Zanussi | TC7114 | User manual | ZANUSSI TC7114 Handleiding

ZANUSSI TC7114 Handleiding
125993231.qxd
1/10/03
4:38 PM
Pagina
1
(Nero/Process Black pellicola)
TUMBLE DRYER
SECHE-LINGE
WÄSCHETROCKNER
TROMMELDROGER
TC 7114
CONDENSER DRYER
D U A L
TC 7114
T E M P E R A T U R E
0
L
B
A
C
30’
D
650
65' - 75'
30' - 40'
E
kg 2,5
kg 1
F
85' - 105'
55' - 70'
A U T O R E V E R S E
GB
Unpacking: see page 5
F
Débridage: voir page 17
D
Entfernen der Transportsicherung: s. S. 29
NL
125993231
G
1000 / 1200
90' - 110'
60' - 75'
H
800 / 900
65' - 90'
40' - 55'
J
1000 / 1200
K
800 / 900
75' - 95'
45' - 60'
60’ 90’
kg 5
kg 2,5
Uitpakken: zie blz. 41
INSTRUCTION BOOKLET
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANWEISUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
GB
F
D
NL
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
38
(Nero/Process Black pellicola)
Geachte Klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar
de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele
volgende eigenaar van het toestel.
Transportschaden
Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het toestel
installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben:
Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het
functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.
Dit symbool staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het
toestel.
Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wij maken gebruik van kringlooppapier.
Inhoud
Aanwijzingen m.b.t. de
veiligheid ..........................................................39
Bediening ..........................................................43
Afvalverwerking..............................................39
Energie-spaartips ..........................................40
●
Bedieningspaneel ............................................43
●
Droogtijden ......................................................44
●
Gebruik ............................................................45
●
Praktische tips..................................................46
Onderhoud........................................................47
Technische gegevens ..................................40
●
De buitenkant ..................................................47
●
Het zeefgedeelte ............................................47
●
De pluizenzeven ..............................................47
Installatie ..........................................................41
●
De luchtcondensor ..........................................47
●
●
De waterhouder legen ......................................48
●
Het achterste luchtrooster schoonmaken ........48
Beschrijving van de machine ....................40
●
Uitpakken ........................................................41
Plaatsen............................................................41
●
Elektrische aansluiting......................................41
●
Verbindingsset..................................................41
●
Deurdraairichting ..............................................41
●
Aanbrengen afvoerslang ..................................42
Eenvoudige storingen ..................................49
38
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
39
(Nero/Process Black pellicola)
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
●
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door
een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd
worden.
Veiligheid van kinderen
●
Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door
ondeskundige omgang met elektrische
toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht
als de machine aanstaat en laat kinderen niet
met de machine spelen - ze zouden zichzelf of
andere kinderen in de machine kunnen
opsluiten.
●
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen;
vooral folie en styropor kunnen gevaren
opleveren. Verstikkingsgevaar!
●
Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren
niet in de trommel van de wasdrooger kunnen
klimmen.
●
Als u het toestel afdankt, maak het dan dadelijk
onbruikbaar: stekker uit het stopcontact trekken,
aansluitsnoer afsnijden en weggooien. Maak
bovendien het deurslot onbruikbaar. Zo kunnen
kinderen zichzelf of andere kinderen niet in de
machine opsluiten.
Overtuig u ervan dat na de installatie of het
verplaatsen het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
Gebruik
●
Gebruik het toestel alleen voor het drogen van
huishoudtextiel.
●
Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit
door, afhankelijk van de wijze van installatie, de
stekker uit het stopcontact te nemen of de
badkamertrekschakelaar op de UIT-stand te
schakelen.
●
Druipende (niet gecentrifugeerde) was mag nooit
in de trommeldroger gestopt worden.
●
Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine,
terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen
mogen niet in de trommeldroger.
●
Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de
kleding achtergebleven is.
●
In het apparaat geen sportschoenen drogen,
deze kunnen tussen de trommel en de deur gaan
zitten waardoor de trommel geblokkeerd wordt.
●
Laat de deur op een kier staan indien het
apparaat niet gebruikt wordt. Dat is beter voor
de rubbermanchet.
●
Het apparaat nooit gebruiken zonder
pluizenzeven of als de pluizenzeven beschadigd
zijn. Dit kan gevaar voor brand opleveren.
●
De ruimte rondom de wasdroger moet zo veel
mogelijk stofvrij gehouden worden.
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk en kunnen zonder gevaar bij het afval
worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en
hebben de volgende aanduidingen:
>PE<=voor polyethyleen
>PS<=voor polystyreen
>PP<=voor polypropyleen
Het karton kunt u het beste in een container voor oud
papier deponeren.
Algemene veiligheid
●
●
Reparaties welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel
leiden. Raadpleeg ELGROEP FABRIEKSSERVICE.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen ervan te
veranderen.
Oude machine
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden
voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Tracht in geval van een storing of defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Laat inspectie- en/
of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de
servicedienst van de fabrikant of door een door de
fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat
geen andere dan originele DISTRIPARTS
onderdelen plaatsen.
39
NEDERLANDS
●
●
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
40
(Nero/Process Black pellicola)
Energie-Spaartips
U kunt het energieverbruik van de wasdroger zo
laag mogelijk houden, door de volgende regels in
acht te nemen.
●
●
Probeer zo vaak mogelijk de machine met de
maximaal toegestane hoeveelheid wasgoed te
beladen, zie het programma-overzicht op
bladzijde 44. Kleine hoeveelheden drogen is altijd
minder economisch.
De natte was moet goed gecentrifugeerd
zijn. Hoe hoger het centrifugeertoerental hoe
korter de benodigde droogtijd en dus ook de
daarvoor benodigde energie.
●
●
Om de maximale capaciteit van de machine te
kunnen benutten, kunt u wasgoed voor kast- en
strijkdroog samen drogen. U stelt dan de
benodigde tijd voor strijkdroog in. Als de tijd
beëindigd is haalt u de strijkdroge was uit de
machine en laat u de rest enige tijd nadrogen.
●
Reinigen van de pluizenzeven na iedere
droogbeurt voorkomt te lange droogtijden en een
hoger energieverbruik.
●
De temperatuur in het vertrek waar de droger
staat mag, tijdens het in bedrijf zijn, + 35°C niet
overschrijden.
Vermijdt overdroging door het zorgvuldig kiezen
van de gewenste tijd. Te droog wasgoed laat
zich minder goed strijken.
Technische gegevens
AFMETINGEN:
hoogte
breedte
diepte
85 cm
60 cm
58 cm
NETSPANNING/FREQUENTIE:
AANSLUITWAARDE:
ZEKEREN MET MINIMAAL:
220/230 V/50 Hz
2400 W
16 A
CAPACITEIT:
katoen en linnen
synthetica
5 kg
2,5 kg
VERBRUIKSWAARDEN:
katoen en linnen
katoen en linnen
synthetica
3,64 kWh (5 kg kastdroog)
3
kWh (5 kg strijkdroog)
1,4 kWh (2,5 kg kastdroog)
Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 EEG, 73/23 EEG.
1
Beschrijving van de machine
W
TC 7114
1 Bedieningspaneel
ER DRYER
CONDENS
A L
D U
E
U R
A T
E R
M P
T E
COTTON
IRON DRY
2 Programmaoverzicht
Spun at
kg 6
kg 2.5
rpm
/ 900
1000 /
1200
800
85' - 105'
55'
95' - 115'
40' 45' - 60'
SYNTHETIC
STORE
STORE
800 / 900
120' - 140'
75'
60' -
DRY
1200
1000 /
95' - 115'
55' - 70'
Spun at
kg 2.5
kg 1
rpm
S
ON/OFF
LOW
TEMP.
DRY
COOL
START
6
DRYING
E
R S
V E
R E
T O
A U
2
3
3 Pluizenzeven
4 Typeplaatje
5 Luchtcondensor
6 Waterhouder
4
3
7 Verstelbare voeten
7
5 6
40
TIME
XTRACAPACITY
650
65' - 75'
30' - 40'
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
41
(Nero/Process Black pellicola)
Installatie
Let op!
Elektrische aansluiting
Verwijder de polyethylene zak met de
polysterene vulling voordat u het toestel in
gebruik neemt.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, ontstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.
Het aansluitsnoer mag uitsluitend door de
ELGROEP FABRIEKSSERVICE vervangen
worden.
P1106
Indien het apparaat in de toekomst moet
worden verplaatst dan dient dit altijd
loodrecht te gebeuren.
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken
zijn nadat de machine geïnstalleerd is.
Plaatsen
De droger kan op elke soort vloer geplaatst worden.
Hij moet waterpas staan, dus eventueel met een
waterpas uitgericht worden. Daartoe dienen de
verstelbare voeten.
Goede ventilatie is een absolute voorwaarde. Dat is
eenvoudig te bereiken door er voor te zorgen dat
het ventilatierooster in de voorkant en de vrije ruimte
onder de bodem niet door plinten en hoogpolige
vloerbedekking in hun functie belemmerd kunnen
worden.
Zodoende mogen evenmin de voeten verwijderd
worden.
Bij onvoldoende ventilatie kan zich een
opeenhoping
van warmte voordoen, hetgeen schade aan de
motor kan veroorzaken.
Verbindingsset
Uw handelaar kan u een speciale verbindingsset
leveren, waarmee u de droger veilig op een
wasautomaat met een bovenblad-diepte tussen 48
en 60 cm kunt plaatsen. Dat bespaart u aanzienlijk
ruimte.
De montage-instructies worden bij de
verbindingsset geleverd. Lees deze aanwijzing
aandachtig door.
Aanwijzing
De door de droger afgegeven warme lucht kan een
temperatuur van 60°C bereiken. Houd daar rekening
mee in verband met uw vloerbedekking.
P1148
Deurdraairichting
Voor een juiste werking van het toestel moet de
omgevingstemperatuur minimaal +5°C en maximaal
+35°C bedragen.
Het wijzigen van de deurdraairichting dient te worden
uitgevoerd door de ELGROEP Fabrieksservice.
De ruimte rondom de droger moet zoveel mogelijk
stofvrij gehouden worden.
41
NEDERLANDS
De machine is voor 220-230V / 50Hz gemaakt.
De machine is voorzien van een drie-aderig
aansluitsnoer en stekker met randaarde.
De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een
stopcontact met randaarde; de machine dient
deugdelijk geaard te zijn.
Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het
snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan of
een langer snoer aan de machine monteren of het
stopcontact verplaatsen.
Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is
niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een
zogeheten «vaste aansluiting» gemaakt worden;
raadpleeg uw installateur.
Uitpakken
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
42
(Nero/Process Black pellicola)
Aanbrengen afvoerslang
Staat de machine op een plaats waar zich een
waterafvoer bevindt, dan kan een afvoerslang
aangebracht worden. De waterhouder doet dan
geen dienst meer.
Zo sluit u, volgens figuur, de afvoerslang aan:
●
Slangklem A losnemen
●
Slang B van machinetuit losnemen
●
De afvoerslang C op machinetuit steken
●
Met slangklem A op de machinetuit bevestigen.
C
A
B
A
P1160
B
C
P1161
Indien de droger bovenop de wasmachine is
geïnstalleerd, kan het condenswater evengoed met
behulp van de afvoerslang uit de tekening afgevoerd
worden; denk erom dat de slang C naar beneden
gericht moet zijn.
42
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
43
(Nero/Process Black pellicola)
Bediening
Bedieningspaneel
CONDENSER DRYER
TC 7114
T E M P E R A T U R E
650
kg 2,5
kg 1
65' - 75'
30' - 40'
A U T O R E V E R S E
1
2 3
4 5 6
1 Programmaoverzicht
7
8
7 Signaallampje waterhouder
Wordt gebruikt om de droogtijd te kiezen die het
meest geschikt is voor het type wasgoed en de
gewenste mate van droogheid.
Het lampje brandt als de waterhouder vol of niet
goed geplaatst is. Het programma is dan
onderbroken.
2 Controlelampje
8 Droogtijdenknop
Dit lampje brandt als de machine INgeschakeld is
en gaat uit als de machine UITgeschakeld wordt.
De tijdklok is in twee sectoren opgedeeld:
Een sector met een normale (hoge)
droogtemperatuur, instelbaar tot 150 minuten. De
normale temperatuur gebruikt u voor katoen en
linnen.
Een sector met verlaagde droogtemperatuur,
instelbaar tot 100 minuten. De verlaagde temperatuur
gebruikt u voor synthetica en fijne was.
U mag de knop uitsluitend rechtsom draaien. Heeft
u in de verkeerde sector ingesteld, dan niet
terugdraaien maar weer rechtsom.
Afkoelfase
Bij het instellen van korte droogtijden moet u er
rekening mee houden dat de machine de laatste 10
minuten met koude lucht werkt (programmastand
).
Daarmee worden zowel wasgoed als machine
afgekoeld.
De afkoelfase mag in geen geval verkort of
onderbroken of zelfs geheel overgeslagen worden.
Verbrandingsgevaar!
3 Toets “AAN/UIT”
Door het indrukken van deze toets schakelt u de
machine AAN en UIT.
4 Toets “lage temperatuur”
Druk deze toets voortijds in als u kreukherstellend
katoen gaat drogen. In dit geval moet een langere
droogtijd worden gekozen.
5 Toets “luchten”
Door op deze toets te drukken wordt de verwarming
uitgeschakeld. Deze functie kan voor het luchten
van kledingstukken die u anders enige tijd buiten
zou hebben gehangen, of voor het drogen van fijne
was worden gebruikt.
6 Toets “start”
Na instelling van het programma drukt u op deze
toets om het programma te starten.
Indien de deur van het toestel tijdens de
afwerking van het programma geopend wordt,
moet deze toets na het sluiten van de deur weer
ingedrukt worden om het programma voort te
zetten.
43
NEDERLANDS
85' - 105'
55' - 70'
100 12
0
1000 / 1200
90' - 110'
60' - 75'
80
800 / 900
65' - 90'
40' - 55'
60
1000 / 1200
20 40
800 / 900
75' - 95'
45' - 60'
60 80 100
kg 5
kg 2,5
0
20
40
15
0
0
D U A L
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
44
(Nero/Process Black pellicola)
Droogtijden
Katoen en linnen
Kies een tijdsduur in de sector tot 150 minuten (hoge temperatuur)
Soort textiel
Badmantel
Badhanddoeken
Overhemden
Beddegoed
Tafelgoed
Theedoeken
Droogtegraad
Belading
drooggewogen
wasgoed
Tijdsduur in min voor was
gecentrifugeerd met
800/900 tpm
1000/1200 tpm
5 kg
90-110
85-105
2.5 kg
60-75
55-70
5 kg
75-95
65-90
2.5 kg
45-60
40-55
Kastdroog
Strijkdroog
Synthetica
Kies een tijdsduur in de sector tot 100 minuten (lage temperatuur)
Soort textiel
Synthetica en gemengde
weefsels die “kastdroog”
gedroogd moeten worden
Droogtegraad
Belading
drooggewogen
wasgoed
Tijdsduur in min voor was
gecentrifugeerd met 650 tpm
2.5 kg
65-75
1 kg
30-40
Kastdroog
Let op! Controleer de behandelingsetiketten in het wasgoed als u gemengde weefsels moet drogen
De droogtijden in deze tabel zijn slechts een richtlijn om mee te beginnen.
Na enige tijd weet u precies hoeveel tijd nodig is om een bepaalde was naar wens te drogen. Begin met wat te
krappe tijden, anders komt u er nooit achter wat juist goed is. Bovendien is “overdrogen” slecht voor de
textielvezels.
Is het wasgoed na beëindiging van het programma nog te vochtig, dan kan nagedroogd worden. Hiervoor het
droogprogramma opnieuw instellen.
De droogduur hangt af van verschillende factoren:
- soort wasgoed
- vulgewicht
- centrifugetoerental
Belading
Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander
hulpmiddel:
katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen
synthetica: halfvolle belading
● fijne was: éénderde van de trommel
Bij een gemengde belading (katoen en synthetica) adviseren wij om de droogtijd 10 minuten langer te kiezen
dan de aanbevolen droogtijd voor synthetica.
●
●
44
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
45
(Nero/Process Black pellicola)
Gebruik
Na het drogen
Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de
trommel met enkele licht vochtige, schone doeken
te vullen en de machine circa 20 minuten te laten
werken: AAN/UIT-toets indrukken, 20 min instellen
en Start-toets indrukken. Hierdoor worden
eventuele vettige of stoffige restanten van het
productieproces verwijderd.
●
Toestel uitschakelen (AAN/UIT-toets indrukken),
het betreffende lampje gaat uit.
●
De pluizenzeven reinigen (zie blz. 47)
●
De waterhouder legen (zie blz. 48)
Opmerking!
Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd
moet worden, kunt u om stuwwarmte in het
apparaat te voorkomen, het beste altijd het
programma
“AFKOELEN” inschakelen:
programmakiezer rechtsom op stand
draaien.
Volgorde van handelen
1. Het toestel aansluiten.
2. De deur openen (door op het rode punt te
drukken).
Om een lopend programma te wijzigen, zonder de
deur te openen, drukt u op de AAN/UIT-toets
,
draait u de keuzeknop op de gewenste tijd en drukt
u opnieuw op AAN/UIT.
P1108
P1149
3. Het wasgoed in de machine doen.
4. Deur sluiten en er op toezien dat geen
wasstukken tussen de deur geklemd kunnen
raken.
5. AAN/UIT-toets
indrukken: het betreffende
controlelampje licht op.
6. Droogtijd instellen.
7. Toets “Lage temperatuur” of “Luchten”
eventueel indrukken.
8. START-toets
begint.
indrukken: het programma
Opdat het goed kan afkoelen, wordt 10 minuten vóór
beëindiging van het programma automatisch de afkoelfase ingeschakeld (droogtijdenknop op
).
De machine stopt automatisch aan het einde van de
afkoelfase.
45
NEDERLANDS
Programmawijziging
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
46
(Nero/Process Black pellicola)
Praktische tips
●
Maximaal vulgewicht benutten!
U droogt het zuinigst, als u zich aan de
vulgewichten houdt, die in de programmatabel
vermeld staan.
Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige
droging en te lange droogtijd, waardoor ook het
energieverbruik onnodig toeneemt.
Kleine hoeveelheden drogen is altijd minder
economisch.
●
De volgende symbolen zijn van belang voor het
drogen:
mag machinaal gedroogd worden
normaal drogen (normale temperatuur)
Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij
helpen:
Badjas
500 g
Blouse
100 g
Dekbedovertrek
700 g
Handdoek
200 g
Herenoverhemd
200 g
Kussensloop
200 g
Nachthemd/pyjama
Ondergoed
mag niet machinaal gedroogd worden
●
Overtuig u ervan dat borst- of broekzakken leeg
zijn. Keer kleding met borst- en broekzakken met
dikke zomen binnenstebuiten, op deze manier
voorkomt u zoveel mogelijk onregelmatige droging.
●
Dekbedovertrekken en kussenslopen
dichtmaken, anders verzamelen zich hierin
kleinere wasstukken. Ritssluitingen en haakoogsluitingen dichtdoen, losse banden en
ceintuurs samenknopen.
●
Het wasgoed voor het drogen goed
centrifugeren.
●
Sorteer uw wasgoed volgens textielsoort en
droogtegraad.
●
Voorkom overdroging door het zorgvuldig kiezen
van de gewenste droogtegraad. Te droog
wasgoed laat zich minder goed strijken.
●
Om het statisch worden (knetteren en kleven)
van synthetisch wasgoed te voorkomen,
adviseren wij u in de wasautomaat een
wasverzachter te gebruiken.
●
Tricot kan iets krimpen. Deze textielsoort niet
overdrogen. Bij de aanschaf rekening houden
met het feit dat deze textiel, al naar gelang de
kwaliteit, krimpt.
●
Het kan voorkomen dat u, na het drogen, toch
nog vochtige plekken in het wasgoed vindt. Dat
is met name het geval bij dikke kragen,
manchetten en zomen. U kunt deze
kledingstukken nadrogen, hierbij de machine op
minstens 20 minuten instellen.
200-500 g
250 g
Tafellaken
200-300 g
Theedoek
100 g
Werkjas
voorzichtig drogen (lage temperatuur)
1200 g
Beddelaken
300-600 g
Belangrijk:
●
Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is
om machinaal gedroogd te worden.
Aanwijzingen daarvoor vindt u op het
textielbehandelingsetiket.
Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van
synthetische vezels, wol, zijde, textiel met
metalen versieringen, nylons, grote stukken
wasgoed zoals anoraks, doorgestikte dekens,
slaapzakken en dekbedden mogen niet in de
machine gedroogd worden.
Ook artikelen die sponsachtig rubber bevatten
mogen niet in de droger. Hieronder wordt geen
elastisch gemaakte kleding verstaan, maar wel
bijvoorbeeld, de rubberachtige rug van een
kleedje.
Wol en gedeeltelijk wollen artikelen kunnen
krimpen en/of vervilten. Wij adviseren u met klem
deze artikelen niet in de trommeldroger te
drogen.
46
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
47
(Nero/Process Black pellicola)
Onderhoud
De buitenkant
Het wordt door de wind weggeblazen als u het
wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft
eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis
droogt.
De buitenkant van de machine kunt u, naar
behoefte, reinigen met een vochtige doek en een
neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Moderne
schoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos
op.
Nalappen met schoon water en daarna
droogzemen.
Na verloop van tijd kunnen de pluizenzeven een
witachtige aanslag vertonen, die veroorzaakt wordt
door de wasmiddelresten die zich in de was
bevinden. Reinig ze met warm water en een borstel.
De zeef in de deursponning kan verwijderd worden
(zie figuur). Deze zeef kan met het vleugeltje naar
rechts of links gemonteerd worden.
Neem de stekker uit het stopcontact of trek,
indien van toepassing, de trekschakelaar op UIT.
Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en
dergelijke oplosmiddelen.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Een heel klein gedeelte van de pluizen komt toch
ondanks de pluizenzeef in het omringende
zeefgedeelte terecht. Maak daarom van tijd tot tijd
het gehele zeefgedeelte schoon.
650
800 /
kg 5
kg 2,5
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
P1152
E
R S
V E
R E
T O
A U
Het apparaat nooit gebruiken zonder zeven.
De luchtcondensor
Afhankelijk van het gebruik moet de condensor zelf 3
tot 4 keer per jaar gereinigd worden.
P1150
De luchtcondensor bevindt zich achter een deurtje in
het onderste deel van de droger. Het deurtje wordt
geopend door op de toets te drukken (zie
afbeelding).
De pluizenzeven
De pluizenzeven dienen na elke droogbeurt (voor
het uitnemen van het wasgoed) met een vochtige
doek gereinigd te worden.
De pluizenzeef in de deurbinnenkant moet voor
reiniging uitgetrokken worden. Daartoe trekt u de
zeef aan z’n handgreep omhoog uit z’n houder.
Verwijder het viltachtige stof en plaats de zeef weer
terug.
P1177
650
800 /
kg 5
kg 2,5
P1110
900
70' - 90'
35' - 50'
1000 /
1200
65' - 85'
30' - 45'
800 /
900
80' - 100'
70'
55' -
1000 /
1200
75' - 95'
50' - 65'
kg 2,5
kg 1
50' - 60'
30' - 35'
E
R S
V E
R E
T O
A U
Om de luchtcondensor uit de machine te nemen,
dienen eerst de twee rode bevestigingsschijfjes naar
beneden te worden gedraaid. Trek de condensor
vervolgens aan de handgreep naar buiten.
P1151
Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis.
Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of
het gebruiken van de textiel.
P1159
47
P0636
NEDERLANDS
Het zeefgedeelte
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
48
(Nero/Process Black pellicola)
Na deze handeling kan het gebeuren dat de
machine tot een maximum van 20 seconden stil
blijft staan voordat hij opnieuw begint te draaien.
Gedurende deze periode blijft het signaallampje
ingeschakeld.
Met een borstel reinigen en van binnen en van buiten
afspoelen onder de douche.
P0639
De dichtingen rondom de luchtcondensorhouder en
in de binnenzijde van het deurtje met een vochtige
doek reinigen.
P1178
Tip:
Het condenswater kunt u, na het door middel van
bijvoorbeeld een koffiefilterzakje gefilterd te hebben,
gebruiken als gedestilleerd water voor akku of
strijkbout.
Attentie!
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de
condensor te reinigen. Hij zou lek kunnen
worden.
Het achterste luchtrooster schoonmaken
Pas op!
Het apparaat nooit gebruiken zonder
luchtcondensor.
Maak het achterste luchtrooster zorgvuldig schoon
met een stofzuiger.
Waterhouder legen
De aan het wasgoed onttrokken waterdamp wordt
binnen de machine gecondenseerd en als water in
de waterhouder opgevangen.
De waterhouder moet na iedere droogbeurt geleegd
worden. Zoudt u dat vergeten hebben, dan zorgt
een overloopbeveiliging ervoor dat het programma
onderbroken wordt: het betreffende signaallampje
brandt, de machine is gestopt en de was is nog nat.
De waterhouder mag ook tijdens het in bedrijf zijn
geleegd worden:
● Trek de houder langzaam uit de machine.
●
Open het deksel en laat al het water weglopen
●
Plaats de waterhouder terug in z’n behuizing tot
hij vastklikt.
P1162
48
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
49
(Nero/Process Black pellicola)
Eenvoudige storingen
Het is de moeite waard om vóór u de servicedienst belt even de volgende punten te controleren:
●
Storingen
●
●
De droger start niet
●
De deur van het toestel of het deurtje in de
sokkel is/zijn niet goed gesloten.
●
De groepzekering is defect of uitgeschakeld.
Probeerde u de droger te starten terwijl de
wasautomaat ook (op dezelfde groep) AAN
staat?
Dat kan doorgaans pas zodra de wasautomaat
aan het spoelen toe is.
●
Er is geen tijdsduur ingesteld.
●
Waterhouder vol of niet goed terruggeschoven.
Signaallampje brandt.
●
START-toets
●
De pluizenzeven en/of de luchtcondensor zijn
verontreinigd.
●
De waterhouder is vol.
●
De droogtijd is te krap ingesteld.
●
Mogelijk had u toch een ander programma
moeten kiezen.
●
De trommel is te vol.
●
Had u de toets voor lage temperatuur ingedrukt,
terwijl de betreffende wassoort op vol vermogen
gedroogd had moeten worden?
●
De was is niet voldoende gecentrifugeerd.
●
De installatie (plaats, afvoer) is niet goed. Zie het
betreffende hoofdstuk.
De was wordt niet goed droog
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
belt u dan de servicedienst. Houd het modelnummer
en het productnummer bij de hand; de servicedienst
zal u erom vragen.
49
niet ingedrukt.
NEDERLANDS
●
Mogelijke oorzaken
125993231.qxd
1/10/03
4:40 PM
Pagina
50
(Nero/Process Black pellicola)
From the Electrolux Group. The world’s No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising