Aeg-Electrolux | 86080I-M | User manual | Aeg-Electrolux 86080I-M User Manual

Aeg-Electrolux 86080I-M User Manual
FAVORIT 86080 i
Pomivalni stroj
Uporabniške informacije
Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik,
pozorno preberite uporabniške informacije in jih shranite za
kasnejšo uporabo.
Navodila z uporabniškimi informacijami izroèite morebitnemu
novemu lastniku stroja.
1
3
2
3
2
V besedilu so uporabljeni naslednji simboli:
Varnostna opozorila
Pomembno opozorilo! Opozorila, ki jih morate upoštevati za
lastno varnost.
Pozor! Nasveti in opozorila za prepreèitev poškodb stroja.
Navodila in praktièni nasveti
Informacije v povezavi z okoljem
Pomivalni stroj uporablja nov sistem pomivanja “IMPULZNO
POMIVANJE”. Za dosego boljše èistoèe posode se pri tem
sistemu med programi pomivanja spreminja število vrtljajev
motorja in tlak brizganja vode. S tem se spreminja tudi nivo
hrupa tekoèih programov pomivanja.
Vsebina
Navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Opis pomivalnega stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Upravljalna plošèa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Pred prvo uporabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavitev mehèalca vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Polnjenje s posebno soljo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Polnjenje tekoèine za lesk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vklop, izklop zvoènega signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vsakodnevna uporaba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zlaganje jedilnega pribora in posode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kozarci za pivo in penino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev višine zgornje košare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polnjenje z detergentom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba tablet 3-v-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbira programa (razpredelnica programov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izbira programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vklop programa pomivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev èasa vklopa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izklop pomivalnega stroja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
18
21
21
23
24
25
26
27
27
Vzdrževanje in èišèenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Možni ukrepi ob... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Odpravljanje manjših nepravilnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ko rezultati pomivanja niso zadovoljivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odstranjevanje odpadnih delov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tehnièni podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Navodila za testiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3
Navodila za namestitev in prikljuèitev . . . . . . . . . . . . . .
38
Varnostna navodila za namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Namestitev pomivalnega stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Prikljuèitev pomivalnega stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4
Garancijski pogoji/Lokacije servisov . . . . . . . . . . . . . . .
43
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Navodila za uporabo
1 Varnost
Pred prvo uporabo
• Upoštevajte “Navodila za namestitev in prikljuèitev”.
Namenska uporaba
• Pomivalni stroj je namenjen pomivanju posode v gospodinjstvu.
• Dograditve ali spremembe na pomivalnem stroju niso dovoljene.
• Uporabljajte samo posebno sol, detergent ter tekoèino za lesk, ki
so namenjeni uporabi v pomivalnih strojih za gospodinjstvo.
• V pomivalnem stroju ne uporabljajte nobenih topil. Nevarnost
eksplozije!
Varnost otrok
• Dele embalaže odstranite iz dosega otrok. Nevarnost zadušitve!
• Otroci pogosto ne prepoznajo nevarnosti pri delovanju elektriènih
naprav. Otrok ne pustite brez nadzora ob pomivalnem stroju.
• Zagotovite, da otroci in domaèe živali ne bodo plezali po
pomivalnem stroju. Smrtna nevarnost!
• Detergent lahko povzroèi razjede oèi, ust in žrela. Smrtna
nevarnost! Upoštevajte varnostna navodila proizvajalcev
detergentov in èistilnih sredstev.
• Voda iz pomivalnega stroja ni pitna. Nevarnost razjede!
Splošna varnostna navodila
• Popravila na pomivalnem stroju prepustite pooblašèenim
serviserjem.
• Po uporabi stroj izklopite iz elektriènega omrežja in zaprite
vodovodno pipo.
• Omrežnega vtièa nikoli ne izvlecite s potegom kabla, vedno
povlecite za vtiè.
• Vrata pomivalnega stroja naj bodo vedno zaprta, razen ko
nalagate posodo v stroj ali iz njega. Na ta naèin prepreèite
spotikanje prek odprtih vrat in morebitno poškodbo.
• Ne usedajte in postavljajte se na odprta vrata.
• Èe je pomivalni stroj postavljen v prostoru z nevarnostjo
zmrzovanja, po vsakem pomivanju odstranite prikljuèno cev z
vodovodne pipe.
5
Opis pomivalnega stroja
Zgornja prha
Razpršilec zgornje košare in
spodnji razpršilec
Stikalo za nastavljanje
trdote
Posoda za
posebno sol
Dozirna posoda za
detergent
Dozirna posoda
za tekoèino za lesk
Plošèica s podatki
Filtri
Notranja osvetlitev
Upravljalna plošèa
6
Tipka za VKLOP/IZKLOP
1
Programske tipke
2
3
Funkcijske tipke
S tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite/izklopite pomivalni stroj.
S programskimi tipkami izberete želen program pomivanja.
Funkcijske tipke: Te tipke omogoèajo poleg izbire programa
pomivanja tudi nastavitev naslednjih funkcij:
Funkcijska tipka 1
Nastavitev stopnje mehèalca vode
Funkcijska tipka 2
Vklop, izklop doziranja tekoèine za lesk
Funkcijska tipka 3
Vklop, izklop zvoènega signala
Doziranje tekoèine za lesk lahko vkljuèite samo, èe je izbrana
funkcija 3-v-1.
7
Veènamenski zaslon
Nastavitev
èasa vklopa
Prikazi poteka programa
Izbira
funkcije 3-v-1
Kontrolni
prikazi
Veènamenski zaslon lahko prikazuje:
– stopnjo nastavljenega mehèalca vode;
– vkljuèitev oz. izkljuèitev doziranja tekoèine za lesk;
– vkljuèitev oz. izkljuèitev zvoènega signala;
– nastavitev èasa vklopa;
– predviden èas do izteka tekoèega programa;
– oznako napake pomivalnega stroja.
Prikazi poteka programa: prikaz poteka programa vedno
prikazuje trenutno fazo programa.
Pomen kontrolnih prikazov:
SALZ 1)
Napolnite s posebno soljo
KLARSPÜLER 1)
Natoèite tekoèino za lesk
WASSER
Odprite vodovodno pipo
SPRÜHARM
Razpršilec zgornje košare je blokiran
TÜR
Vrata pomivalnega stroja so odprta
1)Kontrolna prikaza ne svetita med delovanjem programa.
8
Pred prvo uporabo
3
1. Nastavite mehèalec vode
2. Posodo za sol napolnite s soljo za mehèanje vode
3. Nalijte tekoèino za lesk
Èe želite uporabiti tablete 3-v-1, upoštevajte:
– Najprej preberite odsek “Uporaba tablet 3-v-1”.
– Vklopite pomivalni stroj in pritisnite tipko 3-v-1. Tipka zasveti:
izbrana je funkcija 3-v-1! Pri tem delovanju ni potrebno:
– napolniti posebne soli in tekoèine za lesk;
– nastaviti trdote vode;
– izkljuèiti doziranja tekoèine za lesk.
– Pred zaèetkom pomivanja vstavite tableto 3-v-1 v dozirno posodo
za detergent.
Nastavitev mehèalca vode
3
Mehèalec vode je potrebno nastaviti roèno in elektronsko.
Za prepreèitev nabiranja vodnega kamna na posodi in v
pomivalnem stroju se mora posoda splakniti z mehko vodo, brez
vodnega kamna. Mehèalec vode nastavite glede na trdoto vode v
vašem stanovanju s pomoèjo razpredelnice. Informacijo o trdoti
vode v vašem obmoèju dobite pri vodovodni službi.
Pomivalni stroj mora biti izklopljen.
Roèna nastavitev:
1. Odprite vrata pomivalnega stroja.
2. Vzemite spodnjo košaro iz
pomivalnega stroja.
3. Stikalo za nastavljanje trdote na levi
strani zasuèite v položaj O ali 1
(glejte razpredelnico).
9
3
Elektronska nastavitev:
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Èe sveti samo svetleèa dioda v eni programski tipki, je vkljuèen ta
program pomivanja. Èe morate program prekiniti:
istoèasno približno 2 sekundi pritiskajte na funkcijski tipki 1 in 2.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih tipk.
Izjema: Tipka 3-v-1 sveti samo, èe je funkcija izbrana.
2. Istoèasno pritisnite in ohranite pritisk na funkcijski tipki 1 in 2.
Utripajo svetleèe diode (LED) funkcijskih tipk 1 do 3.
3. Pritisnite funkcijsko tipko 1 .
Utripa svetleèa dioda (LED) funkcijske tipke 1 .
Veènamenski zaslon prikaže nastavljeno stopnjo trdote.
4. S pritiskom funkcijske tipke 1 povišate stopnjo trdote za 1.
(Izjema: po stopnji trdote 10 sledi stopnja trdote 1).
5. Ko je stopnja trdote pravilno nastavljena, pritisnite tipko VKLOP/
IZKLOP.
S tem shranite nastavljeno stopnjo trdote.
Èe je mehèalec vode elektronsko nastavljen na vrednost “1”, se
izklopi kontrolni prikaz za sol.
Nastavitev
stopnje trdote
Trdota vode
v
°d 2)
v
mmol/l 3)
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
pod 4
pod 0,7
obmoèje roèna elektronska
Število
Prikaz na
zvoènih
veènamensk
signalov
em zaslonu
1)
10 4)
9
8
7
6
10l
9l
8l
7l
6l
10
9
8
7
6
5
4*
5l
4l
5
4
3
3l
3
I/II
2
2l
2
I
1
sol ni
potrebna
1l
1
1
0*
1)Zvoèna signalizacija je uporabljena samo pri vkljuèenem zvoènem signalu.
2)(°d) nemška stopinja, mera za trdoto vode
3)(mmol/l) milimol na liter, mednarodna enota za trdoto vode
4)Pri tej nastavitvi se lahko programski èas malenkostno podaljša.
*) tovarniška nastavitev
10
Polnjenje s posebno soljo
3
3
Za mehèanje vode je potrebno posodo za sol napolniti s posebno
soljo. Uporabljajte samo posebno sol za pomivalne stroje.
Èe ne uporabljate tablet 3-v-1, napolnite posodo s posebno soljo:
– pred prvo uporabo pomivalnega stroja,
– ko na upravljalni plošèi zasveti kontrolni prikaz za sol.
1. Odprite vrata pomivalnega stroja
in izvlecite spodnjo košaro.
2. Odvijte pokrovèek posode za sol v
nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Samo pri prvi uporabi:
V posodo dolijte do vrha vodo.
4. Priložen lijak nastavite na odprtino
posode.
Nasujte posebno sol. V posodo
gre približno 1,0-1,5 kg soli,
odvisno od vrste soli. Posode ne
prenapolnite.
Povsem normalno je, da voda
med vsipanjem soli teèe iz posode.
5. Iz odprtine posode odstranite ostanke soli.
6. Trdno privijte pokrovèek v smeri urinega kazalca.
7. Po polnjenju posode za sol poženite program za pomivanje.
Na ta naèin se izpere slana voda in ostanki soli.
Glede na zrnatost soli lahko traja nekaj ur, da se sol raztopi ter da
ugasne kontrolni prikaz za sol.
11
Polnjenje tekoèine za lesk
Tekoèina za lesk je potrebna za boljše iztekanje vode. Tako se
posoda sveti, je brez madežev, kozarci so èisti.
Èe ne uporabljate tablet 3-v-1, napolnite dozirno posodo s tekoèino
za lesk:
– pred prvo uporabo pomivalnega stroja,
– ko na upravljalni plošèi zasveti kontrolni prikaz tekoèine za lesk.
Uporabljajte samo posebno
tekoèino za lesk za pomivalne
stroje. Ne uporabljajte nobenih
tekoèih èistil.
1. Odprite vrata.
Dozirna posoda tekoèine za lesk
je na notranji strani vrat
pomivalnega stroja.
2. Pritisnite gumb za odpiranje
dozirne posode tekoèine za lesk.
3. Dvignite pokrov.
4. S tekoèino za lesk poèasi
napolnite dozirno posodo do
oznake “max”;
to je približno 140 ml tekoèine.
5. Pokrov pritisnite navzdol, da se
zaskoèi.
6. Èe ste polili tekoèino za lesk, jo
obrišite s krpo. Drugaèe pri
pomivanju nastane prevelika
kolièina pene.
12
Nastavitev doziranja tekoèine za lesk
3
Doziranje spremenite samo, èe na kozarcih in posodah nastanejo
gosti, beli madeži (znižajte stopnjo doziranja), ali èe ostanejo
neposušene vodne kapljice (zvišajte stopnjo doziranja), (glejte
poglavje “Ko rezultati pomivanja niso zadovoljivi”). Stopnjo doziranja
lahko nastavite od 1 do 6. Tovarniško je nastavljena stopnja “4”.
1. Odprite vrata pomivalnega
stroja.
2. Pritisnite gumb za odpiranje
pokrova dozirne posode tekoèine
za lesk.
3. Dvignite pokrov.
4. Nastavite stopnjo doziranja.
5. Pokrov pritisnite navzdol, da se
zaskoèi.
6. Èe ste polili tekoèino za lesk, jo
obrišite s krpo.
Pri izbrani funkciji 3-v-1 vkljuèite doziranje
tekoèine za lesk.
3
3
Èe funkcija 3-v-1 ni izbrana, je doziranje tekoèine za lesk vedno
vkljuèeno.
Èe je funkcija 3-v-1 izbrana zaradi uporabe tablet 3-v-1, je doziranje
tekoèine za lesk izkljuèeno. Èe se posoda v tem primeru ne posuši
dovolj, doziranje tekoèine za lesk ponovno vkljuèite (oglejte si še
poglavje “Uporaba tablet 3-v-1“).
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Èe sveti samo svetleèa dioda v eni programski tipki, je vkljuèen ta
program pomivanja. Èe morate program prekiniti:
istoèasno približno 2 sekundi pritiskajte na funkcijski tipki 1 in 2.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih tipk.
Izjema: Tipka 3-v-1 sveti samo, èe je funkcija izbrana.
2. Istoèasno pritisnite in ohranite pritisk na funkcijski tipki 1 in 2.
Utripajo svetleèe diode (LED) funkcijskih tipk 1 do 3.
13
3. Pritisnite funkcijsko tipko 2 .
Utripa svetleèa dioda (LED) funkcijske tipke 2 .
Veènamenski zaslon prikaže trenutno nastavitev:
0d
doziranje tekoèine za lesk je izkljuèeno
1d
doziranje tekoèine za lesk je vkljuèeno (tovarniška
nastavitev)
4. S pritiskom funkcijske tipke 2 vkljuèite oz. izkljuèite doziranje
tekoèine za lesk.
5. Ko je na veènamenskem zaslonu prikazana želena nastavitev,
pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP. S tem shranite nastavljeno vrednost.
Vklop, izklop zvoènega signala
3
Na stroju lahko izberete možnost, da se poleg optiènih prikazov
(npr. po konèanem programu, ob napakah) zasliši tudi zvoèni
signal.
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
Èe sveti samo svetleèa dioda v eni programski tipki, je vkljuèen ta
program pomivanja. Èe morate program prekiniti:
istoèasno približno 2 sekundi pritiskajte na funkcijski tipki 1 in 2.
Svetijo svetleèe diode vseh trenutno izbranih tipk.
Izjema: Tipka 3-v-1 sveti samo, èe je funkcija izbrana.
2. Istoèasno pritisnite in ohranite pritisk na funkcijski tipki 1 in 2.
Utripajo svetleèe diode (LED) funkcijskih tipk 1 do 3.
3. Pritisnite funkcijsko tipko 3 .
Utripa svetleèa dioda (LED) funkcijske tipke 3 .
Veènamenski zaslon prikaže trenutno nastavitev:
0b
zvoèni signal je izkljuèen
1b
zvoèni signal je vkljuèen (tovarniška nastavitev)
4. S pritiskom funkcijske tipke 3 spremenite nastavitev.
5. Ko je na veènamenskem zaslonu prikazana želena nastavitev,
pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP. S tem shranite nastavljeno vrednost.
14
Vsakodnevna uporaba
Zlaganje jedilnega pribora in posode
1
Gobic, kuhinjskih krp in drugih predmetov, ki vsrkajo vodo, v
pomivalnem stroju ni dovoljeno pomivati. Posoda, prevleèena s
plastjo teflona ali plastike, moèneje zadržuje vodne kapljice. Zato se
ta posoda slabše suši od porcelanaste posode in posode iz
nerjaveèega jekla.
Neprimerna oz. pogojno primerna posoda in jedilni pribor za pomivanje v
pomivalnem stroju
Neprimerna posoda:
Pogojno primerna:
• jedilni pribor z roèaji iz lesa,
rogov, porcelana ali biserovine
• plastika, ki ni odporna na
toploto
• starejši jedilni pribor s
temperaturno obèutljivimi
dodatki
• zlepljeni deli posode ali deli
jedilnega pribora
• predmeti iz kositra oz. bakra
• svinèevo kristalno steklo
• jekleni deli, podvrženi rjavenju
• lesene deske in krožniki
• izdelki umetne obrti
• Posodo iz bele gline je dovoljeno pomivati v
stroju le, èe oznaka proizvajalca to dovoljuje.
• Poslikave na glazuri pri pogostem
pomivanju obledijo.
• Deli iz srebra in aluminija se med
pomivanjem v stroju pogosto obarvajo.
Ostanki hrane, kot so beljak, rumenjak,
gorèica pogosto povzroèijo obarvanje oz.
madeže na srebru. S srebrnine zato vedno
oèistite ostanke hrane, èe posode ne
pomivate takoj po uporabi.
• Stekleni predmeti po veèkratnem pomivanju
postanejo motni.
• Pred zlaganjem posode:
– odstranite veèje ostanke hrane;
– namoèite lonce z ostanki prijete hrane.
• Pri zlaganju posode in jedilnega pribora v pomivalni stroj pazite:
– da posoda in jedilni pribor ne ovirajo vrtenja razpršilca;
– sklede, skodelice, kozarce, lonce itd. postavite z odprtino
navzdol, da se v njih ne zbere voda;
– posoda in jedilni pribor se ne sme prekrivati ali dotikati;
– kozarci se ne smejo dotikati, da se ne okrušijo;
– majhnih predmetov (npr. pokrovèkov) ne zložite v košaro za
posodo, temveè v košarico za jedilni pribor, da ostanejo na
svojem mestu.
15
Vstavljanje jedilnega pribora
1
Pomembno opozorilo: Konice nožev in dele jedilnega pribora z
ostrimi robovi je potrebno zaradi nevarnosti poškodb zložiti v
zgornjo košaro.
Za zagotovitev dostopa vode do vseh kosov jedilnega pribora:
1.Na košarico za pribor
2.Vilice in žlice vstavite skozi
namestite mrežico.
odprtine mrežice v košaro za
pribor z roèaji obrnjenimi
navzdol.
Za veèje dele jedilnega pribora, npr. metlice za sneg, lahko
odstranite polovico mrežice.
Košarica za pribor je razstavljiva.
Pri jemanju košarice iz stroja
vedno z roko oklenite dvodelni
roèaj.
1. Odložite jo na mizo ali kuhinjski
pult.
2. Razklopite roèaj.
3. Vzemite jedilni pribor iz košarice.
16
Ponjenje / praznjenje spodnje in zgornje košare
Za ponjenje in praznjenje spodnje
in zgornje košare primite sprednji
roèaj na sredini in izvlecite košaro
oz. jo potisnite nazaj.
Lonci, ponve, veliki krožniki
V spodnjo košaro zložite veèje
kose posode in zelo umazano
posodo
(krožnike do premera 29 cm).
Za lažje zlaganje veèjih kosov
posode lahko spustite nastavke za
krožnike.
17
Kozarci za pivo in
penino
V držala kozarcev za pivo na levi
strani spodnje košare lahko
vstavite do štiri kozarce za pivo
razliènih oblik.
Po potrebi lahko držala kozarcev
za pivo dvignete.
Namesto držala kozarcev za pivo
lahko po potrebi uporabite dva
dodatna priložena nosilca za
skodelice, ki se uporabljata tudi
kot držala kozarcev za penino.
1. Držala kozarcev za pivo odstranite
s potegom navzgor in rahlim
pritiskom na kavelj za vpetje.
2. Nosilce za skodelice namestite s
kavlji za vpetje na preèno palico
A ali B. Nosilec narahlo pritisnite,
da se kavlji zaskoèijo.
3. Nosilce za skodelice odstranite na
enak naèin kot držala kozarcev za
pivo.
18
Žièno ogrodje za pritrditev držala
kozarcev za pivo oz. nosilca
skodelic lahko po potrebi
odstranite.
1. Ogrodje odstranite s potiskom
nazaj.
2. Ogrodje pritrdite s potiskom
naprej.
Skodelice, kozarci, kavni servis
Manjšo, obèutljivo posodo in
dolge, ostre dele jedilnega pribora
zložite v zgornjo košaro.
• Posodo zložite na in pod
zložljive nosilce za skodelice
tako, da bo voda imela dostop
do vseh delov posode.
19
• Za višjo posodo lahko nosilce
dvignete.
• Kozarce za vino ali konjak lahko
naslonite ali obesite v izreze na
nosilcih.
• Za daljše kozarce preklopite
nosilce za kozarce v desno in ga
potisnite v levo.
• Levi nosilci v zgornji košari so
prav tako dvodelno zložljivi.
Nezloženi nosilci: v zgornjo
košaro zložite kozarce, lonèke
itd.
Zloženi nosilci: veè prostora za
sklede.
20
Nastavitev višine zgornje košare
Najveèja višina posode v
3
zgornji košari
spodnji košari
pri dvignjeni zgornji košari
22 cm
30 cm
pri spušèeni zgornji košari
24 cm
29 cm
Višino je možno nastaviti tudi pri naloženi košari.
Dviganje / spušèanje zgornje
košare
1. Zgornjo košaro izvlecite do konca.
2. Z roèajem jo dvignite do prislona
in spustite navpièno navzdol.
Košara se zaskoèi v spodnjem oz.
zgornjem položaju.
Polnjenje z detergentom
1
Detergent odstrani neèistoèe s
posode in jedilnega pribora.
Pred zaèetkom programa
napolnite dozirno posodo z
detergentom.
Uporabljajte samo detergente, ki
so namenjeni za pomivanje v
stroju.
Dozirna posoda za detergent je na
notranji strani vrat.
1. Èe je pokrovèek zaprt:
pritisnite gumb za odpiranje.
Pokrovèek se odpre.
21
2. Detergent vstavite v dozirno
posodo. Za pomoè pri odmerjanju
detergenta v obliki praška sta v
posodi oznaki: “20/30”, kar
ustreza približno 20/30 ml praška.
3
Upoštevajte navodila proizvajalca
za doziranje in skladišèenje.
3. Pokrov zaprite in pritisnite navzdol,
da se zaskoèi.
Pri zelo umazani posodi dodajte
detergent še v stranski predelek
(1). Dodatni detergent se bo
uporabil že v predpranju.
Koncentrirani detergenti
2
Detergenti za pomivalne stroje so dandanes skoraj izkljuèno nizkoalkalni koncentrirani detergenti z naravnimi encimi v obliki tablet ali
praška.
50 °C - ob uporabi nizko alkalnih praškov in programu pomivanja
pri 50 °C boste razbremenili okolje in ohranjevali vašo posodo, kajti
ti programi so prilagojeni lastnostim encimov v detergentih, ki
zagotavljajo odstranjevanje neèistoè. Tako dosežete pri pomivanju
pri 50 °C s koncentriranimi detergenti enake rezultate kot pri
pomivanju pri 65 °C z obièajnimi detergenti.
Detergenti v obliki tablet
3
22
Detergenti v obliki tablet razliènih proizvajalcev se razlièno hitro
raztopijo. Zato tablete pri kratkih programih pomivanja niso povsem
uporabljene. Èe uporabljate detergent v obliki tablet, uporabljajte
programe s predpranjem.
Uporaba tablet 3-v-1
To so tablete, ki združujejo funkcije detergenta, tekoèine za lesk in
soli.
1. Pred uporabo tega detergenta preverite, èe je primeren za trdoto
vode v vašem stanovanju.
Upoštevajte navodila proizvajalca.
2. Tablete vstavljajte izkljuèno v dozirno posodo za detergent.
3
Èe uporabljate tablete 3-v-1, se z izbiro funkcije 3-v-1 doziranje
tekoèine za lesk samodejno izkljuèi. V tem primeru lahko pride
zaradi razliènih kakovostnih standardov detergentov do
nezadostnega sušenja posode.
V tem primeru upoštevajte naslednje (glejte poglavje “Polnjenje
tekoèine za lesk”):
• Tekoèino za lesk napolnite v dozirno posodo (èe je prazna).
• Roèno doziranje tekoèine za lesk nastavite na “2”.
• Vkljuèite doziranje tekoèine za lesk.
Ko prenehate uporabljati tablete 3-v-1, upoštevajte naslednja
navodila:
• Izkljuèite funkcijo 3-v-1.
• Ponovno napolnite posodi za sol in tekoèino za lesk.
• Nastavite najvišjo možno stopnjo mehèalca vode in vklopite
program pomivanja s praznim strojem.
• Nato nastavite ustrezno stopnjo mehèalca vode glede na trdoto
vode v vašem obmoèju.
23
Izbira programa (razpredelnica programov)
•
130 - 160
malo umazana
-
•
•
•
Uporabljena posoda,
ki se zbira v
pomivalnem stroju za
kasnejše pomivanje.
•
-
-
-
-
15
Vse vrste
posode
4
Desertni in
kavni servis,
obèutljivi
kozarci
30
GLAS
45°
120 - 130
obièajno umazana
73
ENERGIE
SPAREN
(50°)5)
Jedilni servis
in posoda za
kuhanje,
temperaturno
obèutljiva
posoda
0,9
•
12
zelo umazana,
prisušeni ostanki
hrane, posebno
beljak in škrob
< 0,1
Jedilni servis
in posoda za
kuhanje
Voda (v litrih)
•
INTENSIV
CARE 70°4)
13 - 25
•
•
9
•
-
23 - 25
•
pravkar uporabljena,
malo do obièajno
umazana
12 - 14
•
Posoda brez
loncev
Poraba (kWh)
2x
•
30 MIN
(60°)3)
VORSPÜLEN
(hladno)6)
Trajanje (v minutah)
•
•
1,0 - 1,5
-
•
90 - 110
•
obièajno umazana,
prisušeni ostanki
hrane
0,8
Sušenje
-
Jedilni servis
in posoda za
kuhanje
1,8 - 2,0
Splakovanje
•
AUTOMATIC
(50° - 65°)2)
Spiranje
1 do 2x
•
2x
Vrsta in stopnja
umazanosti
Pomivanje
Primeren za:
Predpranje
Program
pomivanja
Vrednosti
porabe1)
0,95 - 1,05
Potek programa
1) Vrednosti porabe se ugotavljajo pri normalnih pogojih. Odvisne so od kolièine posode v
košarah. Zato so v praktiènih primerih delovanja možna odstopanja.
2) Pri tem programu se s pomoèjo motnosti vode od pomivanja posode ugotovi, kako moèno je
posoda umazana. Èas trajanja programa ter poraba vode in energije se lahko moèno
spreminjajo - glede na kolièino in umazanost posode. V odvisnosti od umazanosti se
temperatura vode za pomivanje samodejno prilagodi v obmoèju od 50°C do 65°C.
3) Pri tem programu pomivalni stroj napolnite le do polovice.
4) Pri splakovanju se temperatura za 10 minut poviša na 68°C za higiensko èišèenje posode,
npr. steklenièk za dojenèke, plastiènih desk za rezanje ali kozarcev za marmelado.
5) Kontrolni program za testiranje
6) Ta program ne potrebuje detergenta.
24
Izbira programa
Glede na stanje posode izberite
program za temeljito pomivanje.
normalen ali energetsko varèen
program.
kratek program pomivanja (npr. 30
minut).
25
Vklop programa pomivanja
3
1. Preverite, èe se razpršilci lahko prosto vrtijo.
2. Odprite vodovodno pipo.
3. Zaprite vrata.
4. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.
5. Izberite želeni program.
V prikazu poteka programa svetijo prikaz programa in pripadajoèe
faze. Na veènamenskem zaslonu je prikazan prièakovan èas do
konca pomivanja.
Po približno 3 sekundah priène delovati izbrani program.
Prikaz poteka programa vedno kaže trenutno fazo pomivanja.
Na veènamenskem zaslonu prikazan preostali èas pomivanja se
med potekom pomivanja prilagaja glede na kolièino posode,
stopnjo umazanosti itd.
Prekinitev programa pomivanja
Tekoèi program pomivanja prekinite samo, kadar je to nujno
potrebno.
1
Z odpiranjem vrat pomivalnega stroja se prekine program
pomivanja.
Ob odpiranju vrat lahko iz stroja izstopa vroèa para. Nevarnost
opeklin!
1. Vrata previdno odprite. Program se zaustavi.
2. Zaprite vrata. Program pomivanja se nadaljuje.
3
26
Prekinitev programa pomivanja
1. Pritisnite in ohranite pritisk na funkcijski tipki 1 in 2.
Svetijo svetleèe diode vseh izbranih tipk.
Izjema: Tipka 3-v-1 sveti samo, èe je funkcija izbrana.
2. Spustite funkcijski tipki. Program pomivanja se prekine.
3. Èe želite zaèeti nov program pomivanja, preverite, èe je detergent v
dozirni posodi.
4. Program izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
Z izklopom pomivalnega stroja je izbrani program samo prekinjen in
ne zakljuèen. Program se po ponovnem vklopu nadaljuje.
Nastavitev èasa vklopa
3
Z nastavitvijo èasa vklopa lahko preložite zaèetek programa
pomivanja za 1 do 19 ur.
1. Tipko za nastavljanje èasa vklopa pritisnite tolikokrat, da se na
veènamenskem zaslonu prikaže želen èas do zaèetka vklopa, npr.
12h, èe želite, da se program vklopi èez 12 ur. Sveti prikaz za
nastavitev èasa vklopa.
2. Izberite program pomivanja.
3. Na zaslonu bo prikazan preostali èas do zaèetka vklopa programa
(npr. 12h, 11h, 10h, ... 1h itd.).
Spreminjanje èasa vklopa:
S pritiskom tipke za èas vklopa lahko spreminjate nastavitev èasa
vklopa, dokler se ne zaène program pomivanja.
Brisanje èasa vklopa:
Tipko za nastavitev èasa vklopa pritisnite tolikokrat, da se na
veènamenskem zaslonu prikaže izbran program. Izbran program
zaène z delovanjem.
Menjava programa pomivanja
Program pomivanja lahko zamenjate do zaèetka delovanja: Najprej
prekinite program pomivanja, nato ponovno nastavite èas vklopa in
nazadnje izberite nov program.
Izklop pomivalnega stroja
Pomivalni stroj izklopite šele, ko je na veènamenskem zaslonu
izpisana vrednost “0” za preostali èas pomivanja in zasveti luèka za
konec programa.
Pri veèini programov pomivanja se po zakljuèku programa vkljuèi
ventilator za sušenje.
1. Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP. Vsi prikazi ugasnejo.
2. Zaprite vodovodno pipo!
1
Previdno odprite vrata zaradi nevarnosti vroèe pare.
Vroèa posoda je obèutljiva za udarce. Zato pustite posodo vsaj še
15 minut v pomivalnem stroju, da se ohladi. S tem je zagotovljeno
tudi boljše sušenje.
27
Praznjenje stroja
3
Na stenah in vratih pomivalnega stroja se lahko nabere vlaga.
• Najprej izpraznite spodnjo in zatem zgornjo košaro. S tem se
izognete kapljanju preostale vode iz zgornje košare na posodo v
spodnji košari.
Vzdrževanje in èišèenje
1
Za èišèenje ne uporabljajte èistil za pohištvo ali agresivnih èistilnih
sredstev.
• Dele za upravljanje pomivalnega stroja oèistite z mehko krpo in
toplo, èisto vodo.
• Obèasno preverite umazanost notranjih sten, tesnila okoli vrat in
filtra pri dotoku vode (èe je vstavljen) ter jih oèistite po potrebi.
Èišèenje filtrov
3
Filtre redno kontrolirajte in èistite.
Umazani filtri poslabšajo rezultat
pomivanja.
1. Odprite vrata pomivalnega stroja in
izvlecite spodnjo košaro.
2. Roèaj zavrtite za ¼ vrtljaja v
nasprotni smeri urinega kazalca (A)
in izvlecite sklop filtrov (B).
3. Fini filter (1) primite za ušesce in ga
izvlecite iz mikrofiltra (2).
4. Vse filtre temeljito oèistite pod
tekoèo vodo.
28
5. Filtrirno plošèo (3) vzemite iz
pomivalnega stroja in jo na obeh
straneh temeljito oèistite.
6. Ponovno vstavite filtrirno plošèo.
7. Fini filter vstavite v mikrofilter in
stisnite skupaj.
8. Sklop filtrov vstavite nazaj v
odprtino in ga namestite z zasukom
roèaja v smeri urinega kazalca. Pri
tem pazite, da filtrirna plošèa ne
sega èez rob dna pomivalnega
stroja.
1
Uporaba pomivalnega stroja brez filtrov ni dovoljena.
Èišèenje šob razpršilca
3
Redno preverjajte morebitno
zamašenost šob razpršilca. Kadar
je potrebno èišèenje šob, snemite
razpršilec in šobe oèistite z ostrim
predmetom (z žico ali žebljem).
Razpršilec nazadnje izplaknite z
moènim vodnim curkom.
Pazite, da ne poškodujete odprtin
šob.
Razpršilec zgornje košare
1. Razpršilec zgornje košare snamete
z moènim nagibom navzdol.
2. Oèistite šobe razpršilca.
29
3. Oèišèen razpršilec zgornje košare
ponovno pod poševnim kotom
nataknite na spojnico: oba dela
moèno stisnite, da se zasliši zvok
ob zaklepu.
Spodnji razpršilec
1. Spodnji razpršilec snamete iz
svojega položaja s potegom
navzgor.
2. Oèistite šobe razpršilca.
3. Spodnji razpršilec ponovno
nataknite na spojnico in moèno
pritisnite navzdol, da se glasno
zaskoèi.
Možni ukrepi ob...
Odpravljanje manjših nepravilnosti
Èe se med delovanjem stroja na veènamenskem zaslonu prikaže
ena izmed naslednjih kod napake:
– koda napakeÅ 10 (težava z dotokom vode),
– koda napakeÅ 20 (težava z odtokom vode),
poglejte v naslednjo razpredelnico.
Po odpravljeni napaki pritisnite tipko tekoèega programa pomivanja.
Program pomivanja se nadaljuje.
Pri drugih kodah napak (“Å ” z dodanim številom):
– Prekinite program pomivanja.
– Stroj odklopite in ga ponovno vklopite.
– Ponovno nastavite program pomivanja.
30
Èe se ponovno prikaže koda napake, poklièite servisno službo ter
sporoèite kodo napake.
Nepravilnosti v
delovanju
Možni vzroki
Rešitev
V vodovodni pipi se je
Preverite vodovodno pipo
nabral vodni kamen, ali pa
in jo po potrebi popravite.
je pokvarjena.
Zasliši se 1 kratek
opozorilni ton, ki se
stalno ponavlja,
Utripa signalna luèka
izbranega programa:
Sveti kontrolni prikaz
WASSER :
na veènamenskem
prikazu se izpiše koda
napake Å 10
(težava z dotokom vode).
Vodovodna pipa je zaprta. Odprite vodovodno pipo.
Zamašen je filter (èe je
vstavljen) v spojni matici
na vodovodni pipi.
Oèistite filter v spojni
matici.
Filtri na dnu pomivalnega
stroja so zamašeni.
Pritisnite tipko tekoèega
programa pomivanja;
zatem prekinite program
(glejte poglavje: Vklop
programa pomivanja);
oèistite filtre (glejte
poglavje: Èišèenje filtrov).
Dovodna cev za vodo
ni pravilno položena.
Preverite napeljavo cevi.
Sifon je zamašen.
Oèistite sifon.
Odtoèna vodna cev
ni pravilno položena.
Preverite napeljavo cevi.
Zaslišijo se 3 kratki
opozorilni toni, ki se
stalno ponavljajo,
Na veènamenskem
prikazu se izpiše koda
napake Å 30 .
Vklopil se je zašèitni
sistem za zaporo vode.
Najprej zaprite vodovodno
pipo, zatem izklopite stroj
in poklièite servisno
službo.
Zasliši se 1 dolg
opozorilni ton,
Sveti kontrolni prikaz
SPRÜHARM .
Vrata previdno odprite.
Ob odpiranju vrat lahko iz
stroja uhaja vroèa para.
Nevarnost opeklin! Posodo
Razpršilec zgornje košare
in jedilni pribor zložite v
je blokiran.
košare tako, da se
razpršilec lahko prosto vrti.
Zaprite vrata pomivalnega
stroja.
Zaslišita se 2 kratka
opozorilna tona, ki se
stalno ponavljata,
utripa signalna luèka
izbranega programa,
na veènamenskem
prikazu se izpiše koda
napake Å 20
(v stroju stoji voda od
pomivanja posode).
31
Nepravilnosti v
delovanju
Sveti kontrolni prikaz
TÜR .
Program se ne zažene.
V notranjosti
pomivalnega stroja so
vidni madeži rje.
Možni vzroki
Rešitev
Vrata pomivalnega stroja
so odprta.
Zaprite vrata pomivalnega
stroja.
Omrežni vtiè ni vklopljen.
Vklopite omrežni vtiè.
Varovalka elektriène
napeljave v zgradbi je
pregoreta ali izklopljena.
Zamenjajte varovalko.
Modeli pomivalnih strojev
z nastavljivim èasom
vklopa:
Izbran je èas vklopa.
Èe želite posodo pomiti
takoj, izbrišite nastavljen
èas vklopa.
Notranjost pomivalnega
stroja je iz nerjaveèega
jekla. Madeži so posledica
V pomivalnem stroju
zunanje rje (delci rje iz
pomivajte samo primerno
vodovodne napeljave,
loncev, jedilnega pribora posodo in jedilni pribor.
itd.). Madeže odstranite z
obièajnim èistilnim
sredstvom za jeklo.
Iz stroja odstranite vodni
kamen. Uporabite
komercialno èistilno
sredstvo, ki je primerno za
pomivalne stroje. Èe po
Med pomivanjem se sliši Žvižgajoè zvok ne pomeni
odstranitvi vodnega kamna
žvižgajoè zvok.
napake stroja.
še vedno slišite zvoke,
zamenjajte vrsto
detergenta za èišèenje
jedilnega pribora in
posode.
32
Ko rezultati pomivanja niso zadovoljivi
Posoda ni èista.
• Morda niste izbrali ustreznega programa.
• Posoda je bila nepravilno zložena v pomivalni stroj, tako da voda
ni imela dostopa do vseh delov. Košare ne smejo biti
prenapolnjene.
• Filtri so umazani ali niso vstavljeni pravilno.
• Morda ste uporabili neustrezen detergent ali ste ga dozirali
premalo.
• Èe se na posodi pojavi vodni kamen: Posoda za posebno sol je
prazna ali pa je mehèalec vode neustrezno nastavljen.
• Odtoèna cev ni pravilno položena.
• Neèistoèe v vodi za izpiranje lahko zamašijo šobe razpršilca. Za
èišèenje šob razpršilca lahko razpršilec snamete iz svojega
položaja (glejte poglavje “Vzdrževanje in èišèenje”).
Posoda ni suha in je brez leska.
• Morda ste uporabili neustrezno tekoèino za lesk.
• Dozirna posoda tekoèine za lesk je prazna.
Na kozarcih in drugi posodi so èrte, gosti, beli madeži ali
modra svetlikajoèa obloga.
• Nastavite nižjo stopnjo doziranja tekoèine za lesk.
Na kozarcih in drugi posodi so madeži posušenih vodnih
kapljic.
• Nastavite višjo stopnjo doziranja tekoèine za lesk.
• Morda je vzrok v detergentu. Posvetujte se z zastopnikom
proizvajalca deterergenta.
Razjede na steklu
• Posvetujte se z zastopnikom proizvajalca deterergenta.
33
Odstranjevanje odpadnih delov
2 Embalaža
Embalaža je izdelana iz okolju neškodljivih materialov, ki jih je
možno ponovno uporabiti. Plastièni deli so oznaèeni, npr. z oznako
>PE<, >PS< itd. Materiale odstranite ustrezno z njihovo oznako na
zbirališèe odpadkov in jih odložite v zanje predvidene zaboje.
2
1
34
Odslužen stroj
W
Simbol
na izdelku ali njrgovi embalaži oznaèuje, da z izdelkom
ni dovoljeno ravnati kot z obièajnimi gospodinjskimi odpadki.
Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo elektriène
in elektronske opreme. S pravilnim naèinom odstranjevanja izdelka
boste pomagali prepreèiti morebitne negativne posledice in vplive
na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru
nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o
odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni
organ za odstranjevanjeodpadkov, komunalno službo ali na
trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Pomembno opozorilo! Pri odsluženih pomivalnih strojih izkljuèite
omrežni vtiè iz vtiènice. Prikljuèni kabel odrežite in ga odstranite
skupaj z vtièem.
Snemite mehanizem za zapiranje vrat, da se vrata ne morejo veè
zapreti. Tako se otroci ne morejo zapreti v stroj, kar bi bilo lahko
življenjsko nevarno.
Tehnièni podatki
Zmogljivost:
12 standardnih pogrinjkov s servirno posodo
Dovoljen vodni tlak:
1-10 barov (=10-100 N/cm2 = 0,1-1,0 MPa)
Elektrièna prikljuèitev:
230 V, 10 A, glejte tudi napisno plošèico na desnem
notranjem robu vrat pomivalnega stroja.
Pomivalni stroj za vgradnjo ter podnožje
5
Dimenzije:
820 - 880 x 596 x 570 (V x Š x G v mm)
Najveèja masa:
50 kg
Pomivalni stroj je izdelan v skladu z naslednjimi smernicami EEC:
– 73/23/EEC z dne 19.02.1973 - nizkonapetostna smernica
– 89/336/EEC z dne 03.05.1989 - EMC direktiva vkljuèno s
spremenjeno smernico 92/31/EEC
– 93/68/EEC z dne 22.07.1993 - smernica za CE oznaèevanje
35
Navodila za testiranje
Testiranje v skladu s standardom EN 60704 se mora izvajati pri
polnem pomivalnem stroju s kontrolnim programom (glejte
razpredelnico programov).
Testiranje po standardu EN 50242 se mora izvajati pri polni
posodi s soljo, pri polni dozirni posodi s tekoèino za lesk in s
kontrolnim programom (glejte razpredelnico programov).
Polno naložen stroj:
12 standardnih
pogrinjkov
vkljuèno s servirno
posodo
Polovièno naložen stroj:
6 standardnih pogrinjkov s
servirno posodo, vsako 2. mesto
je prazno
Kolièina detergenta:
5g + 25g (tip B)
20g (tip B)
Nastavitev doziranja
tekoèine za lesk:
4 (tip III)
4 (tip III)
Primera razporeditve posode:
Zgornja košara *)
*) Po potrebi odstranite nosilce za skodelice na levi strani košare, kot tudi polico
za pribor.
36
Spodnja košara s košarico za jedilni
pribor *)
Košarica za jedilni pribor
*) Po potrebi odstranite nosilce za skodelice na levi strani košare, kot tudi
morebitna držala kozarcev za pivo.
37
Navodila za namestitev in prikljuèitev
1 Varnostna navodila za namestitev
• Pomivalni stroj premikajte samo v stojeèem stanju sicer lahko
izteèe slana voda.
• Pred zagonom pomivalnega stroja se preprièajte, da med
transportom ni prišlo do poškodb. Poškodovanega stroja ne
smete prikljuèiti. Èe opazite, da je stroj poškodovan, se takoj
obrnite na dobavitelja.
• Pomivalnega stroja ne smete zagnati v primeru poškodbe
omrežnega kabla, dovodne ali odtoène cevi ter v primeru, ko so
upravljalna in delovna plošèa ali podnožje tako poškodovani, da
je možen prost dostop do stroja.
• Omrežni vtiè vedno vklopite v pravilno vgrajeno vtiènico z
zašèitnim kontaktom.
• V primeru stalne prikljuèitve: Stalno prikljuèitev lahko opravi samo
pooblašèen elektrièar.
• Pred zagonom se preprièajte, da oblika in velikost nazivne
napetosti na tablici s podatki ustreza omrežni napetosti na mestu
prikljuèitve. Na tablici s podatki so tudi vrednosti za potrebno
elektrièno varovanje.
• Veèpolnih vtièev / prikljuèkov in podaljškov ni dovoljeno
uporabljati. Obstaja nevarnost požara zaradi pregrevanja!
• Prikljuèitev pomivalnega stroja na elektrièno omrežje lahko izvede
samo servisna služba ali pooblašèen strokovnjak.
• Dovodno cev z varnostnim ventilom lahko menja samo
pooblašèen serviser.
38
Namestitev pomivalnega stroja
• Pomivalni stroj mora biti stabilno postavljen na trdi, ravni podlagi,
v vodoravnem položaju v vseh smereh.
• Za izravnavo neravne podlage in
prilagoditev višine stroja
razliènemu pohištvu lahko z
izvijaèem odvijete privijaèene
noge.
• Zadnje noge stroja nastavite s
sprednje strani s pomoèjo
akumulatorskega vijaènika (glejte
navodila za vgradnjo).
• Odtoèna, dovodna cev in omrežni
kabel morajo biti v obmoèju za
podstavkom prosto gibljivi, da se
prepreèi njihovo upogibanje ali
stisnjenje.
• Poleg tega mora biti pomivalni stroj trdno privijaèen na kuhinjski
pult ali kuhinjsko omarico. Ta ukrep je nujno potreben za
zagotovitev stabilnosti stroja v skladu s predpisom VDE.
Pomivalni stroj za vgradnjo
3
(glejte priloženo montažno šablono)
Vrata stroja lahko obložite z leseno plošèo/plošèo pohištva
naslednjih dimenzij:
Širina:
591 – 594 mm
Debelina:
16 – 24 mm
Višina:
odvisna od
(spremenljiva)
Masa:
– višine vdolbine
– višine podnožja
– prilagoditve na položaj stikov sosednjega
pohištva
Toèna dimenzija višine se odmeri na mestu
namestitve glede na sosednje pohištvo.
najveè 8 kg
39
Prikljuèitev pomivalnega stroja
Prikljuèitev na vodovodno omrežje
• Pomivalni stroj lahko prikljuèite na hladno ali toplo vodo do najveè
60 °C.
• Pomivalnega stroja ne smete prikljuèiti na zunanje naprave za
ogrevanje vode in pretoène grelnike.
Dovoljen vodni tlak
Najnižji dovoljen vodni tlak:
1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Èe je vodni tlak nižji od 1 bara, se
posvetujte z vodovodnim inštalaterjem.
Najvišji dovoljen vodni tlak:
10 barov (=100 N/cm2 =1 MPa)
Èe je vodni tlak višji od 10 barov, je
potrebno vstaviti ventil za znižanje tlaka
(dobite ga v trgovini s tehniènim
blagom).
Prikljuèitev dovodne cevi
1
3
40
Dovodna cev pri prikljuèitvi ne sme biti prepognjena, stisnjena ali
zavita.
Spojno matico dovodne cevi (ISO 228-1:2000) priklopite na
vodovodno pipo z navojem (¾ "). Dovodna cev je opremljena s
plastièno ali kovinsko prikljuèno matico:
– Plastièno prikljuèno spojno matico privijte samo roèno.
– Kovinsko prikljuèno spojno matico obvezno privijte z
ustreznim orodjem.
Nazadnje vizualno preverite tesnjenje (preverite, da voda ne kaplja).
Za nemoteno uporabo vode v kuhinji priporoèamo vgradnjo
dodatne vodovodne pipe ali razcepnega dela na obstojeèo pipo.
Èe potrebujete daljšo dovodno cev od priložene, lahko v trgovini s
tehniènim blagom naroèite naslednje VDE odobrene komplete
dovodnih cevi:
– Komplet cevi “WRflex 100” (E-Nr.: 911 239 034)
– Komplet cevi “WRflex 200” (E-Nr.: 911 239 035)
Odtok vode
Odtoèna cev ne sme biti
prepognjena, stisnjena ali zavita.
• Prikljuèitev odtoène cevi:
najvišja dovoljena višina nad
spodnjim robom stroja: 60 cm.
Podaljšek cevi
• Podaljšek cevi lahko naroèite v
trgovini s tehniènim blagom ali v
naši servisni službi. Za
zagotovitev brezhibnega
delovanja stroja mora notranji
premer podaljška cevi znašati
19 mm.
• Celotna dolžina skupaj s
podaljškom cevi je lahko najveè 4
metre.
dovoljeno obmoèje
1
Odtoèna cev
Prikljuèek sifona
• Nastavek odtoène cevi (ø 19mm) je primeren za vse obièajne
vrste sifonov. Zunanji premer prikljuèka sifona mora biti najmanj
15 mm.
• Odtoèno cev pritrdite na prikljuèek sifona s priloženo cevno
objemko.
Zašèitni sistem za zaporo vode
Pomivalni stroj je opremljen z zašèitnim sistemom za zaporo vode,
ki prepreèuje poplavljanje.
Varnostni ventil v dovodni cevi v primeru okvare takoj zapre dotok
vode, hkrati se vklopi èrpalka za izèrpavanje vode. Tako voda ne
more veè iztekati. Preostala voda se iz pomivalnega stroja
samodejno izèrpa.
Pri vkljuèenem stroju se v primeru okvare zasliši dodaten zvoèni
signal.
41
Prikljuèitev na elektrièno omrežje
Podatki o vrednosti in vrsti omrežne napetosti ter ustrezni varovalki
so zapisani na tablici s podatki. Tablica s podatki se nahaja na
desnem notranjem robu vrat pomivalnega stroja.
Za loèitev pomivalnega stroja iz omrežja izvlecite omrežni vtiè iz
vtiènice.
Pozor:
– Vtiè mora biti dostopen tudi po namestitvi stroja.
– Vgradnja stroja mora biti izvedena tako, da se delov pod
napetostjo in izoliranih vodnikov po vgradnji ni možno dotakniti - ni
možen dotik s preskusnim prstom po standardu DIN EN 60335-1.
Naèin prikljuèitve
Dovodno, odtoèno cev in omrežni kabel prikljuèite poleg
pomivalnega stroja, ker za strojem ni dovolj prostora za prikljuèitev.
2 prikljuèka 45° ali ravna,
zunanji ø 19 mm,
dolžine 30 mm
Dotok
vode
42
Elektrièna
napeljava
Odtok
vode
Dvojni ventil
Elektrièni prikljuèek
Odtok
vode
Dotok
vode
Elektrièna napeljava
Garancijski pogoji/Lokacije servisov
Weitere Kundendienststellen im Ausland
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen Partner. Diese können dort eingesehen werden.
Further after-sales service agencies overseas
In these countries our AEG agents’ own guarantee conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Autres agences étrangères assurant le service après-vente
Dans ces pays, les conditions de garantie des concessionnaires de la région sont valables. Vous pouvez les consulter sur place.
Otros puntos de Postventa en el extranjero
En estos países rigen las condiciones de nuestros representantes locales.
las cuales pueden ser consultadas allí mismo.
Ulteriori uffici del servizio tecnico assistenza clienti all’estero
In questi paesi sono valide le condizioni di garanzia dei partner locali.
Queste condizioni possono essere esaminante sul luogo.
Serviços de assistência técnica no estrangeiro
Nestes países são válidas as condições de garantia dos concessionários
locais, podendo aí ser consultadas.
További vevöszolgálati irodák külföldön
Ezekben az országokban a mi AEG vevöszolgálatainknál saját
jótállási feltételek alkalmazhatók. A további adatokat kérjük közvetlenül szerezzék be.
Servisne službe
Na garancijskem listu boste našli seznam pooblašèenih servisnih
služb AEG.
43
44
U.A.E. Abu Dhabi
Universal Trading Company
P.O. Box 43 99
Tel.: 6335331
Service Center 6733974
Jordan
Jordan Household
Supply Co. Ltd.
P.O. Box 3/68
Amman/Tel.: 69 70 50
Malta
ITC
International Trading Company
White House Building
Mountbatte Street
Blata L-Bajda/Tel.: 220644
Egypt
Middle East Commercial
Center
4 Salah El Dein St. - 2nd floor
Heliopolis, Kairo
Egypt
Tel.: 2024181719
Canada
EURO-LINE Appliances
2150 Winston PARK Drive 20
Oakville, Ontario L6H 5V1
Tel.: 905 829 3980
Fax: 905 829 3985
Mauritius
Happy World Centre Ltd.
P.O. 7 54
1 Chausee Street
Port Louis
Tel.: 25355
Australia
The Andi-Co Group
1 Stamford Road
Oakleigh VIC 3166
Tel.: (03) 9569 1255
Fax: (03) 9569 1450
www.andico.com.au
Korea (South)
Core Incorp.
3/F Chewoo Bldg.
200 Nonhyun-Dong
Kangnam-Ku 135-010
Seoul
Telefon 82 2 549 89 61
Namibia
AEG NAMIBIA (PTY)
LIMITED-Jeppe Street
Northern Industrial Area
Windhoek
Tel.: (061) 21-6082/4
Fax: (061) 217838
Bahrain/Arabian Gulf
A.A. Zayani & Sons
P.O. Box 9 32
Bahrain
Tel.: 17311124
Croatia
Electrolux D.O.O.
Suplova 7
10000 Zagreb
Tel.: 1 61 19512
Fax: 1 61 19513
New Zealand
Monaco Corporation Ltd.
10 Rothwell Avenue
Albany - Auckland
4399 Auckland 1
New Zealand
Tel.: 0064 94156019
Fax: 0064 94157070
Bulgaria
Electrolux Bulgaria E.O.O.D.
91 Levski Blvd.
1000 Sofia
Tel.: 2 806676
Fax. 2 980 5276
Kuwait/Arabian Gulf
Ali Al-Ghanim Est.
P.O. Box 21540 - Safat
Tel.: 4822190
Fax: 4820116
Syria
WATTAR CO.
P.O. Box 36109
Mazzeh - Damascus
Direct Phone: 00963116132649
Fax: 00963116119537
Cyprus
Hadjikyrlakos & Sons Ltd.
Prodromou 121
P.O. Box 21587
Nicosia 1511
Service Telephones:
Nicosia 02 481226
Limassol 05 562182
Larnaca 04 633929
Paphos 06 932 699
Lebanon
Adib & Assaferi
P.O. Box 539
Tripoli
Iran
ARIAN International
Development Co.
AEG Showroom
Shariati, Balatar as Safar
Teheran / Iran
Phone No. Showroom:
021 / 285 513 / 4
Phone No. Service:
021 / 312 27 67 / 8
Estonia
Electrolux Estonia Ltd.
Mustamäe tee 24
EE0006 Tallinn
Tel.: (372) 6 650 090
Fax: (372) 6 650 092
Latavia
Electrolux Latavia Ltd.
Terlaton Street 42/44
1011 Riga
Tel.: 371 2 297821
Fax: 371 2 821286
Poland
Electrolux Poland Sp. zo.o.
ul. Domaniewska 41
02-034 Warszawa
tel.: 022 874 33 33
fax: 022 874 33 00
Hong Kong
Dah Chong Hong Ltd.
20 Kai Cheung Road
Kowloon Bay
Kowloon - Hong Kong
Tel.: 0085222621620
Fax: 0085227550333
Lithuania
Electrolux Lithuania
Verkui 29
2600 Vilnus
Tel.: 372 272 3326
Fax: 372 272 3366
Russia
Electrolux Russia Ltd.
16 Olympiysky prospekt
129090 Moscow
Tel.: (095) 937 7837
Fax: (095) 926 5513
Israel
Evis Ltd.
Tadiran-Ampa Service
10 Gibonay Israel Street
New Industrial Zone
Netanya, 42504
Israel
Malaysia
Arzbergh Engineering
No. 49A/B, Jalan Petaling
Utama 7
4600 Petaling Jaya
Tel.: 3 795 1084
Fax: 3 795 1082
Saudi Arabia
Alia Trading Corporation
P.O. Box 4101
Meccak Street
Riyadh
Tel.: 4645977
Al Nahas Est.
Al Sitteeng Street
P.O. Box 1 15 29
Jeddah
Tel.: 6611675
Service center 6646583
Japan
Electrolux Japan Ltd.
Domestic Appliances
Department
Maruzen Showa Warehouse
Building
Tookai 4-5-12, Ota-ku
143-006 Tokyo
Tel.: 0120-13-7117
Fax: 03-3790-5257
Singapore
Group Pte Ltd.
833 Bukit Timah Road
Unit no. 01-11 Royalville
279887 Singapore
Tel.: 0065 64638484
Fax: 0065 64638488
Slovenia
Electrolux Slovenia D.O.O.
Traska Ul. 132
1000 Ljubljana
Tel.: 61 1234 137
Fax: 61 1234 238
Thailand
Olympia Thai Tower, 444
Rachadapiser Road
Samsennok- Huaykwang
10320 Bangkok
Thailand
Tel.: 006625136111
Fax: 006625136334
Slovakia Rep.
Electrolux Slovakia S.R.O.
Seberiniho 1
821 03 Bratislava
Tel.: 02 4333 4322, 4355
Fax: 02 4333 6976
South Africa
AEG (Pty) Ltd.
55, 12th Road
P.O. Box 1 02 64
Kew/Johannesburg 2000
Tel.: 8069111
Hungary
Electrolux Lehel KFT
Erzsébet Királyné útja 87.
1142 Budapest
Tel.: 00361/467-3200
45
46
Servis
Pri tehniènih motnjah najprej preverite, èe lahko težavo odpravite
sami ob pomoèi navodil za uporabo (poglavje “Možni ukrepi ob...”).
Èe težave ne morete odpraviti sami, se obrnite na pooblašèeno
servisno službo.
Za hitro pomoè potrebujete
naslednje podatke:
– Oznaka modela
– Številka izdelka (PNC)
– Serijska številka (S-No.)
(številke so na tablici s podatki)
– Vrsta motnje
– Morebitna sporoèila o napakah,
ki so se pojavila na stroju
Da boste imeli potrebne podatke takoj pri roki, vam priporoèamo,
da jih zapišete v za to pripravljen prostor:
Oznaka modela:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
47
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 612 221-00-021204-01
Pridržujemo si pravico do sprememb
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising