ELEKTRO HELIOS | TE3107 | User manual | Elektro Helios TE3107 Användarmanual

Elektro Helios TE3107 Användarmanual
Torktumlare
B R U K S A N V I S N I N G
BOMULL OCH LINNE
SYNTET
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
2 kg
1 kg
0,5 kg
2 kg
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
95 - 115 min.
60 - 75 min.
80 - 100 min.
40 - 55 min.
10 min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
TE 3107
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
125996690
3
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Avkylning
30 - 40 min.
25 - 30 min.
20 - 25 min.
25 - 35 min.
10 min.
Centrifugering 650 v /
TE 3107
i GRATULERAR TILL DIN NYA TORKTUMLARE
Innan du använder torktumlaren rekommenderar vi
att du läser igenom hela bruksanvisningen, som ger en
beskrivning av torktumlaren och hur den fungerar.
För att undvika de risker, som alltid finns när du
använder en elprodukt, är det viktigt att torktumlaren
installeras på rätt sätt och att du läser igenom
säkerhetsinformationen noga för att undvika
felanvändning och onödiga olycksrisker.
Spara bruksanvisningen och se till att den finns
tillgänglig vid användning av torktumlaren.
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Säkerhetsinformation
. . . . . . . . . . . . . . .4
■
Vid installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
■
Vid användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
■
Vid skrotning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
FÖR INSTALLATÖREN
FÖR ANVÄNDAREN
Beskrivning av torktumlaren
. . . . . . .5
Beskrivning av panelen
Tekniska data
Installation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
■
Tidsväljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
■
Uppackning/transportskador . . . . . . . . . . . . . . . .12
■
Kontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
■
Placering av tumlaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
■
Tillvalsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
■
Montering av tvättpelare (extra tillbehör) . . . . . .12
■
Frånluftsanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
■
Ändring av luckans gångjärnsupphängning . . . . .14
■
Elektrisk anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Programöversikt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Så här använder du torktumlaren..
■
Tillvalsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
■
Val av torktid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
■
Avslutad torktid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Viktigt råd och tips för dig som
torkar
■
Allt kan inte torkas i tumlaren. . . . . . . . . . . . . . . .9
■
Stärkta textilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
■
Krympning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
■
Vad är ludd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
■
Tid- och energiförbrukning . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
■
Tvättmärkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Skötsel och rengöring
■
Luddfiltret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
■
Torktumlarens utsida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
■
Luckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Om torktumlaren inte fungerar
. .10
■
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
■
Konsumentköp EHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen innan du installerar torktumlaren och börjar använda den. Då
kommer torktumlaren att fungera som den skall och vara till mycket nytta.
Alla som torkar i tumlaren måste veta hur man använder den säkert. Spara därför bruksanvisningen och låt den
följa med torktumlaren om du flyttar eller säljer den.
Vid installation och service
■
■
■
Torktumlaren är endast avsedd för torkning av
kläder för normalt hushållsbruk och enligt denna
bruksanvisning. Används den för andra ändamål
kan det finnas risk för skada på person och
egendom.
Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten,
liksom förändring av den elektriska
anslutningssladden, skall utföras av behörig
fackman. Arbeten utförda av personer med
otillräckliga kunskaper, kan försämra produktens
funktion och förorsaka skada på person och
egendom.
Service och reparationer skall utföras av AB
Elektroservice eller av leverantören legitimerat
serviceföretag. Försök aldrig reparera maskinen
själv.
■
Se till att maskinen inte står på anslutningssladden.
■
Placeras torktumlaren på en tvättmaskin måste
alltid monteringssatsen som finns som extra
tillbehör användas.
Vid användning av torktumlaren
■
Låt inte barn leka med den eller röra reglage och
flyttbara/ rörliga delar.
■
Under torkning blir bakre vägg och trumma heta.
Rör därför inte dessa delar. Se till att barn inte
vistas i närheten av maskinen under gång.
■
Det kan hända att husdjur eller barn klättrar in i
tumlaren; titta därför alltid efter i tumlaren innan
maskinen används.
■
Överbelasta inte maskinen (se programöversikten).
4
■
Explosionsrisk: Torka aldrig tvätt som kommit i
kontakt med brandfarliga lösningsmedel (bensin,
alkohol, fläckborttagningsmedel etc) eftersom dessa
kemikalier kan orsaka en explosion på grund av sin
flyktighet. Endast vattentvättad tvätt får torkas.
■
Följande material får inte torkas i torktumlaren,
eftersom brandrisk finns vid övertorkning:
- Kuddar, dynor, dunvaror etc (de är värmeackumulerande).
- Tvättade plagg som består av skumgummi eller
gummiliknande material.
■
Torka inte tyg- eller idrottsskor. De kan fastna
mellan luckan och trumman som då blockeras.
■
Låt luckan stå på glänt när maskinen inte används,
så att lucktätningen bibehåller sin smidighet.
■
Luddfiltret skall rengöras efter varje torkomgång.
Använd aldrig tumlaren om luddfiltret är skadat på
grund av brandrisk.
Vid skrotning av torktumlaren
■
Allt material märkt med symbolen
kan
återvinnas och bör därför lämnas till en
återvinningsstation vid skrotning.
■
Hjälp till att undvika skador även när torktumlaren
skall skrotas. Lossa tumlarens elsladd från
vägguttaget. Kapa den vid utgången från tumlaren.
Kontakta eventuellt din kommun för information
om var du kan lämna din torktumlare, eller
kontakta AB Electroservice.
i
BESKRIVNING AV TORKTUMLAREN
34
1
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
Topplock
Programschema
Knapp för skontorkning
Knapp för kalluftning
Kontrollampa
Tidsväljare
Dataskylt
Luddfilter
Lucklås
Justerbara fötter
BOMULL OCH LINNE
SYNTET
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
2 kg
1 kg
0,5 kg
2 kg
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
95 - 115 min.
60 - 75 min.
80 - 100 min.
40 - 55 min.
10 min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Avkylning
5 6
30 - 40 min.
25 - 30 min.
20 - 25 min.
25 - 35 min.
10 min.
Centrifugering 650 v /
TE 3107
2
7
8
9
10
11. Frånluftsuttag, sida
12. Anslutningsstos
13. Frånluftsuttag, bak
11
13
12
5
BESKRIVNING AV PANELENS FUNKTIONER
BOMULL OCH LINNE
5 kg
2,5 kg
5 kg
2,5 kg
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Stryktorrt
Avkylning
95
60
80
40
SYNTET
- 115
- 75
- 100
- 55
10
2 kg
1 kg
0,5 kg
2 kg
min.
min.
min.
min.
min.
Centrifugering 800 - 1000 v / min.
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Skåpstorrt
Stryktorrt
Avkylning
30
25
20
25
-
40
30
25
35
10
min.
min.
min.
min.
min.
Centrifugering 650 v / min.
1
TE 3107
2 3
4
5
1. Programschema
5. Tidsväljare/start av program
Se vidare information i programöversikten.
Vrid vredet medsols (åt höger) och välj program och
torktid.
Är luckan stängd startar torkningen då torktiden väljs.
OBS! Vrid aldrig vredet motsols, programverket kan
då förstöras.
2. Knapp - Skontorkning
(Tillvalsfunktion).
Tryck in denna knapp om du även vill torka en
normaltvätt med reducerad värmeeffekt (1400 W ).
Används för ömtålig och temperaturkänslig bomull.
OBS! Efter avslutad torkning skall knappen åter
tryckas ut.
3. Knapp - Kalluftning
(Tillvalsfunktion).
När knappen trycks in kopplas torkelementet bort och
du kan använda tumlaren för att fräscha upp plagg
som blivit dammiga eller utsatta för obehaglig lukt.
Välj program och normalt räcker en tid mellan 20-30
min.
4. Kontrollampa
Är tänd då tumlaren är igång och slocknar efter
avslutad torktid.
6
Du kan välja mellan två olika tidsstyrda torkprogram:
■ Normaltvätt - Bomull (elementeffekt 2000W), från
20 - 150 minuter.
■ Skontvätt- Syntet (elementeffekt
1400 W), från 20 - 100 minuter.
Torktiden beror på typ av material, mängd tvätt och
torrhetsgrad (Se programöversikten).
Avkylning
Torkprogrammet avslutas med en avkylningsfas på 10
minuter, vilken är inkluderad i den valda torktiden.
Under avkylningen kopplas värmen ifrån och tvätten
kyls av innan tumlaren automatiskt stannar vid “0”
(avslutad torktid). Avkylningsfasen får inte förkortas
eller avbrytas. Varm tvätt som får ligga blir mycket
skrynklig och kan få permanenta skador.
PROGRAMÖVERSIKT
Normaltvätt - Bomull
Värmeelement - 2000W
Typ av tvätt:
Bomullsplagg
Frotté
Trikå
Lakan
Handdukar
Dukar
Servetter
Torrhetsgrad
Mängd tvätt
kg
Torktider i minuter för tvätt
centrifugerad med
800-1000 varv
1000-1200 varv
5.0
95-115
90-110
2.5
60-75
55-70
5.0
80-100
75-95
2.5
40-55
35-50
Skåptorrt
Stryktorrt
OBS! Välj tillvalsfunktionen “skontorkning” för temperaturkänslig bomullstvätt.
Skontvätt - Syntet
Värmeelement - 1400W
Typ av tvätt:
Torrhetsgrad
Strykfri behandlad tvätt av
syntet och blandmaterial.
Skåptorrt
Fintvätt och
temperaturkänsliga textilier.
(se plaggets tvättmärkning)
Stryktorrt
Mängd tvätt
kg
Torktider i minuter för tvätt
centrifugerad med min. 650 varv.
2.0
30-40
1.5
25-30
0.5
20-25
2.0
25-35
1.5
20-30
0.5
15-20
OBS! Vid torkning av blandmaterial skall plaggets tvättmärkning följas.
7
i SÅ HÄR ANVÄNDER DU TORKTUMLAREN
Innan tumlaren används första
gången
I en ny tumlare kan det eventuellt finnas damm eller
smuts. Lägg därför i några fuktiga, rena trasor och
torka dessa i ca: 20 minuter.
1. Lägg i tvätten
Öppna luckan. Lägg in den centrifugerade tvätten
luftigt i trumman. Stäng luckan, se till att inget plagg
kommer i kläm.
2. Tryck ev. in önskad tillvalsknapp
3. Välj torktid
Vrid tidsväljaren medsols tills önskad torktid visas
under markeringen. (se programöversikten).
Kontrollampan tänds och tumlaren startar.
80
M0032
4. Avslutad torktid
När inställd torktid är slut stannar tumlaren automatisk
och kontrollampan släcks. Tidsväljaren är på “noll”.
Öppna luckan och ta ut den avkylda tvätten.
Tryck ut ev. intryckt tillvalsknapp.
Viktigt! Glöm inte att rengöra luddfiltret efter
varje avslutad torkomgång.
8
i VIKTIGA RÅD OCH TIPS FÖR DIG SOM TORKAR
Sortera och förbered din tvätt före
torkning
Sortera tvätten efter textilsort (se tvättmärkning i
respektive plagg) och önskad torrhetsgrad. Dra igen
blixtlås och knyt ihop lösa band. Band till påslakan
och örngott skall knytas ihop så att inte små plagg
samlas inuti.
Detta kan du inte torka i din
tumlare
■
Speciellt ömtåliga textilier som t.ex. gardiner av
syntetfibrer, siden och nylonstrumpor.
■
Plagg som innehåller skumgummi eller gummiliknande material.
■
Ylle och plagg som innehåller ull, eftersom dessa
då filtras och krymper.
Torka aldrig plagg som behandlats med
brandfarliga vätskor (bensin, alkohol,
fläckborttagningsmedel) i tumlaren på grund
av brandrisken.
Stärkta textilier
Stärkta textilier kan också torkas i tumlaren. För att få
bästa effekt bör en torktid för »stryktorrt» som har
viss restfuktighet väljas. Efter avslutad torkning skall
tumlaren torkas inuti med en fuktig trasa och därefter
med en torr trasa så att eventuella stärkelserester
försvinner.
Krympning
Speciellt vävda textilier (t. ex. trikåer) har lätt för att
krympa i större eller mindre grad allt efter kvalitet.
Detta beror i första hand på att plaggen i tumlaren
torkas «svävande», i motsats till när de hängtorkas.
Undvik att övertorka dessa plagg utan välj
programmet stryktorrt.
Vad är ludd?
När du börjar använda torktumlaren, blir du nog
förvånad över mängden ludd i luddfiltret.
Det är helt normalt och betyder inte att din tumlare
sliter på tvätten. Under användning och tvätt för hand
eller i maskin, lossnar fibrer och trådar (ludd), men
sitter kvar på plaggens yta.
Vid torkning utomhus blåses luddet bort med hjälp av
vinden, men i tumlaren samlas det upp i filtret och
sväller genom torkningsprocessen.
Tid- och energiförbrukning
Energiförbrukning och torktid beror på mängd tvätt
som torkas, restfuktighet efter centrifugering, storlek
på plaggen, typ av textilier och önskad torrhetsgrad.
En överfull torktumlare ger dåligt torkresultat och
skrynkliga plagg.
För att få lägre energiförbrukning och kortare torktid
skall tvätten vara väl centrifugerad. Vi rekommenderar
en tvättmaskin med minst 800 varv eller högre varvtal
för normaltvätt.
Även strykfribehandlade plagg, som t.ex. skjortor, ska
centrifugeras mellan 10-30 sek. före torkningen.
Hur mycket väger torr tvätt?
För att du skall kunna fylla din torktumlare rätt är här
några riktvärden. Dessa är baserade på bomullsplagg.
Cirkavikt i gram
Badrock..................................................................1200
Påslakan ..................................................................700
Lakan ......................................................................500
Frottéhandduk, örngott ............................................200
Skjorta, nattlinne......................................................200
Pyjamas, blus, ..........................................................100
Kortkalsonger, sockor ..............................................100
Långkalsonger ........................................................300
Tvättmärkning i plagg som visar hur plagget bör torkas.
normal
temp.
låg
temp.
TORKNING
plantorkning
dropptorkning
hängtorkning
kan torkas i
torktumlare
torkas ej i
torktumlare
9
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Rengöring av luddfiltret
Efter varje torktillfälle skall luddfiltret, som sitter
innanför luckan rengöras med ett fuktig trasa.
P0767
Rengöring av torktumlaren
Maskinens utsida, panel, trumman, plast och
gummidetaljer rengörs med hjälp av fuktig trasa och
ett handdiskmedel.
Rengöring av trummans insida
Om det efter en längre tids användning skulle bli en
beläggning på trumman kan detta tas bort med något
avkalkningsmedel på en fuktig trasa.
OBS! Använd aldrig något lösnings- eller slipande
medel.
Rengöring av luckan
Rengör med jämna mellanrum luckans insida och ta
bort ludd och trådar. En noggrann rengöring förbättrar
torkningen.
P0328
OM TORKTUMLAREN INTE FUNGERAR
■
TYP AV FEL
■
■
Maskinen startar inte:
■
■
■
■
■
Torkningen tar lång tid eller tvätten blir
inte tillräckligt torr
■
■
■
■
■
■
■
10
Det blir varmt omkring tumlaren
■
MÖJLIG ORSAK
Luckan inte helt stängd
El saknas till maskinen
Tidsväljaren inte rätt inställd
Överhettningsskyddet löst ut. Kontakta service.
Tvätten dåligt centrifugerad
Luddfiltret i luckan igensatt
Har skontorkning eller kalluftning valts?
Rumstemperaturen för hög
Har rätt program/torktid valts?
För mycket tvätt
Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller
med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller
välj annan plats.
SERVICE OCH RESERVDELAR
Använd dig av vår kontrollista från avsnittet “Om
torktumlaren inte fungerar” för att försäkra dig om att
du inte kan avhjälpa felet på egen hand. Om du
tillkallar hjälp för att åtgärda de problem som finns
med på listan, riskerar du att själv få stå för kostnaden.
Detta gäller också om du har använt maskinen till
annat ändamål än den är avsedd för.
Service och reservdelar till din torktumlare får du via
din återförsäljare eller AB Elektroservice (se under
“Hushållsmaskiner i telefonkatalogen, Gula sidorna).
När du beställer service eller reservdelar bör du veta
torktumlarens produktnummer, serienummer och
modellbeteckning som står på dataskylten.
Öppna luckan så hittar du dataskylten.
Modell: ____________________________________
Serienummer: ________________________________
Produktnummer: ______________________________
Inköpsdatum: ________________________________
KONSUMENTKÖP EHL
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller
Konsumentköp lag EHL samt övriga EHLbestämmelser, som du får av säljaren.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL
försäkringsbevis.
i
TEKNISKA DATA
Höjd
Bredd
Djup
Djup med öppen lucka
850 mm
600 mm
570 mm
920 mm
Vikt
Kapacitet, bomull
Kapacitet, syntet
32 kg
5 kg torra kläder
2 kg torra kläder
Trumvolym
108 l
Nätspänning
Totaleffekt
230 V, 10 Amp
2200 W, 10 Amp
Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG, 73/32/EEG.
Vi reserverar oss från ändringar.
11
INSTALLATION
Uppackning/transportskador
Kontrollera att torktumlaren inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev.
saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Lämna förpackningsmaterialet så att inte små barn kan
leka med det.
Allt material märkt med symbolen
kan återvinnas
och bör därför lämnas till en återvinningsstation.
Placering av tumlaren
Torktumlaren skall ställas på ett fast och stabilt
underlag. Den måste stå helt vågrätt.
Justera in med hjälp av de främre skruvfötterna och
t.ex. ett vattenpass.
OBS! Fötterna får inte tas bort. Avståndet mellan golv
och torktumlare är nödvändigt för luftcirkulationen.
Blockerad ventilation ger förhöjd temperatur inne i
tumlaren, vilket påverkar tumlarens funktion.
Torktumlaren kan placeras fristående, inbyggd under
bänk eller ovanpå tvättmaskin (pelarmontage).
Bygg inte in för trångt?
Dels kan det vara svårt att få maskinen på plats, dels är
det svårt att få ut den vid eventuell service.
Tänk också på följande:
■ Beräkna erforderligt utrymme 150 mm för
anslutning av frånluftslangen.
■
■
■
P0046
Se till att rumstemperaturen där torktumlaren
installeras inte överstiger +35°C. För hög
rumstemperatur förlänger torktiden och ökar
energiförbrukningen.
Tumlaren tar in luft på baksidan. Sörj alltid för
tillräcklig lufttillförsel.
Utrymmet omkring torktumlaren bör vara så
dammfritt som möjligt.
Monteringssats för tvättpelare
Extra tillbehör
Det är möjligt att montera torktumlaren på en
frontmatad tvättmaskin, men då måste tumlaren
skruvas fast i tvättmaskinen. För detta erfordras en
monteringssats som du beställer hos din återförsäljare.
OBS! Ställs kombinationen på en sockel, fundament
eller liknande skall den förankras så det inte finns
någon risk för att den kan falla ner.
12
P0280
Frånluftsanslutning
Den varma luften från tumlaren måste föras ut ur det
rum där tumlaren är uppställd, via en
evakueringskanal.
Med torktumlaren medföljer en anslutningsstos (A)
som vid leveransen är placerad i den bakre
frånluftsöppningen på maskinen. Dra ut stosen ur
öppningen och skruva fast den på en spiralslang som
tillsammans med ett dragavdon ingår i en frånluftssats
som du måste köpa separat via din återförsäljare eller
AB Elektroservice.
Det finns ytterligare två frånluftsöppningar, en på varje
sida av maskinen. Välj öppning och stick in stosen.
Tryck lätt på stosen tills den griper fast.
Se till att de öppningar som inte används är täckta.
P1028
A
A
P1027
Finns endast en evakueringskanal måste evakuering av
den varma luften alltid ske över ett dragavbrott.
Anslutning till imkanal är inte tillåtet.
OBS! Vid installation i fastighet med centralstyrd
ventilation behövs oftast ett forceringsdon vid
ventilationskanalen för att all varmluft
(ca 150 m3/timme) skall kunna blåsas ut i
evakueringskanalen.
P0055
När slangen är monterad får den inte ha mer än två
böjar och dessutom är det viktigt att inte slangen
bockas. Resultatet blir sämre torkning, långre torktid
och därmed högre energiförbrukning.
Bockas slangen helt stiger temperaturen inne i tumlaren
vilket innebär att överhettningsskyddet löser ut,
tumlaren stannar och Elektroservice måste kontaktas.
OBS! Om slangen är lång och rummet kallt kan fukten
bilda kondens i slangen. Det kan inte undvikas. För
att undvika att vatten samlas i slangen eller rinner
tillbaka till torktumlaren, borra ett hål (Ø 3 mm) vid
slangens lägsta punkt och ställa en skål under (se
punkt A på bilden).
A
P0279
13
Ändring av luckans
gångjärnsupphängning (från vänster
till höger)
Luckan är vid leveransen vänsterhängd men gångjärnet
kan flyttas till höger.
Varning: Innan denna ändring utförs måste tumlaren
göras strömlös. Ändringen måste utföras av kunnig
person. Skador som uppstår på grund av felaktig
ändring omfattas inte av Konsumentköp EHL.
Gör så här.
1. De två skruvarna (1) i luckans gångjärn skruvas
loss och luckan tas av.
2. Plasthake (2) och bricka (3) tas av genom att man
trycker ihop de två kilarna, varefter de monteras på
varandras platser (2 på 3 och 3 på 2).
Kontrollera att de sitter fast ordentligt.
3. Plastplattan (4) tas loss genom att man skruvar loss
de två skruvarna, varefter den skruvas fast på
motsatt sida.
4. Luckan skruvas fast på höger sida med de två
skruvarna (1).
Elektrisk anslutning
Maskinen levereras med sladd och stickkontakt för
anslutning till 230 V 1 fas 10 A. Vid placering i
våtutrymmen t ex. badrum skall maskinen anslutas fast
enligt gällande bestämmelser. Fast elanslutning får
endast utföras av behörig elinstallatör.
Skador orsakade av felaktig elinstallation omfattas
inte av konsumentbestämmelserna, Konsumentköp
EHL.
14
Luckans gångjärn till vänster (standard)
2
4
1
3
A
P0283
Luckans gångjärn till höger (efter ommontering)
2
4
P0748
1
3
B
15
Luxgatan 23, Lilla Essingen, 105 45 Stockholm.
Telefon 08 - 73860.00 - Telefax 08 - 738-7480
Flintrännegatan 21, 205 25 Malmö
Telefon 040 - 18.03.45
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising