Zanussi TDS370T User manual

Zanussi TDS370T User manual
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 1
STEGNWTHRIO ROUCWN
TDS 370 T
A U T O R E V E R S E
125995691
ODHGIES CRHSHS
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 2
PERIECOMENA
Proeidopoisei§ ..............................
3 sel’da
Perigraf th§ suskeu§ ......
4 sel’da
Egkat‡stash........................................
5 sel’da
Suntrhsh ...............................................
■
■
■
■
■
■
■
■
Topoqéthsh ................................................... 5 sel’da
Prosarmog; tou swl;na exaerismoú .... 5-6 sel’da
Anastrof; th§ p—rta§ ............................. 7 sel’da
Hlektrik; súndesh ...................................... 7 sel’da
Exart;mata sto’baxh§................................ 7 sel’da
Crsh ............................................................
■
■
■
■
■
12 sel’da
Kaqarism—§ exwterik·n epifanei·n .... 12 sel’da
Kaqarism—§ th§ p—rta§............................. 12 sel’da
Kaqarism—§ tou f’ltrou............................ 12 sel’da
Sérbi§ ............................................................
13 sel’da
8 sel’da
Diak—pte§ ceirismoú ................................... 8 sel’da
Cr;sh twn diakopt·n ceirismoú .......... 8 sel’da
Progr‡mmata stegn·mato§ ..................... 9 sel’da
Seir‡ epilog;§ leitourgi·n ..................... 10 sel’da
Cr;sime§ sumboulé§ .................................. 11 sel’da
TECNIKES PRODIAGRAFES
DIASTASEIS:
yo§
Pl‡to§
B‡qo§
85 ek.
60 ek.
57 ek.
HLEKTRIKH SUNDESH:
T‡sh/Sucn—thta
Még. aporr—fhsh iscúo§
220-230 V/50 Hz
2600 W (16 A)
CWRHTIKOTHTA:
Bambaker‡, lin‡
Sunqetik‡
5 kil‡
2,5 kil‡
Aut— to pro•—n écei kataskeuaste’ súmfwna me ti§ apait;sei§ twn Odhgi·n:
- per’ Camhl;§ T‡sh§ (73/23 EOK th§ 19.2.73) kai twn epak—louqwn tropologi·n;
- per’ Hlektromagnhtik;§ Sumbat—thta§ (89/336 EOK th§ 3.5.89) kai twn epak—louqwn tropologi·n.
2
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 3
To sugkekriméno egceir’dio qa prépei na
diathrhqe’ se asfalé§ méro§ gia mellontik
crsh. E‡n h suskeu pwlhqe’ o idioktth§
all‡xei e‡n metakom’sete kai creiasqe’ na
afsete th suskeu, bebaiwqe’te —ti to
egceir’dio de qa caqe’, étsi ·ste o néo§
idioktth§ na l‡bei gn·sh twn leitourgi·n
th§ suskeu§ kai twn scetik·n proful‡xewn.
■ Oi proeidopoisei§ auté§ g’nontai me
st—co thn asf‡leia. PREPEI na ti§
diab‡sete prin thn egkat‡stash th crsh
th§ suskeu§.
EGKATASTASH
■
■
■
■
Gle§ oi hlektrologiké§ ergas’e§ pou
apaitoúntai gia thn egkat‡stash th§ suskeu;§
qa prépei na g’noun ap— pepeiraméno
hlektrol—go ; ‡llo ‡tomo scetik— me to
antike’meno.
Bebaiwqe’te —ti h suskeu; den écei topoqethqe’
ep‡nw sto kal·dio trofodos’a§.
E‡n to stegnwt;rio écei topoqethqe’ se d‡pedo
kalumméno me mokéta, ruqm’ste ta p—dia, étsi
·ste h kuklofor’a tou aéra na g’netai eleúqera.
To sugkekriméno stegnwt;rio e’nai scediasméno
gia na aer’zetai ap ’ euqe’a§ ston aéra. Qa
prépei na diaqétei to dik— tou sústhma
aerismoú, to opo’o den qa prépei na en·netai me
‡lla sust;mata aerismoú ‡llwn suskeu·n.
■
■
■
■
■
SERBIS/EPISKEUH
■
■
■
■
■
■
■
Met‡ th cr;sh, bg‡zete p‡ntote to kal·dio
trofodos’a§ ap— thn pr’za.
Roúca ta opo’a den écoun stufte’ kal‡, den
prépei na topoqetoúntai sto stegnwt;rio.
Topoqete’te p‡ntote roúca, ta opo’a écoun
stufte’ kal‡. Gso megalúterh e’nai h tacúthta
strobilismoú, t—so mikr—terh e’nai h
katan‡lwsh hlektrismoú kai suntom—terh h
di‡rkeia tou stegn·mato§.
Mhn topoqete’te poté sto stegnwtrio
roúca stegn‡, ta opo’a écoun érqei se
epaf me chmiké§ ous’e§, —pw§ ugr‡ gia
stegn— kaq‡risma. H pthtik fúsh twn
sugkekriménwn ousi·n mpore’ na
prokalései ékrhxh.
E’dh me meg‡lo —gko, —pw§ papl·mata ;
poupoulénia papl·mata, qa prépei, exait’a§ tou
—gkou tou§, na stegn·nontai se meg‡la
epaggelmatik‡ stegnwt;ria. Qa prépei na
elégcete e‡n ta sugkekriména e’dh proor’zontai
gia cr;sh se oikiak‡ stegnwt;ria, ak—mh ki an
to b‡ro§ tou§ —tan e’nai stegn‡ den xepern‡ ta
kaqorisména —ria.
Elégxte m;pw§ up‡rcoun anapt;re§ sti§ tsépe§
twn roúcwn.
Se kam’a per’ptwsh de qa prépei na
epiceir;sete na episkeu‡sete m—noi sa§ to
stegnwt;rio. Episkeué§ pou ekteloúntai ap—
‡toma cwr’§ scetik; empeir’a mpore’ na écoun
w§ apotélesma traumatismoú§ ; sobaré§
dusleitourg’e§. Apeuqunqe’te sto plhsiéstero
Kéntro Sérbi§ th§ Zanussi. Zht‡te p‡ntote ta
gn;sia antallaktik‡ th§ Zanussi.
GENIKES ODHGIES ASFALEIAS
CRHSH
■
Gtan h suskeu; e’nai ekt—§ leitourg’a§, af;nete
thn p—rta mis‡noicth, apofeúgonta§ étsi th
fqor‡ tou mhcanismoú asf‡lish§.
To f’ltro gia ta cnoúdia prépei na kaqar’zetai
met‡ ap— k‡qe cr;sh.
Gtan to f’ltro écei katastrafe’, h suskeu; den
prépei na t’qetai se leitourg’a, ef—son k‡ti
tétoio qa mporoúse na prokalései purkagi‡.
Mhn topoqete’te uperbolik— fort’o sto
eswterik— tou stegnwthr’ou.
Mhn af;nete cnoúdia na sugkentr·nontai gúrw
ap— to stegnwt;rio.
■
E’nai epik’nduno na tropopoi;sete ; na
epiceir;sete na tropopoi;sete ti§
prodiagrafé§ th§ suskeu;§ me opoiond;pote
tr—po.
H sugkekriménh suskeu; e’nai scediasménh gia
cr;sh ap— en;like§. Ta paidi‡ de qa prépei na
agg’zoun tou§ diak—pte§ ; na pa’zoun me th
suskeu;.
Katoik’dia kai paidi‡ skarfal·noun pollé§
foré§ sta stegnwt;ria kai mpa’noun sto
eswterik— tou§. Elégcete th suskeu; k‡qe for‡
prin th cr;sh.
PERIBALLONTIKH PROSTASIA
■
■
Ta ulik‡ pou écoun crhsimopoihqe’ gia thn
kataskeu; th§ suskeu;§ kai ta opo’a féroun to
súmbolo
e’nai anakukl·sima. Aut— shma’nei
—ti mporoún na anakuklwqoún, e‡n diateqoún
stou§ eidikoú§ k‡dou§ sullog;§
anakukl·simwn ulik·n.
E‡n metaférete th suskeu; sa§ se k‡poio c·ro
di‡qesh§ ‡crhstwn antikeiménwn, k—yte to fi§
tou kalwd’ou trofodos’a§, apofeúgonta§ étsi
ton k’nduno cr;sh§ th§ suskeu;§ kai
apenergopoi;ste to mhcanism— asf‡lish§ th§
p—rta§, prokeiménou na mhn pagideutoún paidi‡
sto eswterik— tou stegnwthr’ou.
3
ELLHNIKA
PROEIDOPOIHSEIS
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 4
PERIGRAFH THS SUSKEUHS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Epif‡neia ergas’a§
P’naka§ programm‡twn
Fwtein; éndeixh leitourg’a§
Diak—pth§ epilog;§ progr‡mmato§
Etikéta prodiagraf·n leitourg’a§
Ceirolab; p—rta§
F’ltro gia ta cnoúdia
Bidwt‡ ruqmiz—mena p—dia
3 4
2
5
7
6
8
9 Pleuriké§ éxodoi exaerismoú
10 Kocliwt; stef‡nh
11 Op’sqia éxodo§ exaerismoú
9
11
10
4
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 5
Topoqéthsh
Gia dik; sa§ exuphréthsh, sa§ prote’noume na
topoqet;sete th suskeu; kont‡ sto plunt;rio
roúcwn.
Kat‡ th di‡rkeia tou stegn·mato§, to stegnwt;rio
apob‡llei k‡poia pos—thta qermoú, polú ugroú
aéra, o opo’o§ qa prépei na apomakrunqe’ ap— to
c·ro —so to dunat—n suntom—tera, pro§ apofug;
sumpúknwsh§ th§ ugras’a§. E‡n o c·ro§ aer’zetai
epark·§ ; e‡n h suskeu; br’sketai kont‡ se éna
anoikt— par‡quro, aut— qa sumbe’ cwr’§ na
crei‡zetai ‡llh parémbash ap— thn pleur‡ sa§.
H idanik; lúsh gia ton ugropoihméno aéra pou
ex‡gei to stegnwtMrio e’nai na ton dioceteúsete
mésw ton eúkamptou swlMna diamétrou 100 cil.,
pou qa bre’te mésa sthn suskeuas’a.
To ‡kro tou swl;na autoú mpore’ na topoqethqe’
proswrin‡ se éna anoict— par‡quro ; na
egkatastaqe’ m—nima sto plégma en—§ aeragwgoú,
se énan exwterik— to’co ; se éna par‡quro.
To stegnwt;rio prépei na egkatastaqe’ se c·ro
kaqar—, —pou den susswreúetai sk—nh.
Bebaiwqe’te —ti den up‡rcoun antike’mena ; ulik‡
(p.c. cart’, cal‡kia ktl.), ta opo’a empod’zoun th
swst; leitourg’a twn op·n eisagwg;§ aéra pou
br’skontai sto p’sw méro§ th§ suskeu;§.
Gia na diathr;sete ti§ don;sei§ all‡ kai to q—rubo
se camhl‡ ep’peda kat‡ th di‡rkeia th§
leitourg’a§ th§ suskeu;§, qa prépei na thn
topoqet;sete se staqer; kai ep’pedh epif‡neia.
Afoú topoqet;sete to stegnwt;rio sthn telik;
tou qésh, elégxte an e’nai ep’pedo, me éna alf‡di.
E‡n den e’nai ep’pedo, shk·ste ; camhl·ste ta
dúo bidwt‡ p—dia sto mprostin— méro§.
P0046
ELLHNIKA
EGKATASTASH
Shmantik—
Kat‡ th di‡rkeia th§ leitourg’a§ tou
stegnwthr’ou, h qermokras’a tou de qa prépei na
uperba’nei tou§ 35°C, afoú k‡ti tétoio qa
mporoúse na ephre‡sei thn ap—dosh th§
suskeu;§.
Prosarmog tou swlna
exaerismoú
Gia dieuk—lunsh kat‡ thn egkat‡stash, up‡rcoun
periss—tere§ ap— m’a éxodoi aerismoú: M’a sto
p’sw méro§ kai oi ‡lle§ arister‡ kai dexi‡ th§
suskeu;§.
Sundéste to swl;na se opoiad;pote ap— ti§
ex—dou§, trab·nta§ thn kocliwt; stef‡nh (A) ap—
thn éxodo aerismoú sto p’sw méro§. Bid·ste thn
sto swl;na kai piéste thn sthn éxodo aerismoú
mécri na staqeropoihqe’.
Oi ‡lle§ éxodoi aerismoú qa prépei na kalufqoún,
crhsimopoi·nta§ ta eidik‡ kalúmmata pou
sunodeúoun th suskeu;.
A
P1028
A
P1027
Sumboul: E‡n o swl;na§ e’nai makrú§ kai h
qermokras’a tou dwmat’ou camhl;, h ugras’a
mpore’ na sumpuknwqe’ kai na metatrape’ se ner—
sto eswterik— tou swl;na. Pr—keitai gia éna
anap—feukto fusik— fain—meno. Prokeiménou
na apofúgete thn paramon; tou neroú sto
eswterik— tou swl;na ; thn epistrof; tou sto
eswterik— tou stegnwthr’ou, qa ;tan sk—pimo na
ano’xete m’a mikr; trúpa (diamétrou 3 cil.) sto
camhl—tero shme’o tou swl;na kai na topoqet;ste
éna doce’o k‡tw ap’ aut;n. (Bl. eik—na, shme’o B).
Ta p—dia den prépei na afaireqoún poté ap—
to stegnwtrio.
Mhn perior’zete ton eleúqero c·ro,
crhsimopoi·nta§ t‡phte§ me pacú pélo§,
xúline§ san’de§ par—moia e’dh.
K‡ti tétoio qa mporoúse na prokalései thn
aúxhsh th§ qermokras’a§ kai qa e’ce
sunépeie§ gia th leitourg’a th§ suskeu§.
P1056
B
5
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 6
Afoú sundésete to swl;na me to stegnwt;rio,
trab;xte ton mécri to shme’o pou epiqume’te,
front’zonta§ h sunolik; ap—stash na mhn
uperba’nei ta 2 métra kai h pore’a tou swl;na na
mhn perilamb‡nei periss—tere§ ap— dúo “strof駔.
Gson afor‡ thn éxodo, e‡n écete apofas’sei na
sundésete to swl;na se k‡poie§ staqeré§
pers’de§ ston to’co ; se éna par‡quro,
sumbouleuqe’te énan pwlht; oikodomik·n ulik·n
scetik‡ me thn egkat‡stash kai ta ulik‡ pou qa
crhsimopoi;sete.
O swlna§ exaerismoú den prépei na
sundeqe’ me ‡lle§ diat‡xei§
exaerismoú, —pw§ gia par‡deigma ton
aporrofhtra kouz’na§ gkazioú thn
kapnod—co tou tzakioú, diat‡xei§ oi
opo’e§ écoun scediaste’ gia th
diocéteush twn kausaer’wn suskeu·n
pou leitourgoún me kaúsima.
P0055
Gia na apofúgete ta probl;mata pou prokaloúntai
ap— th sumpúknwsh ugras’a§, qa prépei o
swl;na§ exaerismoú tou stegnwthr’ou na
katal;gei se c·ro apomakrusméno ap— ti§
up—loipe§ suskeué§ th§ kouz’na§ kai qa ;tan
protim—tero o sugkekriméno§ c·ro§ na br’sketai
ekt—§ th§ kouz’na§.
Prokeiménou na apofúgete to endec—meno
uperqérmansh§ th§ suskeu;§, qa prépei h
diocéteush tou atmoú na g’netai anemp—dista.
Gi’ aut—n to l—go, e‡n écei egkatastaqe’ m—nima
sundedeméno§ swl;na§ se k‡poion exwterik— to’co
; se orof;, qa prépei h ikan—thta exagwg;§ atmoú
na e’nai toul‡ciston 150 m3/·ra.
E‡n to stegnwtrio écei egkatastaqe’ d’pla
se ‡lle§ suskeué§ th§ kouz’na§, bebaiwqe’te
—ti o swlna§ exaerismoú den écei
“magkwqe’”. E‡n o swlna§ écei magkwqe’ se
k‡poio shme’o tou, h ap—dosh tou
stegnwthr’ou qa meiwqe’, éconta§ w§
apotélesma thn paratetaménh di‡rkeia tou
stegn·mato§ kaq·§ kai th megalúterh
katan‡lwsh enérgeia§.
E‡n o swlna§ écei magkwqe’ se —lo tou to
mko§, qa leitourgsoun oi éxodoi asf‡leia§
th§ suskeu§.
6
24-11-2000
15:25
Pagina 7
Anastrof th§ p—rta§
Hlektrik súndesh
Gia thn eukol—terh topoqéthsh kai exagwg; twn
roúcwn ap— to stegnwt;rio, e’nai dunat; h allag;
th§ qésh§ th§ p—rta§.
H sugkekriménh ergas’a prépei na g’nei ap—
eidikeuméno proswpik—.
H sugkekriménh suskeu; e’nai scediasménh na
leitourge’ me monofasik; trofodos’a 220-230 V
kai 50 Hz.
Elégxte e‡n h hlektrik; egkat‡stash tou spitioú
sa§ mpore’ na antéxei to mégisto apaitoúmeno
fort’o (2,2 kW), lamb‡nonta§ up—yh kai ti§
up—loipe§ suskeué§ pou crhsimopoioúntai.
Sundéste th suskeu; se m’a pr’za me ge’wsh,
súmfwna me tou§ kanonismoú§ kalwd’wsh§.
Oi odhg’e§ e’nai oi ex;§:
- Afairéste thn p—rta afoú xebid·sete ti§ dúo
b’de§ (1) pou stere·noun to mentesé sto
pla’sio tou stegnwthr’ou (Eik. A).
- Afairéste to m‡ndalo asf‡lish§ (2) kai to
parémbusma (3), lug’zonta§ ta dúo ‡kra
súndesh§ (Eik. A).
- Efarm—ste xan‡ sthn p—rta to m‡ndalo
asf‡lish§ (2) kai to parémbusma (3), sthn
ant’qeth ap— thn arcik; tou§ qésh (Eik. B).
- Afairéste thn plastik; pl‡ka (4),
xebid·nonta§ ti§ dúo b’de§ (Eik. A).
- Efarm—ste xan‡ thn plastik; pl‡ka (4) sthn
ant’qeth ap— thn arcik; th§ qésh (Eik. B).
- Topoqet;ste xan‡ thn p—rta, bid·nonta§ ti§
dúo b’de§ (1) pou stere·noun thn p—rta me to
pla’sio tou stegnwthr’ou (Eik. B).
ELLHNIKA
125995691•gr
O kataskeuast§ apopoie’tai k‡qe
euqúnh gia bl‡be§ traumatismoú§
pou ofe’lontai se par‡bash twn
anwtérw odhgi·n scetik‡ me thn
asf‡leia.
Exartmata sto’baxh§
Ta eidik‡ exart;mata sto’baxh§ mpore’te na ta
promhqeute’te ap— ton antipr—swp— sa§ gia na
topoqet;sete to stegnwt;rio ep‡nw sto
plunt;ri— sa§.
2
4
1
3
P0280
A
P0283
2
4
P0748
1
3
B
7
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 8
CRHSH
Diak—pte§ ceirismoú
kg 5
kg 2,5
800 / 900
1000 / 1200
800 / 900
1000 / 1200
70' - 90'
35' - 50'
65' - 85'
30' - 45'
80' - 100'
55' - 70'
75' - 95'
50' - 65'
650
kg 2.5 50' - 60'
kg 1
30' - 35'
T D S
1
1 P’naka§ programm‡twn
Qa sa§ bohq;sei na epiléxete to swst— cr—no
stegn·mato§.
2 Fwtein éndeixh leitourg’a§
H sugkekriménh éndeixh fwt’zetai m—li§ h suskeu;
teqe’ se leitourg’a kai sb;nei me thn olokl;rwsh
tou progr‡mmato§.
3 Diak—pth§ epilog§
progr‡mmato§
O diak—pth§ epilog;§ progr‡mmato§ perilamb‡nei
dúo kúklou§ stegn·mato§: énan kúklo di‡rkeia§
éw§ 120 lept·n se uyhl; qermokras’a gia
bambaker‡ kai lin‡ kai énan kúklo di‡rkeia§ éw§
80 lept·n se camhl; qermokras’a gia sunqetik‡
uf‡smata.
Gia na ruqm’sete th suskeu; sto cr—no pou
epiqume’te, peristréyte to diak—pth
dexi—strofa, mécri o de’kth§ na fq‡sei sto
shme’o tou cr—nou pou qélete na epiléxete.
MHN epiceir;sete poté na peristréyete to
diak—pth arister—strofa.
Epilégonta§ to cr—no stegn·mato§, qa prépei na
écete up—yh sa§ —ti sto cr—no aut—
sumperilamb‡netai kai h f‡sh yúxh§ di‡rkeia§
8 lept·n (qésh
tou diak—pth).
H f‡sh aut; de qa prépei na suntomeuqe’, na
diakope’ ; na paraleifqe’, ef—son k‡ti tétoio qa
mporoúse na prokalései egkaúmata sto cr;sth ;
fqor‡ sta roúca.
8
2
3
3 7 0 T
24-11-2000
15:25
Pagina 9
ELLHNIKA
125995691•gr
Progr‡mmata stegn·mato§
Bambaker‡ kai lin‡
Qésh diak—pth: éw§ 120 lept‡
Apaitoúmeno§ baqm—§
stegn·mato§
Baqm—§
strobilismoú se s.a.l.
Pos—thta
se kil‡
Cr—no§
stegn·mato§
se lept‡
800-900
5
2,5
70-90
35-50
1000-1200
5
2,5
65-85
30-45
800-900
5
2,5
80-100
55-70
1000-1200
5
2,5
75-95
50-65
Apaitoúmeno§ baqm—§
stegn·mato§
Baqm—§
strobilismoú se s.a.l.
Pos—thta
se kil‡
Cr—no§
stegn·mato§
se lept‡
Pr—gramma
Store Dry
2,5
50-60
650
1
30-35
Pr—gramma
Iron Dry
2,5
40-50
650
1
25-30
Pr—gramma
Iron Dry
Pr—gramma
Store Dry
Sunqetik‡
Qésh diak—pth: éw§ 80 lept‡
Mh gem’zete uperbolik‡ ton k‡do (mhn topoqete’te gia par‡deigma meg‡la papl·mata).
Ta roúca qa prépei na écoun stufte’ kal‡ sto plunt;rio prin topoqethqoún sto stegnwt;rio (el‡cisto 500 s.a.l.).
O cr—no§ stegn·mato§ poik’lei an‡loga me:
- Ton túpo twn roúcwn.
- Thn pos—thta.
- To baqm— strobilismoú (stúyimo) prin to stégnwma.
Oi cr—noi stegn·mato§ d’nontai endeiktik‡. Me ton kair— qa apokt;sete thn an‡logh empeir’a, étsi ·ste na
ektim‡te to cr—no pou apaite’tai gia to stégnwma twn roúcwn sa§.
Mhn xekin;sete epilégonta§ meg‡lo cronik— di‡sthma stegn·mato§. E’nai kalútero na prosdior’sete ton
akrib; cr—no pou apaite’tai, k‡nonta§ stadiaké§ aux;sei§.
Gtan sta roúca perilamb‡nontai diaforetik‡ e’dh (—pw§ gia par‡deigma bambaker‡ kai anqektik‡
sunqetik‡) epiléxte to cr—no pou antistoice’ sta pio eua’sqhta uf‡smata kai aux;ste kat‡ 10 lept‡.
9
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 10
i Seir‡ epilog§
leitourgi·n
Prin qésete to stegnwt;rio se leitourg’a gia
pr·th for‡, sa§ sumbouleúoume na topoqet;sete
sto eswterik— tou l’ga ugr‡ pani‡ kai na to
af;sete na leitourg;sei gia 20 lept‡ per’pou. Qa
exasfal’sete étsi —ti de qa parame’nei sk—nh ;
brwmié§ sto túmpano.
1. Topoqetste ta roúca
Ano’xte thn p—rta, trab·nta§ to m‡ndalo
asf‡lish§ pro§ to méro§ sa§.
Topoqet;ste ta roúca éna-éna, tin‡zont‡§ ta
elafr‡ kai kle’ste thn p—rta.
Proséxte na mh magkwqoún ta roúca metaxú th§
p—rta§ kai tou f’ltrou.
P0305
2. Epiléxte to cr—no stegn·mato§
Peristréyte to diak—pth epilog;§ dexi—strofa
sto cr—no pou epiqume’te, sto tm;ma th§ uyhl;§ ;
camhl;§ qermokras’a§, an‡loga me ta roúca: h
éndeixh leitourg’a§ fwt’zetai kai to stegnwt;rio
t’qetai se leitourg’a.
60
P0550
10
3. Afoú oloklhrwqe’ to stégnwma
To stegnwt;rio stamat‡ autom‡tw§ kai h fwtein;
éndeixh leitourg’a§ sb;nei.
E‡n ta roúca e’nai polú ugr‡, epiléxte ak—mh éna
súntomo pr—gramma stegn·mato§, éconta§ up—yh
sa§ —ti ta teleuta’a 8 lept‡ antistoicoún sth f‡sh
yúxh§ kai eidik;§ epexergas’a§ kat‡ tou
zar·mato§ twn roúcwn.
Met‡ ap— k‡qe pr—gramma stegn·mato§,
kaqar’zete to f’ltro.
To kaqar— f’ltro exasfal’zei th swst
leitourg’a th§ suskeu§.
24-11-2000
15:25
Pagina 11
i Crsime§ sumboulé§
■
■
■
Topoqete’te p‡ntote th mégisth dunat;
pos—thta roúcwn, ef—son oi mikré§ pos—thte§
den e’nai oikonomiké§. Gia scetiké§ plhrofor’e§,
sumbouleuqe’te ton ak—louqo kat‡logo me to
b‡ro§, kat‡ méson —ro, sunhqisménwn
posot;twn roúcwn.
Sent—ni
700 - 1000 gr.
Trapezom‡ntilo
400 - 500 gr.
Petséta kouz’na§
70 - 120 gr.
Petséta faghtoú
50 - 100 gr.
Petséta ceri·n
150 - 250 gr.
Mpournoúzi
1000 - 1500 gr.
Andrik— pouk‡miso
200 - 300 gr.
Maxilaroq;kh
100 - 200 gr
Andriké§ putz‡me§
400 - 500 gr.
Gunaike’o nuctik—
200 - 250 gr.
Mh crhsimopoie’te to stegnwt;rio gia na
stegn·sete:
Idia’tera eua’sqhta e’dh —pw§ diktuwté§
kourt’ne§, m‡llina, metaxwt‡, uf‡smata me
metallik‡ telei·mata, n‡ilon kals—n, ogk·dh
e’dh, —pw§ adi‡broca, koubérte§, papl·mata,
upn—sakou§, poupoulénia papl·mata kai ‡lla
e’dh ta opo’a periécoun por·de§ kaoutsoúk ;
par—moia ulik‡.
Akolouqe’te p‡ntote ti§ odhg’e§ sti§ etikéte§
twn roúcwn.
kanonik— stégnwma (uyhl; qermokras’a);
stégnwma gia eua’sqhta (camhl; qermokras’a);
■
■
■
■
■
■
E’dh pou den apaitoún idia’terh front’da,
—pw§ pouk‡misa, qa prépei na stúbontai gia
mikr— cronik— di‡sthma prin to stégnwma (30
deuter—lepta -an‡loga me thn antoc; tou§ sto
z‡rwma- ; mpore’te na crhsimopoi;sete to
eidik— pr—gramma tou plunthr’ou sa§ gia
gr;goro stúyimo).
Plekt‡ uf‡smata (plekt‡ es·rouca) mpore’ me
to stégnwma na stenéyoun l’go. Mhn af;nete
roúca autoú tou túpou gia poll; ·ra sto
stegnwt;rio. Sa§ prote’noume, —tan agor‡zete
roúca, na epilégete to noúmero éconta§ up—yh
—ti qa stenéyoun elafr·§, e‡n ta b‡lete sto
stegnwt;rio.
Sto stegnwt;rio mpore’te na b‡lete kai
kollarist‡ roúca. Gia na exasfal’sete —mw§ to
epiqumht— apotélesma, crhsimopoi;ste to
pr—gramma “iron dry”. Gia na apomakrúnete
tuc—n upole’mmata k—lla§, skoup’ste met‡ to
stégnwma to eswterik— tou k‡dou me éna ugr—
pan’ kai sth sunéceia skoup’ste me éna stegn—
pan’.
Gia na apofúgete th dhmiourg’a statik·n
fort’wn met‡ to stégnwma, crhsimopoi;ste e’te
malaktik— roúcwn kat‡ thn plúsh e’te
malaktik— ufasm‡twn eidik— gia stegnwt;ria.
Bg‡lte ta roúca ap— to stegnwt;rio m—li§
oloklhrwqe’ to stégnwma.
E‡n k‡poia roúca exakolouqoún na e’nai ugr‡
met‡ to stégnwma, ruqm’ste éna súntomo
pr—gramma met‡ to stégnwma, di‡rkeia§
toul‡ciston 20 lept·n. Aut— qa e’nai
apara’thto idia’tera gia e’dh me pollaplé§
str·sei§ (p.c. giak‡de§, tsépe§ ktl.).
mhn ta b‡zete se stegnwt;rio.
■
■
■
■
■
Koump·ste ti§ maxilaroq;ke§ kai ta kalúmmata,
étsi ·ste ta roúca mikr·n diast‡sewn na mhn
anakateutoún sto eswterik— tou§. Koump·ste
ti§ soúste§, ta fermou‡r, ti§ k—pitse§ kai ti§
z·ne§ kai déste ta kord—nia ap— ti§ podié§.
Xecwr’ste ta roúca, an‡loga me ton túpo tou§
kai to baqm— stegn·mato§ pou apaite’tai.
Mh stegn·nete uperbolik‡ ta roúca,
apofeúgonta§ étsi to z‡rwma kai
exoikonom·nta§ enérgeia.
Apofúgete to stégnwma skour—crwmwn
roúcwn maz’ me anoict—crwma cnoudwt‡ e’dh,
—pw§ petséte§, prokeiménou na mhn koll;soun
ep‡nw tou§ cnoúdia.
Prin to stégnwma, ta roúca qa prépei na écoun
stufte’ p‡ra polú kal‡.
11
ELLHNIKA
125995691•gr
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 12
SUNTHRHSH
Prin ton kaqarism— th suntrhsh th§ suskeu§, prépei
na bg‡zete to kal·dio trofodos’a§ ap— thn pr’za.
Kaqarism—§ exwterik·n
epifanei·n
Crhsimopoi;ste m—no sapoúni kai ner— kai sth
sunéceia skoup’ste ti§ epif‡neie§.
An‡ takt‡ cronik‡ diast;mata, apl·nete sti§
epif‡neie§ mikr; pos—thta stilbwtikoú kerioú
ep’plwn, crhsimopoi·nta§ éna malak— úfasma.
Shmantik—: Mh crhsimopoie’te metousiwménh
alko—lh, dialutik‡ ; ‡lla par—moia pro•—nta.
Kaqarism—§ th§ p—rta§
Kaqar’zete taktik‡ to eswterik— tm;ma th§ p—rta§
gia na apomakrúnete ta cnoúdia.
O swst—§ kaqarism—§ exasfal’zei to swst—
stégnwma.
P0328
Kaqarism—§ tou f’ltrou
To stegnwt;ri— sa§ qa leitourge’ swst‡, m—no e‡n
to f’ltro e’nai kaqar—.
To f’ltro sullégei —la “ta cnoúdia”, ta opo’a
susswreúontai kat‡ th di‡rkeia tou stegn·mato§
kai gi’ aut—n to l—go prépei na kaqar’zetai met‡
thn olokl;rwsh k‡qe progr‡mmato§ me éna ugr—
pan’.
To f’ltro den afaire’tai.
Mhn anhsuc;sete e‡n h pos—thta twn cnoudi·n
e’nai meg‡lh. Den ofe’letai se fqor‡ pou prokale’
to stegnwt;rio. Gla ta uf‡smata af;noun cnoúdia
—tan stegn·noun, all‡ —tan aut— g’netai ston aéra
pern‡ aparat;rhto. Se éna stegnwt;rio, apl‡
sugkentr·nontai sto f’ltro.
P0767
12
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 13
Prin epikoinwnsete me to plhsiéstero Kéntro Sérbi§ th§ Zanussi, ekteléste tou§ ex§ elégcou§:
Pr—blhma
■
Den e’nai dunat h qésh tou
stegnwthr’ou se leitourg’a:
Piqan ait’a
■
■
■
■
■
To stegnwtrio den leitourge’
swst‡:
■
■
■
■
■
H p—rta e’nai anoict;.
To fi§ tou kalwd’ou trofodos’a§ den
efarm—zei swst‡ sthn pr’za.
Den up‡rcei paroc; hlektrikoú reúmato§ ap—
thn pr’za tou to’cou.
O diak—pth§ epilog;§ progr‡mmato§ den écei
ruqmiste’ swst‡.
Ecei fracte’ to f’ltro.
Anepark;§ cr—no§ stegn·mato§.
O kúklo§ pou écei epilege’ den e’nai o
kat‡llhlo§ gia ta roúca.
Uperbolik; pos—thta roúcwn.
Den écei g’nei swst‡ h egkat‡stash tou
stegnwthr’ou.
E‡n met‡ tou§ parap‡nw elégcou§ h bl‡bh
epime’nei, epikoinwn;ste me to plhsiéstero Kéntro
Sérbi§ th§ Zanussi.
Anaférete aparait;tw§ to montélo kai ton ariqm—
seir‡§ th§ suskeu;§.
Ti§ plhrofor’e§ auté§ qa ti§ bre’te sthn etikéta
me ti§ prodiagrafé§ leitourg’a§ th§ suskeu;§ ;
sthn k‡rta eggúhsh§.
Mod. ...
Prod. No. ........
P0307
Ser. No. ............
13
ELLHNIKA
SERBIS
125995691•gr
24-11-2000
15:25
Pagina 14
Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement