Aeg-Electrolux | F65511VI | User manual | Aeg-Electrolux F65511VI User Manual

Aeg-Electrolux F65511VI User Manual
FAVORIT 65511 VI
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Afwasmachine
Lave-vaisselle
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
Veiligheidsinformatie
Correct gebruik
Algemene veiligheid
De veiligheid van kinderen
Installatie
Beschrijving van het product
3
3
3
4
4
5
Bedieningspaneel
Instelling
Geluidssignalen
Het eerste gebruik
De waterontharder instellen
Elektronisch instellen
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van glansspoelmiddel
De glansmiddeldosering instellen
Dagelijks gebruik
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
De vaatwasser inruimen
Het onderrek
De bestekmand
Bovenrek
De hoogte van het bovenrek aanpassen
12
13
13
15
Gebruik van vaatwasmiddelen
Afwasmiddel doseren
De Multitabfunctie
In- of uitschakelen van de Multitab functie
Wasprogramma's
16
17
18
19
19
20
Een wasprogramma selecteren en starten
De vaatwasser uitruimen
21
22
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De sproeiarmen reinigen
Buitenkant reinigen
De binnenkant van de machine reinigen
23
23
24
25
Aanwijzingen voor testinstituten
Montage-instructies
28
30
Montage
30
Aansluiting aan de waterleiding
Wateraansluitingen
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
30
30
25
Als de afwasmachine langere tijd niet wordt
gebruikt
25
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
25
De machine verplaatsen
25
Problemen oplossen
26
Technische gegevens
28
Aansluiting waterafvoerslang
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
30
31
32
De scharnierdeur installeren en afstellen
De scharnierdeur afstellen
32
33
Milieubescherming
Verpakkingsmateriaal
37
37
Wijzigingen voorbehouden
Veiligheidsinformatie
3
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het
van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk te waarborgen dat alle mensen
die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als
het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele
levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van
het apparaat.
Correct gebruik
• Deze afwasmachine is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen die geschikt zijn voor reiniging in een afwasmachine.
• Doe geen oplosmiddelen in de afwasmachine. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten met de punt naar beneden
in de bestekmand worden geplaatst of horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
• Gebruik alleen producten (afwasmiddel, zout en glansmiddel) die geschikt zijn voor afwasmachines.
• Open de deur niet als het apparaat in werking is; er kan hete stoom ontsnappen.
• Neem geen serviesgoed uit de afwasmachine voordat het afwasprogramma is afgelopen.
• Trek na het gebruik de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
• Dit product mag alleen worden onderhouden door een daartoe bevoegde servicemonteur
en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.
• Onder geen voorwaarde moet u proberen de afwasmachine zelf te repareren. Reparaties
die worden uitgevoerd door onervaren personen veroorzaken letsel of storingen. Raadpleeg ELECTROLUX Service. Sta te allen tijde op het gebruik van originele reserveonderdelen.
Algemene veiligheid
• Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken.
Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Afwasmiddelen kunnen chemische brandwonden veroorzaken aan de ogen, de mond en
de keel. Deze kunnen levensbedreigend zijn! Houd u aan de veiligheidsinstructies van de
afwasmiddelfabrikant.
• Het water in uw afwasmachine is geen drinkwater. Resten van afwasmiddel kunnen nog
in de machine aanwezig zijn.
• Zorg ervoor dat de deur van de afwasmachine altijd gesloten is als het apparaat niet
wordt in- of uitgeruimd. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich
bezeert.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
4
Veiligheidsinformatie
De veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is bestemd voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen de afwasmachine
niet zonder toezicht gebruiken.
• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen.
• Houd kinderen uit de buurt van de afwasmachine als de deur open staat.
Installatie
• Controleer uw afwasmachine op eventuele transportschade. Sluit nooit een beschadigde
machine aan. Neem contact op met uw leverancier als de machine beschadigd is.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten verwijderd worden voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
• Alle elektrische en loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van dit
apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en competent persoon.
• Om veiligheidsredenen is het gevaarlijk wijzigingen aan te brengen in de specificaties of
dit product op enigerlei wijze te modificeren.
• Gebruik de afwasmachine nooit als het aansluitsnoer of de waterslangen beschadigd
zijn; of als het bedieningspaneel, het werkblad of de plint zodanig beschadigd zijn dat
het inwendige van de machine vrij toegankelijk is. Raadpleeg ELECTROLUX Service om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
• In de behuizing van de afwasmachine mogen geen gaten worden geboord ter voorkoming van schade aan hydraulische en elektrische onderdelen.
WAARSCHUWING!
Voor de aansluiting van elektriciteit en water dienen de instructies in de desbetreffende
paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.
Beschrijving van het product
Beschrijving van het product
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bovenste sproeiarm
Bovenrek
Sproeiarm bovenrek
Filters
Onderste sproeiarm
Afwasmiddeldoseerbakje
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Zoutreservoir
5
6
Bedieningspaneel
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
Aan-/uittoets
Digitaal display
Toets uitgestelde start
Programmakeuzetoetsen
Controlelampjes
Functietoetsen
Controlelampjes
MULTITAB
Geeft het activeren/deactiveren van de Multitab-functie aan (zie Multitabfunctie)
Zout
Gaat branden als het speciale zout op is. 1)
Glansmiddel
Gaat branden als het glansmiddel op is. 1)
1) De controlelampjes voor zout en glansmiddel branden nooit als een afwasprogramma bezig is, zelfs niet als
bijvullen van zout en/of glansmiddel noodzakelijk is.
Het display geeft aan:
• op welke stand de waterontharder is ingesteld,
• de geschatte resterende tijd van het lopende programma,
• inschakelen/uitschakelen van de glansmiddeldosering ( ALLEEN wanneer deMultitabfunctie actief is),
• het einde van een afwasprogramma (op het display verschijnt een nul),
• het aftellen van de uitgestelde start,
• de foutcodes betreffende een storing van het apparaat,
• geluidssignalen inschakelen/uitschakelen.
Functietoetsen
De volgende functies kunnen met behulp van deze toetsen worden geprogrammeerd:
Bedieningspaneel
•
•
•
•
•
7
het instellen van de waterontharder,
een afwasprogramma of een lopende uitgestelde start annuleren,
in- of uitschakelen van de Multitab-functie
inschakelen/uitschakelen van de glansmiddeldosering als de Multitab functie actief is,
geluidssignalen inschakelen/uitschakelen.
Instelling
Het apparaat staat in instelmodus als alle programmalampjes branden.
Vergeet nooit dat bij het uitvoeren van handelingen zoals:
• het selecteren van een afwasprogramma
• het instellen van de waterontharder
• het in-/uitschakelen van de glansmiddeldosering
• het in- of uitschakelen van de geluidssignalen
het apparaat in de instelmodus MOET staan.
Als een lampje van de programmatoetsen gaat branden, is het laatst uitgevoerde programma nog steeds ingesteld.
Om in dit geval terug te keren naar de instelmodus moet het programma worden geannuleerd.
Een ingesteld programma of een lopend programma annuleren : Houd tegelijkertijd
de beide programmatoetsen boven het woord RESET ingedrukt, totdat alle lampjes van de
programmatoetsen branden. Het programma is geannuleerd en de machine bevindt zich
nu in de instelmodus.
Geluidssignalen
De geluidssignalen zijn bedoeld om aan te geven welke handelingen het apparaat aan het
uitvoeren is:
• het instellen van de waterontharder
• einde van het programma
• melden van een alarm als gevolg van een storing.
Fabrieksinstelling: geluidssignalen ingeschakeld.
De geluidssignalen kunnen worden uitgeschakeld, met behulp van de functietoetsen.
1. Druk op de aan-/uittoets. Het apparaat moet in de instelmodus staan.
2. Houd tegelijkertijd de functietoetsen B en C ingedrukt, tot het lampje van de functietoetsen A , B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op functietoets C , de lampjes van toets A en B gaan uit terwijl het lampje van
functietoets C blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan.
= Geluidssignalen uitgeschakeld
= Geluidssignalen ingeschakeld
4. Om de instelling te wijzigen, nogmaals op functietoets C drukken: het display geeft de
nieuwe instelling aan.
5. Om de handeling in het geheugen op te slaan, de afwasmachine uitschakelen.
8
Het eerste gebruik
Het eerste gebruik
Voordat u uw afwasmachine in gebruik neemt:
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen uit de binnenkant van het apparaat
• De waterontharder instellen
• Giet 1 liter water in het zoutreservoir en vul het reservoir vervolgens met regenereerzout
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
Als u gebruik wilt maken van gecombineerde afwasmiddelblokjes zoals: "3 in 1", "4 in 1", "5
in 1" enz... dient u deMultitab-functie in te stellen (zie "Multitab-functie").
De waterontharder instellen
De afwasmachine is uitgerust met een waterontharder die is ontworpen om mineralen en
zouten uit het leidingwater te verwijderen die een schadelijk of negatief effect zouden
hebben op de werking van het apparaat.
Hoe hoger het gehalte van deze mineralen en zouten is, des te harder is het water. De
hardheid van water wordt gemeten in equivalente eenheden, Duitse hardheid (°dH), Franse
hardheid (°TH) en mmol/l (millimol per liter - internationale eenheid voor de hardheid van
water).
De ontharder moet worden ingesteld in overeenstemming met de hardheid van het water
in uw omgeving. Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water
in uw woonplaats.
De waterontharder moet op beide manieren worden ingesteld: handmatig, met behulp van
de waterhardheidstoets en elektronisch.
Waterhardheid
Aanpassen van de waterhardheidsinstelling
Gebruik van
zout
°dH
°TH
mmol/l
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
ja
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
ja
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
ja
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
ja
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
ja
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
ja
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
ja
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
ja
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
ja
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
nee
Gebruik van zout voor de vaatwasser
9
Elektronisch instellen
De afwasmachine is in de fabriek ingesteld op stand 5.
1. Druk op de Aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen B en C en houd deze ingedrukt totdat de lampjes van
de toetsen A , B en C beginnen te knipperen.
3. Druk op toets A , de controlelampjes van toets B en C gaan uit terwijl het controlelampje
van toets A blijft knipperen. Op het digitale display verschijnt het huidige niveau en er
klinkt een reeks geluidssignalen.
Voorbeelden:
display, 5 onderbroken geluidssignalen, pauze, enz... = niveau 5
display, 10 onderbroken geluidssignalen, pauze, enz... = niveau 10
4. Om het niveau te wijzigen dient u de toets A in te drukken. Elke keer dat deze toets
wordt ingedrukt, wordt het niveau gewijzigd. (Zie de tabel voor het kiezen van een
nieuw niveau).
Voorbeelden: Als het huidige niveau 5 is, wordt door toets A één keer in te drukken,
niveau 6 geselecteerd. Als het huidige niveau 10 is, wordt door toets A één keer in te
drukken, niveau 1 geselecteerd.
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de Aan-/uittoets te drukken.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen zout dat specifiek is bestemd voor gebruik in afwasmachines. Alle andere
soorten zout die niet specifiek zijn ontwikkeld voor gebruik in een afwasmachine, in het
bijzonder tafelzout, zullen schade toebrengen aan de waterontharder. Vul alleen zout bij
vlak voordat u een van de volledige afwasprogramma's gaat starten. Hiermee wordt voorkomen dat gemorste zoutkorrels of zout water enige tijd op de bodem van de machine
achterblijven, hetgeen corrosie kan veroorzaken.
Vullen:
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine en schroef het deksel van het zoutreservoir los door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
2. Giet 1 liter water in het reservoir (dit is alleen nodig als de machine de eerste keer
met zout wordt gevuld) .
10
Gebruik van glansspoelmiddel
3. Giet zout in het reservoir tot dit helemaal
gevuld is.
4. Plaats het deksel terug en zorg er voor dat
er geen zoutresten achterblijven op de
schroefdraad of op de pakking.
5. Draai het deksel goed vast door rechtsom
te draaien.
Maak u geen zorgen als er bij het vullen met
zout water uit de vulopening stroomt, dit is
heel normaal.
Het zoutcontrolelampje op het bedieningspaneel kan 2-6 uur blijven branden nadat het
zout is bijgevuld, ervan uitgaande dat de afwasmachine ingeschakeld blijft. Als u gebruik
maakt van zout dat minder snel oplost, kan dit nog langer duren. De werking van de machine
wordt hierdoor niet beïnvloed.
Gebruik van glansspoelmiddel
WAARSCHUWING!
Gebruik alleen merkglansmiddelen voor afwasmachines.
Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen (bijv. afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit zou het apparaat beschadigen.
Glansmiddel zorgt ervoor dat het serviesgoed grondig wordt gespoeld en vrij van vlekken
en strepen opdroogt.
Glansmiddel wordt tijdens de laatste keer spoelen automatisch gedoseerd.
1. Open het reservoir door op de ontgrendelknop (A) te drukken.
Dagelijks gebruik
11
2. Giet glansmiddel in het reservoir. Het
maximale vulniveau wordt aangegeven
door "max".
Het doseerbakje bevat ongeveer 110 ml
glansmiddel, voldoende voor tussen de 16
en 40 afwascycli, afhankelijk van de ingestelde dosering.
3. Zorg ervoor dat het deksel na het vullen
goed wordt gesloten.
Neem eventueel bij het vullen gemorst glansmiddel op met een absorberende doek om de
volgende keer als u een programma draait buitensporige schuimvorming te voorkomen.
De glansmiddeldosering instellen
Stel de dosering van het glansmiddel in overeenstemming met de bereikte eind- en droogresultaten in met behulp van de 6-standenschakelaar (stand 1 = minimumdosering, stand
6 = maximumdosering).
De dosering wordt in de fabriek ingesteld op stand 4.
Verhoog de dosering als er na afloop van het programma waterdruppels of kalkvlekken op het serviesgoed achterblijven.
Verlaag de dosering als er kleverige witachtige
strepen op het serviesgoed achterblijven of een
blauwzweem op glaswerk of op de lemmeten van
messen.
Dagelijks gebruik
•
•
•
•
•
Controleer of het nodig is regenereerzout of glansmiddel bij te vullen.
Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
Afwasmiddel doseren.
Selecteer een programma dat geschikt is voor het bestek en het serviesgoed.
Start het afwasprogramma.
12
De vaatwasser inruimen
De vaatwasser inruimen
Sponzen, huishoudtextiel en voorwerpen die water kunnen absorberen mogen niet in de
afwasmachine worden gereinigd.
• Voordat u het serviesgoed in de machine plaatst, dient u:
– alle etensresten en vuil te verwijderen.
– Laat aangebakken etensresten in pannen eerst inweken
• Let bij het plaatsen van serviesgoed en bestek op de volgende punten:
– Borden en bestek mogen de draaibeweging van de sproeiarmen niet belemmeren.
– Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening naar beneden zodat ze niet vol water lopen.
– Borden en bestek mogen niet in elkaar liggen of elkaar bedekken.
– Zorg er ter voorkoming van schade aan glaswerk voor dat glazen elkaar niet raken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden; deze voorwerpen drogen niet zo goed als voorwerpen van porselein en staal.
• Lichte voorwerpen (kunststofbakjes enz.) moeten in het bovenrek worden geplaatst en
zo worden neergezet dat ze niet kunnen bewegen.
Het volgende serviesgoed en bestek is voor reiniging in de afwasmachine
niet geschikt:
in beperkte mate geschikt:
• bestek met houten, hoornen, porseleinen of • Reinig aardewerk alleen in de afwasmachine
parelmoeren handgrepen.
als het door de fabrikant specifiek wordt ge• voorwerpen van kunststof die niet hittebekenmerkt als afwasmachinebestendig.
stendig zijn.
• Geglazuurde dessins kunnen vervagen als ze
• ouder bestek met gelijmde onderdelen die
vaak in de afwasmachine gewassen worden.
niet hittebestendig zijn.
• Zilveren en aluminium hebben de neiging om
• gelijmd bestek of gelijmde borden.
tijdens het reinigen te verkleuren: etensres• tinnen of koperen voorwerpen.
ten, bijv. eiwit, eidooier en mosterd, veroor• glaswerk van loodkristal.
zaken op zilver vaak verkleuring en vlekken.
• gemakkelijk roestende stalen voorwerpen.
Verwijder etensresten dan ook onmiddellijk
• houten schotels.
van zilver, als dit niet meteen na gebruik
• voorwerpen gemaakt van synthetische vezels.
wordt afgewassen.
Open de deur en schuif de rekken naar buiten om het serviesgoed te plaatsen.
De vaatwasser inruimen
13
Het onderrek
Het onderrek is geschikt voor steelpannen, deksels,
borden, slakommen, bestek, enz.
Een opdienbord kan vóór de bestekmand geplaatst
worden.
U kunt het achterste bordenrek gemakkelijk laten
zakken om ruimte te maken voor potten, pannen
en schalen.
U kunt het rechter bordenrek laten zakken om een
tweede bordenrek te vormen waarin u diepe borden en schalen plaatst.
1. Til de twee bordenrekken aan de achterkant
iets op en duw ze naar binnen zodat ze kruislings over elkaar heen komen te liggen.
Het linker bordenrek kan weggeklapt worden en de
breedte kan worden aangepast.
• Til om de rekken weg te klappen de twee bordenrekken aan de achterkant iets op en duw ze
naar binnen totdat ze kruislings over elkaar
heen komen te liggen.
• De breedte instellen: trek het rechter rek aan de
achterkant omhoog totdat het losraakt en trek
het vervolgens via de achterkant uit de voorste
rail.
Plaats het bordenrek in de andere rail en duw
het aan de achterkant naar beneden totdat het op zijn plaats klikt.
De bestekmand
WAARSCHUWING!
Rechtop geplaatste lange messen zijn een potentieel gevaar. Lang en/of scherp snijgereedschap zoals bijvoorbeeld vleesmessen moeten horizontaal in het bovenrek worden gelegd.
Pas op bij het plaatsen of uitnemen van scherpe voorwerpen zoals messen.
14
De vaatwasser inruimen
Plaats vorken en lepels in de uitneembare bestekmand met de handgrepen naar beneden en messen
met de handgrepen naar boven gericht.
Als de handgrepen onder de bestekmand uitsteken
en de onderste sproeiarm in zijn beweging belemmeren, dient het bestek met de handgrepen omhoog te worden geplaatst.
Meng lepels met ander bestek om te voorkomen
dat zij aan elkaar kleven.
Om het vullen van de bestekmand te vergemakkelijken, de handgreep van de bestekmand omlaag
duwen.
Voor de beste resultaten adviseren wij u gebruik te
maken van de bestekroosters.
Als de omvang en de afmetingen van het bestek
gebruik van de roosters in de weg staan, kunnen
deze gemakkelijk worden weggeklapt.
De vaatwasser inruimen
De bestekmand bestaat uit twee delen die kunnen
worden gescheiden voor meer flexibiliteit bij het
laden van het serviesgoed. Schuif om de twee delen
te scheiden, beide delen horizontaal in tegengestelde richting en trek ze uit elkaar.
Ga voor het koppelen van beide delen in omgekeerde volgorde te werk.
Bovenrek
Het bovenrek is geschikt voor schotels, kommen,
kopjes, glazen, potten en deksels.
Afstelbare kopjesrekken
• Plaats voorwerpen zo op en onder de kopjesrekken dat het water alle oppervlakken kan bereiken.
• De kopjesrekken kunnen worden opgeklapt zodat er plaats is voor hoge serviesdelen.
• De kopjesrekken kunnen vastgezet worden in
een tussenstand. Leg of hang wijn- en cognacglazen in de gleuven in de kopjesrekken.
15
16
De vaatwasser inruimen
Glazenhouders
Voor glazen met een lange voet en voor longdrinkglazen kunt u de glazenhouder opklappen. (afb. 1)
Laat de glazenhouder aan de achterkant naar
rechts zakken om hem uit te ruimen of wanneer u
hem niet nodig heeft. (afb. 2)
De glazen kunnen ook boven de rij met punten
worden geplaatst.
De hoogte van het bovenrek aanpassen
Als er zeer grote borden moeten worden afgewassen, kunt u deze in het onderrek plaatsen
nadat u het bovenrek in zijn hoogste positie hebt geplaatst.
De hoogte van het bovenrek kan ook versteld worden als het rek gevuld is.
Het bovenrek in de hogere / lagere stand zetten:
1. Trek het bovenrek helemaal naar buiten.
2. Trek het bovenrek zo ver mogelijk naar boven en laat het dan verticaal naar beneden
zakken.
Het bovenrek klikt in de onderste of bovenste stand vast.
WAARSCHUWING!
Sluit na het vullen van de machine altijd de deur, want een open deur kan gevaarlijk zijn.
Gebruik van vaatwasmiddelen
17
Maximale afmeting van borden met boven- Maximale afmeting van borden met bovenrek in de hoogste stand.
rek in laagste stand.
18
32
25
20
30
25
Plaatsing van zeer grote borden in het onderste rek.
Controleer alvorens de deur te sluiten of de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.
Gebruik van vaatwasmiddelen
Gebruik uitsluitend afwasmiddelen die specifiek zijn bedoeld voor gebruik in afwasmachines.
Neem de aanbevelingen van de fabrikant voor dosering en bewaren op de verpakking van
het afwasmiddel in acht.
Het gebruik van niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel draagt bij aan minder
milieuverontreiniging.
18
Gebruik van vaatwasmiddelen
Afwasmiddel doseren
1. Open het deksel.
2. Vul het afwasmiddelbakje (1) met afwasmiddel. De markering geeft de doseerniveaus aan:
20 = ca. 20 g afwasmiddel
30 = ca. 30 g afwasmiddel.
3. Alle programma's met voorwas hebben
een extra dosering afwasmiddel nodig
(5/10 g) dat in het afwasmiddelbakje voor
de voorwas (2) moet worden gedaan.
Deze dosering wordt gebruikt tijdens de
voorwasfase.
4. Bij gebruik van afwasmiddeltabletten, het
tablet in vakje (1) leggen
5. Sluit het deksel en druk totdat het op zijn
plaats klikt.
Afwasmiddeltabletten
Afwasmiddeltabletten van verschillende fabrikanten lossen niet allemaal even snel op. Daarom bereiken bepaalde afwasmiddeltabletten
tijdens korte programma's niet hun volledige
reinigingswerking. Kies daarom bij het gebruik
van afwasmiddeltabletten lange programma's,
om ervoor te zorgen dat tabletresten volledig
worden verwijderd.
De Multitabfunctie
19
De Multitabfunctie
Dit apparaat is uitgerust met de "Multitab-functie", die het gebruik van combitabletten
"Multitab" mogelijk maakt.
Dit zijn producten met een gecombineerde reinigings-, glans- en zoutfunctie. Ook kunnen
zij verschillende andere middelen bevatten afhankelijk van de soort tabletten die u kiest ("3
in 1", "4 in 1", "5 in 1" etc...).
Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van
de fabrikant.
Deze functie kan worden geselecteerd in combinatie met alle programma's. Met de selectie
van deze functie wordt de toevoer van glansmiddel en zout vanuit de desbetreffende reservoirs automatisch stopgezet en ook de controlelampjes voor zout en glansmiddel worden
gedeactiveerd.
Selecteer de "Multitab-functie" alvorens een afwasprogramma te starten.
Als deze functie is geselecteerd (controlelampje brandt) blijft hij ook actief gedurende de
volgende afwasprogramma's.
Bij gebruik van de "Multitab-functie" kan de duur van de cyclus veranderen. In dat geval
zal de indicatie van de duur van het programma op het display automatisch worden bijgewerkt.
Als het programma eenmaal draait, kan de "-functie" MultitabNIET meer veranderd worden.
Als u de "Multitab -functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma
annuleren en vervolgens de "Multitab -functie" deactiveren.
In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen.
In- of uitschakelen van de Multitab -functie
Houd de beide Multitab-toetsen (D en E) ingedrukt, tot het controlelampje van de "Multitabfunctie" gaat branden. Dit betekent dat de functie actief is.
Om de functie uit te schakelen dient u opnieuw deze toetsen in te drukken tot het desbetreffende controlelampje van de "Multitab-functie" uitgaat.
Als u niet tevreden bent over het droogresultaat adviseren wij u:
1. het glansmiddeldoseerbakje te vullen met glansmiddel.
2. de glansmiddeldosering te activeren.
3. de dosering van het glansmiddel in te stellen op stand 2.
• Het glansmiddeldosering kan alleen worden geactiveerd/gedeactiveerd als de "Multitabfunctie" is ingeschakeld.
Activering/deactivering van de glansmiddeldosering
1. Druk op de aan-/uit-toets. De afwasmachine moet in de instelmodus staan.
2. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C , totdat de lampjes van toetsen A , B , en C beginnen
te knipperen.
3. Druk op toets B , de lampjes van toetsen A en C gaan uit terwijl het lampje van toets
B blijft knipperen. Het display geeft de huidige instelling aan:
= Glansmiddeldosering gedeactiveerd.
= Glansmiddeldosering geactiveerd.
4. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de
nieuwe instelling aan.
20
Wasprogramma's
5. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uit-toets
te drukken.
Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren
wij u:
1. Deactiveer de Multitab-functie.
2. het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje opnieuw te vullen.
3. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma,
zonder serviesgoed, draaien.
4. de waterhardheid in te stellen in overeenstemming met de hardheid van het water in
uw omgeving.
5. De glansmiddeldosering in te stellen.
Wasprogramma's
Normaal
vervuild
Serviesgoed
en bestek
1,1 - 1,5 Energie (kWh)
85 - 105 Duur (minuten)
Drogen
Laatste spoelgang
12 - 22 Water (liter)
8
ECO 50° 4)
22 - 24
Serviesgoed,
bestek, potten en pannen
14 - 15
Sterk vervuild
0,9
INTESIVE
CARE 70°
1,9 - 2,1
Serviesgoed
en bestek
1,0 - 1,1
Licht vervuild
30
30 MIN 3)
116 - 126
Serviesgoed,
bestek, potten en pannen
Verbruikswaarden 1)
165 - 175
AUTOMATIC 2) Gemengd
normaal en
sterk vervuild
1/2x Tussentijdse spoelgang
Beschrijving programma
2x
Soort serviesgoed
Hoofdwas
Mate van
vervuiling
Voorwas
Programma
Een wasprogramma selecteren en starten
4 Water (liter)
0,1 Energie (kWh)
Drogen
Gedeeltelijke
lading (later
op de dag
verder te vullen) 5)
Verbruikswaarden 1)
7 Duur (minuten)
Voorwas
Laatste spoelgang
Alles
Beschrijving programma
Tussentijdse spoelgang
Soort serviesgoed
Hoofdwas
Mate van
vervuiling
Voorwas
Programma
21
1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water,
maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed.
2) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid
van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit hangt af van het feit
of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is vervuild. De temperatuur van
het water wordt automatisch ingesteld tussen 50 °C en 65 °C.
3) Ideaal voor gebruik bij een gedeeltelijk gevulde afwasmachine. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal
bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten
af te wassen.
4) Testprogramma voor testinstanties.
5) Voor dit programma hoeft geen afwasmiddel gebruikt te worden
Een wasprogramma selecteren en starten
Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint
pas nadat de deur is gesloten. Tot dat moment kunnen de instellingen nog worden
gewijzigd.
1.
2.
3.
4.
Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
Controleer of de waterkraan is geopend.
Druk op de aan-/uittoets. Het apparaat moet in de instelmodus staan.
Druk op de toets die overeenkomt met het gewenste programma (zie tabel 'Afwasprogramma's'). Sluit de deur van de afwasmachine, het programma start automatisch.
Het programma instellen en starten met "uitgestelde start"
1. Druk, na het kiezen van het afwasprogramma, de toets uitgestelde start in, tot in het
display het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden.
2. Sluit de deur van de afwasmachine, het aftellen start automatisch.
3. Het aftellen vindt plaats in stappen van 1 uur.
4. Het openen van de deur onderbreekt het aftelproces. Sluit de deur van de afwasmachine, het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
5. Als de uitgestelde start is verstreken, start het programma automatisch.
22
De vaatwasser uitruimen
WAARSCHUWING!
Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut
noodzakelijk is. Let op! Als de deur wordt geopend kan hete stoom vrijkomen. Open
de deur voorzichtig.
Een lopend afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van de afwasmachine; het programma stopt. Sluit de deur; het programma
gaat verder waar het was onderbroken.
Een uitgestelde start of een lopend programma annuleren
• Houdt tegelijkertijd de beide functietoetsen B en C ingedrukt, totdat alle lampjes van de
programmatoetsen branden.
• Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma
geannuleerd. In dit geval moet u het afwasprogramma opnieuw instellen.
• Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit.
Einde van het afwasprogramma
• De machine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma
is afgelopen.
1. Open de deur van de machine. Op het digitale display verschijnt een nul.
Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Laat de deur van de machine een paar minuten op een kier staan voordat u het serviesgoed uit de machine haalt. dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn
gedroogd.
Stand-bymodus
Als u het apparaat na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt, wordt het apparaat
automatisch in de stand-bymodus gezet. De stand-bymodus vermindert het energieverbruik.
Drie minuten na afloop van het programma gaan alle indicatielampjes uit en op het digitale
display verschijnt een horizontale streep.
Druk op een van de toetsen (niet op de aan-/uittoets), om terug te keren naar de eindeprogrammamodus.
De vaatwasser uitruimen
• Hete borden zijn gevoelig voor stoten.
Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit
te ruimen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit; hiermee voorkomt u dat er water van
het bovenrek op het serviesgoed in het onderrek druppelt.
• Er kan water op de zijkanten en de deur van de afwasmachine ontstaan omdat roestvrij
staal uiteindelijk koeler zal worden dan het serviesgoed.
Onderhoud en reiniging
23
LET OP!
Als het afwasprogramma is afgelopen is het raadzaam de stekker uit het stopcontact te
trekken en de kraan dicht te draaien.
Onderhoud en reiniging
De filters reinigen
De filters moeten van tijd tot tijd worden gecontroleerd en gereinigd. Vuile filters beïnvloeden het afwasresultaat negatief.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld voordat de filters worden schoongemaakt.
WAARSCHUWING!
Gebruik de afwasmachine NOOIT zonder filters. Een onjuiste terugplaatsing en bevestiging
van de filters heeft slechtere afwasresultaten tot gevolg en kan resulteren in schade aan
het apparaat.
Het grof filter
Het grof filter (1) moet na elk wasprogramma gecontroleerd worden.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine.
2. Verwijder het grof filter en reinig het indien
nodig grondig onder de kraan.
3. Zet het grof filter terug.
Fijne filter
Het fijne filter (2) moet van tijd tot tijd worden
gecontroleerd.
1. Open de deur, neem het onderrek uit de machine.
2. Pak het fijne filter beet bij de greep en verwijder het door het naar rechts te draaien.
3. Reinig het fijne filter grondig met een borstel
onder de kraan.
24
Onderhoud en reiniging
4. Zet het fijne filter terug in de bodem van
het wascompartiment en controleer of het
precies past door het naar links te draaien
totdat u voelt dat het op zijn plaats klikt
(pijl).
De sproeiarmen reinigen
Controleer regelmatig de mondstukken in de 3
sproeiarmen op verstoppingen. Reinig indien nodig
de mondstukken met een stukje fijn draad of een
fijne naald en een sterke waterstraal.
Let op dat u de mondstukopeningen niet beschadigd.
Bovenste sproeiarm
1. Maak de bevestigingsschroef los ( A ) door deze
naar links te draaien.
2. Trek de sproeiarm uit de schacht.
3. Reinig de sproeiarm en de bevestigingsschroef.
4. Maak de sproeiarm vast met de bevestigingsschroef ( A ) door hem rechtsom te draaien.
Sproeiarm bovenrek
1. Verwijder de sproeiarm bovenrek door hem
opzij te draaien.
2. Reinig de mondstukken van de sproeiarm.
3. Om de sproeiarm terug te plaatsen, drukt u
hem naar boven totdat hij op zijn plaats klikt.
Onderste sproeiarm
Onderhoud en reiniging
25
1. Maak de bevestigingsschroef los ( B ) door deze
naar links te draaien.
2. Trek de sproeiarm uit de schacht.
3. Reinig de sproeiarm en de bevestigingsschroef.
4. Maak de sproeiarm vast met de bevestigingsschroef ( B ) door hem rechtsom te draaien.
Buitenkant reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik - indien nodig - alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik nooit
schurende producten, schuursponsjes of oplosmiddelen (aceton, trichloorethyleen, enz.).
• Gepolijste verchroomde stalen oppervlakken
Verwijder licht vuil met een schone, vochtige, zachte doek. Doekjes van microvezels zijn
zeer geschikt.
WAARSCHUWING!
Zorg er bij de reiniging voor dat u niet tegen de richting van de roestvrijstalen finish (de
fijne horizontale lijnen) strijkt.
Maak geen cirkelbewegingen!
• Aluminiumoppervlakken
Verwijder licht vuil met een schone, vochtige, zachte doek. Doekjes van microvezels zijn
zeer geschikt.
• Middelen die krassen maken of schuren zijn niet geschikt.
• Gebruik indien nodig een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor chroomoppervlakken. Volg de aanwijzingen op de verpakking als u deze middelen gebruikt.
De binnenkant van de machine reinigen
Zorg ervoor dat de afdichtingsrubbers rondom de deur en het afwasmiddelbakje en glansmiddeldoseerbakje regelmatig met een vochtige doek worden gereinigd.
Wij adviseren eenmaal per 3 maanden een afwasprogramma voor ernstig vervuild serviesgoed te draaien met afwasmiddel, maar zonder serviesgoed.
Als de afwasmachine langere tijd niet wordt gebruikt
Als u de afwasmachine gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u:
1. de stekker uit het stopcontact te trekken en de kraan dicht te draaien.
2. de deur op een kier te zetten om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen.
3. het inwendige van de machine leeg en schoon te houden.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Zet de machine niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 0 °C. Als het toch niet
anders kan, maak de machine leeg, sluit de deur, ontkoppel de watertoevoerleiding en laat
deze leeglopen.
De machine verplaatsen
Als u de machine moet verplaatsen (bij verhuizing, enz.):
26
Problemen oplossen
1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. draai de waterkraan dicht.
3. verwijder de watertoevoer- en -afvoerslang.
4. trek de machine samen met de slangen naar voren.
Vermijd kantelen van de machine tijdens het vervoer.
Problemen oplossen
De afwasmachine start niet of stopt als hij bezig is. Bepaalde problemen zijn het gevolg van
een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de tabel hieronder beschreven
aanwijzingen.
Zet de afwasmachine uit en voer de volgende voorgestelde corrigerende handelingen uit.
Storingscode en storing
Mogelijke oorzaak en oplossing
• Voortdurend knipperen van het controle• De waterkraan is verstopt of aangezet met
lampje programma bezig
kalkaanslag.
•
verschijnt in het display.
Maak de waterkraan schoon.
• onderbroken geluidssignaal
• De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan
De afwasmachine wordt niet gevuld met water.
open.
• Het filter (indien aanwezig) in de schroeffitting van de slang bij de waterinlaatklep is verstopt.
Reinig het filter in de schroeffitting.
• De watertoevoerslang is niet juist geplaatst of
is gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de wateraanvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig
•
verschijnt in het display.
• onderbroken geluidssignaal
Het afwaswater wordt niet afgevoerd.
• De gootsteenafvoer is geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
• De waterafvoerslang is niet juist geplaatst of
is gebogen of geknikt.
Controleer de aansluiting van de waterafvoerslang.
• Voortdurend knipperen van het controlelampje programma bezig
•
verschijnt in het display.
• onderbroken geluidssignaal
Anti-overstromingsinrichting is geactiveerd.
• Draai de waterkraan dicht en neem contact
op met onze service-afdeling.
Problemen oplossen
Storingscode en storing
Het programma begint niet.
27
Mogelijke oorzaak en oplossing
• De deur van de afwasmachine is niet goed
gesloten. Sluit de deur.
• De stekker zit niet in het stopcontact. Steek
de stekker in het stopcontact.
• De zekering in de meterkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
• Uitgestelde start is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde start als het serviesgoed direct moet worden afgewassen.
Nadat u deze controles hebt uitgevoerd, schakelt u het apparaat in: Het programma gaat
verder op het punt waar het was onderbroken.
Als de storing of storingscode zich opnieuw voordoet, dient u contact op te nemen met
onze service-afdeling.
Voor andere, niet in de bovenstaande tabel beschreven storingscodes dient u ook contact
op te nemen met onze service-afdeling, onder vermelding van het model (Mod.), productnummer (PNC) en serienummer (S.N.).
Deze informatie is te vinden op het typeplaatje aan de zijkant van de deur van de afwasmachine.
Wij adviseren u deze nummers hier te noteren zodat u ze altijd bij de hand hebt:
Model : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productnummer :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienummer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het afwasresultaat is niet bevredigend
De borden zijn niet schoon
• Het verkeerde afwasprogramma is geselecteerd.
• Het serviesgoed is zo geplaatst dat het water
niet alle delen van het oppervlak kan bereiken.
De rekken moeten niet te vol worden geladen.
• De sproeiarmen kunnen niet vrij draaien als
gevolg van een onjuiste plaatsing van het serviesgoed.
• De filters in de bodem van het afwascompartiment zijn vuil of onjuist geplaatst.
• Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
• Als er kalkresten op het serviesgoed achterblijven; het zoutreservoir is leeg of de waterontharder is op het onjuiste niveau ingesteld.
• De afvoerslang is niet correct aangesloten.
• Het deksel van het zoutreservoir is niet goed
gesloten.
Het serviesgoed is nat en dof
• Er is geen glansmiddel gebruikt.
• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
De glazen en borden vertonen strepen, melkachtige vlekken of een blauwzweem
• Verlaag de dosering van het glansmiddel.
28
Technische gegevens
Het afwasresultaat is niet bevredigend
Opgedroogde waterdruppels op glazen en borden
• Verhoog de dosering van het glansmiddel.
• Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem
contact op met de consumentenlijn van de
afwasmiddellenfabrikant.
Als het probleem na al deze controles aanhoudt, neem dan contact op met onze serviceafdeling.
Technische gegevens
Afmetingen
Breedte x Hoogte x Diepte (cm) 54,6 x 75,9 x 55,6
Elektrische aansluiting - Volta- Informatie over de elektrische aansluiting is te vinden op het tyge - Totale vermogen - Zeke- peplaatje op de binnenrand van de deur van de afwasmachine
ring
Leidingwaterdruk
Minimaal - Maximaal (MPa)
0,05 - 0,8
Capaciteit
Couverts
11
Aanwijzingen voor testinstituten
Het testen in overeenstemming met EN 60704 moet uitgevoerd worden met een volledig
geladen apparaat en met gebruik van het testprogramma (zie "Wasprogramma's")
Het testen in overeenstemming met EN 50242 moet worden uitgevoerd nadat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn met respectievelijk zout en glansmiddel
en met gebruik van het testprogramma (zie "Wasprogramma's")
Volledige belading: 11 standaardcouverts
Hoeveelheid benodigd afwasmiddel:
27,5 g (Type B)
Instelling glansmiddel:
stand 6 (type III)
Voorbeelden voor het inruimen van de afwasmachine:
Aanwijzingen voor testinstituten
Onderrek
Bovenrek 1)
1) (bovenrek weggeklapt)
Bestekmand
3
3
3
6
3
1
8
1
3
3
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
29
30
Montage
Montage-instructies
Montage
WAARSCHUWING!
Alle elektrotechnische en/of loodgieterswerkzaamheden die nodig zijn voor de installatie
van het apparaat dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen alvorens de machine te plaatsen.
Plaats de machine indien mogelijk naast een waterkraan en een afvoer.
Deze afwasmachine is ontworpen voor installatie onder een keukenblad of werkoppervlak.
Tijdens alle werkzaamheden waarbij interne onderdelen toegankelijk zijn, dient de stekker
uit het stopcontact te worden getrokken.
Aansluiting aan de waterleiding
Wateraansluitingen
Aansluiting op een koudwaterkraan wordt aanbevolen. Als de aansluiting wordt gemaakt
op een heetwaterkraan, dan mag de temperatuur van het water niet hoger zijn dan 60 °C.
Het gebruik van warm water is niet altijd efficiënt bij sterk vervuild serviesgoed omdat het
afwasprogramma in dat geval sterk wordt verkort.
Voor het tot stand brengen van de aansluiting zelf is de wartelmoer die aan de waterslang
van de machine is bevestigd, geschikt voor montage op een leidinguiteinde van 3/4" gasdraad of op een speciale kraan met snelkoppeling zoals de Press-block.
De waterdruk moet zich binnen de grenzen bevinden zoals vermeld in de "Technische specificaties". Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de gemiddelde leidingwaterdruk
in uw omgeving.
De watertoevoerslang mag tijdens het aansluiten niet zijn geknikt, worden platgedrukt of
in de knoop zitten.
De afwasmachine is voorzien van een vul- en afvoerslang die afhankelijk van de installatie
door middel van de sluitmoer naar links of naar rechts kunnen worden gedraaid.
De sluitmoer moet goed worden bevestigd om waterlekkage te voorkomen.
(Let op! NIET alle modellen afwasmachines hebben vul- en afvoerslangen die zijn uitgerust
met een sluitmoer. In dat geval is de genoemde voorziening niet mogelijk). Als de machine
wordt aangesloten op nieuwe leidingen of op leidingen die lang niet zijn gebruikt, dient u
het water enkele minuten te laten doorlopen alvorens de toevoerslang aan te sluiten.
Gebruik GEEN aansluitslangen die eerder voor een oude machine zijn gebruikt.
Dit apparaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat het in de machine
gebruikte water terugkeert in het drinkwatersysteem. Dit apparaat voldoet aan de van
toepassing zijnde regelgeving voor loodgieterswerk.
Watertoevoerslang met veiligheidsklep
Na aansluiting van de dubbelwandige watertoevoerslang bevindt de veiligheidsklep zich bij
de kraan. Daarom bevindt de watertoevoerslang zich alleen onder druk als het water loopt.
Aansluiting aan de waterleiding
31
Als de watertoevoerslang dan begint te lekken, sluit de veiligheidsklep het stromende water
af.
Pas op als u de watertoevoerslang installeert:
• de elektriciteitskabel voor de veiligheidsklep bevindt zich in de dubbelwandige watertoevoerslang. Dompel de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in water.
• Ais de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd raken, trek dan direct de
stekker uit het stopcontact.
• Een watertoevoerslang met veiligheidsklep mag alleen worden vervangen door een specialist of door ELECTROLUX Service.
WAARSCHUWING!
Waarschuwing! Gevaarlijke spanning.
Aansluiting waterafvoerslang
De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar
links of naar rechts lopen
Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of
platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van
water kan vertragen of in de weg staan.
De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het
water dan weer in de machine terug kan lopen.
Bij het aansluiten van de afvoerslang op een sifon onder de gootsteen moet het gehele
plastic membraan (A) verwijderd worden . Indien niet het gehele membraan wordt verwijderd zullen zich op den duur voedseldeeltjes verzamelen die de afvoerslang van de afwasmachine kunnen verstoppen.
32
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Onze apparaten worden geleverd met een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat vuil water niet terug kan lopen
in de machine. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een
geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer
van uw afwasmachine in de weg staan. Wij adviseren u dan
ook de terugslagklep te verwijderen.
Om te voorkomen dat er lekkage optreedt na de installatie,
moet u ervoor zorgen dat de waterkoppelingen stevig vast zitten.
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Het apparaat moet volgens de veiligheidsvoorschriften worden geaard.
Alvorens het apparaat in gebruik te nemen dient u zich ervan te verzekeren dat de nominale
spanning en het spanningstype op het typeplaatje in overeenstemming zijn met de netspanning waarop de machine aangesloten gaat worden.
Ook de waarde van de zekering is te vinden op het typeplaatje.
Steek de stekker altijd in een correct geïnstalleerd schokbestendig stopcontact. Gebruik
geen meervoudige stekkers, verloopstekkers en verlengkabels.
Hierdoor kan brandgevaar door oververhitting ontstaan.
Laat indien nodig de wandcontactdoos van de huisinstallatie verplaatsen. Neem contact
op met onze service-afdeling als het aansluitsnoer moet worden vervangen.
De stekker moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Trek altijd aan de stekker zelf.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als boven genoemde veiligheidsmaatregelen niet in acht worden genomen.
De scharnierdeur installeren en afstellen
Een normale keukenkastjedeur met de volgende
afmetingen kan worden gebruikt als de scharnierdeur:
• Max breedte 596 mm
• Max hoogte 720 mm
• Max diepte 20 mm
• Gewicht (inclusief handvat) 3 kg tot max. 8 kg
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de maximale deurhoogte niet
overschreden wordt, anders kan de deur niet
goed sluiten.
De scharnierdeur krijgt een handvat.
De scharnieren en bijbehorende schroeven die
De scharnierdeur afstellen
voor de installtie nodig zijn, zijn standaardonderdelen (bijgeleverd).
De scharnierdeur is ook verkrijgbaar als accessoire. Dit moet apart besteld worden:
• Set met scharnierdeur bij "AEG Nexxt"-design:
Accessoirenummer 153 1295 00
De plint is nog zichtbaar nadat de scharnierdeur
is geïnstalleerd en kan weggewerkt worden achter een bijpassend paneel, of kan weggewerkt
worden door het paneel van de keukeneenheid
te verlengen dat zich onder het apparaat bevindt.
De scharnierdeur afstellen
1.
2.
3.
Plaats de twee zijbalken A zoals getoond in de afbeelding hiernaast. Lijn
de balken aan de bovenkant uit, zodat
de bovenste opening over de voorgemonteerde uitlijningsschijf ligt. Maak
bij een breedte van 568 mm eerst de
bijgeleverde, extra uitlijningsschijven
vast B aan de al voorgemonteerde uitlijningsschijven.
Schroef de balken alleen aan de bovenkant vast.
Plaats het apparaat voor het keukenmeubel waarin hij geïnstalleerd moet
worden. Leg kabels en slangen in het
kastje ernaast.
Als u het apparaat in het kastje plaatst,
zorg dan dat de kabels en slangen mee
getrokken worden en niet bekneld raken.
33
34
De scharnierdeur afstellen
4.
Lijn het apparaat zijwaarts in de plint
uit met de hoek AN , draai de schroef
V licht aan.
5.
Voor het installeren van de scharnierondersteuning: Schroef de bodemeenheid van het scharnier in de gaten
die voorzien zijn in de scharnierondersteuning.
6.
Plaats de scharnierondersteuningen op
gelijkmatige afstand op de onderkant
van de uitsparing en lijn uit met de
voorkant van de onderkant van de uitsparing. Niet uit laten steken. Maak
vast met de 6 bijgeleverde houtschroeven.
De scharnierdeur afstellen
7.
Merk met het bijgeleverde boorsjabloon twee gaten en boor ze a (ø35 mm,
11 mm diep) voor de scharnieren aan
de onderkant van de scharnierdeur. Om
dit te doen moet het boorsjabloon uitgelijnd worden met de onderste rand
van de scharnierdeur.
8.
Merk met het bijgeleverde boorsjabloon 8 gaten en boor ze b voor de twee
geleiders (ø2 mm, 12 mm diep) aan de
bovenkant van de scharnierdeur. Om
dit te doen moet het boorsjabloon uitgelijnd worden met de bovenste rand
van de scharnierdeur.
9.
Schroef de scharnieren met behulp van
4 houtschroeven met verzonken kop de
rails met behulp van 8 Spax-schroeven
(4,0 x 20, pozidriv) vast aan de scharnierdeur.
35
36
De scharnierdeur afstellen
10. Klik de scharnieren op de scharnierdeur
in de vloereenheden van de scharnieren. Houd de scharnierdeur zorgvuldig
vast, zodat de scharnieren niet buigen.
11. Stel de scharnieren af met behulp van
de schroef A , B en C zodat hij past bij
het keukenkastje (openingsbreedte,
etc.)
12. Plaats de geleiders in de rails.
13. Maak de geleiders met schroeven links
en rechts vast aan de deur van het apparaat.
Milieubescherming
37
14. Stel de diepte van het apparaat in, open
de deur van het apparaat voorzichtig
zonder de positie te veranderen. Maak
het apparaat aan de bovenkant met
een houtschroef zijdelings vast.
15. Maak het appraat zijdelings vast door
de schroeven V aan te draaien. Om dit
te doen zijn er twee rechthoekige gaten
links en rechts in de scharnierondersteuning, zodat u er met een schroevendraaier bij kunt.
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in
de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
38
Milieubescherming
WAARSCHUWING!
Als u het apparaat afdankt:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg.
• Verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun
leven in gevaar brengen.
Sommaire
39
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Utilisation
Consignes de sécurité
Sécurité des enfants
Installation
Description de l'appareil
40
41
41
41
42
42
43
Bandeau de commande
Mode programmation
Signaux sonores
Première utilisation
44
45
45
46
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Réglage électronique
Utilisation du sel régénérant
46
46
47
Utilisation du liquide de rinçage
48
Réglage de la dose de liquide de rinçage
49
Utilisation quotidienne
49
117960340-00-112008
Rangement des couverts et de la vaisselle
50
Panier inférieur
51
Panier à couverts
52
Panier supérieur
53
Réglage de la hauteur du panier supérieur
54
Utilisation du produit de lavage
56
Versez le produit de lavage dans le
compartiment correspondant
56
Fonction "Tout en 1"
57
Activation/désactivation de la fonction
Multitab
58
Programmes de lavage
59
Sélection et départ d'un programme de lavage
59
Déchargement du lave-vaisselle
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Nettoyage des bras d'aspersion
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyage interne
En cas d'absence prolongée
Précautions contre le gel
Transport de l'appareil
Que faire si…
Caractéristiques techniques
61
61
61
63
63
64
64
64
64
64
66
Conseils pour les organismes de test
67
Instructions d'installation
Installation
68
68
Raccordement à l'arrivée d'eau
Raccordements à l'arrivée d'eau
Tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de
sécurité
Raccordement du tuyau de vidange
Branchement électrique
69
69
69
70
71
Installation de la porte d'habillage
71
Installation de la porte d'habillage
72
En matière de protection de l'environnement
76
Matériaux d'emballage
76
Sous réserve de modifications
40
Notice d'utilisation
Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ou décrets
pour une utilisation sur le territoire français.
Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l’environnement, vous devez d’abord lire impérativement les préconisations suivantes avant
toute utilisation de votre appareil.
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de détérioration de l’appareil, transportez-le dans sa position
d’utilisation muni de ses cales de transport (selon modèle). Au déballage de celuici, et pour empêcher des risques d’asphyxie et corporel, tenez les matériaux d’emballage hors de la portée des enfants.
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l’installation, les raccordements (eau, gaz, électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la
maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT
Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage
domestique normal. Ne l’utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou
pour d’autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des
risques matériel et corporel.
AVERTISSEMENT
Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N’utilisez
que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection
d’eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d’électrocution.
AVERTISSEMENT
Si votre appareil est équipé d’un éclairage, débranchez l’appareil avant de procéder
au changement de l’ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s’électrocuter.
AVERTISSEMENT
Afin d’empêcher des risques d’explosion et d’incendie, ne placez pas de produits
inflammables ou d’éléments imbibés de produits inflammables à l’intérieur, à proximité ou sur l’appareil.
Consignes de sécurité
41
Consignes de sécurité
Pour votre sécurité et pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement
cette notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que
toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses options de
sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à
une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne, afin que le
nouvel utilisateur soit correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins
commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être
lavés en machine.
• N'utilisez pas de solvants dans votre lave-vaisselle. Ceux-ci pourraient provoquer une
explosion.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier
à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le panier
supérieur.
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en
échapper.
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage.
• Lorsque le programme est terminé, débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée
d'eau.
• Cet appareil ne peut être entretenu et réparé que par un technicien autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.
• N'essayez en aucun cas de réparer le lave-vaisselle vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais
fonctionnement du lave-vaisselle. Contactez le Service Après-vente. Exigez des pièces
d'origine.
Consignes de sécurité
• Les personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou qui ne connaissent pas la machine, ne doivent pas utiliser l'appareil.
Elles doivent être supervisées ou guidées par la personne responsable de leur sécurité.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques
au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Potentiellement dangereux ! Respectez
les instructions de sécurité du fabricant de produit de lavage pour lave-vaisselle.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produit de lavage peuvent
subsister dans votre appareil.
• Assurez-vous que la porte du lave-vaisselle est toujours correctement fermée lorsque
vous n'êtes pas occupé à le remplir ou le vider. Vous éviterez ainsi que quelqu'un ne
trébuche sur la porte ouverte et ne se blesse.
42
Consignes de sécurité
• Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
Sécurité des enfants
• Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Ne laissez pas les enfants utiliser
l'appareil sans surveillance ou jouer avec celui-ci.
• Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• Éloignez les enfants à bonne distance de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
AVERTISSEMENT
Le produit de lavage pour lave-vaisselle est dangereux!
Le produit de lavage est très corrosif; tout accident provoqué par ce détergent doit impérativement faire l’objet d’un appel à votre centre antipoison régional et à un médecin. Si
quelqu’un a avalé du produit de lavage pour lave-vaisselle, il faut immédiatement contacter
le centre antipoison régional et un médecin. En cas de projection de produit de lavage dans
les yeux, baignez abondamment à l’eau en attendant l’intervention du médecin. Veillez à
ranger ce produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez jamais la porte
ouverte lorsque l’appareil contient du détergent.
Nous vous recommandons de remplir le réservoir de produit de lavage juste avant de démarrer un programme.
Installation
• Vérifiez que le lave-vaisselle n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez
jamais un appareil endommagé. Si votre lave-vaisselle est endommagé, adressez-vous à
votre revendeur.
• Retirez tous les emballages avant utilisation.
• Les branchements électriques et hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil ne
doivent être effectués que par un électricien et/ou un plombier qualifié.
• Pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier les spécifications ou de tenter de
modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
• N'utilisez jamais le lave-vaisselle si le câble électrique ou les tuyaux d'eau sont endommagés ; ou si le bandeau de commande, le plan de travail de l'appareil ou le socle sont
endommagés au point que l'intérieur de l'appareil en est accessible. Contactez votre
Service Après-vente pour éviter tout danger.
• Les parois du lave-vaisselle ne doivent jamais être percées, pour éviter d'endommager
les composants hydrauliques et électriques.
AVERTISSEMENT
Avant de procéder aux branchements électriques et hydrauliques, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans les paragraphes spécifiques de cette
notice.
Description de l'appareil
Description de l'appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bras d'aspersion supérieur
Panier supérieur
Bras d'aspersion du panier supérieur
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Réservoir à sel
43
44
Bandeau de commande
Bandeau de commande
1
2
3
4
5
6
Touche Marche/Arrêt
Affichage numérique
Touche Départ différé
Touches de sélection des programmes
Voyants
Touches de fonction
Voyants
MULTITAB
Indique que la fonction Multitab est activée/désactivée (voir fonction Multitab)
Sel
Il s'allume quand le réservoir à sel est vide. 1)
Produit rinçage
Il s'allume quand le distributeur de liquide de rinçage est vide. 1)
1) Les voyants des réservoirs à sel et liquide de rinçage ne sont jamais allumés pendant qu'un programme est en
cours, même s'il est nécessaire d'ajouter du sel et/ou du liquide de rinçage.
L'affichage numérique indique :
• le niveau de dureté sur lequel est réglé l'adoucisseur d'eau,
• le temps restant (approximatif ) avant la fin du programme,
• l'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage ( UNIQUEMENT si la
fonction Multitab est activée),
• la fin du programme de lavage (affichage d'un zéro),
• le décompte du départ différé,
• les codes d'anomalie du lave-vaisselle,
• l'activation/la désactivation des signaux sonores.
Touches de fonction
Ces touches servent aussi à régler les fonctions suivantes :
Bandeau de commande
45
•
•
•
•
le réglage de l'adoucisseur d'eau,
l'annulation d'un programme en cours ou d'un départ différé,
l'activation/la désactivation de la fonction Multitab
l'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage si la fonction Multitab
est activée,
• l'activation/la désactivation des signaux sonores.
Mode programmation
L'appareil est en mode programmation lorsque tous les voyants de programme sont allumés.
Rappelez-vous que pour effectuer une opération quelconque, comme par exemple :
• sélectionner un programme de lavage
• régler l'adoucisseur d'eau
• activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage
• activer/désactiver les signaux sonores
l'appareil DOIT être en mode programmation.
Si un voyant de programme est allumé, cela signifie que le dernier programme de lavage
exécuté est encore en mémoire.
Dans un tel cas, pour restaurer le mode programmation, il sera nécessaire d'annuler le
programme.
Pour annuler un programme sélectionné ou en cours : appuyez simultanément sur les
deux touches situées au-dessus du mot RESET et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
tous les voyants de programme soient allumés. Le programme est alors annulé et l'appareil
se trouve en mode programmation.
Signaux sonores
Des signaux sonores ont été programmés pour indiquer les opérations que l'appareil est en
train d'exécuter :
• régler l'adoucisseur d'eau
• fin du programme
• déclenchement d'une alarme en cas d'anomalie de fonctionnement.
Réglage d'usine : Signaux sonores activés.
Il vous est possible de désactiver les signaux sonores en utilisant les touches de fonction.
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil DOIT être en mode programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches de fonction B et C , et maintenez-les appuyées
jusqu'à ce que les voyants des touches de fonction A , B et C commencent à clignoter.
3. Appuyez sur la touche de fonction C , les voyants des touches de fonction A et B
s'éteignent tandis que le voyant de la touche de fonction C continue de clignoter.
L'affichage numérique visualise le réglage actuel.
= Signaux sonores désactivés
= Signaux sonores activés
4. Pour modifier un paramètre, appuyez à nouveau sur la touche de fonction C : l'affichage
numérique indiquera le nouveau réglage.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez à l'arrêt le lave-vaisselle.
46
Première utilisation
Première utilisation
Avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la première fois :
• Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux
instructions d'installation
• Retirez tous les emballages présents à l'intérieur de l'appareil
• Réglez l'adoucisseur d'eau
• Versez 1 l d'eau dans le réservoir à sel, puis approvisionnez en sel
• Remplissez le distributeur de liquide de rinçage
Si vous souhaitez utiliser des pastilles de détergent multifonctions telles que : "3 en 1", "4
en 1", "5 en 1" etc., programmez la fonction Multitab (voir "Fonction Multitab").
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
Plus la teneur en minéraux et en sels est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est
calculée en échelles équivalentes, degrés allemands (°dH), degrés français (°TH) et mmol/l
(millimol par litre - unité internationale de dureté de l'eau).
L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Renseignez-vous auprès de la Compagnie locale de distribution des eaux pour connaître le
degré de dureté de l'eau de votre zone d'habitation.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé des deux façons suivantes : manuellement, à l'aide du
sélecteur de dureté de l'eau, et électroniquement.
Dureté de l'eau
Réglage de la dureté de l'eau
Utilisation du
sel régénérant
°dH
°TH
mmol/l
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
2
niveau 10
oui
43 - 50
76 - 90
7,6 - 8,9
2
niveau 9
oui
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
2
niveau 8
oui
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
2
niveau 7
oui
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
2
niveau 6
oui
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
2
niveau 5
oui
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
1
niveau 4
oui
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
1
niveau 3
oui
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
1
niveau 2
oui
<4
<7
< 0,7
1
niveau 1
non
Réglage électronique
Le lave-vaisselle est réglé d'usine sur la position 5.
Utilisation du sel régénérant
47
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le lave-vaisselle doit se trouver en mode programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches B et C , et maintenez-les appuyées jusqu'à ce
que les voyants correspondant aux touches A , B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche A , les voyants correspondant aux touches B et C s'éteignent
tandis que le voyant correspondant à la touche A continue de clignoter. Le niveau actuel
est visualisé sur l'affichage numérique et signalé par une série de signaux sonores répétés.
Exemples :
affiché, série de 5 signaux sonores, pause, etc. = niveau 5
affiché, série de 10 signaux sonores, pause, etc. = niveau 10
4. Pour modifier le niveau, appuyez sur la touche A . Chaque pression de la touche détermine le passage au niveau suivant (pour le réglage, reportez-vous au tableau).
Exemples : si le niveau de dureté est réglé sur 5, une pression supplémentaire sur la
touche A , détermine la sélection du niveau 6. si le niveau de dureté est réglé sur 10,
une pression supplémentaire sur la touche A détermine la sélection du niveau 1.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt.
Utilisation du sel régénérant
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement du sel spécial pour lave-vaisselle. Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de cuisine, peut
endommager l'adoucisseur d'eau. Approvisionnez en sel avant de démarrer un programme
de lavage complet. Vous éviterez ainsi que des grains de sel ou de l'eau salée qui a débordé
n'entre en contact avec le fond de la cuve pendant un laps de temps prolongé, engendrant
de la corrosion.
Pour réapprovisionner :
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur et dévissez le bouchon du réservoir à sel en
le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 l d'eau à l'intérieur du réservoir (cette opération est nécessaire uniquement
lorsque vous remplissez le réservoir pour la première fois) .
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir, jusqu'à ce que le réservoir soit rempli.
48
Utilisation du liquide de rinçage
4. Remettez le bouchon en place en veillant
à ce que le filetage et le joint ne présentent
aucune trace de sel.
5. Serrez le bouchon en le tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce
que vous entendiez un clic.
Ne vous préoccupez pas si de l'eau déborde du
réservoir lorsque vous le remplissez. Cela est
parfaitement normal.
Assurez-vous qu’il n’y ait pas de dépot de sel à l’extérieur du réservoir. Un résidu
de sel qui stagne sur la cuve pendant un certain temps perce la cuve.
Le voyant du réservoir à sel peut rester allumé pendant 2 à 6 heures après le remplissage,
à condition que le lave-vaisselle reste sous tension. Si vous utilisez un sel peu soluble, il se
peut que cette opération prenne davantage de temps. le fonctionnement de l'appareil n'en
sera pas pour autant entravé.
Utilisation du liquide de rinçage
AVERTISSEMENT
Utilisez exclusivement des liquides de rinçage de marque, spéciaux pour lave-vaisselle.
Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex. un
agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit de lavage liquide). Cela aurait pour effet
d'endommager la machine.
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans taches ni striures.
Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours du dernier rinçage.
1. Ouvrez le distributeur en appuyant sur le
levier de fermeture (A).
Utilisation quotidienne
49
2. Versez le liquide de rinçage dans la goulotte de remplissage. Le niveau maximum
de remplissage est signalé par "max".
Le distributeur contient environ 110 ml de
liquide de rinçage, quantité suffisante
pour 16 à 40 cycles de lavage, en fonction
du réglage de la dose programmée.
3. Vérifiez que le couvercle est fermé après
chaque remplissage.
Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin d'éviter
une formation excessive de mousse lors du lavage suivant.
Réglage de la dose de liquide de rinçage
En fonction des résultats de brillance et de séchage obtenus, adaptez le dosage du liquide
de rinçage à l'aide du sélecteur à 6 positions (position 1 = dosage minimum, position 6 =
dosage maximum).
La dose est réglée d'usine sur la position 4.
Augmentez le dosage si vous constatez la présence
de gouttes d'eau ou de taches de calcaire sur la
vaisselle au terme du lavage.
En revanche, si des rayures blanches sont présentes
sur la vaisselle, ou si les verres et les lames de couteaux sont recouverts d'un film bleuâtre, il convient de réduire le dosage.
Utilisation quotidienne
•
•
•
•
•
Contrôlez le niveau du réservoir de sel et du distributeur de liquide de rinçage.
Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant.
Sélectionnez un programme adapté au lavage des couverts et de la vaisselle.
Démarrez le programme.
50
Rangement des couverts et de la vaisselle
Rangement des couverts et de la vaisselle
Les éponges, les chiffons de nettoyage et tout autre objet absorbant l'eau ne doivent pas
être lavés au lave-vaisselle.
• Avant de charger la vaisselle, veillez à :
– enlever tous les restes d' aliments.
– Laissez tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés
ou attachés
• Lorsque vous chargez la vaisselle et les couverts, veillez à prendre les précautions suivantes :
– La vaisselle et les couverts ne doivent pas entraver la rotation des bras d'aspersion.
– Chargez les articles creux, tels que tasses, verres, casseroles, etc. en les retournant, de
manière à ce que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
– La vaisselle et les couverts ne doivent pas être insérés les uns dans les autres, ou se
chevaucher.
– Pour éviter que les verres ne se brisent, évitez qu'ils ne se touchent.
– Déposez les petits objets dans le panier à couverts.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes
d'eau ; ces articles ne seront pas séchés aussi bien que les articles en porcelaine et en
acier.
• Les articles légers (bols en plastique, etc.) doivent être rangés dans le panier supérieur et
disposés de façon à ce qu'ils ne puissent se retourner.
Pour le lavage au lave-vaisselle, les couverts et plats suivants
ne sont pas adaptés :
peuvent convenir dans une mesure limitée :
• Couverts à manche en bois, en corne, en por- • Lavez au lave-vaisselle uniquement de la vaiscelaine ou en nacre.
selle en faïence garantie lavable en machine
• Articles en plastique non résistant à la chapar le fabricant.
leur.
• Les décors vernis peuvent se ternir au fil des
• Couverts anciens dont certains éléments sont
lavages.
collés et ne résistent pas à la température.
• Les pièces en argent et en aluminium ont ten• Couverts ou vaisselle présentant des soududance à se décolorer au cours du lavage : les
res.
résidus de blanc d'œuf, de jaune d'œuf et de
• Articles en étain ou en cuivre.
moutarde provoquent souvent une décolora• Verres en cristal au plomb.
tion et la formation de taches sur l'argent. Par
• Articles en acier sujets à la rouille.
conséquent, veillez à toujours éliminer les res• Plateaux en bois.
tes d'aliments de la vaisselle en argent si vous
• Articles en fibres synthétiques.
ne la lavez pas immédiatement après utilisation.
Ouvrez la porte et tirez les paniers vers vous pour y charger la vaisselle.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Panier inférieur
Le panier inférieur est conçu pour y ranger des
casseroles, des couvercles, des assiettes, des saladiers, des couverts, etc.
Vous pouvez placer une assiette de service face au
panier à couverts.
Vous pouvez facilement rabattre le support d'assiettes arrière vers le bas pour ranger des casseroles, des poêles et des saladiers.
En rabattant vers le bas le support d'assiettes de
droite, vous créez un autre support d'assiettes pour
ranger des assiettes creuses et des saladiers.
1. Relevez un peu l'arrière des deux supports
d'assiettes et rabattez-les vers l'intérieur pour
qu'ils se chevauchent.
Vous pouvez rabattre le support d'assiettes de
gauche vers le bas pour régler la largeur.
• Pour les rabattre vers le bas, relevez un peu l'arrière des deux supports d'assiette et rabattezles vers l'avant pour qu'ils se chevauchent.
• Pour régler la largeur : soulevez de l'arrière le
support d'assiettes de droite afin de le dégager,
puis tirez-le en arrière pour le faire sortir du
guide avant.
Insérez le support d'assiettes dans l'autre guide
et appuyez fermement sur l'arrière jusqu'à ce
qu'il s'encliquette.
51
52
Rangement des couverts et de la vaisselle
Panier à couverts
AVERTISSEMENT
Les couteaux à longue lame disposés avec le manche vers le bas représentent un danger
potentiel. Les couteaux et les autres ustensiles pointus ou coupants doivent être placés en
position horizontale dans le panier supérieur. Soyez prudent lorsque vous chargez ou déchargez des articles coupants du lave-vaisselle.
Disposez les fourchettes et les cuillères dans le panier à couverts extractible, le manche tourné vers
le bas, et les couteaux avec le manche orienté vers
le haut.
Si les manches dépassent du fond du panier à couverts et entravent la rotation du bras d'aspersion,
disposez les couverts avec le manche tourné vers
le haut.
Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin
d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
Pour faciliter le chargement du panier à couverts,
nous vous conseillons d'abaisser la poignée de celui-ci.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser
les séparateurs à couverts.
Si la taille des couverts ne permet pas l'utilisation
des séparateurs, il vous sera possible de les retirer
facilement.
Le panier à couverts est constitué de deux parties
amovibles, qu'il vous est possible de séparer pour
obtenir une plus grande surface de rangement.
Pour séparer les deux parties, faites-les glisser à
l'horizontale en direction opposée et détachez-les.
Pour les assembler à nouveau, procédez dans le
sens inverse.
Panier supérieur
Le panier supérieur est conçu pour y ranger des
sous-tasses, des saladiers, des tasses, des verres,
des casseroles et des couvercles.
53
54
Rangement des couverts et de la vaisselle
Supports réglables pour tasses
• Disposez les articles en quinconce au-dessus et
au-dessous des supports pour tasses, de façon
à ce que l'eau puisse atteindre toutes les surfaces.
• Pour la vaisselle de grande dimension, vous
pouvez rabattre les supports pour tasses vers le
haut.
• Les supports pour tasses peuvent également
être réglés en position intermédiaire. Couchez
ou suspendez les verres à pied en insérant leur
pied dans les fentes des supports pour tasses.
Supports pour verres
Pour les verres à pied long et cylindrique, rabattez
le support pour verres vers le haut. (fig. 1)
Pour vider l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé,
rabattez le support pour verres vers la droite. (fig.
2)
Vous pouvez aussi placer les verres sur les pointes
des barres de maintien spécial verres.
Réglage de la hauteur du panier supérieur
Si vous devez laver des plats de grande dimension, disposez-les dans le panier inférieur
après avoir mis le panier supérieur dans sa position la plus haute.
Vous pouvez aussi régler la hauteur du panier supérieur lorsque le panier est plein.
Réglage de la hauteur du panier supérieur :
Rangement des couverts et de la vaisselle
55
1. Tirez complètement le panier supérieur
pour le faire sortir.
2. Relevez le panier supérieur au maximum
puis abaissez-le verticalement.
Le panier supérieur se verrouille dans sa
position la plus haute ou la plus basse.
AVERTISSEMENT
Après avoir chargé l'appareil, veillez à toujours refermer la porte, car une porte ouverte est
source de danger.
Dimensions maximum des assiettes lorsque Dimension maximum des assiettes lorsque
le panier supérieur est dans sa position la le panier supérieur est dans sa position la
plus haute.
plus basse.
18
32
25
20
30
25
56
Utilisation du produit de lavage
Rangement des grandes assiettes dans le
panier inférieur.
Avant de refermer la porte, assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement.
Utilisation du produit de lavage
Utilisez exclusivement des produits de lavage spécialement conçus pour une utilisation au
lave-vaisselle.
Veuillez respecter le dosage et les consignes de stockage du fabricant figurant sur l'emballage.
En utilisant la quantité de produit de lavage strictement nécessaire, vous contribuerez à la
protection de l'environnement.
Versez le produit de lavage dans le compartiment correspondant
1. Ouvrez le couvercle.
Fonction "Tout en 1"
57
2. Versez le produit de lavage dans le distributeur (1). Le repère indique le niveau de
dosage :
20 = environ 20 g de produit de lavage
30 = environ 30 g de produit de lavage.
3. Tous les programmes avec prélavage nécessitent une dose supplémentaire de produit de lavage (5 à 10 g) à placer dans le
compartiment de prélavage (2).
Ce produit de lavage agira au cours de la
phase de prélavage.
4. Si vous utilisez du produit de lavage en
pastilles, placez la pastille dans le compartiment (1)
5. Fermez le couvercle et appuyez jusqu'à ce
qu'il soit verrouillé.
Produit de lavage en pastilles
Les produits de lavage en pastilles de différents
fabricants présentent un taux de dissolution
variable. C'est pourquoi certains produits de
lavage en pastilles n'atteignent pas leur pouvoir de nettoyage optimal au cours des programmes courts. Par conséquent, veuillez sélectionner un programme de lavage long si
vous utilisez des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de lessive.
Fonction "Tout en 1"
Cet appareil est doté de la fonction "Multitab ", ce qui vous permet d'utiliser les pastilles
de détergent multifonctions "Multitab".
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Ils peuvent également contenir d'autres substances selon le type de pastille
utilisé ("3 en 1", "4 en 1", "5 en 1", etc.).
Vérifiez que ces produits de lavage sont appropriés au degré de dureté de l'eau d'alimentation. Consultez à cet effet les instructions du fabricant.
Cette fonction peut être sélectionnée avec tous les programmes de lavage. Lorsque cette
fonction est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage et en sel à partir des bacs
respectifs est automatiquement désactivée, de même que les voyants correspondant au sel
et au liquide de rinçage.
Sélectionnez la "fonction Multitab " avant de lancer un programme de lavage.
Dès que cette fonction est sélectionnée (le voyant correspondant s'allume), elle restera
également activée pour les programmes de lavage suivants.
58
Fonction "Tout en 1"
L'utilisation de la fonction "Multitab ", peut entraîner une modification de la durée du cycle.
Dans ce cas, la durée du programme est automatiquement mise à jour sur l'affichage numérique.
Une fois que le programme a démarré, la fonction "Multitab " NE peut PLUS être modifiée.
Si vous souhaitez annuler la fonction "Multitab" il vous faudra d'abord annuler la sélection
du programme de lavage, puis désactiver la fonction "Multitab ".
Dans ce cas, vous devrez régler à nouveau le programme de lavage (et les options souhaitées).
Activation/désactivation de la fonction Multitab
Appuyez simultanément sur les deux touches Multitab (D et E), et maintenez-les appuyées
jusqu'à ce que le voyant correspondant à la "fonctionMultitab" s'allume. Cela signifie que
la fonction est activée.
Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur ces deux touches jusqu'à ce que le
voyant correspondant à la "fonction Multitab" s'éteigne.
Si le séchage n'est pas satisfaisant, nous vous suggérons de :
1. Remplir le distributeur de liquide de rinçage.
2. Activer le distributeur de liquide de rinçage.
3. Régler le dosage du liquide de rinçage sur la position 2.
• L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la "fonction Multitab" est activée.
Activation/désactivation du distributeur de liquide de rinçage
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le lave-vaisselle doit se trouver en mode programmation.
2. Appuyez simultanément sur les touches B et C , jusqu'à ce que les voyants correspondant aux touches A , B et C clignotent.
3. Appuyez sur la touche B , les voyants correspondant aux touches A et C s'éteignent
tandis que le voyant correspondant à la touche B continue de clignoter. L'affichage
numérique visualise le réglage actuel :
= Distributeur de liquide de rinçage désactivé.
= Distributeur de liquide de rinçage activé.
4. Pour modifier un paramètre, appuyez à nouveau sur la touche B , le nouveau paramètre
apparaît sur l'affichage numérique.
5. Pour mémoriser cette opération, mettez à l'arrêt le lave-vaisselle en appuyant sur la
touche Marche/Arrêt.
Si vous souhaitez réutiliser des produits de lavage traditionnels, nous vous recommandons
de :
1. Désactiver la "fonction Multitab".
2. Approvisionner à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
3. Régler la position maximale du degré de dureté de l'eau et d'effectuer 1 programme
normal sans charger l'appareil.
4. Régler ensuite le degré de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre
région.
5. Régler la dose de liquide de rinçage.
Programmes de lavage
59
Programmes de lavage
Tous
Charge partielle (à compléter dans la
journée) 5)
1,1 - 1,5 Énergie (kWh)
85 - 105 Durée (minutes)
Séchage
Rinçage final
12 - 22 Eau (litres)
8
Prélavage
22 - 24
Vaisselle et
couverts
14 - 15
Moyennement sale
4
ECO 50° 4)
0,9
Vaisselle,
couverts,
plats et casseroles
1,9 - 2,1
Très sale
1,0 - 1,1
INTESIVE
CARE 70°
0,1
Vaisselle et
couverts
30
Légèrement sale
116 - 126
30 MIN 3)
Valeurs de consommation 1)
7 165 - 175
AUTOMATIC 2) Normale et Vaisselle,
très sale
couverts,
plats et casseroles
1/2x Rinçage intermédiaire
Description du programme
2x
Type de vaisselle
Lavage principal
Degré de
salissure
Prélavage
Programme
1) Les valeurs de consommation sont fournies à titre indicatif et varient en fonction de la pression et de la
température de l'eau, des variations dans l'alimentation électrique et de la quantité de vaisselle.
2) Au cours du programme "Auto", le degré de salissure de la vaisselle est déterminé par le degré de turbidité de
l'eau. La durée du programme, les niveaux de consommation d'eau et d'énergie peuvent varier ; tout dépend
de la charge du lave-vaisselle (pleine ou demi-charge) et du degré de salissure de la vaisselle. La température
de l'eau est automatiquement ajustée entre 50 °C et 65 °C.
3) Idéal pour un lave-vaisselle partiellement chargé. Programme de lavage journalier parfait, adapté aux besoins
d'une famille de 4 personnes qui souhaitent seulement laver la vaisselle et les couverts du dîner et du petit
déjeuner.
4) Programme de test des organismes de contrôle.
5) Ce programme n'utilise pas de produit de lavage
Sélection et départ d'un programme de lavage
Sélectionnez le programme et le départ différé en laissant la porte légèrement ouverte. Le départ du programme ou le décompte du départ différé démarrera uniquement après que vous aurez refermé la porte. Vous pouvez effectuer toutes les
modifications souhaitées jusqu'à ce moment-là.
60
Sélection et départ d'un programme de lavage
1. Vérifiez que les paniers ont été chargés correctement et que les bras d'aspersion tournent librement.
2. Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil DOIT être en mode programmation.
4. Appuyez sur la touche correspondant au programme souhaité (reportez-vous au tableau des 'Programmes de lavage'). Fermez la porte de l'appareil, le programme démarre
automatiquement.
Réglage et départ du programme avec "départ différé"
1. Après avoir sélectionné le programme de lavage, appuyez sur la touche de départ différé
jusqu'à ce que le nombre d'heures correspondant au départ différé apparaisse sur l'affichage numérique. Le départ du programme de lavage peut être différé de 1 heure à
19 heures.
2. Fermez la porte de l'appareil, le décompte démarre automatiquement.
3. Le décompte s'effectue d'heure en heure.
4. L'ouverture de la porte interrompt le décompte. Fermez la porte du lave-vaisselle et le
décompte reprend là où il a été interrompu.
5. Dès que la durée du départ différé est écoulée, le programme démarre automatiquement.
AVERTISSEMENT
Interrompez ou annulez un programme en cours UNIQUEMENT si cela s'avère strictement nécessaire. Attention! Un nuage de vapeur peut s'échapper par la porte du
lave-vaisselle lorsque vous l'ouvrez. Soyez prudent en effectuant cette opération.
Interruption d'un programme en cours
• Ouvrez la porte du lave-vaisselle ; le programme s'arrête. Fermez la porte ; le programme
reprendra là où il a été interrompu.
Annulation d'un départ différé ou d'un programme en cours
• Appuyez simultanément sur les deux touches de fonction B et C , et maintenez-les
appuyées jusqu'à ce que tous les voyants de programme s'allument.
• L'annulation d'un départ différé annule également le programme de lavage sélectionné.
Vous devez répéter la sélection du programme de lavage.
• Si vous voulez sélectionner un nouveau programme, vérifiez qu'il y a du produit de lavage
dans le distributeur correspondant.
Fin du programme de lavage
• L'appareil s'arrête automatiquement et un signal sonore vous informe de la fin du programme.
1. Ouvrez la porte de l'appareil. Un zéro apparaît sur l'affichage numérique.
Le voyant du programme qui vient de se terminer reste allumé.
2. Mettez l'appareil à l'arrêt.
3. Laissez-la porte de l'appareil entrouverte et attendez quelques minutes avant de décharger la vaisselle. cela permet de la laisser refroidir et améliore le processus de séchage.
Déchargement du lave-vaisselle
61
Mode Veille
Si vous ne mettez pas l'appareil à l'arrêt à la fin du programme de lavage, l'appareil se met
automatiquement en mode Veille. Le mode Veille fait diminuer la consommation d'énergie.
Trois minutes après la fin du programme, tous les voyants s'éteignent et 1 barre horizontale
apparaît sur l'affichage numérique.
Appuyez sur une des touches (à l'exception de la touche Marche/Arrêt), pour revenir au
mode Fin de programme.
Déchargement du lave-vaisselle
• Les plats encore chauds sont sensibles aux chocs.
C'est pourquoi il est préférable de laisser refroidir la vaisselle avant de la décharger de
la machine.
• Videz en premier lieu le panier inférieur, puis le panier supérieur ; ceci permettra d'éviter
que de l'eau ne s'égoutte du panier supérieur sur la vaisselle du panier inférieur.
• Il se peut que de l'eau soit présente sur les parois externes et sur la porte du lave-vaisselle,
car l'acier inoxydable est en définitive plus froid que les plats.
ATTENTION
Dès que le programme est terminé, débranchez le lave-vaisselle et fermez le robinet d'arrivée
d'eau.
Entretien et nettoyage
Nettoyage des filtres
Contrôlez et nettoyez les filtres très régulièrement. Des filtres non nettoyés réduisent les
performances de lavage.
AVERTISSEMENT
Avant de nettoyez les filtres, assurez-vous que l'appareil est mis à l'arrêt.
AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais le lave-vaisselle sans les filtres. Si les filtres n'ont pas été correctement
réinstallés, les performances de lavage pourront être compromises et l'appareil pourrait
être endommagé.
Filtre grossier
62
Entretien et nettoyage
Le filtre grossier (1) doit être contrôlé après chaque
cycle de lavage.
1. Ouvrez la porte, sortez le panier inférieur.
2. Retirez le filtre grossier et, si nécessaire, nettoyez-le minutieusement à l'eau courante.
3. Replacez le filtre grossier.
Filtre fin
Le filtre fin (2) doit être nettoyé très régulièrement.
1. Ouvrez la porte et sortez le panier inférieur.
2. Saisissez le filtre fin par la poignée et sortezle en le tournant vers la droite.
3. Nettoyez minutieusement le filtre fin à l'eau
courante avec une brosse.
4. Remettez le filtre fin au fond de la cuve et,
pour vous assurer qu'il est bien installé,
faites-le tourner vers la gauche dans le
sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
Entretien et nettoyage
63
Nettoyage des bras d'aspersion
Vérifiez régulièrement les orifices des 3 bras d'aspersion pour voir s'ils ne sont pas obstrués. Si nécessaire, nettoyez les orifices avec un petit bout de
fil fin ou une aiguille fine et un jet d'eau puissant.
Veillez à ne pas endommager les orifices.
Bras d'aspersion supérieur
1. Desserrez la vis de fixation ( A ) en la tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Tirez le bras d'aspersion pour le faire sortir de
son axe.
3. Nettoyez le bras d'aspersion et la vis de fixation.
4. Bloquez le bras d'aspersion avec la vis de fixation ( A ) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bras d'aspersion du panier supérieur
1. Sortez le bras d'aspersion du panier supérieur
en le tournant latéralement.
2. Nettoyez les orifices du bras d'aspersion.
3. Pour replacer le bras d'aspersion, appuyez en
poussant vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
Bras d'aspersion inférieur
1. Desserrez la vis de fixation ( B ) en la tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Tirez le bras d'aspersion pour le faire sortir de
son axe.
3. Nettoyez le bras d'aspersion et la vis de fixation.
4. Bloquez le bras d'aspersion avec la vis de fixation ( B ) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Nettoyage de la carrosserie
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commande, à l'aide
d'un chiffon doux humide, en cas de besoin humidifié d'un peu d'eau savonneuse. N'utilisez
64
Que faire si…
en aucun cas de substances abrasives, de tampons métalliques ou de solvants (acétone,
trichloréthylène, etc.).
• Surfaces en acier chromé poli
Éliminez la salissure avec un chiffon doux propre et humide. Les chiffons en microfibre
sont particulièrement adaptés.
AVERTISSEMENT
Lors du nettoyage, veillez à ne pas frotter dans le sens contraire du fini de l'acier inoxydable
(les fines lignes horizontales).
Pas de mouvements circulaires !
• Surfaces en aluminium
Éliminez la salissure avec un chiffon doux propre et humide. Les chiffons en microfibre
sont particulièrement adaptés.
• Les produits décapants ne sont pas adaptés.
• Si nécessaire, utilisez un produit spécial pour les surfaces chromées. Conformez-vous
aux instructions du fabricant lorsque vous utilisez ces produits.
Nettoyage interne
Essuyez régulièrement les joints situés autour de la porte et des distributeurs de produit de
lavage et de liquide de rinçage à l'aide d'un chiffon humide.
Nous vous conseillons d'effectuer tous les 3 mois un lavage pour vaisselle très sale mais
sans vaisselle et avec produit de lavage.
En cas d'absence prolongée
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, veillez à :
1. Débrancher l'appareil et à fermer le robinet d'arrivée d'eau.
2. Laisser la porte entrouverte pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
3. Nettoyer soigneusement l'intérieur de l'appareil.
Précautions contre le gel
Évitez d'installer l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0°C.
Si cela n'est pas possible, videz l'appareil, fermez la porte, débranchez le tuyau d'arrivée
d'eau et vidangez.
Transport de l'appareil
Si vous devez transporter l'appareil (en cas de déménagement, etc.) :
1. Retirez la fiche de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Retirez les tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange.
4. Tirez l'appareil hors de sa niche ainsi que les tuyaux.
Évitez d'incliner l'appareil au cours du transport.
Que faire si…
Le lave-vaisselle ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme. Certaines
anomalies de fonctionnement peuvent dépendre d'opérations d'entretien non correctes ou
Que faire si…
65
d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans le tableau, sans faire
appel à un technicien.
Mettez le lave-vaisselle à l'arrêt et effectuez les contrôles que nous vous suggérons ci-après.
Code d'erreur et anomalie de fonctionnement
Cause possible et solution
• le voyant du programme en cours clignote en • Le robinet d'arrivée d'eau est obstrué ou inpermanence
crusté de tartre.
•
apparaît sur l'affichage numérique.
Nettoyez le robinet d'arrivée d'eau.
• répétition du signal sonore
• Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. Ouvrez le
Le lave-vaisselle n'est pas approvisionné en eau.
robinet d'arrivée d'eau.
• Le filtre (s'il est présent) situé dans l'embout
à vis du tuyau au niveau de la soupape d'admission est bouché.
Nettoyez le filtre situé dans l'embout à vis du
tuyau.
• Le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas été installé
correctement, est plié ou écrasé.
Vérifiez le raccordement du tuyau d'arrivée
d'eau.
• le voyant du programme en cours clignote en • Le robinet de l'évier est bouché.
permanence
Nettoyez à fond le robinet de l'évier.
•
apparaît sur l'affichage numérique. • Le tuyau de vidange n'a pas été installé cor• répétition du signal sonore
rectement, est plié ou écrasé.
Le lave-vaisselle ne vidange pas.
Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
• le voyant du programme en cours clignote en • Fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez
permanence
le Service Après-vente.
•
apparaît sur l'affichage numérique.
• répétition du signal sonore
Le système de sécurité anti-débordement s'est
déclenché.
Le programme ne démarre pas.
• La porte du lave-vaisselle n'a pas été fermée
correctement. Fermez la porte.
• La fiche n'est pas branchée. Insérez la fiche
dans la prise secteur.
• Le fusible a grillé dans la boîte à fusibles.
Remplacez le fusible.
• Le départ différé a été réglé.
Si la vaisselle doit être lavée immédiatement,
annulez le départ différé.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en marche : Le programme reprendra
là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste ou que le code d'erreur s'affiche à nouveau, contactez le Service Aprèsvente.
Si des codes d'erreurs non décrits dans le tableau ci-dessus s'affichent, contactez le Service
Après-vente, communiquez le modèle, le numéro de code produit et le numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur le côté du lave-vaisselle.
66
Caractéristiques techniques
Afin de pouvoir disposer à tout moment de ces numéros, nous vous recommandons de les
inscrire ici :
Modèle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° code produit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° de série : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les résultats de lavage sont insatisfaisants
La vaisselle n'est pas propre
• Vous n'avez pas sélectionné le programme
approprié.
• La vaisselle est disposée de manière telle à
empêcher l'eau d'atteindre toutes les surfaces. Ne surchargez pas les paniers.
• La rotation des bras d'aspersion est entravée
par de la vaisselle mal rangée.
• Les filtres situés dans le fond de la cuve sont
encrassés ou mal installés.
• Vous avez utilisé trop peu de produit de lavage
ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
• Si des dépôts de tartre sont présents sur la
vaisselle ; cela signifie que le réservoir de sel
est vide ou que vous n'avez pas réglé correctement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Le raccordement du tuyau de vidange n'a pas
été réalisé correctement.
• Le bouchon du réservoir à sel n'a pas été vissé
correctement.
La vaisselle est mouillée et terne
• Vous n'avez pas utilisé de liquide de rinçage.
• Le distributeur de liquide de rinçage est vide.
Les verres et la vaisselle présentent des rayures, • Réduisez le dosage du liquide de rinçage.
des taches blanches ou un film bleuâtre
Des gouttes d'eau ont séché sur les verres et la
vaisselle
• Augmentez le dosage du liquide de rinçage.
• Il se peut que le produit de lavage soit en
cause. Contactez le service clientèle du fabricant du produit de lavage.
Si, après avoir effectué tous ces contrôles, le problème persiste, contactez le Service Aprèsvente.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Largeur x Hauteur x Profondeur 54,6 x 75,9 x 55,6
(cm)
Branchement électrique - Ten- Les informations concernant le branchement électrique figurent
sion - Puissance totale - Fusible sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur de la porte
du lave-vaisselle
Pression de l'eau d'alimentation
Minimum - Maximum (MPa)
0,05 - 0,8
Conseils pour les organismes de test
Capacité
Couverts
67
11
Conseils pour les organismes de test
Les essais, conformément à la norme EN 60704 doivent être réalisés avec l'appareil à
pleine charge et à l'aide du programme de test (voir "Programmes de lavage").
Les essais, conformément à la norme EN 50242 , doivent être réalisés après avoir approvisionné le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage et à l'aide du programme
de test (voir "Programmes de lavage").
Pleine charge : 11 couverts
Quantité de produit de lavage requise :
27,5 g (Type B)
Réglage du dosage du liquide de rinçage :
position 6 (Type III)
Exemples de rangements de la vaisselle :
Panier supérieur 1)
1) (panier supérieur dans la position basse)
Panier inférieur
68
Installation
Panier à couverts
3
3
3
6
3
1
8
1
3
3
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
7
Instructions d'installation
Installation
AVERTISSEMENT
Les branchements électriques et les raccordements hydrauliques nécessaires à l'installation
de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié et/ou un plombier ou autre
personne compétente.
Retirez tous les emballages avant d'installer la machine.
Dans la mesure du possible, placez-la à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation.
Ce lave-vaisselle est conçu pour être encastré sous un plan de cuisine ou un plan de travail.
Avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire de débrancher l'appareil.
Raccordement à l'arrivée d'eau
69
Raccordement à l'arrivée d'eau
Raccordements à l'arrivée d'eau
Cet appareil peut être alimenté en eau chaude (max. 60°) ou en eau froide.
Avec une alimentation en eau chaude, vous pouvez réduire votre consommation d'énergie
électrique de manière spectaculaire. Cela dépend, toutefois, de la manière dont l'eau chaude
est produite. (Nous suggérons d'autres sources d'énergie plus écologiques telles que, par
ex., les panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques, et les éoliennes).
Pour réaliser le raccordement proprement dit, l'écrou-raccord installé dans le tuyau d'alimentation de l'appareil doit être vissé sur une goulotte avec filetage "Witworth" pour tuyau
3/4" ou à un robinet à raccord rapide spécialement conçu à cet effet de type "Press-block".
La pression de l'eau doit se situer dans les limites indiquées dans les "Caractéristiques techniques". Pour connaître la pression d'alimentation moyenne de votre région, adressez-vous
à votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Veillez à ce que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas enroulé, écrasé ou enchevêtré lorsque
vous effectuez le raccordement.
Le lave-vaisselle est doté de tuyaux d'alimentation et de vidange pouvant être orientés à
gauche ou à droite selon les besoins de l'installation, à l'aide du contre-écrou.
Il est nécessaire que le contre-écrou soit installé correctement pour éviter toute
fuite d'eau.
(Attention ! Les lave-vaisselle ne sont PAS tous dotés de tuyaux d'alimentation et de vidange
avec contre-écrou. Dans ce cas-ci, cette option n'est pas disponible). Si l'appareil est raccordé au moyen de tuyaux neufs ou de tuyaux ayant peu servi, faites s'écouler l'eau pendant
quelques minutes avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau.
N'utilisez PAS des tuyaux provenant d'un ancien appareil.
Cet appareil est doté de fonctions de sécurité destinées à empêcher que l'eau utilisée dans
l'appareil ne soit réintroduite dans le système d'eau potable. Cet appareil est conforme aux
règlements applicables en matière de tuyauterie.
Tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité
Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à double paroi, la soupape de sécurité se situe
à proximité du robinet. Par conséquent, le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement lorsque l'eau s'écoule. Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit au cours de cette opération, la
soupape de sécurité interrompt l'écoulement de l'eau.
Faites attention au moment d'installer le tuyau d'arrivée d'eau :
• Le fil électrique de la soupape de sécurité est situé à l'intérieur du tuyau d'arrivée d'eau
à double paroi. N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans
l'eau.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, remplacez immédiatement la prise secteur.
• Le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité relève de la compétence exclusive d'un professionnel ou du Service Après-vente.
70
Raccordement à l'arrivée d'eau
AVERTISSEMENT
Attention ! Tension dangereuse.
Raccordement du tuyau de vidange
Le tuyau de vidange peut être orienté à droite ou
à gauche du lave-vaisselle
Assurez-vous que le tuyau n'est pas courbé ou
écrasé, sous peine d'empêcher ou de ralentir
l'évacuation de l'eau.
Le bouchon d'évier ne doit pas être mis en place
lorsque l'appareil évacue l'eau, sous peine de
provoquer un effet de siphon et un reflux de l'eau
vers l'appareil.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout du siphon sous l'évier, n'oubliez
pas d'enlever toute la membrane de plastique (A) . Si vous oubliez d'enlever toute la
membrane, des particules d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps et de boucher
l'embout du tuyau de vidange du lave-vaisselle.
Nos appareils sont équipés d'un dispositif de sécurité empêchant le reflux des eaux usées vers l'appareil. Si le robinet de
votre évier est doté d'un clapet de retenue incorporé, cela
pourrait entraver la vidange correcte de votre lave-vaisselle.
C'est pourquoi nous vous recommandons de le retirer.
Pour éviter toute fuite d'eau après l'installation, assurez-vous
que les raccords des tuyauteries d'eau sont bien serrés.
Branchement électrique
71
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
L'appareil doit être relié à la terre conformément aux normes en vigueur.
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez que la tension nominale et le type
d'alimentation figurant sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs d'alimentation
de la pièce où l'appareil doit être installé.
La puissance nominale du fusible figure également sur la plaque signalétique.
Branchez toujours la fiche principale dans une prise correctement installée, protégée contre
les chocs et comportant une borne de mise à la terre. L'appareil ne doit pas être raccordé
à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple.
Risque d'incendie.
Si nécessaire, remplacez la prise femelle de l'installation électrique de votre habitation. Si
le câble électrique doit être remplacé, contactez le Service Après-vente.
La prise doit rester accessible une fois que l'appareil est installé.
Pour débrancher l'appareil, ne tirez jamais sur le cordon mais tirez toujours la prise.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des précautions de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
Installation de la porte d'habillage
La porte d'un élément de cuisine ordinaire peut
être utilisée comme porte d'habillage. Elle doit
avoir les dimensions suivantes :
• Largeur max. 596 mm
• Hauteur max. 720 mm
• Epaisseur max. 20 mm
• Poids (poignée incluse) de 3 kg à 8 kg max.
AVERTISSEMENT
Ne pas dépasser la hauteur maximum de la porte,
pour ne pas l'empêcher de fermer correctement.
La porte d'habillage doit être équipée d'une poignée.
Les charnières nécessaires à l'installation, ainsi
que les vis appropriées, sont des pièces standard
(comprises à la livraison).
Une porte d'habillage avec poignée spéciale est aussi disponible comme accessoire. Elle doit
être commandée séparément :
• Porte d'habillage conforme au design "AEG Nexxt" :
Accessoire réf. n° 153 1295 00
72
Installation de la porte d'habillage
Après l'installation de la porte d'habillage, vous
pouvez cacher la plinthe encore visible en utilisant un panneau assorti ou en allongeant le panneau de l'élément de cuisine situé sous l'appareil.
Installation de la porte d'habillage
1.
2.
3.
4.
Installez les deux barres latérales A
comme indiqué sur la figure ci-contre.
Alignez les barres dans le haut de façon
à ce que l'orifice supérieur repose sur
le dispositif d'alignement prémonté.
Sur une largeur de 568 mm, fixez
d'abord les dispositifs d'alignement
fournis en plus B sur les dispositifs
d'alignement prémontés.
Vissez les barres dans le haut seulement.
Mettez l'appareil debout en face de
l'élément de cuisine dans lequel il doit
être installé. Disposez le câble et les
tuyaux dans l'élément voisin.
Tout en poussant l'appareil à l'intérieur
de la niche, tirez les câbles et tuyaux à
travers et assurez-vous qu'ils ne soient
pas pliés.
Alignez latéralement l'appareil du côté
de la plinthe sur l'angle AN , serrez légèrement la vis V .
Installation de la porte d'habillage
5.
Avant d'installer le support-charnière :
Vissez le bas de la charnière dans les
orifices du support-charnière.
6.
Placez les supports-charnières à distance égale sur le sol de la niche et alignez-les sur le devant du sol de la niche. Fixez-les à l'aide des 6 vis à bois
fournies.
7.
En utilisant le gabarit de perçage fourni, dessinez deux repères de perçage et
percez deux trous a (ø35 mm, 11 mm
de profondeur) pour les charnières
dans le bas de la porte d'habillage. Pour
ce faire, alignez le gabarit de perçage
sur le bord inférieur de la porte d'habillage.
73
74
Installation de la porte d'habillage
8.
En utilisant le gabarit de perçage fourni, dessinez huit repères de perçage et
percez 8 trous b pour les deux glissières
(ø2 mm, 12 mm de profondeur) dans le
haut de la porte d'habillage. Pour ce
faire, alignez le gabarit de perçage sur
le bord supérieur de la porte.
9.
Vissez les charnières à l'aide de quatre
vis à bois tête fraisée et les glissières à
l'aide de huit vis Spax (4,0 x 20, pozidrive) sur la porte d'habillage.
10. Enclenchez les charnières de la porte
dans les éléments inférieurs des charnières. Tenez la porte avec précaution
pour ne pas tordre les charnières.
11. Ajustez les charnières en utilisant les
vis A , B et C de manière à ce qu'elles
correspondent à l'élément de cuisine
(largeur de l'espace, etc.)
Installation de la porte d'habillage
12. Insérez les guides dans les glissières.
13. Fixez les guides avec des vis à droite et
à gauche de la porte de l'appareil.
75
76
En matière de protection de l'environnement
14. Ajustez la profondeur de l'appareil, ouvrez la porte de l'appareil avec précaution, sans modifier la position existante. Fixez l'appareil latéralement sur le
dessus en utilisant une vis à bois.
15. Fixez l'appareil latéralement en serrant
la vis V . Pour ce faire, il existe deux
orifices oblongs à droite et à gauche du
support-charnière, pour permettre
l'accès du tournevis.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont conçus dans le respect de l'environnement et sont recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE <, >PS <, etc.
Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte
des déchets de votre commune.
77
AVERTISSEMENT
Si vous n'utilisez plus votre appareil :
• Retirez la fiche de la prise secteur.
• Coupez le câble et la fiche et jetez-les.
• Éliminez le loquet de la porte, cela évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et
de mettre ainsi leur vie en danger.
78
79
www.electrolux.com
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.aegelectrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur: www.aeg-electrolux.be
www.aeg-electrolux.fr
www.aeg-electrolux.lu
117960340-00-112008
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’
op: www.aeg.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising