Electrolux ESF2420 User manual

Electrolux ESF2420 User manual
Nõudepesumasin
ESF 2420
Kasutusjuhend
Sisukord
Kasutajale
Paigaldusjuhised
Ohutusjuhised
3
Seadme kirjeldus
–
–
–
–
–
–
4–5
Pihustitoru
Jäme- /mikrofilter
Peenfilter
Pesuaine jaotur
Loputusvahendi jaotur
Veepehmendaja
Juhtpaneel
Pakendi lahtivõtmine
15
Kahjustused
Kasutamine
Paigalduskoht
Jäätumise eest kaitsmine
Paigaldamine
– Veeühendus
– Kanalisatsiooniühendus
– Elektriühendus
6
Veepehmendaja reguleerimine
7
Programmitabel
8
Masina täitmine ja tühjendamine
9
–
–
–
–
–
–
14
–
–
–
–
– Taimeri seadistamine
Nõudepesumasina kasutamine
Tehnilised andmed
10
Pesuprogrammi käivitamine
Pesuprogrammi ajutine katkestamine
Pesuprogrammi tühistamine
Kuivatusetapi tühistamine
Nõudepesumasina väljalülitamine
Nõudepesumasina puhastamine
Veaotsing
11–12
Hooldus
12
– Hooldus ja varuosad
Teave testimisasutustele
13
Soovitused käesolevate juhiste kasutamiseks
Allpooltoodud tähised esinevad tekstis ja suunavad Teid kasutusjuhendi lugemisel.
Ohutusteave
Samm-sammu haaval antavad juhised
Nõuanded ja soovitused
Keskkonnateave
2
16–17
Ohutusjuhised
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvuge selles esitatud juhiste, nõuannete ja hoiatustega enne
nõudepesumasina paigaldamist ja kasutamist. Asjatute rikete ja õnnetuste vältimiseks on oluline, et
kõik nõudepesumasina kasutajad tutvuksid hoolikalt seadme kasutamise ja ohutusega. Hoidke kasutusjuhend alles ja edastage see kolimisel või seadme omaniku vahetumisel, et kõik nõudepesumasina
kasutajad saaksid tutvuda seadme erinevate funktsioonidega ja ohutusjuhistega.
• Ärge asetage teravaid nuge nõudekorvi tera ülespoole; ohutuse huvides paigutage need söögiriistakorvi.
Paigaldus ja hooldus
• Kõik paigaldus- ja muud tööd tuleb jätta pädeva
spetsialisti hooleks, kes teostab need vastavalt kasutus- ja paigaldusjuhistele. Asjatundmatu paigaldamine võib halvendada seadme omadusi ning
põhjustada vigastusi ja/või materiaalseid kahjusid.
Enne remonditöid tuleb seade vooluvõrgust lahutada. Selleks eemaldage pistik seinakontaktist või
sulavkaitse elektrikilbist.
• Jälgige, et nõudepesumasina luuk oleks alati suletud, välja arvatud seadme täitmise ja tühjendamise
ajal. Sel juhul on välistatud oht komistada luugile ja
end ära lüüa, kui masin on paigutatud põrandale.
• Kui mõni nõu võetakse enne pesuprogrammi lõppu
masinast välja, siis tuleb seda hoolikalt loputada
voolava vee all, et nõule ei jääks pesuvahendi jääke.
• Veeühendus tuleb teostada hõlpsasti ligipääsetava
kraani kaudu.
• Veeavariisüsteem hoiab ära veeõnnetused. Kindlasti peavad olema täidetud järgmised tingimused:
– Seade peab olema vooluvõrku ühendatud ka siis,
kui see on välja lülitatud.
– Nõudepesumasin peab olema õigesti paigaldatud.
– Kui nõudepesumasinat pikemat aega ei kasutata,
näiteks puhkuse ajal, keerake veekraan kinni.
• Seadme pistik tuleb ühendada maandatud pistikupessa, mis peab olema hõlpsasti ligipääsetav.
• Kui toitejuhe on viga saanud või see on vaja pikema
vastu välja vahetada, tuleb lasta tootja poolt volitatud hoolduskeskusel paigaldada uus juhe.
• Kui seadet on vaja nihutada, nt seoses paigaldamise või puhastamisega, jälgige, et toitejuhe ja voolikud ei oleks paindes või keerdus.
• Kui seade lekib või voolab üle, sulgege viivitamatult
veekraan ja lahutage seade vooluvõrgust
eemaldades pistiku seinakontaktist või sulavkaitse
elektrikilbist. Tõmmake pistikust, mitte juhtmest.
• Hooldus- ja vajaduse korral ka remonditööd tuleb
lasta teha volitatud hoolduskeskuses. Kasutage
ainult originaalvaruosi. Ärge püüdke kunagi ise
seadet remontida.
Keskkonnakaitse
- pakend:
Laste ohutus
Kõik pakkematerjalid on keskkonnale ohutud. Erinevad ümbertöödeldavad plastikmaterjalid kannavad
järgmisi tähiseid.
• Seadet on ette nähtud kasutamiseks täiskasvanuile.
Ärge lubage lastel juhtnuppe vajutada ega seadmega mängida.
• PE tähistab polüetüleeni, mida on kasutatud masinat ümbritseva kile ja kasutusjuhendi ümbrise valmistamiseks.
• PS tähistab polüstüreeni, mida on kasutatud pakendi polsterdusdetailide valmistamiseks.
Kartongist pakendiosad on toodetud vanapaberist ja
need tuleb ümbertöötlemiseks viia vanapaberi kogumiskonteinerisse.
• Pidage meeles, et pakendis olevad kilekotid võivad
olla lastele ohtlikud.
• Hoidke nõudepesuvahendit hoitaks kindlas kohas,
mitte mingil juhul madalal laual laste käeulatuses.
• Kandke hoolt, et lapsed ei seisaks ega kõõluks avatud luugil.
- vanad seadmed:
Kasutamine
näitab, et seTootele või pakendile kantud tähis
da toodet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb toode viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti. Käesoleva toote asjakohane utiliseerimine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele, mis võib tekkida
seadme mitteasjakohase käitluse tulemusena. Üksikasjalikumat teavet käesoleva seadme utiliseerimise
kohta saate vastava ala asjatundjatelt (nt omavalitsusest) või kauplusest, kust seadme ostsite.
• Käesolev nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises üksnes tavaliste, masinpesuks sobivate nõude pesuks. Muul otstarbel
kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või
materiaalset kahju.
• Vältige luugi avamist pesuprogrammi ajal, kuna masinast võib tulla kuuma auru.
• Kasutage ainult masinpesuks sobivat nõudepesuvahendit.
3
Seadme kirjeldus
4
Seadme kirjeldus
Hoidlas olevat loputusainekogust võib vaadelda hoidla küljel olevast aknakesest. Kui aken on hele, on aeg
lisada loputusvahendit.
1. Avage loputusvahendi hoidla kaas, vajutades kaane lukustusriivi.
2. Valage loputusvahend hoidlasse, ärge ületage maksimaalset täitekogust.
3. Pühkige ülevalgunud loputusvahend hoolikalt ära, et vältida liigse vahu teket järgmise
pesukorra ajal.
4. Sulgege ja lukustage kaas.
Pihustitoru (1)
Jälgige, et kõik pihustitoru avaused oleksid vabad.
Ummistunud avaus võib pesutulemust märgatavalt
halvendada. Kui pihustitoru on vaja puhastada, keerake mutter vastupäeva lahti, eemaldage muhv ja võtke
pihustitoru välja. Puhastage avaused ja eemaldage
kõik võimalikud toidujäänused.
Jäme- /mikrofilter (2)
Jämefiltri ülesandeks on koguda kokku kõik suuremad toidukübemed ja võõrkehad, nt hambaorgid ja
munakoored. Veenduge, et filter oleks alati puhas.
Keerake jämefiltrit vastupäeva, tõstke see masinast
välja ja loputage vajadusel jooksva vee all puhtaks.
Ärge valage loputusvahendihoidlasse vedelat pesuvahendit.
Veepehmendaja (6)
Peenfilter (3)
Käesolev nõudepesumasin on varustatud veepehmendusseadmega, seetõttu tuleb loputusvahendi annustus seada madalale tasemele. Karedas vees sisalduv
lubi tekitab masinasse lubjasetteid. Kui täidate veepehmendusseadme mahuti jämedateralise soolaga,
tekib vee lubjasisaldust vähendav reaktsioon. Soolakogus väheneb ja mahutit tuleb perioodiliselt täita.
On väga oluline, et ka see filter oleks puhas. Määrdunud või ummistunud filter halvendab pesutulemust.
Peenfiltrit on puhastamiseks lihtne eemaldada, kui
olete eelnevalt jämefiltri masinast välja tõstnud.
Pesuaine jaotur (4)
Avage pesuvahendisahtli kaas, vajutades kaane lukustusriivi. Täitke sahtel pesuvahendiga vastavalt pakendil olevatele juhistele ja sulgege sahtli kaas. Pange tähele, et pakendil toodud juhised puudutavad
reeglina normaalsuurusega nõudepesumasinaid, nt
pesuvahenditablettide kasutamisel piisab poolest tabletist. Eelpesuvahend paigutatakse vajadusel vasakpoolsesse väiksemasse sahtlisse. Seal olev pesuvahend kasutatakse ära eelpesuks. Jälgige, et ükski
ese ei takistaks kaane avanemist.
On oluline, et mahuti täidetaks jämedateralise
soolaga juba enne masina esimest kasutuskorda, kui elate piirkonnas, kus on väga suure
lubjasisaldusega vesi.
Juhtpaneelil süttib vastav märgutuli
, kui on aeg
mahutisse soola juurde lisada.
1. Keerake soolamahuti kaas vastupäeva lahti.
2. Täitke soolamahuti esmalt veega (ainult
esimese kasutuskorra ajal).
3. Seejärel täitke mahuti jämedateralise soolaga, kasutades seadme komplekti kuuluvat
lehtrit.
4. Eemaldage lehter ja pühkige mahutist
mööda pudenenud sool ära.
5. Keerake kaas tugevasti kinni.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendit.
Vältige vedelate nõudepesuvahendite pidevat kasutamist, kuna nende pikaajaline kasutamine
võib põhjustada häirivat müra pumba töötamisel.
Loputusvahendi jaotur (5)
Veepehmendusseade on nüüd esimeseks pesukorraks valmis. Veenduge alati, et mahutis on jämedateraline sool. Mahuti ruumala on u. 1 liiter. Veepehmendi seadistamise kohta lugege osast „Veepehmendi seadistamine“.
Loputusvahend muudab nõud säravamaks ja need
kuivavad kiiremini, kuna vesi valgub paremini ära.
Siiski võivad liiga suure koguse korral jääda nõudele
triibud ja liiga väikese koguse puhul kuivamisjäljed.
Hoidlasse mahub u 150 ml loputusvahendit, millest,
olenevalt valitud seadistusest, jätkub ligikaudu 60 pesukorraks. Loputusvahendi annustuskogus valitakse
vee karedusest (lubjasisaldusest) lähtuvalt.
Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud soola, tavaline lauasool
võib veepehmendusseadet kahjustada.
Annustust saab seadistada vahemikus 1 kuni 6,
mis vastab 1–6 ml loputusvahendile. Tehaseseadistus on 1. Alustage väiksemast annustusest ja suurendage seda vajadusel, keerates
osutit nt. lusikavarrega.
5
Juhtpaneel
indikaatorlambid ja
märgutuled
(nullasend)
Toite märgutuli
Programmivaliku
nupp
Taimeri nupp
Nupp käivitus /
paus
Programmivalikunupp:
Märgutuled:
Keerake ümberlülitit päri- või vastupäeva pesuprogrammi ja temperatuuri valimiseks vastavalt programmitabelile.
Näitab valitud programmi vastava etapi toimumist.
• Toimub pesemine
ülemine tuli.
• Toimub kuivatamine
Nupp Käivitus / Paus:
• Programmi lõpp
Seda nuppu kasutatakse lisaks programmi käivitamisele ka veepehmendi seadistamiseks ja käimasoleva
programmi katkestamiseks.
keskmine tuli.
alumine tuli.
Märgutuli:
Näitab soola lisamise vajadust.
= nullasend
Taimeri seadistamine
Saate lülitada programmi tööle 3 tunni pärast.
Taimeri seadistuse tühistamine:
Vajutage taimeri nuppu, taimeri märgutuli kustub.
Valitud pesuprogramm käivitub koheselt.
1. Valige soovitud pesuprogramm. Programmietappide märgutuled hakkavad vilkuma.
2. Vajutage taimerinupule. Taimeri märgutuli
süttib.
3. Vajutage käivitusnuppu. Märgutuled kustuvad. Programm algab 3 tunni pärast.
6
Veepehmendaja reguleerimine
Et nõudele ja pesukambri pinnale ei moodustuks lubjakivisetet, tuleb nõude pesemisel kasutada pehmet,
st. vähese lubjasisaldusega vett. Seetõttu on nõudepesumasin varustatud veepehmendusseadmega, mis
eemaldab veest spetsiaalsoola abil lubjaosakesed,
kui vee karedus on (saksa mõõteskaala järgi) üle 4 °d.
Küsige teavet kohaliku veevõrgu vee kareduse
kohta veevõrku haldava ettevõtte käest.
Veepehmendusseadmel on 10 seadistust:
Reguleerige veepehmendusseade vastavalt tabelile
lähtudes kohaliku veevõrgu vee karedusest.
Veekareduse aste
Veepehmendusseadme
seadistus
Vilkumiste
arv
> 4,2
10
10
22–24
3,9–4,2
9
9
20–22
3,6–3,9
8
8
18–20
3,2–3,6
7
7
16–18
2,8–3,2
6
6
13–16
2,3–2,8
5*
5
10–13
1,8–2,3
4
4
7–10
1,2–1,8
3
3
4–7
0,7–1,2
2
2
alla 4
alla 0,7
1
soola ei ole vaja
1
1)
mmol/l
> 24
°d
2)
1)
Vee kareduse ühik saksa mõõtskaalal
2)
Millimooli liitri kohta, rahvusvaheline vee kareduse ühik
*)
tehaseseadistus
Järgmisteks seadistusteks peab nõudepesumasin olema välja lülitatud ja kõik programmid lõppenud.
Programmi katkestamise kohta vaadake osast „Seadme kasutamine“
1. Hoidke käivitusnuppu allavajutatud asendis.
2. Keerake programmivalikunupp päripäeva esimese programmi kohale. Kui käivitusnupu ja
programmi lõpu märgutuled hakkavad vilkuma, võite nupu vabastada.
– Lõppenud pesuprogrammi märgutule vilkumiste arv vastab valitud veekaredusastmele.
– See vilkumiste seeria kordub mõnesekundiliste pausidega.
3. Iga nupulevajutusega tõuseb karedusaste ühe
ühiku võrra.
Pärast karedusastet 10 tuleb taas karedusaste 1.
4. Kui vajalik karedusaste on seadistatud, keerake programmivalikunupp nullasendisse.
Kui valitud on karedusaste 1, siis soola märgutuli ei sütti.
7
Programmitabel
Nõude
tüüp
Määrdumuse
aste:
Taldrikud ja
potid
Igat tüüpi
nõud
• väga määrdunud • tavapäraselt
määrdunud
• kinnikuivanud
toidujäägid, eriti
munavalge ja
tärklis
Magustoidu- ja
kohvinõud
• tavapäraselt
määrdunud
• kergelt
määrdunud
Igat tüüpi
nõud
•
3)
• kinnikuivanud
toidujäägid
Sobiv
programm:
INTENSIIVNE
70 °C
PÕHIPESU
65 °C
ENERGIASÄÄSTU
55 °C 3)
KIIRPESU
50 °C
eelpesu
põhipesu
2 loputust
lõplik loputamine
kuivatamine
eelloputus
põhipesu
loputus
lõplik loputamine
kuivatamine
eelloputus
põhipesu
loputus
lõplik loputamine
kuivatamine
–
põhipesu
loputus
lõplik loputamine
–
Pesemisaeg
koos kuivatamisega:
117 minutit
94 minutit
159 minutit
36 minutit
7 minutit
Kuivatamisaeg:
13 minutit
13 minutit
54 minutit
–
–
Energiakulu:
1,15 kWh
0,80 kWh
0,63 kWh
0,40 kWh
0,01 kWh
9 liitrit
8 liitrit
8 liitrit
7 liitrit
1,8 liitrit
Programmi
tsükkel:
EELLOPUTUS
eelloputus
–
–
–
–
Kulunäitajad: 1)
Veekulu:
1) Kulunäitajad on antud nominaalväärtuses ja võivad erineda mõnevõrra tegelikest, kuna need sõltuvad täitevee temperatuurist ja nõudekorvi täidetuse astmest.
2) Kulunäitajad ja ajad vastavad säästuprogrammile.
3) Eelloputust kasutatakse juhul, kui masin täidetakse nõudega vähehaaval ja käivitatakse pesuprogramm, kui masin saab täis. See programm niisutab nõusid ja hoiab need märjana, mis soodustab
mustuse eraldumist pesemisel. Ärge kasutage nõudepesuvahendit.
Kõik programmid algavad tühjendusega.
Pesutabletid ei sobi kasutamiseks kiirprogrammiga, sest mõned tabletid ei jõua nii lühikese aja
jooksul toimida.
8
Masina täitmine ja tühjendamine
Nõude asetamine masinasse
Korvid
Joonisel on näha, kuidas paigutada masinasse 6-inimese serviis. Kõik nõud ei ole loomulikult ühesugused, aga kui Te järgite allpool esitatud juhiseid, jääte
pesutulemusega kindlasti rahule.
Nõudekorv
Söögiriistakorv
Tassiriiulid võib asetada kahele eri kõrgusele.
• Asetage klaasid, tassid ja kausid masinasse kummuli.
• Asetage sügavapõhjalised nõud masinasse nii, et
vesi saab kuivamise käigus vabalt ära valguda.
• Veenduge, et nõud ei puutu üksteise vastu. See on
eriti oluline söögiriistakorvi puhul, kuna nt üksteise
sisse asetatud lusikad ei saa korralikult puhtaks.
Vesi peab pääsema kõikide määrdunud pindadeni.
• Veenduge, et peene varrega söögiriistad või muud
esemed ei ulatuks korvist välja ega takistaks pihustitoru pöörlemist.
• Ärge kunagi asetage üksteise vastu hõbedast ja
roostevabast terasest esemeid, kuna nende metallide kokkupuude põhjustab keemilise reaktsiooni,
mis muudab hõbeesemed tuhmiks.
• Portselanesemed, mille glasuuril on kaunistused või
ornamendid, võib masinpesu käigus kahjustada saada. Sama kehtib puu- ja plastvartega esemete kohta.
Ostke edaspidi ainult esemeid, mis taluvad
masinpesu.
• Hõbedast ja alumiiniumist esemed muudavad masinpesus värvi. Muna- ja sinepijäägid tekitavad hõbedast anumatele tuhme plekke. Seepärast tuleb
hõbeesemed, mida kohe pärast kasutamist ei pesta, alati toidujäätmetest puhastada.
• Kõik plastesemed ei kannata masinpesu. Kui Te ei
ole kindel, kas plastesemeid võib masinas pesta,
peske esmalt prooviks masinas ainult üks ese või
peske need kõik käsitsi.
• Kui pesete hapraid esemeid, valige madalama temperatuuriga pesuprogramm.
• Tugevad värvained, nt ketšup, võivad masinas tekitada ajutisi värvumisi.
Ärge asetage teravaid nuge nõudekorvi tera
ülespoole, ohutuse huvides paigutage need
söögiriistakorvi.
Tühjendamine
Kuumad nõud on mehaaniliste põrutuste suhtes tundlikud. Laske nõudel enne masinast väljavõtmist jahtuda.
Nõud kuivavad kiiremini, kui avate luugi programmi lõpul täielikult ja jätate selle hiljem praokile.
9
Nõudepesumasina kasutamine
Pesuprogrammi käivitamine
Kuivatusetapi tühistamine
1. Kraapige või loputage suuremad toidujäägid ära.
2. Asetage nõud masinasse.
(Vt osi „Korvid“ ja „Masina täitmine“).
3. Täitke pesuvahendimahuti õige koguse
nõudepesuvahendiga ja sulgege mahuti
kaas.
4. Sulgege nõudepesumasina luuk.
5. Valige soovitav programm (vt programmitabel); programmietappide märgutuled hakkavad vilkuma.
6. Vajutage käivitusnuppu. Käivitusnupu märgutuli süttib ja programm käivitub. Etapi
märgutuled näitavad, missugune etapp on
parajasti käimas.
7. Kontrollige programmi lõppedes, kas filtreid
on vaja puhastada.
Võite katkestada kuivatusprogrammi, kui Te ei soovi
ära oodata selle lõppemist.
1. Kui käivitusnupu ja programmi lõpu märgutuled hakkavad vilkuma, võite nupu vabastada.
2. Avage luuk. Kuivatusetapp on lõppenud.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Lülitage nõudepesumasin välja, kui põleb märgutuli
.
„Programmi lõpp“
1. Keerake programmivalikunupp nullasendisse. Kõik programmietapi märgutuled kustuvad.
Kui seade töötab, avage luuk ettevaatlikult,
kuna nõudepesumasinast võib tulla kuuma
auru.
Pesuprogrammi ajutine
katkestamine
Nõudepesumasina puhastamine
Nõudepesumasina välispinnad tuleb puhastada õrnatoimelise puhastusvahendiga, mis ei tekita kriimustusi. Seejärel puhastage pind niiske lapiga.
1. Avage luuk. Pesuprogramm seiskub.
2. Sulgege luuk ja pesuprogramm jätkub
ligikaudu kuue sekundi pärast.
Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid, vedeldajaid või muid sarnaseid aineid.
Kui seade töötab, avage luuk ettevaatlikult,
kuna nõudepesumasinast võib tulla kuuma
auru.
Pesuprogrammi tühistamine
1. Hoidke käivitusnuppu allavajutatuna, kuni
käivitusnupu märgutuli kustub.
2. Vabastage nupp, etapimärgutuled hakkavad vilkuma.
3. Keerake programmivalikunupp nullasendisse. Programm on välja lülitatud ja võite valida uue pesuprogrammi.
Kui keerate vaid programmivalikunupu nullasendisse, valitud programm katkestatakse.
Programm jätkub, kui keerate nupu vastava
programmi kohta tagasi.
10
Veaotsing
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist kontrollige allolevast tabelist, kas saate nõudepesumasina väiksemad rikked iseseisvalt kõrvaldada. Kui kutsute hooldustehniku kohale seoses rikkega, mida oleks olnud võimalik siinesitatud juhiste abil ise lahendada või kui rikke põhjuseks on vale paigaldus või asjatundmatu kasutamine, peate ise kandma hooldusega seotud kulud.
Tõrge
Programm ei käivitu.
Nõudepesumasin ei täitu veega.
Masin ei tühjene pärast programmi
lõppu veest.
Nõud ei ole korralikult puhtad.
Kontrollige
•
•
•
•
Kas nõudepesumasina uks on korralikult suletud?
Kas vajutasite sisse- ja väljalülitamisnuppu?
Kas veekraan on lahti keeratud?
Kas nõudepesumasina toitejuhtme pistik on pistikupessa
ühendatud?
• Ega sulavkaitse ei ole läbi põlenud?
• Ega hilisema töölelülitamise nupp ei ole sisse vajutatud?
• Kas eelmine programm on lõpetatud? (Lugege peatükki
“Seadme kasutamine”.)
• Kas veekraan on lahti keeratud?
• Ega teie majapidamise veevarustus ei ole ajutiselt
katkenud?
• Ega veevarustusvoolik ei ole keerdus või muljutud?
• Ega veevarustusvoolikus asuv filter ei ole ummistunud?
• Ega vee surve ei ole liiga madal?
• Ega te ei avanud ust enne programmi lõpu indikaatortule
põlema süttimist ja programmitsükli lõppu?
• Kas eelmine programm on lõpetatud? (Lugege peatükki
“Seadme kasutamine”.)
• Ega filtrid ei ole ummistunud?
• Ega miski ei ole takistanud pihustusharu pöörlemist?
• Ega pihustusharu augud ei ole ummistunud?
• Ega te nõusid liiga üksteise lähedale ei paigutanud
korvis?
• Ega filtrid ei ole ummistunud?
• Kas filtrid on korralikult oma kohale seatud?
• Kas kasutasite piisavas koguses pesuainet?
• Kas soolaanuma kork on korralikult suletud?
• Ega te ei valinud liiga madala temperatuuriga
programmi?
• Ega loputusvahendi jaotur ei ole tühi?
Nõudel on näha lubjakivi setet või
valgeid laike.
• Ega soolaanum ei ole tühi? Kas veepehmendaja on
nõuetele vastavalt reguleeritud?
• Ega loputusvahendi jaotur ei ole reguleeritud liiga
madalale dosaatori sättele?
Nõudepesumasin teeb töösoleku ajal
palju müra.
• Ega nõud ei klirise üksteise vastu puutudes?
• Ega pihustusharu ei käi vastu nõusid?
Pesemise ajal kostab vilisev heli.
• See ei mõjuta seadme tööd; proovige mõnda teist marki
nõudepesuvahendit.
Nõud ei ole päris kuivad.
Nõud ei sära puhtusest.
• Ega loputusvahendi jaotur ei ole tühjaks saanud? Ega
loputusvahendi jaotur ei ole reguleeritud liiga madalale
dosaatori sättele?
• Ega te ei jätnud nõusid liiga kauaks nõudepesumasinasse?
Nõudepesumasina ust on raske sulgeda. • Kas masin on looditud?
11
Veaotsing
Kui lõppenud pesuprogrammi märgutuli vilgub, võite rikke tõenäoliselt iseseisvalt kõrvaldada. Kui rike on kõrvaldatud, vajutage käivitusnuppu ja pesuprogramm jätkub. Kui rike kordub, pöörduge lähima hoolduskeskuse
poole.
Tõrge
Kontrollige
Märgutuli Programmi lõpp vilgub
u. 3-sekundiliste pausidega.
(Probleemid vee tulekuga masinasse.)
•
•
•
•
Märgutuli Programmi lõpp vilgub kaheste seeriatena. (Probleemid masina tühjendamisega veest)
• Ega muhvliide ei ole ummistunud?
• Ega veeväljastusvoolik ei ole keerdus või muljutud?
• Ega filtrid ei ole ummistunud?
Kas veekraan on lahti keeratud?
Ega veevarustusvoolikus asuv filter ei ole ummistunud?
Ega veevarustusvoolik ei ole keerdus või muljutud?
Ega filtrid ei ole ummistunud?
Hooldus
Hooldus ja varuosad
Selle nõudepesumasina teenindus- ja remonttöid võib
teostada ainult tarnija poolt volitatud teenindusorganisatsioonis. Kasutage ainult nende poolt tarnitud varuosi.
Kirjutage need andmed siia üles:
TYPE. (tüüp) ...............................................................
MOD. (mudel) .............................................................
Kasutage enne teenindusorganisatsiooni pöördumist
veaotsingu tabelit, et püüda nõudepesumasina tööd
takistavat probleemi ise lahendada. Pidage siiski
meeles, et elektrilised rikked peab kindlasti likvideerima sobiva kvalifikatsiooniga sertifitseeritud elektrik.
PROD.NO. (toote number) .........................................
SER.NO. (seerianumber)............................................
Ostukuupäev...............................................................
Hoolduskeskuse poole pöördumisel edastage tooteja seerianumber; leiate need seadme tagaküljel asuvalt andmesildilt.
Ärge mingil juhul püüdke nõudepesumasinat
ise parandada. Volitamata ja sobivat kvalifikatsiooni mitteomavate isikute teostatud remonttööd võivad põhjustada vigastusi või tõsiseid
talitlushäireid nõudepesumasina töös.
12
Teave testimisasutustele
Soolaanum ja loputusvahendi jaotur tuleb täita selles kasutusjuhendis antud juhiseid järgides. Enne mõõtmiste
teostamist tuleb nõudepesumasinal lasta läbida üks või kaks täielikku tsüklit pesuainet ja puhtaid nõusid
kasutades.
Testimisstandard:
EN 50242 ja EN 60704
Täitmiskogus:
6 söögiriistade komplekti vastavalt standardile EN 50242
Nõudekorvi täitmine:
vastavalt alltoodud joonisele
Katseprogramm:
energiat kokkuhoidev 55 °C programm
Nõudepesuvahend (IEC tüüp B):
9 g pesuvahendisahtlisse + 5 g eelpesusahtlisse
Loputusvahend (tüüp III):
seadistus 3
Veeühenduse surve:
vähemalt 0,8 bar, maksimaalselt 10 bar
Tühjendusvoolik:
paigaldatakse vastavalt alltoodud joonisele
13
Paigaldusjuhised
Kõik käesoleva seadme paigaldamisega seotud elektritööd peab
teostama pädev elektrimontöör või muu elukutseline elektrik.
Kõik käesoleva seadme paigaldamisega seotud torutööd peab
teostama pädev torutehnik või muu elukutseline montöör.
Tehnilised andmed
Mahutavus:
6 söögiriistade komplekti vastavalt standardile EN 50242
Mõõtmed:
Kõrgus
Laius
Sügavus (ukse servani)
Sügavus (ukse keskkohani)
447 mm
546 mm
480 mm
507 mm
Kaal:
Netokaal
22 kg
Veesurve:
Minimaalne
Maksimaalne
Maksimaalne
80 kPa (0,8 bar)
1000 kPa (10 bar)
65° C
Toide
Sulavkaitse
Kütteelement
Nimivõimsus
230 V–50 Hz
10 A
1100 W
1180 W
Vee temperatuur:
Elektriühendus:
See seade vastab järgmiste Euroopa Majandusühenduse direktiivide nõuetele:
– 73/23/EMÜ 19.02.1973 – madalpingedirektiiv
– 89/336/EMÜ 03.05.1989 (kaasa arvatud muudatus
– 92/31/EMÜ) – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
14
Pakendi lahtivõtmine
Kahjustused
Võimalikest transpordikahjustustest teatage viivitamatult seadme kohaletoimetajale. Kontrollige, kas seade
on terve.
Teatage võimalikest kahjustustest, riketest ja puuduvatest detailidest viivitamatult seadme müüjale.
Ärge kunagi jätke pakkematerjale nii, et
väikelapsed saavad nendega mängida.
Veenduge pakendi eemaldamisel, et seadmega on
kaasas järgmised tarvikud:
–
–
–
–
Soolalehter (1)
Tühjendusvooliku kinnitustugi (2)
Kummitihend (3)
Tõmmits 1/2” (4)
Kasutamine
Käesolev nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks
üksnes kodumajapidamises kasutatavate nõude pesuks. Muul otstarbel kasutamine võib seadet kahjustada ja muuta garantii kehtetuks.
Paigutamine
Masin on ette nähtud paigutamiseks köögilauale, töötasandile või köögimööblisse. Veenduge, et seade
asetseb rõhtsalt, see on funktsioneerimise seisukohast väga oluline. Kõrgust on võimalik muuta reguleeritavate tugijalgade abil (reguleerimiskõrgus 5 mm).
Juuresoleval pildil on esitatud paigaldusmõõtmed.
Jäätumise eest kaitsmine
Kui paigutate nõudepesumasina kohta, kus
temperatuuri võib langeda alla 0 °C, võib masinas olev vesi jäätuda ning seadme osi kahjustada.
1. Sulgege vee juurdevool masinasse.
2. Eemaldage ja tühjendage täitmis- ja tühjendusvoolikud.
3. Veenduge, et veepehmendusseadme soolamahutis on jämedateraline sool.
Seade on mõeldud kasutamiseks ja paigaldamiseks normaalse toatemperatuuri juures. Tootja
ei vastuta jäätumiskahjustuste eest.
15
Paigaldamine
Veeühendus
Nõudepesumasin on varustatud ohutussüsteemidega, mis takistavad pesuvee voolamist tagasi veetorustikku.
Nimetatud ohutussüsteemid on kooskõlas kehtivate veetehniliste ohutusnõuetega.
Seadmesse jooksva vee temperatuur ei tohi ületada
65 °C ja surve peab olema vahemikus 80–1000 kPa
(0,8–10 bar).
On oluline, et seadme veeühenduse läheduses oleks
hõlpsasti ligipääsetav sulgemiskraan. Võimalik on
muretseda spetsiaalne nõudepesumasina kraaniga
varustatud segisti, või lisakomplekte vanemat tüüpi
segistile. Ühendage voolik kraaniga, millele on R3/4”
torukeere. Kasutage vajaduse korral seadme komplekti kuuluvat üleminekut (1/2”).
Täitmisvoolikut ei ole lubatud ühendada pikendusvoolikuga. Kui voolik on liiga lühike, vahetage täitmisvoolik uue spetsiaalse vooliku vastu, mis on mõeldud
konkreetselt selleks otstarbeks.
Täitmisvooliku teist, masinaga ühendatavat otsa on
võimalik pöörata mõlemas suunas. Lõdvendage kinnitusmutter, pöörake voolikut ja pingutage mutter uuesti.
Veenduge, et enne masina lõplikku paigaldamist on kõik veeühendused korralikult
pingutatud.
Kasutage ainult nõudepesumasina komplekti kuuluvat täitmisvoolikut, ärge kasutage
mõne teise seadme vana voolikut.
16
Paigaldamine
Kanalisatsiooniühendus
Nõudepesumasin on varustatud lekkekaitsesüsteemiga, mis kaitseb seda veega seotud
kahjustuste eest.
Rikke korral käivitub tühjenduspump automaatselt ning pumpab nõudepesumasinas oleva vee
välja.
Lekkekaitsesüsteem rakendub ka siis, kui
nõudepesumasin on välja lülitatud. Seade
peab siiski olema vooluvõrku ühendatud.
Asetage tühjendusvoolik valamusse joonisel näidatud
viisil. Tühjendusvoolikut ei tohi mingil juhul tõsta seadme alumisest servast kõrgemale kui 75 cm. Kui tühjendusvoolik on kõrgemal, võivad tulemuseks olla häired seadme töös. Samuti on oluline, et vähim siseläbimõõt ei oleks üheski punktis alla 13 mm. Kui tühjendusvoolik on liiga pikk, on seda lihtne lühemaks lõigata.
1. Lõigake voolik terava noaga lühemaks.
2. Seadke tugi tühjendusvoolikule.
Elektriühendus
Nõudepesumasin on kättetoimetamisel varustatud
toitejuhtme ja pistikuga, mis tuleb ühendada 230 V
maandatud seinakontakti. Seinakontakt peab olema
hõlpsasti ligipääsetav ja varustatud 10 A sulavkaitsega.
Seade tuleb enne igasuguseid hooldus- ja
remonditöid vooluvõrgust lahutada, nt eemaldades pistiku seinakontaktist.
17
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele
saab esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja
korras. Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab
esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele
kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja
poolt ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe
väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
–
transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
–
toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;
–
toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
–
toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;
–
maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised
(sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
–
toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
–
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
–
sisseehitaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
–
ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama
mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga
ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja
teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub
toote etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
Pärnumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100, 671 1102
Fax 671 1109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
Töökoda: Jaama 40-16, 41532 JÕHVI
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 48460, 51 18355
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53 084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22 239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement