ELEKTRO HELIOS | TE3009 | User manual | Elektro Helios TE3009 Användarmanual

Elektro Helios TE3009 Användarmanual
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
1
Torktumlare
B R U K S A N V I S N I N G
BOMULL OCH LINNE
SYNTET
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
2 kg
1 kg
0,5 kg
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
95 - 115 min.
60 - 75 min.
80 - 100 min.
40 - 55 min.
10 min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
TE 3009
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
125995610
3
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Avkylning
30 - 40 min.
25 - 30 min.
20 - 25 min.
25 - 35 min.
10 min.
Centrifugering 650 v / min.
TE 3009
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
2
Bästa kund,
vi ber dig att läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Framför allt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen på de första sidorna i bruksanvisningen. Förvara
alltid bruksanvisningen lättillgänglig, så att du snabbt kan hitta den och slå upp information i den vid ett senare
tillfälle. Om du säljer maskinen ska bruksanvisningen överlämnas till nästa ägare.
Transportskador
Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev. saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Så här använder du bruksanvisningen
Några stycken i bruksanvisningen är försedda med en symbol. Dessa symboler betyder följande:
Här finns viktig information om olämplig användning av torktumlaren som skulle kunna förorsaka personoch egendomsskada.
Här finns information, som är särskilt viktig för att erhålla bästa möjliga torkresultat.
Här finns viktiga miljö- och energispartips.
Vårt bidrag till miljöskyddet är att vi
använder returpapper.
2
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
3
Innehållsförteckning
Viktig säkerhetsinformation . . . . .4-5
Bortskaffning/Avfallshantering
Energisparråd
Om torktumlaren inte fungerar
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . .5
Konsumentköp EHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
FÖR INSTALLATÖREN
FÖR ANVÄNDAREN
Din nya torktumlare
Tekniska data
. . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivning av torktumlaren
Bruk
. . .11
Installation
. . . . . .6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Placering av tumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Monteringssats för tvättpelare . . . . . . . . . . . . . .13
Kontrollpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Frånluftsanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14
Beskrivning av maskinens panelfunktioner . . . . .7
Ändring av luckans gångjärnsupphängning . . . .15
Programöversikt
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Så här använder du torktumlaren
. . .9
Innan tumlaren används första gången . . . . . . . .9
Lägg i tvätten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Välj torktid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Avslutad torktid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Viktiga råd och tips för dig som
torkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sortera och förbered din tvätt före torkning . . . .10
Detta kan du inte torka i din tumlare . . . . . . . . .10
Stärkta textilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Krympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vad är ludd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tid- och energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Hur mycket väger torr tvätt? . . . . . . . . . . . . . . . .10
Tvättmärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Skötsel och rengöring
. . . . . . . . . . . .11
Rengöring av luddfiltret . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Rengöring av torktumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Rengöring av trummans insida . . . . . . . . . . . . .11
Rengöring av luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
4
Viktig säkerhetsinformation
Följande varningsuppgifter är till för den allmänna säkerheten. Läs noga igenom dem före installation och
användning av apparaten.
Installation
Allmänna säkerhetsföreskrifter
• Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten,
liksom förändring av den elektriska
anslutningssladden, skall utföras av behörig fackman.
Arbeten utförda av personer med otillräckliga
kunskaper, kan försämra produktens funktion och
förorsaka skada på person och egendom.
• Det är farligt att på något sätt förändra
torktumlaren eller dess egenskaper.
• Försök aldrig att själv reparera maskinen.
Reparationer som inte har utförts av fackman kan
leda till svåra olyckor eller driftstörningar.
• Service och reparationer skall utföras av
leverantören legitimerat serviceföretag. Kontrollera
att delarna byts ut mot original reservdelar – för
säker drift.
• Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
Användning
• Maskinen får endast användas i hushållet och
endast för angivet ändamål.
• När du har använt maskinen ska du alltid dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• Tvätt som inte har centrifugerats får aldrig torkas i
torktumlaren.
• Plagg och textilier som behandlats med
brandfarliga rengörings- och lösningsmedel
(tvättbensin, alkohol, fläckborttagningsmedel etc)
får aldrig torkas i torktumlaren. Brandrisk
föreligger! Endast textilier som tvättats i vatten får
torkas i torktumlaren.
• Kontrollera alltid att det inte glömts kvar någon
gaständare/cigarrettändare i klädesplaggen. Det
gäller även tändare som inte fungerar.
• Låt luckan på torktumlaren stå öppen mellan
torkprogrammen. Det gör att gummilisten som tätar
runt luckan håller längre och tätar bättre.
• Använd aldrig torktumlaren med trasigt luddfilter.
Brandrisk föreligger!
4
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
5
Barnsäkerhet
• När torktumlaren är uttjänt och ska forslas bort, ska
du dra ut stickkontakten och skära av nätkabeln.
Stickkontakten och resterna av nätkabeln ska
också kastas. Lucklåset ska förstöras. På så sätt
kan lekande barn inte bli instängda i torktumlarna
och därmed försättas i livsfara.
• Barn förstår oftast inte hur farligt det kan vara att
leka med elektriska maskiner. Därför ska du hålla
uppsikt över maskinen under drift. Låt inte barnen
leka med torktumlaren.
• Förpackningsmaterial (t ex plastfolie och frigolit)
kan vara farligt för barn. Risk för kvävning! Se till
att barnen inte kommer åt att leka med
förpackningsmaterialet.
• Kontrollera att barn eller små djur inte tar sig in i
torktumlarens trumma.
Bortskaffning/Avfallshantering
• Hantering av förpackningsavfall
• Deponering av uttjänt maskin
De material i förpackningen som kan återanvändas
är märkta med symbolen
och skall i princip
återanvändas.
Kontakta din kommun för information om var du kan
lämna din maskin.
>PE< står för polyeten
>PS< står för polystyrol
>PP< står för polypropylen
Pappemballaget bör läggas i en pappersinsamlingscontainer, om en sådan finns i ert område.
Energisparråd
Din torktumlare arbetar ekonomiskt om du följer
dessa råd.
• För att utnyttja maskinens fulla kapacitet kan tvätt
som ska vara helt skåptorr torkas tillsammans med
tvätt som bara ska vara stryktorr. Välj ett program
för stryktorr tvätt. När detta program är färdigt tas
den stryktorra tvätten helt enkelt ut och den övriga
tvätten torkas färdigt med ett annat program.
• Fyll alltid maskinen helt. Se programöversikten på
sidan 7. Torkning med halvfylld maskin är
oekonomiskt.
• Före torkningen ska tvätten vara väl
centrifugerad. Ju högre centrifugeringsvarvtal,
desto kortare torktid och desto lägre
strömförbrukning.
• Luddfilter bör rengöras regelbundet för att undvika
längre torktider och högre strömförbrukning.
• Utrymmet där torktumlaren står ska vara ventilerat.
Under torkningen bör rumstemperaturen inte
överstiga +35°C.
• Undvik att torktumla kläderna för länge. Välj det
rätta torkprogrammet och därmed den önskade
torkningsgraden. Kläder som torkats för länge kan
krympa mer än normalt och dessutom vara svåra
att stryka.
5
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
6
Din nya torktumlare
Tack vare din nya torktumlare får du alltid tvätten torr och fin – oavsett vad det är för väder.
För att säkerställa att maskinen håller länge ställs det höga krav på kvaliteten både vid utvecklingen och
tillverkningen av maskinen. Den har dessutom en låg strömförbrukning och korta torktider, vilket ger en mycket
bra driftekonomi.
Beskrivning av torktumlaren
01. Topplock
1
3 4
02. Programschema
03. Kontrollampa
04. Tidsväljare
05. Dataskylt
BOMULL OCH LINNE
SYNTET
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
2 kg
1 kg
0,5 kg
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
95 - 115 min.
60 - 75 min.
80 - 100 min.
40 - 55 min.
10 min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Avkylning
30 - 40 min.
25 - 30 min.
20 - 25 min.
25 - 35 min.
10 min.
Centrifugering 650 v / min.
TE 3107
2
06. Luddfilter
5
07. Lucklås
08. Justerbara fötter
6
7
8
09. Frånluftsuttag, sida
10. Anslutningsstos
11. Frånluftsuttag, bak
11
6
9
10
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
7
Bruk
Kontrollpanelen
BOMULL OCH LINNE
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
95
60
80
40
SYNTET
- 115
- 75
- 100
- 55
10
2,5 kg
1 kg
0,5 kg
2,5 kg
min.
min.
min.
min.
min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Avkylning
50
30
25
40
-
60
35
30
50
10
min.
min.
min.
min.
min.
Centrifugering 650 v / min.
TE 3009
1
2
3
1. Programschema
3. Tidsväljare/start av program
Se vidare information i programöversikten.
Vrid vredet medsols (åt höger) och välj program och
torktid.
Är luckan stängd startar torkningen då torktiden
väljs.
OBS! Vrid aldrig vredet motsols, programverket kan
då förstöras.
2. Kontrollampa
Är tänd då tumlaren är igång och slocknar efter
avslutad torktid.
Du kan välja mellan två olika tidsstyrda torkprogram:
■ Normaltvätt - Bomull (elementeffekt 2000W),
från 20 - 150 minuter.
■ Skontvätt- Syntet (elementeffekt
1400 W), från 20 - 100 minuter.
Torktiden beror på typ av material, mängd tvätt och
torrhetsgrad (Se programöversikten).
Avkylning
Torkprogrammet avslutas med en avkylningsfas på
10 minuter, vilken är inkluderad i den valda
torktiden. Under avkylningen kopplas värmen ifrån
och tvätten kyls av innan tumlaren automatiskt
stannar vid “0” (avslutad torktid). Avkylningsfasen får
inte förkortas eller avbrytas. Varm tvätt som får ligga
blir mycket skrynklig och kan få permanenta skador.
7
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
8
Programöversikt
Normaltvätt - Bomull
Värmeelement - 2000W
Typ av tvätt
Mängd tvätt
kg
Torrhetsgrad
Bomullsplagg
Torktider i minuter för tvätt
centrifugerad med
800-1000 varv
1200 varv
5
95-115
90-105
2,5
60-75
55-65
5
80-100
75-90
2,5
40-55
35-45
Skåptorrt
Frotté
Trikå
Lakan
Handdukar
Stryktorrt
Dukar
Servetter
Skontvätt - Syntet
Värmeelement - 1400W
Typ av tvätt
Torrhetsgrad
Strykfri behandlad tvätt av
syntet och blandmaterial
Skåptorrt
Fintvätt och
temperaturkänsliga
textilier.
Stryktorrt
(se plaggets tvättmärkning)
Mängd tvätt
kg
Torktider i minuter för tvätt
centrifugerad med min. 650 varv.
2,5
50-60
1
30-35
0,5
25-30
2,5
40-50
1
25-30
0,5
25-20
OBS! Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas.
8
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
9
Så här använder du torktumlaren
Innan tumlaren används första
gången
I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller
smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och
torka dessa i ca: 20 minuter.
1 Lägg i tvätten
Öppna luckan. Lägg in den centrifugerade tvätten
luftigt i trumman. Stäng luckan, se till att inget plagg
kommer i kläm.
2 Välj torktid
Vrid tidsväljaren medsols tills önskad torktid visas
under markeringen.
Kontrollampan tänds och torktumlaren går igång. Du
kan, efter det att torkningen startat, vrida fram vredet
till annat tid.
80
M0032
3 Avslutad torktid
När inställd torktid är slut stannar tumlaren
automatisk och kontrollampan släcks. Tidsväljaren
är på “noll”.
Öppna luckan och ta ut den avkylda tvätten.
Tryck ut ev. intryckt tillvalsknapp.
Viktigt! Glöm inte att rengöra luddfiltret efter
varje avslutad torkomgång.
9
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
10
Viktiga råd och tips för dig som torkar
Sortera och förbered din tvätt före
torkning
Vad är ludd?
När du börjar använda torktumlaren, blir du nog
förvånad över mängden ludd i luddfiltret.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare
sliter på tvätten. Under användning och tvätt för
hand eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd),
men sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp
av vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtret och
sväller genom torkningsprocessen.
Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i
respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen
blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan
och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg
samlas inuti.
Detta kan du inte torka i din
tumlare
Tid- och energiförbrukning
• Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av
syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
• Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt
som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek
på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad.
• Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa
då filtras och krymper.
En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och
skrynkliga plagg.
För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid
skall tvätten vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar
en tvättmaskin med minst 800 varv eller högre varvtal
för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor,
ska centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.
Torka aldrig plagg som behandlats med
brandfarliga vätskor (bensin, alkohol,
fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund
av brandrisken.
Stärkta textilier
Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att
få bästa effekt bör en torktid för »stryktorrt» som har
viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall
tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och därefter
med en torr trasa så att eventuella stärkelserester
försvinner.
Hur mycket väger torr tvätt?
För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här
några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.
Cirkavikt i gram
Badrock
1200
Påslakan
700
Krympning
Lakan
500
Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att
krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet.
Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren
torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas.
Undvik att övertorka dessa plagg utan välj
programmet stryktorrt.
Frottéhandduk, örngott
200
Skjorta, nattlinne
200
Pyjamas, blus,
100
Kortkalsonger, sockor
100
Långkalsonger
300
Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.
TORKNING
Plantorkning
Dropptorkning
Hängtorkning
10
Normal
temp.
Låg
temp.
Kan torkas i
torktumlare
Torkas ej i
torktumlare
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
11
Skötsel och rengöring
Rengöring av luddfiltret
Rengöring av trummans insida
Efter varje torktillfälle skall luddfiltret, som sitter
innanför luckan rengöras med ett fuktig trasa.
Om det efter en längre tids användning skulle bli en
beläggning på trumman kan detta tas bort med något
avkalkningsmedel på en fuktig trasa.
OBS! Använd aldrig något lösnings- eller
slipande medel.
Rengöring av luckan
Rengör med jämna mellanrum luckans insida och ta
bort ludd och trådar. En noggrann rengöring
förbättrar torkningen.
P0767
Rengöring av torktumlaren
Maskinens utsida, panel, trumman, plast och
gummidetaljer rengörs med hjälp av fuktig trasa och
ett handdiskmedel.
P0328
Om torktumlaren inte fungerar
TYP AV FEL
MÖJLIG ORSAK
• Maskinen startar inte:
• Luckan inte helt stängd.
• El saknas till maskinen.
• Tidsväljaren inte rätt inställd.
• Överhettningsskyddet löst ut. Kontakta service.
• Torkningen tar lång tid eller
tvätten blir inte tillräckligt torr:
• Tvätten dåligt centrifugerad.
• Luddfiltret i luckan igensatt.
• Rumstemperaturen för hög.
• Har rätt program/torktid valts?
• För mycket tvätt.
• Det blir varmt omkring tumlaren:
• Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller
med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller
välj annan plats.
11
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
12
Service och reservdelar
Konsumentköp EHL
Innan service kontaktas. Läs igenom
bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar
som ges i avsnittet “Om torktumlaren inte
fungerar” för att försäkra dig om att du inte kan
åtgärda felet på egen hand.
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att
åtgärda de problem som finns med på denna lista,
riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du använt produkten till annat
än den är avsedd för.
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller
Konsumentköp EHL samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL - försäkringsbevis.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp,
tel.nr. 08 - 7387930.
Service och reservdelar till din produkt får du via din
återförsäljare eller AB Elektroservice (se under
“Hushållsutrustning, vitvaror” i telefonkatalogens
Gula sidor).
Uppge produktens modellbeteckning, produktoch serienummer enligt dataskylten.
Öppna luckan så hittar du dataskylten.
Mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prod. No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ser. No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inköpsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data
Höjd
Bredd
Djup
Djup med öppen lucka
850
600
570
920
mm
mm
mm
mm
Netto-vikt
Kapacitet, bomull
Kapacitet, syntet
27 kg
5 kg torra kläder
2,5 kg torra kläder
Trumvolym
108 l
Nätspänning
Totaleffekt
220/230 V, 50 Hz
2200 W, 10 Amp
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.
Vi reserverar oss för ändringar.
12
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
13
Installation
Placering av tumlaren
OBS! Ställs kombinationen på en sockel, fundament
eller liknande skall den förankras så det inte finns
någon risk för att den kan falla ner.
Torktumlaren skall ställas på ett fast och stabilt
underlag. Den måste stå helt vågrätt.
Justera in med hjälp av de främre skruvfötterna och
t.ex. ett vattenpass.
P0280
P0046
Frånluftsanslutning
OBS! Fötterna får inte tas bort. Avståndet mellan
golv och torktumlare är nödvändigt för
luftcirkulationen. Blockerad ventilation ger förhöjd
temperatur inne i tumlaren, vilket påverkar tumlarens
funktion.
Den varma luften från tumlaren måste föras ut ur det
rum där tumlaren är uppställd, via en evakueringskanal.
Med torktumlaren medföljer en anslutningsstos (A)
som vid leveransen är placerad i den bakre
frånluftsöppningen på maskinen. Dra ut stosen ur
öppningen och skruva fast den på en spiralslang
som du måste köpa separat via din återförsäljare
eller AB Elektroservice.
Torktumlaren kan placeras fristående, inbyggd under
bänk eller ovanpå tvättmaskin (pelarmontage).
Bygg inte in för trångt?
Dels kan det vara svårt att få maskinen på plats, dels
är det svårt att få ut den vid eventuell service.
Tänk också på följande:
■ Beräkna erforderligt utrymme 150 mm för
anslutning av frånluftslangen.
■
■
■
Se till att rumstemperaturen där torktumlaren
installeras inte överstiger +35°C. För hög
rumstemperatur förlänger torktiden och ökar
energiförbrukningen.
Tumlaren tar in luft på baksidan. Sörj alltid för
tillräcklig lufttillförsel.
P1028
A
Det finns ytterligare två frånluftsöppningar, en på
varje sida av maskinen. Välj öppning och stick in
stosen. Tryck lätt på stosen tills den griper fast.
Se till att de öppningar som inte används är täckta.
Utrymmet omkring torktumlaren bör vara så
dammfritt som möjligt.
Monteringssats för tvättpelare
A
Extra tillbehör
Det är möjligt att montera torktumlaren på en
frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren
skruvas fast i tvättmaskinen. För detta erfordras en
monteringssats som du beställer hos din
återförsäljare.
P1027
13
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
14
Finns endast en evakueringskanal måste evakuering
av den varma luften alltid ske över ett dragavbrott.
Anslutning till imkanal är inte tillåtet.
P0055
OBS! Vid installation i fastighet med centralstyrd
ventilation behövs oftast ett forceringsdon vid
ventilationskanalen för att all varmluft
(ca 150 m3/timme) skall kunna blåsas ut i
evakueringskanalen.
När slangen är monterad får den inte ha mer än två
böjar och dessutom är det viktigt att inte slangen
bockas. Resultatet blir sämre torkning, långre torktid
och därmed högre energiförbrukning.
Bockas slangen helt stiger temperaturen inne i
tumlaren vilket innebär att överhettningsskyddet
löser ut, tumlaren stannar och Elektroservice måste
kontaktas.
OBS! Om slangen är lång och rummet kallt kan
fukten bilda kondens i slangen. Det kan inte
undvikas. För att undvika att vatten samlas i
slangen eller rinner tillbaka till torktumlaren, borra ett
hål (Ø 3 mm) vid slangens lägsta punkt och ställa en
skål under (se punkt A på bilden).
P0279
A
14
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
15
Ändring av luckans
gångjärnsupphängning (från
vänster till höger)
Elektrisk anslutning
Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 220/230 V 1 fas 10 A. Vid placering i
våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas
fast enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning
får endast utföras av behörig elinstallatör.
Luckan är vid leveransen vänsterhängd men
gångjärnet kan flyttas till höger.
Varning: Innan denna ändring utförs måste tumlaren
göras strömlös. Ändringen måste utföras av kunnig
person. Skador som uppstår på grund av felaktig
ändring omfattas inte av Konsumentköp EHL.
Gör så här.
Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas
inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp
EHL.
1. De två skruvarna (1) i luckans gångjärn skruvas
loss och luckan tas av.
2. Plasthaken (2) tas av genom att pressa den
neråt. Placera den istället i luckans underkant.
3. Ta bort skruvarna (3), plastplattan (4) och
pluggen (5) och flytta över dessa till motsatta
sida. Använd en skruvmejsel men ta det försiktigt
så att lacken inte skadas.
4. Skruva nu fast luckan på höger sida med hjälp av
skruvarna (1).
Luckans gångjärn till vänster (standard)
2
5
1
3
4
A
P0883
Luckans gångjärn till höger (efter ommontering)
5
4
P0884
3
1
2
B
15
125995610.qxd
22/03/01
13.33
Pagina
16
105 45 Stockholm
Kundtjänst 08 - 738 7930, Telefax 08 - 738 7480
Flintrännegatan 21, 205 25 Malmö
Telefon 040 - 18.03.45
4 5 6 7 8 9 10 11 12/99
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising