Aeg-Electrolux | F77010M0P | User manual | Aeg-Electrolux F77010M0P Handleiding

Aeg-Electrolux F77010M0P Handleiding
FAVORIT 77010
NL
EN
FR
DE
AFWASAUTOMAAT
DISHWASHER
LAVE-VAISSELLE
GESCHIRRSPÜLER
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
24
45
70
2
INHOUD
4
6
7
8
10
11
14
17
18
22
23
VEILIGHEIDSINFORMATIE
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
BEDIENINGSPANEEL
PROGRAMMA’S
OPTIES
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
DAGELIJKS GEBRUIK
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEEMOPLOSSING
MONTAGE
TECHNISCHE INFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
LEGENDA
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Wanneer u contact opneemt met de klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van
het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat
voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
EN KWETSBARE MENSEN
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of
permanente invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen,
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van
dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Laat
kinderen niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit
de buurt van kinderen.
• Houd alle reinigingsmiddelen uit de
buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de
buurt van het apparaat als de deur
open is.
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerd of bekwaam persoon.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat
niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
• Laat het water stromen tot het
schoon is voordat u het apparaat
aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
• Zorg dat er geen lekkages zijn als u
het apparaat de eerste keer gebruikt.
•
WAARSCHUWING!
Gevaarlijke spanning.
De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met
een hoofdkabel aan de binnenkant.
• Als de watertoevoerslang beschadigd is, haal dan onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact. Neem
contact op met de service-afdeling
om de watertoevoerslang te vervangen.
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt
met de stroomvoorziening. Zo niet,
neem dan contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
NEDERLANDS
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Neem contact op
met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg
ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het aansluitnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe
punten in het bestekmandje met de
punten omlaag in horizontale positie.
• Laat de deur van het apparaat niet
open staan zonder toezicht om te
voorkomen dat er iemand over struikelt.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de
veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
5
• Speel niet met het water van het apparaat en drink het niet op.
• Verwijder de borden pas uit het apparaat als het programma is voltooid.
Er kan vaatwasmiddel op de borden
zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken, brand of brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Het apparaat kan hete stoom laten
ontsnappen als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat
af en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
6
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Bovenblad
8 Waterhardheidsknop
2 Top sproeiarm
3 Bovenste sproeiarm
9 Glansmiddeldoseerbakje
10 Wasmiddeldoseerlade
4 Onderste sproeiarm
11 Bestekmand
5 Filters
6 Typeplaatje
7 Zoutreservoir
12 Onderrek
13 Bovenrek
NEDERLANDS
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
A B C
9
4
8
1 Aan/uit-toets
2
3
4
5
6
7
6 Delay-toets
Programmagids
Program-toets
Programma-indicatielampjes
Display
Indicatielampjes
5
7 Start-toets
8 Indicatielampjes
9 Option-toets
Beschrijving
Multitab-indicatielampje.
ExtraHygiene-indicatielampje.
Wasfase-indicatielampje.
Spoelfase-indicatielampje.
Droogfase-indicatielampje.
Einde-indicatielampje.
Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is
uit als het programma werkt.
Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als
het programma werkt.
Uitstelindicatielampje.
Deur-indicatielampje. Gaat aan als de deur niet is
gesloten.
7
8
PROGRAMMA’S
Programma
Soort vuil
Type lading
Programmafasen
Opties
Alles
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen
ExtraHygiene
Sterk bevuild
Serviesgoed, bestek en pannen
Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen
3)
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
4)
Net gemaakt vuil
Serviesgoed en bestek
Wassen 60 °C
Spoelen
ExtraHygiene
Normaal bevuild
Serviesgoed en bestek
Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen
ExtraHygiene
Licht bevuild
Serviesgoed en bestek
Wassen 55 °C
Spoelgangen
ExtraHygiene
1)
2)
5)
Normaal of licht be- Wassen 45 °C
vuild
Spoelgangen
Teer serviesgoed
Drogen
en glaswerk
1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De
temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden
automatisch aangepast.
2) Dit programma bevat de optie ExtraHygiene.
3) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo
weinig mogelijk geluid te maken. Vanwege de lage snelheid, duurt het programma extra
lang.
4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede
wasresultaten in een korte tijd.
5) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest
efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.
Verbruikswaarden
Programma1)
Energie (kWh)
Water (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
NEDERLANDS
Programma1)
Energie (kWh)
Water (l)
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.2
10 - 11
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Op het display verschijnt de programmaduur.
De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de
hoeveelheid vaat kan deze verbruikswaarden en de programmaduur veranderen.
9
10
OPTIES
MULTITAB-FUNCTIE
Activeer deze functie alleen als u allesin-1-tabletten gebruikt.
Deze functie stopt de stroom van glansmiddel en zout. De bijbehorende indicatielampje gaan uit.
De programmaduur kan stijgen.
EXTRAHYGIENE
Deze functie geeft betere resultaten
voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase
blijft de temperatuur gedurende 10 tot
14 minuten op 70 °C.
DE OPTIES ACTIVEREN
• Schakel de opties in of uit, voordat u
een programma start. U kunt de opties niet inschakelen of uitschakelen
als er een programma bezig is.
Druk op
de toets
Option
1 keer
aan
uitgeschakeld
de levensduur is 2
keer
uitgeschakeld
aan
de levensduur is 3
keer
aan
aan
de levensduur is 4
keer
uitgeschakeld
uitgeschakeld
Voer deze stappen uit als u stopt met
het gebruik van alles-in-1-tabeltten
en apart vaatwasmiddel,
glansspoelmiddel en vaatwaszout
gaat gebruiken:
1. Schakel de multitab-functie uit
2. Stel de waterontharder op het
hoogste niveau in.
3. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en
het glansmiddeldoseerbakje vol
zijn.
4. Start het kortste programma met
een spoelfase, zonder vaatwasmiddel en zonder servies.
5. Stel de waterontharder af op de waterhardheid in uw omgeving.
6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
NEDERLANDS
11
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Controleer of het ingestelde niveau
van de waterontharder juist is voor
de waterhardheid in uw omgeving.
Als dat niet het geval is, dan stelt u
de waterontharder in. Neem contact
op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid
van het water in uw omgeving.
2. Het zoutreservoir vullen.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen wasmiddelen in het apparaat achtergebleven zijn. Start
een programma om ze te verwijderen. Gebruik geen wasmiddel en
gebruik de mandjes niet.
DE WATERONTHARDER
INSTELLEN
Hard water bevat een grote hoeveelheid mineralen die schade aan het apparaat en slechte schoonmaakresultaten kan veroorzaken. De waterontharder neutraliseert deze mineralen.
Het vaatwaszout houdt de waterontharder schoon en in goede staat. Zie de
tabel om de waterontharder af te stellen op het juiste niveau. Dit zorgt ervoor dat de waterontharder de juiste
hoeveelheid regenereerzout en water
gebruikt.
Activeer de multitabfunctie als u
gecombineerde vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten bevatten vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en andere middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving. Zie
de instructies op de verpakking
van de producten.
U moet de waterontharder
handmatig en elektronisch instellen.
Waterontharder
afstelling
Waterhardheid
Duits
graden
(°dH)
Nederlands
graden
(°fH)
mmol/l
Clarke
graden
Handmatig
Elektronische
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Fabrieksinstelling.
12
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Handmatig instellen
Zet de waterhardheidsknop in stand 1
of 2.
Elektronische instelling
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘HET PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd
ingedrukt tot de indicatielampjes
(A), (B) en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Program.
• De indicatielampjes (B) en (C)
gaan uit.
• Het indicatielampje (A) blijft knipperen.
• Het display toont de instelling
van de waterontharder. Voor= niveau 5.
beeld:
5. Druk herhaaldelijk op Program om
de instelling te wijzigen.
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen regenereerzout.
Andere producten kunnen het
apparaat beschadigen.
Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het
bijvult. Gevaar voor roest. Start
om dit te voorkomen een programma nadat u het zoutreservoir heeft bijgevuld.
1.
2.
3.
4.
5.
Draai de dop linksom om het zoutreservoir te openen.
Doe een liter water in het zoutreservoir (alleen de eerste keer).
Vul het zoutreservoir met zout voor
afwasautomaten.
Verwijder het zout rond de opening
van het zoutreservoir.
Draai de dop rechtsom om het
zoutreservoir te sluiten.
NEDERLANDS
13
HET GLANSMIDDELDOSEERBAKJE VULLEN
LET OP!
Gebruik alleen glansmiddel voor
afwasautomaten. Andere producten kunnen het apparaat beschadigen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Het glansmiddel helpt om tijdens de laatste spoelfase het
servies te drogen zonder strepen en vlekken.
1.
2.
3.
4.
Druk op de ontgrendelknop (D) om
de deksel (C) te openen.
Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)
niet verder dan de aanduiding
'max'.
Verwijder gemorst glansmiddel
met een absorberend doekje om te
voorkomen dat er te veel schuim
ontstaat.
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
U kunt het schuifje voor de vrij
te geven hoeveelheid (B) instellen tussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 (hoogste
hoeveelheid).
14
DAGELIJKS GEBRUIK
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie
‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN
STARTEN'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindicatielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje
als het indicatielampje van het
glansmiddel brandt.
3. Ruim de rekken in.
4. Voeg vaatwasmiddel toe.
5. U dient het juiste programma in te
stellen en te starten voor het type
lading en de mate van vervuiling.
DE REKKEN INRUIMEN
Zie de meegeleverde folder
voor voorbeelden voor het inruimen van de rekken.
• Gebruik het apparaat alleen om
voorwerpen af te wassen die vaatwasbestendig zijn.
• Doe geen voorwerpen in het apparaat die gemaakt zijn van hout,
hoorn, aluminium, tin en koper.
• Plaats geen voorwerpen in het apparaat die water kunnen absorberen
(sponzen, keukenhanddoeken).
• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.
• Maak aangebrande voedselresten op
de voorwerpen zachter.
• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening
naar beneden.
• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek niet in elkaar liggen. Meng lepels met ander bestek.
• Zorg er voor dat glazen andere glazen niet aanraken
• Leg kleine voorwerpen in de bestekmand.
• Leg lichte voorwerpen in het bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen
niet verschuiven.
• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij
kunnen ronddraaien voordat u een
programma start.
NEDERLANDS
15
VAATWASMIDDEL GEBRUIKEN
A
LET OP!
Gebruik alleen wasmiddel voor
afwasautomaten.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
C
3.
4.
5.
Druk op de ontgrendelknop (B) om
de deksel (C) te openen.
Doe de vaatwastablet in het doseerbakje (A) .
Plaats een kleine hoeveelheid van
het vaatwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat
als het programma een voorwasfase heeft.
Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A).
Sluit de deksel. Zorg ervoor dat het
ontgrendelknopje op zijn plaats
dichtklikt.
Gebruik niet meer dan de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel. Zie
de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en er blijven resten van het
vaatwasmiddel achter op het
servies.
Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's.
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
EN STARTEN
drukt tot het apparaat in instelmodus
staat.
Instelmodus
Een programma starten zonder
een uitgestelde start
Het apparaat moet in de instelmodus
staan om bepaalde acties te accepteren.
Het apparaat staat in de instelmodus
als, na de activering:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Als het bedieningspaneel andere instellingen toont, houd dan de functietoetsen Delay en Start tegelijkertijd inge-
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat.
5. Blijf op Program drukken tot de
aanduiding van het programma dat
u wilt instellen verschijnt.
16
• De duur van het programma knippert op display.
• De fase-indicatielampjes van het
ingestelde programma gaan
branden.
6. Indien gewenst kunt u de opties instellen.
7. Druk op Start. Het programma
wordt gestart.
• Alleen de indicatie van de fase in
werking blijft aan.
• Het display toont de programmaduur die afloopt in stappen van 1
minuut.
Een programma starten met
een uitgestelde start
1. Stel het programma en de opties in.
2. Blijf op Delay drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u
wilt instellen (van 1 tot 24 uur).
• De uitgestelde tijd knippert op
de display.
• Het indicatielampje van de uitgestelde start staat aan.
3. Druk op Start. Het aftellen start.
• Het display toont het aftellen van
de uitgestelde start in stappen
van 1 uur.
• De fase-indicatielampjes van het
ingestelde programma gaan uit.
• Nadat het aftelproces voltooid is,
wordt het programma gestart.
– Het indicatielampje van de lopende fase gaat aan.
De deur openen als het
apparaat in werking is
Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het
apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.
De uitgestelde start annuleren
tijdens het aftellen
Blijf op Delay drukken tot:
• Het display geeft de programmaduur
weer.
• De fase-indicatielampjes aan gaan.
• Het programma wordt gestart.
Het programma annuleren
Houd Delay en Start tegelijkertijd ingedrukt tot:
• Alle programmalampjes aan gaan.
• De display twee horizontale statusstreepjes weergeeft.
Controleer of er afwasmiddel in
het afwasmiddeldoseerbakje
aanwezig is voordat u een nieuw
programma start.
Aan het einde van het
programma
Als het programma voltooid is, is het indicatielampje einde aan en toont het
display 0.
1. Open de deur van het apparaat.
2. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te deactiveren.
3. Draai de waterkraan dicht.
Als u niet op de aan-/uittoets
drukt, dan schakelt de Auto
Off-voorziening het apparaat
automatisch uit na een paar minuten. Dit helpt het energieverbruik te verminderen.
• Laat de deur van het apparaat een
paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
• Laat de borden afkoelen voordat u
deze uit het apparaat neemt. Hete
borden zijn gevoelig voor beschadigingen.
• Ruim eerst het onderrek en dan het
bovenrek uit.
Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het
apparaat. Roestvrij staal koelt
sneller af dan borden.
NEDERLANDS
17
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.
Controleer regelmatig de filters
en reinig deze zo nodig.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
DE FILTERS REINIGEN
1.
C
C
2.
3.
A
B
4.
5.
A1
A2
6.
Draai het filter (A) linksom en
verwijder het.
Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit
elkaar.
Verwijder het filter (B).
Reinig de filters met water.
Zet het filter (B) terug in de
startpositie. Zorg ervoor dat
ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C).
Monteer het filter (A) en zet
het in positie in filter (B).
Rechtsom draaien tot het
vastzit.
Een onjuiste plaatsing
van de filters kan leiden
tot slechte wasresultaten
en het apparaat beschadigen.
DE SPROEIARMEN REINIGEN
BUITENKANT REINIGEN
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen.
Als etensresten de openingen in de
sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig
voorwerp.
Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen.
18
PROBLEEMOPLOSSING
Het apparaat start of stopt niet tijdens
de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te
lossen (zie tabel). Zo niet, bel dan de
service-afdeling.
Bij sommige problemen wordt er op
de display een alarmcode weergegeven:
•
- Het apparaat wordt niet gevuld
met water.
•
- Het apparaat pompt geen water weg.
•
- Het bescherminssysteem tegen
waterlekkage is in werking getreden.
WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat
u controles uitvoert.
Storing
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Het programma
start niet.
De stekker zit niet in het
stopcontact.
Sluit de stekker aan.
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de deur van het apparaat.
U hebt niet op toets Start
gedrukt.
Druk op Start.
De zekering in de zekeringkast is doorgebrand.
Vervang de zekering.
Startuitstel is ingesteld.
Annuleer de uitgestelde
start of wacht tot het einde
van het aftellen.
De waterkraan is dicht.
Draai de waterkraan open.
De waterdruk is te laag.
Neem contact op met het
waterleidingbedrijf.
Het apparaat wordt
niet met water gevuld.
De waterkraan is verstopt of Maak de waterkraan schoon.
aangezet met kalkaanslag.
Het filter in de watertoevoerslang is verstopt.
Maak de filter schoon.
De watertoevoerslang is ge- Zorg ervoor dat de positie
knikt of gebogen.
van de slang correct is.
Het beschermingssysteem
tegen lekkage is aan. Er zijn
waterlekkages in het apparaat.
Het apparaat pompt De gootsteenafvoer is gegeen water weg.
blokkeerd.
De waterafvoerslang is geknikt of gebogen.
Schakel het apparaat na de controles
in. Het programma gaat verder vanaf
het punt waar het werd onderbroken.
Draai de waterkraan dicht
en neem contact op met de
service-afdeling.
Ontstop de gootsteenafvoer.
Zorg ervoor dat de positie
van de slang correct is.
Als het probleem opnieuw optreedt,
neemt u contact op met onze serviceafdeling.
NEDERLANDS
19
Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze
service-afdeling.
DE WAS- EN DROOGRESULTATEN ZIJN NIET NAAR
TEVREDENHEID
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
De borden zijn niet
schoon.
De filters zijn verstopt.
Reinig de filters.
De filters zijn niet juist gemonteerd en geplaatst.
Zorg ervoor dat de filters
juist zijn gemonteerd en geinstalleerd.
De sproeiarmen zijn verstopt.
Verder het vuil met een dun,
puntig voorwerp.
Het programma is niet geschikt voor het type lading
en de mate van vervuiling.
Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het
type lading en mate van vervuiling.
Onjuiste positie van de
items in de mandjes. Water
kan niet alle items afwassen.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen.
De sproeiarmen konden
niet vrij draaien.
Zorg ervoor dat de positie
van de items in de rekken
juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd.
Er is te weinig of geen afwasmiddel gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
Er zit geen vaatwasmiddel
in het afwasmiddeldoseerbakje.
Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit
voordat u een programma
start.
Het zoutreservoir is leeg.
Zorg ervoor dat er regenereerzout in het zoutreservoir
zit.
Het ingestelde niveau van
de waterontharder is onjuist.
Controleer of het ingestelde
niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving.
De dop van het zoutreservoir zit los.
Draai de dop vast.
Er zitten kalkresten
op de borden.
20
Probleem
Mogelijke oorzaak
Mogelijke oplossing
Witte strepen of
vlekken of een blauwe waas op glazen
en serviesgoed.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te
hoog.
Stel de hoeveelheid glansmiddel lager in.
Er is te veel vaatwasmiddel
gebruikt.
Zorg ervoor dat u de juiste
hoeveelheid vaatwasmiddel
gebruikt in het doseerbakje
voordat u een programma
start.
De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te laag.
Stel de hoeveelheid glansmiddel hoger in.
De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan de oorzaak
zijn.
Probeer een ander merk
vaatwasmiddel.
Het serviesgoed is
nat.
• Het programma had
geen droogfase.
• Het programma heeft
een droogfase met lage
temperatuur.
Laat de deur een paar minuten op een kier staan, voor
betere droogresultaten.
Het serviesgoed is
nat en mat.
Het glansmiddeldoseerbak- Zorg ervoor dat er glansmidje is leeg.
del in het glansmiddeldoseerbakje zit.
Opgedroogde waterdruppels op de
glazen en de borden.
De kwaliteit van het glansmiddel kan de oorzaak zijn.
Probeer een ander merk
glansmiddel.
De kwaliteit van de gecombineerde vaatwastabletten
kan de oorzaak zijn.
• Probeer een ander merk
gecombineerde vaatwastabletten.
• Activeer de glansmiddeldosering en gebruik het
glansmiddel samen met
de gecombineerde vaatwastabletten.
Activeer het
glansmiddeldoseerbakje als de
multitabfunctie geactiveerd is
1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de instelmodus staat. Zie ‘EEN PROGRAMMA INSTELLEN EN STARTEN'.
3. Houd Delay en Start tegelijkertijd
ingedrukt tot de indicatielampjes
(A), (B) en (C) gaan knipperen.
4. Druk op Option.
• De indicatielampjes (A) en (C)
gaan uit.
• Het indicatielampje (B) blijft knipperen.
• Wordt op de display de instelling
van het glansmiddeldoseerbakje
weergegeven
Uit
Aan
5. Druk op Option om de instelling te
wijzigen.
NEDERLANDS
6. Schakel het apparaat uit om te bevestigen.
7. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
8. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
21
22
MONTAGE
WAARSCHUWING!
Zie “VEILIGHEIDSINFORMATIE”.
PLAATSING ONDER EEN KEUKENAANRECHT
1.
570-600 mm
820 mm
2.
Zorg er voor dat de afmetingen van de opening overeenkomen met de afmetingen in de afbeelding.
Zet het apparaat naast een
waterkraan en een afvoer.
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Verwijder het werkbad van
het apparaat.
Gebruik de instelbare voetjes om het apparaat waterpas te zetten.
Als het apparaat waterpas
staat sluit de deur goed af.
Installeer het apparaat onder het aanrecht van de keuken.
NEDERLANDS
23
AANSLUITING WATERAFVOERSLANG
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Sluit de waterafvoerslang aan op:
• De afvoer van de gootsteen. Bevestig de waterafvoerslang onder het
keukenaanrecht. Hiermee wordt
voorkomen dat het afvalwater van de
gootsteen terug het apparaat in.
• Een standpijp met ventilatieopening.
De binnendiameter moet minimaal
40 mm zijn.
Verwijder de stop uit de afvoer als het
apparaat het water wegpompt. Dit
voorkomt dat het water terug loopt
naar het apparaat.
Een verlengslang voor de waterafvoerslang moet korter zijn dan 2 m en dezelfde diameter hebben als de waterafvoerslang.
Verwijder het kunststofmembraan (A)
als u de waterafvoerslang op een sifon
onder de gootsteen aansluit. Een incomplete verwijdering van het membraan veroorzaakt een verstopping in
de sifon en problemen met de afvoer.
Het apparaat heeft een terugslagklep
die voorkomt dat vies water terug het
apparaat in loopt. Verwijder een eventuele terugslapklep uit de sifon om te
voorkomen dat het water niet goed
wegloopt uit het apparaat.
A
TECHNISCHE INFORMATIE
Afmetingen
Breedte / hoogte / diepte
(mm)
Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
Zie het typeplaatje.
Spanning
Frequentie
Druk watertoevoer
Min. / max. (bar / MPa)
Watertoevoer 1)
Koud water of warm water2)
Vermogen
Couverts
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0,5 / 0,05 ) / (8 / 0,8 )
max. 60 °C
12
1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd
wordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het
energieverbruik te verminderen.
24
CONTENTS
26
28
29
30
32
33
36
39
40
43
44
SAFETY INFORMATION
PRODUCT DESCRIPTION
CONTROL PANEL
PROGRAMMES
OPTIONS
BEFORE FIRST USE
DAILY USE
CARE AND CLEANING
TROUBLESHOOTING
INSTALLATION
TECHNICAL INFORMATION
ENVIRONMENT CONCERNS
Recycle the materials with the symbol . Put the packaging in applicable containers
to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical
and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol
with the household waste. Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
- Products
- Brochures
- User manuals
- Trouble shooter
- Service information
www.aeg.com
LEGEND
Warning - Important Safety information.
General information and tips
Environmental information
Subject to change without notice
ENGLISH
25
FOR PERFECT RESULTS
Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you
impeccable performance for many years, with innovative technologies that help
make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend
a few minutes reading to get the very best from it.
ACCESSORIES AND CONSUMABLES
In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG
appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of
accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from
specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…
Visit the webshop at:
www.aeg.com/shop
CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.
Model
PNC
Serial Number
26
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the
appliance, carefully read the supplied
instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and
use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
CHILDREN AND VULNERABLE
PEOPLE SAFETY
• Make sure not to cause damage to
the water hoses.
• Before you connect the appliance to
new pipes or pipes not used for a
long time, let the water flow until it is
clean.
• The first time you use the appliance,
make sure that there is no leakage.
•
WARNING!
Risk of suffocation, injury or permanent disability.
• Do not let persons, children included, with reduced physical sensory,
reduced mental functions or lack of
experience and knowledge use the
appliance. They must have supervision or instruction for the operation
of the appliance by a person who is
responsible for their safety. Do not
let children play with the appliance.
• Keep all packaging away from children.
• Keep all detergents away from children.
• Keep children and pets away from
the appliance door when it is open.
The water inlet hose has a safety
valve and a sheath with an inner
mains cable.
• If the water inlet hose is damaged,
immediately disconnect the mains
plug from the mains socket. Contact
Service to replace the water inlet
hose.
INSTALLATION
Electrical connection
WARNING!
This appliance must be installed
by a qualified or competent person.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged appliance.
• Do not install or use the appliance
where the temperature is less than 0
°C.
• Obey the installation instruction supplied with the appliance.
Water connection
WARNING!
Dangerous voltage.
WARNING!
Risk of fire and electrical shock.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with
the power supply. If not, contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
• Make sure not to cause damage to
the mains plug and to the mains cable. Contact Service or an electrician
to change a damaged mains cable.
ENGLISH
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation. Make sure that there is access
to the mains plug after the installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
USE
WARNING!
Risk of injury.
• Use this appliance in a household environment.
• Do not change the specification of
this appliance.
• Put knives and cutlery with sharp
points in the cutlery basket with the
points down or in a horizontal position.
• Do not keep the appliance door
open without supervision to prevent
to fall on it.
• Do not sit or stand on the open door.
• Dishwasher detergents are dangerous. Obey the safety instructions on
the detergent packaging.
• Do not drink and play with the water
in the appliance.
27
• Do not remove the dishes from the
appliance until the programme is
completed. There can be detergent
on the dishes.
WARNING!
Risk of electrical shock, fire or
burns.
• Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products in, near or on the appliance.
• Do not use water spray and steam to
clean the appliance.
• The appliance can release hot steam
if you open the door while a programme operates.
DISPOSAL
WARNING!
Risk of injury or suffocation.
• Disconnect the appliance from the
mains supply.
• Cut off the mains cable and dispose
of it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
28
PRODUCT DESCRIPTION
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Worktop
8 Water hardness dial
2 Top spray arm
3 Upper spray arm
9 Rinse aid dispenser
10 Detergent dispenser
4 Lower spray arm
11 Cutlery basket
5 Filters
6 Rating plate
7 Salt container
12 Lower basket
13 Upper basket
ENGLISH
CONTROL PANEL
1
2
3
9
A B C
4
3
4
5
6 Delay button
Programme guide
Program button
Programme indicators
Display
Indicators
6
7
8
1 On/off button
2
5
7 Start button
8 Indicators
9 Option button
Description
Multitab indicator.
ExtraHygiene indicator.
Washing phase indicator.
Rinsing phase indicator.
Drying phase indicator.
End indicator.
Rinse aid indicator. This indicator is off while the
programme operates.
Salt indicator. This indicator is off while the programme operates.
Delay indicator.
Door indicator. It comes on when the door is not
closed.
29
30
PROGRAMMES
Programme
Type of soil
Type of load
Programme phases
Options
All
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 45 °C or 70 °C
Rinses
Dry
ExtraHygiene
Heavy soil
Crockery, cutlery,
pots and pans
Prewash
Wash 70 °C
Rinses
Dry
3)
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
4)
Fresh soil
Crockery and cutlery
Wash 60 °C
Rinse
ExtraHygiene
Normal soil
Crockery and cutlery
Prewash
Wash 50 °C
Rinses
Dry
ExtraHygiene
Light soil
Crockery and cutlery
Wash 55 °C
Rinses
ExtraHygiene
Normal or light soil
Delicate crockery
and glassware
Wash 45 °C
Rinses
Dry
1)
2)
5)
1) The appliance senses the type of soil and the quantity of items in the baskets. It
automatically adjusts the temperature and quantity of the water, the energy consumption
and the programme duration.
2) This programme includes the ExtraHygiene option.
3) This is the most silent washing programme. The pump works at a very low speed to
decrease the level of noise. Because of the low speed, the programme duration is long.
4) With this programme you can wash a load with fresh soil. It gives good washing results in a
short time.
5) This is the standard programme for test institutes. With this programme you have the most
efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil.
Refer to the supplied leaflet for test information.
Consumption values
Programme1)
Energy (kWh)
Water (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
ENGLISH
Programme1)
Energy (kWh)
Water (l)
0.9
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.2
10 - 11
0.8 - 0.9
11 - 12
1) The display shows the programme duration.
The water pressure and temperature, the variations of the mains supply, the options and
the quantity of dishes can change the programme duration and the consumption values.
31
32
OPTIONS
MULTITAB FUNCTION
Activate this function only when you
use the combi detergent tablets.
This function deactivates the flow of
rinse aid and salt. The related indicators
are off.
The programme duration can increase.
EXTRAHYGIENE
This function gives better results for the
hygiene. During the rinsing phase, the
temperature stays at 70 °C for 10 to 14
minutes.
ACTIVATING THE OPTIONS
• Activate or deactivate the options
before the start of a programme. You
cannot activate or deactivate the options while a programme operates.
Press Option button
1 time
on
off
2 times
off
on
3 times
on
on
4 times
off
off
If you stop to use the combi
detergent tablets, before you start
to use separately detergent, rinse aid
and dishwasher salt, do these steps:
1. Deactivate the multitab function.
2. Adjust the water softener to the
highest level.
3. Make sure that the salt container
and the rinse aid dispenser are full.
4. Start the shortest programme with a
rinsing phase, without detergent
and without dishes.
5. Adjust the water softener to the water hardness in your area.
6. Adjust the released quantity of rinse
aid.
ENGLISH
33
BEFORE FIRST USE
1. Make sure that the set level of the
water softener agrees with the water
hardness in your area. If not, adjust
the water softener. Contact your local water authority to know the water hardness in your area.
2. Fill the salt container.
3. Fill the rinse aid dispenser.
4. Open the water tap.
5. Processing residues can stay in the
appliance. Start a programme to remove them. Do not use detergent
and do not load the baskets.
ADJUSTING THE WATER
SOFTENER
Hard water contains a high quantity of
minerals that can cause damage to the
appliance and bad washing results. The
water softener neutralises these minerals.
The dishwasher salt keeps the water
softener clean and in good conditions.
Refer to the table to adjust the water
softener to the right level. It makes sure
that the water softener uses the correct
quantity of dishwasher salt and water.
If you use the combi detergent
tablets, activate the multitab
function. These tablets contain
detergent, rinse aid and other
added agents. Be sure that
these tablets are applicable to
the water hardness in your area.
Refer to the instructions on the
packaging of the products.
You must adjust the water softener manually and electronically.
Water softener
adjustment
Water hardness
German
degrees
(°dH)
French
degrees
(°fH)
mmol/l
Clarke
degrees
Manual
Electronic
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Factory position.
2) Do not use salt at this level.
34
Manual adjustment
Turn the water hardness dial to the position 1 or 2.
Electronic adjustment
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at
the same time until the indicators
(A), (B) and (C) flash.
4. Press Program.
• The indicators (B) and (C) go off.
• The indicator (A) continues to
flash.
• The display shows the setting of
the water softener. Example:
= level 5.
5. Press Program again and again to
change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
FILLING THE SALT CONTAINER
CAUTION!
Only use dishwasher salt. Other
products can cause damage to
the appliance.
Water and salt can come out
from the salt container when
you fill it. Risk of corrosion. To
prevent it, after you fill the salt
container, start a programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the cap counterclockwise and
open the salt container.
Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
Fill the salt container with dishwasher salt.
Remove the salt around the opening of the salt container.
Turn the cap clockwise to close the
salt container.
ENGLISH
35
FILLING THE RINSE AID DISPENSER
CAUTION!
Only use rinse aid for dishwashers. Other products can cause
damage to the appliance.
B
A
M AX
4
3 2
The rinse aid, during the last
rinsing phase, helps to dry the
dishes without streaks and
stains.
1
+
-
C
D
1.
2.
3.
4.
Press the release button (D) to
open the lid (C).
Fill the rinse aid dispenser (A), no
more than the mark 'max'.
Remove the spilled rinse aid with
an absorbent cloth to prevent too
much foam.
Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
You can turn the selector of the
released quantity (B) between
position 1 (lowest quantity) and
position 4 (highest quantity).
36
DAILY USE
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance. Make sure that the
appliance is in setting mode. Refer
to ’SETTING AND STARTING A
PROGRAMME’.
• If the salt indicator is on, fill the
salt container.
• If the rinse aid indicator is on, fill
the rinse aid dispenser.
3. Load the baskets.
4. Add the detergent.
5. Set and start the correct programme for the type of load and
soil.
LOADING THE BASKETS
Refer to the supplied leaflet with
examples of the load of the baskets.
• Only use the appliance to wash items
that are dishwasher-safe.
• Do not put in the appliance items
made of wood, horn, aluminium,
pewter and copper.
• Do not put in the appliance items
that can absorb water (sponges,
household cloths).
• Remove remaining food from the
items.
• Make soft the remaining burned food
on the items.
• Put hollow items (cups, glasses and
pans) with the opening down.
• Make sure that cutlery and dishes do
not bond together. Mix spoons with
other cutlery.
• Make sure that glasses do not touch
other glasses.
• Put small items in the cutlery basket.
• Put light items in the upper basket.
Make sure that the items do not
move.
• Make sure that the spray arms can
move freely before you start a programme.
ENGLISH
37
USING THE DETERGENT
A
CAUTION!
Use only detergents for dishwashers.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
C
3.
4.
5.
Press the release button (B) to
open the lid (C).
Put the detergent in the compartment (A) .
If the programme has a prewash
phase, put a small quantity of detergent on the inner part of the appliance door.
If you use detergent tablets, put
the tablet in the compartment (A).
Close the lid. Make sure that the
release button locks into position.
Do not use more than the correct quantity of detergent. Refer
to the instructions on the detergent packaging.
Detergent tablets do not fully
dissolve with short programmes
and detergent residues can stay
on the dishes.
We recommend that you use
detergent tablets with long programmes.
SETTING AND STARTING A
PROGRAMME
Setting mode
The appliance must be in setting mode
to accept some operations.
The appliance is in setting mode when,
after the activation:
• All the programme indicators come
on.
• The display shows two horizontal status bars.
If the control panel shows other conditions, press and hold Delay and Start
at the same time until the appliance is
in setting mode.
Starting a programme without
delay start
1. Open the water tap.
2. Press the on/off button to activate
the appliance.
3. Close the appliance door.
4. Make sure that the appliance is in
setting mode.
5. Press Program again and again until the indicator of the programme
that you want to set comes on.
• The programme duration flashes
in the display.
• The phase indicators of the set
programme come on.
6. If you want, you can set the options.
7. Press Start. The programme starts.
• Only the indicator of the phase in
operation stays on.
38
• The display shows the programme duration that decreases
with steps of 1 minute.
Starting a programme with
delay start
1. Set the programme and the options.
2. Press Delay again and again until
the display shows the delay time
you want to set (from 1 to 24 hours).
• The delay time flashes in the display.
• The delay indicator is on.
3. Press Start. The countdown starts.
• The display shows the countdown
of the delay start that decreases
with steps of 1 hour.
• The phase indicators of the set
programme go off.
• When the countdown is completed,
the programme starts.
– The indicator of the phase in operation comes on.
Opening the door while the
appliance operates
If you open the door, the appliance
stops. When you close the door, the
appliance continues from the point of
interruption.
Cancelling the delay start while
the countdown operates
Press Delay again and again until:
• The display shows the programme
duration.
• The phase indicators come on.
• The programme starts.
Cancelling the programme
Press and hold Delay and Start at the
same time until:
• All the programme indicators come
on.
• The display shows two horizontal status bars.
Make sure that there is detergent in the detergent dispenser
before you start a new programme.
At the end of the programme
When the programme is completed,
the end indicator is on and the display
shows 0.
1. Open the appliance door.
2. Press the on/off button to deactivate the appliance.
3. Close the water tap.
If you do not press the on/off
button, the Auto Off device automatically deactivates the appliance after some minutes. This
helps to decrease the energy
consumption.
• For better drying results, keep the
appliance door ajar for some minutes.
• Let the dishes become cold before
you remove them from the appliance. Hot dishes can be easily damaged.
• First remove the items from the lower
basket, then from the upper basket.
There can be water on the sides
and on the door of the appliance. Stainless steel becomes
cool more quickly than the
dishes.
ENGLISH
39
CARE AND CLEANING
WARNING!
Dirty filters and clogged spray
arms decrease the washing results.
Make a check regularly and, if
necessary, clean them.
Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug
from the mains socket.
CLEANING THE FILTERS
1.
C
C
2.
3.
A
B
4.
5.
6.
A1
A2
CLEANING THE SPRAY ARMS
Do not remove the spray arms.
If the holes in the spray arms are clogged, remove remaining parts of soil
with a thin pointed object.
EXTERNAL CLEANING
Clean the appliance with a moist soft
cloth.
Turn the filter (A) counterclockwise and remove it.
To disassemble the filter (A),
pull apart (A1) and (A2).
Remove the filter (B).
Wash the filters with water.
Put the filter (B) to its initial
position. Make sure that it
assembles correctly under
the two guides (C).
Assemble the filter (A) and
put it into position in filter
(B). Turn it clockwise until it
locks.
An incorrect position of
the filters can cause bad
washing results and damage to the appliance.
Only use neutral detergents. Do not
use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents.
40
TROUBLESHOOTING
The appliance does not start or it stops
during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact
Service.
With some problems, the display
shows an alarm code:
•
- The appliance does not fill with
water.
•
- The appliance does not drain
the water.
•
- The anti-flood device is on.
WARNING!
Deactivate the appliance before
you make the checks.
Problem
Possible cause
Possible solution
The programme
does not start.
The mains plug is not connected in the mains socket.
Connect the mains plug.
The appliance door is open. Close the appliance door.
The appliance does
not fill with water.
The appliance does
not drain the water.
You did not press Start.
Press Start.
The fuse in the fuse box is
damaged.
Replace the fuse.
The delay start is set.
Cancel the delay start or
wait for the end of the
countdown.
The water tap is closed.
Open the water tap.
The water pressure is too
low.
Contact your local water authority.
The water tap is clogged or
there is limescale on it.
Clean the water tap.
The filter in the water inlet
hose is clogged.
Clean the filter.
The water inlet hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
The anti-flood device is on.
There are water leakages in
the appliance.
Close the water tap and
contact Service.
The sink spigot is clogged.
Clean the sink spigot.
The water drain hose has a
kink or a bend.
Make sure that the position
of the hose is correct.
After the checks are completed, activate the appliance. The programme
continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact
Service.
If the display shows other alarm codes,
contact Service.
ENGLISH
41
THE WASHING RESULTS AND DRYING RESULTS ARE NOT
SATISFACTORY
Problem
Possible cause
Possible solution
The dishes are not
clean.
The filters are clogged.
Clean the filters.
The filters are not correctly
assembled and installed.
Make sure that the filters are
correctly assembled and installed.
The spray arms are clogged.
Remove remaining soil with a
thin pointed object.
The programme was not
applicable for the type of
load and soil.
Make sure that the programme is applicable for the
type of load and soil.
Incorrect position of the
items in the baskets. Water
could not wash all items.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and that the water
can easily wash all items.
The spray arms could not
turn freely.
Make sure that the position
of the items in the baskets is
correct and does not cause
the blockage of the spray
arms.
The quantity of detergent
was not sufficient.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
There was no detergent in
the detergent dispenser.
Make sure that you add detergent in the dispenser before you start a programme.
The salt container is empty.
Make sure that there is dishwasher salt in the salt container.
The set level of the water
softener is incorrect.
Make sure that the set level
of the water softener agrees
with the water hardness in
your area.
The cap of the salt container is loose.
Tighten the cap.
The released quantity of
rinse aid is too much.
Decrease the released quantity of rinse aid .
Limescale particles
on the dishes.
Whitish streaks and
stains or bluish layers on glasses and
dishes.
42
Problem
Dry water drop
stains on glasses
and dishes.
Possible cause
Possible solution
The quantity of detergent
was too much.
Make sure that you add the
correct quantity of detergent
in the dispenser before you
start a programme.
The released quantity of
rinse aid was not sufficient .
Increase the released quantity of rinse aid.
The quality of the detergent Try a different brand of decan be the cause.
tergent.
The dishes are wet.
• The programme had no
drying phase.
• The programme had a
low temperature drying
phase.
For better drying results,
keep the door ajar for some
minutes.
The dishes are wet
and matt.
The rinse aid dispenser is
empty.
Make sure that there is rinse
aid in the rinse aid dispenser.
The quality of the rinse aid
can be the cause.
Try a different brand of rinse
aid.
The quality of the combi
detergent tablets can be
the cause.
• Try a different brand of
combi detergent tablets.
• Activate the rinse aid dispenser and use the rinse
aid together with the combi detergent tablets.
Activating the rinse aid
dispenser with the multitab
function activated
1. Press the on/off button to activate
the appliance.
2. Make sure that the appliance is in
setting mode. Refer to ‘SETTING
AND STARTING A PROGRAMME’.
3. Press and hold Delay and Start at
the same time until the indicators
(A), (B) and (C) flash.
4. Press Option .
• The indicators (A) and (C) go off.
• The indicator (B) continues to
flash.
• The display shows the setting of
the rinse aid dispenser.
Off
On
5. Press Option to change the setting.
6. Deactivate the appliance to confirm.
7. Adjust the released quantity of rinse
aid.
8. Fill the rinse aid dispenser.
ENGLISH
INSTALLATION
WARNING!
Refer to “SAFETY INFORMATION”.
INSTALLATION UNDER A KITCHEN COUNTER
1.
570-600 mm
820 mm
2.
Make sure that the dimensions of the recess agree
with the dimensions in the
figure.
Put the appliance adjacent
to a water tap and a water
drain.
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Remove the worktop of the
appliance.
Loosen or tighten the adjustable feet for a correct
level of the appliance.
With a correct level the appliance door closes and
seals correctly.
Install the appliance under
the kitchen counter.
43
44
WATER DRAIN CONNECTION
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Connect the water drain hose to:
• The sink spigot. Attach the water
drain hose under the kitchen counter.
This prevents that waste water from
the sink goes back to the appliance.
• A stand pipe with vent-hole. The internal diameter must be minimum 40
mm.
Remove the sink plug when the appliance drains. This prevents water to go
back to the appliance.
An extension hose for the water drain
hose must be shorter than 2 m and with
the same diameter as the water drain
hose.
If you connect the water drain hose to a
trap spigot under the sink, remove the
plastic membrane (A). A not complete
removal of the membrane causes a
blockage in the spigot and problems
with drain.
The appliance has a non-return valve
that prevents dirty water to go back to
the appliance. If there is a non-return
valve in the sink spigot, remove it to
prevent the appliance to drain incorrectly.
A
TECHNICAL INFORMATION
Dimensions
Width / Height / Depth (mm)
Electrical connection
Refer to the rating plate.
Voltage
596 / 850 / 610
220-240 V
Frequency
Water supply pressure
Min. / max. (bar / MPa)
Water supply 1)
Cold water or hot water2)
Capacity
Place settings
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
2) If the hot water comes from alternative sources of energy, (e.g. solar panels, aeolian
energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.
12
FRANÇAIS
45
SOMMAIRE
47
49
50
51
53
54
58
62
63
67
68
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
BANDEAU DE COMMANDE
PROGRAMMES
OPTIONS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
UTILISATION QUOTIDIENNE
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
INSTALLATION
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole
avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de
recyclage ou contactez vos services municipaux.
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
LÉGENDE
Avertissement – Informations importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications
46
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Lorsque vous contactez le service après-vente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
FRANÇAIS
47
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions
fournies. Le fabricant ne peut être tenu
pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours
cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
AVERTISSEMENT
Risque d'asphyxie, de blessure
ou d'invalidité permanente.
• Cet appareil n'est pas conçu pour
être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés
physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à
moins qu'une personne responsable
de leur sécurité ne les supervise ou
leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser. Ne laissez pas les
enfants jouer avec l'appareil.
• Ne laissez pas les emballages à la
portée des enfants.
• Ne laissez pas les détergents à la
portée des enfants.
• Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Cet appareil doit être installé
par un professionnel qualifié.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
Raccordement à l'arrivée d'eau
• Veillez à ne pas endommager les
tuyaux de circulation d'eau.
• Avant de brancher l'appareil à des
tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit propre.
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence
de fuites.
•
AVERTISSEMENT
Tension dangereuse.
Le tuyau d'arrivée d'eau comporte
une soupape de sécurité et une gaine avec un câble d'alimentation intérieur.
• Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.
Contactez le service après-vente
pour remplacer le tuyau d'arrivée
d'eau.
Branchement électrique
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie ou d'électrocution.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre ré-
48
•
•
•
•
•
seau. Si ce n'est pas le cas, contactez
un électricien.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur ni le câble d’alimentation.
Contactez le service après-vente ou
un électricien pour remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.
Ne connectez la fiche d'alimentation
à la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Ne tirez pas sur le câble électrique
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise.
UTILISATION
AVERTISSEMENT
Risque de blessure.
• Utilisez cet appareil dans un environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Placez les couteaux et les couverts
avec des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale.
• Ne laissez pas la porte de l'appareil
ouverte sans surveillance pour éviter
tout risque de chute.
• Ne montez pas sur la porte ouverte
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
• Les produits de lavage pour lavevaisselle sont dangereux. Suivez les
consignes de sécurité figurant sur
l'emballage du produit de lavage.
• Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne
jouez pas avec.
• N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il
peut rester du produit de lavage sur
la vaisselle.
AVERTISSEMENT
Risque d'électrocution, d'incendie ou de brûlures.
• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à
proximité ou sur l'appareil.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• De la vapeur chaude peut s'échapper
de l'appareil si vous ouvrez la porte
pendant le déroulement d'un programme.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT
Risque de blessure ou d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage
de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
FRANÇAIS
49
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Plan de travail
8 Sélecteur de dureté de l'eau
2 Bras d'aspersion supérieur
3 Bras d'aspersion intermédiaire
9 Distributeur de liquide de rinçage
10 Distributeur de produit de lavage
4 Bras d'aspersion inférieur
11 Panier à couverts
5 Filtres
6 Plaque signalétique
7 Réservoir de sel régénérant
12 Panier inférieur
13 Panier supérieur
50
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
A B C
9
4
8
1 Touche Marche/Arrêt
2
3
4
5
6
7
6 Touche Delay
Guide des programmes
Touche Program
Voyants des programmes
Écran
Voyants
5
7 Touche Start
8 Voyants
9 Touche Option
Description
Voyant « Tout en 1 ».
Voyant ExtraHygiene.
Voyant de phase de lavage.
Voyant de phase de rinçage.
Voyant de phase de séchage.
Voyant de fin.
Voyant du réservoir de liquide de rinçage. Ce voyant est éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant du réservoir à sel régénérant. Ce voyant est
éteint pendant le déroulement du programme.
Voyant de départ différé.
Voyant de porte. Il s'allume lorsque la porte n'est
pas fermée.
FRANÇAIS
51
PROGRAMMES
Programme
Type de salissure
Type de vaisselle
Phases des program- Options
mes
Tous
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 45 °C ou
70 °C
Rinçage
Séchage
Très sale
Vaisselle, couverts,
plats et casseroles
Prélavage
Lavage à 70 °C
Rinçage
Séchage
3)
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage 50 °C
Rinçage
Séchage
4)
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 60 °C
Rinçage
ExtraHygiene
Normalement sale
Vaisselle et couverts
Prélavage
Lavage à 50 °C
Rinçage
Séchage
ExtraHygiene
Légèrement sale
Vaisselle et couverts
Lavage à 55 °C
Rinçage
ExtraHygiene
Normalement ou
légèrement sale
Vaisselle fragile et
verres
Lavage à 45 °C
Rinçage
Séchage
1)
2)
5)
ExtraHygiene
1) L'appareil est sensible au type de saleté et à la quantité d'articles qui se trouvent dans les
paniers. Il règle automatiquement la température ainsi que le volume d'eau, la
consommation d'énergie et la durée du programme.
2) Ce programme inclut l'option ExtraHygiene.
3) C'est le programme de lavage le plus silencieux. La pompe fonctionne très lentement afin
de réduire le bruit. En raison de la faible vitesse, ce programme est long.
4) Ce programme vous permet de laver une charge de vaisselle légèrement sale. Il offre de
bons résultats de lavage en peu de temps.
5) Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme vous permet
d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts
normalement sales. Reportez-vous à la brochure fournie pour en savoir plus sur ces tests.
Valeurs de consommation
Programme1)
Énergie (KWh)
Eau (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
52
Programme1)
Énergie (KWh)
Eau (l)
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.2
10 - 11
0.8 - 0.9
11 - 12
1) L'affichage indique la durée du programme.
La durée du programme et les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la
pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la
quantité de vaisselle chargée ainsi que des options sélectionnées.
FRANÇAIS
53
OPTIONS
FONCTION « TOUT EN 1 »
Activez cette fonction uniquement si
vous utilisez des pastilles de détergent
multifonctions.
Cette fonction désactive le débit du liquide de rinçage et du sel. Les voyants
correspondants sont éteints.
La durée du programme peut augmenter.
EXTRAHYGIENE
Avec cette fonction, la vaisselle est plus
propre. Au cours de la phase de rinçage, la température se maintient à 70 °C
pendant 10 à 14 minutes.
ACTIVATION DES OPTIONS
• Activez ou désactivez les options
avant de démarrer un programme.
Vous ne pouvez pas activer ni désactiver les options pendant le déroulement d'un programme.
Appuyez
sur la touche Option.
1 fois
activée
désactivée
2 fois
désactivée
activée
3 fois
activée
activée
4 fois
désactivée
désactivée
Si vous arrêtez d'utiliser des pastilles
de détergent multifonctions, avant
de commencer à utiliser séparément
du produit de lavage, du liquide de
rinçage et du sel régénérant,
effectuez ces étapes :
1. Désactivez la fonction « Tout en 1 ».
2. Réglez l'adoucisseur d'eau au niveau maximum.
3. Assurez-vous que le réservoir de sel
régénérant et le distributeur de liquide de rinçage sont pleins.
4. Démarrez le programme le plus
court par une phase de rinçage,
sans produit de lavage ni vaisselle.
5. Réglez l'adoucisseur d'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre
région.
6. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
54
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Assurez-vous que le niveau réglé
pour l'adoucisseur d'eau est compatible avec la dureté de l'eau de votre région. Dans le cas contraire, réglez l'adoucisseur d'eau. Contactez
votre compagnie des eaux pour
connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. Remplissez le réservoir de sel régénérant.
3. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Des résidus de traitement peuvent
subsister dans votre lave-vaisselle.
Démarrez un programme pour les
supprimer. N'utilisez pas de produit
de lavage et ne chargez pas les paniers.
RÉGLAGE DE L'ADOUCISSEUR
D'EAU
L'eau dure contient une grande quantité de minéraux pouvant endommager
l'appareil et donner de mauvais résultats de lavage. L'adoucisseur d'eau
neutralise ces minéraux.
Le sel régénérant préserve la propreté
et le bon état de l'adoucisseur d'eau.
Reportez-vous au tableau pour régler
l'adoucisseur d'eau au niveau adapté. Il
garantit que l'adoucisseur d'eau utilise
la quantité correcte de sel régénérant
et d'eau.
L'adoucisseur d'eau doit être réglé manuellement et électroniquement.
Si vous utilisez des pastilles de
détergent multifonctions, activez la fonction « Tout en 1 ».
Ces pastilles contiennent du
produit de lavage, du liquide de
rinçage et d'autres adjuvants.
Assurez-vous que ces pastilles
sont adaptées à la dureté de
l'eau de votre région. Reportezvous aux instructions figurant
sur l'emballage de ces produits.
Adoucisseur d'eau
réglage
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
FRANÇAIS
55
Adoucisseur d'eau
réglage
Dureté de l'eau
Degrés
allemands
(°dH)
Degrés
français
(°fH)
mmol/l
Degrés
Clarke
Manuel
Électronique
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Réglage d'usine.
2) Ne pas utiliser de sel à ce niveau.
Réglage manuel
Tournez le sélecteur de dureté de l'eau
sur la position 1 ou 2.
Réglage électronique
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement
l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches
Delay et Start simultanément jusqu'à ce que les voyants (A), (B) et (C)
clignotent.
4. Appuyez sur Program.
• Les voyants (B) et (C) s'éteignent.
• Le voyant (A) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage de
l'adoucisseur d'eau. Exemple :
= niveau 5.
5. Appuyez sur Program à plusieurs
reprises pour modifier le réglage.
6. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
56
REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE SEL RÉGÉNÉRANT
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel régénérant pour lave-vaisselle. D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
De l'eau et du sel peuvent sortir
du réservoir de sel régénérant
lorsque vous le remplissez. Risque de corrosion. Afin d'éviter
cela, après avoir rempli le réservoir de sel régénérant, démarrez
un programme.
1.
2.
3.
4.
5.
Tournez le couvercle vers la gauche
et ouvrez le réservoir de sel régénérant.
Mettez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement
la première fois).
Remplissez le réservoir avec du sel
régénérant.
Enlevez le sel qui se trouve autour
de l'ouverture du réservoir de sel
régénérant.
Tournez le couvercle vers la droite
pour fermer le réservoir de sel régénérant.
FRANÇAIS
57
REMPLISSAGE DU DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
ATTENTION
Utilisez uniquement du liquide
de rinçage pour lave-vaisselle.
D'autres produits peuvent endommager l'appareil.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Lors de la dernière phase de rinçage, le liquide de rinçage permet de sécher la vaisselle sans
laisser de traînées ni de taches.
1.
2.
3.
4.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(D) pour ouvrir le couvercle (C).
Remplissez le distributeur de liquide de rinçage (A), en ne dépassant
pas la marque « max ».
Si le liquide de rinçage déborde,
épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de
mousse.
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
Vous pouvez tourner le sélecteur de quantité délivrée (B) entre la position 1 (quantité minimale) et la position 4 (quantité
maximale).
58
UTILISATION QUOTIDIENNE
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil. Assurezvous que l'appareil est en mode
Programmation. Reportez-vous au
chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART
D'UN PROGRAMME ».
• Si le voyant du réservoir de sel régénérant est allumé, remplissez
celui-ci.
• Si le voyant du liquide de rinçage
est allumé, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
3. Chargez les paniers.
4. Ajoutez du produit de lavage.
5. Réglez et lancez le programme
adapté au type de vaisselle et au
degré de salissure.
CHARGEMENT DES PANIERS
Reportez-vous à la brochure
fournie pour consulter des
exemples de charge des paniers.
• Utilisez uniquement cet appareil pour
laver des articles qui peuvent passer
au lave-vaisselle.
• Ne mettez pas dans le lave-vaisselle
des articles en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.
• Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).
• Enlevez les restes d'aliments sur les
articles.
• Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
• Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
• La vaisselle et les couverts ne doivent
pas être insérés les uns dans les autres ni se chevaucher. Mélangez les
cuillères avec d'autres couverts.
• Vérifiez que les verres ne se touchent
pas pour éviter qu'ils ne se brisent.
• Placez les petits articles dans le panier à couverts.
• Placez les objets légers dans le panier supérieur. Disposez-les de façon
à ce qu'ils ne puissent pas se retourner.
• Assurez-vous que les bras d’aspersion tournent librement avant de lancer un programme.
FRANÇAIS
59
UTILISATION DU PRODUIT DE LAVAGE
A
ATTENTION
Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave-vaisselle.
B
30
4
MAX
+
32
-
1
20
1.
2.
C
3.
4.
5.
Appuyez sur le bouton d'ouverture
(B) pour ouvrir le couvercle (C).
Versez du produit de lavage dans
le compartiment (A).
Si le programme comporte une
phase de prélavage, versez une petite quantité de produit de lavage à
l'intérieur de la porte de l'appareil.
Si vous utilisez des tablettes de détergent, placez une tablette dans le
compartiment (A).
Fermez le couvercle. Assurez-vous
que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
N'utilisez que la quantité nécessaire de produit de lavage. Reportez-vous aux instructions figurant sur l'emballage du produit de lavage.
Les tablettes de détergent ne se
dissolvent pas complètement
avec des programmes courts et
des résidus de détergent peuvent apparaître sur la vaisselle.
Nous recommandons d'utiliser
des tablettes de détergent avec
des programmes longs.
RÉGLAGE ET DÉPART D'UN
PROGRAMME
Mode Programmation
L'appareil doit être en mode Programmation pour effectuer certaines opérations.
L'appareil se trouve en mode Programmation lorsque, après sa mise en fonctionnement :
• Tous les voyants des programmes
s'allument.
• Deux lignes horizontales apparaissent sur l'écran.
Si le bandeau de commande indique
d'autres conditions, maintenez appuyées simultanément les touches Delay et
Start jusqu'à ce que l'appareil se mette
en mode Programmation.
Démarrage d'un programme
sans départ différé
1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement
l'appareil.
3. Fermez la porte de l'appareil.
4. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation.
60
5. Appuyez sur Program à plusieurs
reprises jusqu'à ce que le voyant du
programme que vous souhaitez sélectionner s'allume.
• La durée du programme clignote
sur l'affichage.
• Les voyants des phases correspondant au programme sélectionné s'allument.
6. Si vous le souhaitez, vous pouvez
définir des options.
7. Appuyez sur Start. Le programme
démarre.
• Seul le voyant correspondant à la
phase en cours reste allumé.
• L'affichage indique le décompte
de la durée du programme par intervalles d'une minute.
Démarrage d'un programme
avec départ différé
1. Sélectionnez le programme et les
options.
2. Appuyez sur Delay à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage indique la durée du départ différé sur
vous souhaitez régler (de 1 à
24 heures).
• La durée du départ différé clignote sur l'affichage.
• Le symbole correspondant au départ différé s'allume.
3. Appuyez sur Start. Le décompte
démarre.
• L'affichage indique le décompte
du départ différé par intervalles
d'une heure.
• Les voyants des phases correspondant au programme sélectionné s'éteignent.
• Lorsque le décompte est terminé, le
programme démarre.
– Le voyant correspondant à la phase en cours s'allume.
Ouverture de la porte au cours
du fonctionnement de
l'appareil
Si vous ouvrez la porte, l'appareil se
met en fonctionnement. Lorsque vous
refermez la porte, l'appareil reprend là
où il a été interrompu.
Annulation du départ différé au
cours du décompte
Appuyez sur Delay à plusieurs reprises
jusqu'à ce que :
• L'affichage indique la durée du programme.
• Les voyants de phase s'allument.
• Le programme démarre.
Annulation du programme
Appuyez simultanément sur les touches
Delay et Start et maintenez-les appuyées jusqu'à ce que :
• Tous les voyants des programmes
s'allument.
• Deux lignes horizontales apparaissent sur l'écran.
Assurez-vous que le distributeur
de produit de lavage n'est pas
vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.
À la fin du programme
Lorsque le programme de lavage est
terminé, le voyant de fin est allumé et
l'affichage indique 0.
1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre à l'arrêt l'appareil.
3. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Si vous n'appuyez pas sur la touche Marche/Arrêt, la fonction
Auto Off éteint automatiquement l'appareil au bout de quelques minutes. Cela permet de
diminuer la consommation
d'énergie.
• Pour de meilleurs résultats de séchage, entrouvrez la porte pendant quelques minutes.
• Attendez que la vaisselle refroidisse
avant de la retirer du lave-vaisselle.
FRANÇAIS
La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
• Déchargez d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.
61
Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés.
L'acier inoxydable refroidit plus
rapidement que la vaisselle.
62
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT
Les filtres sales et les bras d'aspersion obstrués diminuent les
résultats de lavage.
Contrôlez-les régulièrement et
nettoyez-les si nécessaire.
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la prise
secteur.
NETTOYAGE DES FILTRES
1.
C
C
2.
3.
A
B
4.
5.
6.
A1
A2
Tournez le filtre (A) vers la
gauche et sortez-le.
Pour démonter le filtre (A),
détachez (A1) et (A2).
Retirez le filtre (B).
Replacez le filtre (B) dans sa
position initiale. Vérifiez qu'il
est correctement placé sous
les deux guides (C).
Assemblez le filtre (A) et
mettez-le en place dans le
filtre (B). Tournez-le vers la
droite jusqu'à la butée.
Une position incorrecte
des filtres peut donner de
mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.
FRANÇAIS
NETTOYAGE DES BRAS
D'ASPERSION
Ne retirez pas les bras d’aspersion.
Si des résidus ont bouché les orifices
des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à
l'aide d'un objet fin et pointu.
63
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits
abrasifs, de tampons à récurer ni de
solvants.
NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
L'appareil ne démarre pas ou s'arrête
en cours de programme.
Dans un premier temps, essayez de
trouver une solution au problème (reportez-vous au tableau). Si vous n'y parvenez pas, contactez le service aprèsvente.
Pour certaines anomalies, l'écran affiche un code d’alarme :
•
- L'appareil n'est pas approvisionné en eau.
•
•
- L'appareil ne se vidange pas.
- Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
AVERTISSEMENT
Éteignez l'appareil avant de
procéder aux vérifications.
Problème
Cause possible
Solution possible
Le programme ne
démarre pas.
La fiche n'est pas branchée
à la prise murale.
Branchez la prise d'alimentation.
La porte de l'appareil est
ouverte.
Fermez la porte de l'appareil.
Vous n'avez pas appuyé sur
Start.
Appuyez sur Start.
Le fusible de la boîte à fusibles a disjoncté.
Remplacez le fusible.
Le départ différé est sélectionné.
Annulez le départ différé ou
attendez la fin du décompte.
Le robinet d'arrivée d'eau
est fermé.
Ouvrez le robinet d'eau.
L'appareil ne se
remplit pas d'eau.
La pression de l'eau est trop Contactez votre compagnie
faible.
des eaux.
Le robinet d'eau est bouché Nettoyez le robinet d'eau.
ou entartré.
Le filtre du tuyau d'arrivée
d'eau est bouché.
Nettoyez le filtre.
Le tuyau d'arrivée d'eau est
plié ou tordu.
Vérifiez que la position du
tuyau est correcte.
64
Problème
L'appareil ne vidange pas l'eau.
Cause possible
Solution possible
Le système de sécurité antidébordement s'est déclenché. Il y a des fuites d'eau
dans l'appareil.
Fermez le robinet d'eau et
contactez le service aprèsvente.
Le siphon de l'évier est bou- Nettoyez le siphon de
ché.
l'évier.
Le tuyau d'évacuation d'eau Vérifiez que la position du
est plié ou tordu.
tuyau est correcte.
Après avoir effectué les vérifications,
mettez l'appareil en fonctionnement.
Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si le problème persiste, contactez le
service après-vente.
Si l'écran affiche d'autres codes d'alarme, contactez le service après-vente.
LES RÉSULTATS DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE NE SONT PAS
SATISFAISANTS
Problème
Cause possible
La vaisselle n'est pas Les filtres sont obstrués.
propre.
Solution possible
Nettoyez les filtres.
Les filtres sont mal montés
et installés.
Assurez-vous que les filtres
sont montés et installés correctement.
Les bras d'aspersion sont
obstrués.
Enlevez les résidus à l'aide
d'un objet fin et pointu.
Le programme n'était pas
approprié pour ce type de
vaisselle et de salissure.
Vérifiez que ce programme
est approprié pour ce type
de vaisselle et de salissure.
La vaisselle est mal positionnée dans les paniers.
L'eau n'a pas pu laver toute
la vaisselle.
Vérifiez que la vaisselle est
bien placée dans les paniers
et que l'eau peut facilement
laver toute la vaisselle.
Les bras d'aspersion ne
Vérifiez que la vaisselle est
pouvaient pas tourner libre- bien placée dans les paniers
ment.
et qu'elle ne bloque pas les
bras d'aspersion.
La quantité de produit de
lavage n'était pas suffisante.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
Il n'y avait pas de produit
de lavage dans le distributeur de produit de lavage.
Vérifiez que vous ajoutez du
produit de lavage dans le
distributeur avant de démarrer un programme.
FRANÇAIS
65
Problème
Cause possible
Solution possible
Traces de calcaire
sur la vaisselle.
Le réservoir de sel régénérant est vide.
Vérifiez qu'il y a du sel régénérant dans le réservoir de
sel régénérant.
Le niveau réglé pour
l'adoucisseur d'eau est incorrect.
Assurez-vous que le niveau
réglé pour l'adoucisseur
d'eau est compatible avec la
dureté de l'eau de votre région.
Le bouchon du réservoir de
sel régénérant est dévissé.
Serrez le bouchon.
Traînées et taches
La quantité de liquide de
blanchâtres ou pelli- rinçage libérée est trop imcules bleuâtres sur
portante.
les verres et la vaisselle.
Diminuez la quantité de liquide de rinçage libérée.
La quantité de produit de
lavage était excessive.
Vérifiez que vous ajoutez la
bonne quantité de produit
de lavage dans le distributeur avant de démarrer un
programme.
La quantité de liquide de
rinçage libérée n'était pas
suffisante.
Augmentez la quantité de liquide de rinçage libérée.
Il se peut que la qualité du
produit de lavage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
produit de lavage.
La vaisselle est
mouillée.
• Le programme n'a pas de
phase de séchage.
• Le programme comprend
une phase de séchage à
basse température.
Pour de meilleurs résultats
de séchage, entrouvrez la
porte pendant quelques minutes.
La vaisselle est
mouillée et terne.
Le distributeur de liquide
de rinçage est vide.
Vérifiez qu'il y a du liquide
de rinçage dans le distributeur de liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité du
liquide de rinçage soit en
cause.
Utilisez une autre marque de
liquide de rinçage.
Il se peut que la qualité des
pastilles de détergent multifonctions soit en cause.
• Utilisez une autre marque
de pastilles de détergent
multifonctions.
• Activez le distributeur de
liquide de rinçage et utilisez du liquide de rinçage
avec les pastilles de détergent multifonctions.
Traces de gouttes
d'eau séchées sur
les verres et la vaisselle.
66
Activation du distributeur de
liquide de rinçage lorsque la
fonction « Tout en 1 » est
activée
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour mettre en fonctionnement
l'appareil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en
mode Programmation. Reportezvous au chapitre « RÉGLAGE ET DÉPART D'UN PROGRAMME ».
3. Maintenez appuyées les touches
Delay et Start simultanément jusqu'à ce que les voyants (A), (B) et (C)
clignotent.
4. Appuyez sur Option.
• Les voyants (A) et (C) s'éteignent.
• Le voyant (B) continue à clignoter.
• L'écran indique le réglage choisi
pour le distributeur de liquide de
rinçage.
Off (Arrêt)
On (Marche)
5. Appuyez sur Option pour modifier
le réglage.
6. Mettez à l'arrêt l'appareil pour confirmer.
7. Ajustez la quantité de liquide de rinçage libérée.
8. Remplissez le distributeur de liquide
de rinçage.
FRANÇAIS
67
INSTALLATION
AVERTISSEMENT
Reportez-vous au chapitre
« CONSIGNES DE SÉCURITÉ ».
INSTALLATION SOUS UN PLAN DE TRAVAIL DE CUISINE
1.
570-600 mm
820 mm
2.
600 mm
3.
4.
1
5.
2
3
4
Vérifiez que les dimensions
de la niche correspondent
aux dimensions de l'illustration.
Placez l'appareil à proximité
d'un robinet d'arrivée d'eau
et d'un dispositif d'évacuation d'eau.
Retirez le plan de travail de
l'appareil.
Desserrez ou serrez les
pieds réglables pour que
l'appareil soit de niveau.
La porte de l'appareil se ferme correctement lorsque
l'appareil est de niveau.
Installez l'appareil sous le
plan de travail de la cuisine.
68
RACCORDEMENT DU TUYAU DE VIDANGE
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Raccordez le tuyau de vidange au :
• Siphon de l'évier. Fixez le tuyau
d'évacuation d'eau sous le plan de
travail de la cuisine. Cela empêche
tout reflux des eaux usées de l'évier
vers l'appareil.
• Une conduite verticale avec évent. Le
diamètre intérieur ne doit pas être inférieur à 40 mm.
Retirez la bonde de l'évier lorsque l'appareil évacue l'eau. Cela empêche l'eau
de repartir dans l'appareil.
Un tuyau de rallonge pour le tuyau
d'évacuation d'eau doit être d'une longueur inférieure à 2 m et posséder le
même diamètre que le tuyau d'évacuation d'eau.
Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout du siphon sous
l'évier, retirez la membrane en plastique (A). Un retrait incomplet de la
membrane provoque un blocage dans
le siphon et des problèmes d'évacuation d'eau.
L'appareil possède un clapet de retenue qui empêche l'eau sale de retourner dans l'appareil. Si le siphon de
l'évier contient un clapet de retenue,
retirez-le pour permettre à l'appareil
d'évacuer l'eau correctement.
A
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
596 / 850 / 610
Branchement électrique Reportez-vous à la plaque signalétique.
Tension
Fréquence
Pression de l'arrivée
d'eau
Min. / max. (bar / MPa)
Arrivée d'eau 1)
Eau froide ou eau chaude2)
Capacité
Couverts
1) Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à un robinet fileté (3/4 pouce).
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
FRANÇAIS
69
2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de
l'environnement (par exemple, panneaux solaires ou énergie éolienne), utilisez une arrivée
d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.
70
INHALT
72
74
75
76
78
79
83
86
87
91
92
SICHERHEITSHINWEISE
GERÄTEBESCHREIBUNG
BEDIENFELD
PROGRAMME
OPTIONEN
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
TÄGLICHER GEBRAUCH
REINIGUNG UND PFLEGE
FEHLERSUCHE
MONTAGE
TECHNISCHE DATEN
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische
Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
AUF UNSERER WEBSITE FINDEN SIE:
- Produkte
- Prospekte
- Gebrauchsanweisungen
- Problemlöser
- Service-Informationen
www.aeg.com
LEGENDE
Warnung - Wichtige Sicherheitshinweise.
Allgemeine Hinweise und Ratschläge
Hinweise zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten
DEUTSCH
71
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist
mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu
lernen.
ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN
Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und
perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein
umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten Qualitätsansprüche erfüllt, vom
Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu
Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...
Besuchen Sie den Webshop unter
www.aeg.com/shop
KUNDENDIENST UND -BETREUUNG
Wir empfehlen die Verwendung von Originalersatzteilen.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden. Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Modell
Produkt-Nummer (PNC)
Seriennummer
72
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung
sorgfältig vor der Montage und dem
ersten Gebrauch des Geräts durch. Der
Hersteller ist nicht dafür verantwortlich,
wenn eine fehlerhafte Montage oder
Verwendung Verletzungen und Schäden verursacht. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit dem Gerät für den
zukünftigen Gebrauch auf.
SICHERHEIT VON KINDERN
UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN
PERSONEN
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr oder Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
• Lassen Sie keine Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten, mangelnder
Erfahrung oder mangelndem Wissen
dieses Gerät benutzen. Solche Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei der Bedienung des
Geräts angeleitet werden, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist. Lassen
Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial
von Kindern fern.
• Halten Sie alle Reinigungsmittel von
Kindern fern.
• Halten Sie Kinder und Haustiere vom
geöffneten Gerät fern.
MONTAGE
WARNUNG!
Das Gerät muss von einer Fachkraft installiert werden.
• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Stellen Sie ein beschädigtes Gerät
nicht auf und benutzen Sie es nicht.
• Stellen Sie das Gerät nicht an einem
Ort auf, an dem die Temperatur un-
ter 0 °C absinken kann, und benutzen
Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur unter 0 °C absinken könnte.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Wasseranschluss
• Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
• Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch
die Schläuche fließen, bis es sauber
austritt.
• Achten Sie darauf, dass beim ersten
Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.
•
WARNUNG!
Gefährliche Spannung.
Der Wasserzulaufschlauch verfügt
über ein Sicherheitsventil und eine
Ummantelung mit einem innenliegenden Netzkabel.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn der Wasserzulaufschlauch beschädigt ist. Wenden Sie sich für den Austausch des
Wasserzulaufschlauches an den Kundendienst.
Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und Stromschlaggefahr.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild
DEUTSCH
•
•
•
•
•
den Daten Ihrer Stromversorgung
entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an einen Elektriker.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker und
Netzkabel nicht zu beschädigen.
Wenden Sie sich zum Austausch des
beschädigten Netzkabels an den
Kundendienst oder einen Elektriker.
Stecken Sie den Netzstecker erst
nach Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass
der Netzstecker nach der Montage
noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Stromnetz trennen
möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
GEBRAUCH
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
• Stellen Sie Messer und Besteck mit
scharfen Spitzen mit der Spitze nach
unten in den Besteckkorb oder legen
Sie sie in eine waagerechte Position.
• Lassen Sie die Gerätetür nicht ohne
Beaufsichtigung offen stehen, damit
von der Tür keine Stolpergefahr ausgeht.
• Setzen oder stellen Sie sich nie auf
die offene Tür.
73
• Geschirrspüler-Reinigungsmittel sind
gefährlich. Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
• Trinken Sie nicht das Wasser aus dem
Gerät und verwenden Sie es nicht
zum Spielen.
• Nehmen Sie kein Geschirr aus dem
Gerät, bevor das Programm beendet
ist. Es könnte sich noch Reinigungsmittel auf dem Geschirr befinden.
WARNUNG!
Stromschlag-, Brand- und Verbrennungsgefahr.
• Platzieren Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in
der Nähe des Geräts.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
• Es kann heißer Dampf aus dem Gerät
austreten, wenn Sie die Tür während
des Ablaufs eines Programms öffnen.
ENTSORGUNG
WARNUNG!
Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel ab und
entsorgen Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in dem Gerät einschließen.
74
GERÄTEBESCHREIBUNG
2
1
3
4
13
12
11
10 9
8
7
6
5
1 Arbeitsplatte
8 Wasserhärtestufen-Wähler
2 Oberer Sprüharm
3 Mittlerer Sprüharm
9 Klarspülmittel-Dosierer
10 Reinigungsmittelbehälter
4 Unterer Sprüharm
11 Besteckkorb
5 Filter
6 Typenschild
7 Salzbehälter
12 Unterkorb
13 Oberkorb
DEUTSCH
75
BEDIENFELD
1
2
3
A B C
9
3
4
5
6
7
6 Taste Delay
Programmübersicht
Taste Program
Programm-Kontrolllampen
Display
Kontrolllampen
5
8
1 Taste Ein/Aus
2
4
7 Taste Start
8 Kontrolllampen
9 Taste Option
Beschreibung
Multitab-Kontrolllampe.
ExtraHygiene-Kontrolllampe.
Hauptspülgang-Kontrolllampe.
Klarspülphase-Kontrolllampe.
Trocknungsphase-Kontrolllampe.
Programmende-Kontrolllampe.
Klarspülmittel-Kontrolllampe. Diese Kontrolllampe
erlischt während des Programmbetriebs.
Salz-Kontrolllampe. Diese Kontrolllampe erlischt
während des Programmbetriebs.
Zeitvorwahl-Kontrolllampe.
Tür-Kontrolllampe. Leuchtet auf, wenn die Tür offen ist.
76
PROGRAMME
Programm
Verschmutzungsgrad
Beladung
Programmphasen
Optionen
Alle
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 45 °C
oder 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
ExtraHygiene
Stark verschmutzt
Geschirr, Besteck,
Töpfe und Pfannen
Vorspülen
Hauptspülgang 70 °C
Klarspülgänge
Trocknen
3)
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Klarspülgänge
Trocknen
4)
Vor Kurzem benutz- Hauptspülgang 60 °C
tes Geschirr
Klarspülgang
Geschirr und Besteck
ExtraHygiene
Normal verschmutzt
Geschirr und Besteck
Vorspülen
Hauptspülgang 50 °C
Klarspülgänge
Trocknen
ExtraHygiene
Leicht verschmutzt
Geschirr und Besteck
Hauptspülgang 55 °C
Klarspülgänge
ExtraHygiene
Normal oder leicht
verschmutzt
Empfindliches Geschirr und Gläser
Hauptspülgang 45 °C
Klarspülgänge
Trocknen
1)
2)
5)
1) Das Gerät erkennt den Verschmutzungsgrad und die Anzahl der Geschirrteile in den
Körben. Es stellt dann automatisch die Wassertemperatur und -menge, den
Energieverbrauch und die Programmdauer ein.
2) Dieses Programm enthält die Option ExtraHygiene.
3) Dies ist das leiseste Spülprogramm. Die Pumpe arbeitet mit einer sehr niedrigen Drehzahl,
um das Geräusch zu verringern. Auf Grund der niedrigen Drehzahl verlängert sich die
Programmdauer.
4) Mit diesem Programm können Sie vor Kurzem benutztes Geschirr spülen. Sie erhalten ein
gutes Spülergebnis in einer kurzen Zeit.
5) Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm gewährleistet den
wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und
Besteck. Informationen zu den Testdaten finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
DEUTSCH
77
Verbrauchswerte
Programm1)
Energie (kWh)
Wasser (l)
0.9 - 1.7
8 - 15
1.5 - 1.6
13 - 14
1.1 - 1.2
9 - 11
0.9
9
0.9 - 1.0
9 - 11
1.0 - 1.2
10 - 11
0.8 - 0.9
11 - 12
1) Das Display zeigt die Programmdauer an.
Die Programmdauer und die Verbrauchswerte können je nach Druck und Temperatur des
Wassers, gewählten Optionen, Geschirrmenge oder bei Schwankungen in der
Stromversorgung variieren.
78
OPTIONEN
MULTITAB-FUNKTION
Schalten Sie diese Funktion nur ein,
wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten
verwenden.
Die Funktion Multitab sperrt automatisch die Zufuhr von Klarspülmittel und
Salz. Die entsprechenden Anzeigen
sind ausgeschaltet.
Die Programmdauer kann sich verlängern.
EXTRAHYGIENE
Diese Funktion sorgt für hygienischere
Ergebnisse. Während der Spülphase
wird die Temperatur für 10 bis 14 Minuten auf 70 °C gehalten.
EINSCHALTEN DER
OPTIONEN
• Schalten Sie die Optionen vor dem
Programmstart ein oder aus. Sie können die Funktionen nicht ein- oder
ausschalten, wenn ein Programm angelaufen ist.
Drücken
Sie die
Taste Option
Einmal
ein
aus
Zweimal
aus
ein
Dreimal
ein
ein
Viermal
aus
aus
Wenn Sie nicht länger KombiReinigungstabletten verwenden,
führen Sie die folgenden Schritten
aus, bevor Sie ein anderes
Reinigungsmittel, einen anderen
Klarspüler oder ein anderes
Geschirrspülersalz verwenden:
1. Schalten Sie die Funktion „Multitab“ aus.
2. Stellen Sie den Wasserenthärter auf
die höchste Stufe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Salzbehälter und der Klarspülmittel-Dosierer voll sind.
4. Starten Sie das kürzeste Programm
mit einem Klarspülgang ohne Reinigungsmittel und ohne Geschirr.
5. Stellen Sie den Wasserenthärter
entsprechend der Wasserhärte in Ihrem Gebiet ein.
6. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
DEUTSCH
79
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
1. Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Wasserenthärters der Wasserhärte
in Ihrem Gebiet entspricht. Stellen
Sie ihn bei Bedarf entsprechend ein.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches
Wasserversorgungsunternehmen,
um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet
zu erfahren.
2. Füllen Sie den Salzbehälter.
3. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer mit Klarspülmittel.
4. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
5. Möglicherweise haben sich im Gerät
Verarbeitungsrückstände angesammelt. Starten Sie ein Programm, um
diese zu entfernen. Verwenden Sie
kein Reinigungsmittel und beladen
Sie die Körbe nicht.
EINSTELLEN DES
WASSERENTHÄRTERS
Hartes Wasser enthält viele Mineralien,
die das Gerät beschädigen können und
zu schlechten Spülergebnissen führen.
Der Wasserenthärter neutralisiert diese
Mineralien.
Das Geschirrspülsalz hält den Wasserenthärter sauber und in gutem Zustand.
Beachten Sie für die richtige Einstellung
des Wasserenthärters nachfolgende Tabelle. Sie stellt sicher, dass der Wasserenthärter die richtige Menge Geschirrspülsalz und Wasser verwendet.
Sie müssen den Wasserenthärter manuell und elektronisch
einstellen.
Schalten Sie die Funktion Multitab ein, wenn Sie Kombi-Reinigungstabletten verwenden. Diese Tabletten enthalten das Reinigungsmittel, Klarspülmittel
und andere Zusätze. Achten Sie
darauf, dass die Tabletten der
Wasserhärte in Ihrer Region entsprechen. Beachten Sie die Anweisungen auf der Reinigungsmittelverpackung.
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
51 - 70
91 - 125
9.1 - 12.5
64 - 88
2 1)
10
43 - 50
76 - 90
7.6 - 9.0
53 - 63
2 1)
9
37 - 42
65 - 75
6.5 - 7.5
46 - 52
21)
8
29 - 36
51 - 64
5.1 - 6.4
36 - 45
21)
7
23 - 28
40 - 50
4.0 - 5.0
28 - 35
21)
6
19 - 22
33 - 39
3.3 - 3.9
23 - 27
21)
51)
15 - 18
26 - 32
2.6 - 3.2
18 - 22
1
4
11 - 14
19 - 25
1.9 - 2.5
13 - 17
1
3
4 - 10
7 - 18
0.7 - 1.8
5 - 12
1
2
80
WasserenthärterEinstellung
Wasserhärte
Deutsche
Wasserhärtegrade
(°dH)
Französische
Wasserhärtegrade
(°fH)
mmol/l
Clarke
Wasserhärtegrade
Manuell
Elektronisch
<4
<7
< 0.7
<5
12)
12)
1) Werkseinstellung.
2) Verwenden Sie kein Salz bei diesen Werten.
Manuelle Einstellung
Stellen Sie den WasserhärtestufenWähler auf Stufe 1 oder 2.
Elektronische Einstellung
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen (A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Program.
• Die Kontrolllampen (B) und (C) erlöschen.
• Die Kontrolllampe (A) blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Wasserenthärters an. Bei= Stufe 5.
spiel:
5. Drücken Sie zur Einstellungsänderung wiederholt die Taste Program.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
DEUTSCH
81
FÜLLEN DES SALZBEHÄLTERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Spezialsalz
für Geschirrspüler. Andere Produkte können das Gerät beschädigen.
Beim Befüllen des Salzbehälters
können Wasser und Salz austreten. Korrosionsgefahr. Starten
Sie ein Programm, nachdem Sie
den Salzbehälter befüllt haben,
um die Korrosion zu vermeiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Drehen Sie den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn und öffnen Sie den
Salzbehälter.
Füllen Sie 1 Liter Wasser in den
Salzbehälter (nur beim ersten Mal).
Füllen Sie den Salzbehälter mit Geschirrspülsalz.
Entfernen Sie das Salz, das sich um
die Öffnung des Salzbehälters herum angesammelt hat.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um den Salzbehälter zu
schließen.
82
FÜLLEN DES KLARSPÜLMITTEL-DOSIERERS
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Klarspülmittel für Geschirrspüler. Andere
Produkte können das Gerät beschädigen.
B
A
M AX
4
3 2
1
+
-
C
D
Das Klarspülmittel während der
letzten Spülphase lässt das Geschirr ohne Streifen und Flecken
trocknen.
1.
2.
3.
4.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(D), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (A) nicht über die Marke
„max“ hinaus.
Wischen Sie verschüttetes Klarspülmittel mit einem saugfähigen Tuch
auf, um zu große Schaumbildung
zu vermeiden.
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
Sie können den Regler der Zugabemenge (B) zwischen Position 1 (geringste Menge) und Position 4 (größte Menge) einstellen.
DEUTSCH
83
TÄGLICHER GEBRAUCH
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten. Stellen Sie
sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe „EINSTELLEN UND STARTEN EINES
PROGRAMMS“.
• Füllen Sie den Salzbehälter auf,
wenn die Salz-Kontrolllampe
leuchtet.
• Leuchtet die Klarspülmittel-Kontrolllampe, füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
3. Beladen Sie die Körbe.
4. Füllen Sie Reinigungsmittel ein.
5. Stellen Sie je nach Beladung und
Verschmutzungsgrad das passende
Programm ein.
BELADEN DER KÖRBE
Beispiele für die Beladung der
Körbe finden Sie in der mitgelieferten Broschüre.
• Spülen Sie im Gerät nur spülmaschinenfestes Geschirr.
• Spülen Sie im Gerät keine Geschirrteile aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn
oder Kupfer.
• Spülen Sie in diesem Gerät keine Gegenstände, die Wasser aufnehmen
können (Schwämme, Geschirrtücher
usw.).
• Entfernen Sie Speisereste vom Geschirr.
• Weichen Sie eingebrannte Essensreste ein.
• Ordnen Sie hohle Gefäße (z. B. Tassen, Gläser, Pfannen) mit der Öffnung nach unten ein.
• Stellen Sie sicher, dass Geschirr und
Besteck nicht aneinander haften. Mischen Sie Löffel mit anderem Besteck.
• Achten Sie darauf, dass Gläser einander nicht berühren.
• Ordnen Sie kleine Gegenstände in
den Besteckkorb ein.
• Ordnen Sie leichte Gegenstände im
Oberkorb an. Achten Sie darauf, dass
diese nicht verrutschen können.
• Vergewissern Sie sich, dass sich die
Sprüharme ungehindert bewegen
können, bevor Sie ein Programm
starten.
84
VERWENDUNG DES REINIGUNGSMITTELS
A
VORSICHT!
Verwenden Sie nur Reinigungsmittel für Geschirrspüler.
B
30
1.
4
MAX
+
32
-
1
20
2.
C
3.
4.
5.
Drücken Sie die Entriegelungstaste
(B), um den Deckel (C) zu öffnen.
Füllen Sie das Reinigungsmittel in
den Behälter (A).
Wenn das Programm einen Vorspülgang hat, schütten Sie eine
kleine Menge Reinigungsmittel auf
die Innenseite der Gerätetür.
Wenn Sie Geschirrspüler-Tabs verwenden, legen Sie diese in den
Reinigungsmittelbehälter (A).
Schließen Sie den Deckel. Achten
Sie darauf, dass die Entriegelungstaste einrastet.
Verwenden Sie nicht mehr als
die angegebene Reinigungsmittelmenge. Siehe hierzu die Angaben auf der Reinigungsmittelverpackung.
Geschirrspüler-Tabs lösen sich
bei kurzen Programmen nicht
vollständig auf und Reinigungsmittelreste können auf dem Geschirr haften bleiben.
Wir empfehlen daher, Geschirrspüler-Tabs nur bei langen Programmen zu verwenden.
EINSTELLEN UND STARTEN
EINES PROGRAMMS
Einstellmodus
Das Gerät muss sich für einige Einstellungen im Einstellmodus befinden.
Das Gerät ist im Einstellmodus, wenn
nach dem Einschalten:
• Alle Programmanzeigen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken
angezeigt werden.
Wenn im Bedienfeld andere Bedingungen angezeigt werden, halten Sie
gleichzeitig Delay und Start gedrückt,
bis sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
Starten eines Programms ohne
Zeitvorwahl
1. Drehen Sie den Wasserhahn auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet.
5. Drücken Sie Program wiederholt,
bis die Kontrolllampe des gewünschten Programms leuchtet.
• Die Programmdauer blinkt im Display.
• Die Phasen-Anzeigen des eingestellten Programms leuchten.
DEUTSCH
6. Stellen Sie nach Bedarf die Optionen ein.
7. Drücken Sie Start. Das Programm
startet.
• Es leuchtet nur noch die Anzeige
der laufenden Programmphase.
• Das Display zeigt die Programmdauer an, die in 1-Minuten-Schritten zurückgezählt wird.
Starten eines Programms mit
Zeitvorwahl
1. Wählen Sie das Programm und die
gewünschten Optionen.
2. Drücken Sie Delay wiederholt, bis
das Display die gewünschte Startzeitverzögerung anzeigt (1 bis 24
Stunden).
• Die Zeitvorwahl blinkt im Display.
• Die Anzeige für die Zeitvorwahl
leuchtet auf.
3. Drücken Sie Start. Der Ablauf der
Zeitvorwahl startet.
• Das Display zeigt den Ablauf der
Zeitvorwahl, die in Schritten von
jeweils 1 Stunde abnimmt, an.
• Die Phasen-Anzeigen des eingestellten Programms erlöschen.
• Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet
das Programm.
– Die Anzeige des laufenden Programmabschnitts leuchtet auf.
Öffnen der Tür während eines
laufenden Programms
Wenn Sie die Tür öffnen, unterbricht
das Gerät das Programm. Wenn Sie die
Tür wieder schließen, arbeitet das Gerät ab dem Zeitpunkt der Unterbrechung weiter.
Abbrechen einer eingestellten
Zeitvorwahl während des
Countdowns
85
Drücken Sie Delay wiederholt, bis:
• Das Display die Programmdauer anzeigt.
• Die Phasen-Anzeigen aufleuchten.
• Das Programm startet.
Beenden des Programms
Halten Sie Delay und Start gleichzeitig
gedrückt, bis:
• Alle Programm-Anzeigen leuchten.
• Im Display zwei horizontale Balken
angezeigt werden.
Bevor Sie ein neues Programm
starten, kontrollieren Sie, ob der
Reinigungsmittelbehälter gefüllt
ist.
Am Programmende
Wenn das Programm beendet ist,
leuchtet die Programmende-Anzeige
und das Display zeigt 0 an.
1. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät auszuschalten.
3. Schließen Sie den Wasserhahn.
Wenn Sie die Ein/Aus-Taste
nicht drücken, schaltet die Auto
Off-Funktion das Gerät nach einigen Minuten automatisch aus.
Diese Funktion hilft bei der Senkung des Energieverbrauchs.
• Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse für einige Minuten die Tür
einen Spaltbreit.
• Lassen Sie das Geschirr abkühlen,
bevor Sie es aus dem Gerät nehmen.
Heißes Geschirr ist stoßempfindlich.
• Entladen Sie zuerst den Unter- und
dann den Oberkorb.
An den Innenseiten und an der
Tür des Gerätes kann sich Wasser niederschlagen. Edelstahl
kühlt schneller ab als Geschirr.
86
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Verschmutzte Filter und verstopfte Sprüharme beeinträchtigen das Spülergebnis.
Prüfen Sie die Filter regelmäßig
und reinigen Sie diese, falls nötig.
Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
REINIGEN DER FILTER
1.
C
B
C
2.
A
3.
4.
5.
A1
A2
6.
Drehen Sie den Filter (A)
nach links und nehmen Sie
ihn heraus.
Um den Filter (A) auseinanderzubauen, ziehen Sie (A1)
und (A2) auseinander.
Nehmen Sie den Filter (B)
heraus.
Reinigen Sie die Filter mit
Wasser.
Setzen Sie den Filter (B) wieder in der ursprünglichen
Position ein. Vergewissern
Sie sich, dass er korrekt unter den beiden Führungen
(C) sitzt.
Bauen Sie den Filter (A) zusammen und setzen Sie ihn
in Filter (B) ein. Drehen Sie
ihn nach rechts, bis er einrastet.
Eine falsche Anordnung
der Filter führt zu schlechten Spülergebnissen und
kann das Gerät beschädigen.
REINIGEN DER SPRÜHARME
Bauen Sie die Sprüharme nicht aus.
Falls die Löcher in den Sprüharmen verstopft sind, reinigen Sie sie mit einem
dünnen spitzen Gegenstand.
REINIGEN DER
AUSSENSEITEN
Reinigen Sie das Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.
DEUTSCH
87
FEHLERSUCHE
Das Gerät startet nicht oder bleibt während des Betriebs stehen.
Versuchen Sie zunächst eine Lösung für
das Problem zu finden (siehe Tabelle).
Wenden Sie sich andernfalls an den
Kundendienst.
Bei manchen Störungen zeigt das
Display einen Alarmcode an:
•
- Es läuft kein Wasser in das Gerät.
•
- Das Gerät pumpt das Wasser
nicht ab.
•
- Die Aquasafe-Einrichtung ist
ausgelöst.
WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.
Problem
Mögliche Ursache
Das Programm startet nicht.
Der Netzstecker steckt nicht Stecken Sie den Netzstecker
richtig in der Steckdose.
richtig in die Steckdose.
Es läuft kein Wasser
in das Gerät.
Mögliche Abhilfe
Die Gerätetür ist offen.
Schließen Sie die Gerätetür.
Sie haben die Taste Start
nicht gedrückt.
Drücken Sie Start.
Die Sicherung im Sicherungskasten ist durchgebrannt.
Setzen Sie eine neue Sicherung ein.
Die Zeitvorwahl ist eingestellt.
Brechen Sie die Zeitvorwahl
ab oder warten Sie auf das
Ende des Countdowns.
Der Wasserhahn ist geschlossen.
Drehen Sie den Wasserhahn
auf.
Der Wasserdruck ist zu
niedrig.
Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen.
Der Wasserhahn ist blockiert oder durch Kalkablagerungen verstopft.
Reinigen Sie den Wasserhahn.
Der Filter im Wasserzulaufschlauch ist verstopft.
Reinigen Sie den Filter.
Der Wasserzulaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Die Aquasafe-Einrichtung
ist eingeschaltet. Im Gerät
sind Wasserlecks aufgetreten.
Drehen Sie den Wasserhahn
zu und wenden Sie sich an
den Kundendienst.
Das Gerät pumpt
Der Siphon ist verstopft.
das Wasser nicht ab.
Der Wasserablaufschlauch
ist geknickt oder gebogen.
Reinigen Sie den Siphon.
Vergewissern Sie sich, dass
der Schlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
88
Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird
an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden
Sie sich an den Kundendienst.
Wenn das Display andere Alarmcodes
anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.
DIE SPÜL- UND TROCKNUNGSERGEBNISSE SIND NICHT
ZUFRIEDENSTELLEND.
Problem
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Das Geschirr ist
nicht sauber.
Die Filter sind verstopft.
Reinigen Sie die Filter.
Die Filter sind nicht richtig
zusammengebaut und eingesetzt worden.
Kontrollieren Sie, dass die
Filter sauber und richtig eingesetzt sind.
Die Sprüharme sind verstopft.
Entfernen Sie die Speisereste mit einem dünnen spitzen
Gegenstand.
Das ausgewählte Programm
ist für das Spülgut und den
Verschmutzungsgrad nicht
geeignet.
Achten Sie darauf, dass das
Programm für die Art der Beladung und den Verschmutzungsgrad geeignet ist.
Falsche Anordnung der Geschirrteile in den Körben.
Das Wasser konnte nicht alle Geschirrteile erreichen.
Achten Sie darauf, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und das Wasser leicht alle Geschirrteile
erreicht.
Die Sprüharme konnten
sich nicht frei drehen.
Achten Sie darauf, dass das
Geschirr richtig in die Körbe
geladen wird und nicht die
Sprüharme behindert.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar nicht ausreichend.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Kalkablagerungen
auf dem Geschirr.
Es befand sich kein Reinigungsmittel im Behälter.
Füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel, bevor Sie ein
neues Programm starten.
Der Salzbehälter ist leer.
Stellen Sie sicher, dass der
Salzbehälter mit Geschirrspülsalz gefüllt ist.
Der Wasserenthärter ist
nicht auf die richtige Stufe
gestellt.
Prüfen Sie, ob die Einstellung des Wasserenthärters
der Wasserhärte in Ihrem
Gebiet entspricht.
DEUTSCH
Problem
Weißliche Streifen
und Flecken oder
blauschimmernder
Belag auf Gläsern
und Geschirr.
89
Mögliche Ursache
Mögliche Abhilfe
Der Deckel des Salzbehälters ist locker.
Drehen Sie den Deckel fest.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu hoch.
Verringern Sie die Menge
des Klarspülmittels.
Die Reinigungsmittelmenge Bevor Sie ein neues Prowar zu hoch.
gramm starten, prüfen Sie,
ob der Reinigungsmittelbehälter mit der richtigen Menge Reinigungsmittel gefüllt
ist.
Getrocknete Wassertropfen auf Gläsern und Geschirr.
Die zugegebene Klarspülmittelmenge ist zu niedrig.
Erhöhen Sie die Menge des
Klarspülmittels.
Die Ursache kann in der
Verwenden Sie eine andere
Qualität des Reinigungsmit- Reinigungsmittelmarke.
tels liegen.
Das Geschirr ist
nass.
• Es wurde ein Programm
ohne Trocknungsphase
gewählt.
• Es wurde ein Programm
mit einer niedrigen
Trocknungstemperatur
gewählt.
Öffnen Sie für bessere Trocknungsergebnisse einige Minuten lang die Tür einen
Spaltbreit.
Das Geschirr ist nass Der Klarspülmittel-Dosierer
und glanzlos.
ist leer.
Achten Sie darauf, dass der
Klarspülmittel-Dosierer gefüllt ist.
Die Ursache kann in der
Qualität des Klarspülmittels
liegen.
Verwenden Sie eine andere
Klarspülmittelmarke.
Die Ursache kann in der
Qualität der Kombi-Reinigungstablette liegen.
• Verwenden Sie eine andere Tablettenmarke.
• Schalten Sie den Klarspülmittel-Dosierer ein und
verwenden Sie ihn zusammen mit den Kombi-Reinigungstabletten.
Einschalten des KlarspülmittelDosierers bei eingeschalteter
Multitab-Funktion
1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um
das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Einstellmodus befindet. Siehe
„EINSTELLEN UND STARTEN EINES PROGRAMMS“.
3. Halten Sie Delay und Start gleichzeitig gedrückt, bis die Kontrolllampen (A), (B) und (C) blinken.
4. Drücken Sie Option.
• Die Kontrolllampen (A) und (C) erlöschen.
90
• Die Kontrolllampe (B) blinkt weiterhin.
• Das Display zeigt die Einstellung
des Klarspülmittel-Dosierers an.
Aus
Ein
5. Drücken Sie Option zur Änderung
der Einstellung.
6. Schalten Sie das Gerät zur Bestätigung aus.
7. Stellen Sie die Menge des Klarspülmittels ein.
8. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer.
DEUTSCH
91
MONTAGE
WARNUNG!
Siehe „SICHERHEITSHINWEISE“.
MONTAGE ALS EINBAUGESCHIRRSPÜLER
1.
570-600 mm
820 mm
2.
Achten Sie darauf, dass die
Einbaunische die in der Abbildung gezeigten Abmessungen aufweist.
Installieren Sie das Gerät in
der Nähe eines Wasserhahns
und eines Wasserablaufs.
600 mm
3.
4.
1
2
3
4
5.
Nehmen Sie die Arbeitsplatte des Geräts ab.
Richten Sie das Gerät mit
den Schraubfüßen waagerecht aus.
Die Tür eines waagerecht
ausgerichteten Geräts lässt
sich dicht und sicher schließen.
Installieren Sie das Gerät unter der Arbeitsplatte.
92
ANSCHLUSS DES ABLAUFSCHLAUCHS
max. 850 mm
max.
4000 mm
min. 400 mm
Schließen Sie den Wasserablaufschlauch an Folgendes an:
• Den Siphon eines Spülbeckens. Befestigen Sie den Wasserablaufschlauch unter der Arbeitsplatte. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser
aus dem Siphon in das Gerät zurückfließen kann.
• Ein Standrohr mit Entlüftungsöffnung. Der Innendurchmesser muss
mindestens 40 mm betragen.
Nehmen Sie den Spülbeckenstöpsel
aus dem Becken, während das Gerät
das Wasser abpumpt. Dadurch wird
verhindert, dass das Wasser in das Gerät zurückfließt.
Ein Verlängerungsschlauch für den
Wasserablaufschlauch muss kürzer als 2
m sein und denselben Durchmesser,
wie der Ablaufschlauch haben.
Wenn der Ablaufschlauch an einen Siphon unter einem Spülbecken angeschlossen wird, muss die Kunststoffmembrane (A) entfernt werden. Andernfalls blockiert der Siphon und es
können Probleme mit dem Wasserablauf entstehen.
Das Gerät ist mit einem Rückschlagventil ausgerüstet, das verhindert, dass das
Schmutzwasser zurück in das Gerät
läuft. Falls der Siphon des Beckens mit
einem Rückschlagventil ausgerüstet ist,
entfernen Sie es, damit das Gerät korrekt abpumpen kann.
A
TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Breite / Höhe / Tiefe (mm)
Elektrischer Anschluss
Siehe Typenschild.
Spannung
Frequenz
Wasserdruck
Min. / max. (bar / MPa)
Wasserversorgung 1)
Kalt- oder Warmwasser2)
Fassungsvermögen
Gedecke
596 / 850 / 610
220-240 V
50 Hz
(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )
max. 60 °C
12
1) Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.
DEUTSCH
93
2) Wenn Sie Heißwasser mit umweltfreundlichen, alternativen Energiequellen (z. B.
Solaranlagen oder Windkraft) aufbereiten, können Sie durch den Anschluss des Geräts an
die Heißwasserversorgung Energie sparen.
94
DEUTSCH
95
www.aeg.com/shop
117927730-A-302011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising