Aeg-Electrolux | F87009P | User manual | Aeg-Electrolux F87009P Handleiding

Aeg-Electrolux F87009P Handleiding
FAVORIT 87009
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Afwasmachine
Lave-vaisselle
Geschirrspüler
2
Inhoud
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat
stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem
te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige
eigenaar van het apparaat.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
Bedieningsinstructies
3
De Multitabfunctie
13
Veiligheidsinformatie
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen
Algemene veiligheid
Gebruik
Onderhoud en reiniging
Installatie
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Wateraansluiting
Elektrische aansluiting
Service-afdeling
Afvalverwerking van het apparaat
Beschrijving van het product
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
6
De vaatwasser inruimen
Adviezen
Wasprogramma's
13
13
14
Bedieningspaneel
Annuleertoets
Programmakeuzetoetsen
Programmatoets extra stil
Multitab-toets
Toets uitgestelde start
Display
Functietoetsen
Instelmodus
Voor het eerste gebruik
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
De waterontharder instellen
Handmatig instellen
Elektronische aanpassing
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik van glansmiddel
Stel de glansmiddeldosering in
10
10
10
11
12
12
12
13
Een afwasprogramma selecteren en starten
15
Een afwasprogramma selecteren en starten
zonder uitgestelde start
15
Een afwasprogramma selecteren en starten
met uitgestelde start
16
Het afwasprogramma onderbreken
16
Het annuleren van een afwasprogramma of
een uitgestelde start
16
Aan het einde van het afwasprogramma
16
Auto Off
17
Het apparaat uitruimen
17
Onderhoud en reiniging
17
De filters verwijderen en reinigen
17
De sproeiarmen reinigen
18
De buitenoppervlakken reinigen
18
Problemen oplossen
18
De was- en droogresultaten zijn niet naar
tevredenheid
20
Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
21
Technische gegevens
21
Milieubescherming
22
Montage-instructies
Montage
Plaatsing onder een aanrecht
22
22
22
Het werkblad van het apparaat verwijderen
22
Veiligheidsinformatie
3
Het niveau van het apparaat afstellen
Aansluiting waterafvoerslang
23
23
Wijzigingen voorbehouden
Bedieningsinstructies
Veiligheidsinformatie
Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het apparaat te installeren of te gebruiken:
• voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen.
• uit respect voor het milieu,
• voor de correcte werking van het apparaat.
Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken.
Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat
van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of
lichamelijk letsel.
• Bewaar alle afwasmiddelen op een veilge plaats. Laat kinderen de afwasmiddelen niet
aanraken.
• Houd kinderen en kleine huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
Algemene veiligheid
• Verander de specificaties van dit product niet. Risico op letsel en beschadiging van het
apparaat.
• Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen,
mond en keel te voorkomen.
• Drink geen water uit het apparaat. Er kan afwasmiddel in uw apparaat achtergebleven
zijn.
• Sluit de deur altijd na het vullen of leeghalen van het apparaat om letsel te voorkomen.
Bovendien struikelt u zo niet over de deur.
• Ga niet op de open deur zitten of staan.
117944140-B-072010
Gebruik
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet
voor commerciële of industriële doeleinden, of voor enig ander doel.
• Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het is bedoeld. Zo voorkomt u
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
• Gebruik het apparaat alleen om huishoudelijk keukengerei dat geschikt is voor afwasmachines, schoon te maken.
4
Veiligheidsinformatie
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Risico op explosie of brand.
• Plaats de messen en alle voorwerpen met scherpe punten met de punt naar beneden in
de bestekmand. Als dat niet past, leg ze dan horizontaal op het bovenrek of in het messenrek. (Niet alle modellen hebben een messenrek).
• Gebruik alleen gespecificeerde producten voor afwasmachines (afwasmiddel, zout,
glansspoelmiddel).
• Zout dat niet gespecificeerd is voor afwasmachines, veroorzaakt schade aan de waterontharder.
• Vul het apparaat met zout voordat u een afwasprogramma start. Zoutkorrels en zout
water kunnen roest veroorzaken of kunnen een gat maken in de bodem van het apparaat.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje nooit met andere middelen dan glansspoelmiddel (bijv.
afwasmachinereinigingsmiddel, vloeibaar afwasmiddel). Dit kan het apparaat beschadigen.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien voordat u een afwasprogramma
start.
• Als u de deur opent als het apparaat in werking is, kan er hete stoom ontsnappen. Hierdoor ontstaat een risico op brandwonden.
• Neem geen serviesgoed uit het apparaat voordat het afwasprogramma is afgelopen.
Onderhoud en reiniging
• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
• Gebruik geen ontvlambare producten of producten die corrosie kunnen veroorzaken.
• Gebruik het apparaat niet zonder filters. Zorg dat de filters op de juiste wijze worden
geïnstalleerd. Een onjuiste installatie levert onbevredigende wasresultaten en schade aan
het apparaat op.
• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen. Gevaar voor elektrocutie en schade aan het apparaat.
Installatie
• Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Verwijder de verpakking vóór het eerste gebruik.
• Alleen een bevoegd persoon dient de elektrische en loodgieterswerkzaamheden, de
montage en het onderhoud van het apparaat te verrichten. Dit om lichamelijk letsel of
structurele schade te voorkomen.
• Zorg er voor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald tijdens de installatie.
• Boor niet in de zijkanten van het apparaat om schade aan de hydraulische en elektrische
onderdelen te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
• Installeer het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0°C komt.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade door bevriezing.
Wateraansluiting
• Gebruik nieuwe slangen om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer. Gebruikt
geen gebruikte slangen.
Veiligheidsinformatie
5
• Sluit het apparaat niet aan op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
Laat het water enkele minuten stromen en sluit dan de toevoerslang pas aan.
• Zorg ervoor dat de waterslangen niet knakken of beschadigd raken bij installatie van het
apparaat.
• Zorg er voor dat de waterkoppelingen stevig vast zitten om waterlekkage te voorkomen.
• Let er bij het eerste gebruik op dat de watertoevoerslangen niet lek zijn.
• De watertoevoerslang heeft een dubbele wand en bevat een hoofdkabel aan de binnenkant en een veiligheidsklep. De watertoevoerslang staat alleen onder druk als het water
stroomt. Als er een lek in de watertoevoerslang is, onderbreekt de veiligheidsklep het
stromende water.
– Wees voorzichtig als u de watertoevoerslang aansluit:
– Laat de watertoevoerslang of de veiligheidsklep niet in het water komen.
– Als de watertoevoerslang of de veiligheidsklep beschadigd is, haal dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact.
– Laat alleen de service-afdeling de watertoevoerslang met de veiligheidsklep repareren.
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
Elektrische aansluiting
• Dit apparaat moet geaard worden.
• Zorg er voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.
• Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan brand ontstaan.
• Vervang of verander de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de service-afdeling.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het
apparaat.
• Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
• Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd
aan de stekker.
Service-afdeling
• Alleen een bevoegd servicemonteur mag dit apparaat repareren. Neem contact op met
de service-afdeling.
6
Beschrijving van het product
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Afvalverwerking van het apparaat
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen:
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snijd het netsnoer door en gooi het weg.
– Verwijder de deurvergrendeling. Dit voorkomt dat kinderen of kleine huisdieren in het
apparaat opgesloten raken. Er bestaat gevaar voor verstikking.
WAARSCHUWING!
Het afwasmiddel is gevaarlijk en kan corrosie veroorzaken!
• Neem bij ongelukken met deze middelen onmiddellijk contact op met uw regionale gifcentrum en uw huisarts.
• Neem als deze middelen in uw mond komen onmiddellijk contact op met uw regionale
gifcentrum en uw huisarts.
• Neem als deze middelen in uw ogen komen onmiddellijk contact op met uw huisarts en
houd uw ogen nat met water.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje
zit.
• Vul het afwasmiddelbakje alleen voordat u een wasprogramma start.
Beschrijving van het product
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
Bovenrek
Aanpassen van de instelling van de waterhardheid
Zoutreservoir
Afwasmiddeldoseerbakje
8
7
6
Bedieningspaneel
5
6
7
8
9
10
11
Glansmiddeldoseerbakje
Typeplaatje
Filters
Onderste sproeiarm
Bovenste sproeiarm
Top sproeiarm
Bovenblad
Bedieningspaneel
7
1
2
10
A
B
8
9
C
3
4 5 6
7
8
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aan-/uit-toets
Annuleertoets
Programmakeuzetoetsen
Programmatoets extra stil
Multitabknop
Toets uitgestelde start
Display
Functie-toetsen
Indicatielampjes
Indicatielampjes programma
Indicatielampjes
1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van zout voor de vaatwasser'.
Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft
bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
1)
Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden.
Zie hoofdstuk 'Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel'.
MULTITAB
Gaat aan als u de functie Multitab ingeschakeld heeft. Zie 'Multitabfunctie'.
1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje
niet aan als er een afwasprogramma loopt.
Annuleertoets
Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren.
Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Programmakeuzetoetsen
Met deze toetsen kunt u het wasprogramma kiezen. Blijf op een van deze toetsen drukken
tot het controlelampje van het gewenste programma aan gaat.
Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's.
Programmatoets extra stil
Dit is een afwasprogramma dat weinig geluid maakt.
Tijdens de functie extra stil loopt de pomp heel langzaam. Dit vermindert de hoeveelheid
geluid met 25% vergeleken met het gewone programma. Hierdoor duurt het programma
zeer lang.
Het kan voor de nacht worden ingesteld of op tijdstippen dat u een goedkoper energietarief
heeft.
Multitab-toets
Druk op deze toets om de multitabfunctie in- of uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'.
Toets uitgestelde start
Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24
uur uit te stellen. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Voor het eerste gebruik
9
Display
Op het display verschijnt:
• De elektronische instelling van het niveau van de waterontharder.
• Het in/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje (alleen als de multitab-functie ingeschakeld is).
• De duur van het afwasprogramma.
• Resterende tijd tot het einde van het programma.
• Einde van het afwasprogramma. Op het digitale display verschijnt een nul.
• Resterende tijd tot het einde van de uitgestelde start.
• Foutcodes.
Functietoetsen
Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen:
• om het niveau van de waterontharder elektronisch in te stellen. Zie 'De waterontharder
instellen'.
• om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitab-functie aan staat.
Raadpleeg 'Problemen oplossen...'.
Instelmodus
Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen:
• een afwasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten.
• om het niveau van de waterontharder elektronisch in te stellen.
• het in-/uitschakelen van het glansmiddeldoseerbakje.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat in de instelmodus als:
– alle programma-indicatielampjes aan gaan.
Druk op de Aan/uit-toets. Het apparaat staat niet in de instelmodus als:
– slechts één programma-indicatielampje aan gaat.
– Het display toont de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start.
– Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren
naar de instelmodus. Zie hoofdstuk 'Een afwasprogramma selecteren en starten'.
Voor het eerste gebruik
Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure:
1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw
omgeving. Stel, indien nodig, de waterontharder in.
2. Vul het zoutreservoir met zout voor afwasmachines.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
4. Plaats bestek en serviesgoed in de afwasmachine.
5. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling.
6. Vul het afwasmiddeldoseerbakje met de juiste hoeveelheid afwasmiddel.
7. Start het afwasprogramma.
Als u gecombineerde afwasmiddeltabletten gebruikt ('3 in 1', '4 in 1', '5 in 1', enz.), ga dan
naar de 'De Multitabfunctie .
10
De waterontharder instellen
De waterontharder instellen
De waterontharder verwijdert mineralen en zouten van de watertoevoer. Mineralen en
zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat.
Gelijkwaardige eenheden meten de waterhardheid:
• Duitse graden (dH°)
• Franse graden (°TH)
• mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
• Clarke-graden.
Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving. Neem, indien nodig, contact op met het lokale waterschap.
Waterhardheid
Instelling waterhardheid
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
handmatig
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Fabrieksinstelling.
2) Geen zout nodig.
U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.
Handmatig instellen
Zet de schijf voor de waterhardheid in stand 1 of
2 (zie tabel).
Elektronische aanpassing
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
11
3. Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes boven
de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets A.
– De indicatielampjes boven de functietoetsen B en C gaan uit.
– Het programmalampje boven functietoets A blijft knipperen.
– Het digitale display geeft de huidige afstelling aan.
= niveau 5.
Voorbeeld: op het display verschijnt
6. Druk op de functieknop A tot het display de nodige afstelling toont.
7. Druk op de aan-/uit-toets om de bewerking op te slaan.
Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje
niet branden.
Gebruik van zout voor de vaatwasser
Volg deze stappen om het zoutreservoir te vullen:
1. Draai de dop linksom om het zoutreservoir
te openen.
2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (alleen bij het eerste gebruik).
3. Gebruik de trechter om het zoutreservoir
te vullen met zout.
4. Verwijder het zout rond de opening van
het zoutreservoir.
5. Draai de dop rechtsom om het zoutreservoir te sluiten.
Het is normaal dat water uit het zoutreservoir
stroomt wanneer u dit vult met zout.
12
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebruik van afwasmiddel
Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen.
Volg het advies van de afwasmiddelfabrikant op de verpakking.
Volg deze stappen om het afwasmiddelbakje te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje.
2. Doe het afwasmiddeltablet in het afwasmiddeldoseerbakje 1 .
3. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van
het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft.
4. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. 1 .
5. Sluit het afwasmiddelbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
Verschillende merken afwasmiddel hebben een ander oplostraject. Sommige afwasmiddeltabletten geven niet het beste reinigingsresultaat tijdens korte afwasprogramma's. Gebruik
lange afwasprogramma's als u afwasmiddeltabletten gebruikt om het afwasmiddel volledig
te verwijderen.
Gebruik van glansmiddel
Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd.
Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer
spoelen.
Voer deze stappen uit om het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen:
1. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje.
2. Vul het glansmiddeldoseerbakje 3 met glansspoelmiddel. De markering 'max' toont
het maximale niveau.
3. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er
te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen.
4. Sluit het glansmiddeldoseerbakje. Druk op het deksel totdat het op zijn plaats klikt.
De Multitabfunctie
13
Stel de glansmiddeldosering in
Fabrieksinstelling: stand 3.
U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand
4 (hoogste dosering).
Draai de glansmiddelknop 4 om de dosering te vergroten of te verkleinen.
De Multitabfunctie
De multitab-functie is voor gecombineerde afwasmiddeltabletten.
Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en vaatwaszout. Sommige soorten tabletten kunnen andere middelen bevatten.
Controleer of deze producten geschikt zijn voor uw waterhardheid. Zie de instructies van
de fabrikant.
Als u de multitab-functie heeft ingesteld, blijft deze ingeschakeld totdat u hem uitschakelt.
De multitab-functie stopt de stroom glansmiddel en zout.
De multitab-functie schakelt de indicatielampjes uit voor het glansmiddel en zout.
De programmaduur kan toenemen als u de multitab-functie gebruikt.
Schakel de multitab-functie voor het begin van een afwasprogramma in.
U kunt de multitab-functie niet inschakelen wanneer het programma loopt.
Om de multitab-functie in te schakelen:
• Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat aan.
Om de multitab-functie uit te schakelen en afwasmiddel, glansmiddel en zout apart te
gebruiken:
1. Druk op de toets multitab. Het indicatielampje multitab gaat uit.
2. Vul het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje.
3. Stel de instelling van de waterontharder op het hoogste niveau in.
4. Draai een afwasprogramma zonder serviesgoed.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de glansmiddeldosering in.
De vaatwasser inruimen
Raadpleeg de brochure 'Voorbeelden van ProClean-beladingen'.
Adviezen
Gebruik het apparaat niet om voorwerpen die water kunnen opnemen (bijv.sponzen, huishouddoekjes) te reinigen.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Verwijder alle voedselresten.
– Laat aangebakken voedselresten eerst inweken.
• Volg deze stappen voordat u serviesgoed en bestek laadt:
– Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes, glazen en pannen) met de opening naar beneden.
14
Wasprogramma's
– Zorg ervoor dat het water niet in het reservoir of een diepe pan kan verzamelen.
– Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen.
– Zorg ervoor dat glazen andere glazen niet aanraken.
– Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
– Meng lepels met ander bestek om te voorkomen dat zij aan elkaar kleven.
– Plaats voorwerpen zo dat water alle oppervlakken kan bereiken.
• Voorwerpen van kunststof en pannen met teflon hebben de neiging waterdruppels vast
te houden.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven.
Wasprogramma's
Wasprogramma's
Programma
Mate van vervuiling
Soort serviesgoed
Beschrijving programma
AUTO 45°-70°1)
Alles
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 45°C of 70°C
1 of 2 middelste spoelgangen
Laatste spoelgang
Drogen
INTENSIV PRO 70°
Sterk vervuild
Serviesgoed, bestek
en pannen
Voorwas
Hoofdwas 70°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
30 MIN 60°2)
Normaal of licht
bevuild
Serviesgoed en bestek Hoofdwas 60°C
Spoelgangen
ECO 50°3)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek Voorwas
Hoofdwas tot 50°C
1 tussentijdse spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Normaal of licht
bevuild
Teer serviesgoed en
glaswerk
Licht bevuild
Serviesgoed en bestek Hoofdwas 55°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
50 MIN 55°
Hoofdwas 45°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
Een afwasprogramma selecteren en starten
Programma
EXTRA SILENT
Mate van vervuiling
Normaal bevuild
Soort serviesgoed
15
Beschrijving programma
Serviesgoed en bestek Voorwas
Hoofdwas 50°C
1 middelste spoelgang
Laatste spoelgang
Drogen
1) Het apparaat past automatisch de temperatuur en de hoeveelheid van het water aan. Dit hangt af van of het
apparaat volledig is gevuld of niet en van de mate van vervuiling. De programmaduur en de verbruikswaarden
kunnen variëren.
2) Dit programma biedt een tijdsbesparende oplossing met perfecte afwasresultaten voor een kleine vaat.
3) Testprogramma voor testinstituten. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Energie (kWh)
Programma 1)
Water (liter)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 15
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
13 - 15
30 MIN 60°
0,9
9
ECO 50°
0,9 - 1,0
9 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
50 MIN 55°
1,0 - 1,2
10 - 11
EXTRA SILENT
1.1 - 1,2
9 - 11
1) Op het display verschijnt de programmaduur.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer en de hoeveelheid
vaat kan deze waarden veranderen.
Een afwasprogramma selecteren en starten
Een afwasprogramma selecteren en starten zonder uitgestelde start
1.
2.
3.
4.
Open de deur.
Schakel het apparaat in.
Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
Selecteer een afwasprogramma. Zie 'Afwasprogramma's'.
– Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
– Alle andere programma-indicatielampjes gaan uit.
– De duur van het programma knippert op display.
5. Sluit de deur van het apparaat. Het afwasprogramma start automatisch.
U kunt ook het afwasprogramma selecteren met de deur gesloten. Wanneer u op een
programmatoets drukt, heeft u slechts 3 seconden om een ander afwasprogramma te selecteren. Na deze 3 seconden start het afwasprogramma automatisch.
16
Een afwasprogramma selecteren en starten
Een afwasprogramma selecteren en starten met uitgestelde start
1. Open de deur.
2. Schakel het apparaat in en selecteer een afwasprogramma.
3. Druk op de toets uitgestelde start totdat op het display knipperend het gewenste aantal
uren voor het startuitstel verschijnt.
4. Sluit de deur van het apparaat.
– Het aftellen start automatisch.
– Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het afwasprogramma automatisch gestart.
Het openen van de deur van het apparaat onderbreekt het aftelproces. Als u de deur weer
sluit, gaat het aftellen verder vanaf het punt van onderbreking.
U kunt ook de uitgestelde start selecteren met de deur gesloten. Wanneer u een afwasprogramma selecteert, heeft u slechts 3 seconden om de uitgestelde start te selecteren. Na
deze 3 seconden start het afwasprogramma automatisch.
Het afwasprogramma onderbreken
• Open de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma stopt.
• Sluit de deur van het apparaat.
– Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Het annuleren van een afwasprogramma of een uitgestelde start
Indien een afwasprogramma of een uitgestelde start nog niet is begonnen, kunt u de selectie
veranderen.
Indien een afwasprogramma of een uitgestelde start is begonnen, kunt u de selectie niet
veranderen. Het afwasprogramma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om
een nieuwe selectie te maken.
Als u de uitgestelde start annuleert, wordt het geselecteerde afwasprogramma automatisch
geannuleerd. U moet het afwasprogramma dan weer opnieuw instellen.
1. Houd de toets annuleren ingedrukt totdat alle programmalampjes aan gaan.
2. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje aanwezig is voordat u een nieuw
afwasprogramma start.
Aan het einde van het afwasprogramma
•
•
1.
2.
3.
Het apparaat stopt automatisch.
Op het display verschijnt 0.
Schakel het apparaat uit.
Open de deur van het apparaat.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten.
Onderhoud en reiniging
17
• Als u het apparaat binnen drie minuten na afloop van het afwasprogramma niet uitschakelt:
– gaan alle indicatielampjes uit,
– geeft het display één horizontaal streepje weer,
Dit helps om het energieverbruik te beperken.
Druk op één van de knoppen (niet de aan/uit-toets) en het display en de indicatielampjes
gaan weer aan.
Auto Off
De functie Auto Off schakelt het apparaat 10 minuten na afloop van het wasprogramma
automatisch uit.
Dit helps om het energieverbruik te beperken.
Het apparaat uitruimen
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig
voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit.
• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
Onderhoud en reiniging
De filters verwijderen en reinigen
Vuile filters verminderen de wasresultaten. Controleer regelmatig de filters en reinig deze
zo nodig.
1. Om filter (A) te verwijderen, draait u deze
linksom en haalt u deze uit filter (B).
B
A
18
Problemen oplossen
2. Filter (A) heeft 2 delen. Haal de twee delen
uit elkaar om de filter te demonteren.
3. Maak de delen schoon onder stromend
water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen
elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat
ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder de filter (B).
6. Reinig de filter (B) onder stromend water.
7. Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke
plaats. Zorg ervoor dat ze goed worden
gemonteerd onder de twee geleiders (C).
8. Zet filter (A) op z'n plek in filter (B) en draai
het rechtsom totdat deze vastklikt.
C
De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met
een cocktailprikker.
De buitenoppervlakken reinigen
Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).
Problemen oplossen
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact
op met de service-afdeling.
Storing
Storingscode
Het apparaat wordt
• Er klinkt een geniet gevuld met water.
luidssignaal.
• Op het display ver.
schijnt
Mogelijke oorzaak
De waterkraan is verstopt of aangezet met
kalkaanslag.
Mogelijke oplossing
Maak de waterkraan
schoon.
Problemen oplossen
Storing
Storingscode
Mogelijke oorzaak
19
Mogelijke oplossing
De waterdruk is te laag. Neem contact op met
de waterleidingsmaatschappij.
De waterkraan is dicht. Draai de waterkraan
open.
Het apparaat pompt
geen water weg.
• Er klinkt een geluidssignaal.
• Op het display verschijnt
.
Het filter in de wateraanvoerslang is verstopt.
Maak het filter schoon.
De aansluiting van de
wateraanvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De watertoevoerslang
is beschadigd.
Verzeker u ervan dat de
watertoevoerslang
niet is beschadigd.
De gootsteenafvoer is
geblokkeerd.
Ontstop de gootsteenafvoer.
De aansluiting van de
waterafvoerslang is
niet correct.
Zorg dat de aansluiting
altijd correct is.
De waterafvoerslang is Verzeker u ervan dat de
beschadigd.
waterafvoerslang niet
is beschadigd.
Anti-overstromingsin- • Er klinkt een gerichting werkt.
luidssignaal.
• Op het display verschijnt
.
Het programma begint
niet.
Draai de waterkraan
dicht en neem contact
op met de service-afdeling.
De deur van het appa- Sluit de deur goed.
raat is open.
De stekker is niet aan- Steek de stekker in het
gesloten.
stopcontact.
De zekering in de me- Vervang de zekering.
terkast is doorgebrand.
Toets uitgestelde start
is ingesteld. (Alleen
voor apparaten met
een uitgestelde start).
Annuleer de uitgestelde start om het programma direct te starten.
Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar
het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
Indien het display andere foutcodes meldt, neem dan contact op met onze service-afdeling.
De benodigde gegevens voor de service-afdeling staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u ze hier te noteren:
20
Problemen oplossen
Modelbeschrijving (MOD.)
Productnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
....................
....................
....................
De was- en droogresultaten zijn niet naar tevredenheid
Probleem
De borden zijn niet schoon.
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het geselecteerde afwasprogramma is niet geschikt voor
het type lading en mate van
vervuiling.
Zorg ervoor dat het afwasprogramma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling.
De rekken zijn niet goed ingedeeld, zodat het water er niet
aan alle kanten bij kan.
Vul de rekken op de juiste manier.
De sproeiarmen kunnen niet
Zorg ervoor dat een goede
vrij draaien als gevolg van een plaatsing van het serviesgoed
onjuiste plaatsing van het ser- de sproeiarmen niet blokkeert.
viesgoed.
Er zitten kalkresten op de borden.
De filters zijn vuil of niet juist
gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
schoon zijn en op de juiste manier gemonteerd en geïnstalleerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg voor voldoende afwasmiddel.
Het zoutreservoir is leeg.
Vul het zoutreservoir met zout
voor afwasmachines.
Foutieve instelling waterhardheid
Stel de waterontharder af.
Het deksel van het zoutreservoir is niet goed gesloten.
Zorg ervoor dat de dop van het
zoutreservoir goed gesloten is.
De glazen en borden vertonen De dosering van het glansmid- Verminder de glansmiddeldostrepen, melkachtige vlekken of del is te hoog.
sering.
een blauwzweem.
Opgedroogde waterdruppels
op de glazen en de borden.
De dosering van het glansmid- Verhoog de dosering van het
del is te laag.
glansmiddel.
Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn.
Gebruik een ander merk afwasmiddel.
Het serviesgoed is nat.
U heeft een afwasprogramma
ingesteld zonder droogfase of
met een verkorte droogfase.
Laat de deur van de afwasautomaat een paar minuten op
een kier staan voordat u het
serviesgoed uit de machine
haalt.
Het serviesgoed is nat en dof.
Het glansmiddeldoseerbakje is
leeg.
Vul het glansmiddeldoseerbakje met glansmiddel.
Technische gegevens
Probleem
21
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De multitabfunctie is ingeschakeld. (Het glansmiddeldoseerbakje staat automatisch
uit).
Schakel de glansmiddeldosering in. Zie 'Het inschakelen van
het glansmiddeldoseerbakje'.
Het inschakelen van het glansmiddeldoseerbakje
1. Schakel het apparaat in.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
3. Houd de functietoetsen B en C ingedrukt.
– De programmalampjes boven de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen.
4. Laat de functietoetsen B en C los.
5. Druk op functietoets B.
– De indicatielampjes boven de functietoetsen A en C gaan uit.
– Het programmalampje boven functietoets B blijft knipperen.
– Het display geeft de huidige afstelling aan.
Glansmiddeldosering gedeactiveerd
Glansmiddeldosering geactiveerd
6. Druk nogmaals op functietoets B.
– Het display geeft de nieuwe afstelling aan.
7. Schakel het apparaat uit om de bewerking op te slaan.
Technische gegevens
Afmeting
Breedte
596 mm
Hoogte
850 mm
Diepte
Leidingwaterdruk
Watertoevoer
Capaciteit
1)
625 mm
Minimaal
0.5 bar (0.05 MPa)
Maximaal
8 bar (0,8 MPa)
Koud water of warm water
maximaal 60°C
Couverts
12
1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje op de binnenrand van
de deur van het apparaat.
Gebruik een heet watervoorziening om het energieverbruik te verminderen, als het hete
water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv.
zonne- of fotovoltaïsche panelen en wind).
22
Milieubescherming
Milieubescherming
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt
u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Montage-instructies
Montage
Plaatsing onder een aanrecht
Zet het apparaat naast een waterkraan en een afvoer.
Verwijder het werkblad van de afwasmachine om het onder een aanrecht of een keukenwerkblad te installeren.
Zorg ervoor dat de afmetingen van de opening
overeenkomen met de afmetingen in de afbeelding.
Het werkblad van het apparaat verwijderen
1. Verwijder de achterste schroeven (1).
Montage
23
2. Trek het werkblad van de achterkant van
het apparaat (2).
3. Til het werkblad op en haal het uit de voorste gleuven (3).
4. Gebruik de afstelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
5. Installeer het apparaat onder het werkblad
van de keuken. De waterslangen tijdens de
installatie niet pletten of buigen.
Het niveau van het apparaat afstellen
Zorg ervoor dat het apparaat waterpas staat, zodat de deur goed kan sluiten en afgedicht
is.
Als het apparaat niet goed waterpas staat, raakt de deur de zijkanten van het keukenkastje.
Gebruik de instelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
Aansluiting waterafvoerslang
max 400 cm
Sluit de waterafvoerslang aan op:
• een sifon en maak deze vast onder het werkoppervlak. Hiermee wordt voorkomen dat
het gootsteenwater terug de machine in loopt.
• Een standpijp met ventilatieopening. De binmax 85 cm
nendiameter moet minimaal 4 cm zijn.
Verwijder de gootsteendop als het apparaat
water afvoert om te voorkomen dat het water
min 40 cm
terug in de machine loopt.
Het verlengstuk voor de afvoerslang mag niet
langer zijn dan twee meter. De binnendiameter
mag niet kleiner zijn dan de diameter van de
slang.
Verwijder het kunststofmembraan (A) als u de waterafvoerslang op een sifon onder de gootsteen
aansluit. Als u het membraan niet verwijdert, kunnen voedselresten een verstopping in de slang
veroorzaken.
Een beveiliging voorkomt dat het vuile water terugloopt naar het apparaat. Als uw gootsteenafvoer is voorzien van een geïntegreerde terugslagklep kan dit een goede waterafvoer van uw afwasmachine in de weg staan. Verwijder de terugslagklep.
24
Sommaire
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez
lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide et
optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous
que la notice d'utilisation l'accompagne.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
Sommaire
Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
Consignes générales de sécurité
Utilisation de l'appareil
Entretien et nettoyage
Installation
Précautions contre le gel
Tuyau d’arrivée d’eau
Raccordement électrique
Service après-vente
Mise au rebut de l'appareil
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Touche Annulation
Touches de sélection des programmes
Touche de programme Silence Plus
Touche "Tout en 1"
Touche Départ différé
Affichage
Touches de fonction
Mode programmation
Avant la première utilisation
25
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
30
31
31
31
31
31
31
31
32
32
Réglage de l'adoucisseur d'eau
32
Réglage manuel
33
Réglage électronique
33
Utilisation du sel régénérant
34
Utilisation du produit de lavage et du liquide de
rinçage
34
Utilisation du produit de lavage
34
Utilisation du liquide de rinçage
35
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Fonction "Tout en 1"
Rangement des couverts et de la vaisselle
Conseils et astuces
Programmes de lavage
35
35
36
36
37
Sélection et départ d'un programme de lavage
38
Régler et démarrer un programme de lavage
sans départ différé
38
Régler et démarrer un programme de lavage
avec départ différé
38
Interruption d'un programme de lavage
39
Pour annuler un programme de lavage ou un
départ différé
39
À la fin d'un programme de lavage
39
Arrêt automatique
39
Retirez la vaisselle
40
Entretien et nettoyage
40
Pour retirer et nettoyer les filtres
40
Pour nettoyer les bras d'aspersion
41
Pour nettoyer les surfaces externes
41
En cas d'anomalie de fonctionnement
41
Les résultats de lavage et de séchage ne sont
pas satisfaisants
43
Pour activer le distributeur de liquide de
rinçage
44
Caractéristiques techniques
44
En matière de protection de l'environnement
44
Instructions d'installation
45
Consignes de sécurité
Installation
45
Encastrement
45
Pour enlever le plan de travail de l'appareil
45
Pour mettre l'appareil à niveau
Raccordement du tuyau de vidange
25
46
46
Sous réserve de modifications
Notice d'utilisation
Consignes de sécurité
Lisez attentivement cette notice d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil :
• Pour votre propre sécurité et la sécurité de votre appareil.
• Pour le respect de l'environnement.
• Pour le bon fonctionnement de l’appareil.
Conservez cette notice d'utilisation avec l'appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé
à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne, afin que le
nouvel utilisateur soit correctement informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil
sans danger.
• Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Risque d'asphyxie ou de
blessure corporelle.
• Conservez tous les produits de lavage dans un endroit sûr. Ne laissez pas les enfants
toucher les produits de lavage.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de l’appareil lorsque la porte est ouverte.
Consignes générales de sécurité
• Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil. Vous risqueriez de vous blesser et
d'endommager l'appareil.
• Les produits de lavage pour lave-vaisselle peuvent occasionner des brûlures chimiques
au niveau des yeux, de la bouche et de la gorge. Respectez les instructions de sécurité
du fabricant de produit de lavage pour lave-vaisselle.
• L'eau de votre lave-vaisselle n'est pas potable. Des résidus de produits de lavage peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
• Fermez toujours la porte après avoir chargé ou vidé le lave-vaisselle pour éviter toute
blessure ou toute chute sur la porte ouverte.
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte ouverte de votre appareil.
26
Consignes de sécurité
Utilisation de l'appareil
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez pas cet appareil à des
fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages.
• N'utilisez pas cet appareil pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu.
Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.
• Ce lave-vaisselle est conçu pour laver la vaisselle et les ustensiles de cuisine pouvant être
lavés en lave-vaisselle.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables
à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil. Risque d'explosion ou d'incendie.
• Les couteaux et autres ustensiles pointus ou tranchants doivent être placés dans le panier
à couverts avec la pointe vers le bas, ou placez-les en position horizontale dans le panier
supérieur ou dans le panier à couteaux (tous les modèles ne sont pas équipés d'un panier
à couteaux).
• N'utilisez que des produits (sel, produit de lavage, liquide de rinçage) spécifiques pour
lave-vaisselle.
• Tout autre type de sel non spécialement étudié pour être utilisé dans un lave-vaisselle,
en particulier le sel de cuisine, peut endommager l'adoucisseur d'eau.
• Approvisionnez en sel juste avant de démarrer un programme de lavage. Les grains de
sel et l'eau salée qui a débordé peuvent provoquer de la corrosion ou perforer la cuve de
l'appareil.
• Ne remplissez jamais le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres produits (par ex.
un agent de nettoyage pour lave-vaisselle, un produit de lavage liquide). Vous risqueriez
d'endommager l'appareil.
• Assurez-vous que les bras de lavage tournent librement avant de lancer le programme
de lavage.
• Évitez d'ouvrir la porte pendant que l'appareil fonctionne : une vapeur brûlante peut s'en
échapper. Risque de brûlures cutanées.
• Ne sortez pas la vaisselle du lave-vaisselle avant la fin du cycle de lavage.
Entretien et nettoyage
• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le
électriquement.
• N'utilisez pas de produits inflammables ou corrosifs.
• N’utilisez pas l'appareil sans les filtres. Contrôlez que les filtres sont correctement installés. Si les filtres ne sont pas correctement installés, les performances de lavage pourraient être compromises et l'appareil endommagé.
• Ne projetez pas d'eau ou de vapeur sur l'appareil pour son nettoyage. Risque d'électrocution ou de dommage de l'appareil
Installation
• Vérifiez que l'appareil n'a subi aucun dommage au cours du transport. Ne branchez jamais
un appareil endommagé. Si l'appareil est endommagé, contactez votre magasin vendeur.
• Retirez tous les emballages avant la première utilisation.
• Seul un professionnel qualifié doit effectuer l'installation, les raccordements électrique
et hydraulique, la mise en service et la maintenance de l'appareil. Vous évitez ainsi des
risques mobilier, immobilier et corporel.
Consignes de sécurité
27
• Pendant l'installation et avant toute intervention sur le lave-vaisselle, il est nécessaire
de débrancher l'appareil.
• Les parois de votre lave-vaisselle ne doivent jamais être percées pour éviter d'endommager les composants hydrauliques et électriques.
Précautions contre le gel
• N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température ambiante est inférieure à
0 °C.
• Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages dus au gel.
Tuyau d’arrivée d’eau
• Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'arrivée d'eau. N’utilisez pas des
tuyaux usagés.
• Ne raccordez pas l’appareil à des conduites neuves ou qui n’ont pas été utilisées depuis
longtemps. Laissez couler l’eau pendant quelques minutes avant de brancher le tuyau
d’arrivée d’eau.
• Veillez à ne pas écraser ou endommager les tuyaux d'eau lorsque vous installez l'appareil.
• Assurez-vous que tous les raccords de tuyaux d’eau sont bien serrés afin d’éviter les
fuites.
• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, vérifiez que les tuyaux ne fuient
pas.
• Le tuyau d'arrivée d'eau est à double paroi et comporte un câble d'alimentation intérieur
ainsi qu'une soupape de sécurité. Le tuyau d'arrivée d'eau est sous pression uniquement
lorsque l'eau s'écoule. Si le tuyau d'arrivée d'eau fuit, la soupape de sécurité coupe automatiquement l'eau.
– Faites attention au moment de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :
– N'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité dans l'eau.
– Si le tuyau d'arrivée d'eau ou la soupape de sécurité est endommagé, débranchez
immédiatement la prise secteur.
– Contactez le service Après-vente de votre magasin vendeur pour remplacer le tuyau
d'arrivée d'eau avec soupape de sécurité.
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse
28
Consignes de sécurité
Raccordement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à
celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise correctement installée, protégée contre les chocs.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou
d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
• Ne remplacez pas ou ne changez pas le câble d'alimentation. Contactez votre service
Après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à
l'arrière de l'appareil.
• Vérifiez que la prise est accessible après l'installation.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Mais tirez
toujours sur la prise.
Service après-vente
• Toute intervention ou réparation sur votre appareil ne doit être effectuée que par un
professionnel qualifié. Contactez votre service après-vente.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
Mise au rebut de l'appareil
• Pour éviter tout risque corporel ou matériel :
– Débranchez l'appareil électriquement.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
– Éliminez le dispositif de verrouillage de porte. Il empêche les enfants ou les petits
animaux de s'enfermer à l'intérieur de l'appareil. Risque d'asphyxie.
AVERTISSEMENT
Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux et peuvent être corrosifs !
• Tout accident provoqué par ces produits de lavage doit impérativement faire l'objet d'un
appel à votre centre antipoison régional et à un médecin.
• Si quelqu'un a avalé du produit de lavage pour lave-vaisselle, il faut immédiatement
contacter le centre antipoison régional et un médecin.
• En cas de projection de produit de lavage dans les yeux, rincez abondamment à l'eau en
attendant l'intervention du médecin.
• Conservez les produits de lavage pour lave-vaisselle dans un endroit sûr et hors de portée
des enfants.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte quand celui-ci contient du produit de lavage.
• Remplissez le distributeur de produit de lavage juste avant de démarrer un programme
de lavage.
Description de l'appareil
Description de l'appareil
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Panier supérieur
Sélecteur de dureté de l'eau
Réservoir à sel régénérant
Distributeur de produit de lavage
Distributeur de liquide de rinçage
Plaque signalétique
Filtres
Bras d'aspersion inférieur
Bras d'aspersion supérieur
Bras d'aspersion supérieur
Plan de travail
8
7
6
29
30
Bandeau de commande
Bandeau de commande
7
1
2
10
A
3
4 5 6
9
B
C
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Touche Marche/Arrêt
Touche Annulation
Touches de sélection des programmes
Touche de programme Silence Plus
Touche « Tout en 1 »
Touche Départ différé
Afficheur
Touches de fonction
Voyants
Voyants des programmes
Voyants
1)
S'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli. Reportez-vous
au chapitre « Utilisation du sel régénérant ».
Le voyant de réapprovisionnement en sel régénérant peut rester allumé plusieurs
heures après le remplissage du réservoir à sel. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Bandeau de commande
31
Voyants
1)
MULTITAB
S'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli. Reportezvous au chapitre « Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage ».
S'allume lorsque vous activez la fonction « Tout en 1 ». Reportez-vous au chapitre
« Fonction « Tout en 1 » ».
1) Lorsque les réservoirs à sel et/ou à liquide de rinçage sont vides, les voyants correspondants ne s'allument pas
pendant qu'un programme est en cours.
Touche Annulation
Avec cette touche vous pouvez annuler un programme en cours ou un départ différé.
Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Touches de sélection des programmes
Avec ces touches vous pouvez sélectionner le programme de lavage. Appuyez sur les touches
à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du programme souhaité s'affiche.
Pour plus de détails sur les programmes de lavage, reportez-vous au chapitre « Programmes
de lavage ».
Touche de programme Silence Plus
Il s'agit d'un programme de lavage à faible niveau sonore.
Pendant le programme Silence Plus, la pompe fonctionne à très faible vitesse pour diminuer
le niveau sonore de 25 % par rapport au programme déclaré. Le programme dure donc plus
longtemps.
Sélectionnez ce programme de lavage aux heures creuses pour profiter d'un tarif avantageux.
Touche "Tout en 1"
Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction "Tout en 1". Reportez-vous à
la fonction "Tout en 1".
Touche Départ différé
Utilisez la touche Départ différé pour différer l'heure de départ du programme de 1 à 24
heures. Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Affichage
L'affichage indique :
• Le réglage électronique du niveau d'adoucisseur d'eau.
• L'activation/désactivation du distributeur de liquide de rinçage (seulement si la fonction
"Tout en 1" est activée).
• La durée du programme de lavage.
• Le temps restant avant la fin du programme de lavage.
• La fin d'un programme de lavage. Un zéro apparaît sur l'affichage.
• Le temps qu'il reste avant la fin du départ différé.
• Les codes d'anomalie de l'appareil.
Touches de fonction
Appuyez sur les touches de fonction pour :
32
Avant la première utilisation
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau. Reportez-vous au chapitre
« Réglage de l’adoucisseur d'eau ».
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage lorsque la fonction "Tout en 1"
est activée. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement... ».
Mode programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer les opérations suivantes :
• Régler et démarrer un programme de lavage et/ou un départ différé.
• Régler électroniquement le niveau de l'adoucisseur d'eau.
• Activer/désactiver le distributeur de liquide de rinçage.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque :
– Tous les voyants du programme s'allument.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil n'est pas en mode Programmation lorsque :
– Un seul voyant de programme s'allume.
– L'affichage indique la durée d'un programme de lavage ou d'un départ différé.
– Pour revenir au mode Programmation, annulez le programme ou le départ différé.
Reportez-vous au chapitre « Sélection et départ d'un programme de lavage ».
Avant la première utilisation
Appliquez la procédure pas à pas en vous reportant aux instructions suivantes :
1. Vérifiez si le réglage de dureté de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'eau
de votre région. Si nécessaire, ajustez le niveau de l'adoucisseur d'eau.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécial pour lave-vaisselle.
3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Rangez les couverts et la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Sélectionnez le programme de lavage en fonction de la charge et du degré de salissure.
6. Versez la quantité appropriée de produit de lavage dans le réservoir correspondant.
7. Démarrez le programme de lavage.
Si vous utilisez des pastilles de détergent multifonctions ('3 en 1', '4 en 1', '5 en 1', etc.),
reportez-vous au chapitre « Fonction Tout en 1 ».
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Le lave-vaisselle est équipé d'un adoucisseur d'eau conçu pour éliminer les minéraux et les
sels de l'eau d'alimentation. Ces minéraux et sels sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
Ces échelles d'équivalence mesurent la dureté de l'eau :
• Degrés allemands (dH°).
• Degrés français (°TH).
• mmol/l (millimole par litre - unité internationale de mesure de la dureté de l'eau).
• Degrés Clarke.
Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région. Si nécessaire,
contactez votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Réglage de l'adoucisseur d'eau
Dureté de l'eau
33
Réglage de la dureté de l'eau
°dH
°TH
mmol/l
degrés Clarke
manuel
électronique
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Réglage d'usine
2) Inutile d'utiliser du sel régénérant.
L’adoucisseur d’eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau sur 1 ou 2
(reportez-vous au tableau).
Réglage électronique
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez sur les touches de fonction B et C et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que
les voyants des touches de fonction A, B et C clignotent.
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction A.
– Les voyants des touches de fonction B et C s'éteignent.
– Le voyant au-dessus de la touche de fonction A continue de clignoter
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage.
= niveau 5.
Exemple : l’affichage indique
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fonction A jusqu'à ce que l'affichage indique le
réglage souhaité.
34
Utilisation du sel régénérant
7. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mémoriser l'opération.
Si l'adoucisseur d'eau est réglé électroniquement au niveau 1, le voyant de sel restera éteint.
Utilisation du sel régénérant
Pour réapprovisionner, procédez comme suit :
1. Dévissez le bouchon du réservoir de sel en
le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Versez 1 litre d'eau à l'intérieur du réservoir (uniquement lorsque vous remplissez
le réservoir pour la première fois).
3. Versez le sel à l'aide de l'entonnoir jusqu'à
ce que le réservoir soit rempli.
4. Éliminez toute trace de sel autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Remettez le bouchon en place et serrezle en le tournant dans le sens des aiguilles
d'une montre pour fermer le réservoir de
sel régénérant.
Il est normal que de l'eau s'écoule du réservoir lorsque vous le remplissez de sel.
Utilisation du produit de lavage et du liquide de rinçage
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Utilisation du produit de lavage
Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage.
Respectez les recommandations fournies par le fabricant du produit de lavage qui figurent
sur l'emballage du produit.
Fonction "Tout en 1"
35
Pour remplir le distributeur de produit de lavage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 2 afin d'ouvrir le couvercle 7 du réservoir
du produit de lavage.
2. Introduisez le produit de lavage dans le réservoir 1 .
3. Si le programme de lavage comporte une phase de prélavage, versez une petite quantité
de produit de lavage à l'intérieur de la porte de l'appareil.
4. Si vous utilisez des pastilles de détergent, placez-les dans le distributeur. 1 .
5. Fermez le réservoir du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé.
Les produits de lavage de différents fabricants présentent un taux de dissolution variable.
Certains produits de lavage en pastilles n'atteignent pas leurs pouvoirs de nettoyage optimal
au cours de programmes courts. Sélectionnez un programme de lavage long si vous utilisez
des produits de lavage en pastilles, afin d'éliminer complètement les résidus de produit de
lavage.
Utilisation du liquide de rinçage
Le liquide de rinçage assure un rinçage optimal et un séchage sans taches ni striures.
Le distributeur de liquide de rinçage libère automatiquement le liquide de rinçage durant
la dernière phase de rinçage.
Pour remplir le distributeur de liquide de rinçage, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche de déverrouillage 6 afin d'ouvrir le couvercle 5 du distributeur
de liquide de rinçage.
2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage 3 de liquide de rinçage. Le repère 'max.'
indique le niveau maximum.
3. Essuyez tout débordement de liquide de rinçage à l'aide de papier absorbant, afin
d'éviter une formation excessive de mousse lors du lavage.
4. Vérifiez que le couvercle est fermé après chaque remplissage. Appuyez sur le couvercle
jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.
Réglez le dosage du liquide de rinçage
Réglage d'usine : position 3.
Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre 1 (minimum) et 4 (maximum).
Tournez le sélecteur de liquide de rinçage 4 afin d'augmenter ou diminuer le dosage.
Fonction "Tout en 1"
La fonction "Tout en 1" utilise les pastilles de détergent multifonctions.
Ces produits combinent les fonctions de produit de lavage, de liquide de rinçage et de sel
régénérant. Certains types de pastilles contiennent d'autres agents.
Vérifiez que ces pastilles sont appropriées à votre degré local de dureté de l'eau. Consultez
à cet effet les instructions du fabricant.
La fonction "Tout en 1" une fois sélectionnée reste allumée sauf si vous la désactivez.
La fonction "Tout en 1" désactive le débit du liquide de rinçage et du sel.
La fonction "Tout en 1" désactive les voyants du sel régénérant et du liquide de rinçage.
La durée du programme peut augmenter si vous utilisez la fonction "Tout en 1".
36
Rangement des couverts et de la vaisselle
Activez la fonction ''Tout en 1'' avant de lancer un programme de lavage.
Vous ne pouvez pas activer la fonction "Tout en 1" en cours de programme.
Pour activer la fonction "Tout en 1" :
• Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la fonction "Tout en 1" s'allume.
Pour désactiver la fonction "Tout en 1" et utiliser le produit de lavage, le sel régénérant et
le liquide de rinçage séparément :
1. Appuyez sur la touche "Tout en 1". Le voyant de la fonction "Tout en 1" s’éteint.
2. Approvisionnez à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage.
3. Réglez la position maximale du degré de dureté de l'eau.
4. Effectuez un programme de lavage sans charger l'appareil.
5. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région.
6. Réglez le dosage du liquide de rinçage.
Rangement des couverts et de la vaisselle
Reportez-vous à la brochure « Exemples de charges ProClean ».
Conseils et astuces
N'utilisez pas le lave-vaisselle pour nettoyer des objets absorbant l'eau (chiffon, éponges
de nettoyage...).
• Avant de charger la vaisselle et les couverts, veillez à :
– Retirer les restes d'aliments.
– Laisser tremper les casseroles au fond desquelles adhèrent des restes d'aliments brûlés
ou attachés.
• Lorsque vous chargez les couverts et la vaisselle, veillez à :
– Charger les articles creux tels que tasses, verres et casseroles, etc. en les retournant.
– Vous assurer que l'eau ne s'accumule pas dans un creux ou dans un fond bombé.
– Vous assurer que les couverts et la vaisselle ne s'emboîtent pas.
– Vérifier que les verres ne se touchent pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
– Placer les petites pièces dans le panier à couverts.
– Intercaler les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
– Placer les ustensiles dans la machine de façon à ce que l’eau puisse accéder à toutes
les surfaces.
• La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes
d'eau.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon à ce qu'ils ne
puissent pas se retourner.
Programmes de lavage
37
Programmes de lavage
Programmes de lavage
Programme
Degré de salissure
Type de vaisselle
Description du programme
AUTO 45°-70°1)
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 45 °C ou 70 °C
1 ou 2 rinçages intermédiaires
Dernier rinçage
Séchage
INTENSIV PRO 70°
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage principal à 70 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
30 MIN 60°2)
Normalement ou Vaisselle et couverts
légèrement sale
Lavage principal à 60 °C
Rinçage
ECO 50°3)
Normalement
sale
Prélavage
Lavage principal jusqu'à 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Rinçage final
Séchage
Vaisselle et couverts
Normalement ou Vaisselle délicate et
légèrement sale verres
Lavage principal à 45 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
50 MIN 55°
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage principal à 55 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
EXTRA SILENT
Normalement
sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage principal à 50 °C
1 rinçage intermédiaire
Dernier rinçage
Séchage
1) L'appareil règle automatiquement la température et la quantité d'eau. Cela dépend si l'appareil est plein ou
non et du degré de salissure de la vaisselle. La durée du programme et les consommations varient.
2) Pour laver une petite quantité de vaisselle, ce programme vous offre une solution gain de temps, pour des
résultats de lavage parfaits.
3) Programme de test des organismes de normalisation. Reportez-vous à la brochure fournie pour connaître les
résultats des tests.
Valeurs de consommation
Énergie (kWh)
Programme 1)
Eau (litres)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 15
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
13 - 15
30 MIN 60°
0,9
9
38
Sélection et départ d'un programme de lavage
Énergie (kWh)
Programme 1)
ECO 50°
Eau (litres)
0,9 - 1,0
9 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
50 MIN 55°
1,0 - 1,2
10 - 11
EXTRA SILENT
1.1 - 1,2
9 - 11
1) L'affichage indique la durée du programme.
Ces valeurs peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des
variations dans l'alimentation électrique et selon la quantité de vaisselle.
Sélection et départ d'un programme de lavage
Régler et démarrer un programme de lavage sans départ différé
1.
2.
3.
4.
Ouvrez la porte.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
Sélectionnez un programme de lavage. Reportez-vous au chapitre « Programmes de
lavage ».
– Le voyant correspondant s'allume.
– Trois minutes après la fin du programme, tous les voyants s'éteignent.
– La durée du programme clignote sur l'affichage numérique.
5. Fermez la porte de l'appareil. Le programme de lavage démarre automatiquement.
Vous pouvez également sélectionner le programme de lavage lorsque la porte est fermée.
N'oubliez pas dans ce cas que, lorsque vous appuyez sur la touche d'un programme, vous
disposez de 3 secondes seulement pour sélectionner un autre programme. Au bout de ces
3 secondes, le programme sélectionné démarre automatiquement.
Régler et démarrer un programme de lavage avec départ différé
1. Ouvrez la porte.
2. Mettez en fonctionnement l'appareil et sélectionnez un programme de lavage.
3. Appuyez sur la touche Départ différé plusieurs fois de suite jusqu'à ce que le nombre
d'heures correspondant au départ différé souhaité apparaisse sur l'affichage numérique.
4. Fermez la porte de l'appareil.
– Le décompte démarre automatiquement.
– Lorsque le décompte est terminé, le programme de lavage démarre automatiquement.
L'ouverture de la porte de l'appareil interrompt le décompte. Lorsque vous refermez la porte,
le décompte reprend là où il a été interrompu.
Sélection et départ d'un programme de lavage
39
Vous pouvez également sélectionner le départ différé lorsque la porte est fermée. Lorsque
vous sélectionnez un programme de lavage, vous disposez de 3 secondes seulement pour
sélectionner le départ différé. Au bout de ces 3 secondes, le programme de lavage démarre
automatiquement.
Interruption d'un programme de lavage
• Ouvrez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage s'arrête.
• Fermez la porte de l'appareil.
– Le programme de lavage reprend là où il a été interrompu.
Pour annuler un programme de lavage ou un départ différé
Si un programme de lavage ou un départ différé n'a pas encore démarré, vous pouvez
changer la sélection.
Lorsqu'un programme de lavage ou un départ différé est en cours, il est impossible de
modifier la sélection. Pour effectuer une nouvelle sélection, annulez le programme de lavage ou le départ différé.
Lorsque vous annulez le départ différé, cela annule automatiquement le programme de
lavage sélectionné. Vous devez répéter la sélection du programme de lavage.
1. Appuyez et maintenez appuyée la touche Annulation jusqu'à ce que tous les voyants
du programme s'allument.
2. Avant de démarrer un nouveau programme de lavage, vérifiez qu'il y a du produit de
lavage dans le distributeur correspondant.
À la fin d'un programme de lavage
•
•
1.
2.
3.
L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.
L’affichage indique 0.
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Ouvrez la porte de l'appareil.
Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
• Si vous ne mettez pas à l'arrêt l'appareil trois minutes après la fin du programme de
lavage :
– tous les voyants s'éteignent,
– une ligne horizontale apparaît sur l'affichage numérique,
Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
Si vous appuyez sur l'une des touches (sauf sur la touche Marche/Arrêt), l'affichage et les
voyants se rallument.
Arrêt automatique
La fonction d'arrêt automatique met à l'arrêt l'appareil 10 minutes après la fin du programme de lavage.
Cela permet de diminuer la consommation d'énergie.
40
Entretien et nettoyage
Retirez la vaisselle
• Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle
encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
• Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L’acier inox refroidit plus rapidement que la vaisselle.
Entretien et nettoyage
Pour retirer et nettoyer les filtres
Avec des filtres sales, les résultats du lavage sont moins satisfaisants. Contrôlez régulièrement les filtres et nettoyez-les si nécessaire.
1. Pour retirer le filtre (A), tournez-le dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre et
retirez-le du filtre (B).
B
A
2. Le filtre (A) est composé de 2 pièces. Pour
démonter le filtre, séparez-les.
3. Nettoyez soigneusement les pièces sous
l’eau courante.
4. Rassemblez les 2 pièces du filtre (A) et
poussez. Vérifiez qu'elles s'emboîtent correctement.
5. Retirez le filtre (B).
6. Nettoyez soigneusement le filtre (B) sous
l’eau courante.
En cas d'anomalie de fonctionnement
41
7. Replacez le filtre (B) dans sa position initiale. Vérifiez qu'il est correctement placé
sous les deux guides (C).
8. Réinstallez le filtre (A) dans le filtre (B) et
tournez dans le sens des aiguilles d'une
montre jusqu'à la butée.
C
Pour nettoyer les bras d'aspersion
Ne retirez pas les bras d’aspersion
Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez-les à l'aide d'un curedent.
Pour nettoyer les surfaces externes
Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commandes, à
l'aide d'un chiffon doux humide. Utilisez uniquement un peu d'eau savonneuse. N'utilisez
en aucun cas de substances abrasives, de tampons à récurer ou de solvants (acétone).
En cas d'anomalie de fonctionnement
L'appareil ne démarre pas ou se met à l'arrêt en cours de programme.
Essayez d'abord de trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous
n'y arrivez pas, contactez votre service Après-vente.
Anomalie
Code d’erreur
Cause possible
L'appareil n'est pas ap- • Un signal sonore re- Le robinet d'arrivée
provisionné en eau.
tentit.
d'eau est obstrué ou
• L’affichage indique incrusté de tartre.
.
Solution possible
Nettoyez le robinet
d'arrivée d'eau.
La pression d'eau est
trop basse.
Contactez votre Compagnie locale de distribution des eaux.
Le robinet d'arrivée
d'eau est fermé.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le filtre situé dans le
tuyau d'arrivée d'eau
est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée
d'eau n'a pas été raccordé correctement.
Vérifiez le raccordement.
42
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Code d’erreur
Cause possible
Solution possible
Le tuyau d'arrivée
Assurez-vous que le
d'eau est endommagé. tuyau d'arrivée d'eau
n'est pas endommagé.
L'appareil ne vidange
pas.
• Un signal sonore re- Le robinet de l'évier est Nettoyez le robinet de
tentit.
bouché.
l'évier.
• L’affichage indique
.
Le tuyau de vidange
Vérifiez le raccorden'a pas été installé cor- ment.
rectement.
Le tuyau de vidange
est endommagé.
Le système de sécurité • Un signal sonore reanti-débordement
tentit.
s'est déclenché.
• L’affichage indique
.
Le programme ne démarre pas.
Assurez-vous que le
tuyau de vidange n'est
pas endommagé.
Fermez le robinet d'eau
et contactez votre service après-vente.
La porte de l'appareil
est ouverte.
Fermez la porte correctement.
La fiche secteur n'est
pas branchée.
Insérez la fiche dans la
prise secteur.
Un fusible a disjoncté Remplacez le fusible.
dans la boîte à fusibles
de votre habitation.
La fonction Départ différé a été réglée. (Uniquement pour les appareils avec la fonction
Départ différé).
Pour démarrer immédiatement le programme, annulez le départ
différé.
Après avoir effectué ces contrôles, mettez l'appareil en fonctionnement. Le programme
reprend là où il a été interrompu.
Si l'anomalie persiste, contactez le service Après-vente.
Si d'autres codes erreur s'affichent, contactez le service Après-vente.
Les informations nécessaires pour le service Après-vente figurent sur la plaque signalétique.
Nous vous recommandons de noter les informations ici :
Modèle (MOD.)
Numéro du produit (PNC)
Numéro de série (S.N.)
....................
....................
....................
En cas d'anomalie de fonctionnement
43
Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants
Symptôme
La vaisselle n’est pas propre.
Cause possible
Solution possible
Vous n'avez pas sélectionné le Vérifiez que ce programme de
programme approprié pour ce lavage est approprié pour ce tytype de vaisselle et de salissure. pe de vaisselle et de salissure.
Les paniers n'ont pas été char- Chargez les paniers correctegés correctement, l'eau n'a pas ment.
pu accéder à toutes les surfaces.
Les bras d’aspersion ne peuvent Vérifiez qu'une disposition inpas tourner parce que la vais- correcte de la vaisselle ne bloselle est mal positionnée.
que pas les bras d'aspersion.
Les filtres sont encrassés ou
mal montés et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont propres et correctement
montés et installés.
Vous avez utilisé trop peu de
produit de lavage ou avez oublié d'approvisionner le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que la quantité de produit de lavage est suffisante.
Traces de tartre sur la vaisselle. Le réservoir de sel est vide.
L'adoucisseur d'eau a été mal
réglé.
Remplissez le réservoir de sel
régénérant avec du sel spécial
pour lave-vaisselle.
Réglez l'adoucisseur d'eau.
Le bouchon du réservoir à sel Assurez-vous que le bouchon
n'a pas été vissé correctement. du réservoir à sel est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présen- Le dosage du liquide de rinçage Réduisez le dosage du liquide
tent des rayures, des taches
est trop élevé.
de rinçage.
blanches ou un film bleuâtre.
Traces de gouttes d'eau séchée Le dosage du liquide de rinçage Augmentez le dosage du liquide
sur les verres et la vaisselle
est insuffisant.
de rinçage.
La vaisselle est mouillée.
Il se peut que le produit de lavage soit en cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
Vous avez sélectionné un programme de lavage sans phase
de séchage ou avec une phase
de séchage courte.
Laissez la porte du lave-vaisselle entrouverte pendant quelques minutes avant de retirer la
vaisselle.
La vaisselle est mouillée et ter- Le distributeur de liquide de
ne.
rinçage est vide.
La fonction « Tout en 1 » est activée. (Le distributeur de liquide
de rinçage s'arrête automatiquement).
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
Activez le distributeur de liquide de rinçage. Reportez-vous
au chapitre « Pour activer le distributeur de liquide de rinçage ».
44
Caractéristiques techniques
Pour activer le distributeur de liquide de rinçage
1. Mettez l'appareil en fonctionnement.
2. Contrôlez que l'appareil est en mode Programmation.
3. Appuyez et maintenez appuyées les touches B et C.
– Les voyants du programme au-dessus des touches de fonction A, B et C clignotent
4. Relâchez les touches de fonction B et C.
5. Appuyez sur la touche de fonction B.
– Les voyants des touches de fonction A et C s'éteignent.
– Le voyant du programme au-dessus de la touche de fonction B continue de clignoter
– Le niveau actuel est indiqué sur l'affichage numérique.
Distributeur de liquide de rinçage désactivé
Distributeur de liquide de rinçage activé
6. Appuyez à nouveau sur la touche de fonction B.
– L'affichage indique le nouveau réglage.
7. Mettez l'appareil à l'arrêt pour mémoriser l'opération.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Pression de l'eau d'alimentation
Arrivée d'eau
Capacité
1)
Largeur
596 mm
Hauteur
850 mm
Profondeur
625 mm
Minimale
0,5 bars (0,05 MPa)
Maximale
8 bars (0,8 MPa)
Eau froide ou eau chaude
maximum 60 °C
Couverts
12
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 po).
La plaque signalétique située sur le bord intérieur de la porte de l'appareil donne des informations sur le branchement électrique.
Si l'eau chaude est produite à partir de sources énergétiques alternatives plus respectueuses
de l'environnement (par ex. panneaux solaires ou photovoltaïques et énergie éolienne),
utilisez un raccordement à l'eau chaude pour réduire la consommation énergétique.
En matière de protection de l'environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et
recyclage du matériel électrique et électronique).
Installation
45
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les
services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les bacs de
recyclage prévus à cet effet.
Instructions d'installation
Installation
Encastrement
Placez l’appareil à proximité d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un dispositif d'évacuation
d'eau
Enlevez le dessus de l'appareil pour encastrer celui-ci sous un évier ou un plan de travail
de cuisine.
Vérifiez que les dimensions de la niche correspondent aux dimensions de l'illustration.
Pour enlever le plan de travail de l'appareil
1. Dévissez les vis situées à l'arrière (1).
46
Installation
2. Tirez le plan de travail par l'arrière (2).
3. Soulevez le plan de travail et dégagez-le
des emboîtements avant (3).
4. Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce que
l'appareil soit à niveau.
5. Installez l'appareil sous le plan de travail
de la cuisine. Veillez à ne pas écraser ni
tordre les tuyaux d'eau au cours de l'installation.
Pour mettre l'appareil à niveau
Le niveau de l'appareil est correct lorsque la porte ferme parfaitement.
Si l'appareil n'est pas correctement à niveau, la porte entre en contact avec les deux côtés
du meuble.
Desserrez ou serrez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement à niveau.
Raccordement du tuyau de vidange
max 400 cm
Raccordez le tuyau de vidange :
• Au robinet de sortie de l'évier et fixez-le sous le plan de travail. Cela empêche les eaux
usées de l'évier de repartir dans l'appareil.
• A une conduite fixe dotée d'une ventilation
max 85 cm
spéciale. Le diamètre intérieur ne doit pas
être inférieur à 4 cm.
Enlevez le bouchon d'évier lorsque l'appareil
min 40 cm
évacue l'eau pour empêcher tout reflux de l'eau
vers l'appareil.
La rallonge de tuyau ne doit pas dépasser 2 mètres. Son diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un
embout du siphon sous l'évier, n'oubliez pas d'enlever toute la membrane en plastique (A). Si vous
oubliez d'enlever la membrane, des particules
d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps
et de boucher l'embout du tuyau de vidange du
lave-vaisselle.
Un dispositif de sécurité empêche l'eau sale de retourner dans l'appareil. Si le robinet de votre évier
est doté d'un clapet de retenue, cela risque d'entraver la vidange correcte de l'appareil. Enlevez le clapet de retenue.
Inhalt
47
Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben.
Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese
Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge
perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei
Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren. Und geben Sie diese Benutzerinformation bitte an einen
eventuellen neuen Besitzer dieses Gerätes weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät.
Inhalt
Gebrauchsanweisung
Sicherheitshinweise
Sicherheit von Kindern und
schutzbedürftigen Personen
Allgemeine Sicherheitshinweise
Verwendung
Reinigung und Pflege
Installation
Frostschutzmaßnahmen
Wasseranschluss
Elektrischer Anschluss
Kundendienst
Entsorgung des Geräts
Gerätebeschreibung
48
48
48
49
49
49
50
50
51
51
52
Bedienblende
Cancel-Taste (Abbruch)
Programmwahltasten
Extra-Silent-Programmtaste
Taste Multitab
Zeitvorwahltaste
Display
Funktionstasten
Einstellmodus
Vor der ersten Inbetriebnahme
53
54
54
54
54
54
54
54
55
55
Einstellen des Wasserenthärters
Manuelle Einstellung
Elektronische Einstellung
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Verwendung von Reinigungsmittel und
Klarspüler
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Verwendung von Klarspülmittel
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
55
56
56
57
48
48
57
57
58
58
Funktion "Multitab"
58
Laden von Besteck und Geschirr
59
Hinweise und Tipps
59
Spülprogramme
60
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
61
Einstellen und Starten eines Spülprogramms
ohne Zeitvorwahl
61
Einstellen und Starten eines Spülprogramms
mit Zeitvorwahl
61
Unterbrechung eines Spülprogramms
61
Abbruch eines Spülprogramms oder der
Zeitvorwahl
62
Am Ende des Spülprogramms
62
Automatische Abschaltung
62
Entnehmen des Spülguts
62
Reinigung und Pflege
63
Entfernen und Reinigen der Filter
63
Reinigen der Sprüharme
63
Reinigen der Außenseiten
64
Was tun, wenn …
64
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind
nicht zufriedenstellend
65
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
66
Technische Daten
67
Umwelttipps
Montageanleitung
67
68
Montage
Installation als Einbaugeschirrspüler
Entfernen der Arbeitsplatte des Geräts
68
68
Nivellieren des Geräts
68
69
48
Sicherheitshinweise
Anschluss des Ablaufschlauchs
69
Änderungen vorbehalten
Gebrauchsanweisung
Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor der Installation und Anwendung sorgfältig dieses Handbuch:
• Für Ihre persönliche Sicherheit und die Sicherheit Ihres Eigentums.
• Für die Achtung der der Umwelt.
• Für die korrekte Bedienung des Geräts.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch wenn Sie dieses
anderswo aufstellen oder verkaufen.
Der Hersteller ist nicht dafür verantwortlich, wenn eine inkorrekte Installation und Verwendung Schäden verursacht.
Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen dieses
Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der
Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsoder Verletzungsgefahr.
• Bewahren Sie alle Reinigungsmittel an einem sicheren Ort auf. Reinigungsmittel dürfen
nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Halten Sie Kinder und kleine Tiere vom geöffneten Gerät fern.
Allgemeine Sicherheitshinweise
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
• Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen des Reinigungsmittelherstellers, um Verätzungen an Augen, Mund oder im Hals zu vermeiden.
• Trinken Sie kein Wasser aus dem Geschirrspüler. Es können Reinigungsmittelrückstände
im Gerät zurückbleiben.
• Schließen Sie nach dem Beladen oder Entladen des Gerätes stets die Tür, um Verletzungen
oder das Stolpern über die offene Tür zu vermeiden.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf die offene Tür.
Verwendung
• Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt und darf nicht für gewerbliche, industrielle oder sonstige Zwecke verwendet werden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, als für die es gefertigt wurde. Sie
vermeiden damit Verletzungen von Personen oder Schäden am Eigentum.
• Spülen Sie in diesem Gerät ausschließlich spülmaschinengeeignete Haushaltsutensilien.
Sicherheitshinweise
49
• Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren
Produkten benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche nicht in die Nähe oder auf
das Gerät. Dabei besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Stellen Sie Messer und andere spitze Gegenstände mit der Spitze nach unten in den
Besteckkorb. Wenn dies nicht möglich ist, legen Sie sie horizontal in den Oberkorb oder
in den Messerkorb. (Nicht alle Modelle sind mit einem Messerkorb ausgestattet.)
• Verwenden Sie für Geschirrspüler ausschließlich dafür vorgesehene Produkte (Reinigungsmittel, Salz, Klarspülmittel).
• Die Verwendung von Salzarten, die nicht für Geschirrspüler vorgesehen sind, kann zur
Beschädigung des Wasserenthärters führen.
• Füllen Sie das Gerät mit Salz, bevor Sie ein Spülprogramm starten. Die Salzkörner und
das Salzwasser können Korrosion und damit ein Loch im Boden Ihres Geräts verursachen.
• Füllen Sie nie andere Produkte als Klarspülmittel (wie z. B. Reinigungsmittel für Geschirrspüler, Flüssigreiniger) in den Klarspülmittel-Dosierer. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme sich ungehindert bewegen können, bevor Sie
ein Spülprogramm starten.
• Wenn Sie die Tür öffnen, während das Gerät in Betrieb ist, kann heißer Dampf austreten.
Dabei besteht die Gefahr von Hautverbrennungen.
• Nehmen Sie vor dem Ende des Spülprogramms kein Geschirr aus dem Gerät.
Reinigung und Pflege
• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.
• Verwenden Sie keine entflammbaren Produkte oder Produkte, die Korrosion verursachen.
• Benutzen Sie den Geschirrspüler nie ohne Filter. Vergewissern Sie sich, dass die Filter
ordnungsgemäß eingesetzt sind. Falsch eingesetzte Filter führen zu nicht zufriedenstellenden Spülergebnissen und einer Beschädigung des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl. Dabei besteht Stromschlaggefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.
Installation
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde.
Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an und wenden Sie sich bei Bedarf an den
Lieferanten.
• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien.
• Die Elektro- und Sanitärinstallation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts dürfen nur
durch qualifizierte Personen erfolgen, damit Geräteschäden oder Verletzungen vermieden werden.
• Achten Sie darauf, dass der Netzstecker während der Installation nicht an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
• Bohren Sie keine Löcher ins Gehäuse des Geräts. Dabei könnten hydraulische oder elektrische Bauteile beschädigt werden.
Frostschutzmaßnahmen
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken
kann.
• Der Hersteller haftet nicht für Frostschäden.
50
Sicherheitshinweise
Wasseranschluss
• Verwenden Sie neue Schläuche und keine gebrauchten Schläuche für den Anschluss an
die Wasserversorgung.
• Schließen Sie das Gerät nicht sofort an neue oder lange nicht mehr benutzte Schläuche
an, sondern lassen Sie zunächst das Wasser ein paar Minuten durch den Schlauch fließen
und schließen Sie erst dann den Zulaufschlauch an.
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche bei der Geräteinstallation nicht zu quetschen
oder zu beschädigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein
Wasser austreten kann.
• Prüfen Sie bei der ersten Verwendung des Gerätes, dass die Schläuche keine Wasserlecks
aufweisen.
• Der Wasserzulaufschlauch ist doppelwandig und besitzt ein inneres Netzkabel und ein
Sicherheitsventil. Der Wasserzulaufschlauch steht nur unter Druck, wenn das Wasser
durchläuft. Wenn der Wasserzulaufschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht
das Sicherheitsventil den Wasserzulauf.
– Gehen Sie beim Anschluss des Wasserzulaufschlauchs vorsichtig vor:
– Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil nicht in Wasser.
– Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist.
– Wenden Sie sich für den Austausch des Wasserzulaufschlauchs mit Sicherheitsventil an den Kundendienst.
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Elektrischer Anschluss
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer
Haushaltsstromversorgung entsprechen.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, Steckerleisten oder Verlängerungskabel, da
andernfalls Brandgefahr besteht.
Sicherheitshinweise
51
• Ersetzen oder wechseln Sie nicht selbst das Netzkabel, sondern wenden Sie sich an den
Kundendienst.
• Achten Sie darauf, den Netzstecker und das Netzkabel hinter dem Gerät nicht zu quetschen oder zu beschädigen.
• Wählen Sie eine Netzsteckdose, die auch nach der Installation des Gerätes noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten,
sondern ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
Kundendienst
• Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen an dem Gerät Reparaturarbeiten durchführen. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.
• Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden:
– Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
– Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
– Entfernen Sie die Türverriegelung und entsorgen Sie diese. So wird verhindert, dass
Kinder oder kleine Tiere im Gerät eingeschlossen werden können. Andernfalls besteht
Erstickungsgefahr.
WARNUNG!
Die Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind gefährlich und können Korrosion verursachen!
• Sollte sich mit diesen Reinigungsmitteln ein Unfall ereignen, wenden Sie sich umgehend
an Ihre örtliche Vergiftungszentrale und einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in den Mund gelangen, wenden Sie sich umgehend an Ihre
örtliche Vergiftungszentrale und einen Arzt.
• Sollte das Reinigungsmittel in die Augen gelangen, konsultieren Sie umgehend an einen
Arzt und spülen Sie die Augen mit Wasser aus.
• Bewahren Sie die Reinigungsmittel an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kindern auf.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen, solange sich Reinigungsmittel im Reinigungsmittelbehälter befindet.
• Füllen Sie das Gerät erst mit Reinigungsmittel, kurz bevor Sie ein Spülprogramm starten.
52
Gerätebeschreibung
Gerätebeschreibung
11
10
1
9
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Oberkorb
Wasserhärtestufen-Wähler
Salzbehälter
Reinigungsmittelbehälter
Klarspülmittel-Dosierer
Typenschild
Filter
Unterer Sprüharm
Oberer Sprüharm
Oberster Sprüharm
Arbeitsplatte
8
7
6
Bedienblende
53
Bedienblende
7
1
2
10
A
B
3
4 5 6
9
C
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ein-/Aus-Taste
Abbruch-Taste
Programmwahltasten
Extra-Silent-Programmtaste
Multitab-Taste
Zeitvorwahltaste
Display
Funktionstasten
Kontrolllampen
Programmkontrolllampen
Kontrolllampen
1)
Leuchtet auf, wenn der Salzbehälter aufgefüllt werden muss. Siehe Abschnitt
„Gebrauch von Salz für Geschirrspüler“.
Die Kontrolllampe für Salz kann nach dem Nachfüllen von Salz noch einige
Stunden leuchten. Dies hat jedoch keine unerwünschte Auswirkung auf den
Gerätebetrieb.
54
Bedienblende
Kontrolllampen
1)
MULTITAB
Leuchtet auf, wenn der Klarspülmittelbehälter nachgefüllt werden muss. Siehe
Abschnitt „Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler“.
Leuchtet beim Einschalten der Funktion Multitab auf. Siehe Abschnitt „Funktion
Multitab“.
1) Während eines laufenden Spülprogramms leuchten die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel nie auf,
auch wenn die Salz- und Klarspülmittelbehälter leer sind.
Cancel-Taste (Abbruch)
Mit dieser Taste können Sie ein Spülprogramm oder eine Zeitvorwahl löschen Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Programmwahltasten
Mit diesen Tasten erfolgt die Auswahl des Spülprogramms. Drücken Sie eine der Tasten so
oft, bis die Kontrolllampe des gewünschten Programms aufleuchtet.
Nähere Informationen über die Spülprogramme finden Sie im Abschnitt „Spülprogramme“.
Extra-Silent-Programmtaste
Dies ist ein Spülprogramm, das mit einem geringen Geräuschpegel arbeitet.
Während des Extra-Silent-Programms arbeitet die Pumpe mit sehr niedriger Drehzahl und
erreicht damit eine Geräuschreduktion von 25 % im Vergleich zum normalen Programm.
Aus diesem Grund ist die Laufzeit des Programms sehr viel länger.
Wählen Sie dieses Spülprogramm zu Zeiten mit günstigeren Stromtarifen.
Taste Multitab
Drücken Sie zum Ein-/Abschalten der Funktion Multitab die Multitab-Taste. Siehe den Abschnitt „Funktion Multitab“.
Zeitvorwahltaste
Benutzen Sie diese Taste, um den Start des Spülprogramms zwischen 1 und 24 Stunden zu
verzögern. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Display
Das Display zeigt an:
• Elektronische Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Ein-/Abschaltung des Klarspülmittel-Dosierers (nur bei aktiver Funktion Multitab).
• Dauer des Spülprogramms.
• Restlaufzeit bis zum Programmende.
• Ende des Spülprogramms. Das Display zeigt eine Null an.
• Restzeit bis zum Ende der Startverzögerung.
• Fehlercodes.
Funktionstasten
Benutzen Sie die Funktionstasten für folgende Vorgänge:
• Zur elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe. Siehe Abschnitt „Einstellen des
Wasserenthärters“.
Vor der ersten Inbetriebnahme
55
• Zum Ein-/Abschalten des Klarspülmittel-Dosierers, wenn die Funktion Multitab eingeschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für folgende Einstellungen im Einstellmodus befinden:
• Für Auswahl und Start eines Spülprogramms und/oder der Zeitvorwahl.
• Für die elektronischen Einstellung der Wasserenthärterstufe.
• Zum Ein-/Ausschalten des Klarspülmittel-Dosierers.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn:
– Alle Programmkontrolllampen aufleuchten.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Gerät ist nicht im Einstellmodus, wenn:
– Nur eine Programmkontrolllampe aufleuchtet.
– Das Display zeigt die Dauer des Spülprogramms oder die Zeitvorwahl an.
– Um in den Einstellmodus zurückzukehren, müssen Sie das Programm oder den Start
der Zeitvorwahl abbrechen. Siehe Abschnitt „Auswählen und Starten eines Spülprogramms“.
Vor der ersten Inbetriebnahme
Bitte halten Sie sich für die folgenden Schritte genau an die Anweisung:
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters der Wasserhärte in Ihrem Gebiet
entspricht und stellen Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel auf.
4. Ordnen Sie Geschirr und Besteck in den Geschirrspüler ein.
5. Stellen Sie je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad das passende Spülprogramm ein.
6. Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit der passenden Menge an Reinigungsmittel.
7. Starten Sie das Spülprogramm.
Wenn Sie Reinigertabletten („3 in 1“, „4 in 1“, „5 in 1“ etc.) verwenden, siehe Abschnitt
„Funktion Multitab“.
Einstellen des Wasserenthärters
Der Wasserenthärter entfernt im Wasser enthaltene Minerale und Salze. Minerale und Salze
können sich negativ auf die Funktion des Gerätes auswirken.
Gleichwertige Messeinheiten der Wasserhärte:
• Deutsche Wasserhärtegrade (dH°)
• Französische Wasserhärtegrade (°TH)
• mmol/l (Millimol pro Liter - internationale Einheit für Wasserhärtegrade)
• Clarke-Werte.
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein. Bei
Bedarf erfahren Sie den Härtegrad bei Ihrem Wasserversorger.
56
Einstellen des Wasserenthärters
Wasserhärte
Wasserhärteeinstellung
°dH
°TH
mmol/l
Clarke
manuell
elektronisch
51 - 70
91 - 125
9,1 - 12,5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7,6 - 9,0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6,5 - 7,5
46 - 52
2 1)
8
29 - 36
51 - 64
5,1 - 6,4
36 - 45
2 1)
7
23 - 28
40 - 50
4,0 - 5,0
28 - 35
2 1)
6
19 - 22
33 - 39
3,3 - 3,9
23 - 27
2 1)
5 1)
15 - 18
26 - 32
2,6 - 3,2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1,9 - 2,5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0,7 - 1,8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0,7
<5
1 2)
1 2)
1) Werkseinstellung.
2) Kein Salz erforderlich.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch einstellen.
Manuelle Einstellung
Drehen Sie den Wasserhärtestufen-Wähler auf die
Stufe 1 oder 2 (siehe die Tabelle).
Elektronische Einstellung
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die Funktionstasten B und C gedrückt, bis die Programmkontrolllampen über
den Funktionstasten A, B und C zu blinken beginnen.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste A.
– Die Programmkontrolllampen über den Funktionstasten B und C erlöschen.
– Die Programmkontrolllampe über der Funktionstaste A blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
= Stufe 5 an.
Beispiel: Das Display zeigt
6. Drücken Sie mehrmals die Funktionstaste A, bis das Display die gewünschte Einstellung
anzeigt.
7. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Einstellung zu speichern.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
57
Wenn der Wasserenthärter elektronisch auf Stufe 1 eingestellt ist, bleibt die Salzkontrollleuchte dunkel.
Gebrauch von Salz für Geschirrspüler
Gehen Sie wie folgt vor, um den Salzbehälter aufzufüllen:
1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu öffnen.
2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter
Wasser (nur vor der ersten Benutzung).
3. Verwenden Sie den Trichter, um den Behälter mit Salz zu füllen.
4. Entfernen Sie das Salz, das sich um die
Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
5. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn,
um den Salzbehälter zu schließen.
Es ist normal, dass beim Befüllen mit Salz
Wasser aus dem Salzbehälter überläuft.
Verwendung von Reinigungsmittel und Klarspüler
1
3
2
4
30
7
4
MA X
+
3 2
-
1
20
6
5
Gebrauch von Reinigungsmitteln
Um die Umwelt zu schützen, verwenden Sie nicht mehr als die korrekte Reinigermenge.
Beachten Sie die Empfehlungen des Reinigungsmittelsherstellers auf der Reinigerverpackung.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Reinigungsmittelbehälter zu füllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 2 die Freigabetaste 7 des Reinigungsmittelbehälters.
58
Funktion "Multitab"
2. Füllen Sie das Reinigungsmittel in den Behälter. 1 .
3. Wenn das Spülprogramm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Innenseite der Gerätetür.
4. Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den Reinigungsmittelbehälter. 1 .
5. Schließen Sie den Reinigungsmittelbehälter, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Reinigungsmittel unterschiedlicher Marken lösen sich unterschiedlich schnell auf. Einige
Geschirrspüler-Tabs erbringen bei kurzen Spülprogrammen keine optimalen Ergebnisse.
Wählen Sie lange Spülprogramme, wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, damit sich
das Reinigungsmittel vollständig auflösen kann.
Verwendung von Klarspülmittel
Klarspülmittel ermöglichen das Trocknen des Geschirrs ohne Streifen und Flecken.
Der Klarspülmittel-Dosierer fügt während des letzten Spülgangs automatisch Klarspülmittel hinzu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Klarspülmittel-Dosierer aufzufüllen:
1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels 6 die Freigabetaste 5 des Klarspülmittel-Dosierers.
2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer 3 mit Klarspülmittel. Die Markierung „max“ zeigt
den maximalen Pegel an.
3. Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch auf, um zu große
Schaumbildung während des Spülprogramms zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Klarspülmittel-Dosierer, indem Sie auf den Deckel drücken, bis er
einrastet.
Einstellung der Klarspülmitteldosierung
Werkseitige Einstellung: Stufe 3.
Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4
(höchste Dosierung) einstellen.
Drehen Sie den Klarspülmittelwähler 4 zur Erhöhung oder Verringerung der Dosierung.
Funktion "Multitab"
Die Funktion Multitab ermöglicht die Verwendung von Kombi-Reinigungstabletten.
Dies Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel und Geschirrspülsalz. Einige
Tabletten-Sorten können auch andere Zusätze enthalten.
Stellen Sie sicher, dass diese Reinigungstabletten für Ihre Wasserhärte geeignet sind. Beachten Sie hierzu die Herstellerangaben.
Wenn Sie die Funktion Multitab einschalten, bleibt sie so lange aktiv, bis Sie sie wieder
abschalten.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch den Zufluss von Klarspülmittel und Salz.
Die Funktion Multitab deaktiviert die Kontrolllampen für Salz und Klarspülmittel.
Die Programmdauer kann sich erhöhen, wenn Sie die Funktion Multitab verwenden.
Laden von Besteck und Geschirr
59
Aktivieren Sie die Funktion Multitab vor dem Start des Spülprogramms.
Sie können die Funktion Multitab nicht mehr ein- oder ausschalten, wenn das Programm
bereits angelaufen ist.
Schalten Sie die Funktion Multitab wie folgt ein:
• Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe leuchtet auf.
Zur Deaktivierung der Funktion Multitab für die separate Verwendung von
Reinigungsmittel, Salz und Klarspülmittel:
1. Drücken Sie die Multitab-Taste. Die Multitab-Kontrolllampe erlischt.
2. Füllen Sie den Salzbehälter und den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Stellen Sie den Wasserenthärter auf die höchste Stufe ein.
4. Führen Sie ein Spülprogramm ohne Geschirr aus.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein.
6. Stellen Sie die Klarspülmitteldosierung ein.
Laden von Besteck und Geschirr
Siehe Broschüre „Beispiele für ProClean-Beladungen“.
Hinweise und Tipps
Benutzen Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Wasser absorbierenden Gegenständen (z.
B. Schwämme und Geschirrtücher).
• Bevor Sie das Gerät mit Geschirr und Besteck beladen, gehen Sie wie folgt vor:
– Entfernen Sie alle Lebensmittelreste vom Geschirr.
– Weichen Sie angebrannte Reste in Pfannen oder Töpfen ein.
• Achten Sie beim Einordnen von Geschirr und Besteck auf Folgendes:
– Ordnen Sie Hohlgefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
– Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser in Behältnissen oder Vertiefungen sammeln
kann.
– Stellen Sie sicher, dass Geschirr und Besteck nicht aneinander klebt.
– Achten Sie darauf, dass die Gläser sich nicht gegenseitig berühren.
– Legen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb.
– Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck, so können sie nicht zusammenkleben.
– Ordnen Sie das Spülgut so an, dass das Wasser die Oberflächen aller Geschirrteile
erreicht.
• Kunststoffgeschirr und Töpfe mit Antihaftbeschichtung neigen dazu, Wassertropfen zurückzuhalten.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände in den Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass diese nicht
verrutschen können.
60
Spülprogramme
Spülprogramme
Spülprogramme
Programm
Verschmutzungsgrad
Spülgut
Programmbeschreibung
AUTO 45°-70°1)
Beliebig
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C oder 70 °C
1 oder 2 mittlere Spülgänge
Klarspülgang
Trocknen
INTENSIV PRO 70°
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
30 MIN 60°2)
Normal/leicht
verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 60 °C
Spülgang
ECO 50°3)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang bis zu 50 °C
1 Zwischenklarspülgang
Klarspülgang
Trocknen
Normal/leicht
verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Hauptspülgang 45 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
50 MIN 55°
Leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 55 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
EXTRA SILENT
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
1 mittlerer Spülgang
Klarspülgang
Trocknen
1) Das Gerät stellt die Wassertemperatur und Wassermenge automatisch ein. Diese hängen vom
Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab und davon, ob das Gerät ganz oder teilweise beladen ist. Die
Programmdauer und Verbrauchswerte können sich ändern.
2) Wenn Sie eine geringe Beladung haben, bietet dieses Programm eine zeitsparende Lösung mit perfekten
Spülergebnissen.
3) Testprogramm für Prüfinstitute. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
Verbrauchswerte
Energie (kWh)
Programm 1)
Wasser (in Litern)
AUTO 45°-70°
0,9 - 1,7
8 - 15
INTENSIV PRO 70°
1,5 - 1,7
13 - 15
30 MIN 60°
0,9
9
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Energie (kWh)
Programm 1)
ECO 50°
61
Wasser (in Litern)
0,9 - 1,0
9 - 11
0,8 - 0,9
11 - 12
50 MIN 55°
1,0 - 1,2
10 - 11
EXTRA SILENT
1.1 - 1,2
9 - 11
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Druck und Temperatur des Wassers, die Schwankungen in der Stromversorgung und die
Geschirrmenge können diese Werte verändern.
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
Einstellen und Starten eines Spülprogramms ohne Zeitvorwahl
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie die Tür.
Schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
Wählen Sie ein Spülprogramm. Siehe hierzu „Spülprogramme“.
– Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
– Alle anderen Programmkontrolllampen erlöschen.
– Die Programmdauer blinkt im Display.
5. Schließen Sie die Gerätetür. Das Spülprogramm startet automatisch.
Sie können das Spülprogramm auch bei geschlossener Tür wählen. Wenn Sie eine Programmtaste drücken, haben Sie nur 3 Sekunden Zeit, um ein anderes Spülprogramm zu
wählen. Nach diesen 3 Sekunden beginnt das ausgewählte Programm automatisch.
Einstellen und Starten eines Spülprogramms mit Zeitvorwahl
1. Öffnen Sie die Tür.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie ein Spülprogramm.
3. Drücken Sie die Zeitvorwahltaste mehrmals, bis das Display die notwendige Anzahl der
Stunden der Zeitvorwahl anzeigt.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
– Der Ablauf der Zeitvorwahl beginnt automatisch.
– Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Spülprogramm automatisch.
Das Öffnen der Tür unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft die Zeitvorwahl ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Sie können die Zeitvorwahl auch bei geschlossener Tür wählen. Wenn Sie ein Spülprogramm
auswählen, haben Sie nur 3 Sekunden, um die Zeitvorwahl auszuwählen. Nach diesen 3
Sekunden beginnt das ausgewählte Spülprogramm automatisch.
Unterbrechung eines Spülprogramms
• Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
62
Auswählen und Starten eines Spülprogramms
– Das Spülprogramm stoppt.
• Schließen Sie die Gerätetür.
– Das Spülprogramm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Abbruch eines Spülprogramms oder der Zeitvorwahl
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl noch nicht gestartet sind, können Sie die
Auswahl ändern.
Wenn ein Spülprogramm oder die Zeitvorwahl in Betrieb sind, kann die Auswahl nicht mehr
geändert werden. Für eine neue Auswahl muss das Spülprogramm oder die Zeitvorwahl
abgebrochen werden.
Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, wird automatisch auch das ausgewählte Spülprogramm gelöscht. In diesem Fall müssen Sie das Spülprogramm erneut auswählen.
1. Drücken und halten Sie die Abbruch-Taste so lange, bis alle Programm-Kontrolllampen
aufleuchten.
2. Bevor Sie ein neues Spülprogramm wählen, kontrollieren Sie, ob der Reinigungsmittelbehälter gefüllt ist.
Am Ende des Spülprogramms
•
•
1.
2.
3.
Das Gerät stoppt automatisch.
Das Display zeigt 0 an
Schalten Sie das Gerät aus.
Öffnen Sie die Tür des Gerätes.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten einen Spaltbreit die
Tür.
• Wenn Sie das Gerät nicht innerhalb von drei Minuten nach Ende eines Spülprogramms
abschalten:
– Erlöschen alle Kontrolllampen
– Zeigt das Display eine einzelne horizontale Linie an
Dies hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Das Display und die Kontrolllampen leuchten wieder, wenn Sie eine beliebige Taste (nicht
die Ein-/Aus-Taste) drücken.
Automatische Abschaltung
Die Automatische Abschaltung schaltet das Gerät 10 Minuten nach dem Ende des Waschprogramms automatisch ab.
Dies hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
Entnehmen des Spülguts
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen, bevor Sie es aus dem Geschirrspüler entnehmen. Heißes
Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und dann den Oberkorb.
• An den Innenseiten und an der Gerätetür kann sich Wasser niederschlagen, da sich Edelstahl schneller abkühlt als das Geschirr.
Reinigung und Pflege
63
Reinigung und Pflege
Entfernen und Reinigen der Filter
Schmutzige Filter beeinträchtigen das Spülergebnis. Prüfen Sie die Filter regelmäßig und
reinigen Sie diese, falls nötig.
1. Drehen Sie den Filter (A) gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen und ziehen Sie ihn aus dem Filter (B).
B
A
2. Filter (A) besteht aus zwei Teilen. Ziehen
Sie diese auseinander, um sie zu zerlegen.
3. Reinigen Sie die Teile gründlich unter
fließendem Wasser.
4. Setzen Sie die beiden Teile des Filters (A)
ineinander und drücken Sie diese zusammen. Vergewissern Sie sich, dass sie korrekt
ineinander sitzen.
5. Nehmen Sie den Filter (B) heraus.
6. Reinigen Sie den Filter (B) gründlich unter
fließendem Wasser.
7. Setzen Sie den Filter (B) wieder in die ursprüngliche Position ein. Vergewissern Sie
sich, dass er korrekt unter den beiden Führungen (C) sitzt.
8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B)
ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn,
bis er einrastet.
C
Reinigen der Sprüharme
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cocktailspieß.
64
Was tun, wenn …
Reinigen der Außenseiten
Reinigen Sie die Außenseiten und die Bedienblende des Gerätes mit einem weichen feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel,
Metallschwämmchen oder Lösungsmittel (Azeton usw.).
Was tun, wenn …
Das Gerät startet nicht oder hält während des Betriebs an.
Versuchen Sie zuerst, eine Lösung für das Problem zu finden (beachten Sie die Tabelle). Ist
dies nicht möglich, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Störung
Das Gerät füllt kein
Wasser ein.
Fehlercode
• Ein Signalton ertönt.
• Das Display zeigt
.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Wasserhahn ist
Reinigen Sie den Wasblockiert oder durch
serhahn.
Kalkablagerungen verstopft.
Der Wasserdruck ist zu Wenden Sie sich an Ihniedrig.
ren lokalen Wasserversorger.
Der Wasserhahn ist zu- Drehen Sie den Wasgedreht.
serhahn auf.
Der Filter im Wasser- Reinigen Sie den Filter.
zulaufschlauch ist verstopft.
Der WasserzulaufVergewissern Sie sich,
schlauch ist nicht rich- dass die Schlauchvertig angeschlossen.
bindung in Ordnung
ist.
Das Gerät pumpt das
Wasser nicht ab.
• Ein Signalton ertönt.
• Das Display zeigt
.
Der Wasserzulaufschlauch ist beschädigt.
Stellen Sie sicher, dass
der Wasserzulaufschlauch nicht beschädigt ist.
Der Siphon ist verstopft.
Reinigen Sie den Siphon.
Der WasserablaufVergewissern Sie sich,
schlauch ist nicht rich- dass die Schlauchvertig angeschlossen.
bindung in Ordnung
ist.
Der Ablaufschlauch ist Stellen Sie sicher, dass
beschädigt.
der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
Was tun, wenn …
Störung
Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst.
Fehlercode
Mögliche Ursache
• Ein Signalton ertönt.
• Das Display zeigt
.
Das Programm startet
nicht.
65
Mögliche Abhilfe
Drehen Sie den Wasserhahn zu und wenden Sie sich an den
Kundendienst.
Die Gerätetür ist offen. Schließen Sie die Tür
richtig.
Der Netzstecker ist
nicht eingesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Sicherung im
Haussicherungskasten
ist durchgebrannt.
Tauschen Sie die Sicherung aus.
Die Zeitvorwahl ist
eingestellt. (Nur an
Geräten mit Zeitvorwahl.)
Um das Programm sofort zu starten, brechen Sie die Zeitvorwahl ab.
Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie es überprüft haben. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Fehlercodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die vom Kundendienst benötigten Daten finden Sie auf dem Typenschild.
Wir empfehlen, dass Sie folgende Daten hier notieren:
Modell (MOD.)
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer (S.N.)
....................
....................
....................
Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend
Störung
Das Geschirr ist nicht sauber.
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das ausgewählte Spülprogramm ist für das Spülgut und
den Verschmutzungsgrad
nicht geeignet.
Stellen Sie sicher, dass für das
Spülgut und den Verschmutzungsgrad das geeignete Spülprogramm ausgewählt wird.
Die Körbe waren nicht richtig
beladen, so dass das Wasser
nicht alle Oberflächen berührte.
Beladen Sie die Körbe richtig.
Aufgrund falsch angeordneten Stellen Sie sicher, dass keine inSpülguts konnte sich der
korrekte Beladung die SprüharSprüharm nicht frei drehen.
me blockieren kann.
Die Filter sind verschmutzt,
nicht richtig montiert oder
nicht korrekt eingesetzt.
Kontrollieren Sie, ob die Filter
sauber, richtig montiert und
korrekt eingesetzt sind.
66
Was tun, wenn …
Störung
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Die Reinigungsmittelmenge
war nicht ausreichend oder es
wurde kein Reinigungsmittel
verwendet.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsmittelmenge ausreichend ist.
Kalkablagerungen auf dem Ge- Der Salzbehälter ist leer.
schirr.
Schlieren, Streifen, milchige
Flecken oder blauschimmernder Belag auf Gläsern und Geschirr.
Füllen Sie den Salzbehälter mit
Geschirrspülsalz.
Falsche Einstellung des Wasserenthärters
Stellen Sie den Wasserenthärter entsprechend ein.
Verschlusskappe des Salzbehälters nicht richtig geschlossen.
Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter richtig geschlossen ist.
Klarspülmitteldosierung zu
hoch.
Klarspülmitteldosierung verringern.
Flecken von getrockneten Was- Klarspülmitteldosierung zu
sertropfen auf Gläsern und Ge- niedrig.
schirr.
Klarspülmitteldosierung erhöhen.
Die Ursache kann auch beim
Reinigungsmittel liegen.
Verwenden Sie eine andere Reinigungsmittelmarke.
Sie haben ein Spülprogramm
ohne Trocknungsgang oder mit
einem verkürzten Trocknungsgang gewählt.
Lassen Sie die Tür des Geschirrspülers für einige Minuten einen Spaltbreit geöffnet, bevor
Sie das Geschirr entnehmen.
Das Geschirr ist nass und glanz- Der Klarspülmittel-Dosierer ist
los.
leer.
Füllen Sie den KlarspülmittelDosierer mit Klarspülmittel auf.
Das Geschirr ist nass.
Die Funktion Multitab ist eingeschaltet. (Der KlarspülmittelDosierer wird automatisch abgeschaltet.)
Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein. Siehe Abschnitt „Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers“.
Einschalten des Klarspülmittel-Dosierers
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Das Gerät muss sich im Einstellmodus befinden.
3. Halten Sie die beiden Funktionstasten B und C gleichzeitig gedrückt.
– Die Programmkontrolllampen über den Funktionstasten A, B und C beginnen zu
blinken.
4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C los.
5. Drücken Sie Funktionstaste B.
– Die Programmkontrolllampen über den Funktionstasten A und C erlöschen.
– Die Programmkontrolllampe über der Funktionstaste B blinkt weiterhin.
– Im Display wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
Klarspülmittel-Dosierer abgeschaltet
Technische Daten
67
Klarspülmittel-Dosierer eingeschaltet
6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut.
– Im Display wird die neue Einstellung angezeigt.
7. Schalten Sie das Gerät aus, damit die Einstellung gespeichert wird.
Technische Daten
Abmessungen
Wasserdruck
Breite
596 mm
Höhe
850 mm
Tiefe
625 mm
Min.
0,5 bar (0,05 MPa)
Max.
8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser
maximal 60 °C
Fassungsvermögen
Gedecke
12
1) Den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde anschließen.
Das Typenschild am inneren Rand der Gerätetür zeigt die elektrischen Anschlussdaten.
Wenn Sie Heißwasser mithilfe umweltfreundlicher, alternativer Energiequellen (z. B. Solaroder Photovoltaikanlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss
des Geräts an die Heißwasserversorgung Energie sparen.
Umwelttipps
Das Symbol
auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie
die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
Recyceln Sie die Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
68
Montage
Montageanleitung
Montage
Installation als Einbaugeschirrspüler
Installieren Sie das Gerät in der Nähe eines Wasserhahns und eines Wasserablaufs.
Entfernen Sie die obere Abdeckung des Geräts, wenn Sie es unter einem Spülbecken oder
einer Küchenarbeitsplatte installieren möchten.
Achten Sie darauf, dass die Einbaunische die in
der Abbildung gezeigten Abmessungen aufweist.
Entfernen der Arbeitsplatte des Geräts
1. Lösen Sie die hinteren Schrauben (1).
2. Ziehen Sie die Arbeitsplatte hinter dem
Gerät (2) vor.
3. Heben Sie die Arbeitsplatte an und ziehen
Sie sie aus den vorderen Schlitzen (3) heraus.
4. Nivellieren Sie das Gerät mit den Stellfüßen.
5. Installieren Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte. Quetschen oder biegen Sie die
Wasserschläuche nicht während der Installation.
69
Nivellieren des Geräts
Die Tür eines waagerecht ausgerichteten Geräts lässt sich dicht und sicher schließen.
Ist das Gerät nicht waagrecht ausgerichtet, bleibt die Tür an den Seiten des Schranks hängen.
Lockern oder ziehen Sie die Stellfüße an, um das Gerät zu nivellieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs
max 400 cm
Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an:
• Den Siphon der Spüle an und befestigen Sie ihn an der Unterseite der Arbeitsplatte.
Dadurch wird verhindert, dass Abwasser aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen kann.
• Ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung. Der
max 85 cm
Innendurchmesser muss mindestens 4 cm
betragen.
Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel aus dem
min 40 cm
Becken, während das Gerät das Wasser abpumpt, um zu verhindern, dass das Wasser wieder in das Gerät zurückfließt.
Der Ablaufschlauch darf nicht länger als 2 m
und sein Innendurchmesser darf nicht kleiner
als der des Schlauchdurchmessers sein.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter
einem Spülbecken angeschlossen wird, muss die
Kunststoffmembran (A) entfernt werden. Falls Sie
die Kunststoffmembran nicht entfernen, kann der
Siphon durch Speisereste verstopfen.
Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert, dass das
Schmutzwasser in das Gerät zurückfließt. Falls der
Siphon Ihrer Spüle ein Rückschlagventil hat, kann
dieses den korrekten Wasserablauf Ihres Gerätes
beeinträchtigen. Entfernen Sie das Rückschlagventil.
70
71
www.electrolux.com
Benötigen Sie Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile? Dann besuchen Sie bitte unseren
Onlineshop unter:
www.aeg-electrolux.at
www.aeg-electrolux.de
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op: www.aegelectrolux.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre magasin
online sur: www.aeg-electrolux.be
117944140-B-072010
www.aeg-electrolux.lu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising