aparat
1.
2.
3.
Trageţi de uşa aparatului
Încărcaţi rufele fara a le îndesa.
Închideţi uşa aparatului.
ATENŢIE
Rufele nu trebuie să rămână blo‐
cate între uşa aparatului şi garni‐
tura din cauciuc.
7.3 Pornirea aparatului
Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit
pen‐
tru a porni sau opri aparatul. Când apa‐
ratul este pornit, pot apărea unele indi‐
caţii pe afişaj.
7.4 Funcţia Auto Off
Pentru a micşora consumul de energie
funcţia Auto Off opreşte automat apara‐
tul :
• dacă butonul Start /Pauza nu a fost
apăsat în ultimele 5 minute.
• după 5 minute de la terminarea pro‐
gramului.
Apăsaţi pe butonul Pornire /Oprire
pentru a porni aparatul.
ROMÂNA
7.5 Setarea unui program
41
Lista simbolurilor pentru funcţiile bu‐
toanelor
Auto Off
Abur Plus
Antișifonare
Stoarcere la
RPM
Soneria
Timp de uscare
Pornire cu întâr‐
ziere
Super silenţios
Memorie 1
Folosiţi discul selector de programe pen‐
tru a seta programul. Durata posibilă de
finalizare a programului apare pe afişaj.
Durata de uscare pe care o ve‐
deţi se referă la o încărcătură de
5 Kg pentru programele de bum‐
bac şi denim. Pentru celelalte
programe, durata de uscare co‐
respunde cu încărcăturile reco‐
mandate. Durata de uscare pen‐
tru programele de bumbac şi de‐
nim cu încărcătura mai mare de
5kg este mai mare.
Memorie 2
Start/Pauză
7.7 Funcţia Abur Plus
Această funcţie vă ajută să uscaţi mai bi‐
ne rufele. Sunt disponibile 3 selecţii:
minim - selecţia implicită care este folo‐
sită de program.
moderat - selecţia pentru a avea rufele
mai uscate.
maxim - selecţia pentru a avea rufele
mult mai uscate.
7.6 Funcţii speciale
7.8 Funcţia Stoarcere la RPM
O dată cu programul puteţi seta 1 sau
mai multe funcţii speciale.
Pentru a activa sau dezactiva funcţia,
atingeţi numele funcţiei corespunzătoa‐
re.
Această funcţie ajută la setarea celor
mai bun condiţii de uscare a rufelor.
Dacă ştiţi viteza iniţială de centrifugare,
puteţi utiliza această funcţie la spălare.
Viteza mai mare de centrifugare are ca
efect un conţinut mai scăzut de apă în
rufe.
SensiDry
7.9 Funcţia Antişifonare
Când funcţia este pornită simbolul cores‐
punzător apare pe afişaj.
Prelungeşte cu 30, 60, 90 sau 120 de
minute etapa standard de antişifonare
(30 de minute) la sfârşitul fiecărui ciclu
de uscare. Această funcţie previne şifo‐
narea rufelor. Rufele pot fi scoase în tim‐
pul etapei antişifonare.
42 www.aeg.com
7.10 Funcţia Soneria
Când funcţia sonerie este activată puteţi
să auziţi soneria la:
• terminarea ciclului
• începerea şi încheierea fazei de antişifonare
• întreruperea ciclului
Din fabricaţie, funcţia sonerie este acti‐
vată întotdeauna. Puteţi folosi această
funcţie pentru a activa sau dezactiva su‐
netul.
7.11 Funcţia Timp de uscare
Funcţionează doar cu programul Timp
de uscare . Permite utilizatorului să sete‐
ze o durată specială de uscare de la mi‐
nim 10 min. până la maxim 2 ore (în paşi
de 10 min.).
7.12 Funcţia Start Intarziat
Permite întârzierea pornirii unui
program de uscare de la mini‐
mum 30 minute până la maxi‐
mum 20 de ore.
1.
2.
3.
Setaţi programul şi funcţiile de usca‐
re.
Apăsaţi de mai multe ori butonul
Pornire cu întârziere până când apa‐
re pe afişaj durata întârzierii dorite
dacă programul trebuie
(de ex.
să pornească după 12 ore.)
Pentru a activa funcţia Pornire cu în‐
târziere apăsaţi butonul Start/
Pauză . Timpul pana la pornire sca‐
de pe afişaj.
7.13 Funcţia Super silentios
Oprit). Pentru a activa funcţia de sigu‐
ranţă pentru copii, atingeţi simultan su‐
prafeţele funcţiilor Abur Plus şi Antişifo‐
nare . Când funcţia este pornită, simbo‐
apare pe afişaj.
lul
SensiDry
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi din
nou suprafeţele funcţiilor de mai sus,
până când simbolul dispare.
Funcţia de siguranţă pentru copii poate fi
activată:
• înainte de a atinge funcţia Start/Pauză
- aparatul nu va putea porni
• după atingerea funcţiei Start/Pauză toate butoanele şi discul selector de
programe sunt dezactivate
7.15 Selectarea de către
utilizator - Memorie 1-2
Fiecare program setat iniţial poate fi me‐
morat în memoria aparatului şi utilizat ul‐
terior. Puteţi să setaţi configurările şi
apoi să le memoraţi în memoria aparatu‐
lui în 2 poziţii: Memorie 1 şi Memorie 2.
Pentru a memora configuraţia:
1. Setaţi programul şi funcţiile disponi‐
bile
2. Atingeţi textul Memorie 1 sau 2 timp
de câteva secunde. Sunetul emis şi
mesajul de pe afişaj confirmă memo‐
rarea configuraţiei.
SensiDry
Această funcţie utilizează o procedură
specială de uscare a rufelor şi reduce
zgomotul la minim.
7.14 Funcţia de siguranţă
pentru copii
Funcţia de siguranţă pentru copii poate fi
setată pentru a împiedica copiii să se
joace cu aparatul. Funcţia de siguranţă
pentru copii blochează toate funcţiile şi
discul selector de programe (această
Pornit/
funcţie nu blochează butonul
Pentru a activa configuraţia memorată:
1. Activaţi aparatul
2. Selectaţi Memorie 1 sau 2
ROMÂNA
7.16 Pornirea unui program
SensiDry
Pentru a activa programul, apăsaţi su‐
prafaţa funcţiei Start/Pauză ca în imagi‐
ne. LED-ul de mai sus începe să lumine‐
ze permanent în culoarea roşu.
7.17 Modificarea unui program
Pentru a modifica un program, apăsaţi
butonul
Pornit/Oprit pentru a opri
aparatul. Apăsaţi pe
Pornit/Oprit pen‐
tru a porni aparatul şi, după aceea, setaţi
din nou programul.
43
Dacă funcţia Sonerie este pornită, un
semnal acustic se aude intermitent, timp
de un minut.
Pentru a scoate rufele:
1. Apăsaţi pe butonulAuto/Off timp de 2
secunde pentru opri aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
După fiecare ciclu de uscare:
• curăţaţi filtrul
• evacuaţi apa din containerul pentru
apă
(Consultaţi capitolul ÎNGRIJIREA ŞI
CURĂŢAREA.)
7.18 La terminarea programului
Când ciclul de uscare este complet, pe
afişaj se aprinde intermitent simbolul .
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Recomandări ecologice
• Nu folosiţi balsam de rufe pentru
spălare şi apoi la uscare. În uscător,
rufele devin automat mai pufoase.
• Puteţi folosi apa rezultata in urma con‐
densării ca apă distilată, de ex. pentru
fierul de călcat cu aburi. Dacă este ne‐
cesar, curăţaţi înainte apa condensată
(de ex. printr-un filtru de cafea) pentru
a îndepărta resturile posibile şi scame‐
le mici.
• Lăsaţi libere întotdeauna fantele pen‐
tru fluxul de aer din partea de jos a
aparatului.
• Utilizaţi volumul de încărcare specifi‐
cat în capitolul dedicat programelor.
• Asiguraţi-vă că există o buna circulatie
de aer în jurul aparatului.
• Curăţaţi filtrul după fiecare ciclu de us‐
care
• Centrifugaţi bine rufele înainte de us‐
care.
8.2 Duritatea apei şi
conductivitatea
Duritatea apei diferă în funcţie de locali‐
tate. Duritatea apei are un efect asupra
conductivităţii apei şi asupra funcţionării
senzorului de conductivitate din aparat.
În cazul în care cunoaşteţi valoarea con‐
ductivităţii apei, puteţi regla senzorul
pentru o uscare cu rezultate mai bune.
Pentru a modifica conductivitatea senzo‐
rului:
1. Rotiţi discul selector de programe pe
un program disponibil.
2. Atingeţi simultan 2 funcţii (consultaţi
imaginea).
SensiDry
44 www.aeg.com
3.
Ţineţi apăsat până când unul dintre
simboluri apare pe afişaj:
–
conductivitate joasă <300
µS/cm
–
conductivitate moderată
300-600 µS/cm
–
conductivitate înaltă >600
µS/cm
Atingeţi în mod repetat funcţia Start/
Pauză până la atingerea nivelului
necesar:
sau când containerul pentru apă este
plin. Când folosiţi un echipament extern
pentru golirea containerului indicatorul
poate fi stins.
Pentru a activa sau dezactiva indicarea:
1. Rotiţi discul selector de programe pe
un program disponibil.
2. Atingeţi simultan 2 funcţii (consultaţi
imaginea)
SensiDry
SensiDry
4.
şi menţineţi apăsat până când vedeţi
setarea corectă:
– indicatorul
este oprit, iar indi‐
catorul
se aprinde — indi‐
este permanent oprit
catorul
– indicatorul
este pornit, iar indi‐
catorul
se aprinde — indi‐
catorul
este activat
Pentru a memora setarea, atingeţi
simultan cele 2 funcţii specificate la
punctul 2.
8.3 Indicator - container pentru
apă plin
Implicit, indicatorul
este activat întot‐
deauna. Se aprinde la terminarea ciclului
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
9.1 Curăţarea filtrului principal
Filtrul colectează scamele. Sca‐
mele apar când hainele sunt us‐
cate într-un uscător de rufe.
La finalul fiecărui ciclu, indicatorul
(curăţare filtru) este pornit pentru a vă
comunica faptul că trebuie curăţat filtrul
principal.
Pentru curăţarea filtrului principal:
1.
2.
Deschideţi uşa.
Scoateţi filtrul.
ROMÂNA
1
45
3.
Deschideţi filtrul.
4.
Umeziţi mâna pentru a curăţa filtrul.
5.
Dacă este necesar curăţaţi filtrele cu
apă caldă, folosind o perie.
Închideţi filtrul.
6.
Îndepărtaţi scamele din suportul
pentru filtru. Pentru aceasta puteţi
folosi un aspirator.
Puneţi filtrul în suportul său.
2
7.
ATENŢIE
Nu utilizaţi niciodată uscătorul
fără filtru principal sau cu filtrul
deteriorat sau astupat.
Curăţaţi filtrul principal după fie‐
care ciclu de uscare. Un filtru în‐
fundat măreşte durata ciclului şi
generează un consum mai mare
de energie.
9.2 Golirea recipientului pentru
apa condensată
Goliţi recipientul pentru apă condensată
după fiecare ciclu de uscare.
Dacă containerul pentru apă este plin,
programul se întrerupe automat şi se
golire container
aprinde indicatorul
pentru apă condensată. Pentru a conti‐
nua programul, goliţi recipientul pentru
46 www.aeg.com
apă condensată şi apăsaţi butonul de
start.
Pentru a goli automat recipientul
pentru apă condensată puteţi
monta un accesoriu de golire
(consultaţi capitolul: ACCESO‐
RIILE)
Pentru a goli recipientul pentru apă con‐
densată:
1.
Scoateţi recipientul pentru apă con‐
densată şi ţineţi-l în poziţie orizon‐
tală.
2.
Scoateţi racordul de plastic şi goliţi
recipientul pentru apă condensată
într-o chiuvetă sau un container
adecvat.
Puneţi la loc racordul de plastic şi
montaţi recipientul pentru apă.
3.
AVERTIZARE
Pericol de intoxicare. Apa con‐
densată nu este bună pentru
băut sau pentru a fi folosită la
prepararea mâncării.
Apa condensată poate fi folosită
ca apă distilată, de ex. pentru
călcarea cu abur a rufelor. Dacă
este necesar, filtraţi apa conden‐
sată (de ex. printr-un filtru de ca‐
fea) pentru a îndepărta toate res‐
turile şi scamele mici.
9.3 Curăţarea filtrelor
schimbătorului de căldură
curăţare filtre
schimbător de căldură este aprins, filtre‐
Dacă indicatorul
le trebuie curăţate.
Frecvenţa de curăţare a filtrelor depinde
de tipul şi cantitatea rufelor.
Dacă nu uscaţi o încărcătura maximă,
curăţaţi filtrele la fiecare 3 cicluri.
Pentru curăţarea filtrelor:
1.
2.
Deschideţi uşa de încărcare.
Trageţi butonul de eliberare în par‐
tea de jos a deschiderii uşii şi des‐
chideţi uşa schimbătorului de
căldură.
ROMÂNA
47
3.
Rotiţi blocajul pentru deblocarea ca‐
pacului schimbătorului de căldură.
4.
Coborâţi capacul filtrelor schimbăto‐
rului de căldură.
5.
Ridicaţi filtrul principal. Prindeţi filtrul
schimbătorului de căldură şi scoate‐
ţi-l din compartimentul de jos.
48 www.aeg.com
6.
Împingeţi cârligul pentru a deschide
filtrul.
7.
Umeziţi mâna pentru a curăţa filtrul.
Dacă este necesar curăţaţi filtrele cu
apă caldă, folosind o perie.
Închideţi filtrul.
8.
Curăţaţi filtrul mic de la bază
ROMÂNA
9.
ATENŢIE
Nu utilizaţi uscătorul de rufe când
filtrele schimbătorului de căldură
sunt blocate cu scame. Aceasta
poate cauza deteriorarea uscăto‐
rului. De asemenea, acest lucru
determină mărirea consumului de
energie.
Nu utilizaţi obiecte ascuţite pen‐
tru a curăţa compartimentul
schimbătorului de căldură.
Nu utilizaţi uscătorul de rufe în
lipsa filtrelor.
9.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE
Scoateţi din priză aparatul înain‐
te de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
49
Dacă este necesar, o dată la 6 luni
îndepărtaţi scamele din comparti‐
mentul schimbătorului de căldură.
Puteţi utiliza un aspirator.
10.
Puneţi la loc filtrul mic şi filtrul
schimbătorului de căldură.
11.
Închideţi capacul schimbătorului de
căldură.
12.
Rotiţi blocajul în poziţia de blocare
până când face clic.
13.
Închideţi capacul filtrelor
schimbătorului de căldură.
14.
Închideţi uşa schimbătorului de
căldură.
15.
Introduceţi filtrul principal.
ATENŢIE
Nu folosiţi substanţe abrazive
sau bureţi de sârmă pentru a
curăţa tamburul.
9.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau agenţi
de curăţare care pot cauza coro‐
ziune pentru a curăţa aparatul.
50 www.aeg.com
10. DEPANARE
10.1 Depanare
Problemă1)
Uscătorul
nu funcţio‐
nează.
Cauză posibilă
Uscătorul nu este conectat la
priză.
Introduceţi ştecherul în priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul
de siguranţe (instalaţia locuin‐
ţei).
Uşa de încărcare este des‐
chisă.
Închideţi uşa de încărcare.
Butonul
Pornire /Oprire nu a Apăsaţi butonul
fost apăsat.
Oprire.
Funcţia Start /Pauza nu a fost
activată.
Aparatul este în modul stand‐
by.
Err (Eroare)
pe afişaj.
Pornire /
Activaţi funcţia Start /Pauza .
Apăsaţi butonul
Oprire.
Pornire /
Selectarea incorectă a progra‐
mului.
Selectaţi un program adecvat.
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul. 3)
Funcţia Abur Plus a fost în mo‐
dul minim.
Treceţi funcţia Abur Plus în mo‐
dul moderat sau maxim.
Filtrele schimbătorului de
Rezultate
căldură sunt înfundate.
de uscare
nesa‐
Încărcătura este prea mare.
tisfăcătoare.
Uşa nu se
închide.
Soluţie
2)
Curăţaţi filtrele schimbătorului
de căldură. 3)
Respectaţi volumul maxim de
încărcare.
Grila pentru fluxul de aer este
înfundată.
Curăţaţi grila pentru fluxul de
aer de la baza aparatului.
Mizerie pe suprafaţa interioară
a tamburului.
Curăţaţi suprafaţa interioară a
tamburului.
Apa are o duritate prea mare.
Setaţi un nivel de duritate co‐
respunzător pentru apă4).
Filtrul nu este pus în poziţie.
Puneţi filtrul în poziţia corectă.
Sunt prinse rufe între uşă şi
garnitură.
Puneţi încărcătura corect în
tambur.
Încercaţi să schimbaţi progra‐
mul sau funcţia după pornirea
ciclului.
Opriţi şi porniţi din nou uscăto‐
rul. Faceţi o nouă selecţie.
Funcţia pe care încercaţi să o
activaţi nu poate rula cu pro‐
gramul selectat.
Opriţi şi porniţi din nou uscăto‐
rul. Faceţi o nouă selecţie.
ROMÂNA
Problemă1)
Cauză posibilă
51
Soluţie
Nu se aprin‐
Contactaţi centrul de service
Lumina tamburului s-a defectat. pentru a înlocui becul tamburu‐
de lumina
tamburului
lui.
Durata indi‐
cată de afi‐
şaj se scur‐
ge anormal.
Timpul până la terminare este
calculat pe baza volumului şi a
umezelii rufelor.
Procedura este automată — nu
constituie o funcţionare inco‐
rectă a aparatului.
Program
inactiv.
Recipientul pentru apă este
plin.
Goliţi containerul pentru apă3),
activaţi funcţia Start /Pauza .
Volum prea mic de rufe.
Ciclul de us‐
care este
Rufele sunt prea uscate.
prea scurt.
Selectaţi un program cu timp.
Selectaţi un program cu timp
sau un nivel de uscare mai ma‐
re (de ex. Superuscare )
Filtrele sunt înfundate.
Curăţaţi filtrele.
Încărcătura este prea mare.
Respectaţi volumul maxim de
încărcare.
Ciclul de us‐
Rufele nu au fost stoarse sufi‐
care este
cient.
5)
prea lung
O temperatură mare în cameră
- nu constituie o funcţionare in‐
corectă a aparatului.
Centrifugaţi corect rufele.
Dacă este posibil, reduceţi tem‐
peratura camerei.
1) Dacă apare un mesaj de eroare pe afişaj (de ex. E51): Opriţi şi porniţi din nou uscătorul.
Selectaţi un program nou. Activaţi funcţia Start /Pauza . Nu funcţionează? - contactaţi
centrul de service şi menţionaţi codul de eroare.
2) respectaţi descrierea programului — consultaţi capitolul PROGRAME
3) consultaţi capitolul ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
4) consultaţi secţiunea DURITATEA APEI din capitolul INFORMAŢII ŞI SFATURI
5) Observaţie: După aproximativ 5 ore ciclul de uscare se termină automat (consultaţi
secţiunea Terminarea ciclului de uscare).
11. INFORMAŢII TEHNICE
înălţime x lăţime x adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
volumul tamburului
118 l
adâncimea maximă cu uşa de încărca‐
1090 mm
re deschisă
lăţimea maximă cu uşa de încărcare
deschisă
950 mm
înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioare‐
lor)
52 www.aeg.com
masa aparatului
56 kg
volumul maxim de încărcare
9 kg
tensiune alimentare
230 V
frecvenţa
50 Hz
siguranţă necesară
4A
putere totală
900 W
clasa de eficienţă energetică
A++
consum de energie kWh/ciclu 1)
2,23 kWh
consumul anual de energie2)
259 kWh
putere consumată în modul lăsat por‐
nit
0,5 W
putere consumată în modul oprit
0,5 W
tipul utilizării
Casnică
temperatura permisă a mediului am‐
biant
între + 5 °C şi + 35 °C
1) 9 kg de articole din bumbac, centrifugate la 1000 rpm, conform EN 61121
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor
economice. Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al
aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
12. INSTALAREA
12.1 Despachetarea
ATENŢIE
Înainte de utilizare trebuie îndepărtate
ambalajele utilizate pentru transport.
Pentru a scoate blocajele din polistiren:
1. Deschideţi uşa de încărcare.
2. Trageţi afară din tambur cele 2 furtu‐
nuri de plastic cu blocaje din polisti‐
ren.
Este posibilă reglarea înălţimii uscătoru‐
lui. Pentru a face aceasta, reglaţi picioa‐
rele (vedeţi imaginea).
ROMÂNA
53
600 mm
15mm
12.2 Instalarea sub blatul de
bucătărie
Aparatul poate fi montat independent
sau sub blatul de bucătărie cu spaţiu li‐
ber adecvat (consultaţi imaginea).
> 850 mm
600 mm
12.3 Reversabilitatea uşii de
încărcare
Uşa de încărcare poate fi instalată de
utilizator în partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea şi scoaterea rufelor
sau dacă există o limitare la instalarea
aparatului. (consultaţi prospectul sepa‐
rat).
13. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu
simbolul . Pentru a recicla
ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a
sănătăţii umane şi la reciclarea
deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
54 www.aeg.com
ROMÂNA
55
136919381-A-162013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising