AEG | FFB83730PM | User manual | Aeg FFB83730PM Uživatelský manuál

Aeg FFB83730PM Uživatelský manuál
FFB83730PM
CS
HU
SK
USER
MANUAL
Návod k použití
Myčka nádobí
Használati útmutató
Mosogatógép
Návod na používanie
Umývačka
2
25
50
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 6
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 7
5. PROGRAMY......................................................................................................... 8
6. NASTAVENÍ........................................................................................................10
7. FUNKCE............................................................................................................. 13
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 14
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................15
10. TIPY A RADY....................................................................................................16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................18
12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ........................................................................ 20
13. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU........................................................................ 23
14. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE............................................................................. 24
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar
(MPa).
Dodržujte maximální počet 15 jídelních souprav.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Příbory vkládejte do košíčku ostrou špičkou dolů nebo
je vložte vodorovně do zásuvky na příbory ostrou
hranou dolů.
Nenechávejte spotřebič s otevřenými dvířky bez
dozoru, aby na ně nedopatřením někdo nestoupl.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod,
nesmí být zakryté např. kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
ČESKY
•
•
•
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte výhradně
13A pojistku ASTA (BS 1362).
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Přívodní hadice s opláštěním je
vybavena bezpečnostním ventilem a
vnitřním síťovým kabelem.
•
•
•
•
•
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Mycí prostředky pro myčky jsou
nebezpečné. Řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
balení pracího prostředku.
Nepijte ani si nehrajte s vodou ve
spotřebiči.
Nádobí ze spotřebiče nevyjímejte,
dokud se nedokončí program. Na
nádobí může zůstat trochu mycího
prostředku.
Na otevřená dvířka spotřebiče si
nesedejte, ani si na ně nestoupejte.
Pokud během probíhajícího programu
otevřete dvířka spotřebiče, může dojít
k uvolnění horké páry.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu.
•
•
•
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením, které se rozsvítí při
otevření dvířek a zhasne při jejich
zavření.
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
Pokud je potřeba vnitřní osvětlení
vyměnit, kontaktujte autorizované
servisní středisko.
2.6 Obsluha
•
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečné napětí.
Jestliže se přívodní hadice poškodí,
okamžitě zavřete vodovodní kohoutek
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky. Zkontaktujte autorizované
servisní středisko, aby vám přívodní
hadice byla vyměněna.
2.4 Použití spotřebiče
•
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
5
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
6
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Nejvyšší ostřikovací rameno
Horní ostřikovací rameno
Dolní ostřikovací rameno
Filtry
Typový štítek
Zásobník na sůl
10 9
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Větrací otvor
Dávkovač leštidla
Dávkovač pracího prostředku
Dolní koš
Horní koš
Přihrádka na příbory
5
ČESKY
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Tlačítko Zap/Vyp
Program dotykové tlačítko
Kontrolky programů
Displej
Delay dotykové tlačítko
3
4
7
5
6
6 Option dotykové tlačítko
7 Kontrolky
8 Start dotykové tlačítko
4.1 Kontrolky
Kontrolka
Popis
Kontrolka množství soli. Svítí, když zásobník soli potřebuje doplnit. Nikdy
v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka stavu leštidla. Svítí, když dávkovač leštidla potřebuje doplnit. Ni‐
kdy v průběhu programu nesvítí.
Kontrolka fáze praní. Rozsvítí se, když probíhá mycí nebo oplachovací fá‐
ze.
Kontrolka fáze máchání. Rozsvítí se během oplachovací fáze.
Kontrolka sušicí fáze. Rozsvítí se během fáze sušení.
Kontrolka konce programu. Rozsvítí se po dokončení programu.
Kontrolka Delay.
Kontrolka TimeSaver.
Kontrolka XtraDry.
7
8
www.aeg.com
Kontrolka
Popis
Kontrolka ExtraHygiene.
5. PROGRAMY
Pořadí programů v tabulce nemusí
odrážet jejich pořadí na ovládacím
panelu.
Program
Stupeň zašpinění
Druh náplně
•
1)
3)
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
•
Vše
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
•
•
Předmytí
•
Mytí od 45 °C do 70 °C •
Oplachy
Sušení
ExtraHygiene
XtraDry
•
Různě zašpině‐
né
Nádobí, příbory,
hrnce a pánve
•
•
•
•
Předmytí
Mytí 50 °C a 65 °C
Oplachy
Sušení
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
4)
5)
•
•
Velmi zašpiněné •
Nádobí, příbory, •
hrnce a pánve
•
•
Předmytí
Mytí 70 °C
Oplachy
Sušení
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
Normálně nebo •
lehce zašpiněné •
Křehké nádobí a •
sklo
Mytí 45 °C
Oplachy
Sušení
•
XtraDry
•
Čerstvě zašpině‐ •
né
•
Nádobí a příbory
Mytí 60 °C
Oplachy
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
Vše
Předmytí
•
6)
7)
Funkce
Normálně zašpi‐ •
něné
•
Nádobí a příbory •
•
•
2)
Fáze programu
•
•
ČESKY
Program
Stupeň zašpinění
Druh náplně
8)
•
•
Fáze programu
Normálně zašpi‐ •
něné
•
Nádobí a příbory •
•
Předmytí
Mytí 50 °C
Oplachy
Sušení
9
Funkce
•
XtraDry
1) Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí a
příborů. Jedná se o standardní program pro zkušebny.
2) Spotřebič zjistí stupeň zašpinění a množství nádobí v koších. Automaticky pak nastaví teplotu a množ‐
ství vody a také délku mytí.
3) Tento program slouží k mytí náplně různě zašpiněného nádobí. Velmi zašpiněné nádobí vložte do do‐
lního koše a normálně zašpiněné do horního koše. Tlak a teplota vody v dolním koši je vyšší než v hor‐
ním koši.
4) Tento program slouží k mytí silně zašpiněného nádobí pomocí vysokého tlaku vody při vysoké teplotě.
5) Tento program reguluje teplotu vody tak, aby zajišťoval speciální péči o křehké, zejména skleněné,
nádobí.
6) Tento program slouží k mytí náplně nebo poloviční náplně čerstvě nebo lehce zašpiněného nádobí za
krátkou dobu.
7) Pomocí tohoto programu můžete rychle opláchnout zbytky jídel z nádobí a zabránit tvorbě zápachů ve
spotřebiči. Pro tento program nepoužívejte mycí prostředek.
8) Jedná se o nejtišší program. Čerpadlo pracuje při velmi nízkých otáčkách, aby se snížila hlučnost
spotřebiče. Díky nízkým otáčkám trvá tento program déle.
5.1 Údaje o spotřebě
Program 1)
Voda
(l)
Energie
(kWh)
Délka
(min)
11
0.857
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
4
0.1
14
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, na zvole‐
ných funkcích a na množství nádobí.
10
www.aeg.com
5.2 Informace pro zkušebny
Chcete-li získat potřebné informace k
provádění testu výkonnosti (např. podle
normy EN60436), zašlete e-mail na
adresu:
info.test@dishwasher-production.com
Ve vaší žádosti uveďte výrobní číslo
(PNC) uvedené na typovém štítku.
V souvislosti s jakýmikoli dalšími dotazy
ohledně vaší myčky nádobí si pročtěte
servisní příručku dodanou s vaším
spotřebičem.
6. NASTAVENÍ
6.1 Režim volby programu a
uživatelský režim
Když se spotřebič nachází v režimu volby
programu, je možné nastavit program a
přejít do uživatelského režimu.
Nastavení dostupná v uživatelském
režimu:
• Stupeň změkčovače vody v závislosti
na tvrdosti vody.
• Zapnutí nebo vypnutí signalizace
prázdného dávkovače leštidla.
• Množství leštidla dle požadovaného
dávkování.
• Zapnutí nebo vypnutí funkce AirDry.
Spotřebič uchovává uložená
nastavení a není proto nutné je před
každým programem konfigurovat
znovu.
Jak nastavit režim volby
programu
Spotřebič se nachází v režimu volby
programu, když svítí kontrolka programu
a na displeji se zobrazuje délka
programu.
Po zapnutí se spotřebič v rámci
výchozího nastavení nachází v režimu
volby programu. Pokud tomu tak není,
nastavte režim volby programu takto:
Současně stiskněte a podržte Delay a
Option, dokud se spotřebič nepřepne do
režimu volby programu.
Jak aktivovat uživatelský
režim
Ujistěte se, že je spotřebič v režimu volby
programu.
Do uživatelského režimu přejdete
současným stisknutím a podržením
tlačítek Delay a Option, dokud
nezačnou blikat kontrolky
,
displejem.
a
,
s prázdným
6.2 Změkčovač vody
Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné
vody minerály a soli, které by mohly mít
škodlivé nebo nežádoucí účinky na
výsledky mytí nebo na spotřebič.
Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím
je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje
v ekvivalentních stupních tvrdosti.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
Tvrdost vody v místě vašeho bydliště
zjistíte u místního vodárenského
podniku. K zajištění dobrých výsledků
mytí je důležité nastavit správný stupeň
změkčovače vody.
Změkčování tvrdé vody
zvyšuje spotřebu vody a
energie a také prodlužuje
délku programu. Čím vyšší
stupeň změkčovače vody,
tím vyšší spotřeba a doba.
ČESKY
11
Tvrdost vody
Německé stup‐
ně (°dH)
Francouzské
stupně (°fH)
mmol / l
Clarkovy
stupně
Nastavení změkčo‐
vače vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavení z výroby.
2) Při tomto stupni sůl nepoužívejte.
Bez ohledu na použitý typ mycího
prostředku nastavte správný stupeň
změkčovače vody, který udrží
ukazatel doplnění soli zapnutý.
Kombinované mycí tablety
obsahující sůl nejsou
dostatečně účinné, aby
změkčily tvrdou vodu.
Jak nastavit stupeň
změkčovače vody
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte Program.
,
a
•
Kontrolky
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
zhasnou.
nastavení: např.
= stupeň 5.
2. Opakovaným stisknutím Program
změňte nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
6.3 Signalizace prázdného
dávkovače leštidla
Leštidlo pomáhá usušit nádobí bez
šmouh a skvrn. Leštidlo se automaticky
uvolňuje během horké oplachovací fáze.
Je-li komora dávkovače leštidla prázdná,
kontrolka dávkovače leštidla se rozsvítí a
signalizuje, že je nutné leštidlo doplnit.
Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé,
když používáte pouze kombinované
tablety, lze vypnout signalizaci
prázdného dávkovače leštidla. Pro
nejlepší sušicí výkon však vždy
používejte leštidlo.
Používáte-li standardní mycí prostředek
nebo kombinované tablety bez leštidla,
signalizaci prázdného dávkovače leštidla
pomocí kontrolky zapněte.
Jak vypnout signalizaci
prázdného dávkovače
leštidla
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte Start.
12
www.aeg.com
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
–
,
a
= signalizace prázdného
dávkovače leštidla je vypnutá.
= signalizace prázdného
dávkovače leštidla je zapnutá.
2. Stisknutím Start změňte nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
–
Během fáze sušení se
dvířka automaticky otevřou a
zůstanou otevřená.
6.4 Množství leštidla
Požadované množství leštidla lze
nastavit od stupně 1 (nejmenší množství)
po stupeň 6 (největší množství). Při
stupni 0 je dávkovač vypnutý a leštidlo
není vypouštěno.
POZOR!
Nepokoušejte se zavřít
dvířka spotřebiče po dobu
dvou minut po automatickém
otevření. Spotřebič by se
mohl poškodit.
Pokud poté dvířka zavřete
na další tři minuty,
probíhající program se
ukončí.
Nastavení z výroby: stupeň 4.
Jak nastavit množství leštidla
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte Delay.
•
Kontrolky
,
a
zhasnou.
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
= stupeň 4.
nastavení: např.
– Stupně použití leštidla jsou v
rozmezí od 0A do 6A, kde
stupeň 0A znamená, že
leštidlo se nepoužije.
2. Opakovaným stisknutím Delay
změňte nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
Funkce AirDry se automaticky zapne u
všech programů s výjimkou
dispozici).
(jsou-li k
Chcete-li dosáhnout lepších výsledků
sušení, viz funkce XtraDry nebo zapněte
funkci AirDry.
POZOR!
Pokud mají ke spotřebiči
přístup děti, doporučuje se
funkci AirDry vypnout,
protože otevření dvířek
může představovat
nebezpečí.
6.5 AirDry
Jak vypnout AirDry
Funkce AirDry zlepšuje výsledky sušení
při menší spotřebě energie.
Ujistěte se, že je spotřebič v
uživatelském režimu.
1. Stiskněte Option.
•
Kontrolky
zhasnou.
•
•
Kontrolka
stále bliká.
Na displeji se zobrazí aktuální
nastavení.
,
a
ČESKY
–
= funkce AirDry je
vypnutá.
–
= funkce AirDry je
zapnutá.
13
2. Stisknutím Option změňte nastavení.
3. Nastavení potvrďte stisknutím
tlačítka Zap/Vyp.
7. FUNKCE
Před spuštěním programu je
nutné pokaždé navolit
požadované funkce.
Během spuštěného
programu již není možné
funkce vypnout či zapnout.
Tlačítko Option přepíná mezi
dostupnými funkcemi a jejich
možnými kombinacemi.
Ne všechny funkce jsou
vzájemně slučitelné. Pokud
zvolíte neslučitelné funkce,
spotřebič automaticky jednu
nebo více z nich vypne. Svítí
pouze ukazatele těch funkcí,
které jsou stále zapnuty.
Pokud tuto funkci nelze s
daným programem použít,
příslušná kontrolka nesvítí
nebo bude několik sekund
rychle blikat a poté zhasne.
Zapnuté funkce mohou mít
vliv na spotřebu vody a
energie a také na délku
programu.
7.1 XtraDry
Zapnutím této funkce zlepšíte sušicí
výkon.
XtraDry je trvalá funkce pro všechny
programy kromě
. Automaticky se
zapne pro příští programy. Tuto
konfiguraci lze kdykoli změnit.
Při každém spuštění funkce
je funkce XtraDry
vypnutá a je nutné ji zvolit
ručně.
Zapnutím funkce XtraDry vypnete funkci
TimeSaver a obráceně.
Jak zapnout funkci XtraDry
Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí
.
kontrolka
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
7.2 TimeSaver
Funkce TimeSaver umožňuje zkrátit
délku zvoleného programu o přibližně
50%.
Výsledky mytí jsou stejné jako u normální
délky programu. Výsledky sušení se
mohou snížit.
Tato funkce zvyšuje tlak a teplotu vody.
Mycí a sušicí fáze jsou kratší.
Funkce TimeSaver je ve výchozím
nastavení vypnutá, ale je možné ji
zapnout ručně. Tuto funkci nelze
kombinovat s funkcí XtraDry.
Jak zapnout funkci
TimeSaver
Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí
kontrolka
.
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
7.3 ExtraHygiene
Tato funkce zajišťuje lepší hygienické
výsledky tak, že během poslední
oplachovací fáze zůstane teplota na
hodnotě 70 °C po dobu nejméně 10
minut.
Jak zapnout funkci
ExtraHygiene
Stiskněte Option, dokud se nerozsvítí
.
kontrolka
Na displeji se zobrazí aktualizovaná
délka programu.
14
www.aeg.com
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Ujistěte se, zda aktuální stupeň
změkčovače vody odpovídá
tvrdosti vaší vody. Pokud ne,
nastavte stupeň změkčovače
vody.
2. Naplňte zásobník na sůl.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otevřete vodovodní kohoutek.
5. Spusťte program k odstranění všech
možných zbytků uvnitř spotřebiče.
Nepoužívejte mycí prostředek a
nevkládejte nádobí do košů.
Po spuštění programu spotřebič
regeneruje pryskyřice ve změkčovači
vody po dobu až pěti minut. Mycí fáze se
spustí až po dokončení této procedury.
Tato procedura se pravidelně opakuje.
8.1 Zásobník na sůl
POZOR!
Používejte výhradně hrubou
sůl určenou pro myčky.
Jemná sůl zvyšuje riziko
koroze.
Sůl se používá k regeneraci pryskyřice
ve změkčovači vody a k zajištění dobrých
mycích výsledků při každodenním
používání.
4. Opatrně zatřeste trychtýřem, aby se
dovnitř dostala poslední zrnka.
5. Odstraňte sůl, která se vysypala
okolo zásobníku na sůl.
6. Zavřete zásobník na sůl otočením
jeho víčka po směru hodinových
ručiček.
POZOR!
Při plnění může ze
zásobníku na sůl unikat
voda nebo sůl. Po doplnění
soli do zásobníku ihned
spusťte nejkratší program
jako prevenci před korozí.
Do košů nevkládejte žádné
nádobí.
8.2 Jak plnit dávkovač
leštidla
A
Jak doplnit zásobník na sůl
B
1. Otočením víčka proti směru
hodinových ručiček otevřete
zásobník na sůl.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody
(pouze při prvním plnění).
3. Naplňte zásobník solí (dokud není
zcela plný).
C
POZOR!
Používejte pouze leštidlo pro
myčky nádobí.
1. Otevřete víčko (C).
ČESKY
2. Doplňte dávkovač leštidla (B), dokud
kapalina nedosáhne hladiny „MAX“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým
hadříkem, aby se netvořilo přílišné
množství pěny.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že víčko
zaklapne zpět.
15
Dávkovač leštidla doplňte,
když ukazatel leštidla (A)
zesvětlá.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
Zkontrolujte, zda je spotřebič v režimu
volby programu.
• Pokud kontrolka stavu soli svítí,
doplňte zásobník na sůl.
• Pokud kontrolka stavu leštidla
svítí, doplňte dávkovač leštidla.
3. Naplňte koše.
4. Přidejte mycí prostředek.
5. Nastavte a spusťte správný program
pro daný druh náplně a stupeň
znečištění.
9.1 Použití mycího
prostředku
A
B
9.2 Nastavení a spuštění
programu
Spuštění programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič. Zkontrolujte, zda je
spotřebič v režimu volby programu a
dvířka jsou zavřená.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
Program, dokud se nerozsvítí
kontrolka požadovaného programu.
Na displeji se zobrazí délka programu.
3. Nastavte použitelné funkce.
4. Stiskněte Start ke spuštění
programu.
• Kontrolka právě probíhající fáze
se rozsvítí.
• Délka programu se začne
snižovat v krocích po jedné
minutě.
Spuštění programu s
odloženým startem
C
POZOR!
Používejte pouze mycí
prostředek pro myčky
nádobí.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (A) a
otevřete víko (C).
2. Mycí prostředek či tabletu vložte do
komory (B).
3. Pokud má program fázi předmytí,
naneste na vnitřní stranu dvířek
spotřebiče trochu mycího prostředku.
4. Zavřete víko. Ujistěte se, že víko
zaklapne zpět.
1. Nastavte program.
2. Opakovaně stiskněte Delay, dokud
se na displeji nezobrazí čas
odloženého startu, který chcete
nastavit (1 – 24 hodin).
3. Stiskněte Start k zahájení odpočtu.
svítí.
Kontrolka
Zbývající čas se bude odečítat v
hodinách. Poslední hodina se
zobrazuje v minutách.
Po dokončení odpočtu se program spustí
a rozsvítí se kontrolka probíhající fáze.
•
•
Kontrolka
nesvítí.
16
www.aeg.com
Otevření dvířek za chodu
spotřebiče
Pokud otevřete dvířka během
probíhajícího programu, spotřebič
přeruší svůj chod. Může to mít vliv na
spotřebu energie a délku programu.
Když dvířka opět zavřete, bude spotřebič
pokračovat od okamžiku přerušení.
Pokud dvířka otevřete
během sušicí fáze na déle
než 30 sekund, probíhající
program se ukončí. Jsou-li
dvířka otevřena
prostřednictvím funkce
AirDry, k tomuto nedojde.
Před spuštěním nového programu
zkontrolujte, zda je v dávkovači mycí
prostředek.
Konec programu
Po dokončení mycího programu se na
displeji zobrazí 0:00. Kontrolka
svítí.
Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp
nesvítí.
1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp nebo
vyčkejte, až funkce Auto Off
automaticky vypne spotřebič.
Pokud jste otevřeli dvířka před
zapnutím Auto Off, spotřebič se
automaticky vypne.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
Zrušení odloženého startu
během jeho odpočítávání
Funkce Auto Off
Když zrušíte odložený start, musíte opět
nastavit program a jeho funkce.
Tato funkce snižuje spotřebu energie
automatickým vypnutím nepracujícího
spotřebiče.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Současně stiskněte a podržte Delay
a Option, dokud se spotřebič
nepřepne do režimu volby programu.
Zrušení programu
Funkce se spustí:
• Po pěti minutách po dokončení
programu.
• Po pěti minutách, kdy nebyl spuštěn
žádný program.
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Současně stiskněte a podržte Delay
a Option, dokud se spotřebič
nepřepne do režimu volby programu.
10. TIPY A RADY
10.1 Obecné informace
Následující rady zajistí optimální
výsledky mytí a sušení při každodenním
používání a také pomohou chránit životní
prostředí.
•
•
•
•
•
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla,
které dejte do odpadu.
Nádobí neoplachujte ručně. V případě
potřeby nastavte program s fází
předmytí.
Vždy využijte celý objem košů.
Ujistěte se, že se kusy nádobí v
koších nedotýkají nebo nepřekrývají.
Pouze tak se voda zcela dostane k
nádobí a umyje ho.
Můžete používat odděleně mycí
prostředek, leštidlo a sůl nebo můžete
•
používat kombinované tablety (např.
„Vše v 1“). Řiďte se pokyny na balení.
Nastavte program pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění. Program
nabízí nejúspornější spotřebu
vody a energie.
10.2 Použití soli, leštidla a
mycího prostředku
•
•
Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí
prostředek určený pro myčky nádobí.
Jiné výrobky by mohly spotřebič
poškodit.
V oblastech s tvrdou nebo velmi
tvrdou vodou doporučujeme k
dosažení nejlepších výsledků mytí a
sušení používat samostatný mycí
ČESKY
•
•
•
prostředek (prášek, gel, tablety bez
doplňujících činidel), leštidlo a sůl
odděleně.
Nejméně jednou měsíčně spusťte
spotřebič za použití čisticího
prostředku, který je vhodný pro tento
konkrétní účel.
Mycí tablety se u krátkých programů
zcela nerozpustí. Abyste zabránili
usazování zbytků mycího prostředku
na nádobí, doporučujeme používat
tablety s dlouhými programy.
Nepoužívejte větší množství mycího
prostředku, než je správné. Řiďte se
pokyny na balení mycího prostředku.
10.3 Co dělat, pokud chcete
přestat používat mycí tablety
Než začnete odděleně používat mycí
prostředek, sůl a leštidlo, proveďte
následující kroky:
•
•
•
•
•
•
17
Nádobí s připáleným jídlem před
mytím ve spotřebiči namočte.
Duté nádobí (např. šálky, sklenice,
hrnce) pokládejte dnem vzhůru.
Přesvědčte se, že se sklenice
vzájemně nedotýkají.
Lehké kusy vložte do horního koše.
Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy
nádobí nehýbaly.
Malé kusy nádobí a příbory vložte do
přihrádky na příbory.
Před spuštěním programu
zkontrolujte, zda se ostřikovací
ramena mohou volně otáčet.
10.5 Před spuštěním
programu
Před spuštěním zvoleného programu se
ujistěte, že:
•
Filtry jsou čisté a správně
nainstalované.
Víčko zásobníku na sůl je dotažené.
Ostřikovací ramena nejsou zanesená.
Je doplněno dostatečné množství soli
a leštidla (pokud nepoužíváte
kombinované mycí tablety).
Rozmístění nádobí v koších je
správné.
Program je vhodný pro daný druh
náplně a stupeň zašpinění.
Používá se správné množství mycího
prostředku.
1. Nastavte nejvyšší stupeň
změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je zásobník na sůl a
dávkovač leštidla plný.
3. Nastavte nejkratší program s
oplachovací fází. Nepoužívejte mycí
prostředek a nevkládejte nic do košů.
4. Po dokončení programu nastavte
změkčovač vody na stupeň tvrdosti
vody v místě vašeho bydliště.
5. Seřiďte dávkování leštidla.
6. Zapněte signalizaci prázdného
dávkovače leštidla.
•
•
•
10.4 Plnění košů
1. Nádobí před vyjmutím z myčky
nechte vychladnout. Horké nádobí se
snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a
teprve poté horní.
•
•
•
•
Spotřebič používejte pouze k mytí
nádobí, které lze mýt bezpečně v
myčce.
Nemyjte ve spotřebiči předměty
vyrobené ze dřeva, rohoviny, hliníku,
mědi nebo cínu.
Nemyjte ve spotřebiči předměty, které
sají vodu (houby, hadry).
Z nádobí odstraňte větší zbytky jídla.
•
•
•
10.6 Vyprazdňování košů
Po dokončení programu
může na vnitřních plochách
spotřebiče stále zůstávat
voda.
18
www.aeg.com
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Před čištěním nebo údržbou
spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Zanesené filtry a ucpaná
ostřikovací ramena
negativně ovlivňují výsledky
mytí. Pravidelně tyto prvky
kontrolujte a v případě
potřeby je vyčistěte.
2. Vyndejte filtr (C) z filtru (B).
3. Vyjměte plochý filtr (A).
4. Filtry omyjte.
11.1 Čištění filtrů
Systém filtru se skládá ze tří částí.
C
B
A
5. Zkontrolujte, zda ve sběrné jímce
nebo kolem ní nejsou žádné zbytky
jídel a nečistot.
6. Vložte zpět plochý filtr (A). Ujistěte
se, že je správně umístěn pod dvěma
vodicími drážkami.
1. Otočte filtrem (B) proti směru
hodinových ručiček a vyndejte jej.
7. Sestavte filtry (B) a (C).
8. Vložte zpět filtr (B) do plochého filtru
(A). Otočte jím po směru hodinových
ručiček, dokud se nezajistí.
ČESKY
POZOR!
Nesprávné umístění filtrů
může mít z následek špatné
výsledky mytí a poškození
spotřebiče.
19
4. K připojení ostřikovacího ramene
zpět ke koši zatlačte ostřikovací
rameno směrem vzhůru a současně
jím otočte proti směru hodinových
ručiček, dokud nezaklapne na místo.
11.2 Čištění horního
ostřikovacího ramene
Doporučujeme pravidelně čistit horní
ostřikovací rameno, abyste zabránili
ucpání otvorů nečistotami.
Ucpané otvory způsobují neuspokojivé
výsledky mytí.
1. Horní koš vytáhněte ven.
2. K odpojení ostřikovacího ramene z
koše zatlačte ostřikovací rameno
směrem vzhůru a současně jím
otočte ve směru hodinových ručiček.
11.3 Čištění vnějších ploch
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí
prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
11.4 Čištění vnitřního
prostoru
3. Ostřikovací rameno omyjte pod
tekoucí vodou. Pomocí tenkého
špičatého nástroje, např. párátka,
odstraňte nečistoty z otvorů.
•
•
•
Pečlivě očistěte spotřebič včetně
pryžového těsnění dvířek vlhkým
měkkým hadříkem.
K uchování nejlepšího výkonu vašeho
spotřebiče použijte alespoň jednou
měsíčně speciální čisticí prostředek
pro myčky nádobí. Řiďte se pečlivě
pokyny na balení výrobku.
Nepoužívejte prostředky s drsnými
částicemi, ostré nástroje, silné
20
www.aeg.com
•
chemikálie, drátěnky nebo
rozpouštědla.
Pokud pravidelně používáte krátké
programy, může uvnitř spotřebiče
dojít k usazování mastnoty a vodního
kamene. Aby k tomu nedocházelo,
nejméně dvakrát měsíčně spusťte
dlouhý program.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
VAROVÁNÍ!
Nesprávná oprava
spotřebiče může
představovat riziko pro
bezpečnost uživatele.
Jakékoliv opravy musí
provést kvalifikovaný
personál.
Většinu problémů, které se objeví, lze
vyřešit bez nutnosti kontaktovat
autorizované servisní středisko.
Informace o možných potížích naleznete
v níže uvedené tabulce.
U některých poruch se na displeji zobrazí
výstražný kód.
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Nelze zapnout spotřebič.
•
•
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Nespustil se program.
•
•
•
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Stiskněte Start.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vy‐
čkejte do konce odpočítávání.
Spotřebič zregeneruje pryskyřice uvnitř změkčovače vo‐
dy. Délka této procedury je přibližně pět minut.
•
Spotřebič se neplní vodou.
Na displeji se zobrazí
nebo
•
•
.
•
•
•
Spotřebič nevypouští vodu.
Na displeji se zobrazí
.
Je aktivován bezpečnostní
systém proti vyplavení.
Na displeji se zobrazí
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody.
Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodáren‐
ský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
•
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že není zanesený filtr ve vypouštěcí hadici.
Ujistěte se, že není zanesený vnitřní systém filtrů.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
•
Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizova‐
né servisní středisko.
•
Nejde o závadu. Zajišťují se tím optimální výsledky mytí
a úspora energie.
.
Spotřebič se během chodu
vícekrát zastaví a spustí.
ČESKY
Problém a výstražný kód
Možná příčina a řešení
Program probíhá příliš dlou‐
ho.
•
21
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, zrušte ji
nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
Zapnutím funkce TimeSaver zkrátíte délku programu.
Zapnutí funkcí může prodloužit délku programu.
•
•
Na displeji se zvýší zbývající •
čas a přeskočí téměř na ko‐
nec programu.
Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.
Menší únik z dvířek
spotřebiče.
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Dvířka spotřebiče nejsou vystředěná vzhledem k vaně
spotřebiče. Seřiďte zadní nožičku (je-li to možné).
•
•
Dvířka spotřebiče se obtížně •
zavírají.
•
Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte
seřiditelné nožičky (je-li to možné).
Části nádobí přečnívají z košů.
Z vnitřku spotřebiče vychází
zvuky rachocení či klepání.
•
Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz leták o
plnění košů.
Ujistěte se, že se mohou ostřikovací ramena volně ot‐
áčet.
Spotřebič vyhodí pojistky.
•
•
Nedostatečný příkon k současnému napájení všech
používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty proudu u
zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných
spotřebičů.
Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Kontaktujte auto‐
rizované servisní středisko.
•
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
znovu, obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Při výskytu výstražných kódů, které
nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Po kontrole spotřebiče jej vypněte a
znovu zapněte. Pokud se problém objeví
12.1 Nádobí není dostatečně umyté nebo suché
Problém
Možná příčina a řešení
Špatné výsledky mytí.
•
•
•
Viz „Denní používání“, „Tipy a rady“ a leták o plnění
košů.
Používejte intenzivnější mycí programy.
Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtr. Řiďte se
částí „Čištění a údržba“.
22
www.aeg.com
Problém
Možná příčina a řešení
Špatné výsledky sušení.
•
•
•
•
•
Na nádobí a skle jsou bílé
šmouhy nebo modravý potah.
•
Na sklenicích a nádobí jsou
skvrny a zaschlé vodní kapky.
•
Nádobí je mokré.
•
•
•
•
•
•
•
Nádobí bylo ponecháno příliš dlouho uvnitř zavřeného
spotřebiče.
Došlo leštidlo nebo je nedostatečné dávkování lešti‐
dla. Nastavte množství leštidla na vyšší stupeň.
Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou.
Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete
funkci XtraDry a AirDry.
Doporučujeme vždy používat leštidlo, a to i společně s
kombinovanými mycími tabletami.
Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na nižší stupeň.
Nadměrné množství mycího prostředku.
Uvolňuje se příliš malé množství leštidla. Nastavte
množství leštidla na vyšší stupeň.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Nejlepších výsledků sušení dosáhnete, když zapnete
funkci XtraDry a AirDry.
Program neobsahuje sušicí fázi nebo obsahuje pouze
sušicí fázi při nízké teplotě.
Dávkovač leštidla je prázdný.
Příčinou může být kvalita leštidla.
Příčinou může být kvalita mycích tablet. Zkuste jinou
značku nebo zapněte dávkovač leštidla a použijte le‐
štidlo spolu s mycími tabletami.
Vnitřek spotřebiče je vlhký.
•
Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhký vzduch kon‐
denzuje na stěnách spotřebiče.
Během mytí dochází k nad‐
měrnému pěnění.
•
•
Používejte mycí prostředek pro myčky nádobí.
Dochází k úniku leštidla z dávkovače. Kontaktujte au‐
torizované servisní středisko.
Na příborech jsou stopy rzi.
•
Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Viz
„Nastavení změkčovače vody“.
Příbory ze stříbra a nerezové oceli byly vloženy dohro‐
mady. Vyvarujte se vložení stříbrných a nerezových
příborů blízko sebe.
•
Po dokončení programu jsou v •
dávkovači zbytky mycího
prostředku.
•
•
Zápach uvnitř spotřebiče.
•
Mycí tableta se vzpříčila v dávkovači a nebyla plně
rozpuštěna vodou.
Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače.
Ujistěte se, že není ostřikovací rameno zablokované či
ucpané.
Ujistěte se, že nádobí v koši nebrání víčku dávkovače
mycího prostředku v otevření.
Viz „Čištění vnitřního prostoru“.
ČESKY
Problém
Možná příčina a řešení
Usazeniny vodního kamene
na nádobí, ve vaně nebo na
vnitřní straně dvířek.
•
•
•
•
•
•
•
Matné, zbarvené či naštípnuté •
nádobí.
•
•
•
Hladina soli je nízko. Zkontrolujte ukazatel soli.
Víčko zásobníku na sůl je uvolněné.
Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Viz „Nastavení
změkčovače vody“.
Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet
použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vody.
Viz „Nastavení změkčovače vody“.
Pokud usazeniny vodního kamene stále přetrvávají,
vyčistěte spotřebič pomocí prostředků, které jsou
vhodné pro tento konkrétní účel.
Použijte jiný mycí prostředek.
Obraťte se na výrobce mycího prostředku.
Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí,
které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
Koš plňte a vyprazdňujte opatrně. Viz leták o plnění
košů.
Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
Při mytí křehkého nádobí a skla zvolte speciální pro‐
gram. Viz „Programy“.
Ohledně dalších možných
příčin viz části „Před
prvním použitím“, „Denní
používání“ nebo „Tipy a
rady“.
13. INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
Ochranná známka
AEG
Model
FFB83730PM 911417326
Jmenovitá kapacita (standardní sady nádobí)
15
Třída energetické účinnosti
A+++
Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 stan‐
dardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená
voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na
tom, jak je spotřebič používán.
241
Spotřeba energie standardního mycího cyklu (kWh)
0.857
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)
0.10
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém sta‐
vu (W)
5.0
23
24
www.aeg.com
Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standard‐ 3080
ních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude závi‐
set na tom, jak je spotřebič používán
Třída účinnosti sušení na stupnici od G (nejmenší účin‐
nosti) do A (nejvyšší účinnost)
A
„Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na kte‐
rý se vztahují informace uvedené na štítku a v infor‐
mačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně
znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější
program z hlediska kombinované spotřeby energie a
vody. Je označen jako program „Eco“.
Trvání programu při standardním mycím cyklu (min)
235
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)
5
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re1 pW) 40
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
14. DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / výška / hloubka (mm)
596 / 850 / 610
Připojení k elektrické síti 1)
Napětí (V)
200 - 240
Frekvence (Hz)
50 - 60
bar (minimální a maximální)
0.5 - 8
MPa (minimální a maximální)
0.05 - 0.8
Studená nebo teplá voda 2)
max. 60 °C
Tlak přívodní vody
Přívod vody
1) Ohledně ostatních údajů viz typový štítek.
2) Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů (např. solární panely), použijte tuto horkou vodu
ke snížení spotřeby energie.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
MAGYAR
25
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................ 26
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...............................................................................27
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 29
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 30
5. PROGRAMOK.................................................................................................... 31
6. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................33
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK................................................................................... 36
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 37
9. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................39
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 40
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 42
12. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................44
13. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP.....................................................................48
14. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ..................................................................48
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
26
1.
www.aeg.com
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák;
MAGYAR
27
hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek
számára.
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) között kell
lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet
15.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Lefelé fordítva helyezze a késeket és a hegyes
evőeszközöket az evőeszközkosárba, vagy az élükkel
lefele fordítva fektesse azokat az evőeszközfiókba.
Tilos a készülék ajtaját felügyelet nélkül nyitva hagyni
a véletlen rálépés elkerülése érdekében.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) ne zárja le szőnyeg
vagy egyéb tárgy.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van.
28
www.aeg.com
•
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
Kizárólag az Egyesült Királyság és
Írország. Ez a készülék 13 amperes
hálózati csatlakozódugóval van
felszerelve. Ha szükségessé válik a
biztosíték cseréje a hálózati
csatlakozódugóban, akkor egy 13
amperes ASTA (BS 1362) biztosítékra
cserélje.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
•
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
A befolyócső biztonsági szeleppel,
valamint dupla bevonattal ellátott
belső elektromos vezetékkel
rendelkezik.
FIGYELMEZTETÉS!
Veszélyes feszültség.
Ha a befolyócső megsérül, akkor
azonnal zárja el a vízcsapot, majd
húzza ki a csatlakozódugót a fali
csatlakozóaljzatból. Forduljon a
márkaszervizhez a befolyócső cseréje
érdekében.
2.4 Használat
•
•
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
A mosogatógépben használt
mosogatószerek veszélyesek.
Kövesse a mosószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne igyon a készülékben lévő vízből,
és ne játsszon vele.
Az edényeket a mosogatógépből csak
a mosogatóprogram lejárta után
vegye ki. Egy kevés mosogatószer
maradhat az edényeken.
Ne üljön vagy álljon rá a készülék
nyitott ajtajára.
A készülékből forró gőz szabadulhat
ki, ha az ajtót mosogatóprogram
futása közben kinyitja.
2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély.
•
A készülék belső lámpával
rendelkezik, amely bekapcsol, amikor
MAGYAR
•
•
az ajtaját kinyitják, és kikapcsol,
amikor becsukják.
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona világítására ne
használja.
A belső világítás cseréje érdekében
forduljon a márkaszervizhez.
2.6 Szerviz
•
•
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Legfelső szórókar
Felső szórókar
Alsó szórókar
Szűrők
Adattábla
Sótartály
10 9
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Szellőzőnyílás
Öblítőszer-adagoló
Mosószer-adagoló
Alsó kosár
Felső kosár
Evőeszközfiók
5
29
30
www.aeg.com
4. KEZELŐPANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Be/ki gomb
Program érintőgomb
Programkijelzők
Kijelző
Delay érintőgomb
3
4
7
5
6
6 Option érintőgomb
7 Visszajelzők
8 Start érintőgomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelző
Megnevezés
Só visszajelző. Akkor világít, ha a sótartályt fel kell tölteni. A program mű‐
ködése során ez a visszajelző sohasem világít.
Öblítőszer visszajelző. Akkor világít, ha az öblítőszer adagolót fel kell töl‐
teni. A program működése során ez a visszajelző sohasem világít.
Mosogatási szakasz visszajelző. Akkor világít, amikor a készülék mosoga‐
tási és öblítési fázisban működik.
Öblítési szakasz visszajelző. Világít, amikor az öblítési fázis működik.
Szárítási fázis visszajelző. Világít, amikor a szárítási fázis működik.
Program vége visszajelző. Akkor jelenik meg, amikor egy program befeje‐
ződött.
Delay visszajelző.
TimeSaver visszajelző.
MAGYAR
Visszajelző
Megnevezés
XtraDry visszajelző.
ExtraHygiene visszajelző.
5. PROGRAMOK
Előfordulhat, hogy a táblázatban a
programok sorrendje nem egyezik meg a
kezelőpanelen levő sorrendjükkel.
Program
1)
Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa
Programszakaszok
Kiegészítő funkció
•
Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C
Öblítés
Szárítás
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Összes
Edények,
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 45 °C – 70
°C
Öblítés
Szárítás
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Vegyes szeny‐
nyezettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
•
•
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C és
65 °C
Öblítés
Szárítás
Erős szennye‐
zettség
Edények,
evőeszközök,
lábasok és faze‐
kak
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 70 °C
Öblítés
Szárítás
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
Normál vagy
•
enyhe szennye‐ •
ződés
•
Kényes cserépés üvegedények
Mosogatás 45 °C
Öblítés
Szárítás
•
XtraDry
Friss szennye‐
zettség
Edények és
evőeszközök
Mosogatás 60 °C
Öblítés
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
2)
•
•
•
3)
•
•
4)
•
•
5)
•
6)
•
•
•
•
•
•
31
32
www.aeg.com
Program
7)
8)
Szennyezettség
mértéke
Töltet típusa
Programszakaszok
•
Összes
•
Előmosogatás
•
Normál szeny‐
nyezettség
Edények és
evőeszközök
•
•
•
•
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C
Öblítés
Szárítás
•
Kiegészítő funkció
•
XtraDry
1) Ez a program a leghatékonyabb víz- és energiafogyasztást kínálja a normál mértékben szennyezett
edények és evőeszközök mosogatásához. Ezt a programot használják tesztprogramként a bevizsgáló in‐
tézetek.
2) A készülék érzékeli a kosarakba helyezett edények mennyiségét és szennyezettségét. Automatikusan
beállítja a szükséges hőmérsékletet és a vízmennyiséget, illetve a program időtartamát.
3) Ez a program az eltérő mértékben szennyezett edények mosogatására alkalmas. Az erősen szennye‐
zett edényeket az alsó kosárba, míg a normál mértékben szennyezetteket a felső kosárba tegye. Na‐
gyobb a víznyomás és magasabb a vízhőmérséklet az alsó kosárban, mint a felső kosárban.
4) Ez a program az erősen szennyezett edényeket erős vízsugár és magas hőmérséklet alkalmazásával
mosogatja el.
5) Ez a program szabályozza a víz hőmérsékletét, így különleges gondossággal mosogatja el a kényes
árut, főleg az üveg edényeket.
6) Ez a program az enyhén vagy frissen szennyezett edények rövid időtartamú mosogatására alkalmas
(teljes vagy fél töltet esetén).
7) Ezzel a programmal gyorsan leöblítheti az ételmaradványokat az edényekről, így megelőzheti a kelle‐
metlen szagok kialakulását a készülékben. Ehhez a programhoz ne használjon mosogatószert.
8) Ez a legcsendesebb program. A szivattyú rendkívül alacsony fordulaton működik, hogy a készülék za‐
ja minimális legyen. Az alacsony fordulatszám miatt hosszabb a program időtartama.
5.1 Fogyasztási értékek
Program 1)
Víz
(l)
Energiafogyasztás
(kWh)
Időtartam
(perc)
11
0.857
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
4
0.1
14
MAGYAR
Víz
(l)
Energiafogyasztás
(kWh)
Időtartam
(perc)
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
Program 1)
33
1) A víz nyomása és hőmérséklete, a hálózati feszültség ingadozásai, a funkciók és az edények mennyi‐
sége módosíthatja az értékeket.
5.2 Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Ha a teljesítmény-tesztek (pl. EN60436
szerinti) végrehajtására vonatkozó
információkra van szüksége, küldjön emailt a következő címre:
A kérésben szerepeljen a termék
számkódja (termékszám), mely az
adattáblán olvasható.
Minden egyéb, a mosogatógépet érintő
kérdésben a készülékhez mellékelt
szerviz kézikönyv nyújt útmutatást.
info.test@dishwasher-production.com
6. BEÁLLÍTÁSOK
6.1 Programválasztás
üzemmód és felhasználói
üzemmód
Amikor a készülék programválasztás
üzemmódban van, beállíthatja a
megfelelő programot, és beléphet a
felhasználói üzemmódba.
A felhasználói üzemmódban elérhető
beállítások:
• A vízlágyító szintjének beállítása a
vízkeménységnek megfelelően.
• Az öblítőszer hiányára figyelmeztető
visszajelző bekapcsolása/
kikapcsolása.
• Az öblítőszer szintjének beállítása az
előírt adagolásnak megfelelően.
• A AirDry funkció bekapcsolása/
kikapcsolása.
Mivel a készülék a memóriájában
tárolja a mentett beállításokat, nincs
szükség a beállítására minden ciklus
előtt.
A programválasztás
üzemmód beállítása
A készülék programválasztás
üzemmódban van, ha a program
visszajelzője világít, és a kijelzőn a
program időtartama látható.
Bekapcsolás után a készülék
alapértelmezés szerint programválasztás
üzemmódban van. Amennyiben nem, az
alábbi módon állítsa be a
programválasztás üzemmódot:
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Delay és a Option gombot,
míg a készülék programválasztás
üzemmódba nem lép.
Belépés a felhasználói
üzemmódba
Győződjön meg arról, hogy a készülék
programválasztás üzemmódban van.
A felhasználói üzemmódba lépéshez
egyszerre nyomja meg és tartsa
lenyomva a Delay és Option gombokat,
amíg a
,
,
és
visszajelzők villogni nem
kezdenek, és a kijelző üressé nem válik.
6.2 A vízlágyító
A vízlágyító a vezetékes vízben található
ásványi anyagok eltávolítására szolgál,
amelyek hátrányosan befolyásolnák a
mosogatás eredményességét, valamint
rongálnák a készüléket.
Annál keményebb a víz, minél többet
tartalmaz ezekből az ásványi
anyagokból. A vízkeménységet
különböző mértékegységekkel mérik.
34
www.aeg.com
A vízlágyítót a lakóhelyén jellemző
vízkeménységhez kell beállítani. A víz
keménységét illetően a helyi vízművektől
kaphat tájékoztatást. A jó mosogatási
eredmény eléréséhez fontos a vízlágyító
szintjének pontos beállítása.
A kemény víz lágyítása
növeli a víz- és
energiafogyasztást, valamint
meghosszabbítja a program
időtartamát. Minél
magasabb a vízlágyító
szintje, annál nagyobb a
fogyasztás és hosszabb az
időtartam.
Vízkeménység
Német kemény‐
ségi fok (°dH)
Francia ke‐
ménységi fok
(°fH)
mmol / l
Clarke ke‐
ménységi
fok
Vízlágyító szintje
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Gyári beállítás.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.
A használt mosogatószer típusától
függetlenül állítsa be a megfelelő
vízkeménységet, hogy a só feltöltés
visszajelző bekapcsolva maradjon.
A sót tartalmazó kombinált
mosogatószer-tabletták nem
elég hatékonyak a kemény
víz lágyításához.
A vízlágyító szintjének
beállítása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Program gombot.
•
A
,
és
visszajelzők nem világítanak.
•
A
visszajelző tovább
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
•
mutatja: pl.:
= 5. szint.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg többször a Program gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.3 Az öblítőszer-adagoló
kiürülésére figyelmeztető
jelzés
Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az
edények folt- és csíkmentesen
MAGYAR
száradjanak. Az öblítőszer adagolása a
forró vizes öblítési fázis alatt
automatikusan történik.
Ha az öblítőszer-adagoló kiürült, az
öblítőszer-adagoló visszajelző világítani
kezd, ami azt jelzi, hogy be kell tölteni
öblítőszert. Amennyiben kizárólag
kombinált mosogatószer-tablettákat
használ, és a szárítási eredmények
megfelelők, az öblítőszer-adagoló
feltöltésére figyelmeztető jelzés
kikapcsolható. Azonban a legjobb
szárítási eredmény érdekében mindig
használjon öblítőszert.
Amennyiben öblítőszer nélkül használja
a normál mosogatószert vagy a
kombinált mosogatószer-tablettákat,
kapcsolja be a figyelmeztetést, hogy az
öblítőszer feltöltés visszajelzője aktív
maradjon.
Hogyan lehet kikapcsolni az
öblítőszer hiányára
figyelmeztető értesítést?
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Start gombot.
•
A
,
és
visszajelzők nem világítanak.
•
visszajelző tovább
A
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
mutatja.
•
–
Gyári beállítás: 4. szint.
Az öblítőszer szintjének
beállítása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Delay gombot.
•
A
,
és
visszajelzők nem
világítanak.
•
•
A
visszajelző tovább villog.
A kijelző az aktuális beállítást
= 4. szint.
mutatja: pl.:
– Az öblítőszer szintje 0A és 6A
között helyezkedhet el, ahol a
0A szint azt jelenti, hogy
öblítőszer nem kerül
felhasználásra.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg többször a Delay gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
6.5 AirDry
Az AirDry kiegészítő funkcióval jobb
szárítási eredmény érhető el
alacsonyabb energiafogyasztás mellett.
= az öblítőszer hiányára
figyelmeztető visszajelző
kikapcsolva.
= az öblítőszer hiányára
figyelmeztető visszajelző
bekapcsolva.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg a Start gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
–
6.4 Öblítőszer szintje
Az öblítőszer adagolási mennyisége az
1. szint (legkisebb mennyiség) és 6. szint
(legnagyobb mennyiség) között állítható
be. A 0. szint kikapcsolja az öblítőszeradagolót; ekkor nem történik öblítőszeradagolás.
35
A szárítási szakasz közben
a készülék ajtaja
automatikusan kinyílik, és
nyitva marad.
36
www.aeg.com
VIGYÁZAT!
Az automatikus ajtónyitást
követő 2 percen belül ne
próbálja meg az ajtót
becsukni. Ezzel kárt tehet a
készülékben.
Ha ezután az ajtó további 3
percig csukva marad, az
éppen futó program
befejeződik.
Az AirDry kiegészítő funkció
automatikusan bekapcsol minden
program esetén, a
rendelkezésre áll).
kivételével (ha
A szárítási eredmény javításához
tekintse át a XtraDry kiegészítő funkciót,
vagy kapcsolja be az AirDry kiegészítő
funkciót.
Az AirDry kiegészítő funkció
kikapcsolása
Győződjön meg arról, hogy a készülék
felhasználói üzemmódban van.
1. Nyomja meg a Option gombot.
•
A
,
és
visszajelzők nem világítanak.
•
visszajelző tovább
A
villog.
A kijelző az aktuális beállítást
mutatja.
= AirDry kikapcsolva.
–
•
–
= AirDry bekapcsolva.
2. A beállítás módosításához nyomja
meg a Option gombot.
3. A beállítás megerősítéséhez nyomja
meg a be/ki gombot.
VIGYÁZAT!
Ha a gyerekek
hozzáférhetnek a
készülékhez, ajánlatos az
AirDry funkció kikapcsolása,
mert potenciális
veszélyforrás lehet.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
Egy program elindítása előtt
mindig kapcsolja be a
megfelelő kiegészítő
funkciókat.
A kiegészítő funkciókat a
program működése közben
nem lehet be- vagy
kikapcsolni.
A Option gombbal
végiglépkedhet a lehetséges
kiegészítő funkciókon és a
lehetséges kombinációkon.
Nem minden kiegészítő
funkció kombinálható
egymással. Ha egymással
nem kombinálható
kiegészítő funkciókat
választ, a készülék
automatikusan kikapcsol egy
vagy több funkciót. Csak az
aktív kiegészítő funkciók
visszajelzői világítanak.
Amennyiben egy kiegészítő
funkció nem alkalmazható a
programhoz, a hozzá tartozó
visszajelző nem világít, vagy
néhány másodpercig
gyorsan villog, majd elalszik.
A kiegészítő funkciók
használata befolyásolhatja a
víz- és energiafogyasztást,
illetve a program
időtartamát.
MAGYAR
7.1 XtraDry
Kapcsolja be ezt a kiegészítő funkciót a
szárítási teljesítmény növeléséhez.
Az XtraDry egy állandó kiegészítő
funkció minden programhoz, kivéve a
ciklust. A funkció automatikusan
aktiválódik a következő ciklusokban. Ez
a beállítás bármikor módosítható.
A
program
elindításakor a XtraDry
kiegészítő funkció inaktív, és
mindig kézzel kell
bekapcsolni.
Az XtraDry bekapcsolása kikapcsolja a
TimeSaver kiegészítő funkciót és viszont.
Az XtraDry funkció
bekapcsolása
37
program eredményességével. A szárítás
eredményessége csökkenhet.
Ez a kiegészítő funkció növeli a víz
nyomását és hőmérsékletét. A
mosogatási és szárítási fázisok
rövidebbek.
Alapértelmezésben a TimeSaver ki van
kapcsolva, azonban van lehetőség a
bekapcsolására. Ez a kiegészítő funkció
nem használható együtt az XtraDry
funkcióval.
Az TimeSaver funkció
bekapcsolása
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
visszajelző világítani nem
amíg az
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
7.3 ExtraHygiene
amíg az
visszajelző világítani nem
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
Ez a kiegészítő funkció jobb higiéniai
eredményt ér el azzal, hogy az utolsó
öblítési fázis alatt legalább 10 percig 70
°C-on tartja a hőmérsékletet.
7.2 TimeSaver
Az ExtraHygiene funkció
bekapcsolása
A TimeSaver kiegészítő funkció
használatával mintegy 50%-kal
csökkentheti a kiválasztott program
időtartamát.
A mosogatás eredményessége
megegyezik a normál időtartamú
Addig tartsa nyomva az Option gombot,
visszajelző világítani nem
amíg az
kezd.
A kijelző a program frissített időtartamát
mutatja.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító
aktuális szintje megfelel-e a
használt víz keménységének.
Amennyiben nem, állítsa be a
vízlágyító szintjét.
2. Töltse fel sótartályt.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót.
4. Nyissa ki a vízcsapot.
5. A készülékben levő gyártási
maradványok eltávolításához
indítson el egy mosogatóprogramot.
Ne használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
Miután elindít egy programot, a készülék
kb. 5 percen keresztül regenerálja a
vízlágyítóban lévő gyantát. A mosogatási
fázis csak akkor kezdődik meg, amikor a
fenti művelet véget ért. Ez a műveletsor
rendszeres időközönként ismétlődik.
8.1 Sótartály
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
készült durva sót használjon.
A finom só növeli a korrózió
veszélyét.
38
www.aeg.com
A só a vízlágyítóban a gyanta
regenerálására, valamint a napi
használat során a megfelelő mosogatási
eredmény biztosítására szolgál.
8.2 Hogyan töltsük fel az
öblítőszer-adagolót?
B
A
A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a sótartály kupakját az
óramutató járásával ellenkező
irányba.
2. Öntsön 1 liter vizet a sótartályba
(csak az első alkalommal).
3. Töltse fel a sótartályt regeneráló
sóval (amíg teljesen fel nem töltődik).
C
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógépekhez
tervezett öblítőszert
használjon.
4. Óvatosan rázza meg a tölcsért a
fogantyújánál, hogy a legutolsó
szemcse is betöltődjön.
5. Távolítsa el a sótartály nyílása körül
lévő sót.
1. Nyissa fel a fedelet (C).
2. Az öblítőszer-adagolót (B) a „MAX”
jelzésig töltse fel öblítőszerrel.
3. A kiömlött öblítőszert nedvszívó
törlőkendővel távolítsa el, hogy a
mosogatóprogram alatt
megakadályozza a túlzott
habképződést.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
Töltse fel az öblítőszeradagolót, ha a visszajelző
(A) átlátszó.
6. Csavarja vissza a kupakot az
óramutató járásával megegyező
irányban a sótartály bezárásához.
VIGYÁZAT!
Víz és só juthat ki a töltés
során a sótartályból. Miután
feltöltötte a sótartályt,
azonnal indítsa el a
legrövidebb
mosogatóprogramot a
korrózió megelőzése
érdekében. Ne tegyen
edényeket a kosarakba.
MAGYAR
39
9. NAPI HASZNÁLAT
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
programválasztási üzemmódban legyen.
• Ha világít a só visszajelző, akkor
töltse fel a sótartályt.
• Ha világít az öblítőszer-adagoló
visszajelző, akkor töltse fel az
öblítőszer-adagolót.
3. Pakolja meg megfelelően a
kosarakat.
4. Töltse be a mosogatószert.
5. Állítsa be és indítsa el a töltet
típusának és a szennyeződés
mértékének megfelelő programot.
9.1 A mosogatószer
használata
A
B
9.2 Program kiválasztása és
elindítása
A program indítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot. Ügyeljen arra,
hogy a készülék legyen
programválasztási üzemmódban, az
ajtó pedig becsukva.
2. Nyomja meg többször a Program
gombot mindaddig, míg a kívánt
program visszajelzője világítani nem
kezd.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Állítsa be a megfelelő kiegészítő
funkciókat.
4. Nyomja meg a Start gombot a
program elindításához.
• A futó fázis visszajelzője világít.
• Megkezdődik a program
időtartamának visszaszámlálása
1 perces lépésekben.
Egy program késleltetett
indítása
C
VIGYÁZAT!
Csak mosogatógéphez
készült, speciális
mosogatószert használjon.
1. A kioldó gomb megnyomásával (A)
nyissa ki a fedelet (C).
2. Tegye a mosogatószert por vagy
tabletta formájában az adagolóba
(B).
3. Ha előmosogatási fázissal
rendelkező mosogatóprogramot
használ, tegyen egy kevés
mosogatószert a készülék ajtajának
belsejébe.
4. Zárja le a fedelet. Ellenőrizze, hogy a
fedél reteszelődik-e a helyén.
1. Állítson be egy programot.
2. Annyiszor nyomja meg a Delay
gombot, amíg a kívánt késleltetés
meg nem jelenik a kijelzőn (1 és 24
óra között).
3. Nyomja meg a Start gombot a
visszaszámlálás elindításához.
visszajelző.
Világít a
A visszaszámlálás órákban
történik. Az utolsó óra percekben
kerül kijelzésre.
Amikor a visszaszámlálás véget ér, a
program elindul, és megjelenik az éppen
•
•
aktív fázis jelzőfénye. A
nem világít.
visszajelző
Ajtónyitás a készülék
működése közben
Ha kinyitja az ajtót egy program futása
közben, a készülék leáll. Ez módosíthatja
a program energiafogyasztását és
időtartamát. Amikor ismét becsukja az
40
www.aeg.com
ajtót, a készülék a megszakítási ponttól
folytatja a működést.
Ha a szárítási fázis alatt 30
másodpercnél hosszabb
időre kinyitja az ajtót, az
éppen futó program
kikapcsol. Ez nem történik
meg, ha az ajtót az AirDry
funkció nyitja ki.
Visszaszámlálás alatt a
késleltetett indítás leállítása
Ha törli a késleltetett indítást, ismét be
kell állítania a programot és a funkciókat.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Delay és a Option
gombot, míg a készülék
programválasztás üzemmódba nem
lép.
Program törlése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a Delay és a Option
gombot, míg a készülék
programválasztás üzemmódba nem
lép.
Egy új mosogatóprogram elindítása előtt
ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a
mosogatószer-adagolóban.
Amikor a program véget ért
Amikor a program befejeződött, a kijelző
0:00 értéket mutat. Világít a
visszajelző.
Minden gomb inaktív a be/ki gomb
kivételével.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot, vagy várja meg,
hogy az Auto Off funkció
automatikusan kikapcsolja a
készüléket.
Ha a Auto Off funkció bekapcsolása
előtt kinyitja az ajtót, akkor
automatikusan leáll a készülék.
2. Zárja el a vízcsapot.
Az Auto Off funkció
Ha a készülék nem végez
tevékenységet, akkor az
energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
A funkció az alábbiak esetén lép
működésbe:
• A program befejezése után 5 perccel.
• 5 perccel azután, ha a program nem
indult el.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 Általános
Kövesse az alábbi ötleteket, melyek
optimális tisztítási és szárítási eredményt
biztosítanak a napi használat során,
valamint segítséget nyújtanak a
környezet megóvásában.
•
•
•
•
Távolítsa el a nagyobb
ételmaradványokat az edényekről.
Az edényeket ne öblítse le kézzel
előzetesen. Szükség szerint állítson
be előmosogatás szakasszal
rendelkező programot.
Mindig használja ki a kosarak teljes
területét.
Ügyeljen arra, hogy a kosarakban az
edények ne érjenek egymáshoz,
illetve ne fedjék le egymást. Kizárólag
•
•
ebben az esetben képes a víz
megfelelően elérni és elmosogatni az
edényeket.
A mosogatószert, öblítőszert és sót
használhatja különállóan, vagy
használjon kombinált mosogatószertablettákat (pl.: „Mind az 1-ben”).
Kövesse a termék csomagolásán
látható utasításokat.
Válassza ki a töltet típusának és a
szennyeződés mértékének megfelelő
programot. A leghatékonyabb víz- és
energiafogyasztás az
programmal érhető el.
MAGYAR
10.2 Só, öblítőszer és
mosogatószer használata
•
•
•
•
•
Kizárólag sót, öblítőszert és
mosogatószert használjon a
mosogatógépben. Egyéb termékek
károsodást okozhatnak a
készülékben.
Az olyan környéken, ahol a víz
kemény vagy nagyon kemény,
javasoljuk a sima mosogatószer
(további hatóanyagokkal nem
rendelkező por, gél, tabletta),
öblítőszer és só különálló használatát
az optimális tisztítási és szárítási
eredmény eléréséhez.
Legalább havonta egyszer speciális
készüléktisztító szerrel járassa meg a
készüléket.
Rövid programok során nem oldódnak
fel teljesen a mosogatószer tabletták.
A mosogatószer maradványok
edényeken való lerakódásának
megakadályozására hosszú
programoknál használja a tablettákat.
Ne használjon a szükségesnél több
mosogatószert. További
információkért olvassa el a
mosogatószer csomagolásán
található útmutatásokat.
10.4 A kosarak megtöltése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kizárólag mosogatógépben tisztítható
eszközöket helyezzen a készülékbe.
Ne mosson fából, szaruból,
alumíniumból, ónból és rézből készült
darabokat a készülékben.
Ne mosson a készülékben vizet
felszívó darabokat (szivacsot,
rongyot).
Az edényekről távolítsa el a nagyobb
ételmaradékokat.
Mielőtt a készülékbe helyezné,
áztassa be az odaégett
maradványokat tartalmazó edényeket.
Az üreges tárgyakat (pl. csészék,
poharak és lábasok) nyílásukkal lefelé
tegye be.
Ügyeljen arra, hogy a poharak ne
érjenek egymáshoz.
A könnyű darabokat helyezze a felső
kosárba. Ügyeljen arra, hogy az
eszközök ne mozdulhassanak el.
Az evőeszközöket és a kisebb
tárgyakat helyezze az
evőeszközfiókba.
A mosogatóprogram elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a
szórókarok szabadon mozoghatnak.
10.5 Egy program indítása
előtt
10.3 Mit tegyek, ha szeretném
abbahagyni a kombinált
mosogatószer-tabletták
használatát?
A kiválasztott program elindítása előtt
győződjön meg az alábbiakról:
Külön mosogatószer, só és öblítőszer
használatának megkezdése előtt
végezze el az alábbi lépéseket:
•
1. Állítsa be a legmagasabb szintet a
vízlágyítóban.
2. Ellenőrizze, hogy tele van-e a
sótartály és az öblítőszer-adagoló.
3. Indítsa el a legrövidebb programot,
mely öblítési fázist tartalmaz. Ne
használjon mosogatószert, és ne
töltse meg a kosarakat.
4. A program lefutása után állítsa be a
vízlágyítót a lakhelyén levő
vízkeménységnek megfelelően.
5. Állítsa be az adagolt öblítőszer
mennyiségét.
6. Kapcsolja be az öblítőszer hiányára
figyelmeztető jelzést.
41
•
•
•
•
•
•
A szűrők tiszták és megfelelően
vannak elhelyezve.
Szoros a sótartály kupakjának
rögzítése.
Nem tömődtek el a szórókarok.
Van elegendő só és öblítőszer (ha
nem kombinált mosogatószertablettákat használ).
Megfelelő az edények elhelyezése a
kosarakban.
A kiválasztott program megfelel a
töltet típusának és a szennyeződés
mértékének.
Megfelelő mennyiségű mosogatószert
használ.
10.6 A kosarak kipakolása
1. Hagyja lehűlni az edényeket, mielőtt
kipakolná a készülékből. A forró
edények könnyebben megsérülnek.
42
www.aeg.com
2. Először az alsó kosarat, majd a felső
kosarat ürítse ki.
A program befejezése után
még víz maradhat a
készülék belső felületein.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Karbantartás előtt kapcsolja
ki a készüléket, és húzza ki
a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Az elszennyeződött szűrők
és az eltömődött szórókarok
rontják a mosogatás
eredményességét.
Rendszeresen ellenőrizze,
és szükség esetén tisztítsa
meg azokat.
2. Húzza ki a (C) szűrőt a (B) szűrőből.
3. Vegye ki a lapos szűrőt (A).
11.1 A szűrők tisztítása
A szűrőrendszer 3 részegységből áll.
4. Vízzel tisztítsa meg a szűrőket.
C
B
A
1. Az óramutató járásával ellentétesen
fordítsa el a (B) szűrőt, és vegye ki.
5. Győződjön meg arról, hogy nincs
ételmaradvány vagy egyéb
szennyeződés a vízgyűjtőben vagy
annak széle körül.
6. Tegye vissza a lapos szűrőt (A) a
helyére. Ügyeljen arra, hogy
megfelelően helyezkedjen el a két
vezetősín alatt.
MAGYAR
7. Szerelje vissza a szűrőket (B) és (C).
8. Tegye vissza a szűrőt (B) a lapos
szűrőbe (A). Az óramutató járásával
megegyező irányban forgassa, amíg
nem rögzül.
VIGYÁZAT!
A szűrők helytelen pozíciója
nem kielégítő mosogatási
eredményt okoz, és a
készüléket is károsítja.
3. Tisztítsa meg a szórókart folyó víz
alatt. Egy hegyes végű eszközzel,
például fogvájóval távolítsa el a
szennyeződést a furatokból.
4. A szórókar kosárra való
visszahelyezéséhez nyomja a
szórókart felfele, és közben fordítsa
el az óramutató járásával ellenkező
irányba, míg a helyére nem kattan.
11.2 A felső szórókar
tisztítása
A felső szórókar rendszeres tisztítását
javasoljuk, így elkerülhető, hogy az
ételmaradványok eltömítsék a kar
furatait.
Az eltömődött furatok miatt előfordulhat,
hogy a mosogatás eredménye nem lesz
megfelelő.
1. Húzza ki a felső kosarat.
2. A szórókar kosárról való leoldásához
nyomja a szórókart felfele, és közben
fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba.
43
11.3 Külső tisztítás
•
•
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert
használjon.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot vagy oldószereket.
44
www.aeg.com
11.4 Belső tisztítás
•
•
•
Egy puha, nedves ronggyal gondosan
tisztítsa meg a készüléket, beleértve
az ajtó gumi tömítését.
A készülék hatékonyságának
megőrzése érdekében legalább
havonta egyszer használjon
mosogatógépekhez kifejlesztett
speciális tisztítószert. Gondosan
kövesse a termék csomagolásán
található útmutatásokat.
Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, éles eszközt, erős
•
vegyszert, fémszivacsot vagy
oldószereket.
A rövid időtartamú
mosogatóprogramok rendszeres
használata zsír- és
vízkőlerakódásokat okozhat a
készülék belsejében. A lerakódás
megakadályozása érdekében
legalább havonta kétszer futtasson le
egy hosszú időtartamú
mosogatóprogramot.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék szakszerűtlen
javítása veszélyt jelenthet a
felhasználó számára.
Minden javítást képzett
szakembernek kell
elvégeznie.
Az esetleges problémákat lásd a lenti
táblázatban.
Bizonyos meghibásodások esetén a
kijelzőn egy riasztási kód látható.
Az előforduló hibák többsége anélkül
megoldható, hogy a márkaszervizhez
kellene fordulni.
Meghibásodás és riasztási Lehetséges ok és megoldás
kód
Nem lehet bekapcsolni a ké‐ •
szüléket.
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a há‐
lózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Nyomja meg a Start gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy vár‐
ja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A készülék regenerálja a vízlágyítóban lévő gyantát. A
művelet időtartama kb. 5 perc.
•
•
•
•
A készülék nem tölt be vizet. •
A kijelzőn a következő látha‐ •
tó:
vagy
.
•
•
•
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi
vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben található szűrő
nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsava‐
rodva vagy megtörve.
MAGYAR
45
Meghibásodás és riasztási Lehetséges ok és megoldás
kód
A készülék nem engedi ki a
vizet.
A kijelzőn
jelenik meg.
•
•
•
•
A kifolyásgátló bekapcsolt.
A kijelzőn
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócsőben található szűrő nincse eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a belső szűrőrendszer nincs-e eltö‐
mődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Zárja el a vízcsapot, és forduljon a márkaszervizhez.
jelenik meg.
A készülék működés közben •
többször leáll, majd elindul.
Ez normális. Ez optimális tisztítást és energiatakarékos
működést eredményez.
A program túl hosszú ideig
működik.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy vár‐
ja meg a visszaszámlálás befejeződését.
A program időtartamának csökkentéséhez kapcsolja be
a TimeSaver kiegészítő funkciót.
Ezen kiegészítő funkciók növelhetik a program időtarta‐
mát.
•
•
•
A kijelzőn a hátralevő idő ér‐ •
téke növekszik, és majdnem
a program befejezéséig tartó
időre ugrik.
Ez nem hiba. A készülék megfelelően üzemel.
A készülék ajtajából enyhe
szivárgás észlelhető.
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állí‐
táshoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha
vannak).
A készülék ajtaja nem központosan áll az üstön. Állítson
a hátsó lábon (ha van).
•
•
Nehéz becsukni a készülék
ajtaját.
•
•
Csörgő/kopogó zaj hallatszik •
a készülék belsejéből.
•
A hálózati megszakító a ké‐
szülék miatt leold.
•
•
A készülék szintezése nem megfelelő. A vízszintbe állí‐
táshoz lazítsa vagy húzza meg az állítható lábakat (ha
vannak).
Az edények és evőeszközök egyes részei kiállnak a ko‐
sarakból.
Az edények és evőeszközök elhelyezése nem megfelelő
a kosarakban. Lásd a kosár megpakolására vonatkozó
ismertetőt.
Ellenőrizze, hogy a szórókarok szabadon mozognak-e.
A hálózati megszakító terhelhetősége (amperszáma)
nem elegendő az összes háztartási készülék egyszerre
történő üzemeltetéséhez. Ellenőrizze a konnektor terhel‐
hetőségét (amperszámát) és a megszakító kapacitását,
és kapcsolja ki a használatban levő készülékek egyikét.
Belső elektromos hiba a készülékben. Vegye fel a kap‐
csolatot egy márkaszervizzel.
46
www.aeg.com
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
A táblázatban nem található riasztási
kódokkal kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Miután ellenőrizte a készüléket,
kapcsolja azt ki, majd kapcsolja be újra.
12.1 A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítő
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
A mosogatás eredménye nem
kielégítő.
•
•
•
A szárítás eredménye nem ki‐
elégítő.
•
•
•
•
•
Olvassa el a „Napi használat” és a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejezetet, valamint a kosár
megtöltésére vonatkozó útmutatót.
Használjon intenzívebb mosogatóprogramot.
Tisztítsa meg a szórókar-fúvókákat és a szűrőt. Olvas‐
sa el az „Ápolás és tisztítás” című fejezetet.
Az elmosogatott tárgyakat túl hosszú ideig hagyta a
zárt készülékben.
Nincs a készülékben öblítőszer, vagy nem elegendő
az adagolt öblítőszer mennyisége. Állítsa magasabbra
az öblítőszer szintjét.
Szükséges lehet a műanyag evőeszközök és edények
törölközővel való szárítása.
A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja be
az XtraDry és a AirDry kiegészítő funkciót.
Javasoljuk, hogy mindig használjon öblítőszert, kombi‐
nált mosogatószer-tabletták használatakor is.
Fehéres csíkok vagy kékes ré‐ •
teg látható a poharakon és
edényeken.
•
Túl nagy volt az adagolt öblítőszer mennyisége. Ala‐
csonyabb szintre állítsa be az öblítőszer szintjét.
Túl sok volt a mosogatószer.
Szennyeződések és csepp‐
nyomok vannak a poharakon
és edényeken.
•
Nem elegendő az adagolt öblítőszer mennyisége. Állít‐
sa magasabbra az öblítőszer szintjét.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Nedvesek az edények.
•
•
•
•
•
•
A készülék belseje nedves.
•
A legjobb szárítási eredmény eléréséhez kapcsolja be
az XtraDry és a AirDry kiegészítő funkciót.
Nem szerepel szárítási fázis a programban, vagy ala‐
csony a szárítási fázis hőmérséklete.
Az öblítőszer-adagoló üres.
Lehet, hogy az öblítőszer minősége az oka.
Lehet, hogy a kombinált mosogatószer-tabletták minő‐
sége az oka. Próbálkozzon másik márkával, vagy töl‐
tse fel az öblítőszer-adagolót, és kombinált mosogató‐
szer-tablettákkal együtt használja az öblítőszert.
Ez nem hibajelenség. A légnedvesség lecsapódik a
készülék belső felületein.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok és megoldás
Szokatlan habképződés mo‐
sogatás közben.
•
Rozsdafoltok láthatók az
evőeszközökön.
•
Mosogatószer marad a prog‐
ram végén a mosogatószeradagolóban.
•
•
•
•
•
47
Csak mosogatógéphez készült, speciális mosogató‐
szert használjon.
Szivárog az öblítőszer-adagoló. Vegye fel a kapcsola‐
tot egy márkaszervizzel.
Túl sok a só a mosogatáshoz használt vízben. Lásd
„A vízlágyító” c. fejezetet.
Ezüst és rozsdamentes evőeszközöket helyezett egy‐
más mellé. Ne helyezzen egymáshoz közel ezüst és
rozsdamentes tárgyakat.
A mosogatószer-tabletta beragadt az adagolóba, és
nem teljesen mosta ki a víz.
A víz nem tudja kimosni a mosogatószert az adagoló‐
ból. Ellenőrizze, hogy a szórókar nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kosarakba helyezett eszközök
nem akadályozzák-e a mosogatószer-adagoló fedelé‐
nek kinyitását.
A készülék belsejében kelle‐
metlen szag észlelhető.
•
Lásd a „Belső tisztítás” című szakaszt.
Vízkőlerakódás látható az
evőeszközökön, az üstön és
az ajtó belsején.
•
•
•
•
A só szintje alacsony. Ellenőrizze a só visszajelzőt.
Laza a sótartály kupakjának rögzítése.
A csapvíz kemény. Lásd „A vízlágyító” c. fejezetet.
A só használata és a vízlágyító regenerálása akkor is
szükséges, ha kombinált tablettát használ. Lásd „A
vízlágyító” c. fejezetet.
Amennyiben továbbra is vízkőmaradványokat észlel,
erre a célra készült speciális készüléktisztító szerrel
tisztítsa meg a készüléket.
Próbáljon ki másik mosogatószert.
Forduljon a mosogatószer gyártójának ügyfélszolgála‐
tához.
•
•
•
Az edények fénytelenné vál‐
tak, elszíneződtek vagy sérül‐
tek.
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy kizárólag mosogatógépben tisztítha‐
tó tárgyakat helyezett-e a készülékbe.
Óvatosan végezze a kosarakba való be- és kipakolást.
Lásd a kosár megpakolására vonatkozó ismertetőt.
A kényes darabokat helyezze a felső kosárba.
Ha érzékeny edényeket vagy üvegárut mosogat, hasz‐
nálja a speciálisan erre tervezett programot. Lásd a
„Programok” c. fejezetet.
A lehetséges okok
megismerésére nézze meg
„Az első használat előtt”,
a „Napi használat” vagy a
„Hasznos tanácsok és
javaslatok” című fejezetet.
48
www.aeg.com
13. TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
AEG
Modell
FFB83730PM 911417326
Előírt kapacitás (szabványos terítékben kifejezve)
15
Energiahatékonysági osztály
A+++
kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű,
normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosener‐
gia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges
energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától
függ. A tényleges energiafogyasztás a készülék üze‐
meltetési módjától függ.
241
Szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (kWh)
0.857
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)
0.10
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban
(W)
5.0
liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cik‐
3080
luson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üze‐
meltetési módjától függ.
Szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé haté‐
kony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán
A
Az „alapprogramként” megjelölt normál tisztítási ciklus
az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az
adatlapon található tájékoztatás vonatkozik. Ez a prog‐
ram átlagosan szennyezett konyhai edények tisztításá‐
ra alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasz‐
tás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatéko‐
nyabb program. "Eco" programként van jelölve.
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min)
235
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min)
5
Akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)
40
Beépíthető I/N
Nem
14. TOVÁBBI MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
Méretek
Szélesség / magasság / mélység
(mm)
596 / 850 / 610
Elektromos csatlakoztatás 1)
Feszültség (V)
200 - 240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
MAGYAR
Hálózati víznyomás
Vízellátás
bar (minimum és maximum)
0.5 - 8
MPa (minimum és maximum)
0.05 - 0.8
Hidegvíz vagy melegvíz 2)
maximum 60 °C
49
1) A további értékeket lásd az adattáblán.
2) Ha a melegvíz alternatív energiaforrásból származik (pl. napelemek), akkor az energiafogyasztás
csökkentése érdekében használja a melegvíz-vezetéket.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
50
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 51
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................52
3. POPIS PRODUKTU............................................................................................ 54
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 55
5. PROGRAMY....................................................................................................... 56
6. NASTAVENIA..................................................................................................... 58
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................61
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 62
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 63
10. TIPY A RADY....................................................................................................65
11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE....................................................................... 66
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV................................................................... 68
13. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU.......................................................................72
14. DODATOČNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE......................................................72
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
51
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– vidiecke domy, kuchynky pre zamestnancov v
obchodoch, kanceláriách a iných pracovných
prostrediach,
– pre klientov v hoteloch, moteloch, penziónoch a
iných ubytovacích zariadeniach.
52
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť medzi 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
Dodržiavajte maximálne množstvo 15 súprav riadu.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Príbor vložte do košíka na príbor s ostrými koncami
smerom nadol alebo ho vložte do zásuvky na príbor
vo vodorovnej polohe s ostrými hranami smerom
nadol.
Spotrebič nenechávajte s otvorenými dverami bez
dozoru, aby ste predišli náhornému šliapnutiu na
spotrebič.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Ak má spotrebič na základni vetracie otvory, nesmú
byť zakryté napr. kobercom.
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
•
•
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na mieste, kde teplota
môže klesnúť pod 0 °C.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Iba pre Spojené kráľovstvo a Írsko.
Tento spotrebič je vybavený 13 A
sieťovou zástrčkou. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite iba 13 A ASTA (BS 1362)
poistku.
2.3 Pripojenie na vodovodné
potrubie
•
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
Prívodná hadica na vodu má
bezpečnostný ventil a puzdro s
vnútorným elektrickým káblom.
•
53
VAROVANIE!
Nebezpečné napätie.
Ak je prívodná hadica poškodená,
okamžite zatvorte vodovodný kohútik
a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
elektrickej siete. Kontaktujte
autorizované servisné stredisko, aby
vymenili prívodnú hadicu.
2.4 Použitie
•
•
•
•
•
•
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Umývacie prostriedky do umývačky
sú nebezpečné. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
Nepite vodu zo spotrebiča a nehrajte
sa s ňou.
Nevyberajte riad zo spotrebiča, kým
sa neskončí program. Na riade môžu
zostať zvyšky umývacieho
prostriedku.
Na otvorené dvierka spotrebiča si
nesadajte ani na ne nestúpajte.
Ak otvoríte dvierka, keď je spustený
program, zo spotrebiča môže uniknúť
horúca para.
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
•
•
•
Tento spotrebič má vnútorné
osvetlenie, ktoré sa zapína a vypína
pri otváraní a zatváraní dvierok.
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
54
www.aeg.com
2.7 Likvidácia
•
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
3. POPIS PRODUKTU
1 2
3
4
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Stropné sprchovacie rameno
Horné sprchovacie rameno
Dolné sprchovacie rameno
Filtre
Typový štítok
Zásobník na soľ
10 9
8
7
6
8
9
10
11
12
13
Vetrací otvor
Dávkovač leštidla
Dávkovač umývacieho prostriedku
Dolný kôš
Horný kôš
Priehradka na príbor
5
SLOVENSKY
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
8
1
2
3
4
5
Tlačidlo Zap/Vyp
Program dotykové tlačidlo
Ukazovatele programov
Displej
Delay dotykové tlačidlo
3
4
7
5
6
6 Option dotykové tlačidlo
7 Ukazovatele
8 Start dotykové tlačidlo
4.1 Ukazovatele
Ukazovateľ
Popis
Ukazovateľ soli. Svieti, keď je potrebné doplniť soľ do zásobníka. Počas
programu nikdy nesvieti.
Ukazovateľ leštidla. Svieti, keď je potrebné doplniť leštidlo do dávkovača.
Počas programu nikdy nesvieti.
Ukazovateľ fázy umývania. Svieti počas fázy umývania a oplachovania.
Ukazovateľ fázy oplachovania. Svieti počas fázy oplachovania.
Ukazovateľ fázy sušenia. Svieti počas fázy sušenia.
Ukazovateľ skončenia. Svieti po skončení programu.
Ukazovateľ Delay.
Ukazovateľ TimeSaver.
Ukazovateľ XtraDry.
55
56
www.aeg.com
Ukazovateľ
Popis
Ukazovateľ ExtraHygiene.
5. PROGRAMY
Poradie programov v tabuľke nemusí
zodpovedať ich poradiu na ovládacom
paneli.
Program
1)
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
•
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
2)
3)
•
•
Všetko
•
Porcelán, jedá‐
•
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
Predumytie
Umývanie od 45 °C do
70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
•
Rôzne znečiste‐
nie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
TimeSaver
XtraDry
•
•
Predumytie
Umývanie 50 °C a 65
°C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
Silné znečistenie
Porcelán, jedá‐
lenský príbor, hr‐
nce a panvice
•
•
•
•
Predumytie
Umývanie 70 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
•
•
ExtraHygiene
TimeSaver
XtraDry
•
Bežné alebo
•
mierne znečiste‐ •
nie
•
Jemný porcelán
a sklo
Umývanie 45 °C
Oplachovanie
Sušenie
•
XtraDry
Nezaschnuté
•
nečistoty
•
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Umývanie 60 °C
Oplachovanie
•
•
ExtraHygiene
XtraDry
Všetko
Predumytie
•
4)
5)
•
6)
•
•
7)
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
•
•
SLOVENSKY
Program
8)
Stupeň znečiste‐
nia
Druh náplne
Fázy programu
Voliteľné funkcie
•
•
•
•
•
•
•
Bežné znečiste‐
nie
Porcelán a jedá‐
lenský príbor
Predumytie
Umývanie 50 °C
Oplachovanie
Sušenie
57
XtraDry
1) Tento program ponúka najúčinnejšie využitie vody a energie pri bežne znečistenom porceláne a príbo‐
re. Toto je štandardný testovací program pre skúšobne.
2) Spotrebič rozoznáva stupeň znečistenia a množstvo riadu v košoch. Automaticky upravuje teplotu a
množstvo vody, ako aj trvanie programu.
3) Tento program je navrhnutý na umývanie riadu s rôznym znečistením. Veľmi znečistený riad umiestni‐
te do dolného koša a riad s bežným znečistením do horného koša. Tlak a teplota vody v dolnom koši sú
vyššie než v hornom koši.
4) Tento program je navrhnutý na umývanie silne znečisteného riadu s vysokým tlakom vody a pri vyso‐
kej teplote.
5) Tento program reguluje teplotu vody a zabezpečuje mimoriadnu starostlivosť o chúlostivý riad predov‐
šetkým zo skla.
6) Tento program je navrhnutý na umytie celej alebo polovičnej náplne s nezaschnutým alebo miernym
znečistením v krátkom čase.
7) S týmto programom môžete rýchlo opláchnuť zvyšky jedla z riadu a predísť tvorbe pachu v spotrebiči.
Pri tomto programe nepoužívajte umývací prostriedok.
8) Toto je najtichší program. Čerpadlo pracuje s veľmi nízkymi otáčkami, aby sa znížila hlučnosť spotre‐
biča. Kvôli nízkym otáčkam trvá tento program dlho.
5.1 Spotreba
Program 1)
Voda
(l)
Energia
(kWh)
Trvanie
(min)
11
0.857
235
8 - 15
0.7 - 1.7
46 - 170
14 - 16
1.2 - 1.5
160 - 180
12.5 - 14.5
1.4 - 1.7
170 - 190
12 - 14
0.8 - 1.0
82 - 92
10
0.9
30
4
0.1
14
12 - 13
1.1 - 1.3
230 - 250
1) Hodnoty spotreby ovplyvňujú nasledujúce faktory: tlak a teplota vody, kolísanie napätia v elektrickej
sieti, voliteľné funkcie a množstvo riadu.
58
www.aeg.com
5.2 Informácie pre skúšobne
Ak chcete získať informácie potrebné na
preskúšanie výkonnosti (napr. podľa
EN60436), pošlite e-mail na adresu:
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok
ohľadom vašej umývačky si pozrite
servisnú knižku dodanú s vašim
spotrebičom.
info.test@dishwasher-production.com
Vo vašej žiadosti zahrňte číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom štítku.
6. NASTAVENIA
6.1 Režim výberu programu a
používateľský režim
Keď je spotrebič v režime výberu
programu, môžete nastaviť program a
vojsť do používateľského režimu.
,
,
a
nezačnú blikať a displej nebude prázdny.
Nastavenia dostupné v
používateľskom režime:
• Úroveň zmäkčovača vody podľa
tvrdosti vody.
• Zapnutie alebo vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla.
• Požadované dávkovanie leštidla.
• Zapnutie alebo vypnutie funkcie
AirDry.
Keďže si spotrebič zapamätá uložené
nastavenia, nie je potrebné ho
konfigurovať pred každým cyklom.
Nastavenie režimu výberu
programu
Spotrebič je v režime výberu programu,
keď svieti ukazovateľ programu
na displeji je zobrazené trvanie
programu.
a
Po zapnutí je spotrebič štandardne v
režime výberu programu. Ak nie je,
nastavte režim výberu programu
nasledovným spôsobom:
Naraz stlačte a podržte Delay a Option,
až kým spotrebič nebude v režime
výberu programu.
Vstup do používateľského
režimu
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
Ak chcete vstúpiť do používateľského
režimu, súčasne stlačte a podržte tlačidlá
Delay a Option, až kým ukazovatele
6.2 Zmäkčovač vody
Zmäkčovač vody odstraňuje minerály z
pritekajúcej vody, ktoré by inak mali
škodlivý vplyv na výsledky umývania a
na spotrebič.
Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým
tvrdšia je voda. Tvrdosť vody sa meria v
príslušných stupniciach.
Zariadenie na zmäkčovanie vody sa
musí nastaviť v závislosti od tvrdosti
vody vo vašom regióne. Informácie
ohľadne tvrdosti vody vo vašej lokalite
vám poskytne miestna vodárenská
spoločnosť. Aby ste dosiahli dobré
výsledky umývania, je dôležité nastaviť
správnu hladinu zmäkčovača vody.
Zmäkčenie tvrdej vody často
zvyšuje spotrebu vody a
energie ako aj trvanie
programu. Čím vyššia
úroveň zmäkčovača vody,
tým vyššia spotreba a dlhšie
trvanie.
SLOVENSKY
59
Tvrdosť vody
Nemecké stup‐
ne (°dH)
Francúzske
stupne (°fH)
mmol / l
Clarkove
stupne
Úroveň zmäkčova‐
ča vody
47 - 50
84 - 90
8.4 - 9.0
58 - 63
10
43 - 46
76 - 83
7.6 - 8.3
53 - 57
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
5 1)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
2
<4
<7
<0.7
<5
1 2)
1) Nastavenie z výroby.
2) Pri tejto úrovni nepoužívajte soľ.
Bez ohľadu na druh použitého
umývacieho prostriedku nastavte
vhodnú úroveň tvrdosti vody, aby
zostal ukazovateľ doplnenia soli
aktívny.
Kombinované umývacie
tablety s obsahom soli nie sú
dostatočne účinné na
zmäkčenie tvrdej vody.
Nastavenie úrovne
zmäkčovača vody
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo Program.
•
Ukazovatele
,
a
zhasnú.
•
•
Ukazovateľ
naďalej bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie: napr.
= úroveň 5.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
Program zmeníte nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
6.3 Ukazovateľ doplnenia
leštidla
Leštidlo pomáha osušiť riad bez škvŕn a
usadenín. Uvoľňuje sa automaticky
počas fázy horúceho oplachovania.
Keď je zásobník na leštidlo prázdny,
rozsvieti sa ukazovateľ leštidla, aby vás
upozornil na doplnenie leštidla. Ak sú
výsledky čistenia uspokojivé iba pri
používaní kombinovaných umývacích
tabliet, môžete deaktivovať upozornenie
na doplnenie leštidla. Pre najlepší výkon
sušenia však vždy používajte leštidlo.
Ak použijete štandardný umývací
prostriedok alebo kombinované
umývacie tablety bez leštidla, indikáciu
zapnite, aby ukazovateľ doplnenia
leštidla správne fungoval.
Vypnutie ukazovateľa
doplnenia leštidla
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo Start.
•
Ukazovatele
zhasnú.
,
a
60
www.aeg.com
•
•
Ukazovateľ
naďalej
bliká.
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= ukazovateľ doplnenia
leštidla je vypnutý.
= ukazovateľ doplnenia
leštidla je zapnutý.
2. Stlačením tlačidla Start zmeníte
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
–
Počas fázy sušenia sa
dvierka otvoria automaticky
a ostanú pootvorené.
6.4 Úroveň dávkovania
leštidla
Množstvo uvoľneného leštidla môžete
nastaviť v škále od 1 (minimálne
množstvo) po 6 (maximálne množstvo).
Pri úrovni 0 sa vypne prívod leštidla a
žiadne leštidlo sa nebude uvoľňovať.
UPOZORNENIE!
Nepokúšajte sa o zatvorenie
dvierok spotrebiča do 2
minút od automatického
otvorenia. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
Ak neskôr zatvoríte dvierka
na ďalšie 3 minúty, spustený
program sa skončí.
Nastavenie z výroby: úroveň 4.
Nastavenie úrovne
dávkovania leštidla
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
Funkcia AirDry sa automaticky zapne so
1. Stlačte tlačidlo Delay.
•
Ukazovatele
,
a
zhasnú.
•
•
naďalej bliká.
Ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie: napr.
= úroveň 4.
– K dispozícii sú úrovne
dávkovania leštidla v škále od
0A do 6A, kde úroveň 0A
znamená, že sa nepoužíva
leštidlo.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla
Delay zmeníte nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
6.5 AirDry
AirDry zlepšuje účinnosť sušenia pri
nižšej spotrebe energie.
všetkými programami okrem
dispozícii).
(ak je k
Ak chcete zlepšiť účinnosť sušenia,
pozrite si voliteľnú funkciu XtraDry alebo
zapnite AirDry.
UPOZORNENIE!
Ak majú k spotrebiču prístup
deti, odporúčame vypnúť
funkciu AirDry, keďže by
mohlo otvorenie dvierok
predstavovať
nebezpečenstvo.
Vypnutie AirDry
Skontrolujte, či je spotrebič v
používateľskom režime.
1. Stlačte tlačidlo Option.
•
Ukazovatele
,
a
zhasnú.
•
Ukazovateľ
bliká.
naďalej
SLOVENSKY
•
Na displeji sa zobrazí aktuálne
nastavenie.
–
= funkcia AirDry je
vypnutá.
–
61
2. Stlačením tlačidla Option zmeníte
nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp potvrďte
nastavenie.
= funkcia AirDry je
zapnutá.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
Požadované funkcie musíte
aktivovať pred každým
spustením programu.
Voliteľné funkcie nie je
možné zapnúť či vypnúť pri
spustenom programe.
Tlačidlo Option prepína
medzi dostupnými
voliteľnými funkciami a ich
možnými kombináciami.
Nie všetky voliteľné funkcie
sú navzájom kompatibilné.
Ak ste zvolili nekompatibilné
funkcie, spotrebič
automaticky deaktivuje jednu
alebo viac funkcií. Svietiť
zostanú iba ukazovatele
aktívnych funkcií.
Ak nie je možné voliteľnú
funkciu použiť pre daný
program, príslušný
ukazovateľ sa nerozsvieti
alebo niekoľko sekúnd rýchlo
bliká a potom zhasne.
Zapnutie voliteľných funkcií
môže ovplyvniť spotrebu
energie a vody ako aj trvanie
programu.
7.1 XtraDry
Zapnite túto funkciu, aby ste zlepšili
výkon sušenia.
XtraDry je trvalou voliteľnou funkciou pre
všetky programy okrem
.
Automaticky sa zapne pri ďalších
cykloch. Túto konfiguráciu môžete
kedykoľvek zmeniť.
Pri každom zapnutí
sa voliteľná funkcia XtraDry
vypne a treba ju vybrať
manuálne.
Zapnutím funkcie XtraDry sa vypne
funkcia TimeSaver a naopak.
Zapnutie XtraDry
Stlačte tlačidlo Option, kým sa
nerozsvieti ukazovateľ
.
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.2 TimeSaver
Funkcia TimeSaver umožňuje skrátiť
trvanie zvoleného programu približne o
50%.
Účinnosť umývania je rovnaká ako pri
programe s bežným trvaním. Môže sa
zhoršiť účinnosť sušenia.
Táto funkcia zvyšuje tlak a teplotu vody.
Fázy umývania a sušenia sú kratšie.
Štandardne je funkcia TimeSaver
vypnutá, ale môžete ju zapnúť. Túto
voliteľnú funkciu môžete kombinovať s
programom XtraDry..
Zapnutie TimeSaver
Stlačte tlačidlo Option, kým sa
.
nerozsvieti ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
7.3 ExtraHygiene
Táto voliteľná funkcia zabezpečuje
hygienickejšie výsledky tým, že udržiava
teplotu 70 °C minimálne 10 minút počas
poslednej fázy oplachovania.
62
www.aeg.com
Zapnutie ExtraHygiene
Stlačte tlačidlo Option, kým sa
nerozsvieti ukazovateľ
Na displeji sa zobrazí aktualizované
trvanie programu.
.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
1. Uistite sa, že aktuálna nastavená
úroveň zmäkčovača vody
zodpovedá tvrdosti pritekajúcej
vody. Ak nie, upravte úroveň
zmäkčovača vody.
2. Naplňte zásobník na soľ.
3. Naplňte dávkovač leštidla.
4. Otvorte vodovodný ventil.
5. Spustite program, aby ste odstránili
prípadné zvyšky z výroby, ktoré
môžu byť stále vnútri spotrebiča.
Nepoužívajte umývací prostriedok a
do košov nedávajte riad.
Po spustení programu spotrebič
vykoná obnovenie účinnosti zmäkčovača
vody, ktoré trvá až 5 minút. Fáza
umývania začne až po skončení tohto
procesu. Proces sa pravidelne opakuje.
4. Opatrne potraste lievik za rukoväť,
aby sa dostali dnu aj posledné
granule.
5. Soľ z okolia otvoru zásobníka na soľ
odstráňte.
8.1 Zásobník na soľ
UPOZORNENIE!
Používajte iba hrubozrnnú
soľ určenú pre umývačky.
Jemná soľ zvyšuje riziko
korózie.
Soľ sa používa na regeneráciu v
zmäkčovači vody a na zabezpečenie
dobrých výsledkov umývania pri
každodennom používaní.
Plnenie zásobníka na soľ
1. Otočte viečko zásobníka na soľ
doľava a vyberte ho.
2. Do zásobníka na soľ nalejte 1 liter
vody (iba keď dopĺňate soľ prvýkrát).
3. Do zásobníka na soľ nasypte soľ do
umývačky (kým nebude plný).
6. Zásobník na soľ zatvorte otočením
veka zásobníka doprava.
UPOZORNENIE!
Pri napĺňaní zásobníka na
soľ z neho môže vytiecť
voda a soľ. Po naplnení
zásobníka na soľ okamžite
spustite najkratší program,
aby ste predišli korózii. Do
košíkov nedávajte žiaden
riad.
SLOVENSKY
8.2 Naplnenie dávkovača
leštidla
A
B
63
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne leštidlo
špeciálne určené pre
umývačky riadu.
1. Otvorte veko (C).
2. Zásobník (B) naplňte tak, aby hladina
leštidla bola zarovno so značkou
„MAX”.
3. Rozliate leštidlo odstráňte pomocou
handričky, aby ste predišli tvorbe
veľkého množstva peny.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
Zásobník leštidla naplňte,
keď je ukazovateľ (A) svetlý.
C
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Skontrolujte, či je spotrebič v režime
výberu programu.
• Ak svieti ukazovateľ soli, naplňte
zásobník na soľ.
• Ak svieti ukazovateľ leštidla,
naplňte dávkovač leštidla.
3. Do košov vložte riad.
4. Pridajte umývací prostriedok.
5. Nastavte a spustite správny program
pre daný druh náplne a stupeň jej
znečistenia.
9.1 Používanie umývacieho
prostriedku
A
B
UPOZORNENIE!
Používajte výhradne
umývací prostriedok
špeciálne určený pre
umývačky riadu.
1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla (A)
otvoríte kryt (C).
2. Umývací prostriedok vo forme prášku
alebo tablety pridajte do priehradky
(B).
3. Ak má program fázu predumývania,
pridajte malé množstvo umývacieho
prostriedku do vnútornej časti dvierok
spotrebiča.
4. Zatvorte veko. Skontrolujte, či veko
zapadlo na svoje miesto.
9.2 Nastavenie a spustenie
programu
Spustenie programu
C
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite. Skontrolujte, či je spotrebič v
režime výberu programu a či sú
zatvorené dvierka.
2. Opakovane stláčajte Program, kým
nebude svietiť ukazovateľ
požadovaného programu.
Na displeji sa zobrazí trvanie programu.
64
www.aeg.com
3. Nastavte použiteľné funkcie.
4. Stlačením tlačidla Start spustite
program.
• Svieti sa ukazovateľ prebiehajúcej
fázy.
• Trvanie programu sa bude
znižovať po minútach.
Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte program.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay,
kým sa na displeji nezobrazí
požadovaný čas posunutia (od 1 do
24 hodín).
3. Stlačením tlačidla Start spustíte
odpočítavanie.
•
•
Ukazovateľ
svieti.
Čas sa odpočítava smerom nadol
v hodinových intervaloch.
Posledná hodina je zobrazená v
minútach.
Po skončení odpočítavania sa program
spustí a rozsvieti sa ukazovateľ
spustenej fázy. Ukazovateľ
zhasne.
Otvorenie dvierok
spusteného spotrebiča
Ak otvoríte dvierka pri spustenom
programe, spotrebič sa zastaví. Môže to
ovplyvniť spotrebu energie a trvanie
programu. Po zatvorení dvierok bude
spotrebič pokračovať od bodu, v ktorom
bol program prerušený.
Ak počas fázy sušenia
dvierka otvoríte na viac ako
30 sekúnd, spustený
program sa skončí. Nestane
sa tak pri otvorení dvierok
funkciou AirDry.
Zrušenie posunutého štartu
počas odpočítavania
Ak zrušíte posunutý štart, bude potrebné
znovu nastaviť program a voliteľné
funkcie.
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Naraz stlačte a podržte Delay a
Option, až kým spotrebič nebude v
režime výberu programu.
Zrušenie programu
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Naraz stlačte a podržte Delay a
Option, až kým spotrebič nebude v
režime výberu programu.
Pred spustením nového programu
skontrolujte, či sa v dávkovači
umývacieho prostriedku nachádza
umývací prostriedok.
Koniec programu
Po skončení programu sa na displeji
zobrazí 0:00. Svieti ukazovateľ
.
Všetky tlačidlá sú neaktívne, okrem
tlačidla Zap/Vyp.
1. Stlačte tlačidlo Zap/Vyp alebo
počkajte, kým funkcia Auto Off
automaticky nevypne spotrebič.
Ak otvoríte dvierka pred zapnutím
Auto Off, spotrebič sa automaticky
vypne.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
Funkcia Auto Off
Táto funkcia znižuje spotrebu energie
automatickým vypnutím spotrebiča, keď
nie je v prevádzke.
Funkcia sa spustí:
• 5 minút po skončení programu.
• Po 5 minútach, ak sa nespustí
program.
SLOVENSKY
65
10. TIPY A RADY
10.1 Všeobecne
Postupovanie podľa dole uvedených
typov vám zaistí optimálnu účinnosť
umývania a sušenia pri každodennom
používaní a zároveň vám pomôže
chrániť životné prostredie.
•
•
•
•
•
•
Z riadu odstráňte väčšie zvyšky jedla
a vyhoďte ich do smetného koša.
Riad ručne neoplachujte. Keď je to
potrebné, zvoľte program s fázou
predumývania.
Vždy využite celý priestor košov.
Uistite sa, že sa jednotlivé kusy riadu
v košoch nedotýkajú ani neprekrývajú.
Iba vtedy môže voda úplne dosiahnuť
a umyť riad.
Prostriedok do umývačky riadu,
leštidlo a soľ môžete používať
samostatne alebo môžete použiť
kombinované umývacie tablety (napr.
„Všetko v 1”). Postupujte podľa
pokynov na balení.
Zvoľte program podľa typu náplne a
stupňa znečistenia.
ponúka
najúspornejšie použitie vody a
najnižšiu spotrebu energie.
10.2 Používanie soli, leštidla
a umývacieho prostriedku
•
•
•
•
•
Používajte iba soľ, leštidlo a umývací
prostriedok pre umývačky. Iné
výrobky by mohli spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
V oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou
vodou v záujme dosiahnutia
optimálnych výsledkov umývania a
sušenia odporúčame používať
umývací prostriedok (prášok, gél,
tablety bez prídavných funkcií),
leštidlo a soľ samostatne.
Minimálne raz za mesiac spustite
spotrebič s čističom na spotrebič
špeciálne určeným na tento účel.
Umývacie tablety sa pri krátkych
programoch nerozpustia úplne. Ak sa
chcete vyhnúť zvyškom umývacích
tabliet na kuchynskom riade,
odporúčame, aby ste tablety používali
pri dlhších programoch.
Nepoužívajte väčšie ako správne
množstvo umývacieho prostriedku.
Pozrite si pokyny na obale
umývacieho prostriedku.
10.3 Čo máte robiť, ak chcete
prestať používať
kombinované umývacie
tablety
Skôr ako začnete používať osobitne
umývací prostriedok, soľ a leštidlo,
vykonajte nasledovné kroky:
1. Nastavte najvyššiu úroveň
zmäkčovača vody.
2. Presvedčte sa, že zásobník na soľ a
dávkovač leštidla sú plné.
3. Spustite najkratší program s fázou
oplachovania. Nepridávajte umývací
prostriedok a do košíkov nedávajte
riad.
4. Po skončení programu nastavte
zmäkčovač vody podľa tvrdosti vody
vo vašej oblasti.
5. Upravte dávkovanie leštidla.
6. Zapnite ukazovateľ doplnenia
leštidla.
10.4 Vkladanie riadu do
košov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič používajte iba na umývanie
riadu vhodného pre umývačky.
V spotrebiči neumývajte riad vyrobený
z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a
medi.
V spotrebiči neumývajte predmety,
ktoré môžu absorbovať vodu
(špongie, handričky).
Z riadu odstráňte veľké zvyšky jedla.
Kuchynský riad s prihoreným jedlom
pred umytím v spotrebiči namáčajte.
Duté predmety (šálky, poháre a
panvice) umiestnite otvorom smerom
nadol.
Dávajte pozor, aby sa poháre
navzájom nedotýkali.
Ľahké predmety vložte do horného
koša. Zabezpečte, aby sa predmety
voľne nehýbali.
Príbor a malé predmety dajte do
priehradky na príbor.
Pred spustením programu
skontrolujte, či sa sprchovacie
ramená môžu voľne otáčať.
66
www.aeg.com
10.5 Pred spustením
programu
•
Pred spustením zvoleného programu sa
uistite, že:
10.6 Vyprázdnenie košov
•
•
•
•
•
•
Filtre sú čisté a správne
nainštalované.
Veko zásobníka na soľ je pevne
zaistené.
Sprchovacie ramená nie sú upchané.
V spotrebiči je dostatok soli a leštidla
(pokiaľ nepoužívate kombinované
umývacie tablety).
Riad v košoch je umiestnený v
správnej polohe.
Program je vhodný pre daný typ riadu
a stupeň jeho znečistenia.
Používa sa správne množstvo
umývacieho prostriedku.
1. Pred vybratím zo spotrebiča nechajte
riad vychladnúť. Horúci riad sa ľahko
poškodí.
2. Vyprázdnite najprv dolný kôš a
potom horný kôš.
Po skočení programu môže
ešte zostať voda na
vnútorných povrchoch
spotrebiča.
11. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pred vykonávaním údržby
spotrebič vypnite a vytiahnite
jeho zástrčku zo sieťovej
zásuvky.
1. Filter (B) otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
Znečistené filtre a upchané
sprchovacie ramená
zhoršujú výsledky umývania.
Pravidelne tieto prvky
kontrolujte a v prípade
potreby ich vyčistite.
11.1 Čistenie filtrov
Filtračný systém sa skladá z 3 častí.
C
2. Filter (C) vyberte z filtra (B).
3. Vyberte plochý filter (A).
B
A
4. Filtre umyte.
SLOVENSKY
67
11.2 Čistenie horného
sprchovacieho ramena
Horné sprchovacie rameno vám
odporúčame pravidelne čistiť, aby
nedošlo k upchatiu otvorov nečistotami.
Upchaté otvory môžu spôsobiť
neuspokojivé výsledky umývania.
1. Vytiahnite horný kôš.
2. Na odpojenie sprchovacieho ramena
od koša zatlačte sprchovacie rameno
nahor a zároveň ho otáčajte v
pravotočivom smere.
5. Uistite sa, že v odpadovej nádrži
alebo okolo jej okrajov nie sú zvyšky
jedla alebo nečistôt.
6. Plochý filter dajte späť na miesto (A).
Uistite sa, či ju úplne zasunutý pod 2
vodiacimi lištami.
3. Sprchovacie rameno umyte pod
tečúcou vodou. Z otvorov odstráňte
čiastočky nečistôt pomocou
predmetu s tenkým hrotom, napr.
špáradla.
7. Namontujte filtre (B) a (C).
8. Filter (B) dajte späť do plochého filtra
(A). Otáčajte ho v smere hodinových
ručičiek, kým nezacvakne.
4. Na opätovnú inštaláciu
sprchovacieho ramena zatlačte
sprchovacie rameno nahor a zároveň
ho otáčajte v ľavotočivom smere,
kým nezapadne na miesto.
UPOZORNENIE!
Nesprávna poloha filtrov
môže spôsobiť zlé výsledky
umývania a poškodiť
spotrebič.
68
www.aeg.com
•
•
•
11.3 Vonkajšie čistenie
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky ani rozpúšťadlá.
Aby ste zachovali výkon spotrebiča,
použite minimálne raz mesačne
čistiaci produkt navrhnutý špeciálne
pre umývačky. Postupujte podľa
pokynov na obale výrobku.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky,
drôtenky, ostré nástroje, silné
chemikálie, drsné špongie ani
rozpúšťadlá.
Pravidelné používanie programov s
krátkym trvaním môže spôsobiť
tvorbu mastnoty a vodného kameňa
vnútri spotrebiča. Aby ste predišli ich
tvorbe, použite minimálne dvakrát do
mesiaca programy s dlhým trvaním.
11.4 Čistenie vnútra
•
Spotrebič vrátane gumeného tesnenia
na dvierkach opatrne vyčistite mäkkou
vlhkou handričkou.
12. ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Nesprávna oprava
spotrebiča môže
predstavovať
nebezpečenstvo pre
bezpečnosť používateľa.
Všetky opravy musí vykonať
kvalifikovaný personál.
aby ste kontaktovali autorizované
servisné stredisko.
Pozrite si tabuľku nižšie pre informácie o
možných problémoch.
Pri niektorých poruchách sa na displeji
zobrazí chybový kód.
Väčšinu problémov, ktoré sa
vyskytnú, môžete vyriešiť bez toho,
Problém a chybový kód
Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškode‐
ná ani vyhodená.
Program sa nespúšťa.
•
•
•
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Stlačte tlačidlo Start.
Ak je nastavený posunutý štart, zrušte ho alebo počkajte
na dokončenie odpočítavania.
Spotrebič obnovuje účinnosť zmäkčovača vody. Proces
trvá približne 5 minút.
•
SLOVENSKY
Problém a chybový kód
Možná príčina a riešenie
Do spotrebiča nepriteká vo‐
da.
Na displeji sa zobrazuje
•
•
alebo
symbol
.
Spotrebič nevypustí vodu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
•
•
•
69
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Prí‐
slušné informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v prívodnej hadici.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
•
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici.
Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upchatý.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnu‐
tá.
Zaplo sa zariadenie proti vy‐ •
topeniu.
Na displeji sa zobrazí sym‐
Zatvorte vodovodný kohútik a obráťte sa na autorizova‐
né servisné stredisko.
bol
bol
.
.
Spotrebič sa počas prevádz‐ •
ky viackrát vypne a zapne.
Je to bežné. Prináša to optimálne výsledky umývania a
úsporu energie.
Program trvá príliš dlho.
Ak je nastavená voliteľná funkcia Posunutý štart, zrušte
ju alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Zapnite voliteľnú funkciu TimeSaver, aby ste skrátili trva‐
nie programu.
Zapnutie voliteľných funkcií môže predĺžiť trvanie pro‐
gramu.
•
•
•
Na displeji sa zmení zostá‐
•
vajúci čas a preskočí takmer
na koniec trvania programu.
Nejde o poruchu. Spotrebič pracuje správne.
Z dvierok spotrebiča preteká •
malé množstvo vody.
•
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Dvierka spotrebiča nie sú vycentrované na nádrži.
Upravte zadnú nožičku (ak je k dispozícii).
Dvierka spotrebiča sa ťažko
zatvárajú.
Spotrebič nie je vo vodorovnej polohe. Uvoľnite alebo
utiahnite nastaviteľné nožičky (ak sú k dispozícii).
Z košov vyčnievajú časti riadu.
Štrkotavé alebo klepotavé
zvuky z vnútra spotrebiča.
Spotrebič spustí prerušovač
obvodu.
•
•
•
•
•
•
Riad nie je správne vložený v košoch. Pozrite si leták o
vkladaní riadu.
Zabezpečte, aby sa mohli sprchovacie ramená voľne
otáčať.
Nedostatočná prúdová intenzita na súčasné napájanie
všetkých používaných spotrebičov. Skontrolujte prúdovú
intenzitu zásuvky a kapacitu merača alebo vypnite jeden
z používaných spotrebičov.
Vnútorná elektrická porucha spotrebiča. Obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
70
www.aeg.com
Pozrite si časti „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie”, alebo „Rady a
tipy”, v ktorých môžete
nájsť ďalšie možné príčiny.
Pri výskyte chybových kódov, ktoré nie
sú popísané v tabuľke, sa obráťte na
autorizované servisné stredisko.
Po kontrole spotrebič vypnite a zapnite.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
12.1 Výsledky umývania a sušenia nie sú uspokojivé
Problém
Možná príčina a riešenie
Neuspokojivé výsledky umý‐
vania.
•
Neuspokojivé výsledky suše‐
nia.
•
•
•
•
•
•
•
Pozrite si časť „Každodenné používanie”, „Rady a
tipy” a leták o ukladaní riadu do košov.
Používajte intenzívnejšie umývacie programy.
Vyčistite dýzy sprchovacích ramien a filter. Pozrite si
časť „Starostlivosť a čistenie“.
Riad ste nechali príliš dlho vnútri zatvoreného spotre‐
biča.
Nedostatok leštidla alebo jeho nedostatočné dávkova‐
nie. Nastavte vyššie dávkovanie leštidla.
Plastové predmety niekedy treba utrieť utierkou.
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite XtraDry a
AirDry.
Odporúčame vám vždy používať leštidlo, dokonca aj v
kombinácii s kombinovanými umývacími tabletami.
Biele šmuhy alebo modré usa‐ •
deniny na pohároch a riade.
•
Dávkovanie leštidla je príliš vysoké. Nastavte nižšie
dávkovanie leštidla.
Množstvo umývacieho prostriedku je príliš veľké.
Škvrny a zaschnuté kvapky
vody na pohároch a riade.
•
Dávkovanie leštidla je príliš nízke. Nastavte vyššie
dávkovanie leštidla.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Riad je mokrý.
•
•
•
•
•
•
Vnútro spotrebiča je mokré.
•
V záujme vyššej účinnosti sušenia zapnite XtraDry a
AirDry.
Program nemá fázu sušenia alebo má fázu sušenia s
nízkou teplotou.
Dávkovač leštidla je prázdny.
Príčinou môže byť kvalita leštidla.
Príčinou môže byť kvalita kombinovaných umývacích
tabliet. Vyskúšajte inú značku alebo zapnite dávkovač
leštidla a použite leštidlo spolu s kombinovanými umý‐
vacími tabletami.
Nejde o poruchu spotrebiča. Vlhký vzduch kondenzuje
na stenách spotrebiča.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina a riešenie
Nezvyčajná pena počas umý‐
vania.
•
Stopy hrdze na príbore.
•
•
•
Po skončení programu sú v
•
umývačke zvyšky umývacieho
prostriedku.
•
•
71
Používajte umývací prostriedok špeciálne určený pre
umývačky riadu.
Pretekanie dávkovača leštidla. Obráťte sa na autorizo‐
vané servisné stredisko.
V umývačke sa používa príliš veľa soli. Pozrite si časť
„Zmäkčovač vody”.
Vložili ste spolu strieborný a antikorový príbor. Strie‐
borný a antikorový príbor neukladajte blízko seba.
Tableta umývacieho prostriedku sa zasekla v dávko‐
vači a nerozpustila sa úplne.
Voda nedokáže zmyť umývací prostriedok z dávkova‐
ča. Uistite sa, že sprchovacie rameno nie je zabloko‐
vané ani upchaté.
Uistite sa, že predmety v košoch nezabraňujú otvore‐
niu veka dávkovača umývacieho prostriedku.
Pachy vnútri spotrebiča.
•
Pozrite si časť „Čistenie vnútra”.
Nánosy vodného kameňa na
riade, v nádrži a na vnútornej
strane dvierok.
•
Nízka úroveň dávkovania soli. Skontrolujte ukazovateľ
soli.
Veko zásobníka na soľ je uvoľnené.
Tvrdá voda. Pozrite si časť „Zmäkčovač vody”.
Použite soľ a nastavte regeneráciu zmäkčovača vody
aj pri použití kombinovaných umývacích tabliet. Pozri‐
te si časť „Zmäkčovač vody”.
Ak zvyšky vodného kameňa nezmiznú, vyčistite spo‐
trebič čistiacim prostriedkom špeciálne určeným na
tento účel.
Skúste iný umývací prostriedok.
Obráťte sa na výrobcu umývacieho prostriedku.
•
•
•
•
•
•
Matný, vyblednutý alebo po‐
škodený riad.
•
•
•
•
Uistite sa, že v spotrebiči umývate iba riad vhodný do
umývačky.
Koše nakladajte a vykladajte opatrne. Pozrite si leták o
vkladaní riadu.
Ľahké predmety vložte do horného koša.
Na umývanie krehkých predmetov a skleneného riadu
vyberte príslušný program. Pozrite si časť „Progra‐
my“.
Ďalšie možné príčiny nájdete
v častiach „Pred prvým
použitím”, „Každodenné
používanie” alebo „Rady a
tipy”.
72
www.aeg.com
13. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
Obchodná značka
AEG
Model
FFB83730PM 911417326
Menovitá kapacita (vyjadrená štandardným počtom je‐
dálenských súprav)
15
Trieda energetickej efektívnosti
A+++
Spotreba energie v kWh za rok vypočítaná na základe
280 štandardných umývacích cyklov s použitím náplne
studenej vody a spotreby režimov s nízkou spotrebou
energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od
toho, ako sa bude spotrebič používať.
241
Energetická spotreba štandardného umývacieho cyklu
(kWh)
0.857
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (W)
0.10
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v za‐
pnutom stave (W)
5.0
Spotreba vody v litroch za rok, vypočítaná na základe
280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotre‐
ba energie bude závisieť od toho, ako sa bude spotre‐
bič používať
3080
Trieda sušiacej efektívnosti na stupnici od G (najnižšia
efektívnosť) po A (najvyššia efektívnosť)
A
„Štandardný program“ je štandardným umývacím cyk‐
lom, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku
a v opise výrobku, že tento program je vhodný na umý‐
vanie normálne znečisteného stolového riadu a že je to
najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej
spotreby energie a vody. Je označený ako „Eko“ pro‐
gram.
Čas trvania programu pri štandardnom umývacom cyk‐
le (min)
235
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (min)
5
Hladina akustického výkonu (dB(A) re 1pW)
40
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
14. DODATOČNÉ TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmery
Šírka/výška/hĺbka (mm)
596 / 850 / 610
SLOVENSKY
Elektrické zapojenie 1)
Tlak pritekajúcej vody
Prívod vody
Napätie (V)
200 - 240
Frekvencia (Hz)
50 - 60
bar (minimálny a maximálny)
0.5 - 8
MPa (minimálny a maximálny)
0.05 - 0.8
Studená alebo teplá voda2)
max. 60 °C
73
1) Ďalšie hodnoty nájdete na typovom štítku.
2) Ak horúca voda pochádza z alternatívneho zdroja energie (napr. zo solárnych panelov), používajte prí‐
vod horúcej vody, aby ste znížili spotrebu energie.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
74
www.aeg.com
SLOVENSKY
75
117882342-A-502018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising