Electrolux ESF667W User manual

Electrolux ESF667W User manual
AUTOMAATNÕUDEPESUMASIN
ESF 667
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
palume Teil enne nõudepesumasina kasutuselevõtmist käesolev kasutus- ja paigaldusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Erilist tähelepanu pöörake palun käesoleva kasutusjuhendi esimestel lehekülgedel esitatud
ohutusjuhistele!
Palume Teil kasutusjuhend tingimata alles
hoida. Andke see nõudepesumasina võimalikule järgmisele kasutajale edasi.
Ohukolmnurga
ja/või
tähelepanu
juhtivate märksõnade abil (Hoiatus!
Ettevaatust! Tähelepanu!) on esile
tõstetud juhised, mis on olulised Teie
turvalisuse
või
nõudepesumasina
funktsioneerimise tagamiseks. Palume
neid ilmtingimata silmas pidada.
Nummerdatud alapunktid osutavad
tegevuste järjekorrale seadme kasutamisel.
Selle sümboliga tähistatud lõikudest
leiate Te täiendavat informatsiooni
seadme teenindamiseks ja praktiliseks
kasutamiseks.
Selle sümboliga on tähistatud näpunäited ja juhised seadme ökonoomseks
ja keskkonnasäästlikuks kasutamiseks.
Käesolev kasutusjuhend sisaldab peatükki
“Mida teha, kui … “, millest leiate juhtnöörid
võimalike häirete-rikete iseseisvaks kõrvaldamiseks.
Kui vastavate soovituste järgimine soovitud
tulemusi ei anna, siis pöörduge palun lähimasse klienditeeninduskeskusse. Tehniliste
probleemide tekkimisel on Teil igal ajal
võimalik pöörduda meie klienditeeninduskeskusse. Selle kohta leiate lähemat
informatsiooni
peatükist
“Teeninduskeskused”.
2
Teie uus automaatnõudepesumasin
on varustatud uue pesusüsteemiga
“IMPULSSPUELEN”.
Selle süsteemi töötamise ajal elektrimootori pöörlemiskiirus ja vee surve
perioodiliselt muutuvad, mis võimaldab saavutada parimaid pesemistulemusi. Seetõttu muutub ka pesuprogrammide
töötamisel
tekkiv
müranivoo.
SISUKORD
Ohutusjuhised ............................................................................................................ 4
Paigaldamine, ühendamine, kasutuselevõtmine ............................................................................ 4
Abinõud laste ohutuse tagamiseks.................................................................................................. 4
Üldised ohutusjuhised...................................................................................................................... 4
Õige kasutamine .............................................................................................................................. 4
Pakkematerjalide jäätmestamine..................................................................................................... 5
Nõudepesumasina täiteluugi turvamehhanism............................................................................... 5
Jäätmete utiliseerimine.............................................................................................. 5
Ökonoomne ja ökoloogiliselt puhas nõude pesemine ........................................... 5
Kasutuskõlbmatuks muutunud nõudepesumasina utiliseerimine................................................... 5
Ülevaade seadmest ja juhtpaneel ............................................................................. 7
Juhtpaneel ............................................................................................................................. 8
Enne esmakordset kasutuselevõtmist ..................................................................... 8
Veepehmendusseadme tööparameetrite reguleerimine ................................................................ 9
Spetsiaalse veepehmendussoola kasutamine.............................................................................. 10
Loputusvahendi lisamine ............................................................................................................... 11
Loputusvahendi doseerimise reguleerimine ................................................................................. 11
Igapäevane kasutamine ........................................................................................... 12
Söögiriistade ja nõude asetamine nõudepesumasinasse ............................................................ 12
Nugade, kahvlite ja lusikate paigutamine nõudepesumasinasse................................................. 13
Kastrulite, pannide ja suuremate taldrikute paigutamine .............................................................. 13
Tasside, kausside, klaaside ja kohviserviiside paigutamine......................................................... 13
Pesuvahendi doseerimine ............................................................................................................. 13
Ülemise korvi kõrguse muutmine ................................................................................................. 14
Pesuprogrammi valimine (programmitabel) .................................................................................. 15
Pesuprogrammi käivitamine .......................................................................................................... 16
Pesuprogrammi muutmine/katkestamine/seiskamine ................................................................. 16
Programmi käivitusaja seadmine ja muutmine ............................................................................. 16
Koormusandursüsteem - “Sensorlogik”......................................................................................... 17
Nõudepesumasina väljalülitamine................................................................................................. 17
Nõude väljavõtmine masinast........................................................................................................ 17
Hooldus ja puhastamine.......................................................................................... 18
Filtrite puhastamine........................................................................................................................ 18
Juhtpaneeli puhastamine............................................................................................................... 19
Mida teha, kui … ....................................................................................................... 20
… ilmub veateate indikaatorkood .................................................................................................. 20
…tekivad probleemid masina töötamise ajal................................................................................. 20
… pesemistulemused on ebarahuldavad...................................................................................... 22
Tehnilised andmed................................................................................................... 22
Informatsioon kontrollkatsetuste kohta................................................................. 23
Nõudepesumasina paigaldamine ........................................................................... 24
Nõudepesumasina ühendamine ............................................................................. 25
Ühendamine veevõrku...................................................................................................................................25
Lubatud veevõrgusurve .................................................................................................................................25
Täitevooliku ühendamine ...............................................................................................................................25
Vee äravool ...................................................................................................................................................26
Elektriühendus ...............................................................................................................................................27
Tehnilised karakteristikud...............................................................................................................................28
Service....................................................................................................................... 28
3
Ohutusjuhised
ELECTROLUX-elektriseadmete
ohutus
vastab kõige kaasaegsematele tehnoloogilistele nõudmistele ja standarditele, mis
kehtivad koduses majapidamises kasutatavate elektriseadmete osas. Siiski näeme
me enda, kui tootja kohustusena tutvustada
Teile alljärgnevaid ohutusjuhiseid.
Paigaldamine, ühendamine,
kasutuselevõtmine
• Nõudepesumasinat on lubatud transportida
üksnes püstises asendis.
• Kontrollige, et nõudepesumasinal ei esine
transportimisest tingitud kahjustusi. Mingil
juhul ärge kahjustatud seadet elektrivooluvõrku ühendage! Kahjustuste ilmnemisel
pöörduge vastavasse müügiesindusse.
• Enne seadme kasutuselevõtmist ja sisselülitamist veenduge palun, et elektrivooluvõrgu
nominaalpinge
ja
voolu
karakteristikud oleksid vastavuses käesoleva seadme tehasetähisel toodud
tüüpvastavusandmetega. Tehasetähisele
on kantud ka nõutavate elektrikaitsmete
liik.
• Nõudepesumasina paigaldamine ja selle
ühendamine tuleb teostada vastavalt
juhistele, milliseid on kirjeldatud peatükis
“Paigaldamine”. Elektrivõrku ühendamiseks
on keelatud kasutada üleviikusid, kolmikkontakte või pikenduskaableid. Ülekuumenemisest tingitud tulekahjuoht!
Abinõud laste ohutuse tagamiseks
• Enamasti ei tunneta lapsed potentsiaalset
ohtu, mida kätkevad endas kõik
elektriseadmed. Seetõttu hoolitsege selle
eest, et alati oleks tagatud piisav
järelvalve nõudepesumasina töötamise
ajal ja ärge lubage lastel ka muul ajal
masinaga mängida - lapsed võivad
pugeda masinasse ja sellesse luku taha
jääda. Lämbumisoht!
• Mõned pakkematerjalid ja selle osad (näit.
pületüleenkile, polüstürool) võivad laste
jaoks eriti ohtlikud olla. Lämbumisoht!
4
Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatult!
• Pesuvahendid
võivad
parandamatult
kahjustada silmi, suu ja kurgu limaskesti
ja põhjustada koguni lämbumisest tingitud
surmajuhtumeid. Järgige loputus- ja pesuvahendite tootjate poolt antud ohutusjuhiseid!
• Nõudepesumasinas ringleb joogiks kõlbmatu vesi. Kui nõudepesumasinasse jääb
pesuvahendite jääke, siis ärge laske lapsi
avatud nõudepesumasina juurde. Keemilistest ainetest tingitud mürgitusoht!
• Nõudepesumasina kasutusest kõrvaldamisel eemaldage pistik vooluvõrgust,
lõigake läbi ja eemaldage toitevõrgukaabel. Lõhkude nõudepesumasina täiteluugi lukk, et takistada täiteluugi lukustumist.
Üldised ohutusjuhised
• Nõudepesumasinate remonti on lubatud
teostada üksnes kvalifitseeritud spetsialistidel. Oskamatult teostatud mitteasjakohane remont võib kasutaja jaoks kujutada
endast tõsist ohtu. Nõudepesumasina
remontimiseks
pöörduge
palun
meie
tehnohoolduskeskusse.
• Juhul, kui toitekaabel, täite- ja tühjendusvoolikud on kahjustatud, juhtpaneel ja
lauaplaat või sokkel kahjustatud või nii
tugevasti kulunud, et tekib vaba juurdepääs
masina sisemusse, siis ärge nõudepesumasinat sisse lülitage.
• Kui seadme toitekaabel on kahjustatud või
vajalikuks osutub selle asendamine pikemaga (olemas ELECTROLUXI teeninduskeskuses),
siis
on
vastavate
tööde
teostamine
lubatud
üksnes
firma
ELECTROLUX autoriseeritud teeninduskeskuse spetsialistidel.
• Pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust ärge
tirige ega tõmmake toitekaablist, vaid hoidke
alati kinni pistikust.
• Nõudepesumasinate
ümberehitamine
ja
konstruktsiooni
muutmine
on
ohutustehniliste põhjustel lubamatu.
• Jälgige, et nõudepesumasina täiteluuk oleks
alati suletud, välja arvatud masina täitmisel
nõudega
või
nende
väljavõtmisel.
• Nii väldite võimalust, et sellega kokkupuutel võiks keegi haiget saada.
• Kui nõudepesumasin on varustatud jaotusega nugade jaoks, siis sellesse asetage
teravad noad ja muud teravad söögiriistad. Kui nõudepesumasin ei ole
varustatud jaotusega nugade jaoks, siis
teravad noad ja muud teravad söögiriistad
tuleb asetada ülemisse korvi või söögiriistade korvi teravad otsad allapoole.
Õige kasutamine
• Nõudepesumasinas peske üksnes koduses majapidamises kasutatavaid nõusid.
Kui seadet kasutatakse mittesihipäraselt
või ebaõigesti, siis tootja ei kanna mingit
vastutust võimalike kahjustuste eest.
• Enne, kui kasutate spetsiaalsoola või
erinevaid pesuvahendeid, veenduge, et
nende tootja lubab nende kasutamist
koduses majapidamises kasutatavate
nõude pesemiseks.
• Plahvatusohu vältimiseks nõudepesumasinas lahusteid mitte kasutada!
• Lekkeandursüsteem
kaitseb
kindlalt
võimalikest
lekkimistest
tingitud
kahjustus-te eest. Selleks peavad olema
täidetud järgmised tingimused:
- Pistik peab olema vooluvõrku ühendatud
ka siis, kui nõudepesumasin on välja
lülitatud.
- Nõuepesumasin peab olema õigesti
paigaldatud.
- Kui nõudepesumasinat pikemat aega ei
kasutata, näiteks puhkuse ajaks ära
sõites, tuleb veekraan kindlasti kinni
keerata.
• Mingil juhul ärge toetuge, istuge või
seiske
nõudepesumasina
avatud
täiteluugile: masin võib ümber minna.
• Nõudepesumasina rikete-häirete väljaselgitamisel sulgege esmalt veekraan,
seejärel lülitage masina välja ja eemaldage
toitekaabli
pistik
vooluvõrgu
pistikupesast. Juhul, kui masin on
varusta-tud
püsiühendusega,
siis
kaitse(kaitsmed)
välja
lülitada
ja
keermeskaitsmed
välja
keerata.
Nõudepesumasina täiteluugi turvamehhanism
Nõudepesumasina täiteluuk on varustatud
turvamehhanismiga, mis takistab luugi
juhuslikku avamist laste poolt. Turvamehhanismi
aktiveerimiseks
toimige
järgmiselt:
1. Täiteluugi käepidemes vasakul pool
paikneb hoob (1). Luugi juhusliku avanemise takistamiseks piisab, kui väiksema
kruvikeeraja või lusika varrega vajutada
see hoob tagasi.
2. Kui turvamehhanism on sisse lülitatud,
siis täiteluugi avamiseks tuleb esmalt
lükata luugi käepidet vasakule (2) ja
seejärel üles (3).
3. Turvamehhanismi deaktiveerimiseks tuleb
kruvikeeraja või lusika varre abil hoob
uuesti väljapoole tõmmata.
5
Jäätmete utiliseerimine
Pakkematerjalide jäätmestamine
Nõudepesumasina pakkematerjalide jäätmestamisel olge keskkonnateadlik ja järgige
vastavaid eeskirju.
• Kõik kasutatud pakkematerjalid on ökoloogiliselt puhtad ja 100% utiliseeritavad:
vanapaberist valmistatud kartongdetailid ja
järgmiste markeeringutega sünteetilised
materjalid, mis oluliselt kergendab jäätmete
sorteerimist ja ümbertöötlemist:
>PE < polüetüleen - kaitsekile
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seade
Kõlbmatuks
muutunud
seadme
utiliseerimisel
tuleb
seade
täielikult
kasutuskõlbmatuks
muuta.
Seadme
utiliseerimise kohta küsige informatsiooni
kohalikust omavalitsusest või vastavast
munitsipaalettevõttest.
>PS< vahtpolüstürool - pehmed vahetükid
(ei sisalda fluorkloorsüsivesinikku)
>POM < polüoksümetüleen - sünteetilised
blokeerimisdetailid
Ökonoomne ja ökoloogiliselt puhas
nõude pesemine
• Ühendage nõudepesumasin kuumaveesüsteemiga üksnes siis, kui vee kuumutamiseks ei kasutata elektrilisi veekuumutusseadmeid.
• Kontrollige, kas veepehmendusseade on
õigesti reguleeritud.
• Nõude eelnev loputamine voolava vee all
ei ole enne nende pesemist nõudepesumasinas nõutav.
6
• Valige õige pesuprogramm, võttes arvesse nõude liiki ja nende määrdumisastet.
• Vältige pesuvahendi, spetsiaalsoola ja
läigestava loputusvahendi üledoseerimist.
Doseerimisel järgige vastavaid tootjafirmade poolt kasutusjuhendites antud ja
käesolevas kasutusjuhendis esitatud soovitusi.
Ülevaade seadmest ja juhtpaneel
Ülemine pihustusdüüs
Kummitihend vee juurdeviigu
ühendamiseks ülemise
pihustiga
Pihustid
Spetsiaalsoola mahuti
Loputusvahendimahut
i
Pesuvahendi mahuti
Tehasetähis Filtrid
7
Juhtpaneel
Funktsiooni
aktiveerimisnupp
Veepehmendusseadme
aktiveerimisnupp
Reguleerimisblokk
Kontroll-indikaatorid Multidisplei
Täiteluugi käepide
Reguleerimisblokk koosneb SISSE/VÄLJAlülitist
ja indikaator-valgusdioodidega
varu-statud programmeerimisnuppudest.
Funktsiooni aktiveerimisnupp
pehmendusseade:
ja
vee-
Lisaks vastavate programmide valimisele on
võimalik nendele nuppudele vajutades programmmeerida veepehmendusseadme tööd.
Programmi
käivitusaja
seadistusnupp
Multidispleile võivad ilmuda järgmised
näidud:
− milline on veepehmendusseadmes seadistatud vee karedusaste.
− programmi käivitusaja seadistus.
− kui kaua peaks jooksev pesuprogramm
veel töötama.
− milline on nõudepesumasinas tekkinud
vea kood.
Kontroll-indikaatorid omavad järgmist
tähendust:
Spetsiaalsoola on vaja juurde lisada.
Loputusvahendit on vaja juurde lisada.
Enne esmakordset kasutuselevõtmist
Enne kasutuselevõtmist eemaldage kõik
klambrid, milliste abil korvid olid transportimise ajaks kinnitatud.
Seejärel toimige järgmiselt:
1. Seadistage veepehmendusseadme tööparameetrid.
2. Lisage vee pehmendamiseks vajalik spetsiaalsool.
3. Täitke loputusvahendimahuti loputusvahendiga.
8
Veepehmendusseadme tööparameetrite reguleerimine
Nõusid ja nõudepesumasina sisekambrit
katvate lubjatriipude vältimiseks tuleb nõude
loputamiseks kasutada pehmet s.t. vähese
lubjasisaldusega vett. Selleks ongi nõudepesumasin
varustatud
veepehmendusseadmega, milles tavaline veevõrguvesi,
mille karedus on kõrgem kui 4°d (vee
karedusastme mõõtmine saksa mõõttühikutes) puhastatakse spetsiaalsoola abil
lubjast.
Veepehmendusseadme seadistus peab
vastama vee karedusastmele Teie
elukohas. Paikkondlikult kasutatava
vee karedusastme kohta saab informatsiooni kohalikust vesivarustusettevõttest.
Tabelit aluseks võttes seadistage veepehmendusseade veekaredusastmele, mis vastab
veekaredusastmele Teie elukohas. Veepehmendusseadet on võimalik reguleerida 10
erineva veekaredusastme piires.
Veekaredusaste
d° ¹ )
millimolekul/ l ²)
ala
Veekaredusastme
seadistus
Multidispleile ilmuv
indikaatornäit
9
8
7
6
5
4
3*
H9
H8
H7
H6
H5
H4
H3
41-50
35-40
31-34
27-30
23-26
19-22
15-18
7,3-9,0
6,3-7,2
5,5-6,2
4,8-5,4
4,1-4,7
3,3-4,0
2,6-3,2
11-14
1,9-2,5
II
2
H2
4-10
0,7-1,8
I/II
1
H1
alla 4
alla 0,7
I
0 soola lisamine ei ole
vajalik
H0
IV
III
¹ ) (°d) saksa mõõtühik vee karedusastme määramiseks
²) (mmol/l) millimolekul liitri kohta, rahvusvaheline mõõtühik vee karedusastme määramiseks
* tehase seadistus
1. Nõudepesumasin peab olema välja lülitatud.
2. Vajutage funktsioonide aktiveerimisnupule ja veepehmendusseadme nupule ja hoidke
neid allavajutatuina.
3. Vajutage SISSE/VÄLJA-lülitile . Funktsioonide aktiveerimisnupu ja veepehmendusseadme nupu signaal-indikaatorid vilguvad.
4. Vajutage veelkord veepehmendusseadme nupule.
Multidispleile ilmub veekaredusastme seadistuse näit.
5. Vajutades veepehmendusseadme nupule, suureneb veekaredusaste näiduni 1.
(Erand: Veekaredusastme näidule 9 järgneb veekaredusastme näit 0).
6. Pärast veekaredusastme seadistamist vajalikule astmele vajutage SISSE/VÄLJA-lülitile
.
Veekaredusaste on nüüd seadme mälusse sisestatud.
9
Spetsiaalse veepehmendussoola kasutamine
Kasutage üksnes vee pehmendamiseks
ettenähtud spetsiaalsoola. Mingil juhul ärge
täitke soolamahutit mingit muud liiki soolaga
(näit. keedusoolaga) või pesuvahendiga. See
võib veepehmendusseadet kahjustada. Iga
kord, kui Te veepehmendussoola juurde
lisate, siis ikka veenduge, et tegemist on
vastava spetsiaalsoolaga.
Veepehmendussoolaga täitmine:
- Enne nõudepesumasina esmakordset kasutuselevõtmist.
- Kui juhtpaneelil süttis kontroll-indikaator
.
Kui Teie elukohas on veekaredusaste alla
4°d, siis spetsiaalsoola kasutamine ei ole
vajalik.
1. Avage nõudepesumasina täiteluuk, tõmmake
alumine korv välja.
2. Vastupäeva suunas keerates avage soolamahuti kork.
3. Üksnes esmakordsel kasutuselevõtmi-sel:
Täitke spetsiaalsoolamahuti veega.
4. Lükake komplekti kuuluv lehter mahuti avasse.
Valage spetsiaalsool läbi lehtri mahutisse.
Mahutavus graanulite suurusest olenevalt ca. 1,0 1,5 kg. Vältige mahuti ületäitmist.
Spetsiaalsoola lisamisel mahutist väljavalgunud vesi voolab nõudepesumasina
sisekambri põhja. See ei ole tähtis, kuna
pesuprogrammi käivitamisel voolab see vesi
sisekambrist välja.
5. Puhastage mahuti ava soolajääkidest.
6. Keerake soolamahuti kork päripäeva suunas
kuni tõkiseni kinni, kuna vastasel korral satub
sool vette nõude pesemise käigus, mille
tagajärjel klaasnõud võivad tumedaks tõmbuda.
7. Juhul, kui Te vahetult pärast spetsiaal-soolaga
täitmist pesuprogrammi ei käivita, siis tuleb Teil
. See
sisse lülitada eelloputusprogramm
programm eemaldab mahavalgunud soolavee
ja soolaterad nõudepesumasina sisekambrist.
Võib kuluda mitu tundi, enne kui
spetsiaalsool vees lahustub ja spetsiaalsoola
kontroll-indikaator
uuesti kustub. See
sõltub
soolaterade
suurusest.
Veepehmendusseadme seadistusaste ja seega
ka spetsiaalsoola kulu sõltuvad Teie
elukohas kasutatava vee karedusastmest.
10
Loputusvahendi lisamine
Loputusvahendi kasutamine tagab kirkalt säravad plekkideta nõud ja kiirendab kuivamist.
Kasutage nõudepesumasinas üksnes
vastavaid firmatooteid. Mingil juhul ärge
valage loputusvahendimahutisse muid
vahendeid (näit. äädikat) või nõude
pesemiseks mõeldud nõudepesuvahendeid. See võib masinat kahjustada.
Loputusvahendiga täitmine:
- Enne nõudepesumasina esmakordset kasutuselevõtmist.
- Kui juhtpaneelil süttis kontroll-indikaator .
Loputusvahendimahuti paikneb
masina täiteluugi siseküljel.
nõudepesu-
1. Avage masina täiteluuk.
2. Keerake loputusvahendimahuti korki ¼ pööret
vastupäeva suunas ja eemaldage kork.
3. Valage loputusvahend mahutisse; maksimumkogus
kuni
punktiirjooneni,
täitekoguseks vastavalt ca. 150 ml.
4. Asetage kork tagasi oma kohale ja keerake
kork päripäeva suunas kõvasti kinni.
5. Et pesemise käigus ei tekiks ülearust vahtu,
siis eemaldage dosaatori ületäitmisel täiteavast väljavalgunud loputusvahend korralikult
pehme lapiga.
Loputusvahendi doseerimise
reguleerimine
Loputusvahendit lisatakse vette automaatselt
nõude loputamise käigus. Doseerimiskoguseks on võimalik seada 1 kuni 6, mis
vastab kogusele 1 kuni 6 cm3 loputusvahendit.
Algseks doseerimiskoguseks on tootjatehases seadistatud suurus “4”. Muutke
doseerimisseadistust üksnes siis, kui klaasid,
pokaalid ja muud nõud tunduvad limased, on
kaetud piimjate triipude või kuivanud
veepritsmejälgedega. (vt. allpool peatükki
“Mida teha, kui …).
1. Keerake loputusvahendimahuti korki ¼ pööret
vastupäeva suunas ja eemaldage kork.
2. Reguleerige doseerimisseadistus soovitud
asendisse näit. teelusika varre abil.
3. Asetage kork tagasi oma kohale ja keerake see
päripäeva suunas kõvasti kinni.
4. Väljavalgunud loputusvahend eemaldage lapiga
pühkides.
11
Igapäevane kasutamine
• Vajaduse korral tuleb spetsiaalsoola või loputusvahendit juurde lisada.
• Asetage söögiriistad ja nõud nõudepesumasinasse.
• Lisage pesuvahend.
• Valige masinasse asetatud nõude jaoks sobivaim pesuprogramm.
• Käivitage programm.
Söögiriistade ja nõude asetamine nõudepesumasinasse
Pesemiskäsnasid, rätikuid ja mis tahes muid
täielikult vett imavaid esemeid nõudepesumasinas mitte pesta.
Nõudepesumasinas järgmisi nõusid
mitte pesta:
• söögiriistad puidust, luust, portselanist, pärlmutrist käepidemetega.
• plastmassist esemed, mis ei talu kõrgeid
temperatuure.
• vanaaegsed lauanõud, milliste pealispinnad
termiliselt tundlikud
• vanaaegsed lauanõud ja söögiriistad, milliste
käepidemed on kinnitatud soojuse suhtes
tundlike liimidega.
• nõud ja söögiriistad külgeliimitud käepidemetega.
• tinast ja vasest esemed.
• plii e. seatina sisaldavad kristalltooted
• kergesti oksüdeeruvad e. mitteroostevabast
terasest terasesemed.
• lõikelauad, väiksemad puidust kandikud.
• käsitööesemed.
• Enne nõude paigutamist masinasse:
-
tuleb need eelnevalt suurematest toidujääkidest
puhastada.
- tuleb põhjakõrbenud kastruleid eelnevalt leotada.
• Nõude ja söögiriistade asetamisel nõudepesumasinasse tuleb silmas pidada:
- nõud ja söögiriistad ei tohi takistada pihustilabade
pöörlemist.
− Seest õõnsad esemed, nagu tassid, klaasid,
kastrulid jne. tuleb masinasse asetada kummulipööratult, et nõude eenditesse ja süvenditesse ei
koguneks vett.
- nõusid ja söögiriistu ei tohi asetada üksteise sisse
või üksteise otsa.
- kahjustuste vältimiseks paigutada klaasid, pokaalid
ja pitsid nii, et need omavahel kokku ei puutuks.
- väiksemad esemed (näit. väikesed kaaned)
asetage söögiriistade korvi.
12
•
•
•
•
osaliselt võib pesta:
Kaunistustega savinõusid pestakse nõudepesumasinas siis, kui nende tootja on
seda lubanud.
Glasuurkaunistused
võivad
sagedasest
pesemisest nõudepesumasinas kahjustuda.
Hõbedast ja alumiiniumist esemed muutuvad pesemise tagajärjel tumedaks, munavalge ja sapp muudavad aga sageli
hõbeesemed plekilisteks. Juhul, kui Te ei
pese nõusid kohe pärast nende kasutamist,
siis ei ole soovitav hõbenõudele toidujääke
vedelema jätta.
Pärast mitmekordset pesemist nõudepesumasinas võivad mõnda liiki klaasid
muutuda tumedaks.
Nugade, kahvlite ja lusikate paigutamine nõudepesumasinasse
Nugade, kahvlite ja lusikate korvis paiknevad pikad, teravad söögiriistad kujutavad
endast ohtu, eriti laste jaoks (vt. peatükki
Ohutusjuhised). Seetõttu tuleb need asetada ülemisse korvi.
Et kõik noad, kahvlid ja lusikad oleksid korralikult pestud, tuleb:
1. tuleb nugade, kahvlite ja lusikate korvi otsa
asetada vastav pealepandav rest
2. lühikese varrega noad, kahvlid ja lusikad
asetada korvile pealepandavasse resti püsti,
käepidemed allapoole.
Mõned nõudepesumasinate mudelid ei ole
varustatud pealepandava restiga.
Kastrulite, pannide ja suuremate taldrikute paigutamine
Suured ja tugevasti määrdunud nõud asetada
alumisse korvi.
Et suuremate nõude paigutamine sujuks
lihtsamalt, võib
- tagumise taldrikute jaoks ettenähtud
pealepandava osa välja tõmmata
- söögiriistade jaoks ettenähtud korvi võib
kõrvale lükata
Tasside, kausside, klaaside ja kohviserviiside paigutamine
Väiksemad õrnemad nõud paigutage ülemisse
korvi, aga pikad teravad söögiriistad asetage
nugade jaoks ettenähtud vahesse.
• Asetage nõud tasside jaoks ettenähtud
tagasipööratava panuse peale ja selle alla,
et pesuvesi satuks nõudele igast küljest.
• Kui Teil on vaja masinasse asetada kõrgeid
esemeid, siis jätke tasside jaoks ettenähtud
tagasipööratav panus ülestõstetud asendisse.
• Veini, šampuse ja konjaki pokaalid asetage
tasside jaoks ettenähtud tagasipööratava
panuse piludesse või asetage need pokaali
jalga pidi pilusse rippuma.
• Klaasid ja kruusid võib samuti asetada
spetsiaalsetele varbpulkadele, mis paiknevad
kahe vasakpoolse reana ülemises korvis.
13
Ülemise korvi kõrguse muutmine
Nõude maksimaalne kõrgus
ülemises korvis
alumises korvis
Kui ülemine korv on üles tõstetud
22 cm
31 cm
Kui ülemine korv on alla lastud
24 cm
29 cm
Korvi kõrgust on võimalik muuta ka siis,
kui korvid on nõudega täidetud.
Kuidas ülemist korvi alla lasta:
1. Tõmmake ülemine korv kuni piirtõkiseni
välja.
2. Ülemist korvi ülestõstmiseks ja allalaskmiseks tõmmata taldriku jaoks ettenähtud
parempoolse tagumise jaotuse käepidemest.
Kuidas ülemist korvi üles tõsta:
1. Tõmmake ülemine korv kuni piirtõkiseni
välja.
2. Tõstke ülemist korvi käepidemest üles,
tõmmake kergelt ettepoole ja laske korvil
libiseda ülemisse asendisse.
Pesuvahendi doseerimine
Kasutage üksnes nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud spetsiaalset pesuvahendit.
Pesuvahendiga täidetakse vastav
spetsiaalmahuti:
- Enne programmi käivitamist (kuid mitte eelloputusprogrammi jaoks). Pesuvahend uhatakse
nõude pesemisel vette automaatselt.
Pöörake palun tähelepanu pesuvahendi
pakendil toodud doseerimis- ja säilitusjuhistele.
Pesuvahendi mahuti paikneb nõudepesumasina
täiteluugi siseküljel.
1. Kui kaas on suletud:
vajutage lukustushoova esiosale (1). Kaas avaneb.
2. Täitke pesuvahendimahuti pesuvahendiga.
Doseerimisel on Teil abiks markeerimisjooned:
“MIN” vastab ca. 30 ml pesuvahendikogusele,
“MAX” ca. 40 ml pesuvahendikogusele.
3. Vajutage tugevasti kaanele seni, kuni see
kuuldavalt klõpsatades sulgub.
Väga tugevasti määrdunud nõude puhul tuleb
sellele lisaks täita pesuvahendiga ka kaanel
paiknev süvend (2). See pesuvahendikogus
uhatakse pesuvette juba eelloputuse käigus.
14
Pesuprogrammi valimine (programmitabel)
Käesoleva tabeli abil valige sobiv pesuprogramm
Nõude
liik
lisa
Määrdumisaste
Lauanõud ja nõud toidu
valmistamiseks
-
-
• tugev
• keskmine
määrdumine
• toidujäägid,
eriti valgud ja
tärklis
Dessert- ja
kohviserviisid
termiliselt
õrnad
tundlikud ja
klaasid
õrnad nõud
Kõik nõude liigid
-
Määrdunud nõud,
mida on kogutud
määrdumine
keskmiselt kergesti
nõudepesumasinas
• kuivanud
määrdunud määrdunud
toidujäägid
pesemiseks pikemat
aega.
Eriti hea just koos kombineeritud pesuvahenditega
Intensiivpesu
70°C
Normaalpesu
60°C
Normaalpe
su 50°C 3)
Kiirpesu
50°C
Kiirpesu
klaasist
esemete
jaoks
40°C
Eelloputus
Pesu
2 vaheloputust
Loputus
Kuivatamine
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputus
Kuivatamine
Eelloputus
Pesu
Vaheloputus
Loputus
Kuivatamine
Pesu
Vaheloputus
Loputus
-
Pesu
Vaheloputus
Loputus
-
Eelloputus
-
Kestvus,
min.
95-105
89-99
110-120
30
28
10
Elektrien
ergia,
kWh
1,45-1,65
1,15-1,35
0,95-1,05
0,85
0,7
< 0,1
Vesi, l
18-20
14-16
14-16
12
12
4
Sobiv
programm:
Eelloputus
Tähistus
Programmi
käik
1)
Kulunäitajad
1) Programmi erinevate töötsüklite ajal kostub erineva tugevusega müra, kuna parema pesemisefekti
saavutamiseks kasutatakse programmi mõnede töötsüklite puhul mõnevõrra pikemalt kestvat ja intensiivsemat loputamist.
2) Kulunäitajad on kindlaks määratud standardtingimustes. Need sõltuvad nõude jaoks kasutatavate korvide
täitmisastmest. Seetõttu on programmide konkreetsetes rakendustingimustes võimalikud mõningased
kõrvalekalded nendest näitajatest.
3) Kontroll-katsetuste programm.
15
Pesuprogrammi käivitamine
1. Veenduge, et nõud ja söögiriistad on
nõudepesumasina korvidesse asetatud
nii, et need ei segaks pihustilabade vaba
pöörlemist.
2. Avage veekraan.
3. Sulgege masina täiteluuk.
4. Vajutage nupule
. Nupu kontrollindikaator süttib põlema .
5. Vajutage vajaliku programmi nupule. (vt.
“Programmitabel”). Programmi kontrollindikaator süttib põlema.
Teie poolt valitud programm käivitub ca. 6
sekundi möödudes. Multidispleile ilmub programmi töö lõpuni allesjäänud aja loendurnäit, mis sõltub nõude jaks ettenähtud
korvide täitmisastmest.
Kui
multidispleile
ilmub
pärast
programmi käivitumist veateate kood,
siis vt. palun peatükki
“Mida teha, kui …”.
Pesuprogrammi
muutmine/katkestamine/seiskamine
Soovitav on programmi muutmist ja
käivitunud programmi katkestamist
teostada üksnes siis, kui see on tõesti
hädavajalik. Pärast nõudepesumasina
täiteluugi
teistkordset
sulgemist
kuume-neb masinasse sattunud õhk
tugevasti ja paisub. Selle tagajärjel
võib vesi sattuda masina põhjas
paiknevale avariialusele ja käivitada
uputuse-vastane kaitsesüsteemi.
Programmi muutmine
Kui Te soovite pesuprogrammi muuta esimese 6 sekundi jooksul pärast programmi
valimist, tuleb kiiresti vajutada mingi muu
soovitud pesuprogrammi nupule.
Kui Te soovite pesuprogrammi muuta pärast
6 sekundi möödumist, siis toimige järgmiselt:
1. Vajutage mingi muu soovitud pesuprogrammi
nupule.
Nüüd
vilguvad
mõlema programmi indikaatorid.
2. Mõne sekundi pärast vilgub üksnes uue
pesuprogrammi
indikaator.
Laske
programminupust lahti ja sellest hetkest
alates töötab valitud uus programm.
16
Programmi töö võib katkestada
nõudepesumasina ust avades.
Täiteluugi avamisel võib masinast tulla
kuuma auru. Põletusoht! Avage luuk
ettevaatlikult!
1. Avage nõudepesumasin. Pesuprogramm
seiskub.
2. Töötanud programmi indikaator kustub.
3. Pärast täiteluugi sulgemist programmi töö
jätkub.
Pesuprogrammi töö seiskamine
1. Vajutage käivitatud programmi nupule ja
hoidke seda allavajutatuna. Käivitatud
programmi indikaator vilgub mõned
sekundid ja seejärel kustub.
2. Laske programmi nupust lahti, programmi
töö on seiskunud.
Kui nõudepesumasin lihtsalt välja lülitada, siis valitud pesuprogrammi töö
üksnes katkestatakse, mitte ei muudeta. Masina uuesti sisselülitamisel selle
programmi töö jätkub.
Programmi käivitusaja seadmine ja
muutmine
Programmi käivitumiskellaaega seadistades
on võimalik seadistada, millal pesuprogramm peab tööle käivituma (19 järgneva
tunni jooksul).
Programmi käivitumiskellaaja seadistamine:
1. Vajutage SISSE/VÄLJA-lülitile .
2. Vajutage kellaaja seadistusnupule seni,
kuni multidispleil hakkab vilkuma sellist
arvu tunde tähistav näit, mille möödudes
programm peab käivituma.
3. Vajutage vajaliku programmi nupule.
Nüüd on multidispleil nähtav seadistatud
aja katkematu näit. See aeg on sisestatud
masinasse mälusse.
4. Seadistatud
aja
möödudes
lülitub
programm sisse automaatselt.
Programmi käivitumise algusaja
muutmine:
Kuni pesuprogramm pole tööle käivitunud,
on Teil võimalik veel kellaaja seadistusnupule vajutades kellaaega muuta.
Koormusandursüsteem “Sensorlogik”
Kui nõudepesumasina käivitamishetkel on
ülemine ja/või alumine korv oluliselt alatäidetud, siis seadme sisemine elektroonikasüsteem muudab tarbitava vee hulka ja
programmi töötamise kestvust vastavalt
nõude kogusele. See võimaldab kiiresti ja
ökonoomselt pesta ka väiksemat nõudekogust. Pooleldi täidetud nõudepesumasina
puhul (lauanõud 6 inimese jaoks) on veekulu
kokkuhoid kuni 2 liitrit, elektrienergia kokkuhoid kuni 0,2 kWh.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasin välja üksnes siis,
kui multidispleile ilmub programmi allesjäänud tööaega tähistav näit “0”.
1. Vajutage SISSE/VÄLJA-lülitile
indikaator kustub .
2. Avage masina täiteluuk.
. Kontroll-
Täiteluugi avamisel vahetult pärast
programmi töö lõppemist võib masinast
tulla kuuma auru. Põletusoht! Avage
luuk ettevaatlikult!
Nõude väljavõtmine masinast
• Kuumad nõud võivad kergesti puruneda.
Seetõttu tuleks nõudel lasta enne
väljavõtmist jahtuda.
• Nõud jahtuvad kiiremini, kui Te pesuprogrammi töö lõppedes vaid korraks
masina täiteluugi täielikult avate ja
seejärel uuesti sulgete.
• Pärast pesuprogrammi töö lõppemist jätke
nõud kuivamiseks ja jahtumiseks masinasse veel ca. 15 minutiks.
• Esmalt võtke nõud välja alumisest, seejärel aga ülemisest korvist. Sel moel
väldite võimalust, et ülemisest korvist
võiks vett tilkuda alumises korvis
olevatele nõudele ja muuta need
plekiliseks.
17
Hooldus ja puhastamine
Mingil juhul ärge kasutage tavalisi
mööblihooldusvahendeid ja aktiivseid
keemilisi pesuvahendeid.
• Vajadusel kasutage nõudepesumasina
detailide puhastamiseks puhast sooja vett
ja pehmet salvrätikut.
• Pesemiseks ei ole pihustid vajalikud.
• Aeg-ajalt kontrollige, kas sisemine kamber, täiteluugi tihendid ja vee juurdeviiguotsik ei ole määrdunud ja vajaduse
korral puhastage need.
Filtrite puhastamine
Nõudepesumasina sisemise kambri
põhjas paiknevad filtrid on põhimõtteliselt
isepuhastuvad.
Sellele
vaatamata tuleb neid aeg-ajalt määrdumise suhtes kontrollida ja puhastada.
Määrdunud filtrid halvendavad pesukvaliteeti.
1. Avage luuk, tõmmake alumine korv välja.
2.Nõudepesumasina filtritesüsteem koosneb
jäme- ja peenpuhastusfiltrist, mikrofiltrist
ja lapikfiltrist. Mikrofiltri käepidemest
haarates deblokeerige ja eemaldage
filtritesüsteem.
3. Pöörake käepidet ca. 1/ 4 pööret vastupäeva suunas ja eemaldage see.
4. Haarake kinni harv/sage filtri aasast (1) ja
tõmmake see mikrofiltrist välja (2).
5. Peske põhjalikult kõiki filtreid voolava vee
all.
6. Võtke lapikfilter (3) nõudepesumasina
põhjast välja ja puhastage see hoolikalt
mõlemalt poolt.
7. Asetage lapikfilter uuesti tagasi oma
kohale nõupesumasina põhja.
8. Asetage jäme- ja peenpuhastusfilter
tagasi mikrofiltrisse ja kinnitage need.
9. Asetage filtrid tagasi oma kohale ja kinnitage need, pöörates käepidet päripäeva
suunas kuni tõkiseni. Jälgige, et lapikfilter
ei kerkiks nõudepesumasina põhjast
kõrgemale.
Kui filtrid ei ole paigaldatud, siis
nõudepesumasinat mitte mingil juhul
kasutada!
18
Juhtpaneeli puhastamine
Nõudepesumasina juhtpaneeli puhastamiseks tuleb pleksiklaasist kaitseplaat eemaldada.
Pleksiklaasist kaitseplaadi eemaldamine
Eemaldage nõudepesumasina
kaabli pistik vooluvõrgust.
toite-
1. Sulgege nõudepesumasin.
2. Samaaegselt vajutage kõikidele programminuppudele, välja arvatud SISSEVÄLJA-lüliti .
3. Kui nõudepesumasin on varustatud
programmivalikulülitiga, siis seadke see
põikasendisse (pöörata üksnes päripäeva
suunas!).
4. Vajutage lülitile .
5. Pleksiklaasist kaitseplaadi keskosa allääres on väike süvend. Asetage kruvikeeraja sellesse süvendisse (1), lükake
kruvikeeraja plaadi serva vastu ja
tõmmake seni, kuni plaadi mõlemas otsas
olevad eend-nukid juhtpaneeli kinnitustest
avanevad.
Jälgige, et kruvikeeraja ei kriimustaks
juhtpaneelil olevat markeeringut.
6. Eemaldage pleksiklaasist kaitseplaat.
7. Juhtpaneeli ja pleksiklaasist kaitseplaadi
puhastamiseks kasutage nõude käsitsipesuks mõeldud pesuvahendit. Abrasiivseid pesuvahendeid mitte kasutada!
Pleksiklaasist kaitseplaadi
kohaleasetamine
Pleksiklaasist kaitseplaat ja juhtpaneel
peavad olema kuivad.
1. Pleksiklaasist kaitseplaati kergelt painutades juhtige plaadi mõlemad eend-nukid
juhtpaneeli kinnitustesse.
2. Avage veidike nõudepesumasina täiteluuk.
3. Lükake pleksiklaasist kaitseplaat juhtpaneeli faasidesse.
4. Vajutage lülitile .
Lülitile vajutades kõik programminupud
deblokeeritakse. Kui masin on varustatud
programmivalikulülitiga, siis pöörake lüliti
päripäeva suunas nullasendisse.
5. Ühendage toitekaabli pistik uuesti vooluvõrku.
19
Mida teha, kui …
Püüdke alltoodud juhiste abil nõudepesumasina väiksemad tööhäired-rikked
iseseisvalt kõrvaldada. Kui Te mingi
alltoodud rikke-häire, mis on tingitud nõude-
…
pesumasina
ebaõigest
käsitsemisest,
kõrvaldamiseks
pöördute
teeninduskeskusse, siis isegi garantii kehtimise ajal
on selline tehniku väljakutsumine tasuline.
ilmub veateate vilkuv indikaatorkood
• Kui pärast programmi käivitamist valitud
pesuprogrammi kontroll-indikaator vilgub
või multidispleile ilmub veakood C1 või
C2, siis saate Te häire võib-olla ise
kõrval-dada.
Pärast rikke-häire kõrvaldamist vajutage
valitud pesuprogrammi nupule. Programm
jätkab tööd.
Häire-rike
Kui veateade ilmub uuesti, siis tuleb Teil abi
saamiseks pöörduda teeninduskeskusse.
• Kui multidispleile ilmuvad mingid muud
veakoodid, siis tuleb Teil abi saamiseks
pöörduda teeninduskeskusse ja teatada
häire veakood.
Võimalik põhjus
Kõrvaldamine
Veekraan on suletud.
Multidispleile ilmub veakood
Kraani ühendusvooliku filter
C1. Valitud pesuprogrammi
on ummistunud.
kontroll-indikaator vilgub:
masin ei täitu veega.
Täitevoolik on valesti
ühendatud
Avage veekraan.
Multidispleile ilmub veakood Sifoon on ummistunud.
C2. Valitud pesuprogrammi
Tühjendusvoolik on valesti
kontroll-indikaator vilgub.
ühendatud.
Sifoon puhastada.
Uputusevastane
Multidispleile ilmub veakood
kaitsesüsteem on sisse
C3.
lülitunud.
Sulgege veekraan ja
pöörduge abi saamiseks
teeninduskeskusse.
20
Ühendusvooliku filter vajab
puhastamist
Kontrollida vooliku
ühendust.
Kontrollida vooliku
ühendust.
…
tekivad probleemid masina töötamise ajal
Häire-rike
Võimalik põhjus
Nõudepesumasin ei ole
korralikult suletud.
Pistik ei ole korralikult või
pole üldse vooluvõrku
ühendatud.
Programm ei käivitu
Nõudepesumasina
sisekambris on
roosteplekke.
Nõude pesemisel kostub
vilinat.
Häire kõrvaldamine
Sulgege täiteluuk.
Ühendage pistik korralikult.
Korteri elektrikaitsmed ei ole
korras.
Kaitsmed välja vahetada.
Programmeeritud on
programmi käivitusaeg.
Kui nõude pesemist tuleks
alustada koheselt, siis
seadke programmi
käivitusajaks suurus “0”.
Nõudepesumasina
sisekamber on valmistatud
roostevabast terasest.
Roosteplekkide tekkimine
nõudepesumasina
sisekambris võib olla tingitud
üksnes kõrvalisest
roosteallikast
(roosteosakesed on pärit
veetorustikust, kastrulitelt,
söögiriistadelt jne.). Sellised
roosteplekid eemaldage
tavaliste roosteplekkide
eemaldamiseks kasutatava
plekieemaldusvahenditega.
See vilisev heli ei oma
tähtsust.
Peske nõudepesumasinas
üksnes selleks ettenähtud
söögiriistu ja nõusid.
Jälgige, et spetsiaalsoola
mahuti kork oleks tugevasti
suletud.
Kasutage mingit muud
pesuvahendit.
21
…
pesemistulemused on ebarahuldavad
Nõud ei ole puhtad
− Valitud pesuprogramm ei olnud sobiv.
− Nõud olid masinasse asetatud valesti, nii
et vesi ei sattunud kõikidele nõude
osadele. Nõude paigutamiseks kasutatavad korvid ei tohi olla ületäidetud.
− Sisekambri põhjas olevad filtrid on ummistunud või valesti paigaldatud.
− Pesuvahend ei olnud kvaliteetne või selle
koguse oli ebapiisav.
− Nõud on kaetud lubjatriipudega: soolamahutis on sool otsas või veepehmendusseade on valesti reguleeritud.
− Tühjendusvoolik on valesti ühendatud.
Nõud ei kuiva ja ei läigi
− Kasutatud on ebakvaliteetset loputusvahendit.
− Loputusvahendimahuti on tühi.
Klaasist või mingist muust materjalist
nõud on kaetud lubjaplekkidega-triipudega, piimjate laikudega või sinakalt
läikiva katuga.
− Vähendage loputusvahendi doseerimiskogust.
− Klaasist või muust materjalist nõud on
kaetud kuivatud veeplekkidega
− Suurendage loputusvahendi doseerimiskogust.
− Põhjuseks võib olla valitud pesuvahend.
Konsulteerige
pesuvahendi
tootjaga.
Tehnilised andmed
Mahtuvus:
Lauanõud 12 inimese jaoks, sealhulgas serviisi
lisatarvikud
Lubatud veevõrgusurve:
1-10 bari (=10-100 N/cm2 = 0,1-1,0 MPa)
Elektriühendus:
Andmed elektriühenduse kohta leiate
tehasetähiselt, mis paikneb nõudepesumasina
täiteluugi külgservas paremal pool.
Eraldiseisvatena paigaldatud nõudepesumasinad
Mõõdud:
850 x 600 x 600 (kõrgus x laius x sügavus mm)
Maksimumkaal:
54 kg
Täielikult mööblisse installeeritavad, töölauaplaadi alla installeeritavad,
dekoratiivselt varieeritavad nõudepesumasinad
Mõõdud:
820 - 880 x 595 x 570 (kõrgus x laius x sügavus
mm)
Maksimumkaal:
50 kg
Käesolev seade vastab järgmistele Euroopa Liidu direktiividele:
- 73/23/CEE - 19/02/73 (Direktiiv madalpinge kohta) koos hilisemate parandustega;
- 89/336/CEE - 03/05/89 (Direktiiv elektromagnetilise ühilduvuse kohta) koos hilisemate
parandustega
Seade vastab samuti Venemaa riiklikele standarditele GOST 27570, GOST 23511-79,
GOST P 50033.
22
Informatsioon kontrollkatsetuste kohta
Enne kontrollkatsete sooritamist peavad spetsiaalse veepehmendussoola ja loputusvahendi
mahutid olema täielikult täidetud.
Katsestandard :
EN 50 242
Standardprogramm:
- Normaalpesu 50°C täielikult ja pooleldi
täidetud masinaga
Maksimaalne mahutavus:
Lauanõud 12 inimese jaoks, sh. serviisi
lisatarvikud
Pesuvahendi doseerimiskogus:
- 30 g (tüüp B) pesuvahendi mahutisse
Pooleldi täidetud:
Pooleldi täidetud masina puhul peab iga teine
nõude jaoks ettenähtud paigutuskoht tühjaks
jääma.
Pesuvahendi doseerimiskogus:
20 g (tüüp B) pesuvahendi mahutisse
Veepehmendussoola mahuti
seadistus:
4 (tüüp B) normaalselt ja pooleldi täidetud
masina puhul
Näide masina täitmise kohta: Nõude paigutus
ülemises korvis (ülemine asend)
Näide masina täitmise kohta: Nõude paigutus
ülemises korvis (alumine asend)
Näide masina täitmise kohta: Nõude paigutus
alumises korvis
23
Nõudepesumasina paigaldamine
• Nõudepesumasin
tuleb
paigaldada
kindlalt püsivas horisontaalasendis ja
tugevast materjalist aluspinnale.
• Põranda ebatasasuste kompenseerimiseks ja masina kõrguse ühtlustamiseks
ülejäänud köögimööbliga võrreldes keerake komplekti kuuluva mutrivõtme abil
masina reguleerimis-tugijalgade asend
õigeks.
• Masina täite- ja tühjendusvoolikud, samuti
toitevõrgukaabel ei tohi olla kokkusurutud
ega paindes, vaid asetatud vabalt masina
tagaküljel olevasse sokkelsüvendisse.
• Sellele lisaks tuleb nõudepesumasin
tugevasti kinni keerata kas köögimööbli
töölauaplaadi või seadme kõrval seisva
mööbli külge. See abinõu on vajalik
selleks, et kaitsta masinat ümbermineku
eest.
• Eraldiseisvatena paigaldatud nõudepesumasinate puhul ei ole lisakinnitused
vajalikud.
Kui nõudepesumasin paigaldatakse gaasipliidi või puuküttega pliidi kõrvale, siis pliidi
ja nõudepesumasina vahele tuleb kuni
töölauaplaadi ülemise servani (sügavus 57,5
mm) paigaldada mittepõlevast materjalist
termoisoleeriv plaat. Pliidipoolselt küljelt
tuleb plaat katta alumiiniumfooliumiga.
24
Nõudepesumasina ühendamine
Ühendamine veevõrku
Nõudepesumasin on varustatud kaitseseadeldistega, mis takistavad vee voolamist
tagasi joogivee vesivarustussüsteemi.
• Nõudepesumasina võib ühendada külmaveevõrku või kuumaveevõrku, mille temperatuur ei ületa 60°C.
• Keelatud on nõupesumasina ühendamine
avatud
tüüpi
veekuumutusseadmega või gaasivanniahjuga.
Lubatud veevõrgusurve
Minimaalne lubatud veevõrgusurve
1 bar (=10 N/cm2 = 100 kPa)
Kui veevõrgusurve on alla 1 bari, siis pöörduge abi
saamiseks teeninduskeskusse.
Kui veevõrgusurve on üle 10 bari, on vaja
Maksimaalne lubatud veevõrgusurve
paigaldada surve redutseerimisklapp (saadaval
10 bar (=100 N/cm2 = 1MPa)
spetsiaalkauplustes).
Täitevooliku ühendamine
Täitevoolik ei tohi olla paindes või
kokku pigistatud, kuna see takistab vee
juurdevoolu. Ühendage täitevoolik veekraaniga, mille välisläbimõõt on ¾ tolli.
Ühendusmutter vooliku kinnitamiseks
keerake kinni üksnes käsitsi.
Et mitte piirata vee tarbimist köögis
teistel eesmärkidel, soovitame paigaldada lisakraani või varustada olemasolev veekraan haruotsikuga.
• Kui vajalikuks osutub nõudepesumasina
komplekti kuuluvast voolikust pikem täitevoolik, siis kasutage ühenduse teostamiseks järgmisi müügil olevaid voolikukomplekte:
- Voolikukomplekt “WRflex 100” (katalooginumber 911 239 034)
- Voolikukomplekt “WRflex 200” (katalooginumber 911 239 035)
25
Vee äravool
Tühjendusvoolik
Tühjendusvoolik ei tohi olla paindes, kokku
muljutud või kokku pigistatud, kuna see
takistab vee äravoolu ja võib ummistada
vooliku.
• Tühjendusvooliku ühendamine:
- tühjendusvooliku maksimaalne lubatud kõrgus
põrandast: 1 meeter.
- minimaalne nõutav kõrgus masina alumisest
servast: 30 cm.
Pikendusvoolikud
• Pikendusvoolikud on müügil spetsiaalkauplustes
või tootjafirma teeninduskeskuses. Et tagatud
oleks seadme normaalne töö, peab pikendusvooliku siseläbimõõt olema 19 mm.
• Pikendusvoolik asetatakse horisontaalselt ja
selle maksimumpikkuseks võib olla kuni 3
meetrit. Tühjendusvooliku ühenduskoha maksimaalne lubatud kõrgus on 85 cm.
Sifoon-ühendus
• Tühjendusvooliku otsik (diameeter 19 mm)
sobib kõikidele üldlevinud sifoonitüüpidele.
Sifooni ühendusotsiku siseläbimõõt minimaalselt 15 mm.
• Tühjendusvoolik kinnitatakse sifooni ühendusotsikule komplekti kuuluva voolikuklambri abil.
Vee äravool kraanikaussi (võimalik üksnes
eraldiasetsevatena paigaldatud nõudepesumasinate puhul)
Tühjendusvooliku riputamisel kraanikausi külge
kasutage spetsiaalset otsapandavat vooliku jätkotsikut.
Seda
on
võimalik
Teil
tellida
ELECTROLUXI teeninduskeskusest.
1. Kinnitage otsapandav jätkotsiku tühjendusvoolikule.
2. Kinnitage tühjendusvoolik kraanikausi külge nii,
et takistatud selle väljalibisemine.
Kaitseseade uputuste vältimiseks
Uputuste e. veest tingitud kahjustuste vältimiseks
on
nõudepesumasin
varustatud
vastava
spetsiaalse kaitsesüsteemiga.
Häire-rikke tekkimisel katkestab kaitseklapp koheselt vee juurdevoolu ja käivitub tühjenduspump.
See tagab, et vesi ei saaks masinast välja tungida.
Masinasse jäänud vesi pumbatakse välja automaatselt.
Uputusvastane kaitsesüsteem funktsioneerib
ka siis, kui seade on välja lülitatud, kuid
masin peab olema ühendatud toitevooluvõrku.
26
Elektriühendus
Vastavalt seadme ühendamist puudutavatele tehnilistele tingimustele on
nõudepesumasina ühendamist elektrivõrku lubatud teostada üksnes selleks
volitatud elektrimontööril.
Elektrivõrku ühendamisel tuleb järgida
kohalike elektrivarustusettevõtete ettekirjutusi.
Pärast
nõudepesumasina
ühendamist
elektrivõrku ei tohi seadme pinge all olevad
detailid olla ligipääsetavad.
Andmed elektriühenduse kohta leiate
tehase-tähiselt, mis paikneb nõudepesumasina täiteluugi külgserval paremal pool.
Kui Teie seadme puhul on võimalikud mitu
ühendamisvarianti, siis nendele lisaks tuleb
järgida ühenduspistikul paikneval lülitusskeemil toodud juhiseid.
Enne nõudepesumasina ühendamist elektrivõrku kontrollige, et nõudepesumasina
tehasetähisel näidatud nominaalpinge ja
vooluliik oleksid vastavuses elektrivõrgu
voolupinge ja vooluliigiga. Tehasetähisel on
toodud ka nõuded elektrikaitsmete kohta.
Nõudepesumasina
voolu
alt
väljalülitamiseks eemaldage pistik vooluvõrgu
pistikupesast. Kui nõudepesumasin on
vooluvõrku ühendatud püsiühendusega, siis
seadme
väljalülitamiseks
vooluvõrgust
kasutatakse
elektrotehnilisi
seadeldisi
(kaitsmeid – keermekaitsmed, liinilülitid,
automaat-kaitsmed) kontakti lahutuslaiusega
> 3 mm.
27
Tehnilised eeskirjad seadme
ühendamise kohta
Täite- ja tühjendusvoolikud, samuti toitevõrgukaabel tuleb ühendada nõudepesumasina
küljelt, kuna masina tagaosas selleks koht
puudub.
Järgmist sanitaartehnilist ja elektripaigaldusnäidist tuleb käsitleda soovitusena, kuna
paigaldamisel on siiski määravateks olemasolevad konkreetsed tingimused (olemasolevad
ühendamistingimused, elektri- ja vesivarustussüsteeme puudutavad kohalikud tingimused
jne.)
2 kaelust: 45° või sirged,
välisläbimõõt 19 mm, pikkus 30
mm
Kahekordne Vee
Vee
klapp
ärajuhtimine juurdeviik
Vee
Voolujuhe Vee
Elektriühendus
juurdeviik
ärajuhtimine
Service
Peatükis “Mida teha, kui …” on loetletud need
häired-rikked, mida Te võite ise kõrvaldada. Kui Te
siiski pöördute abi saamiseks teeninduskeskusse
mingi loetletud rikke-häire tõttu, mida on võimalik
kõrvaldada tabelis toodud abinõusid rakendades
või mis on tingitud nõudepesumasina ebaõigest
käsitsemisest, siis on teeninduskeskuse tehniku
väljakutse tasuline teenus ka garantiiperioodil.
Kui rike-häire ei vasta ühelegi kasutusjuhendis
kirjeldatud juhtudest, siis pöörduge palun abi
saamiseks autoriseeritud teeninduskeskusse
Väljakutse korral tuleb Teil teatada seadme number
(PNC) ja seerianumber (S-No.); need andmed on
välja toodud tehasetähisel, mis paikneb täiteluugi
sisepaneelil paremal pool serval.
Soovitame Teil kirjutada need andmed siia, et need
oleksid Teil alati käepärast:
Toote number (PNC): ..........................................
Seerianumber (S-No): .........................................
28
Voolujuhe
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud profi- ja kodumasinatele kehtib
garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht),
kodumasinatele - müügipäevast (ostukviitung). Vahetult enne garantiiaja lõppu
remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31
päeva.
Garantiiremondi sisuks on:
∗ toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamis- ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud. Kui
toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinad kommertsteenuse osutamiseks,
profiseadmeid mitme vahetusega tööl), tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux
Eesti müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantiiandjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
* (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning
käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid).
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Suuregabariidiliste ja raskete seadmete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta. Garantiiremondi alla kuuluv viga
kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak ületab 7
tööpäeva, on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule
täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui kuu võrra. Kui on tegemist kodumasina
garantii alla kuuluva suure ulatusega veaga või ühe kodumasina korduva
garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist või tagasivõtmist.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote müügihind, millest on maha arvestatud
toote tegelik kulumine kasutamise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
EUROOPA Garantii
Kui te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega
kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel)
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel
asukohamaal sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja
õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
+372 6650090
Soome
Pori
+358 2 6223300
Saksamaa
Nürnberg
+49 9113232600
Prantsusmaa
Senlis
+33 344622929
Rootsi
Stockholm +46 87387910
Itaalia
Pordenone +39 167847910
Inglismaa
Newbury
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel _______________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr. ____________________ Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:__________________
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
10621 TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel.
035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel.
07 348359
Fax
07 348265
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Saaremaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
10621 TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
OÜ Kent & KO
Riia mnt. 63, 80019 Pärnu
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Tõlge ja teostus: GALANDREX tõlkebüroo 
Rävala 2 / Kivisilla 8 , Tallinn reg.nr.
10260618
telefon: (0) 660 4773
faks: (0) 660 4774
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement