Electrolux | EDC5330 | User manual | Electrolux EDC5330 Brugermanual

Electrolux EDC5330 Brugermanual
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 1
TØRRETUMBLER
TØRKETROMMEL
TORKTUMLARE
KUIVAUSRUMPU
BRUGSANVISNING
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
EDC 533O
DK
N
S
125992262
FI N
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 2
Kære kunde,
vi beder Dem læse denne betjeningsvejledning nøje igennem.
Vær især opmærksom på sikkerhedsoplysningerne på de første sider i vejledningen. Vi beder Dem gemme
denne betjeningsvejledning, så De også senere kan få svar på eventuelle spørgsmål. Hvis maskinen
overdrages til andre, skal betjeningsvejledningen følge med.
Transportskader
Når maskinen er pakket ud, skal De sikre Dem, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis De
er i tvivl, skal De ikke tage maskinen i brug. I stedet bedes De straks henvende Dem til vor serviceafdeling.
Sådan anvendes brugsanvisningen
En række oplysninger i brugsanvisningen er markeret med symboler. Symbolerne betyder følgende:
Her finder De vigtige oplysninger om Deres sikkerhed og maskinens funktion.
Her finder De supplerende oplysninger om maskinens betjening og praktiske anvendelse.
Her finder De vigtig miljøinformation.
Vores bidrag til et godt miljø:
vi anvender genbrugspapir.
Indholdsfortegnelse
Vigtige sikkerhedsoplysninger . . . . . . . .3
Vedligeholdelse og rengøring . . . . . . .11
• Udvendig rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Rengøring af lugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Rengøring af filtrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
• Rengøring af kondensatoren . . . . . . . . . . . . . . .11
• Tømning af vandbeholderen . . . . . . . . . . . . . . .12
• Vandbeholderen skal indsættes korrekt . . . . . . .12
• Rengøring af ventilationsgitter . . . . . . . . . . . . .12
• Rengøring af tromle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Energispareråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
TIL BRUGEREN
Beskrivelse af tørretumbleren . . . . . . . .4
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
• Beskrivelse af panelets funktioner . . . . . . . . . .5-7
• Programoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
• Sådan anvendes tørretumbleren . . . . . . . . . . . . .9
Hvis tørretumbleren ikke fungerer . . . .13
• Service og reservedele . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
• Fejl og mangler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Vigtige råd og tips i forbindelse
med tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ikke
alt kan tørres i tumbleren . . . . . . . . . . . . . .10
•
• Stivede tekstiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Krympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Hvad er fnug? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Tids- og energiforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
• Vasketøjsmærkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Installering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Placering af tørretumbleren . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Vigtigt ved installering af kondenstumblere . . . .15
• El-tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Monteringssæt til montering på vaskemaskine
TIL INSTALLATØREN
(ekstra tilbehør) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
• Vendbar luge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 3
Disse oplysninger og advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. Vi beder Dem læse
oplysningerne nøje igennem, før maskinen installeres og tages i brug.
Installation
Sikkerhed for børn
• Maskinen bør installeres af en autoriseret elinstallatør.
• Maskinen må ikke placeres på strømtilførselsledningen.
• Børn forstår ikke de farer, der er forbundet med
elektriske apparater og maskiner. Børn skal derfor
være under opsyn, når maskinen er i brug. De må
ikke få lov til at lege med maskinen.
• Hvis maskinen er placeret på et tæppebelagt gulv,
skal De justere fødderne, således at luften kan
cirkulere frit.
• Maskinens emballage (folie, plastic etc.) kan være
farlig for børn. Fare for kvælning! Emballagen skal
fjernes eller opbevares utilgængeligt for børn.
• Det skal sikres, at børn eller husdyr ikke kravler
ind i tørretumblerens tromle.
Brug
• Når tørretumbleren skal bortskaffes og skrottes,
skal strømtilførselsledningen trækkes ud og
skæres af. Den afskårne ledning med stikprop
bortskaffes separat. Dørlåsen gøres ubrugelig,
således at legende børn ikke kan blive spærret
inde og derved komme i livsfare.
• Maskinen må kun bruges i husholdningen og kun
til det beregnede formål.
• Strømtilførslen skal altid afbrydes, når maskinen
ikke er i brug.
• Vasketøj, der ikke er blevet centrifugeret, må
aldrig tørres i tørretumbleren.
Bortskaffelse
• Vasketøj, der er blevet behandlet med brandfarlige
rense- og opløsningsmidler (rensebenzin, sprit,
pletfjerner etc.), må aldrig tørres i tørretumbleren,
da der derved opstår risiko for brand. Der må kun
tørres tøj, som er blevet vasket i vand!
• Bortskaffelse af emballagen
De materialer i emballagen, som kan anvendes
igen, er mærket med symbolet
og bør
principielt indleveres til genbrug.
• Før tøjet lægges i tørretumbleren, skal det
kontrolleres, at der ikke er glemt gaslightere i
lommerne. Disse må ikke tørres med i
tørretumbleren, uanset om de virker eller ikke.
>PE< betyder polyethylen
>PS< betyder polystyrol
>PP< betyder polypropylen
• Når maskinen ikke er i brug, bør døren stå på
klem. Derved skånes dørtætningen, og dens
levetid forøges.
• Bortskaffelse af maskinen
• Maskinen bør aldrig bruges uden fnugfiltre eller
med beskadigede fnugfiltre. Det medfører risiko
for brand.
Kontakt Deres kommune for at få oplysninger
om, hvor maskinen kan indleveres.
• De bør aldrig tørre sportssko (f.eks. tennissko) i
tørretumbleren. Skoene kan komme i klemme
mellem døren og tromlen, og derved kan de
blokere tromlen.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
• Det er farligt at ændre maskinen og dens
egenskaber.
• De må aldrig forsøge at reparere maskinen selv.
Reparationer, der ikke er udført af fagfolk, kan
medføre driftsforstyrrelser og alvorlige ulykker.
• Service bør kun udføres af vor serviceafdeling.
Der bør kun anvendes originale reservedele.
3
DANSK
Vigtige sikkerhedsoplysninger
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 4
Energispareråd
Deres tørretumbler arbejder særligt økonomisk, hvis
De følger disse råd:
• For at udnytte maskinens kapacitet fuldt ud kan
vasketøj, som skal være helt skabstørt, udmærket
tørres sammen med tøj, som kun skal være
strygetørt. Vælg et program til strygetørt vasketøj.
Når dette program er færdigt, tages det
strygetørre vasketøj ud, og det øvrige vasketøj
tørres færdigt på et andet program.
• Fyld altid maskinen helt op. Se programoversigten
på side 6. Tørring med en halvt fyldt maskine er
uøkonomisk.
• Før tørringen skal vasketøjet være grundigt
centrifugeret. Desto højere centrifugeringsomdrejningstal, desto kortere tørretid og desto
lavere strømforbrug.
• Fnugfiltrene bør rengøres regelmæssigt for at
undgå længere tørretider og højere strømforbrug.
• Rummet, hvor tørretumbleren er opstillet, skal
udluftes. Under tørringen bør rumtemperaturen
ikke overstige 35°C.
• Undgå at tørre tøjet for meget. Vælg det rigtige
tørreprogram og derved den ønskede
tørringsgrad. Tøj, der er tørret for meget, kan være
svært at stryge.
Beskrivelse af tørretumbleren
1 Arbejdsplade
2 Programskema
3 Betjeningspanel
4 Fnugfiltre
5 Typeskilt
6 Kondensator
7 Glødetrådspære til invendig belysning
8 Justérbare fødder
Tekniske data
MÅL:
højde
bredde
dybde
dybde med åben luge
850 mm justérbar + 8 mm
600 mm
580 mm
1008 mm
ANBEFALET MAKSIMAL
TØJMÆNGDE:
bomuld
syntetisk materiale
6,0 kg tørt tøj
2,5 kg tørt tøj
ELEKTRISK TILSLUTNING:
netspænding
total effekt
220-230 V, 50 Hz
2200 W, 10 Amp
FORBRUGSVÆRDIER:
bomuld
bomuld
syntetisk
4,37 kilowatttime (6 kg skabstørt vasketøj)
3,6 kilowatttime (6 kg strygetørt vasketøj)
1,4 kilowatttime (2,5 kg skabstørt vasketøj)
Dette apparat opfylder kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/32/EØF.
Ret til ændringer forbeholdes.
4
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 5
Brug
DANSK
Betjeningspanel
Drej vælgeren til “0” for at slette et igangværende
program.
Drej vælgeren til “0” efter tørretumblingen for at
slukke apparatet, inden vasketøjet fjernes.
1 Programkort
En programoversigt på svensk sidder inden i
sæbeskuffen.
En programoversigt på finsk (norsk og dansk) følger
med betjeningsvejledningen.
3 Knap for udløsning af luge
Tryk på denne knap for at åbne lugen. Kontrollampen
over knappen tændes.
Det er kun muligt at åbne lugen ved hjælp af denne
knap, hvis tørretumbleren er tændt (programvælger
indstillet til et program eller tørretid).
Hvis lugen åbnes i løbet af et program, er det
nødvendigt at trykke på Start/Pause knappen
på ny
for at starte programmet på ny efter lukning af lugen.
2 Program-/tidsvælger
Bemærk! Sammen med betjeningsvejledningen
finder De endvidere mærkater til programvælgeren.
Vælg mærkatet på det ønskede sprog (svensk,
finsk, dansk og norsk).
Rengør kontrolpanelet med en tør klud for at fjerne
støvrester.
Tag mærkatets bagside af, og sæt det omkring
programvælgeren som vist på billedet.
4 Knap for afbrydelse af lydalarm
Lydalarmen aktiveres,
• når programmet vælges;
• når der trykkes på knapperne;
• når der vælges en forkert funktion;
• når program-/tidsvælgeren drejes til en anden
position i løbet af programmet eller når der trykkes
på en anden funktionsknap i løbet af programmet;
Gør det muligt at vælge elektronisk kontrolleret eller
tidsstyret tørretumbling.
Drej vælgeren til det ønskede program eller den
ønskede varighed.
• når programmet er slut;
• når vandbeholderen er fyldt;
• når apparatet ikke fungerer korrekt;
• når apparatets luge eller den lille klap forneden
står åben.
Elektronisk kontrolleret tørretumbling
(automatisk)
Når der trykkes på knappen
, afbrydes
lydalarmen i følgende tilfælde:
Apparatet kører programmerne ved hjælp af sonder,
som registrerer fugtigheden i vasketøjet.
Vælg blot programmet, som passer til
vasketøjstypen og den ønskede tørhedsgrad.
• når programmet vælges;
• når der trykkes på knapperne;
• når program-/tidsvælgeren drejes til en anden
position i løbet af programmet eller når der
trykkes på en anden funktionsknap i løbet af
programmet;
Tidsstyret tørretumbling
Kan eventuelt benyttes til den afsluttende
tørretumbling.
Vælg programmet på 90 eller 60 minutter til bomuld
eller 30 minutter til syntetiske tekstiler.
• når programmet er slut.
Den tilhørende kontrollampe tændes.
5
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 6
tørretumbleren i løbet af nedtællingen til den
forsinkede start, sker dette ved blot at åbne lugen.
Tryk på Start/Pause knappen
, når lugen lukkes,
for at sikre at nedtællingen genoptages.
5 Knap for hurtig tørring
Tørretiden afkortes i følgende programmer for
bomuld, hvis der trykkes på denne knap:
• ekstra tørt
• klar til brug
8 Display
• skabstørt
Displayet viser følgende informationer:
Den tilhørende kontrollampe tændes. Denne
funktion kan ikke benyttes sammen med funktionen
for lav temperatur.
• Varigheden for det valgte program
• Forsinket start
• Tidspunkt for afslutning af program
• Valg af forkert funktion
6 Knap for lav temperatur
• Alarmkode
Når der trykkes på denne knap, finder
tørretumblingen sted ved en lavere temperatur
(særligt velegnet til sarte tekstiler).
Den tilhørende kontrollampe tændes.
Denne funktion kan også benyttes i forbindelse med
tidsbegrænset tørretumbling.
Denne funktionen kan ikke benyttes sammen med
funktionen for hurtig tørring.
• Varigheden for det valgte program
Efter valg af programmet vises programmets
varighed (i timer og minutter) på displayet.
Varigheden programmeres automatisk på
baggrund af maks. mængden af vasketøj og den
ønskede tørhedsgrad.
7 Knap for forsinket start
Denne knap gør det muligt at forsinke starten af
programmet med op til 12 timer.
Denne funktion kan vælges efter valg af program og
inden tryk på Start/Pause knappen
for at starte
programmet.
Hvert tryk på knappen forsinker starten med 30
minutter, indtil displayet viser en forsinkelse på “2
timer”. Herefter fremvises forsinkelsen time for time.
Det valgte antal minutter/timer for forsinkelsen
fremvises i 2 sekunder. Herefter viser displayet
varigheden for programmet, som er blevet valgt
forudgående.
Nedtællingen begynder, når der er blevet trykket på
Start/Pause knappen
.
Forsinkelsen slettes ved at holde knappen for
forsinket start
trykket nede, indtil displayet viser
0 minutter. Tryk herefter igen på Start/Pause
knappen
.
Når forsinkelsen er blevet slettet, viser displayet
programmets varighed.
Det er ikke muligt at ændre programmet eller den
valgte forsinkelse i løbet af nedtællingen til den
forsinkede start. Dette er kun muligt ved at slukke
tørretumbleren og dreje programvælgeren til
position “0”. Vælg herefter det nye program,
funktionerne og den forsinkede start. Tryk herefter
på Start/Pause knappen
.
Sletning eller ændring af de valgte funktioner sker
ved blot at indstille apparatet til Pause. Tryk igen på
Start/Pause knappen
, når de ønskede indgreb
har fundet sted.
Hvis der skal anbringes mere vasketøj i
Når programmet starter, fremvises den resterende
varighed hvert 5. minut.
• Forsinket start
Hvis der er blevet indstillet en forsinkelse ved
hjælp af den respektive knap, fremviser displayet
forsinkelsen i 2 sekunder. Herefter viser displayet
varigheden for det valgte program.
Nedtællingen fremvises hvert 30. minut, indtil
nedtællingen svarer til “90 minutter”. Herefter
fremvises forsinkelsen time for time.
6
1-10-2003
14:23
Pagina 7
programmet fra det punkt, hvor det blev afbrudt.
Endvidere er det nødvendigt at trykke på knappen
efter et strømsvigt og efter anbringelse af
vandbeholderen, hvis den er blevet tømt i løbet af
programmet som følge af tænding af
kontrollampen
.
I begge tilfælde blinker kontrollampen i Start/Pause
knappen for at gøre opmærksom på, at det er
nødvendigt at trykke på Start/Pause knappen på ny.
• Afslutning af program
Et blinkende “0” betyder, at programmet er slut.
Det blinkende “0” fremvises efter anti-krøl fasen.
10 Kontrollamper
Disse kontrollamper angiver følgende funktioner:
• Valg af forkert funktion
Displayet fremviser teksten “Err” (fejl), hvis der
vælges en funktion, som ikke er kompatibel med
det valgte program.
Kontrollampe for tørretumbling
Denne kontrollampe angiver, at apparatet er i gang
med tørretumblingen.
Kontrollampe for afkøling
Denne kontrollampe angiver, at apparatet er i gang
med afkølingen. Efter tørretumblingen indledes en
afkøling på 10 min. for at afkøle vasketøjet.
Kontrollampe for afslutning af program
Kontrollampen tændes efter afkølingsfasen, i løbet
af anti-krøl fasen og ved afslutning af programmet.
Denne kode vises på ny i løbet af programmet, hvis
der trykkes på en af funktionsknapperne eller hvis
programvælgeren drejes.
Signallampe for rensning af filtre
Denne signallampe tændes efter afslutning af
programmet for at gøre opmærksom på, at det er
nødvendigt at rense filtrene.
Alarmkoder
I tilfælde af driftsproblemer kan der blive vist nogle
alarmkoder, fx E21 (se s. 13-14).
Signallampe for fyldt vandbeholder
Denne signallampe tændes efter afslutning af
programmet for at gøre opmærksom på, at det er
nødvendigt at tømme vandbeholderen. Hvis denne
signallampe tændes i løbet af et program, betyder
dette, at vandbeholderen er fyldt. Lydalarmen
aktiveres, programmet afbrydes og kontrollampen i
Start/Pause knappen begynder at blinke.
Signallampe for rensning af kondensator
Signallampen tændes for hver 80 programmer for at
gøre opmærksom på, at det er nødvendigt at
rengøre kondensatoren.
9 Start/Pause knap
Vælg programmet og funktionerne og tryk herefter
på denne knap for at starte tørretumbleren.
Den tilhørende kontrollampe holder op med at
blinke. Apparatet indleder nedtællingen, hvis den
forsinkede start er blevet valgt.
Hvis apparatets luge eller den lille klap forneden
åbnes, mens programmet er i gang, er det
nødvendigt at trykke på knappen på ny, når
lugen/klappen er blevet lukket. Herved genstartes
7
DANSK
125992262_dk
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 8
Programoversigt
Automatisk tørretumbling (elektroniske programmer)
Type
vasketøj:
Mængde
vasketøj
Tørhedsgrad
Bomuld og line
Ekstra tørt
Klar til brug
Skabstørt
Let fugtigt
Strygetørt
Rulletørt
Syntetisc
Ekstra tørt
Skabstørt
Strygetørt
Sweatere
Babyprogram
Jakker, bukser, kjoler,
nederdele
Strygelet
6
6
6
6
6
6
Program
kg
kg
kg
kg
kg
kg
2.5 kg
2.5 kg
2.5 kg
1 kg (10 sweatere)
1-4
(*) Jf. CEI 1121 standarden.
• Babyprogrammet
er et specialprogram til sweatere, som skal tørretumbles, så de er klar til brug.
Tidsstyret tørretumbling
Type
vasketøj:
Tørretid
Mængde
vasketøj
Program-/tidsvælgerens
position
Bomuld
90 min
6 kg
90’
Bomuld
60 min
6 kg
60’
Syntetisc
30 min
2.5 kg
30’
Obs! Ved tørring af blandingsmateriale skal tøjets vaskemærkning følges.
Tørretiden varierer afhængigt af:
• Tekstiltypen
• Mængden af vasketøj
• Centrifugeringsgraden før tørring
• Den ønskede tørhedsgrad
Afkøling
Denne position på programvælgeren kan benyttes til at lufte vasketøj (fx fjerne en vedholdende lugt af
mølkugler).
Mængde af vasketøj
Det er ofte svært at bestemme vægten af tøjstykker, der skal tørres. Det anbefales derfor, at De følger
nedenstående retningslinier:
• Bomuld & linned: fuld tromle, men ikke for tæt pakket
• Syntetiske tekstiler: tromlen fyldes ikke mere end halvt op
• Følsomme tekstiler: tromlen fyldes ikke mere end en tredjedel op
8
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 9
Før tørretumbleren tages i brug
første gang
9. Hvis vasketøjet ikke fjernes efter dette program,
udfører tørretumbleren en anti-krøl fase (maks.
varighed: 30 minutter).
Hvis vasketøjet ikke fjernes, afbrydes
tørretumbleren automatisk efter anti-krøl fasen.
Kontrollamperne
,
og
forbliver
tændte og lydalarmen aktiveres i 2 minutter.
Kontrollampen i Start/Pause knappen
slukkes og der vises et blinkende “0” på
displayet.
I en ny tumbler kan der eventuelt forekomme støv
eller smuds. Læg derfor nogle fugtige rene klude i
maskinen og tør disse i ca. 30 minutter.
Tørring
1. Maskinen tilsluttes.
2. Lugen åbnes.
10. Drej program-/tidsvælgeren til “0”. Alle
kontrollamper slukkes. Apparatet slukkes.
Fjern vasketøjet.
3. Tøjstykkerne foldes let ud og lægges i maskinen
ét ad gangen.
Hvis lugen åbnes og lukkes, inden program/tidsvælgeren drejes til position “0”, tændes alle
kontrollamper for faserne i det igangværende
program.
Hver gang efter brug:
• Rengør filtrene (se s. 11).
• Tøm vandbeholderen (se s. 12).
4. Lugen lukkes. Det kontrolleres, at vasketøjet
ikke sidder i klemme mellem lugen og filteret.
Vigtigt!
Hvis det er nødvendigt at stoppe tørreprogrammet,
før det er færdigt, anbefales det, at De drejer
programvælgeren hen på positionen
(afkøling)
og venter, indtil afkølingen er afsluttet, før De tager
tøjet ud. Dette forhindrer, at der bliver for varmt i
maskinen.
5. Vælg programmet eller varigheden.
Kontrollamperne
,
og
tændes.
Kontrollampen i Start/Pause knappen
blinke
og displayet viser programmets varighed.
6. Tryk eventuelt på knappen for lav temperatur
og/eller knappen for afbrydelse af
lydalarmen
eller knappen for hurtig tørring
.
Ændring af programmet
7. Tryk eventuelt på knappen for forsinket start
.
Den valgte forsinkelse fremvises i 2 sekunder på
displayet. Herefter fremvises varigheden for det
valgte program.
Ændring af et igangværende program sker ved først at
slette programmet ved at dreje program-/tidsvælgeren
til position “0”. Vælg herefter det nye program og tryk
på Start/Pause knappen
.
8. Tryk på Start/Pause knappen
: Den
tilhørende kontrollampe holder op med at blinke
og tørretumblingen indledes. Det er kun
kontrollampen
, som forbliver tændt.
Apparatet indleder nedtællingen, hvis den
forsinkede start er blevet valgt.
Lydalarmen aktiveres, hvis program/tidsvælgeren drejes til en anden position, mens
apparatet er i gang. Kontrollamperne for
programfaserne begynder at blinke og teksten
“Err” fremvises på displayet.
Tromlen drejer skiftevist i begge retninger i
forbindelse med tørretumblingen.
Alle programmer afsluttes med en afkølingsfase
på 10 minutter (kontrollampen
er tændt).
Herefter er det muligt at fjerne vasketøjet.
Kontrollamperne
,
og
tændes.
Displayet viser et “0”, som ikke blinker.
9
DANSK
Sådan anvendes tørretumbleren
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 10
Vigtige råd og tips i forbindelse med tørring
Sortering og klargøring af vasketøjet
før tørring
Hvad er fnug?
Følgende kan ikke tørres i tumbleren
Når De begynder at bruge Deres tørretumbler, vil De
nok blive overrasket over mængden af fnug i
fnugfiltrene.
Dette er helt normalt og betyder ikke, at tumbleren
slider på vasketøjet. Under brug og ved vask i
hånden eller i maskine løsner fibre og tråde (fnug)
sig fra tøjet, men bliver siddende i tøjets overflade.
Ved tørring i det fri blæses fnuggene væk af vinden,
men i tumbleren opsamles de i fnugfiltrene og
udvider sig på grund af tørringsprocessen.
• Særligt følsomme tekstiler som fx gardiner af
syntetiske fibre, silke og nylonstrømper.
Tids- og energiforbrug
Sortér vasketøjet efter tekstiltype (se tøjets
vaskemærkning) og ønsket tørhedsgrad. Luk lynlåse
og bind løse bånd. Snore på dynebetræk og
pudevår skal bindes, således at små tøjstykker ikke
kan samle sig indeni.
• Tøjstykker, som indeholder skumgummi eller
gummilignende materiale.
Energiforbruget og tørretiden afhænger af mængden
af vasketøj, som skal tørres, restfugtigheden efter
centrifugering, tøjstykkernes størrelse, typen af
tekstiler og den ønskede tørhedsgrad.
Hvis der fyldes for meget i tørretumbleren, opnås et
dårligt tørreresultat, og tøjet bliver krøllet.
For at reducere energiforbruget og tørretiden skal
vasketøjet centrifugeres grundigt. Vi anbefaler en
vaskemaskine med mindst 800 omdrejninger eller
højere omdrejningstal til normal vask.
Selv strygefrit tøj som fx skjorter skal centrifugeres i
mellem 10 og 30 sekunder før tørring.
• Uld og tøjstykker, som indeholder uld, da tøjet i så
fald filtrer sig sammen og krymper.
Tøjstykker, som er blevet behandlet med
brandfarlige væsker (benzin, alkohol,
pletfjerner), må af hensyn til brandrisikoen
under ingen omstændigheder tørres i
tumbleren.
Stivede tekstiler
Det er muligt at tørre stivede tekstiler i tumbleren.
For at opnå den bedste effekt bør der vælges en
tørretid for “strygetørt”, som har en vis
restfugtighed. Efter afsluttet tørring skal tumbleren
tørres af indeni, først med en fugtig klud og derefter
med en tør klud, således at eventuelle
stivelsesrester fjernes.
Hvor meget vejer tørt vasketøj?
Med henblik på korrekt fyldning af tørretumbleren
anføres her nogle vejledende tal, som er baseret på
tøjstykker af bomuld.
Cirkavægt i gram
Badekåbe............................................................1200
Dynebetræk ..........................................................700
Lagen ....................................................................500
Frottéhåndklæde, pudevår....................................200
Skjorte, natkjole ....................................................200
Pyjamas, bluse......................................................100
Korte underbukser, sokker....................................100
Lange underbukser ..............................................300
Krympning
Især vævede tekstiler (fx bomuldsundertøj) er
tilbøjelige til at krympe i større eller mindre omfang,
afhængigt af kvaliteten. Dette skyldes først og
fremmest, at tøjet i tumbleren tørres svævende i
modsætning til tørring ved ophængning.
Undgå at tørre sådanne tøjstykker for længe og
vælg i stedet programmet “strygetørt”.
Vasketøjsmærkning i tøj, som viser, hvordan tøjet bør tørres.
Normal
temp.
Lav
temp.
TØRRING
Plantørring
Dryptørring
Hængende tørring
10
Kan tørres i
tørretumbler
Må ikke tørres i
tørretumbler
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 11
Maskinen skal frakobles el-forsyningen, før De
foretager rengøring eller vedligeholdelse af
maskinen.
Efter nogen tid dannes en hvid hinde på filtrene, hvilket
skyldes rester af vaskemiddel fra vasketøjet. Filtrene
kan rengøres med varmt vand og en børste. Filteret i
lugen skal da tages ud som vist på billedet (det kan
være placeret med tappen til venstre eller højre).
Udvendig rengøring
Der må kun benyttes sæbe og vand, og maskinen
skal aftørres grundigt bagefter.
Vigtigt: Der må ikke bruges denatureret sprit,
aggressive rengøringsmidler eller lignende
produkter.
Rengøring af lugen
Den indvendige del af lugen skal rengøres
regelmæssigt for at fjerne fnug fra
gummipakningerne omkring filteret. En grundig
rengøring sikrer korrekt tørring.
Maskinen må ikke anvendes uden filtre.
Rengøring af kondensatoren
Rengør kondensatoren, når signallampen
tændes.
Kondensatoren skal regelmæssigt renses for fnug
for at undgå en forlængelse af tørretiden og en
forøgelse af energiforbruget.
Kondensatoren er placeret forneden på maskinens
forside bag en lille klap. Klappen åbnes ved at
trykke på låsepalen som vist på billedet.
Rengøring af filtrene
Deres tørretumbler fungerer kun korrekt, hvis filtrene
er rengjorte.
Filtrene opsamler fnug, der ophobes under
tørringen, og de skal derfor rengøres efter hvert
program med en fugtig klud, før vasketøjet tages
ud.
Kontrollampen
er tændt for at gøre opmærksom
på denne funktion.
Det er normalt, at der kan være vand på
kondensatorens hylde i løbet af eller efter
tørretumblingen.
Kondensatoren tages ud ved først at dreje de to
røde holdere indad som vist på billedet og derefter
trække kondensatoren ud ved at holde i håndtaget.
Filteret på indersiden af lugen skal tages ud, når det
skal rengøres.
11
DANSK
Vedligeholdelse og rengøring
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 12
Kondensatoren rengøres med en børste og skylles
med en håndbruser, hvis det er nødvendigt.
Lydalarmen aktiveres.
Tryk på Start/Pause knappen
på ny efter
tømning og indsættelse af vandbeholderen for at
gøre det muligt at genoptage programmet.
Bemærk:
Kondensvandet fra beholderen kan anvendes i et
dampstrygejern. Det bør dog først filtreres gennem
en fin si eller et kaffefilter af papir. Derved fjernes
små tøjfibre, som eventuelt måtte være i
kondensvandet.
Den skal også rengøres udvendigt, og alt fnug skal
fjernes.
Rengøring af ventilationsgitter
Gummipakningen hele vejen rundt om
kondensatoren og den indvendige side af den lille
klap skal rengøres med en fugtig klud.
Ved hjælp af en støvsuger fjernes fnug fra
ventilationsgitteret på bagsiden af maskinen.
Virtigt! Brug aldrig spidse genstande eller værktøj
for at nå ind mellem lamellerne. Dette kan
beskadige kondensatoren og føre til utætheder.
Kondensatoren sættes derefter på plads, de røde
holdere drejes opad, og klappen lukkes.
Brug aldrig tørretumbleren, når
kondensatoren ikke er på plads.
Tømning af vandbeholderen
Rengøring af tromle
Det fordampede vand fra vasketøjet kondenseres i
tørretumbleren og opsamles i vandbeholderen.
Efter hver tørring skal vandbeholderen tømmes for
at sikre optimal funktion, når tørretumbleren atter
skal bruges. Signallampen
gør dig opmærksom
på dette indgreb.
Når vasketøjet ikke opnår den ønskede tørhedsgrad
(eller sagt på en anden måde, når vasketøjet er for
tørt eller for vådt efter tørretumblingen), anbefales
det at rengøre tromlen indvendigt med en klud, der
er fugtet med eddike.
Herved fjernes den tynde belægning, som har
dannet sig i tromlen (som følge af rester af
vaskepulver og skyllemiddel og kalk i vandet), og
som hindrer sonderne i at registrere den korrekte
tørhedsgrad.
Benyt følgende fremgangsmåde:
• Træk vandbeholderen ud.
• Vend vandbeholderen på hovedet og lad vandet
flyde ud.
• Montér vandbeholderen på ny.
Vandbeholderen skal indsættes korrekt.
Signallampen
tændes i forbindelse med den
efterfølgende tørretumbling og programmet
afbrydes, hvis vandbeholderen ikke indsættes
korrekt og vasketøjet forbliver derfor fugtigt.
12
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 13
Type fejl
Mulig årsag
• Maskinens luge og/eller den lille klap forneden er
åben.
• Maskinen starter ikke:
• Der er ingen el-forsyning til maskinen
• Programvælgeren er ikke indstillet korrekt
• Der er ikke trykket på startknappen
• Programmet starter under alle omstændigheder,
men afbrydes efter ca. 3 minutter
• Vandbeholderen er fuld eller ikke sat korrekt på
plads.
• Vasketøjet er dårligt centrifugeret
• Tørringen tager lang tid, eller
vasketøjet bliver ikke tilstrækkeligt
tørt:
• Fnugfiltrene i lugen er tilstoppede.
• Kondensatoren er stoppet.
• Er der valgt skånetørring?
• Er rumtemperaturen
for høj?
• Er der valgt korrekt program/tørretid?
• For meget vasketøj.
• Vandbeholderen er fuld.
Service og reservedele
Dataskiltet finder De ved at åbne lugen (se side 4).
Hvis fejlen ikke kan afhjælpes v.h.a. ovenstående,
forsøg da ikke selv at finde en eventuel fejl, men
tilkald Electrolux Service A/S. Se tlf. nr. på side 14.
Når De bestiller service eller reservedele, bør De
kende tørretumblerens produktnummer,
serienummer og modelbetegnelse, som er anført på
dataskiltet.
Model:
________________________________________________________
Serienummer: ________________________________________________
Produktnummer:
Købsdato:
13
____________________________________________
____________________________________________________
DANSK
Hvis tørretumbleren ikke fungerer
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 14
Fejl og mangler/Afhjæplningsret
I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres
vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt.
Service indenfor reklamationsperioden udføres af
vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se
telefonnummer i afsnittet "Service"
Produktansvar
Omfang og bestemmelser
Forbehold
Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark
afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der
konstateres ved apparatets normale brug i privat
husholdning her i landet.
Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende
skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:
Dette produkt er omfattet af "Lov om
produktansvar". Denne lov gælder for skader på
andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved
selve det installerede produkt.
• At produktets installation ikke er udført i
overensstemmelse med vor installationsanvisning.
For Grønland og Færøerne gælder særlige
bestemmelser.
• At produktet er anvendt til andet formål end
beskrevet.
Såfremt Electrolux Hvidevare-Service A/S skønner
det nødvendigt, at produktet indsendes til
værksted, sker indsendelse og returnering for vor
regning og risiko.
• At de i denne brugs- og installationsanvisning
nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor
autoriserede serviceorganisation.
Afhjælpningsretten omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller
indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig
behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning
eller opstilling, ændringer i produktets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes
elektriske installationer eller defekte sikringer.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade, som måtte være
opstået ved en senere transport f.eks ved
flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som
strider mod almindelig sund fornuft.
Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af
service.
Service og reservedele
Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke
adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter
købeloven gældende overfor den forhandler, hvor
produktet er købt.
Hos Electrolux Service A/S er det muligt at bestille
service, samt købe reservedele.
Benyt venligst nedenstående telefonnummer:
Deres reklamation til os virker samtidig som
reklamation overfor den forhandler, hvor produktet
er købt.
☎ 70117400
Når dette nummer benyttes, stilles der
automatisk om til nærmeste center.
14
125992262_dk
1-10-2003
14:23
Pagina 15
Advarsel!
Udpakning
Elektrisk tilslutning
Maskinen skal tilsluttes 220-230 V / 50 Hz.
Max. strømforbrug ca. 2,2 kW. Maskinen skal
ekstrabeskyttes i henhold til
stærkstrømsreglementet (f. eks. et H.F.I. relæ).
Plastposen med polystyrenfyldet skal trækkes
ud, før maskinen tages i brug.
I forbindelse med udskiftning af
forsyningsledningen skal der rettes
henvendelse til Electrolux HvidevareService.
Efter opstilling af maskinen skal der være
fri adgang til forsyningsledningen.
Monteringssæt til montering på
vaskemaskine
Ekstra tilbehør
Tørretumbleren kan monteres oven på en
vaskemaskine med frontindføring, men i så fald skal
tumbleren skrues fast i vaskemaskinen. Hertil
kræves et monteringssæt, som kan bestilles hos
forhandleren.
Hvis maskinen skal flyttes, skal det ske i
lodret tilstand.
Brugsanvisningen til monteringssættet skal nøje
læses igennem, inden tørretumbleren installeres.
Placering af tørretumbleren
Tørretumbleren kan installeres på et plant gulv eller
oven på en vaskemaskine. I begge tilfælde skal
tumbleren stå helt lige - brug et vaterpas til kontrol.
Eventuelle justeringer kan foretages ved hjælp af
maskinens fødder.
Sørg for, at tumbleren har tilstrækkelig ventilation
forneden - undgå at blokere for lufttilførslen med
tøjstykker eller lignende.
Sørg for tilstrækkeligt luftskifte gennem luftgitteret i
soklen.
OBS! Hvis kombinationen tumbler/vaskemaskine
stilles på en sokkel, et fundament eller lignende,
skal den forankres, således at der ikke er fare for, at
den kan falde ned.
Et tykt tæppe er derfor uegnet som underlag for
tørretumbleren.
Vigtigt ved installering af
kondenstumblere
Vendbar luge
• Udblæsningsluften fra tørretumbleren kan blive op
til + 60° C varm. Placér derfor aldrig tumbleren på
et temperaturfølsomt gulv.
For at gøre det lettere at tage vasketøjet ind eller ud
af maskinen kan lugen vendes.
Dette må kun udføres af fagfolk.
De bedes kontakte nærmeste servicecenter.
• Når tørretumbleren er i drift, må temperaturen i
lokalet ikke være under + 5º C eller over + 35º C,
da det kan forringe maskinens ydelse.
• Pladsen omkring tørretumbleren skal være så fri
for støv som muligt.
• De justérbare fødder må ikke fjernes. Afstanden
mellem gulvet og tørretumbleren er nødvendig af
hensyn til luftcirkulationen. Hvis ventilationen
blokeres, øges temperaturen inde i tumbleren, og
dette påvirker tumblerens funktion.
15
DANSK
Installering
125992262_sf
1-10-2003
14:28
Pagina 56
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More
than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers)
are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising