Electrolux | ESF6240W | User manual | Electrolux ESF6240W Kasutusjuhend

Electrolux ESF6240W Kasutusjuhend
Nõudepesumasin
ESF 6240
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
tutvuge, palun, hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga.
Pöörake erilist tähelepanu selle esimestel
lehekülgedel olevatele ohutusjuhistele!
Hoidke kasutusjuhend hilisema kasutamise
puhuks alles. Andke kasutusjuhend edasi
ka seadme võimalikule uuele omanikule.
Sellel nõudepesumasinal on uus
pesusüsteem “IMPULSSPESU”.
Antud lahenduse korral muutuvad
nii mootori pöörete arv kui ka
pesusurve pesuprogrammi käigus,
mistõttu saavad nõud puhtamaks.
Seepärast muutub pesuprogrammi
töötamise ajal ka seadme müratase.
Pange tähele hoiatuskolmnurki ja
märkusi (Hoiatus! Ettevaatust!
Tähelepanu!), mis sisaldavad
seadme ohutuse ja toimivuse
seisukohalt olulisi juhiseid. Järgige
neid tingimusteta.
Numereeritud tegevusjuhised
aitavad teid samm-sammult seadme
käsitsemise kõigil etappidel.
Selle märgi alt leiate lisainformatsiooni
seadme juhtimise ja kasutamise kohta.
Seadme ökonoomse ja
keskkonnasõbraliku kasutamisega
seonduvad soovitused-vihjed ja
juhised on tähistatud selle märgiga.
Kasutusjuhendis on toodud juhiseid
võimalike tööhäirete kõrvaldamiseks (vt.
ptk. “Mida teha, kui…”. Kui siintoodud
instruktsioonid osutuvad ebapiisavateks,
võtke ühendust lähima volitatud
teeninduskeskusega.
Tehniliste probleemide ilmnemisel on
volitatud hooldusfirma alati teile toeks.
Ühtlasi arvestage ka informatsiooni, mis on
esitatud peatükis “Hooldus”.
2
Sisukord
Ohutusjuhised
Nõudepesumasina lastelukk
Utiliseerimine
Ökonoomne ja keskkonnasõbralik pesu
Seadme siseehitus ja juhtpaneel
Juhtpaneel
Enne esimest kasutuskorda
Veepehmendi seadistamine
Soola lisamine veepehmendisse
Loputusvahendi lisamine
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine / deaktiveerimine
Loputusvahendi lisamine
Loputusvahendi doseerimine – Seaded
Seadme kasutamine
Söögiriistade ja nõude süstematiseerimine
Söögiriistade korv
Pottide, pannide ja suurte taldrikute süstematiseeritult seadmesse asetamine
Tasside, klaaside ja kohviserviisi süstematiseeritult seadmesse asetamine
Ülakorvi seadistamine
Nõudepesuvahendi lisamine
Madala leelisesisaldusega pesuvahendid
Pesuprogrammi valik (programmitabelid)
Pesuprogrammi käivitamine
Pesuprogrammi vahetamine / katkestamine / seiskamine
Täitumusastme lugeja
Taimeri seadistamine
Seadme väljalülitamine
Hooldus ja puhastamine
Filtrite puhastamine
Mida teha, kui …
...juhtpaneelile ilmuvad veateated
...ilmnevad nõudepesumasina kasutamisega seonduvad tõrked
...pesutulemus ei ole rahuldav
Tehnilised andmed
Juhiseid seadme testimiseks
Paigaldamine ja ühendused toiteliinidega
Nõudepesumasina paigaldamine
Mööbliesemetesse paigutatav nõudepesumasin
Tööpinna alla paigutatav nõudepesumasin
Vabalt paigutatavad seadmed
Nõudepesumasina ühendused
Ühendus veevõrku
Lubatud veesurve
Veevõtuvooliku ühendamine
Ühendus kanalisatsiooni
Veekaitsesüsteem
Ühendus vooluvõrku
Ühendused
Transportimiskahjustused
Hooldus ja varuosad
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
19
20
20
21
21
22
22
23
24
24
25
25
26
27
28
28
29
30
30
31
31
31
31
32
32
33
34
34
34
Ohutusjuhised
• Ärge laske lapsi nõudepesumasinat
lähedalt uurima, kuna seadmes võib olla
pesuvahendi jäänuseid. Arvestage ka
seda, et nõudepesumasina vesi ei ole
joomiseks kõlbulik.
• Kui nõudepesumasin kõrvaldatakse
kasutuselt, eemaldage agregaadi küljest
toitejuhe, lõigates see läbi
seadmepoolsest otsast. Rikkuge luugi
lukk, et vältida laste seadmesse lõksu
jäämist või mõnel teisel moel oma elu ohtu
seadmist.
Selle seadme turvalisus vastab tehnikaalal
aktsepteeritud reeglitele ja seadmele
ohutuse osas esitatavatele nõuetele. Toote
valmistajatena peame siiski otstarbekaks
alltoodud ohutusjuhiste tutvustamist
seadme kasutajatele.
Paigutamine, ühendamine,
kasutuselevõtt
• Nõudepesumasinat tohib transportida
ainult vertikaalasendis.
• Veenduge selles, et nõudepesumasinal ei
ole transportimiskahjustusi. Ärge mitte
mingil juhul paigaldage kahjustunud
seadet. Pöörduge kahjustuste ilmnemise
korral seadme tarnija poole.
• Veenduge enne seadme
kasutuselevõtmist, et selle andmekilbil
märgitud elektrivoolu tüüp ja nimipinge
vastavad seadme töökohas kasutatavale
elektrivoolu tüübile ja nimipingele.
Andmekilbilt leiate ka informatsiooni antud
vooluvõrgu parameetritega ühilduva
kaitsme kohta.
• Nõudepesumasina paigutuse ja
paigaldamise kohta leiate informatsiooni
peatükist “Paigaldamine”. Mitmepooluseliste pistikute / lülitite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei ole lubatud.
Ülekuumenemisega kaasneb tuleõnnetuse ohu.
Üldine ohutus
• Nõudepesumasina hoolduse ja remondi
teostamiseks tuleb pöörduda volitatud
hooldusfirma. poolde. Nõudke alati
originaalsete varuosade kasutamist.
• Ärge kasutage nõudepesumasinat kunagi,
kui toitejuhe või vee-/äravooluvoolik on
kahjustunud või kui juhtpaneel, tööpind või
seadme sokliosa on kahjustunud ning on
võimalik kättpidi masina sisemusse
tungida.
• Kui seadme toitejuhe on kahjustunud või
kui see tuleb vahetada pikema vastu,
pöörduge lähima volitatud
teeninduskeskuse poole, kes tagab selle
vahetamise uue spetsiaalkaabli vastu.
• Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist
kunagi juhet tirides, vaid hoidke alati kinni
pistikust.
• Nõudepesumasina konfiguratsioonis ei
tohi – ohutusest lähtuvatel kaalutlustel –
teha mingeid muudatusi ega täiendusi.
• Hoolitsege selle eest, et
nõudepesumasina luuk oleks alati kinni
(välja arvatud ajal, mil toimub mustade
nõude seadmesse asetamine ja puhaste
nõude seadmest eemaldamine). Nii on
võimalik tagada, et keegi ei komista vastu
seadme avatud ust ega vigasta ennast
seeläbi.
• Kui nõudepesumasinas ei ole noalahtrit,
tuleb teravaotsalised ja -servalised
sööginõud paigutada horisontaalselt
ülemisse korvi või söögiriistade korvi,
teravad otsad allapoole suunatud.
Laste turvalisus
• Lapsed ei taju sageli elektriseadmete
kasutamisega seonduvaid ohte. Seetõttu
tuleb nende tegevust pidevalt jälgida; ärge
lubage lastel nõudepesumasinaga
mängida – nad võivad ennast ise
nõudepesumasina sisemusse sulgeda
(lämbumisoht!).
• Pakendi osad (näit. kiled, polüstüreeni
osakesed) võivad olla lastele ohtlikud.
Lämbumisoht! Hoidke pakendi osad laste
haardeulatusest eemal.
• Pesuvahendid võivad silma, suhu ja
neeluorganitele sattudes avaldada neile
söövitavat mõju (mis võib tuua kaasa isegi
lämbumise!). Pidage kinni nõudepesu- ja
puhastusvahendi tootja poolt antud
turvajuhistest.
4
- Pistik peab olema seinakontakti
ühendatud ka siis, kui seade on välja
lülitatud.
- Nõudepesumasin peab olema
nõuetekohaselt paigaldatud.
- Keerake veekraan alati kinni, kui
nõudepesumasinat pikema aja jooksul ei
kasutata
• Ärge istuge ega seiske avatud luugi peal,
sest seade võib ümber minna.
• Tööhäire korral keerake enne kinni
veekraan; seejärel lülitage seade välja ja
ühendage pistik seinakontaktist lahti
Otstarbekohane kasutamine
• Peske nõudepesumasinas vaid tavalisi
majapidamisnõusid. Kui seadet
kasutatakse muul otstarbel või valesti, ei
ole tootja tekkinud kahjustuste eest
vastutav.
• Kontrollige enne soola, pesuvahendi ja
loputusvahendi lisamist, et iga vastava
toote valmistaja lubab neid tarbida
kodumajapidamises kasutatavates
nõudepesumasinates.
• Ärge lisage nõudepesumasinasse
leotusvahendeid. Plahvatusoht!
• Veekaitsesüsteem hoiab ära
veekahjustused. Selleks peavad olema
täidetud järgmised tingimused:
Nõudepesumasina lastelukk
Nõudepesumasina luuk on varustatud on
lukustusmehhanismiga. See takistab
nõudepesumasina luugi tahtmatut avamist
laste poolt.
Lastelukk võetakse kasutusele järgmiselt:
1. Luugi käepideme vasakul poolel on keel
(1). Luugi tahtmatu avamise
takistamiseks lükake see paremale
(näiteks lusikavarrega).
2. Kui lastelukk on aktiveeritud, avage luuk
– vajutades käepidet esmalt vasakule
(2) kuni tõkiseni.
– tõmmates käepidet seejärel
pärisuunas.
3. Lasteluku deaktiveerimiseks lükake keel
sõrmega tervenisti vasakule.
5
Utiliseerimine
Pakkematerjali hävitamine
Hävitage nõudepesumasina pakkematerjal
asjakohasel viisil. Kõik pakkematerjalid on
keskkonnale ohutud ja ümbertöödeldavad.
• Plastmaterjalid on tähistatud järgmiste
sümbolitega:
– >PE< on polüetüleeni lühend (näit.
pakkefoolium)
– >PS< on polüstüreeni lühend (seda
esineb näiteks polsterdustes – alati ilma
klorofloorsüsivesiniketa).
– >POM< on polüoksümetüleeni lühend
(seda esineb näiteks plastmassist
kinnitites).
• Papp on valmistatud vanapaberist ja selle
võib uuesti sekundaarainena ringlusse
suunata.
Kasutuselt kõrvaldatud seadme
hävitamine
Kui peate kunagi nõudepesumasina
kasutuselt lõplikult kõrvaldama, viige see
utiliseerimiskeskusse. Informatsiooni
seadme asjakohase utiliseerimise kohta
saate kohaliku võimuorgani
keskkonnaküsimusi kureerivalt ametnikult.
Ökonoomne ja keskkonnasõbralik pesu
• Ühendage nõudepesumasin soojaveesüsteemi ainult siis, kui vett elektriga ei
soojendata.
• Seadistage veepehmendi nõuetekohaselt.
• Ärge loputage nõusid jooksva veega enne
nende pesemist.
• Kui nõudepesumasin ei ole täis, reguleerib
koormuse tuvastamise süsteem võetava
vee hulka ja lühendab programmi kestust.
Täislaetud nõudepesumasina töötamine
on alati kõige ökonoomsem.
• Valige sobiv pesuprogramm nõude tüübist
ja määrdumise astmest lähtuvalt.
• Ärge lisage pesuvahendit, soola ja
loputusvahendit tootjate poolt antud või
käesolevas juhendis esitatud doseerimissoovitustest rohkem.
6
Seadme siseehitus ja juhtpaneel
Ülaloputus
Kummitihend
vee sissevõtuks
ülemisse
pihustitorusse
Pihustiotsikute
varras
Vee karedusastme
reguleerimine
Soolapaak
Pesuvahendi
mahuti
Loputusvahendi
paak
Andmekilp
7
Filtrid
Juhtpaneel
Polüfunktsionaalne näidik
Juhtnupud
Käivitusaja sisestamine
Luugi
käepide
Indikaatorid
ON- / OFF -nupp
Juhtpaneel
Juhtpaneelil on ON- / OFF -nupp ja
programmide juhtnupud (toimivad
valgusdioodina).
Polüfunktsionaalne näit annab
informatsiooni järgmiste asjaolude kohta:
- missugune veekareduse tase on valitud.
- kas loputusvahendi doseerimise süsteem
on aktiveeritud / deaktiveeritud.
- valitud pesuprogrammi kestus.
- veakirjeldus.
Juhtnupud: Peale pesuprogrammi võib
nende juhtnuppudega valida ka järgmisi
funktsioone:
Juhtnupp 1
funktsioon puudub
Juhtnupp 2
Veepehmendi
seadistamine
Loputusvahendi
doseerimine
aktiveerimine /
deaktiveerimine
funktsioon puudub
Juhtnupp 3
Juhtnupp 4
Indikaatoritel on järgnevad tähendused:
Lisage erisoola
Lisage loputusvahendit
8
Enne esimest kasutuskorda
Eemaldage enne seadme kasutuselevõtmist kõik toed, millega nõudekorvid on
transportimise ajaks fikseeritud. Seejärel teostage järgmised toimingud:
1. Seadistage veepehmendi.
2. Täitke soolapaak.
3. Täitke loputusvahendi paak.
Veepehmendi seadistamine
Informatsiooni oma elurajooni vee
kareduse ja selle tsonaalsete
erinevuste kohta saate kohalikust
veefirmast.
Valige veepehmendi töörežiim alloleva
tabeli sellest sektorist, mis vastab teie
elurajooni vee karedusele. Veepehmendi
seadistamine toimub nii mehhaaniliselt
karedusastme valikulülitiga kui ka
elektrooniliselt juhtpaneeli vastava nupuga.
Nõusid tuleb pesta pehme veega (veega,
mille lubjasisaldus on madal), vältimaks
lubjakihi tekkimist nõudele ja nõudepesumasina tööpindadele. Seepärast on
seadmes veepehmendi, milles lubi
eraldatakse veevärgi veest erisoola abil.
Kui vee karedusaste on vähemalt 4ºdH
(saksa mõõteskaala järgi), tuleb kasutada
veepehmendit.
Vee karedus
Karedustsooni valimine
°d ¹)
mmol/l ²)
tsoon
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
19 - 22
15 - 18
15 - 18
11 - 14
4 - 10
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
2,6 - 3,2
1,9 - 2,5
0,7 - 1,8
II
I/II
alla 4
alla 0,7
I
IV
mehhaaniliselt
elektrooniliselt
9
8
7
6
5
4
3*
3*
2
1
0
soola ei lisata
1
III
0*
1) (°d) saksa karedusaste, vee kareduse ühik
2) (mmol/l) millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
* tehaseseadistus
9
Polüfunktsionaalse
näidiku
informatsioon
H9
H8
H7
H6
H5
H4
H3
H3
H2
H1
H0
Seadistage veepehmendi tabeli järgi,
lähtuvalt vee karedusest teie elurajoonis.
1. Nõudepesumasin peab olema välja
lülitatud.
2. Mehhaaniline seadistamine:
Avage nõudepesumasina luuk.
3. Eemaldage seadmest alumine nõudekorv.
4. Seadke vee karedusastme valikulüliti
asendisse 0 või 1.
5. Asetage alumine nõudekorv tagasi oma
kohale.
6. Elektrooniline seadistamine:
Vajutage üheaegselt nuppe 1 ja 2,
hoides neid allavajutatuna.
7. Vajutage ON- / OFF -nuppu.
Vajutatud juhtnuppude valgusdioodid
vilguvad.
8. Vajutage uuesti juhtnuppu 2.
Polüfunktsionaalne näidik annab
informatsiooni vee karedusastme kohta.
9. Vajutades juhtnuppu 2 suurendatakse
karedusastet ühe astme võrra. (Erand:
Karedusastmele 9 järgneb karedusaste
0.)
10. Kui karedusaste on valitud, vajutage
ON- / OFF -nuppu. Sellisel juhul toimub
vastava karedusastme salvestamine.
Soola lisamine veepehmendisse
Kasutage ainult nõudepesumasinas
kasutamiseks ettenähtud erisoola.
Ärge lisage kunagi soolapaaki ühtki
teisetüübilist soola (näit. söögisoola)
või nõudepesuvahendit. See võib
avaldada veepehmendi tööomadustele
kahjulikku mõju. Veenduge enne
soola lisamist, et see on nõudepesumasinate tarbeks valmistatud
erisool.
10
Soola doseeritakse paaki:
- Enne nõudepesumasina esmakasutamist.
- Kui juhtpaneelil põleb soola märgutuli
.
Kui teie elurajoonis on vee karedusaste alla 4 ºdH, ei ole vaja soola
lisada.
1. Avage luuk ja võtke välja alumine korv.
2. Avage soolapaagi kork, seda vastupäeva keerates.
3. Ainult seoses seadme esmakasutamisega: täitke soolapaak veega.
4. Asetage seadme komplekti kuuluv
lehter soolapaagi suudmesse.
Doseerige sool lehtri kaudu paaki
(sõltuvalt soolaterakeste suurusest on
lisatava koguse kaal 1,0 – 1,5 kg). Ärge
pange paaki liiga palju soola.
Paagis olev vesi valgub soola lisamisel
sealt vanni põhjale. See ei ole ohtlik,
kuna vesi pumbatakse ära juba
järgmise pesuprogrammi käivitudes
5. Puhastage paagi suudmelt soola
jäänused.
6. Keerake korki päripäeva, kuni see on
täiesti kinni, vältimaks soola pääsemist
pesuvette (see võib põhjustada pestavate klaaside hägustumist). Käivitage
pärast soolapaagi täitmist loputusprogramm. Nii tagate ülevalgunud
soolvee ja soolaterakeste ära uhtumise.
Soolaterakeste suurusest sõltuvalt
võib soola lahustumise protsess kesta
paar tundi, pärast mida märgutuli
kustub. Veepehmendi seadistus ja
soola tarbimise määr sõltuvad
kasutatava vee karedusest.
11
Loputusvahendi lisamine
Tänu loputusvahendile jäävad nõud pärast
kuivamist plekituteks ja säravateks, klaasid
muutuvad taas läikivateks.
Võite kasutada loputusvahendit kahel
erineval viisil:
• Kui kasutate pesuvahendit, mis sisaldab
loputusvahendit, lisatakse pesuvahend
pesuainepaaki.
- Vältimaks aine kahekordset doseerimist
tuleb loputusvahendi doseerimine loputusvahendi paagist deaktiveerida,
• Kui kasutate spetsiaalset pesuvahendit ja
loputusvahendit, lisatakse viimane
loputusvahendi paaki.
- Sel juhul peab loputusvahendi
doseerimine loputusvahendi paagist
olema aktiveeritud.
- Loputusvahendi doseerimine tuleb paika
seada.
Kasutage vaid nõudepesumasinates
kasutamiseks ette nähtud ja tuntud
loputusvahendeid. Ärge täitke
loputusvahendi paaki mitte kunagi
mõne teise ainega (näit. lahjendamata
äädikaga) või nõudepesuvedelikuga.
Need võivad seadet kahjustada.
Loputusvahendi doseerimise aktiveerimine / deaktiveerimine
1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage üheaegselt nuppe 1 ja 2,
hoides neid allavajutatuna.
3. Vajutage ON- / OFF -nuppu. Vajutatud
juhtnuppude valgusdioodid vilguvad.
4. Vajutage juhtnuppu 3. Polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse informatsioon
käesoleva hetke seadistuse kohta:
Loputusvahendi doseerimine
deaktiveeritud
Loputusvahendi doseerimine
aktiveeritud (tehaseseadistus)
5. Seadistust on võimalik muuta, vajutades
juhtnuppu 3.
6. Kui soovitud seadistus kuvatakse
polüfunktsionaalsele näidikule, vajutage
ON- / OFF -nuppu.
Sellisel juhul vastav seadistus
salvestatakse.
12
Loputusvahendi lisamine
Kui kasutate nõudepesuvahendit ja
loputusvahendit eraldi, lisage paaki
loputusvahendit:
- enne nõudepesumasina esmakasutust
- kui juhtpaneelil põleb -indikaator.
Loputusvahendi paak asetseb seadme luugi
siseküljel.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi paagi
kaane lukustusriivi.
3. Avage täielikult loputusvahendi paagi
kaas.
4. Valage loputusvahend paaki, kuni
katkendjoonega tähistatud Max-tähiseni.
5. Lisatava koguse maht on ligikaudu
140 ml.
6. Sulgege kaas nii, et see klõpsatades
lukustub.
7. Kui loputusvedelikku on üle ääre
valgunud, pühkige jäägid lapiga ära.
Vastasel korral tekib pesemise ajal liiga
palju vahtu.
Loputusvahendi doseerimine - Seaded
Loputusfaasis doseeritakse loputusvahendi paagist loputusvette loputusvahendit. Vastava seade saab valida
astmikul 1 – 6. Vaikimisi seadistus on
4. Muutke seadistust vaid siis, kui
täheldate klaasidel ja nõudel triipe,
häguseid plekke või kuivanud
veetilkade jälgi.
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Vajutage sõrmega loputusvahendi paagi
kaane lukustusriivi.
3. Avage täielikult loputusvahendi paagi
kaas.
4. Valige seadistus.
5. Sulgege kaas nii, et see klõpsatades
lukustub.
6. Kui loputusvedelikku on üle ääre
valgunud, pühkige jäägid lapiga ära.
13
Seadme kasutamine
• Kontrollige, kas on vaja lisada soola või
loputusvahendit.
• Paigutage söögiriistad ja toidunõud
süstematiseeritult nõudepesumasinasse.
• Doseerige nõudepesuks ettenähtud
pesuvahendit.
• Valige söögiriistadele ja nõudele sobiv
pesuprogramm.
• Käivitage pesuprogramm.
Söögiriistade ja nõude süstematiseeritult seadmesse asetamine
-
Nõudepesumasin on ette nähtud
üksnes tavaliste nõude pesuks.
Nõudepesumasinas pesemiseks
ei sobi:
sobivad teatud tingimustel:
Söögiriistad, mille käepidemed on puust,
- Peske keraamilisi nõusid
sarvest, portselanist või pärlmutrist
nõudepesumasinas ainult siis, kui tootja
Kuumust mittetaluvad plastnõud
poolt antud informatsiooni kohaselt on
Söögiriistad, millel on kas liimitud või kipsist
need selleks sobilikud.
käepide
- Klaasilustused võivad liiga sagedase
Söögiriistad või nõud, mille valmistamisel on
masinpesu korral ära pleekida.
kasutatud liimimistehnoloogiat
- Hõbedal ja alumiiniumil on kalduvus peseTina- ja vaskesemed
misel tumedamaks tõmbuda. ToidujääKristallklaasist nõud
nustest, näit. munavalgest, munakollasest
Roostealtid terasnõud
või sinepist, võib hõbedale jääda tumedaPuust lõikelauad jms. (pragunemise ja
maid kohti või laike. Seetõttu puhastage
hilisema kuivamise oht)
hõbenõud kohe toidujäänustest, kui peseKunstilist väärtust omavad esemed;
mine ei toimu vahetult pärast söögikorda.
väärtesemete puhul on soovitatav kasutada - Mõningad klaasitüübid võivad pärast
käsipesu
sagedasi pesukordi tuhmistuda.
• Enne kui paigutate nõud seadmesse,
– eemaldage suuremad toidujäänused
– leotage keedunõusid, mille põhja külge
– asetage väiksemad esemed (näit.
kaaned) söögiriistade korvi.
on söögivalmistamisel toit kinni
põlenud.
• Võtke söögiriistade ja lauanõude
süstematiseeritult seadmesse paigutamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
– lauanõud ja söögiriistad ei tohi
takistada pihustitorude pöörlemist.
– asetage tasside, klaaside, keedupottide
jms. põhjad ülespoole, et vesi pääseks
nõusid korralikult puhastama.
– veenduge selles, et nõud-kausid ei
puuduta üksteist ja et söögiriistad ei ole
üksteise küljes kinni.
– klaasnõud ei tohi üksteist puudutada
(nii välditakse nende purunemist ja
kriimustamist).
14
Söögiriistade korv
Pikad, teravad söögiriistad korvis on
ohtlikud, eriti lastele (vt. ka
ohutusjuhiseid). Seetõttu tuleb need
asetada ülemisse korvi.
Kõikide söögiriistade korralikuks
puhastamiseks:
1. asetage söögiriistade korvi peale
sõrestik
2. paigutage lühemad noad, kahvlid ja
lusikad söögiriistade korvi sõrestikku nii,
et nende käepidemed jäävad allapoole.
Mõnedes nõudepesumasinate mudelites ei
ole söögiriistade korvi sõrestikku.
Pottide, pannide ja suurte taldrikute
süstematiseeritult seadmesse asetamine
Asetage suuremad ja rohkem määrdunud
nõud alumisse korvi.
Suuremate nõude seadmesse
paigutamise hõlbustamiseks võib
- tagumise nõuderaami alumisest
korvist eemaldada.
- asetada söögiriistade korvi alumise
korvi sees külitsi.
15
Tasside, klaaside ja kohviserviisi
süstematiseeritult seadmesse asetamine
Asetage väikesed ja kuumuse suhtes
tundlikud nõud ning pikad ja teravad
söögiriistad ülemisse korvi.
• Asetage nõud tassiriiulitele ja nende alla
nii, et vesi pääseb esemeid korralikult
puhastama.
• Kui paigutate ülemisse korvi kõrgeid
nõusid, võite tassiriiuli ülespoole pöörata.
• Asetage veini-, vahuveini- ja konjakiklaasid tassiriiuli pesadesse.
• Klaasid, tassid jne. võib asetada ka
ülemises korvis oleva kahe vasakpoolse
‘nagirivi’ piidele.
16
Ülemise korvi reguleerimine
kui ülemine korv on üles tõstetud
kui ülemine korv on normaalasendis
Nõude maksimaalkõrgus
ülemises korvis
alumises korvis
22 cm
31 cm
24 cm
29 cm
Ülemise korvi kõrgust võib reguleerida
ka siis, kui nõud on korvis.
Vastavalt mudelile on ülakorvil kaks
erinevat modifikatsiooni:
Modifikatsioon 1 või
Modifikatsioon 2:
Modifikatsioon 1
Ülemise korvi madalamale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke korvi, haarates kinni tagumise
tassiriiuli käepidemest, ja laske sel
allapoole langeda.
Ülemise korvi kõrgemale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke ülakorvi aeglaselt paremast
äärest, kuni rattad sobituvad
ülemistesse rööbastesse.
Ülemise korvi madalamale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke ülakorvi käepidemest kuni
tõkiseni ja laske see horisontaalasendisse. Ülemine korv lukustub
alumisse positsiooni.
Ülemise korvi kõrgemale seadmine:
1. Tõmmake ülemine korv täielikult välja.
2. Tõstke ülakorvi käepidemest kuni
tõkiseni ja laske see horisontaalasendisse. Ülemine korv lukustub
ülemisse positsiooni
17
Nõudepesuvahendi lisamine
Lisage ainult masinpesu puhul
kasutatavat nõudepesuvahendit.
Täitke nõudepesuvahendi paak
alati enne pesuprogrammi käivitamist (mitte
siis, kui kasutate eelpesu). Pesuvahend
lahustub vees pesuprogrammi töötamise
ajal.
Järgige pesuvahendi taaral toodud
tootjapoolseid doseerimis- ja
säilitamisjuhiseid.
1. Loputusvahendi paak on nõudepesumasina luugi siseküljel.
Kui kaas on kinni: vajutage lukustusriivi
(1). Kaas hüppab lahti.
2. Doseerige nõudepesuvahend selleks
ettenähtud paaki. Otstarbekas on jälgida
täitenivood märkivaid tähisjooni.
20 = ca 20 ml nõudepesuvahendit
30 = ca 30 ml nõudepesuvahendit
3. Vajutage kaanele, kuni see klõpsatusega
sulgub.
Kui nõud on väga määrdunud, võite
täita nõudepesuvahendiga ka abimahuti (2). Sel juhul hakkab pesuvahend vees lahustuma juba eelpesu
ajal.
18
Madala leelisesisaldusega pesuvahendid
Nõudepesumasinate tarbeks valmistatud
nõudepesuvahendid võib jagada keemilise
koostise põhjal kahte põhirühma:
- tavalised, leeliselised pesuvahendid, mis
sisaldavad söövitavaid aineid.
- madala leelisesisaldusega
pesuvahendid, mis sisaldavad
looduslikke ensüüme.
50 ºC -pesuprogrammid koos madala
leelisesisaldusega
nõudepesuvahenditega vähendavad
koormust keskkonnale ja säästavad
nõusid, sest need pesuprogrammid
on seadistatud eelkõige just madala
leelisesisaldusega
nõudepesuvahendite ensüümide
mustust eemaldavate omaduste järgi.
Seepärast saavutavad 50 ºC programmid madala
leelisesisaldusega pesuvahenditega
koos toimides samad pesutulemused,
milleni tavaliselt jõutakse alles 65ºC-le
vastava programmi puhul.
Nõudepesuvahendi tabletid
Mitmete tootjate poolt valmistatavad
nõudepesuvahendite tabletid lahustuvad erineva kiirusega. Seetõttu ei
jõua mõned nõudepesuvahendite
tabletid kiirpesu programmi
rakendamisel piisavalt lahustuda.
Sellest lähtuvalt on soovitatav
nõudepesuvahendite tablettide kasutamise korral rakendada eelpesuks
tavalisi pesuprogramme.
19
Pesuprogrammi valik (programmitabelid)
Valige selle tabeli abil õige pesuprogramm
Nõude tüüp:
Söögiriistad ja toidunõud
–
–
–
sellele lisaks:
normaalselt
väga määrdunud;
Määrdumuse aste väga määrdunud;
kuivanud
kuivanud toidujäätmed määrdunud
toidujäätmed,
eriti
sobib eelkõige
valkained ja tärklis
kasutamiseks
kontsentreeritud
nõudepesuvahenditega
Sobiv
pesuprogramm
Vajutage prog3) 4)
ramminuppu
Eelloputus
Eelloputus
Eelloputus
Programmi
Pesu
Pesu
Pesu
faasid: 1)
2 vaheloputust
Vaheloputus
2 vaheloputust
Loputamine nõude
Loputamine nõude
Loputamine nõude
kirgastamiseks
kirgastamiseks
kirgastamiseks
Kuivatamine
Kuivatamine
Kuivatamine
Kulunormid: 2)
Pesemisaeg
Võimsustarve
Veekulu
110 – 120 minutit
1,9 – 2,1 kWh
18 – 20 liitrit
89 – 99 minutit
1,3 – 1,4 kWh
13 – 15 liitrit
110 – 120 minutit
0,95 – 1,05 kWh
13 – 15 liitrit
1) Pesuprogrammide erinevate faasidega kaasnevad mitmesugused hääled, kuna
pesuprogrammide teatud etappidel uhutakse nõusid mõne aja jooksul intensiivsemalt, et
need paremini puhastuksid.
2) Kulunormid lähtuvad normaalsest töörežiimist ning on hinnangulised. Need varieeruvad,
sõltuvalt nõudekorvi täitmise astmest. Seetõttu võivad praktilised tulemused siintoodud
andmetest mõnevõrra erineda.
3) Pesuprogramm
puhastab keskmiselt määrdunud nõud väga väikese energiakuluga.
Kui nõud tuleb puhtaks pesta lühema aja jooksul, võite valida pesuprogrammi.
4) Testimisprogramm
20
Nõude tüüp:
sellele lisaks:
Määrdumuse
aste
Söögi- ja
keedunõud
kuumuse suhtes
tundlikud nõud
normaalselt
määrdunud
Nõud ilma
pottideta
–
äsjakasutatud
nõud, tavalisest
veidi rohkem
määrdunud
Kohvinõud ja serviisid
kuumuse suhtes
tundlikud nõud
veidi
määrdunud
sobib eelkõige kasutamiseks koos
kontsentreeritud nõudepesuvahenditega
Sobiv
pesuprogramm
Vajutage programminuppu
Programmi
faasid: 1)
–
Pesu
Vaheloputus
Loputamine nõude
kirgastamiseks
Kuivatamine
–
Pesu
–
Loputamine nõude
kirgastamiseks
–
–
Pesu
Vaheloputus
Loputamine nõude
kirgastamiseks
–
75 – 85 minutit
0,95 – 1,15 kWh
9 – 11 liitrit
30 minutit
0,8 kWh
8 liitrit
28 minutit
0,75 kWh
11 liitrit
Kulunormid: 2)
Pesemisaeg
Võimsustarve
Veekulu
5) See programm ei sobi kuivanud toidujäätmetega nõude pesemiseks.
21
Pesuprogrammi käivitamine
1. Veenduge selles, et nõud ja söögiriistad on nõudepesumasinasse asetatud selliselt, et pihustitorud pääsevad
vabalt pöörlema.
2. Keerake veekraan täiesti lahti.
3. Sulgege luuk.
. Lüliti
4. Vajutage ON- / OFF –nuppu
indikaator
süttib.
5. Vajutage soovitud programmi nuppu
(vt. programmitabelit). Programmi ja
vastavate programmifaaside indikaatorid süttivad. Valitud pesuprogramm
käivitub ca 6 sekundi jooksul.
Polüfunktsionaalsele näidikule kuvatakse programmi töötamise järelejäänud aeg, mis sõltub korvide täitmise
tasemest. Kui nõudepesumasina
juhtsüsteem kohaldab automaatselt
pesuprogrammi (lähtuvalt täitmise
tasemest, nõude määrdumusest jne.),
võib see peatada näidikul oleva aja või
seda korrigeerida. Programmifaasile
lisaks kuvatakse näidikule ka
informatsioon töötava programmi
vastava faasi kohta.
Kui polüfunktsionaalsele näidikule
kuvatakse pesuprogrammi käivitumisel veateated, lugege peatükki
“Mida teha, kui …”.
Pesuprogrammi vahetamine
Kui soovite pesuprogrammi vahetada
valikujärgse esimese 6 sekundi
jooksul, vajutage uuesti pesuprogrammi nuppu. Kui soovite pesuprogrammi hiljem vahetada, toimige
järgnevalt:
1. Vajutage uue pesuprogrammi nuppu ja
hoidke seda allavajutatuna. Nüüd
vilguvad mõlema pesuprogrammi
indikaatorid.
2. Mõne sekundi pärast vilgub ainult uue
pesuprogrammi indikaator. Vabastage
programminupp; uus pesuprogramm on
nüüd käivitunud.
Pesuprogrammi katkestamine
nõudepesumasina luugi avamisega
Ilmutage ettevaatlikkust kuuma auru
suhtes, kui luugi keset pesuprogrammi töötsüklit avate. Avage
luuk ettevaatlikult.
1. Avage nõudepesumasina luuk. Pesuprogramm peatub.
2. Töötava pesuprogrammi indikaator
kustub.
3. Sulgege luuk. Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi peatamine
1. Vajutage töötava pesuprogrammi
nuppu ja hoidke seda allavajutatuna.
Töötava pesuprogrammi programmiindikaator vilgub mõne sekundi kestel.
2. Vabastage programminupp, pesuprogramm on töötamise lõpetanud.
Töötav pesuprogramm katkeb, kuid
ei lõpe, kui seade vooluvõrgust välja
lülitatakse. Kui seade uuesti vooluvõrku lülitatakse, pesuprogramm
jätkub.
Pesuprogrammi vahetamine /
katkestamine / seiskamine
Vahetage või katkestage töötav(at)
programm(i) üksnes siis, kui see on
vältimatu. Kui seadme luuk uuesti
suletakse, kuumeneb ja paisub
seadmesse tulnud õhk. Seeläbi
seadme põhjale sattunud vesi võib
vallandada veekaitsesüsteemi.
22
Täitumusastme lugeja
Kui pesuprogramm käivitatakse hoolimata
sellest, et ülemises ja / või alumises korvis
on vähe nõusid, kohaldab täitumusastme
lugeja pesuvee hulga ja pesuprogrammi
kestuse vastavaks nõude kogusele. Nii on
võimalik ökonoomselt ja kiiresti pesta ka
väiksemat nõudekogust. Kui seade on vaid
pooltäidetud (6 inimese sööginõud),
säästetakse sel viisil isegi 2 liitrit vett ja 0,2
kWh elektrienergiat.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasin välja alles siis,
kui programmi lõppemiseni jäänud aeg
polüfunktsionaalsel näidikul on “0”.
. ON- /
1. Vajutage ON- / OFF –nuppu
kustub.
OFF -nupu indikaator
Kui nõudepesumasina luuk avatakse
kohe programmi lõppemisel, võib
seadmest välja paiskuda kuuma auru.
Seepärast:
2. Avage luuk ettevaatlikult.
Taimeri seadistamine
Võite programmeerida seadme käivitusaja
taimeriga, kui pesuprogramm peab tööle
hakkama lähima 19 tunni jooksul.
Eemaldage nõud seadmest
Taimeri seadistamiseks:
.
1. Vajutage ON- / OFF –nuppu
, kuni
2. Vajutage taimeri nuppu
polüfunktsionaalsele näidikule
kuvatakse vilkuv tundide arv, mis viitab
ajale, mille jooksul soovitakse
pesuprogrammi käivitada.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi
nuppu. Polüfunktsionaalsele näidikule
kuvatakse nüüd tundide arv (vilkumist
enam ei toimu). Tundide arv on
talletatud.
4. Sisestatud aja möödudes käivitub
pesuprogramm automaatselt.
• Kuumad nõud võivad kergelt puruneda.
Seepärast laske nõudel jahtuda, enne kui
need seadmest välja võtate.
• Laske nõudel seadmes olla ca 15 minuti
vältel pärast programmi lõppemist; see
aeg on vajalik nõude kuivamiseks ja
jahtumiseks.
• Tühjendage esmalt alumine korv ja alles
seejärel ülemine. Nii väldite ülemisest
korvist langeva vee nirisemist alakorvi
nõudele ning veejälgi esemetel.
Taimeri seadistuse muutmine:
Kui pesuprogramm ei ole veel alanud,
võite sisestatud käivitusaega taimeri
nupuga
muuta.
23
Hooldus ja puhastamine
Ärge kasutage mitte mingil juhul
tavalisi saadaolevaid mööbliesemete
puhastusvahendeid või intensiivseid
puhastusaineid.
• Puhastage vajaduse korral
nõudepesumasina juhtpaneel ja nupud
ainult pehmet lappi ja sooja puhast vett
kasutades.
• Pihustitorusid ei ole vaja puhastada.
• Puhastage pesuvahendi mahutit, luugi
tihendit ja filtreid regulaarselt.
Filtrite puhastamine
Pesuvanni põhjas olevad filtrid puhastuvad peamiselt ise. Siiski tuleks neid
aeg-ajalt kontrollida ja puhastada.
Mustad filtrid halvendavad pesutulemust.
1. Avage luuk, eemaldage seadmest
alumine korv.
2. Nõudepesumasina filtrikomplekt koosneb
jäme- / peenfiltrist, mikrofiltrist ja
tasapinnalisest filtrist. Avage filtrisüsteemi
lukustus mikrofiltri käepideme abil ja
eemaldage filtrid.
3. Keerake käepidet ¼ pöörde võrra
vastupäeva ja eemaldage see.
4. Võtke kinni jäme- / peenfiltri (1/2)
silmusest ja tõmmake kurn peenfiltrist
välja.
5. Puhastage kõiki filtreid jooksva vee all.
6. Eemaldage tasapinnaline filter (4)
pesuvanni põhjalt ning puhastage seda
hoolikalt mõlemalt poolelt.
7. Asetage tasapinnaline filter tagasi
pesuvanni põhjale.
8. Asetage jäme- / peenfilter mikrofiltrisse ja
kinnitage kurnad teineteise külge.
9. Asetage filtrisüsteem oma kohale ja
keerake käepidet päripäeva, kuni see
lukustub. Veenduge selles, et
tasapinnaline filter ei asetse pesuvanni
põhjast kõrgemal.
Seadet ei tohi mitte mingil juhul
kasutada ilma filtriteta.
24
Mida teha, kui...
Üritage kõrvaldada ilmneda võivad kergema
loomuga tõrked ise, toetudes alltoodud
juhistele. Kui kutsute hooldusfirma
siinloetletud probleeme lahendama või
seadme kasutamisel tekkinud rikkeid
kõrvaldama, peate sellega kaasnevad kulud
ise kompenseerima (isegi siis, kui garantii
veel kehtib).
...juhtpaneelile ilmuvad veateated
• Kui valitud pesuprogrammi näidikul vilgub
lamp või polüfunktsionaalsele näidikule
kuvatakse veateade C1 või C2, võite
ilmselt vea ise kõrvaldada. Vajutage
valitud pesuprogrammi nuppu, kui olete
vea eemaldanud. Pesuprogramm jätkub.
Kui veakood uuesti näidikule ilmub, võtke
ühendust lähima volitatud hooldusfirmaga.
Viga
Polüfunktsionaalsel näidikul
vilgub veakood C1.
Valitud programmi näit
vilgub: seadmesse ei tule
vett.
Polüfunktsionaalsel näidikul
vilgub veakood C2.
Valitud programmi näit
vilgub.
Polüfunktsionaalsele
näidikule kuvatakse
veateade C3.
• Kõikide teiste näidikule ilmuvate vigade
puhul võtke ühendust hooldusfirmaga,
teavitades teenindajaid samas ka
vastavast veakoodist.
Võimalik põhjus
Veekraan on umbes või
lubjastunud.
Kui vee sissevõtuvooliku
keermesliites on filter, siis on
see ummistunud
Vee sissevõtuvoolikut ei ole
õigesti paigaldatud
Kanalisatsioon on umbes.
Meede
Puhastage veekraan.
Äravooluvoolikut ei ole õigesti
paigaldatud.
Veekaitsesüsteem on
vallandunud.
Kontrollige ühendust
veevõrku.
Sulgege veekraan ja võtke
ühendust lähima volitatud
hooldusfirmaga.
25
Puhastage vee
sissevõtuvoolikus olev filter.
Kontrollige ühendust
veevõrku.
Kõrvaldage ummistus.
... kui ilmnevad nõudepesumasina kasutamisega seonduvad probleemid
Viga
Programm ei käivitu
Võimalik põhjus
Nõudepesumasina luuki pole
korralikult suletud.
Pistik ei ole seinakontakti
ühendatud.
Kaitse on rikkis.
Taimeriga varustatud nõudepesumasinate mudelites:
Käivitusaeg on sisestatud.
Seadme
Pesuvann on valmistatud
pesuruumis võib
roostevabast terasest. Pesuvannis
märgata roostelaike. olevad roostelaigud on nii-öelda
võõra päritoluga (lähtudes veeliini
roostetanud osadest, pottidest,
söögiriistadest jne.). Eemaldage
sellised laigud tavalise
terasmaterjali puhastusvahendiga.
Pesuga kaasneb
vilistav heli.
Vilistav heli on kahjutu.
Meede
Sulgege luuk.
Ühendage pistik seinakontakti.
Vahetage kaitse.
Kui nõude uhtmine ei alga
koheselt,
- sisestage käivitusaja
väärtusena 0 tundi nendel
seadmetel, millel on
polüfunktsionaalne näidik
- kustutage eelnevalt
sisestatud aeg nendel
seadmetel, millel puudub
polüfunktsionaalne näidik.
Peske ainult masinpesu
taluvaid söögiriistu ja nõusid.
Sulgege tihedalt soolapaagi
kork.
Kasutage mõnd teist
tunnustatud pesuvahendit.
… pesutulemus ei ole rahuldav
Nõud ei saa puhtaks
• Ei ole valitud õiget pesuprogrammi.
• Nõud on paigutatud selliselt, et pesuvesi
ei ole pääsenud neid korralikult
puhastama. Nõudekorve ei tohi liigselt
täita.
• Filtrid ei ole puhtad või on need valesti
paigaldatud.
• Kas pesuvahendi doseerimine on
korrektne?
• Kui nõude pinnal on lupja: soolapaak on
tühi või on veepehmendi valesti
seadistatud.
• Vee äravooluvoolikut ei ole õigesti
paigaldatud.
Nõud ei kuiva ära ja need ei läigi
• Ei ole kasutatud kvaliteetseid puhastusvahendeid.
• Loputusvahendi paak on tühi.
Klaaside ja nõude pinnal on jutte või
triipe, piimaplekkide sarnaseid laike või
pinnad näivad sinetavatena
• Seadke loputusvahendi doseerimine
madalamale tasemele.
Klaasidel ja nõudel on kuivanud
veetilkade jälgi
• Seadke loputusvahendi doseerimine
kõrgemale tasemele.
• Seda võib põhjustada nõudepesuvahend.
Võtke ühendust nõudepesuvahendi tootja
(edasimüüja) klienditeenindusega.
26
Tehnilised andmed
Mahutavus:
Lubatav veesurve:
Ühendus vooluvõrku:
12 inimese standardne nõudekomplekt, kaasa arvatud serviisid
1 – 10 baari (=10 – 100 N/c² = 0,1 – 1,0 MPa)
Informatsiooni ühendusest vooluvõrku leiate seadme luugi
parempoolsel siseserval paiknevalt andmekilbilt.
Nõudepesumasinad: Vabalt paigutatavad seadmed
Mõõdud:
850 x 600 x 600 (K x L x S mm)
maksimaalne kaal:
54 kg
Mööbliesemetesse ja köögimööbli tööpinna alla paigutatavad nõudepesumasinad
Mõõdud:
820 – 880 x 596 x 570 (K x L x S mm)
maksimaalne kaal:
50 kg
Mööbliesemetesse tervenisti paigutatavad nõudepesumasinad
Mõõdud:
820 - 880 x 596 x 546 - 550 (K x L x S mm)
maksimaalne kaal:
50 kg
See seade vastab järgmistele EL direktiividele:
• 73/23/EWG, dateeritud 19.02.73 (madalpinge alane direktiiv), koos järgnevate täienduste
ja muudatustega.
• 89/336/EWG, dateeritud 03.05.89 – elektromagneetilise ühilduvuse alane direktiiv (kaasa
arvatud järgnevaid muudatusi hõlmav direktiiv 92/31/EWG).
27
Juhiseid seadme testimiseks
EN 60704 kooskõlas teostatav testimine tuleb sooritada täielikult täidetud
nõudepesumasinaga ja testimisprogrammi töötades (vt. programmitabelit).
EN 50242 kooskõlas teostatav testimine tuleb sooritada täielikult täidetud soolapaagiga,
täielikult täidetud loputusvahendi paagiga ja täielikult täidetud nõudepesumasinaga ning
testimisprogrammi töötades (vt. programmitabelit).
Pesuvahendi doseerimine:
Loputusvahendi lisamise
seadistus:
Terve masinatäis:
12 standardset
nõudekomplekti, kaasa
arvatud serviisid
5 g + 25 g (tüüp B)
4 (tüüp III)
Nõude süstematiseeritud paigutamise
näide: ülemine korv
Nõude süstematiseeritud paigutamise
näide: ülemine korv
Nõude süstematiseeritud paigutamise
näide: alumine korv
28
Pool masinatäit:
6 standardset nõudekomplekti,
kaasa arvatud serviisid (iga
teine pesa vaba)
20 g (tüüp B)
4 (tüüp III)
Söögiriistade süstematiseeritud paigutamise
näide: söögiriistade korv.
Mõnedes nõudepesumasinate mudelites ei
ole söögiriistade korvil sõrestikku.
PAIGALDAMINE JA ÜHENDUSED TOITELIINIDEGA
Nõudepesumasina paigaldamine
• Nõudepesumasin tuleb paigutada
tugevale alusele, tehes seda nii, et seade
püsib kindlalt oma kohal ja on aluspinna
suhtes horisontaalselt.
• Aluse ebatasasusi võib korrigeerida ja
seadme ülapinna kõrguse ühtlustada
teiste mööbliesemete tasemega
reguleeritavaid jalgu keerates:
– komplekti kuuluva kruvikeerajaga.
• Tööpindade alla ja mööbliesemetesse
paigutatavate nõudepesumasinate
tagumisi jalgu reguleeritakse
kruvikeerajaga seadme eest.
• Äravooluvoolik, veevõtuvoolik ja toitejuhe
peavad pääsema seadme taga olevas
sokliruumis vabalt liikuma. Vastasel juhul
võivad need murduda või surve alla jääda.
• Nõudepesumasin tuleb korralikult
tööpinna või vastava mööblieseme külge
kinnitada. Seda tuleb teha tingimata,
vältimaks seadme ettepoole kukkumist
luugi avamisel ja nõudepesumasina
täitmisel
29
Konstruktsioonitüübist lähtuvalt paigaldatakse nõudepesumasinad järgmiselt:
Mööbliesemetesse paigutatav
nõudepesumasin
(vt. alltoodud paigaldusskeemi)
Seadme luuk võidakse katta puu- või
mööbliplaadiga, mille mõõdud on
järgmised:
Laius:
Paksus:
Kõrgus:
(varieeruv)
591 – 594 mm
16 – 24 mm
sõltub
Kaal:
maksimaalselt 8 kg
paigaldusruumi kõrgusest
sokli kõrgusest
kõrvalolevate mööbliesemete
liitekohtadega sobitamisest
Täpne kõrgus mõõdetakse siis, kui seade
on paigutatud mööbliesemete kõrvale.
-
Kui mööblieseme plaadi kõrgus
ületab 600 mm, siis seadme luuk ei
avane täielikult (mööblieseme plaat
ulatub soklini).
Sel juhul tuleb soklisse lõigata auk
(vt. paigaldusskeemi).
30
Tööpinna alla paigutatav
nõudepesumasin
(vt. kõrvaltoodud paigaldusskeemi)
Vabalt paigutatavad seadmed
võib kinnitada vabalt, ilma lisakinnituseta.
Kui nõudepesumasin paigutatakse
gaasipliidi või pliidi lähedale, tuleb
pliidi ja seadme vahele paigaldada
mittesüttiv plaat, mis ulatub kuni
tööpinna ülanurgani (sügavus 57,5
cm). Plaadi pliidipoolne pind peab
olema kaetud alumiiniumfooliumiga
Kui nõudepesumasin paigaldatakse köögimööbli tööpinna alla, eemaldatakse
nõudepesumasina originaalne katteplaat
järgmiselt:
1. Eemaldage tagumise plaadi nurgafurnituuride kruvid (1).
2. Lükake seadme katteplaati ca 1 cm
tahapoole (2), tõstke eesmisest äärest
üles (3) ja eemaldage see.
3. Vajutage joonisel näidatud katteplaadi
hoidikut (4) ja tõmmake seda viltuselt
tahapoole (5).
Kui nõudepesumasinat kasutatakse
vabalt paigutatava seadmena, tuleb
originaalne katteplaat tagasi oma
kohale paigaldada.
Vabalt paigutatavate seadmete sokkel
ei ole reguleeritav.
31
Nõudepesumasina ühendused
Ühendus veevõrku
Nõudepesumasin on varustatud
turvasüsteemiga, mis takistab pesuvee
tagasivalgumist veevõrku. Turvaseadmed
vastavad kehtivatele hüdraulilistele
nõuetele.
• Nõudepesumasina võib ühendada nii
külma- kui ka soojaveevõrku (max 60ºC).
• Nõudepesumasinat ei tohi ühendada
kuumaveeboilerite ja veekeetjatega.
Lubatud veesurve
Madalaim lubatud veesurve:
1 bar (= 10 N/cm² = 100 kPa)
Kõrgeim lubatud veesurve:
10 bar (= 100 N/cm² = 1 Mpa)
Kui surve veevõrgus on alla 1 baari, võtke ühendust
veefirmaga.
Kui veesurve on üle 10 baari, tuleb rõhu alandamiseks
võtta kasutusele reguleerventiil (saadaval
nõudepesumasina edasimüüja juures)
Veevõtuvooliku ühendus
Vältige vooliku painutamist, muljumist
või keerduminekut selle paigaldamisel.
Veevõtuvooliku keermesliide (DIN
259) kinnitatakse veekraanile, millel
peab olema väliskeere (3/4”).
Pingutage keermesliite kinnitusmutter
ainult näppude jõul.
Soovitame paigaldada nõudepesumasina jaoks kas spetsiaalse
veekraani või ühendada seade valamu
harukraaniga.
• Kui seadme komplekti kuuluva veevooliku
pikkus ei ole piisav, tuleb hankida
järgmisse mudeliseeriasse kuuluvad [VDE
(Verband Deutscher Elektrotechniker –
Saksa elektrotehnika standardimisorganisatsioon) poolt aktsepteeritud]
varuvoolikud:
– Voolikuseeria “Wrflex 100” (E-nr.: 911
239 034)
– Voolikuseeria “Wrflex 200” (E-nr.: 911
239 035)
32
Ühendus kanalisatsiooni
Äravooluvoolik
Äravooluvoolik ei tohi olla murdunud,
muljutud ega paindes.
• Äravooluvooliku ühendus:
– lubatud maksimaalne kõrgus: 1 meeter
– nõutav minimaalne kõrgus: 30 cm
seadme alaservast.
Pikendusvoolikud
• Pikendusvoolikud võib soetada volitatud
hooldusfirmast. Pikendusvooliku diameeter peab olema 19 mm, et tagada
seadme häireteta töötamist.
• Vooliku suurim lubatud pikkus
horisontaalosas on 3 m, suurim lubatud
kõrgus on 85 cm.
Ühendus valamu äravoolu liitmikku
• Äravooluvooliku (Ø 19 mm) ots ühildub
enamike äravoolu liitmikega. Äravooluvooliku diameeter peab olema vähemalt
15 mm.
• Äravooluvoolik tuleb kinnitada äravoolu
liitmiku külge komplekti kuuluva vooliku
pingutamiseks ettenähtud võtmega.
Vee juhtimine valamusse (vabalt paigutatavate seadmete puhul)
Kui soovite kinnitada äravooluvoolikut
valamu külge, kasutage selleks poognat.
Selle saate soetada volitatud hooldusfirmast
(varuosa number on ET 646 069 190).
1. Paigaldage poogen äravooluvoolikule.
2. Kinnitage äravooluvoolik nii, et see ei
pääse valamu servalt ära libisema.
Tõmmake nöör läbi poogna augu ja
kinnitage see seinale või veekraani külge.
Veekaitsesüsteem
Nõudepesumasin on varustatud veekaitsesüsteemiga, mis on ette nähtud võimalike
veekahjustuste ennetamiseks. Tööhäire
esinemise korral hakkab toimima tühjenduspump. Nii välditakse vee ülevoolamist või valgumist. Vesi juhitakse seadmest
automaatselt välja.
Veekaitsesüsteem toimib ka siis, kui
seade on välja lülitatud – aga pistikut
ei tohi seinakontaktist lahti ühendada.
33
Ühendus vooluvõrku
Seadme vooluvõrku ühendamine tuleb
jätta vastavat kvalifikatsiooni omava
spetsialisti hooleks.
Seadmete ühendamisel järgige kehtivaid
määrusi ja kohalike energiafirmade
ettekirjutusi.
EN60335/DIN VDE 0700 -direktiividest
lähtuvalt ei tohi pärast seadme paigaldamist
selle kontrollimisel olla nähtaval mitte
mingeid pingestatud osi ega juhtmeid.
Seadme vooluvõrku ühendamiseks
vajalikud andmed leiate nõudepesumasina
parempoolsel siseserval olevalt
andmekilbilt. Seadme kasutuselevõtul tuleb
arvestada ka elektrikilbi lülitusskeemi
parameetritega.
Veenduge enne seadme vooluvõrku
ühendamist, et selle andmekilbil märgitud
elektrivoolu tüüp ja nimipinge vastavad
seadme töökohas kasutatavale elektrivoolu
tüübile ja nimipingele. Andmekilbilt leiate ka
informatsiooni antud vooluvõrgu
parameetritega ühilduva kaitsme kohta.
Vajalikke toiminguid sooritades peab seade
olema vooluvõrgust lahutatud, s.t. pistik
tuleb seinakontaktist lahti ühendada.
Märkus: vaba juurdepääs pistikule peab
olema tagatud ka pärast seadme oma
kohale paigutamist.
Kui seade on vooluvõrguga püsiühenduses,
tuleb see paigaldustööde ajaks võrgust
lahutada mitmepooluselise (N, L1)
lahklülitiga (näiteks Fi-kaitselülitiga), mille
kontaktivahe on suurem kui 3 mm.
34
Ühendused
Veevõtu- ja äravooluvoolik ning toitejuhe
ühendatakse nõudepesumasina külgedele,
kuna nende jaoks pole seadme taga ruumi.
Alltoodud ühendused vee- ja vooluvõrku on
soovitusliku iseloomuga, kuna seadme
paigaldamisel tuleb lähtuda paigutuskoha
tegelikest oludest (olemasolevad
ühendused, kohaliku energia- või veefirma
ettekirjutused ühendustele jne. …).
Kaksikventiil
2 ühendusdetaili (45º-se nurga all või otse),
välisdiameeter 19 mm, pikkus 30 mm
Äravoolutoru
ühendus
Veevõtt
Veevõtt
Voolujuhe
Ühendus
vooluvõrku
Äravoolutoru
ühendus
Transportimiskahjustused
Veenduge pakendi eemaldamisel, et seade
ei ole transportimisel kahjustunud.
Võimalikest kahjustustest tuleb koheselt
teavitada edasimüüjat.
HOOLDUS JA VARUOSAD
Hooldus ja võimalikud remonditööd tuleb
jätta volitatud teenindusfirmade
ülesandeks.
Volitatud teeninduskeskuste nimekirja leiate
käesoleva kasutusjuhendi lõpust.
35
Voolujuhe
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse
seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA Garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt.63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising