Zanussi | TC7122 | User manual | ZANUSSI TC7122 Kasutusjuhend

ZANUSSI TC7122 Kasutusjuhend
TRUMMELKUIVATI
TC 7122
KASUTUSJUHEND
Lugupeetud klient,
lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja jälgige eriti kasutusjuhendi esimestel lehekülgedel olevaid
ohutusjuhiseid. Hoidke kasutusjuhendit kohas, kust seda on võimalik leida, et hiljem uuesti lugeda. Andke
kasutusjuhend edasi ka trummelkuivati võimalikule uuele omanikule.
Transpordikahjustused
Kontrollige, et trummelkuivati ei ole transportimise käigus kahjustada saanud.
TÄHELEPANU! Kui seade on kahjustatud, pöörduge viivitamatult seadme edasimüüja poole.
Nõuandeid kasutusjuhendi lugemiseks
Käesoleva kasutusjuhendi mõned peatükid on tähistatud spetsiaalsete sümbolitega. Need sümbolid
tähendavad järgmist:
Siit leiate masina kasutamist käsitlevat tähtsat informatsiooni, mille mittejärgimine võib põhjustada
tehnilisi rikkeid.
Siit leiate masina töökorra seisukohast olulist lisainformatsiooni.
Siit leiate keskkonnaalast informatsiooni.
Sisukord
Ohutusjuhised ......................................... 3
Hooldus ja puhastamine .........................9
Utiliseerimine ........................................... 3
•
•
•
•
•
•
Nõuandeid keskkonna säästmiseks ...... 4
SEADME KASUTAJALE
Trummelkuivati kirjeldus ........................ 4
Kui trummelkuivati ei tööta...................11
Tehnilised andmed .................................. 4
•
•
Kasutamine .............................................. 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hooldus ja varuosad ...........................................11
Klienditeenindus..................................................11
SEADME PAIGALDAJALE
Juhtpaneel ............................................................ 5
Programmitabel .................................................... 6
Trummelkuivati kasutamine.................................. 7
Paigaldamine..........................................12
•
•
•
Olulisi nõuandeid ja soovitusi................ 8
•
Välispindade puhastamine....................................9
Luugi puhastamine................................................9
Ebemefiltrite puhastamine ....................................9
Kondensaatori puhastamine .................................9
Veemahuti tühjendamine ....................................10
Ventilatsiooniresti puhastamine ..........................10
Pesu sorteerimine ja kuivatamiseks
ettevalmistamine................................................... 8
Trummelkuivatis ei ole lubatud kuivatada ............ 8
Tärgeldatud esemed............................................. 8
Kokkutõmbumine.................................................. 8
Ebemefilter ........................................................... 8
Aja- ja energiakulu................................................ 8
Kui palju kuiv pesu kaalub?.................................. 8
Rõivaste hooldussümbolid ................................... 8
•
•
•
•
2
Pakkematerjali eemaldamine..............................12
Trummelkuivati paigutamine ...............................12
Oluline teada kondensaatoriga trummelkuivati
paigaldamisel ......................................................12
Elektriühendused ................................................12
Trummelkuivati kinnituskomplekt ........................12
Luugi avanemissuuna muutmine ........................12
Äravooluvooliku ühendamine..............................13
Ohutusjuhised
Alltoodud hoiatused on antud üldise ohutuse huvides. Lugege need enne seadme paigaldamist ja kasutamist
hoolikalt läbi.
Paigaldamine
Laste ohutus
• Kõik paigaldustööd ja seadmega seotud
muudatused tuleb jätta vastava kvalifikatsiooniga
isikute ülesandeks. Asjatundmatult teostatud tööd
võivad mõjutada seadme tööd ja põhjustada
kehavigastusi või materiaalset kahju.
• Lapsed ei ole teadlikud elektriseadmetega
seonduvatest ohtudest. Seadme kasutamise ajal
ärge jätke lapsi järelvalveta ega lubage neil
seadmega mängida.
• Pakkematerjalid (nt plastikkile, polüstüreen) võivad
olla lastele ohtlikud – lämbumisoht! Hoidke need
laste käeulatusest eemal.
• Kontrollige, et seade ei seisa toitejuhtme peal.
• Kui seadme all on vaip, tuleb tugijalgu reguleerida
nii, et õhk pääseks vabalt liikuma.
• Veenduge, et lapsed ega lemmikloomad ei satuks
trummelkuivatisse.
Kasutamine
• Enne seadme utiliseerimist ühendage toitepistik
seinakontaktist lahti ja lõigake toitejuhe seadme
poolsest otsast läbi. Muutke luugi lukk
kasutuskõlbmatuks, et lapsed ei saaks mänguhoos
seadmesse kinni jääda.
• Seade on mõeldud üksnes koduseks
kasutamiseks.
• Ärge unustage pärast seadme kasutamist
toitepistikut seinakontaktist lahti ühendada.
• Ärge asetage trummelkuivatisse mitte kunagi
tsentrifuugimata pesu.
Utiliseerimine
• Kergestisüttivate puhastus- või leotusvedelikega
(alkohol, plekieemaldusvahend vms) töödeldud
rõivaid ei tohi tuleohu tõttu trummelkuivatis
kuivatada. Trummelkuivatis võib kuivatada ainult
veega pestud rõivaid.
• Pakkematerjalid
Alljärgnevate sümbolitega tähistatud materjalid on
ümbertöödeldavad.
>PE< polüeteen
>PS< polüstüreen
>PP< polüpropeen
Vastavalt tähistatud materjalid tuleks viia
spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.
• Kontrollige, et kuivatisse asetatavatesse
rõivastesse ei oleks unustatud gaasiga töötavaid
välgumihkleid, ka katkiseid.
• Kuivatamiste vaheaegadel hoidke luuk lahti. Nii
püsib kummitihend kauem töökorras ja sulgub
paremini.
• Ärge kunagi kasutage ilma filtrita või kahjustatud
filtriga trummelkuivatit. Tuleoht!
• Seade
Viige vana seade kohalikku vanade seadmete
kogumispunkti. Vajadusel võtke ühendust kohaliku
omavalitsuse vastava valdkonna ametnikuga. Aidake
säästa keskkonda!
• Ärge kunagi kuivatage oma spordijalatseid
(tenniseid, jooksukingi jne) trummelkuivatis, sest
need võivad trumli või luugi vahele kiiluda ja
takistada trumli tööd.
Üldised ohutusnõuanded
• Trummelkuivati tehniliste omaduste muutmine on
ohtlik.
• Ärge kunagi püüdke trummelkuivatit ise
parandada. Asjatundmatu remont võib põhjustada
õnnetusi või häireid.
• Hooldus- ja remonttööd tuleb jätta volitatud
teeninduskeskuse ülesandeks. Seadme laitmatu
töökorra tagamiseks nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist.
3
Nõuandeid keskkonna säästmiseks
• Masina täisvõimsuse ärakasutamiseks võib
kuivatada pesu, mis peab olema väga kuiv, koos
triikimiskuiva pesuga. Valige kõigepealt programm
triikimiskuiva pesu jaoks. Kui programm on
lõppenud, võib välja võtta pesu, mis peab olema
ainult triikimiskuiv ja teistel esemetel lasta kuivada
teise programmi juures lõpuni.
Trummelkuivati kõige ökonoomsemaks
kasutamiseks järgige allolevaid juhiseid.
• Pange masin alati täiesti täis. Vaadake
programmitabelit leheküljel 30$$. Kuivatamine
pooltühja masinaga on väheökonoomne.
• Enne kuivatamist peab pesu olema korralikult
tsentrifuugitud. Mida kiirem tsentrifuugimine,
seda kuivem on pesu ja seda lühem on
kuivatusaeg ning väiksem elektrikulu.
• Liialt pikkade kuivatusaegade ja suurenenud
energiakulu vältimiseks peab ebemefiltrit
regulaarselt puhastama.
• Vältige esemete liiga pikaajalist kuivatamist. Valige
sobiv kuivatusprogramm vastavalt soovitud
kuivusastmele. Liiga kaua kuivav pesu tõmbub
rohkem kokku ja seda on raske triikida.
• Masin peab asetsema hästi ventileeritud ruumis.
Kuivatamise ajal ei tohi toatemperatuur ületada
35ºC
Trummelkuivati kirjeldus
1
2
3
4
5
6
7
8
Tööpind
Programmide ülevaade
Juhtpaneel
Ebemefilter
Andmekilp
Kondensaator
Veemahuti
Reguleeritavad tugijalad
Tehnilised andmed
Kõrgus
Laius
Sügavus
Sügavus avatud luugi korral
850 mm reguleeritav + 8 mm
600 mm
580 mm
1008 mm
Täitekogus, puuvillane
Täitekogus, tehiskiud
5 kg kuiva pesu
2,5 kg kuiva pesu
Võrgupinge
Koguvõimsus
220/230 V, 10 A
2200 W, 10 A
Kulunäitajad: puuvillane pesu
3,64
tehiskiud
1,4
kWh (5 kg, kapikuiv)
kWh (5 kg, triikimiskuiv)
kWh (2,5, kg kapikuiv)
Käesolev seade vastab järgmiste Euroopa Majandusühenduse direktiivide nõudmistele: 89/336 EMÜ ja
73/23 EMÜ. Tootja reserveerib õigused tehnilistele muudatustele.
4
Kasutamine
Juhtpaneel
1. Programmide ülevaade
6. Kuivatusaja valiknupp
Tutvuge erinevate kuivatusprogrammide ja
kuivatusaegadega.
Valige kuivatusaeg valiknuppu päripäeva (paremale)
keerates.
TÄHELEPANU! Ärge mitte kunagi keerake
valiknuppu vastupäeva, programmimehhanism võib
kahjustada saada.
2. Kontrollindikaator
Põleb, kui trummelkuivati on sisse lülitatud ja kustub,
kui kuivatusprogramm lõppeb.
Kontrollindikaator kustub ka siis, kui avate seadme
suure luugi või alumise osa väikese luugi.
Võite valida kahe kuivatusprogrammi
kuivatusaegasid
• Tavaprogramm – puuvillane, 20-150 minutit.
• Õrnad tekstiilid – tehiskiud, 20-100 minutit.
Kuivatusaeg oleneb kangast, pesu kogusest ja
soovitud kuivusastmest (vt osa “Programmitabelid”).
3. Õrnkuivatuse valiknupp
(Lisafunktsioon)
Vajutage see nupp alla, kui soovite kuivatada tavalist
pesu madalama temperatuuri juures. Seda
funktsiooni kasutatakse õrnade ja kuumust
mittetaluvate puuvillaste esemete kuivatamisel.
TÄHELEPANU! Pärast kuivatusprogrammi lõppu
tuleb nupp üles tõsta.
Jahutus
Kuivatusprogramm lõppeb 10 minuti pikkuse
jahutustsükliga, mis jääb valitud kuivatusaja
raamidesse. Jahutustsükli ajal lülitub kuumutus välja
ja pesu jahtub enne kuivatustrumli automaatset
seiskumist asendis “0” (kuivatusaja lõpp).
Jahutustsükli kestust ei saa lühendada ega seda
katkestada. Kuumal temperatuuril töödeldud pesu,
mis jääb trumlisse pikaks ajaks, läheb kortsu ja võib
kahjustuda.
4. Käivitusnupp
Pärast kuivatusaja valmist vajutage seda nuppu, et
kuivatusprogramm käivitada.
TÄHELEPANU! Luuk peab olema suletud. Kui luuk
avatakse seadme töösoleku ajal, siis
kuivatusprogramm katkeb. Programm jätkub taas,
kui vajutate käivitusnuppu uuesti.
5. Veemahuti indikaator
Süttib, kui veemahuti on täis või kui see on valesti
paigaldatud.
5
Programmitabel
Tavaline pesu – puuvillane
Pesu materjal
Puuvillane
Frotee
Trikookangas
Linad
Käterätikud
Saunalinad
Laudlinad
Pesu kogus
kg
Kuivusaste
Kuivatusajad
tsentrifuugitud pesule
800-900
p/min
1000-2000
p/min
5
130-150
110-130
2,5
60-75
55-70
5
105-125
95-115
2,5
45-60
40-55
Kapikuiv
Triikimiskuiv
TÄHELEPANU! Valige kuumustundlikele puuvillasest kangast esemetele lisafunktsioon “õrn kuivatus”.
Õrnad tekstiilid – tehiskiud
Pesu materjal
Kuivusaste
Sünteetilised kiud ja segakiud,
mida ei ole vaja triikida
Pesu kogus
kg
Kuivatusaeg minutites, kui
pesu on tsentrifuugitud
vähemalt kiirusel 650
pööret/minutis
2,5
65-75
1
30-40
2,5
45-55
1
25-35
Kapikuiv
Peenpesu ja kuumustundlikud
õrnad tekstiilid (vt rõivaste
hooldussümboleid)
Triikimiskuiv
TÄHELEPANU! Kui kuivatate segakiust esemeid, järgige rõivaste hooldussümboleid.
Kuivatusaega mõjutab:
• pesu materjal
• pesu kogus
• tsentrifuugimiskiirus enne pesu kuivatamist
Jahutus
Kui kuivatusaja valiknupp on jahutustsükli peal, saab pesu lõhna värskendada, pesu tuulutada (näiteks võib
vabaneda koitõrjevahendi lõhnast).
Kogus
Kuivatatava pesu kogust on sageli raske määratleda. Soovitame Teil järgida siinkohal esitatud põhitõdesid:
• puuvillased, linased kangad: täismasin, kuid mitte liiga täis
• tehiskiust kangad: pool masinatäit
• õrnad kangad: mitte rohkem kui kolmandik masinatäit
6
Trummelkuivati kasutamine
Enne esimest kasutuskorda
Oluline!
Uues kuivati trumlis võib esineda tolmu ja mustust.
Seetõttu asetage trumlisse paar niisket, puhast lappi
ja laske neil umbes 20 minutit kuivada.
1. Paigaldage seade vastavalt kasutusjuhendis
toodut juhtnööridele.
2. Avage luuk ja asetage tsentrifuugitud pesu
trumlisse.
Kui kuivatusprogramm lõppebe enne tegelikku aega,
soovitame Teil keerata kuivatusaja valiknupp
asendisse
ja oodata, kuni jahutustsükkel lõppeb.
Alles seejärel võite pesu masinast välja võtta. Nii
väldite liigse kuumuse tekkimist trumli sees.
3. Sulgege luuk ja veenduge, et pesu on korralikult
trumlis.
4. Valige kuivatusaeg.
5. Vajutage vajadusel õrnkuivatuse nuppu .
6. Käivitage kuivatusprogramm nupuga
.
Kontrollindikaator süttib. Pärast
kuivatusprogrammi käivitumist võite valida uue
kuivatusaja.
Trummel pöörleb paremale ja vasakule, kuni
saavutatakse soovitud kuivusaste.
Umbes 10 minutit enne kuivatusprogrammi
lõppemist käivitub jahutustsükkel.
7. Kui valitud kuivatusaeg on möödas, seiskub
trummel automaatselt ja kontrollindikaator
kustub. Kuivatusaja valiknupp on asendis “0”.
Avage luuk ja võtke jahtunud esemed välja.
8. Tähelepanu! Puhastage ebemefilter ja
tühjendage veemahuti.
7
Olulisi nõuandeid ja soovitusi
Pesu sorteerimine ja ettevalmistamine
enne kuivatamist
Ebemefilter
Trummelkuivati kasutamisel märkate, et
ebemefiltrisse koguneb ebemeid. See on täiesti
normaalne, ega tähenda, et trummelkuivati kulutab
pesuesemeid. Nii rõivaste kandmise kui ka käsi- ja
masinpesu ajab eraldub esemetest niite ja karvu
(ebemeid), kuid need jäävad kanga külge.
Kui esemeid kuivatatakse õues, kannab tuul ebemed
minema. Trummelkuivatis kogunevad need ebemed
filtrisse ja filter ummistub.
Sorteerige pesu vastavalt tekstiilmaterjalidele (vt
rõivaste hooldussümboleid) ja soovitud
kuivusastmele. Sulgege tõmblukud ja sõlmige paelad
ja vööd kinni. Sõlmige padjapüüride ja tekikottide
avad kinni, et väiksemad riideesemed ei satuks
nende sisse.
Trummelkuivatis ei ole lubatud kuivatada
• Väga õrnasid tekstiile, näiteks tehiskiust kardinaid,
siidist esemeid ja nailonsukki.
Aja- ja energiakulu
Energiakulu ja kuivatusaeg olenevad kuivatatava
pesu kogusest, tsentrifuugimise tulemusel jäänud
niiskusest, rõivaesemete materjalist, tekstiilide koest
ja soovitud kuivusastmest.
Liiga täis trummel ei kuivata hästi ja jätab rõivad
kortsu.
Tagamaks trummelkuivati energiat ja aega säästev
kasutamine, tuleb esemeid eelnevalt korralikult
tsentrifuugida. Soovitame kasutada pesumasinat,
mille tsentrifuugimiskiirus on puuvillase
pesuprogrammi puhul vähemalt 800 pööret minutis.
• Rõivaid, millel on vahtkummist või plastikulaadsest
materjalist detaile.
• Villaseid ja villa sisaldavaid rõivaid, kuna need
vanuvad ja tõmbuvad kokku.
Tuleohu vältimiseks ärge mitte kunagi
kuivatage trummelkuivatis rõivaid, mida on
töödeldud kergestisüttivate ainetega (bensiin,
alkohol, plekieemaldusvahend).
Tärgeldatud esemed
Tärgeldatud esemeid on lubatud trummelkuivatis
kuivatada. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks
valida kuivatusprogramm “triikimiskuiv”, mis jätab
riided natuke niiskeks. Pärast kuivatusprogrammi
lõppu tuleb trummel seest niiske lapiga ja seejärel
kuiva lapiga üle pühkida, et seadmesse ei jääks
tärgeldusainet.
Kui palju kuiv pesu kaalub?
Siinkohal on toodud suunavad juhised, et oskaksite
trummelkuivatit õigesti täita. Nimetatud näitajad on
toodud puuvillastele esemetele.
kaal grammides
Hommikumantel
Tekikott
Voodilina
Froteerätik, saunalina
Särk, öösärk
Pidžaama, pluus
Lühikesed aluspüksid, sukad
Pikad aluspüksid
Kokkutõmbumine
Erilises koes tekstiilid (nt trikookangas) tõmbuvad
kergesti kokku. See tuleneb asjaolust, et rõivad
liiguvad trumlis vabalt, vastupidiselt nööril
kuivatamisele. Vältige nende rõivaesemete liigset
kuivatamist, valides kuivatusprogrammiks
“triikimiskuiv”.
1200
700
500
200
200
100
100
300
Rõivaste hooldussümbolid
Hooldussümbolite abil teate, milline meetod sobib rõivaste kuivatamiseks.
MASINKUIVATUS
Kuivatada laotatult
Kuivatada riputatult
8
Kuivatada nööril
Norm.
temperatuur
Madal
temperatuur
Võib kuivatada
Trummelkuivatus
trummelkuivatis
keelatud
Hooldus ja puhastamine
Enne puhastamist ja hooldustöid tuleb
trummelkuivati vooluvõrgust lahti ühendada.
Kui seade on olnud kasutusel juba mõnda aega,
koguneb ebemefiltrite pinnale valge kiht, mis on
tingitud pesuvahendi jääkidest. Selle eemaldamiseks
võtke filtrid välja ja peske sooja vee ning harjaga
puhtaks. Eemaldage ebemefilter luugi avast nagu
joonisel näidatud (filtri võib paigutada nii, et keeleke
osutab vasakule või paremale).
Välispindade puhastamine
Puhastage kuivatustrumli välispindu vaid seebi ja
veega, lõpuks kuivatage hoolikalt.
Oluline: Ärge kasutage kuivatustrumli
puhastamiseks denatureeritud piiritust, vedeldajaid ja
muid sarnaseid aineid.
Luugi puhastamine
Puhastage luugi sisepinda regulaarselt, et
eemaldada ebemefiltri ümbrusest võimalikud
ebemed. Hoolikas puhastamine tagab efektiivse
kuivatuse.
Ärge kasutage trummelkuivatit ilma
ebemefiltriteta.
Kondensaatori puhastamine
Kondensaatorit tuleb puhastada regulaarselt, et
vältida kuivatusaja pikenemist ja liigset energiakulu.
Kondensaator asub väikese luugi taga seadme
allosas. Avage luuk vajutades riivile joonisel näidatud
viisil.
Ebemefiltrite puhastamine
Kuivatustrummel ei saa ummistunud filtriga
efektiivselt töötada.
Filtrisse kogunevad kõik kuivatamisel esemetest
eralduvad ebemed. Seetõttu tuleb ebemed pärast
igat kuivatamiskorda ja enne pesu väljavõtmist niiske
riidelapiga eemaldada.
Tõmmake kondensaator välja, pöörates esmalt kaks
punast pidet alla ja eemaldage seejärel
kondensaator käepidemest tõmmates.
Siseluugi ebemefilter tuleb puhastamise ajaks
eemaldada.
Puhastage kondensaator harjaga ja loputage
vajadusel dušši all.
Ärge tundke muret filtrile koguneva ebemete hulga
pärast, see ei ole tingitud trummelkuivati
kasutamisest. Kõikidelt tekstiilidelt eraldub ebemeid,
kuid tavaliselt seda ei märka. Trummelkuivati
kasutamisel kogunevad ebemed filtritesse.
9
Puhastage ka kondensaatori välispinnad ja
eemaldage kõik ebemed.
Puhastage kondensaatorit ja väikese luugi sisepinda
ümbritsevat kummitihendit niiske lapiga.
Paigaldage kondensaator tagasi oma kohale,
keerake punased pidemed üles ja sulgege luuk.
Nõuanne
Kogunenud kondensaatvett võite kasutada
aurutriikrauas. Esmalt tuleks kondensaatvesi siiski
läbi peen- või kohvifiltri filtreerida, et eemaldada
enne triikimist väikesed ebemed.
Ventilatsiooniresti puhastamine
Oluline!
Ärge kasutage kondensaatori ribide vaheliste
tühikute puhastamiseks teravaid esemeid või
köögiriistu – võite nendega kondensaatorit
kahjustada, kondensaator võib lekkima hakata.
Eemaldage trummelkuivati tagapaneelis asuvale
ventilatsioonirestile kogunev tolm tolmuimeja abil.
Ärge mitte kunagi kasutage trummelkuivatit
ilma kondensaatorita.
Veemahuti tühjendamine
Pesust eralduv vesi kondenseerub trumli sees ja
koguneb seadme allosas vasakul asuvasse
veemahutisse.
Veemahutit tuleb tühjendada iga kuivatuskorra järel,
et tagada seadme efektiivne töötamine järgmise
kasutuskorra ajal.
Kui veemahutit ei tühjendata, rakendub
ohutusmehhanism: juhtpaneelil asuv indikaator
süttib ja programm katkeb, mille tulemusel pesu jääb
niiskeks.
Veemahuti võib tühjendada juba programmi keskel.
Toimige järgnevalt:
• Tõmmake veemahuti välja.
• Avage väike luuk ja laske veel välja voolata.
• Sulgege luuk ja asetage veemahuti tagasi oma
kohale, lükates kuulete klõpsatust.
Tähelepanu: Programmi käivitumine võib võtta mõni
sekund aega. Kogu selle aja veemahuti indikaator
helendab.
10
Kui trummelkuivati ei tööta
Probleem
•
•
Masin ei tööta
Kuivatamine võtab kaua aega või pesu ei
saa korralikult kuivaks
Võimalik põhjus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trummelkuivati luuk ja/või alaosa väike luuk on
avatud.
Masin ei saa voolu.
Programmi ei ole õigesti valitud.
Käivitusnupp
pole sisse vajutatud.
Veehoidik on täis või pole korralikult oma kohal
Pesu on halvasti tsentrifuugitud.
Ebemefilter kuivati luugis on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
Veemahuti on täis.
Toatemperatuur on liiga kõrge.
On valitud vale programm/kuivatusaeg.
Masinas on liiga palju pesu.
Hooldus ja varuosad
Klienditeenindus
Hooldustööd, varuosade tellimine ja võimalikud
remonttööd tuleb jätta volitatud teeninduskeskuse
ülesandeks. Teeninduskeskuste nimekirja leiate
käesoleva kasutusjuhendi lõpust või telefoniraamatu
kollastelt lehekülgedelt.
Teeninduskeskuste nimekirja leiate käesoleva
kasutusjuhendi lõpust.
Seadme häireteta töökorra tagamiseks nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist.
Teeninduskeskuse poole pöördudes edastage alati
toote mudel. Märgige seadme andmeplaadil toodud
andmed endale üles, et neid oleks vajadusel lihtne
leida.
Mudel .........................................................................
Toorenumber (Prod. Nr.) ...........................................
Seerianumber (Serial. Nr.).........................................
11
Paigaldamine
Hoiatus!
Elektriühendused
Pakkematerjali eemaldamine
Antud seade tuleb ühendada 220 – 230 V
vooluvõrku läbi maandatud voolupistiku, mis on
varustatud 10 A kaitsmega.
Eemaldage polüeteenkilest kott ja
polüstüreenist detailid enne trummelkuivati
kasutamist.
Toitejuhe peab pärast seadme paigaldamist
olema hõlpsasti ligipääsetav.
Toitejuhtme vahetamine ja asendamine tuleb
jätta volitatud teeninduskeskuse hooleks.
Trummelkuivati kinnituskomplekt
Trummelkuivati võib paigutada eestavatava
pesumasina peale, kuid siis tuleb kuivati pesumasina
külge kinni kruvida. Selleks otstarbeks on vaja
montaažikomplekti, mille saate tellida seadme
edasimüüjatelt.
Enne trummelkuivati kinnitamist lugege komplekti
kuuluv juhend hoolikalt läbi.
Trummelkuivati peab teisaldamise ja
transportimise ajal olema püstiasendis.
Trummelkuivati paigutamine
Trummelkuivati võib paigutada siledale põrandale või
asetada pesumasina peale. Masin peab mõlemal
juhul seisma loodis, selle kontrollimiseks kasutage
vesiloodi. Masina tugijalgade kõrgust võib vajadusel
reguleerida. Tagage piisav ventilatsioon
trummelkuivati allosas. Ventilatsiooniavad ei tohi olla
kaetud riideesemete või muu taolisega. Hoolitsege
selle eest, et õhk pääseks läbi soklivõrede.
Luugi avanemissuuna muutmine
Vajaduse korral saab luugi avamissuunda muuta nii,
et luuk avaneks paremale. Luugi avamissuunda võib
muuta üksnes teeninduskeskus.
Seetõttu ei tohi trummelkuivatit paigaldada
paksu vaiba peale.
Oluline teada kondensaatoriga
trummelkuivati paigaldamisel
• Masinast väljavoolava õhu temperatuur võib olla
kuni + 60ºC , seepärast ärge asetage
trummelkuivatit kunagi põrandale, mis ei talu
kõrget temperatuuri.
• Kontrollige, et toatemperatuur ruumis, kus
trummelkuivati paikneb, jääks vahemikku +5 kuni +
35ºC. Vastasel korral võib seadme töö efektiivsus
selle alla kannatada.
• Trummelkuivati ümbrus peab olema võimalikult
tolmuvaba.
• Reguleeritavaid tugijalgu ei tohi eemaldada.
Trummelkuivati ja aluspinna vahele peab kindlasti
jääma ruum õhuringluse tagamiseks. Takistatud
ventilatsioon tekitab trumli sisemuses kõrgema
temperatuuri, mis mõjutab trumli tööd.
12
Äravooluvooliku ühendamine
Kui trummelkuivati läheduses paikneb põrandaava
või äravoolutoru, kust kondensaatvesi saaks ära
voolata, võib kuivati külge paigaldada
äravooluvooliku. Äravooluvooliku saate osta seadme
edasimüüjalt.
Voolik ühendatakse masina tagaküljele järgmiselt:
• eemaldage voolikuklamber A;
• tõmmake voolik B masina küljest lahti;
• paigaldage äravooluvoolik C masina külge;
• pingutage äravooluvoolikut C voolikuklambriga A.
Äravooluvooliku kasutamine on eriti praktiline, kui
trummelkuivatit paigaldatakse pesumasina peale.
Äravooluvoolik tuleb ühendada vastavalt
joonisele (C).
13
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, VALGA
Tel/fax 076 64452
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
Võrumaa
Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 231
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising