Husqvarna | QD89I RHAPSODY | User manual | Husqvarna QD89I RHAPSODY Användarmanual

Husqvarna QD89I RHAPSODY Användarmanual
TACK för att vi fick förtroendet att leverera Din nya diskmaskin. Vi hoppas att
den skall motsvara Dina förväntningar.
Vi ber Dig att noga läsa hela denna bruksanvisning, då lär Du Dig snabbt hur
allt fungerar och kan undvika misstag. Sätt Dig ned vid maskinen så kan Du
bekanta Dig med funktionerna efterhand som Du läser.
OBS! Spara denna bruksanvisning. Diskmaskinen är gjord för att klara Din
disk under många år framöver och såväl Du som eventuellt kommande
ägare kan alltid hitta värdefull information här.
Innehåll
För användaren
För installatören
Säkerhetsinformation
3
Tekniska data
Produktbeskrivning
4
Uppackning
- Sköljmedelsdoserare
- Strilrör
- Grovsil
- Finsil
- Diskmedelsfack
9
10
- Skador
- Användningsområde
- Inbyggnad
- Vid frysrisk
- Uppställning
Manöverpanel
5
Inplockning
6
Diskmaskinens anslutning
- Vattenanslutning
- Avloppsanslutning
- Elanslutning
- Instruktioner för prestanda tester
Provkör maskinen
7
Om ett fel uppstår
8
Service
9
- Service och reservdelar
- Konsumentkontakt
- Konsumentköp EHL
-2-
11
Diskmaskinens anslutning
Vattenanslutning
Temperaturen på inloppsvattnet bör inte vara högre
än 65°C och trycket bör vara mellan 50-1000 kPa
(0.5-10 kp/cm2). Det är viktigt att det finns en avstängningskran i nära anslutning till maskinen. Det finns
såväl speciella blandare med diskmaskinsutgång
som kompletteringssatser för äldre blandare.
Lägg i den kombinerade gummipackningen/filtret
och anslut tilloppsslangen till kranen med 3/4’’ rörgängkoppling. Använd den medlevererade förminskningsnippel (1/2”) vid behov.
Tilloppsslangen (1) får inte anslutas till en förlängningsslang. Är slangen för kort ersätts hela slangen
med en längre högtrycksslang, som är särskilt avsedd
att avhjälpa problem av detta slag.
Tilloppsslangens andra ända, som är förbunden med
maskinen, kan vridas i alla riktningar. Fästmuttern
lossas, slangen vrids och muttern skruvas fast igen.
Avloppsanslutning
Avloppsslangen ansluter man baktill på maskinen med
den medlevererade slangklämman. Det är viktigt att
skjuta på avloppsslangen (2) så långt det går och sedan
skruva slangklämman (3) till stopp. Den andra änden
av slangen ska läggas i diskhon som bilden visar.
Avloppsslangen får inte någonstans dras högre upp
än diskmaskinens ovansida. Om den sticker upp över
maskinen finns det risk för driftstörningar.
Det är också viktigt att minsta invändiga diameter inte
någonstans understiger 13 mm. Är avloppsslangen
för lång kan den lätt kapas till rätt längd.
– Skär av slangen till önskad längd med hjälp av en
vass kniv.
– Montera på avloppsböjen på slangen.
Elanslutning
Diskmaskinen levereras med sladd och stickkontakt
för anslutning till 230V jordat uttag, som skall sitta
lättåtkomligt och vara säkrat med en 10 A säkring.
Vid alla ingrepp i maskinen måste den först
göras spänningslös, exempelvis genom att
stickproppen dras ut ur vägguttaget.
Fast elanslutning av diskmaskinen får endast
utföras av behörig elinstallatör.
- 11 -
2
1
3
Säkerhetsinformation
Läs noggrant igenom hela denna bruksanvisning och tag del av anvisningar, råd och varningstexter
innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. För att undvika onödiga misstag och olyckor så är det
viktigt att alla som kommer att använda diskmaskinen är väl förtrogna med användningssätt och säkerhetsfunktioner. Spara bruksanvisningen, diskmaskinen är gjord för att klara din disk under många
år framöver och såväl du som eventuellt kommande ägare kan alltid hitta värdefull information här.
Om översvämning eller läckage inträffar:
• Tänk på att plastpåsarna som ingår i emballaget
kan vara livsfarliga leksaker för småbarn.
• Stäng omedelbart av vattentillförseln och gör
maskinen strömlös genom att dra ut stickproppen
ur vägguttaget eller säkringen (proppen) ur
elcentralen.
• Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning
av sådant husgeråd som lämpar sig för maskindiskning. Annan användning kan skada person
eller egendom.
• Kontrollera att skarvar och kopplingar är täta.
• Maskinen skall skötas av vuxna. Låt inte barnen
leka med reglage eller detaljer!
• Tillkalla legitimerad serviceman.
• Installationen skall utföras av person med nödig
kännedom om vatten- och avloppsanslutning enligt
de anvisningar som ges i denna bruks- och installationsanvisning.
• Vattenanslutning innebär alltid en viss risk för
läckage oavsett säkerhetsutrustning. Tag därför till
vana att alltid stänga av vattentillförseln när maskinen inte används.
• Service och eventuella reparationer skall endast
utföras av oss legitimerat serviceföretag. Använd
endast reservdelar som tillhandahålles av dessa.
• Vattenanslutningen skall göras via en lätt tillgänglig
avstängningsventil.
• Maskinens anslutningskabel skall anslutas till ett
jordat eluttag. Fast elanslutning av maskinen får
endast utföras av behörig fackman.
• Vid ingrepp i maskinen måste den göras strömlös.
Detta sker genom att stickproppen dras ut.
• Se till att inte barn står på eller hänger i öppnad
lucka.
• Om maskinen byggs in i köksinredningen skall vår
godkända inbyggnadssats användas.
• Kontrollera att maskinens kabel inte kommer i kläm
vid förflyttning av maskinen. T.ex. vid installation
eller städning.
• Placera inte vassa knivar i bestickskorgen med
spetsen uppåt utan lägg dem av säkerhetsskäl
i diskkorgen.
Maskindiskmedel är starkt frätande vid annan
användning än den avsedda. Om någon råkat
svälja maskindiskmedel så ge genast 1-2 glas
mjölk eller vatten. Försök inte framkalla kräkning. Om någon fått maskindiskmedel i ögonen,
så skölj omedelbart i rikligt med vatten.
I samband med olycka med maskindiskmedel
skall du alltid ringa tel. 112 för kontakt med
läkare, sjukhus eller giftinformationscentral.
Se till att det farliga maskindiskmedlet förvaras
på ett säkert sätt. Absolut inte på diskbänken,
utan utom räckhåll för barn.
• Undvik i möjligaste mån att öppna luckan under
pågående diskning eftersom het ånga då strömmar
ut ur luckan.
• Om något diskgods plockas ut ur maskinen innan
diskprogrammet är färdigt så är det mycket viktigt
att man sköljer artikeln noga under rinnande vatten
så att eventuella diskmedelsrester avlägsnas.
-3-
822 90 11-43
Produktbeskrivning
1
2
3
4
5
Sköljmedelsdoserare (1)
Grovsil (3)
Sköljmedel ger klarare diskgods och snabbare torkning genom att vatten och smuts rinner av lättare.
För hög dosering kan dock ge ränder och för låg
dosering kan ge torkfläckar. Doseraren rymmer ca
140 ml, vilket räcker för 40-70 diskar beroende på
inställd doseringsmängd. När sköljmedelsnivån närmar sig botten på skalan är det dags att fylla på.
Fäll ut påfyllningsrännan och fyll försiktigt sköljmedel
tills nivån når upp till den röda markeringen i nivåröret.
Överfyll inte och torka noga bort eventuellt spill, annars
kan skumningsproblem uppstå. Glöm inte att fälla in
påfyllningsrännan när du är klar. Mängden som skall
doseras ställer du in efter vattnets hårdhet (kalkhalt).
Börja med lägsta dosering och öka vid behov genom
att vrida inställningspilen medurs.
Obs! Sköljmedelsdoseraren får inte fyllas med flytande diskmedel.
Grovsilen har till uppgift att fånga upp stora smutspartiklar som t.ex. tandpetare och äggskal. Se till att
silen är alltid ren. Lyft ur den och spola den ren under
vattenkranen vid behov.
Finsil (4)
Det är lika viktigt att denna sil är ren. En smutsig
eller igensatt sil försämrar alltid diskresultatet.
När du lyft ur grovsilen lyfter du lätt ur även denna
sil för rengöring.
Diskmedelsfack (5)
Använd endast diskmedel avsedd för diskmaskiner.
Häll diskmedlet i facket på luckan, ca 1-2 msk för en
normal hushållsdisk.
Strilrör (2)
Det är viktigt att alla hål i strilröret är öppna. Ett igensatt hål kan markant försämra diskresultatet. Om du
behöver rengöra strilröret, skruva loss muttern medurs och lyft upp strilröret. Rensa hålen och skaka ur
eventuella rester.
-4-
Manöverpanel
- Samtliga siffror är nominella och kommer i verkligheten att variera något, t.ex. på grund av variation
i inkommande vattentemperatur.
- Siffrorna gäller för diskning av 5 kuvert.
1
1
2
2
3
5
65° Intensiv
Lucklås
För hårt intorkad eller smutsad disk.
Tryck ned handtaget och öppna luckan. Undvik att
öppna luckan då maskinen är igång. Om luckan
öppnas och ställs på glänt efter avslutat diskprogram,
kommer disken att torka fortare.
55° Normal
För normalt smutsad disk.
3
45° Snabb
För lätt smutsad disk, såsom kaffegods och glas.
OBS! Om flera temperaturknappar är intryckta
samtidigt, väljer maskinen att diska med den
lägsta temperaturen.
4
Programväljare/Strömbrytare
För att starta maskinen;
Vrid programväljaren medurs till startläge och
diskprogrammet startar. Strömbrytaren är inbyggd
i programverket. Under tiden elementet värmer
upp vattnet, står programverket stilla.
För att få nätspänningen till maskinen allpoligt
bruten måste man dra ur stickproppen ur vägguttaget.
5
4
Indikator lampa
Under tiden diskprogrammet pågår, lyser signallampan och slocknar när programmet är färdig.
-5-
Inplockning
Så här placeras disken
Teckningen visar hur 5 kuvert plockas in. Variationer
med diskgods förekommer förstås, men om du följer
nedanstående råd så kommer du att bli nöjd med
diskresultatet.
1
– Ställ alltid glas, koppar och skålar upp och ned.
– Luta diskgods med djup botten så att vatten kan
rinna av under torkningen.
– Se till att disken inte ligger an mot varandra. Detta
gäller speciellt bestickskorgen, två skedblad som
ligger i varandra kan bara inte bli rena.
Alltså, spolvattnet måste komma åt all disk.
– Se till att inga bestick med smala skaft eller något
annat sticker ner genom korgen och hindrar strilröret från att rotera.
– Blanda aldrig silver med rostfritt stål eftersom kontakt mellan dessa metaller medför en kemisk reaktion som missfärgar silvret.
– Porslin med dekor utanpå glasyren kan ta skada
vid maskindiskning. Detsamma gäller bestick med
trä- eller plastskaft. Se till att alltid köpa artiklar
lämpade för maskindiskning.
– Aluminium mattas och missfärgas vid maskindiskning. Det blir alltså rent men fult.
– Alla plastartiklar tål inte maskindiskning. Om det
inte framgår att plasten klarar maskindiskning återstår bara att chansa eller handdiska.
– Om du ska diska ömtåligt diskgods, välj lägre
temperatur.
– Starka färgämnen som ketchup o.d. kan ge tillfälliga
missfärgningar i maskinen.
KORGAR
Bestickskorg
Diskkorg
2
Instruktioner för prestanda tester
Provningsstandard:
Kapacitet:
Inplockning i diskkorg:
Testprogram:
Diskmedel (IEC typ B):
Sköljmedel (typ III):
Vattentryck:
Avloppsslang:
EN 50242
5 kuvert
se bild 1
normaldisk 65° C
15 gram i diskmedelsfacket
inställning medel
minimum 0,8 bar, maximum 10 bar
installera enligt bild 2
Sköljmedelsbehållaren skall fyllas enligt instruktion i bruksanvisningen. Före genomförande av mätningar
skall maskinen köras en eller två programcykler med diskmedel och ren gods.
-6-
Provkör maskinen
1. Skrapa bort grövre rester.
2. Plocka in diskgodset.
(Se korgar och inplockning).
Fyll diskmedel i diskmedelsfacket, ca 1-2 msk för en
normal hushållsdisk.
3. Stäng luckan.
4. Välj disktemperatur.
o
6. Kontrollera om du behöver
rengöra silarna när maskinen
diskat färdigt.
5. Starta maskinen genom att vrida
programvredet till startposition.
-7-
Om ett fel uppstår
• Om översvämning eller vattenläckage
inträffar
• Stäng omedelbart av vattenkranen och gör
maskinen strömlös genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget.
• Kontrollera att skarvar och kopplingar är täta.
Vattenanslutning innebär alltid en viss risk för läckage oavsett säkerhetsutrustning. Tag därför till vana att
alltid stänga av vattenkranen när maskinen inte används.
Kontrollera följande innan service tillkallas:
• Om maskinen inte startar.
•
•
•
•
•
• Om maskinen inte tömt ur vattnet
efter programmets slut.
• Öppnade du luckan innan signallampan slocknat
och programmet var slut?
• Är silarna igensatta?
• Är det stopp i avloppsslangen?
• Om diskgodset inte blir rent.
• Har något hindrat strilröret från att rotera?
• Var diskgodset för tätt packat?
• Doserade du tillräckligt med diskmedel?
(Rätt dosering ca 1 - 2 msk/diskning)
• Rengör silarna!
• Kontrollera att inte sköljmedelsbehållaren är tom.
• Kontrollera att strilrörets hål inte är igensatta.
• Är silarna rätt monterade?
• Om diskgodsets ytor blir sträva och
gryniga.
• Troligen har kalk från ditt vatten fällts ut i maskinen
och avsatt sig på diskgodset. Köp avkalkningsmedel
– finns i färghandel eller livsmedelsaffär – och kalka
ur maskinen enligt den anvisning som följer med
avkalkningsmedlet.
Är luckan ordentligt stängd?
Har du ställt in programverksvredet?
Är vattenkranen öppen?
Är stickproppen isatt?
Är säkringen (proppen) i elcentralen hel?
Gör aldrig själv några ingrepp i diskmaskinen.
Felaktiga åtgärder kan leda till personskador
och funktionsfel.
-
Maskinen uppfyller kraven i följande EU-direktiv:
73/23/EEC från 19.02.1973 - lågspänningsdirektivet.
89/336/EEC 03.05.1989 (inkl. ändringsdirektivet
92/31/EEC) - direktivet om elektromagnetisk kompabilitet.
-8-
Service
Service och reservdelar
Konsumentkontakt
Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar, ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår
rikstäckande service på tel. 020-76 76 76 eller via
e-mail på www.elektroservice.se
Se adressen till ditt närmaste servicekontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning,
vitvaror - service.
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 020-78 77 50 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet,
använd kontrollistan ”Om ett fel uppstår”, för att
eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand.
Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av
certifierad elektriker.
Konsumentköp EHL
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91, samt övriga EHL-bestämmelser,
vilka återförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att
spara kvittot och EHL - försäkringsbevis.
Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och
serienummer enligt dataskylten, som befinner sig på
baksidan av diskmaskinen.
Dessa uppgifter kan du notera nedan:
TYPE:..................................................................................
MOD:...................................................................................
PROD.NO.: .........................................................................
SER.NO.: ............................................................................
Inköpsdatum: ......................................................................
Tekniska data
Kapacitet:
5 kuvert enligt test standard EN 50242
Mått:
Bredd 450 mm
Höjd 460 mm
Djup 480 mm
Vikt:
17 kg
Spänning:
230V, 1 fas, 50 Hz
Säkring:
10 A
Nätsladd:
Längd 1,7 m med stickpropp för anslutning
till 230V jordat vägguttag.
Effekt
Värme element:
Totalt:
1200 W
1280 W
Anslutningstryck:
50-1000 kPa (0.5-10 kp/cm2).
Temperatur:
Max. 65°C
-9-
Uppackning
Skador
Anmäl eventuella transportskador omedelbart till den
som ansvarat för transporten. Kontrollera att maskinen
är oskadad. Eventuella skador, felaktigheter eller saknade delar ska omedelbart anmälas till säljaren.
Kontrollera att dessa tillbehör finns med när du packar
upp maskinen:
1
2
– Avloppsslang (1)
– Böj för avloppsslangen (2)
– Slangklämma (3)
– Filter (4)
– Gummipackning (5)
– Förminskningsnippel (6)
5
3
4
Användningsområde
Denna diskmaskin är endast avsedd för diskning av
husgeråd. Annan användning kan skada maskinen
samtidigt som EHL-försäkringen upphör att gälla.
Inbyggnad
Om du väljer att bygga in maskinen i din köksinredning,
är det viktigt att du använder vår godkända inbyggnadssats. Då får du också korrekta anvisningar så att
gällande bestämmelser uppfylls. Inbyggnadssatsen
finns att köpa där du köpte diskmaskinen.
Vid frysrisk
Om diskmaskinen placeras i ett utrymme där det finns
risk att temperaturen kommer under 0° C, kan det
kvarvarande vattnet i maskinen frysa och skada delar
i maskinen.
Stäng av vattnet till maskinen. Lossa och töm till- och
avloppsslangarna. Töm tilloppsventilen så här:
Ställ in ett program och kör maskinen några sekunder.
OBS! Maskinen är avsedd för att användas och förvaras vid normalt rumstemperatur. Tillverkaren ansvarar
inte för frostskador.
Uppställning
Maskinen är i sitt grundutförande avsedd för placering
på diskbänk eller bänkskiva. Var noga med att maskinen blir vågrätt uppställd eftersom det är viktigt för
funktionen. Höjden kan ställas in med de justerbara
fötterna (8 mm i höjdled).
- 10 -
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising