Electrolux | ESI6221 X | User manual | Electrolux ESI6221 X Uživatelský manuál

Electrolux ESI6221 X     Uživatelský manuál
MyËka n·dobÌ
N·vod k pouûitÌ
ESI 6221
ANC 822 960 769 ñ 00 ñ 0703
V·ûen· z·kaznice,
v·ûen˝ z·kaznÌku!
ProËtÏte si peËlivÏ tento n·vod k pouûitÌ.
Dbejte p¯edevöÌm bezpeËnostnÌch pokyn˘ uveden˝ch
na prvnÌch stran·ch tohoto n·vodu! N·vod k pouûitÌ si
uschovejte i pro pozdÏjöÌ nahlÈdnutÌ a p¯ÌpadnÏ ho
p¯edejte dalöÌmu majiteli spot¯ebiËe.
PomocÌ tohoto varovnÈho troj˙helnÌku a p¯ÌpadnÏ
doplÚujÌcÌch varovn˝ch slov (Varov·nÌ!,
UpozornÏnÌ!, Pozor!) jsou zd˘raznÏny pokyny,
kterÈ jsou d˘leûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo
spr·vnÈ fungov·nÌ spot¯ebiËe. BezpodmÌneËnÏ
tyto pokyny dodrûujte.
Tento symbol, p¯ÌpadnÏ ËÌslovanÈ pokyny v·s
budou krok za krokem prov·zet obsluhou
spot¯ebiËe.
Za tÌmto symbolem n·sledujÌ doplÚujÌcÌ
informace o obsluze a praktickÈm pouûitÌ
spot¯ebiËe.
Tento symbol oznaËuje rady a pokyny
smϯujÌcÌ k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu
provozu spot¯ebiËe.
Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje
n·vod k pouûitÌ takÈ pokyny k jejich samostatnÈmu
odstranÏnÌ (viz kapitola "Co dÏlat, kdyû...").
Pokud s tÏmito pokyny nevystaËÌte, obraùte se na naöe
nejbliûöÌ z·kaznickÈ centrum.
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude n·ö servis
kdykoliv k dispozici.
DalöÌ informace (adresy, telefonnÌ ËÌsla) najdete v kapitole
"ServisnÌ st¯ediska".
Na poslednÌch stran·ch tohoto n·vodu v Ë·sti ÑServisì
naleznete nutnÈ informace.
2
Vaöe myËka n·dobÌ je vybavena nov˝m
systÈmem mytÌ n·dobÌ tzv. IMPULZNÕM
MYTÕM.
Pro dosaûenÌ lepöÌch v˝sledk˘ mytÌ se bÏhem
programu mÏnÌ poËet ot·Ëek motoru a tlak
vody p¯i ost¯ikov·nÌ n·dobÌ. Proto se v
pr˘bÏhu programu takÈ mÏnÌ hladina hluku.
Obsah
BezpeËnostnÌ pokyny .......................................................................................................................................... 5
Zablokov·nÌ dv̯ek myËky .................................................................................................................................... 6
Likvidace .............................................................................................................................................................. 7
Hospod·rnÈ a ekologickÈ mytÌ n·dobÌ ............................................................................................................... 7
Popis myËky n·dobÌ a ovl·dacÌ panel ................................................................................................................ 8
Ovl·dacÌ panel ...................................................................................................................................................... 9
P¯ed prvnÌm pouûitÌm ......................................................................................................................................... 9
Za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody ............................................................................................................................... 10
Speci·lnÌ s˘l do za¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vody ............................................................................................... 12
DoplÚov·nÌ speci·lnÌ soli ..................................................................................................................................... 13
DoplÚov·nÌ leöticÌho prost¯edku ...................................................................................................................... 14
Aktivace a deaktivace d·vkovaËe leötÌcÌho prost¯edku .................................................................................. 14
DoplÚov·nÌ leötÌcÌho prost¯edku ...................................................................................................................... 14
NastavenÌ d·vkov·nÌ leöticÌho prost¯edku ....................................................................................................... 15
P¯i bÏûnÈm pouûÌv·nÌ ......................................................................................................................................... 16
Vkl·d·nÌ n·dobÌ a p¯Ìbor˘ do myËky ................................................................................................................... 16
Zakl·d·nÌ p¯Ìbor˘ ............................................................................................................................................ 17
Vkl·d·nÌ hrnc˘, p·nvÌ a velk˝ch tal̯˘ ............................................................................................................. 18
Vkl·d·nÌ velk˝ch a silnÏ zneËiötÏn˝ch kus˘ n·dobÌ do spodnÌho koöe .......................................................... 18
Vkl·d·nÌ ö·lk˘, sklenic a k·vov˝ch servis˘ .................................................................................................... 19
ZmÏna v˝öky vrchnÌho koöe ........................................................................................................................... 19
PouûitÌ mycÌch prost¯edk˘ .................................................................................................................................... 20
PouûitÌ mycÌch prost¯edk˘ Ñ T¯i v jednomì/ Kombinovan˝ch mycÌch tablet .................................................... 21
PouûitÌ koncentrovan˝ch mycÌch prost¯edk˘ ................................................................................................... 21
Volba mycÌho programu (tabulka program˘) ......................................................................................................... 22
Zah·jenÌ mycÌho programu ................................................................................................................................... 23
ZmÏna/p¯eruöenÌ/zastavenÌ mycÌho programu ................................................................................................. 23
Registrace zaplnÏnÌ myËky ............................................................................................................................. 23
VypÌn·nÌ myËky n·dobÌ ....................................................................................................................................... 23
⁄drûba a ËiötÏnÌ ................................................................................................................................................. 24
»iötÏnÌ filtru ..................................................................................................................................................... 24
Co dÏlat, kdyû... ................................................................................................................................................. 25
... displej zobrazuje chybov· hl·öenÌ ................................................................................................................... 25
... se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy ................................................................................................ 26
... v˝sledek mytÌ n·dobÌ nenÌ uspokojiv˝ ............................................................................................................. 26
TechnickÈ ˙daje ................................................................................................................................................. 27
Pokyny pro zkuöebny ........................................................................................................................................ 28
3
Obsah
N·vod k instalaci a p¯ipojenÌ .............................................................................................................................. 30
Instalace myËky n·dobÌ ..................................................................................................................................... 30
IntegrovatelnÈ myËky n·dobÌ .......................................................................................................................... 30
VestavnÈ myËky n·dobÌ ................................................................................................................................. 31
VolnÏ stojÌcÌ myËky ......................................................................................................................................... 31
P¯ipojenÌ myËky n·dobÌ ..................................................................................................................................... 32
P¯ipojenÌ na vodu ................................................................................................................................................. 32
P¯Ìpustn˝ tlak vody ......................................................................................................................................... 32
P¯ipojenÌ p¯ÌvodnÌ hadice ................................................................................................................................. 32
Odtok vody ..................................................................................................................................................... 34
SystÈm ochrany p¯ed ˙nikem vody ................................................................................................................ 34
P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ ................................................................................................................................... 35
Technika p¯ipojenÌ ................................................................................................................................................ 36
Servis .................................................................................................................................................................. 37
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly ............................................................................................................................ 38
4
BezpeËnostnÌ pokyny
BezpeËnost elektrick˝ch spot¯ebiˢ znaËky
ELECTROLUX odpovÌd· uzn·van˝m technick˝m
p¯edpis˘m a z·konu o bezpeËnosti elektrick˝ch
spot¯ebiˢ.
P¯esto cÌtÌme jako v˝robci povinnost sezn·mit v·s s
n·sledujÌcÌmi bezpeËnostnÌmi pokyny:
Instalace, p¯ipojenÌ a uvedenÌ do
provozu
ï MyËka n·dobÌ se smÌ p¯ev·ûet jen ve svislÈ poloze.
ï P¯esvÏdËete se, zda myËka n·dobÌ nebyla
poökozena p¯i p¯epravÏ. Poökozen˝ spot¯ebiË v
û·dnÈm p¯ÌpadÏ nep¯ipojujte. Pokud doölo k jeho
poökozenÌ, obraùte se na dodavatele.
ï P¯ed uvedenÌm do provozu zkontrolujte, zda
jmenovitÈ napÏtÌ a druh proudu ud·vanÈ na v˝robnÌm
ötÌtku odpovÌdajÌ jmenovitÈmu napÏtÌ a druhu proudu
v mÌstÏ instalace. NezbytnÈ elektrickÈ jiötÏnÌ je
uvedeno takÈ na v˝robnÌm ötÌtku.
ï O tom, jak m· b˝t myËka n·dobÌ podle p¯edpis˘
instalov·na a p¯ipojena, se doËtete v kapitole
"Instalace". NesmÏjÌ se pouûÌvat nÏkolikan·sobnÈ
z·suvky na jednom kabelu, rozdvojky a prodluûovacÌ
kabely. HrozÌ nebezpeËÌ vznÌcenÌ z p¯eh¯·tÌ!
ZajiötÏnÌ bezpeËnosti dÏtÌ
ï DÏti Ëasto neumÏjÌ rozpoznat nebezpeËÌ, kterÈ jim
hrozÌ p¯i manipulaci s elektrick˝mi spot¯ebiËi.
Postarejte se tedy o nezbytn˝ dohled bÏhem provozu
myËky n·dobÌ a nenech·vejte dÏti, aby si s nÌ hr·ly
- hrozÌ nebezpeËÌ, ûe by se mohly do myËky n·dobÌ
zav¯Ìt (a udusit se!).
ï NÏkterÈ Ë·sti obalu (nap¯. fÛlie, polystyren) mohou
b˝t pro dÏti nebezpeËnÈ. Mohly by se udusit! Proto
tyto Ë·sti obalu odstraÚte z dosahu dÏtÌ.
ï MycÌ prost¯edky mohou zp˘sobit polept·nÌ oËÌ, ˙st
a jÌcnu, nebo vÈst dokonce k uduöenÌ! Dodrûujte
proto bezpeËnostnÌ pokyny v˝robc˘ mycÌch a
ËisticÌch prost¯edk˘.
ï Voda pouûit· v myËce n·dobÌ nenÌ pitn·. Pokud jsou
uvnit¯ jeötÏ zbytky mycÌch prost¯edk˘, hrozÌ dÏtem
polept·nÌ!
ï P¯i likvidaci myËky n·dobÌ: vyt·hnÏte z·strËku ze
sÌtÏ, odst¯ihnÏte p¯ÌvodnÌ kabel a odstraÚte jej.
ZniËte z·mek dve¯Ì tak, aby uû nebylo moûnÈ dve¯e
zav¯Ìt.
VöeobecnÈ bezpeËnostnÌ pokyny
ï Pokud je poökozen p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel, p¯ÌvodnÌ
Ëi odpadnÌ hadice nebo je ovl·dacÌ panel, pracovnÌ
deska Ëi prostor soklu naruöen tak, ûe je spot¯ebiË
otev¯enÏ p¯Ìstupn˝, neuv·dÏjte myËku n·dobÌ v
û·dnÈm p¯ÌpadÏ do provozu.
ï Poökozen˝ nebo p¯Ìliö kr·tk˝ p¯ÌvodnÌ elektrick˝
kabel smÌ nahradit jen autorizovan˝ servis
ELECTROLUX zase jen speci·lnÌm kabelem
(k dost·nÌ v servisu ELECTROLUX).
ï P¯i odpojov·nÌ myËky n·dobÌ ze z·suvky netahejte
v û·dnÈm p¯ÌpadÏ za kabel, ale uchopte z·strËku.
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ nejsou u myËky n·dobÌ
povoleny û·dnÈ rekonstrukce nebo zmÏny.
ï Dbejte na to, aby dve¯e myËky n·dobÌ byly s
v˝jimkou vkl·d·nÌ a vyjÌm·nÌ n·dobÌ vûdy zav¯eny.
Tak se vyhnete tomu, aby nÏkdo p¯es otev¯enÈ
dve¯e klop˝tl a zranil se.
ï OstrÈ noûe a Ë·sti p¯Ìbor˘ s ostr˝mi hranami musejÌ
b˝t poloûeny v p¯ihr·dce na noûe nebo do vrchnÌho
koöe.
Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ myËky n·dobÌ
ï PouûÌvejte myËku n·dobÌ jen k mytÌ n·dobÌ v
dom·cnosti. Pokud je spot¯ebiË pouûÌv·n k jin˝m
˙Ëel˘m, nebo je nespr·vnÏ obsluhov·n, nem˘ûe
v˝robce p¯evzÌt z·ruku za jeho p¯ÌpadnÈ poökozenÌ.
ï P¯ed pouûitÌm speci·lnÌ soli, mycÌho a leöticÌho
prost¯edku se p¯esvÏdËete, zda v˝robce v˝slovnÏ
povoluje pouûitÌ tÏchto v˝robk˘ v myËk·ch n·dobÌ
pro dom·cnost.
ï Nep¯id·vejte do myËky n·dobÌ û·dn· rozpouötÏdla.
HrozÌ nebezpeËÌ v˝buchu!
ï Speci·lnÌ systÈm ochrany p¯ed ˙nikem vody chr·nÌ
myËku n·dobÌ spolehlivÏ p¯ed poökozenÌm vodou.
MusejÌ vöak b˝t splnÏny n·sledujÌcÌ p¯edpoklady:
- I vypnut· myËka n·dobÌ musÌ b˝t p¯ipojena do
sÌtÏ.
- MyËka n·dobÌ musÌ b˝t instalov·na podle
p¯edpis˘.
- Kdykoliv z˘stane myËka n·dobÌ delöÌ dobu bez
dozoru, nap¯. bÏhem dovolenÈ, musÌ b˝t uzav¯en
vodovodnÌ kohout.
ï Nesedejte si nebo nestoupejte na otev¯enÈ dve¯e,
myËka n·dobÌ by se mohla p¯eklopit.
ï V p¯ÌpadÏ poruchy zav¯ete nejd¯Ìve vodovodnÌ
kohout, pak myËku n·dobÌ vypnÏte a vyt·hnÏte
z·strËku ze sÌtÏ. P¯i pevnÈm p¯ipojenÌ: vypnÏte
jistiËe, p¯ÌpadnÏ vyöroubujte pojistky.
ï Opravy myËky n·dobÌ smÏjÌ prov·dÏt jen
kvalifikov·nÌ odbornÌci. NeodbornÈ opravy mohou
uûivatele vystavit znaËnÈmu nebezpeËÌ. V p¯ÌpadÏ
nutnosti opravy se proto obraùte na servis.
5
Zablokov·nÌ dv̯ek myËky
Vaöe myËka n·dobÌ je vybavena zablokov·nÌm dv̯ek.
Toto za¯ÌzenÌ br·nÌ tomu, aby dÏti p¯i hr·ch otev¯ely
dv̯ka myËky.
1. K tomu, aby se zabr·nilo neËekanÈmu otev¯enÌ
dv̯ek spot¯ebiËe, je t¯eba:
- posunout mal˝ kolÌk nalevo od rukojeti smÏrem
doprava (nap¯. pomocÌ lûiËky).
2. Jakmile je z·mek dve¯Ì zablokov·n, je t¯eba p¯i
otevÌr·nÌ dve¯Ì postupovat n·sledovnÏ:
- posuÚte nejd¯Ìve rukojeù smÏrem doleva (3),
dokud neucÌtÌte odpor.
- poslÈze zat·hnÏte rukojetÌ dv̯ek smÏrem
dop¯edu (4).
3. Odblokov·nÌ z·mku dve¯Ì myËky:
- posuÚte p·Ëku pomocÌ lûiËky zcela smÏrem
doleva (5).
6
Likvidace
Likvidace obal˘
Obaly ze svÈ myËky n·dobÌ zlikvidujte p¯imϯen˝m
zp˘sobem. Vöechny pouûitÈ obalovÈ materi·ly jsou
ekologickÈ a recyklovatelnÈ.
ï Plasty jsou oznaËeny mezin·rodnÏ uûÌvan˝mi
zkratkami:
- >PE< - polyetylen, nap¯. obalovÈ fÛlie
- >PS< - polystyren, nap¯. utÏsÚovacÌ materi·ly
(vûdy bez obsahu freon˘)
- >POM< - polyoxymetylen, nap¯. plastovÈ svorky.
ï KartÛnovÈ Ë·sti obal˘ jsou vyrobeny z recyklovanÈho
papÌru a mÏli byste je odvÈzt do sbÏrny, nebo do
kontejneru na star˝ papÌr.
Likvidace vyslouûilÈho spot¯ebiËe
Pokud budete myËku n·dobÌ jednoho dne definitivnÏ
vy¯azovat z provozu, dopravte ji do sbÏrnÈho st¯ediska
tohoto typu odpadu nebo alespoÚ na sbÏrnÈ mÌsto
velkoobjemovÈho odpadu.
Hospod·rnÈ a ekologickÈ mytÌ n·dobÌ
ï Na p¯Ìvod teplÈ vody (max. 60∞C) p¯ipojte myËku
n·dobÌ jen v p¯ÌpadÏ, ûe oh¯Ìv·te teplou vodu
nÏjak˝m neelektrick˝m za¯ÌzenÌm.
ï Nastavte spr·vnÏ za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody.
ï Neoplachujte n·dobÌ p¯edem pod tekoucÌ vodou.
ï Pokud myËku zapÌn·te a je v nÌ menöÌ mnoûstvÌ
n·dobÌ, elektronick˝ systÈm rozpozn·v·nÌ mnoûstvÌ
n·dobÌ propoËÌt· pot¯ebnÈ mnoûstvÌ vody a zkr·tÌ
dobu trv·nÌ programu. Nejhospod·rnÏji vöak pracuje
myËka n·dobÌ s maxim·lnÌ n·plnÌ.
ï MycÌ programy volte podle druhu a stupnÏ zaöpinÏnÌ
n·dobÌ.
ï Speci·lnÌ s˘l, mycÌ a leöticÌ prost¯edky d·vkujte
podle doporuËenÌ v˝robcem a podle ˙daj˘ z tohoto
n·vodu.
7
Popis myËky n·dobÌ a ovl·dacÌ panel
vrchnÌ ost¯ikovacÌ sprcha
gumovÈ tÏsnÏnÌ k p¯ipojenÌ
p¯Ìvodu vody do vrchnÌho
ost¯ikovacÌho ramene
ost¯ikovacÌ ramena
p¯epÌnaË nastavenÌ tvrdosti
z·sobnÌk speci·lnÌ soli
z·sobnÌk mycÌho
prost¯edku
z·sobnÌk leötÌcÌho
prost¯edku
8
v˝robnÌ ötÌtek
filtry
Ovl·dacÌ panel
TlaËÌtka pro volbu funkcÌ
1
2
Indik·tor pr˘bÏhu programu
3
TlaËÌtka pro volbu
mycÌho programu
VarovnÈ kontrolky
Skl·pÏcÌ drûadlo dve¯Ì
VypÌnaË
Ovl·dacÌ panel tvo¯Ì vypÌnaË a tlaËÌtka s indik·tory pro
volbu programu.
Indik·tor pr˘bÏhu programu: Zobrazuje aktu·lnÌ
pr˘bÏh zvolenÈho programu.
TlaËÌtka pro volbu funkcÌ: KromÏ oznaËenÈho mycÌho
programu lze tÏmito tlaËÌtky nastavit n·sledujÌcÌ funkce:
Varovn8 kontrolka majÌ n·sledujÌcÌ v˝znam:
Doplnit speci·lnÌ s˘l
FunkËnÌ tlaËÌtko 1 NastavenÌ za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody
FunkËnÌ tlaËÌtko 2 - bez funkce -
Varovn· kontrolka se nikdy nerozsvÌtÌ v pr˘bÏhu
mycÌho programu.
FunkËnÌ tlaËÌtko 3 - bez funkce -
P¯ed prvnÌm pouûitÌm
P¯ed pouûitÌm odstraÚte vöechny svorky (˙chyty), kterÈ
zajiöùujÌ koöÌky p¯i transportu.
PotÈ proveÔte n·sledujÌcÌ kroky:
1. Nastavte za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody.
2. DoplÚte speci·lnÌ s˘l do za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ
vody.
3. DoplÚte leötÌcÌ prost¯edek.
V p¯ÌpadÏ, ûe pouûÌv·te mycÌ prost¯edek
(tablety) 3 v 1, speci·lnÌ s˘l a leötÌcÌ prost¯edek
nedoplÚujte.
9
Za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody
Abyste p¯edeöli usazov·nÌ v·pnÌku na n·dobÌ
a v myËce, je nutno na mytÌ pouûÌvat mÏkkou
(Ëili nev·penitou) vodu. Proto je myËka n·dobÌ vybavena
za¯ÌzenÌm na zmÏkËov·nÌ vody, v nÏmû se pomocÌ
speci·lnÌ soli odv·pÚuje ta voda, jejÌû tvrdost je vyööÌ
neû 4 ∞d (nÏmeckÈ stupnice).
Vod·rny, kterÈ zabezpeËujÌ p¯Ìvod vody ve
vaöem bydliöti, v·m sdÏlÌ stupeÚ tvrdosti vody.
Za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody se nastavuje
mechanicky zvl·ötnÌm ovladaËem, a navÌc
elektronicky pomocÌ tlaËÌtek na ovl·dacÌm
panelu.
StupeÚ tvrdosti vody
V ∞d1
v mmol/l2
NastavenÌ stupnÏ tvrdosti
oblast
mechanicky
elektronicky
1
10 3
9
8
7
6
10
9
8
7
6
5
4*
5
4
3
3
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
2
2
pod 4
pod 0,7
I
1
s˘l nenÌ nutn·
1
0*
1) (∞d ) nÏmeck· stupnice oznaËujÌcÌ tvrdost vody.
2) (mmol/l) milimol na litr, mezin·rodnÌ jednotka tvrdosti vody.
3) U tohoto nastavenÌ se m˘ûe doba trv·nÌ programu nepatrnÏ prodlouûit.
4) NastavenÌ z v˝robnÌho z·vodu.
NastavenÌ za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ
vody
Pro nastavenÌ za¯ÌzenÌ na zmÏkËov·nÌ vody pouûijte
v˝öe uvedenou tabulku. Za¯ÌzenÌ nastavte dle tvrdosti
vody ve vaöem bydliöti.
MyËka n·dobÌ musÌ b˝t vypnut·.
MechanickÈ nastavenÌ
1.
2.
3.
4.
10
PoËet
bliknutÌ
Otev¯ete dve¯e myËky n·dobÌ.
VyjmÏte spodnÌ koö z myËky.
Nastavte ovladaË na 0 nebo 1 (viz tabulka).
Znovu vsuÚte spodnÌ koö do myËky n·dobÌ.
ElektronickÈ nastavenÌ
1. StisknÏte vypÌnaË.
RozsvÌtÌ se indik·tor zapnutÌ.
2.
3.
4.
5.
Pokud na displeji svÌtÌ nÏkolik indik·tor˘, probÌh·
mycÌ program. MycÌ program vypnete (RESET):
StisknÏte obÏ tlaËÌtka pro volbu funkcÌ 2 a 3
najednou po dobu 2 vte¯in.
Vöechny ostatnÌ indik·tory zhasnou.
StisknÏte obÏ tlaËÌtka pro volbu funkcÌ 2 a 3
najednou a drûte je stisknut·.
Indik·tory funkËnÌch tlaËÌtek 1 a 3 blikajÌ.
StisknÏte funkËnÌ tlaËÌtko 1.
Indik·tor funkËnÌho tlaËÌtka 1 blik·.
Z·roveÚ blik· indik·tor zakonËenÌ programu:
- PoËet bliknutÌ indik·toru zakonËenÌ programu
odpovÌd· nastavenÈmu stupni tvrdosti vody.
- Tato sÈrie bliknutÌ se nÏkolikr·t opakuje v intervalu
3 vte¯iny.
Jedno stisknutÌ funkËnÌho tlaËÌtka 1 zvyöuje
stupeÚ tvrdosti vody o 1 stupeÚ.
(V˝jimka: Po stupni tvrdosti 10 n·sleduje 1.)
Jakmile je nastaven poûadovan˝ stupeÚ tvrdosti
vody, stisknÏte tlaËÌtko vypÌnaËe.
NynÌ je stupeÚ tvrdosti uloûen v pamÏti.
11
Speci·lnÌ s˘l do za¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vody
Pokud ûijete v mÌstÏ, kde je tvrdost vody niûöÌ
neû 4 ∞d, nenÌ nutno vodu vÌce zmÏkËovat.
Nepot¯ebujete proto v myËce pouûÌvat speci·lnÌ
s˘l nebo jinÈ zmÏkËovaËe vody.
Vodu m˘ûete zmÏkËit dvÏma
zp˘soby:
ï Pokud pouûÌv·te mycÌ prost¯edek, kter˝ jiû obsahuje
zmÏkËovaË vody, vloûÌte do myËky pouze mycÌ
prost¯edek.
- V tomto p¯ÌpadÏ nastavÌte ovladaË za¯ÌzenÌ pro
zmÏkËov·nÌ vody mechanicky na 0 a elektronicky
na 1, takûe se nep¯id·v· speci·lnÌ s˘l.
ï Pokud pouûÌv·te mycÌ prost¯edek bez soli, musÌte
speci·lnÌ solÌ naplnit z·sobnÌk na tuto s˘l.
- V tomto p¯ÌpadÏ nastavÌte ovladaË za¯ÌzenÌ pro
zmÏkËov·nÌ vody mechanicky na 0 nebo 1 a
elektronicky na 2 ñ 10 (podle tvrdosti vody v
mÌstÏ vaöeho bydliötÏ) a doplnÌte speci·lnÌ s˘l do
p¯ÌsluönÈho z·sobnÌku.
PouûÌvejte pouze speci·lnÌ s˘l urËenou pro
myËky n·dobÌ. Nikdy nedoplÚujte jin˝ druh soli
(p¯Ìklad stolnÌ s˘l) nebo mycÌ prost¯edek do
z·sobnÌku na speci·lnÌ s˘l. ZniËilo by to za¯ÌzenÌ
pro zmÏkËov·nÌ vody.
P¯ed kaûd˝m doplnÏnÌm speci·lnÌ soli si ovϯte,
ûe drûÌte v ruce balenÌ se speci·lnÌ solÌ a û·dnÈ
jinÈ.
NastavenÌ p¯Ìvodu speci·lnÌ soli
NÏkterÈ modely jsou vybavena zvl·ötnÌ funkcÌ
zvanou 3 in 1 (3 v 1).
Pokud pouûÌv·te mycÌ tablety 3 v 1 a navolÌte
zvl·ötnÌ funkci 3 in 1 k mycÌmu programu,
nebudete p¯Ìvod speci·lnÌ soli mÏnit
(viz Ñzvl·ötnÌ funkce 3 in 1ì)
Za¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vody se nastavÌ mechanicky
a elektronicky na poûadovan˝ stupeÚ tvrdosti vody:
MechanickÈ
nastavenÌ
ElektronickÈ
nastavenÌ
PoËet bliknutÌ
P¯id·nÌ speci·lnÌ soli
0
1
1
Nep¯id·v· se
0-1
2 - 10
2 - 10
Speci·lnÌ s˘l se p¯id·v· ze z·sobnÌku,
nastaveno p¯i v˝robÏ
Pokud je za¯ÌzenÌ pro zmÏkËov·nÌ vody
elektronicky nastaveno na Ñ1ì p¯i pouûitÌ mycÌho
prost¯edku, kter˝ obsahuje speci·lnÌ s˘l, vypne
se z·roveÚ indik·tor speci·lnÌ soli.
12
Jestliûe je zmÏkËovaË elektronicky nastaven
na stupeÚ 1 pro p¯Ìpad pouûitÌ mycÌho
prost¯edku s obsahem n·hrady speci·lnÌ soli,
tak indik·tor speci·lnÌ soli je deaktivov·n.
DoplÚov·nÌ speci·lnÌ soli
Jestliûe pouûÌv·te mycÌ prost¯edek a speci·lnÌ s˘l
oddÏlenÏ, doplÚte do z·sobnÌku speci·lnÌ s˘l v
n·sledujÌcÌch p¯Ìpadech:
ï p¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu,
ï kdyû se na ovl·dacÌm panelu rozsvÌtÌ kontrolnÌ
signalizujÌcÌ nedostatek speci·lnÌ soli.
ukazatel
1. Otev¯ete dve¯e myËky a vyt·hnÏte spodnÌ koö.
2. Proti smÏru hodinov˝ch ruËiËek vyöroubujte vÌËko
z·sobnÌku speci·lnÌ soli.
3. Jen p¯i prvnÌm uvedenÌ myËky do provozu:
NaplÚte cel˝ z·sobnÌk vodou.
4. Na otvor z·sobnÌku nasaÔte dod·vanou n·sypku,
jejÌû pomocÌ do z·sobnÌku nasypete speci·lnÌ s˘l.
Kapacita z·sobnÌku se podle velikosti zrn pohybuje
od 1 do 1,5 kg. Nesypte do z·sobnÌku vÌc.
Voda vytlaËen· p¯i prvnÌm plnÏnÌ ze z·sobnÌku
vyteËe na dno mycÌ vany, coû nevadÌ, protoûe
p¯i spuötÏnÌ prvnÌho mycÌho programu se ihned
odËerp·.
LE
SA ALT Z
S AL
S ŸL
S
5. Z okolÌ otvoru z·sobnÌku odstraÚte zbytky soli.
6. VÌËko ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek opÏt zaöroubujte,
jinak by se s˘l dostala do mycÌho roztoku a sklenice
by byly po umytÌ matnÈ. Abyste zabr·nili snÌûenÌ
mycÌho ˙Ëinku po doplnÏnÌ soli, zapnÏte oplachovacÌ
program. TÌm z mycÌho prostoru odstranÌte zbytky
soli a zabr·nÌte tÌm korozi.
Podle zrnitosti soli m˘ûe trvat i nÏkolik hodin,
neû se s˘l ve vodÏ rozpustÌ a kontrolnÌ ukazatel
speci·lnÌ soli
zhasne. NastavenÌ
zmÏkËovaËe vody a tÌm i spot¯eba speci·lnÌ
soli z·visÌ na tvrdosti mÌstnÌ vody.
13
D·vkov·nÌ leöticÌho prost¯edku
Jestliûe pouûÌv·te mycÌ prost¯edek a leötÌcÌ prost¯edek
oddÏlenÏ, leötÌcÌ prost¯edek doplÚujte n·sledujÌcÌm
zp˘sobem:
ï p¯ed prvnÌm uvedenÌm myËky n·dobÌ do provozu,
ï kdyû zesvÏtl· indik·tor na z·sobnÌku leötÌcÌho
prost¯edku.
Z·sobnÌk na leöticÌ prost¯edek se nach·zÌ na vnit¯nÌ
stranÏ dve¯Ì myËky.
1. Otev¯ete dve¯e myËky.
2. StisknÏte prstem tlaËÌtko z·sobnÌku abyste ho
uvolnili.
3. VÌËko z·sobnÌku ˙plnÏ otev¯ete.
4. Nalijte do z·sobnÌku leöticÌ prost¯edek;
maxim·lnÏ po znaËku ÑMAXì, kter· odpovÌd· n·plni
cca 140 ml.
5. VÌËko opÏt dob¯e zav¯ete, dokud nezaklapne.
6. Pokud leöticÌ prost¯edek rozlijete, ot¯ete jej hadrem.
Jinak by se p¯i n·sledujÌcÌm mytÌ vytvo¯ilo p¯Ìliö
mnoho pÏny.
14
NastavenÌ d·vkov·nÌ leöticÌho
prost¯edku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P¯i mytÌ n·dobÌ se leöticÌ prost¯edek ze
z·sobnÌku uvolÚuje do mycÌho roztoku.
D·vkov·nÌ m˘ûete nastavit na stupnÏ 1-6.
Z v˝roby je d·vkov·nÌ nastaveno na stupeÚ
"4". D·vkov·nÌ pozmÏÚte jen tehdy, kdyû se na
sklenicÌch nebo n·dobÌ objevujÌ matn· mÌsta,
mlÈËnÈ skvrny nebo zaschlÈ kapky vody.
Otev¯ete dve¯e myËky
StisknÏte prstem tlaËÌtko z·sobnÌku abyste ho
uvolnili.
VÌËko z·sobnÌku ˙plnÏ otev¯ete.
Nastavte poûadovanou ˙roveÚ
VÌËko opÏt dob¯e zav¯ete, dokud nezaklapne.
Jestliûe prost¯edek p¯eteËe, dob¯e ho ut¯ete Ëist˝m
had¯Ìkem.
15
P¯i bÏûnÈm pouûÌv·nÌ
ï P¯esvÏdËete se, zda nenÌ t¯eba doplnit speci·lnÌ
s˘l nebo leöticÌ prost¯edek.
ï Vloûte do myËky n·dobÌ a p¯Ìbory.
ï Nasypte nebo nalijte do myËky mycÌ prost¯edek.
ï Zvolte vhodn˝ mycÌ program na p¯Ìbory a n·dobÌ.
ï Spusùte mycÌ program.
Vkl·d·nÌ n·dobÌ a p¯Ìbor˘
do myËky
V myËce n·dobÌ se nesmÏjÌ um˝vat houbiËky a
hadry na n·dobÌ, ani û·dnÈ dalöÌ p¯edmÏty,
kterÈ nas·vajÌ vodu.
Informace pro mytÌ v myËce n·sledujÌcÌch p¯Ìbor˘ a n·dobÌ
nevhodnÈ:
-
p¯Ìbory s d¯evÏn˝mi, rohovinov˝mi,
porcel·nov˝mi nebo perleùov˝mi rukojetÏmi,
plastovÈ n·dobÌ, kterÈ neodol·v· vysok˝m
teplot·m,
staröÌ p¯Ìbory, jejichû tmel je choulostiv˝ na
vysokou teplotu,
lepenÈ n·dobÌ nebo p¯Ìbory,
cÌnovÈ, p¯ÌpadnÏ mÏdÏnÈ p¯edmÏty,
k¯iöù·lovÈ sklo,
rezavÏjÌcÌ ocelovÈ n·dobÌ,
d¯evÏn· servÌrovacÌ a kuchyÚsk· prkÈnka,
umÏlecko¯emeslnÈ p¯edmÏty
ï Neû zaËnete n·dobÌ do myËky skl·dat, mÏli byste:
- odstranit vÏtöÌ zbytky jÌdla,
- namoËit hrnce s p¯ip·len˝mi zbytky jÌdla.
ï P¯i skl·d·nÌ n·dobÌ a p¯Ìbor˘ do myËky byste mÏli
db·t na to:
- aby n·dobÌ a p¯Ìbory nebr·nily ost¯ikovacÌm
ramen˘m v ot·ËenÌ,
- aby dutÈ n·doby, jako ö·lky, sklenice, hrnce
atd., byly obr·ceny dnem vzh˘ru, aby se v nich
nehromadila voda,
- aby n·dobÌ a p¯Ìbory nebyly vklÌnÏny do sebe,
nebo aby se navz·jem nep¯ekr˝valy,
- aby se sklenice vz·jemnÏ nedot˝kaly, ËÌmû se
vyhnete jejich poökozenÌ,
- aby malÈ p¯edmÏty (nap¯. vÌËka) byly v koöÌku
na p¯Ìbory.
16
vhodnÈ jen s omezenÌm:
-
-
-
KameninovÈ n·dobÌ se m˘ûe v myËce n·dobÌ
m˝t jen v p¯ÌpadÏ, ûe v˝robce je v˝slovnÏ
oznaËuje jako vhodnÈ k mytÌ v myËce n·dobÌ.
Dekory na glazu¯e mohou po velmi ËastÈm mytÌ
v myËce n·dobÌ vyblednout.
St¯ÌbrnÈ a hlinÌkovÈ n·dobÌ m· p¯i mytÌ v myËce
tendenci ke zmÏnÏ barvy. Zbytky jÌdla, jako
bÌlek, ûloutek nebo ho¯Ëice, mohou na st¯Ìb¯e
zp˘sobit zbarvenÌ nebo skvrny. Pokud se tedy
st¯Ìbro nemyje ihned po pouûitÌ, odstraÚte z
nÏho alespoÚ zbytky jÌdla.
NÏkterÈ druhy skla se mohou po ËastÈm mytÌ
v myËce zakalit.
Zakl·d·nÌ p¯Ìbor˘
DlouhÈ noûe umÌstÏnÈ smÏrem nahoru jsou
potenci·lnÏ nebezpeËnÈ
DlouhÈ a ostrÈ p¯Ìbory, jako nap¯Ìklad porcovacÌ
noûe, musÌ b˝t uloûeny ve vodorovnÈ poloze v
hornÌm koöi.
P¯i zakl·d·nÌ a vynd·v·nÌ ostr˝ch kus˘ n·dobÌ
dbejte zv˝öenÈ pozornosti
Aby vöechny jednotlivÈ p¯Ìbory byly skuteËnÏ omytÈ
vodou, mÏli byste:
1. do koöÌku na p¯Ìbory zasunout vkl·dacÌ m¯Ìûku,
2. kr·tkÈ noûe, vidliËky a lûÌce zasunout do m¯Ìûky
rukojetÌ smÏrem dol˘.
NÏkterÈ modely myËky n·dobÌ majÌ koöÌky na p¯Ìbory
bez vkl·dacÌ m¯Ìûky.
17
Vkl·d·nÌ hrnc˘, p·nvÌ a velk˝ch
tal̯˘
VÏtöÌ a silnÏ zaöpinÏnÈ n·dobÌ vkl·dejte do spodnÌho
koöe.
Vaöe myËka n·dobÌ je vybavena jednÌm typem spodnÌho
koöe:
Typ 1: ZadnÌ p¯ep·ûka vloûen· do
spodnÌho koöe, lze vyndat
Pro usnadnÏnÌ vkl·d·nÌ velk˝ch kus˘ n·dobÌ je
moûnÈ:
- vyndat zadnÌ stÏnu z dolnÌho koöe
- vloûit koö na p¯Ìbory podÈlnÏ
Typ 2: ZadnÌ p¯ep·ûka vloûen· do
spodnÌho koöe lze sklopit
pro usnadnÏnÌ vkl·d·nÌ velk˝ch kus˘ n·dobÌ je
moûnÈ:
- dvÏ ¯ady hrot˘ se dajÌ sklopit p¯es sebe
- koöÌk na p¯Ìbory ve spodnÌm koöi lze posunout
ke stranÏ
18
Vkl·d·nÌ hrnk˘, sklenic
a k·vovÈho servisu
MalÈ a k¯ehkÈ souË·sti k·vovÈho Ëi jÌdelnÌho servisu a
dlouhÈ, ostrÈ Ë·sti p¯Ìbor˘ se vkl·dajÌ do hornÌho koöe.
ï Hrnky a sklenice umÌstÏte p¯ednostnÏ nad a pod
podpÏru urËenou pro hrnky, aby se voda dostala ke
vöem Ë·stem n·dobÌ.
ï P¯idrûovacÌ hroty lze zaklapnout ve svrchnÌ poloze,
aby bylo moûno snadno umÌstit vysokÈ sklenice/
poh·ry.
ï Sklenky na vÌno, öampaÚskÈ Ëi koÚak se vsunujÌ Ëi
zavÏöujÌ mezi p¯idrûovacÌ hroty.
ï Sklenice, hrnky a dalöÌ podobnÈ n·dobÌ lze takÈ
umÌstit nalevo do hornÌho koöe.
ZmÏna v˝öky vrchnÌho koöe
Maxim·lnÌ v˝öka n·dob:
v hornÌ poloze
v dolnÌ poloze
Je-li hornÌ koö naho¯e
22 cm
30 cm
Je-li hornÌ koö v dolnÌ poloze
24 cm
29 cm
V˝öku koö˘ lze mÏnit, i kdyû jsou naplnÏny
n·dobÌm.
SpuötÏnÌ vrchnÌho koöe:
1. VrchnÌ koö aû na doraz vyt·hnÏte.
2. P¯idrûujte koö za madlo, maxim·lnÏ ho povyt·hnÏte
a svisle poloûte dol˘. VrchnÌ koö sklouzne do spodnÌ
polohy.
ZvednutÌ vrchnÌho koöe:
1. VrchnÌ koö aû na doraz vyt·hnÏte.
2. P¯idrûujte koö za madlo, maxim·lnÏ ho povyt·hnÏte
a svisle poloûte dol˘. VrchnÌ koö vklouzne do hornÌ
polohy.
19
PouûitÌ mycÌch prost¯edk˘
PouûÌvejte jen mycÌ prost¯edky urËenÈ pro
myËky n·dobÌ.
MycÌ prost¯edky doplÚujte:
P¯ed spuötÏnÌm mycÌho programu (ne u programu
p¯edbÏûnÈ opl·chnutÌ). MycÌ prost¯edky se bÏhem
programu rozpouötÏjÌ v mycÌm roztoku.
P¯i d·vkov·nÌ a skladov·nÌ mycÌch prost¯edk˘
se ¯iÔte doporuËenÌm v˝robce uveden˝m na
jejich obalu.
Z·sobnÌk mycÌho prost¯edku se nach·zÌ na vnit¯nÌ
stranÏ dve¯Ì.
1. Kdyû je vÌËko zav¯eno:
stisknÏte uvolÚovacÌ tlaËÌtko (1) aû vÌËko odskoËÌ.
2. Do z·sobnÌku nasypte nebo nalijte mycÌ prost¯edek.
Jako pom˘cka pro d·vkov·nÌ slouûÌ znaËky
"20" - odpovÌd· p¯ibliûnÏ 20 ml mycÌho prost¯edku,
"30" - odpovÌd· p¯ibliûnÏ 30 ml mycÌho prost¯edku.
3. VÌËko zam·ËknÏte, aû uz·vÏr zaklapne.
Pokud je n·dobÌ silnÏ zaöpinÏnÈ, p¯idejte mycÌ
prost¯edek navÌc jeötÏ do prohlubnÏ vÌËka (2).
Tato d·vka se pouûije p¯i p¯edbÏûnÈm
opl·chnutÌ n·dobÌ.
20
PouûitÌ tablet Ñt¯i v jednomì
KoncentrovanÈ mycÌ prost¯edky
Obecn· doporuËenÌ
Na z·kladÏ chemickÈho sloûenÌ lze mycÌ prost¯edky
rozdÏlit do dvou z·kladnÌch skupin:
- norm·lnÌ, alkalickÈ mycÌ prost¯edky s ûÌrav˝mi
l·tkami
- nÌzko alkalickÈ koncentrovanÈ mycÌ prost¯edky
s obsahem enzym˘
Tyto prost¯edky v sobÏ obsahujÌ kombinaci mycÌho
prost¯edku, speci·lnÌ soli a leötÌcÌho prost¯edku.
1. P¯ed pouûitÌm tohoto prost¯edku se p¯esvÏdËete,
ûe tvrdost vody odpovÌd· hodnot·m uveden˝m
v˝robcem pro moûnost pouûitÌ tÏchto tablet (viz
n·vod v˝robce tablet)
2. Tyto prost¯edky pouûÌvejte p¯esnÏ dle n·vodu
v˝robce.
Tablety nevkl·dejte do vany myËky nebo do
koöÌku na p¯Ìbory. Zap¯ÌËinili byste tak niûöÌ
mycÌ ˙Ëinek. Tablety se musÌ vkl·dat do
prostoru mycÌho prost¯edku.
3. Jestliûe narazÌte p¯i prvnÌm pouûitÌ na jak˝koliv
problÈm s pouûÌv·nÌm prost¯edk˘ Ñt¯i v jednomì,
kontaktujte jejich v˝robce (telefonnÌ ËÌslo je obvykle
uvedeno na obalu).
Speci·lnÌ doporuËenÌ
P¯i pouûitÌ kombinovan˝ch prost¯edk˘, nejsou
indik·tory stavu z·sob leötÌcÌho prost¯edku a speci·lnÌ
soli ˙ËelnÈ. Je vhodnÈ indik·tor z·sobnÌku leötÌcÌho
prost¯edku vypnout ( je-li v·ö spot¯ebiË touto funkcÌ
vybaven) a nastavit co nejniûöÌ hodnotu zmÏkËovaËe
vody.
VÌce informacÌ zÌsk·te proËtenÌm tohoto n·vodu.
Jestliûe se rozhodnete pouûÌvat norm·lnÌ mycÌ
prost¯edky, doporuËujeme v·m n·sledujÌcÌ:
ï doplÚte jednak z·sobnÌk leötÌcÌho prost¯edku a
jednak z·sobnÌk speci·lnÌ soli.
ï ZapnÏte zmÏkËovaË vody na maxim·lnÌ hodnotu a
nechte probÏhnout 3x norm·lnÌ mycÌ program bez
n·dobÌ.
ï Nastavte zmÏkËovaË vody na odpovÌdajÌcÌ hodnotu
(viz n·vod v tÈto p¯ÌruËce)
PouûitÌ koncentrovan˝ch prost¯edk˘ p¯i mycÌ
teplotÏ 50∞C sniûuje zneËiöùov·nÌ ûivotnÌho
prost¯edÌ a vaöe n·dobÌ i mÈnÏ poökozuje.
Tyto programy jsou speci·lnÏ vytvo¯eny pro
vyuûitÌ vlastnostÌ pouûit˝ch enzym˘ p¯i
rozpouötÏnÌ neËistot. Z tÏchto d˘vod˘ programy
p¯i 50∞C a s pouûitÌm tÏchto koncentrovan˝ch
mycÌch prost¯edk˘ dosahujÌ stejn˝ch mycÌch
v˝sledk˘ jako konveËnÌ prost¯edky p¯i 65∞C.
MycÌ tablety
MycÌ tablety r˘zn˝ch v˝robc˘ majÌ r˘znou
rychlost rozpouötÏnÌ. Z tÏchto d˘vod˘ nelze
zaruËit jejich plnÈ vyuûitÌ p¯i kr·tk˝ch
programech. Z tohoto d˘vodu pouûÌvejte
programy s p¯edmytÌm p¯i pouûitÌ mycÌch tablet.
AutomatickÈ mycÌ programy
V r·mci AUTOMATICK…HO programu si myËka urËuje
mÌru zneËiötÏnÌ n·dobÌ mϯenÌm zakalenÌ mycÌ vody.
Myjeme-li mal˝ poËet mÌrnÏ zneËiötÏnÈho n·dobÌ,
podprogramy "Nam·ËenÌ", "MytÌ" a "St¯ednÌ
oplachov·nÌ" trvajÌ kratöÌ dobu a sniûujÌ spot¯ebu vody.
V p¯ÌpadÏ myËky zcela naplnÏnÈ silnÏ zneËiötÏn˝m
n·dobÌm trvajÌ podprogramy "Nam·ËenÌ", "MytÌ" a
"St¯ednÌ oplachov·nÌ" dÈle a spot¯eba vody se zvyöuje.
Z tohoto d˘vodu se doba trv·nÌ programu, spot¯eba
vody i energie ve f·zi funkce programu AUTOMATICK…
mohou mÏnit (viz tabulka program˘).
Takto je st·le zaruËen vysok˝ stupeÚ Ëistoty, p¯iËemû
se spot¯eba vody a energie sniûuje.
BÏhem AUTOMATICK›CH program˘ se teplota vody
navÌc automaticky reguluje mezi 50∞ a 65∞C na z·kladÏ
mÌry zneËiötÏnÌ n·dobÌ.
21
Volba mycÌho programu (tabulka program˘)
ProËtÏte si pozornÏ tuto tabulku a zvolte nejvhodnÏjöÌ z program˘:
Druh servisu:
P¯iËemû:
Druh a rozsah
zneËiötÏnÌ:
Vhodn˝ mycÌ
program:
Servis
bez hrnc˘
JÌdelnÌ servis, n·doby na va¯enÌ
ñ
velmi
zneËiötÏno
zaschlÈ
zbytky
jÌdla
bÌlek
a ökrob
ñ
servis citliv˝ na teplotu
ñ
norm·lnÏ zneËiötÏno
pr·vÏ pouûit˝
servis, norm·lnÏ
Ëi lehce
zneËiötÏno
silnÏ
zneËiötÏno
zaschlÈ
zbytky
jÌdla
zvl·öù vhodnÈ pro pouûitÌ
kompaktnÌch prost¯edk˘
StisknÏte tlaËÌtko
programu:
Pr˘bÏh
programu: 1)
Spot¯eba: 2)
5)
3) 4)
P¯edmytÌ
Hl. mytÌ
2 opl·chnutÌ
LeöticÌ opl·ch.
SuöenÌ
Doba trv·nÌ procesu 6) 110 - 120 min.
P¯edmytÌ
Hl. mytÌ
Opl·chnutÌ
LeöticÌ opl·ch.
SuöenÌ
P¯edmytÌ
Hl. mytÌ
Opl·chnutÌ
LeöticÌ opl·ch.
SuöenÌ
90 - 100 min.
85 - 95 min.
P¯edmytÌ
Hl. mytÌ
Opl·chnutÌ
LeöticÌ opl·ch.
SuöenÌ
Hl. mytÌ
LeöticÌ opl.
-
130 - 150 min.
30 minut
Energie
1,75 - 1,95 kWh 1,20 - 1,40 kWh 1,10 - 1,20 kWh
0,95 ñ 1,05 kWh 0,8 kWh
Voda
22 - 24 litr˘
13 - 15 litr˘
17 - 19 litr˘
14 - 16 litr˘
9 litr˘
1) JednotlivÈ Ë·sti programu vyd·vajÌ r˘znÈ zvuky, neboù servis je p¯i nÏkter˝ch krocÌch um˝v·n kr·tce s vÏtöÌ intenzitou,
aby oËiötÏnÌ bylo kvalitnÏjöÌ.
2) Hodnoty spot¯eby jsou platnÈ p¯i standardnÌch podmÌnk·ch. Jsou z·vislÈ na m̯e naplnÏnÌ koöÌk˘. V praxi jsou proto moûnÈ
odchylky.
3) TestovacÌ program.
4) MycÌ program
oËistÌ norm·lnÏ zneËiötÏn˝ servis s niûöÌ spot¯ebou energie.
Pokud se m· servis m˝t po kratöÌ dobu, pouûÌv· se mycÌ program
.
5) Tento program nenÌ vhodn˝ pro n·dobÌ se zaschl˝mi zbytky potravin.
6) Kdyû je elektronicky nastaven stupeÚ tvrdosti vody na 10, m˘ûe se doba trv·nÌ programu nepatrnÏ prodlouûit.
22
Zah·jenÌ mycÌho programu
1. Ovϯte si, zda je n·dobÌ v koöÌch umÌstÏno tak, aby
neblokovalo pohyb ost¯ikovacÌch ramen.
2. Otev¯ete naplno kohout p¯Ìvodu vody.
3. Zav¯ete dve¯e myËky.
4. StisknÏte vypÌnaË.
Indik·tor vypÌnaËe se rozsvÌtÌ.
5. StisknÏte tlaËÌtko poûadovanÈho programu (viz
tabulka program˘).
Indik·tor programu se rozsvÌtÌ. Jedno Ëi dvÏ svÏtla
indik·tor˘ pr˘bÏhu programu se rozblikajÌ.
Po asi 3 vte¯in·ch dojde ke spuötÏnÌ zvolenÈho
mycÌho programu.
Pokud na indik·toru pr˘bÏhu programu blik·
po spuötÏnÌ mycÌho programu, vyhledejte
p¯ÌsluönÈ ˙daje v oddÌle ÑCo dÏlat, kdyûÖì
ZmÏna/p¯eruöenÌ/zastavenÌ
mycÌho programu
MÏÚte nebo ruöte mycÌ program pouze v
p¯ÌpadÏ, ûe je to nezbytnÏ nutnÈ. Kdyû je
p¯Ìstroj znovu uzav¯en, oh¯Ìv· se vzduch, kter˝
se dostal dovnit¯, a rozöi¯uje se. Takto se m˘ûe
voda dostat do systÈmu za¯ÌzenÌ a p¯ÌpadnÏ
m˘ûe dojÌt ke spuötÏnÌ systÈmu ochrany p¯ed
zatopenÌm.
ZmÏna mycÌho programu
Chcete-li zmÏnit mycÌ program v pr˘bÏhu 3
vte¯in od stisknutÌ tlaËÌtka: Kr·tce stisknÏte
tlaËÌtko poûadovanÈho programu.
Pokud chcete zmÏnit mycÌ program pozdÏji, postupujte
n·sledovnÏ:
1. StisknÏte tlaËÌtko novÈho mycÌho programu a drûte
jej stisknutÈ.
Nejprve zablik· indik·tor st·vajÌcÌho mycÌho
programu.
Po nÏkolika vte¯in·ch svÌtÌ pouze indik·tor novÏ
zvolenÈho mycÌho programu.
2. Pusùte tlaËÌtko mycÌho programu.
NovÏ zvolen˝ mycÌ program je spuötÏn.
P¯eruöenÌ mycÌho programu otev¯enÌm
dve¯Ì
P¯i otev¯enÌ dve¯Ì m˘ûe ven unikat hork· p·ra.
HrozÌ nebezpeËÌ opa¯enÌ! Dve¯e otevÌrejte
opatrnÏ!
1. Otev¯ete dve¯e myËky.
MycÌ program se zastavÌ.
2. Zav¯ete dve¯e.
Program pokraËuje.
P¯eruöenÌ mycÌho programu (RESET)
1. StisknÏte tlaËÌtka pro volbu funkcÌ 2 a 3 obÏ najednou
a drûte je stisknut·.
Indik·tor st·vajÌcÌho mycÌho programu nÏkolik vte¯in
blik· a potÈ zhasne.
2. Pusùte tlaËÌtka.
MycÌ program je p¯eruöen.
Kdyû se myËka vypne, zvolen˝ mycÌ program
se pouze zastavÌ, nedojde k jeho zruöenÌ. Kdyû
je myËka n·dobÌ znovu zapnuta, pokraËuje
mycÌ program d·l.
Senzor zaplnÏnÌ myËky
Kdyû je spuötÏn mycÌ program, a to i v p¯ÌpadÏ, ûe je
hornÌ a/nebo dolnÌ koöÌk naplnÏn pouze Ë·steËnÏ,
p¯izp˘sobÌ inteligentnÌ elektronick˝ systÈm mnoûstvÌ
vody a dÈlku mycÌho programu mnoûstvÌ n·dobÌ.
To umoûÚuje rychlÈ a hospod·rnÈ mytÌ i menöÌho
mnoûstvÌ n·dobÌ. Kdyû je myËka n·dobÌ zaplnÏna do
poloviny (6 standardnÌch pokrytÌ) uöet¯Ì se aû 2 litry
vody a 0,2 kWh elektrickÈ energie.
VypnutÌ myËky
MyËku vypnÏte, kdyû se rozsvÌtÌ
programu.
1. StisknÏte vypÌnaË
z indik·tor˘ pr˘bÏhu
.
Zhasne indik·tor zapnutÌ
.
P¯i otev¯enÌ dve¯Ì bezprost¯ednÏ po ukonËenÌ
programu m˘ûe dojÌt k ˙niku horkÈ p·ry. Proto:
2. OpatrnÏ otev¯ete dve¯e.
VyjÌm·nÌ n·dobÌ z myËky
ï TeplÈ sklo a porcel·n nesn·öejÌ prudkÈ
zmÏny. Nechte je proto vychladnout d¯Ìve,
neû je vyjmete z myËky.
ï Po skonËenÌ mycÌho programu nechte n·dobÌ
v myËce po dobu asi 15 minut, aby lÈpe
uschlo a vychladlo.
ï Nejprve vypr·zdnÏte dolnÌ koö, potom hornÌ.
TÌm zabr·nÌte tomu, aby voda z hornÌho koöe
kapala na n·dobÌ v dolnÌm a zanech·vala na
nÏm skvrny.
23
⁄drûba a ËiötÏnÌ
V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nepouûÌvejte bÏûnÈ
prost¯edky na oöet¯ov·nÌ n·bytku a agresivnÌ
ËisticÌ prost¯edky.
ï Ovl·dacÌ prvky myËky ot¯ete v p¯ÌpadÏ pot¯eby
jen mÏkk˝m hadrem a Ëistou teplou vodou.
ï ObËas zkontrolujte, zda nenÌ zneËiötÏna mycÌ vana,
tÏsnÏnÌ dve¯Ì a p¯Ìvod vody a eventu·lnÏ je umyjte.
»iötÏnÌ filtru
Filtry na dnÏ mycÌ vany jsou do znaËnÈ mÌry
samoËisticÌ. P¯esto byste je mÏli obËas
zkontrolovat a um˝t. ZanesenÈ filtry negativnÏ
ovlivÚujÌ v˝sledky mytÌ.
1. Otev¯ete dve¯e a vyt·hnÏte spodnÌ koö.
2. SystÈm filtr˘ v myËce n·dobÌ se skl·d· z hrubÈho
a jemnÈho sÌta, z mikrofiltru a z plochÈho sÌta.
Drûadlem mikrofiltru cel˝ systÈm sÌt uvolnÏte a
vyt·hnÏte.
3. Drûadlem pootoËte asi o Ëtvrt ot·Ëky proti smÏru
hodinov˝ch ruËiËek a sÌta vyt·hnÏte.
4. HrubÈ a jemnÈ sÌto (1/2) chyùte za oËko v drûadle a
vyt·hnÏte je z mikrofiltru (3).
5. Vöechna sÌta d˘kladnÏ umyjte pod tekoucÌ vodou.
6. Ze dna mycÌ vany vyt·hnÏte plochÈ sÌto (4) a po obou
stran·ch je d˘kladnÏ vymyjte.
7. PlochÈ sÌto znovu nasaÔte do dna.
8. HrubÈ a jemnÈ sÌto zasuÚte do mikrofiltru a spojte je.
9. Celou kombinaci sÌt zasaÔte na mÌsto a pootoËenÌm
drûadla ve smÏru hodinov˝ch ruËiËek ji aû na doraz
ut·hnÏte. D·vejte pozor na to, aby plochÈ sÌto
nevystupovalo ze dna mycÌ vany.
V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nelze myËku pouûÌvat bez
nainstalovanÈho filtru.
24
Co dÏlat, kdyû...
Pokuste se sami odstranit drobnÏjöÌ z·vady na p¯Ìstroji
za pomoci nÌûe uvedenÈho n·vodu. NeopodstatnÏnÈ
vyuûitÌ servisu nenÌ kryto z·rukou; jedn· se o z·vady,
kterÈ jste si sami mohli odstranit pomocÌ instrukcÌ
uveden˝ch v n·vodu.
...se zobrazuje chybov· hl·öenÌ.
Pokud na ovl·dacÌm panelu blikajÌ Ëi svÌtÌ indik·tory
uvedenÈ v n·sledujÌcÌ tabulce, m˘ûete z·vadu sami
napravit:
ProblÈm
Indik·tor zvolenÈho mycÌho
programu blik·; indik·tor
zakonËenÌ programu blik·
rytmicky - 1 kr·tk˝ svÏteln˝
sign·l s t¯Ìvte¯inov˝mi
p¯est·vkami: do za¯ÌzenÌ
nevtÈk· voda.
Moûn· p¯ÌËina
Kohout je ucp·n nebo zanesen
v·penit˝m n·nosem.
VyËistit kohout.
Kohout je zav¯en˝.
Otev¯Ìt kohout.
Filtr (je-li namontov·n) v hadici u
kohoutu je ucp·n.
VyËistit filtr v hadici kohoutu.
Filtry ve sprchovÈm systÈmu myËky
jsou ucp·ny.
Indik·tor aktivnÌho mycÌho
programu blik·; indik·tor
zakonËenÌ programu blik·
rytmicky - 2 kr·tkÈ svÏtelnÈ
sign·ly kr·tce po sobÏ.
Indik·tor zakonËenÌ programu
blik· rytmicky - 3 kr·tkÈ
svÏtelnÈ sign·ly kr·tce po
sobÏ.
Opat¯enÌ
Stisknout tlaËÌtko zah·jenÈho mycÌho
programu.
P¯eruöit program pomocÌ funkce
RESET (Viz oddÌl ÑZah·jenÌ mycÌho
programuì).
VyËistit filtry. (Viz oddÌl Ñ»iötÏnÌ filtr˘ì)
Hadice p¯Ìvodu vody nenÌ spr·vnÏ
umÌstÏna.
Zkontrolovat p¯Ìvod vody v hadici.
Je zanesen˝ sifon odpadu.
Sifon vyËistÏte.
Odtokov· hadice nenÌ spr·vnÏ
umÌstÏna.
Zkontrolovat odpadnÌ hadici.
SystÈm ochrany p¯ed zatopenÌm je
aktivov·n.
Zav¯Ìt kohout a kontaktovat
z·kaznick˝ servis.
Kdyû je porucha opravena, stisknÏte tlaËÌtko zapoËatÈho
mycÌho programu. Program pokraËuje.
Pokud se znovu zobrazÌ stejn· porucha, kontaktujte
z·kaznick˝ servis.
U vöech dalöÌch chybov˝ch hl·öenÌ: Kontaktujte
servis a udejte kÛd poruchy. (Viz oddÌl
Z·kaznick˝ servis).
25
...se p¯i provozu myËky n·dobÌ objevÌ problÈmy
ProblÈm
Zvolen˝ program se
nespustil
V myËce jsou stopy rezav˝ch
skvrn
BÏhem mytÌ se z myËky
oz˝vajÌ nep¯ÌjemnÈ sk¯ÌpavÈ
zvuky
Opat¯enÌ
Moûn· p¯ÌËina
Dve¯e myËky nebyly spr·vnÏ
uzav¯enÈ
Zav¯ete dve¯e myËky
Z·strËka nenÌ v elektrickÈ z·suvce
ZastrËte z·strËku do z·suvky
U model˘ s moûnostÌ nastavenÌ
ËasovÈ prodlevy: byla nastaven·
Ëasov· prodleva
Chcete-li n·dobÌ zaËÌt um˝vat
okamûitÏ:
- nastavte dobu prodlevy na nulu
(pomocÌ multidispleje)
- zruöte Ëasovou prodlevu
(bez pomoci multidispleje)
Pojistka v dom·cÌm rozvodu je
vyho¯el·
NahraÔte ji za novou
Vana myËky je vyroben· z
nerezavÏjÌcÌ oceli. RezavÈ skvrny
poch·zejÌ z jinÈho zdroje (z potrubÌ,
n·dobÌ, apod.). Skvrny odstraÚte
komerËnÏ dostupn˝m ËistiËem na
nerez.
V myËce myjte pouze n·dobÌ urËenÈ
pro mytÌ v myËk·ch
Zvuk nenÌ na z·vadu
PouûÌvejte jin˝ mycÌ prost¯edek
PevnÏ uzav¯ete z·sobnÌk speci·lnÌ
soli
...v˝sledek mytÌ n·dobÌ nenÌ uspokojiv˝
N·dobÌ nenÌ ËistÈ.
N·dobÌ neschne a nenÌ lesklÈ.
ï Nebyl zvolen spr·vn˝ mycÌ program.
ï N·dobÌ bylo tak uspo¯·danÈ, ûe se voda nedostala
ke vöem kus˘m. Koöe s n·dobÌm nesmÏjÌ b˝t
p¯eplnÏnÈ.
ï SÌta na dnÏ mycÌ vany nejsou Ëist·, nebo jsou
öpatnÏ nasazena.
ï Nebyl pouûit znaËkov˝ mycÌ prost¯edek, nebo byla
mal· d·vka.
ï V·penitÈ skvrny na n·dobÌ: z·sobnÌk speci·lnÌ soli
je pr·zdn˝, nebo je öpatnÏ nastaven zmÏkËovaË.
ï Je zalomena odtokov· hadice.
ï Nebyl pouûit znaËkov˝ leöticÌ prost¯edek.
ï Z·sobnÌk leöticÌho prost¯edku je pr·zdn˝.
Na sklenicÌch a n·dobÌ se objevujÌ matn·
mÌsta, pruhy, mlÈËnÈ skvrny nebo mod¯e
t¯pytiv˝ povlak.
ï Sniûte d·vku leöticÌho prost¯edku.
Na sklenicÌch a n·dobÌ se objevujÌ zaschlÈ
kapky vody.
ï Zvyöte d·vku leöticÌho prost¯edku.
ï P¯ÌËinou m˘ûe b˝t mycÌ prost¯edek. Kontaktujte
z·kaznick˝ servis v˝robce mycÌch prost¯edk˘.
26
TechnickÈ ˙daje
Kapacita:
12 kompletnÌch jÌdelnÌch souprav
Povolen˝ tlak vody:
1 - 10 bar˘ (10 - 100N/cm2 = 0,1 - 1,0 MPa)
ElektrickÈ p¯ipojenÌ:
Informace o elektrickÈm p¯ipojenÌ jsou uvedenÈ na typovÈm ötÌtku, kter˝ je
umÌstÏn na pravÈ vnit¯nÌ hranÏ dve¯Ì myËky
VolnÏ stojÌcÌ typ
RozmÏry:
850 x 600 x 600 (v˝öka x ö̯ka x hloubka v mm)
Maxim·lnÌ hmotnost:
54 kg
Vestavn˝ typ
RozmÏry:
820 - 880 x 596 x 570 (v˝öka x ö̯ka x hloubka v mm)
Maxim·lnÌ hmotnost:
50 kg
PlnÏ integrovateln˝ typ:
RozmÏry:
820 - 880 x 596 x 546 - 550 (v˝öka x ö̯ka x hloubka v mm)
Maxim·lnÌ hmotnost:
50 kg
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm
smÏrnicÌm ES :
ï 73/23/EWG z 19. 2. 1973 - NÌzkonapÏùov·
smÏrnice
ï 89/336/EWG z 3. 5. 1989 (vËetnÏ smÏrnice
o zmÏn·ch 92/31/EWG) - smÏrnice EMV
27
Pokyny pro zkuöebny
Testov·nÌ ve shodÏ s normou EN 60704 a musÌ b˝t prov·dÏno s plnÏ naplnÏnou myËkou a p¯i spuötÏnÌ testovacÌho
programu (viz Programov· tabulka).
Testov·nÌ ve shodÏ s normou EN 50242 musÌ b˝t prov·dÏno s pln˝m z·sobnÌkem soli a leötÌcÌho prost¯edku a p¯i
spuötÏnÌ testovacÌho programu (viz programov· tabulka).
KompletnÌ n·plÚ:
12 jÌdelnÌch souprav vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ
PoloviËnÌ n·plÚ:
6 jÌdelnÌch souprav, vËetnÏ servÌrovacÌho n·dobÌ
st¯ÌdavÏ naskl·dan˝ch v celÈm objemu
MnoûstvÌ mycÌho prost¯edku
5g + 25g (typ B)
20g (Typ B)
NastavenÌ d·vkov·nÌ
leötÌcÌho prost¯edku
4 (typ III)
4 (Typ III)
P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: vrchnÌ koö
P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: vrchnÌ koö
28
P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: spodnÌ koö
P¯Ìklad uspo¯·d·nÌ n·dobÌ: koöÌk na p¯Ìbory
NÏkterÈ modely myËek n·dobÌ majÌ koöÌky na p¯Ìbory
bez vkl·dacÌ m¯Ìûky.
29
N¡VOD K INSTALACI A PÿIPOJENÕ
Instalace myËky n·dobÌ
ï MyËka n·dobÌ musÌ b˝t umÌstÏna stabilnÏ a
vodorovnÏ na pevnÈ podlaze.
ï K vyrovn·nÌ nerovnostÌ podlahy a k p¯izp˘sobenÌ
v˝öky kuchyÚskÈ linky vyuûijte öroubovacÌ noûiËky,
kterÈ vyöroubujete za pomocÌ öroubov·ku.
ï U vestavn˝ch a plnÏ integrovateln˝ch myËek n·dobÌ
se zadnÌ noûiËky nastavujÌ öroubov·kem zp¯edu
pomocÌ öroubov·ku.
ï P¯ÌvodnÌ a odpadnÌ hadice a p¯ÌvodnÌ elektrick˝
kabel musejÌ b˝t vzadu ve vybr·nÌ soklu volnÏ
pohyblivÈ, aby se nemohly zalomit nebo zm·Ëknout.
ï KromÏ toho musÌ b˝t myËka n·dobÌ pevnÏ
seöroubovan· s pr˘bÏûnou kuchyÚskou pracovnÌ
deskou nebo se sousednÌmi sk¯ÌÚkami. Toto opat¯enÌ
je nezbytnÏ nutnÈ, aby byla zajiötÏna p¯edepsan·
bezpeËnost proti p¯evrûenÌ.
Podle typu konstrukce se myËky n·dobÌ instalujÌ n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
IntegrovatelnÈ myËky n·dobÌ
(viz p¯iloûen· mont·ûnÌ öablona)
Na dve¯e myËky n·dobÌ lze p¯ipevnit d¯evÏnou
dekoraËnÌ desku / dve¯e kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky
n·sledujÌcÌch rozmÏr˘:
ö̯ka:
591 ñ 594 mm
tlouöùka:
16 ñ 24 mm
v˝öka:
(variabilnÌ)
z·visÌ na
hmotnost:
max. 8 kg
Pokud je p¯ednÌ panel delöÌ neû 600 mm,
nebude moûnÈ dve¯e myËky plnÏ otev¯Ìt
(dve¯e kuchyÚskÈ sk¯ÌÚky nar·ûejÌ do soklu).
V takovÈm p¯ÌpadÏ je t¯eba sokl vy¯Ìznout
(viz mont·ûnÌ öablona), nebo pouûÌt sadu kov·nÌ
pro p¯Ìliö dlouhÈ dve¯e BLT 60. M˘ûete si ji
objednat pod ËÌslem 911 239 008.
30
- v˝öce niky
- v˝öce soklu
- na pr˘bÏhu vodorovn˝ch liniÌ celÈ kuchyÚskÈ linky.
P¯esn· v˝öka se zjistÌ aû namϯenÌm u sousednÌch
kuchyÚsk˝ch sk¯ÌnÏk.
VestavnÈ myËky n·dobÌ
(viz p¯iloûen˝ n·vod k mont·ûi)
VolnÏ stojÌcÌ myËky
Lze instalovat volnÏ bez dodateËnÈho upevnÏnÌ.
V p¯ÌpadÏ, ûe je myËka n·dobÌ umÌstÏna p¯Ìmo
vedle plynovÈho nebo uhelnÈho spor·ku,
je t¯eba mezi spor·k a myËku upevnit z·roveÚ
s vrchnÌ hranou pracovnÌ desky neho¯lavou
desku (hloubka 57,5 cm). Ze strany spor·ku by
mÏla b˝t tato deska opat¯ena hlinÌkovou fÛliÌ.
V p¯ÌpadÏ, ûe myËka n·dobÌ m· b˝t vestavÏna pod
kuchyÚskou pracovnÌ desku, je t¯eba odmontovat
origin·lnÌ pracovnÌ desku:
1. Vyöroubujte örouby (1) z ˙helnÌk˘ na zadnÌ
stÏnÏ myËky.
2. PracovnÌ desku myËky odsuÚte asi o 1 cm
dozadu (2).
3. Vp¯edu ji nadzvednÏte (3) a sundejte.
V p¯ÌpadÏ, ûe budete myËku n·dobÌ pozdÏji
znovu pouûÌvat jako volnÏ stojÌcÌ, musÌte
origin·lnÌ pracovnÌ desku opÏt upevnit.
Sokl volnÏ stojÌcÌch myËek nelze p¯estavovat.
31
P¯ipojenÌ myËky n·dobÌ
P¯ipojenÌ na vodu
MyËka n·dobÌ je vybavena bezpeËnostnÌmi za¯ÌzenÌmi,
kter· zabraÚujÌ zpÏtnÈmu toku mycÌho roztoku do
rozvodu pitnÈ vody a odpovÌdajÌ platn˝m
vodohospod·¯sk˝m technick˝m bezpeËnostnÌm
p¯edpis˘m.
ï MyËka n·dobÌ m˘ûe b˝t p¯ipojena na studenou i
teplou vodu, maxim·lnÏ do teploty 60∞C.
ï MyËka n·dobÌ nesmÌ b˝t p¯ipojena na otev¯enÈ
spot¯ebiËe pro p¯Ìpravu teplÈ vody a na pr˘tokovÈ
oh¯ÌvaËe.
P¯Ìpustn˝ tlak vody
NejniûöÌ p¯Ìpustn˝ tlak vody:
1 bar (= 10 N/cm2 = 100 kPa)
P¯i tlaku vody niûöÌm neû 1 bar se obraùte o radu do servisu.
NejvyööÌ p¯Ìpustn˝ tlak vody:
10 bar (= 100 N/cm2 = 1 MP
P¯i tlaku vody vyööÌm neû 10 bar musÌ b˝t p¯ed¯azen tlakov˝
redukËnÌ ventil (obdrûÌte v odbornÈ prodejnÏ).
P¯ipojenÌ p¯ÌvodnÌ hadice
P¯ÌvodnÌ hadice nesmÌ b˝t p¯i p¯ipojenÌ zalomen·,
zm·Ëknut· ani zapleten·.
P¯ÌvodnÌ hadice opat¯en· öroubenÌm
(ISO 228-1:2000) se p¯ipojuje na vodovodnÌ
kohout s vnÏjöÌm z·vitem (3/4"). Matka
hadicovÈho öroubenÌ musÌ b˝t p¯itaûena jen
rukou.
Aby nebyl omezen odbÏr vody v kuchyni,
doporuËujeme instalovat pro myËku zvl·ötnÌ
vodovodnÌ kohout, nebo na st·vajÌcÌ kohout
instalovat odboËku.
ï Pokud pot¯ebujete delöÌ p¯ÌvodnÌ hadici neû je ta,
kter· je dod·v·na, pouûijte jen kompletnÌ sadu
hadic, kter· odpovÌd· p¯edpis˘m VDE a kterou m·
v nabÌdce n·ö servis.
32
N·sledujÌcÌ kapitola se vztahuje pouze na myËky
vybavenÈ bezpeËnostnÌm ventilem v mÌstÏ,
kde je hadice p¯ipevnÏna k vodovodnÌmu
kohoutu:
P¯ÌvodnÌ hadice
s bezpeËnostnÌm ventilem
Kdyû je dvoustÏnn· p¯ÌvodnÌ hadice p¯ipevnÏna, sedÌ
bezpeËnostnÌ ventil p¯Ìmo na vodovodnÌm kohoutu.
P¯ÌvodnÌ hadice je tak pod tlakem pouze v p¯ÌpadÏ,kdy
je p¯iv·dÏna voda. Pokud se na p¯ÌvodnÌ hadici objevÌ
netÏsnost, p¯eruöÌ bezpeËnostnÌ ventil p¯Ìvod vody a
dojde k aktivaci Ëerpadla umÌstÏnÈho v myËce.
Pokud mÏnÌte polohu p¯ÌvodnÌ hadice, mÏjte
na pamÏti, ûe:
- VedenÌ bezpeËnostnÌho ventilu je zabudov·no do
dvoustÏnnÈ p¯ÌvodnÌ hadice. P¯ÌvodnÌ hadice ani
bezpeËnostnÌ ventil se nesmÌ namoËit ve vodÏ.
- Jestliûe dojde k poökozenÌ hadice nebo ventilu,
okamûitÏ odpojte myËku od elektrickÈ sÌtÏ.
- P¯ÌvodnÌ hadici s bezpeËnostnÌm ventilem m˘ûe
vymÏÚovat pouze odbornÌk/pracovnÌk
z·kaznickÈho servisu.
33
Odtok vody
OdpadnÌ hadice
OdpadnÌ hadice nesmÌ b˝t zalomen·,
zm·Ëknut· ani zapleten·.
ï P¯ipojenÌ odpadnÌ hadice:
- maxim·lnÌ p¯Ìpustn· v˝öka: 1 metr
- minim·lnÌ poûadovan· v˝öka 40 cm nad spodnÌm
okrajem myËky.
ProdluûovacÌ hadice
ï ProdluûovacÌ hadice lze objednat v odborn˝ch
prodejn·ch nebo v naöem servisu. Pokud nem· b˝t
naruöena funkce myËky, nesmÌ b˝t vnit¯nÌ pr˘mÏr
prodluûovacÌ hadice menöÌ neû 19 mm.
ï ProdluûovacÌ hadice smÏjÌ b˝t poloûeny nanejv˝ö
3 metry vodorovnÏ a maxim·lnÌ p¯Ìpustn· v˝öka pro
p¯ipojenÌ odtokovÈ hadice se pak snÌûÌ na 85 cm.
P¯ipojenÌ do sifonu
ï Hrdlo odtokovÈ hadice (pr˘mÏr 19 mm) se hodÌ do
vöech bÏûn˝ch typ˘ sifon˘. VnÏjöÌ pr˘mÏr sifonovÈ
p¯Ìpojky nesmÌ b˝t menöÌ neû 15 mm.
ï Odtokov· hadice musÌ b˝t k sifonu p¯ipojena
p¯iloûenou hadicovou sponou.
Je-li myËka zapojena ve vyööÌ pozici
Jestliûe je myËka nainstalov·na do vyööÌ pozice, a
odpadnÌ hadice je umÌstÏna mÈnÏ neû 30 cm od spodku
myËky, je nutnÈ pouûÌt adaptÈr ET 111099520, kter˝
seûenete v servisnÌm centru.
Odtok vody do d¯ezu (moûnÈ jen u volnÏ
stojÌcÌch myËek)
Pokud chcete zavÏsit odtokovou hadici do d¯ezu,
pouûijte k tomu nasouvacÌ hadicovÈ koleno. Tento kus
obdrûÌte v servisu jako n·hradnÌ dÌl pod ËÌslem
ET 646 069 190.
1. Na odtokovou hadici nasuÚte koleno.
2. ZajistÏte odtokovou hadici proti vyklouznutÌ z d¯ezu.
Okem na hadicovÈm kolenu prot·hnÏte provaz a
upevnÏte je na zeÔ nebo na vodovodnÌ kohout.
SystÈm ochrany p¯ed ˙nikem vody
K ochranÏ p¯ed ökodami zp˘soben˝mi vodou je myËka
n·dobÌ vybavena systÈmem ochrany p¯ed ˙nikem
vody.
Pokud dojde k poruöe, automaticky se vypne p¯Ìvod
vody a zapne se Ëerpadlo myËky.
Voda tak nem˘ûe ani vytÈct, ani p¯etÈct. Voda zb˝vajÌcÌ
v myËce se automaticky odËerp·.
SystÈm ochrany p¯ed ˙nikem vody funguje i v
p¯ÌpadÏ, ûe myËka je vypnut· - nesmÌ b˝t vöak
odpojena ze sÌtÏ.
34
P¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ
Podle technick˝ch podmÌnek elektrorozvodn˝ch
z·vod˘ smÌ pevnÈ p¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ
provÈst jen opr·vnÏn˝ elektroinstalatÈr.
P¯i p¯ipojov·nÌ dodrûujte p¯ÌsluönÈ p¯edpisy a eventu·lnÌ
dalöÌ p¯edpisy mÌstnÌch elektrorozvodn˝ch z·vod˘.
Po vestavbÏ nesmÏjÌ b˝t Ë·sti pod napÏtÌm a vodiËe s
provoznÌ izolacÌ p¯ÌstupnÈ zkouöeËkou podle normy EN
60335 / DIN VDE 0700.
⁄daje nezbytnÈ pro p¯ipojenÌ do elektrickÈ sÌtÏ najdete
na typovÈm ötÌtku, kter˝ se nach·zÌ na pravÈ vnit¯nÌ
stranÏ dve¯Ì. U spot¯ebiËe vybavenÈho p¯epÌnaËem je
t¯eba dodrûovat takÈ pokyny z p¯epÌnacÌho schÈmatu,
kterÈ se nach·zÌ v p¯ÌvodnÌ sk¯ÌÚce.
P¯ed p¯ipojenÌm do sÌtÏ se p¯esvÏdËete, zda jmenovitÈ
napÏtÌ a druh proudu ud·vanÈ na v˝robnÌm ötÌtku
spot¯ebiËe odpovÌdajÌ jmenovitÈmu napÏtÌ a druhu
proudu v mÌstÏ instalace. NezbytnÈ elektrickÈ jiötÏnÌ je
uvedenÈ takÈ na typovÈm ötÌtku.
Jestliûe chcete myËku n·dobÌ odpojit ze sÌtÏ, vyt·hnÏte
z·strËku ze z·suvky.
D˘leûitÈ: Z·strËka musÌ b˝t vûdy volnÏ p¯Ìstupn·.
Pokud je spot¯ebiË p¯ipojen pevnÏ do elektrickÈ sÌtÏ,
musÌ b˝t odpojenÌ umoûnÏno jin˝mi za¯ÌzenÌmi v
elektroinstalaci (jistiËe, z·vitovÈ pojistky, spÌnaËe LS,
proudovÈ chr·niËe aj. s minim·lnÌ vzd·lenostÌ kontakt˘
3 mm).
35
Technika p¯ipojenÌ
P¯Ìpojky pro p¯Ìvod a odtok vody a elektrick· p¯Ìpojka
musejÌ b˝t naprojektov·ny vûdy vedle myËky n·dobÌ,
protoûe za spot¯ebiËem nenÌ na tyto p¯Ìpojky mÌsto.
N·sledujÌcÌ p¯Ìklad sanit·rnÌ a elektrickÈ instalace m˘ûe
b˝t jen doporuËenÌm, protoûe rozhodujÌcÌ jsou podmÌnky
v mÌstÏ instalace (existujÌcÌ p¯Ìpojky, p¯edpisy mÌstnÌch
elektrorozvodn˝ch a vod·rensk˝ch podnik˘, atd.)
öikmÈ (45∞) nebo p¯ÌmÈ odboËky
vnÏjöÌ ∅19 mm, dÈlka 30 mm
p¯Ìvod
vody
36
p¯ÌvodnÌ
kabel
odpad
dvojit˝
ventil
odpad
elektrick· p¯Ìpojka
p¯Ìvod
vody
p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel
SERVIS
V kapitole "Co dÏlat, kdyû..." jsou p¯edstaveny
nejz·vaûnÏjöÌ zdroje poruch, kterÈ m˘ûete sami odstranit.
Pokud p¯esto pouûijete sluûeb servisu v nÏkterÈm z
uveden˝ch p¯Ìpad˘, nebo z d˘vod˘ chybnÈ obsluhy,
nebude n·vötÏva servisnÌho technika ani v z·ruËnÌ
dobÏ bezplatn·.
Jestliûe nenajdete pro svou poruchu v tomto n·vodu
radu, obraùte se na servis.
P¯i styku se servisem uv·dÏjte ËÌslo PNC a S-No.
(sÈriovÈ ËÌslo), kter· najdete na v˝robnÌm ötÌtku.
Nach·zÌ se na pravÈ vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì.
Abyste mÏli ËÌsla ihned po ruce, doporuËujeme,
abyste si je zapsali na toto mÌsto:
Model:
......................................................
PNC:
......................................................
S-No.:
......................................................
Datum prodeje:
......................................................
37
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte v nÏm
uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech si budete
moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami a tudÌû vyhnout
se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu. P¯edchozÌ Ë·sti
nazvanÈ "⁄drûba" a "Poruchy" obsahujÌ doporuËenÌ,
co by se mÏlo zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho
technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ st¯edisko
Electrolux.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model, ËÌslo v˝robku
(Prod. No.) a seriovÈ ËÌslo (Serial. Nr.) spot¯ebiËe.
Tyto informace naleznete na datovÈm ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od autorizovan˝ch
st¯edisek servisu Electrolux.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
-
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo nedbalosti,
v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch Ë·stÌ ze skla nebo
plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ z·vad
spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË splÚuje
normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam byl spot¯ebiË
dopraven, je na zodpovÏdnosti a na n·klady
vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n doklad o koupi.
Model .......................................................................
PodmÌnky z·ruky
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem 24 mÏsÌc˘
od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe Electrolux se
tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st uk·ûou jako
vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho zpracov·nÌ nebo
vadnÈho materi·lu, provedeme podle naöeho uv·ûenÌ
buÔ opravu nebo v˝mÏnu tÈhoû bez placenÌ za pr·ci,
materi·l nebo p¯epravu za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n pouze
na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ dom·cÌ
˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce pro provoz
a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani opravu
jin· neû n·mi autorizovan· osoba
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis Electrolux nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn· vadn·
souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch nebo jinak
pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
- rozhodujÌcÌ podmÌnky z·ruky jsou uvedeny na
z·ruËnÌm listu
V p¯ÌpadÏ problÈmu
38
»Ìslo v˝robku (Prod. No.) ..........................................
SeriovÈ ËÌslo (Ser. No.) ..............................................
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö
znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
2 6112 6112. Adresy:
ServisnÌ st¯edisko Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ na
zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce nezodpovÌd· za
vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ pouûÌvan˝m
v˝robkem nebo v˝robkem pouûÌvan˝m pro jinÈ
˙Ëely neû jsou ˙Ëely specifikovanÈ v tomto n·vodu.
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising