Zanussi | TCE7124 | User manual | ZANUSSI TCE7124 Lietotāja rokasgrāmata

ZANUSSI TCE7124 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai ............................................................................................................................
Ve¬as Ωåvétåja uzstådîßana ...................................................................................................
Ve¬as Ωåvétåja lietoßana ........................................................................................................
Vispåréjai droßîbai ..................................................................................................................
Bérnu aizsardzîbai..................................................................................................................
Vides aizsardzîbas informåcija ...............................................................................................
Iekårtas apraksts.......................................................................................................................
Uzstådîßana ...............................................................................................................................
Izpakoßana .............................................................................................................................
Novietoßana ...........................................................................................................................
Pievienoßana elektroener©ijas tîklam .....................................................................................
Komplekts savienoßanai ar ve¬as maßînu ..............................................................................
Ûåvétåja durtiñu vérßanås virziena nomaiña..........................................................................
Pieslégßana kanalizåcijai .......................................................................................................
Iekårtas lietoßana......................................................................................................................
Vadîbas panelis ......................................................................................................................
Ûåvéßanas programmu tabulas ...............................................................................................
Automåtiskå Ωåvéßana (elektroniskås programmas) .............................................................
Ûåvéßana ar laika kontroli ......................................................................................................
Ve¬as atsvaidzinåßana un dzeséßana ....................................................................................
Ve¬as ievietoßana ...................................................................................................................
Ûåvétåja lietoßana ....................................................................................................................
Pirms lietoßanas uzsåkßanas .................................................................................................
Ûåvéßana ...............................................................................................................................
Péc katras lietoßanas reizes ..................................................................................................
Programmas nomaiña ............................................................................................................
Padomi un ieteikumi ve¬as Ωåvéßanai ....................................................................................
Tehniskie parametri ..................................................................................................................
Tîrîßana un kopßana .................................................................................................................
Ko darît, ja ... .............................................................................................................................
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
13
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå.
Tomér, lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot
ßo broßüru. Íeit Jüs atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå
un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo
informåciju, kå arî lietot instrukciju.
Norådîjumi un padomi.
Dabas aizsardzîbas informåcija.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
- 72/23EEG no 19/02/73 par zemspriegumu un tås sekojoßiem papildinåjumiem;
- 89/336EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu un tås sekojoßiem papildinåjumiem.
TCE 7124
2
JËSU DROÍÈBAI
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu uzmanîgi izlasiet tos pirms iekårtas
uzstådîßanas un lietoßanas uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå
ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja tå tiek pårdota vai pårvietota, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai tås
jaunais îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as Ωåvétåja funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ve¬as Ωåvétåja uzstådîßana
• Jebkurus santehnikas darbus, kas
nepiecießami iekårtas uzstådîßanai, drîkst
veikt tikai kvalificéts santehni˚is. Jebkuru
elektropieslégßanu, kas nepiecießama ve¬as
Ωåvétåja pievienoßanai, drîkst veikt tikai
kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
• Péc ve¬as Ωåvétåja uzstådîßanas pårbaudiet,
vai tas nav nejaußi novietots uz elektroener©ijas
padeves kabe¬a.
• Noreguléjiet Ωåvétåja kåjiñas tå, lai nodroßinåtu
ierîcei pietiekamu gaisa cirkulåciju.
Ve¬as Ωåvétåja lietoßana
• Ve¬as Ωåvétåjs ir paredzéts tikai lietoßanai
måjsaimniecîbå, saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. Neizmantojiet iekårtu nekådiem
citiem nolükiem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu. RaΩotåjs
neuzñemas nekådu atbildîbu par bojåjumiem,
kas radußies ierîces nepareizas lietoßanas
gadîjumå.
• Péc lietoßanas vienmér atvienojiet iekårtu no
elektroener©ijas padeves avota.
• Neievietojiet ve¬as Ωåvétåja neizgrieztu
(slapju) ve¬u.
• Uzmanîbu! Nekådå gadîjumå neievietojiet
ve¬as Ωåvétåja ve¬u, kas iepriekß ir ˚îmiski
apstrådåta ar uguns nedroßiem ß˚îdumiem, pieméram, benzînu, metilspirtu,
˚îmiskajai tîrîßanai paredzétiem
lîdzek¬iem. Paståv eksplozijas briesmas.
Ûåvéjiet tikai üdenî izmazgåtu un izskalotu ve¬u.
• Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as Ωåvétåjå
pårliecinieties, vai kabatås nav palikußas
gåzes ß˚iltavas.
• Ierîcé nedrîkst Ωåvét auduma un sporta
apavus, jo tie Ωåvéßanas procesa laikå var
iesprüst starp ve¬as tvertni un båku.
TCE 7124
• Kad ve¬as Ωåvétåjs netiek lietots, atståjiet tå
durtiñas pusvirus. Tådéjådi saglabsiet
durtiñu blîvîti labå ståvoklî un iekårtas
iekßpusé neveidosies sasmacis gaiss.
• Péc Ωåvétåja izmantoßanas iztîriet tå püku
filtru. Ugunsdroßîbas nolükos nelietojiet
ierîci ar bojåtu filtru vai bez tå.
• Uzturiet iekårtas tuvumå tîru grîdu.
Vispåréjai droßîbai
• Jebkuru izmaiñu veikßana ve¬as Ωåvétåja
tehniskajå raksturojumå vai paßå ierîcé ir
bîstama.
• Iekårtas darbîbas traucéjumu gadîjumå,
nekådå gadîjumå nemé©iniet to remontét
paßi. Remontdarbi, kurus veikußi
nekvalificéti speciålisti, var izraisît nopietnus
bojåjumus. Griezieties péc palîdzîbas vietéjå
servisa centrå. Vienmér pieprasiet tikai
ori©inålås rezerves da¬as.
Bérnu aizsardzîbai
• BieΩi vien bérni neapjauß briesmas, kådas
var rasties saskaré ar elektroierîcém. Tåpéc
iekårtas darbîbas laikå uzmaniet bérnus,
ne¬aujiet tiem rota¬åties ar ierîci un tås
kontrolpogåm.
• Iepakojuma materiålu (putuplastu, polietiléna
pléves) novietojiet bérniem nepieejamås
vietås. Paståv nosmakßanas briesmas.
• Pirms ve¬as Ωåvéßanas pårliecinieties, ka
Ωavétåja tvertne ir tukßa un tajå rota¬åjußies
nav ieråpußies bérni vai måjdzîvnieki.
• Pilnîbå pårtraucot iekårtas lietoßanu, pirms
izmeßanas padariet to nelietojamu,
nogrieziet elektroener©ijas padeves kabeli
un sabojåjiet durtiñu slédzeni tå, lai to
nebütu iespéjams rota¬åjoties atvért
bérniem, kuri nejaußi var tajå ieslégties un
nosmakt.
3
Vides aizsardzîbas informåcija
• Ve¬as Ωåvétåja iepakojuma materiåli
jåsaß˚iro un jåizmet atkritumos atbilstoßi
visiem spékå esoßajiem noteikumiem. Visus
materiålus, kuri apzîméti ar simbolu
,
iespéjams nodot pårstrådei otrreizéjås
izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns
• Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo
iekårtu kopå ar sadzîves atkritumiem!
Konsultéjieties ar vietéjo paßvaldîbu Jüsu
dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos
atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
Lai ekonométu elektroener©ijas un
üdens patériñu, kå arî aizsargåtu
apkårtéjo vidi, iesakam ievérot
sekojoßus nosacîjumus:
• Ievietojiet ve¬as Ωåvétåjå pirms tam centrifügå izgrieztu ve¬u. Jo lielåks ir bijis ve¬as
izgrießanas åtrums, jo mazåks büs ve¬as
Ωåvéßanas laiks un stråvas patériñß.
• Nepårkaltéjiet ve¬u! Tådejådi Jüs
izvairîsieties no liekas tås burzîßanas un
ieekonomésiet elektroener©iju. Saskañojiet
Ωåvéßanas programmu ar Ωåvéjamås ve¬as
veidu un vélamo ve¬as sausuma pakåpi.
• Ekonomijas nolükos ve¬u, kuru ir paredzéts
pilnîbå izΩåvét, un to, kuru vél gludinåsiet, var
Ωåvét vienlaicîgi programmå, kas paredzéta
gludinåmai ve¬ai. Péc programmas izpildes
izñemiet ve¬u, kuru Jüs gludinåsiet, bet påréjo
Ωåvéjiet attiecîgi ilgåk.
• Lai ekonométu elektroener©iju un ve¬as
Ωåvéßanas laiks nebütu påråk ilgs, periodiski
iztîriet Ωåvétåja filtrus.
• Nodroßiniet telpå, kurå atrodas Ωåvétåjs,
pietiekamu gaisa ventilåciju. Temperatüra
nedrîkst pårsniegt +35 OC.
• Iekårta darbosies ekonomiskåk, ja ievietosiet
tajå maksimåli pie¬aujamo attiecîgå ve¬as
veida daudzumu.
IEKÅRTAS APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vadîbas panelis
Programmu kartîte
Püku filtri
Datu plåksnîte
Kondensators
Ëdens rezervuårs
Reguléjamas kåjiñas
TCE 7124
4
UZSTÅDÈÍANA
Izpakoßana
Pirms iekårtas lietoßanas uzsåkßanas
izñemiet no Ωåvétåja tvertnes polietiléna
maisiñu ar putuplasta pildîjumu.
Iekårtas dabîbas laikå telpå, kurå Ωåvétåjs atrodas, gaisa temperatüra nedrîkst büt zemåka
par +5 OC un pårsniegt +35 OC, jo pretéjå
gadîjumå var rasties traucéjumi ve¬as Ωåvétåja
darbîbå.
Pievienoßana elektroener©ijas
tîklam
Gadîjumå, ja iekårta ir jåpårvieto, tai
jåatrodas vertikålå ståvoklî.
Novietoßana
‰rtîbas nolükos iesakam novietot ve¬as
Ωåvétåju ve¬as mazgåjamås maßînas tuvumå.
Novietojiet ve¬as Ωåvétåju labi ventiléjamå, tîrå
telpå.
Ap iekårtu jånodroßina brîva gaisa ventilåcija.
Neaizsprostojiet ventilåcijas restîtes un gaisa
ieplüdes restîtes iekårtas aizmuguré!
Lai ierîce darbotos klusi un bez vibråcijas,
novietojiet to uz cietas, gludas pamatnes. Péc
iekårtas novietoßanas ar lîmeñrådi pårliecinieties,
vai ve¬as Ωåvétåjs ir novietots stabili. Ja nepiecießams, nolîmeñojiet to ar reguléjamo kåjiñu
palîdzîbu.
Nekådå gadîjumå nenoskrüvéjiet ierîces
kåjiñas! Nenovietojiet Ωåvétåju uz grîdas
seguma ar garu püku, koka pacélumiem un
tml., jo tas var izraisît iekårtas pårkarßanu
un izraisît traucéjumus tås darbîbå.
Ierîci paredzéts pievienot vienfåzes elektrotîklam ar spriegumu 220 - 230 V, 50 Hz.
Pirms iekårtas pieslégßanas pårbaudiet, vai
elektroinstalåcija Jüsu dzîves vietå var
nodroßinåt ve¬as Ωåvétåja darbîbai
nepiecießamo slodzi (2,4 kW), ñemot vérå arî
citu elektroierîçu darbîbu.
Saskañå ar spékå esoßajiem elektroener©ijas
droßîbas noteikumiem, Ωåvétåju drîkst pievienot
tikai sazemétai kontaktligzdai.
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
par bojåjumiem, kas radußies ßo droßîbas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Ja iekårtai nepiecießams mainît stråvas
kabeli, to drîkst veikt tikai un vienîgi
kvalificéti autorizétå servisa speciålisti.
Uzmanîbu!
Péc ve¬as Ωåvétåja novietoßanas vietå, jånodroßina brîva piek¬uve tå elektriskajam vadam.
Komplekts savienoßanai ar ve¬as
maßînu
Vietéjå autorizétajå servisa centrå Jüs varat
pasütît speciålu papildaprîkojumu, kas nodroßina iespéju novietot ve¬as Ωåvétåju virs ve¬as
maßînas (ve¬as maßînas dzi¬ums 48 - 60 cm).
Lüdzu uzmanîgi izlasiet papildaprîkojuma
lietoßanas pamåcîbu!
Uzmanîbu!
Karstais gaiss, kas izplüst no ierîces tås darbîbas
laikå, var sasniegt pat 60 OC temperatüru, tådé¬
nenovietojiet Ωåvétåju uz grîdas seguma, kas nav
karstumizturîgs.
TCE 7124
5
Ûåvétåja durtiñu vérßanås virziena
nomaiña
Lai értåk ievietotu un izñemtu ve¬u no Ωåvétåja,
tå durtiñåm ir iespéjams nomainît vérßanås
virzienu. Ûåvétåja durtiñu virziena nomaiñu
drîkst veikt tikai kvalificéts speciålists.
Griezieties péc palîdzîbas vietéjå autorizétajå
servisa centrå.
• ievietojiet notekcauruli (C);
• nostipriniet notekcauruli (C) pie ierîces ar
spailes (A) palîdzîbu.
Pieslégßana kanalizåcijai
Ja ierîcei blakus atrodas izlietne vai noteka
kanalizåcijå, kondensåtu iespéjams novadît
tießi caur notekcauruli, kuru iespéjams
iegådåties santehnikas veikalos.
Lai pievienotu notekcauruli, rîkojieties sekojoßi;
• noñemiet spaili (A);
• izñemiet aizbåzni (B);
Ja ve¬as Ωåvétåjs ir novietots uz ve¬as maßînas,
tad kondensåtu iespéjams novadît, kå parådîts
zîméjumå; ñemiet vérå, ka notekcaurulei jåbüt
novirzîtai uz leju.
IEKÅRTAS LIETOÍANA
Vadîbas panelis
1. Programmu kartîte
3. Åtrås Ωåvéßanas podziña
Programmu kartîté ir uzrådîtas iespéjamås
ve¬as Ωåvéßanas programmas un to izpildes
laiks.
NospieΩot ßo taustiñu, sekojoßås kokvilnas
programmås tiek saîsinåts ve¬as Ωåvéßanas
laiks :
• pilnîgi sausa ve¬a ;
• gatava valkåßanai ;
• ievietoßanai skapî .
Atbilstoßå signålspuldzîte tiek izgaismota. Ío
funckiju nevar izmantot vienlaicîgi ar “zemas
temepratüras”
funkciju.
2. Podziña skañas signåla
izslégßanai
Skañas signåls darbojas:
• Programmas izvéles laikå;
• NospieΩot kådu podziñu;
• K¬üdainas funkcijas izvéles gadîjumå;
• Ja programmas izpildes laikå tiek nospiesta
jebkura funkcijas poga vai programmu
izvéles slédzis tiek pagriezts citå pozîcijå;
• Ve¬as “pretburzîßanås” fåzes laikå;
• Programmas beigås;
• Ja üdens rezervuårs ir pilns;
• Ja iekårtai radußies darbîbas traucéjumi;
• Ja mazås durtiñas iekårtas apakßå ir atvértas.
NospieΩot podziñu, skañas signåls izslédzas.
Atbilstoßå signålspuldzîte tiek izgaismota.
TCE 7124
4. “Zemas temperatüras” poga
Nospiediet ßo pogu, lai samazinåtu Ωåvéßanas
temperatüru îpaßi smalku izstrådåjumu
Ωåvéßanai. Atbilstoßå signålspuldzîte tiek
izgaismota. Ío funkciju var izmantot arî
Ωåvéßanai ar laika kontroli.
Ío funkciju nevar izmantot vienlaicîgi ar “åtro
Ωåvéßanu”.
6
5. Poga Starts/Pauze
Péc izvélétås programmas un funkciju
uzstådîßanas nospiediet ßo pogu, lai uzsåktu
programmas izpildi. Atbilstoßå signålspuldzîte
pårståj mirgot.
Gadîjumå, ja programmas norises laikå
tiek atvértas iekårtas durtiñas vai mazås
durtiñas Ωåvétåja apakßå, péc durtiñu
aizvérßanas nospiediet ßo podziñu vélreiz,
lai turpinåtu programmas izpildi no tås
vietas, kurå tå tika pårtraukta.
Íî podziña jånospieΩ atkårtoti arî tad, ja iekårtai
ir bijusi pårtraukta stråvas padeve, kå arî péc
üdens rezervuåra novietoßanas atpaka¬, ja tas
ir iztukßots programmas izpildes laikå (ir bijusi
izgaismota signålspuldzîte ). Abos gadîjumos
pogas Starts/Pauze signålspuldzîte mirgo,
atgådinot, ka podziña jånospieΩ atkårtoti.
6. Ûåvéßanas norises indikåcija
Indikåcijas signålspuldzîtes apzîmé sekojoßas
funkcijas:
Signålspuldzîte “Zåvéßana”
Noråda, ka iekårta izpilda Ωåvéßanas fåzi.
Signålspuldzîte “Dzeséßana”
Noråda, ka tiek izpildîta dzeséßanas fåze. Péc
ve¬as Ωåvéßanas aptuveni 10 min. ve¬a tiek
dzeséta.
Signålspuldzîte “Programmas beigas”
Signålspuldzîte mirgo péc dzeséßanas fåzes
izpildes, pretburzîßanås fåzes izpildes laikå un
péc programmas izpildes.
Íî signålspuldzîte mirgo arî gadîjumå, ja üdens
rezervuårs ir nepareizi ievietotas.
Signålspuldzîte “Kondensatora
tîrîßana”
Signålspuldzîte tiek izgaismota ik péc
80 Ωåvéßanas ciklu veikßanas, atgådinot, ka
nepiecießams iztîrît kondensatoru.
7. Slédzis Ωåvéßanas
programmas/laika izvélei
Nodroßina iespéju uzstådît Ωåvéßanu ar
elektronisku kontroli vai ar laika kontroli.
Pagrieziet slédzi uz izvéléto programmu vai
laiku.
Ûåvéßana ar elektronisko kontroli
(automåtiska)
Iekårta ir aprîkota ar îpaßåm zondém, kas
nosaka ve¬as mitrumu un attiecîgi vada
programmas norisi.
Vienkårßi uzstådiet programmu, kas atbilst
Ωåvéjamås ve¬as veidam un tås vélamajai
sausuma pakåpei.
Ûåvéßana ar laika kontroli
Ío funkciju var izmantot, lai nepiecießamîbas
gadîjumå pabeigtu Ωåvéßanas procesu.
Izvélieties 90 vai 60 min. Ωåvéßanas
programmu kokvilnai vai 30 min. programmu
sintétikas izstrådåjumiem.
Lai atceltu programmas izpildi, pagrieziet
regulatoru “O” pozîcijå.
Péc Ωåvéßanas procesa izpildes, pirms ve¬as
izñemßanas, pagrieziet regulatoru “O” pozîcijå.
Signålspuldzîte “Filtru tîrîßana”
Signålspuldzîte tiek izgaismota programmas
beigås atgådinot, ka nepiecießams iztîrît filtrus.
Signålspuldzîte “Pilns üdens
rezervuårs”
Signålspuldzîte tiek izgaismota programmas
beigås atgådinot, ka jåiztukßo üdens
rezervuårs. Ja signålspuldzîte tiek izgaismota
programmas norises laikå, tas nozîmé, ka
üdens rezervuårs ir pilns. Atskan skañas
signåls, programmas izpilde tiek pårtraukta,
pogas Starts/Pauze signålspuldzîte mirgo.
TCE 7124
7
ÛÅV‰ÍANAS PROGRAMMU TABULAS
Automåtiskå Ωåvéßana (elektroniskås programmas)
(*) Atbilst standartam SEI 1121.
• Bérnu drébju Ωåvéßana “K” ir speciåla programma bérnu råpulîßu Ωåvéßanai, lai tos izΩåvétu lîdz
pakåpei “gatavi valkåßanai”.
• Sauså tîrîßana “L” ir speciåla programma, kas izstrådåta, lai ap©érbus, uz kuru kopßanas eti˚etém ir
norådîts “tikai sauså tîrîßana”, izmantojot specializétos tîrîßanas lîdzek¬us, varétu tîrît måjas apståk¬os,
Ωåvétåjå.
Ûåvéßana ar laika kontroli
(1) Neievietojiet Ωåvétåja påråk daudz ve¬as (neievietojiet lielus izstrådåjumus, pieméram, liela izméra segas)!
Ûåvéßanas laiks ir atkarîgs no:
• Ωåvéjamås ve¬as veida;
• ievietotås ve¬as daudzuma;
• no tå, ar cik lielos centrifügas apgriezienos
ve¬a pirms Ωåvéßanas ir izgriezta.
Ve¬as atsvaidzinåßana un
dzeséßana
Ve¬as ievietoßana
DaΩkårt ir grüti noteikt ievietojamås ve¬as svaru.
Iesakam ievérot sekojoßo:
• Kokvilna, lins - Ωåvétåja tvertne pilna, bet ne
pårpildîta;
• Sintétika - ne vairåk kå puse tvertnes;
• Smalkve¬a - ne vairåk kå 1/3 da¬a tvertnes.
Ío funkciju var izmantot, lai ve¬u, vilnas
izstrådåjumus un tml. tikai atsvaidzinåtu
(pieméram, ja ap©érbs ir bijis apstrådåts ar
naftalînu). Programms izpildes laiks ir 10 minütes.
TCE 7124
8
ÛÅV‰TÅJA LIETOÍANA
Pirms lietoßanas uzsåkßanas
Pirms lietoßanas uzsåkßanas ieteicams ievietot
Ωåvétåja nedaudz ve¬as un aptuveni uz 20 min.
aktivizét Ωåvéßanu.
Uzmanîbu! Ûåvétåjå var büt nedaudz putek¬i!
Ûåvéßana
1. Pievienojiet iekårtu.
2. Atveriet iekårtas durtiñas.
3. Ievietojiet Ωåvétåjå ve¬u pa vienam gabalam,
iepriekß nedaudz izpuriniet un izkårtojiet péc
iespéjas vienmérîgåk.
8. Ja péc Ωåvéßanas programmas beigåm ve¬a
netiek izñemta no ierîces, tiek veikta
”pretburzîßanås fåze” (ilgums - maks.
30 min.).
Ik péc 25 sek. atskan skañas signåls (ja
skañas signåla izslégßanai nav nospiesta
podziña ).
Ja ve¬a netiek izñemta, péc pretburzîßanås
fåzes veikßanas iekårta automåtiksi
apståjas. Signålspuldzîtes , un
ir
izgaismotas, un ik péc 2 minütém atskan
skañas signåls.
9. Pagrieziet programmu izvéles slédzi pozîcijå
“O”, visas signålspuldzîtes nodziest.
Izñemiet ve¬u.
Gadîjumå, ja Jüs atverat un péc tam aizverat
iekårtas durtiñas pirms programmu izvéles
slédΩa pagrießanas pozîcijå “O”, visas
programmas norises signålspuldzîtes tiek
izgaismotas.
Péc katras lietoßanas reizes
4. Aizveriet durtiñas. Pårliecinieties, vai ve¬a
nav iesprüdusi starp durtiñåm un filtru.
5. Noreguléjiet Ωåvéßanas programmu vai
izvélieties Ωåvéßanas laiku. Signålspuldzîtes
,
un
tiek izgaismotas.
6. Ja nepiecießams, nospiediet “zemas
temperatüras” pogu
un/vai pogu skañas
signåla izslégßanai , vai åtrås Ωåvéßanas
podziñu .
7. Nospiediet pogu Starts : atbilstoßå
signålspuldzîte pårståj mirgot un tiek uzsåkta
Ωåvéßana. Izgaismota ir tikai
signålspuldzîte.
Gadîjumå, ja iekårtas darbîbas laikå programmu izvéles slédzis tiek noreguléts kådå
citå pozîcijå, atskan skañas signåls un såk
mirgot programmas norises signålspuldzîtes.
Ûåvéßanas laikå ve¬as tvertne pårmaiñus
roté abos virzienos.
Visu programmu beigås tiek iek¬auta 10 min.
ve¬as dzeséßanas fåze (signålspuldzîte
tiek izgaismota).
Péc tam Jüs varat izñemt izΩåvéto ve¬u.
Signålspuldzîtes ,
un
ir izgaismotas.
TCE 7124
• Iztîriet filtrus (skat. attiecîgos norådîjumus
par filtru tîrîßanu).
• Iztukßojiet üdens rezervuåru (skat. attiecîgos
norådîjumus par üdens rezervuåra
iztukßoßanu).
Svarîgi!
Ja Jums ir nepiecießams pårtraukt Ωåvéßanas
programmas izpildi, iesakam pagriezt
programmu slédzi
pozîcijå, pagaidît, lîdz tiek
izpildîts ve¬as dzeséßanas cikls, un tikai tad
izñemt ve¬u no Ωåvétåja. Tådéjådi Jüs
novérsîsiet iespéju, ka ierîcé uzkråjas karstums.
Tådé¬ no såkuma pagrieziet slédzi pozîcijå “O”,
tad un nospiediet Starta
podziñu.
Programmas nomaiña
Lai nomainîtu programmu, no såkuma
pagrieziet programmu slédzi “O” pozîcijå. Péc
tam noreguléjiet izvéléto Ωåvéßanas
programmu un aktivizéjiet, nospieΩot Starta
podziñu.
9
PADOMI UN IETEIKUMI VEÒAS ÛÅV‰ÍANAI
• Centieties ievietot Ωåvétåja maksimåli
pie¬aujamo ve¬as daudzumu, jo, Ωåvéjot ar
pilnu slodzi, elektroener©ijas patériñß ir
visekonomiskåkais.
Ûåvéjamås ve¬as svars
Segas pårvalks
700 - 1000 g
Palags
400 - 500 g
Virtuves dvielis
70 - 120 g
Galda salvetîte
50 - 100 g
Froté dvielis
150 - 250 g
Peldmételis
1000 - 1500 g
Vîrießu krekls
200 - 300 g
Spilvendråna
100 - 200 g
Vîrießu pidΩåma
400 - 500 g
Naktskrekls
200 - 250 g
• Nekådå gadîjumå neievietojiet ve¬as Ωåvétåjå:
Èpaßi smalkus ve¬as izstrådåjumus, kå
pieméram, aizkarus, dabîgå zîda
izstrådåjumus, vilnas izstrådåjumus,
audumu, kas satur metåliskus pavedienus,
kaprona ze˚es, liela izméra lietas, kå
pieméram, véjjakas, segas, izstrådåjumus ar
dünu pildîjumu, gu¬ammaisus, vatétås segas
un jebkådu ap©érbu, kam ir porolona vai
tamlîdzîgs polsteréjums.
• Pårbaudiet, vai Jüsu ve¬a ir piemérota
Ωåvéßanai Ωåvétåjå. Vadieties no raΩotåja
ieteikumiem uz katra ap©érba gabala
kopßanas eti˚etes:
drîkst Ωåvét ve¬as Ωåvétåjå;
Ωåvéßana normålajå reΩîmå
(augstå temperatürå);
Ωåvéßana saudzéjoßå reΩîmå
(pazeminåtå reΩîmå);
nedrîkst Ωåvét Ωåvétåjå.
• Lai saudzétu ve¬u un tå nesaveltos, aizveriet
ap©érbu råvéjslédzéjus, aizpogåjiet segu
pårvalkus un spilvendrånas, aizsieniet lentîtes
un jostiñas.
• Saß˚irojiet ve¬u atkarîbå no ve¬as veida un
vélamås sausuma pakåpes.
• Nepårkaltéjiet ve¬u, tådejådi Jüs pasargåsiet
to no liekas burzîßanås un ieekonomésiet
elektroener©iju.
• Centieties neΩåvét kopå gaißu ve¬u ar
tumßu, îpaßi, ja kåda no tåm ir froté.
• Pirms ievietoßanas Ωåvétåjå, rüpîgi izgrieziet
ve¬u.
• Ve¬a, kuru nav jågludina, pieméram,
naktskrekls, pirms Ωåvéßanas ir nedaudz
jåizgrieΩ (atkarîbå no izstrådåjuma
burzîßanås pakåpes, aptuveni 30 sek. vai
izmantojot îpaßu paåtrinåto programmu
ve¬as mazgåjamå maßînå).
• TrikotåΩas izstrådåjumi (trikotåΩas
apakßve¬a) Ωåvéßanas laikå var sarauties.
Nepårkaltéjiet to! Iesakam to ñemt vérå,
iegådåjoties preces.
• Ûåvétåjå drîkst Ωåvét ap©érbu, kas iepriekß
apstrådåts ar cietinåtåju. Izvélieties
Ωåvéßanas programamu, kas paredzéta
gludinåmai ve¬ai. Péc ßådas ve¬as
Ωåvéßanas iztîriet tvertni ar mitru lupatiñu un
nosusiniet.
• Lai noñemtu Ωåvéjamai ve¬ai statiku, pirms
tam mazgåßanas procesa laikå lietojiet ve¬as
mîkstinåtåju vai izmantojiet speciåli ve¬as
Ωåvéßanai paredzéto kondicionieri.
• Péc Ωåvéßanas procesa beigåm uzreiz
izñemiet ve¬u no Ωåvétåja.
• Ja daΩi ap©érba gabali péc Ωåvéßanas
procesa izpildes ir vél mitri, Jüs varat izmantot
îso Ωåvéßanas programmu (ne vairåk kå
30 min.), lai pabeigtu ap©érbu Ωåvéßanu.
Íåds veids ir ideåli piemérots, lai izΩåvétu,
pieméram, ap©érbu kabatas, apkaklîtes un
citas da¬as, kurås audums ir vairåkås kårtås.
TEHNISKIE PARAMETRI
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
TCE 7124
85 cm
60 cm
58 cm
Elektropieslégums/frekvence 220-230 V/50 Hz
Kopéjais elektroener©ijas
patériñß
2.2 kW(10 A)
10
TEHNISKIE PARAMETRI
Elektroener©ijas patériñß
Kokvilna, lins
5 kg ve¬as, pilnîbå izΩåvéta
Kokvilna, lins
5 kg ve¬as, paredzéta gludinåßanai
Sintétika
2.5 kg ve¬as, pilnîbå izΩåvéta
3.64 kW
3.0 kW
1.4 kW
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Pirms jebkuras tîrîßanas vai apkopes
darbu uzsåkßanas vienmér atvienojiet
iekårtu no stråvas padeves avota.
Korpusa apkope
Ûåvétåja korpusa tîrîßanai izmantojiet tikai
mîkstu dråniñu, kas samércéta siltå ziepjüdenî.
Péc tam rüpîgi nosusiniet iekårtu.
Svarîgi: nekådå gadîjumå neizmantojiet
tîrîßanai lîdzek¬us, kas satur metilspirtu,
ß˚îdinåtåjus vai tiem lîdzîgas vielas.
Ûåvétåja durtiñu apkope
Periodiski notîriet iekårtas durtiñu iekßpusi, lai
novérstu ap©érba püku uzkråßanos ap filtriem
un nodroßinåtu efektîvu ve¬as Ωåvéßanu.
Neuztraucieties par lielu püku daudzumu filtrå,
tas ir pilnîgi normåli un neliecina par iekårtas
darbîbas traucéjumiem. Arî Ωåvéjot ve¬u uz ve¬as
auklas veidojas liels püku daudzums, taçu tos
aiznes véjß, un Jüs tos vienkårßi neredzat.
Laiku pa laikam no ap©érbå palikußå
mazgåßanas lîdzek¬a uz filtriem veidojas baltas
nogulsnes. Notîriet tås ar birstîti zem tekoßa,
silta üdens. Atveriet iekårtas durtiñas un
noñemiet filtru kå parådîts zîméjumå (filtra
mélîte jånovirza pa kreisi vai pa labi).
Nekådå gadîjumå nelietojiet iekårtu bez
püku filtriem!
Kondensatora apkope
Filtru tîrîßana
Ûåvétåjs darbojas nevainojami tikai tad, ja tå filtri ir tîri.
Filtros Ωåvéßanas procesa laikå sakråjas
ap©érba pükas un diegi. Tådé¬ péc katras iekårtas lietoßanas reizes püku filtri ir jånoñem un
jånotîra ar mitru dråniñu.
Signålspuldzîte “Filtru tîrîßana”
programmas
beigås tiek izgaismota, atgådinot, ka
nepiecießams iztîrît filtrus.
Noñemiet filtru no durtiñu iekßpuses un
izmazgåjiet.
TCE 7124
Periodiski, 3 - 4 reizes gadå, atkarîbå no tå, cik
bieΩi Jüs izmantojat Ωåvétåju, notîriet ierîces
kondensatoru.
Kondensators atrodas aiz mazajåm durtiñåm
iekårtas apakßå. Atveriet durtiñas kå parådîts
zîméjumå.
11
Lai izñemtu kondensatoru, pagrieziet abus
sarkanos vårstu¬us uz leju un izvelciet to,
pieturot aiz roktura.
Rüpîgi notîriet to ar birstîti un nepiecießamîbas
gadîjumå izmazgåjiet zem tekoßa üdens.
Notîriet arî kondensatora åréjo korpusu un
noñemiet pükas.
Ar mitru dråniñu notîriet kondensatora korpusa
gumijas blîvéjumu, kå arî iekßéjo kondensatora
blîvéjumu.
Uzmanîbu! Neizmantojiet tîrîßanai asus
priekßmetus vai instrumentus, lai iztîrîtu
spraugas starp kondensatora plåksnîtém, jo
tådéjådi Jüs varat to sabojåt.
Nekådå gadîjumå nelietojiet Ωåvétåju
bez kondensatora!
Ëdens rezervuåra iztukßoßana
Ja tå neesat rîkojußies, tad nåkamås ve¬as
Ωåvéßanas laikå vadîbas panelî tiek izgaismota
signålspuldzîte un programmas izpilde tiek
pårtraukta. Ve¬a netiek izΩåvéta. Aptuveni
1 minüti atskan skañas signåls.
Péc üdens rezervuåra iztukßoßanas un
ievietoßanas atpaka¬, nospiediet atkårtoti
podziñu Start
, lai turpinåtu Ωåvéßanas
programmas izpildi.
Noderîgs padoms - kondenséto üdeni var
izmantot tvaika gludeklim, akumulatora
baterijåm un tml., tikai pirms tam izfiltréjiet to,
pieméram, caur kafijas filtru.
Gaisa ieplüdes restîßu tîrîßana
Iztîriet gaisa ieplüdes restîtes iekårtas
aizmuguré ar putek¬u sücéja palîdzîbu.
Tilpnes tîrîßana
Ja ve¬a péc Ωåvéßanas nav pietiekami sausa
vai pretéji, tå ir påråk sausa, ieteicams iztîrît
ve¬as tilpni. Tîriet to ar eti˚î samércétu, mîkstu
dråniñu.
Tådéjådi Jüs iztîrîsiet tilpné nogulsnes, kas
izveidojußås no ve¬å palikußå mazgåßanas
lîdzek¬a. Íîs nogulsnes traucé noteikt
Ωåvéjamås ve¬as sausuma pakåpi.
Mitrums no ap©érba Ωåvétåjå kondenséjas un
uzkråjas üdens rezervuårå. Lai ierîces darbîba
bütu nevainojama, péc katras lietoßanas reizes
tas ir jåiztukßo.
Izgaismota signålspuldzîte
atgådina par
rezervuåra iztukßoßanas nepiecießamîbu.
Rîkojieties sekojoßi:
• Pilnîbå izvelciet rezervuåru.
• Atveriet rezervuåra mazo våciñu un izlejiet
üdeni.
• Ievietojiet atpaka¬ rezervuåru. Iebîdiet to
atpaka¬, lîdz tas nofikséjas.
TCE 7124
12
KO DARÈT, JA ...
Ja iekårta pareizi nefunkcioné, pirms grießanås vietéjå servisa centrå, lüdzu, veiciet sekojoßas
pårbaudes. Ja Jüs griezîsieties serviså kåda zemåkminéta iemesla dé¬ vai nepareizas ve¬as
Ωåvétåja lietoßanas rezultåtå, tad arî preces garantijas termiña laikå ßis meistara izsaukums büs
maksas pakalpojums.
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
• Ûåvétåjs nedarbojas.
Pårbaudiet:
• Vai iekårtas durtiñas ir aizvértas;
• Vai iekårta ir pieslégta elektrotîklam un vai padeves avotå ir
stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs;
• Vai ir pareizi uzstådîts programmu izvéles slédzis;
• Vai üdens rezervuårs nav pilns un vai tas ir pareizi ievietots
(signålspuldzîte
ir izgaismota). Jebkurå gadîjumå
programmas izpilde tiek uzsåkta, bet tiek pårtraukta aptuveni
péc 3 minütém;
• Vai esat aktivizéjußi programmas izpildi, nospieΩot podziñu
Start
.
• Ûåvéßanas rezultåts nav
apmierinoßs.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pårbaudiet:
Vai nav aizséréjußi püku filtri;
Vai nav aizséréjis kondensators;
Vai üdens rezervuårs nav pilns;
Vai neesat noreguléjußi påråk îsu Ωåvéßanas laiku;
Vai izvélétå programma ir piemérota Ωåvéjamås ve¬as veidam;
Vai neesat izvéléjußies “zemas temperatüras”
funkciju;
Vai neesat ievietojußi påråk lielu ve¬as daudzumu;
Vai Ωåvétåjs ir pareizi uzstådîts.
Ja iepriekß minéto pårbauΩu rezultåtå iekårta
joprojåm nedarbojas, griezieties péc palîdzîbas
vietéjå servisa centrå. Izsaucot servisa
darbinieku, lüdzu, vienmér norådiet precîzu
mode¬a nosaukumu (PNC) un sérijas numuru
(S-no), kas atrodami uz iekårtas datu
plåksnîtes. Müsu servisa centrå Jüs varat
iegådåties arî iekårtai nepiecießamås ori©inålås
rezerves da¬as.
TCE 7124
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo, iesakam
aizpildît sekojoßo:
Modelis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RaΩojuma numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sérijas numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirkuma datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kad un kå traucéjumi radås? _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________
_________________________
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising