Electrolux ESF2435 User manual

Electrolux ESF2435 User manual

Nõudepesumasin

ESF 2435

Kasutusjuhend

Sisukord

Kasutajale

Ohutusjuhised

Nõudepesumasina kirjeldus

- Pesutoru

- Jäme-/mikrosõel

- Peensõel

- Nõudepesuvahendi sahtel

- Loputusvahendi dosaator

- Veepehmendusseade

- Nõudepesumasina puhastamine

Juhtimispaneel

- Viitalgusega käivitamise seadistamine

Veepehmendusseadme reguleerimine

Pesuprogrammide tabel

Kasutamine

- Nõudepesuprogrammi käivitamine

3

4-5

6

7

9

Hooldus

- Hooldus ja varuosad

- Garantii

Informatsioon katselaboritele

Paigaldajale

Tehnilised andmed

Lahtipakkimine

- Transpordikahjustused

- Kasutamine

- Kohaleasetamine

- Külmumisohu korral

Paigaldamine

-Veeühendus

- Kanalisatsiooniühendus

- Elektriühendus

- Nõudepesuprogrammi ajutine katkestamine

- Nõudepesuprogrammi lõpetamine

- Pausifunktsioon

- Kuivatamisfaasi lõpetamine

- Nõudepesumasina väljalülitamine

10 Nõude panek nõudepesumasinase ja nõude väljavõtmine

Kui esinevad tööhäired 11

Juhised kasutusjuhendi kasutamiseks

Kasutusjuhendi lugemisel on abi järgmistest sümbolitest:

Ohutusjuhised

Sammhaaval juhised

Vihjed ja nõuanded

Keskkonnakaitse alane informatsioon

2

13

14

15

12

12

Ohutusjuhised

Lugege enne nõudepesumasina paigaldamist ja kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi kasutusjuhendis toodud juhised, nõuanded ja hoiatused. Asjatute eksimuste ja õnnetuste vältimiseks on tähtis, et kõik nõudepesumasina kasutajad oleksid masina kasutusviisidega ja ohutusfunktsioonidega hästi tuttavad.

Hoidke kasutusjuhend alles, võtke see teise elukohta kolimisel kaasa või andke pesumasina uuele kasutajale edasi nii, et kõik nõudepesumasina kasutajad saaksid kasutusjuhendist lugeda masina mitmesuguste funktsioonide kohta ja ohutusjuhiseid.

Paigaldamine ja hooldus

Nõudepesumasinat tohivad paigaldada ja selle hooldust teostada ainult vastava ala spetsialistid, kes järgivad käesolevas kasutus- ja paigaldusjuhendis toodud juhiseid. Ebapiisavate teadmistega isikute poolt teostatavad tööd võivad negatiivselt mõjuda masina töötamisele ja põhjustada inimeste vigastamist ja vara kahjustamist. Nõudepesumasina juures tööde teostamiseks tuleb masin vooluvõrgust lahti

ühendada. Selleks tõmmatakse pistik pistikupesast välja või keeratakse elektrikilbis kork välja.

Ärge asetage teravaid nuge söögiriistade korvi teravikuga ülespoole, vaid paigutage need ohutuse tagamiseks nõudekorvi.

Kui mingid nõud võetakse nõudepesumasinast välja enne pesuprogrammi lõppemist, on väga tähtis, et nõusid loputatakse nõudepesuvahendi võimalike jääkide eemaldamiseks hoolikalt voolava vee all.

Ülevoolu kaitsesüsteem kaitseb veekahjustuste

eest. Selleks peavad olema täidetud järgmised eeldused:

nõudepesumasina pistik peab jääma pistikupessa ka siis, kui masin on välja lülitatud;

Veeühendus tuleb teha nii, et oleks olemas kergesti juurdepääsetav sulgekraan.

nõudepesumasin peab olema nõuetele vastavalt paigaldatud;

Nõudepesumasina ühenduskaabel tuleb

ühendada maandatud, kergesti juurdepääsetavasse pistikupessa.

kui nõudepesumasinat ei kasutata pikemat aega (näiteks puhkuse ajal), tuleb veekraan alati kinni keerata.

Kontrollige, ega nõudepesumasina ühenduskaablit ja voolikuid ei muljuta masina nihutamisel kinni ega tõmmata pinge alla, näiteks paigaldamisel või koristamisel.

Keerake üleujutuse või lekete korral kohe kinni veekraan ning vabastage masin pinge alt, tõmmates pistiku seinakontaktist, või keerake kaitse välja. Ärge tõmmake juhtmest , vaid hoidke kinni pistikust.

Nõudepesumasina hooldust ja vajadusel remonti tohivad teostada valmistaja poolt volitatud hooldusfirmad. Kasutage ainult originaalvaruosi.

Ärge kunagi püüdke masinat ise parandada!

Utiliseerimine

- pakendi utiliseerimine

Laste ohutus

Nõudepesumasinat tohivad kasutada täiskasvanud. Ärge laske lastel masina juhtnuppudega või detailidega mängida.

Arvestage, et pakendi hulka kuuluvad kilekotid võivad olla väikestele lastele ohtlikud mänguasjad.

Jälgige, et ohtlikku nõudepesuvahendit hoitakse ohutul viisil ja kindlasti mitte pesulaua peal, vaid lastele mittekättesaadavas kohas.

Jälgige, et lapsed ei seisaks nõudepesumasina luugil ega ripuks selle küljes.

Kõik kasutatud pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud. Erinevad plastmassiliigid on tähistatud ja neid on võimalik korduvalt kasutada:

PE tähistab polüetüleeni, millest on valmistatud kilekott, millesse masin on pakitud, ja kasutusjuhendi kott.

PS tähistab vahtpolüstürooli, millest on valmistatud lööke summutavad pakendidetailid.

Kasutamine

Käesolev nõudepesumasin on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutatavate nõude pesemiseks, mis on ette nähtud masinpesuks.

Nõudepesumasina teistsugune kasutamine võib vigastada inimesi või kahjustada vara.

Pappdetailid on valmistatud vanapaberist ja need on soovitatav viia vanapaberi kogumispunkti.

Nõudepesumasin sisaldab plastmass- ja kummidetaile. Need on varustatud materjalitähistustega, mis annavad informatsiooni materjalide hävitamise ja utiliseerimise kohta.

Tähistused on tehtud vastavalt rahvusvahelisele standardile.

- vana seadme utiliseerimine

Vältige pesemise ajal luugi avamist, sest kuum aur võib masinast välja pääseda.

Kasutage ainult masinpesuks ette nähtud nõudepesuvahendit.

Kui lõpetate nõudepesumasina kasutamise lõplikult, tõmmake selle pistik pistikupesast välja ja lõigake toitekaabel masinast väljatuleku kohast läbi. Ärge mitte mingil juhul laske lastel lahtise kaabliga mängida..

3

Nõudepesumasina kirjeldus

4

Nõudepesumasina kirjeldus

Pesutoru (1)

On tähtis, et pesutoru kõik avad oleksid lahti. Üks ummistunud ava võib pesemistulemust tunduvalt halvendada. Kui pesutoru on vaja puhastada, keerake mutter vastupäeva lahti, eemaldage kandik ja tõstke pesutoru üles. Puhastage avasid ja raputage võimalikud pesemisvahendi jäägid välja.

1. Avage loputusvahendi sahtli kaas, surudes lukustushooba sissepoole sahtli poole ja tõstke kaas üles.

2. Valage loputusvahendit sahtlisse. Vältige

üledoseerimist.

3. Kuivatage võimalikud pritsmed hoolikalt ära, muidu võib tekkida vahutamisprobleeme.

4. Suruge kaant, kuni see lukustub.

Jäme-/ mikrosõel (2)

Jämesõela ülesandeks on koguda kokku suuremaid mustuseosakesi nagu näiteks hambaorke ja munakoori. Hoolitsege selle eest, et sõel oleks alati puhas. Keerake jämesõela vastupäeva, tõstke see välja ja loputage see vajadusel kraani all puhtaks.

Peensõel (3)

Loputusvahendi dosaatorit ei tohi täita vedela nõudepesuvahendiga.

Veepehmendusseade (6)

Käesolev nõudepesumasin on varustatud veepehmendusseadmega kasutamiseks lubjarikka vee korral. Seetõttu tuleb loputusvahendi dosaator seadistada madalale doseeringule.

On niisama tähtis, et ka see sõel oleks puhas.

Määrdunud või ummistunud sõel halvendab alati pesemistulemust. Kui tõstate jämesõela välja, on ka peensõela võimalik puhastamiseks kergesti eemaldada.

Kare vesi sisaldab lupja, mis sadestub ladestustena masinasse. Kui valate veepehmendusseadme mahutisse jämedat soola, toimub protsess, mille käigus seotakse lubi. Sool kasutatakse ära ja seda tuleb vahetevahel juurde valada.

Nõudepesuvahendi sahtel (4)

Suruge sahtli kaane avamiseks lukustushooba sissepoole, sahtli poole. Pidage kinni pesemisvahendi pakendil toodud doseerimisjuhistest, valage pesemisvahend sahtlisse ja sulgege seejärel sahtel.

Vajaduse korral doseeritakse eelpesuvahendit vasakpoolsesse väiksemasse lahtrisse. See pesemisvahend on aktiivne juba esialgsel loputamisel. Jälgige, et mõni nõu ei takista kaane sulgumist.

Kasutage ainult masinpesuks ettenähtud pesemisvahendit.

Vältige vedela pesemisvahendi pidevat kasutamist. Sellise pesemisvahendi pikemaajaline kasutamine võib põhjustada pumba töötamisel müra.

Loputusvahendi dosaator (5)

Loputusvahendi kasutamine annab puhtamad nõud ja kiirema kuivamise, sest vesi voolab kergemini ära.

Liiga suur doseerimine võib siiski tekitada triipe ja liiga väike doseerimine kuivamisel plekke. Dosaator mahutab ca 150 ml, millest jätkub olenevalt seadistatud doseerimiskogusest kuni 60 nõudepesuks. Doseerimiskogus seadistatakse olenevalt vee karedusest (lubjasisaldusest).

Kui elate piirkonnas, kus kasutada on kare vesi, on tähtis, et mahutit täidetakse jämeda soolaga juba enne masina esmakordset kasutamist.

Kui on saabunud aeg soola juurde valada, süttib juhtimispaneelil indikaator .

1. Keerake kaas vastupäeva ära.

2.

Täitke mahuti esmalt veega (ainult esimesel kasutamisel).

3.

Täitke mahuti seejärel komplekti kuuluvat lehtrit kasutades jämeda soolaga.

4.

Eemaldage lehter ja pühkige ära ava ümber olevad soolapritsmed.

5.

Keerake kaas korralikult tagasi.

Nüüd on veepehmendusseade kasutamiseks valmis.

Hoolitsege selle eest, et mahutis, mis mahutab ca 1 liitri, oleks alati jämedat soola.

Veepehmendaja seadistamise kohta saab informatsiooni lk 7.

Kasutage ainult nõudepesumasinates kasutamiseks ettenähtud erisoola. Tavaline söögisool võib veepehmendajat kahjustada.

Nõudepesumasina puhastamine

Nõudepesumasinat puhastatakse väljastpoolt puhastusvahendiga, mis ei kriimusta masinat. on doseerimine seadistatud tasemele 1. Alustage kõige madalama doseeringuga ja keerake doseerimise suurendamiseks vajadusel seadistusnoolt näiteks teelusika varrega.

Kui on aeg loputusvahendit juurde valada, süttib juhtimispaneelil olev indikaator .

Ei tohi kasutada piiritust sisaldavaid puhastusvahendeid, lahusteid või sarnaseid vahendeid.

5

Juhtimispaneel

Indikaatorid ja näidikud

Viitalgusega käivituse indikaator

Voolulüliti

Kontroll-lamp

Veepehmendusseadme nupp

Viitalgusega käivitamise nupp

Funktsioonide nupp Nõudepesuprogrammide nupud

Veepehmendusseadme ja funktsioonide seadistamise nupud:

Peale soovitud pesuprogrammi seadistamise saab neid nuppe kombineerides reguleerida nõudepesumasina veepehmendusseadet.

Indikaatorid:

Näitavad:

Valitud nõudepesuprogrammi parajasti teostatavat faasi.

Toimub nõudepesu

ülemine indikaator

Toimub kuivatamine

Programm on lõppenud keskmine indikaator alumine indikaator

Kontroll-lambid:

Näitavad, et

Voolulüliti on sisse vajutatud

On vajalik soola juurdevalamine

On vajalik loputusvahendi juurdevalamine

Viitalgusega käivitamise seadistamine

Programmi käivitamist võib ajas edasi nihutada 3, 6 või 9 tundi.

1. Vajutage voolulülitit.

2.

Vajutage korduvalt viitalgusega käivitamise nuppu nii, et tunninäidiku juures olev indikaator põleb, näidates käivitamise soovitud viitaega.

3.

Vajutage soovitud pesuprogrammi nuppu.

4.

Pärast seda, kui seadistatud viitaeg on möödunud, pesuprogramm käivitub.

6

Seadistatud viitaja muutmine

:

Kui programm ei ole veel käivitunud, on endiselt võimalik seadistatud aega viitalgusega käivitamise nupust muuta.

Viitalgusega käivitamise väljalülitamine:

Kui programm ei ole veel käivitunud, on võimalik viitalgusega käivitamist välja lülitada. Vajutage korduvalt viitalgusega käivitamise nuppu, kuni enam ei põle ükski tunninäidiku indikaator. Valitud programm käivitub otsekohe.

Veepehmendusseadme reguleerimine

Lubjaladestuste vältimiseks nõudel ja nõudepesumasinas tuleb nõusid pesta pehme, st lubjavaese veega. Selleks on nõudepesumasin varustatud veepehmendusseadmega, milles kraanivett, mis on karedam kui 4 °dH (Saksa kraadiskaala alusel), pehmendatakse erisoola abil.

Seadistage veepehmendusseade vastavalt tabelile teie elukohas kasutatava vee karedusele.

Kasutatava vee kareduse kohta saab informatsiooni kohalikust veevarustusettevõttest.

Veepehmendusseadet on võimalik seadistada ühele astmele viiest.

Vee karedus

Veepehmendusseadme seadistus

Vilkuvate signaalide arv

°d

1)

üle 24

18-24

12-18

4-12 alla 4 mmol/l

2)

üle 4,2

3,2-4,2

2,1-3,2

0,7-2,1 alla 0,7

5

4

3

2

*)

1 soola ei ole vaja

5

4

3

2

1

Mõlemas järgmises seadistuses peab nõudepesumasin olema välja lülitatud ja kõik programmid lõppenud. Programmi lõpetamise kohta saab informatsiooni lk 9.

1. Vajutage üheaegselt veepehmendusseadme nuppu ja funktsioonide valiku nuppu ning hoidke neid all. Vajutage seejärel ka voolulülitit.

2. Kui veepehmendusseadme ja funktsioonide valiku nuppude indikaator hakkab vilkuma, võib nupud lahti lasta.

3. Vajutage veepehmendusseadme nuppu veel üks kord. Indikaator põleb esmalt pidevalt ja hakkab seejärel vilkuma.

- Vilkumissignaalide arv vastab seadistatud veekareduse astmele.

- Sellist vilkumissignaalide järgnevust korratakse pärast mõne sekundi pikkust pausi mitu korda.

4. Igal veepehmenduse nupu vajutamisel suureneb karedusaste ühe võrra.

Pärast karedusastet 5 tuleb aste 1.

5. Kui karedusaste on õigesti seadistatud, vajutage seadistamise lõpetamiseks voolulülitit.

Kui on valitud aste 1, soola indikaator ei põle.

Kui nõudepesuvahendit kasutatakse koos loputusvahendiga, on võimalik indikaatorit,

7 mis näitab, et loputusvahend on otsas, välja lülitada.

1. Vajutage üheaegselt veepehmendusseadme nuppu ja funktsioonide valiku nuppu ning hoidke neid all. Vajutage seejärel ka voolulülitit.

2. Kui veepehmendusseadme ja funktsioonide valiku nuppude indikaator hakkab vilkuma, võib nupud lahti lasta.

3. Vajutage üks kord funktsioonide valiku nuppu. Funktsioonide valiku nupu ja lõppenud programmi indikaator hakkab vilkuma. Vajutage nuppu veel üks kord ja lõppenud programmi indikaator kustub.

Nüüd on loputusvahendi indikaatori töötamine välja lülitatud.

4. Seadistamise lõpetamiseks vajutage voolulülitit.

Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks, teostage

üleval kirjeldatud punktid 1 ja 2 ja vajutage seejärel kaks korda funktsioonide valiku nuppu, kuni nii funktsioonide valiku nupu kui lõppenud programmi nupu indikaatorid vilguvad uuesti.

1) vee karedus saksa kraadiskaala järgi

2) millimooli liitrile, vee kareduse rahvusvaheline mõõtühik

*) tehaseseadistus

Pesuprogrammide tabel

Nõude liik

Määrdumise aste:

Sööginõud ja toiduvalmistamise nõud

normaalselt määrdunud

kinnikuivanud toidujäätmed, eriti munavalge ja tärklis

normaalselt määrdunud

kinnikuivanud toidujäätmed

Igasugust liiki lauanõud

normaalselt määrdunud

kergelt määrdunud

Sobiv nõudepesuprogramm

:

Programmi kulg:

1)

INTENSIIVPESU

70 ºC

Eelpesu

Pesu

2x vaheloputamine

Lõplik loputamine

Kuivatamine

NORMAALPESU

65 ºC

Loputamine

Pesu

Vaheloputamine

Lõplik loputamine

Kuivatamine

ENERGIASÄÄS-

TUPROGRAMM

55 ºC

3)

Loputamine

Pesu

Vaheloputamine

Lõplik loputamine

Kuivatamine

KIIRPESU

50 ºC

-

Pesu

Vaheloputamine

Lõplik loputamine

Kuivatamine

-

Pesuprogrammi andmed

2)

Pesemisaeg koos kuivatamisega:

Kuivatamise aeg:

112 minutit

12 minutit

Energiakulu:

1,15 kWh

Veekulu:

9 liitrit

92 minutit

12 minutit

0,80 kWh

7 liitrit

150 minutit

50 minutit

0,63 kWh

7 liitrit

36 minutit

-

0,40 kWh

6 liitrit

Kohvi- ja magustoiduserviisid

kergelt määrdunud

KLAASIDE

PESUPROGRAMM

40 ºC

-

Pesu

Vaheloputamine

Lõplik loputamine

Kuivatamine

-

30 minutit

-

0,35 kWh

6 liitrit

1) Erinevad pesuprogrammide faasid on erinevad, sest intensiivsemalt puhastatavaid nõusid pestakse teatud faasides veidi tugevamalt.

2) Pesuprogrammi andmed kehtivad normaaltingimustel. Need sõltuvad korvide täisoleku astmest.

Tegelikul pesemisel võib seetõttu esineda kõrvalekaldeid.

3) Energiakulu- ja võimsusnäitajad vastavad energiasäästuprogrammile.

Kõik programmid algavad tühjendamisega.

Tablettide kujul olev pesemisvahend ei ole kiirprogrammi ja klaaside pesuprogrammi korral sobiv.

8

Kasutamine

Nõudepesuprogrammi käivitamine

1. Kraapige või loputage nõudelt ära suuremad toidujäägid.

2. Täitke nõudepesumasin nõudega (vt korvide ja täitmise kohta lk 10).

3. Valage nõudepesemisvahendi sahtlisse

õige kogus pesemisvahendit ja sulgege kaas.

4. Sulgege nõudepesumasina luuk.

5. Vajutage voolulülitit.

6. Vajutage soovitud nõudepesuprogrammi nuppu (vt programmitabelit). Programmi indikaator süttib. Kuue sekundi jooksul põlevad kaks ülemist indikaatorit ja on võimalik valida mõnda teist programmi.

Vastasel juhul käivitub valitud programm.

Indikaatorid näitavad alati parajasti toimuvat programmifaasi.

7. Kui masin on nõudepesu lõpetanud, kontrollige kas on vaja puhastada sõelu.

Kui vilguvad ülemine ja keskmine indikaator, kontrollige esmalt, kas nõudepesumasina luuk on korralikult suletud. Kui luuk on kinni, lugege punkti “Kui esinevad tööhäired”.

Nõudepesuprogrammi ajutine katkestamine

1. Avage nõudepesumasina luuk.

Nõudepesuprogramm seiskub.

2. Sõltuvalt sellest, kui kaua nõudepesuprogramm on töötanud, vilgub kas ülemine või keskmine indikaator.

3. Sulgege luuk ja programm jätkab ca 6 sekundi pärast töötamist.

Pesemise ajal tuleb luugi avamisel olla ettevaatlik, sest kuum aur võib nõudepesumasinast välja tulla.

Nõudepesuprogrammi lõpetamine

1. Vajutage teostatava pesemisprogrammi nuppu ja hoidke seda all, kuni vastav programminäidik kustub.

2. Vabastage programminupp.

Nõudepesuprogramm on lõppenud ja on võimalik valida uut programmi.

Kui lülitate nõudepesumasina välja, valitud nõudepesuprogramm ainult katkestatakse.

Seda ei lõpetata. Kui lülitate masina uuesti sisse, pesemisprogramm jätkub.

Pausifunktsioon

Pausifunktsiooni kasutades on võimalik nõudepesuprogrammi lühikeseks ajaks ajutiselt katkestada.

1. Vajutage voolulülitit. Nõudepesuprogramm seiskub.

2. Kõik indikaatorid kustuvad.

3. Kui soovite pesemisprogrammi uuesti jätkara, vajutage voolulülitit veel üks kord.

Nõudepesuprogramm jätkub.

Nõudepesuprogrammi ei tohi katkestada pikemaks ajaks, sest sellisel juhul tuleb jahtunud pesuvesi uuesti üles soojendada ja tõuseb energiakulu.

Kuivatamisfaasi lõpetamine

Kui ei soovita oodata, kuni kuivatamisfaas on lõppenud, võib selle lõpetada.

1. Vajutage voolulülitit. Voolulüliti indikaator kustub.

2. Avage nõudepesumasina luuk.

Kuivatamisfaas on lõppenud.

Nõudepesumasina väljalülitamine

Ärge lülitage nõudepesumasinat enne välja, kui põleb lõpetatud programmi indikaator .

1. Vajutage voolulülitit. Voolulüliti indikaator kustub.

Olge vahetult pärast pesuprogrammi lõppu luugi avamisel ettevaatlik, sest nõudepesumasinast võib kuum aur välja pääseda.

Nõudepesumasin on varustatud uudse loputussüsteemiga “IMPULSSPESU”.

Selle nõudepesusüsteemi korral varieerub nõude intensiivsemaks puhastamiseks nõudepesuprogrammi ajal mootori pöörete arv ja pesemisrõhk. Seetõttu on teostatava pesemisprogrammi erinevad faasid erinevad.

9

Nõude panek nõudepesumasinase ja nõude väljavõtmine

Nõude paigutamine

Joonisel on näidatud, kuidas nõudepesumasinasse paigutada kuue inimese serviisi. Nõude paigutamisel võib loomulikult esineda erinevusi, kuid, kui järgite nõude paigutamisel allpool toodud nõuandeid, olete pesemistulemustega rahul.

Paigutage klaasid, tassid ja kausid alati kummuli.

Asetage sügava põhjaga nõud alati kaldu nii, et vesi pääseks kuivamisel välja jooksma.

Jälgige, et söögiriistad ja ülejäänud nõud ei ole üksteise sees ega ole üksteise peal kuhjas. Pesuvesi peab pääsema kõigi nõudeni.

Jälgige, et mõni kitsa varrega söögiriist või mõni muu ese ei ulatu korvist altpoolt välja, ega takista pesutoru pöörlemist.

Ärge paigutage kunagi hõbenõusid roostevabast metallist nõudega segamini, sest nende kahe metalli kokkupuutumise korral tekib keemiline reaktsioon, mille tulemusena hõbe muudab värvi

Glasuurkaunistustega portselan võib masinas pesemisel saada kahjustada. Sama kehtib puit- või plastkäepidemetega söögiriistade kohta.

Jälgige edaspidi, et ostate ainult masinpesuks sobivaid nõusid.

Hõbe- ja alumiiniumosad kipuvad masinpesul värvi muutma. Muna- ja sinepijäägid annavad sageli värvi ja jätavad hõbedale plekke. Seetõttu tuleb hõbeesemed, kui neid ei pesta kohe pärast kasutamist, alati viivitamatult puhtaks loputada ja nendelt toidujäägid eemaldada.

Kõik plastesemed ei talu masinas pesemist. Kui te ei ole kindel, kas plastmass kannatab masinas pesemist, püüdke pesta mõnda üksikut detaili või peske neid esemeid käsitsi.

Kui soovite pesta õrnasid nõusid, valige madalama temperatuuriga pesuprogramm.

Tugevad värvained nagu ketšup jne võivad masinpesul ajutiselt nõudele värvi anda.

Ärge paigutage teravate otstega nuge söögiriistade korvi teravikuga ülespoole, vaid asetage need ohutuse tagamiseks nõudekorvi.

Korvid

Nõudekorv

Söögiriistade korv

Nõude väljavõtmine

Kuumad nõud on löökide suhtes õrnad. Laske neid seetõttu enne nõudepesumasinast väljavõtmist jahtuda.

Nõud kuivavad kiiremini, kui avate veidi aega pärast pesuprogrammi lõppemist nõudepesumasina luugi ja jätate selle praokile.

10

Kui esinevad tööhäired

Enne kui helistate hoolduskeskusesse, juhinduge nõudepesumasina lihtsamate häirete kõrvaldamisel järgnevast kontrollnimekirjast. Kui nimekirjas sisalduvate probleemide kõrvaldamiseks pöördutakse hoolduskeskuse poole või kui viga on seotud masina vale paigaldamisega või nõudepesumasinat ei ole kasutatud vastavalt selle kasutusotstarbele, võib tekkida olukord, et peate ka garantiiperioodi ajal hoolduskeskuse abi kasutamise eest maksma.

Tööhäire

Programm ei käivitu

.

Masin ei võta vett

.

Masin ei ole pärast programmi lõppemist vett välja lasknud.

Nõud ei lähe puhtaks.

Kontrollige

Kas luuk on korralikult kinni?

Kas voolulüliti on sisse vajutatud?

Kas veekraan on lahti?

Kas pistik on seinakontaktis?

Kas kaitse (kork) elektrikilbis on terve?

Kas on vajutatud viitalgusega käivitamise nuppu?

Kas eelnevalt valitud programm on lõppenud? (

vt lehekülg 9

).

Kas veekraan on lahti?

Kas maja veevarustus on ajutiselt kinni keeratud?

Kas veevoolik on kokku muljutud või kahekorra?

Kas täitevooliku sõel on ummistunud?

Kas veesurve on liiga madal?

Kas avasite luugi enne, kui süttis indikaator ja programm oli lõppenud?

Kas eelnevalt valitud programm on lõppenud? (

vt lehekülg 9

).

Kas sõelad on ummistunud?

Kas miski takistab pesutorude pöörlemist?

Kas pesutorude avad on ummistunud?

Kas nõud olid liiga tihedalt masinasse paigutatud?

Kas sõelad on ummistunud?

Kas sõelad on õigesti paigaldatud?

Kas nõudepesuvahendit on piisavalt doseeritud?

Kas soolamahuti kaas on korralikult suletud?

Ega te ei valinud liiga madala temperatuuriga pesuprogrammi?

Kas loputusvahendi dosaator on tühi?

Kas soolamahuti on tühi või on veepehmendusseade valesti seadistatud?

Kas loputusvahendi dosaator on seadistatud liiga madalale doseerimisele?

Kas nõud on üksteise vastas?

Kas pesutoru käib vastu nõusid?

See ei oma tähtsust, püüdke kasutada teistsugust pesemisvahendit.

Nõudel on nähtavad lubjajäägid või valge kelme.

Nõudepesumasin tekitab ebanormaalset müra.

Nõudepesul on kuulda vihisevat häält.

Nõud ei kuiva ja ei läigi

Kas loputusvahendi dosaator on tühi või seadistatud liiga madalale tasemele?

Kas nõud on jäänud liiga pikaks ajaks masinasse seisma?

Kas nõudepesumasin on õigesti paigaldatud ja loodis?

Nõudepesumasina luuki on raske sulgeda?

Kui vilgub ülemine või keskmine indikaator, võib olla võimalik viga endal parandada. Kui viga on kõrvaldatud, vajutage pesuprogrammi jätkamiseks voolulülitit. Kui viga esineb uuesti, võtke ühendust klienditeenindusega.

Kui vilguvad teised indikaatorid, võtke ühendust klienditeenindusega ja andke teada, millised indikaatorid vilguvad.

Tööhäire

Vilgub ülemine indikaator

.

Vilgub keskmine indikaator.

Kontrollige

Kas veekraan on lahti?

Kas täitevooliku filter on ummistunud?

Kas veevoolik on kokku muljutud või kahekorra?

Kas hoone kanalisatsioonisüsteemis on vesilukk ummistunud?

11

Hooldus

Hooldus ja varuosad

Igasuguseid hooldustöid, varuosade tellimisi ja võimalikke remonditöid tohib lasta teostada ainult vastavat volitust omava hoolduskeskuse poolt.

Nõudepesumasina häireteta töötamise tagamiseks tohib remonditöödel kasutada ainult originaalvaruosi. Enne hooldusabi tellimist üritage kontrollnimekirja “

Kui esineb tööhäire

?” alusel võimaluse korral tööhäiret ise kõrvaldada. Arvestage, et elektrisüsteemi puudutavaid rikkeid tohib lasta parandada ainult kvalifitseeritud elektrikul.

Andke teada masinamudeli tähistus, toote- ja seerianumber, mis on toodud masina tagaküljel oleval andmesildil:

TÜÜP ................................................................................

MUDEL .............................................................................

TOOTENUMBER ..............................................................

SEERIANUMBER .............................................................

Ostukuupäev .....................................................................

Ärge kunagi teostage ise mingeid töid nõudepesumasina juures. Valed abinõud võivad põhjustada inimeste vigastamist või masina tööhäireid.

Informatsioon katselaboritele

Soolamahuti ja loputusvahendi mahuti tuleb täita vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele. Enne mõõtmiste teostamist tuleb nõudepesuvahendiga varustatud ja puhaste nõudega täidetud masinal lasta töötada kahe töötsükli ulatuses.

Katsestandard:

Mahutavus:

EN 50242 ja EN 60704

6 serviisi vastavalt standardile EN 50242

Nõudekorvi täitmine:

Katseprogramm:

Nõudepesuvahend (IEC tüüp B): vastavalt leheküljel 24 toodud joonisele energiasäästuprogramm 55 ºC

Loputusvahend (tüüp III):

Veesurve:

15 g nõudepesuvahendi sahtlis + 3 g eelpesuvahendi sahtlis seadistus 3 minimaalselt 0,8 bar, maksimaalselt 10 bar

12

Paigaldusjuhised

Igasuguseid töid nõudepesumasina juures tuleb lasta teostada kvalifitseeritud elektrikutel või kompetentsetel isikutel.

Kõiki santehnilisi töid tuleb lasta teostada vastava kvalifikatsiooniga spetsialistil või kompetentsel isikul.

Tehnilised näitajad

Mahutavus:

Mõõtmed:

Kaal:

Veesurve:

Veetemperatuur:

Elektriühendus:

Serviis 6 inimesele vastavalt standardile EN 50242

Kõrgus

Laius

Sügavus (luugi servani)

Sügavus (luugi servani)

Neto

447 mm

546 mm

480 mm

507 mm

22 kg

Minimaalne

Maksimaalne

Maksimaalne

Pinge

Kaitse

Kütteelement

Koguvõimsus

80 kPa (0,8 bar)

1000 kPa (10 bar)

65 ºC

230 V – 50 Hz

10 A

1100 W

1180 W

Seade vastab järgmistele Euroopa Liidu direktiividele:

- 73/23/EEG 19.02.73 – madalpingedirektiiv

- 89/336/EG 03.05.1989 (koos muudatustega 92/31/EEG) – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

13

Lahtipakkimine

Transpordikahjustused

Teatage võimalikest transpordikahjustustest viivitamatult transpordi eest vastutavale firmale.

Veenduge, et nõudepesumasin on kahjustusteta. Võimalikest kahjustustest, puudustest või puuduolevatest detailidest tuleb müüjale koheselt teatada.

Ärge jätke pakkematerjale nii, et väikesed lapsed pääsevad nendega mängima.

Kontrollige, kas masina lahtipakkimisel on sellega kaasas järgmised tarvikud:

Lehter soolaga täitmiseks (1)

Kanalisatsioonivooliku põlv (2)

Kummitihend (3)

-

Üleminekunippel ½” (4)

Täitevooliku tihend/ filter (5)

Kasutamine

Käesolev nõudepesumasin on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutatavate nõude pesemiseks, mis on ette nähtud masinpesuks.

Nõudepesumasina teistsugune kasutamine võib masinat kahjustada ja seada ohtu selle garantii.

Kohaleasetamine

Nõudepesumasin on oma põhilahenduses ette nähtud paigaldada pesulauale, tööpinnale või sisseehitatuna kappi. Jälgige tähelepanelikult, et masin oleks paigaldatud horisontaalselt, sest see on masina töötamiseks oluline. Nõudepesumasina kõrgust on võimalik seadistada reguleeritavatest jalgadest (5 mm ulatuses). Vt mõõtmetega joonist nõudepesumasina sisseehitamise kohta.

Külmumisohu korral

Kui nõudepesumasin paigaldatakse ruumi, kus esineb oht, et temperatuur langeb alla 0 ºC, võib masinasse jäänud vesi külmuda ja nõudepesumasinat kahjustada.

1.

Keerake masina veejuurdevool kinni.

2.

Eemaldage täite- ja tühjendusvoolikud ja laske nendel tühjaks joosta.

3.

Veenduge, et veepehmendusseadme mahutis on soola.

Nõudepesumasin on ette nähtud kasutamiseks tavalisel ruumitemperatuuril. Valmistaja ei vastuta külmumiskahjustuste eest.

14

Paigaldamine

Ühendamine veetorustikuga

Nõudepesumasin on varustatud kaitseseadmega, mis takistab pesuvee tagasivoolu joogiveevõrku. See vastab kehtivatele veetehnilistele ohutusnõuetele.

Nõudepesumasinasse lastava vee temperatuur ei tohi ületada 65

ºC ja veesurve peab olema vahemikus 80-100 kPa (0,8-10 bar).

On tähtis, et masina veeühenduse juures oleks kergesti juurdepääsetav sulgekraan. Müügil on nii spetsiaalseid segisteid nõudepesumasina väljundiga kui ka täienduskomplekte vanemat tüüpi segistitele. Paigaldage kombineeritud kummitihend/ filter ja

ühendage täitevoolik kraaniga ¾” keermestatud torumuhviga.

Kasutage vajadusel komplekti kuuluvat üleminekuniplit (1/2“).

Täitevoolikut ei tohi ühendada pikendusvoolikuga. Kui voolik on liiga lühike, vahetatakse kogu voolik pikema kõrgsurvevooliku vastu, mis on spetsiaalselt sellisteks juhtudeks ette nähtud.

Täitevooliku teist, masinaga ühenduses olevat otsa võib igas suunas pöörata. Kinnitusmutter keeratakse lahti, pööratakse voolikut ja mutter keeratakse uuesti kinni. Kontrollige enne masina kohaleasetamist, kas mutter on kinni keeratud.

Ühendamine kanalisatsiooniga

Nõudepesumasina veekahjustuste vältimiseks on nõudepesumasin varustatud kaitsesüsteemiga. Tööhäire korral lülitab kaitseseade tühjenduspumba sisse ja masinasse jäänud vesi pumbatakse masinast automaatselt välja.

Ülevoolu kaitseseade töötab ka siis, kui nõudepesumasin on välja lülitatud. Masin peab siiski olema elektrivõrku

ühendatud.

Tühjendusvooliku otsa võib paigutada kraanikaussi, nagu joonisel kujutatud. Tühjendusvoolik ei tohi mitte üheski punktis olla paigaldatud nõudepesumasina põhjast kõrgemale kui 75 cm. Kui tühjendusvoolik ulatub kõrgemale, võivad tekkida tööhäired. On samuti tähtis, et minimaalne sisediameeter ei oleks kuskil väiksem kui 13 mm. Kui tühjendusvoolik on liiga pikk, saab selle kergesti lõigata õigesse pikkusesse.

1. Lõigake voolik terava noaga lühemaks nii, et selle pikkus on õige.

2. Kinnitage voolikule kanalisatsioonipõlv.

Elektriühendus

Nõudepesumasina komplekti kuulub toitejuhe ja pistik

ühendamiseks 230 V maandusega pistikupessa, mis asub kergesti juurdepääsetavas kohas ja on varustatud kaitsmega 10

A.

Igasuguste tööde teostamiseks nõudepesumasina juures tuleb masin pinge alt vabastada. Selleks tuleb pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Nõudepesumasinat tohib statsionaarsele elektrivõrguga

ühendada ainult kvalifitseeritud elektrik.

15

ELECTROLUX EESTI AS

GARANTIIREMONDI EESKIRJAD

Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast

(ostukviitung).

Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Garantiiremondi sisuks on:

* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.

Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.

Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks), tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.

Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.

Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;

* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;

* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;

* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;

(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike, tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised mõjurid);

* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;

* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;

* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;

Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:

* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid);

Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.

Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või volitatud teenindajale.

Vajalik on teatada:

* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote etiketil);

* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;

Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.

Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.

Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.

Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.

Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse

Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi lahendada, lahendab vaidluse kohus.

EUROOPA Garantii

Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa

Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:

- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).

- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal sama kaubamärgiga samale tootele.

- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.

- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.

- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis ettenähtud eesmärkidel.

- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.

Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.

Telefonid kuhu helistada on järgmised:

Eesti

Soome

Tallinn

Pori

+372 6650090

+358 2 6223300

Saksamaa Nürnberg +49 9113232600

Prantsusmaa Senlis +33 344622929

Rootsi Stockholm +46 87387910

Itaalia Pordenone +39 167847910

Inglismaa Newbury +44 1635572700

Lugupidamisega

Electrolux Eesti AS

GARANTIITALONG

Mudel________________________ Toote nr. _____________________________

Seeria nr._____________________ Ostukuupäev__________________________

Garantiitingimustega tutvunud: Ostja: ________________________________

Müügiorganisatsioon: ________________________________________________

Müüja allkiri:

Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:

Tallinn, Harjumaa

Jõgevamaa

FIE Kari Manninen

E-LUX Hoolduse OÜ

Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN

Tel. 6650075

Fax 6650076

OÜ GASPRE

Õle 27, Tallinn

Gaasiseadmed, remont ja müük

Tel. 6711100, 6711102

Fax 6711109

Lääne-Virumaa

Suur tn. 21, JÕGEVA

Kodumasinad

Tel. 077 22239

Viljandimaa

AABERI Kodumasinad OÜ

Vabaduse plats 4, VILJANDI

Kodumasinad

Tel./Fax 043 33802

Tartumaa

FIE JÜRI NIRGI

Tedre 11, RAKVERE

Kodumasinad

Tel. 032 40472, 051 75742

Põlvamaa

OÜ ERGO Thermolux

Ida-Virumaa

OÜ SIPELGAS MAURINTE

Tallinna mnt. 6a 19, NARVA

Kodumasinad

Tel. 035 60708, 056 486164

OÜ ALBAVIS PRO

Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE

Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme

Kodumasinad

Tel. 033 68931, 033 67130

Mob. 056 481932

Virgas OÜ

Keskallee 25, KOHTLA – JÄRVE

Gaasiseadmed

Tel. 033 48003, fax 033 50649

OÜ EDELWEIS – NORD

Lehe 8, Kohtla – Järve

Kodumasinad

Tel. 033 41318, 055 18775

Läänemaa

OÜ IVAR

Ehte 5a, HAAPSALU

Kodumasinad

Tel. 047 35549, 050 54439

Pärnumaa

FIE KALEV TAMM

Peetri 16, PÄRNU

Kodumasinad

Tel. 044 48460, 051 18355

OÜ KENT & KO

Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU

Kodumasinad

Tel. 044 32552

Linda 33, TARTU

Kodumasinad, Profiseadmed

Tel. 07 348359

Fax 07 348265

OÜ TAVATRONIC

Tähe 82, TARTU

Kodumasinad

Tel. 07 349123

Fax 07 303957

Valgamaa

VALGA KODUTEHNIKA

Kuperjanovi 57, VALGA

Kodumasinad

Tel. 076 61270, 050 79738

LUMEHELVES OÜ

Petseri 12a 14, VALGA

Tel/fax 076 64452

Saaremaa

E-LUX Hoolduse OÜ

Mustamäe tee 24, TALLINN

Tel. 6650075

Fax 6650076

Hiiumaa

OÜ IVAR

Ehte 5a, HAAPSALU

Kodumasinad

Tel. 047 35549, 050 54439

Võrumaa

Põlvamaa

OÜ TARWE

F.R. Kreutzwaldi 58a, VÕRU

Kodumasinad

Tel. 078 231

Raplamaa

Järvamaa

FIE Avo Oolberg

Vainu 9, PAIDE

Kodumasinad

Tel. 038 53084, 050 29050

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement