Electrolux ESF6270 User manual
A
u
t
o
m
a
t
i
s
k
d
i
s
k
m
a
s
k
i
n
Bruksanvisning
ESF 6270
822 612 016-00-070605-04
s
Bästa kund,
läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för
senare behov.
Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny
ägare av produkten.
Följande symboler användes i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador
på produkten.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformation
2
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Beskrivning av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Manöverpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Före första användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av vattenavhärdaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av specialsalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av sköljmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
11
12
Vid den dagliga användningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangering av bestick och disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Höjdjustera överkorgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyllning av diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användning av 3 i 1 diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av diskprogram (Programtabell) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start av diskprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av startfördröjning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
17
18
20
21
23
23
24
Skötsel och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Vad gör jag om... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avhjälpa mindre störningar själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
När diskresultatet inte är tillfredsställande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Anvisningar för kontrollinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
Uppställnings- och anslutningsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Säkerhetsanvisningar för installationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Placering av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Anslutning av diskmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
Konsumentkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
38
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
3
Bruksanvisning
1 Säkerhet
Före första användning.
• Beakta “Uppställnings- och anslutningsanvisningarna“.
Bestämmelser för användning
• Diskmaskinen är endast avsedd för diskning av
hushållsdisk.
• Ombyggnad eller förändringar av diskmaskinen är
inte tillåten.
• Använd endast specialsalt, disk- och sköljmedel
som är avsett för hushållsdiskmaskiner.
• Häll inget lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för
explosion!
Barnsäkerhet
• Håll barn borta från förpackningsdelar. Risk för
kvävning!
• Barn känner ofta inte till riskerna vid användandet
av elektriska apparater. Lämna inte barn utan uppsikt vid diskmaskinen.
• Säkerställ att inte barn eller husdjur klättrar in i
diskmaskinen. Livsfara!
• Diskmedel kan orsaka frätskador i ögon, mun och
svalg. Livsfara! Beakta skölj- och diskmedelstillverkarens säkerhetsanvisningar.
• Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Risk
för frätskador!
Allmän säkerhet
• Reparationer av diskmaskinen får endast utföras
av en fackman.
• Slå från diskmaskinen och stäng vattenkranen då
maskinen ej användes.
• Dra aldrig i el-sladden för att ta ur kontakten, utan
dra alltid i kontakten.
• Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk plockas i eller ur. På så vis förhindras
att någon kan snubbla över den öppnade luckan
och skadas.
• Sätt eller ställ Dig inte på den öppna luckan.
• Maskinen får inte placeras i ett utrymme där det
finns risk att temperaturen sjunker under 0ºC, (frysrisk).
4
Diskmaskinens luckspärr
Diskmaskinen har en luckspärr vilken förhindrar att
barn kan öppna luckan oavsiktligt.
Luckspärren ställer Du in så här:
1. På luckhandtagets vänstra sida finns en regel (1).
Genom att trycka den åt höger (till exempel med
ett skedskaft) säkerställs att luckan inte kan öppnas oavsiktligt.
2. Är spärren inställd måste Du för att öppna luckan
– först föra luckhandtaget åt vänster (2), tills ett lätt
motstånd känns.
– därefter trycka luckhandtaget uppåt (3) / framåt.
3. Genom att med fingret föra regeln helt åt vänster
kopplas spärren från.
5
Beskrivning av diskmaskinen
Tak-spolning
Spolarm för överkorg och
botten-spolarm
Vred för
vattenhårdhet
Behållare
för specialsalt
Behållare för
diskmedel
Behållare
för sköljmedel
Typskylt
Filter
Manöverpanel
6
TILL / FRÅN-knapp
Program-knappar
1
2
3
Funktions-knappar
Med TILL-/FRÅN-knappen slås diskmaskinen till-/
från.
Med Program-knapparna väljs det önskade diskprogrammet.
Funktions-knappar: Tillsammans med ett inställt
diskprogram kan med hjälp av dessa knappar även
följande funktioner ställas in:
Funktions-knapp 1
Inställning av vattnets
hårdhet
Funktions-knapp 2
In/urkoppling av sköljmedelsdosering vid 3 i 1
Funktions-knapp 3
- ej använd -
7
Display
Programfas-indikatorer
Kontrollindikeringar
Inställning av
startfördröjning
Välja 3 i 1
funktion
Displayen kan visa:
– vilken hårdhetsgrad på vattnet som är inställd.
– om sköljmedelsdoseringen är på-, avstängd.
– vilken starttid som är inställd.
– hur lång tid som kvarstår för ett diskprogram som
är igång.
– vilka fel som diskmaskinen har.
Programfasindikeringar: Det aktuella programsteget visas alltid i programfasindikeringen.
Kontrollindikeringarna har följande innebörd:
1)
1)
Fyll på specialsalt
Fyll på sköljmedel
Öppna vattenkranen
Rengör diskmaskinens filtersystem
Diskmaskinsluckan är öppen
1) Dessa kontrollindikeringar lyser inte när ett diskprogram pågår.
8
Välja SANITIZE
funktion
Före första användning
3 Om
Du vill använda 3 i 1 diskmedel:
– Läs först avsnittet ”Användning av 3 i 1 diskmedel”.
– Fyller Du inte på specialsalt eller sköljmedel.
Före första användningen, om Du inte använder 3 i 1
diskmedel:
1. Ställ in vattenavhärdaren
2. Fyll på specialsalt för vattenavhärdaren
3. Fyll på sköljmedel
Inställning av vattenavhärdaren
Vattenavhärdaren måste ställas in mekaniskt och
elektroniskt.
3 För att förhindra kalkavlagringar på disken,
måste den diskas med mjukt, dvs kalkfattigt
vatten. Vattenavhärdaren skall ställas in enligt
tabellen för vattenhå.
Diskmaskinen skall vara frånslagen.
Mekanisk inställning:
1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Ta ut den nedre diskkorgen ur maskinen.
3. Ställ hårdhetsvredet på vänster sida i diskutrymmet på 0 eller 1 (se tabell).
9
Inställning elektroniskt:
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
3 Om indikeringar förutom TILL/FRÅN-knappen
lyser, är ett diskprogram aktiverat. Diskprogrammet måste då raderas:
Tryck in funktionsknapparna 1 och 2 samtidigt
i ca 2 sekunder.
Alla indikeringar för diskprogramknapparna
slocknar.
2. Tryck in funktionsknapparna 1 och 2 samtidigt och
håll dem intryckta.
Indikeringarna för funktionsknapparna 1 till 3 blinkar.
3. Tryck på funktions-knapp 1 .
Indikeringen för funktions-knapp 1 blinkar.
Displayen visar den inställda hårdheten.
4. Ett tryck på funktions-knapp 1 höjer hårdheten
med 1 steg.
(Undantag: Efter hårdhetsgrad 10 följer hårdhetsgrad 1).
5. Tryck på TILL/FRÅN-knappen när rätt hårdhetsgrad är inställd.
Hårdhetsgraden är nu lagrad.
Ställs vattenavhärdaren elektroniskt in på “1”, kopplas kontrollampan för specialsalt bort.
Vattenhårdhet
i °d
1)
2)
i mmol/l
Inställning av hårdhetsgrad
område
mekaniskt
elektroniskt
Indikering på displayen
1
103)
9
8
7
6
10L .
9L
8L
7L
6L
5
4*
5L
4L
3
3L
51 - 70
43 - 50
37 - 42
29 - 36
23 - 28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
I/II
2
2L
under 4
under 0,7
I
1
inget salt behövs
1L
1) (°d) “deutscher Grad”, mått för vattenhårdhet
2) (mmol/l) millimol per liter, internationell enhet för vattenhårdhet
3) Med denna inställning kan programtiden förlängas något.
*) fabriksinställning
10
0*
Påfyllning av specialsalt
För att avkalka vattenavhärdaren måste specialsalt
fyllas på. Använd endast specialsalt som är avsett
för hushållsdiskmaskiner.
Om Du inte använder 3 i 1 diskmedel, fyller Du på
specialsalt.
– Före första användning av diskmaskinen (vid behov).
– Om indikeringen på panelen för specialsalt lyser.
1. Öppna luckan, ta ut underkorgen.
2. Skruva upp locket till saltbehållaren moturs.
3. Endast vid första användning:
Fyll saltbehållaren helt med vatten.
4. Sätt den medlevererade tratten på behållarens
öppning.
Fyll på specialsalt i behållaren, mängd, beroende
på kornstorlek, ca 1,0-1,5 kg. Överfyll inte behållaren.
3 Det är ofarligt om vatten rinner över vid påfyll-
nad av specialsalt.
5. Ta bort saltrester från behållarens öppning.
6. Vrid fast locket medurs.
7. Kör ett diskprogram efter påfyllnad av specialsalt. Därigenom spolas utrunnet saltvatten och
saltkorn bort.
3 Beroende på kornstorleken kan det dröja några timmar innan saltet har lösts upp i vattnet
och indikeringen för specialsalt åter slocknar.
11
Påfyllning av sköljmedel
Eftersom sköljmedlet låter diskvattnet rinna av bättre, får man en fläckfri, glänsande disk och klara glas.
Om Du inte använder 3 i 1 funktionen, fyller Du på
sköljmedel.
– Före första användning av diskmaskinen.
– Om indikeringen för sköljmedel på panelen lyser.
Använd bara speciellt sköljmedel för diskmaskiner
och inga andra flytande rengöringsmedel.
1. Öppna luckan.
Facket för sköljmedel sitter på insidan av diskmaskinsluckan.
2. Tryck på låsknappen till sköljmedelsfacket.
3. Öppna locket.
4. Fyll sakta på sköljmedel upp till markeringen
“max”;
det motsvarar en mängd av ca 140 ml
5. Tryck på locket tills det låses.
6. Om sköljvätska runnit ut, torka bort den med en
trasa. Annars bildas för mycket skum vid diskning.
12
Inställning av sköljmedelsdosering
3 Ändra bara doseringen när det på glas och
disk syns ränder, mjölkaktiga fläckar (ställ in
doseringen lägre) eller intorkade vattenfläckar
(ställ in doseringen högre) (se avsnitt „När diskresultatet inte är tillfredsställande“). Doseringen kan ställas in från 1-6. I fabrik är
doseringen förinställd på “4”.
1. Öppna diskmaskinens lucka.
2. Tryck på låsknappen till sköljmedelsfacket.
3. Öppna locket.
4. Ställ in dosering.
5. Tryck på locket tills det låses.
6. Om sköljvätska runnit ut, torka bort den med en
trasa.
Slå på-/av sköljmedelsdosering
Om knappen 3 i 1 är intryckt, behöver Du inte koppla
bort sköljmedelsdoseringen.
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
3 Om indikeringar förutom TILL/FRÅN-knappen
lyser, är ett diskprogram aktiverat. Diskprogrammet måste då raderas:
Tryck in funktionsknapparna 1 och 2 samtidigt
i ca 2 sekunder.
Alla indikeringar för diskprogramknapparna
slocknar.
2. Tryck in funktionsknapparna 1 och 2 samtidigt och
håll dem intryckta.
Indikeringarna för funktionsknapparna 1 till 3 blinkar.
3. Tryck på funktions-knapp 2 .
Indikeringen för funktions-knapp 2 blinkar.
Displayen visar den aktuella inställningen:
0d
Sköljmedelsdosering bortkopplad
1d
Sköljmedelsdosering inkopplad (fabriksinställning)
4. Tryck på funktionsknapp 2 kopplar in resp ur
sköljmedelsdoseringen.
5. När displayen visar den önskade inställningen,
tryck på TILL/FRÅN-knappen. Inställningen är nu
lagrad.
13
Vid den dagliga användningen
Arrangering av bestick och
disk
1 Svampar,
hushållsdukar och alla föremål som
kan suga upp vatten får inte rengöras i diskmaskinen. Plast- och teflonbelagd disk avvisar
vattendroppar kraftigt. Därför torkar denna
disk något sämre än porslin och kvalitetsstål.
För diskning i diskmaskin är följande bestick/disk
inte lämplig:
eventuellt lämplig:
• Bestick med trä-, horn-, porslins- eller pärlemorskaft
• Ej värmebeständiga plastdelar
• Äldre bestick, vars kitt
är temperaturkänsligt
• Limmade bestick eller besticksdelar
• Tenn- respektive kopparföremål
• Blykristallglas
• Rostkänsliga ståldelar
• Trä-/frukostbrickor
• Hantverksföremål
• Diska endast stengods i diskmaskinen om tillverkaren uttryckligt angett att det är lämpligt.
• Glasdekor kan mattas efter flera diskningar i maskin.
• Silver- och aluminiumdelar har tendens att bli missfärgade vid
diskning. Matrester som till exempel äggvita, äggula, senap
orsakar ofta missfärgningar respektive fläckar på silver. Avlägsna därför alltid matrester från silver, om det inte skall diskas omedelbart efter användning.
• Glas kan bli matt efter många diskningar.
• Innan Du insorterar disken, bör Du:
– Avlägsna stora matrester.
– Mjuka upp fastbrända matrester i kastruller.
• Beakta vid arrangering av disk och bestick:
– Disk och bestick får inte hindra spolarmarna att
rotera.
– Ställ skålar, koppar, glas kastruller osv med öppningen neråt, så att de inte fylls med vatten.
– Disk och bestick får inte ligga i eller på varandra.
– Glas bör inte stå intill varandra för att undvika
skador.
– Lägg inte små föremål (till exempel lock) i diskkorgarna utan i bestickskorgen, för att de inte
skall ramla ner.
14
Arrangering av bestick
1 Varning: Spetsiga knivar och bestick med
vassa kanter skall på grund av skaderisken
läggas på bestickbrädan eller i överkorgen.
För att alla bestick i bestickkorgen skall spolas med
vatten, bör Du:
1. Sätta på gallerinsatsen på bestickkorgen
2. Ställa gafflar och skedar med handtagen neråt i bestickkorgens gallerinsats.
Kastruller, pannor, stora tallrikar
Arrangera mycket smutsig disk i underkorgen (Tallrikar upp till 29 cm i diameter).
För att lättare kunna arrangera större disk är de två
bakre tallrikshållarna i underkorgen fällbara och bestickkorgen i underkorgen kan skjutas åt sidan.
15
Koppar, glas, kaffeservis
Anordna liten och ömtålig disk i överkorgen och
långa spetsiga bestick i knivlådan.
• Sortera disk på och under de fällbara kopphyllorna
så att diskvatten når alla delar som skall diskas.
• Det går att fälla upp kopphyllorna vid diskning av
högt diskgods.
• Låt vin-eller konjaksglas luta mot eller hänga i urtagen på kopphyllorna.
16
Höjdjustera överkorgen
Maximal höjd på disken i
överkorgen
underkorgen
med upphöjd överkorg
22 cm
30 cm
med sänkt överkorg
24 cm
29 cm
3 Det
är även möjligt att ändra höjden med disk i
korgarna.
Höjning / sänkning av överkorgen
1. Dra ut överkorgen helt.
2. Lyft överkorgen tills det tar emot och sänk den rakt
ner.
Överkorgen hakar in i undre respektive övre position.
17
Påfyllning av diskmedel
Diskmedel löser smutsen på disk och bestick.
Diskmedlet måste fyllas på innan programmet börjar.
1 Använd
bara diskmedel för hushållsdiskmaskiner.
Facket för diskmedel sitter på insidan av diskmaskinsluckan.
1. Om locket är stängt:
Tryck på låsknappen.
Locket öppnas.
2. Fyll på diskmedel i diskmedelsbehållaren. Som
hjälp för doseringen finns markeringslinjer: “20/30“
motsvarar ca 20/30 ml diskmedel.
Beakta tillverkarens rekommendationer för dosering och förvaring.
3. Fäll tillbaka och tryck på locket tills det låses.
3 Vid mycket smutsig disk fyller Du desutom
diskmedel i facket bredvid (1). Detta diskmedel är verksamt vid fördisken.
18
Kompaktdiskmedel
Diskmedel för diskmaskiner är idag nästan uteslutande lågalkaliska kompaktdiskmedel med naturliga
enzymer i tablett- eller pulverform.
2
50 °C-diskprogram i förbindelse med dessa
kompaktdiskmedel avlastar miljön och skonar
Din disk, eftersom detta diskprogram är speciellt anpassat till enzymernas smutslö.
Diskmedelstabletter
3 Diskmedelstabletter från olika tillverkare lö-
ser upp sig olika fort.
Därför kan vissa diskmedelstabletter inte utveckla hela rengöringskraften. Använd därför
diskprogram med fördisk när Du använder
diskmedelstabletter. Vid diskning med snabbprogram kan tabletten delas.
19
Användning av 3 i 1 diskmedel
Dessa produkter för diskning är en kombination av
diskmedel, skölj- och saltfunktion.
När 3 i 1 funktionen kopplas in
– avbryts doseringen av specialsalt och sköljmedel
från resp. behållare.
– visas inte brist på salt och sköljmedel.
– Kan diskprogrammen pågå upp till 30 minuter
längre.
3 Om Du vill använda 3 i 1 diskmedel bör Du
kontrollera om detta diskmedel är lämpligt för
vattenhårdheten på orten. (Beakta tillverkarens
anvisningar!).
Om Du använder 3 i 1 produkter
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
2. Tryck på knappen 3 i 1.
Indikeringen för knappen lyser: 3 i 1 funktionen är
vald.
Lägg 3 i 1 diskmedel i diskmedelsbehållaren innan
diskprogrammet börjar.
3 Eftersom sköljmedelsdoseringen automatiskt
kopplas från vid inkoppling av 3 i 1 funktionen,
kan det på grund av kvalitetsskillnader i 3 i 1
diskmedlen förekomma att disken inte blir tillräckligt torr.
Gör i så fall enligt följande (se avsnitt ”Påfyllning av sköljmedel”):
• Fyll på sköljmedel i behållaren (om denna är tom).
• Ställ in sköljmedelsdoseringen mekaniskt på ”2”.
• Koppla in sköljmedelsdoseringen.
Om Du inte använder 3 i 1 produkter
längre
Om Du inte vill använda 3 i 1 produkter mer, gör enligt följande:
• Stäng av 3in1-funktionen.
• Fyll åter på behållarna för salt och sköljmedel.
• Ställ vattenavhärdaren på högsta möjliga inställning och genomför upp till tre normaldiskningar
utan disk i maskinen.
• Ställ därefter in vattenavhärdaren på ortens vattenhårdhet.
Om Du använder 4 i 1 produkter
Om "4 i 1" diskmedel användes, vilket har samma
egenskaper som "3 i 1" samt anti-glas korrosionsmedel, följ anvisningarna för "3 i 1" diskmedel.
20
Val av diskprogram (Programtabell)
•
-
•
•
•
•
-
•
•
•
73
0,9
15
•
-
-
-
-
12
< 0,1
4
All slags disk
Använd disk, vilken sparats i
diskmaskinen för att diskas
senare.
23 - 25
•
13 - 25
normalt smutsig
9
Vanlig disk och
kokkärl, temperaturkänslig disk
12 - 14
•
1,75 - 1,95
-
1,0 - 1,5
nyligen använda, lätt till normalt smutsiga
0,8
Disk utan kastruller
0,95 - 1,05
•
110 - 120
•
90 - 110
normalt smutsig,
intorkade matrester
30
Vanlig disk och
kokkärl
130 - 160
•
Vatten (liter)
Torkning
-
•
Energi (kWh)
Slutsköljning
•
mycket smutsig,
intorkade matrester, särskilt
äggvita och stärkelse
Tid (minuter)
Mellansköljning
•
Vanlig disk och
kokkärl
Dessert- och kaffeservis, ömtåliga
lätt smutsig
glas
(kallt)5)
2x
4)
•
1 till 2x
3)
•
Smutsgrad
Diskning
2)
Lämpligt
för:
Fördisk
Diskprogram
Förbrukningsvärden1)
2x
Programförlopp
1) Förbrukningsvärdena är framtagna under normal användning. De är beroende av mängden i diskkorgarna. Under praktiska förhållanden kan därför avvikelser förekomma.
2) I detta program fastställs diskvattnets grumlighet, hur smutsig disken är. Programtid, vatten- och energiförbrukning kan variera
stort – allt efter mängd och hur smutsig disken är. Beroende på hur smutsig disken är anpassas diskvattnets temperatur automatiskt mellan 50°C till 65°C.
3) Fyll bara diskmaskinen till hälften med detta program.
4) Testprogram för kontrollinstitut
5) Detta diskprogram behöver inget diskmedel.
21
Välja program
Om disken ser ut så här väljer du
Ett intensivprogram.
Ett normal- eller ett energisparprogram.
Ett kortprogram (till exempel 30 min program).
22
Start av diskprogram
1. Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.
2. Öppna vattenkranen helt.
3. Stäng luckan.
4. Tryck på TILL/FRÅN-knappen.
5. Välj önskat program.
Kontrollampan för valt program samt programavsnitt i programförloppsindikeringen tänds. Displayen visar hur lång tid programmet tar.
Efter cirka 3 sekunder startar valt diskprogram.
Det aktuella programsteget visas i programfasindikeringen.
3 Programtiden som visas i displayen anpassas
under diskningen efter mängden disk, hur
smutsig den är etc.
Avbryta eller avsluta diskprogram
Avbryt endast ett diskprogram som är igång om det
är absolut nödvändigt.
Avbryta diskprogram genom att öppna
diskmaskinens lucka
1 När
luckan öppnas kan het ånga strömma ut.
Risk för skållning!
1. Öppna luckan försiktigt. Diskprogrammet stoppar.
2. Stäng luckan. Diskprogrammet fortsätter.
Avsluta diskprogram
1. Tryck in funktionsknapparna 1 och 2 och håll dem
intryckta.
Programindikeringen för det program som är igång
blinkar några sekunder och slocknar sedan.
2. Släpp funktionsknapparna. Diskprogrammet avslutas.
3. Kontrollera att det finns diskmedel i behållaren om
Du vill starta ett nytt diskprogram.
3 Genom att slå från diskmaskinen avbryts bara
ett diskprogram, det avslutas inte. När maskinen slås till igen fortsätter diskprogrammet.
Inställning av startfördröjning
3 Med val av startfördröjning kan Du fördröja ett
diskprograms start mellan 1 till 19 timmar.
1.Tryck på knappen Startfördröjning upprepade
gånger tills den önskade starttiden visas i displayen till exempel 12h, om diskprogrammet skall starta om 12 timmar. Indikeringen för startfördröjning
lyser.
2.Välj diskprogram.
3.Den kvarvarande tiden till start av diskprogrammet
visas fortlöpande (till exempel 12h, 11h, 10h, ... 1h
osv).
Ändring av startfördröjning:
Så länge diskprogrammet inte har startat kan Du genom att trycka på knappen Startfördröjning fortfarande ändra inställningen.
Radera startfördröjning:
Tryck upprepade gånger på knappen Startfördröjning tills gångtiden för det valda programmet visas i
displayen. Det valda diskprogrammet startar direkt.
Byte av diskprogram
Så länge diskprogrammet inte har startat, kan Du
byta diskprogram. Avsluta först diskprogrammet,
ställ därefter in startfördröjning igen, välj därefter nyt.
Tillvalsfunktion SANITIZE
Med detta tillval kan till exempel nappflaskor, plastskärbrädor eller syltburkar diskas hygieniskt rena.
Funktionen kan väljas till för alla diskprogram. (Undantag: Glas- och fördiskprogram, om dessa finns).
1.Slå till maskinen.
2.Tryck på knappen för det önskade programmet (se
”Programtabell”).
Tryck inom 3 sekunder på knappen för tillvalsfunktionenSANITIZE.
Indikeringen för tillvalsfunktionen SANITIZE lyser.
Under sista sköljningen hålls nu temperaturen över
65° C i minst 10 minuter.
3.När programmet är klart kopplas automatiskt tillvalsfunktionen SANITIZE från.
Indikeringen lyser
Tillvalsfunktion är inkopplad
Indikeringen lyser inte
Tillvalsfunktion är frånkopplad
23
Stänga av diskmaskinen
Stäng inte av diskmaskinen förrän displayen visar
”0” som kvarvarande tid och indikeringen för diskprogramslut lyser.
Vid vissa diskprogram går torkfläkten även efter programmets slut.
1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen. Alla indikeringar
slocknar.
2. Stäng vattenkranen.
1 Öppna luckan försiktigt, het ånga kan välla ut.
Varm disk är stötkänslig. Låt därför disken kallna ca
15 minuter innan den plockas ur. Därigenom blir också torkresultatet bättre.
Urplockning av disk
3 Det
är normalt att insidan av luckan och behållare är fuktiga.
• Plocka först ur den undre korgen, därefter den övre. Därigenom undviker Du att kvarvarande vatten i
överkorgen droppar på disken i underkorgen.
24
Skötsel och rengöring
1 Använd
inga möbelvårds- eller aggresiva rengöringsmedel.
• Rengör diskmaskinens paneldelar med en mjuk
trasa och varmt, rent vatten.
• Kontrollera regelbundet och rengör vid behov behållare, lucktätning och filter för vattenslang (om
sådant finns).
Rengöring av filter
3 Filtren
måste regelbundet kontrolleras och
rengöras. Igensatta filter påverkar diskresultatet.
1. Öppna luckan, ta ut underkorgen.
2. Vrid handtaget ungefär ett ¼ varv moturs (A) och ta
ut filtersystemet (B).
3. Ta tag i finfiltrets (1) greppögla och drag det ur mikrofiltret (2).
4. Rengör alla filter noga under rinnande vatten.
25
5. Ta ur plattfiltret (3) från diskutrymmets botten och
rengör det noga på båda sidor.
6. Sätt tillbaka plattfiltret.
7. Sätt i finfiltret i mikrofiltret och sätt ihop dem.
8. Sätt in filtersystemet och lås det genom att vrida
handtaget medurs till stopp. Kontrollera därvid att
plattfiltret inte sticker ut över botten i diskutrymmet.
1 Diskning får i inget fall genomföras utan filter.
Rengöring av spolarmarnas munstycken
Kontrollera regelbundet spolarmarnas munstycken så att de inte är tilltäppta. Tag, vid behov av rengöring, bort spolarmen och rengör
munstyckena med ett spetsigt föremål (tråd eller nål). Spola därefter av spolarmen med en
kraftig vattenstråle.
3 Skada inte munstycksöppningarna.
26
Överkorgens spolarm
1. Vrid överkorgens spolarm kraftigt neråt för att ta
bort den.
2. Rengör spolarmens munstycken.
3. Sätt på överkorgens rengjorda spolarm snett på
anslutningen: Tryck ihop båda spärrarna tills det
känns att de låser fast.
Bottenspolarm
1. Drag bottenspolarmen uppåt från spärren för att ta
bort den.
2. Rengör spolarmens munstycken.
3. Sätt bottenspolarmen på anslutningen och tryck
den hårt neråt, tills det känns att den låser fast.
27
Vad gör jag om...
Avhjälpa mindre störningar
själv
Om under användning någon av följande felkoder visas i displayen:
– FelkodÅ 10 (Problem med vattenanslutning),
– FelkodÅ 20 (Problem med vattenavlopp),
kontrollerar Du i följande tabell.
När felet är avhjälpt, tryck på det påbörjade diskprogrammets knapp. Diskprogrammet fortsätter.
Vid andra felkoder (“Å “följt av en siffra):
– Avbryt diskprogrammet.
– Stäng av diskmaskinen.
– Ställ in diskprogrammet igen.
Kontakta kundtjänst och meddela felkoden om felet
visas igen.
Störning
Möjlig orsak
Programindikeringen för det valda
diskprogrammet blinkar:
Kontrollindikeringen
lyser,
displayen visar felkoden Å 10
(Problem med vattenpåfyllning).
Åtgärd
Vattenkranen är igenkalkad eller
trasig.
Kontrollera vattenkranen, låt reparera den vid behov.
Vattenkranen är stängd.
Öppna vattenkranen.
Filtret (om sådant finns) i slangkopplingen vid vattenkranen är
igensatt.
Rengör filtret i slangkopplingen.
Filtren i diskmaskinens botten är
igensatta.
Avbryta diskprogram (se avsnitt:
Start av diskprogram).
Rengöring av filter (se avsnitt: Rengöring av filter),
starta därefter diskprogram igen.
Vattenslangen
är inte rätt monterad.
Kontrollera installationen av slangen.
Programindikeringen för det valda Vattenlåset är igensatt.
diskprogrammet blinkar,
displayen visar felkoden Å 20
Avloppsslangen
(Diskvatten står i maskinens bot- är inte rätt monterad.
tenbehållare).
Rengör vattenlåset.
Kontrollera installationen av slangen.
Displayen visar felkoden Å 30 .
Översvämningsskyddet har löst ut.
Stäng först vattenkranen, slå sedan
från maskinen och kontakta kundtjänst.
Kontrollindikeringen
Diskmaskinsluckan är öppen.
Stäng diskmaskinsluckan.
Kontrollindikeringen
lyser.
28
lyser.
Indikeringen
påminner bara om
att ibland kontrollera, och vid behov
Indikeringen slocknar automatiskt
rengöra, diskmaskinens filter. Den
vid start av
tänds med jämna mellanrum oberonästa diskprogram.
ende av filtrens aktuella igensättningsgrad.
Störning
Möjlig orsak
El-kontakten är inte
isatt.
Program startar inte.
Sätt i el-kontakten.
Säkringen i husets el-installation är
Byt säkring.
trasig.
För diskmaskiner med startfördröjning:
En starttid är vald.
I diskutrymmet syns rostfläckar.
Tjutande ljud vid diskning.
Åtgärd
Om disken skall diskas direkt, radera starttiden.
Diskutrymmet består av rostfritt
stål. Rostfläckar i diskutrymmet
kommer från främmande föremål
Diska bara lämpliga bestick och
(rostflagor från vattenlednin-gen,
disk.
från kastruller, bestick osv). Behandla sådana fläckar med ett vanligt
metallputsmedel.
Tjutandet är ofarligt.
När diskresultatet inte är
tillfredsställande
Disken blir inte ren.
• Rätt diskprogram har inte valts.
• Disken var arrangerad så att alla delar nåddes inte
av diskvatten. Diskkorgarna får inte vara överfulla.
• Bottenfiltret är inte rent eller felaktigt isatt.
• Kvalitetsdiskmedel har inte använts eller doseringen var för liten.
• Vid kalkavlagringar på disken: Behållaren för specialsalt är tom eller vattenavhärdaren är fel inställd.
• Avloppsslangen är inte rätt installerad.
• Föroreningar i diskvattnet kan täppa igen spolarmarnas munstycken. Det går att ta bort spolarmarna från sina anslutningar för att rengöra dem (se
avsnitt ”Skötsel och rengöring”).
Avkalka maskinen med ett i handeln
tillgängligt rengöringsmedel för diskmaskiner.
Om ljudet kvarstår efter avkalkningen, prova då att använda ett diskmedel från annan tillverkare vid
rengöring av disk.
På glas och disk finns torkade vattendroppar.
• Ställ in sköljmedelsdoseringen högre.
• Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta kundrådgivaren hos diskmedelstillverkaren.
Glaskorrosion
• Kontakta kundrådgivaren hos diskmedelstillverkaren.
Disken torkar inte och glänser inte:
• Kvalitetssköljmedel har inte använts.
• Behållaren för sköljmedel är tom.
På glas och disk finns ränder, repor,
mjölkaktiga fläckar eller blåskimrande
beläggning.
• Ställ in sköljmedelsdoseringen lägre.
29
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan
återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet
vid
de
kommunala
återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.
Avfallshantering när produkten är
utsliten
W
Symbolen
på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
1 Varning! Dra ur kontakten ur uttaget när maskinen är utsliten. Klipp av el-kabeln och avlägsna den och kontakten.
Förstör lucklåset så att luckan inte går att låsa.
Därvid kan barn inte låsa in sig och hamna i
livsfara.
Tekniska data
Kapacitet:
12 kuvert med serveringskärl
Tillåtet vattentryck:
1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0.1-1.0 MPa)
Elektrisk anslutning:
230 V, 10 A, se även typskylt på högra kanten av diskmaskinsluckan.
Effekt
2250 W
Integrerbar och inbyggnads-diskmaskin
Mått:
820 - 880 x 596 x 570 (H x B x D i mm)
Maximal vikt:
50 kg
5 Denna
produkt är godkännd enligt följande
EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
30
Anvisningar för kontrollinstitut
Kontrollen enligt EN 60704 skall genomföras med
full maskin med testprogrammet (se Programtabell).
Kontrollen enligt EN 50242 skall genomföras med
full saltbehållare för vattenavhärdaren, med full sköljmedelsbehållare och med testprogrammet (se Programtabell).
Full maskin:
12 kuvert
inklusive serveringskärl
Halvfull maskin:
6 kuvert inklusive serveringskärl, varannan plats lämnas tom.
Dosering av diskmedel:
5g + 25g (Typ B)
20g (Typ B)
Inställning av sköljmedelsdosering:
4 (Typ III)
4 (Typ III)
Exempel på arrangering av disk:
Överkorg *)
*) Flytta diskhållaren från höger till vänster vid behov. Var noga med att den hängs upp på samma nivå!
Underkorg med bestickkorg *)
Bestickkorg
*) Tag eventuellt bort kopphyllorna eller ölglashållarna på vänster sida om dessa är monterade.
31
Uppställnings- och anslutningsanvisning
1 Säkerhetsanvisningar för installationen
• Transportera endast diskmaskinen stående, annars
kan saltvatten rinna ut.
• Kontrollara att diskmaskinen inte har några transportskador innan den tas i bruk. Anslut aldrig en
skadad maskin. Vänd Dig till Din leverantör om
skador har uppstått.
• Använd aldrig diskmaskinen, om el-sladden, vatten- avloppsslangen är skadade, eller om panelen
eller sockeln är så skadad att maskinens strömförande delar blir åtkomliga.
• Anslut alltid kontakten till ett enligt bestämmelserna installerat jordat uttag.
• Vid fast anslutning: En fast anslutning får endast
göras av en behörig elektriker.
• Förvissa Dig om innan maskinen tas i bruk, att nätspänning och ström som anges på typskylten
överenstämmer med nätspänning och ström på
platsen där maskinen skall installeras. Erforderliga
elektriska säkringar anges på typskylten.
• Grenuttag- kopplingar och förlängningskablar får
inte användas. Brandfara vid överhettning!
• Diskmaskinens el-sladd får endast bytas ut av
kundtjänst eller en behörig fackman.
• En vattenslang med säkerhetsventil får endast bytas ut av kundtjänst.
32
Placering av diskmaskinen
• Diskmaskinen måste stå stadigt och vågrätt i alla
riktningar och vara uppställd på fast underlag.
• För att utjämna ojämnheter i golvet och anpassa
maskinens höjd till andra skåp, skruva ut de ställbara fötterna med en skruvmejsel.
• De bakre ställbara fötterna ställs in framtill på maskinen med en skruvdragare (se monteringsanvisningen).
• Avloppsslang, vattenslang och el-kabel måste läggas fritt rörliga i sockelutrymmet baktill så att de
inte kan krökas eller klämmas.
• Diskmaskinen måste skruvas fast i bänkskivan eller
i skåpen på sidorna. Dessa åtgärder är absolut
nödvändiga för att VDE-normerna vad avser tippsäk.
Inbyggd diskmaskin
(se bifogad monteringsanvisning)
33
Anslutning av diskmaskinen
Vattenanslutning
• Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten och till
varmvatten upp till maximalt 60 °C.
• Diskmaskinen får inte anslutas till varmvattensberedare.
Tillåtet vattentryck
Lägsta tillåtna vattentryck:
1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa)
Rådfråga Din installatör om vattentrycket är under 1
bar.
Högsta tillåtna vattentryck:
10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)
Vid vattentryck över 10 bar måste en reduceringsventil monteras (kan anskaffas hos Din fackhandlare).
Anslutning av vattenslang
1 Vattenslangen
får inte vara knäckt, klämd eller
ligga i tvära böjar.
Anslut vattenslangen med slangkopplingen (ISO
228-1:2000) till en vattenkran med utvändig gänga
(¾ tum). Vattenslangen är försedd med anslutningsmutter av plast eller metall.
– Drag endast åt slangens anslutningsmutter för
hand.
Kontrollera därefter tätheten (säkerställ att vattenkranen inte droppar).
3 För att vattentappningen i köket inte skall be-
gränsas rekommenderar vi att installera en extra vattenkran eller att montera en förgrening
på den befintliga kranen.
Behöver Du en längre vattenslang än den medlevererade, skall följande kompletta, i fackhandeln förekommande VDE-godkända slangsats användas:
– Slangsats “WRflex 100” (E-Nr.: 911 239 034)
– Slangsats “WRflex 200” (E-Nr.: 911 239 035)
Vattenavlopp
Avloppsslang
1 Avloppsslangen får inte vara knäckt, klämd el-
ler ligga i tvära böjar.
Anslutning av avloppsslangen:
– Maximalt tillåten höjd: 1 meter.
– lägsta höjd: 40 cm över maskinens underkant.
34
Förlängningsslangar
• Förlängningsslangar kan anskaffas i fackhandeln
eller vid vår kundtjänst. Innerdiametern på förlängningsslangar måste uppgå till 19 mm för att maskinens funktion inte skall störas.
• Förlängningsslangar får läggas högst 3 meter vågrätt och maximalt tillåten höjd för avloppsslangens
anslutning är 85 cm.
Anslutning av vattenlås
• Avloppsslangens rör (ø 19 mm) passar till alla förekommande vattenlås. Ytterdiametern på vattenlåsets anslutning måste vara minst 15 mm.
• Avloppsslangen skall sättas fast på anslutningen
för vattenlåset med den medlevererade slangklämman.
Vattenavlopp för högt inbyggd diskmaskin
Ligger avloppsslangens anslutning mindre än 30 cm
över högt inbyggd maskins underkant, skall monteringssats ET 111099520 monteras av kundtjänst.
Kontrollera slangkopplingarnas täthet.
Översvämningsskydd
För att undvika vattenskador är diskmaskinen försedd med ett översvämningsskydd.
I händelse av ett fel bryter säkerhetsventilen i vattenslangen vattentillförseln och tömningspumpen startar. Därmed kan vatten varken rinna över eller ut.
Vatten som är kvar i maskinen pumpas automatiskt
bort.
35
Elektrisk anslutning
Uppgifter om nätspänning, typ av ström och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter på höger kant av diskmaskinsluckan.
Drag ur stickkontakten för att skilja diskmaskinen
från el-nätet.
Varning:
– Kontakten måste vara åtkomlig efter uppställning
av maskinen.
– Efter inbyggnad får spänningsförande delar och
isolerade ledningar inte vara åtkomliga enligt DIN
EN 60335-1.
Anslutningsteknik
Vatten- och avloppsslangar samt el-kabel måste anslutas vid sidan av diskmaskinen, eftersom det inte
finns plats för dessa bakom maskinen.
2 Muff 45° eller rak, yttre ø 19 mm,
längd 30 mm
Vattenslang
36
Elektrisk
kabel
Dubbelventil
Vattenavlopp El-anslutning
Vattenavlopp
Vattenslang
Elektrisk kabel
Garanti
Sverige
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den
svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att
spara kvittot för eventuell reklamation.
Finland
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras separat. Finns
det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de
lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller
branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för
inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller I respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är
skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart
anmälas till den som ansvarat för transporten.
37
Konsumentkontakt
Sverige
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77 eller via e-mail på vår
hemsida www.electrolux.se
Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare
på tel. 0200-2662 (0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm).
eller via e-mail: [email protected]
38
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar
ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår
hemsida på www.electrolux.se. Du kan även söka
hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du
via www.electrolux.se eller Gula sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan du beställer service, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade
serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall
man vid reparationer endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du
veta produktnummer och modellbeteckning som står
på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
39
822 612 016-00-070605-04
Med reservation för ändringar
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner
produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder
kronor i över 150 länder runt hela världen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement