Electrolux | EDC505E | User manual | Electrolux EDC505E Användarmanual

Electrolux EDC505E Användarmanual
TORKTUMLARE
BRUKSANVIS NING
EDC 505 E
125 994 020
S
Bästa kund,
vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara
alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare
tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.
Transportskador
Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Så här använder du bruksanvisningen
Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:
Här finns viktig information om olämplig användning av torktumlaren som skulle kunna förorsaka personoch egendomsskada.
Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga torkresultat.
Här finns viktiga miljö- och energispartips.
Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi
använder returpapper.
2
Innehållsförteckning
Viktig säkerhetsinformation . . . . .4-5
Bortskaffning/Avfallshantering
Energisparråd
Om torktumlaren inte fungerar
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . .5
Konsumentköp EHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
FÖR INSTALLATÖREN
FÖR ANVÄNDAREN
Din nya torktumlare
Tekniska data
. . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivning av torktumlaren
Bruk
. . .13
Installation
. . . . . .6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Placering av tumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Viktigt vid installation av kondenstumlare . . . . .15
Kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Beskrivning av maskinens panelfunktioner . . . .7-8
Monteringssats för tvättpelare . . . . . . . . . . . . . .15
Programöversikt
Anslutning av avloppsslang . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ändra luckupphängningen . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Så här använder du torktumlaren . . .10
Viktiga råd och tips för dig som
torkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sortera och förbered din tvätt före torkning . . . .11
Detta kan du inte torka i din tumlare . . . . . . . . .11
Stärkta textilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Krympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vad är ludd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tid- och energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hur mycket väger torr tvätt? . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tvättmärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Skötsel och rengöring
. . . . . . . . . . . .12
Rengöring av luddfiltret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tömning av vattenbehållaren . . . . . . . . . . . . . . .12
Rengöring av torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Rengöring av trummans insida . . . . . . . . . . . . .12
Rengöring av kondensorn . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Inre lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3
Viktig säkerhetsinformation
Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs noga igenom dem före installation och
användning av apparaten.
Installation
Allmänna säkerhetsföreskrifter
• Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten,
liksom förändring av den elektriska
anslutningssladden, skall utföras av behörig fackman.
Arbeten utförda av personer med otillräckliga
kunskaper, kan försämra produktens funktion och
förorsaka skada på person och egendom.
• Det är farligt att på något sätt förändra
torktumlaren eller dess egenskaper.
• Försök aldrig att själv reparera maskinen.
Reparationer som inte har utförts av fackman kan
leda till svåra olyckor eller driftstörningar.
• Service och reparationer skall utföras av
leverantören auktoriserat serviceföretag.
Kontrollera att delarna byts ut mot original
reservdelar – för säker drift.
• Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
Användning
• Maskinen får endast användas i hushållet och
endast för angivet ändamål.
• När du har använt maskinen ska du alltid dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• Tvätt som inte har centrifugerats får aldrig torkas i
torktumlaren.
• Plagg och textilier som behandlats med
brandfarliga rengörings- och lösningsmedel
(tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc)
får aldrig torkas i torktumlaren. Brandrisk
föreligger! Endast textilier som tvättats i vatten får
torkas i torktumlaren.
• Kontrollera alltid att det inte glömts kvar någon
gaständare/cigarrettändare i klädesplaggen. Det
gäller även tändare som inte fungerar.
• Låt luckan på torktumlaren stå öppen mellan
torkprogrammen. Det gör att gummilisten som tätar
runt luckan håller längre och tätar bättre.
• Använd aldrig torktumlaren utan luddfilter eller med
trasigt luddfilter. Brandrisk föreligger!
• Torka aldrig gymnastikskor (tennisskor,
joggingskor etc) i torktumlaren. Skorna kan komma
emellan trumman och luckan och därmed blockera
trumman.
4
Barnsäkerhet
• När torktumlaren är uttjänt och ska forslas bort, ska
du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln.
Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska
också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt
kan lekande barn inte bli instängda i torktumlarna
och därmed försättas i livsfara.
• Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att
leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla
uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen
leka med torktumlaren.
• Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit)
kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till
att barnen inte kommer åt att leka med
förpackningsmaterialet.
• Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i
torktumlarens trumma.
Bortskaffning/Avfallshantering
• Hantering av förpackningsavfall
• Deponering av uttjänt maskin
De material i förpackningen som kan återanvändas
är märkta med symbolen
och skall i princip
återanvändas.
Kontakta din kommun för information om var du kan
lämna din maskin.
>PE< står för polyeten
>PS< står för polystyrol
>PP< står för polypropylen
Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.
Energisparråd
Din torktumlare arbetar ekonomiskt om du följer
dessa råd.
• För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt
som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans med
tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett program
för stryktorr tvätt. När detta program är färdigt tas
den stryktorra tvätten helt enkelt ut och den övriga
tvätten torkas färdigt med ett annat program.
• Fyll alltid maskinen helt. Se programöversikten på
sidan 9. Torkning med halvfylld maskin är
oekonomiskt.
• Före torkningen ska tvätten vara väl
centrifugerad. Ju högre centrifugeringsvarvtal,
desto kortare torktid och desto lägre
strömförbrukning.
• Luddfilter bör rengöras regelbundet för att undvika
längre torktider och högre strömförbrukning.
• Utrymmet där torktumlaren står ska vara ventilerat.
Under torkningen bör rumstemperaturen inte
överstiga +35°C.
• Undvik att torktumla kläderna för länge. Välj det
rätta torkprogrammet och därmed den önskade
torkningsgraden. Kläder som torkats för länge kan
krympa mer än normalt och dessutom vara svåra
att stryka.
5
Din nya torktumlare
Tack vare din nya torktumlare får du alltid tvätten torr och fin – oavsett vad det är för väder.
För att säkerställa att maskinen håller länge ställs det höga krav på kvaliteten både vid utvecklingen och
tillverkningen av maskinen. Den har dessutom en låg strömförbrukning och korta torktider, vilket ger en mycket
bra driftekonomi.
Beskrivning av torktumlaren
1 Topplock
3
1
2 Vattenbehållare/programschema
3 Kontrollpanel
4 Luddfilter
2
5 Lucklås
EDC 505
7 Luftgaller
E
3
6 Dataskylt
4
8 Kondensor
9 Justerbara fötter
5
9
6
6
7
8
Bruk
Kontrollpanelen
EDC 505 E
1
2
3 4 5
1 Vattenbehållare
6 78 9
10
11
12
6 Startknapp
Under torkningen samlas kondensvattnet i
behållaren. För tömning: se avsnitt “Rengöring”.
Se vidare information i programöversikten.
Tryck in knappen för att starta ett valt torkprogram.
OBS! Öppnas luckan under pågående torkning
stannar tumlaren. Stäng luckan och tryck åter in
startknappen. Startknappen måste även tryckas in
igen efter ett tillfälligt strömavbrott eller om
vattenbehållaren har tömt under pågående torkning.
3 Knapp - Lucköppning
7 Signallampa - Torkning
Tryck in knappen, luckan öppnas. Om luckan
öppnas under pågående torkning stannar tumlaren.
Tryck på startknappen för att fortsätta torkningen.
Den gröna lampan lyser under torkningsfasen.
2 Programschema
8 Signallampa - Avkylning
Den gröna lampan lyser under avkylningsfasen.
Tiden, 9 min. är inkluderad i den valda torktiden.
Under avkylningen kopplas värmen ifrån och tvätten
kyls. Avkylningsfasen får inte förkortas eller avbrytas
eftersom varm tvätt som får ligga blir mycket
skrynklig och kan få permanenta skador.
4 Knapp - Skontorkning
När denna knapp är intryckt torkas tvätten med
reducerad värmeeffekt (1400 W). Används för
ömtålig och temperaturkänslig syntettvätt och
tillsammans med en tidstyrd torkning.
OBS! Efter avslutad torkning skall knappen åter tryckas
ut.
9 Signallampa - Avslutat program
Under antiskrynklingsfasen (efter avkylningen och
torkprogrammet är slut) blinkar lampan som
påminner dig om att inte glömma rengöra luddfiltret
och tömma vattenbehållaren.
Lampan slocknar när luckan öppnas eller
programväljaren vridas till läge “0”.
5 Knapp för bortkoppling av
ljudsignalen
Efter avslutad torkning hörs korta signaler under
max 30 min. som indikerar att tumlaren är inne i
antiskrynklingsfasen. Tryck in knappen om du inte
önskar denna signal.
Viktigt! Även om du tryckt in knappen kommer en
signal att höras i ca 1 minut när vattenbehållaren är
full.
10 Signallampa - Vattenbehållare
Blinkar när vattenbehållaren är full.
7
11 Programväljare
Du kan välja mellan två olika sätt att torka din tvätt:
Elektronisk avkänning av restfuktigheten
(Program A - D)
Torkningen stängs automatiskt av när den önskade
torrhetsgraden uppnåtts. För att få all tvätt lika torr
bör du inte blanda tunna och tjocka textilier.
Viktigt! Tvätten måste ha centrifugerats med minst
500 varv/min.
Tidsstyrd torkning
(Max. 90 minuter)
Du väljer själv en torktid. Tiden beror på typ av
material och mängd tvätt som skall torkas. Börja att
välja den kortare tiden eftersom krympningen ökar
vid övertorkning. Detta program används även till
eftertorkning av separata plagg, torkning av lite tvätt,
ca 1 kg och då skontorkning valts.
Vrid vredet tills ratt program eller torktid
sammanfaller med markeringen. Efter avslutad
torkomgång skall vredet vridas till läge “0”.
12 Kontrollampa
När du vrider programväljaren till önskat program/tid
tänds denna lampa och slocknar då vredet efter
avslutad torkomgång ställs på läge “0” eller när
luckan öppnas.
8
Programöversikt
Elektroniska program
Typ av tvätt:
Bomull: Tvätt med varierande tjocklek
t.ex. Badrock. (inte trikåplagg)
Bomull: Frottétvätt, Trikåtvätt,
Strykfribehandlad tvätt
Bomull: Sänglinne, dukar, servietter,
handdukar, skjortor och blusar
Syntet: Lakan, dukar, skjortor och
blusar. Strykfribehandlad tvätt
Torrhetsgrad
Program
Max.
tvättmängd,
kg
Extra torrt
A
5.0
Skåptorrt
B (*)
5.0
Stryktorrt
C (*)
5.0
Skåptorrt
D (*)
2,5
(*) Program enligt CEI 1121
Tidstyrd normaltorkning
Typ av tvätt:
Torrhetsgrad
Rek. torktid vid centrifugeringshastighet
(min)
Max.
tvättmängd,
kg
(varv/min)
3,5
75-90
800-1000
Bomull: Frottétvätt, Trikåtvätt,
Strykfribehandlad tvätt
Skåptorrt
60-75
2
60-75
3,5
1000-1200
45-60
2
60-75
3,5
800-1000
Bomull: Sänglinne, dukar, servietter,
handdukar, skjortor och blusar
45-60
2
Stryktorrt
3,5
45-60
1000-1200
30-45
2
Tidstyrd skontorkning: Tryck in skontorkningsknappen
Syntet: Fintvätt, temperaturkänsliga
textilier t ex blusar, tröjor
(se plaggets tvättråd)
45-60
Skåptorrt
30-45
20
Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas.
9
Kort centrifugering
650 varv
2,5
1
0,5
Så här använder du torktumlaren
Innan tumlaren används första
gången
5. Avslutat torkprogram
När inställd torktid eller torkprogram är slutt stannar
tumlaren automatisk: signallampan “avslutat
program”
och “vattenbehållaren”
blinkar
växelvist.
För att undvika skrynkling, om tvätten får ligga kvar,
fortsätter trumman att rotera med jämna mellanrum
under max. 30 min.
Under denna “Anti-skrynklingsfas” hörs en kort signal
var sextonde sekund om du inte tryckt in knappen
.
I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller
smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och
torka dessa i ca: 20 minuter.
1. Lägg i tvätten
Öppna luckan. Lägg in den centrifugerade tvätten
luftigt i trumman. Stäng luckan, se till att inga plagg
kommer i kläm.
Om du finner att något eller några plagg behöver
torkas längre kan du välja en ny torktid men tänk på
att under de sista 9 minuterna av tiden är inte
värmen inkopplad.
2. Välj torkprogram alt. torktid
Vrid programväljaren tills önskat program eller torktid
visas under markeringen.
Kontrollampan tänds.
6. Stäng av torktumlaren
För att stänga av torktumlaren måste vredet vridas
till “0”-läget och kontrollampan slocknar. Tryck ut ev.
intryckt tillvalsknapp.
B
Viktigt! Rengör filtret och töm vattenbehållaren
efter varje avslutad torkomgång.
M0028
3. Tryck ev. in önskad tillvalsknapp
4. Starta programmet
Tryck på startknappen: torkprogrammet startar och
den gröna lampan
tänds.
P0885
Du kan, efter det att torkningen startat, avbryta
programmet. Vrid fram vredet till “0”-läget, välja nytt
program och tryck därefter åter på startknappen.
10
Viktiga råd och tips för dig som torkar
Sortera och förbered din tvätt före
torkning
Vad är ludd?
När du börjar använda torktumlaren, blir du nog
förvånad över mängden ludd i luddfiltret.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare
sliter på tvätten. Under användning och tvätt för
hand eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd),
men sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp
av vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtret och
sväller genom torkningsprocessen.
Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i
respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen
blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan
och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg
samlas inuti.
Detta kan du inte torka i din
tumlare
Tid- och energiförbrukning
• Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av
syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
• Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt
som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek
på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad.
• Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa
då filtas och krymper.
En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och
skrynkliga plagg.
För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid
skall tvätten vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar
en tvättmaskin med minst 1000 varv eller högre varvtal
för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor,
ska centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.
Torka aldrig plagg som behandlats med
brandfarliga vätskor (bensin, alkohol,
fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund
av brandrisken.
Stärkta textilier
Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att
få bästa effekt bör en torktid för »stryktorrt» som har
viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall
tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och därefter
med en torr trasa så att eventuella stärkelserester
försvinner.
Hur mycket väger torr tvätt?
För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här
några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.
Cirkavikt i gram
Badrock
1200
Påslakan
700
Krympning
Lakan
500
Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att
krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet.
Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren
torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas.
Undvik att övertorka dessa plagg utan välj
programmet stryktorrt.
Frottéhandduk, örngott
200
Skjorta, nattlinne
200
Pyjamas, blus,
100
Kortkalsonger, sockor
100
Långkalsonger
300
Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.
TORKNING
Plantorkning
Dropptorkning
Hängtorkning
11
Normal
temp.
Låg
temp.
Kan torkas i
torktumlare
Torkas ej i
torktumlare
Skötsel och rengöring
Rengöring av luddfiltret
Rengöring av torktumlaren
Efter varje torktillfälle skall luddfiltret, som sitter på
luckans insida rengöras med ett fuktig trasa.
Maskinens utsida, panel, trumman, plast och
gummidetaljer rengörs med hjälp av fuktig trasa och
ett handdiskmedel.
Gör så här:
• Ta ut filtret genom att dra det uppåt.
Ta bort allt ludd från filtret med fuktig hand eller
trasa.
Sätt tillbaks filtret.
Rengöring av trummans insida
Om det efter en längre tids användning skulle bli en
beläggning på trumman kan detta tas bort med
något avkalkningsmedel på en fuktig trasa.
OBS! Använd aldrig något lösnings- eller
slipande medel.
Rengöring av kondensorn
Kondensorn skall regelbundet rengöras från ludd för
att inte förlänga torktiden och öka energiförbrukningen.
P1026
Ta ut den så här:
Tömning av vattenbehållaren
1. Dra ut kondensorn med hjälp av det övre
handtaget.
Kondensvattnet från tvätten samlas i
vattenbehållaren. Denna måste tömmas efter varje
torkomgång och kan även tömmas under
programmets gång. Om du glömmer tömma
behållaren, tänds signallampan
i panelen och
programmet avbryts även om tvätten inte är torr.
En akustisk signal ljuder under en minut.
Skjut in behållaren ordentligt på plats efter
tömning.
C0033
2. Rengör kondensorn genom kraftig spolning med
en handdusch eller rengör den med en mjuk
diskborste.
3. Torka även av den utvändigt.
4. Låt kondensorn dropptorka innan den åter sätts
på plats.
Viktigt! Använd aldrig spetsiga föremål eller verktyg
för att komma in mellan lamellerna. Då kan
kondensorn skadas och bli otät.
Använd aldrig torktumlaren utan kondensorn på plats.
P0827
För att fortsätta programmet när behållaren har satts
på plats, måste du trycka åter en gång på STARTknappen.
P0639
P0636
Inre lampa
Anmärkning
Byte av glödlampa bör utföras av vårt
servicecenter.
Det uppsamlade kondensvattnet kan användas till
ångstrykjärn. Innan du gör det bör du emellertid sila
vattnet genom en fin sil eller ett kaffefilter av papper.
På så sätt silas även de minsta ludden i
kondensvattnet bort.
12
Om torktumlaren inte fungerar
TYP AV FEL
MÖJLIG ORSAK
• Maskinen fungerar inte:
• Luckan inte helt stängd.
• El saknas till maskinen.
• Programväljaren inte rätt inställd.
• Vattenbehållaren full eller fel isatt.
• Startknappen inte intryckt.
• Torkningen tar lång tid eller
tvätten blir inte tillräckligt torr:
• Tvätten dåligt centrifugerad.
• Luddfiltret i luckan igensatt.
• Kondensorn igensatt.
• Har skontorkning valts?
• Rumstemperaturen för hög.
• Har rätt program/torktid valts?
• För mycket tvätt.
• Vattenbehållaren full.
• Det blir varmt omkring tumlaren:
• Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller
med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller
välj annan plats.
Service och reservdelar
Konsumentköp EHL
Innan service kontaktas. Läs igenom
bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar
som ges i avsnittet “Om torktumlaren inte
fungerar” för att försäkra dig om att du inte kan
åtgärda felet på egen hand.
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att
åtgärda de problem som finns med på denna lista,
riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du använt produkten till annat
än den är avsedd för.
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller
Konsumentköp EHL samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkringsbevis.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp,
tel.nr. 08 - 7387930 i Sverige.
Service och reservdelar till din produkt får du via din
återförsäljare eller AB Elektroservice (se under
“Hushållsutrustning, vitvaror” i telefonkatalogens
Gula sidor).
Nämn produktens märke, när du ringer.
Uppge produktens modellbeteckning, produktoch serienummer enligt dataskylten.
Öppna luckan så hittar du dataskylten.
Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produktnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inköpsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Tekniska data
Höjd
Bredd
Djup
Djup med öppen lucka
850 mm justerbara fötter + 10 mm
600 mm
600 mm
1200 mm
Netto-vikt
Kapacitet, bomull
Kapacitet, syntet
47 kg
5 kg torra kläder
2,5 kg torra kläder
Trumvolym
108 l
Nätspänning
Totaleffekt
220/230 V, 50 Hz
2600 W, 16 Amp
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.
Vi reserverar oss för ändringar.
14
Installation
Placering av tumlaren
Anslutning av avloppsslang
Torktumlaren kan installeras på ett plant golv eller
ovanpå en tvättmaskin. Tumlaren skall i båda fallen
stå i våg, använd vattenpass för kontroll. Eventuella
justeringar kan göras med maskinens fötter.
Se till att tumlaren har god ventilation undertill,
blockera inte lufttillförseln med klädesplagg eller
liknande.
Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.
Om det finns en avloppsbrunn eller liknande i
närheten av den plats där torktumlaren är monterad,
kan kondensvattnet ledas direkt ner i avloppet
genom en avloppsslang. Denna avloppsslang kan du
köpa hos din återförsäljare.
Slangen ansluts på maskinens baksida enligt
följande:
• ta bort slangklämman A;
Tjock matta är på grund av detta olämpligt som
underlag för torktumlaren.
• dra bort slangstoppet B från maskinen;
• montera en avloppsslang C på maskinen;
• fäst avloppsslangen C med slangklämman A.
Viktigt vid installation av
kondenstumlare
• Utblåsningsluften från torktumlaren kan bli upptill
+60°C. Placera därför aldrig tumlaren på ett
temperaturkänsligt golv.
A
• Se till att rumstemperaturen där torktumlaren är
installerad inte överstiger +35°C. För hög
rumstemperatur förlänger torktiden och ökar
energiförbrukningen.
B
A
B
C
P1043
Om torktumlaren kombineras med en tvättmaskin till
en s k tvättpelare är det mycket praktiskt att montera
en avloppsslang.
• Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så
dammfritt som möjligt.
• De justerbara fötterna får inte tas bort. Avståndet
mellan golv och torktumlare är nödvändigt för
luftcirkulationen. Blockerad ventilation ger förhöjd
temperatur inne i tumlaren, vilket påverkar
tumlarens funktion.
Avloppsslangen måste placeras med fall mot
avloppet (se bild).
C
Elektrisk anslutning
Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 220/230 V 1 fas 16 A. Vid placering i
våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas
fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning
får endast utföras av behörig elinstallatör.
P1046
Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas
inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp
EHL.
Ändra luckupphängningen
Luckans upphängning kan vid behov flyttas till
vänster sida.
Detta arbete ska utföras av vår service.
Monteringssats för tvättpelare
Extra tillbehör
Det är möjligt att montera torktumlaren på en
frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren
skruvas fast i tvättmaskinen. För detta erfordras en
monteringssats som du beställer hos din
återförsäljare.
15
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising