Electrolux | ESF235 | User manual | Electrolux ESF235 Instrukcja obsługi

Electrolux ESF235 Instrukcja obsługi
Dzi´kujemy Paƒstwu za wybór naszej zmywarki. Mamy nadziej´, ˝e b´dziecie
Paƒstwo z niej zadowoleni.
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie instrukcji obs∏ugi. Zawiera ona wa˝ne wskazówki
dotyczàce bezpiecznej obs∏ugi urzàdzenia, z którymi nale˝y zapoznaç si´ przed
rozpocz´ciem korzystania ze zmywarki.
Uwaga! Instrukcj´ nale˝y zachowaç, aby móc z niej skorzystaç w ka˝dej chwili,
kiedy b´dzie to potrzebne.
Spis treÊci
Wskazówki dla u˝ytkownika
Wskazówki dla instalatora
Wskazówki dotyczàce
bezpieczeƒstwa
Dane techniczne
10
3
Ustawienie i instalacja
11
Wskazówki ogólne
4
Uszkodzenia transportowe
Przeznaczenie
Zabezpieczenie przed zamarzni´ciem
Zmi´kczacz wody
Zabudowa
4
4
4
4
Ustawienie
Pod∏àczenie w´˝a dop∏ywowego
Pod∏àczenie w´˝a odp∏ywowego
Pod∏àczenie do zasilania elektrycznego
11
11
11
Przetestuj zmywark´
5
Konserwacja i czyszczenie
6
Zasobnik p∏ynu nab∏yszczajàcego
Ramie natryskowe
Filtr gruboziarnisty
Filtr ma∏y
Zasobnik Êrodka myjàcego
Zmi´kczacz wody
Zatyczka zmi´kczacza wody
Wk∏adanie naczyƒ do zmywarki
6
6
6
6
6
6
6
7
Panel sterujàcy i tabela programów 8
Co zrobiç, gdy...
9
Lista usterek
Serwis i cz´Êci zamienne
10
-2-
Ustawienie i instalacja
Ustawienie
Zmywarka jest przeznaczona do ustawienia na zlewie lub
blacie roboczym. Zmywarka musi byç ustawiona poziomo,
aby zapewniç prawid∏owà prac´. WysokoÊç zmywarki
mo˝na regulowaç nó˝kami (8 mm).
Pod∏àczenie w´˝a dop∏ywowego
Temperatura wody zasilajàcej nie powinna przekraczaç
65°C. CiÊnienie powinno wynosiç mi´dzy 50, a 1000 kPa
(0.5-10 kp/cm2). Zawór wodny powinien znajdowaç si´
w pobli˝u zmywarki.
W handlu sà dost´pne równie˝ specjalne baterie dostosowane
do pod∏àczenia zmywarek oraz elementy dodatkowe do
starych baterii. Na koƒcówk´ w´˝a na∏o˝yç filtr siatkowy i
pod∏àczyç wà˝ dop∏ywowy do zaworu 3/4”.
Wà˝ dop∏ywowy (1) nie mo˝e byç sztukowany. Je˝eli jest
zbyt krótki nale˝y go zastàpiç w´˝em d∏u˝szym, odpornym
na wysokie ciÊnienie. Koƒcówka w´˝a mo˝e byç obracana
w lewà i w prawà stron´. Odkr´ciç nakr´tk´, obróciç wà˝,
a nast´pnie zakr´ciç zakr´tk´.
Pod∏àczenie w´˝a odp∏ywowego
Pod∏àczyç wà˝ odp∏ywowy do mocowania z ty∏u zmywarki,
u˝ywajàc za∏àczonej klamry. Wa˝ne jest, aby wà˝ by∏
dok∏adnie nasadzony (2), a opaski zaciskowe dok∏adnie
dokr´cone (3). Drugi koniec w´˝a w∏o˝yç do zlewozmywaka
– patrz rysunek.
Wà˝ dop∏ywowy nie mo˝e byç po∏o˝ony wy˝ej od zmywarki
(w ˝adnym miejscu). Umieszczenie w´˝a odp∏ywowego
powy˝ej tej granicy mo˝e uszkodziç urzàdzenie. Wewn´trzna
Êrednica w´˝a nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 13 mm (w
˝adnym jego punkcie).
Je˝eli wà˝ odp∏ywowy jest zbyt d∏ugi mo˝na go skróciç w
∏atwy sposób.
- Obciàç wà˝ do po˝àdanej d∏ugoÊci, u˝ywajàc ostrego no˝a.
- Na koƒcówk´ w´˝a za∏o˝yç do∏àczonà z∏àczk´.
Pod∏àczenie do zasilania elektrycznego
Zmywark´ nale˝y pod∏àczyç do uziemionego gniazdka z
zabezpieczeniem 10 A. Pod∏àczenie na sta∏e mo˝e wykonaç
tylko uprawniony elektryk. Przed czyszczeniem lub wykonywaniem innych prac nale˝y od∏àczyç zmywark´ od
êród∏a zasilania (poprzez wyj´cie wtyczki z gniazdka lub
wykr´cenie bezpieczników).
- 11 -
2
1
3
Grupa Electrolux jest najwi´kszym na Êwiecie producentem zmechanizowanych urzàdzeƒ przeznaczonych do
kuchni, do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka˝dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak
lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ∏aƒcuchowe i kosiarki do trawy) o ∏àcznej wartoÊci ok.
14 miliardów USD w ponad 150 krajach Êwiata.
Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
Prosimy o uwa˝ne przeczytanie instrukcji obs∏ugi, zwracajàc szczególnà uwag´ na wszystkie ostrze˝enia i rady
przed instalacjà zmywarki. Wszystkie osoby, które b´dà
korzysta∏y z urzàdzenia powinny najpierw zapoznaç si´
z instrukcjà obs∏ugi, aby uniknàç b∏´dów i usterek.
Instrukcj´ obs∏ugi nale˝y zachowaç, aby móc z niej
skorzystaç. Zmywarka powinna Paƒstwu s∏u˝yç bezawaryjnie przez wiele lat.
• Plastikowe elementy opakowania mogà byç niebez-
W przypadku wycieków:
• Zakr´ciç zawór dop∏ywu wody i od∏àczyç zmywark´
od zasilania elektrycznego poprzez wyciàgni´cie
wtyczki z gniazdka lub wykr´cenie bezpieczników.
• Sprawdziç, czy wszystkie uszczelki i przewody sà
wodoszczelne.
• Wezwaç autoryzowany serwis.
• Ryzyko wycieku jest zwiàzane ze wszystkimi urzà-
pieczne dla ma∏ych dzieci.
dzeniami, które pod∏àcza si´ do dop∏ywu wody, niezale˝nie od cech tego urzàdzenia. Zalecamy zakr´canie
zaworu wodnego wtedy, gdy zmywarka nie jest
u˝ywana.
• Zmywarka jest przeznaczona do u˝ywania w warunkach
gospodarstwa domowego. U˝ywanie urzàdzenia do
innych celów mo˝e byç êród∏em niebezpieczeƒstwa
dla u˝ytkownika i zmywarki.
• Naprawy mogà byç wykonywane tylko przez zak∏ady
• Zmywarka jest przeznaczona do obs∏ugi przez osoby
doros∏e. Nie zezwalaç dzieciom na zabaw´ zmywarkà
lub jej elementami sterujàcymi.
• Instalacj´ urzàdzenia mo˝e wykonaç uprawniony i
wykwalifikowany pracownik, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w niniejszej instrukcji obs∏ugi.
• Pod∏àczenie do zasilania wodà nale˝y dokonaç poprzez
∏atwo dost´pny zawór.
• Wtyczk´ przewodu zasilajàcego nale˝y w∏o˝yç do
uziemionego gniazdka elektrycznego. Pod∏àczenie na
sta∏e mo˝e wykonaç tylko uprawniony elektryk.
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych nale˝y od∏àczyç zmywark´ od zasilania
elektrycznego. Wyjàç wtyczk´ z gniazdka.
• Nie nale˝y siadaç i staç na otwartych drzwiach zmywarki.
serwisowe autoryzowane przez producenta. Do napraw
nale˝y u˝ywaç oryginalnych cz´Êci zamiennych.
Zalecamy ostro˝ne obchodzenie si´ z detergentem
myjàcym! Je˝eli ktoÊ po∏knie proszek lub tabletki
do zmywania powinien natychmiast wypiç kilka
szklanek mleka lub wody. Nie prowokowaç
wymiotów. Zg∏osiç si´ po pomoc medycznà.
Je˝eli detergent dostanie si´ do oczu nale˝y
natychmiast wyp∏ukaç je obficie wodà. Zg∏osiç si´
do lekarza. Postaraç si´, aby detergent znajdowa∏
si´ w bezpiecznym miejscu, poza zasi´giem
dzieci. Je˝eli detergenty si´ rozsypià lub rozlejà
nale˝y natychmiast usunàç pozosta∏oÊci. Nie
pozostawiaç otwartych drzwi zmywarki, je˝eli
wewnàtrz znajduje si´ detergent.
• Je˝eli zmywarka b´dzie zabudowana meblami
kuchennymi nale˝y u˝yç specjalnego zestawu do
zabudowy.
• Upewniç si´, ˝e przewód zasilajàcy nie jest zgnieciony
lub uszkodzony podczas przesuwania zmywarki
(instalacja, czyszczenie itp.).
• Nie wstawiaç do zmywarki ostrych sztuçców z ostrzami
skierowanymi do góry. Zalecamy u∏o˝enie ich w koszach
w pozycji poziomej.
• Nie otwieraç drzwi zmywarki podczas wykonywania
programu zmywania.
• Je˝eli ze zmywarki b´dà wyjmowane naczynia przed
zakoƒczeniem cyklu zmywania, nale˝y je dok∏adnie
wyp∏ukaç pod bie˝àcà wodà, aby usunàç ewentualne
pozosta∏oÊci detergentów.
-3-
822 90 11-15
Wskazówki ogólne
Uszkodzenia transportowe
Je˝eli zmywarka zosta∏a uszkodzona podczas transportu
nale˝y ten fakt zg∏osiç w momencie odbioru lub u dostawcy.
Sprawdziç, czy zmywarka jest uszkodzona. Je˝eli zauwa˝ycie
Paƒstwo jakiekolwiek usterki lub braki, nale˝y o tym
natychmiast poinformowaç sprzedawc´. Nie pozostawiaç
elementów opakowania w miejscu dost´pnym dla dzieci.
Po rozpakowaniu sprawdziç, czy wraz ze zmywarkà
dostarczono:
- Wà˝ odp∏ywowy (1)
- Lejek do nape∏niania solà (2)
- Kolanko dla w´˝a odp∏ywowego (3)
- Klamerk´ (4)
- Filtr siatkowy w´˝a dop∏ywowego (5)
Przeznaczenie
Zmywarka jest przeznaczona do zmywania naczyƒ
wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. U˝ywanie
niezgodne z przeznaczeniem mo˝e byç przyczynà wypadku
oraz anuluje gwarancj´ producenta.
Zabezpieczenie przed zamarzni´ciem
Je˝eli zmywarka jest przechowywana w miejscu, w którym
temperatura mo˝e spaÊç poni˝ej 0°C, istnieje ryzyko, ˝e
resztki wody wewnàtrz zmywarki mogà zamarznàç i spowodowaç uszkodzenia.
Aby zapobiec zamarzni´ciu nale˝y:
- zakr´ciç zawór dop∏ywu wody i wyjàç wà˝ dop∏ywowy
z zamocowania;
- wybraç program zmywania, uruchomiç zmywark´ i
pozwoliç jej pracowaç przez krótkà chwil´.
Zmi´kczacz wody
Zmywarka jest wyposa˝ona w zmi´kczacz wody.
Zasobnik soli jest zamykany korkiem (patrz rysunek). Przed
rozpocz´ciem korzystania ze zmywarki nale˝y nasypaç
soli do zasobnika – jest to bardzo wa˝ne.
1. Odkr´ciç korek.
2. Wlaç wod´.
3. Nasypaç sól, u˝ywajàc lejka. Nie rozsypywaç soli dooko∏a
otworu zasobnika. Nie u˝ywaç soli kuchennej.
4. Wyjàç lejek i usunàç sól, która rozsypa∏a si´ wokó∏ otworu
zasobnika.
5. Zakr´ciç korkiem zasobnik soli.
Zmi´kczacz wody jest teraz gotowy do pracy.
Przed rozpocz´ciem zmywania nale˝y zawsze upewniç
si´, ˝e zasobnik jest wype∏niony solà.
Zabudowa
Je˝eli chcecie Paƒstwo zabudowaç zmywark´ meblami
kuchennymi nale˝y u˝yç naszego zestawu do zabudowy.
Zestaw posiada instrukcj´ monta˝u. Zestaw mo˝na zamówiç
wraz ze zmywarkà.
-4-
2
1
3
4
5
Przetestuj zmywark´
1. Usuƒ resztki po˝ywienia z talerzy
i innych naczyƒ.
2. W∏ó˝ naczynia do zmywarki (patrz
strona 7: ”Wk∏adanie naczyƒ”).
Dodaç detergent myjàcy oraz p∏yn
nab∏yszczajàcy.
3. Zamknàç drzwi zmywarki.
4. Wybraç temperatur´ zmywania.
o
5. Uruchomiç program, obracajàc
pokr´t∏o programatora do pozycji ”Start”.
6. Po zakoƒczeniu zmywania sprawdziç,
czy filtry wymagajà dodatkowego
czyszczenia.
-5-
Konserwacja i czyszczenie
2
1
6
3
5
4
Zasobnik p∏ynu nab∏yszczajàcego (1)
P∏yn nab∏yszczajàcy nadaje po∏ysk i u∏atwia wysychanie
naczyƒ. Po u˝yciu zbyt du˝ej iloÊci p∏ynu na naczyniach
mogà pozostaç lepkie smugi. Natomiast po u˝yciu zbyt
ma∏ej iloÊci p∏ynu na naczyniach pozostajà krople wody
lub Êlady wapnia. Zasobnik ma pojemnoÊç ok. 140 ml.
Taka iloÊç wystarcza na 40-70 cykli zmywania, w
zale˝noÊci od ustawionego dozowania. Kiedy poziom
p∏ynu nab∏yszczajàcego zbli˝a si´ do koƒca skali wskaênika,
nale˝y wtedy dolaç p∏ynu. Otworzyç rowek do nape∏niania
i ostro˝nie dolewaç p∏yn do momentu, gdy poziom p∏ynu
dojdzie do czerwonego znaku na wskaêniku. Nie wlewaç
za du˝o p∏ynu, a rozlany p∏yn wytrzeç, aby zapobiec
nadmiernemu pienieniu si´ Êrodka w czasie zmywania.
Po uzupe∏nieniu p∏ynu nie zapomnieç o zamkni´ciu klapki
rowka do nalewania. Ustawiç dozowanie p∏ynu w zale˝noÊci
od twardoÊci wody. Rozpoczàç od najni˝szej dawki i
podwy˝szaç jà w zale˝noÊci od potrzeby przesuwajàc
strza∏k´ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Uwaga! Nie wlewaç do dozownika p∏ynnych Êrodków
myjàcych.
Rami´ natryskowe (2)
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´, aby wszystkie otwory
ramienia by∏y czyste. Zatkane otwory wp∏ywajà ujemnie
na efekty zmywania. Aby umyç rami´ natryskowe nale˝y
odkr´ciç nakr´tk´ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wyjàç rami´ natryskowe. OczyÊciç otwory
i usunàç resztki ˝ywnoÊci.
Filtr gruboziarnisty (3)
Zadaniem filtra jest wychwytywanie wi´kszych zanieczyszczeƒ, takich jak wyka∏aczki i skorupki jajek. Filtr nale˝y
regularnie czyÊciç. Filtr wyjàç i umyç pod bie˝àcà wodà.
Filtr ma∏y (4)
Filtr mo˝na ∏atwo wyjàç do czyszczenia (po wyj´ciu filtra
gruboziarnistego).
Zasobnik Êrodka myjàcego (5)
W przypadku mycia pe∏nego ∏adunku naczyƒ nale˝y
wsypaç do zasobnika na drzwiach wewn´trznych 1-2
∏y˝ki detergentu myjàcego.
Zmi´kczacz wody (6)
Niektóre zmywarki sà wyposa˝one w zmi´kczacz wody.
Je˝eli zmywarka jest wyposa˝ona w zmi´kczacz wody
nale˝y go ustawiç na najni˝sze dozowanie.
Osady z twardej wody, o du˝ej zawartoÊci wapnia, osadzajà
si´ na naczyniach i we wn´trzu zmywarki. Aby zapobiec
odk∏adaniu si´ osadów, woda przep∏ywa przez zbiornik,
w którym jest zmi´kczana. Zbiornik nale˝y regularnie
uzupe∏niaç (po kilku cyklach zmywania). Kiedy lampka
kontrolna na panelu sterujàcym zostanie podÊwietlona,
nale˝y uzupe∏niç zasobnik solà.
Odkr´ciç pokrywk´ pojemnika soli. Nalaç wody, a nast´pnie
wsypaç sól przeznaczonà do zmywarek automatycznych.
Nie wolno u˝ywaç zwyk∏ej soli kuchennej. Do wsypania
soli u˝yç lejka, b´dàcego na wyposa˝eniu zmywarek.
Starannie wytrzeç rozsypanà wokó∏ otworu sól, aby
pokrywka szczelnie zamyka∏a zasobnik. Pojemnik mieÊci
ok. 1 litra, co wystarcza na 20-30 cykli zmywania.
Zatyczka zmi´kczacza wody
Zmi´kczacz wody jest ustawiony fabrycznie do 20° dH.
Je˝eli woda w miejscu u˝ywania
zmywarki jest twardsza nale˝y
podwy˝szyç wydajnoÊç
zmi´kczacza podciàgajàc
gumowà zatyczk´ na tylnej
Êciance zmywarki w prawà
stron´ – patrz rysunek.
Filtr nale˝y utrzymywaç w czystoÊci. Zanieczyszczony lub
zatkany filtr wp∏ywa ujemnie na efekty zmywania naczyƒ.
-6-
Wk∏adanie naczyƒ do zmywarki
Jak u∏o˝yç naczynia
Na rysunku pokazano w jaki sposób u∏o˝yç 5-osobowà
zastaw´. Nie zawsze wsad naczyƒ b´dzie taki, jak na
rysunku, aby je˝eli Paƒstwo zastosujà si´ do poni˝szych
wskazówek efekty zmywania b´dà zadowalajàce.
1
- Szklanki, fili˝anki i miski uk∏adaç otworem do do∏u.
- Naczynia g∏´bokie (talerze itp.) uk∏adaç tak, aby woda
mog∏a z nich swobodnie sp∏ywaç.
- Zwróciç uwag´, aby naczynia nie styka∏y si´ ze sobà.
Dotyczy to szczególnie sztuçców: na∏o˝one na siebie
∏y˝ki nie b´dà umyte. WODA MUSI MIEå DOST¢P DO
WSZYSTKICH ZABRUDZONYCH POWIERZCHNI.
- Koszyk na sztuçce i inne przedmioty nie mogà wystawaç
z dolnej cz´Êci koszyka, gdy˝ mogà utrudniaç prac´
ramieniu natryskowemu.
- Nie wszystkie naczynia z tworzyw sztucznych nadajà
si´ do zmywania w zmywarkach automatycznych.
Je˝eli nie sà zaopatrzone w informacj´ na temat
mo˝liwoÊci zmywania mechanicznego, radzimy
czyszczenie r´czne.
- Nie wk∏adaç razem naczyƒ srebrnych oraz wykonanych
ze stali nierdzewnej, gdy˝ powstaje wtedy reakcja
chemiczna, która powoduje zmian´ koloru srebra.
- R´cznie malowana porcelana nie nadaje si´ do zmywania
w zmywarce, gdy˝ mo˝e straciç kolor. Dotyczy to
równie˝ sztuçców z drewnianymi lub plastikowymi
uchwytami.
PODCZAS KUPOWANIA NOWYCH NACZY¡ NALE˚Y
UPEWNIå SI¢, CZY NADAJÑ SI¢ DO ZMYWANIA W
ZMYWARKACH AUTOMATYCZNYCH.
- Do zmywania w zmywarkach nie nadajà si´ naczynia
z aluminium, gdy˝ blaknà i ulegajà przefarbowaniom.
B´dà one czyste, lecz b´dà nieestetycznie wyglàda∏y.
- Naczynia delikatne myç w ni˝szej temperaturze.
- Artyku∏y spo˝ywcze z zawartoÊcià intensywnych
barwników, np. keczup, mogà chwilowo zabarwiç
urzàdzenie.
Kosz i koszyk
Koszyk na sztuçce
Kosz na naczynia
2
Wskazówki dla instytucji kontrolnych
Norma:
EN 50242
PojemnoÊç:
zastawa 5-osobowa
¸adunek kosza:
patrz rysunek nr 1
Program kontrolny:
zasadniczy 65°C
Detergent (IEC; typ B):
15 g do pojemnika
P∏yn nab∏yszczajàcy (typ III):
ustawienie Êrednie
CiÊnienie wody zasilajàcej:
min. 0,8 bar; maks. 10 bar
Odp∏yw wody:
zgodnie z rysunkiem nr 2
Zasobnik soli i p∏ynu nab∏yszczajàcego nale˝y uzupe∏niaç zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obs∏ugi.
Przed rozpocz´ciem pomiarów nale˝y przeprowadziç jeden lub dwa cykle zmywania czystych naczyƒ z u˝yciem
detergentu.
-7-
Panel sterujàcy i tabela programów
Wszystkie podane wartoÊci majà charakter orientacyjny i mogà si´ zmieniaç w zale˝noÊci od temperatury
wody wlotowej.
WartoÊci odnoszà si´ do zmywania 5-osobowej zastawy sto∏owej wg normy IEC.
o
1
1
2
4
Zamek drzwi
55°C - przycisk wciÊni´ty
65°C - przycisk wyciÊni´ty
Wcisnàç w dó∏ uchwyt i otworzyç drzwi zmywarki.
Unikaç otwierania drzwi kiedy trwa program zmywania.
Naczynia b´dà szybciej wysycha∏y je˝eli po zakoƒczeniu
zmywania drzwi pozostanà lekko uchylone.
Pokr´t∏o
Lampka kontrolna pracy
Podczas trwania programu zmywania lampka kotrolna
Êwieci si´ stale, a gaÊnie po zakoƒczeniu programu.
4
2
Regulator temperatury
Aby uruchomiç zmywark´:
- Obróciç pokr´t∏o w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do pozycji Start.
Przycisk w∏àczony / wy∏àczony (ON/OFF) jest
wbudowany w pokr´t∏o. Aby od∏àczyç urzàdzenie
od zasilania nale˝y wyjàç wtyczk´ przewodu z
gniazdka elektrycznego.
3
3
Lampka kontrolna soli
Lampka zostanie podÊwietlona, je˝eli nale˝y uzupe∏niç
sól. Po wsypaniu soli b´dzie si´ jeszcze Êwieci∏a przez
jeden lub kilka cykli zmywania, co jest zjawiskiem
normalnym.
-8-
Co zrobiç, gdy ...
Lista usterek
• Ze zmywarki wycieka woda
• Zakr´ciç zawór wodny natychmiast po zauwa˝eniu
wycieku; od∏àczyç zmywark´ od zasilania wyjmujàc wtyczk´ z gniazdka.
• Sprawdziç, czy uszczelki i po∏àczenia sà
wodoszczelne.
Ryzyko wycieku jest zwiàzane ze wszystkimi urzàdzeniami, które pod∏àcza si´ do dop∏ywu wody, niezale˝nie od
cech tego urzàdzenia. Zalecamy zakr´canie zaworu wodnego wtedy, gdy zmywarka nie jest u˝ywana.
Sprawdziç przed wezwaniem serwisu:
• Zmywarka nie w∏àcza si´
• Sprawdziç, czy drzwi sà w∏aÊciwie zamkni´te.
• Sprawdziç, czy zawór wodny lub jest odkr´cony.
• Sprawdziç, czy zmywarka jest pod∏àczona do
zasilania elektrycznego.
• Sprawdziç, czy spali∏ si´ bezpiecznik.
• Po zakoƒczeniu programu w zmywarce
• Sprawdziç, czy drzwi by∏y otwierane przed
pozostaje woda
zakoƒczeniem programu zmywania i zgaÊni´ciem
lampki kontrolnej.
• Sprawdziç, czy filtry sà zablokowane.
• Sprawdziç, czy wà˝ odp∏ywowy jest zatkany.
• Niezadowalajàcy rezultat zmywania
• Sprawdziç, czy rami´ natryskowe mo˝e si´ swobodnie
obracaç.
• Sprawdziç, czy u˝yto wystarczajàcej iloÊci detergentu
(odpowiednia iloÊç: ok. 1-3 ∏y˝ki na pe∏ny wsad).
• Sprawdziç, czy filtry sà czyste.
• Sprawdziç, czy zasobnik p∏ynu nab∏yszczajàcego jest
pusty.
• Sprawdziç, czy otwory ramienia natryskowego sà
czyste.
• Sprawdziç, czy filtry sà prawid∏owo w∏o˝one.
• Naczynia sà lepkie lub pokryte osadem
• Prawdopodobnie w zmywarce zgromadzi∏ si´ wapƒ, który
pozostaje na naczyniach. Kupiç Êrodek do usuwania wapnia
i usunàç osady, post´pujàc zgodnie ze wskazówkami
producenta Êrodka.
Nie naprawiaç zmywarki samodzielnie. Naprawy
przeprowadzane przez nieuprawnione osoby mogà
spowodowaç uszkodzenia zmywarki i groziç
niebezpieczeƒstwem dla u˝ytkownika.
-9-
Serwis i cz´Êci zamienne
Je˝eli po przeczytaniu ”Listy usterek” nie mo˝na
samodzielnie rozwiàzaç problemu, nale˝y wezwaç
autoryzowany serwis.
Us∏ugi serwisowe oraz sprzeda˝ cz´Êci zamiennych
sà prowadzone przez zak∏ady obs∏ugi technicznej,
autoryzowane przez producenta.
Przed wezwaniem serwisu nale˝y zanotowaç nast´pujàce
informacje (niektóre z nich sà umieszczone na tabliczce
znamionowej, na tylnej Êciance urzàdzenia):
Marka
Data zakupu
Model
Nr produktu
Numer seryjny
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
ZACHOWAå DOWÓD SPRZEDA˚Y
Dane techniczne
PojemnoÊç:
5 standardowych zestawów naczyƒ
Wymiary:
szerokoÊç 450 mm
wysokoÊç 460 mm
g∏´bokoÊç 480 mm
Ci´˝ar:
17 kg
Napi´cie:
230 V; 1 faza; 50 Hz
Zabezpieczenie:
10 A
Przewód zasilajàcy:
d∏ugoÊç: 1,7 m z wtyczkà; do uziemionego gniazdka
Pod∏àczenie:
grza∏ka: 1200 W
ca∏kowite: 1280 W
CiÊnienie wody:
50-1000 kPa (0,5-10 kp/cm2)
Temperatura:
maks. 65°C
- 10 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising