Zanussi | TCS674E | User manual | ZANUSSI TCS674E Kasutusjuhend

ZANUSSI TCS674E Kasutusjuhend
KUIVATUSTRUMMEL
TCS 674 E
KASUTUSJUHEND
ÕNNITLEME UUE KUIVATUSTRUMLI PUHUL
Soovitame enne kuivatustrumli kasutamist
kasutus juhend läbi lugeda, et teaksite, milline
kuivatustrummel on ja kuidas see töötab.
Vältimaks ohtusid, mis alati kaasnevad elektri –
seadmete kasutamisega, on oluline, et kuivatustrummel paigaldatakse õieti ja et te loeksite
hoolikalt läbi ohutusnõuded, et te ei kasutaks
masinat valesti ega põhjustaks sellega tarbetuid
õnnetusi.
Hoidke kasutusjuhend alles ja hoolitsege selle eest,
et see oleks läheduses, kui kuivatustrumlit kasutatakse.
2
SISUKORD
OHUTUSJUHISED
4
TEHNILISED ANDMED
13
• Paigaldamine ja hooldus
4
PAIGALDAMINE
13
• Kuivatustrumlit kasutades
4
• Lahtipakkimine / transpordikahjustused 13
• Kuivatustrumli utiliseerimine
4
• Kuivatustrumli paigaldamine
KUIVATUSTRUMLI JOONIS
5
JUHTPANEELI FUNKTSIOONIDE
KIRJELDUSED
• Kondensaatoriga varustatud kuivatustrumli
paigaldamisel on oluline
14
6
• Ühendamine elektrivõrku
14
• Ukse avamise nupp
6
• Signaallamp
6
• Paigalduskomplekt pesumasina peale
paigaldamiseks/
14
• Programmiselektor
7
PROGRAMMID
8
KUIVATUSTRUMLI KASUTAMINE
9
• Valige kuivatusaeg
9
• Vajutage soovitud nuppu.
9
• Käivitage programm
9
• Lülitage kuivatustrummel välja
9
13
TÄHTSAID NÕUANDEID JA VIHJEID
KUIVATUSTRUMLI KASUTAJALE
10
• Mida ei tohi kuivatustrumlis kuivatada
10
• Tärgeldatud riided
10
• Kokkutõmbumine
10
• Mis on ebemed?
10
• Aja- ja energiakulu
10
• Kui palju kaalub kuiv pesu?
10
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
11
• Ebemefiltri puhastamine
11
• Veereservuaari tühjendamine
11
• Kuivatustrumli puhastamine
11
• Kondensaatori puhastamine
11
HÄIRED SEADME TÖÖS
12
• Hooldus ja tagavaraosad
12
• Garantii
12
3
OHUTUSJUHISED
Enne kuivatustrumli paigaldamist ja kasutuselevõtmist lugege terve kasutusjuhend hoolikalt läbi. Siis
töötab kuivatustrummel nii nagu vaja ja sellest on palju kasu.
Kõik kuivatustrumli kasutajad peavad oskama kasutada seda ohutult. Seetõttu hoidke kasutusjuhend
alles ja andke see edasi koos kuivatustrumliga, kui kolite ära või müüte trumli.
Paigaldamine ja hooldus
§
§
Kuivatustrummel on mõeldud üksnes riiete
kuivatamiseks tavalistes koduse majapidamise
tingimustes ja seda tohib kasutada vaid
kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Kasutamine
mingil muul otstarbel võib põhjustada
kahjustusi inimestele ja esemetele.
Kõik paigaldustööd ja seadmele tehtavad
muudatused, nagu näiteks elektrijuhtme
vahetamine, kuuluvad kvalifitseeritud
spetsialistile. Asjatundmatute isikute tehtud
tööd võivad halvendada seadme tööd ja
põhjustada kahjustusi inimestele või
esemetele.
põhjustada plahvatuse. Kuivatada tohib vaid
veega pestud riideesemeid.
§
Järgmisi materjale ei tohi trumlis kuivatada,
kuna need võivad liiga kuivadena põlema
süttida:
- padjad, polstrid, sulgedega täidetud rõivad
jne (need koguvad soojust)
- pestud riietusesemed, mis on valmistatud
vahtplastist või plastmassi sarnasest
materjalist.
§
Hooldus- ja parandustööd tuleb lasta teha
volitatud hooldusfirmal. Ärge kunagi üritage
parandada masinat ise.
Ärge kuivatage riidekingi ega tenniseid. Need
võivad trumli ja luugi vahele kinni jääda ning
põhjustada nende kinnikiilumise.
§
Kui te masinat ei kasuta, jätke luuk natuke
praokile, et säiliks luugi tihendi elastsus.
§
Kontrollige, ega masin ei ole ühendusjuhtme
peal.
§
§
Kui masin paigaldatakse pesumasina peale,
tuleb alati kasutada lisavarustusena
saadaolevat paigalduskomplekti.
Ebemefiltrit tuleb puhastada iga kuivatuskorra
järel. Ärge kunagi kasutage kuivatustrumlit,
kui ebemefilter pole paigal või korras, kuna
see on tuleohtlik.
§
Kuivatustrumlit kasutades
§
Ärge lubage lastel masinaga mängida,
liigutada nuppe ega liikuvaid/liigutatavaid osi.
§
Ärge puudutage seadme tagumist osa ega
trumlit, kuna need kuumenevad kuivatamise
ajal. Hoolitsege selle eest, et lapsed ei viibiks
masina läheduses, kui see töötab
§
Koduloomad või lapsed võivad ronida
trumlisse; enne masina kasutamist kontrollige,
kas trummel on tühi.
§
Ärge koormake trumlit üle (vt osa
Programmid).
§
Pidage meeles, et alati on vaja kontrollida, ega
pesu hulka pole jäänud gaasi-tulemasinat
(sõltumata sellest, kas see on töökorras või
mitte).
§
Plahvatusoht: Ärge kunagi kuivatage riideid,
milles võib olla kergesti süttivaid lahusteid
(bensiini, piiritust, plekieemaldusvahendeid
jmt), kuna need ained võivad aurustudes
4
Kuivatustrumli utiliseerimine
§ Kõik materjalid, mis on märgistatud
sümboliga
on korduvalt kasutatavad ja
tuleb seoses utiliseerimisega viia vastavasse
äraviskamiskohta.
§
Kui soovite kuivatustrumli ära visata, aidake
vältida kahjusid. Võtke pistik seinakontaktist
välja. Lõigake kuivatustrumli voolujuhe
küljest ära selle koha lähedalt, kus see
kuivatustrumlist välja tuleb. Vajaduse korral
võtke ühendust vastava ametkonnaga, et saada
teada, kuhu võite kuivatustrumli visata.
KUIVATUSTRUMLI JOONIS
1. Kaas
2. Veereservuaar/programmikaart
3. Ukse avamise nupp
4. Delikaatse kuivatuse valimise nupp
5. Helisignaali väljalülitamise nupp
6. Käivituslüliti
7. Signaallamp
8. Programmiselektor
9. Signaallamp
10. Ebemefilter
11. Luugi lukk
12. Tootja infosilt
13. Tuulutusavad
14. Kondensaator
15. Reguleeritavad jalad
5
JUHTPANEELI FUNKTSIOONIDE KIRJELDUSED
1. Programmikaart
2. Veereservuaar
Kuivatamise ajal kondenseerunud vesi
koguneb reservuaari. Reservuaari tühjendamist
vt ptk Puhastamine.
3. Ukse avamise nupp
Luuk avaneb, kui vajutate nupu alla. Kui luuk
avatakse kuivatamise ajal, jääb
kuivatustrummel seisma. Trumli käivitamiseks
vajutage käivituslülitit.
4. Delikaatse kuivatuse
valikunupp
Kui see nupp on alla vajutatud, kuivatatakse
pesu madalama temperatuuri juures (1400 W).
Funktsiooni kasutatakse õrnade ja kõrget
temperatuuri mittetaluvate kunstmaterjalide
kuivatamisel koos kuivatusaja
programmeerimisega.
TÄHELEPANU! Kui kuivatamine on
lõppenud, vajutage nupp üles tagasi.
5. Helisignaali väljalülitamise
nupp
Kui kuivatamine on lõppenud, kostub umbes
30 minuti jooksul lühikesi helisignaale, mis
teatavad, et pesu on väljavõtmiseks valmis.
Kui te ei soovi märguandeid kuulda, vajutage
nupp alla.
Tähtis: Kui veereservuaar on täis, kostub
umbes ühe minuti jooksul helisignaal, kuigi
nupp on alla vajutatud.
6
6. Käivituslüliti
Lüliti allavajutamisel käivitub valitud
kuivatusprogramm.
TÄHELEPANU! Kui luuk avatakse
kuivatamise ajal, trummel seiskub. Sulgege
luuk ja vajutage lüliti uuesti alla. Käivituslülitit
tuleb vajutada ka siis, kui on olnud
elektrikatkestus või kui kuivatamise ajal on
tühjendatud veereservuaari.
7. Kuivatamise signaallamp
Kuivatamise ajal põleb roheline tuli.
8. Jahutamise signaallamp
Jahutamise ajal põleb roheline märgutuli.
Valitud kuivatamisaeg sisaldab ka 9 minutit
jahutamisaega. Jahutamise ajal lülitub
soojendus välja ja pesu jahtub. Jahutusetappi ei
tohi lühendada ega katkestada, kuna pesu läheb
väga kortsu ja võib saada püsivaid kahjustusi,
kui see jääb pikaks ajaks soojana seisma.
9. Programmi lõppemise
signaallamp
Süttib vaheldumisi veereservuaari
märgutulega,
kui programm on lõppenud,
samuti kortsumise takistamise etapi ajal.
Märgutuli tuletab meelde, et tuleb puhastada
ebemefilter ja tühjendada veereservuaar. Kui
luuk avatakse või programmiselektor
keeratakse asendisse "0", lamp kustub.
10. Veereservuaari signaallamp
Vilgub, kui veereservuaar on täis.
11. Programmiselektor
Pesu kuivatamiseks võib valida kahe variandi
vahel:
Jääkniiskuse elektrooniline määramine
(Programmid A - D)
Kuivatamine lõpeb automaatselt, kui pesu on
nii kuiv kui soovitud. Ärge kuivatage segamini
pakse ja õhukesi tekstiile, et kogu pesu kuivaks
ühtlaselt.
Tähtis! Pesu peab olema eelnevalt
tsentrifuugitud vähemalt 500 pööret minutis.
Programmeeritud ajaga kuivatamine
(Maksimaalselt 90 minutit)
Kuivatamisaja valite ise. Aeg sõltub
kuivatatava pesu materjalist ja kogusest. Valige
alguses lühem aeg, sest pesu läheb kokku, kui
see liiga ära kuivab. Seda programmi
kasutatakse ka teistsuguste esemete
järelkuivatamiseks, väikeste koguste
kuivatamiseks (umbes 1 kg) ja kui on valitud
delikaatne kuivatus.
Pöörake valikunupp kohakuti soovitud
programmi või kuivatamisajaga. Kui
kuivatamine on lõppenud, pöörake nupp tagasi
"0" - asendisse.
12. Signaallamp
Lamp süttib, kui keerate programmiselektori
soovitud asendisse/ajale ja kustub, kui keerate
nupu programmi lõppemise järel asendisse "0"
või avate luugi.
7
PROGRAMMID
Elektrooniline määramine
Pesu liik
Puuvill:
Puuvill
Puuvill
Pesu kuivus
Programm
Maksimaalne
pesukogus
kg
erineva paksusega esemed,
näiteks hommikumantel (mitte
trikooesemed)
frotee, trikoo, triikimist
mittevajavad esemed
Väga kuiv
A
5
Kapikuiv
B (*)
5
voodipesu, rätikud, laudlinad,
käterätid, särgid ja pluusid
Triikimisniiske
C (*)
5
Kapikuiv
D (*)
2
Kunstkiud
voodipesu, laudlinad, särgid ja
pluusid, triikimist mittevajavad
esemed
(*) Programm vastab CEI 1121 nõuetele
Etteantud kuivatusaeg
Pesu liik
Puuvill
Puuvill
frotee, trikoo,
triikimist mittevajavad
esemed
voodipesu, rätikud,
laudlinad, käterätid,
särgid ja pluusid
Pesu kuivus
Kapikuiv
Triikimisniiske
Soovitatav kuivatusaeg,
kui tsentrifuugimiskiirus
(min)
(pööret/min)
75-90
60-75
60-75
45-60
60-75
45-60
45-60
30-45
800-1000
Maksimaalne
pesukogus
kg
1000-1200
800-1000
1000-1200
3,5
2
3,5
2
3,5
2
3,5
2
Etteantud kuivatusajaga delikaatne kuivatus: vajutage alla delikaatse
kuivatuse nupp
Kunstkiud:
voodipesu, laudlinad,
45-60
Lühike
Kapikuiv
särgid ja pluusid, triikimist
tsentrifuugimine
30-45
mittevajavad esemed
650 p/min
20
Segakiududest materjalide kuivatamisel tuleb järgida sümboleid pesuetikettidel.
8
2
1
0,5
KUIVATUSTRUMLI KASUTAMINE
Enne kuivatustrumli esimest
kasutamist
Uues kuivatustrumlis võib olla tolmu või muud
mustust. Seetõttu kuivatage trumlis enne
tegelikku kasutuselevõtmist umbes 20 minutit
mõnesid niiskeid ja puhtaid kaltse.
1. Pange pesu kuivatustrumlisse
Avage luuk, vajutades luugi avamisnuppu.
Pange tsentrifuugitud pesu trumlisse ilma
kokku surumata. Sulgege luuk ja kontrollige, et
pesu ei jäänud trumli vahele.
2. Valige kuivatusaeg
Keerake programmivaliku nupp soovitud
kuivatusajale.
3. Vajutage soovitud nuppu.
4. Käivitage programm
Vajutage käivituslülitit ??. Kuivatusprogramm
käivitub ja süttib roheline tuli ??.
Kui kuivatamine on lõppenud, võite
programmi katkestada.
Keerake valikunupp asendisse "0", valige uus
programm ja vajutage käivituslülitit.
5. Kui kuivatusprogramm on
lõppenud
Kui valitud kuivatusaeg või –programm on
lõppenud, seiskub kuivatustrummel
automaatselt: märgutuled "programm on
lõppenud" ja "veereservuaar" vilguvad. Et pesu
masinas seistes ei kortsuks, pöörleb trummel
ühtlaste intervalliga maksimaalselt 30 minuti
jooksul. Selle "kortsumise takistamise"
perioodi ajal kostub iga kuue sekundi tagant
helisignaal, kui pole alla vajutatud nuppu ??.
Kui mõnesid riideesemeid on vaja kauem
kuivatada, võite valida uue kuivatusaja, kuid
tuleb meeles pidada, et viimase 9 minuti
jooksul soojendus ei tööta.
6. Lülitage kuivatustrummel välja
Keerake lüliti asendisse "0", märgutuli kustub.
Kui valikunupp on sisse vajutatud, vajutage see
üles.
Tähtis! Ärge unustage puhastada
ebemefiltrit iga kuivatamiskorra järel.
9
TÄHTSAID NÕUANDEID JA VIHJEID KUIVATUSTRUMLI KASUTAJALE
Enne kuivatamist valmistage pesu
ette ja sorteerige
Sorteerige pesu materjali (vt märgistust
pesuetiketil) ja soovitava kuivusastme järgi.
Sulgege tõmblukud ja sõlmige lahtised paelad.
Siduge kokku tekikottide ja padjapüüride paelad,
et väiksemad esemed ei läheks nende sisse.
Mida ei tohi kuivatustrumlis
kuivatada
§
Eriti õrnu materjale, nagu näiteks
kunstmaterjalist kardinaid, siidist esemeid ja
nailonsukki.
§ Riideid, millel on vahtplastist või
plastmassisarnasest materjalist detaile
Villaseid ja villa sisaldavaid esemeid, kuna
need vanuvad ja lähevad kokku.
Tuleohu tõttu ärge kunagi kuivatage
kuivatustrumlis riideid, mida on
töödeldud kergesti süttivate ainetega
(bensiin, piiritus, plekieemaldusvahend).
Tärgeldatud riided
Tärgeldatud esemeid võib kuivatustrumlis
kuivatada. Et tulemus oleks parim võimalik, tuleb
kuivatamisajaks valida "triikimisniiske", mis jätab
riided kergelt niiskeks. Pärast kuivatamist tuleb
kuivatustrumlit seestpoolt pühkida niiske lapiga ja
seejärel kuiva lapiga, et masinasse ei jääks tärklist.
Kokkutõmbumine
Sõltuvalt kvaliteedist kipuvad eriti kokku minema
kootud tekstiilid (näiteks trikoo). See tuleb
peamiselt sellest, et trumlis kuivatatakse riideid
vabalt, vastupidiselt kuivama riputamisele.
Hoiduge selliste esemete kuivatamisest liiga
kuivaks, valides programmiks "triikimisniiske".
Mis on ebemed?
Kui hakkate kuivatustrumlit kasutama,
märkate ebemefiltrisse kogunevaid ebemeid.
See on täiesti normaalne ega tähenda seda, et
kuivatustrummel kulutab pesu. Kangastest
eraldub kiude ja niite (ebemeid) nii
kasutamisel kui käsitsi või masinaga
pesemisel, aga need jäävad kangaste pinnale.
Kui pesu kuivatatakse õues, puhub tuul
ebemed ära, aga kuivatustrumlis kogunevad
need ebemefiltrisse ja nende maht kuivatamise
ajal suureneb.
Aja- ja energiakulu
Energiakulu ja kuivatusaeg sõltuvad
kuivatatava pesu kogusest, tsentrifuugimisel
jäänud niiskusest, eseme mahust, kanga
struktuurist ja soovitavast kuivusastmest. Liiga
täis trummel ei kuivata hästi ja jätab esemed
kortsu.
Et kuivatustrummel kulutaks vähem aega ja
energiat, tuleb pesu hästi tsentrifuugida.
Soovitame pesumasinat, mis tsentrifuugib
puuvillase ja linase pesu programmide korral
vähemalt 800 pööret minutis.
Kui palju kaalub kuiv pesu?
Allpool on mõned suunavad vihjed, et
oskaksite kuivatustrumlit õigesti täita. Toodud
näitajad on puuvillase materjali kohta.
Ligikaudne kaal grammides
Hommikumantel ................................. 1200
Tekikott ................................................ 700
Lina ...................................................... 500
Froteerätik, padjapüür .......................... 200
Pluus, öösärk ........................................ 200
Pidzhaama, särk ................................... 100
Lühikesed aluspüksid, sukad ................ 100
Pikad aluspüksid ................................... 300
Esemete pesuetikettidelt näete, kuidas neid tuleb kuivatada
normaaltemp.
madalal temp.
kuivatus
10
kuivatamine
horisontaalpinnal
kuivatamine
tilkuvana
kuivatamine
nöörile riputatuna
võib kuivatada
kuivatustrumlis
ei tohi kuivatada
kuivatustrumlis
HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Ebemefiltri puhastamine
Luugi siseküljel asuvat ebemefiltrit tuleb
puhastada iga kuivatuskorra järel.
Toimige nii:
§ Võtke filter välja, tõmmates seda ülepoole.
Pühkige filtrist niiske käega või lapiga ära
kõik ebemed. Pange filter tagasi.
Veereservuaari tühjendamine
Kondenseerunud vesi kogutakse
veereservuaari. Seda tuleb tühjendada iga
kuivatuskorra järel ja seda võib tühjendada ka
kuivatusprogrammi toimumise ajal. Kui
unustate reservuaari tühjendamata, hakkab
juhtpaneelil märgutuli vilkuma ja programmi
teostamine katkeb, kuigi pesu pole veel kuiv.
Lükake reservuaar korralikult kohale.
Kuivatustrumli puhastamine
Masina välispinda, juhtpaneeli, trumlit ning
plastmass- ja kummidetaile puhastatakse niiske
lapi ja nõudepesuvahendiga.
Trumli puhastamine seestpoolt
Kui trumlisse tekib pikema kasutamise järel
katlakivikiht, tuleb see eemaldada
katlakivieemaldusvahendiga niisutatud lapiga.
TÄHELEPANU! Ärge kunagi kasutage
lahusteid ega küürimisvahendeid.
Kondensaatori puhastamine
Kondensaatorit tuleb ebemetest puhastada
regulaarselt, et see ilma asjata ei pikendaks
kuivatusaega ega suurendaks energiakulu.
Eemaldage kondensaator nii:
1. Tõmmake kondensaator välja, tõmmates
ülemisest käepidemest.
2. Puhastage kondensaatorit rohke veega
uhtudes, kasutades käsidushi, või
puhastage seda pehme nõudepesuharjaga.
3. Kuivatage seda ka väljastpoolt.
4. Laske kondensaatoril vabalt kuivada ja
pange see siis kohale tagasi.
Tähtis! Ärge kunagi kasutage kondensaatori
avadesse pääsemiseks teravaid esemeid ega
tööriistu. Kondensaator võib saada vigastada
ja hakata lekkima. Ärge kunagi kasutage
kuivatustrumlit, kui kondensaator pole kohal.
11
HÄIRED SEADME TÖÖS
§
VÕIMALIK PÕHJUS
§ Masin ei käivitu:
§
§
§
§
§
Luuk pole korralikult kinni
Masin ei saa voolu
Programmiselektor pole seatud õigesse asendisse
Veereservuaar on täis
Pole vajutatud käivituslülitit
§ Kuivatamine kestab kaua
või pesu ei ole piisavalt
kuiv
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Pesu on halvasti tsentrifuugitud
Luugi ebemefilter on täis
Kondensaator on täis
Valitud on delikaatne kuivatus
Ruumi temperatuur on liiga kõrge
Valitud on vale programm/kuivatusaeg
Liiga palju pesu
Veereservuaar on täis
Kuivatustrummel on paigaldatud liiga kitsasse kohta või
sellisesse kohta, kus on halb ventilatsioon. Avage
uks/aken või leidke kuivatustrumlile uus koht.
§
VIGA
§ Kuivatustrumli ümbrus
läheb kuumaks
Hooldus ja tagavaraosad
Hooldus- ja remonttööd tuleb lasta teha
volitatud hooldusfirmal. Seadme laitmatu töö
tagamiseks nõudke alati, et kasutataks kõige
sobivamaid, st originaalvaruosi.
Garantii
Toote garantiiaeg on üks (1) aasta.
Garantiitingimused on vastavuses tooteliigi
üldiste garantiitingimustega ja neid saab
müügifirmadest või maaletoojalt. Hoidke
ostukviitung alles, kuna garantiiaja algus
määratakse ostmispäeva järgi.
Hooldustööde eest tuleb tasuda ka garantiiajal,
kui
§ pretensioon oli põhjendamatu
§ ei olnud järgitud kasutusjuhendit
12
TEHNILISED ANDMED
Kõrgus
Laius
Sügavus
Sügavus, kui luuk on lahti
850 mm reguleeritav + 10 mm
600 mm
600 mm
1200 mm
Kaal
Maht/võimsus, puuvill
Maht/võimsus, kunstkiud
47 kg
5 kg kuiva pesu
2 kg kuiva pesu
Trumli maht
108 l
Pinge
Tarbitav võimsus
230V, 10 A
2200 W, 10 A
Käesolev seade vastab EL direktiividele 89/336/ETY ja 73/32/ETY
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi.
PAIGALDAMINE
Lahtipakkimine / transpordikahjustused
Lahtipakkimisel kontrollige, ega masin pole transportimise käigus viga saanud. Võimalikest
transpordikahjustustest tuleb viivitamatult teatada sellele, kes vastutas transportimise eest. Vigadest,
riketest või puuduvatest osadest tuleb kohe informeerida müüjat. Ärge jätke pakematerjale nii, et
väikesed lapsed saavad nendega mängida.
Kõik materjalid, mis on tähistatud sümboliga
, on korduvkasutatavad ja need tuleks töötlemiseks
viia vastavasse kohta.
Kuivatustrumli paigaldamine
Kuivatustrumli võib paigaldada tasasele põrandale või pesumasina peale. Kuivatustrummel peab alati
olema horisontaalasendis, kontrollige seda vaaderpassiga. Vajaduse korral saab reguleerida masina
jalgu. Kontrollige, et kuivatustrumli all oleks hea ventilatsioon. Ärge katke õhuvõtuauke riiete ega
muu taolisega.
Hoolitsege selle eest, et õhuringlus aluse õhuresti kaudu toimiks hästi.
Seetõttu ei sobi kuivatustrumli alla paks vaip.
13
Kondensaatoriga varustatud
kuivatustrumli paigaldamisel
on oluline
§
§
§
§
Kuivatustrumli väljapuhutava õhu
temperatuur võib olla isegi +60 ° C.
Seetõttu ärge kunagi asetage
kuivatustrumlit alusele, mis pole
kuumakindel.
Tagage, et temperatuur ruumis, kuhu
kuivatustrummel on paigaldatud, ei tõuse
kunagi üle +35 ° C. Ruumi liiga kõrge
temperatuur pikendab kuivatusaega ja
suurendab energiakulu.
Kuivatustrumlit ümbritsev ruum peab
olema võimalikult tolmuvaba.
Reguleeritavaid jalgu ei tohi eemaldada.
Kuivatustrumli ja põranda vahele tuleb
ilmtingimata jätta vahe õhuringluse
võimaldamiseks. Õhuringluse tõkestamine
põhjustab temperatuur tõusu
kuivatustrumli sees, mis omakorda
mõjutab kuivatustrumli tööd.
Ühendamine elektrivõrku
Masin ühendatakse 220 – 230 V elektrivõrku
10A kaitsmega maandatud seinakontakti
kaudu.
Paigalduskomplekt pesumasina
peale paigaldamiseks/
lisavarustus
Kuivatustrumli võib paigaldada eesttäidetava
pesumasina peale, mis juhul tuleb
kuivatustrummel pesumasina külge kinnitada
kruvidega. Selleks tuleb hankida
paigalduskomplekt, mida saab osta masina
maaletoojalt.
Ühendamine kanalisatsiooniga
Kui kuivatustrumli asukoha läheduses on
põrandatrapp või valamu, võib vee juhtida
vooliku abil otse kanalisatsiooni. Voolikuid
müüvad maaletoojad.
Voolik paigaldatakse masina tagaküljele
järgnevalt:
§ eemaldage pingutusnöör A
§ võtke masina küljest ära voolik B
§ pange masina külge voolik C
§ kinnitage voolik C pingutusnööriga A.
14
Vooliku asendamine on eriti soovitatav juhul,
kui kuivataja ühendatakse pesumasinaga
torniks.
Voolik tuleb paigaldada alla (vt joonist).
Tühjendage veereservuaari iga
kuivatuskorra järel.
Pärast veereservuaari tühjendamist
käivitub masin uuesti umbes kolme minuti
möödumisel.
Lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud profi- ja kodumasinatele
kehtib garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht),
kodumasinatele - müügipäevast (ostukviitung). Vahetult enne garantiiaja lõppu
remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31
päeva.
Garantiiremondi sisuks on:
∗ toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamis- ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote
normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu
garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud. Kui
toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinad kommertsteenuse
osutamiseks, profiseadmeid mitme vahetusega tööl), tuleb garantiitingimuste kohta
sõlmida Electrolux Eesti müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantiiandjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
* (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine,
äike, tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning
käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid).
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale
või volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas
toote etiketil);
* kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
15
Suuregabariidiliste ja raskete seadmete transport garantiiremondi puhul töökotta ja
tagasi toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta. Garantiiremondi alla
kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote
tööseisak ületab 7 tööpäeva, on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt
seisakule täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui kuu võrra. Kui on tegemist
kodumasina garantii alla kuuluva suure ulatusega veaga või ühe kodumasina korduva
garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist või tagasivõtmist.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote müügihind, millest on maha arvestatud
toote tegelik kulumine kasutamise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
EUROOPA Garantii
Kui te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega
kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel)
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel
asukohamaal sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie
uue asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja
õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
+372 6650090
Soome
Pori
+358 2 6223300
Saksamaa
Nürnberg
+49 9113232600
Prantsusmaa
Senlis
+33 344622929
Rootsi
Stockholm +46 87387910
Itaalia
Pordenone +39 167847910
Inglismaa
Newbury
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
16
17
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
10621 TALLINN
Tel.
6650090
Fax
6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja
müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19,
NARVA
Kodumasinad
Tel.
035 60708, 056
486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLAJÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, VanaAhtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA –
JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020
VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33,
TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel.
07 348359
Fax
07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
10621
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising