Aeg-Electrolux F45250VI User manual

Aeg-Electrolux F45250VI User manual
Favorit 45250Vi
Nõudepesumasin
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, eeskätt esimestel lehekülgedel olevad ohutusjuhised.
Hoidke kasutusjuhend alles ja edastage see kolimisel või seadme omaniku vahetumisel, et kõik
nõudepesumasina kasutajad saaksid tutvuda seadme erinevate funktsioonidega ja ohutusjuhistega.
Hoiatuskolmnurga ja/või sõnade (Hoiatus! Ettevaatust! Tähelepanu!) abil esile toodud juhised on
olulised seadme ohutuse ja toimivuse seisukohalt.
See märk või numereeritud tegevusjuhised aitavad Teid samm-sammult seadme käsitsemise kõigil
etappidel.
See sümbol tähistab näpunäited ja kasulikku informatsioon nõudepesumasina praktiliseks
kasutamiseks.
Seadme ökonoomse ja keskkonnasäästliku kasutamisega seonduvad vihjed ja juhised on tähistatud
ristikulehega.
Kasutusjuhend sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas seadme töös esineda võivate tööhäiretega
ise toime tulla, vaadake peatükki “Mida teha, kui ...”.
Kui juhised osutuvad ebapiisavateks, võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.
Sellel nõudepesumasinal on uus funktsioon “IMPULSSPESU”.
See pesusüsteem muudab pesuprogrammi ajal nii pumba pöördeid kui ka vee survet, et
saavutada parem puhastustulemus. Seetõttu on pesuprogrammide erinevate faaside ajal erinev
müra.
2
Sisukord
Kasutusjuhend......................................................................................................4-20
Ohutusjuhised ..........................................................................................................................................4
Utiliseerimine ...........................................................................................................................................6
Üldised juhised ........................................................................................................................................7
Seadme kirjeldus .....................................................................................................................................8
Enne esmakordset kasutamist ...............................................................................................................10
Programmitabel .....................................................................................................................................13
Nõude asetamine masinasse ................................................................................................................15
Seadme kasutamine ...............................................................................................................................16
Korrashoid ja puhastamine ....................................................................................................................18
Vea ilmnemisel ......................................................................................................................................20
Hooldus ...............................................................................................................21-22
Hooldus ja varuosad ..............................................................................................................................21
Teave testimisinstituutidele ...................................................................................................................22
Juhised paigaldamiseks ja vooluvõrku ühendamiseks ..................................23-31
Tehnilised andmed ................................................................................................................................23
Paigaldamine .........................................................................................................................................24
3
Kasutusjuhend
Ohutusjuhised
AEG elektriseadmete turvalisus vastab tehniliselt heaks kiidetud määrustele ja seadmete turvalisust
reguleerivatele seadustele.
Tootja peab siiski oluliseks järgmiste ohutusnõuete tutvustamist:
Üldine ohutus
•
See nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises üksnes tavaliste,
masinpesuks sobivate nõud pesuks. Kui kasutate seadet muul otstarbel või valesti, ei ole tootja
tekkinud kahjustuste eest vastutav.
•
Nõudepesumasina konfiguratsioonis ei tohi ohutusest lähtuvatel kaalutlustel teha mingeid täiendusi
ega muudatusi.
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist
•
Veenduge, et seadmel ei esine transpordikahjustusi. Ärge kunagi paigaldage kahjustatud seadet.
Teavitage võimalikest kahjustustest viivitamatult seadme transportijat.
•
Nõudepesumasina paigaldamise ja ühenduste teostamisega seonduv teave on ära toodud
kasutusjuhendi osas “Paigaldamine”.
•
Enne seadme paigaldamist kontrollige, et selle andmeplaadile märgitud voolutüüp ja nimipinge
vastavad kasutuskoha voolutüübile ja võrgupingele. Andmeplaadilt leiate informatsiooni ka antud
vooluvõrgu parameetritele vastava kaitsme kohta.
Laste ohutus
4
•
Pidage meeles, et pakendis kasutatud plastikkotid võivad mänguasjadena olla lastele ohtlikud.
•
Lapsed ei taju sageli elektriseadmetega kaasnevaid ohte. Seepärast pidage töötava seadme
läheduses viibivaid lapsi alati silmas ning ärge laske neil nõudepesumasinaga mängida.
•
Kandke hoolt, et ohtlikku nõudepesuvahendit hoitaks kindlas kohas, mitte mingil juhul madalal laual
laste käeulatuses.
•
Nõudepesumasinas olev vesi ei ole joogikõlbulik. Seadmes võib olla nõudepesuvahendi jääke,
millel on söövitav toime. Kui nõudepesumasina luuk on avatud, hoidke lapsed sellest eemal.
Igapäevases kasutuses
•
Ärge kasutage nõudepesumasinat kunagi, kui toitejuhe või täitmis-/ tühjendusvoolik on
kahjustunud või kui juhtpaneel või sokliosa on saanud kahjustusi, mille tõttu on võimalik kätt
masina sisemusse pista.
•
Kui seade lekib või voolab üle, sulgege viivitamatult veekraan ja lahutage seade vooluvõrgust
eemaldades pistiku seinakontaktist või sulavkaitse elektrikilbist.
•
Seinakontaktist eemaldamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
•
Hooldus ja võimalikud remonditööd tuleb lasta teostada volitatud hoolduskeskuses. Ärge püüdke
kunagi ise seadet remontida, valesti teostatud remont võib viia kehavigastusteni. Kasutage ainult
originaalvaruosasid.
•
Kui toitejuhe on kahjustunud või see on vaja pikema vastu välja vahetada, tuleb lasta AEG poolt
volitatud hoolduskeskusel paigaldada uus juhe.
•
Ärge valage nõudepesumasinasse lahusteid. Plahvatusoht!
•
Ärge istuge ega seiske avatud luugi peal, nõudepesumasin võib ümber minna.
•
Enne spetsiaalsoola, nõudepesuvahendi või loputusvahendi lisamist kontrollige, kas iga vastava
toote tootja lubab neid tarbida kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinates.
•
Lekkekaitsesüsteem kaitseb seadet veesüsteemi rikete eest. Selleks peavad olema täidetud
järgmised tingimused:
− Seade peab olema vooluvõrku ühendatud ka siis, kui see on välja lülitatud.
− Nõudepesumasin peab olema õigesti paigaldatud.
− Kui nõudepesumasinat pikemat aega ei kasutata, näiteks puhkuse ajal, keerake veekraan
kinni.
5
Utiliseerimine
Pakkematerjali utiliseerimine
Hoiatus!
Ärge kunagi jätke pakkematerjale nii, et väikelapsed saavad nendega mängida.
Kõik pakkematerjalid on keskkonnale ohutud.
Kartongist pakendiosad on valmistatud vanapaberist ja need tuleb ümbertöötlemise tarvis viia
vanapaberi kogumiskonteinerisse.
>PE<
tähistab polüetüleeni, mida on kasutatud masinat ümbritseva plastikkoti ja kasutusjuhend
ümbriskoti valmistamiseks.
>PS<
tähistab polüstüreeni, mida on kasutatud pakendi polsterdusdetailide valmistamiseks.
Seade sisaldab plastikust ja kummist detaile. Detailidele on märgitud nende valmistusmaterjal, et neid
oleks võimalik ümber töödelda ja utiliseerida nõuetekohaselt, kui seade ükskord kasutuselt
kõrvaldatakse. Tähistused vastavad rahvusvahelistele standarditele.
Kasutuselt kõrvaldatud seadme utiliseerimine
Kui soovite seadme lõplikult kasutuselt kõrvaldada, eemaldage pistik seinakontaktist ja lõigake
toitejuhe masina poolsest otsast läbi. Ärge lubage lastel mitte mingil juhul läbilõigatud juhtmega
mängida.
6
Üldised juhised
Ökonoomne ja keskkonnasõbralik pesu
•
Ühendage nõudepesumasin sooja vee torustikuga ainult juhul, kui vett ei soojendata elektriga.
•
Reguleerige veepehmendusseade nõuetekohaselt.
•
Ärge loputage nõusid enne masinasse asetamist jooksva vee all.
•
Valige sobiv pesuprogramm nõude tüübist ja määrdumise astmest lähtuvalt.
•
Ärge doseerige pesuvahendit, spetsiaalsoola ja loputusvahendit rohkem, kui nende tootja ja
käesolev kasutusjuhend soovitavad.
Nõudepesumasinas pesemiseks
ei sobi:
−
puidust lõikelauad
−
kuumust mittetaluvad plastiknõud
−
kristallklaas
−
tina- või vaskesemed
−
liimitud toidunõud või söögiriistad
−
söögiriistad, mille kitt ei kannata kuumust
−
söögiriistad, mille varred on puust, sarvest, portselanist või pärlmutrist
Nõudepesumasinas pesemiseks
sobivad erandkorras:
−
keraamilised nõud vaid siis, kui nende tootja andmetel on need masinpesuks sobivad.
−
portselannõud, mille glasuuril on kaunistused või ornamendid, võivad sagedase masinpesu korral
tuhmuda.
−
hõbedast ja alumiiniumist esemed muudavad pestes värvi. Kanamuna ja sinepi jäägid tekitavad
hõbedast anumatele tuhme plekke. Seepärast tuleb hõbeesemed, mida kohe pärast kasutamist ei
pesta, alati toidujäätmetest puhastada.
–
teatud tüüpi klaasist esemed võivad pärast mitmeid pesukordi tuhmiks tõmbuda.
Ostke edaspidi tooteid, mis kannatavad masinpesu.
7
Seadme kirjeldus
1 Pihustitoru
2 Jäme- /mikrofilter
3 Peenfilter
4 Pesuvahendimahuti
5 Loputusvahendi dosaator
6 Soolamahuti
8
Juhtpaneel
Märgutuled
Taimeri märgutuled
Käivitusnupp
HeliMärguTaimeri nupp
Veepehmendusseadme nupp
ande
nupp
Loputusvahendi dosaatori nupp
Programminupud
Funktsiooninupud ”A”:
Lisaks programmi valimisele võite nende nuppude kombineerimisel reguleerida veepehmendusseadet ning
loputusvahendi doseerimise ja helimärguande välja lülitada.
Märgutuled:
Näitab, et
• tuleb lisada soola
• tuleb lisada loputusvahendit
• programm on lõppenud
9
Enne esmakordset kasutamist
Veepehmendusseadme reguleerimine
Et nõudele ja pesukambri pinnale ei moodustuks lubjakivisetet, tuleb nõude pesemisel kasutada
pehmet, st. vähese lubjasisaldusega vett.
Seetõttu on nõudepesumasin varustatud veepehmendusseadmega, mis eemaldab veest
spetsiaalsoola abil lubjaosakesed, kui vee karedus on (saksa mõõteskaala järgi) üle 4 °d.
Reguleerige veepehmendusseade vastavalt tabelile lähtudes kohaliku veevõrgu vee karedusest.
Küsige teavet kohaliku veevõrgu vee kareduse kohta veevõrku haldava ettevõtte käest.
Veepehmendusseadmel on 5 seadistust:
Veekareduse aste
°d
1)
mmol/l
2)
Veepehmendusseadme
seadistus
Märgutule vilkumiste ja
helimärguannete arv
üle 24
üle 4,2
5
5
18 - 24
3,2 - 4,2
4
4
12 - 18
2,1 - 3,2
3*
3
4 - 12
0,7 - 2,1
2
2
alla 4
alla 0,7
1
soola ei lisata
1
1) vee kareduse ühik saksa mõõtskaalal
2) millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
*) tehaseseadistus
Nõudepesumasin peab olema välja lülitatud.
1. Vajutage käivitusnuppu.
2. Hoidke funktsiooninuppe üheaegselt allavajutatuna. Kui esimesed kolm programmimärgutuld
hakkavad vilkuma, võite nupud vabastada.
3. Vajutage veepehmendusseadme nuppu. Veepehmendusseadme ja lõppenud pesuprogrammi
märgutuled hakkavad vilkuma ja kostab helimärguanne, kui seda ei ole välja lülitatud.
−
Lõppenud pesuprogrammi märgutule vilkumiste arv ja helimärguanne vastavad valitud
veekareduse astmele.
−
See märgutulede vilkumise ja helimärguannete seeria kordub mitu korda paarisekundilise vahega.
4. Veepehmendusseadme nupu vajutamisel tõuseb vee kareduse seadistus alati ühe astme võrra.
Pärast karedusastet 5 tuleb taas karedusaste 1.
5. Kui soovitud karedusaste on valitud, vajutage käivitusnuppu.
Kui valitud on karedusaste 1, siis soola märgutuli ei sütti.
10
Veepehmendusseadme soolamahuti täitmine
Hoiatus!
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud spetsiaalsoola.
Ärge kunagi valage soolamahutisse muid soolaliike või nõudepesuvahendit, kuna need võivad
veepehmendusseadet kahjustada.
Enne soola lisamist veenduge alati, et kasutatav sool on nõudepesumasinatele mõeldud spetsiaalsool.
1. Keerake soolamahuti kork vastupäeva lahti.
2. Täitke soolamahuti esmalt veega (ainult esimese
kasutuskorra ajal).
3. Seejärel täitke mahuti jämedateralise soolaga, kasutage
seadme komplekti kuuluvat lehtrit.
4. Eemaldage lehter ja pühkige mahutist mööda
pudenenud sool ära.
5. Keerake kork tugevasti kinni.
Lisage mahutisse spetsiaalsoola:
kui juhtpaneelil põleb märgutuli
.
Loputusvahendi lisamine
Loputusvahend jätab nõud säravamaks ja need kuivavad kiiremini, kuna vesi valgub paremini ära.
Siiski võivad liiga suure koguse korral jääda nõudele triibud ja liiga väikese koguse puhul kuivamisjäljed.
Hoiatus!
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud loputusvahendeid.
Ärge kunagi valage loputusvahendi mahutisse muid aineid (näiteks söögiäädikat või nõudepesuvahendit), kuna
need kahjustavad seadet.
Loputusvahendi mahuti asub luugi siseküljel.
1. Avage loputusvahendi dosaatori kaas, vajutades kaane lukustusriivi.
2. Doseerige loputusvahend, ärge ületage maksimaalset täitekogust.
3. Pühkige ülevalgunud loputusvahend hoolikalt ära, et vältida järgmise pesukorra ajal liigse vahu
teket.
4. Sulgege kaas ja vajutage, kuni see lukustub.
Lisage mahutisse loputusvahend:
kui juhtpaneelil põleb märgutuli
.
Loputusvahendi doseerimise väljalülitamine
Kui kasutate loputusvahendit sisaldavat pesuvahendit, võib loputusvahendi dosaatori ja tühja
loputusvahendi koguse märgutule välja lülitada.
Nõudepesumasin peab olema välja lülitatud.
1. Vajutage käivitusnuppu.
2. Hoidke funktsiooninuppe üheaegselt allavajutatuna. Kui esimesed kolm programmimärgutuld
hakkavad vilkuma, võite nupud vabastada.
3. Vajutage loputusvahendi nuppu. Loputusvahendi nupu märgutuli hakkab vilkuma ja lõppenud
pesuprogrammi märgutuli süttib. Vajutage nuppu veel kord ja lõppenud pesuprogrammi märgutuli
kustub. Loputusvahendi dosaator ja märgutuli on nüüd välja lülitatud.
4. Seadistuse kinnitamiseks vajutage käivitusnuppu.
11
Võite selle funktsiooni tühistada viies läbi eelpool nimetatud sammud 1 ja 2 ning vajutades seejärel
loputusvahendi nuppu kaks korda, kuni lõppenud pesuprogrammi märgutuli süttib uuesti.
Loputusvahendi doseerimiskoguse reguleerimine
Dosaatorisse mahub u 150 ml loputusvahendit, millest olenevalt valitud seadistusest jätkub ligikaudu 60
pesukorraks. Loputusvahendi doseerimiskogus valitakse vee karedusest (lubjasisaldusest) lähtuvalt.
Võite reguleerida doseerimiskoguse 1 ja 6 vahele, mis vastab 1 - 6 ml loputusvahendile.
Tehaseseadistus on 1. Alustage väiksemast doseerimiskogusest ja suurendage seda vajadusel, keerates osutit
nt lusika varrega.
Nõudepesuvahendi lisamine
Hoiatus!
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendit.
Pesuvahend doseeritakse vette pesuprogrammi ajal.
Järgige pesuvahendi pakendil toodud doseerimis- ja säilitusjuhiseid.
Pange tähele, et pakendil toodud juhised puudutavad reeglina täissuurusega nõudepesumasinaid, nt
pesuvahenditablettide kasutamisel piisab poolest tabletist.
1. Avage pesuvahendimahuti kaas, vajutades kaane lukustusriivi.
2. Täitke sahtel pesuvahendiga.Eespesuvahend lisatakse
vajadusel vasakpoolsesse väiksemasse sahtlisse.
3. Sulgege kaas.
Vältige vedelate nõudepesuvahendite regulaarset kasutamist, kuna nende pikaajaline kasutamine võib
põhjustada häirivat müra pumba töötamisel.
Pesuvahenditabletid
Erinevate tootjate valmistatud pesutabletid ei lahustu ühesuguse kiirusega.
Seetõttu ei saavuta mõned pesutabletid lühikeste pesuprogrammide ajal täielikku lahustusefektiivsust.
Seetõttu kasutage pesuvahenditablette üksnes eelpesuga tavaliste pesuprogrammide ajal.
12
Programmitabel
Toidunõude tüüp
Taldrikud ja potid
• väga määrdunud
Määrdumuse aste:
• kuivanud toidujäägid, eriti
munakollane ja tärklis
Iga tüüpi nõud
•
normaalselt määrdunud
•
kuivanud toidujäägid
INTENSIV
70°
Sobiv pesuprogramm:
NORMAL
65°
Programmi faasid: 1)
eelpesu
pesu
2 x loputus
lõpploputus
kuivatus
eelpesu
pesu
loputus
lõpploputus
kuivatus
Pesuaeg koos kuivatusega: 2)
112 minutit
92 minutit
Kuivatusaeg: 2)
13 minutit
13 minutit
Elekter: 2)
1,15 kWh
0,80 kWh
Vesi: 2)
9 liitrit
7 liitrit
1) Programmi erinevate töötsüklite ajal kostub erineva tugevusega müra, kuna parema pesutulemuse
saavutamiseks kasutatakse programmi käigus pesu intensiivsus vaheldub.
2) Kulunäitajad on antud nominaalväärtuses ja võivad erineda mõnevõrra tegelikest, kuna need sõltuvad vee
temperatuurist ja nõudekorvi täidetuse tasemest.
Kõik programmid algavad tühjendusega.
13
Iga tüüpi nõud
• normaalselt määrdunud
Magustoidu- ja kohvinõud
• vähe määrdunud
ECO
50°
• vähe määrdunud
35 MIN
50°
LASI (KLAAS)
40°
eelpesu
pesu
loputus
lõpploputus
kuivatus
pesu
loputus
lõpploputus
-
pesu
loputus
lõpploputus
-
150 minutit
35 minutit
30 minutit
54 minutit
-
-
0,63 kWh
0,40 kWh
0,35 kWh
7 liitrit
6 liitrit
6 liitrit
14
Nõude asetamine masinasse
•
Asetage klaasid, tassid ja kausid masinasse kummuli.
•
Asetage sügavapõhjalised nõud masinasse nii, et vesi saab kuivamise käigus vabalt ära valguda.
•
Veenduge, et nõud ei puutu üksteise vastu.
•
See on eriti oluline söögiriistakorvi puhul, kuna nt üksteise sisse asetatud lusikad ei saa korralikult
puhtaks. Vesi peab pääsema kõikide määrdunud pindadeni.
•
Veenduge, et peene varrega söögiriistad või muud esemed ei ulatuks korvist välja ega takistaks
pihustitoru pöörlemist.
•
Ärge kunagi asetage üksteise vastu hõbedast ja roostevabast terasest esemeid, kuna nende
metallide kokkupuude põhjustab keemilise reaktsiooni, mis muudab hõbeesemed tuhmiks.
•
Kui pesete hapraid esemeid, valige madalama temperatuuriga pesuprogramm.
•
Tugevad värvained nagu näiteks ketšup jne võivad põhjustada masinpesu käigus esemete osalist
värvumist.
Hoiatus!
Ärge asetage teravaid nuge nõudekorvi tera ülespoole, ohutuse huvides paigutage need
söögiriistakorvi.
Soovi korral võib söögiriistakorvi kaane ja käepideme eemaldada.
Korvid
Nõudekorv
Söögiriistakorv
15
Seadme kasutamine
Pesuprogrammi käivitamine
1. Eemaldage suuremad toidujäägid.
2. Asetage nõud masinasse.
3. Täitke pesuvahendimahuti õige koguse nõudepesuvahendiga ja sulgege mahuti kaas.
4. Vajutage käivitusnuppu. Kõik programmide märgutuled süttivad.
5. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu (vt programmitabelit), kõigi ülejäänud programmide
märgutuled kustuvad.
6. Sulgege nõudepesumasina luuk.
Pesuprogrammi ajutine katkestamine
1. Avage nõudepesumasina luuk. Pesuprogramm seiskub.
2. Programmi märgutuli põleb.
3. Sulgege luuk ja pesuprogramm jätkub ligikaudu kuue sekundi pärast.
Kui seade töötab, avage luuk ettevaatlikult, kuna nõudepesumasinast võib tulla kuuma auru.
Pesuprogrammi välja lülitamine
1. Avage nõudepesumasina luuk.
2. Hoidke funktsiooninuppe all, nõudepesumasina algseadistus taastub ja kõik programmide
märgutuled süttivad.
3. Vabastage nupud. Programm on välja lülitatud ja võite valida uue pesuprogrammi.
Kui lülitate nõudepesumasina välja, siis valitud programm vaid katkeb. Kui käivitate nõudepesumasina
uuesti, pesuprogramm jätkub.
Pausifunktsioon
Pausifunktsioon võimaldab programmi lühikeseks ajaks välja lülitada.
1. Avage nõudepesumasina luuk ja vajutage käivitusnuppu.
Pesuprogramm seiskub.
2. Kõik märgutuled kustuvad.
3. Kui soovite pesuprogrammi jätkata, vajutage käivitusnuppu uuesti ja sulgege luuk.
Pesuprogramm jätkub.
Pesuprogrammi ei tohiks katkestada pikaks ajaks, kuna seadmes olev vesi jahtub ja seda tuleb uuesti
kuumutada. See suurendab energiakulu.
16
Kuivatusfaasi välja lülitamine
Kui Te ei soovi oodata kuivatusfaasi lõppemist, võite selle luugi avamisega välja lülitada.
Kuivatusfaas on lõppenud.
Taimeri seadistamine
Programmi käivitusaega võib 3, 6 või 9 tundi edasi lükata.
1. Vajutage käivitusnuppu.
2. Vajutage taimeri nuppu seni
, kuni soovitud funktsiooni märgutuli süttib.
3. Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu.
4. Kui taimeriga valitud aeg on täis, programm käivitub.
Taimeri uuesti seadistamine:
Kui programm ei ole veel käivitunud, võite muuta taimeriga seadistavat aega taimeri nupuga.
Taimeri seadistuse tühistamine:
Taimeri seadistuse saab tühistada, kui pesuprogramm ei ole veel käivitunud.
Vajutage taimeri nuppu seni, kuni ükski tundide arvu märgutuledest ei põle.
Valitud pesuprogramm käivitub koheselt.
Helimärguande välja lülitamine
Enne helimärguande välja lülitamist, peavad kõik programmid olema lõppenud.
1. Vajutage käivitusnuppu.
2. Hoidke funktsiooninuppe üheaegselt allavajutatuna. Kui esimesed kolm programmimärgutuld
hakkavad vilkuma, võite nupud vabastada.
3. Vajutage üks kord helimärguande nuppu. Helimärguande nupu tuli hakkab vilkuma ja lõppenud
pesuprogrammi märgutuli süttib. Vajutage nuppu veel kord ja lõppenud pesuprogrammi märgutuli
kustub. Helimärguanne on nüüd deaktiveeritud.
4. Seadistuse kinnitamiseks vajutage käivitusnuppu.
Võite selle funktsiooni tühistada viies läbi eelpool nimetatud sammud 1 ja 2 ning vajutades seejärel
helimärguande nuppu kaks korda, kuni lõppenud pesuprogrammi märgutuli süttib uuesti.
Seadme välja lülitamine / tühjendamine
Lülitage nõudepesumasin välja, kui kostab helimärguanne (umbes 15 sekundit) või põleb lõppenud
pesuprogrammi märgutuli.
1. Avage nõudepesumasina luuk ja vajutage käivitusnuppu.
2. Jätke nõud pärast pesuprogrammi lõppemist veel umbes 15 minutiks masinasse, et need kuivaksid
ja jahtuksid.
3. Kontrollige programmi lõppedes, kas filtreid on vaja puhastada.
Kuumad nõud on mehaaniliste põrutuste suhtes tundlikud.
Laske nõudel enne masinast väljavõtmist jahtuda.
17
Korrashoid ja puhastamine
Nõudepesumasin
Nõudepesumasina välispinnad tuleb puhastada õrnatoimelise puhastusvahendiga, mis ei tekita
kriimustusi. Seejärel puhastage pind niiske lapiga.
Hoiatus!
Alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid, vedeldajaid või muid sarnaseid aineid on keelatud kasutada.
Pihustitoru (1)
Oluline on, et kõik pihustitoru avaused oleksid vabad.
Ummistunud avaus võib pesutulemust märgatavalt halvendada.
Kui pihustitoru vajab puhastamist, avage mutter päripäeva keerates, eemaldage alusplaat ja tõstke
pihustitoru välja. Puhastage avaused ja eemaldage kõik võimalikud toidujäänused.
Jäme- /mikrofilter (2)
Jämefiltri ülesandeks on koguda kokku kõik suuremad toidukübemed ja võõrkehad, nt hambatikud ja
munakoored.
Veenduge, et filter on alati puhas.
Keerake jämefiltrit vastupäeva, tõstke see masinast välja ja loputage vajadusel jooksva vee all puhtaks.
Peenfilter (3)
On väga oluline, et ka see filter oleks puhas.
Määrdunud või ummistunud filter halvendab pesutulemust.
Peenfiltrit on puhastamise ajaks lihtne eemaldada, kui olete eelnevalt jämefiltri masinast välja tõstnud.
18
Välisluugi puhastamine
Välisluugi võib soovi korral plastikluugist eraldada, et puhastada selle sisepind.
1. Avage kruvid, millega liugjuhikud on kinnitatud plastikluugi
ülanurkadesse.
2. Välisluuki tuleb avamisel toetada, et uksehinged ei murduks.
3. Vajadusel võib luugi üldse eest ära võtta, lükates
kruvikeeraja või mõne sarnase tööriista uksehingede
lukustusriivi kõrval asuvatest avadest läbi.
Kui välisluuk paigaldatakse tagasi, lükake uksehinged oma kohale ja
keerake juhikud tagasi.
Jäätumise eest kaitsmine
Hoiatus!
Kui paigutate nõudepesumasina kohta, kus temperatuuri võib langeda alla 0°, võib masinas olev vesi jäätuda
ning seadme osi kahjustada.
1. Sulgege vee juurdevool masinasse.
2. Eemaldage ja tühjendage täitmis- ja tühjendusvoolikud.
3. Veenduge, et veepehmendusseadme soolamahutis on jämedateraline sool.
Seade on mõeldud kasutamiseks ja paigaldamiseks normaalse toatemperatuuri juures.
Tootja ei vastuta jäätumisest tingitud kahjustuste eest.
19
Vea ilmnemisel
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist kontrollige allolevast tabelist, kas saate väiksemad
nõudepesumasina rikked iseseisvalt kõrvaldada.
Probleem
Kontrollige
Programm ei käivitu.
Kas luuk on korralikult kinni?
Kas on vajutatud käivitusnuppu?
Kas veekraan on lahti?
Kas masin on ühendatud vooluvõrku?
Kas kaitse on läbi põlenud?
Kas on vajutatud taimeri nuppu?
Kas eelmine pesuprogramm on lõppenud?
Masin ei võta vett.
Kas veekraan on lahti?
Kas täitmisvoolik lekib?
Kas täitmisvoolik on keerdus või murtud?
Kas tühjendusvooliku filter on ummistunud?
Kas veesurve on liiga madal?
Masin ei tühjene pärast programmi
lõppu veest.
Kas luuki on avatud enne pesuprogrammi lõppu?
Kas filtrid on ummistunud?
Nõud ei ole korralikult puhtad.
Kas miski takistas pihustitoru pöörlemist?
Kas pihustitoru avad on ummistunud?
Kas nõud olid liiga lähestikku?
Kas filtrid on ummistunud?
Kas filtrid on õigesti paigaldatud?
Kas pesuvahendit oli piisavalt?
Kas soolamahuti kork on korralikult kinni?
Kas valitud pesuprogrammi temperatuur oli liiga madal?
Kas loputusvahendidosaator on tühi?
Nõudel on näha lubjakivi setet või
valgeid laike.
Kas soolamahuti on tühi?
Kas veepehmendusseade on õigesti reguleeritud?
Kas loputusvahendidosaator on tühi?
Kas loputusvahendi doseerimiskogus on liiga väike?
Nõudepesumasin teeb müra.
Kas nõud puutuvad üksteise vastu?
Kas pihustitorud puutuvad vastu nõusid?
Pesemise ajal kostab vilisev heli.
See ei mõjuta seadme tööd; proovige mõnda teist marki
nõudepesuvahendit.
Nõud ei ole täiesti kuivad ja kirkad.
Kas loputusvahendidosaator on tühi?
Kas loputusvahendi doseerimiskogus on liiga väike?
Kas nõud on jäetud liiga kauaks masinasse?
Luuki on raske sulgeda.
Kas nõudepesumasin on rõhtsalt?
Kui lõppenud pesuprogrammi märgutuli vilgub, võite rikke tõenäoliselt iseseisvalt kõrvaldada.
Kui rike on kõrvaldatud, vajutage käivitusnuppu ja pesuprogramm jätkub.
Kui rike kordub, pöörduge lähima teeninduskeskuse poole.
Kui vilgub mõni teine märgutuli, pöörduge teeninduskeskuse poole ja teatage neile, millise märgutulega on
tegemist.
Probleem
Kontrollige
Lõppenud pesuprogrammi märgutuli
vilgub ja kostab helimärguanne.
Kas veekraan on lahti?
Kas tühjendusvooliku filter on ummistunud?
Kas täitmisvoolik on keerdus või murtud?
20
Hooldus
Hooldus ja varuosad
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist kontrollige punkti “Vea ilmnemisel” abil, kas suudate põhjuse
välja selgitada ja rikke ise kõrvaldada.
Kui kutsute hooldustehniku kohale seoses rikkega, mida oleks olnud võimalik eelnevalt esitatud juhiste
abil ise lahendada või kui rikke põhjuseks on vale paigaldus või asjatundmatu kasutamine, peate ise
kandma hooldusega seotud kulud.
Pidage meeles, et elektrisüsteemi rikked tuleb jätta alati volitatud elektriku hooleks.
Hoolduskeskuse poole pöördumisel edastage toote- (E/PNC-nr.) ja seerianumber (F/S-nr.), leiate need
seadme tagaküljel asuvalt andmekilbilt.
Võite need andmed siinkohal üles märkida:
Mudel ...............................................................................
Tootenumber (E/PNC-Nr) ................................................
Seerianumber (F/S-Nr.) ...................................................
Ostukuupäev....................................................................
21
Teave testimisinstituutidele
Soolamahuti ja loputusvahendidosaator tuleb täita vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele.
Masina pesuprogrammil tuleb lasta enne testprogrammi läbiviimist töötada üks või kaks korda
pesuvahendi ja nõudega.
Testimisstandard:
EN 50242 ja EN 60704
Täitmiskogus:
6 inimese toidunõud, vastavalt standardile EN 50242
Nõudekorvi täitmine:
vt punkti “Nõude asetamine masinasse”
Testprogramm:
Eco 50° C
Nõudepesuvahend (IEC tüüp B):
15 g pesuvahendisahtlisse + 3 g eelpesusahtlisse
Loputusvahend (tüüp III):
seadistus 3
Veeühenduse surve:
vähemalt 0,8 bar, maksimaalselt 10 bar
Tühjendusvoolik:
paigaldatakse vastavalt allolevale joonisele
22
Juhised paigaldamiseks ja vooluvõrku
ühendamiseks
Tehnilised andmed
Täitmiskogus:
6 inimese toidunõud, vastavalt
standardile EN 50242
Mõõtmed:
Kõrgus
Laius
Sügavus
447 mm
546 mm
493,5 mm
Kaal:
Neto
22 kg
Veesurve:
Minimaalselt
Maksimaalselt
80 kPa (0,8 bar)
1000 kPa (10 bar)
Vee temperatuur:
Maksimaalselt
65° C
Elektriühendus:
Toitepinge:
Sulavkaitse
Kütteelement
Kogupinge
230 V ~ 50 Hz
10 A
1100 W
1180 W
Seade vastab järgmistele EL direktiividele:
− 73/23/EEC 19.02.1973 - Madalpingedirektiiv.
− 03.05.1989 (kaasaarvatud muudatusdirektiiv
− 92/31/EEC) EMÜ - direktiiv.
23
Paigaldamine
Pakendi eemaldamine
Veenduge, et seadmel ei esine transpordikahjustusi.
Ärge kunagi paigaldage kahjustatud seadet.
Teavitage võimalikest kahjustustest viivitamatult seadme transportijat.
Hoidke kõik pakkematerjalid laste käeulatusest eemal.
Veenduge pakendi eemaldamisel, et seadmega on kaasas järgmised tarvikud:
– Soolalehter (1)
– Tühjendusvooliku kinnitustugi (2)
– Tühjendusvooliku klamber (3)
– Täitmisvooliku kummitihend (4)
– Ahendusdetail 1/2” (5)
– Kaitseliist (6)
– Täiteliist 2x (7)
– Paigaldusplaat (8)
– Juhiktorud 2x (9)
– Uksehinged 2x (10)
– Plastikkotis on kruvid, vahehülsid ja alusplaadid
Kasutamine
See nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks üksnes
kodumajapidamises kasutatavate nõude pesuks.
Muul otstarbel kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta
garantii kehtetuks.
24
Paigutamine
Seade on oma põhikonstruktsioonilt mõeldud paigaldamiseks mööblisse.
Veenduge, et seade asetseb rõhtsalt, see on funktsioneerimise ja luugi hermeetilise sulgumise seisukohast
väga oluline.
Veenduge, et kapis asuv riiul, millele nõudepesumasin paigaldatakse, oleks kindlalt kapi külge
kinnitatud.
Kapp omakorda peab olema kinnitatud korralikult seina külge ja riiuli esiserv peab olema kapi
külgplaatidega ühel tasandil.
25
Mõõtmed mööbliluugi paigaldamiseks
Lisavarustusena on saadaval alumiiniumist ja roostevabast terasest valmistatud luugid.
Võtke ühendust seadme edasimüüjaga. Kui Te soovite paigaldada puidust mööbliluugi, puurige alloleva skeemi
abil 35 mm läbimõõduga augud (puidust mööbliluugi transportijal on vastavad tööriistad olemas) uksehingede
lukustusplaatide (A) tarvis, puurige 2 mm läbimõõduga augud uksehingede hoidikutele 8B) ja 5 mm
läbimõõduga augud juhiktorudele (C).
Parima tasakaalu tagamiseks ei tohi luugi mass koos käepidemega ületada 4,7 kg.
26
Välisluugi ettevalmistus
Kruvige juhiktorud ja uksehinged luugi külge, kasutades eelnevalt
puuritud auke.
Paigaldusplaat
Valmistage ette nõudepesumasina paigaldamine ja ukse asetus
vastavalt kapile, asetades paigaldusplaadi riiulil õigesse kohta.
1. Asetage paigaldusplaat kapi keskele ja märkige ära
kruviaugud ja augud, mille abil saab välisluuki eemaldada.
Plaadil on keskkohatähis, mis peaks paigaldamist
lihtsustama.
2. Puurige 4 auku, mille läbimõõt on 7 mm. Aukude 1 (2 tk) abil
saab luugi vajadusel eemaldada.
3. Kruvige plaat oma kohale altpoolt kahe komplekti kuuluva
kruvi abil, asetage vahele alusplaadid.
4. Lükake uksehinged paigaldusplaadi hoidikutesse.
Välisluuki tuleb altpoolt toetada, et uksehinged ei murduks.
5. Seadke luuk kõrvalpaiknevate luukidega sobivaks,
kasutades kruve A, B ja C.
27
Välisluugi paigaldamine
1. Keerake paigaldusplaadi kruvid lahti ja tõstke plaat
koos luugiga üles.
2. Asetage seade küljele. Veenduge, et seadme
voolikud ei jää volti ning suunake juhiktorud
plastikluugi liugjuhikutesse.
3. Lükake paigaldusplaadi eendid masina esisoklis
olevatesse avadesse ja kinnitage paigaldusplaat
oma kohale kahe komplekti kuuluva kruvi abil.
Kaitse- ja täiteliistude paigaldamine
Nõudepesumasina ja kapi vahele jääva avause võib peita kapi
serva külge liimitava kahe täiteliistu abil ning kappi võib kaitsta
nõudepesumasinast tuleva auru eest liimides kapi ülaserva külge
isekleepuva kaitseliistu.
1. Puhastage kõikide liistude paigalduspinnad, et need
paremini kinnituksid.
2. Kinnitage kaitseliist kapi ülaserva külge. Kui liist on
liiga pikk, on seda lihtne lühemaks lõigata.
3. Kinnitage kaks täiteliistu mõlemale poolele nii, et
need oleksid külgpindade esiosaga samal tasandil.
28
Nõudepesumasina paigaldamine
1. Paigaldage nõudepesumasin kappi ja kruvige paigaldusplaat altpoolt 2 kruvi abil kinni, asetage
alusplaat vahele.
2. Paigaldage seadme komplekti kuuluvad vähehülsid seadme külgedele ja kruvige seade kapi külge.
Veenduge, et kapi juhiktorude ja mööbliluugi vahele jääb piisavalt ruumi, kui luuk suletakse.
29
Veeühendus
Nõudepesumasin on varustatud ohutussüsteemidega, mis takistavad pesuvee voolamist tagasi
veevõrgutorustikku. Nimetatud ohutussüsteemid on kooskõlas kehtivate veetehniliste ohutusnõuetega.
Seadmesse jooksva vee temperatuur ei tohi ületada 65° C ja surve peab olema vahemikus 50 - 1000 kPa (0,5 10 bar).
On oluline, et seadme veeühenduse läheduses oleks hõlpsasti
ligipääsetav sulgemiskraan.
Võimalik on muretseda spetsiaalne nõudepesumasina kraaniga
varustatud segisti, või lisakomplekte vanemat tüüpi segistile.
Ühendage voolik kraaniga, millele on R3/4” torukeere.
Kasutage vajadusel seadme komplekti kuuluvat ahendusdetaili
(1/2”).
Täitmisvoolikut ei ole lubatud ühendada pikendusvoolikuga.
Kui voolik on liiga lühike, vahetage täitmisvoolik uue spetsiaalse
vooliku vastu, mis on mõeldud konkreetselt selleks otstarbeks.
Täitmisvooliku teist, masinaga ühendatavat otsa on võimalik
pöörata mõlemas suunas.
Lõdvendage kinnitusmutter, pöörake voolikut ja pingutage mutter
uuesti.
Veenduge enne seadme paigaldamist oma kohale, et
mutter on tugevasti kinni keeratud.
Kasutage ainult nõudepesumasina komplekti kuuluvat
täitmisvoolikut, ärge kasutage mõne teise seadme vana
voolikut.
30
Kanalisatsiooniühendus
Nõudepesumasin on varustatud lekkekaitsesüsteemiga, mis kaitseb seda veega seotud kahjustuste
eest.
Rikke korral käivitub tühjenduspump automaatselt ning pumpab nõudepesumasinas oleva vee välja.
Lekkekaitsesüsteem rakendub ka siis, kui nõudepesumasin on välja lülitatud.
Seade peab siiski olema vooluvõrku ühendatud.
Tühjendusvoolikut ei tohi mingil juhul tõsta seadme alumisest
servast kõrgemale kui 75 cm.
Kui tühjendusvoolik on kõrgemal, võivad tulemuseks olla
häired seadme töös.
Voolik tuleb paigaldada nõudepesumasina kõrgusele ja see
võib tõusta alles äravoolutoru juures.
Samuti on oluline, et vähim läbimõõt ei oleks üheski punktis
alla 13 mm.
Elektriühendus
Nõudepesumasin on kättetoimetamisel varustatud toitejuhtme ja pistikuga, mis tuleb ühendada 230V
maandatud seinakontakti. Seinakontakt peab olema hõlpsasti ligipääsetav ja varustatud 10 A sulavkaitsega.
Seade tuleb enne igasuguseid hooldus- ja remonditöid vooluvõrgust lahutada, nt eemaldades pistiku
seinakontaktist.
31
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel________________________ Toote nr. _____________________________
Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement