ELEKTRO HELIOS | TK7020 | User manual | Elektro Helios TK7020 Användarmanual

Elektro Helios TK7020 Användarmanual
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
1
(Nero/Process Black pellicola)
Torktumlare
B R U K S A N V I S N I N G
BOMULL OCH LINNE
SYNTET
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
2,5 kg
1 kg
0,5 kg
2,5 kg
Skåptorrt
Skåptorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
Centrifugering
110 - 130 min.
60 - 75 min.
85 - 105 min.
45 - 60 min.
10 min.
800 - 1000 v / min.
Skåptorrt
Skåptorrt
Skåptorrt
Stryktorrt
Avkylning
Centrifugering
65 - 75 min.
30 - 40 min.
25 - 30 min.
45 - 55 min.
10 min.
650 v / min.
TK 7020
TK 7020
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
125994560
3
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
2
(Nero/Process Black pellicola)
Bästa kund,
vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara
alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare
tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.
Transportskador
Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Så här använder du bruksanvisningen
Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:
Här finns viktig information om olämplig användning av torktumlaren som skulle kunna förorsaka
person- och egendomsskada.
Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga torkresultat.
Här finns viktiga miljö- och energispartips.
Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi
använder returpapper.
2
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
3
(Nero/Process Black pellicola)
Innehållsförteckning
. . . .4-5
Bortskaffning/Avfallshantering
Energisparråd
Om torktumlaren inte fungerar
. . .12
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . .5
Konsumentköp EHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Garanti (gäller för Finland) . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
FÖR ANVÄNDAREN
FÖR INSTALLATÖREN
Din nya torktumlare
. . . . . . . . . . . . . . . .6
Tekniska data
Beskrivning av torktumlaren
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . .6
Installation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Placering av tumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Viktigt vid installation av kondenstumlare . . . . .14
Beskrivning av maskinens panelfunktioner . . . . .7
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Bruk
Programöversikt
Monteringssats för tvättpelare . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Anslutning av avloppsslang . . . . . . . . . . . . . . . .14
Ändra luckupphängningen . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Så här använder du torktumlaren . . . .9
Viktiga råd och tips för dig som
torkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sortera och förbered din tvätt före torkning . . .10
Detta kan du inte torka i din tumlare . . . . . . . . .10
Stärkta textilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Krympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vad är ludd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tid- och energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hur mycket väger torr tvätt? . . . . . . . . . . . . . . .10
Tvättmärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Skötsel och rengöring
. . . . . . . . . . . .11
Rengöring av luddfiltret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tömning av vattenbehållaren . . . . . . . . . . . . . . .11
Rengöring av torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . .11
Rengöring av trummans insida . . . . . . . . . . . . .11
Rengöring av kondensorn . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3
SVENSKA
Viktig säkerhetsinformation
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
4
(Nero/Process Black pellicola)
Viktig säkerhetsinformation
Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs noga igenom dem före installation och
användning av apparaten.
Installation
Allmänna säkerhetsföreskrifter
• Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten,
liksom förändring av den elektriska
anslutningssladden, skall utföras av behörig fackman.
Arbeten utförda av personer med otillräckliga
kunskaper, kan försämra produktens funktion och
förorsaka skada på person och egendom.
• Det är farligt att på något sätt förändra
torktumlaren eller dess egenskaper.
• Försök aldrig att själv reparera maskinen.
Reparationer som inte har utförts av fackman kan
leda till svåra olyckor eller driftstörningar.
• Service och reparationer skall utföras av
leverantören auktoriserat serviceföretag.
Kontrollera att delarna byts ut mot original
reservdelar – för säker drift.
• Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
Användning
• Maskinen får endast användas i hushållet och
endast för angivet ändamål.
• När du har använt maskinen ska du alltid dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• Tvätt som inte har centrifugerats får aldrig torkas i
torktumlaren.
• Plagg och textilier som behandlats med
brandfarliga rengörings- och lösningsmedel
(tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc)
får aldrig torkas i torktumlaren. Brandrisk
föreligger! Endast textilier som tvättats i vatten får
torkas i torktumlaren.
• Kontrollera alltid att det inte glömts kvar någon
gaständare/cigarrettändare i klädesplaggen. Det
gäller även tändare som inte fungerar.
• Låt luckan på torktumlaren stå öppen mellan
torkprogrammen. Det gör att gummilisten som
tätar runt luckan håller längre och tätar bättre.
• Använd aldrig torktumlaren utan luddfilter eller
med trasigt luddfilter. Brandrisk föreligger!
• Torka aldrig gymnastikskor (tennisskor,
joggingskor etc) i torktumlaren. Skorna kan
komma emellan trumman och luckan och därmed
blockera trumman.
4
14/05/01
15.26
Pagina
5
(Nero/Process Black pellicola)
Barnsäkerhet
• När torktumlaren är uttjänt och ska forslas bort,
ska du dra ut stickkontakten och skära av
nätkabeln. Stickkontakten och resterna av
nätkabeln ska också kastas. Lucklåset ska
förstöras. På så sätt kan lekande barn inte bli
instängda i torktumlarna och därmed försättas i
livsfara.
• Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att
leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla
uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen
leka med torktumlaren.
• Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit)
kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till
att barnen inte kommer åt att leka med
förpackningsmaterialet.
• Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i
torktumlarens trumma.
Bortskaffning/Avfallshantering
• Hantering av förpackningsavfall
• Deponering av uttjänt maskin
De material i förpackningen som kan återanvändas
är märkta med symbolen
och skall i princip
återanvändas.
Kontakta din kommun för information om var du kan
lämna din maskin.
>PE< står för polyeten
>PS< står för polystyrol
>PP< står för polypropylen
Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.
Energisparråd
Din torktumlare arbetar ekonomiskt om du följer
dessa råd.
• För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt
som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans
med tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett
program för stryktorr tvätt. När detta program är
färdigt tas den stryktorra tvätten helt enkelt ut och
den övriga tvätten torkas färdigt med ett annat
program.
• Fyll alltid maskinen helt. Se programöversikten på
sidan 8. Torkning med halvfylld maskin är
oekonomiskt.
• Före torkningen ska tvätten vara väl
centrifugerad. Ju högre centrifugeringsvarvtal,
desto kortare torktid och desto lägre
strömförbrukning.
• Luddfilter bör rengöras regelbundet för att undvika
längre torktider och högre strömförbrukning.
• Utrymmet där torktumlaren står ska vara
ventilerat. Under torkningen bör
rumstemperaturen inte överstiga +35°C.
• Undvik att torktumla kläderna för länge. Välj det
rätta torkprogrammet och därmed den önskade
torkningsgraden. Kläder som torkats för länge kan
krympa mer än normalt och dessutom vara svåra
att stryka.
5
SVENSKA
125994560.qxd
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
6
(Nero/Process Black pellicola)
Din nya torktumlare
Tack vare din nya torktumlare får du alltid tvätten torr och fin – oavsett vad det är för väder.
För att säkerställa att maskinen håller länge ställs det höga krav på kvaliteten både vid utvecklingen och
tillverkningen av maskinen. Den har dessutom en låg strömförbrukning och korta torktider, vilket ger en
mycket bra driftekonomi.
Beskrivning av torktumlaren
1 Kontrollpanel
1
2 Luddfilter
3 Dataskylt
4 Vattenbehållare
BOMUL
L OCH
LINNE
Skåptorrt
110 - 130
Skåptorrt
min.
60 - 75
Stryktorr
min.
t
85 - 105
Stryktorr
min.
t
45 - 60
Avkylnin
min.
g
Centrifug
10 min.
ering
800 - 1000
v / min.
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
5 Kondensor
SYNTET
2,5 kg
Skåptorrt
1 kg
65 - 75
Skåptorrt
min.
0,5 kg
30 - 40
Skåptorrt
min.
2,5 kg
25 - 30
Stryktorr
min.
t
45 - 55
Avkylnin
min.
g
Centrifug
10 min.
ering
650 v /
min.
6 Justerbara fötter
TK 7020
2
6
3
6
4
5
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
7
(Nero/Process Black pellicola)
Bruk
Kontrollpanelen
Skåptorrt
Skåptorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
Centrifugering
110 - 130
60 - 75
85 - 105
45 - 60
10
SYNTET
min.
min.
min.
min.
min.
2,5 kg
1 kg
0,5 kg
2,5 kg
800 - 1000 v / min.
Skåptorrt
Skåptorrt
Skåptorrt
Stryktorrt
Avkylning
Centrifugering
65 - 75
30 - 40
25 - 30
45 - 55
10
min.
min.
min.
min.
min.
SVENSKA
BOMULL OCH LINNE
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
650 v / min.
TK 7020
1
2 3
4
5
6
7
1 Programöversikt
6 Tidsväljare
Ger dig en överblick över de olika torkprogrammen
och respektive torktider.
Ställ in en torktid genom att vrida vredet medsols (åt
höger).
Obs! Vrid aldrig vredet motsols, programverket kan
då förstöras.
2 Knapp - Lucköppning
Du kan välja mellan två olika tidsstyrda torkprogram:
Tryck in knappen, luckan öppnas. Om luckan
öppnas under pågående torkning stannar tumlaren.
Tryck på startknappen för att fortsätta torkningen.
■
Normaltvätt - Bomull, från 20 - 150 minuter.
■
Skontvätt- Syntet, från 20 - 100 minuter.
Torktiden beror på typ av material, mängd tvätt och
torrhetsgrad (Se programöversikten).
3 Knapp - Skontorkning
Avkylning
(Tillvalsfunktion).
Tryck in denna knapp om du även vill torka en
normaltvätt med reducerad värmeeffekt.
Används för ömtålig och temperaturkänslig bomull.
Obs! Efter avslutad torkning skall knappen åter
tryckas ut.
Torkprogrammet avslutas med en avkylningsfas på
10 minuter, vilken är inkluderad i den valda
torktiden. Under avkylningen kopplas värmen ifrån
och tvätten kyls av innan tumlaren automatiskt
stannar vid “0” (avslutad torktid). Avkylningsfasen
får inte förkortas eller avbrytas. Varm tvätt som får
ligga blir mycket skrynklig och kan få permanenta
skador.
4 Startknapp
Tryck på knappen efter vald torktid, tumlaren går
igång.
Obs! Luckan måste vara stängd.
Om luckan öppnas medan programmet är igång,
avbryts torkningen. När du trycker på
START-knappen igen fortsätter programmet.
7 Kontrollampa
Är tänd då tumlaren är igång och slocknar efter
avslutad torktid.
5 Signallampa - Vattenbehållare
Tänds när vattenbehållaren är full eller felaktigt
insatt.
7
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
8
(Nero/Process Black pellicola)
Programöversikt
Normaltvätt - bomull och linne
Typ av tvätt:
Torktider i minuter för tvätt
centrifugerad med
Mängd tvätt
kg
Torrhetsgrad
800-1000 varv 1200-1400 varv
5
Bomullsplagg
110 - 130
95 - 115
2,5
60 - 75
50 - 65
5
85 - 105
70 - 90
2,5
45 - 60
35 - 50
Skåptorrt
Frotté
Trikå
Lakan
Handdukar
Dukar
Servetter
Stryktorrt
Obs! Välj tillvalsfunktionen “skontorkning” för temperaturkänslig bomullstvätt.
Skontvätt - syntet
Typ av tvätt:
Strykfri behandlad tvätt av
syntet och blandmaterial.
Fintvätt och
temperaturkänsliga textilier.
(se plaggets tvättmärkning)
Torrhetsgrad
Skåptorrt
Mängd tvätt
kg
Torktider i minuter för tvätt
centrifugerad med min. 650 varv.
2,5
65 - 75
1
30 - 40
0,5
25 - 30
2,5
45 - 55
1
25 - 35
Stryktorrt
Obs! Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas.
8
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
9
(Nero/Process Black pellicola)
Så här använder du torktumlaren
Innan tumlaren används första
gången
SVENSKA
I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller
smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och
torka dessa i ca: 20 minuter.
1. Ställ upp maskinen enligt rekommendationerna
och anslut den.
2. Öppna luckan och lägg in den centrifugerade
tvätten i trumman.
3. Stäng luckan och se till att inga plagg kommer i
kläm.
4. Välj torktid.
Vrid tidsväljaren medsols tills önskad torktid
visas under markeringen.
5. Tryck vid behov på “skontorkning”
.
6. Starta maskinen genom att trycka på STARTknappen
, kontrollampan tänds.
7. När inställd torktid är slut stannar tumlaren
automatisk och kontrollampan släcks. Tidsväljaren
är på “noll”.
Öppna luckan och ta ut den avkylda tvätten.
Tryck ut ev. intryckt tillvalsknapp.
Viktigt! Glöm inte att rengöra luddfiltret och
tömma vattenbehållaren efter varje avslutad
torkomgång.
9
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
10
(Nero/Process Black pellicola)
Viktiga råd och tips för dig som torkar
Sortera och förbered din tvätt före
torkning
Vad är ludd?
När du börjar använda torktumlaren, blir du nog
förvånad över mängden ludd i luddfiltret.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare
sliter på tvätten. Under användning och tvätt för
hand eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd),
men sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp
av vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtret
och sväller genom torkningsprocessen.
Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i
respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen
blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan
och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg
samlas inuti.
Detta kan du inte torka i din
tumlare
Tid- och energiförbrukning
• Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av
syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
• Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt
som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek
på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad.
• Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa
då filtas och krymper.
En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och
skrynkliga plagg.
För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid
skall tvätten vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar
en tvättmaskin med minst 1000 varv eller högre
varvtal för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor,
ska centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.
Torka aldrig plagg som behandlats med
brandfarliga vätskor (bensin, alkohol,
fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund
av brandrisken.
Stärkta textilier
Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att
få bästa effekt bör en torktid för »stryktorrt» som har
viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall
tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och
därefter med en torr trasa så att eventuella
stärkelserester försvinner.
Hur mycket väger torr tvätt?
För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här
några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.
Cirkavikt i gram
Badrock
1200
Påslakan
700
Krympning
Lakan
500
Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att
krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet.
Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren
torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas.
Undvik att övertorka dessa plagg utan välj
programmet stryktorrt.
Frottéhandduk, örngott
200
Skjorta, nattlinne
200
Pyjamas, blus,
100
Kortkalsonger, sockor
100
Långkalsonger
300
Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.
Normal
temp.
Låg
temp.
TORKNING
Plantorkning
Dropptorkning
Hängtorkning
10
Kan torkas i
torktumlare
Torkas ej i
torktumlare
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
11
(Nero/Process Black pellicola)
Rengöring av luddfiltret
Rengöring av torktumlaren
Efter varje torktillfälle skall luddfiltret, som sitter på
luckans insida rengöras med ett fuktig trasa.
Maskinens utsida, panel, trumman, plast och
gummidetaljer rengörs med hjälp av fuktig trasa och
ett handdiskmedel.
Gör så här:
• Ta ut filtret genom att dra det uppåt.
Ta bort allt ludd från filtret med fuktig hand eller
trasa.
Sätt tillbaks filtret.
Rengöring av trummans insida
Om det efter en längre tids användning skulle bli en
beläggning på trumman kan detta tas bort med
något avkalkningsmedel på en fuktig trasa.
OBS! Använd aldrig något lösnings- eller
slipande medel.
Rengöring av kondensorn
Kondensorn skall regelbundet rengöras från ludd för
att inte förlänga torktiden och öka energiförbrukningen.
P1026
Ta ut den så här:
Tömning av vattenbehållaren
1. Dra ut kondensorn med hjälp av det övre
handtaget.
Kondensvattnet från tvätten samlas i
vattenbehållaren. Denna måste tömmas efter
varje torkomgång.
2. Rengör kondensorn genom kraftig spolning med
en handdusch eller rengör den med en mjuk
diskborste.
Viktigt: Om vattenbehållaren fylls helt under
torkningen tänds signallampan
. Detta betyder att
behållaren ska tömmas. Tidsväljaren fortsätter att
vridas fram till O-läget, men torkningen har upphört
och tvätten blir således inte torr. När behållaren har
tömts ska du välja torkprogram igen och ställa in
den tid som behövs för att avsluta torkningen.
3. Torka även av den utvändigt.
4. Låt kondensorn dropptorka innan den åter sätts
på plats.
Viktigt! Använd aldrig spetsiga föremål eller verktyg
för att komma in mellan lamellerna. Då kan
kondensorn skadas och bli otät.
Använd aldrig torktumlaren utan kondensorn på plats.
Skjut in behållaren ordentligt på plats.
Observera: Det kan gå några sekunder innan
torktumlaren startar programmet. Under den tiden
fortsätter vattenbehållarens signallampa att lysa.
Vattenbehållare
P0636
11
P0639
SVENSKA
Skötsel och rengöring
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
12
(Nero/Process Black pellicola)
Om torktumlaren inte fungerar
TYP AV FEL
MÖJLIG ORSAK
• Maskinen fungerar inte:
• Luckan inte helt stängd.
• El saknas till maskinen.
• Programväljaren inte rätt inställd.
• Vattenbehållaren full eller fel isatt.
• Startknappen inte intryckt.
• Torkningen tar lång tid eller
tvätten blir inte tillräckligt torr:
• Tvätten dåligt centrifugerad.
• Luddfiltret i luckan igensatt.
• Kondensorn igensatt.
• Har skontorkning valts?
• Rumstemperaturen för hög.
• Har rätt program/torktid valts?
• För mycket tvätt.
• Vattenbehållaren full.
• Det blir varmt omkring tumlaren:
• Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller
med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller
välj annan plats.
Innan service kontaktas. Läs igenom
bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar
som ges i avsnittet "Om torktumlaren inte
fungerar" för att försäkra dig om att du inte kan
åtgärda felet på egen hand.
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att
åtgärda de problem som finns med på denna lista,
riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du använt produkten till annat
än den är avsedd för.
12
14/05/01
15.26
Pagina
13
(Nero/Process Black pellicola)
Service och reservdelar
Konsumentköp EHL
Har du frågor om eller vill beställa service eller
reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren
eller vår rikstäckande service på tel. 020 - 76 76 76
eller via e-mail på www.elektroservice.se. Se
adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror-service.
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller
Konsumentköp EHL-91 samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis.
Garanti (gäller för Finland)
Innan du beställer service, enligt EHL
åtagandet, kontrollera först om du kan
avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen
finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur
man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel
skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Produkten har två års garanti.
Garantivillkoren uppfyller branchens allmänna villkor,
vilka tillhandahålls av leverantören eller
återförsäljaren.
Spara kvittot som verifikation på inköpsdatumet.
Kostnaderna kan debiteras även under den tid som
omfattas av kostnadsfri service om:
• reklamationen är omotiverad
• anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning ....................................................
Produktnummer
....................................................
Serienummer
....................................................
Inköpsdatum
....................................................
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår
konsumentkontakt på tel. 08-672 53 70 eller via
e-mail på vår hemsida www.elektro-helios.se.
Hur och när uppträder felet ?
I Finland kontaktas konsumentrådgivare på
tel. 0200-2662 (0,95 mk/min+lna).
Tekniska data
Höjd
Bredd
Djup
Djup med öppen lucka
850
600
600
1200
mm justerbara fötter + 10 mm
mm
mm
mm
Kapacitet, bomull
Kapacitet, syntet
5 kg torra kläder
2,5 kg torra kläder
Trumvolym
108 l
Nätspänning
Totaleffekt
220/230 V, 50 Hz
2200 W, 10 Amp
Förbrukning: bomull
bomull
3,64 kWh (5 kg skåptorrt)
3
kWh (5 kg stryktorrt)
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.
Vi reserverar oss för ändringar.
13
SVENSKA
125994560.qxd
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
14
(Nero/Process Black pellicola)
Installation
Placering av tumlaren
För detta erfordras en monteringssats som du
beställer hos din återförsäljare.
Torktumlaren kan installeras på ett plant golv eller
ovanpå en tvättmaskin. Tumlaren skall i båda fallen
stå i våg, använd vattenpass för kontroll. Eventuella
justeringar kan göras med maskinens fötter.
Se till att tumlaren har god ventilation undertill,
blockera inte lufttillförseln med klädesplagg eller
liknande.
Sörj för god luftväxling genom luftgallret i sockeln.
Tjock matta är på grund av detta olämpligt som
underlag för torktumlaren.
P1044
Anslutning av avloppsslang
Viktigt vid installation av
kondenstumlare
Om det finns en avloppsbrunn eller liknande i
närheten av den plats där torktumlaren är monterad,
kan kondensvattnet ledas direkt ner i avloppet
genom en avloppsslang. Denna avloppsslang kan
du köpa hos din återförsäljare.
• Utblåsningsluften från torktumlaren kan bli upptill
+60°C. Placera därför aldrig tumlaren på ett
temperaturkänsligt golv.
• Se till att rumstemperaturen där torktumlaren är
installerad inte överstiger +35°C. För hög
rumstemperatur förlänger torktiden och ökar
energiförbrukningen.
Slangen ansluts på maskinens baksida enligt
följande:
• ta bort slangklämman A;
• Utrymmet omkring torktumlaren skall vara så
dammfritt som möjligt.
• dra bort slangstoppet B från maskinen;
• De justerbara fötterna får inte tas bort. Avståndet
mellan golv och torktumlare är nödvändigt för
luftcirkulationen. Blockerad ventilation ger förhöjd
temperatur inne i tumlaren, vilket påverkar
tumlarens funktion.
• fäst avloppsslangen C med slangklämman A.
• montera en avloppsslang C på maskinen;
C
A
Elektrisk anslutning
B
A
Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i
våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas
fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning
får endast utföras av behörig elinstallatör.
B
P1043
C
P1046
Om torktumlaren kombineras med en tvättmaskin till
en s k tvättpelare är det mycket praktiskt att
montera en avloppsslang.
Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas
inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp
EHL.
Avloppsslangen måste placeras med fall mot
avloppet (se bild).
Monteringssats för tvättpelare
Ändra luckupphängningen
Extra tillbehör
Luckans upphängning kan vid behov flyttas till
vänster sida.
Detta arbete ska utföras av vår service.
Det är möjligt att montera torktumlaren på en
frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren
skruvas fast i tvättmaskinen.
14
125994560.qxd
14/05/01
15.26
Pagina
16
(Nero/Process Black pellicola)
105 45 Stockholm.
Telefon 08 - 738 6000, Telefax 08 - 738 7480
www.elektro-helios.se
Kundtjänst 08 - 738 7940
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising