Aeg-Electrolux | FAV86080VI | User manual | Aeg-Electrolux FAV86080VI User Manual

Aeg-Electrolux FAV86080VI User Manual
FAVORIT 86080 Vi
Ma in de sp lat vase automat
Manual de utilizare
Stima i cump r tori,
V rug m s citi i cu aten ie acest manual de utilizare i s îl p stra i pentru referin e
ulterioare.
În cazul în care transfera i acest aparat unei alte persoane, v rug m s îi înmâna i i
manualul de utilizare.
Simbolurile utilizate în acest manual au urm toarele semnifica ii:
M suri de siguran
Avertizare! Informa ii cu privire la utilizarea aparatului în siguran .
Aten ie! Informa ii referitoare la evitarea deterior rii aparatului.
Recomand ri i sfaturi utile.
Informa ii cu privire la protejarea mediului.
2
CUPRINS
Instruc iuni de utilizare...................................................................................
M suri de siguran .........................................................................................
Descrierea ma inii de sp lat............................................................................
Panoul de control.............................................................................................
Înainte de prima utilizare a ma inii de sp lat vase.......................................
Dispozitiv pentru reducerea durit ii apei....................................................
Umplerea cu sare special pentru ma ina de sp lat vase.............................
Agent de cl tire.............................................................................................
Activarea / Dezactivarea semnalului sonor...................................................
Pentru utilizarea zilnic ...................................................................................
Introducerea vaselor i tacâmurilor în ma ina de sp lat vase.......................
Reglarea în l imii co ului superior................................................................
Utilizarea detergentului..................................................................................
Detergent 3 în 1..............................................................................................
Programe de sp lare (Tabel cu programe).....................................................
Pornirea unui program de sp lare..................................................................
Setarea orei de începere a unui program........................................................
Oprirea ma inii de sp lat................................................................................
Între inere i cur are......................................................................................
Probleme în func ionare..................................................................................
Remedierea micilor defec iuni...........................................................................
Rezultatele sp l rii nu sunt satisf c toare..........................................................
Aruncarea ambalajului....................................................................................
Specifica ii tehnice............................................................................................
Informa ii pentru centrele de testare.............................................................
Instruc iuni de instalare..................................................................................
Instruc iuni de siguran la instalare..................................................................
A ezare la nivel..................................................................................................
Conectarea ma inii de sp lat la alimentarea cu ap i energie electric ...........
Service...............................................................................................................
3
4
4
5
5
8
8
10
11
14
15
15
21
22
24
25
27
28
29
30
33
33
35
37
37
38
40
40
41
42
45
INSTRUC IUNI DE UTILIZARE
M suri privind siguran a
Înainte de prima utilizare
Citi i cu aten ie capitolul „Instruc iuni de instalare”
Utilizarea aparatului
•
•
•
•
Ma ina de sp lat este realizat numai pentru a sp larea vaselor.
Este interzis modificarea aparatului sau a specifica iilor acestuia.
Folosi i numai sare special , detergent i agent de cl tire speciale pentru ma ina
de sp lat vase.
Nu folosi i dizolvan i în ma ina de sp lat vase pentru c exist pericol de explozie.
Siguran a copiilor
•
•
•
•
•
Materialele utilizate la ambalare pot fi periculoase pentru copii pentru c se pot
sufoca cu acestea. Nu l sa i ambalajul la îndemâna copiilor.
Acest aparat a fost realizat pentru a fi utilizat de c tre adul i. Copiii nu trebuie s
fie l sa i s se joace cu butoanele de control sau chiar cu ma ina de sp lat.
Asigura i-v ca atunci când u a este deschis copiii sau animalele de cas s nu
intre în ma ina de sp lat.
Nu l sa i detergentul la îndemâna copiilor. Detergen ii de sp lat pot produce
leziuni ale ochilor, gurii sau gâtului! Pericol de moarte! Citi i instruc iunile de
folosire de pe etichetele acestora!
Apa din ma ina de sp lat nu este potabil . Reziduuri de detergent pot fi înc
prezente. Nu permite i copiilor s se apropie de ma ina de sp lat vase atunci când
este deschis u a acesteia.
M suri generale de siguran
•
•
•
•
•
Acest produs trebuie s fie reparat numai de personalul calificat de la centrele de
service autorizate.
Dac nu folosi i ma ina de sp lat o perioad mai mare de timp, scoate i din priz
techerul i deconecta i-o de la alimentarea cu ap .
Nu trage i niciodat de cablul de alimentare pentru scoaterea techerului din priz .
Ave i grij s nu l sa i u a deschis decât atunci când a eza i sau scoate i vasele
din ma ina de sp lat. Evita i astfel ca cineva s se împiedice de u a deschis .
Dac ma ina de sp lat este plasat într-un spa iu cu posibilitate de înghe ,
deconecta i furtunul de la alimentarea cu ap .
Descrierea ma inii de sp lat
Jet de ap
Bra de pulverizare superior
i bra de pulverizare inferior
Comutator pentru duritatea
apei
Recipient pentru sare
Dozator pentru detergent
Dozator pentru agentul de
cl tire
Panou de comand
Pl cu a cu date tehnice
Filtre
Lamp interioar
Panou de comand
Tasta PORNIT /OPRIT
Cu tasta pornit /oprit (EIN/AUS) pute i porni i opri aparatul.
5
Butoane selectare program
Butoane selectare func ii
Indicatoare luminoase
Butoane selectare program : permit selectarea programului de sp lare dorit (vezi
tabelul cu “Programe de sp lare”)
Butoane func ii: pe lâng programele de sp lare, cu ajutorul acestor butoane pot fi
selectate i urm toarele func ii:
Butonul func ie 1
setare dispozitiv de reducere a durit ii apei
Butonul func ie 2
activare / dezactivare dozare agent de cl tire
Butonul func ie 3
anularea unui program în derulare
Programul de cl tire poate fi oprit numai atunci când se folose te func ia 3 în 1.
6
Afi aj
Selectarea orei de începere a
unui program
Indicatoare luminoase
Selectarea func iei 3 în 1
Afi ajul digital poate afi a:
- ce treapt de dedurizare este setat
- dac func ia de cl tire este activat sau nu
- dac sunt activate semnalele sonore
- care este ora de pornire setat
- cât timp mai dureaz un program în derulare
- ce eroare poate ap rea
Indicatoarele luminoase de control au urm toarele semnifica ii:
SALZ1)
Completa i cu sare special pentru ma ina de sp lat
(SARE)
vase
KLARSPÜLER1)
Completa i cu agent de cl tire
AGENT DE CL TIRE
Deschide i robinetul
WASSER
AP
Cur a i filtrul pentru ma ina de sp lat
SIEB
FILTRU
U a ma inii de sp lat este deschis
TÜR
U
Bra ul este blocat
SPRÜHARM
BRA DE PULVERIZARE
1)
Aceste indicatoare de control nu se aprind în timpul derul rii unui program de
sp lare.
7
Înainte de prima utilizare a ma inii de sp lat vase
Când folosi i func ia „3 în 1” nu uita i:
- s citi i cu aten ie capitolul „Func ia 3 în 1”
- s nu completa i cu sare special i nici cu agent de cl tire.
Dac nu folosi i func ia 3 în 1 nu uita i s :
1. Seta i duritatea apei
2. Completa i cu sare special
3. Completa i cu agent de cl tire
Dispozitivul pentru reducerea durit ii apei
Dispozitivul trebuie s fie setat în dou moduri: manual i electronic.
Apa con ine calcar i s ruri minerale care se depun pe vase i formeaz pete. Cu cât
con inutul de s ruri minerale este mai mare, cu atât apa este mai dur .
Ma ina de sp lat vase este prev zut cu un dispozitiv pentru reducerea durit ii apei
folosind o sare special care dedurizeaz apa. Acest dispozitiv trebuie s fie setat în
concordan cu duritatea apei din regiunea dumneavoastr
Ma ina de sp lat automat trebuie s fie
oprit
Setare manual
1. Deschide i u a ma inii de sp lat.
2. Scoate i co ul inferior din ma in
3. Roti i butonul dispozitivului în
pozi ia 0 sau 1 (vezi tabelul).
8
Setare electronic
1. Ap sa i butonul EIN/AUS (pornit/oprit )
Dac este aprins numai un indicator luminos, înseamn c programul de
sp lare a fost setat.
Programul trebuie resetat: ap sa i simultan butoanele pentru func ii 2 i 3
timp de circa 2 secunde. Indicatoarele luminoase corespunz toare tuturor
programelor care pot fi setate clipesc.
2. Ap sa i simultan butoanele 2 i 3 pân când indicatoarele luminoase
corespunz toare butoanelor pentru func ii 1, 2 i 3 încep s clipeasc .
3. Ap sa i butonul pentru func ie 1.
Indicatorul luminos corespunz tor butonului pentru func ia 1 continu s
clipeasc .
Pe afi aj apare treapta de duritate setat .
4. Prin ap sarea tastei func ie 1 se modific ascendent nivelul de duritate a apei
(Excep ie: dac nivelul curent este 10 i ap sa i o dat butonul 1, va fi selectat
nivelul 1).
5. Dac nivelul de duritate a apei este setat corect, ap sa i pe butonul de pornire
(EIN/AUS). Nivelul de duritate a apei este memorat.
Dac dispozitivul de dedurizare a apei este setat electronic pe 1 , atunci indicatorul
de control pentru sarea special se stinge.
Reglarea treptei pentru
duritatea apei
Duritatea apei
1)
2)
3)
4)
*)
în
în
sub
sub
Gama
Manual
Electronic
Afi aj
Num rul de
semnale
sonore1)
nu este nevoie
de sare
Treapta de duritate a apei este indicat printr-un semnal sonor doar dac aceast func ie este activat
(°d) grade germane, m rimea pentru duritatea apei
(mmol/l) milimol pe litru , unitate interna ional de m sur .
În cazul acestei set ri programul de sp lare poate s se prelungeasc pu in.
setare din fabric
9
Umplerea cu sare special pentru ma ina de sp lat vase
Utiliza i numai sare special destinat utiliz rii în ma ina de sp lat vase.
Când nu folosi i detergent „3 în 1” completa i cu sare special
- înainte de prima utilizare a ma inii de sp lat
- când indicatorul luminos pentru sare special se aprinde
1. Deschide i u a, scoate i co ul
inferior
2. De uruba i capacul recipientului
pentru sare prin rotirea în sensul
invers acelor de ceasornic.
3. Turna i ap în recipient (acest
lucru este necesar numai
înainte de a introduce sare
pentru prima dat ).
4. Utilizând pâlnia furnizat ,
turna i sarea în interiorul
recipientului pân se umple
(aproximativ 1,0 – 1,5 kg în
func ie de granula ie)
Nu trebuie s v îngrijora i dac iese ap din recipient în momentul în
care turna i sarea. Este un lucru normal.
5. Pune i capacul la loc, asigurându-v de faptul c nu exist nici o urm
de sare pe filetul capacului sau pe garnitur .
6. Strânge i capacul în sensul acelor de ceasornic pân se opre te i se
aude un clic.
7. Dup prima umplere a recipientului pentru sare, rula i un program de
sp lare cu ma ina de sp lat, f r vase.
În func ie de granula ie poate s dureze câteva ore pân sarea se dizolv în
ap i se stinge indicatorul luminos pentru sare special .
10
Ad ugarea agentului de cl tire
Agentul de cl tire este ad ugat automat în timpul ultimei cl tiri, pentru a asigura o
bun cl tire a vaselor i uscarea acestora f r pete.
Când nu folosi i detergent „3 în 1” completa i cu agent de cl tire
- înainte de prima utilizare a ma inii de sp lat
- când semnalul luminos pentru sare special se aprinde
Utiliza i numai agen i de cl tire de marc .
Nu umple i recipientul cu o alt substan
(de exemplu agent de cur are a vaselor,
detergent lichid). Acestea vor avaria
ma ina de sp lat.
1. Deschide i u a. Dozatorul este situat
pe u a ma inii de sp lat.
2. Ap sa i butonul de la recipientul
pentru agent de cl tire.
3. Scoate i capacul.
4. Turna i încet agentul de cl tire pân
la marca ia „max” care corespunde
aprox ca. 140 ml
5. Ap sa i capacul la loc pân acesta
este închis.
6. terge i cu un material absorbant în
cazul în care s-a v rsat substan a pe
lâng recipient, pentru a evita
formarea excesiv a spumei în timpul
urm toarei sp l ri.
11
Reglarea dozei de agent de cl tire
Reduce i dozajul dac r mân dungi albe lipicioase pe vase sau pete alb strui
pe pahare i lamele cu itelor.
M ri i dozajul în cazul în care dup sp lare, pe vase r mân urme de pic turi de
ap sau pete. (vezi capitolul „Rezultatele nu sunt satisf c toare”)
În func ie de rezultatele ob inute la cl tire, regla i doza cu ajutorul butonului
cu 6 pozi ii pentru selectarea dozei (pozi ia 1 dozaj minim, pozi ia 6 dozaj
maxim). Setarea din fabrica ie este la pozi ia 4.
1. Deschide i u a.
2. Ap sa i butonul de la recipientul
pentru agent de cl tire.
3. Scoate i capacul.
4. Seta i dozarea.
5. Ap sa i capacul la loc pân acesta
este închis.
6. terge i cu un material absorbant în
cazul în care s-a v rsat substan a pe
lâng recipient.
12
Setarea func iei de cl tire la func ia „3 în 1”
Dac func ia „3 în 1” este setat , func ia de cl tire nu este activat .
Atunci când este selectat func ia „3 în 1” cl tirea este oprit , deoarece detergentul 3
în 1 con ine i agent de cl tire. Dac îns vesela nu se usuc corespunz tor pute i seta
din nou func ia de cl tire (vezi i capitolul „Folosirea agen ilor de cur are 3 în 1”)
1. Ap sa i butonul EIN/AUS (pornit / oprit)
Dac este aprins numai un indicator luminos, înseamn c programul de
sp lare a fost setat.
Programul trebuie resetat: ap sa i simultan butoanele pentru func ii 2 i 3 timp
de circa 2 secunde. Indicatoarele luminoase corespunz toare tuturor
programelor care pot fi setate clipesc.
2. Ap sa i simultan butoanele 2 i 3 pân când indicatoarele luminoase
corespunz toare butoanelor pentru func ii 1, 2 i 3 încep s clipeasc .
3. Ap sa i butonul pentru func ie 2.
Indicatorul luminos corespunz tor butonului pentru func ie 2 continu s
clipeasc .
este dezactivat func ia de cl tire la programul 3 în 1
este activat func ia de cl tire la programul 3 în 1
4. Prin ap sarea butonului func ie 2 ve i activa / dezactiva func ia de cl tire.
5. Daca pe afi ajul digital apare setarea dorit , ap sa i pe butonul EIN/AUS (pornit /
oprit). Setarea pentru cl tire este memorat .
13
Activarea/Dezactivarea semnalului sonor
În afar de mesajele care apar pe afi aj, pute i activa anun area anumitor ac iuni
printr-un semnal sonor ( de exemplu, terminarea unui program).
1. Ap sa i butonul EIN/AUS (pornit/oprit).
Dac indicatorul luminos corespunz tor unui program este aprins, înseamn c
acest program este activat. Programul de sp lare trebuie selectat: Ap sa i simultan
butoanele func ii 2 i 3 timp de 2 secunde. Indicatoarele luminoase ale tuturor
programelor care pot fi selectate sunt aprinse.
2. Ap sa i butoanele func ii 2 i 3 simultan i ine i ap sat pân când ledurile de
la butoanele func ii 1, 2 i 3 se aprind.
3. Ap sa i butonul func ie 3 iar ledul corespunz tor acestui buton va clipi.
Afi ajul digital va indica urm toarele set ri
Semnal sonor activat
Semnal sonor dezactivat
4. Prin ap sarea butonului func ie 3, ve i modifica setarea.
5. În momentul în care setarea dorit este afi at pe display, ap sa i butonul
EIN/AUS (pornit/oprit) i setarea va fi memorat .
14
Pentru utilizarea zilnic
Introducerea vaselor i tacâmurilor în ma ina de sp lat vase
Bure ii, hainele sau alte obiecte ce pot absoarbe apa nu pot fi sp late în
ma ina de sp lat vase.
Obiectele din plastic i recipientele din teflon au tendin a de a re ine
pic turile de ap ; acestea nu se vor usca la fel ca cele din por elan sau
metal.
Pentru a sp la în ma ina de sp lat vase urm toarele tacâmuri/vase
Nu sunt potrivite:
-
Sunt potrivite:
Tacâmurile din lemn, os, por elan
sau cu mâner sidefat
Obiecte din plastic care nu sunt
rezistente la c ldur
Tacâmuri vechi ce con in p r i lipite
care nu sunt rezistente la
temperaturi ridicate
Tacâmuri sau vase lipite
Elemente cositorite sau din cupru
Pahare de cristal
Elemente din o el ce pot rugini
Platouri din lemn
Elemente realizate din fibre
sintetice
-
-
•
Sp la i recipiente din lut în ma ina
de sp lat doar dac acest lucru este
specificat de produc tor
Elementele sm l uite pot fi avariate
dac sunt sp late frecvent în ma ina
de sp lat
P r ile din aluminiu sau argint au
tendin a de a se decolora în timpul
sp l rii. Resturile de ou i mu tar pot
duce la decolorarea sau p tarea
obiectelor din argint.
Cur a i resturile de pe vasele din
argint dac nu vor fi sp late imediat
dup utilizare.
Unele tipuri de pahare devin mate
dup un num r mare de sp l ri
Înainte de a introduce vasele în ma ina de sp lat, trebuie s :
- Îndep rta i resturile mari de pe vase.
- Înmuia i resturile de alimente pr jite de pe vasele de preparare.
• Atunci când introduce i vasele i tacâmurile în ma ina de sp lat:
- Bra ele de pulverizare nu trebuie s fie blocate de vase i de tacâmuri.
- A eza i paharele, ce tile i toate recipientele în care se poate acumula ap cu
deschiderea în jos.
- Vasele i tacâmurile nu trebuie s fie a ezate unele peste altele sau s fie
acoperite unele de celelalte.
- Pentru a nu deteriora paharele, acestea nu trebuie s se ating între ele.
- A eza i obiectele mici (de exemplu capace) în co ul pentru tacâmuri.
15
Co ul pentru tacâmuri
Cu itele ascu ite a ezate în pozi ie vertical sunt un poten ial pericol.
Obiectele lungi sau/ i ascu ite cum ar fi cu itele de t iat carnea trebuie
s fie a ezate orizontal în co ul de sus.
Pentru ca tacâmurile s fie sp late trebuie s :
1. Scoate i grilajul de pe co ul pentru
tacâmuri
2. Furculi ele i lingurile trebuie s fie
a ezate în co ul deta abil, cu cozile
în jos iar cu itele cu mânerele în sus.
Atunci când ave i de sp lat piese mai mari, de exemplu tel, scoate i jum tate din
grilajul pentru co ul pentru tacâmuri.
Co ul pentru tacâmuri este rabatabil.
Mânerul format din dou p r i trebuie
apucat întotdeauna cu m na prinzând cele
dou p r i.
1. A eza i co ul pe mas
2. Desface i cele dou p r i
3. Scoate i tacâmurile din co
16
Înc rcarea/desc rcarea co ului inferior i superior pentru vase
Pentru a înc rca, respectiv desc rca
co urile pentru vase, trage i/împinge i de
mânerul din mijloc al co ului.
Oale, tig i i platouri
Vesela de dimensiuni mari i foarte
murdar a eza i-o în co ul de vase
inferior.
Pentru a aranja mai u or vasele mari,
toate compartimentele co ului inferior pot
fi pliate.
17
Pahare de bere sau ampanie
În suportul pentru pahare de bere pot
fixate pân la 4 pahare de bere.
Dac este nevoie suportul pentru pahare
de bere poate fi rabatat în sus.
Suportul de pahare de bere poate fi
înlocuit cu cele 2 suporturile pentru ce ti
livrate suplimentar i pot folosi ca suport
pentru paharele de ampanie.
1. Scoate i suportul pentru pahare de
bere prin tragere în sus a acestuia
i prin ap sare u oar din jos
desprinde i din cârligul de fixare.
2. Fixa i cârligele de prindere ale
suporturilor de ce ti pe barele A
sau B printr-o u oar ap sare.
3. Scoaterea acestora se face la fel ca
la suporturile pentru bere.
18
Barele pentru fixarea suporturilor de
pahare de bere, respectiv ce ti se pot
scoate, dac dori i.
1. Culisa i cadrul cu degetul mare
spre partea din spate
Aten ie! Exist riscul de
accidentare! Nu apuca i cu
mâna cadrul, ci a eza i mâna
astfel încât s sprijini i cadrul
în partea de jos pe co ul de
vase inferior.
2. Fixa i la loc cadrul prin culisare.
19
Ce ti, pahare, servicii de cafea
A eza i vesela de dimensiuni mici,
delicat sau cu vârfuri ascu ite în co ul de
vase superior.
• A eza i vesela pe i sub suportul de
ce ti, pentru ca ap s poat p trunde
i sp la toate vasele.
•
•
•
Pentru vesela înalt , ridica i suportul
pentru ce ti
Sprijini i sau a eza i paharele de vin
sau cogniac în suportul pentru ce ti
Pentru paharele cu picior, rabata i
suportul pentru pahare spre dreapta
sau l sa i-l pliat spre stânga.
20
•
Raftul din stânga din co ul
superior este rabatabil.Atunci
când raftul nu e rabatat, a eza i
paharele, cupe etc în co ul
superior. Dac raftul e rabatat,
ave i mai mult loc pentru boluri,
castroane.
Reglarea în l imii co ului superior
În l imea maxim a vaselor din
co ul superior
co ul inferior
Co ul superior ridicat
Co ul superior coborât
Reglarea în l imii este posibil
i cu co ul înc rcat cu vase.
Ridicarea /coborârea co ului superior
1. Scoate i tot co ul afar
2. Ridica i co ul pân la urm torul
nivel / coborâ i-l vertical.
Co ul superior se va fixa în
pozi ia superioar / inferioar .
21
Utilizarea detergentului
Detergentul dizolv murd ria de pe
vase i tacâmuri.
Completa i recipientul cu detergent
înainte de setarea programului.
Utiliza i numai detergent special
pentru ma ina de sp lat vase.
Compartimentul pentru detergent
este pe partea interioar a u ii.
1. Dac este închis capacul:
ap sa i butonul de eliberare.
Acesta se va deschide.
2. Umple i dozatorul cu detergent.
Marcajul indic nivelele pentru
doze.
20/30 = aproximativ 20/30 g de
detergent
V rug m s respecta i
recomand rile pentru dozaj i
pentru depozitare de pe pachetul
de detergent.
3. Închide i capacul
compartimentului i ap sa i-l
pân se fixeaz .
Vasele foarte murdare au nevoie de
o doz suplimentar de detergent
care trebuie s fie introdus în
compartimentul pentru presp lare
(1). Aceast cantitate va fi utilizat
în timpul presp l rii.
22
Detergent concentrat
Agen ii de cur are pentru ma inile de sp lat vase sunt aproape exclusiv
detergen i compac i cu alcalinitate joas cu enzime naturale sau sub form de
pudr .
Utilizarea programelor de sp lare la 50°C împreun cu detergent concentrat
reduce poluarea; aceste programe de sp lare sunt potrivite pentru proprietatea
de dizolvare a murd riei a enzimelor din detergentul concentrat. De aceea,
programele de sp lare la 50°C în care sunt utiliza i detergen i concentra i pot
avea acelea i rezultate ca atunci când utiliza i programele de sp lare la 65°C.
Detergent sub form de tablete
Acest tip de detergent de m rci diferite se dizolv cu viteze diferite. Din acest
motiv, unele tablete nu pot fi dizolvate în timpul programelor scurte. De
aceea, seta i programe mai lungi atunci când utiliza i acest tip de detergent
pentru a îndep rta toate resturile de detergent sau folosi i un program cu
presp lare.
23
Utilizarea detergentului “3 în 1”
Recomand ri generale
Aceste produse sunt detergen i ce con in detergent, sare i agent de cl tire.
Atunci când este setat func ia „3 în 1”
- este evitat excesul de sare special sau agent de cl tire
- nu mai apar pe display afi aje referitoare la lipsa s rii speciale sau a
agentului de cl tire
Înainte de a utiliza aceste produse, verifica i pe ambalaj dac duritatea apei
este compatibil cu acest detergent.
Atunci când folosi i produse „3 în 1”
1. Ap sa i butonul EIN/AUS (pornit/oprit)
2. Ap sa i butonul 3 în 1.
Afi ajul butonului se aprinde: func ia 3 în 1 a fost setat .
Înainte de începerea programului ad uga i detergentul 3 în 1 în
compartimentul pentru detergent.
Selectând „3 în 1” programul de cl tire este automat dezactivat. Se poate
întâmpla ca vasele s nu se usuce corespunz tor din cauza diferitelor
standarde de calitate ale detergen ilor „3 în 1”.
În acest caz (vezi capitolul „Agentul de cl tire”) proceda i astfel:
• umple i dozatorul cu agent de cl tire, dac acesta este gol
• seta i dozarea agentului de cl tire mecanic pe nivelul 2
• activa i programul de cl tire
Dac dori i s reveni i la utilizarea detergentului standard, v sf tuim
s :
• dezactiva i func ia „3 în 1”
• reumple i compartimentele pentru sare i pentru agentul de cl tire
• comuta i setarea pentru duritatea apei la cel mai înalt nivel posibil i
rula i de la 1 pân la 3 programe de sp lare normal f r a introduce
vasele.
• Reajusta i setarea pentru duritatea apei în func ie de apa utilizat
24
Vase i
tacâmuri
Vase i
tacâmuri
f r tig i
Vase i
tacâmuri
Vase i
tacâmuri, vase
termosensibile
Seturi de
cafea,
pahare
sensibile
Toate
tipurile
de vase
Normal
Recent
Puternic
Normal
U or
Vase care au fost
strânse în ma ina
de sp lat i sp late
ulterior
(1) Valorile au fost ob inute în condi ii de sp lare normale i depind de gradul de înc rcare al co urilor de vase.
Devieri de la aceste valori sunt posibile în practic .
(2) Acest program stabile te în func ie de cât de murdar este apa, gradul de murd rire al veselei. Durata
programului, consumul de ap i energie pot varia semnificativ în func ie de înc rcare i gradul de murd rire.
În func ie de gradul de murd rire, temperatura este setat automat între 50°C i 60°C.
(3) Pentru acest program ma ina de sp lat trebuie s fie jum tate goal .
(4) La cl tire ridica i temperatura la 680 pentru 10 minute pentru cur area igienic de ex. a biberoanelor,
toc toarelor din plastic sau borcanelor de marmelad .
(5) Program de testare pentru institute de cercetare.
(6) Acest program nu are nevoie de detergent.
25
Ap (litri)
Energie (kWh)
Durat (minute)
Uscare
Cl tire final
Mediu
Sp lare principal
Precl tire
Programe de sp lare
Selectarea programului
Dac vasele dumneavoastr arat astfel, selecta i
Un program intensiv.
Un program normal sau economic
Un program scurt (de ex. un program de
30 minute)
26
Pornirea unui program de sp lare
1. Verifica i dac a fost introdus corect co ul iar bra ele de pulverizare se pot mi ca
liber
2. Deschide i robinetul de ap
3. Ap sa i butonul EIN/AUS (pornit/oprit)
4. Selecta i programul dorit.
Afi ajul programului se aprinde. Pe afi ajul digital apare afi at timpul r mas pân
la terminarea programului.
Durata de derulare a programului depinde de programul de sp lare, de
înc rcarea ma inii de sp lat, de gradul de murd rire.
5. Închide i u a ma inii de sp lat. Programul selectat începe
Dac u a ma inii de sp lat este incorporat în totalitate în mobilier, semnalul
luminos nu poate fi v zut.
Semnalul luminos punctiform nu este periculos (nu este laser) i este aprins
de fiecare dat când un program este în derulare i se stinge la terminarea
programului.
Pentru a întrerupe sau a anula un program de sp lare pornit
Întrerupe i sau anula i un program de sp lare numai dac acest lucru
este absolut necesar.
Întreruperea unui program de sp lare prin deschiderea u ii
Aten ie! Pot ie i aburi fierbin i atunci când deschide i u a.
1.
2.
Deschide i u a cu grij ! Programul se opre te
Închide i u a. Programul de sp lare continu
Pentru a anula un program de sp lare pornit
1. Ap sa i simultan butoanele pentru func ii 2 i 3 timp de 2 secunde. Indicatoarele
luminoase corespunz toare tuturor butoanelor pentru programe se aprind.
2. Elibera i butoanele, programul în derulare a fost anulat.
3. În acest moment pute i s selecta i i s începe i un nou program de sp lare (dac
selecta i un nou program, verifica i dac este detergent în dozatorul pentru
detergent).
4. Ap sa i butonul EIN/AUS (pornit/oprit).
27
Setarea orei de începere a unui program permite amânarea unui program de
Setarea orei de începere a unui program permite amânarea unui program
de sp lare cu 1 - 19 ore.
1. Ap sa i butonul ”start întârziat” pân când pe afi ajul digital apare num rul orelor
selectate pentru amânarea începerii programului, urmat de litera h. (ex. 12h dac
programul trebuie s înceap peste 12 ore)
2. Selecta i programul dorit.
3. Timpul r mas este indicat descresc tor pe afi ajul digital (de ex. 12h, 11h, 10h etc,
1h)
Modificarea orei setate pentru începerea programului
Dac programul nu a început pute i modifica oricând ora de începere a programului
ales ap sând pe butonul start întârziat.
Anularea set rii orei de începere a programului de sp lare
Ap sa i tasta de stat întârziat, pân când pe afi ajul electronic apare durata de derulare
a programului. Programul va începe automat.
Modificarea programului de sp lare
Dac programul nu a început pute i modifica oricând programul de sp lare: anula i
programul setat , seta i înc o dat ora de începere a programului i apoi alege i un alt
program de sp lare a vaselor.
28
Încheierea programului de sp lare
La sfâr itul programului de sp lare semnalul luminos punctiform se stinge.
Dac este activat semnalul sonor, acesta va anun a sfâr itul programului de sp lare
printr-un semnal sonor de aprox. 15 secunde.
Dac u a ma ini de sp lat nu va fi deschis , acest semnal sonor se va auzi i dup 3
minute i apoi dup 6 minute.
La anumite programe de sp lare, ventilatorul de uscare mai func ioneaz i dup
terminarea programului de sp lare
Deschide i u a cu aten ie, poate ie i abur fierbinte din ma ina de sp lat.
Deschide i u a i l sa i-o întredeschis pentru aprox. 15 minute înainte de a
scoate vasele: în acest mod vasele vor fi mai reci, iar uscarea va fi
îmbun t it .
1. Opri i ma ina de sp lat cu ap sând butonul EIN/AUS (pornit/oprit). Toate ledurile
se sting.
2. Opri i robinetul de ap .
Scoaterea vaselor
Este normal ca partea interioar a u ii i compartimentele i dozatoarele
pentru detergent i agent de cl tire s fie umede.
•
Goli i mai întâi co ul inferior, apoi pe cel superior; acest lucru va evita scurgerea
apei de pe co ul superior pe vasele de jos.
29
Între inere i cur are
Nu folosi i detergen i pentru mobil sau agen i de sp lare agresivi.
• Cur a i suprafe ele exterioare ale ma inii de sp lat precum i panoul de
control cu ajutorul unei lavete umede.
• Cur a i periodic cu o lavet umed garnitura de etan are din jurul u ii i
compartimentele pentru detergent i pentru agentul de cl tire.
Cur area filtrelor
Filtrele trebuie s fie verificate i cur ate
periodic. Un filtru murdar va afecta
rezultatele de sp lare.
1. Deschide i u a i scoate i co ul
inferior.
2. Roti i mânerul aproximativ pe sfert,
în sens invers acelor de ceasornic,
balansa i (A) i scoate i sistemul de
filtre (B)
3. Scoate i filtrul aspru (1) de mânerul
cu g uri i îndep rta i microfiltrul (2).
4. Cur a i foarte bine toate filtrele cu
ap
30
5. Îndep rta i filtrul plat (3) de la baza
compartimentului de sp lare i
cur a i bine ambele p r i.
6. A eza i la loc filtrul plat (3), la baza
compartimentului de sp lare.
7. Introduce i filtrul fin în microfiltru i
ap sa i-le împreun .
8. A eza i sistemul de filtre la locul
acestuia prin rotirea mânerului în
sensul acelor de ceasornic pân se
opre te. În timpul acestui proces,
asigura i-v de faptul c filtrul plat nu
iese în afara bazei compartimentului
de sp lare.
Nu utiliza i ma ina de sp lat vase f r filtre!
Cur area duzelor de pe bra ele de pulverizare
Verifica i periodic duzele s nu fie
înfundate. Dac acestea necesit o
cur are mai riguroas , desprinde i bra ul
de pulverizare i cur a i duzele cu un
obiect ascu it (sârm sau ac) iar apoi
cl ti i sub jet puternic de ap .
Ave i grij s nu strica i duzele.
Bra ul de pulverizare superior
1. Rabata i în jos i trage i cu putere.
2. Cur a i bine duzele de
pulverizare.
31
3. Fixa i bine bra ul de pulverizare i
ap sa i pân acesta a intrat bine la
locul s u.
Bra ul de pulverizare inferior
1. Trage i în sus pentru a scoate bra ul
inferior.
2. Cur a i duzele
3. Fixa i bine bra ul de pulverizare i
ap sa i pân acesta a întrat bine la
locul s u.
32
Probleme în func ionare
Remedierea micilor defec iuni
În caz de eroare în func ionare, clipe te semnalul luminos.
Dac este activat semnalul sonor, în caz de erori se va auzi i un semnal sonor.
Dac pe afi ajul digital apar în timpul func ion rii urm toarele coduri de eroare
- cod de eroare ,10 (probleme cu alimentarea cu ap )
- cod de eroare ‚20 (probleme cu evacuarea apei)
verifica i indica iile din tabelul de mai jos.
Dup ce a i rezolvat problema, ap sa i butonul programului care se afl în derulare.
Acesta va continua de unde s-a oprit.
În cazul altor erori „ , „ urmat de o cifr
- anula i programul de sp lare
- opri i i reporni i ma ina
- selecta i programul de sp lare
Dac eroarea persist , apela i serviciul clien i i descrie i exact eroarea ap rut
Cod eroare / defec iune
1. Se aude un scurt semnal
sonor de avertizare , care se
repet , afi ajul programului
în derulare clipe te:
Ledul de control AP
(WASSER) se aprinde, pe
afi ajul electronic apare
codul de eroare , 10
(probleme cu alimentarea cu
ap )
Cauz posibil
Solu ii
Robinetul de alimentare cu ap este
blocat.
Cur a i robinetul.
Robinetul este închis.
Deschide i robinetul.
Filtrul (acolo unde este prezent) se
afl în garnitura furtunului iar
supapa de admisie este blocat .
Cur a i filtrul.
Filtrul ma inii de sp lat este
înfundat
Furtunul de alimentare cu ap nu a
fost a ezat corect sau a fost îndoit i
r sucit.
33
Anula i programul de sp lare
(vezi capitolul „Începerea unui
program”)
Cur a i filtrele(vezi capitolul
„Cur area filtrelor” i apoi
reporni i programul de sp lare
Verifica i conexiunea furtunului
de alimentare.
Cod eroare / defec iune
Cauz posibil
Sifonul chiuvetei este blocat.
Solu ii
Cur a i sifonul.
Furtunul de evacuare a apei nu a fost
a ezat corect sau a fost îndoit i
r sucit.
Verifica i conexiunea furtunului
de evacuare.
Dispozitivul anti-inunda ie a fost
activat.
Opri i alimentarea cu ap i
apela i la un centru service.
1 semnal lung de avertizare
se aude, ledul de control
pentru bra e de pulverizare
este aprins
Bra ul superior de pulverizare este
blocat
Ledul de control U A este
aprins
Ledul de control FILTRU
este aprins
U a ma inii de sp lat vase este
deschis
Afi ajul are rolul de a v reaminti s
controla i periodic filtrele i s le
cur a i dac este nevoie. Se aprinde
periodic, indiferent dac a i cur at
sau nu filtrele
techerul cablului de alimentare nu
a fost introdus în priz .
Siguran ele s-au ars.
La modelele cu start întârziat: este
activat aceast func ie.
Deschide i u a cu aten ie iar la
deschidere abur fierbinte poate
ie i din ma ina de sp lat. Pericol
de op rire! Aranja i vasele i
tacâmurile astfel încât bra ul s se
poat roti. Închide i u a.
Închide i u a.
Se aud 2 semnale sonore
scurte de avertizare , care se
repet , afi ajul programului
în derulare clipe te:
pe afi ajul electronic apare
codul de eroare ,20
(probleme cu evacuarea apei)
Se aud 3 semnale sonore
scurte de avertizare , care se
repet
Pe afi ajul electronic apare
codul de eroare ,20
Programul nu porne te
34
Afi ajul se stinge automat la
începutul urm torului program.
Introduce i techerul cablului de
alimentare în priz .
Înlocui i siguran ele.
Dac vre i s sp la i vasele
imediat, anula i setarea start
întârziat.
Defec iune
Apar pete de rugin în
interiorul ma inii de sp lat
vase.
Se aude un fluierat în timpul
sp l rii.
Cauz posibil
Interiorul ma inii de sp lat este din
o el inoxidabil, iar petele de rugin
provin din alte cauze (rugin pe
conducta de ap , de la tacâmuri etc).
Îndep rta i petele cu un agent de
cur are special pentru inox.
Fluieratul nu reprezint o problem .
Solu ii
Sp la i automat numai
tacâmuri inoxidabile.
Îndep rta i calcarul din
ma ina de sp lat cu
detergen ii speciali pentru
ma inile de sp lat vase. Dac
fluieratul nu dispare, utiliza i
un alt detergent.
... rezultatele sp l rii nu sunt satisf c toare
Farfuriile nu sunt curate
• A fost selectat un program gre it.
• Farfuriile au fost a ezate în a a fel încât apa nu a ajuns pe toate suprafe ele. Co ul
nu trebuie s fie supraînc rcat.
• Bra ele de pulverizare nu se rotesc liber, datorit aranj rii gre ite a vaselor.
• Filtrele de la baza compartimentului de sp lare sunt murdare sau sunt a ezate
incorect.
• A fost utilizat prea mult sau prea pu in detergent.
• Exist urme de calcar pe farfurii; compartimentul pentru sare este gol sau a fost
selectat un nivel incorect pentru agentul de dedurizare.
• Capacul compartimentului pentru sare nu a fost închis corespunz tor.
• Conexiunea furtunului de evacuare este incorect .
• Mizeria din apa folosit pot înfunda duzele bra elor de pulverizare. Pute i cur a
aceste duze desprinzând bra ele (vezi capitolul „Cur are i între inere”)
Farfuriile sunt ude i mate
• Nu a fost utilizat agentul de cl tire.
• Compartimentul agentului de cl tire este gol.
35
Apar dungi, pete sau urme alb strui pe pahare i pe farfurii
• Mic ora i doza de agent de cl tire.
Pe pahare i pe farfurii au r mas pete de pic turi de ap
• M ri i doza de agent de cl tire.
• Detergentul poate fi cauza. Contacta i produc torul detergentului respectiv.
Coroziunea paharelor
• Contacta i serviciul clien i.
36
Aruncarea ambalajului
Arunca i corect ambalajul ma inii de sp lat vase.
Toate materialele de ambalare pot fi reciclate.
Materialele din plastic sunt marcate cu prescurt ri interna ionale standard:
>PE< >PS<. Duce i ambalajul în centrele speciale de reciclare a acestora.
Simbolul
de pe produs i de pe ambalajul acestuia indic faptul c acesta
nu trebuie s fie aruncat împreun cu gunoiul menajer. Pot fi predate la
punctele de colectare pentru reciclarea echipamentului electric i electronic.
Prin reciclarea acestui produs ve i preveni poten ialele consecin e negative
asupra mediului înconjur tor i asupra s n t ii care pot fi cauzate de
aruncarea necorespunz toare a acestui produs.
Pentru mai multe informa ii privind reciclarea acestui produs, contacta i
autorit ile locale.
Aten ie! Dup ce nu mai utiliza i ma ina de sp lat vase i dori i s o arunca i,
aceasta trebuie s nu mai poat fi utilizat . T ia i cablul de alimentare al
ma inii de sp lat i dezactiva i dispozitivul de siguran pentru a preveni
blocarea acestora în interiorul ma inii de sp lat. Copiii se pot încuia în
ma ina de sp lat i î i pot pune via a în pericol.
Specifica ii tehnice
Capacitate
Presiunea apei
Conectare la sursa de energie electric
12 seturi
1-10 bar (=10-100 n/cm2= 0,1-1,0 MPa
230V, 10A, vezi pl cu a cu date tehnice de pe
partea interioar a u ii
Ma ina de sp lat complet incorporabil în mobilier
Dimensiuni
Greutate maxim
820-880 x 596 x 546 (L x l x h în mm)
50 kg
Acest aparat respect normele urm toarelor directive E.E.C.:
- 73/23 din 19.02.73 (Directiva privind voltajul sc zut) i modific rile
ulterioare;
- 89/336 din 03.05.89 (Directiva privind compatibilitatea electromagnetic ) i
modific rile ulterioare.
- 93/68 din 22.07.1993 (Directiva privind produsele cu marca ia CE)
37
Informa ii pentru centrele de testare
Testarea în concordan cu EN 60704 trebuie s fie realizat cu aparatul înc rcat i
utilizând programul de testare (vezi “Programe de sp lare”).
Testarea în concordan cu EN 50242 trebuie s fie realizat atunci când
compartimentele pentru sare i pentru agentul de dedurizare au fost umplute i
utilizând programul de testare (vezi “Programe de sp lare”).
Înc rcare complet
12 seturi
Dozaj detergent
Set ri agent cl tire
Înc rcare par ial
6 seturi, l sa i un spa iu liber la
fiecare farfurie
20 g (tip B)
4 pozi ii (Tip III)
5 g + 25 g (Tip B)
4 pozi ii (Tip III)
Exemple de aranjare vase
Co superior*
*) eventual scoate i suporturile pentru ce ti i tacâmuri din partea stâng .
38
Co ul inferior cu co ul pentru tacâmuri*)
*) eventual scoate i suporturile pentru ce ti
i pahare de bere din partea stâng .
39
Instruc iuni de instalare
M suri de siguran
pentru instalare
•
Transporta i ma ina de sp lat numai în pozi ie vertical .
•
Verifica i posibilele avarii ap rute în timpul transportului. Nu conecta i
aparatul dac este avariat. Dac aparatul este avariat, lua i leg tura cu
magazinul de unde a fost achizi ionat.
•
Nu pune i niciodat în func iune aparatul dac observa i c cablul de
alimentare, furtunul de alimentare sau evacuare sunt avariate sau panoul de
control, bra ul superior sau inferior sunt avariate.
•
techerul cablului de alimentare trebuie introdus numai într-o priz
adecvat cu contactele protejate.
•
Conexiunile la re eaua de alimentare cu energie electric trebuie s fie
realizate numai de c tre o persoan calificat .
•
Verifica i înainte de punerea în func iune dac tipul de curent, tensiunea
furnizorului dumneavoastr corespund cu cele indicate pe pl cu a cu date
tehnice a ma inii de sp lat.
•
În cazul în care este necesar înlocuirea cablului de alimentare cu
energie electric , aceasta trebuie f cut de Centrul de Service.
•
Nu folosi i prelungitoare cu mai multe prize, adaptoare pentru priz .
•
Furtunul de alimentare cu ap trebuie schimbat numai de o persoan
autorizat .
•
Furtunul de alimentare cu ap cu supap de siguran trebuie schimbat
numai de o persoan autorizat .
40
A ezare la nivel
•
•
•
•
•
Ma ina de sp lat trebuie a ezat în pozi ie vertical i pe o suprafa stabil .
Pentru a fi perfect dreapt , sl bi i
sau strânge i picioarele reglabile,
pân când ma ina de sp lat este
pozi ionat corect.
Furtunul de evacuare i alimentare
trebuie s poat fi accesibile
pentru ca acestea s nu se
r suceasc sau îndoiaie.
Asigura i-v de faptul c ma ina
de sp lat este fixat suprafa a de
lucru sau de mobila din jur. Acest
lucru este absolut necesar pentru
respectarea normei VDE
referitoare la siguran a aparatelor
electrocasnice incorporabile.
La montarea ma inii de sp lat într-un corp de mobilier suspendat, citi i
instruc iunile produc torului referitoare la acest lucru. Pute i solicita mai multe
detalii de la centrele de service autorizate.
Incorporare în mobilierul de buc t rie
(vezi schi a de montaj al turat )
U a aparatului poate fi îmbr cat cu un blat sau parte de mobilier, având
urm toarele dimensiuni:
L ime
Grosime
În l ime
Greutate
Suportul de fixare livrat ajut la o montare mai u oar
mobilier.
41
591mm – 594 mm
16 mm – 24 mm
Max. 715 mm
Max. 10 kg
i o fixare stabil a pl cilor de
Conectarea ma inii de sp lat vase
Conectarea la sursa de alimentare cu ap
• Aceast ma in de sp lat poate fi alimentat fie cu ap cald (maxim 60°C),
fie cu ap rece.
• Ma ina de sp lat vase nu trebuie conectat direct la boiler sau aparate de
înc lzit apa.
Presiunea apei admis
Presiunea minim admis 1 bar
(=10N/cm2 = 100 kPa)
Presiunea maxim admis 10 bar
(=100N/cm2 = 1 MPa)
Dac presiunea apei este sub 1 bar
chema i un instalator.
Dac presiunea este mai mare de 10 bar
monta i un dispozitiv de reducere a
presiunii (întreba i o persoan autorizat )
Conectarea furtunului de alimentare cu ap
Furtunul de alimentare cu ap nu trebuie s fie r sucit sau îndoit atunci când este
conectat.
Pentru realizarea conexiunii, piuli a de la furtunul de alimentare se poate fixa la un
furtun de 3/4" inci sau un robinet special de cuplare. Furtunul este prev zut cu o
piuli de plastic sau metal:
- strânge i piuli a numai cu mâna, f r s folosi i alte chei care ar putea distruge
piuli a.
Racordurile la re eaua de alimentare cu ap trebuie s fie etan e. Verifica i înainte
de a fixa ma ina de sp lat în pozi ia final dac nu picur ap .
Pentru a nu încurca alimentarea cu ap a celorlalte aparate, v recomand m s
instala i un robinet separat pentru ma ina de sp lat vase.
Dac ave i nevoie de un furtun mai lung pentru alimentarea cu ap folosi i numai
produse omologate i acceptate de produc tor.
- Furtun « WRflex 100 » (E-Nr.: 911 239 034)
- Furtun « WRflex 200 » (E-Nr.: 911 239 035)
42
Conectarea furtunului de evacuare a apei
Asigura i-v de faptul c furtunul de
evacuare nu este r sucit sau îndoit, deoarece
va fi încetinit evacuarea apei.
• Conexiunea pentru evacuare trebuie s se
afle la o în l ime maximum 60 cm fa de
partea de sus a ma inii de sp lat vase.
Prelungitor pentru furtunul de evacuare
• Dac utiliza i un prelungitor pentru
furtunul de evacuare, procura i-l dintr-un
centru specializat. Diametrul intern nu
trebuie s fie mai mic decât furtunul de
evacuare furnizat adic 19 mm
• Acesta nu trebuie s fie mai lung de 4 m.
Conectarea furtunului de evacuare la sifon
• Man onul furtunului de evacuare (19 mm) se potrive te la toate tipurile de
sifon. Diametrul exterior al racordului trebuie sa aib cel pu in 15 mm.
• Furtunul de evacuare trebuie fixat cu colierul de strângere livrat.
Sistem de protec ie anti-inunda ie
Produsele noastre sunt prev zute cu un dispozitiv de securitate, pentru a împiedica
revenirea apei utilizate înapoi în ma in .
În caz de defec iune, sistemul de siguran al ma inii de sp lat opre te automat
alimentarea cu ap iar apa rezidual este evacuat , evitându-se astfel o posibil
inunda ie.
43
Conectarea la sursa de alimentare cu energie electric
Informa ii privind conexiunile electrice sunt oferite pe pl cu a cu date tehnice de pe
marginea interioar dreapt a u ii.
Important!
- Priza trebuie s fie accesibil dup instalarea aparatului.
- Standardele de siguran prev d ca elementele conductoare de curent i cablurile
electrice s fie izolate cf. DIN EN 60335-1
Schema de conectare
Furtunul de alimentare i evacuare a apei precum i cablul electric trebuie conectate în
partea lateral a aparatului i nu în spatele acestuia.
44
Service
Pentru întreb ri referitoare la utilizare sau instalare
contacta i un centru de service autorizat.
În caz de defec iuni tehnice
Verifica i mai întâi dac pute i rezolva singur defec iunea, citind instruc iunile de la
capitolul „Probleme în func ionare”.
Dac problemele persist , contacta i un centru service autorizat.
Pentru a v putea ajuta rapid v rug m s
ave i în permanen la îndemân aceste
informa ii:
- Denumirea modelului
- Num rul produsului (PNC)
- Num rul de serie (S-No)
- Tipul defec iunii
- Eventual codul de eroare afi at
Piese de schimb, accesorii i produse de între inere
Contacta i un centru de service autorizat.
*Versiunea în limba german este de referin .
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising