AEG F5270VI User manual

AEG F5270VI User manual
Nõudepesumasin
ÖKO_FAVORIT 5270 VI
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient!
Lugege palun see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi enne kui Te nõudepesumasinat kasutama
hakkate. Siin on olulist informatsiooni Teie ohutuse tagamiseks, seadme kasutamiseks, paigaldamiseks
ja hooldamiseks. Teie nõudepesumasin tasub Teie lugemisvaeva laitmatu pesemistulemusega. Lisaks
sellele pole teil tarvis teha liigseid kulutusi teenindusele.
Kui aga peaks mingi tõrge nõudepesumasina töös ilmnema, vaadake palun alalõiku “Tõrgete
kõrvaldamine”. Tihti on võimalik väiksemaid tõrkeid ise likvideerida ning vältida sellega teeninduse
väljakutsumist.
Hoidke kasutusjuhend alles järgmistele võimalikele nõudepesumasina kasutajatele.
AEG uus nõudepesumasin on varustatud täiesti uue impulss - pesusüsteemiga. Tänu sellele on
pesutulemus oluliselt parem, kuna nõude pesu ajal muutub pidevalt impulss - režiimis veesurve
pesutorudes. See saavutatakse tänu veepumba pöörlemiskiiruse muutumisele. Sellest tingituna
varieerub ka pesuprogrammi ajal müranivoo.
Sisukord
Kasutusjuhend.................................................................................................................................. 3
Ohutusnõuded ......................................................................................................................................................3
Utiliseerimine ........................................................................................................................................................4
Kuidas säästa vett, energiat, aega ja keskkonda ..............................................................................................4
Masina kirjeldus ....................................................................................................................................................5
Juhtpaneel .........................................................................................................................................................5
Enne esmakasutust ..............................................................................................................................................5
Veepehmendusseadme reguleerimine ...............................................................................................................5
Spetsiaalsoola lisamine .......................................................................................................................................6
Loputusvahendi lisamine.....................................................................................................................................7
Loputusvahendi doseerimine.............................................................................................................................8
Igapäevases kasutuses........................................................................................................................................8
Nõude paigutamine masinasse ...........................................................................................................................8
Söögiriistade korv ..............................................................................................................................................9
Alumine korv ......................................................................................................................................................9
Ülemine korv......................................................................................................................................................9
Ülemise korvi asend ........................................................................................................................................10
Nõudepesuvahendi lisamine .............................................................................................................................10
Bio - nõudepesuprogrammid ja kompakt-pesuaine.........................................................................................11
Programmitabel...................................................................................................................................................12
Nõudepesuprogrammi seadmine......................................................................................................................13
Programmi tühistamine....................................................................................................................................13
Programmi katkestamine.................................................................................................................................13
Sensorlogic ......................................................................................................................................................14
Väljalülitamine/ nõude väljavõtmine.................................................................................................................14
Nõude välja võtmine...........................................................................................................................................14
Hooldamine ja puhastamine ..............................................................................................................................14
Nõudepesumasina hooldus...............................................................................................................................14
Filtrite puhastamine............................................................................................................................................14
Tõrgete kõrvaldamine ........................................................................................................................................15
Tehnilised andmed .............................................................................................................................................17
Informatsioon kontrollinstitutsioonile..............................................................................................................17
Paigaldamine.......................................................................................................................................................18
Veevooliku ühendamine.....................................................................................................................................18
Kanalisatsioonivooliku ühendamine ................................................................................................................18
Veekaitsesüsteem...............................................................................................................................................19
Ühendamine vooluvõrku....................................................................................................................................19
2
KASUTUSJUHEND
Ohutusnõuded
AEG elektriseadmete ohutus vastab üldtunnustatud ohutustehnika eeskirjadele ja vastavatele
seadustele. Sellest hoolimata peame enda kui tootja kohuseks Teie tähelepanu järgmistele
ohutusnõuetele juhtida:
Sihipärane kasutamine
• Nõudepesumasin on ette nähtud tavaliste majapidamisnôude pesemiseks. Kui masinat kasutatakse
valel otstarbel või käsitsetakse valesti, ei saa masina tootja võimalike vigastuste ja õnnetuste eest
vastutada.
• Nõudepesumasina ümberehitamine on ohutusnõuete tõttu lubamatu.
Enne esmast kasutust
• Nõudepesumasinat tohib transportida ainult püstises asendis.
• Kontrollige ega nõudepesumasinal pole transpordikahjustusi. Vigastatud seadet ei tohi kasutusse
võtta. Vigastuste korral võtke ühendust tarnijatega.
• Nõudepesumasin peab olema vastavalt eeskirjadele paigaldatud ja ühendatud. Nõutavad juhendid on
toodud alalõigus “Paigaldamine”.
• Kontrollige enne esmakasutust, et vooluvõrgu pinge ja voolu liik oleks vastav masina tootesildil
toodud andmetele. Ka nõutava kaitsekorgi andmed on toodud tootesildil.
• Kui nõudepesumasin paigaldatakse vahetult gaasi- või söeahju kõrvale, tuleb nende vahele
paigaldada täiendav soojusisolatsiooni kiht.
Laste ohutuse tagamine
• Pakendi materjalid (näiteks foolium, vahtplast) võivad olla lastele ohtlikud. Hoidke need materjalid
laste käeulatusest eemal.
• Lapsed ei tunneta ohtu, mis tuleneb elektririistade asjatundmatust käsitsemisest. Mitte jätta masinat
järelvalveta tööle ning ärge lubage lastel pesumasinaga mängida - lapsed võivad üksteist kogemata
masinasse sulgeda.
• Nõudepesuvahendit hoidke lastele mittekättesaadavas kohas. Kui lapsed seda sisse võtavad, võivad
nad saada suu ja kurgu keemilisi põletushaavu või isegi asfüksia.
• Nõudepesumasinas olev vesi ei kõlba juua. Hoidke lapsi eemal masinast ka siis, kui see on avatud,
sest masinas võib olla pesuvahendi jääke.
• Igapäevane kasutus
• Nõudepesumasinat ei tohi võtta kasutusse kui toitejuhe, veevoolik või äravooluvoolik on vigastatud
või on tõsiselt vigastatud juhtimispaneeli, tööpinda või sokliosa.
• Vea korral sulgege kõigepealt veekraan, siis lülitage masin välja ning eemaldage juhe vooluvõrgust.
Püsiühenduse korral keerake korgid välja.
• Juhet vooluvõrgust eemaldades hoidke kinni pistikust mitte juhtmest.
• Nõudepesumasinaid tohivad remontida ainult vastava ala spetsialistid. Ebaõige remont võib
põhjustada tõsist ohtu kasutajale. Parandamist vajava vea korral võtke ühendust meie
hooldekeskusega või vastava kauplusega.
• Mitte kallata nõudepesumasinasse lahusteid - võib toimuda plahvatus.
• Mitte istuda või nõjatuda avatud uksele, masin võib ümber kalduda.
• Mitte puudutada küttekeha pesuprogrammi ajal või vahetult selle lõppemise järel, kuna küttekeha on
kuum. Põletusoht!
• Kontrollige kindlasti enne spetsiaalsoola, pesupulbri ja loputusvahendi kasutamist, et need tooted on
tootja poolt ühetähenduslikult lubatud koduses nõudepesumasinas kasutamiseks.
• Mitte asetada plastesemeid küttekeha kohale. Kerged plastnõud tuleks asetada teiste nõude alla, et
vältida nende üleskerkimist ja kontakti küttekehaga.
• Nõudepesumasinat teisaldage või transportige ainult püstises asendis, kuna muidu võib
veepehmendussool valguda nõudepesumasina kesta ja tekitada roostet.
• Kui nõudepesumasinat ei kasutata pikemat aega (näiteks puhkuse ajal), tuleks veekraan kinni
keerata.
3
Utiliseerimine
Pakendi utiliseerimine
Meie nõudepesumasinad on transpordikahjustuste vältimiseks kaetud vastava kaitsepakendiga.
Seejuures piirdume me tõesti ainult hädavajalikuga.
Hoiatus! Pakkematerjalid (näiteks kilefoolium, vahtplast) võivad lastele ohtlikud olla. Lämbumisoht!
Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
Kõik kasutatud pakkematerjalid on korduvkasutatavad.
• Kartongosad on valmistatud vanapaberist, puitdetailid on töötlemata.
• Kunstmaterjalid on tähistatud järgnevalt:
– >PE> polüetüleen
– >PS< polüstürool
– >POM< polüoksümetüleen
Pakendi materjalide korduvkasutamisega saab kokku hoida materjale ning vähendada jäätmete hulka.
Vana seadme utiliseerimine
Kui Te ühel päeval olete loobunud vana masina kasutamisest, siis enne utiliseerimist muutke
nõudepesumasin kasutuskõlbmatuks.
Hoiatus! Lapsed võivad mänguhoos üksteist kogemata masinasse sulgeda (Lämbumisoht!) või muidu
ohtlikku situatsiooni sattuda. Seetõttu eemaldage toitejuhe ja visake see ära. Ka ukselukk tuleb rikkuda,
et seda ei saaks sulgeda.
Kõik kunstmaterjalist detailid on märgistatud ning see võimaldab jäätmete sorteerimist, et need hiljem
uuesti kasutusse võtta.
Viige oma kasutatud masin utiliseerimiskeskusesse.
Kuidas säästa vett, energiat, aega ja keskkonda
• Ühendage nõudepesumasin sooja vee ühendusega siis, kui Teil on modernne sooja vee seade. Muul
juhtudel, näiteks elektriga vee soojendamise korral, ühendage masin külma vee torustikuga.
• Nõusid pole vaja eelnevalt vee all loputada.
• Koguge kasutatud nõud masinasse. Peske nõud puhtaks alles siis, kui mõlemad korvid on täis. Nii on
kõige majanduslikum ja keskkonnasõbralikum.
• Valige ka nõude liigile ja määrdumisastmele vastav pesuprogramm. (vt. Programmid)
• Vältige pesuvahendi, spetsiaalsoola ja loputusaine üledoseerimist. Jälgige nii siin kasutusjuhendis
toodud doseerimissoovitusi kui ka vastava vahendi tootja poolt antud soovitusi.
• Kontrollige, et veepehmendusseade oleks korrektselt paigaldatud.
Nõud, mis ei ole sobivad masinas pesemiseks:
Masinaga pesemiseks ei sobi puitesemed, mitte-kuumaveekindlad kunstmaterjalid, kristall, tinanõud,
liimitud osadega nõud, mõranenud nõud, vanad söögiriistad, mille viimistlus ei talu kõrget temperatuuri,
mitte-roostevabad terasnoad, puit-, sarv-, portselan-, pärlmutterkäepidemetega söögiriistad.
Nõud, mis sobivad osaliselt masinas pesemiseks:
Järgnevate osade puhul kehtivad piirangud:
• Savinõusid võib ainult siis masinas pesta kui tootja on seda otseselt lubanud.
• Teatud liiki viimistlus võib paljukordse masinpesu korral luituda.
• Alumiinium kaldub sageli tumenema. Ka teatud liiki klaas võib muutuda paljukordse masinpesu
tagajärjel häguseks.
• Lauahõbe tuleks alati puhastada toidujäätmetest, kui nõusid ei saa pesta kohe pärast sööki.
• Paljud toiduained (munavalge, munakollane, sinep) rikuvad nõude värvi või jätavad plekke.
• Uute nõude ostmisel jälgige nende sobivust masinas pesemiseks: et neil oleksid sirged siledad
seinad, suured avad, et nad poleks mitte väga sügavad, et viimistlus oleks masinpesukindel.
• Ka klaaside ja söögiriistade ostmisel arvestage nende nôudepesumasina-kindlust.
4
Masina kirjeldus
Ülemine dush
Ülemise pesutoru
ühenduse kummitihend
Vihmutid
Spetsiaalsoola mahuti
Loputusvahendi mahuti
Pesemisvahendi mahuti
Andmesilt
Juhtimispaneel
Filtrid
Juhtpaneel
Veepehmendi nupp
Juhtimisnupud
Töötamise lõpu kontrollnäidik
Spetsiaalsoola lisamise indikaatornäidik
Juhtimisnuppude alal on Sisse/ Välja nupp
ja programminupud koos indikaatortuledega.
Veepehmendi nupp: lisaks pesuprogrammile, mida selle nupuga saab valida, saab kasutades seda
nuppu koos Sisse/ Välja
nupuga ka reguleerida veepehmendusseadet.
Enne esmakasutust
Pärast seda kui nõudepesumasin on korrektselt paigaldatud ja ühendatud, tuleb see töökorda seada.
Selleks on vaja astuda järgmisi samme:
1. Reguleerida veepehmendusseade;
2. Lisada spetsiaalsoola;
3. Lisada loputusainet.
Veepehmendusseadme reguleerimine
Masinpesu korral on soovitav kasutada pehmet vett, et vältida katlakivi settimist nõudele või
nõudepesumasinasse. Seepärast peab nõudepesumasinas kasutatavat vett pehmendama kuni
kareduseni 4°d (saksa kraad).
Selleks on nõudepesumasinas veepehmendusseade. See töötab automaatselt vastava soolalahusega.
Soola kulu sõltub kohaliku vee karedusest. Teie elukohas tarvitatava vee kareduse kohta saate
informatsiooni kohalikust veevarustuse firmast.
5
Veepehmendi optimaalseks tööks on vaja:
- seadistada veepehmendusseade vastavuses kohaliku vee karedusega;
- soolamahuti peab alati olema täidetud spetsiaalsoolaga.
Minimaalse soolakuluga parima pesemistulemuse saavutamiseks on nõudepesumasinal
kümneastmeline veekareduse nivoo regulaator.
Vee karedus
°dH
1
2
mmol/l
Nivoo
Vee karedus
seadistus
Vilkumiste arv
9
8
7
6
5
41 - 50
35 - 40
31 - 34
27 - 30
23 - 26
7,3 - 9,0
6,3 - 7,2
5,5 - 6,2
4,8 - 5,4
4,1 - 4,7
IV
9
8
7
6
5
19 - 22
15 - 18
3,3 - 4,0
2,6 - 3,2
III
4
3*
4
3
11 - 14
1,9 - 2,5
II
2
2
4,0 - 10
0,7 - 1,8
I/II
1
1
alla 4
alla 0,7
I
0
soola ei ole
10
1
Saksa veekareduse mõõduskaala
millimooli liitri kohta, rahvusvaheline veekareduse mõõduühik
*tehases seatud asend
2
1. Hoidke veepehmendi nuppu alla vajutatuna kui Te nõudepesumasinat sisse lülitate.
-
Veepehmendi nupu kõrval olev indikaatortuli hakkab vilkuma.
-
Vilkumiste arv vastab veekareduse seadistusele (v.a. 0-tasemele vastab 10 vilkumist).
-
Vilkumiste arv kordub mitu korda 5-minutiliste pauside järel.
2. Vajutades veepehmendi nupule suurendate veepehmendi seadistuse astet 1 võrra (v.a. 9 järgneb 0).
3. Kui veekareduse aste on õigesti seadistatud, lülitage nõudepesumasin “Sisse/välja” nupust
vajutamisega välja. Vastav veekareduse aste on salvestatud.
Spetsiaalsoola lisamine
Kui Teie poolt kasutatav vesi on täiesti pehme (karedus alla 4°dH), siis ei ole vaja soola kasutada ja
kontroll-lamp võib põleda pidevalt. Masina toimimist see ei takista.
Tähelepanu! Kasutage spetsiaalselt nõudepesumasina jaoks ette nähtud soola. Teised soolad
sisaldavad lahustumatuid aineid, mis kahjustavad veepehmendusseadet.
Nôudepesupulbrit ja soola müüakse sageli sarnastes pakendites. Nõudepesuvahendi juhuslik puistamine
soolakonteinerisse viib veepehmendusseadme rivist välja! Seepärast kontrollige hoolikalt iga kord, kui
soola lisate, kas teie käes olev pakk on ikka soolapakk.
Millal on vaja soola lisada?
6
-
Enne nõudepesumasina kasutusse võtmist.
-
Kui nõudepesumasina juhtimispaneelil olev indikaatorlamp
hakanud põlema.
on
Kuidas soola lisada?
•
Soola lisamiseks avage uks, tõmmake alumine korv välja, kruvige
vastupäeva keerates maha soolakonteineri kork.
NB! Enne esmakasutust: Täitke konteiner veega.
•
•
Seejärel lisage spetsiaalset lehtrit kasutades konteinerisse
spetsiaalsoola, mahutavus ca 1,0 – 1,5 kg. Ärge mahutit üle
täitke. Soola valamiseks mahutisse kasutage kaasasolevat lehtrit.
Puhastage mahuti ava soolajääkidest ja keerake kork uuesti
peale.
Tähtis: Kohe pärast soola lisamist tuleb täisprogrammiga nõusid pesta. Sellega saab masina põhja
voolanud soola ära pesta ning vältida võimalikku rooste teket.
Soola lisamise indikaator
Soola peab lisama, kui pesumasina juhtimispaneelil hakkab vastav indikaator (SALZ) põlema. Sõltuvalt
soolaterade suurusest võib kuluda mõningaid tunde kuni indikaatortuli kustub.
Loputusvahendi lisamine
Loputusvahend hoolitseb selle eest, et viimase loputamise järel vesi kergelt ja tilgatult nõudelt maha
voolaks. Nõud muutuvad säravaks. Seda lisatakse reservuaarist automaatselt loputamise ajal.
Tähelepanu!
Kasutage ainult spetsiaalselt koduste nõudepesumasinate jaoks ette nähtud loputusvahendeid,
sest teised vahendid, nt. äädikas, võivad masinat kahjustada ja anda mittesoovitava efekti.
Liigne loputusvahendi ja loputusaine võib nõudepesumasinat kahjustada.
Millal on vaja loputusainet lisada?
-
Enne nõudepesumasina kasutusse võtmist.
-
Lisage loputusvahendit juurde, kui indikaatoravasse ilmub tume punkt, mille ümber on hele rõngas.
Kui reservuaar on täis, on ava ühtlaselt tume.
Loputusvahendi mahuti asub ukse siseküljel.
1. Avage uks.
2. Avage mahuti, pöörates kaant (A) 1/4 pöörde võrra vasakule.
3. Lisage loputusvahend täiteavasse, kuid mitte rohkem kui katkendliku
jooneni. Maksimaalne täitekogus on ca 150 ml.
4. Seejärel sulgege kaas paremale keerates.
5. Et vältida liigse vahu tekkimist loputusvahendiga loputamise ajal,
pühkige lapiga ära loputusvahend, mis läks täitmise ajal masinasse
laiali.
7
Loputusvahendi indikaator
Lisage loputusvahendit juurde, kui indikaatoriavasse B ilmub tume punkt, mille ümber on hele rõngas.
Kui reservuaar on täis, on ava ühtlaselt tume.
Loputusvahendi doseerimine
Loputusvahendi kogus reguleeritakse täiteavas oleva kuuepositsioonilise selektori C abil (minimaalne
kogus on asend "1", maksimaalne kogus on asend "6", vastavalt 1-6 cm³).
3
Tehases on masin seadistatud nivoole 4 (s.t. 4 cm loputusvahendit). Sel astmel piisab loputusvahendist
täidetud mahuti korral ca 40 nõudepesuks.
Erandjuhtudel on tarvis vähem või rohkem loputusvahendit.
Loputusvahendi kasutamist on vaja korrigeerida ebarahuldavate
pesemistulemuste korral (vt. lõiku "Tõrgete kõrvaldamine").
1. Loputusvahendi doseerimiseks avage
loputusvahendi mahuti kaas, pöörates seda 1/4
pööret vasakule.
2. Doseerimisregulaatorit pöörake mündi või
kruvikeerajaga sobivasse asendisse.
3. Paigaldage mahuti kate ja keerake kinni.
4. Pühkige ära mahavoolanud loputusvahend.
Igapäevases kasutuses
• Peab kontrollima, kas on vaja lisada spetsiaalsoola või loputusainet.
• Tuleb toidunõud ja söögiriistad korralikult masinasse paigutada.
• Vastavat nõudepesumasinate pesuvahendit kasutada.
• Valida vastavalt nõudele ja nende määrdumisastmele sobilik pesuprogramm.
• Käivitada pesuprogramm.
Nõude paigutamine masinasse
• Enne nõude paigutamist masinasse tuleks nõudelt eemaldada suuremad vees lahustumatud
toidujäätmed nagu kondid, kalaluud jne., keedupotid tuleks eelnevalt leotada kui neil on kõrbenud
toidujäätmeid.
• Nõude õige paigutamine kindlustab korraliku pesemistulemuse.
• Asetage kõik anumad nagu pannid, tassid ja klaasid avausega allapoole, nii et vesi saaks neist vabalt
välja voolata. Jälgige, et nõgusustesse ei saaks koguneda vett.
• Eriti suured nõgusad taldrikud asetage alumise korvi tagaosas olevatesse laiade vahedega
hoidikutesse, et veejuga saaks üle taldrikute voolata.
• Kausid, pannid ja potid soovitame panna alumise korvi lühikestele hoidikutele .
• Klaaside asetamisel püüdke vältida nende omavahelist kontakti, sest vastasel korral võivad klaaside
kuivamisel tekkida puuteplekid ja klaas võib kahjustuda.
• Käepärasem on alustada nõude masinasse paigutamist tagantpoolt.
Tähtis! Liiga suured või kõrged nõud võivad blokeerida vihmutite liikumist. See halvendab oluliselt
pesutulemust. Kontrollige enne pesemisprogrammi käivitamist, et vihmutid liiguksid vabalt. Vajaduse
korral sättige nõud ringi.
8
Söögiriistade korv
Paigutage söögiriistad korvi alljärgnevalt:
Jaotage söögiriistad sobivate vahedega kõikidesse
sahtlitesse, et vesi voolaks üle kõigi söögiriistade.
Noad, kahvlid ja lusikad asetage käepidemega
allapoole.
Lusikaid ja kahvleid mitte asetada üksteise sisse.
Tee- ja kohvilusikate jaoks võib kasutada
spetsiaalset lusikahoidjat.
Alumine korv
Alumises korvis pestakse tugevalt määrdunud
suuri nõusid
Tõmmake alumine korv kuni piirasendini välja
ja paigutage sellele suuremad taldrikud, kausid,
alused
ja
potid,
nagu
on
näidatud
illustratsioonil.
Ülemine korv
Ülemises korvis pestakse väiksemaid õrnemaid nõusid (läbimõõt
kuni 24 cm).
Tõmmake korv kuni fiksaatorini välja ja asetage väiksemad nõud
nagu nt. alustassid, tassid, klaasid ja kruusid masinasse, nagu on
näidatud illustratsioonil.
Lahtikäivate tassihoidjate alla ja peale pandud nõude puhul jälgige,
et vesi saaks neist vabalt üle voolata. Kõrgemate nõude
paigaldamisel saate tassihoidjad üles tõsta. Veini-, shampuse-,
konjakiklaase võite panna vastavate hoidjate vahele või neile
riputada.
Üles tõstetav hoidja on spetsiaalselt klaaside hoidmiseks: üles
tõstetuna shampuse- ja veiniklaaside ning alla lastuna madalamate
klaaside jaoks.
Pärast ülemise korvi täitmist lükake see jälle korralikult
nõudepesumasinasse.
9
Ülemise korvi asend
Ülemise korvi asend on reguleeritav.
Nõude maksimaalne kõrgus
Ülemises korvis
Alumises korvis
Ülemises asendis
22 cm
31 cm
Alumises asendis
24 cm
29 cm
Kõrguse reguleerimine on ka täidetud korvi korral võimalik.
Tegutsege järgnevalt:
Madalamale laskmine:
• Tõmmake ülemine korv kuni lõpuni välja.
• Tõstke ülemist korvi paremast servast ja laske korvi alla poole.
Ülemisse asendisse tõstmine:
• Tõmmake ülemine korv kuni lõpuni välja.
• Tõstke korvi paremast servast üles ja tõmmake kergelt ettepoole,
kuni see ülemises asendis fikseerub.
Nõudepesuvahendi lisamine
Mingil juhul ärge kasutage tavalist käsitsipesu nõudepesuvahendit! Nendega tekib liiga palju vahtu, kuid
masinas need nõusid puhtaks ei pese ja võivad hoopis rikkeid põhjustada. Kasutage ainult kodustele
nõudepesumasinatele ettenähtud pesuvahendeid.
Hoidke nõudepesuvahendit kuivas kohas ja pakitult. Kui see on niiskuse käes kivistunud, on
puhastustulemus halb.
Enne iga nôudepesuprogrammi käivitamist (arvestamata eelloputust), puistake vedel või pulbriline
nõudepesuvahend selleks ettenähtud mahutisse. Nõudepesuvahend võetakse masina poolt
automaatselt kasutusele.
Doseerimissoovitused.
Pulbrilist pesemisvahendit lisage normaalse määrdumise korral ca 20 ml, tugevama määrdumise,
eriti rasva ja suure tärklisesisaldusega toidujäätmetega määrdunud nõude korral ca 30 ml.
Vedelat pesemisvahendit lisage vastavalt ca 30 ja 40 ml. Tablette lisage mõlemal juhul 1.
Kui nõudepesumasinas on vähem nõusid lisage ka vähem pesuvahendit.
Pesemiseks vajalik pesuvahendi kogus sõltub nõude kogusest ja määrdumisastmest. Järgige palun
programmitabelis toodud koguseid.
Pärast nõudepesuvahendi lisamist sulgege mahuti kaas.
10
1. Kui mahuti kaas on suletud, siis lükake sulgurit ettepoole. Kaas
avaneb.
2. Lisage mahutisse pesuvahend. Pesemisvahendi lisamisel jälgige
jooni konteineri seinal: alumine joon "MIN" vastab 30g, ülemine
"MAX" 40 g pesuvahendile.
3. Kaas sulgege pärast pesuvahendi lisamist.
Nõudepesuvahend võetakse masina poolt automaatselt
kasutusele õigel ajamomendil.
Eelloputusega programmi kasutamisel väga mustade nõude
korral soovitame lisada täiendavalt pesuvahendit kaanes
asuvasse süvendisse (2) (vt joonis). Sel juhul hakkab
pesuvahend juba eelpesu korral toimima.
Ebapiisav kogus nõudepesuvahendit mõjub pesemistulemusele halvasti, samas ei anna ka liigne
vahendi kasutamine mingeid eeliseid, vaid hoopis mõjub kahjulikult keskkonnale.
Bio - nõudepesuprogrammid ja kompakt-pesuaine
Nõudepesuvahendeid võib jagada nende keemilise koostise järgi kahte põhitüüpi:
- tavalised, suure leelisesisaldusega pesuained
- väikese leelisesisaldusega looduslikke ensüüme sisaldavad kompakt-pesuained.
Ensüümid toimivad mustust lagundavalt ning on bioloogiliselt vastuvõetavamad. Kõige paremini
toimivad need temperatuuridel 40°C kuni 50°C. Bio - nõudepesuprogrammidel on temperatuuriaste ja
kuumutusfaas viidud spetsiaalselt vastavusse ensüümide mustust lagundavate omadustega.
Kasutades kompakt-pesuaineid saab Bio - nõudepesuprogrammidega sama tulemuse 50°C juures kui
tavaliste pesuvahenditega 65°C juures.
Kompakt-pesuaineid kasutades säästate madalamaid temperatuure kasutades nii keskkonda kui ka
oma nõusid.
11
Programmitabel
Kõige sobivama pesuprogrammi leiate alljärgneva tabeli abil:
Nõude liik
Lisatud nõud
Toiduserviis ja küpsetusnõud
–
• eriti
määrdunud
nõud
• kuivanud
toidujääkidega
nõud
Mustuse liik
INTENSIVE
Sobiv
programm:
Programmi
2)
kulgemine
–
• normaalselt
määrdunud
nõud
• vähesel
määral
kuivanud
toidujääke
NORMAL
mitte-temperatuurikindlate
nõudega
• normaalselt
määrdunud
nõud
Dessertnõud ja
kohviserviis
Kõik nõud
õrnade
klaasidega
–
• kergelt
määrdunud
nõud
eriti hästi sobib kontsentreeritud
pesuvahendite kasutamine
NORMALBIO
1)
QUICK
Hiljem
pestavad
nõud
PREWASH
Eelpesu
Põhipesu
2 x loputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Eelpesu
Põhipesu
Loputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Eelpesu
Põhipesu
Loputus
Lõpploputus
Kuivatamine
–
Põhipesu
Loputus
Lõpploputus
Kuivatamine
Eelpesu
–
–
–
–
Programmi
kestvus
100 - 110 min
85 - 95 min
85 - 95 min
30 min
10 min
Energiakulu
1,45 - 1,65 kWh
1,15 - 1,35 kWh
1,05 - 1,25 kWh
0,85 kWh
0,1 kWh
Veekulu
18 - 20 l
14 - 16 l
14 - 16 l
12 l
4l
3)
Kulu näitajad
12
Nõudepesuprogrammi seadmine
• Avage uks.
• Kontrollige, et nõud oleksid õigesti paigutatud pesumasinasse ning et pesutorud liiguksid vabalt ringi.
• Avage veekraan.
Tähtis! Kui unustasite veekraani avamata ja käivitasite masina, lülitage masin välja, keerake veekraan
lahti ja seadke uuesti sobilik programm.
• Vajutage sisse/välja (EIN/AUS) lülitit
, kõrvalolev kontroll-lamp
hakkab põlema.
• Valige sobiv programm ning vajutage vastavale nupule. Kõrvalolev kontroll-lamp hakkab põlema.
• Kui valisite kogemata vale programmi, saate selle esimese 6 sekundi jooksul kohe korrigeerida
vajutades mõnele teisele programminupule. Kui tahate programmi veidi hiljem vahetada, siis:
1. Vajutage uue soovitava programmi nuppu ja hoidke seda alla vajutatuna. Nüüd vilguvad mõlema
programmi indikaatortuled.
2. Mõne sekundi pärast vilgub veel ainult uue valitud pesuprogrammi indikaatortuli. Nüüd vabastage
programminupp. Uus programm on käivitunud.
• Sulgege pesumasina uks.
• Programm algab umbes 6 sekundi pärast. Nõudepesumasina uks lukustub.
NB! Kui pärast pesuprogrammi käivitamist on kuulda helisignaale, siis vaadake alalõigust "Mida teha,
kui…".
Programmi tühistamine
Kui tahate valitud programmi tühistada, siis saate seda teha pärast 6 sekundi möödumist ja ainult siis,
kui uks on avatud.
Selleks:
1. Vajutage jooksva pesuprogrammi nupule ning hoidke seda alla vajutatuna. Indikaatortuli vilgub
mõned sekundid ja kustub seejärel.
2. Vabastage programminupp. Pesuprogramm on katkestatud.
NB! Kui Te pesuprogrammi toimumise ajal lülitate nõudepesumasina välja, siis pesuprogramm
katkestatakse ainult ajutiselt. Kui masin nüüd uuesti sisse lülitada, jätkub pooleli olev programm.
Programmi katkestamine
Katkestage programmi ainult siis, kui see tõesti hädavajalik on. Ohutuse tagamiseks avaneb
nõudepesumasina ukse lukk alles pärast pesuprogrammi lõppu. Seepärast saab programmi kulgemise
ajal avada ust ainult suure jõupingutusega. Kui Te ust niimoodi tihti avate, siis võib see ukse lukku
tõsiselt kahjustada. Kui Te sulgete pesuprogrammi ajal uuesti ukse, siis masinasse tulnud jahedam õhk
soojeneb, paisub ja võib osa vett pesumasina mahuti põhjast üle serva suruda. See satub masina põhja
ja võib käivitada veekaitsesüsteemi.
Käigus olevat nõudepesu programmi saab katkestada kui Te avate nõudepesumasina ukse.
Ettevaatust! Ukse avamisel võib masinast tulla kuuma auru. Põletusoht! Avage uks ettevaatlikult.
• Nõudepesumasina ukse avamiseks tuleb jõuga tõmmata.
• Kõrvaldage põhjus, miks Te ust avasite.
• Sulgege uks jälle jõuga. Programm kulgeb edasi sealt, kus see pooleli jäi.
13
Sensorlogic
Juhul kui Te tahate nõudepesumasinat käivitada poole või veel väiksema täitekogusega, pakub
sensorloogiline juhtimissüsteem võimaluse hoida kokku vett ja energiat. Masin kontrollib alati sõltuvalt
täitekogusest vajaminevat veehulka. Kõigepealt hinnatakse ära nõude hulk ja nende mustusaste.
Väiksem nõudehulk ja väiksem mustusaste vajavad vähem vett ning ümberpöördult. Seejärel hindavad
andurid vee ja nõude kuumutamise kiirust. S.t. väiksema koguse korral on ka kuumutusaeg lühem.
Neid andmeid hinnatakse nn. fuzzy-logic süsteemi poolt ja seega tehakse kindlaks tegelik nõude hulk
masinas. Seejärel vajab nõudepesumasin kindlat kogust vett, et saavutada perfektne pesemistulemus tähtis ei ole kuidas on nõud masinas paigutatud. Loomulikult on sellega lühem pesuaeg ning hoitakse
kokku energiat.
Poole koguse korral (6 nõudekomplekti) säästate kuni 2 liitrit vett ja 0,2 kWh energiat.
Väljalülitamine/ nõude väljavõtmine
Programm on lõppenud, kui masina ukse lukk on avanenud. 5 sekundi jooksul on kuulda pidev
helisignaal.
Ettevaatust! Ukse avamisel võib masinast tulla kuuma auru. Põletusoht! Avage uks ettevaatlikult.
Tähelepanu. Kuumad nõud võivad kergesti puruneda. Laske nõudel jahtuda.
• Vajutage nupuga EIN/AUS
masin välja, kontroll-lamp kustub. Kui masinat välja ei lülitata, siis
kostub 10 min pärast uus helisignaal.
• Sulgege veekraan.
Pärast programmi lõppemist peaksid nõud täielikuks kuivamiseks ja jahtumiseks jääma 15 minutiks
masinasse. Kui nõusid seejärel masinast välja ei võeta, on soovitav uks avada ja jätta paokile.
Sisseehitatava masina korral järgige tööplaadi kaitsmise juhiseid. Tööpinna alla peab vastavalt
eeskirjadele olema paigaldatud alumiiniumfoolium.
Nõude välja võtmine
Lülitage nõudepesumasin välja alles siis kui programmi lõppu näitav kontroll-lamp on põlema hakanud.
Vältimaks veepiiskade tilkumist ülemisest korvist alumistele nõudele, alustage nõude väljavõtmist
alumisest korvist.
Hooldamine ja puhastamine
Nõudepesumasina hooldus
Nõudepesumasina juhtpaneeli võib vajaduse korral puhastada pehme lapi ja leige veega.
Tähelepanu. Masina juhtpaneeli ja selle osi mitte puhastada mööblihooldus- ja küürimisvahenditega.
Masina pesutorusid ei ole vaja puhastada.
Masina sisemust, ukse tihendit ja vee juurdevoolu on vaja regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral
puhastada.
Filtrite puhastamine
Masina siseruumi põrandal olev filter on suures osas isepuhastuv. Sellegi poolest on soovitav filtrit
regulaarselt kontrollida ja vajadusel puhastada. Ummistunud filter mõjub halvasti pesemistulemusele.
14
•
Avage masina uks ja võtke nõudekorv välja.
•
Nõudepesumasina filtreerimissüsteem koosneb 4 osast
(jämefilter/peenfilter (1), mikrofilter (2) ja pindfilter(3) ). Mikrofiltri
käepidemest kinni hoides saab süsteemi avada ja välja võtta.
•
Pöörake käepidet umbes 1/4 pööret vastupäeva ja võtke välja .
•
Jämefiltri/peenfiltri (1) käepidemest hoides tõmmake see
mikrofiltrist (3) välja.
•
Puhastage kõik filtrid korralikult voolava vee all.
•
Pindfilter (3) võtke pesuruumi põrandalt välja ja puhastage
mõlemalt.
• Seejärel pange pindfilter oma kohale tagasi.
• Pange jäme- ja peenfilter mikrofiltrisse.
• Pange filtritesüsteem tagasi hoidjasse ning keerake käepidet
päripäeva kuni fikseerumiseni. Jälgige seejuures, et pindfilter ei
nihkuks oma kohalt.
Tähelepanu! Ilma filtrita ei tohi mingil juhul nõudepesumasinat
kasutada.
Valesti või halvasti paigaldatud filtrid võivad halvendada pesu
tulemust.
Filtrite korralik puhastamine on eriti tähtis.
Tõrgete kõrvaldamine
Kontrollige palun, kas järgnevas loendis toodud nõuannete abil saate ise kõrvaldada väiksemad vead või
häired. Kui toodud informatsioonist pole abi, võtke palun ühendust Klienditeenindusega.
Kui sisselülitatud masina korral on kuulda 1 või 2 pidevalt korduvat helisignaali, siis saate tõrke ise
kõrvaldada. Pärast tõrke kõrvaldamist vajutage alustatud programmi nupule ning programm algab. Kui
programm siiski ei käivitu, pöörduge klienditeenindusse.
Kui sisselülitatud masina korral on kuulda mitu pidevalt korduvat helisignaali, siis pöörduge
hooldekeskuse poole. Kirjutage üles, millised indikaatortuled vilguvad ning mitu helisignaali kostub ja
helistage hooldekeskusesse.
Kõigepealt sulgege veekraan, seejärel tõmmake pistik seinakontaktist välja või ühendage seade
vooluvõrgust lahti. (vt. lõiku "Ühendamine elektrivõrku").
Kui sisselülitatud masina korral on kuulda üks pidevalt korduv helisignaal ja vilgub programmi
kulgemise näidikutel indikaatortuli
(programmi lõpp), siis on vee juurdevool masinasse häiritud.
15
Kontrollige, …
− kas veekraan on avatud?
− kas veevooliku filter pole ummistunud?
− kas veevoolik on korralikult ühendatud?
Kui sisselülitatud masina korral on kuulda kaks pidevalt korduvat helisignaali, siis on vee äravool
häiritud. Kontrollige, …
− kas äravooluvoolik pole kokkumurtud? Kontrollige äravoolu ühendust (vt lõiku "Vee äravool").
− Kas sifoon pole ummistunud? Kontrollida sifooni.
Kui sisselülitatud masina korral on kuulda kolm pidevalt korduvat helisignaali, siis on käivitunud
veekaitse süsteem. Sulgege veekraan, tõmmake juhe seinakontaktist välja või keerake korgid välja.
Seejärel võtke ühendust Klienditeenindusega.
Kui veanäit kordub: sulgege veekraan, tõmmake juhe seinakontaktist välja või keerake korgid välja.
Seejärel võtke ühendust Klienditeenindusega.
• Tühjenduspump töötab pidevalt - ka siis, kui masin on välja lülitatud.
- Veekaitsesüsteem annab häiret.
Kõigepealt sulgege veekraan, seejärel tõmmake pistik seinakontaktist välja või ühendage seade
vooluvõrgust lahti (vt. lõiku "Ühendamine elektrivõrku").
Tõrke kindlakstegemiseks helistage sel puhul teeninduskeskusesse.
• Programm ei käivitu?
- Kas kaitsmed on korras? Kas seade on elektrivõrku ühendatud?
- Kas uks on suletud? Uks kindlalt sulgeda.
• Vett ei pumbata välja.
- Kas äravooluvoolik pole kokkumurtud? Kontrollige äravoolu ühendust (vt lõiku "Vee äravool").
- Kas sifoon pole ummistunud? Kontrollida sifooni.
• Nõud ei ole pärast pesu päris puhtad.
- Kas valisite õige programmi? Valige programm vastavalt nõude mustuse astmele ja liigile (vt.
lõiku "Nõudepesu programmid").
- Kas paigutasite nõud masinasse nii, et vesi saaks voolata nii nõude sise- kui ka välispinnale?
Korvidesse ei tohi asetada liiga palju nõusid (vt lõiku "Nõude paigutamine").
- Kas pesutorud ei olnud nõude või söögiriistade poolt blokeeritud? Ülemine pesutoru peab olema
programmi lõpus kaldu, sellises puhkeasendis jookseb vesi paremini välja. Masina käivitumisel
asetub pesutoru automaatselt horisontaalasendisse.
- Kas filtrid on puhtad ja õigesti kohale asetatud? (vt lõiku "Filtrite puhastamine")
- Kas pesemisvahendi kogus on õige? (vt lõiku "Nõudepesuvahendi doseerimine")
- Kas kasutasite õiget nõudepesuvahendit?
- Kontrollige kanalisatsioonivoolikut (vt. "Vee äravool", juhiseid paigaldamiseks).
- Kas soolamahutis on soola? Ilma soolata veepehmendaja ei toimi. Alates karedusnivoost 4°dH võivad
nõudele jääda lubjaplekid (vt. lõiku "Spetsiaalsoola lisamine").
- Kas masin on seadistatud vastavuses teie elukoha vee kareduse nivooga (vt. "Vee karedusnivoo
reguleerimine")?
• Nõud ei ole kuivad ja säravad?
- Kas kasutasite spetsiaalset kodustele nõudepesumasinatele ette nähtud nõudeloputusvahendit?
- Kas loputusvahendi paagis on piisavalt loputusvahendit? Kontrollige loputusvahendi indikaatorit
täiteava kaanel.
• Klaasidel ja nõudel on triibud, hägused plekid või sinaks kelme.
- Loputusvahendit kasutatakse liiga palju. Reguleerige loputusaine dosaator madalamale nivoole (vt.
lõiku "Loputusvahendi doseerimine")• Nõudel, eriti klaasidel on kuivanud veepiisad või valkjashallid piisarandid.
- Kasutatakse liiga vähe loputusvahendit. Reguleerige loputusvahendi dosaator suuremale kogusele
(vt. lõiku "Loputusvahendi doseerimine")- Põhjus võib olla ka pesuvahendis. Kontrollige pesuvahendi sobivust.
16
• Konteineris on roosteplekid?
- Konteiner, filtrid ja ukse sisemine osa on roostevabast terasest ning ei roosteta. Kui märkate nendel
osadel roosteosakesi, on see pärit veest, veetorudest, pottide või söögiriistade küljest. Kõrvaldage
plekk roostevaba terase puhastamiseks ette nähtud vahendiga.
- Kas Te olete nõudepesuainet õigesti doseerinud? (vt. lõiku "Nõudepesuvahendi lisamine").
- Kas spetsiaalsoola mahuti kaas on korralikult suletud? (vt. lõiku "Spetsiaalsoola lisamine")
- Kas veepehmendi on õigesti reguleeritud? (vt. lõiku "Veepehmendi reguleerimine").
Tehnilised andmed
Mahutavus
Veesurve
Elektriühendus
12 standardkomplekti koos serveerimisnõudega
1 - 10 baari (=10 - 100 N/m² = 0,1 - 1,0 MPa)
Vastavad andmed on toodud tootesildil. See paikneb ukse parempoolsel
siseküljel.
Mõõdud
- integreeritav seade:
820 - 880 x 570 (K x L x S mm - tes)
max kaal
50 kg
See seade vastab järgmistele EÜ määrustele 73/23/EWG 19.02.1973 ja 89/336/EWG 03.05.1989
(k.a. muudatusmäärused 92/31/EWG).
Informatsioon kontrollinstitutsioonile
Kontrollnorm:
IEC 436/DIN 44990
Võrdlusprogramm:
NORMAL 65°C
Pesuvahendi doseerimine:
5g kaane avas
25g pesuvahendi mahutis
Nõude kogus:
12 standardkomplekti koos serveerimisnõudega
Poole koguse korral:
6 standardkomplekti koos serveerimisnõudega
Pesuvahendi doseerimine:
20g pesuvahendi mahutis
Paigutamise näited:
Ülemine korv (ülemine positsioon)
Ülemine korv (ülemine positsioon)
Alumine korv
17
Paigaldamine
Nõudepesumasina võib asetada igale tasasele stabiilsele pinnale. Tähtis on, et masin seisaks põrandal
kindlalt ja horisontaalselt.Selleks reguleerige keermestatud jalgu üles/allapoole. See võimaldab:
- Tasandada põranda ebatasasused;
- Sobitada seadet vastavalt muu mööbli kõrgusega.
Kui soovite nõudepesumasina paigaldada köögikapi plaadi alla, pidage silmas järgnevat:
- Juurdevoolu- ja äravooluvoolikud ning toitejuhe peavad olema masina taga vabalt liikuvad, et vältida
nende murdumist või rebenemist.
- integreeritavate seadmete paigaldamisel tuleb seade köögiplaadi või kõrval oleva kapi külge jäigalt
kinnitada (VDE eeskiri).
Viide:Kui ruumikitsikusest tingituna peab nõudepesumasina paigaldama otse gaasi- või söeahju kõrvale,
peab asetama masina ja ahju vahele soojusisolatsioonipaneeli môôtmetega 85 x 57.5 cm. Paneeli
ahjupoolse külje peab katma alumiiniumfooliumiga.
Veevooliku ühendamine
Käesolev nõudepesumasin on ehitatud vastavuses asjakohaste ohutusnõuetega vee ja vastavate
kaitseseadmete kohta, mis väldib nõudepesuvee tagasivoolamist joogiveesüsteemi. Nõudepesumasinat
saab kasutada nii külma veega kui ka kuni 60°C sooja veega.
Lubamatu on nõudepesumasina ühendamine lahtist tüüpi veeboileri või otseläbivoolu veesoojendi külge.
Veevoolikul on keermestatud otsik (DIN 259) ja seda saab ühendada veekraaniga, mille väliskeere on
3/4 tolli.
Lisatud on vastavad tihendid. Teiste tihendite kasutamine on keelatud. Kinnitusmutri võite käega kinni
keerata. Kui Te vajate pikemat voolikut kui juurdelisatud, kasutage ainult meie Klienditeeninduse poolt
pakutavaid voolikuid. Neid ei tohi mingil juhul tükeldada.
Tähelepanu. Veevoolikut ei tohi murda ega sõlmida.
Et mitte piirata veevärgi kasutamist köögis muuks otstarbeks, soovitame täiendava kraani paigaldamist.
Juhul, kui see pole võimalik, paigaldage olemasolevale kraanile harutoru.
Minimaalne veesurve:
Umbes 1 baar (10 N/cm2 või 100 kPa).
Kui veesurve on alla 1 baari, võtke ühendust palun meie teeninduskeskusega.
Maksimaalne lubatav veesurve:
Umbes 10 baari (100 N/cm2 või 1 MPa).
Kui veesurve on üle 10 baari, tuleb paigaldada reduktsioonklapp.
Kanalisatsioonivooliku ühendamine
Kanalisatsioonivooliku ühendamine:
maksimaalselt lubatav kõrgus: 1 meeter;
minimaalselt nõutav kõrgus: 30 cm üle seadme alumise serva.
Äravooluvooliku pikkus võib olla maksimaalselt 3 meetrit, kui see on paigaldatud horisontaalselt. Sel
juhul on lubatav äravoolu kõrgus 85 cm.
Tähelepanu! Jälgige, et kanalisatsioonivoolik ei oleks murtud, muljutud ega sõlmes. Jälgige õiget
paigaldamist.
Sifoonühendus.
Äravooluvooliku otsik (¨ 19 mm) sobib kõigi sifoonidega. Sifooni siseläbimõõt ei tohi olla väiksem kui 15
mm.
Äravooluvoolik tuleb sifooni külge kindlalt kinnitada kaasasoleva klambriga.
18
Äravoolu kinnitamine kraanikausi külge
Kui paigaldate kanalisatsioonivooliku kraanikaussi, kasutage kaasasolevat ülesriputatavat hoidikut.
Tähelepanu. Kinnitage äravooluvoolik kraanikausi serva külge.
Kui tõmbate nööri läbi ava, saate hoidiku kinnitada seinale ja see ei libise alla (näit. kui kraanikausil on lai
äär).
19 mm siseläbimôôduga pikendusvoolikud
originaalpikendusvoolikute kasutamisel.
on
saadaval
teeninduskeskuses.
Garantii
kehtib
Veekaitsesüsteem
Veekahjustuste vastu on nõudepesumasinale paigaldatud veekaitsesüsteem. Lisaks üleujutuse
vastasele seadmele, mis hoiab veenivood kontrolli alt väljumast, on masinal ka lekkekaitse (ujuklüliti
masina põhjas), mis reageerib vee lekkimisele. Samuti "jälgitakse" topeltseinaga veevoolikut veekraani
kaitseklapi poolt.
Igasuguse rikke korral sulgub veevool automaatselt ja tühjenduspump lülitatakse tööle. See jääb
aktiivseks ka siis, kui seade välja lülitatakse. Vesi ei saa seega välja või üle joosta; vesi , mis jääb
seadmesse, pumbatakse automaatselt välja. Rikkest saab teada, kui pumba tööd on kuulda ajal, mil
masin on välja lülitatud.
Eelnimetatud juhul sulgege esmalt kraan. Seejärel eemaldage masin täielikult vooluvõrgust, tõmmates
pistiku välja.
Ühendamine vooluvõrku
Vastavalt elektrivõrgu tehnilistele ühendusnõuetele võib vooluvõrgu püsiühenduse teha ainult
kvalifitseeritud elektrik.
Tehnilised andmed vooluvõrku ühendamiseks leiate ukse parempoolsel siseserval olevalt sildilt. Kui
seade on kasutatav erineva pingega vooluvõrkudes, siis peab järgima juhiseid, mille leiate kaabli
ühenduskohas asuvalt ümberlülitusskeemilt.
Järgige ühendamisel VDE ja kohaliku energiamüügi nõudeid.
Ühendamisel jälgige, et sildil antud nimipinge ühtiks võrgupingega masina kasutuskohas. Nõutava
kaitsme suurus on ka toodud tootesildil.
Nõudepesumasina vooluvõrgust eraldamiseks tõmmake pistik kontaktist välja. Püsiühenduse
korral
keerake
kaitsmed
välja
või
lülitage
välja
automaatkaitse.
19
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud profi- ja kodumasinatele
kehtib garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht),
kodumasinatele - müügipäevast (ostukviitung). Vahetult enne garantiiaja lõppu
remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31
päeva.
Garantiiremondi sisuks on:
∗ toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamis- ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote
normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu
garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud. Kui
toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinad kommertsteenuse
osutamiseks, profiseadmeid mitme vahetusega tööl), tuleb garantiitingimuste kohta
sõlmida Electrolux Eesti müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantiiandjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
* (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine,
äike, tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning
käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid).
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale
või volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas
toote etiketil);
* kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Suuregabariidiliste ja raskete seadmete transport garantiiremondi puhul töökotta ja
tagasi toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta. Garantiiremondi alla
kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote
20
tööseisak ületab 7 tööpäeva, on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt
seisakule täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui kuu võrra. Kui on tegemist
kodumasina garantii alla kuuluva suure ulatusega veaga või ühe kodumasina korduva
garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist või tagasivõtmist.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote müügihind, millest on maha arvestatud
toote tegelik kulumine kasutamise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
EUROOPA Garantii
Kui te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega
kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel)
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel
asukohamaal sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie
uue asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja
õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
+372 6650090
Soome
Pori
+358 2 6223300
Saksamaa
Nürnberg
+49 9113232600
Prantsusmaa
Senlis
+33 344622929
Rootsi
Stockholm +46 87387910
Itaalia
Pordenone +39 167847910
Inglismaa
Newbury
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel _______________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr. ____________________ Ostukuupäev _________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: _______________________________
Müügiorganisatsioon: _______________________________________________
Müüja allkiri: _________________
21
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
10621 TALLINN
Tel.
6650090
Fax
6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja
müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19,
NARVA
Kodumasinad
Tel.
035 60708, 056
486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLAJÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, VanaAhtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA –
JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020
VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33,
TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel.
07 348359
Fax
07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
10621
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement